SZÓALKOTÁSMÓDOK
A FINN SZLENGBEN

      Témavezető:                  Lieli Mariann       
      Dr. Kis Tamás                 V. angol -- finn      


Debrecen, 1996

(WinWord 6.0 | ZIP tömörítve)

Tartalom

17. A szlengszavak mutatója 55

1. A szleng fogalma

A szlenggel foglalkozó nyelvészek körében nagy népszerűségnek örvend Paul Roberts megállapítása, mely szerint a szleng azon dolgok egyike, amelyet mindenki felismer, de senki sem tud meghatározni (Andersson--Trudgill 1990: 69).

Valóban nehéz tömör, pontos és kimerítő definícióját adni ennek az érdekes nyelvi jelenségnek, amelyre sok helyütt -- többek között a magyar szakirodalomban -- még egységes elnevezés sincs. Dolgozatom e fejezetében sorra veszem a szleng fogalmának különböző értelmezéseit. Mivel finn anyagot dolgozok fel, legfőképpen a finn szakirodalomra támaszkodom, de utalok magyar és angolszász nyelvészek munkáira is. A második fejezetben a magyar szakirodalomban használt terminuszok és a szleng kategóriájának viszonyát próbálom meghatározni.

A szleng felfogható stilisztikai jelenségként. Andersson és Trudgill, fenntartva ugyan, hogy meghatározásuk relatív, a stilisztikailag semleges nyelvhasználati szint alatti nyelvet tekintik szlengnek (Andersson--Trudgill 1990: 69). Ezzel a meghatározással szerintem nem is az a leglényegesebb probléma, amit maguk a szerzők is elismernek, hogy mindenki számára máshol van a stilisztikailag semleges nyelvhasználat határa, hanem hogy függőleges skála mentén képzelik el a különböző stílusárnyalatokat -- ez egyébként általános szokás --, ami önkéntelenül is értékítéletet von maga után: ami "fent" van az jó, ami "lent", az rossz. Írásukban pedig egyébként nyoma sincs annak, hogy rossz nyelvhasználatnak bélyegeznék meg a szlenget.

Simo Hämäläinen olyan különleges stílusfajtának tartja a szlenget, amely tudatosan használ a köznyelvtől idegen, a köznyelvben elfogadhatatlannak tartott kifejezéseket -- megfelelő beszédhelyzetben, megfelelő hangulat esetén. A tudatosság mozzanatát annyira fontosnak véli Hämäläinen, hogy ez alapján különbözteti meg a szlenget a népnyelvtől: a nép nyelvének természetes velejárói a szólások és a képes beszéd, míg szlengről akkor beszélhetünk, ha a művelt beszélő szándékosan választ az egyezményes köznyelvbe nem tartozó szót vagy mondást (Hämäläinen 1946: 256-7). Ez utóbbi állítást csak fenntartásokkal tudom elfogadni, mert szerintem a helyzet sokkal összetettebb. Igen nehéz megállapítani ugyanis, hogy a beszédben, amely alapvetően spontán jelenség, hol húzódik a tudatos és nem tudatos jelenségek határa. Ehhez pszicholingvisztikai vizsgálatok kellenének. A népnyelvet pedig helyénvalóbb a szleng egyik forrásaként felfogni. Maga Hämäläinen is hoz fel példát arra, miként válik egy-egy nyelvjárási szó a szleng elemévé.

A szleng, ha stílusjelenségnek tekintjük, nem köthető egy bizonyos stílusárnyalathoz, mint ahogyan korábban tették, amikoris kizárólag alantas stílusként, az utca nyelveként értékelték. Változatos stílusértékű elemeket tartalmaz, és mivel beszélt nyelvi jelenség, leginkább a szabad, kötetlen stílus jellemzi. Ezért is nehéz elhatárolni egyfelől a fesztelen hétköznapi nyelvtől, másfelől a népies kifejezésmódtól. A stiláris változatosság abban is megnyilvánul, hogy egy adott szó stílusértéke is változik a különböző beszédhelyzetekben (Karttunen 1979: 7). Nem mindegy például, hogy szó szerinti vagy metaforikus jelentésben használunk egy szót.

Az irodalomban leggyakrabban a szleng szociolingvisztikai szempontú megközelítésével találkozunk, mely szerint a szleng csoportnyelv (sosiaalinen murre). Kis létszámú, hosszú időt együtt töltő, zárt, azonos foglalkozású vagy érdeklődési körű csoportokban születik, és fontos társadalmi szerepet is betölt ezekben a közösségekben: erősíti az összetartozás érzését és elkülöníti az adott közösséget a többitől (Karttunen 1979: 7, Hämäläinen 1946: 257, Leiwo 1969: 48-9, Suojanen 1982: 156). Felmerülhet a kérdés, hogy létezik-e egyáltalán egységes szleng, vagy pedig csak kis csoportszlengek vannak. Figyelembe kell vennünk, hogy élete során egy ember számos társadalmi csoport tagja, és amikor épp egy adott közösség tagjaként a közösség nyelvi normáinak megfelelően kommunikál, nem zárja ki teljesen a más csoportokban használt nyelvi elemeket sem. Egy katonaviselt fiú, főleg a leszerelés utáni időszakban, előszeretettel él a katonai szleng kifejezéseivel családi és baráti környezetben, esetleg munkahelyén is. Matti K. Suojanen szerint a társadalom egyes kisebb csoportjainak nyelve ölthet ugyan titkos jelleget, de a szlengszavak általában nyilvánosak, szabadon terjednek és a beszélt nyelvben általánossá válhatnak (Suojanen 1982: 156). Több finn nyelvész is elkülöníti a szleng különböző rétegeit, és egyrészt közszlengről, másrészt csoportszlengekről beszélnek. Simo Hämäläinen két kategóriája a közszleng, melyet szerinte nehéz elhatárolni a zabolátlan köznyelvtől, illetve a különböző társadalmi csoportok pl. a diákok, katonák, sportolók, tengerészek szlengje, kórházi, színházi szleng (Hämäläinen 1964:63). Kaarina Karttunen felosztása a következő:

1. Közszleng, amelyet mind földrajzilag mind társadalmilag széles körben ismernek

2. "Kis szlengek"
a) helyi szleng: az egyes települések saját, helyi nyelvjárási jellegzetességek által színezett szlengje
b) szakszleng (erikoisslangi): azonos foglalkozású vagy azonos hobbit űző emberek speciális nyelvének egy rétege, illetve a zárt társadalmi intézményeken (iskola, katonaság, börtön) belül kialakult sajátságos kifejezéskészlet (Karttunen 1979: 8).

Matti K. Suojanen, fenti megállapítása ellenére úgy vélekedik, hogy Finnországban nem létezik közszleng, hanem az őket létrehozó csoport határain túllépő szlengszavak már a beszélt nyelv, majd pedig a köznyelv részeinek tekinthetők (Suojanen 1982: 156). Antti Penttinen azt kifogásolja a közszleng fogalom használatában, hogy körülhatárolatlan: nincs pontosan meghatározva elterjedtségi köre, nincs tisztázva az sem, hogy az idősek mennyire értik. Segédfogalomként mégis elfogadja, mert számos széles körben elterjedt szót nem lehet máshová besorolni (Penttinen 1984: 11).

Létezik olyan felfogás is, amely a közszlenget tekinti a szleng legfontosabb megnyilvánulási formájának: Eric Partridge szerint a szleng általánosan érthető, nem pedig egyes társadalmi csoportok kiváltsága. Kiemeli továbbá, hogy a szleng egyik fontos feladata a köznyelv megkopott kifejezéseinek újakkal való felcserélése. Egyes nyelvészek szerint a szlengszavak egy része csak próbaidejét tölti a szlengben, hogy aztán a köznyelvi szókincset erősítse. Partridge idéz olyan véleményt is, mely szerint a legtöbb idiomatikus kifejezés jól bevált szleng (Partridge 1950: 11).

Fontos tisztázni a szleng és a szaknyelvek viszonyát. Az egyes foglalkozási ágak és szabadidős tevékenységek számos olyan fogalommal dolgoznak, amelyekre a köznyelvben nincs elnevezés, mert nincs rá szükség. A szaknyelvek ezt a szókészletet ölelik fel. A szakszókincs állandó, pontos megnevezésekkel él, mert csak így lehet fenntartani az adott szakterület gördülékeny működését. A szakterületekhez kötődő szlengszókincs ezzel szemben változékony, és nem a pontosság, hanem a humoros, friss nyelvi hatás kedvéért használják őket a kötetlenebb szakmai tárgyú társalgás során. Az egyes szakterületek nyelvén belül tehát két alapvető szintet különíthetünk el: a szakszókincsét és a szakszlengét. A kettő között nincs éles határvonal, hanem fokozatos az átmenet. A szleng felhasználhatja a szakszavakat például úgy, hogy játékosan elferdíti őket.

