A Kossuth Lajos Tudományegyetem kiadványai

1995/96

Klasszika-filológia

Bevezetés az ókortudományba I. (A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei).
Szerk. Havas László–Tegyey Imre. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1996. (AGASZA II.) ISBN 963 472 138 9, ISSN 1219-7130 B/5, 389 lap, 1717 Ft

Bevezetés. – I. A disciplina története. Ritoók Zsigmond: Az ókortudomány fogalmának változásai. – II. A szöveg mint forrás. Adamik Tamás: A szöveg értelmezése. Havas László: A szövegkritika. Szádecky-Kardoss Samu: Görög paleográfia. Madas Edit: A latin paleográfia az ókortól a XVI. századig. Németh György: A görög epigraphika. Fitz Jenő: Latin epigráfia. Németh György: Papyrológia. Sarbak Gábor: Bevezetés a latin kodikológiába. Grüll Tibor: Könyvtárak és könyvkiadás az ókorban. Kárpáti András: Antik zene. – III. A tárgy mint forrás. Visy Zsolt: A tárgy mint forrás. Visy Zsolt: Régészet. Nagy Árpád Miklós: Bevezetés a klasszika-archaeológiába. Gesztelyi Tamás: A római művészet és társadalmi szerepe. Redő Ferenc: Éremtan. Gábler Dénes: Terra sigillata. – IV. Nyelvészet. Tegyey Imre: Nyelvészeti bibliográfia.

Cicero öröksége. Hereditas Ciceroniana (Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. Studia memoriae Ciceronis MMC annis ante nati dicata)
Szerk. Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. (AGASZA I.) ISBN 963 472 049 8, ISSN 1219-7130 B/5, 304 lap, 800 Ft

Bevezetésül: Borzsák István. – I. Cicero: az államférfi és a politikai bölcselő. Thomas Köves-Zulauf: A játékrontó Clodius – Cicero halálos ellensége. Henryk Kowalski: Cicero, augur és politikus. Szabó Árpád: Cicero és a "Somnium Scipionis". Havas László: Cicero és Róma alapításának hétszázadik évfordulója, Alberto Grilli: Cicero és egy alkotmány reménye. Marta Sordi: Cicerom Caesar és Gallia Togata. Hamza Gábor: A ius naturale fogalma a Corpus Ciceronianum-ban. – II. Cicero: a szónok és szellemi háttere. Adamik Tamás: Cicero stíluselmélete. Achim Heinrichs: Stilizált valóság: Cicero De Oratore című művének a persona sua prológusa, (l. 1–5). Jürgen Leonhardt: A deliberatio elmélete és gyakorlata Cicerónál: levélváltás Atticusszal a 49. évből. Hajdú István: Cicero Démosthenés-képe. Tar Ibolya: A tartalom és forma egységének gondolata Cicerónál. Dominique Briquel: Cicero és az etruszkok. Michel Dubuisson: Cicero és a görög-latin kétnyelvűség. Tegyey Imre: Cicero és a görög nyelv. Reimar Müller: A kultúra keletkezése és az antropológia elmélete Cicerónál. Maróth Miklós: Cicero De finibus bonorum et malorum című művének sztóikus könyvei. Szekeres Csilla: A voluntas fogalma Cicero De fato-jában. Gesztelyi Tamás: Cicero és szobrai. Bollók János: A De consulatu suo asztrológiai vontakozásai. Kádár Zoltán: A providentia megnyilatkozásai az élő természetben a cicerói De natura deorum tükrében. – III. Cicero utóélete. Darab Ágnes: Cicero az idősebb Pliniusnál. Luigi Bessone: Róma "életkorai" Cicerótól Florusig. Kendeffy Gábor: Miért és mi ellen írta Ágoston a Contra Academicos-t? Guido Milanese: Cicero és Bothius. – IV. Cicero a mai magyar iskolában. Szőke Ágnes: Hogyan tanítsuk Cicerót ma az iskolában? Révészné Bartók Gertrúd: M. Tullius Cicero és életműve. Koháry Uzonka: Művészeti szemléltetőanyag Cicero tanításához. Nagy Gábor: Versenyző diákok – tanári felkészítés.

Havas László–Szekeres Csilla
Szemelvények a római levélirodalomból
Debrecen, 1995. (Auctores Latini XXV.) 155 lap, 448 Ft

Régebbi kiadványok

Műalkotás – esztétikum – közönség az antikvitásban
Szerk. Havas László. Debrecen, 1988. ISBN 963 471 570 2 A/8, 122 lap, 50 Ft

Modern filológia

Régebbi kiadványok

Magyar–lengyel közelítések (Tanulmányok a KLTE Lengyel Nyelv és Irodalom Tanszéke 1984. XI. 13–14-én rendezett konferenciájának anyagából)
Szerk. D. Molnár István. KLTE–Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ, Debrecen–Budapest, 1985. ISBN 963 471 375 0 A/5, 228 lap, 400 Ft

Szláv filológia

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 1.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarsky Jirí, Udvari István. Debrecen, 1995. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Istvan Pete: Katyegorija vida v vengerszkom i russzkom jazikah. Katalin Palasti: Ob odnom tyipe szkazujemogo imja szuscsesztvityelnoje v roli imennoj asztyi szosztavnogo imennogo szkazujemogo. T. Ju. Kudrjavceva: Szemantyicseszkije vozmozsnosztyi gyejepricsasztyija kak organyizatora metatyekszta v usztnoj naucsnoj recsi. Jirí Pilarsky: A kvantitás-korreláció kérdése a dunai nyelvszövetségben. Bodnár Erzsébet: A dekabrista felkelés megjelenítése az 1830–1840-es évek történeti regényeiben. Lévai Béla: Jerzy Andrzejewski: A paradicsom kapui – Kerényi Grácia: A pokol kapui. Benyó Marianna: A hatalom alatt vagy felett? (Csingiz Ajtmatov két regényéről). Lévai Béla: Nemzetközi russzisztikai konferencia Debrecenben.

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 2.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarsky Jirí, Udvari István. Debrecen, 1995. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Bodnár Erzsébet: Valóság és legenda. Lakatos Judit: Felvilágosodás és alkotmányosság Oroszországban a XVIII. században. Balogh István: A lelkiismeret tükre. (Gondolatok Cs. Ajtmatov újabb műveiről). Ji. Pilarszkij: Voprosz o rumino szlavjanszkom bilingvizme kak etnogenyetyicseszkom faktore v szvetye szlavjanszkogo ingregyienta ruminszkogo jazika. Kis Antonija Zaradija: Glaoljica u Budimpesti. Simigné Fenyő Sarolta: Kultúrspecifikus jegyek relevanciája szókapcsolatok és predikatív szerkezetek fordításakor. Salánki Ágnes: A jelzősített határozók fordítási lehetőségei participiumok alkalmazásával. Imre Pacsai: Szpornij sztatusz parnih szlov v russzkoj lingvisztike. T. Ju. Kudrjavceva: O probleme prepodavanyija szovremennogo russzkogo razgovornogo szintakszisza v augyitoriji inosztrannih sztugyentov filologov. Kovács Ilona Julianna: Az írásbeliség szerepe a szaknyelvi témák feldolgozásában.

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 3.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarsky Jirí, Udvari István. Debrecen, 1996. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Lizanec Peter: Az ősmagyar–keleti szláv nyelvi és történelmi kapcsolatokról. Salga Attila: A ruszinok "honfoglalása". Jirzsi Pilarszkij: K sztatyje O. N. Trubacseva "Jazikoznanyije i etnogenez szlavjan". Udvari István: Szlovákiai ruszin kiadványok lexikai hungarizmusai. Czeglédi Katalin: Jelzős szerkezetek a Volgai-Urál vidéki földrajzi nevekben (részlet). Földvári Sándor: Adatok Habina Lukács egri könyvtáráról. Tyeziszi dokladov. Dnyi szlavjanszkoj filologiji – 1995.

Slavica XXVII. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate.
Editionem curantibus István T. Molnár, László Lieber adiuvante István D. Molnár redigit Zoltán Hajnády. Debrecen, 1995. ISSN 0583-5356 B/5, 248 lap, 1000 Ft

P. Lieli: From Diglossia to bilingualism and back: Comparing the Change in linguistic situation in Russia and England. I. T. Molnar: K pragmatyike fonoszemantyiki v vengerszkom jazike. L. Jaszai: Na granyi szlovoobrazovanyija i szlovoizmenyenyija (v szvjazi sz kategorijej vida). Ji. Pilarszkij: Szlavjanszkij komponyent dakoruminszkogo i voprosz o sztatusze t. naz. moldavszkogo jazika (limba moldovenjaszke). V. A. Fedoszov: Szlovo "szlovo" v russzkom jazike. T. Ju. Kudrjavceva: K voproszu o prosztorecsnoj i zsargonnoj lekszike na sztranyicah szovremennoj gazeti. O. L. Palamarcsuk: Vidtvorenyija ukrainszkoj nacionalno harakteriszticsnoi leksziki v inoszlov "janszkih hudozsnih reaekladah". B. Pogany: Obucsenyije russzkomu jaziku v Debrecenye i v oblasztyi Hajdu-Bihar. S. Feldvari: Sztaropecsatnije knyigi kirillicseszkogo i glagolicseszkogo sriftov Egerszkoj frhijepiszkopszkoj bibliotyeki. Mezősi: A Love-Affair and Its Political Perspective: The Genre of Pushkin' s Chronicle Play. Z. Hajnadi: Russzkaja filoszofija zsiznyi. L. Mikrut: Ohotnyiji ocserki Grigorija Danyilevszkogo. Cs. Kukucska: Drevnyerusszkije principi izobrazsenyija prosztansztva u Dosztojevszkogo. A. I. Mihajlov: Kljujev o Jeszenyinye. L. Tikos: Poetyicseszkij jazik Jeszenyina v jazikovih napravlenyijah nacsala 20-h godov. A. Han: Problema "Kljucsi Mariji" v szvetye tyeorityicseszkoj poetyiki. Zs. Marosi: Poet-prorok i Apokalipszisz (Analiz poemu Jeszenyina Inonija). Zs. Bencsics: Predvarityelnie zameanyija o katyegoriji pamjatyi v tvorcsesztve Oszipa Mandelstama. Ja. Orlovszki: "Roza Mira" Danyiila Andrejeva i tragyiciji russzkoj utopicseszkoj miszli. I. Vilagi: Szimvolika liricseszkogo tyekszta. I. Balog: Poetyika kollektyivnoj pamjatyi v proizvegyenijah Cs. Ajtmatova. N. Moranjak-Bamburacs: "Grammatyika pamjatyi" i konsztyituirovanyije tyeksztalnogo szmiszla. I. Lőkös: Bartol Kasic: Venefrida. Eine Tragödie. Text, Einleitung und Index von Darija Gabric-Bagaric. I. D. Molnar: J. Slaski: Wokól literatury wloskiej, wegierskiej i polskiej w epoce renesansu. Szkice komparatystyczne.

Nyelvtudomány

Magyar nyelvészet
Finnugor nyelvészet
Angol nyelvészet
Német nyelvészet
Orosz nyelvészet

Magyar nyelvészet

Hoffmann István–Rácz Anita– Tóth Valéria
Ómagyar kori helynévfeldolgozások
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 64. sz.) B/5, 40 lap, 60 Ft

A kiadvány két műhelytanulmányt tartalmaz, amelyek a KLTE Magyar Nyelvtudományi Tanszékén folyó helynévtörténeti kutatásokba engednek bepillantást. Hoffmann István dolgozatában áttekinti a közelmúlt névtörténeti vizsgálatait, kiemelve, hogy az egész magyar nyelvtörténetírás komoly gondja a régi magyar helynévkincs, a szórványemlékek anyagának feldolgozatlansága. Bemutatja azt a számítógépes adatbázist, amelyben munkatársaival a teljes Árpád-kori helynévállományt dolgozzák fel, Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján. A kötetben található másik dolgozat, a Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból Hoffmann István, Rácz Anita és Tóth Valéria munkája. E helyütt a szerzők a több részesre tervezett forráskiadványból Abaúj vármegye mikrotoponimáinak szótárszerűen feldolgozott adattárát közlik.

Kálnási Árpád
Népi beszélgetések Szatmárból
Debrecen, 1995. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.) ISBN 963 472 017 X B/5, 140 lap, 380 Ft

A magyar nyelvjáráskutatásnak talán a szövegközlés terén vannak a legnagyobb adósságai. Ezen a hiányon próbál enyhíteni ez a kötet. Az anyag zömét 1986-ban gyűjtötte a szerző 15 szatmári településen. Fő céljának a régi, kihaló nyelvállapotnak, az ún. nyelvjárási alaprétegnek a rögzítését tekintette. Adatközlői zömmel paraszti foglalkozású idős férfiak és nők voltak, átlagos életkoruk 80 év. A beszélgetések témái változatosak: élettörténetek, házimunka, gazdálkodás, a táj története, kulturális hagyományok stb. A nyelvjárási olvasókönyv nemcsak a hangtani, alaktani és lexikai vizsgálatokhoz, valamint a kissé elhanyagolt nyelvjárási mondattani, szövegtani kutatásokhoz szolgáltat anyagot, hanem egy letűnőben lévő népi műveltség értékeinek megismertetéséből is magára vállalhat valamit. A kötetet tájszójegyzék, tárgymutató és térképvázlat zárja.

Kálnási Árpád
Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.) ISBN 963 472 059 5 B/5, 274 lap, 800 Ft

Az értekezés négy szatmári járás (a Fehérgyarmati, Nyírbátori, Mátészalkai és Csengeri járás) helynévanyagának vizsgálatával foglalkozik az egyes főbb objektumtípusok szerinti tagolásban: településnevek, belterületi nevek, határrésznevek, víznevek, tanyanevek és létesítménynevek. Az egyes fejezetek felépítése hasonló: a névtípussal kapcsolatos fontosabb szakirodalom áttekintése után a névanyag történeti rétegeinek bemutatása, elemzése következik. Ezt a névtípus tipológiai vizsgálata követi számszerű és százalékos adatokkal. Vizsgálati módszere a névélettani és történeti szempontú elemzésre épülő komplex megközelítés (dinamikus szinkrónia). A szóföldrajzi vizsgálatok néhány jellemző földrajzi köznév (gorond, erge stb. című rész) elterjedését, megterhelését mutatja be térképlapok segítségével. A kötetet helynévmutató és német nyelvű összefoglaló zárja.

Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája (WinWord formátumban ld. itt!)
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) ISBN 963 472 079 X B/5, 99 lap, 250 Ft

Ez a jellegét tekintve részben annotált, betűrendes bibliográfia azzal a céllal készült, hogy számba vegye a magyar szlengről írott, illetve a szlengről magyar nyelven megjelent munkákat. Tartalmaz minden olyan szótárt, könyvet, könyvrészletet, tanulmányt, ismeretterjesztő és egyéb cikket, kéziratos munkát, disszertációt, diákköri és szakdolgozatot stb., amelyben a szlengről, a szlengnek a nyelvrétegek közötti helyéről valamilyen nyelvi-nyelvészeti jellegű megjegyzés található. A bibliográfia legkorábbi adatai 1775-ből valók, a kézirat lezárása, az utolsó adatok felvétele pedig 1996 szeptemberében történt.

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény II. (Nyelvművelés és szakmai nyelvhasználat)
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 111 lap, 324 Ft

Magyar Nyelvjárások XXXII. (WinWord formátumban ld. itt!)
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1995. ISSN 0541-9298 B/5, 217 lap, 380 Ft

Végh József: Néhány érdekesebb hangtani, alaktani, mondattani adat az őrségi nyelvjárásból. Jakab László: A háromalakú végződések alakja és illeszkedése a Guary-kódexben. Sándor Anna: Az í-zés vizsgálata a koloni nyelvjárásban. Balassa Iván: A debreceni cívisszótár. Nagy Jenő: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár megjelenésének feleútján. Vörös Éva: Szágó és kapli Csokonai műveiben. Kálnási Árpád: Rendszerváltás – utcanév-változtatás. Dankó Imre: Lakság. Bura László: Személynévhasználat – lexikográfiai gyakorlat. Kovácsné József Magda: Írói névadás Tamási Áron novelláiban. Kis Tamás: A magyar szlengszótárak. Szikszainé Nagy Irma: Nyitott és zárt szöveg. Tuba Márta: Szuperszöveg-sajátságok a zabari tündér- és állatmesékben. Vértes Edit: Vélemények és ellenvélemények. – Ismertetések, bírálatok; nyelvjárási adatok; megemlékezések.

Magyar Nyelvjárások XXXIII. (WinWord formátumban ld. itt!)
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1996. ISSN 0541-9298 B/5, 228 lap, 380 Ft

Jakab László: Az abszolút és a relatív tövek véghangzójának ö-zése a Guary-kódexben. P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit: Szóföldrajzi és változásvizsgálatok a hagyományos paraszti életmód köréből. Mező András: Boldogasszony és más aszszonyok. Hoffmann István: Ómagyar kori helynévfeldolgozások. Mizser Lajos: Magyar elemek a szatmári (és az ugocsai) román helynevekben. Tóth Valéria: Birtokos jelzős szerkezetű mikrotoponimák a korai ómagyar korban. Bura László: A névdivat nemzedéki változásai. Kis Tamás: Személynevek a szlengben. Vörös Éva: A kesudió elnevezései a magyar nyelvben. Szikszainé Nagy Irma: A Hortobágy nyelvi világa Móricz novellájában. Vértes Edit: Gondolatok az uráli nyelvcsalád alapnyelveiről és azok nyelvjárásairól. Révay Valéria: Ősi képzett szavaink. Maticsák Sándor: A hivatalos és nem hivatalos mordvin településnevek kérdéséről. Szabó József: Tanulmányúton Németországban. – Ismertetések, bírálatok; nyelvjárási adatok; megemlékezések.

