Angol--magyar nyelvészeti glosszárium

 

Szerkesztette Várnai Judit Szilvia

 

 

Ezen az oldalon egy tervezett nagyobb szabású angol--magyar nyelvű nyelvészeti glosszárium avagy szótár anyagából teszünk közzé egy kisebb, egyelőre 172 angol címszót tartalmazó, névtani témájú, természetesen nem a teljesség igényével készült glosszáriumot. Az itt közzétett glosszárium címszavainak kiválasztását méltán érheti az esetlegesség vádja, hiszen egy névtani tanulmánygyűjtemény (az Onomastica Uralica sorozat 2. kötete) fordításának melléktermékeként keletkezett, és még mindenképpen kiegészítésre szorul. A nyelvészet további ágaival kapcsolatos, a későbbiekben befésülendő glosszáriumok is készülőben vannak, ezek nagyrészt (magyar és idegen nyelv szakos) hallgatók kutatómunkájára épülnek. (A glosszáriumok készítésében eddig részt vett hallgatók: Békési Veronika, Bessenyei Lilla, Földy Lilla, Fülöp Erika, Györffy Erzsébet, Herczeg Balázs, Hoffmann Zsuzsa, Hovanecz Fruzsina, Kiss Eszter, Kóczián Viktória, Krasznay Nóra, Lelkes Zsófia, Marcényi Szilvia, Rácz Enikő, Sebestyén Attila, Somogyi Gyula, Szemán Eszter, Ubrizsy Éva, Varga Katalin.) Egyelőre a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, a szemantika, a hangtan, a morfológia és a mondattan köréből rendelkezünk (természetesen szintén kiegészítendő) szóanyaggal, melyek szerkesztés alatt állnak.

 

Az internetes első közzététel természetesen merőben kísérleti és szinte informális jellegű. Ilyen formátumban a glosszárium tartalmának kereshetősége egyébként sem optimális, az egyes terminusok használatára semmi nem utal, továbbá egyes kifejezések közötti szinonimitás közvetlen láthatósága is elsikkad (ilyen esetekben az angol kifejezések itt egyelőre külön címszóként szerepelnek, a magyarok pedig együtt, pontosvesszővel elválasztva). Az anyag még közzé nem tett része tartalmazza az angol és a magyar megfelelőkön kívül ezeket a fontos információkat is, tehát a nyelvészeten belüli (esetleg azon kívüli), akár többszörös szakterületi besorolást, szükség esetén tömör definíciót, megjegyzést, forrást (főleg korábbi szakirodalmakban vagy csak egyes szerzők által használt terminusok esetében), esetleges rövidítést, szófaji besorolást, kereszthivatkozásokat a címszavak között. Idővel igyekszünk ezeket az információkat is közzétenni ezen az oldalon. Ideális esetben, tehát megfelelő mennyiségű, releváns szóanyag összegyűjtése, lektorálása és szerkesztése megtörténtével vagy elektronikus adatbázisként vagy nyomtatott szótár formájában célszerű közzétenni a szavakat.

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire kockázatos egy ilyen glosszárium készítése és közzététele. Itt hangsúlyozandó, hogy inkább glosszáriumról van szó, mint szótárról (egyelőre a címszavak mennyiségének okán is), hiszen lehetőség szerint tartózkodnánk az enciklopédikus jellegtől, amennyiben a fő cél az angol és magyar szakterminusok közötti megfeleltetés, és ehhez járulnak a használat megkönnyítése érdekében az esetleges további információk, de semmiképp sem célunk az egyes kifejezések szótárszerű magyarázata. Ez a lehetőségekhez képest egyébként is jóval nagyobb energiát és a nyelvészet egyes ágai képviselőinek széles körű bevonását kívánná, másrészt parttalanná tenné a munkát. Még így sem egyszerű a vállalkozás, tekintettel arra, hogy bármely tudomány, szakma esetében a szakterminológia az adott szakterület fejlődésével időben, differenciálódásával pedig térben is változó, tehát valahol megfoghatatlan jelenség, és a terminológia eltérő használata sokszor a szakterület képviselőinek koncepcióbeli eltéréseit tükrözi. Egy ilyen glosszárium semmiképpen sem vállalkozhat tehát arra, hogy teljesen előíró szemlélettel adja közre a terminusokat (pl. leszögezve, hogy az utterance kifejezés magyar megfelelője mindenképpen a megnyilatkozás), hiszen mint felhasználóközpontú és nem valamely nyelvészeti paradigmát képviselő munkáé, célja az információközlés, tehát inkább a leíró jelleg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy mivel angol és magyar nyelvű terminusokat rendel egymáshoz, valamilyen szinten rögzíti is a használatot. Ennek a helyzetnek az esetleges merevségét véljük valamennyire oldani a szinonimák megtartásával.