Mivel a szleng elsősorban a szókincs terén megnyilvánuló jelenség, nem tekinthető önálló nyelvváltozatnak és nem sorolható be a nyelv függőleges tagolásába, tehát nem egyenrangú pl. a köznyelv, beszélt nyelv vagy helyi nyelvjárás kategóriákkal. A szlenget beszélő a beszélt nyelv egyik változatát használja -- ezt nevezi Kis Tamás bázisnyelvnek (Kis 1992: 342) --, és ezt "fűszerezi" hol gyakrabban, hol ritkábban szlengszavakkal és -kifejezésekkel. A finn esetében a bázisnyelv általában a városi beszélt nyelv (kaupunkimurre) vagy pedig a művelt rétegek területenként némileg eltérő sajátságokat mutató beszélt nyelve (aluepuhekieli) (Ikola 1972: 23).

2. A magyar szakirodalom elnevezései

A szleng terminusz a magyar fül számára kissé idegenül cseng. Ennek egyik oka az, hogy a nyelvészeti szakirodalomban csak az elmúlt egy-másfél évtizedben jelent meg, és még ma is az elnevezések sokaságával találjuk szembe magunkat.

A szleng szó számos más nyelvhasználati formára utaló fogalommal áll rokonságban. Az argó, tolvajnyelv szavak a bűnözők által használt, kívülállók számára többnyire érthetetlen nyelvet jelentik. Az argó mégsem teljesen zárt és elszigetelt rétege a nyelvnek: már Bárczi Géza is említi, hogy az argóból folyamatosan kerülnek át szavak a köznyelvbe, főleg annak az alsóbb társadalmi rétegek által beszélt változatába. E folyamat során az argó szavak egyik legfontosabb jellegzetességüket, titkosságukat és szűk csoporthoz való kötöttségüket vesztik el. Bárczi szerint idővel az argó teljesen beleolvad a köznyelvbe és önálló léte megszűnik (Bárczi 1932: 3-4). Az argót gyakran említi a szakirodalom mint más nyelvi rétegek forrását, leginkább az ifjúsági nyelvét (pl. Bachát 1980: 153).

A zsargon szó közismert, használata elterjedt ugyan, de jelentése még a szakirodalomban sincs pontosan körülhatárolva. Péter Mihály igen tágan értelmezi a fogalmat, szerinte a zsargon valamely társadalmi csoport vagy réteg nyelve (Péter 1980: 273). Ez a definíció szerintem figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az egyes csoportnyelvek is különböző szintekre, rétegekre oszlanak. A mindennapi nyelvhasználat gyakran él a szakzsargon összetétellel, melyből kiviláglik, hogy a zsargon sokszor a szaknyelv terminusz helyett használatos. Fontos jelentésmozzanata a kívülállók számára való érthetetlenség. Kis Tamás a zsargon társadalmi elkülönítő funkcióját hangsúlyozza, amennyiben az a "társadalmi csoport tagjainak elzárkózási vagy az idetörekvő bekerülési szándékait szolgálja. A zsargon használatával általában nem a kommunikáció a cél, hanem a társadalmi hierarchiában elfoglalt (elfoglalni kívánt) hely prezentálása"(Kis 1992: 346).

A szleng kapcsán sokaknak az ifjúság nyelve jut eszükbe. Az ifjúsági nyelv a mai magyar szakirodalomban az egész magyar ifjúság (nagyjából egységes) nyelvét jelenti kortól, foglalkozástól függetlenül (Bachát 1980: 149). Éppen ezért nagyon átfogó, számos más nyelvi réteg elemeit ötvöző kategória: merít mind a szűk értelemben vett diáknyelvből, mind pedig a köznyelvből és bizonyos szaknyelvekből is. Maga a diáknyelv fogalom is különböző értelmezéseknek enged teret. Kovalovszky Miklós szűk körre korlátozódó "miniatűr nyelvjárásokról" beszél, amelyek osztályról osztályra, baráti körről baráti körre változnak, Bachát László ezzel szemben azt állítja, hogy a diáknyelv nagy általánosságban ugyanaz az egész országban. Ő egyébként a diáknyelvet nem korlátozza csupán az iskolai élettel kapcsolatos szókincsre (Bachát 1976: 109). Véleményem szerint kettejük álláspontja nem zárja ki egymást: a diáknyelv egyaránt tartalmaz az egész országban közismert elemeket és helyi jelenségeket is. Egy-egy zárt közösség, akár már egy család is, létrehoz egy sajátságosan rá jellemző szókincset, de nyelvük ettől még nem (feltétlenül) válik zavaróvá vagy esetleg érthetetlenné a külvilág számára.

Az eddig említett fogalmak egyike sem cserélhető fel a szleng elnevezéssel, bár kétségtelenül mindegyiknek van köze a szlenghez. Hasonlóképpen a bizalmas társalgás nyelve (Tolcsvai Nagy 1988: 398), másképpen szólva a familiáris köznyelv (Sipos 1988: 868) sem azonos a szlenggel, inkább úgy fogalmazhatunk, hogy a beszédnek ez a stiláris változata a szleng legfőbb táptalaja. Sipos Pál szerint a familiáris köznyelv felnőttnyelvi változat, amelyet otthon használnak a beszélők, amikor családi vagy baráti körben "elengedik magukat". Ebben a nyelvi közegben fordul(hat)nak elő szleng elemek is (Sipos 1988: 868).

A szleng fogalmát legtalálóbban Péter Mihály határozza meg, és ő az, aki meghonosítja magát a szót is a magyar nyelvészeti szakirodalomban. "Alacsonyabb szintű (bizalmas) társalgási nyelvünkben kialakult, él és viszonylag rövid ciklusok leforgása alatt módosul, illetve újratermelődik a szókincsnek, kifejezéskészletnek és -- kisebb mértékben -- a mondatszerkesztésnek egy jellegzetes rétege, amelynek tápláló forrásai között természetesen a régi argó is szerepel, éppúgy, mint más réteg- és csoportnyelvek"(Péter 1980: 274). Ez a meghatározás többek között rámutat a szlengnek arra a fontos tulajdonságára, hogy leginkább szókincshez köthető jelenség, tehát nem önálló nyelv. Péter Mihály a szlenget köznyelvi jelenségnek tartja, ami sem "függőlegesen" (társadalmi csoportok szerint), sem "vízszintesen" (földrajzilag), sem nemzedéki megoszlásban nem lokalizálható (Péter 1980: 275).

Mészöly Miklós a szleng (az ő szóhasználatában argó) és a népnyelv kapcsolatáról ír: "...argónk új hulláma legalább annyira közhasználatú szavak, a már meglévő tárgyfogalmak és cselekvésfogalmak szokatlan, sokszor túlzó vagy éppen kibicsaklott módosításával, illetve használatával ér el új hatást -olyat, amire az időszerű rejtjelességnek éppen szüksége van. Ami azonban döntő: ezeknek a módosításoknak szemléleti-logikai sajátosságait a népnyelvben is megtaláljuk. Mégpedig többnyire ott és akkor,amikor a népnyelv tréfásan, bizalmasan, indulatosan, kötözködve stb. akar valamit kifejezni -- egyszóval amikor el akar térni a maga mindennapos nyelvi formáitól" (Mészöly 1978: 1067). A rokonságot egy hosszú szólista közzétételével támasztja alá, amelyről ha nem tudnánk, hogy a népnyelvből származik, azt hihetnénk, hogy a legfrissebb nagyvárosi szlenget mutatja be. Mészöly cikkének célja az, hogy felhívja a figyelmet a népnyelv fokozatos pusztulására és hogy javaslatot tegyen a folyamat megfékezésére: ha az argó átveszi a népnyelvi kifejezéskészlet számára hasznosítható elemeit, nyelvünknek ez az értékes része megőrződik, s egyben hozzájárul az egyre laposabbá, színtelenebbé váló mindennapi nyelv megújulásához (Mészöly 1978: 1071).