Magyar Nyelvjárások XXXIV. (WinWord formátumban ld. itt!)
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1997. ISSN 0541-9298 B/5, 263 lap 

Petőfi Sándor János: Kultúrák metszőpontján. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a "Debreceni Grammatika" . Juhász Dezső: A nyelvtörténet a magyar dialektológiában. Cs. Nagy Lajos: Az egyes számú 3. személyű birtokos személyjel párhuzamos alakjainak realizációi. B. Gergely Piroska: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár használhatósága a beszélt nyelv történeti vizsgálatában. Zilahi Lajos: Gondolatok tájszótári munkálatok közben. Jakab László: Az illabiális ë-zés és é-zés a Guary-kódex ö-ző nyelvjárásában. Bíró Ferenc: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. Mizser Lajos: Szatmári helységnévmagyarázatok. Rácz Anita: Az ómagyar kori településnevek differenciálódásáról. Tóth Valéria: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében. Bakó Elemér: A Csűry Bálint egy meg nem valósult terve: a "Magyar református énekeskönyvek történeti szótára" (1941). Révay Valéria: Igeképzés melléknévből. Szikszainé Nagy Irma: "Nagyságos puszta", rideg paraszti lélek és írói megközelítése.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) ISBN 963 472 053 6 B/5, 335 lap, 650 Ft

Pesty Frigyes történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja az 1860-as évek elején elhatározta, hogy kísérletet tesz "a haza helyneveinek gyűjtésére és összeírására". A gyűjtés 1864-ben indult meg, s ennek eredményeként a múlt századi tudományos kutatás értékes anyaghoz jutott. Történészek, nyelvészek, néprajzkutatók sűrűn merítettek munkájukhoz adalékokat ebből a fontos forrásból, a hatalmas gyűjtemény egészének feldolgozására azonban napjainkig sem futotta a magyar tudomány erejéből. A mai kutatások számára e névtár a korábbiaknál is fontosabbá vált. Leginkább azért, mert 1864 óta nem született egyetlen olyan mű sem, amely a történelmi Magyarország egész területéről azonos időmetszetből Pesty gyűjtését akár csak megközelítő bőséggel tett volna közzé helynévi adatokat. Emellett az azóta eltelt 130 év a múlt századi magyar történelemnek is fontos dokumentumává tette e munkát. Pesty helynévtárának X. és XI. kötete tartalmazza Bihar megye anyagát, ez a könyv a betűrendben felvett települések gyűjtéseit A-tól K-ig közli. Pesty Frigyes helynévtárának közreadását nemcsak tudományos értéke indokolja, hanem az is, hogy a szülőföldjük múltja, története iránt érdeklődők is haszonnal és élvezettel forgathatják e mű lapjait.

Sebestyén Árpád
Kétszázéves a "Debreceni Grammatika"
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 70. sz.) B/5

Bécsben, 1795-ben jelent meg az a "Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenben egy Magyar Társaság", s amely mind máig a legélesebb viták kereszttüzében áll. A tanulmány vizsgálja a mű keletkezéstörténetét, az akkor Debrecen társadalmi, művelődési helyzetét, a nyelvtan – az első magyar felsőfokú, tudományos célú grammatika – létrejöttének körülményeit, és a körülötte Kazinczytól elindított, máig tartó vitákat. Kitér a Földi János nyelvtanával egyező és eltérő sajátosságaira, a nyelvújításhoz való viszonyára, normafelfogására és az ezekkel kapcsolatos legújabb megnyilatkozásokra is.

Vörös Éva
Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Doktori Értekezések 1. sz.) ISBN 963 472 125 9 B/5, 200 lap, 725 Ft

Vörös Éva könyve a trópusi és szubtrópusi területek termesztett gyümölcseinek magyar elnevezéseivel és etimológiájával foglalkozik. A munka kettős céllal készült: egyrészt vizsgálja a nyelvek közötti kölcsönzés folyamatait, valamint az idegen szavak átvételének, beilleszkedésének és meghonosodásának bizonyos kérdéseit, valamint az új magyar elnevezések, neologizmusok születését. Másrészt egzotikus növényneveink vizsgálatával szeretne hozzájárulni szókészletünk ezen elemeinek leírásához. Röviden bemutatja a magyar növénytani nómenklatúra alakulását, fejlődését, valamint a feldolgozott növénynevek eredetét és történetét. A könyvet nemcsak a nyelvészet, hanem a növénytan iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.

Vörös Éva–Priszter Szaniszló
Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 69. sz.) ISBN 963 472 086 2, B/5, 61 lap

A kiadvány a kiváló nyelvtudós, grammatikus és szótáríró Márton József (1771–1840) Természethistóriai képeskönyvében található gazdag szókincs egy töredékét, a mintegy 280 adatot kitevő növényneveket mutatja be szótár formába rendezve. A munkát a Természethistóriai képeskönyv történetének részletes bemutatása és egy latin név szerinti mutató is kiegészíti.

Régebbi kiadványok

Hlavacska Edit
Névtani tárgyú kéziratok a KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézetének Könyvtárában (Annotált bibliográfia)
Debrecen, 1990. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 56. sz.) ISBN 963 471 673 3 B/5, 44 lap, 250 Ft

Hoffmann István
Helynevek nyelvi elemzése
Debrecen, 1993. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 61. sz.) ISBN 963 471 930 9 B/5, 163 lap, 380 Ft

Jakab László–Bölcskei András
Csokonai-szókincstár I. (WinWord formátumban ld. itt!)
Debrecen, 1993. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 5. sz.) ISBN 963 471 882 5 B/5, 591 lap, 800 Ft

Jakab László–Kiss Antal
A Guary-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1994. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6. sz.) ISBN 963 471 947 3 B/5, 367 lap, 500 Ft

K. Szoboszlay Ágnes
Mutató a Magyar Nyelvjárások 11–25. kötetéhez
Debrecen, 1991. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 59. sz.) ISBN 963 471 736 5 B/5, 86 lap, 250 Ft

Sebestyén Árpád
Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban)
Debrecen, 1994. ISBN 963 471 978 3 A/5, 220 lap, 198 Ft

Sebestyén Árpád
Mutató a Magyar Népnyelv I–VI. és a Magyar Nyelvjárások I–X. kötetéhez
Debrecen, 1965. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 46. sz.) B/5, 91 lap, 250 Ft

Finnugor nyelvészet

Maticsák Sándor
A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere
Debrecen, 1995. ISBN 963 472 028 5 B/5, 207 lap, 380 Ft

A finnugor helynévtan egyik kevéssé kutatott területe a számos népnek, népcsoportnak otthon adó Középső-Volga-vidék. A könyv az e területen található névtani rétegeket – mordvin, orosz, törökségi – rendszerezi, az etimológiai elemzések alapján bemutatja a mordvin településnévrendszer jellemzőit, felvázolja a finnugor és nem finnugor névrendszerek különbségeit, áttekinti a személynévi és köznévi eredetű nevek fajtáit, illetve a mordvin nevek orosz adaptációjának típusait. A névszerkezeti elemzés az egy- és többrészes településnevek fajtáit vázolja fel, elkülönítve a képző nélküli és képzett (szuffixumot, prefixumot és infixumot tartalmazó) nevek, valamint a jelzős szerkezetek csoportjait.. A könyvet a köztársaság hivatalos és nem hivatalos neveinek mutatója egészíti ki.

Pápay József osztják hagyatéka. Népélet és egyebek
Közzéteszi: Vértes Edit. Debrecen, 1995. (Bibliotheca Pápayensis VI.) HU ISSN 0864–7992 A/5, 377 lap, 1500 Ft

Vértes Edit gondozásában a Bibliotheca Pápayensis VI. köteteként jelent meg Pápay József hagyatékából az osztják népéletre (istenidéző igék, bálványszellemek, mitológiai feljegyzések, erdei szellem, nemzetségi áldozat, az osztják vélekedése a halálról, a házasság, gyermek születése, madarászat, halászat, vadászat, szórakozás, népköltészet, találós kérdések, altató versikék, gyermekjátékok) vonatkozó szövegeket tartalmazó kiadvány. Ezeken kívül más témájú szövegek, osztják személynevek, helynevek, szólások, babonák, különböző összeírások is találhatók a kötetben. Az osztják szövegek mellett a közzétevő közli Pápay magyar fordításait is. A könyv végén levő hibajegyzék a sorozat egyes köteteiben rosszul olvasható osztják és magyar szavak helyes olvasatát tartalmazza.

Vértes Edit
Vélemények és ellenvélemények
Debrecen, 1995. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 62. sz.) B/5, 20 lap. (Elfogyott.)

Vértes Edit ebben a tanulmányában részletesen indokolja, miért nem vette át az UEW. munkatársainak adott Akadémiai megosztott díjat. Indokként felhozza, hogy felfogása a rekonstrukció és az osztják adatok transzkripciója igen távol áll az UEW. gyakorlatától. Elismeri az UEW. jelentőségét, majd kifejti véleményét az alapnyelvi teljes hangkép rekonstrukciójáról és az osztják, közelebbről a déli osztják adatok közlésmódjáról.

Régebbi kiadványok

A VII. Finnugor Kongresszus kötetei:

CIFU-7/1A Sessiones plenares (Dissertationes)
Szerk. Keresztes László–Maticsák Sándor. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 667 9 B/5, 325 lap, 600 Ft.

CIFU-7/1B Sessiones plenares et symposia
Szerk. Keresztes László–Maticsák Sándor. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 699 7 B/5, 316 lap. (Elfogyott.)

CIFU-7/2A Summaria dissertationum (Linguistica)
Szerk. Jakab László–Keresztes László–Kiss Antal–Maticsák Sándor–Palkó Ágnes. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 669 5 B/5, 293 lap, 600 Ft.

CIFU-7/2B Summaria dissertationum (Ethnologia et folklorica. Litteraria. Historica, archeologica et anthropologica)
Szerk. Barta János–Bartha Elek–Dobos István–Keresztes László–Maticsák Sándor–Orosz István–Palkó Ágnes–Tamás Attila–Újvári Zoltán–Varga Pál. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 668 7 B/5, 220 lap, 600 Ft

CIFU-7/3A Sessiones sectionum (Linguistica. Fenno-ugrica et hungarica)
Szerk. Jakab László–Keresztes László–Kiss Antal–Maticsák Sándor. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 691 1 B/5, 390 lap, 600 Ft

CIFU-7/3B Sessiones sectionum (Linguistica. Fennica, balto-fennica et lapponica)
Szerk. Jakab László–Keresztes László–Kiss Antal–Maticsák Sándor. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 692 X B/5, 385 lap, 600 Ft

CIFU-7/3C Sessiones sectionum (Linguistica. Volgaica, permica, ob-ugrica et samoiedica)
Szerk. Jakab László–Keresztes László–Kiss Antal–Maticsák Sándor. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 693 8 B/5, 382 lap, 600 Ft

CIFU-7/4 Sessiones sectionum (Ethnologica et folkolorica)
Szerk. Bartha Elek–Keresztes László–Maticsák Sándor–Újváry Zoltán. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 698 9 B/5, 482 lap, 600 Ft

CIFU-7/5 Sessiones sectionum (Litteraria)
Szerk. Dobos István–Keresztes László–Maticsák Sándor–Palkó Ágnes–Tamás Attila–Varga Pál. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 697 0 B/5, 258 lap, 600 Ft

CIFU-7/6 Sessiones sectionum (Historica, archeologica et anthropologica)
Szerk. Barta János–Keresztes László–Kiss Antal–Maticsák Sándor–Orosz István. Debrecen, 1990. ISBN 963 471 969 2 B/5, 367 lap, 600 Ft

Angol nyelvészet

Language and Methodology (Husse Papers 1993. Volume Two)
Szerk. Hollósy, Béla and Alistair Wood. Debrecen, 1996. ISBN 963 472 025 0 A/5, 187 lap, 550 Ft

A Magyar Anglisztikai Társaság HUSSE 1993 januárjában a Kossuth Lajos Tudományegyetemen megtartott első konferenciájának anyaga két angol nyelvű kötetben jelent meg Ez a könyv a Husse Papers 1993. (főszerk. Szaffkó, Péter. Debrecen, 1995–1996, ld. az Angol irodalomnál) második köteteként a nyelvészeti, alkalmazott nyelvészeti és módszertani témájú előadások anyagából válogat.
Preface (Péter Szaffkó). Linguistics: Dávid, Gyula: A Historical Review of Studies on Metaphors. M.Deli, Ágnes: Situation Management in English Radio Conversations. Győri, Gábor: Metaphors in Language and Thought. Hegedűs, Irén: Australian Aboriginal Languages: An Overview of Historical-comparative Research. Hollósy, Béla: Problems in Verb Phrase Classification: Achievement Verbs. Laczkó, Tibor: Possessors and Derived Nominals in the English Noun-phrase. Nagy, Ildikó: The Semantics of the Hungarian Preverb ki- `OUT'. Pelyvás, Péter: The Problem of `Loading a Truck' in Cognitive Grammar. Réti, Almée: Body Metaphors in Engineering. Applied Linguistics, Teacher Training and Methodology: Parrot, Jeremy: Blindfold in the Park: A Day of Quasi-total Physical Response. Sík, Péter: Preparing Students for Success. Mercer, Justine: Tackling Tenor (Teaching English for No Obvious Reason) in General English Courses. Vad, Ágnes: Some Aspects of Teaching Reading. Bocz, András and Horváth, József: CALL: Some Theoretical and Practical Issues and Applications. Bárdos, Jenő: Taxonomy for a Teacher-centred Methodology (The Veszprém ). Gibson, Geoffrey and Ruzicska, Judit: Developing an Integrated Approach to ELT Training in Hungary. Csépes, Ildikó: The Use of Reflecting Journals on the Three-year Teacher Education Programme. Walsh, Steve: Mind Your Language: Classroom Discourse in Teacher Training. Nikolov, Marianne: An Early Start: For or Against? Kiss-Gulyás, Judit: Listener/Viewer Inference in Transactional Discourse. Komlósi, L. I. and Blaskó, J. G.: Inferential Pragmatics and Conflict Resolving Dialogues: Pragmatic Constraints in Practical Reasoning. Molnár, Katalin: A New Aspect of Communicative Language Study and Teaching.

Régebbi kiadványok

Studies in Linguistics III. (A Supplement to the Hungarian Journal of English and American Studies)
Szerk. Korponay, Béla–Pelyvás, Péter. Debrecen, 1994. ISBN 963 472011 0 A/5, 171 lap, 380 Ft

Német nyelvészet

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 1.
Szerk. András Kertész. Debrecen, 1995. HU ISSN 1218-5736 94 lap, 400 Ft

Katalin Beke: Niederländische Transferenzen im Wortschatz der deutschen Mundarten. András Kertész: Erklärungen der Grammatikalität und das sprachliche Zeichen. Ein Beitrag zur Wissenschaftstheorie der Linguistik. Anna Molnár: Positionen in der gegenwärtigen Modalpartikelforschung. Jirí Pilarsky: Der phonetisch-phonologische Status der r-Laute in den Sprachen des Donaubundes. Göran Schöfer: Einige Bemerkungen zur Idee des strukturellen Kasus und zur Verbvalenz. Imre Szigeti: Syntaktische 'Hauptsatzphänomene' in Nebensätzen. Vorkommen, syntaktische und pragmatische Deutung. – Rezensionen von Zsuzsa Radványi, Imre Szigeti und Katalin Szilágyi.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 2.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 133 lap, 400 Ft

Helmut Frosch: Appositive und restriktive Relativsätze. Marianna Medve: Tempus in Verknüpfung. Jörg Meibauer: Die Grice'sche Maxime der Art und Weise (Versuch einer Selbstanwendung). Imre Szigeti: Argumentstruktur, Dependenz und die Struktur der NP im Deutschen und im Ungarischen. Imre Szigeti: Argumente für ihre Vererbung (Zur Argumentvererbung der deutschen NPs). András Kertész: Generative Linguistik in wissenssoziologischer Sicht. András Kertész: Metascience, Soft Disciplines and Dialogue Games: What Can They Do for Each Other? – Rezension von Anna Molnár.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 3.
Szerk. András Kertész. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 114 lap, 400 Ft

Toshiaki Oya: Über die kausativ-inchoativen Alternationen im Deutschen. Klaus-Uwe Panther: An Account of Implicit Complement Control in English and German. András Kertész: On The Reflexivity of Cognitive Science. Jirí Pilarsky: Didaktische Probleme der deutschen r-Laute im Rahmen des Donausprachbundes. Jirí Pilarsky: Die Arealtypologie der orthographischen Systeme Europas und die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, Zsuzsanna Iványi: Die ethnomethodologische Konversationsanalyse. Eine darstellende Beschreibung. – Rezensionen von Zsuzsa Agárdi, Gabriella Bodor, Mariann Kókai, Anna Molnár, Eszter Török.

Jirí Pilarsky
Deutsche Phonetik (Ein praktischer Abriß mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) HU ISSN 1218-9634, ISBN 963 472 135 4 A/5, 168 lap, 764 Ft

Az elsőéves germanisztika-hallgatóknak szánt tananyag a mai német kiejtés szabályait lépésről lépésre ismertető kézikönyv és ugyanakkor a hangtani problematikába való általános bevezetés. Az anyag ismertetése következetesen kontrasztív alapon történik, ti. a magyar és a német hangtan egybevetéséből és az eltérések tudatosításából indul ki. A gyakorlati rész a mai északnémet kiejtési norma sajátosságait tükrözi. A hibaelemző melléklet a negatív transzfer hatásának csökkentésére, valamint a korábbi spontán nyelvtanulás hibás beidegződéseinek kiküszöbölésére irányul. A könyvet a gyakorlatok anyagát tartalmazó 90 perces hangkazetta egészíti ki.

