Szociolingvisztika(i alapismeretek)
2014/2015. tanév, tavaszi félév

 

Számonkérés:

A számonkérés módja: szóbeli vizsga (kollokvium).

A vizsga menete:
1. A vizsgára való jelentkezés: A vizsgára jelentkezni a tanulmányi és vizsgaszabályzatnak megfelelő módon a Neptunon keresztül lehet. Ha a hallgató vizsgára való jelentkezését törölte, már csak olyan vizsgaidőpontokra jelentkezhet át, ahol van szabad férőhely. Vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsgaidőpontot megjelölni.
A hallgató vizsgáról való távolmaradását három munkanapon belül igazolhatja a tanulmányi osztályon. Ez esetben a tanulmányi osztály törli a hallgató jelentkezését a vizsgára. Ha a hallgató nem jelent meg a vizsgán, tudása nem értékelhető. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a tanulmányi rendszerben »nem jelent meg« bejegyzést kell feltüntetni. Ebben az esetben a hallgató elveszít egy lehetőséget a tárgy adott félévben lehetséges vizsgaalkalmai közül.
A vizsgaidőpontok:
Megtalálhatóak a Neptunon.

2. A vizsga menete
a)
Kollokvium: A kollokvium egy tételhúzással megkapott kérdés szóbeli kifejtéséből áll. A felkészülésre 15 perc áll az első vizsgázó rendelkezésére.
b) Pótvizsga és javító vizsga: A bölcsészkar érvényes tanulmányi és vizsgaszabályzatának megfelelően a hallgató egy vizsgaidőszakban minden tárgyból legföljebb háromszor vizsgázhat. A pótvizsgát a sikertelen kísérlet után leghamarabb három nappal lehet tenni. A pótvizsga időpontja csak egy már meglévő vizsganap lehet, amennyiben az adott napon az addigi jelentkezők számát tekintve még van hely a pótvizsgázónak. A pótvizsgára szintén a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül kell jelentkezni
A megismételt, javító vizsgát (tehát az első vizsgán kapott nem elégtelen jegyet javító vizsgát) tenni szándékozókra a pótvizsgázókra meghatározott szabályok érvényesek. (Figyelem! A javító vizsgán rontani is lehet, hiszen ez esetben is a második vizsga jegye az érvényes.)

 

Témakörök

 1. A szociolingvisztika fogalma, kialakulásának okai
  — Sándor Klára:
  Szociolingvisztikai alapismeretek. Galgóczi László (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Szeged, 1999. 136–144.
  — Bartha Csilla:
  A szociolingvisztika alapjai. Budapest, 1998. 8–13.

 2. A hagyományos nyelvészet és a szociolingvisztika különbözősége
  — Sándor Klára:
  Szociolingvisztikai alapismeretek. Galgóczi László (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Szeged, 1999. 145–157.

 3. Nyelvváltozatok (a szociolingvisztika alapkategóriái)
  — Sándor Klára: Szociolingvisztikai alapismeretek. Galgóczi László (szerk.): Nyelvtan, nyelvhasználat, kommunikáció. Szeged, 1999. 157–168.

 4. A szociolingvisztika alapkérdései, alapfogalmai, módszerei
  — Bartha Csilla: A szociolingvisztika alapjai. Budapest, 1998. 14–25.

 5. A nyelvhasználat néhány jellegzetessége
  — Bartha Csilla: A szociolingvisztika alapjai. Budapest, 1998. 26–39.

 6. A nyelvi arisztokratizmus
  — Sándor Klára:
  A nyelvi arisztokratizmus alkonya. In: Nyíri Kristóf (szerk.): Mobilközösség — mobilmegismerés. Bp. 67–77.

 7. A lingvicizmus
  — Kontra Miklós:
  A magyar lingvicizmus és ami körülveszi. In: Elmélkedések nyelvekről, népekről és a profán medvéről. (Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére). Szeged, 2006. 83–106.

 8. Tudomány — nem tudomány — áltudomány a nyelvészetben (az anyanyelvészet és a nyelvművelés mint áltudomány)
  — Sándor Klára:
  A nyílt társadalmi diszkrimináció utolsó bástyája”. In: Replika, 2001 november. 241–259.
  — Kálmán László:
  A nyelvművelés mint áltudomány. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. (Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika). Szerk. Büky László. Szeged, 2004. 63–82.

 9. A nyelvelsajátítás
  — Réger Zita:
  Utak a nyelvhez. Budapest, 2002. 9–87.

 10. A nyelvi hátrány
  — Réger Zita:
  Utak a nyelvhez. Budapest, 2002. 89–152.

 11. A férfi és női nyelv (genolektusok) kérdései: a nemek szerinti eltérések a nyelvhasználatban
  — Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Budapest, 1995. 282–293.
  Cseresnyési László:  Nyelvek és stratégiák (avagy a nyelv antropológiája). Budapest, 2004. 78–88.

 

További ajánlott olvasmányok:

 

 

Utolsó módosítás: 2015. május 5.