3. A szleng beszélői és a szleng használatának okai

A hagyományos felfogás szerint a szleng a városi fiatal férfilakosság körében a legelterjedtebb. Azonban már Simo Hämäläinen is megjegyzi, hogy minden társadalmi csoport és korosztály nyelvében jelentkezik (Hämäläinen 1946: 257). Még ma is él az a nézet, hogy a fiúk, férfiak jobban ismerik és többet használják a szlenget, a lányoknak, nőknek pedig nem illendő szlengszavakat venni a szájukra. A legújabb finn kutatások azt bizonyítják, hogy a lányok éppúgy ismerik és épp olyan aktívan használják a szlenget, mint a fiúk, ám mutatkoznak különbségek a szóhasználatban. Kari Nahkola és Marja Saanilahti felmérése a virrat-i iskolások körében azt mutatja, hogy vannak olyan témakörök, amelyeket az egyik nem jobban kedvel, mint a másik, és számos szlengszóra csak az egyik nem képviselőitől gyűjtött anyagban találtak példát. A fiúknak több szlengszavuk volt a nemi élettel, más tabutémákkal és az inkább fiúkra jellemző hobbikkal kapcsolatos fogalmakra, és több becsmérlő, durva kifejezést soroltak fel például a külföldiekre, homoszexuálisokra és gyenge emberekre. A lányok inkább a közvetlen környezetükben élő emberekre és az emberi kapcsolatokra tudtak sok szlengszót (anya, apa, kisgyerek, barát, barátnő, szerelmes stb.). A Nahkoláék által gyűjtott szóanyag kb. 25%-a szerepelt fiúknál és lányoknál egyaránt. Ez az érték szerintem elég alacsony, és arra utal, amit maguk a szerzők is megállapítanak: a fiúk és a lányok szlengje bizonyos tekintetben (durvasági fokban, érdeklődési körben) jelentősen eltér egymástól. A szleng alapszókincsét viszont mindkét nem egyformán ismeri és használja: egy adott fogalomra utaló leggyakoribb elnevezés általában megegyezett a fiúknál és a lányoknál, az eltérések inkább a marginális szókincs esetében mutatkoztak (Nahkola--Saanilahti 1991: 68-75).

Matti Suojanen szerint a szlenget leginkább az iskoláskorúak (10-16 évesek) beszélik. Ő a szlenget beszédhelyzetfüggő nyelvi jelenségként fogja fel: a szituáció formalitásának mértéke illetve a beszélők szituációban betöltött szerepe határozza meg a nyelvhasználatot. Iskoláskor előtt a gyermek még egyféle nyelvet beszél függetlenül a beszédhelyzettől, ám az egyes gyermekek között jelentős különbségek lehetnek, hiszen mindenki magán viseli saját otthonának nyelvi jellegzetességeit. Az intraindividuális (egyénen belüli) nyelvi variáció tehát kicsi, az interindividuális (egyének közötti) variáció pedig nagy. Az iskoláskorú gyerek megtanulja, hogy az eltérő helyzetek eltérő nyelvi viselkedésmódot kívánnak meg: másképp beszél tanáraival, mint osztálytársaival. A közösségben eltöltött sok idő viszont elmossa az egyének közti különbségeket -- nemcsak nyelvi téren. Iskoláskorban tehát nő az intraindividuális, és csökken az interindividuális nyelvi variáció. Iskoláskor után az intraindividuális variációs képesség megőrződik, és ismét nő az interindividuális variáció, hiszen a zárt közösségből az élet különböző területeire kerülnek ki a fiatalok. A szleng kialakulása szempontjából a középső fázis, az iskoláskor a kedvező: a zárt közösség kitermeli sajátos szlengkifejezéseit, amelyeket az általuk megfelelőnek ítélt helyzetekben sűrűn használnak is a gyerekek (Suojanen 1982: 155-157). Természetesen iskoláskor után is kerülhet az ember olyan közösségekbe, ahol nagy szerepe van a szlengnek.

A különböző nyelvészeti munkák illetve szótárak szlengmeghatározásai kiemelik, hogy a szleng vagy olyan szavakkal és kifejezésekkel él, amelyek nem tartoznak a köznyelvhez, vagy pedig új, a megszokottól eltérő jelentéssel ruházza fel a köznyelv szavait. Ez az alapvető megállapítás rámutat a szleng kialakulásának egyik fő okára, a másként mondás igényére. Az ember sokszor nem elégszik meg a bevett, szokványos kifejezésekkel, mert hatástalannak érzi őket. Mindenki arra törekszik, hogy mondandóját a lehető legjobban megértesse másokkal, és hogy a többiek is ugyanolyan fontosnak tartsák azt, mint ő. Ezért próbál új kifejezéseket alkotni, amelyek megdöbbentik, lenyűgözik a hallgatóságot. Az eddig elmondottak nemcsak a szlengre vonatkoznak: a költői nyelvet, ahogyan arra Péter Mihály rámutat, szintúgy a másként mondás igénye jellemzi (Péter 1980: 276). A szleng és a költői nyelv más-más nyelvi szinten valósítják meg ugyanazt: az előbbi a mindennapi, kötetlen társalgásben, az utóbbi a szépirodalom írott nyelvében.

A szleng a szavak erős érzelmi töltése által kifejezi a beszélő viszonyulását mind a témához, mind a beszédpartnerekhez. Akivel szlengben beszélünk, azzal általában bizalmas viszonyban vagyunk, és ezt jelezzük is számára azzal, hogy nem "viselkedünk" előtte.

Sipos Pál mutat rá arra, hogy a szleng használatát más-más tényezők motiválhatják a különböző életkori csoportoknál. A fiatalok számára a szleng mint a normától való eltérés egy lehetősége a konformizmus elleni lázadás eszköze. Érdekes paradoxon, hogy a szleng egyrészt kifejezi a fiatalok összetartozását, tehát egységesítő funkciót tölt be, de emellett teret enged az egyéniség szabad kifejeződésének -- amire a tizenéveseknek szintén nagy igényük van --, tehát elkülönít. A fiatal egyszerre éli meg, hogy tartozik valahova, és hogy mégis önálló egyéniség. A felnőttek életében a szleng már nem játszik ilyen fontos társadalmi és pszichológiai szerepet. Ők egyszerűen szellemi pihenés gyanánt veszik elő szlengszókincsüket, váltásként az egész napi normatív szabályoknak megfelelő nyelvhasználat után (Sipos 1988: 869).

Antti Penttinen érdekes példákat hoz fel a "Sotilasslangin sanakirja" előszavában arra, hogy a szleng mennyire ősi és általános jelenség. Említi, hogy a már a Gilgames-eposzban találtak szójátékokat, szlenggel rokonítható kifejezéseket. A szleng egyetemességét pedig talán az tükrözi a legjobban, hogy a mesterséges nyelvek sem mentesek tőle: már az eszperantisták is "szlengesítenek", például foti-nak rövidítik a fényképezést jelentő fotografi szót.

4. A szleng emocionális jellege és változékonysága

A szleng egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy szavainak nagy része erős érzelmi töltést hordoz, amely azonban csak akkor válik élővé és kifejezővé, ha a beszélő részéről valódi érzelmek is állnak mögötte. Kis Tamás ezt a szleng egyik fő kritériumának tarja: "A szlengben beszélés együtt jár (hisz annak eredménye) egyfajta viselkedésmóddal és világszemlélettel, ami a megszülető szlengszavakban tárgyiasulhat, de a szlengszavak összessége még nem azonos a szlenggel magával. A szlengben beszélő a világot egy erős érzelmi szűrőn keresztül szemléli. Ez az erős érzelmi szűrő a szlengben a szavak és kifejezések érzelmi színezetében nyilvánul meg" (Kis 1992: 343). A kifejezett érzelmek gyakran negatívak: a szleng többnyire lekicsinyel, gúnyol, jelentős dolgokat jelentéktelennek láttat, már csak azért is, mert a túl erős pozitív kötődést megmosolyogják. Ennek okán a szleng kedveli a diszfemizmusokat, azaz az olyan kifejezéseket, amelyek az eufemizmusokkal ellentétben nem szépítik, hanem torzítják, durvítják a valóságot.

Az érzelmileg telített mondanivaló hatásos, újszerű megfogalmazásának igényéből következik, hogy a szleng szókincse rendkívül gyorsan változik. Az újonnan keletkezett kifejezéseket lépten-nyomon használják, mivel a beszélők által fontosnak vélt, tehát gyakran szóba kerülő fogalmakra vonatkoznak. Az ismételt használat során azonban kifejezőerejük gyorsan megkopik, és újabb, ideig-óráig találóbbnak és szellemesebbnek tűnő szavakkal cserélik fel őket. Mindezek ellenére a szlengnek létezik olyan rétege is, amely mentes a változékonyság alól, mégpedig azon elemei, amelyek a legkisebb érzelmi töltést hordozzák, stílusukat tekintve semlegesek (Suojanen 1982: 159).