Dietz, Gunther
Formale Aspekte der Fachtextproduktion (Ein Leitfaden für Studierende)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) HU ISSN 1218-9634, ISBN 963 472 139 7 A/5, 56 lap, 292 Ft

A kötet a német szakos egyetemi hallgatók számára írt segédeszköz. Szisztematikus rendben tárgyalja és bemutatja a szemináriumi, évfolyam-, illetve szakdolgozat formai követelményeit.

Orosz nyelvészet

Régebbi kiadványok

Salga Attila– Sankó Gyula
Orosz lexikai és grammatikai stilisztika 1–2.
Debrecen, 1992. 253 + 516 lap, 511 Ft

Salga Attila
Orosz nyelvészeti kislexikon
Debrecen, 1993. 213 lap, 412 Ft

T. Molnár István
Zvuki, fonemi, bukvi
Debrecen, 1994. 175 lap, 504 Ft

Nyelvoktatás

Magyarnyelv-oktatás
Idegennyelv-oktatás

Magyarnyelv-oktatás

Hungarolingua 1–2.

A Hungarolingua 1. és 2. komplex magyar nyelvoktató anyag kezdő és középhaladó szinten tanulók számára készült. A közvetítő nyelv nélküli tankönyv nyelvi anyaga a legfontosabb mindennapi szituációkat tartalmazza, fő részei videófilmen is megjelennek. A két oktatócsomag elsajátításával a tanuló a magyar nyelv alapgrammatikáját ismeri meg, s mintegy másfél ezres szókincs birtokába jut. A nyelvtani és videó-munkafüzet segítséget nyújt a grammatikai jelenségek, illrtve beszédszituációk gyakorlásához. A fonetikai kazetta és munkafüzet a beszéddallam és -ritmus jellegzetességeinek bemutatása mellett szövegértési feladatokat is tartalmaz.

Hungarolingua 1:

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 904 X 180 lap, 2250 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 909 0 90 lap, 1000 Ft

Rácz Edit
Videó-munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 908 2 128 lap, 1125 Ft

Tuba Márta (Bekéné Zsíros Katalin, Vitéz Ferenc)
Szótár
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 911 2 128 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor–Palkó Ágnes
Fonetikai füzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 910 4 52 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor
Feladatlapok
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 913 9 16 lap, 375 Ft

Tuba Márta
Megoldások
Debreceni Nyári Egyetem, 1991. ISBN 963 471 912 0 76 lap, 250 Ft

Hungarolingua 2:

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 904 X 176 lap, 2250 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 909 0 88 lap, 1000 Ft

Honigsfeld Andrea
Videó-munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 908 2 132 lap, 1125 Ft

Kis Tamás–Molnár Judit (Séllei Nóra–Tuba Márta–Jirí Pilarsky–Marosvári Mária)
Szótár
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 911 2 232 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor
Fonetikai füzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 910 4 52 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor
Feladatlapok
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 913 9 16 lap, 375 Ft

Molnár Judit
Megoldások
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 912 0 60 lap, 250 Ft

Hungarolingua Grammatica

A Gyakorlati magyar nyelvtan elsősorban azoknak a külföldieknek készült, akik a nyelvórákon elsajátított nyelvi tények mellett azok rendszerezése iránt is érdeklődnek. A három nyelven – magyarul, angolul és németül – megjelent könyv részletesen tárgyalja a beszédhangok sajátosságait, a szóalakok rendszerét, a szóképzés és szóalkotás szabályait, valamint a magyar nyelv fő szintaktikai jellemvonásait. A könyv táblázatai, ragozási mintái, vezérszavai jelentősen megkönnyítik a nyelvtanuló munkáját.

Keresztes László
Gyakorlati magyar nyelvtan
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem 1995. ISBN 963 472 036 6 136 lap, 500 Ft

Keresztes, László
A Practical Hungarian Grammar
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 037 4 164 lap, 625 Ft

Keresztes, László
Praktische Ungarische Grammatik
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 038 2 164 lap, 625 Ft

Hungarolingua Fonetika

Mivel a Hungarolingua nyelvoktatócsomag egynyelvű, így nem lehet tekintettel a különböző anyanyelvű tanulók sajátos problémáira, amelyekkel a magyar nyelv beszédhangjainak tanulása során szembesülnek. Ezért készült el ez a speciális készségfejlesztő anyagsorozat, amelynek eddig három része jelent meg, angol, német és finn anyanyelvűek számára. A 300 perces hanganyag a magyar fonetika legfontosabb jelenségeivel foglalkozik, bemutatja a magyar hangok képzését különböző fonetikai helyzetekben, többféle oppozícióban, valamint speciális feladatokat tartalmaz a magyar hangsúly és beszéddallam elsajátítására.

Palkó Ágnes
Hungarolingua fonetika angol anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 034 X 4 kazetta + 76 lap, 3125 Ft

Báthory Ágnes–S. Varga Pál
Hungarolingua fonetika finn anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 944 9 4 kazetta + 68 lap, 3125 Ft

Báthory Ágnes–Giorgio Pieretto
Hungarolingua fonetika olasz anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 033 1 4 kazetta + 68 lap, 3125 Ft

Hungarolingua Klasszikusok

A magyar irodalom klasszikus szerzőinek eredetiben való olvasásához magas szintű nyelvtudásra van szükség. A művek terjedelme, nyelvi bonyolultsága, stilisztikai árnyaltsága sokszor megoldhatatlan feladatot jelentenek a – magyar nyelvet egyébként jól ismerő – nyelvtanulóknak, ez a sorozat elsősorban ezeknek a diákoknak szól. A magyar irodalom klasszikus műveinek rövidített, nyelvtanilag egyszerűsített, szókincsében csökkentett – de a művészi értéket mégis megőrző – változatai 60–80 lap terjedelműek, e kiadványok a ritkább szavak szómagyarázatával egészülnek ki. A sorozatban eddig három mű – Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, Örkény István: Tóték – átdolgozott változata jelent meg.

Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 035 8 2 kazetta + 100 lap, 1 980 Ft

A Pál utcai fiúk
Molnár Ferenc regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 056 0 2 kazetta + 90 lap, 1980 Ft

Tóték
Örkény István regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem 1996. ISBN 963 472 080 3 2 kazetta + 80 lap, 1980 Ft

Hungarolingua Gyakorlókönyvek

A Debreceni Nyári Egyetem legújabb sorozata a nyelvtanulást segítő munkafüzetek, gyakorlókönyvek megjelentetését tűzte ki célul. Ennek első darabja könnyűzenei számok szövegeinek feldolgozását tartalmazza. Egy-egy dal meghallgatása oldhatja a nehéz nyelvtani feladatok egyhangúságát, színesítheti a nyelvórát. A dalszövegek válogatásának fő szempontja a szókészleti és nyelvtani jelenségek változatossága, taníthatósága volt, tematikájuk közel áll a mindennapi élet szituációihoz.

Laczkó Zsuzsa
Nem csak dalok
Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 069 2 1 kazetta + 140 lap, 1400 Ft

Idegennyelv-oktatás

Gegenwart und Zukunft der Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache
Hrsg. Katalin Beke. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 1.) HU ISSN 1218 9634, HU ISSN 1219 9788 88 lap, 300 Ft

Gegenwart und Zukunft der Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache (Bericht über die Konferenz am 18. und 19. Oktober 1995 in Debrecen). Die Ausbildung zum DAF-Unterricht in Debrecen. Grundlagen der Sprachpädagogik DAF in der dreijährigen Ausbildung. Modell der methodisch-didaktischen Ausbildung von Deutschlehrerstudenten im dreijährigen Studium an der Miskolcer Universität. Das Freiarbeit-Projekt Rucksackbücherei im Fremdsprachenunterricht. Jugendliteratur im Film als Sprechanlaß im Unterricht. Literarische Texte in der Unterrichtspraxis der Ausbildung für Grundschullehrer. Zur deutschsprachigen Literaturausbildung an einer pädagogischen Hochschule. Perspektiven und Funktion des Sprachpraxis-Unterrichts in der DAF-Ausbildung. Aufgaben-Orientierung beim Leseverstehen. Kreatives Schreiben in Partnerarbeit. Erweiterung und Sicherung des Wortschatzes. Computerunterstützter Deutschunterricht. Ervaringen met een audiolexicale Methode. In kleinen Schritten zu einem großen Ziel (bessere Aussprache). Unterrichtsprojekt: Die Schweiz als fremdes Land. Arbeit mit einer Kurzgeschichte im 1. Studienjahr. Überlegungen zu Reform der reformierten schriftlichen Aufnahmeprüfung. Buchbesprechungen, Kommunikative Didaktik und Diskussion um den Einsatz literarischer Texte. Kurzer Überblick über die Fachliteratur. – A kötet szerzői: Baksai Sarolta, Beke Katalin, Bikics Gabriella, Michael Gumtau, Günther Hasenkamp, Gabriella Katschthaler, Karl Katschthaler, Kocai Éva, Kósáné Oláh Julianna, Lakos Gábor, Lieli Zsófia, Friederike Megyeri, Osztotics Judit, Radványi Zsuzsa, Ingrid Schaffert, Roland Schmidt, Zabó Zoltánné.

Literarische Texte im Unterricht
Szerk. Kocsány Piroska. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 2.) HU ISSN 1218 9634, HU ISSN 1219 9788 102 lap, 300 Ft

A kötet bevezető tanulmánya áttekinti az irodalmi szövegek nyelvoktatásbeli szerepével kapcsolatos elméleti összefüggéseket és módszertani lehetőségeket. A közreadott szövegek egy részéhez feladatok kapcsolódnak, melyek impulzusokat adnak a tanári munkához a nyelvoktatás különböző szintjein. A kötet szerzői: Michael Gumtau, Kocsány Piroska, Lieli Zsófia, Mészárosné Percze Gabriella.

Kiss Kálmán
A magyarországi orosznyelvoktatás első korszaka (1849–1949)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. 123 lap, 519 Ft

Vasas László
Spanyol nyelvi jegyzet
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 240 lap, 552 Ft

 

 

1997

Klasszika-filológia

L. Annaeus Florus Opera Quae Exstant Omnia (Florus összes fennmaradt műve)
Szövegkiadó: Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,1997. ISBN 963 472 188 5 B/5, 308 lap, 600 Ft

A kiadás részben egy újonnan megállapított kéziratösszefüggési rendszeren (stemmán) alapul, részben figyelembe vesz a szerző vonatkozásában eddig nem hasznosított testimoniumokat is.

Régebbi kiadványok

Bevezetés az ókortudományba I. (A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei). Egyetemi jegyzet
Szerk. Havas László–Tegyey Imre. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1996. (AQAGA II.) ISBN 963 472 138 9, ISSN 1219-7130 B/5, 389 lap, 1717 Ft

Cicero öröksége. Hereditas Ciceroniana (Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. Studia memoriae Ciceronis MMC annis ante nati dicata)
Szerk. Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. ( AQAGAI.) ISBN 963 472 049 8, ISSN 1219-7130 B/5, 304 lap, 800 Ft

Havas László–Szekeres Csilla
Szemelvények a római levélirodalomból
Debrecen, 1995. (Auctores Latini XXV.) 155 lap, 448 Ft

Szláv filológia

Debreceni Szlavisztikai füzetek 4.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Boriszovszkaja Larisza, Cs. Jónás Erzsébet, Jagusztin László, J. Matyi Anna, Musketik Leszja, Pilarský, Jiří, Szotirov, Peter, Udvari István. Debrecen, 1996. ISSN 1218-9340-4 72 lap, 150 Ft

A Debreceni Filológiai Napok (1996) tézisei: Jagusztin László: A címek szemantikája. Й. Анна Мати: Элементы романтической ностальгии в прозе А. Грина. Lévai Béla: Az ige jelentésszerkezete és valenciája. Й. Анна Мати: Открытое письмо поэту Самуилу Шварцбанду. Ш. Фёльдвари: In memoriam Sándor Rot. Kármán Ottó: Jövevényszavak az orosz nyelvben.

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 5.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Boriszovszkaja Larisza, Cs. Jónás Erzsébet, Jagusztin László, J. Matyi Anna, Musketik, Leszja, Pilarský, Jiří, Szotirov, Peter. Debrecen, 1997. ISSN 1218-9340-5 72 lap, 150 Ft

Pilarský Jiři: Az eurázsiai nyelvszövetség nyugati pereme. Сотиров Петер: “Стилистическая революция” в современном болгарском языке. S. Fenyő Sarolta: Syntactic views represented by Russian linguists. Леваи Бела: Заметки об экзистенциальной пропозиции. Гурвич-Лищинер (София): Иерусалим в системе символов прозы Герцена. Kiss Kálmán: Adalékok a múlt századi magyar-orosz kapcsolatok történetéhez (Géresi Kálmán oroszországi utazása). Pogány Béla: Az orosz igeragozás alapjainak tudatos elsajátítása a gimnáziumok első osztályában. Ковач Юлианна Илона: Развитие умения креативного писания в науках и в преподавании иностранных языков. Udvari István: A ruszin–magyar együttélés nyelvi tükröződése Petróci Iván: Нашi спiванкы c. mыvйben.

Régebbi kiadványok

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 1.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarský Jiří, Udvari István. Debrecen, 1995. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 2.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarský Jiří, Udvari István. Debrecen, 1995. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 3.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarský Jiří, Udvari István. Debrecen, 1996. ISSN 1218-9340 72 lap, 100 Ft

Slavica XXVII. (Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate)
Editionem curantibus István T. Molnár, László Lieber adiuvante István D. Molnár redigit Zoltán Hajnády. Debrecen, 1995. ISSN 0583-5356 B/5, 248 lap, 1000 Ft

Magyar nyelvészet

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria
Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1. Abaúj–Csongrád vármegye
Debrecen, 1997. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 1.) ISBN 963 472 186 9, ISSN 1417-958X A/4, 156 lap + 33 térképmelléklet, 1200 Ft

A kiadvány egy sorozat első darabjaként az Árpád-kori oklevelek magyar helynévi szórványai közül a betűrendben elöl álló tizenöt vármegye adatait tartalmazza a településnevek kivételével. A vármegyék szerinti elrendezésen belül szótárszerű formában tárja fel az anyagot. A kiadványt három különféle mutató és vármegyénként több térképmelléklet teszi sokoldalúan felhasználhatóvá. A kötet anyaga elérhető az Interneten is (www.nevarchivum.hu).

Jakab László–Kiss Antal
Az Apor-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1997. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 7. sz.) ISBN 963 472 172 9, ISSN 0138-9467 B/5, 451 lap, 600 Ft

A számítógépes nyelvtörténeti adattár hetedik köteteként látott napvilágot az Apor-kódex feldolgozása. Ezt a forrást többen másolták. Az adattár az egyes másolók anyagát külön-külön ábécérendben közli. Az egyes címszavak alatt a kötet szerzői felsorolják betűhíven a címszókhoz tartozó szövegszavakat, és közlik pontos lelőhelyüket. Az egyes adatokban található helyesírás-történeti, szótörténeti, hangtani, szófajtani, jelentéstani és alaktani tudnivalókat számokkal jelölik. Az adattárban tehát az egyes jelenségeknek a kódexben előforduló összes adata megtalálható. Az összes adat ismeretében a kutató megnyugtató következtetéseket tud levonni az egyes nyelvtörténeti problémákra, a forrás nyelvjárására, a XV. századi magyar nyelvre vonatkozóan.

Kis Tamás
Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) ISSN 0209-8156 B/5, 57 lap, 250 Ft

A tanulmány a modern magyar szlengkutatás szempontjából igyekszik áttekinteni bizonyos megkerülhetetlen alapproblémákat, megrajzolni a magyar szlengkutatás vázlatos történetét és a régi magyar szleng kutatásának néhány elméleti és gyakorlati kérdését. Főbb témakörei: Szlengkutatás és nyelvtudomány, A szleng fogalma, A magyar szlengkutatás története, Adalékok a magyar szleng történetének kutatásához.

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény I.
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. B/5, 116 lap, 400 Ft

Magyar Nyelvjárások XXXIV.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1997. ISSN 0541-9298 B/5, 263 lap, 380 Ft

Petőfi Sándor János: Kultúrák metszőpontján. Sebestyén Árpád: Kétszázéves a “Debreceni Grammatika”. Juhász Dezső: A nyelvtörténet a magyar dialektológiában. Cs. Nagy Lajos: Az egyes számú 3. személyű birtokos személyjel párhuzamos alakjainak realizációi… B. Gergely Piroska: Az Erdélyi magyar szótörténeti tár használhatósága a beszélt nyelv történeti vizsgálatában. Zilahi Lajos: Gondolatok tájszótári munkálatok közben. Jakab László: Az illabiális ë-zés és é-zés a Guary-kódex ö-ző nyelvjárásában. Bíró Ferenc: Helynévalkotó vízrajzi köznevek a Körösök vidékén. Mizser Lajos: Szatmári helységnévmagyarázatok. Rácz Anita: Az ómagyar kori településnevek differenciálódásáról. Tóth Valéria: Vizsgálódások a korai ómagyar kor képzett helyneveinek körében. Bakó Elemér: A Csűry Bálint egy meg nem valósult terve: a “Magyar református énekeskönyvek történeti szótára” (1941). Révay Valéria: Igeképzés melléknévből. Szikszainé Nagy Irma: “Nagyságos puszta”, rideg paraszti lélek és írói megközelítése. — Ismertetések, bírálatok; Nyelvjárási adatok; Megemlékezések.

