Tartalom

(a szerzők szerinti tartalomjegyzéket lásd itt)

(Az egész anyag ZIP tömörítve: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/mntk_v | http://mek.oszk.hu/01700/01716)

Előszó

Benkő Loránd, Névtudományunk (Megnyitó az V. Magyar Névtudományi Konferencián) 5

I. Személynevek

B. Gergely Piroska, Az újabb kori magyar személynév-szintézisek megalapozása 10

Szegfű László, Gondolatok a X–XI. századi kettős névadásról 23

Balázs Judit, Megszólításformák ómagyar szövegekben 31

Németh Miklós, Csavargók megkülönböztető nevei a XIV. században 37

Hangay Zoltán, Mutatvány az Erdélyi magyar szótörténeti tár 16. századi kolozsvári névanyagából 41

Fercsik Erzsébet, Névélettani megfigyelések a személynevek körében – a hévízgyörki gyermekek keresztnevének vizsgálata alapján 48

Bellon Tibor, Adatok a mágikus névadásra (Egy XVII. századi forrás alapján) 52

Bura László, Név – etnikum – származási hely (Szatmárnémeti 1610–1852 közötti diáknevei alapján) 59

Solymár Imre, Név és identitás (A Völgység névtani sajátosságaiból) 64

Kakuk Mátyás, A jászkun Conscriptio Zingarorum 1779. személynevei 68

Balázs-Arth Valéria, A jugoszláviai magyar és a szerb személynévkutatás 72

WinWord 6.0-ás formátumban

1. Családnevek

Ördög Ferenc, Helynevekből keletkezett családnevek -i képzővel és anélkül 77

Fülöp László, Foglalkozást jelölő családnevek a 17–18. században Sárváron 84

Rónai Béla, Az interetnikus kapcsolatok tükröződése a bukovinai székelyek személyneveiben 88

Fazekas Tiborc, Családnevek a bukovinai székelyek körében 97

Janitsek Jenő, A magyar eredetű román családnevekről 101

Zsemlyei János, Román köznevek magyar családnévvé válása az erdélyi régiségben 108

Zahuczky Mónika, Az asszonynévformák változásai városon és vidéken a 70-es és 90-es években 113

Virág Gábor, Családnév és telepítéstörténet 123

Kecskés Judit, Törtel község családnevei 128

WinWord 6.0-ás formátumban

2. Keresztnevek

Vörös Ferenc, Keresztnévadás – identitás A keresztnevek vizsgálata a szlovákiai Diósförgepatonyban 133

Mizser Lajos, Keresztnév-vizsgálatok 139

Udvari István, Bereg vármegyei ruszin férfi keresztnevek Mária Terézia korában 144

WinWord 6.0-ás formátumban

Ceglédi Zoltán, Keresztnévvizsgálat a szegedi születésű neológ zsidóknál (1810–1944) 158

Csernicskó István, "Imja otcsesztvo" (Az apai név használatáról a kárpátaljai magyarok körében) 162

Fekete Ágnes, Keresztnevek Miskolcon és Tibolddarócon 168

Szikszainé Nagy Irma, Ikerítéssel alakult becéző keresztneveink a névvel csúfolókban 173

Vitányi Borbála, Keresztnevek és becézőnevek népnyelvi mezőben 181

WinWord 6.0-ás formátumban

3. Ragadványnevek

Sándor Anna, Kolon ragadványnevei 187

Hári Gyula, Csór ragadványneveiről 194

Borbély Anna, A kétegyházi román ragadványnevek rendszere és használata 200

Kis Tamás, A csoportnevek 207

Kovácsné József Magda, Diákragadványnevek a kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Líceumban 214

Mirk László, A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium tanulóinak szólítónevei 222

WinWord 6.0-ás formátumban

II. Helynevek

Hoffmann István, Utak, lehetőségek történeti helyneveink kutatásában 227

Kristó Gyula, A névtan és az évfordulók 236

Mező András, Az "egyházi" helységneveink típusai 244

Tímár György, Profán és templomtitulusos helynevek találkozása Baranyában (13–16. század) 249

K. Fábián Ilona, Néhány népnévi eredetű helynév a Váradi Regestrumban 253

Rácz Anita, Névtani vizsgálódások az Árpád-kori Bihar megye területéről 259

Tóth Valéria, Földrajzi köznevek szóföldrajzi szempontú vizsgálata a korai ómagyar korban 262

Kállay István, Birtokok, birtoktestek elnevezése a XVIII–XIX. században 265

Torma István, Harangos-kút (A kútba rejtett harangok mondája helyneveinkben) 274

Dénes György, A Munuhpest sziklája és a pest köznév jelentése hegyek, sziklák nevében 284

Herényi István, Herény-Csécsény 289

Horváth Katalin, Kereki, Csipkerek, Méhkerék és társai 292

Horpácsi Illés, Kérdések és viták a Boldogasszony névvel kapcsolatban 297

Kováts Dániel, Változatok és változások Sárospatak helynévkincsében 301

Bárth János, A helynevek továbbélésének titkai 306

Ábrahám Imre, Pannonhalma nagyközség történelmet idéző helynevei 313

Bencze Balázs, Balaton-felvidéki templomromok 318

Beckl János Miklós, Ausztriai magyar helynevek a Várvidék (Burgenland) nélkül 323