A szleng beszélői által kedvelt témakörök fogalmaira tehát szavak és kifejezések sokasága születik. Ezeket a témaköröket a finn szakirodalom Hans Sperber nyomán vonzási központoknak (attraktiokeskukset) nevezi (Hämäläinen 1946: 260-1). A különböző szlengszókincset gyűjtő felmérések nyomán általában ugyanazok a fő attrakciós központok körvonalazódnak: fiú, lány,unalmas, buta, jó, pénz, különböző alkohollal, részegséggel és nemi élettel kapcsolatos kifejezések (Nahkola--Saanilahti 1991:58, Suojanen 1982: 159). A szleng kedvelt témakörei nagy számú szinonimát gyűjtenek maguk köré, gyakran oly módon, hogy egy szó láncszerűen fűzi magához a többit, pl. az ottaa päähän (fejbe vesz) 'bosszant' kifejezésben a pää szó (szleng)szinonimák sorával cserélődhet fel: ottaa aivoon, kaaliin, kupoliin, pottuun, boltsiin. Az attrakció jelenségével párhuzamosan zajlik az expanzió: kifejezőerejükben hatásosnak érzett szavak jelentése bővül, alapjelentésüktől eltérő értelemben is kezdik használni őket (Hämäläinen 1946: 261). Az expanzió által érintett témaköröket expanziós központoknak nevezik. Ennek tekinthetők például az állatnevek, melyeket metaforikus értelemben emberek vagy emberi tulajdonságok megnevezésére használ a szleng. Az expanzió a szó további életére is kihat: új jelentésében olyan hangulati árnyalatot kap, hogy szinte kínálja magát további jelentésekben való újbóli felhasználásra (Hämäläinen 1946: 261).

A szlengszavak változékonyságának összefüggését az általuk megnevezett fogalom érzelmi töltésének mértékével Matti Leiwo matematikai képletbe foglalta (Leiwo 1969: 49-50). Kiindulópontja, hogy az érzelmi töltéssel rendelkező fogalom (affektinen käsite) sok, de egyenként ritkán használatos kifejezést gyűjt maga köré. Ezzel szemben az érzelmileg semleges fogalomra kevesebb, de külön-külön nagyobb gyakorisággal előforduló kifejezés van. A képlet a következő:

szavak száma = állandó / átlagos előfordulási gyakoriság

Egy adott fogalomra utaló szlengszinonimák száma tehát fordítottan arányos az egyes szinonimák előfordulási gyakoriságával. Leiwo szerint az egyik véglet az, amikor a legsemlegesebb fogalomra csak egyetlen elnevezés létezik, amelynek előfordulási aránya maximális. A másik véglet pedig az, amikor egy adott fogalomra annyi elnevezés létezik, ahányszor csak szóba kerül. Ez utóbbi természetesen csak elméleti feltételezés, hiszen a gyakorlatban a megértés hiányához, káoszhoz vezetne. Az elsőként említett véglet, az egy fogalom -- egy elnevezés, a szlengben talán egyáltalán nem, de a köznyelvben is ritkán létezik.

Matti Leiwo elgondolásának gyenge pontja az, hogy egyenértékűnek tekinti az egy fogalomra utaló szinonimákat. Saját anyaggyűjtésem során általában nem (kizárólag) azt tapasztaltam, hogy egy fogalomra sok, egyenként ritkán használatos vagy pedig kevés, de sűrűn használt elnevezés van a szlengben, hanem azt, hogy mindig létezik egy-két alapelnevezés, amit a kérdezettek túlnyomó többsége ismer, és ezeken kívül a fogalom népszerűségétől és érzelmi telítettségétől függően több-kevesebb marginálisan használt szinonima. A szleng egyik attrakciós központja például a 'részeg': a megkérdezett 86 finn gimnazista összesen 97 különféle elnevezést sorolt fel, de az egyes szavak előfordulási gyakorisága igen nagy különbségeket mutatott: az olla kännissä kifejezést 60-an, az olla perseet olalla kifejezést 20-an, az olla lärvit / nakit silmillä / perseessä kifejezéseket 10-en, a többi 91-et viszont 10-nél kevesebben említették. Leiwo állítása tehát csak akkor állja meg a helyét, ha nem vesszük figyelembe azt a néhány elnevezést, amelyet a legtöbbször soroltak fel. Ritka az az eset, amikor a sok szinonima közül egyik sem tekinthető kiemelkedő gyakoriságúnak. Suuttua 'megharagszik' jelenésben összesen 71 szlengszót soroltak fel, de a legnépszerűbbre (ottaa pulttia 'veszi a csapszeget') is csak 20-an utaltak, 66 elnevezés pedig legfeljebb 5-ször fordult elő. A finn gimnazisták számára közömbösnek számít a tanár fogalom, melyre mindössze 16 különböző elnevezést írtak le, de ebből csak 2 az igazán elterjedt: a maikka szót 59-en, az ope szót 52-en említették, a többit mindig csak egy-két diák. Itt már inkább igazolódik Leiwo elmélete: ha leszámítjuk a jelen esetben valóban marginálisan előforduló kifejezéseket, láthatjuk, hogy egy a többihez képest érdektelen fogalmat kevés szó nevez meg, de azok előfordulási gyakorisága nagy. A most felsorolt példák azt is igazolják, hogy a szlengben egy adott pillanatban létezik egy széles körben ismert és használt alapszókincs és egy egyéni újításoknak is teret adó, változékonyabb peremszókincs. Idővel persze mind a két csoportban jelentős változások mennek végbe.

5. Jó szleng -- rossz szleng

Alkalmazzuk-e a köznyelvben érvényes normákat a szlengre is, vagy pedig tekintsük öntörvényű rendszernek, amelyben minden jelenség elfogadható? A finn szakrodalomra ez utóbbi hozzáállás a jellemző: nem ítélkeznek, hanem csak leírnak. Egyedül Simo Hämäläinen hívja fel a figyelmet a szleng negatív vonásaira. Szerinte az újdonságra és különlegességre való törekvés túlzáshoz és ízléstelenséghez is vezethet (erkölcsi alapú bírálat). Fennáll az a veszély is, hogy a szlengszavak, hasonlóan más divatos szavakhoz, hamar klisékké szürkülnek és elvesztik kifejezőerejüket (nyelvi alapú bírálat) (Hämäläinen 1964: 63).

A magyar szakirodalom az elmúlt évtizedekben "sommásan konzervatív" itéletet alkotott az ifjúsági nyelvről (hiszen szlengről akkor még nem beszéltek) és annak normán kívüliségéről (Tolcsvai Nagy 1988: 398). Ez érthető is, hiszen a szocializmus idején üldöztek mindenféle másságot, a fiatalok nyelve pedig nemcsak szabadszájúsága miatt lehetett szálka a hatalom szemében, hanem azért is, mert magában hordta a másként gondolkozás veszélyét. Ennek ellenére nem akarom túlzottan politikai rendszertől függőnek láttatni a szleng megítélését, hiszen a nyelvi purizmus minden korban létezett.

Bachát László egyik írásában erkölcsi alapon értékel: "...megmarad ténynek az, hogy ifjúságunk nyelvében jelentős számú tolvajnyelvi szót találunk. A tolvajnyelvi szók mögött pedig a társadalom igazi értékeinek a megvetése, cinizmus, gátlástalanság, hányavetiség rejlik" (Bachát 1976: 121).

Szeintem nem szerencsés dolog nyelvészeti munkákban erkölcsi érvekre hivatkozni, még ha azok helytállóak is. Ha már mindenképpen el akarjuk különíteni a jó szlenget a rossztól, tegyük azt nyelvi alapokon, Simeon Potterhez hasonlóan, aki szerint a jó szleng a névtelen költők költészete, olyan kifejezesmód, amely "fején találja a szöget". A rossz szleng hatástalanabb, mint a köznapi nyelv, mert homályosan és kétértelműen fogalmaz, így célt téveszt (Potter 1987: 133). Péter Mihály is a kifejezés eredményességét veszi alapul, amikor jó illetve rossz szlengről beszél (Péter 1980: 276). Potter és Péter Mihály kritériumai alapján könnyen felismerhető a nagyon jó és a nagyon rossz szleng, de a "középmezőnyben" nehéz meghúzni a határvonalat, hiszen mindenki mást és mást tart találó, frappáns megfogalmazásnak. Ime még egy rokon vonás a szleng és a költészet között: mindkettő ízlés dolga.

A nyelvészek számára leginkább azért érdekes és tanulságos a szleng vizsgálata, mert a szemünk előtt zajlanak le benne a nyelvi bővülés különböző folyamatai (Bárczi 1932: 7). Analógiát szolgáltat tehát a nyelv más rétegeiben is végbemenő változások, pl. a szóalkotás kutatásához. Péter Mihály mutatott rá, hogy mind a szleng mind a költészet megpróbálja közelíteni a nyelv tényleges teljesítményét teljesítőképességének határaihoz, azaz növelni a nyelv hatásfokát. A költők "a nyelvi rendszer azon lehetőségeit kívánják a művészi kifejezés szolgálatába állítani, amelyekkel a kodifikált köznapi nyelvhasználat (esetleg már vagy még) nem él" (Péter 1980: 276). A "művészi kifejezéstől" eltekintve (ami talán túlzás), a megállapítás érvényes a szlenget beszélőkre is. A szleng frissíti mind a beszélő mind a hallgató gondolkodását, élénkíti a képzelőerejüket és szórakoztat.