Petőfi S. János
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (Officina Textologica 1. Főszerk. Petőfi S. János) ISBN 963 472 171 0, ISSN 1417-4057 B/5, 98 lap, 626 Ft

Az Officina Textologica sorozat célkitűzése az, hogy sajátos eszmecserefórumot teremtsen a szövegkutatás központi kérdéseivel foglalkozó (vagy azok iránt érdeklődő) kutatók számára, legyen céljuk akár egy általános szövegtan vagy általános szövegnyelvészet létrehozása, akár egy-egy adott nyelv szövegeinek (vagy azok valamely aspektusának) vizsgálata, akár valamely alkalmazási terület számára egy megfelelő textológiai eszköztár létrehozása. — Ennek az eszmecserefórumnak szándékolt sajátossága kettős: egyrészt poliglott kíván lenni, másrészt – természetesen a lehetőségeken belül – integratív. — Az Officina Textologica sorozat kötetei tematikus felépítésűek.

Sebestyén Árpád
Kétszázéves a “Debreceni Grammatika”
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 70. sz.) ISSN 0209-8156 B/5, 19 lap, 60 Ft

Bécsben, 1795-ben jelent meg az a “Magyar Grammatika, mellyet készített Debreczenben egy Magyar Társaság”, s amely mind máig a legélesebb viták kereszttüzében áll. A tanulmány vizsgálja a mű keletkezéstörténetét, az akkor Debrecen társadalmi, művelődési helyzetét, a nyelvtan — az első magyar felsőfokú, tudományos célú grammatika — létrejöttének körülményeit, és a körülötte Kazinczytól elindított, máig tartó vitákat. Kitér a Földi János nyelvtanával egyező és eltérő sajátosságaira, a nyelvújításhoz való viszonyára, normafelfogására és az ezekkel kapcsolatos legújabb megnyilatkozásokra is.

A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Szerk. Kis Tamás. Debrecen, 1997. (Szlengkutatás 1. sz.) ISBN 963 472 181 8, ISSN 1417-7730

B/5, 301 lap

A Szlengkutatás c. sorozat első számaként napvilágot látott kötet hét nyelv szlengkutatásának eredményeit mutatja be. Beszámol a kutatások történetéről, az elméleti és gyakorlati kutatás fontosabb eredményeiről. A kötet tanulmányai: Kövecses Zoltán: Az amerikai szleng. Klimeš, Lumír: Szlengkutatás Csehszlovákiában, valamint Csehországban és Szlovákiában 1920–1996 között. Nekvapil, Jiří: A szleng vizsgálatának kommunikatív módszeréről. Tender, Tõnu: Az észt szleng és kutatása. Nuolijärvi, Pirkko: A finn szlengkutatás. Szabó Dávid: A francia argó. Fenyvesi István: Az orosz szleng és kutatása. Kis Tamás: Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához.

Vörös Éva–Priszter Szaniszló
Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei.
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 69. sz.) ISBN 963 472 086 2, ISSN 0209-8156 B/5, 61 lap, 250 Ft

A kiadvány a kiváló nyelvtudós, grammatikus és szótáríró Márton József (1771–1840) Természethistóriai képeskönyvében található gazdag szókincs egy töredékét, a mintegy 280 adatot kitevő növényneveket mutatja be szótár formába rendezve. A munkát a Természethistóriai képeskönyv történetének részletes bemutatása és egy latin név szerinti mutató is kiegészíti.

Régebbi kiadványok

Hoffmann István
Helynevek nyelvi elemzése
Debrecen, 1993. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 61. sz.) ISBN 963 471 930 9 B/5, 163 lap, 357 Ft

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria
Ómagyar kori helynévfeldolgozások
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 64. sz.) B/5, 40 lap, 60 Ft

Jakab László–Bölcskei András
Csokonai-szókincstár I.
Debrecen, 1993. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 5. sz.) ISBN 963 471 882 5, ISSN 0138-9467 B/5, 591 lap, 800 Ft

Jakab László–Kiss Antal
A Guarÿ-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1994. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6. sz.) ISBN 963 471 947 3, ISSN 0138-9467 B/5, 367 lap, 500 Ft

Kálnási Árpád
Népi beszélgetések Szatmárból
Debrecen, 1995. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.) ISBN 963 472 017 X B/5, 140 lap, 380 Ft

Kálnási Árpád
Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.) ISBN 963 472 059 5 B/5, 274 lap, 800 Ft

Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) ISBN 963 472 079 X B/5, 99 lap, 250 Ft

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény II. (Nyelvművelés és szakmai nyelvhasználat)
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 111 lap, 324 Ft

Magyar Nyelvjárások XXXII.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1995. ISSN 0541-9298 B/5, 217 lap, 380 Ft

Magyar Nyelvjárások XXXIII.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1996. ISSN 0541-9298 B/5, 228 lap, 380 Ft

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) ISBN 963 472 053 6 B/5, 335 lap, 650 Ft

Sebestyén Árpád
Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban)
Debrecen, 1994. ISBN 963 471 978 3 A/5, 220 lap, 198 Ft

Vörös Éva
Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Doktori Értekezések 1. sz.) ISBN 963 472 125 9 B/5, 200 lap, 725 Ft

Finnugor nyelvészet

Folia Uralica Debreceniensia 4.
Szerk. Nyirkos István, Kiss Antal, Maticsák Sándor. Debrecen, 1997. ISSN 0239-1953 B/5, 260 lap, 400 Ft

Bartens, Hans-Hermann: A lapp meseanyagokról; Bartens, Raija: A mari népköltészetről; Csepregi Márta: Szurguti osztják medveünnepi énekek nyelvi jellemzői; Domokos Péter: A kisebb uráli népek irodalmának kialakulásáról; Káczán Szilvia: Rosa Liksom novellái, avagy a marginalitás felől minden világosabban látszik?; Lahdelma, Tuomo: Suomen ja Unkarin kirjallisuudet vastakkain: kontrastiivinen lukukoe; Máté József: Kétségek és kérdések számi növénynevek szemantikájában és etimológiájában; Maticsák Sándor: A mordvin helynévkutatások története; A. Molnár, Ferenc–Tervonen, Viljo: József Pápay Suomessa 1898; Nyirkos István: A szóeleji mássalhangzó-torlódások feloldásának módjairól; Révay Valéria: A honosító képzők a vogulban; Vértes Edit: A zárhangok ugor vagy ősmagyar fejlődésének a kérdéséhez; Zaicz Gábor: A hangbetoldás, a hangátvetés és a hanghelyettesítés a mordvinban. — Ismertetések; In memoriam; Krónika.

Régebbi kiadványok

Maticsák Sándor
A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere
Debrecen, 1995. ISBN 963 472 028 5 B/5, 207 lap, 380 Ft

Pápay József osztják hagyatéka Népélet és egyebek
Közzéteszi: Vértes Edit. Debrecen, 1995. (Bibliotheca Pápayensis VI.) HU ISSN 0864-7992 A/5, 377 lap, 1500 Ft

Angol nyelvészet

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.
1. kötet: English Studies and the Curriculum. Proceedings of the First TEMPUS-JEN Mini Conference. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996. ISBN 963 472 091 9 232 lap, 500 Ft
2. kötet: English Studies and the Curriculum. Proceedings of the Second TEMPUS-JEN Mini Conference. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1997. ISBN 963 472 173 7 326 lap, 500 Ft

A két kötetes kiadvány két Debrecenben tartott konferencia előadásait tartalmazza. Tematikailag az oktatásmódszertantól az irodalomelméletig az anglisztika és amerikanisztika minden jelentős területét érinti.

Régebbi kiadványok

A Collection of Speech Acts in English
Szerk. Olga Campbell. Debrecen, 1996. 189 lap. 500 Ft

Language and Methodology (Husse Papers 1993. Volume Two)
Szerk. Hollósy, Béla and Alistair Wood. Debrecen, 1996. ISBN 963 472 025 0 A/5, 187 lap, 550 Ft

A Reader in Cognitive Grammar for Students of English.
Szerk. Pelyvás Péter. Debrecen, 1995. 167 lap, 500 Ft

Studies in Linguistics III. (A Supplement to the Hungarian Journal of English and American Studies)
Szerk. Korponay, Béla–Pelyvás, Péter. Debrecen, 1994. ISBN 963 472011 0 A/5, 171 lap, 380 Ft

Lengyel nyelvészet

Wieslaw, S. T.
A mai lengyel nyelv leíró nyelvtana I.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 192 lap, 889 Ft

Német nyelvészet

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 4.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 133 lap, 400 Ft

Zsuzsanna Iványi: Die “Syntax” von Wortsuchprozessen. Saussures langue–parole Dichotomie im Lichte der Gesprächsanalyse. Zsuzsanna Iványi: Warum-Fragen in der Gesprächsanalyse. Zsuzsanna Iványi: Tip-of-tongue-Phänomene in alltäglichen Diskursen. Anna Molnár: Neue Sprachwandeltheorien und die deutsche Sprachgeschichsschreibung der Gegenwart. — Rezensionen von Karl Katschthaler und András Kertész.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 5.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 112 lap

Caroline Féry: The Trochaic Ideal. Krisztián Tronka: Optimalitätstheorie. Ein beschränkungsbasierter Ansatz. István Bujdosó: Topik, Fokus, Logisches Subjekt. Funktionale Position im Mittelfeld. Márton Méhes: Generativität als Wasserscheide von Derivation und Komposition. Péter Csatár: Das Täuschungsargument. — Rezensionen von Gunther Dietz, Anna Molnár, Imre Szigeti, Péter Csatár.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 6.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 106 lap

Helmut Frosch: VG-Adverbiale. Prädikatmodifikation und Komplementbezug. Jiří Pilarský : Zum Status der Vokalquantität in den Sprachen des Zentraleuropäischen Areals. András Kertész: Linguistics Self-applied. A Case Study. András Kertész: Über den Nutzen einer Heuristik der deutschen Phonologie. Eine wissenschaftsmethodologische Fallstudie. — Rezensionen von András Kertész, Márta Maleczki, Jiří Pilarský .

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 7.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 96 lap

Norbert Fries: Die hierarchische Organisation grammatischer Kategorien

Springreiten ins Deutsche. Stolpersteine, Fallgruben.
Szerk. Baksay Sarolta, Irene Fickel, Katschthaler Gabriella, Katschthaler Karl, Kocsány Piroska, Lieli Zsófia. Debrecen, 1997. 99 lap

A kötet a felsőbbéves német szakos egyetemi hallgatók számára írt, igen nehéz fordítási szövegeket és gyakorlatsorokat tartalmazó segédkönyv.

Régebbi kiadványok

Dietz, Gunther
Formale Aspekte der Fachtextproduktion (Ein Leitfaden für Studierende)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) ISBN 963 472 139 7, HU ISSN 1218-9634 A/5, 56 lap, 292 Ft

Pilarský, Jiří
Deutsche Phonetik (Ein praktischer Abriß mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) ISBN 963 472 135 4, HU ISSN 1218-9634 A/5, 168 lap, 764 Ft

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 1.
Szerk. András Kertész. Debrecen, 1995. HU ISSN 1218-5736 94 lap, 400 Ft

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 2.
Szerk. Kertész, András. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 133 lap, 400 Ft

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 3.
Szerk. András Kertész. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 114 lap, 400 Ft

Olasz nyelvészet

Régebbi kiadványok

Italianistica Debreceniensis II.
Szerk. Madarász Imre. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. B/5, 254 lap, 390 Ft

Italianistica Debreceniensis III.
Szerk. Madarász Imre. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. ISSN 1219-5391 B/5, 214 lap, 540 Ft

Orosz nyelvészet

Régebbi kiadványok

Salga Attila
Orosz nyelvészeti kislexikon
Debrecen, 1993. 213 lap, 412 Ft

Salga Attila– Sankó Gyula
Orosz lexikai és grammatikai stilisztika 1–2.
Debrecen, 1992. 253 + 516 lap, 511 Ft

T. Molnár István
Звуки, фонемы, буквы
Debrecen, 1994. 175 lap, 504 Ft

Turkológia

Pápay József csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék.
Közzéteszi: Agyagási Klára. Debrecen, 1997. (Bibliotheca Pápayensis VII.) ISSN 0864-7992 149 lap

A kötet publikálásával lezárult a Pápay József által gyűjtött szövegemlékek és szókészleti feljegyzések kiadása, amivel a debreceni egyetem professzora emlékének tartozott. A hagyaték e kötetének megjelentetésével egyúttal a gyűjtés 100 éves jubileumára is emlékezünk. — A csuvas anyag a csuvas szóhangsúly fejlődésének archaikusabb stádiumát tükrözi, a két nagy nyelvjárás érintkezési pontjairól származó adatok nyelvjárásközi fonetikai kölcsönhatások vizsgálatához nyújtanak alapot. A naplórészlet a 100 évvel ezelőtti csuvasiai terepmunka részleteit örökíti meg. — A magyar és német nyelven való párhuzamos kiadás, valamint a fonetikusan lejegyzett adatok fonológiai értelmezéséhez nyújtott kiadói segítség lehetővé teszi, hogy a kötetet hazai és külföldi nyelvészek és néprajzkutatók egyaránt haszonnal forgathassák.

Magyarnyelv-oktatás

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv Hungarolingua 1.
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 471 904 X 180 lap, 2250 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet Hungarolingua 1.
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 471 909 0 90 lap, 1000 Ft

Laczkó Zsuzsa–Goretity József
Nem csak novellák
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. (Hungarolingua Gyakorlókönyvek) ISBN 963 472 184 2 1550 Ft

A haladó és felsőfokú csoportokban gondot okoz, milyen szövegeket olvassanak a diákok. Ezen a gondon segít az a munkafüzet, melyet a Nyári Egyetem tanárai, Laczkó Zsuzsa és Goretity József állítottak össze, s amely húsz modern magyar novellát és a hozzájuk tartozó gyakorlatokat tartalmaz. A kötet egyrészt ízelítőt ad a XX. századi magyar kisprózából, másrészt a szövegekhez tartozó szövegértési, lexikai és grammatikai gyakorlatokkal a nyelvtanulásban kíván segítséget nyújtani. A szövegek igen változatos stílusúak: többek között Örkény, Mándy, Szakonyi, Kosztolányi, Karinthy Ferenc írásai szerepelnek a kötetben. Mind a szövegeket, mind a hozzájuk tartozó gyakorlatokat a kötet szerzői úgy állították össze, hogy a tanuló a könnyebb írások és feladatok felől haladhasson a nehezebbek felé.

Hungarolingua Grammatica

Keresztes László
Grammatica ungherese pratica
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 472 168 0 175 lap, 750 Ft

Keresztes László
Praktiline ungari keele grammatika
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 472 177 X 175 lap, 750 Ft

Régebbi kiadványok

Hungarolingua 2.

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 904 X 176 lap, 2250 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 909 0 88 lap, 1000 Ft

Honigsfeld Andrea
Videó-munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 908 2 132 lap, 1125 Ft

Kis Tamás–Molnár Judit (Séllei Nóra–Tuba Márta–Jiří Pilarský–Marosvári Mária)
Szótár
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 911 2 232 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor
Fonetikai füzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 910 4 52 lap, 625 Ft

Maticsák Sándor
Feladatlapok
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 913 9 16 lap, 375 Ft

Molnár Judit
Megoldások
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 912 0 60 lap, 250 Ft

Hungarolingua Grammatica

Keresztes László
Gyakorlati magyar nyelvtan
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem 1995. ISBN 963 472 036 6 136 lap, 600 Ft

Keresztes, László
A Practical Hungarian Grammar
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 037 4 164 lap, 750 Ft

Keresztes, László
Praktische Ungarische Grammatik
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 038 2 164 lap, 750 Ft

Hungarolingua Fonetika

Palkó Ágnes
Hungarolingua fonetika angol anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 034 X 4 kazetta + 76 lap, 3125 Ft

Báthory Ágnes–S. Varga Pál
Hungarolingua fonetika finn anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 944 9 4 kazetta + 68 lap, 3125 Ft

Báthory Ágnes–Giorgio Pieretto
Hungarolingua fonetika olasz anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 033 1 4 kazetta + 68 lap, 3125 Ft

Hungarolingua Klasszikusok

Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 035 8 2 kazetta + 100 lap, 1 980 Ft

A Pál utcai fiúk

Molnár Ferenc regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 056 0 2 kazetta + 90 lap, 1980 Ft

Tóték

Örkény István regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem 1996. ISBN 963 472 080 3 2 kazetta + 80 lap, 1980 Ft

Hungarolingua Gyakorlókönyvek

Laczkó Zsuzsa
Nem csak dalok
Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 069 2 1 kazetta + 140 lap, 1550 Ft

Idegennyelv-oktatás

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.
1. kötet: English Studies and the Curriculum. Proceedings of the First TEMPUS-JEN Mini Conference. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996. ISBN 963 472 091 9 232 lap, 500 Ft
2. kötet: English Studies and the Curriculum. Proceedings of the Second TEMPUS-JEN Mini Conference. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1997. ISBN 963 472 173 7 326 lap, 500 Ft

A két kötetes kiadvány két Debrecenben tartott konferencia előadásait tartalmazza. Tematikailag az oktatásmódszertantól az irodalomelméletig az anglisztika és amerikanisztika minden jelentős területét érinti.

