A Debreceni Egyetem
Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai


A kiadványaink elektronikus változatára a Creative Commons - Attribution-NonCommercial-NoDerivs (Jelöld meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) licenc feltételei érvényesek: a művet a felhasználó másolhatja, többszörözheti, amennyiben feltünteti a szerzõ nevét és a mű címét, de nem módosíthatja, nem dolgozhatja át és kereskedelmi célra sem használhatja fel.
A műre vonatkozó felhasználási feltételek részletes szövege az alábbi címen tekinthetõ meg: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/hu/


A sorozat korábbi címei:

 • 1–18. sz.: Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből

  19–26. sz.: A Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének Kiadványai

  27. sz.: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének Kiadványai

  28–30. sz.: A Debreceni Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai

  31–75. sz.: A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (ISSN 0209-8156)

  76. sz.–: A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (ISSN 1588-6433)


 • A sorozat újabb  kötetei az Interneten is hozzáférhetőek; válassza ki a kívánt mű címét az alábbi listából! 


  1. Nagy Jenő: A népi kendermunka műszókincse Magyarvalkón. (Kalotaszeg). Debrecen, 1938. Elfogyott.

  2. Csűry Bálint: A szamosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története. Debrecen, 1939.

  3. Végh József: A felső nyelvállású hosszú hangzók a békési nyelvjárásban. Debrecen, 1939. Elfogyott.

  4. Bakó Elemér: A finn népnyelvkutatás. Debrecen, 1939. Elfogyott.

  5. Kovács István: Szógyűjtemény a visszatért Óbástról. (Ezelőtt Nógrád, ma Gömör megye). Debrecen, 1939.

  6. Bolla József: A népi konyhamesterség műszókincse Felsőgörzsönyben. Debrecen, 1939. Elfogyott.

  7. Balassa Iván: A debreceni cívis földművelésének munkamenete és műszókincse. Debrecen, 1940. Elfogyott.

  8. Imre Samu: Felsőőr helynevei. Debrecen, 1940. Elfogyott.

  9. Szabó T. Attila: A személynevek helyneveinkben. Debrecen, 1940. Elfogyott.

  10. Nagy Jenő: A német nyelvjáráskutatás vázlatos története és mai állása. Debrecen, 1940. Elfogyott.

  11. Végh József: A derecskei népnyelv igetövei és igealakjai. Debrecen, 1940. Elfogyott.

  12. Bakó Elemér: Csűry Bálint élete és munkássága. Debrecen, 1941. Elfogyott.

  13. Bárczi Géza: A városi népnyelv kérdéséhez. Debrecen, 1941.

  14. Kovács István: Igekötőink fejlődése és használata a medvesalji népnyelvben. Debrecen, 1941.

  15. Szabó István: Az í-zés esetei a békési nép nyelvében. Debrecen, 1941.

  16. Végh József: Társadalmi szempontok a népnyelvkutatásban. Debrecen, 1941.

  17. Népnyelvi szövegmutatványok. Közli: Bakó Elemér, Deák Györgyné, Bartha Katalin, Imre Samu, Keresztes Kálmán, Kovács István, Pető József, Szerdahelyi István, Szilágyi László, Szűts Ferenc, Varga Lajos, Végh József. Debrecen, 1941.

  18. Vámosi Nándor: A debreceni csizmadiák céh- és műszavai. Debrecen, 1942. Elfogyott.

  19. Bakó Elemér: A népnyelvi gyűjtés és anyagrendezés módszere. Debrecen, 1943. Elfogyott.

  20. Pais Dezső: Rengeteg. Debrecen, 1943. Elfogyott.

  21. Kniezsa István: Az Ecsedi-láp környékének szláv eredetű helynevei. Debrecen, 1943.

  22. Bakó Elemér: Egy magyar szócsalád: hop, hoporcs, hömpölyög, hederít. Debrecen, 1943.

  23. Bárczi Géza: Jegyzetek a budapesti népnyelvről. Debrecen, 1943. Elfogyott.

  24. Szilágyi László: A rokonságnevek a hajdúnánási nép nyelvében. Debrecen, 1943.

  25. Varga Lajos: Igealakok és igeragozás a szuhogyi népnyelvben. Debrecen, 1943.

  26. Végh József: A békési népnyelv névszótövei. Debrecen, 1943.

  27. Papp László: A hosszúpályi népnyelv í és é hangjai. Debrecen, 1947.

  28. Kniezsa István: A Zobori apátság 1111. és 1113. évi oklevelei mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek. Debrecen, 1949. Elfogyott.