Horváth Mária, Az alsó-ausztriai helységnevek etimológiai kutatásának tanulságai (Elisabeth Schuster, Die Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen. I–III. Wien, 1989–1994) 330

Czapári Beáta–Várnai Zsuzsa, Burgenland magyar helyneveinek történeti változásai 335

N. Császi Ildikó, Nyitra környéke helynévanyagának változásai 338

Jankus Gyula, A településnevek történelmi változásai Szlovákia mai területén 341

Csomortáni Magdolna, Csík tízesnevei 344

Murádin László, Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé 350

Zékány Krisztina, Ungvár földrajzi nevei 352

Beregszászi Anikó, Magyar helységnevek Kárpátalján a nyelvi tervezés tükrében 356

Vadas Ferenc, Neves emberek – földrajzi nevek (A szűkebb pátria személyiségeinek hatása a névadásra Tolnában) 362

Zsigmond Győző, Az erdélyi magyarság csillagnévhasználatáról 365

Tóth Péter, Nevek, szóeredeztetések, népetimológiák Kresznerics Ferenc kézirataiban és szótárában 375

Ördög Ferenc, Beszámoló a hazai helynévgyűjtésről 383

Hints Miklós, A romániai magyar helynévkutatás 388

Lizanec Péter, A Tisza víz- és helyneveinek kutatása a Kárpátalján 392

Cs. Nagy Lajos, A Királyhelmec és környéke helynevei mint nyelvjárási forrás 397

WinWord 6.0-ás formátumban

1. Utcanevek

Balassa Iván, Az utcanevek változásai Sárospatak példája alapján 402

Vincze László, Tulajdonnév és köznév, előtag és utótag kölcsönös viszonya Pozsony utcaneveiben 406

Erdélyi Erzsébet, Utcanévadási szokások az Alföldön a XIX. sz. közepén 415

G. Papp Katalin, Győr utcaneveinek változásai 421

WinWord 6.0-ás formátumban

2. Külterületi nevek

Péntek János, A növénynevek és a földrajzi nevek viszonyáról 427

Vörös Ottó, Tanárok (Eltűnt földrajzi közneveink nyomában) 430

Guttmann Miklós, A Lármafa név szóföldrajzához 434

Farkas Ferenc, Jászsági és tiszazugi földrajzi nevek néhány antropomorf és teriomorf vonása 438

Fekete Péter, A fok vízrajzi köznév jellemzője és gazdasági szerepe a régi Heves megyében 442

Bíró ferenc, Dűlők és dűlőnevek a Körösök vidékén 448

Unti Mária, Alsó-Szigetköz vízneveinek változása 1947–1995 455

Varga Mária, A zsidó névelem Veszprém megye földrajzi neveiben 458

Tamásné Szabó Csilla, Térszínformanevek Székelyhodos helynévanyagában 462

Horváthné Kispéter Zsuzsanna, Földrajzi nevek Jászapáti szántóföldneveiben 466

WinWord 6.0-ás formátumban

III. Általános kérdések

Hajdú Mihály, A tulajdonnév mint szófaji kategória 471

Juhász Dezső, Névtudomány – magyarságtudomány (Néhány gondolatvázlat) 477

Balázs Géza, Névpolitikai küzdőtér 484

Nyirkos István, A finn névkutatásról 491

Baski Imre, A számítógépes tulajdonnévi adatbázisok tervezéséhez (Egy épülő török adatbázis kezdeti tanulságai) 499

Liszka Gábor, A névtan a nyolcosztályos gimnáziumokban 513

WinWord 6.0-ás formátumban

IV. Írói névadás

Voigt Vilmos, Új eredmények a magyar folklorisztikai névtudományban 519

Boda I. Károly–Porkoláb Judit, A mitológiai nevek szerepe a költői önkifejezésben (költői szókészletvizsgálat számítógépes program segítségével) 524

Szathmári István, Szenczi Molnár Albert és a nevek 530

V. Raisz Rózsa, A nevek szövegbe épülése egy kisregényben (Mikszáth: A gavallérok) 536

Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Játék a nevekkel (Németh László névadási indítékairól) 541

Kovács Erika, Személynevek vizsgálata Németh László korai novelláiban 549

Heltainé Nagy Erzsébet, Nevekből kinövő líra – a Sinka-versek személynevei 552

Kiss Antal, Személynevek használata novellákban 561

S. Sárdy Margit, Személynevek a jövőben. Névadás a mai magyar sci-fi írók műveiben 565

WinWord 6.0-ás formátumban

V. Intézménynevek

Farkas Tamás, Magyar cserkészcsapatok névadása 576

Havas Péter, Száz év budapesti mozinévdivatja 581

Posgay Ildikó, Búcsú a pesti presszóktól 589

Berényi Zsuzsanna, Miskolc és környéke szabadkőművesi páholyneveinek vizsgálata 593

WinWord 6.0-ás formátumban

VI. Egyéb nevek

Tolcsvai Nagy Gábor, Posztmodern névadás (A névjelleg változása) 600

Bódi Zoltán, Újságcímek változó társadalmunkban 607

Goda Judit, Vonatnevek Magyarországon ma 611

Bodó Márton, Telivér lovak nevei a XIX. és XX. században Magyarországon 614

WinWord 6.0-ás formátumban