Régebbi kiadványok

Gegenwart und Zukunft der Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache
Hrsg. Katalin Beke. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 1.) HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788 88 lap, 300 Ft

Kiss Kálmán
A magyarországi orosznyelvoktatás első korszaka (1849–1949)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. 123 lap, 519 Ft

Literarische Texte im Unterricht
Szerk. Kocsány Piroska. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 2.) HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788 102 lap, 300 Ft

Vasas László
Spanyol nyelvi jegyzet
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 240 lap, 552 Ft

 

 

1998

Klasszika-filológia

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XXXII (1996)
Redigit Ladislaus Havas, adiuvantibus Thoma Köves-Zulauf redactore h.c. et Csilla Szekeres. Debrecen, 1997 ISSN 0418-453X B/5 144 lap

Tamás Adamik: Der Stil Sallusts: archaisch, poetisch oder umgangssprachlich? Neil Adkin: Walter of Châtillon, Alexandreis 4, 176–274; Cinzia Bearzot: Il vocabolario dell’autorevolezza politica nella Grecia del IV secolo; Luigi Bessone: La ‘fortuna’ di Cincinnato: eroe misconosciuto o aduletarato? Isabel Canós i Villena–György Németh: Theophilos, Philomousos, Ioukunda – a Greek Family in the Roman Imperial Period; László Havas: Zur Rezeption des Florus un Ungarn; András Horváth: Griechische Zitate im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit im Spiegel der Kaiserbiographien Suetons; Otto Lendle: Das Karchesion. Gerät am Masttopp – Trinkgefäß – Drehkipp-Gelenk; Jean-Michel Poinsotte: Les origines de Rome d’après les Pères de l’Eglise de l’Occident latin; Giuseppe Zecchini: Il cognomen “Augustus”; Tamás Gesztelyi: Provincialia.

Bevezetés az ókortudományba I. A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei
Szerk. Havas László–Tegyey Imre. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998. (AQAGA II.) Második, javított és bővített kiadás. ISBN 963 472 138 9, ISSN 1219-7130 B/5, 400 lap, 1374 Ft

Havas László–Óbis Hajnalka–Szűcs Gábor–Ujlaky István
Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi I–II.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998 ( AQAGA IV ).ISSN 1219-7130 B/5, 2352 Ft

Szádeczky-Kardoss Samu–Tegyey Imre
Szöveggyűjtemény a régi római irodalomból
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998 ( ).III AQAGAISBN 963 472 195 8, ISSN 1219-7130 B/5, 282 lap, 1402 Ft

A kötet első része régi latin feliratok mellett az ősi Róma és a római folklór “carmen”-jeinek a történetét, valamint a régi római irodalom sajátosságait megvilágító szövegeket tartalmaz. Ezt követik a régi római írók (többek között Naevius, Ennius, Cato és Lucilius) műveiből vett szemelvények, amelyek egyúttal a műfajok jellegzetes vonásaira is rámutatnak. Valamennyi szöveget kommentár kísér, és a kötet összefoglalva is bemutatja az archaikus latin nyelv sajátosságait. Néhány, az utóbbi években napvilágra került latin szöveg először jelenik meg magyar szakmunkában.

Régebbi kiadványok

Cicero öröksége. Hereditas Ciceroniana (Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. Studia memoriae Ciceronis MMC annis ante nati dicata)
Szerk. Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. ( AQAGA I.) ISBN 963 472 049 8, ISSN 1219-7130 B/5, 304 lap, 800 Ft

Havas László–Szekeres Csilla
Szemelvények a római levélirodalomból
Debrecen, 1995. (Auctores Latini XXV.) 155 lap, 448 Ft

L. Annaeus Florus Opera Quae Exstant Omnia (Florus összes fennmaradt műve)
Szövegkiadó: Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,1997. ISBN 963 472 188 5 B/5, 308 lap, 600 Ft

P. Annii Flori Opera Quae Exstant Omnia
Curavit et editit: Ladislaus Havas. (
AQAGA Series Latina). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,1997. B/5, 308 lap, 1187 Ft

Szláv filológia

Régebbi kiadványok

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 1–5.
Felelős szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarský Jiří, Udvari István. Debrecen, 1995–1997. ISSN 1218-9340-5 72 lap, 150 Ft/kötet

Slavica XXVII. (Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate)
Editionem curantibus István T. Molnár, László Lieber adiuvante István D. Molnár redigit Zoltán Hajnády. Debrecen, 1995. ISSN 0583-5356 B/5, 248 lap, 1000 Ft

Magyar nyelvészet

Bényei Ágnes–Pethő Gergely
Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése
Debrecen, 1998. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 2.) ISBN 963 472 2857 B/5, 134 lap, 450 Ft

A könyv első része történeti-etimológiai szótár formájában mutatja be a terület összes korai ómagyar kori, oklevelekben fennmaradt településnévi adatát. A második rész tipológiai elemzést tartalmaz, áttekintve a névrendszer funkcionális-szemantika és keletkezéstörténeti típusait. A kiadvány használatát különböző névlisták, mutatók és térképek könnyítik meg.

Jelisztratov,Vlagyimir
Szleng és kultúra
Ford. Fenyvesi István. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (Szlengkutatás 2. sz.) ISBN 963 472 296 2, ISSN 1417-7730 B/5, 183 lap, 1270 Ft

Ez a könyv az utóbbi évek egyik legizgalmasabb és legújszerűbb szlengről gondolkodó munkája, amely nemcsak a szlengről szól, hanem a szlengen keresztül általában a nyelvről, a nyelvet használó emberekről és a nyelvet kutató tudósokról. A hagyományos nyelvészeti megközelítésektől eltérően Jelisztratov nem egyszerűen nyelvi matériaként, szókincsbeli jelenségként kezeli a szlenget, hanem a nyelv és a kultúra egymásra hatásának eredményét látja benne. Megkísérli kimutatni, hogy a szleng nem valami fakultatív dolog a nyelvben, nem daganat, amely a nyelvi szervezet egészsége és szépsége érdekében eltávolítandó onnan, hanem éppen ellenkezőleg: a szleng a nemzeti nyelv és általában az emberi nyelv sajátos struktúraalkotó tényezője. A szleng – állapítja meg Jelisztratov – a nyelv és a kultúra kölcsönhatásának egysége, kollektív nyelvi interpretációja, amely a kultúrát dinamikus fejlődésében tükrözi, így lényegében nem más, mint a “jövő kultúra piszkozata”.

Kálnási Árpád
Fejezetek a Csűry-iskola történetéből
Debrecen, 1998. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. sz.) ISBN 963 472 194 X, ISSN 0209-8156 B/5, 95 lap, 380 Ft

Csűry Bálint 1932–1941 között vezette a debreceni egyetem Magyar és Finnugor Összehasonlító Nyelvtudományi Tanszékét, és ebből a szűk évtizedből csupán négy-öt évre tehető az a tevékenység, amelynek alapján a tudománytörténet ma is Csűry-iskola néven emlegeti a köréje szerveződött népnyelvkutató műhelyt. A kötet gerincét a Népnyelvkutató Intézethez (és évkönyvéhez, a Magyar Népnyelvhez), illetve az intézet hármas munkaprogramjához kapcsolódó témaköröknek, így a nyelvatlasztevékenységnek, a helynévgyűjtésnek, a Debreceni cívis szótárnak a tárgyalása alkotja.

Koreferáló elemek – koreferenciarelációk (Magyar nyelvű szövegek elemzése)
Szerk. Petőfi S. János. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (Officina Textologica 2.) ISBN 963 472 281 4, ISSN 1417-4057 B/5, 260 lap, 960 Ft

A kötet egyik célja annak bemutatása, hogy különböző szövegtípusokhoz tartozó szövegekben milyen módon történik utalás annak a világdarabnak az elemeire, amely az adott szövegben kifejezésre jut. Másrészt a kötet bemutatja, hogy milyen módon (nyelvi, szövegtani, illetőleg világra vonatkozó ismeretek felhasználásával) fedhetők fel a világdarab ugyanazon elemére, de különféle nyelvi eszközök alkalmazásával ’együttutaló’ (koreferáló) szavak, kifejezések közötti koreferenciarelációk, valamint hogy a (ko)referáló elemek és (ko)referenciarelációk milyen módon szemléltethetők a legcélszerűbben.

Magyar Nyelvjárások XXXV.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1998. ISSN 0541-9298 B/5, 263 lap, 380 Ft

Sebestyén Árpád: Végső búcsú Kálmán Bélától; Gyászbeszédek Kálmán Béla ravatalánál (Hajdú Péter, Nyirkos István, Kiss Antal); Sebestyén Árpád: Papp Istvánra emlékezve; Jakab László: Papp István és a finn nyelv; Kálnási Árpád: Az első magyar nyelvatlaszkísérlet; Kornyáné Szoboszlay Ágnes: Papp István és az Unkarin kielen historia; Szabó József: A szegvári nyelvjárás jellemzése; Zilahi Lajos: Tájszavak és nem tájszavak a nyelvjárási atlasz szótani lapjain; Gera Ildikó: Ö-zés a Birk-kódexben; Domonkosi Ágnes: Kazinczy Sallustius-fordításának ö-zése; Dobi Edit: Egy nyelvjárási szöveg koreferenciális szerkezetének elemzése; Hoffmann István: Gondolatok a történeti helynévkutatásról; Tóth Valéria: Ómagyar helyneveink és a névföldrajz; Szabó G. Ferenc: A Vámos- jelző középkori helységneveinkben; Mizser Lajos: Szatmári helységnév-magyarázatok; B. Gergely Piroska: Az erdélyi egyházak hatása a keresztnévhasználatra az erdélyi akadémiták középkori és korai újkori névanyagában; Vörös Éva: Koka, kokain, kóla; Sz. Nagy Irma: Határozottság — határozatlanság; Uzonyi Kiss Judit–Tuba Márta: Mellérendelő szintagmák vagy hiányos mondatok?; P. Csige Katalin: Lexikai és szemantikai russzicizmusok a sajtónyelvben; B. Lőrinczy Éva–Hosszú Ferenc: Ismertetés a félreértések csapdájában. — Ismertetések, bírálatok. — Nyelvjárási adatok. — Megemlékezések.

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye II.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1998. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 66. sz.) ISBN 963 472 132 X ö, ISSN 0209-8156, ISBN 963 472 340 3 B/5, 314 lap, 650 Ft

Pesty Frigyes történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja az 1860-as évek elején elhatározta, hogy kísérletet tesz “a haza helyneveinek gyűjtésére és összeírására”. A gyűjtés 1864-ben indult meg, s ennek eredményeként a múlt századi tudományos kutatás értékes anyaghoz jutott. Történészek, nyelvészek, néprajzkutatók sűrűn merítettek munkájukhoz adalékokat ebből a fontos forrásból, a hatalmas gyűjtemény egészének feldolgozására azonban napjainkig sem futotta a magyar tudomány erejéből. Pesty helynévtárának X. és XI. kötete tartalmazza Bihar megye anyagát, ez a könyv a betűrendben felvett települések gyűjtéseit L-től Zs-ig közli. A kötet használatát többféle mutató és térképmelléklet könnyíti meg.

Régebbi kiadványok

Hoffmann István
Helynevek nyelvi elemzése
Debrecen, 1993. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 61. sz.) ISBN 963 471 930 9 B/5, 163 lap, 357 Ft

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria
Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1. Abaúj–Csongrád vármegye
Debrecen, 1997. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 1.) ISBN 963 472 186 9, ISSN 1417-958X A/4, 156 lap + 33 térképmelléklet, 1200 Ft

Jakab László–Bölcskei András
Csokonai-szókincstár I.
Debrecen, 1993. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 5. sz.) ISBN 963 471 882 5, ISSN 0138-9467 B/5, 591 lap, 800 Ft

Jakab László–Kiss Antal
Az Apor-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1997. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 7. sz.) ISBN 963 472 172 9, ISSN 0138-9467 B/5, 451 lap, 600 Ft

Jakab László–Kiss Antal
A Guar˙-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1994. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6. sz.) ISBN 963 471 947 3, ISSN 0138-9467 B/5, 367 lap, 500 Ft

Kálnási Árpád
Népi beszélgetések Szatmárból
Debrecen, 1995. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.) ISBN 963 472 017 X B/5, 140 lap, 380 Ft

Kálnási Árpád
Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.) ISBN 963 472 059 5 B/5, 274 lap, 800 Ft

Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) ISBN 963 472 079 X B/5, 99 lap, 250 Ft

Kis Tamás
Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) ISSN 0209-8156 B/5, 57 lap, 250 Ft

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény I.
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. B/5, 116 lap, 400 Ft

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény II. (Nyelvművelés és szakmai nyelvhasználat)
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 111 lap, 324 Ft

Magyar Nyelvjárások I–XXXIV.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1951–1997. ISSN 0541-9298 B/5, 263 lap, 380 Ft/kötet

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) ISBN 963 472 053 6 B/5, 335 lap, 650 Ft

Petőfi S. János
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (Officina Textologica 1. Főszerk. Petőfi S. János) ISBN 963 472 171 0, ISSN 1417-4057 B/5, 98 lap, 626 Ft

Sebestyén Árpád
Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban)
Debrecen, 1994. ISBN 963 471 978 3 A/5, 220 lap, 198 Ft

Sebestyén Árpád
Kétszázéves a “Debreceni Grammatika”
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 70. sz.) ISSN 0209-8156 B/5, 19 lap, 60 Ft

A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Szerk. Kis Tamás. Debrecen, 1997. (Szlengkutatás 1. sz.) ISBN 963 472 181 8, ISSN 1417-7730

B/5, 301 lap

Vörös Éva
Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Doktori Értekezések 1. sz.) ISBN 963 472 125 9 B/5, 200 lap, 725 Ft

Vörös Éva–Priszter Szaniszló
Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei.
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 69. sz.) ISBN 963 472 086 2, ISSN 0209-8156 B/5, 61 lap, 250 Ft

Finnugor nyelvészet

Régebbi kiadványok

Folia Uralica Debreceniensia 4.
Szerk. Nyirkos István, Kiss Antal, Maticsák Sándor. Debrecen, 1997. ISSN 0239-1953 B/5, 260 lap, 400 Ft

Maticsák Sándor
A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere
Debrecen, 1995. ISBN 963 472 028 5 B/5, 207 lap, 380 Ft

Pápay József osztják hagyatéka Népélet és egyebek
Közzéteszi: Vértes Edit. Debrecen, 1995. (Bibliotheca Pápayensis VI.) HU ISSN 0864-7992 A/5, 377 lap, 1500 Ft

Angol nyelvészet

Régebbi kiadványok

A Collection of Speech Acts in English
Szerk. Olga Campbell. Debrecen, 1996. 189 lap. 500 Ft

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.

ISBN 963 472 091 9, ISBN 963 472 173 7 232 és 326 lap, 500 Ft/kötet

Language and Methodology (Husse Papers 1993. Volume Two)
Szerk. Hollósy, Béla and Alistair Wood. Debrecen, 1996. ISBN 963 472 025 0 A/5, 187 lap, 550 Ft

A Reader in Cognitive Grammar for Students of English.
Szerk. Pelyvás Péter. Debrecen, 1995. 167 lap, 500 Ft

Studies in Linguistics III. (A Supplement to the Hungarian Journal of English and American Studies)
Szerk. Korponay, Béla–Pelyvás, Péter. Debrecen, 1994. ISBN 963 472011 0 A/5, 171 lap, 380 Ft

Lengyel nyelvészet

Régebbi kiadványok

Wieslaw, S. T.
A mai lengyel nyelv leíró nyelvtana I.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 192 lap, 889 Ft

Német nyelvészet

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 8/1
Szerk. András Kertész. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó–Münster, Nodus Publikationen, 1998. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 129 lap, 400 Ft

Helmut Frosch: Attributive Genitive: kategoriale, semantische und pragmatische Aspekte; Zsuzsanna Iványi: Wortschatzlücken-Phänomene in alltäglichen Diskursen. Ein Vergleich von Erkenntnissen gesprächsanalytischer und kognitivlinguistischer Untersuchungen; Anna Molnár: Über die Grammatikalisierung von Modalpartikeln am Beispiel von eben und wohl; Krisztina Károly: Written text analysis: A multidisciplinary field of study; Rezensionen von Péter Csatár, Piroska Kocsány, Péter Maitz, Éva Szabó, Eszter Török.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 8/2
Szerk. András Kertész. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó–Münster, Nodus Publikationen, 1998. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 129 lap, 400 Ft

András Kertész: Metalinguistik als Forschungsprogramm; Jir í Pilarský : Zur arealtypologischen Ratio einer mehrdimensionalen Fortis-Opposition von gutturalen Frikativen innerhalb des Donausprachbundes; Péter Maitz: Die Sprachinsel als Forschungsgegenstand; Tibor Laczkó: Argument Selection; Rezensionen von Orsolya Farkas, Péter Maitz, Gergely Pethő, Krisztián Tronka.

Régebbi kiadványok

Dietz, Gunther
Formale Aspekte der Fachtextproduktion (Ein Leitfaden für Studierende)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) ISBN 963 472 139 7, HU ISSN 1218-9634 A/5, 56 lap, 292 Ft

Pilarský, Jiří
Deutsche Phonetik (Ein praktischer Abriß mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Germanisztikai Intézetének Kiadványai) ISBN 963 472 135 4, HU ISSN 1218-9634 A/5, 168 lap, 764 Ft

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 1–7.
Szerk. András Kertész. Debrecen, 1995–1997. HU ISSN 1218-5736 400 Ft/kötet

Olasz nyelvészet

Sztanó László
La fonologia in Italia (Il modello generativo tradizionale a la fonologia lessicale)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (Italianistica Debreceniensis Jegyzetek 3.) B/5, 109 lap

Régebbi kiadványok

Italianistica Debreceniensis II–IV.
Szerk. Madarász Imre. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995–1997. ISSN 1219-5391 B/5

Orosz nyelvészet

Agyagási Klára
Bevezetés az orosz történeti dialektológiába. Hangtan
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. ISBN 963 472 256 3 9 B/5, 106 lap, 410 Ft

A kötet az első olyan Magyarországon kiadott szakkönyv, mely az orosz nyelvjárások kialakulásának történetét, az egyes nyelv- történeti korok nyelvjárási sajátosságait és a különböző korú orosz nyelvjárások földrajzi elterjedését tárgyalja. Egyben megvilágítja azokat a folyamatokat, amelyek az orosz irodalmi nyelv alapját képező moszkvai tájszólás kialakulásához vezettek. A könyv felépítésének fontos szempontja, hogy az orosz történeti nyelvjárási hangtan tárgykörébe vonható jelenségeket, ezek időrendjét és forrásainak rendszerét azon kutatók számára is jól áttekinthető módon mutassa be, akik kutatásaikban a nyelvtudomány más területeiről indulva közelítenek az orosz történeti dialektológiához.