  29. Papp László: Az ú és ű hangok a hosszúpályi népnyelvben. Debrecen, 1949.

  30. Benkő Loránd: A Nyárádmente földrajzinevei. Adattár. Debrecen, 1950.

  31. Sulán Béla: Szempontok az í-zés vizsgálatához. Debrecen, 1952. Elfogyott.

  32. D. Bartha Katalin: A szlavóniai nyelvjárás szóképzése. Debrecen, 1952.

  33. Lőrincze Lajos: Szempontok és adatok személyneveink újabbkori történetéhez. Debrecen, 1952. Elfogyott.

  34. Deme László: A magyar nyelvjárások hangjainak jelölése. (Az egyezményes hangjelölési rendszer ismertetése). Debrecen, 1953. Elfogyott.

  35. Papp István: Az állítmányi szerkezet őstörténete. Debrecen, 1956. Elfogyott.

  36. A. Kövesi Magda: A Debreceni Grammatika mai értékelése. Debrecen, 1956. Elfogyott.

  37. Papp István: Hangtan. Debrecen, 1959. Elfogyott.

  38. Sulán Béla: Adalékok az argó szókincsének tanulmányozásához. Debrecen, 1961. Elfogyott.

  39. Kálmán Béla: XVI. századi jobbágyneveinkhez. Debrecen, 1961.  Elfogyott.

  40. Sulán Béla: Magyar ó < szláv ou ~ ov? Debrecen, 1962.

  41. Jakab László: Lencsés György „Ars Medica”-jának ö-zése. Debrecen, 1962. Elfogyott.

  42. Imre Samu–Kálmán Béla: Módszertani tanulmányok a nyelvjáráskutatás köréből. Debrecen, 1962.

  43. Papp István: A szóalkotás problémái. Debrecen, 1963.

  44. Sulán Béla: A kétnyelvűség néhány kérdéséhez. Debrecen, 1963.

  45. Jakab László: A felszólító módjel kérdéseihez. Debrecen, 1964.

  46. Sebestyén Árpád: Mutató a Magyar Népnyelv I–VI. és a Magyar Nyelvjárások I–X. kötetéhez. Debrecen, 1965.  Elfogyott.

  47. Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete. Sebestyén Árpád: Újabb eredmények és feladatok földrajzinév-kutatásunkban. Debrecen, 1967. Elfogyott.

  48. Jakab László: Az ingadozó igei végződések használata. Debrecen, 1969.

  49. Jakab László: Papp István hetven éves. Kornya László–K. Szoboszlay Ágnes: Papp István tudományos munkásságának bibliográfiája. Debrecen, 1971. Elfogyott.

  50. Sebestyén Árpád: A tájnyelv mint stíluseszköz Móricz Zsigmond műveiben. Debrecen, 1972. Elfogyott.

  51. Jakab László–Keresztes László: Finnugor nyelvészet a debreceni egyetemen. Debrecen, 1979.

  52. Sebestyén Árpád: Kálmán Béla hetvenéves. Kiss Antal: Kálmán Béla tudományos és publicisztikai munkássága (1934–1982). Debrecen, 1983.

  53. Vértes Edit: A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszerének törvényszerűségeihez. Debrecen, 1987. Elfogyott.

  54. Kálmán Béla: Vértes Edit 70 éves. Jakab Edit: Vértes Edit tudományos munkásságának bibliográfiája. Debrecen, 1989.

  55. Jakab László–Keresztes László: A debreceni magyar és finnugor nyelvtudományi tanszékek története (1914–1990). Debrecen, 1990. Elfogyott.

  56. Hlavacska Edit: Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Könyvtárában (Annotált bibliográfia). Debrecen, 1990.

  57. Sebestyén Árpád: A szociolingvisztika elemei Csűry Bálint népnyelvkutató iskolájában. Debrecen, 1990.

  58. Kiss Antal: Andrássyné Kövesi Magda 80 éves. Debrecen, 1991.

  59. K. Szoboszlay Ágnes: Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez. Debrecen, 1991.

  60. Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). Debrecen, 1991. Elfogyott.

  61. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. Debrecen, 1993. Elfogyott. (2007-ben megjelent a kötet második  kiadásaPDF a Tinta Könyvkiadónál.)

  62. Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények. Debrecen, 1995. (WinWord. Helyes betöltéséhez szükséges néhány speciális betűkészlet is.)

