Vlagyimir Jelisztratov

Szleng és kultúra

Kossuth Egyetemi Kiadó
Debrecen, 1998

A teljes kötet (.pdf) | a GoogleBookson | a Magyar Elektronikus Könyvtárban | a régi Magyar Elektronikus Könyvtárban


Tartalom

Előszó 5–6 (.doc)

Bevezetés 7–12 (.doc)

I. A szleng mint kulturális jelenség. A szleng a kultúrában 13–86 (.doc)
1. Alapkérdések 13–20
2. A szleng mint zárt rendszer. A hermetikus komplexum 20–45
2.1. A logoszelvű hermetika 24–28
2.2. A szakmai hermetika 28–38
2.3. A játékos (családi-baráti) hermetika 39–45
3. A szleng mint félig nyitott rendszer. A cinikus komplexum 45–68
4. A szleng mint teljesen nyitott rendszer. A rabelais-i komplexum 69–86

II. A szleng összetétele. A kultúra jelenségeinek tükröződése a szlengben 87–109 (.doc)
1. A más nyelvekből kölcsönzött elemek és a nemzeti-kulturális témák a szlengben 87–104
1.1. A finnugor kölcsönzések és a finnugor népek témája 91–94
1.2. A hebraizmusok és a zsidó téma 94–96
1.3. A ciganizmusok és a cigány téma 96–98
1.4. A türkizmusok és az „ázsiai” téma 98–100
1.5. Az anglicizmusok, germanizmusok, gallicizmusok és az újlatin-germán népek témái 100–104
2. A társadalmi-kulturális témák a szlengben 104–109
2.1. Az bűnöző-marginális téma 104–105
2.2. A katonai téma 105–106
2.3. A szakmai-korporatív témák 107
2.4. Az ifjúsági és gyermektémák 108–109

III. A szleng poétikája 111–142 (.doc)
1. A szleng szóalkotása és poétikai-esztétikai funkciója 112–131
2. A szókép a szlengben 131–137
3. A szleng a beszédben. A szleng retorikája 137–141
4. A szleng domináns esztétikai vonásai: a hiperesztétizmus, az abszurditás, a primitivizáltság 141–142

Utószó helyett, avagy Pergamon rehabilitációja 143–146 (.doc)

Irodalom 147–173 (.doc)

Slang and culture 175–179 (.doc)

A kötet szerzőjéről 181– (.doc)


Szleng és kultúra

A fordítás az alábbi művek alapján készült:
Арго и культура. In: В. С. Елистратов: Словарь московского арго (Изд. „Московские словари”, Москва, 1994. 592–699)
В. С. Елистратов: Арго и культура. МГУ, Москва, 1995.

Fordította: Fenyvesi István

Szerkesztette: Kis Tamás

A fordítást az eredetivel egybevetette: Páll Erna

Lektorálta: Szilágyi Márton

Borítóterv: Varga József

A kötet elkészülését és megjelenését a Debreceni Akadémiai Bizottság, a Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítványa, a Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation (563/1998) és a Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatta

© Vlagyimir Jelisztratov, 1998
Magyar fordítás © Fenyvesi István, 1998

ISBN 963 472 296 2
ISSN 1417-7730

Kiadta a Kossuth Egyetemi Kiadó
Felelős kiadó: Cs. Nagy Ibolya főszerkesztő
Technikai szerkesztő: Kis Tamás
A nyomdai munkálatokat a Tiff Bt. (Debrecen) végezte