T. Molnár István
Orosz morfológia. Névszók és határozószók. (Русская морфология. Имена и наречия)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. ISBN 963 472 298 9 A/5, 315 lap, 1732 Ft

A könyv az orosz morfematika alapvető kérdéseit, valamint az orosz névszók és határozószók részletes morfológiai elemzését tartalmazza. Alapelveiben, módszereiben és ismeretanyagában az orosz nyelvészet legújabb eredményeire támaszkodik, amit a szerző saját megfigyeléseinek, kutatásainak a tényanyagával is kiegészített. A könyv a morfológiai jelenségek és szóelemek (morfok) rendszerező leírásában teljes következetességgel fonematikus alapelvet követ. Ez az ún. morfofonematikus megközelítés lehetővé teszi a szerző számára az orosz névszók alaktani szerkezetének, paradigmatikus rendszerének szigorúan a nyelvi jelenségek lényegére koncentráló bemutatását. A kifejtésnek ez a sajátos módja különbözteti meg a könyvet a hasonló témájú eddigi hazai kiadványoktól.

Régebbi kiadványok

Salga Attila
Orosz nyelvészeti kislexikon
Debrecen, 1993. 213 lap, 412 Ft

T. Molnár István
Звуки, фонемы, буквы
Debrecen, 1994. 175 lap, 504 Ft

Turkológia

Régebbi kiadványok

Pápay József csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék.
Közzéteszi: Agyagási Klára. Debrecen, 1997. (Bibliotheca Pápayensis VII.) ISSN 0864-7992 149 lap

Magyarnyelv-oktatás

Keresztes László
Grammaire pratique du hongrois
Debreceni Nyári Egyetem, 1998. ISBN 963 472 178 8 178 lap, 870 Ft

Régebbi kiadványok

Hungarolingua 1. Teljes csomag (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videó-munkafüzet, Videokazetta, Fonetikai füzet, Hangkazetta, Számítógépes program): 17 150 Ft

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv (Hungarolingua 1.)
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 471 904 X 180 lap, 2600 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet (Hungarolingua 1.)
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 471 909 0 90 lap, 1200 Ft

Hungarolingua 2. Teljes csomag (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videó-munkafüzet, Videokazetta, Fonetikai füzet, Hangkazetta, Számítógépes program): 17 150 Ft

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 904 X 176 lap, 2600 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 909 0 88 lap, 1200 Ft

Honigsfeld Andrea
Videó-munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 908 2 132 lap, 1300 Ft

Kis Tamás–Molnár Judit (Séllei Nóra–Tuba Márta–Jiří Pilarský–Marosvári Mária)
Szótár
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 911 2 232 lap, 800 Ft

Maticsák Sándor
Fonetikai füzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 910 4 52 lap, 750 Ft

Maticsák Sándor
Feladatlapok
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 913 9 16 lap, 450 Ft

Molnár Judit
Megoldások
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 912 0 60 lap, 350 Ft

Hungarolingua Grammatica

Keresztes László
Gyakorlati magyar nyelvtan
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem 1995. ISBN 963 472 036 6 136 lap, 690 Ft

Keresztes László
Grammatica ungherese pratica
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 472 168 0 175 lap, 870 Ft

Keresztes, László
A Practical Hungarian Grammar
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 037 4 164 lap, 870 Ft

Keresztes László
Praktiline ungari keele grammatika
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. ISBN 963 472 177 X 175 lap, 870 Ft

Keresztes, László
Praktische Ungarische Grammatik
2. javított kiadás, Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 038 2 164 lap, 870 Ft

Hungarolingua Fonetika

Palkó Ágnes
Hungarolingua fonetika angol anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 034 X 4 kazetta + 76 lap, 2900 Ft

Báthory Ágnes–S. Varga Pál
Hungarolingua fonetika finn anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1993. ISBN 963 471 944 9 4 kazetta + 68 lap, 2900 Ft

Báthory Ágnes–Giorgio Pieretto
Hungarolingua fonetika olasz anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 033 1 4 kazetta + 68 lap, 2900 Ft

Hungarolingua Klasszikusok

Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1995. ISBN 963 472 035 8 2 kazetta + 100 lap, 2450 Ft multimédiás változat: 3 800 Ft

A Pál utcai fiúk
Molnár Ferenc regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 056 0 2 kazetta + 90 lap, 2450 Ft multimédiás változat: 3 800 Ft

Tóték
Örkény István regénye nyomán átdolgozta: Goretity József. Debreceni Nyári Egyetem 1996. ISBN 963 472 080 3 2 kazetta + 80 lap, 2450 Ft

Hungarolingua Gyakorlókönyvek

Laczkó Zsuzsa
Nem csak dalok
Debreceni Nyári Egyetem, 1996. ISBN 963 472 069 2 1 kazetta + 140 lap, 1800 Ft

Laczkó Zsuzsa–Goretity József
Nem csak novellák
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. (Hungarolingua Gyakorlókönyvek) ISBN 963 472 184 2 1800 Ft

Idegennyelv-oktatás

Régebbi kiadványok

Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft l–3.
Debrecen, Kossuth Kiadó, 1996–1997 HU ISSN 1218 9634 HU ISSN 1219 9788 300 Ft/kötet

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.

ISBN 963 472 091 9, ISBN 963 472 173 7 232 és 326 lap, 500 Ft/kötet

Gegenwart und Zukunft der Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache
Hrsg. Katalin Beke. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 1.) HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788 B/5, 88 lap, 300 Ft

Kiss Kálmán
A magyarországi orosznyelvoktatás első korszaka (1849–1949)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. 123 lap, 519 Ft

Literarische Texte im Unterricht
Szerk. Kocsány Piroska. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 2.) HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788 102 lap, 300 Ft

Springreiten ins Deutsche (Stolpersteine, Fallgruben)
Szerk. Baksay Sarolta, Irene Fickel, Katschthaler Gabriella, Katschthaler Karl, Kocsány Piroska, Lieli Zsófia. Debrecen, 1997. B/5, 99 lap

Vasas László
Spanyol nyelvi jegyzet
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. B/5, 240 lap, 552 Ft

 

 

1999

Klasszika-filológia

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XXXIII (1997)
Redigit Ladislaus Havas adiuvantibus Thoma Köves-Zulauf redactore h.c. et Csilla Szekeres. Debrecen, 1998.
ISSN 0418-453X

Az 1996-ban Alföldi András emlékére rendezett konferencia anyaga: Rede von Thomas Köves-Zulauf. Eröffnungsrede von Thomas Köves-Zulauf. András Alföldi–János Harmatta: Steppei népek Magyarországon. Luigi Bessone: Linee di interpretazione dinastica dell’età regia romana. Stefan Borzsák: Fabius Pictor in A. Alföldis “Early Rome”. Dominique Briquel: La legende de fondation de Tibur. Stefano Corsi: Il sacrificio dei fratelli Fileni: un episodio fra storia e geografia. Jenő Fitz: Die archäologischen und epigraphischen Resultaten von András Alföldi und die neuere Pannonien-Forschung. Dorottya Gáspár: Christianity and the imperial-cult. Tamás Gesztelyi: Alföldi-Reliquien an der Universität Debrecen. Gábor Hamza: Riflessioni sulla garanzia dei vizi nella compravendita nell’epoca postclassica del diritto romano. Theodora Hantos: Rom und Veii – Eine Rivalität und ihre Konsequenzen. Zoltán Hantos: Terra Sigillaten aus der archäologischen Sammlung der Universität in Debrecen. János Harmatta: The origin of the Huns. László Havas: A propos des sources de la première théorie d’état en Hongrie (L’Admonition de Saint Étienne a son fils, Émeric). Wolfgang Hübner: Noch einmal: ruit Oceano Nox (Verg. Aen. 2,250). János Jarecsni: The Epitome: an original work or a copy? An analysis of the first eleven chapters of the Epitome de Caesaribus. Zoltán Kádár: A. Alföldi sul cristianesimo primitivo. Thomas Köves-Zulauf: Die Vorzeichen der catilinarischen Verschwörung. Barnabás Lőrincz: Hispanische Hilfstruppen und Soldaten im pannonischen Heer. Barnabás Lőrincz: Die Truppe und der Truppenkommandeur des Diplomempfängers CIL XVI 113. Hédi Bartus: John Updike and the World of Myths.

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XXXIV–XXXV. (1998–1999)
Redigit Ladislaus Havas, adiuvantibus Csilla Szekeres et Emerico Tegyey. Debrecen, 1999.
ISSN 0418-453X B/5, 447 o.

Pars prior: Gertrúd Bartók: The Place of the Vespers’ Hymn in the Liturgy of Sanctus Ladislaus. László Havas: Hat Johannes Malalas die Geschichte des Florus gelesen? Michael W. Herren: The Earliest European Study of Greco-Roman Mythology (A. D. 600–900). László Jankovits: Something under the Cloak (On the Role of Rhetorical Preparatory Exercises in Janus Pannonius’ Poetry). Zsuzsa Kiséry: Das Thematisieren des Lesens. Zum Secretum von Petrarca. Egon Maróti: Beiträge zu den Kenntnissen von Ludovicus Tubero auf dem Gebiet des römischen Rechts. Ilona M. Nagy: Synonympaare im mittelalterlichen Kirchenlatein und ihre Reflexionen im Ungarischen. Előd Nemerkényi: The Parts and the Whole. The Classical Parallels of the Institutio of King Saint Stephen of Hungary. Hajnalka Óbis: Le fonti principali del De libero arbitrio di Lorenzo Valla. Ágnes Ritoók-Szalay: Poetischer Briefwechsel von Humanisten. István Szabadi: Diskussionen über die Herkunft der Rumänen aus dem 16. Jahrhundert. Tibor Szepessy: Andeas Dudithius, der Humanist und Diplomat. Textkritische Probleme seines Briefwechsels. Ibolya Tar: Gyöngyösi und Ovid. Nikolas Thurn: Bartholomeo della Fontes Übersetzung der Argonautica. Pars altera: Pascale Hummel: Philologue dans sa langue: philologia perennis et philologia noua. Wolfgang Hübner: De astrologia antiqua. Ann Major: The Yew Tree in Antiquity. Superstition or Science? Egon Maróti: Quasi cursores. Rita Scuderi: La “Vita di Pirro” di Plutarco: una rievocazione del primo incontro fra Greci e Romani. Walter Pötscher: Die Funktion der Argei. Dominique Briquel: Remarques sur les traditions de Nostoi en Italie: l’exemple de la legende d’Ulysse en Etrurie. Mika Kajava: Murenae, Oysters and Gilt-heads. Fish for name, table, and show in Ancient Rome. Ágnes T. Horváth: Some Aspects of the Roman Empire’s Correspondence in Latin in the A.D. Fourth and Fifth Centuries. Jürgen Leonhardt: Senat und Volk in Ciceros Reden ‘De lege agraria’. Luigi Bessone: A proposito della prima congiura di Catilina. Thomas Köves-Zulauf: Die Steuermänner im Gesamtrahmen der Aeneis: Leucaspis, Menoetes, Palinurus. Attila Ferenczi: The Double Faced Hercules in the Cacus-Episode of the Aeneid. Rita Scuderi: Una stele funeraria inedita da Brixia. Friedhelm L. Müller: Charakter-Entwicklung bei Sueton? Zur Beurteilung Suetons und zu einer Ungenauigkeit im Anfang der Domitian-Vita (2.1). Maria Giovanna La Conte: L’Occidente romano fra alterità e mediazione: Strategie di potere. Heikki Solin: Nochmals zu Berufsnamen bei antiken Ä rzten. Péter Kovács: Graecism in Pannonian Latin Inscriptions. Friedhelm L. Müller: Ein unbemerktes Herodot-Zitat, Bildung und Karriere bei S. Aurelius Victor. Jean-Michel Poinsotte: Les villes dans l’espace romain pour un Gallo-romain du IVe- siecle, Ausone. J.M. Alonso-Núñez: El Praefatio de justino a las Historiae Philippicae de Pompeyo Trogo.

Bevezetés az ókortudományba II.
Szerk. Havas László–Tegyey Imre. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. (AGAQA V.) ISSN 1219-7130,
ISBN 963 472 402 7              B/5, 286 o., 1400 Ft
Cser András–Mayer Gyula: Összehasonlító nyelvészet. Ritoók Zsigmond: Görög irodalomtörténet. Bolonyai Gábor: Rétorikai kutatások az elmúlt negyedszázadban. Maróth Miklós: Az ókori filozófia története. Gesztelyi Tamás: Bevezetés a római vallás történetébe.

Bevezetés az ókortudományba III.
Szerk. Havas László-Tegyey Imre. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1999. (AGAQA VI.) ISSN 1219-7130,
ISBN 963 472 403 5              B/5, 313 o., 1400 Ft
Az antikvitás története — Havas László: Bevezetés. Németh György: Görög történelem. Havas László–Vilmos László–Szabó Edit: Római történelem. Az antikvitás kronológiája — Olajos Teréz: A görög kronológia. Gesztelyi Tamás–Havas László: A római kronológia. Földi András–Hamza Gábor: A római jog.

Régebbi kiadványok

Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis XXXII. (1996)
Redigit Ladislaus Havas, adiuvantibus Thoma Köves-Zulauf redactore h.c. et Csilla Szekeres. Debrecen, 1997
ISSN 0418-453X B/5, 144 o.

Bevezetés az ókortudományba I.
A görög és római világ írásos és tárgyi emlékei
Szerk. Havas László–Tegyey Imre. Debrecen. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1998. (AGAQA II.) Második, javított és bővített kiadás. ISSN 1219-7130,
ISBN 963 472 138 9      B/5, 400 o., 1374 Ft

Cicero öröksége.
Hereditas Ciceroniana
(Tanulmányok a szónok-politikus születésének 2100. évfordulója alkalmából. Studia memoriae Ciceronis MMC annis ante nati dicata)
Szerk. Havas László. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. (AGAQA I.)
ISSN 1219-7130, ISBN 963 472 049 8
B/5, 304 o., 800 Ft

Havas László–Szekeres Csilla
Szemelvények a római levélirodalomból
Debrecen, 1995. (Auctores Latini XXV.)
155 o., 448 Ft

Havas László–Óbis Hajnalka–Szűcs Gábor–Ujlaky István
Róma. Egy világbirodalom politikai, erkölcsi és történelmi eszméi I–II.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998 (AGAQA IV.)
ISSN 1219-7130                        B/5, 2352 Ft

L. Annaeus Florus Opera Quae Exstant Omnia
(Florus összes fennmaradt műve)
Szövegkiadó: Havas László.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,1997.
ISBN 963 472 188 5        B/5, 308 o., 600 Ft

P. Annii Flori
Opera Quae Exstant Omnia
Curavit et editit: Ladislaus Havas. (AGAQA Series Latina).
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,1997.
                                       B/5, 308 o., 1187 Ft

Szádeczky-Kardoss Samu–Tegyey Imre
Szöveggyűjtemény a régi római irodalomból
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998 (AGAQA III.) ISSN 1219-7130,
ISBN 963 472 195 8      B/5, 282 o., 1404 Ft

Szláv filológia

Slavica XXIX. Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae
Editionem curante Csilla Kukucska. Adiuvantibus István D. Molnár, Klára Agyagási. Redigit Zoltán Hajnády. Debrecen, 1999. ISSN 0583-5356
B/5, 288 o., 2000 Ft + ÁFA

L. Hunyadi: Quantification, Distributivity, Specificity and Prosody. K. Agyagási: К истории славизма deget ‘колесная мазоль’ в венгерских диалектах. S. Maticsák: The Relationship between Proper Names and Toponyms in Russian Nomenclature in Mordvinland. Lee Eun Yeon: Логико-лингвистический анализ смысла ‘часть целого’. I. Udvari: Данные к этнографическому творчеству Гиадора Стрипского (1875–1946). V. Lepahin: Сретение Господне. Событие, праздник, икона, стихотворение И. Бродского. S. Gurvich-Lisiner: Контакты с еврейской культурой в творчестве Герцена и нити ‘обратной связи’. Z. Hajnády: Пушкин – uomo universale. К вопросу imitatio и aemulatio. L. Jagusztin: Das leben als eine mehrwertige informative Daseinsform. Cs. Kukucska: Герменевтическая модель романа-прозрения в Братьях Карамазовых Ф. М. Достоевского (вторая часть). L. Lieber: Переживание времени персонажами в пьесе Чехова Три сестры. A. Грачева: От нелегальной литературы к отреченным книгам Роман Алексея Ремизова Пруд. W. Schmidt: Даниил Андреев (1906–1959): пути исканий. I. Cs. Varga: Ласло Немет – “храмостроитель”. A. Ekler: Сюжеты Марии Магдалины и их мотивы, а также их интерпретации в стихотворениях Иштвана Бака, Виктора Сосноры и Бориса Пастернака. G. Manfrédi: К интерпретации Логоса в русском религиозном мышлении и философии А. Ф. Лосева. B. Pogány: Новые учебные программы по русскому языку и учебники русского языка в Венгерской Республике. G. Hima: Kryptonymie oder Kryptomanie Möglichkeiten einer quasi-etymologischen Beschreibung von Gogols und Dostoevskijs Erzä hltexten. — Ismertetések.