6. A finn szleng kezdetei

A szleng, bár egyetemes jelenség, az egyes nyelvekben más és más módokon alakult ki a történelmi, társadalmi és kulturális viszonyoktól függően. Köztudott például, hogy az angol vagy a francia szleng gyökerei a bűnözők által használt titkos nyelvhez, a tolvajnyelvhez nyúlnak vissza. Finnországban -- már eleve a lakosság alacsony létszáma miatt -- soha nem alakult ki olyan jelentős alvilág, hogy saját nyelvet fejlesszen ki magának. A finn szleng kialakulásában az idegen -- svéd -- nyelvi hatás játszotta a legfőbb szerepet.

Finnországban a finn nyelv csak 1863-ban, II. Sándor cár rendelete nyomán emelkedett hivatalos rangra, de a mindennapi gyakorlatban még évtizedekig a svéd volt az uralkodó. A 19. sz. közepén Helsinki lakosságának túlnyomó része svéd anyanyelvű volt, és a betelepülők is csak a környező uusimaa-i svéd települések lakói közül kerültek ki (Waris 1932: 136).

A változás, a finn nyelv térhódítása két vonalon indult meg. A század első fele óta tartó finn nemzeti mozgalom vezetője, az értelmiség, tudatosan törekedett a finn nyelv használatára -- legjelesebb képviselői ugyanis svéd anyanyelvűek voltak. Céljaik között szerepelt az egységes finn társalgási nyelv kifejlesztése az irodalmi nyelv alapján (Paunonen : 16-17).

A másik folyamat, amely a szleng kialakulását is elősegítette, az 1860-as évek tájékán kezdődött. Az iparosodó Helsinkibe ekkor már nemcsak a környékről, hanem Finnország távolabbi, finnlakta vidékeiről is nagy számban érkeztek betelepülők, hogy munkát vállaljanak a főváros gyáraiban. A munkásnegyedek a Pitkäsilta nevű hídtól északra terültek el. Itt élt az őslakos svéd munkásság, és ide költöztek az újonnan érkezettek: svédek, finnek egyaránt. A finn anyanyelvűek aránya egyre nőtt: 1870-ben Helsinki lakosságának 26%-át tették ki, 1900-ban pedig 50,7%-át. Ha csak a Pitkäsilta északi oldalának lakosságát vesszük, a finnek aránya az előbbieknél sokkal magasabb volt, ami azt a tényt támasztja alá, hogy a munkásság körében nőtt leginkább a finnek száma (Waris 1932: 137-8).

A munkásnegyedekben a finn és a svéd családok nem alkottak saját gettókat, hanem vegyesen éltek egymás szomszédságában. Gyakoriak voltak a vegyes házasságok is. Az embereknek tehát bőven volt lehetőségük, hogy hallják és -- változó szinten -- megtanulják egymás nyelvét. Előfordult, hogy a beszélgetések során mindkét fél a saját anyanyelvén szólt, hiszen könnyebb elsajátítani egy idegen nyelvet a beszédértés, mint a beszédkészség szintjén.

Kialakult egy kétnyelvű közösség, amelyben minkét nyelv egyenlő státuszt élvezett. Míg az állami életben a két nyelv folytonos harcot vívott egymással, a helsinki munkásnegyedekben nem létezett nyelvkérdés (Waris 1932: 139-42).

Az igazi kétnyelvűség a betelepült munkásság második generációja körében alakult ki. A gyerekek vagy eleve kétnyelvű családba születtek, vagy pedig játszótársaiktól tanulták meg a másik nyelvet. Hol finnül, hol svédül, hol egyfajta keveréknyelven beszéltek. Ez a munkásnegyedek utcagyerekei által beszélt svéd-finn keveréknyelv a helsinki szleng alapja. Kezdetben csak a Pitkäsilta északi oldalán összeverődött bandák tagjai beszéltek így, de idővel a szleng elterjedt az egész városban, és behatolt más társadalmi rétegek nyelvébe is. A szleng első terjesztői az északi városrészek bandái voltak, akik időről időre megvívták csatájukat más városrészek fiataljaival (Waris 1932: 145).

A klasszikus értelemben vett helsinki szleng virágkora az 1930-as évekig tartott. Ezután fokozatosan csökkent svédes jellege, és egyúttal egyre több finn elemet olvasztott magába. A régi helsinki szleng nyomai azonban még egyértelműen jelen vannak a mai finn szlengben is: az alapszókincs nagy része stabilan megmaradt.

Az ország városiasodásával egyidejűleg a szleng is elterjedt: először a nagyobb déli városokban, majd pedig fokozatosan az egész országban. Ez legnagyobbrészt a tömegkommunikációs eszközök és a szépirodalom érdeme (Karttunen 1979: 8). Az 1960-as évektől az írók regényeik párbeszédes részeiben gyakran adtak a szereplők szájába szlengszavakat. A nagy áttörést azonban nem finn szerző munkája, hanem egy fordítás jelentette: 1961-ben jelent meg J. D. Salinger Catcher in the Rye (Zabhegyező) c. regénye Pentti Saarikoski fordításában Sieppari ruispellossa címmel. Saarikoski bravúrosan ültette át a szinte végig szlengben írt regényt finnre, meghonosítva a szleng használatát a szépirodalomban (Karttunen 1989: 158). Az azóta megjelent számos mű közül egyet emelek még ki: Anna-Leena Härkönen 17-18 évesen írt regényét, a Häräntappoase-t (1989), egy 15 éves fiú nyári vakációjának egyes szám első személyben elmondott történetét, amely valós képet ad nemcsak a finn ifjúság gondolat- és érzésvilágáról, hanem nyelvhasználatukról is a 80-as évek közepén. A szlenggel jócskán megtűzdelt regény nyelve sehol sem hat erőltetettnek, tele van leleménnyel és finom humorral.

A múlt század vége óta nagy változáson ment keresztül az a kultúra is, amelyhez a szleng leginkább kötődik, azaz az ifjúság kultúrája. Már jónéhány évtizede az angolszász hatás a legerőteljesebb az ifjúság érdeklődési körének és ízlésének formálásában, s ennek természetesen nyelvi vetülete is van. A divatjelenségekkel (pl. a zenével) kapcsolatos szlengszókincs nagy része angol eredetű, s ezek annyira közkeletűvé válhatnak, hogy egyre tágabb jelentésben fordulnak elő. Kaarina Karttunen egyik példája a draivi szó, amely eredetileg a ritmus gyorsaságát jelentette, de ma már bármiféle gyors tempó kifejezésére használatos Ugyanő szerint a szlenget beszélők szemében az angol nyelv fokozatos térnyerésével párhuzamosan a svéd nyelv egyre inkább veszít presztizséből (Karttunen 1989: 158-161).

A régi svéd eredetű alapszókincs azonban még tartja a frontot, és fontos rétegét jelenti a mai finn szlengnek. Kaarina Karttunen a következő máig is közismert szavakat sorolja fel: mutsi 'anya', fatsi 'apa', broidi 'fiútestvér', systeri 'lánytestvér', gimma 'lány', kundi 'fiú', hima 'otthon', stadi 'város, főleg Helsinki', skola 'iskola', leffa 'mozi', fyrkka 'pénz', spora 'villamos', skrivata 'ír', skulata 'játszik', tsupata 'iszik', liffa 'jó, klassz' (Karttunen 1989: 156). A saját gyűjtésű anyagomban is számos svéd eredetű szót találtam szinte minden témakörben.

7. A szóanyag gyűjtése és feldolgozása

A dolgozatomban vizsgált szóanyagot tamperei és helsinki gimnazistáktól gyűjtöttem 1993 őszén és 1994 tavaszán. Összesen 86-an (47 lány és 39 fiú) töltötték ki a kérdőíveket. Az anyaggyűjtés ezen módját Heikki Paunonen professzor tanácsára választottam. Az általa készitett kérdőíven a kérdezetteknek 112 köznyelvi szó szlengmegfelelőjét kell beírniuk. A címszavakat a szleng fő attrakciós központjait figyelembe véve állította össze. A 112 szavas kérdőívet -- saját kutatásaim szerényebb kereteihez igazodva -- 58 szavasra szűkítettem. A megadott témákon kívül a diákok bármely más szlengszót is felírhattak a kérdőív végére. (A kérdőív másolata megtalálható a 15. fejezetben.)