 

Hiánypótlónak lenne tekinthető egy ilyen nagyobb szabású gyűjtemény elkészülte, hiszen az angol mára a legfontosabb közös nyelve a nemzetközi tudományos életnek, tudomásunk szerint önálló, a nyelvészet több ágát felölelő angol--magyar glosszárium vagy szótár mégsem érhető el ma Magyarországon, legfeljebb egyes nyelvészeti munkák, esetleg azok fordításai függelékeként (pl. THEODORA BYNON Történeti nyelvészet című munkájának [Osiris, Bp., 1997] magyar fordítói, Gherdán Tamás és Számadó Tamás, illetve Nádasdy Ádám készítettek ilyen glosszáriumot, mely a kötet végén található). Tudomásunk szerint létezik német--magyar (FÖLDES CSABA, Linguistisches Wörterbuch. Deutsch-Ungarisch. Szeged, 1997) és orosz--magyar (SALGA ATTILA, Orosz nyelvészeti kislexikon. Debrecen, 1993) nyelvészeti szótár, és természetesen sok egynyelvű, tehát inkább értelmező jellegű terminológiai szótár mind magyarul, mind angolul, melyek kétségkívül nagy segítségül szolgálhatnak adott esetben, de az itt kitűzött célnak nemigen felelnek meg.

 

***

 

 