50 лет славяноведению в Университете им. Лайоша Кошута 1949–1999
A szlavisztika 50 йve a Kossuth Lajos Tudomбnyegyetemen 1949–1999
FőSzerk. Agyagási Klára. Debrecen, 1999. ISBN 963 472 384 5 B/5, 349 o., 740 Ft

A jubileumi kötet áttekinti a debreceni szlavisztika művelésének történetét az 1915-ig visszanyúló előzményektől kezdve az intézményi háttér 1949-től való kiépítésén át az 1999. naptári évig. Levéltári és belső irattári dokumentumokra alapozva szól az intézmény- és oktatástörténetről, az oktatás tartalmi szerkezetének változásairól és rekonstruálja a Szláv Filológiai Intézetben 1949–1999-ig dolgozó főállású oktatók névsorát. Tanulmányokban ismerteti az intézetben folyó szláv nyelvtudományi és irodalomtudományi kutatási tevékenységet, évenkénti és tematikus bontásban tartalmazza az intézet oktatóinak válogatott bibliográfiáját.

Régebbi kiadványok

Debreceni Szlavisztikai Füzetek 1–5.
Felelős Szerk. Lévai Béla. Szerkesztették: Balcseva Evelina, Jagusztin László, Kudrjavceva Tatjana, Musketik Leszja, Pilarský Jiří, Udvari István. Debrecen, 1995–1997.
ISSN 1218-9340-5 72 o., 150 Ft/kötet

Slavica XXVII.
(Annales Instituti Philologiae Slavicae Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominate)
Editionem curantibus István T. Molnár, László Lieber adiuvante István D. Molnár redigit Zoltán Hajnády. Debrecen, 1995. ISSN 0583-5356 B/5, 248 o., 1000 Ft

Magyar nyelvészet

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria
Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 2.
Doboka–Győr vármegye
Debrecen, 1999. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 3.)
ISBN 963 472 409 4 (Összkiadás: ISBN 963 472 187 7), ISSN 1417-958X
A/4, 123 o. + 16 térképmelléklet, 1200 Ft

A kiadvány egy sorozat második darabjaként az Árpád-kori oklevelek magyar helynévi szórványai közül Doboka–Győr vármegyék adatait tartalmazza a településnevek kivételével. A vármegyék szerinti elrendezésen belül szótárszerű formában tárja fel az anyagot. A kiadványt három különféle mutató és vármegyénként több térképmelléklet teszi sokoldalúan felhasználhatóvá. A kötet anyaga elérhető az Interneten is (www. nevarchivum.hu).

Jakab László
Tanulmányok az igeragozás köréből
Debrecen, 1999. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 73. sz.)
ISBN 963 472 386 1, ISSN 0209-8156
B/5, 148 o., 500 Ft

A kötetben a szerző a témakörben korábban különböző folyóiratokban megjelent tanulmányait tette közzé. A könyv tizenkét cikket tartalmaz, amelyek az igeragozás egyes kérdéseit leíró és történeti szempontból vizsgálják. Ezek az írások mai is megállják a helyüket, és érdeklődésre tarthatnak számot a nyelvtudomány művelői és az egyes kérdések tanulmányozói körében.

Kálnási Árpád
Cívis beszélgetések Debrecenből
Debrecen, 1999. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 74. sz.)
ISBN 963 472 425 6, ISSN 0209-8156
B/5, 183 o., 500 Ft

A szöveggyűjtemény debreceni cívis népnyelvi beszélgetéseket tartalmaz. Az idős adatközlőkkel folytatott beszélgetésekből Debrecen 20. század eleji társadalmának képe bontakozik ki. A témák között a lakodalmi szokások, az elemi iskola, a földművelés, a házimunka stb. mellett Debrecen korábbi történetéről, illetve a Csokonai-hagyományokról is olvashatunk. A kötet szókincse beépül a készülő Debreceni cívis szótárba. A szöveggyűjteményt a nyelvészeken, néprajzosokon kívül más érdeklődők is haszonnal forgathatják.

Magyar Nyelvjárások XXXVI.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1999. ISSN 0541-9298 B/5, 213 o., 380 Ft

Gósy Mária: Hangzó és írott anyanyelvünk; Domonkosi Ágnes: A nyelvi viselkedés dokumentumai a századelőről; Katona Krisztina: A romániai magyar nyelvjárások atlasza sovány (föld) szó térképlapjának elemzése; Bíró Ferenc: Helyneveink tőváltozatai a régi magyar családnevekben; Szabó G. Ferenc: A vám a középkori magyar helységnevekben; Mizser Lajos: Szatmári és ugocsai helységnév-magyarázatok; Vörös Éva: Szenna; Agyagási Klára: Egy nagykunsági tájszó: csabakos; Jakab László: Megmihálylik és rokonai; Mizser Lajos–Révay Valéria: Két összeírás a 17. századból; Révay Valéria: Adalékok az északkeleti nyelvjárás XVII. századi történetéhez; Szikszainé Nagy Irma: Ikerülés — ikerítés; Tuba Márta–Uzonyi Kiss Judit: Tudnunk kell, hogy mit állítunk!; Vértes Edit: Az osztják magánhangzó-illeszkedés felbomlásához. — Ismertetések, bírálatok. — Nyelvjárási adatok.

Magyar Nyelvjárások XXXVII.
(Köszöntő könyv Sebestyén Árpád 70. születésnapjára)
Szerk. Hoffmann István, Mező András, Nyirkos István. Debrecen, 1999. ISSN 0541-9298 B/5, 515 o., 800 Ft

Nyirkos István: Sebestyén Árpád hetvenéves; Hlavacska Edit: Sebestyén Árpád tudományos és publicisztikai munkássága; Agyagási Klára: Megjegyzések a szó(tag)harmóniáról az óorosz degъtь ’kátrány’ szó kelet-európai vándorlása kapcsán; A. Molnár Ferenc: Az Ómagyar Mária-siralom egy szerkezetéről; Balázs Géza: A nyelvművelés-kritika kritikája; Békési Imre: Miért de?; Benkő Loránd: Adalékok az anonymusi filológiához; B. Gergely Piroska: Az erdélyi szász akadémiták keresztnevei a középkorban és a reformáció korában; Bíró Ferenc: Sajátos igeragozási jelenségek a felsőnyárádi nyelvjárásban; B. Lőrinczy Éva: Tudománytörténeti (ön)vallomás; Büky László: A költői nyelv névutóhasználatáról; Cs. Jónás Erzsébet: Stílusvariációk Csehov-darabok magyar szövegváltozataira; Deme László: Kincsesbánya — vagy rozsdatemető?; D. Mátai Mária: A névutó rokonsága; Dobi Edit: Szövegmondatok kompozicionális organizációjáról; Domonkosi Ágnes: A nyelvi udvariasság kérdése a magyar nyelvtudomány történetében; É. Kiss Katalin: Mi tartozik a névutók osztályába?; Farkas Ferenc: Névtani témájú erdélyi szakdolgozatok a jászberényi főiskolán; Fekete Péter: A hegynevek mint névadók Eger és Felnémet földrajzi neveiben; Hajdú Mihály: Névutók a helynevekben; Havas László: Egy Kr. u. 1–2. századi római szerző neve: P. Annius Florus; Hegedűs Attila: Nyelvföldrajzi térképek és tanulságaik a Szilágyságból; Hoffmann István: A helynevek rendszerének nyelvi leírásához; Imre Rubenné: A tájnyelv tükröztetése; Jakab László: Nincsen és sincsen; Juhász Dezső: Volt-e a magyar dialektológiának XIX. századi nyelvatlaszterve?; Kálnási Árpád: Gondolatok a Debreceni cívis szótár-ról; Katona Krisztina: A névutós szerkezetek vizsgálata egy irodalmi műben; Kecskés Judit: A miskolci óvodák névanyaga; Kertész András: A német affrikáták szegmentális szerkezete és az ellentmondásmentesség elve a nyelvészetben; Keszler Borbála: A határozószók osztályozása; Kiss Antal: Pilinszky János: Négysoros; Kiss Jenő: A beszédhelyzet mint kutatási szempont a dialektológiában; Kis Tamás: Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről; Kocsány Piroska: A hypallagé és az enallagé: szintaktikai vagy szemantikai alakzat?; Kornyáné Szoboszlay Ágnes: A tulajdonnév hiányáról Németh László irodalmi (írói) névadása ürügyén; Mező András: Sebestyén a helységnevekben; Mizser Lajos: Börvely vezetéknevei; M. Nagy Ilona: A miatt és által névutók eszközhatározói szinonim használatához; Molnár Zoltán Miklós: Archaizmusok a mai magyar nyelvhasználatban; Nemes Magdolna: A földrajzi köznevekről; Nyirkos István: A nyelvművelés távlatairól; P. Csige Katalin: Helynevek a magyar frazeologizmusokban; Petőfi S. János: Szövegek szövegmondatok fölötti szintjének kompozicionális organizációjáról; P. Lakatos Ilona–T. Károlyi Margit: Adalékok a tájnyelvi szókincs vizsgálatához egy tájnyelvi atlasz készítésének reményében; Porkoláb Judit–Boda I. Károly: Milyen stilisztikai töltése lehet egy adott korpuszban a névutóknak?; Pusztai Ferenc: Az utótagok lexikográfiai bokrai; Rácz Anita: Földrajzi köznévi alapelemek az ómagyar kori Bihar vármegye településneveiben; Révay Valéria: Egy XVII. századi végrendelet nyelvéről; Szabó József: Gondolatok A romániai magyar nyelvjárások atlaszá-nak böngészése közben; Szabó Zoltán: A régi magyar irodalmi nyelvi szövegekben előforduló román kölcsönszók funkcionális, stilisztikai vizsgálatáról; Szathmári István: A kisújszállási nyelvjárásról, a kisújszállásiak beszédéről; Szépe György: A magyar morfematikus elemek sorrendjéről; Szikoráné Kovács Eszter: Egy Weöres Sándor-vers lehetséges értelmezése; Szikszainé Nagy Irma: Az elvont fogalmat megnevező főnevek előtti névelőhasználatról — szövegösszevető megközelítésben; Tóth Valéria: Helynevek a helynevekben; Tuba Márta: Reklámnyelv és szövegtipológia; Udvari István: Bereg vármegyei magyar községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában; Ujváry Zoltán: Pétermacska és bundás gombóc; Várnai Judit Szilvia: Szójátékok Arany János és Eörsi István Hamlet-fordításaiban; Vértes Edit: Bizonyítás stiláris érveléssel; Veszprémi Eszter: A búbos banka lexéma tájnyelvi vizsgálata “A magyar nyelvjárások atlasza” alapján; Vörös Éva: Az ebszőlő (Solanum dulcamara) elnevezései a magyar nyelvben; V. Raisz Rózsa: A közbeékelés két Veres Péter-szövegben; Zelliger Erzsébet: Gondolatok a magyar nyelvtörténet szociolingvisztikai szempontú megközelítéséhez

Mi a szleng?
(Tanulmányok a szleng fogalmáról)
Szerk. Fenyvesi Anna–Kis Tamás–Várnai Judit Szilvia. Debrecen, 1999. (Szlengkutatás 3. sz.) ISSN 1417-7730
ISBN 963 472 435 3 B/5, 285 o.

A nyelvtudomány keretein belül végzett szlengkutatás egyik központi problémája saját tárgyának azonosítása. Ezt kísérli meg ez a könyv, kisebb-nagyobb érvényességi körű válaszokat adva a címben feltett kérdésre. A kötetben huszonnégy régebbi és új tanulmány, cikk, könyv- és lexikonrészlet található, amelyeknek szerzői sokféle szlengfelfogást képviselnek. Akad olyan, aki szerint lehetetlen egy rövid definícióval válaszolni, inkább az idevonható jelenségek áttekintése adhat kielégítő választ. Mások úgy vélik, hogy a szleng lényege megragadható, és ennek megfelelően a szlengről mint “játékos kontextuális átvitel”-ről vagy éppen mint “a bioszféra nyelvbe lövellt energiafölöslegé”-ről beszélnek. A könyvben olvashatók olyan írások is, amelyek a szociolingvisztika, a diskurzuselemzés, illetve a szociológia és pszichológia eszközeinek segítségével igyekeznek rámutatni a szleng lényegi vonásaira.

Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez Magyar nyelvű szövegek elemzése
Szerk. Szikszainé Nagy Irma. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (Officina Textologica 3.)
ISSN 1417-4057, ISBN 963 472 3446
B/5, 160 o.

Az “Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram” fórumaként létrejött Officina Textologica sorozat 3. kötete a kutatási stratégia logikai sorrendjét követve, szövegmondatok lehetséges belső lineáris elrendezéseinek vizsgálatával foglalkozó tanulmányokat gyűjt egybe.

Régebbi kiadványok

Bényei Ágnes–Pethő Gergely
Az Árpád-kori Győr vármegye településneveinek nyelvészeti elemzése
Debrecen, 1998. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 2.)
ISBN 963 472 2857 B/5, 134 o., 450 Ft

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria
Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 1.
Abaúj–Csongrád vármegye
Debrecen, 1997. (A Magyar Névarchívum Kiadványai 1.)
ISBN 963 472 186 9, ISSN 1417-958X
A/4, 156 o. + 33 térképmelléklet, 1200 Ft

Jakab László–Kiss Antal
Az Apor-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1997. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 7. sz.)
ISBN 963 472 172 9, ISSN 0138-9467
B/5, 451 o., 600 Ft

Jakab László–Kiss Antal
A Guarÿ-kódex ábécérendes adattára
Debrecen, 1994. (Számítógépes Nyelvtörténeti Adattár 6. sz.)
ISBN 963 471 947 3, ISSN 0138-9467
B/5, 367 o., 500 Ft

Jelisztratov,Vlagyimir
Szleng és kultúra
Ford. Fenyvesi István. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
(Szlengkutatás 2. sz.) ISSN 1417-7730,
ISBN 963 472 296 2 B/5, 183 o., 1270 Ft

Kálnási Árpád
Fejezetek a Csűry-iskola történetéből
Debrecen, 1998. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 72. sz.)
ISBN 963 472 194 X, ISSN 0209-8156
B/5, 95 o., 380 Ft

Kálnási Árpád
Népi beszélgetések Szatmárból
Debrecen, 1995. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 63. sz.)
ISBN 963 472 017 X B/5, 140 o., 380 Ft

Kálnási Árpád
Szatmári helynévtípusok és történeti rétegződésük
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 67. sz.)
ISBN 963 472 059 5 B/5, 274 o., 800 Ft

Kis Tamás
A magyar szlengkutatás bibliográfiája
Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.)
ISBN 963 472 079 X B/5, 99 o., 250 Ft

Kis Tamás
Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.)
ISSN 0209-8156 B/5, 57 o., 250 Ft

Koreferáló elemek – koreferenciarelációk
(Magyar nyelvű szövegek elemzése)
Szerk. Petőfi S. János. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (Officina Textologica 2.)
ISBN 963 472 281 4, ISSN 1417-4057
B/5, 260 o., 960 Ft

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény I.
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. B/5, 116 o., 400 Ft

Magyar nyelvészeti cikk- és tanulmánygyűjtemény II.
(Nyelvművelés és szakmai nyelvhasználat)
Összeállította Kornya László–Czellérné Farkas Mária. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. 111 o., 324 Ft

Magyar Nyelvjárások I–XXXV.
Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, 1951–1998. ISSN 0541-9298
B/5, 263 o., 380 Ft/kötet

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye I.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1996. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.)
ISBN 963 472 053 6 B/5, 335 o., 650 Ft

Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából. Bihar vármegye II.
Közzéteszi: Hoffmann István–Kis Tamás. Debrecen, 1998. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 66. sz.)
ISBN 963 472 132 X ö, ISSN 0209-8156,
ISBN 963 472 340 3 B/5, 314 o., 650 Ft

Petőfi S. János
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (Officina Textologica 1. FőSzerk. Petőfi S. János)
ISBN 963 472 171 0, ISSN 1417-4057
B/5, 98 o., 626 Ft

Sebestyén Árpád
Értsünk szót! (Útvesztők és útjelzők mindennapi nyelvhasználatunkban)
Debrecen, 1994.
ISBN 963 471 978 3 A/5, 220 o., 198 Ft

Sebestyén Árpád
Kétszázéves a “Debreceni Grammatika”
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 70. sz.)
ISSN 0209-8156 B/5, 19 o., 60 Ft

A szlengkutatás útjai és lehetőségei
Szerk. Kis Tamás. Debrecen, 1997. (Szlengkutatás 1. sz.) ISSN 1417-7730,
ISBN 963 472 181 8 B/5, 301 o., 1490 Ft

Vörös Éva
Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Doktori Értekezések 1. sz.)
ISBN 963 472 125 9 B/5, 200 o., 725 Ft

Vörös Éva–Priszter Szaniszló
Márton József Természethistóriai képeskönyvének növénynevei.
Debrecen, 1997. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 69. sz.)
ISBN 963 472 086 2, ISSN 0209-8156
B/5, 61 o., 250 Ft

Finnugrisztika

Folia Uralica Debreceniensia 5.
Szerk. Nyirkos István. Debrecen, 1999. ISSN 0239-1953 B/5, 262 o., 380 Ft

A Pápay Emlékülésen (Debrecen, 1998) elhangzott előadások: Nyirkos István: Pápay Emlékülés; Nagy István: In memoriam Pápay József; Kiss Antal: Osztják kutatások Magyarországon az 1990-es években; Mizser Lajos: Szamojéd évszaknevek; A. Molnár Ferenc: Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János Julianus barát című regényében (Pápay József osztjákföldi kutatóútjának és Kodolányi János születésének centenáriumára emlékezve); Cоловар, В. Н: Хантыйская загадка; Vйrtes Edit: Pápay József osztják hagyatékáról; Widmer, Anna: “Az énekeket nem tanulják és nem is szívesen hallgatják, mert annak nyelvét nem értik” – Pápay obdorszki gyűjtéséről. — Bartens, Hans-Hermann: Berichte englischer Reisender aus dem Finnland des 18. Jahrhunderts; Domokos Péter: Utószó két könyv új előszavához; Erdélyi Pálma: A közigazgatás és a hivatalos nyelv kérdése N. I. Bobrikov finn főkormányzósága idején; Künnap, Ago: Comparative linguistics and rhizomatics; Pethő Gergely: A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása; Rédei Károly: Hangváltozás és funkcióváltás néhány permi rag esetében; Vértes Edit: A nazálisok, likvidák, aszibiláns réshangok ugor vagy ősmagyar fejlődésének a kérdéséhez; Вожакова, Евдокия: История научно-исследовательского института возрождехия обско-угорских народов. — Ismertetйsek; Évforduló, krónika.