A gyűjtés módja természetesen behatárolja az anyag feldolgozásának lehetőségeit és a levont következtetések érvényességét. Az anyagom nem más, mint egy szövegösszefüggés nélküli szólista. (Csak nagy ritkán fordult elő, hogy valaki mondatba foglalt egy-egy szót.) Ebből az következik, hogy az azonos fogalomra utaló szlengszavak finomabb jelentésárnyalatai és használati törvényszerűségeik nem vizsgálhatók. Nem kaphatunk pontos képet a szavak tényleges beszédbeli előfordulási gyakoriságáról sem, hiszen ezt nem feltétlenül tükrözi az, hogy egy adott szót hányan említenek.Inkább a szavak ismertsége állapítható meg így (Nahkola--Saanilahti 1991:9). Ez az anyaggyűjtési módszer ezenkívül teljesen kizárja a szleng bizonyos jegyeinek, pl. szintaxisának vizsgálatát. Némi ellentmondást jelent az is, hogy a kérdezetteknek írásban kell számot adni egy túlnyomórészt beszélt nyelvi jelenségről. Ennek konkrét vonatkozásairól a szleng hangtani jellegzetességeinek ismertetésekor szólok.

A hátrányok után essék szó a vizsgálódás azon formáiról, amelyeket a kérdőíves anyaggyűjtés lehetővé tesz. Mivel a szleng lényege leginkább szókincsében ragadható meg, a kapott szólista sokféleképpen felhasználható. A szleng szóalkotásmódjainak vizsgálata -- ami dolgozatom központi részét teszi ki -- arra keresi a választ, hogy mitől szleng a szleng, létezik-e "recept" a szlengszavak létrehozásához. A kérdőívek segítségével az is megállapítható, hogy mely szavak tartoznak a szleng központi illetve peremszókincséhez. Megfigyeléseket tehetünk továbbá a szleng nemek szerinti megoszlásáról: melyek azok a témakörök, illetve egy témakörön belül azok az egyes szavak, amelyeket az egyik nem jobban kedvel, mint a másik. Ezzel a témával ebben a dolgozatban nem foglalkozom, és a szlengszavak ismertségéről is csak érintőleges megjegyzéseket teszek majd a dolgozat végén.

Az anyag feldolgozása során nemegyszer kétségeim voltak afelől, hogy egy adott szó valóban a szlengbe tartozik-e. Az érvek többsége végül is amellett szólt, hogy fogadjam el adatközlőim megítélését. Ha válogatni akartam volna a szóanyagban, pontos kritériumok alapján meg kellett volna határoznom, hogy mi a szleng -- ezzel viszont éppen a szleng egyik legfontosabb tulajdonságát, a rugalmasságot cáfoltam volna. Szövegkörnyezetben is nehéz meghúzni a határt, különálló szavak esetében annál inkább. Döntésemet igazolja, hogy más kutatók is bíznak a kérdezettek nyelvérzékében (Nahkola--Saanilahti 1991:9), tehát elfogadják azt a csupán első hallásra komolytalan megállapítást, hogy "szleng az, amit a beszélője annak érez" (Kis 1992:345).

Vizsgálódásomból csak azokat a szavakat hagytam ki, amelyek -- finn anyanyelvű számára is -- teljesen értelmetlennek tűntek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs létjogosultságuk a szlengben.

Dolgozatom példái -- ahol az eltérő forrást nem említem -- saját szóanyagomból származnak.

8. A finn szleng hangtani jellegzetességei

A szleng elsősorban szókincsével különül el a köznyelvtől -- azáltal, hogy annak szavait új jelentéssel ruházza fel, vagy pedig a köznyelvtől idegen szavakat használ. A finn szlengnek ezenkívül -- a svéd örökség részeként --van még egy megkülönböztető vonása: sajátságos hangtana.

Mivel a finn szleng erős svéd hatás nyomán jött létre, fogalmához kezdettől fogva az idegenszerűség képzete kapcsolódott. Idegenes hangzását nemcsak a kívülállók számára ismeretlen hangsorok okozták, hanem olyan hangok jelenléte is, amelyek nem szerves részei a finn hangzórendszernek. A mai finn szlengnek, mivel a régi helsinki szlenghez képest sokkal több finn eredetű anyagot tartalmaz, már nem nyilvánvaló jellegzetessége az idegenszerű hangzás. Az idegen nyelvek hatását mutató hangtani jellegzetességek, továbbá ezek idomulása az anyanyelvhez, illetve az ezen folyamatok során fellépő analógiák azonban világosan kimutathatók.

a) A finn hangrendszertől idegen hangok jelenléte

Ez a jelenség kizárólag a mássalhangzókhoz kötődik. A finn nyelvben csak idegen eredetű szavakban fordulnak elő többek között a következő mássalhangzók: b,g,f. (Egyes nyelvjárásokban a d-t sem ejtik.)

Ezen mássalhangzók -- és általában az idegen hangtani vonások -- jelenlétére a finn szleng kétféleképpen reagál: egyrészt a finnek számára könnyebben kiejthető variánsokkal cseréli fel őket (pl. a fent említett zöngés zárhangokat zöngétlen párjaikkal), máskor viszont megőrzi őket, hiszen ezek a jegyek is hangsúlyozzák a szó szlenghez tartozását. Gyakran -- hiperkorrekt módon --még olyan szavakat is idegen mássalhangzókkal ejtenek, amelyekben azok eredetileg nem is fordulnak elő. Mindezek eredménye meglehetős hangalaki összevisszaság: alakváltozatok sokasága jön létre.

A zöngés mássalhangzó zöngétlenre cserélődött a pakki 'hátvéd'(<sv., ang. back) szóban. Az esetek zömében mind az idegen, mind a finn hangtani szabályokhoz idomult alak megtalálható: gimma/kimma 'lány, nő' (sv. gumma 'öregasszony'), giltsi/kiltsi 'lány' (<ang. girl 'lány), boltsi/poltsi 'fej' (sv. boll 'labda'). Előfordul, hogy egy szó mellé hiperkorrekt alakváltozat fejlődik ki: kundi/gundi 'fiú, férfi' (<sv.kund 'ügyfél'), hipat/hibbalot 'házibuli' (<sv. hippa 'vendégség'). Kizárólag hiperkorrekt alakokkal találkozunk a következő szavaknál: fillari 'kerékpár'(<sv. velociped), skagata 'fél' (<sv. skaka 'reszket'). A b,d,g,f hangok gyakoriak a képzőkben is: fyffa,fyge 'pénz'< fyrkka, fige 'kerékpár' < fillari, hyffe 'pénz' < hyna, peffa 'fenék' < perse, jäbä 'fiú'< jätkä, fabbe 'öreg férfi' < fabu, söde 'szép, aranyos' < söpö.

A szibilánsok közül a finn egyedül a dentális zöngétlen frikatívát [s] ismeri, az alveopalatális zöngétlen frikatíva [t] csak jövevényszavakban fordul elő, de tényleges kiejtése gyakran összemosódik az [s]-szel. Affrikáták egyáltalán nem használatosak a köznyelvben, és a szleng is általában ts hangkapcsolattal helyettesíti mind a dentális zöngétlen affrikátát [ts], mind az alveopalatális zöngés [¥] és zöngétlen [¦] affrikátákat. Gyűjtött szóanyagomban leginkább az affrikáták ts-szel való helyettesítésére találtam példákat: matsi (<ang. match) az arvaus matsi 'dolgozat' szóban, kertoa tsoukkeja 'viccet mesél' (<ang. joke). Néhány esetben az angolból kölcsönzött szót teljesen az angol helyesírás szerint írták le a diákok, s ebből feltételezhető, hogy a kiejtésben is az angol szabályokat követik: teacher 'tanár', catchata 'megért'< to catch. Az [t] hangot ejtik a käÆÆiä, cash 'készpénz' (<cash) szavakban.