ANGOL

MAGYAR

adapted name

átvett név

animal name

állatnév

anthroponym

személynév

appellative

köznév

applied onomastics

alkalmazott névtan

artificial name giving

mesterséges névadás

artificial name

mesterséges név

autonomous onomastics

önelvű névtan

basic constituent

alapelem

borrowing of names

névkölcsönzés

cadaster

kataszter; telekkönyv

charters and other sources

oklevelek és más források

classification of names

nevek rendszerezése

collection of names

névgyűjtés

comitat

vármegye

command of names

névtudat

common word

köznév

complex toponym

összetett helynév

compound name

összetett név

compound toponym

összetett helynév

connotation

konnotáció

contemporary toponyms

élő helynevek

corpus of the spoken language

élőnyelvi anyag

county registry

megyei helynévtár

cultural names

mesterséges nevek

data publication

adatközlés

data store of toponyms

helynévi adattár

deappellative name

tulajdonnevesült köznév

defining constituent

meghatározó elem

denomination

elnevezés

denotate

denotátum; jelölt

denotation

denotáció

denoted object

jelölt objektum

derived name

képzett név

descriptive toponomastics

leíró helynévtan

dictionary of toponyms

helynévszótár

distinctive constituent

megkülönböztető elem

district registry

járási helynévtár

epexegetic name

epexegetikus név; magyarázó név

ethnonym

népnév

etymological meaning

etimológiai jelentés

etymological toponomastics

helynévfejtés; helynévetimológia

etymological transparency

etimológiai áttetszőség

etymologically opaque

etimológiailag átlátszatlan

exonym

exonima

family name

családnév

field name

mezőnév

functional-semantic category

funkcionális-szemantikai kategória

gathering of names

névgyűjtés

genesis of names

nevek keletkezése

genetic processes of names

névkeletkezési folyamatok

geographical common word

földrajzi köznév

geographical name

földrajzi név

group naming

csoportos névadás

heathen name

pogány név

historical geography

történeti földrajz

historical source

történeti forrás

historical stratification of names

nevek történeti rétegződése

historical toponomastics

történeti helynévkutatás

historical toponyms

történeti helynevek

hydroformant

víznévképző

hydrographic common name

vízrajzi köznév

hydronym

víznév

informant

adatközlő

International Council of Onomastic Sciences

Nemzetközi Névtudományi Társaság

lexemic structure

lexémaszerkezet

lexical-morphological category

lexikális-morfológiai kategória

linguistic geography

nyelvföldrajz

linguistic record

nyelvemlék

loan toponym

jövevénynév

localization of place names

helynévlokalizáció

material from live language usage

élőnyelvi anyag

meaningful sign

jelentéssel bíró jel

metalinguistic meaning of names

nevek metanyelvi jelentése

microtoponym

mikrotoponima

microtoponymical research

mikrotoponímiai vizsgálat

model theory

modellelmélet

name atlas

névatlasz

name cluster

névcsoport

name collection

névgyűjtés

name constituent

névrész

name constituting lexeme

névalkotó lexéma

name derivative

névképző

name differentiation

névdifferenciáció

name element

névelem

name entry

névcikk

name form

névalak

name formant

névformáns

name formation

névalkotás

name giving

névadás

name of hill

hegynév

name of region

tájnév

name of river

folyónév

name planning

névtervezés

name sociology

névszociológia

name theory

névelmélet

name usage

névhasználat

name of a terrain configurations

domborzati név

naming system

névadási rendszer

National Register Committee

Országos Törzskönyvbizottság

natural name giving

természetes névadás

natural names

természetes nevek

non-settlement-name data

nem településnévi adat

official giving of street names

hivatalos utcanévadás

official name

hivatalos név

official registry of settlement names

hivatalos helységnévtár

oikonym

településnév

Old Hungarian names

ómagyar nevek

onomasiologist

onomasziológus

onomasiology

onomasziológia

onomastic corpus

névanyag

onomastic research

névkutatás

onomastician

névkutató

onomastics

névtan

onomatogeography

névföldrajz

onomatology

onomatológia

onomatophysiology

névélettan

onomatostilistics

névstilisztika

onomatosystematical procession

névrendszertani feldolgozás

orographic

hegyrajzi

oronym

hegynév

parallel name giving

párhuzamos névadás

patrociny

templomcím; patrocínium

pattern of change

változásforma

personal name

személynév

philological aspects

nyelvtörténeti szempontok

place name

helynév

place name research

helynévtan

process a corpus

feldolgoz vmilyen anyagot

processing of names

névfeldolgozás

proper name

tulajdonnév

referent

denotátum; jelölt

registry

helynévtár

remnant

szórványemlék

research point

kutatópont

semantic motives of the name-giving situation

a névadási helyzet szemantikai motívumai

settlement name

településnév

settlement name giving

helységnévadás

socio-onomastic research

szocioonomasztikai kutatás

source-criticism

forráskritika

stock of toponyms

helynévállomány

stratum examination

rétegvizsgálat

stratum of names

névréteg

structural analysis

szerkezeti elemzés

substratum name

szubsztrátumnév

suffixation of names

nevek toldalékolása

symplex name

egyszerű név

syntagmatic description

szintagmatikus leírás

system of toponyms

helynévrendszer

thematic name giving

tematikus névadás

topoformant

helynévképző

topolexeme

topolexéma; helynévalkotó lexéma

toponomastic theory

toponomasztikai elmélet

toponomastics

helynévkutatás

toponym

helynév

toponym cartography

helynévkartográfia

toponym-constituent

helynévalkotó

toponymic compound

helynévi összetétel

toponymic corpus

helynévanyag

toponymic derivative

helynévképző

toponymic dictionary

helynévszótár

toponymic formant

helynévképző

toponymic system

helynévrendszer

toponymic typology

helynévtipológia

toponymicon

helynévkincs

toponymist

helynévkutató

toponymy

helynévtan

transonymization

névátvitel

tribe's name

törzsnév

typological classification

tipológiai osztályzás

voluntary field-worker

önkéntes gyűjtő

written record

írásos adat

 

[Vissza a Magyar Nyelvtudományi Tanszék nyitólapjára]