Folia Uralica Debreceniensia 6.
Szerk. Keresztes László, Maticsák Sándor. Debrecen, 1999. ISSN 0239-1953
B/5, 247 o., 380 Ft

Agyagási Klára: Volga-vidéki etimológiák II.; Bartens, Raija: Synti suomalais-ugrilaisissa kielissä; Gheno, Danilo: Giuseppe Acerbin käsitys suomen kielestä; Grünthal, Riho: Analyzing the finnic ethnonyms; Керестеш, Ласло: Образование объектного спряжения в мордовских языках; Kortesharju, Jouni: Javaslat az urбli nyelvek fonológiai jelöléséhez; Maticsák Sándor: A vogul napnevek rendszere; Tveite, Tor: A lív nyelv hang és alakrendszerének sajátságai; Tveite, Tor: Words from a Livonian newspaper; Zaicz Gábor: Mássalhangzók szórványos kiesése a mordvinban. — Ismertetések; Krónika.

Ki kicsoda Finnországban?
(100 híres finn élete és munkássága)
Szerk. Maticsák Sándor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 1999.
ISBN 963 472 398 5 B/5, 151 o., 600 Ft

A könyv száz híres finn személy életét, munkásságát mutatja be, rövid, lexikonszerű formában. A kötet elsősorban azoknak szól, akik érdeklődnek a finn történelem, irodalom, képzőművészet, a kulturális élet, az iparművészet vagy a sport iránt, de nem áll módjukban finn nyelvű lexikonokat forgatni. A kötet fő vonulatát az egyes személyek életrajza adja, emellett a szerzők igyekeztek összegyűjteni azokat a magyarul hozzáférhető könyveket, amelyek Finnországról szólnak, a finn kultúrát mutatják be. A válogatás az útikönyvektől a magyarra fordított szépirodalmon át a nyelvkönyvekig terjed. A kötetben bemutatott száz személy között szerepelnek írók (Linna, Linnankoski, Sillanpää, Waltari), költők (Leino, Saarikoski), színészek (Aalberg, Palo), képzőművészek (Gallen-Kallela, Hiltunen, Kaskipuro), építészek (Aalto, Pietilä), politikusok (Kekkonen, Koivisto), sportolók (Häkkinen, Rosberg, Nurmi, Viren) egyaránt.

Régebbi kiadványok

Folia Uralica Debreceniensia 4.
Szerk. Nyirkos István, Kiss Antal, Maticsák Sándor. Debrecen, 1997.
ISSN 0239-1953 B/5, 260 o., 400 Ft

Maticsák Sándor
A Mordvin Köztársaság településneveinek rendszere
Debrecen, 1995.
ISBN 963 472 028 5 B/5, 207 o., 380 Ft

Pápay József osztják hagyatéka
Népélet és egyebek
Közzéteszi: Vértes Edit. Debrecen, 1995. (Bibliotheca Pápayensis VI.)
HU ISSN 0864-7992 A/5, 377 o., 1500 Ft

Angol nyelvészet

Régebbi kiadványok

A Collection of Speech Acts in English
Szerk. Olga Campbell. Debrecen, 1996.
189 o. 500 Ft

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.

ISBN 963 472 091 9, ISBN 963 472 173 7
232 és 326 o., 500 Ft/kötet

Language and Methodology
(Husse Papers 1993. Volume Two)
Szerk. Hollósy, Béla and Alistair Wood. Debrecen, 1996.
ISBN 963 472 025 0 A/5, 187 o., 550 Ft

A Reader in Cognitive Grammar for Students of English.
Szerk. Pelyvás Péter. Debrecen, 1995.
167 o., 500 Ft

Studies in Linguistics III.
(A Supplement to the Hungarian Journal of English and American Studies)
Szerk. Korponay, Béla–Pelyvás, Péter. Debrecen, 1994.
ISBN 963 472011 0 A/5, 171 o., 380 Ft

Lengyel nyelvészet

Régebbi kiadványok

Wieslaw, S. T.
A mai lengyel nyelv leíró nyelvtana I.
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.
192 o., 889 Ft

Német nyelvészet

Dietz, Gunther
Formale Aspekte der Fachtextproduktion
Ein Leitfaden für Studierende
2., überarbeitete und erweiterte Auflage. (Studienmaterialien 7.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1419-3558, ISBN 963 472 139 7
64 o., 268 Ft (Elfogyott)

A kötet a német szakos egyetemi hallgatók számára írt segédeszköz. Szisztematikus rendben tárgyalja és bemutatja a szemináriumi, évfolyam- ill. szakdolgozat formai követelményeit. Második, átdolgozott és bővített kiadás.

Pilarský, Jiří
Deutsche Phonetik
Ein praktischer Abriß mit Elementen deutsch-ungarischer Kontrastivität
2. aktualisierte und verbesserte Auflage. (Studienmaterialien 6.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999.
ISSN 1218-9634, ISSN 1419-3558, ISBN 963 472 346 2 174 o., 500 Ft

Az elsőéves germanisztika-hallgatóknak szánt tananyag a mai német kiejtés szabályait lépésról lépésre ismertető kézikönyv és ugyanakkor a hangtani problematikába való általános bevezetés. Az anyag ismertetése következetesen kontrasztív alapon történik, ti. a magyar és a német hangtan egybevetéséből és az eltérések tudatosításából indul ki. A gyakorlati rész a mai északnémet kiejtési norma sajátosságait tükrözi. A hibaelemző melléklet a negatív transzfer hatásának csökkentésére, valamint a korábbi spontán nyelvtanulás hibás beidegződéseinek kiküszöbölésére irányul. A könyvet a gyakorlatok anyagát tartalmazó 90 perces hangkazetta egészíti ki. A 2., aktualizált és javított kiadás az új német helyesírás figyelembevételével készült.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 9/1
Szerk. András Kertész. Debrecen, KLTE, Kossuth Egyetemi Kiadó–Münster, Nodus Publikationen, 1999. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 140 o., 600 Ft

Ernest W. B. Hess-Lüttich: Wissenschaftskommunikation und Textdesign; Gergely Pethő: Die Behandlung der Polysemie in der Zwei-Ebenen-Semantik und den prototypentheoretischen Semantiken; Richard Reutner: Ein “Lerchenfelder Adelung”. Zur Bedeutung von Perinets Briefen der Tulbinger Ròsel (1808/09) für Kulturgeschichte und Dialektlexikographie; Esa Itkonen: A Comment on ‘Metalinguistik als Forschungsprogramm’ by András Kertész; András Kertész: Normativität, Hermeneutik und Heuristik. Eine Erwiderung auf Esa Itkonens Kommentar; Ulrich Dausendschön-Gay: Wortsuchprozesse; Krisztián Tronka: Phonetik und Phonologie für “Einsteiger”. Rezensionen von Orsolya Farkas, András Kertész, Piroska Kocsány.

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 9/2
Szerk. András Kertész. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó–Münster, Nodus Publikationen, 1999. HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1218-5736 120 o., 600 Ft

Ulrich Dausendschön-Gay: Medienkommunikation: Anfänge, Inszenierungen, Stabilisierungen; Reinhard Fiehler: Operator-Skopus-Strukturen; András Kertész: Das skeptische Dilemma der kognitiven Linguistik. Eine Fallstudie zur Naturalisierten Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie; Zoltán Kövecses: Alltags- und Expertentheorien der Emotion und das Verschwinden der Psychologie; Krisztina Károly: Recent advances in the study of lexical cohesion and repetition

Régebbi kiadványok

Sprachtheorie und germanistische Linguistik. Band 1–8.
Szerk. András Kertész. Debrecen, 1995–1998.
HU ISSN 1218-5736 400 Ft/kötet

Olasz nyelvészet

Vig István
A magyarországi italianisztika bibliográfiája 1945–1995
Szerk. Madarász Imre. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (Italianistica Debreceniensis V.)
ISSN 1219-5391 B/5, 235 o., 800 Ft

Régebbi kiadványok

Italianistica Debreceniensis II–IV.
Szerk. Madarász Imre. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995–1997.
ISSN 1219-5391 B/5

Sztanó László
La fonologia in Italia
(Il modello generativo tradizionale a la fonologia lessicale)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
(Italianistica Debreceniensis Jegyzetek 3.)
B/5, 109 o., 1006 Ft

Orosz nyelvészet

T. Molnár István
Hangok, fonémák, betűk
Звуки, фонемы, буквы
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. ISBN 963 472 399 3 A/5, 184 o. 602 Ft

A könyv, amely ezúttal második, javított és bővített kiadásban jelent meg, a mai orosz nyelv legfontosabb fonetikai, fonológiai és grafikai kérdéseinek a leírását tartalmazza. Alapelveiben, módszereiben és ismeretanyagában az orosz nyelvészet legújabb eredményeire támaszkodik, azokat a szerző saját megfigyeléseinek, kutatásainak a tényanyagával is kiegészítette. A könyv teljes következetességgel megkülönbözteti a nyelv (langue) és a beszéd (parole) jelentés nélküli (ún. nulladik) szintjének egységeit, egyfelől a fonémákat, másfelől a hangokat és a betűket. Rendszerbe foglalt bemutatásuk mellett jelentős figyelmet fordít a közöttük lévő kölcsönös megfelelések ismertetésére. A leggyakoribb orosz nyelvi morfok fonémaállományának feltárásával a könyv egyúttal átmenetet képez a fonematikus morfemika és morfológia felé.

Régebbi kiadványok

Agyagási Klára
Bevezetés az orosz történeti dialektológiába. Hangtan
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
ISBN 963 472 256 3 9 B/5, 106 o., 410 Ft

T. Molnár István
Orosz morfológia. Névszók és határozószók. (Русская морфология. Имена и наречия)
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998.
ISBN 963 472 298 9 A/5, 315 o., 1732 Ft

Turkológia

Régebbi kiadványok

Pápay József csuvas hagyatéka. Naplórészlet, csuvas szójegyzék.
Közzéteszi: Agyagási Klára. Debrecen, 1997. (Bibliotheca Pápayensis VII.)
ISSN 0864-7992 149 o.

Magyarnyelv-oktatás

Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Hungarolingua 3.
Magyar nyelvkönyv haladóknak
Debreceni Nyári Egyetem, Debrecen, 1999. (Hungarolingua-sorozat)
ISBN 963 036 698 3 A/4, 128 o., 2900 Ft

A Debreceni Nyári Egyetem magyarnyelvkönyv-sorozatának legújabb eleme a haladóknak szóló Hungarolingua 3. A nyelvkönyv elsősorban azoknak a nyelvtanulóknak szól, akik már elsajátították a magyar nyelv alapgrammatikáját. A kötet 12 leckét tartalmaz (az emberi külső, öltözködés, közérzet, a család, lakóhelyünk, környezetünk, szabadidő, ünnepeink, hivatalban, a Föld, társadalom, tanulás), leckénként mintegy 250–300 (a Hungarolingua 1. és 2. tankönyvekhez képest) új lexémával. A nyelvtani vonulat mellett jelentős szerepet kap az országismereti rész: a tanuló megismerkedhet a magyar szokásokkal, nyelvünk eredetével, népviseleteinkkel, építészeti emlékeinkkel, nemzeti parkjainkkal, nagy tudósainkkal, felfedezőinkkel. Minden leckét szépirodalmi szöveg zár le, ezek között helyet kaptak Bárány Tamás, Karinthy Frigyes, Konrád György, Márai Sándor, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos és Örkény István novellái.

Régebbi kiadványok

Hungarolingua 1.
Teljes csomag (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videó-munkafüzet, Videokazetta, Fonetikai füzet, Hangkazetta, Számítógépes program): 17 150 Ft
Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
(Hungarolingua 1.)
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997.
ISBN 963 471 904 X 180 o., 2600 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
(Hungarolingua 1.)
Második kiadás. Debreceni Nyári Egyetem, 1997.
ISBN 963 471 909 0 90 o., 1200 Ft

Hungarolingua 2.
Teljes csomag (Magyar nyelvkönyv, Nyelvtani munkafüzet, Szótár, Feladatlapok, Megoldások, Videó-munkafüzet, Videokazetta, Fonetikai füzet, Hangkazetta, Számítógépes program): 17 150 Ft
Hlavacska Edit–Hoffmann István–Laczkó Tibor–Maticsák Sándor
Magyar nyelvkönyv
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 904 X 176 o., 2600 Ft

Hlavacska Edit
Nyelvtani munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 909 0 88 o., 1200 Ft

Honigsfeld Andrea
Videó-munkafüzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 908 2 132 o., 1300 Ft

Kis Tamás–Molnár Judit (Séllei Nóra–Tuba Márta–Jiří Pilarský–Marosvári Mária)
Szótár
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 911 2 232 o., 800 Ft

Maticsák Sándor
Fonetikai füzet
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 910 4 52 o., 750 Ft

Maticsák Sándor
Feladatlapok
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 913 9 16 o., 450 Ft

Molnár Judit
Megoldások
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 912 0 60 o., 350 Ft

Hungarolingua Grammatica
Keresztes László
Gyakorlati magyar nyelvtan
2. javított kiadás,
Debreceni Nyári Egyetem 1995.
ISBN 963 472 036 6 136 o., 690 Ft

Keresztes László
Grammatica ungherese pratica
Debreceni Nyári Egyetem, 1997.
ISBN 963 472 168 0 175 o., 870 Ft

Keresztes, László
A Practical Hungarian Grammar
2. javított kiadás,
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 037 4 164 o., 870 Ft

Keresztes László
Praktiline ungari keele grammatika
Debreceni Nyári Egyetem, 1997.
ISBN 963 472 177 X 175 o., 870 Ft

Keresztes, László
Praktische Ungarische Grammatik
2. javított kiadás,
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 038 2 164 o., 870 Ft

Keresztes László
Grammaire pratique du hongrois
Debreceni Nyári Egyetem, 1998.
ISBN 963 472 178 8 178 o., 870 Ft

Hungarolingua Fonetika
Palkó Ágnes
Hungarolingua fonetika angol anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 034 X
4 kazetta + 76 o., 2900 Ft

Báthory Ágnes–S. Varga Pál
Hungarolingua fonetika finn anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1993.
ISBN 963 471 944 9
4 kazetta + 68 o., 2900 Ft

Báthory Ágnes–Giorgio Pieretto
Hungarolingua fonetika olasz anyanyelvűek számára
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 033 1
4 kazetta + 68 o., 2900 Ft

Hungarolingua Klasszikusok
Légy jó mindhalálig
Móricz Zsigmond regénye nyomán átdolgozta: Goretity József.
Debreceni Nyári Egyetem, 1995.
ISBN 963 472 035 8
2 kazetta + 100 o., 2450 Ft
multimédiás változat: 3 800 Ft

A Pál utcai fiúk
Molnár Ferenc regénye nyomán átdolgozta: Goretity József.
Debreceni Nyári Egyetem, 1996.
ISBN 963 472 056 0
2 kazetta + 90 o., 2450 Ft
multimédiás változat: 3 800 Ft

Tóték
Örkény István regénye nyomán átdolgozta: Goretity József.
Debreceni Nyári Egyetem 1996.
ISBN 963 472 080 3
2 kazetta + 80 o., 2450 Ft

Hungarolingua Gyakorlókönyvek
Laczkó Zsuzsa
Nem csak dalok
Debreceni Nyári Egyetem, 1996.
ISBN 963 472 069 2
1 kazetta + 140 o., 1800 Ft

Laczkó Zsuzsa–Goretity József
Nem csak novellák
Debreceni Nyári Egyetem, 1997. (Hungarolingua Gyakorlókönyvek)
ISBN 963 472 184 2 1800 Ft

Idegennyelv-oktatás

Farkas János
Angol–magyar, magyar–angol közgazdasági és üzleti szógyűjtemény
KLTE, Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete Debrecen, 1999.
B/5, 361 o., 1800 Ft

Régebbi kiadványok

Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft l–3.
Debrecen, Kossuth Kiadó, 1996–1997
HU ISSN 1218 9634 HU ISSN 1219 9788
300 Ft/kötet

English Studies and The Curriculum I–II.
Szerk. Rácz István. Debrecen, 1996–1997.

ISBN 963 472 091 9, ISBN 963 472 173 7
232 és 326 o., 500 Ft/kötet

Gegenwart und Zukunft der Lehrerausbildung für Deutsch als Fremdsprache
Hrsg. Katalin Beke. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 1.)
HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788
B/5, 88 o., 300 Ft

Literarische Texte im Unterricht
Szerk. Kocsány Piroska. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996. (Beiträge zur Methodik und Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache Heft 2.)
HU ISSN 1218-9634, HU ISSN 1219-9788
102 o., 300 Ft

Springreiten ins Deutsche (Stolpersteine, Fallgruben)
Szerk. Baksay Sarolta, Irene Fickel, Katschthaler Gabriella, Katschthaler Karl, Kocsány Piroska, Lieli Zsófia. Debrecen, 1997. B/5, 99 o., 1693 Ft

Vasas László
Spanyol nyelvi jegyzet
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1996.
B/5, 240 o., 567 Ft