Az idegen hangok használatára való tudatos törekvés és a "finnesebb" hangok ösztönös használata által eredményezett hangalaki összevisszaságra jó példa a svéd cyklar szóra visszavezethető sykkeli 'kerékpár' számtalan alakváltozata: sykkeli, sykka, tsygä, tsykä, tsykkeli, zykä, tzygä, tsyge, tsykköli, zygä, tsyga, stygä. (Meg kell azonban jegyeznem, hogy az eltérő írásmód nem feltétlenül jár együtt eltérő kiejtéssel, de ennek ellenőrzésére sajnos nem volt módom.) Ez a szósor rávilágít olyan hangtani jelenségekre is, amelyekre a továbbiakban térek ki.

b) A szóeleji mássalhangzótorlódás

Mivel a tősgyökeres finn szavakra egyáltalán nem jellemző, ez a jelenség is a szavak szlenges hatását erősítő jeggyé válhatott. Ennek ellenére az idegen nyelvi átvételek egy részénél a mássalhangzócsoport egyik tagja lekopott, vagy pedig párhuzamos alakok élnek egymás mellett: likka/flikka/plikka 'lány' (<sv. flicka), fleda/flesa/lesa 'haj' (<sv. fläta 'hajfonat'). Sok esetben megmarad a kölcsönadó nyelvben meglevő mássalhangzótorlódás, de előfordul, hogy az egyik mássalhangzó kicserélődik egy finnek számára könnyebben ejthető hangra: pluffata 'hazudik' (<sv. bluffa), studata 'fél' (<sv. studsa 'összerezzen'), snaijata 'megért' (<or. znat' 'tud'), spiilata, speelata 'hangszeren játszik' (<ném. spielen), treffata 'találkozik, együtt jár valakivel' (< sv. träffa 'találkozik'). A hiperkorrekció ezen a téren igen gyakori, különösen az s- kezdetű torlódások létrehozása közkedvelt. Kaarina Karttunen szerint a régi szlengben nem volt annyi s- + mássalhangzó kezdetű szlengszó, és rámutat, hogy sokan a szleng romlását vélik felfedezni e szavak terjedésében: azoktól származik, akik mit sem értenek a valódi szlenghez, és azt hiszik, hogy egy szóeleji s- betoldásával már szlenget hoznak létre (Karttunen 1989: 162-3). Néhány példa a szóanyagomban található hiperkorrekt alakokra: stoge 'vonat' (<sv. tåg), kliffa 'jó' (<sv. livfull 'magávalragadó'), slurkki 'rendőr' (<sv. lurk 'rabló'), skitta 'gitár' (< kitara), skidi 'gyerek' (<ang. kid), skooba 'nagy, erős' (<ang. cowboy).

c) Hangrendi ingadozás

A hangrend törvénye finnugor sajátosság, ezért a szleng idegen eredetű elemeiben nem mindig érvényesül, sőt az analógia révén finn vagy ismeretlen eredetű szavaknál is elmaradhat: fyrkka 'pénz' (<sv. fyrk), styylata/styylätä 'sétál, együtt jár valakivel (< régi finn szleng styylata 'sétál'), hyna/hynä 'pénz', tönu/tenu 'erős szeszes ital' (< denaturoitu sprii 'denaturált szesz') és a már említett sykka, tsyga 'kerékpár'.

d) Beszélt nyelvi hangalaki formák

A szleng bázisnyelve a hétköznapi beszélt nyelv. Az utóbbira jellemző hangtani jegyek -- bár sokban eltérnek a köznyelvi normától -- önmagukban nem változtatják szlenggé a beszédet, ám fontos hangalaki sajátságokat kölcsönöznek a szlengnek is.

A teljesség igénye nélkül sorolok fel a szóanyagomban szereplő néhány beszélt nyelvi vonást. Mivel ezek az alakok írott formában meglehetősen szokatlannak tűnnek, valószínű, hogy a szavak leírása során a tanulók nagyrészt az írott nyelvi normához igazodtak. A valóságban tehát sokkal több szlengszót ejthetnek a beszélt nyelvre jellemző kiejtéssel, mint az a kérdőívekből kiderül.

A szavak rövidítése, bizonyos szóbelseji vagy -végi hangsorok elharapása
olla sillai/silleen (sillä lailla) 'lefekszik valakivel'
olla jonkun kaa (kanssa) 'együtt jár valakivel'
lähde menee/vetää(n) (menemään, vetämään) 'menj innen!'

Az i hang kiesése diftongusokból
olla sekasin (sekaisin) 'részeg'
harjotella (harjoitella) 'hangszeren játszik'

Nyíló diftongusok további nyílása (nyelvjárási jelenség)
ruatti (ruotsi) 'svéd'
syädä (syödä) 'eszik'
pyärä (pyörä) 'kerékpár'

Diftongusok kiegyenlítődése
dantsii (dantsia) 'táncol'

9. Szóalkotásmódok a finn szlengben

A finn szleng szóalkotásmódjainak vizsgálatához Papp István tanulmányát vettem alapul. Azért lehetséges a finn szóanyag elemzése egy magyar szerző által felállított rendszer keretein belül, mert a szóalkotásmódok nagyrészt egyetemesek, ráadásul a két nyelv morfológiai hasonlóságainak jóvoltából az egyes szóalkotásmódok produktivitása hasonló. Papp István rendszerét --szóanyagom sajátságainak megfelelően -- rugalmasan kezeltem: az alapvető felosztást megtartva bizonyos kategóriákat kihagytam, illetve további kategóriákat iktattam be. Egy szó gyakran többféle szóalkotásmód együttes terméke, így példatáram tartalmaz majd átfedéseket.

9.1. Külső szóalkotás

A szóalkotásnak ez a fajtája külső forrásokból, a nyelv meglevő, szinkrón rendszerétől idegen nyelviségből illetve nyelvrétegből meríti az új szavakat (Papp 1963: 3-4). Ide sorolhatók a finn szleng idegen nyelvi átvételei és a nyelvjárásokból valamint a köznyelvből történő átvételek. (Ez utóbbi két nyelvi réteg ugyan nem tekinthető a szleng szempontjából teljesen idegen nyelviségnek, hiszen bázisnyelvként működhetnek.) Azon köznyelvi és nyelvjárási szavak átvételét tárgyalom itt, amelyek nem jelentésváltozás útján, hanem különleges stílusértéküknek köszönhetően kerültek a szlengbe, s ez alkalmassá teszi őket érzelmi vagy hangulati többlet kifejezésére.

9.1.1 Átvétel idegen nyelvekből

A finn szleng kölcsönszavainak két legfontosabb forrása a svéd és az angol nyelv. A svéd nyelv szerepe szerintem nem korlátozódik a régi helsinki szleng maradványaként továbbélő szókincsre, hanem -- kisebb számban ugyan -- ma is történnek átvételek. Minden finn iskolás számára kötelező idegen nyelv a svéd, ezenkívül a mintaszerű finn kisebbségi politika jóvoltából minden közterületen található felirat olvasható svédül is -- a svéd nyelv tehát nagyobb súllyal van jelen a finnek életében, mint az a finnországi svédek számaránya alapján várható lenne. Kívülállóként az a véleményem, hogy fenntartásokkal kell fogadni sok finn azon kijelentését, hogy a svéd nyelv semmiféle szerepet nem játszik az életében. Svédország és a svéd kultúra --bevallva-bevallatlanul -- mindig is mércéül szolgált a finnek számára. A svéd mellett vitathatatlan az angol szerepe, s mint már utaltam rá, az angolszász kultúra befolyása a filmek, a könnyűzene és a számítástechnika révén egyre nő a mai finn ifjúság életében. A túlnyomó többség az iskolában is angolt tanul első vagy második idegen nyelvként. Ennek nyomán az utóbbi évtizedekben megszaporodtak a szleng angol eredetű szavai, bár Kaarina Karttunen szerint a finn szleng ma angolosabbnak tűnik, mint amilyen valójában: az angol kölcsönszókat leginkább a fiatalok körében népszerű divatjelenségek pl. a zene témakörében használják, s így a viszonylag kevés szó előfordulási aránya igen magas (Karttunen 1989: 161). Az egyéb idegen nyelvek közül egyedül az oroszt érdemes megemlíteni mint a régi finn szleng egyik kevésbé jelentős forrását. Néhány orosz átvétel a szleng alapszókincsének részeként mind a mai napig megőrződött, de kevesen vannak tisztában e szavak eredetével. A későbbiekben nemcsak a politikai helyzet nem kedvezett az orosszal való kölcsönhatásnak, hanem az sem, hogy az orosz nyelvnek és kultúrának nem volt (és ma sincs) presztízse a finn fiatalság körében.

Ritka az az eset, amikor egy idegen nyelvből átvett szó hangalakja változtatás nélkül őrződik meg a finn szlengben. Csak marginálisan előforduló szavak között találtam rá példát. Svéd átvétel a håkan (személynévből) 'svéd, svenska, svensson 'svéd mint tantárgy', kvinna 'nő', pengar 'pénz', svenska talande bättre folk (svédül beszélő jobb nép) 'svéd'. Változtatás nélkül került át az angolból a head 'fej', face 'arc', boring 'unalmas', cool 'jó, klassz', body, big, tough guy 'erős ember', get lost, fuck off 'menj innen!', teacher 'tanár', bike 'kerékpár, money, cash 'pénz', music 'zene', foreign 'külföldi'. Most csak azokat a példákat soroltam fel, amelyekben az eredeti helyesírás is megőrződött. Az átadó és az átvevő nyelv helyesírási rendszerének eltéréseiből adódóan számos esetben találkoztam helytelenül írt, de az eredeti írásmódra némileg emlékeztető, vagy pedig teljesen kiejtés szerint írt alakokkal. Az előbbi angol példák kiegészítéseként álljon itt a hed, fase, booring, bodi, taff guy, mony, many, mani, fuud 'étel', hani 'barátnő'.