  63. Kálnási Árpád: Népi beszélgetések Szatmárból. Debrecen, 1995.

  64. Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria: Ómagyar kori helynévfeldolgozások. Debrecen, 1996. Elfogyott.

  65. Hoffmann István–Kis Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I. Debrecen, 1996.  (PDF formátumban | Magyar Elektronikus Könyvtárból, 1–2. kötet | Új címe)  Elfogyott.

  66. Hoffmann István–Kis Tamás: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye II. Debrecen, 1998.  (PDF formátumban | Magyar Elektronikus Könyvtárból, 1–2. kötet)

  67. Kálnási Árpád: Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük. Debrecen, 1996. (Új címe – MEK)

  68. Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Debrecen, 1996. (WinWord formátumban ld. itt! | Új címe)

  69. Vörös Éva–Priszter Szaniszló: Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei. Debrecen, 1997. (http://mek.oszk.hu/01700/01736)

  70. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a „Debreceni Grammatika”. Debrecen, 1997. Elfogyott.

  71. Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. Debrecen, 1997.

  72. Kálnási Árpád: Fejezetek a Csűry-iskola történetéből. Debrecen, 1998.

  73. Jakab László: Tanulmányok az igeragozás köréből. Debrecen, 1999. Elfogyott.

  74. Kálnási Árpád: Cívis beszélgetések Debrecenből. Debrecen, 1999. Elfogyott.

  75. Kornyáné Szoboszlay Ágnes szerk.:Megvolt a keresztelő is (Dolgozatok Németh László irodalmi névadásáról). Debrecen, 2000. Elfogyott. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/nemethl |
  http://mek.oszk.hu/01700/01734)

  76. Boda István Károly–Porkoláb Judit: Számítógépes stilisztikai és szövegtani tanulmányok. Debrecen, 2001. Elfogyott. (Magyar Elektronikus Könyvtár | Új címe)

  77. Kenéz Tünde: A debreceni könyvkötészet szókincse. Debrecen, 2002.
  (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/konyvk | http://mek.oszk.hu/01700/01713)

  78. Szikszainé Nagy Irma szerk.: Kossuth Lajos, a szó művésze. (Tanulmányok Kossuth stílusművészetéről) Debrecen, 2002. Elfogyott.
  (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/kossuth/ | http://mek.oszk.hu/01700/01714)

  79. Domonkosi Ágnes: Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek nyelvhasználatunkban. Debrecen, 2002. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/megszol/ | http://mek.oszk.hu/01700/01715)

  80. Sebestyén Árpád: A névutók állománya és rendszere a Jókai-kódexben (1372 u.). Debrecen, 2002. (http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/nevuto/ | http://mek.oszk.hu/01700/01735)

  81. Boda István Károly–Porkoláb Judit: A hipertext alkalmazása a szövegek értelmezésében. Debrecen, 2003. (Magyar Elektronikus Könyvtár)

  82. Zaicz Gábor–Csepregi Márta: Vértes Edit emlékezete. Debrecen, 2004.
  (Szövege egy file-ban | Eredeti formátumú szövege három file-ban, ZIP | Magyar Elektronikus Könyvtár)

  83. Kálnási Árpád: Debreceni cívis szótár. Debrecen, 2005.
  (Eredeti formátumú szövege, ZIP | PDF | Magyar Elektronikus Könyvtár)

  84. Szikszainé Nagy Irma szerk.: József Attila, a stílus művésze. Debrecen, 2005.
  (Eredeti formátumú szövege, ZIP | PDF | Magyar Elektronikus Könyvtár)

  85. Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára. Debrecen, 2008.
  (Magyar Elektronikus Könyvtár)

  86. Takács Judit: Keresztnevek jelentésváltozása. Debrecen, 2007.
  (Eredeti Word formátumú szövege, ZIP | PDF | Magyar Elektronikus Könyvtár)

  87. Szikszainé Nagy Irma szerk.: A Nyugat stiláris sokszínűsége. (A Nyugat születésének 100. évfordulója alkalmából a 2008. május 28-án Debrecenben tartott tudományos emlékülés anyaga). Debrecen, 2008.
  (Magyar Elektronikus Könyvtár)

  88. Szülőföld és nyelvi hagyomány. (Válogatás Sebestyén Árpád írásaiból). Debrecen, 2009. (Magyar Elektronikus Könyvtár)


   
  <<< A Magyar Nyelvtudományi Tanszék honlapja