Néhány hangalaki változtatásról, például bizonyos mássalhangzók zöngétlenítéséről az előző fejezetben már szóltam. Az idegen szavak finnbe történő beillesztésének első és legfontosabb módja az, hogy a mássalhangzóra végződő szavakat megtoldják egy magánhangzóval. Ez a hang leggyakrabban az -i, mivel ez szerepel a mássalhangzóra végződő idegen szavak ragozása során kötőhangként, de a nyelvtudat sokszor a tőhöz tartozónak érzi. Ez a folyamat egyaránt jellemző a köznyelv és a szleng átvételeire. Az így létrejött hangtani szerkezet megszokottabb a finn fül számára, mivel a legtöbb finn szó magánhangzóra végződik. Az -i-n kívül leggyakrabban -a/ä, -u és -e hanggal bővítik az átvett töveket. Nehéz eldönteni, hogy csupán magánhangzó-betoldásról van-e szó vagy szóképzésről, mivel a szlengben a szóképzés nem feltétlenül jár együtt a szó értelmének vagy szófajának megváltoztatásával, hanem sokszor csak sajátos szlenges hangzással látja el a szót.

A tő -i-vel bővül a következő szavakban: kundi 'fiú'(<sv. kund 'ügyfél'), ööli 'sör' (<sv. öl), muskeli 'erős ember' (<sv. muskel 'izom'), jengi 'csoport' (<sv. gäng, ang. gang), missi 'lány' (<ang. miss 'kisasszony'), skidi 'gyerek' (<ang. kid), frendi 'barát' (<ang. friend), tiimi, teami 'csoport' (<ang. team), äässi 'fenék' (<ang.szl. ass), niitti 'jó, klassz' (< ang. neat), mutteri 'anya' (<ném. Mutter).

A tő -a/ä-vel bővül: ryssä 'orosz' (<sv. ryss), polla 'fej' (sv. boll 'labda'), heda 'fej' (<ang. head), spora 'villamos (sv. spårvagn), fyrkka 'pénz' (<sv. fyrk).

A tő -e-vel bővül: lande 'vidéki ember' (<sv. land 'vidék'), stoge 'vonat (<sv. tåg), skoude 'rendőr'(vö. ang. scout 'cserkész'), veke 'el' (<sv. vek).

A tő -u-val bővül: bailut 'házibuli' (<sv. bal 'bál), hedu 'fej'.

Az átvett szó alakja gyakran azért változik meg nagyobb mértékben, mert képzőt kapcsolnak hozzá. A szleng ugyanazokat a képzőket használja függetlenül a szó idegen vagy finn eredetétől, ezért egységesen tárgyalom majd őket a megfelelő fejezetben.

Az átvételek pontos forrásával kapcsolatban két megállapítást kívánok tenni.

Az átvétel történhet az átadó nyelv köznyelvéből és szlengjéből egyaránt. Szóanyagomban az előbbi képviseli a túlnyomó többséget, ezért most az utóbbira hozok fel példákat. A svéd szlengből származnak a következő szavak: bööna 'lány' (< böna), kille 'fiú, férfi' (<kille), mursa 'anya (<morsa), faija 'apa' (<faja), skruudis 'étel' (<skrot), olla jipoissa 'részeg' (<jippo 'csínytett'), saada ceparit 'megharagudni' (<CP 'buta'). (Adataim Kaarina Karttunen szlengszótárából származnak.) Az angol szlengre vezethető vissza a lardas, lardääs 'kövér ember' (<lard ass), cool 'jó, klassz' (<cool), fartti 'gyenge ember' (<fart 'ellenszenves, kellemetlen ember'), boosi, booze 'szeszes ital' (<booze), chiken 'gyáva ember' (<chicken).

Ha egy szó több nyelvben is -- legtöbbször a svédben és az angolban --hasonló formában létezik, nehéz megállapítani, hogy melyikből került át a finn szlengbe. Minél régebbről adatolható a szó, annál valószínűbb, hogy svéd átvétel. Saját gyűjtésemben is találkoztam néhány ambivalens esettel: skole, sköle, skula, skola 'iskola' (<sv. skola, de az átvétel megszilárdulásában szerepe lehetett az angol és az orosz nyelvi megfelelőknek is), jengi, kängi, gängi, jengy 'csoport' (<sv. gäng, ang. gang), gruppi, grubbe 'csoport' (<sv. grupp, ang. group, ném. Gruppe).

Ami az átvételek szemantikai oldalát illeti, az átvett szó a finn szlengben megőrizheti eredeti jelentését, vagy pedig új, az eredetivel természetesen összefüggő jelentést kaphat, azaz keveredhet a külső szóalkotás a jelentésbeli szóalkotás valamelyik fajtájával. Fontos, hogy a jelentésváltozás ne az átadó nyelvben, hanem már a finnben menjen végbe. Az előbbi esetben ugyanis puszta átvétellel lenne dolgunk. Nem beszélhetünk a kétféle szóalkotásmód ötvöződéséről akkor sem, ha az idegen szó először eredeti jelentésében honosodik meg a finn szlengben, s csak ezután vesz fel új jelentés(eke)t: treffata 'találkozni > együtt járni' (<sv. träffa 'találkozni'), gubbe 'öreg férfi > fiú, férfi' (<sv. gubbe 'öreg férfi). A két szóalkotásmód keveredése akkor valósul meg, ha a jelentésváltozás az átvétellel párhuzamosan zajlik, azaz az átvevők már kizárólag új, az átadó nyelvben nem létező jelentésben használják a szót. Idevágó példa a svéd boll 'labda' szó átvétele 'fej' jelentésben: boltsi, poltsi, polla. Arról ugyan nincs tudomásom, hogy a svéd szlengben nem ismert-e ez a metafora, de mivel a finn szleng használja az azonos jelentésű finn pallo szót a fej megnevezésére, valószínűsíthető, hogy az átvétel ennek nyomán történt. Az ählämi (vagy ählämi-sählämi) szó egy arab köszönésből (ahlan wa sahlan) származik, de teljesen mást jelent: magukra az arabokra utalnak így. A kölcsönzéssel párhuzamosan érintkezési névátvitel is lezajlott. A rendelkezésemre álló információ legtöbbször nem volt elég ahhoz, hogy megállapítsam a kölcsönzés és a jelentésváltozás(ok) sorrendjét.

Az idegen nyelvi átvételek közé sorolhatjuk a tükörszókat is. Papp István a következőképpen határozza meg a tükörszó fogalmát: "Így nevezzük a szóalkotásnak azt a módját, hogy idegen szónak csak a jelentésszerkezetét vesszük át, egyébként ezt a jelentésszerkezetet, illetőleg a jelentéstartalomban megnyilatkozó szemléletet anyanyelvi szóval adjuk vissza. Fordított jövevényszavaknak vagy jelentéskölcsönzéseknek is szokták ezeket nevezni" (Papp 1963: 24). Ha tehát egy idegen nyelv metaforával nevez meg egy dolgot, és a finn szleng ennek hatására alkalmazza ugyanazt a metaforát, de természetesen finnül, tükörszóról beszélhetünk. Felmerül persze a probléma, hogy valóban átvételről s nem csak a két nyelv beszélőinek "analóg gondolkodásáról" (Kis 1992: 350) van-e szó. Kaarina Karttunen szlengszótára tükörfordítás eredményének tartja a következő szavakat: maito (tej) 'gyáva' (vö. ang. milky 'félénk'), makee (édes) 'jó,klassz' (vö. ang. sweet), lättäjalka (lúdtalp) 'rendőr' (vö. ang. szl. flatfoot, sv. szl. plattfot). Saját megítélésem alapján tükörszónak minősítem a pitkä (hosszú) (vö. ang. long drink), taikina (tészta) 'pénz' (vö. ang. szl. dough) és a vanha pieru (öreg fing) 'öregember' (vö. ang. old fart) szavakat.

A sok angol és svéd példa után álljon itt néhány más nyelvből átvett szó is: donna 'lány, nő' (<ol. donna), skrode 'nagy, erős' (<ném. gross 'nagy'), kelt 'pénz' (<ném. Geld), snaijata 'megért' (<or. znat' 'tud'), bonjata 'megért' (<or. ponjat'), safka, sapuska 'étel' (<or. zavtrak 'reggeli', zakuska 'előétel'), pätä/päta 'pénz'(<or. pjatak 'ötkopejkás'), muziku 'zene'(<or. muzika).

9.1.2. Köznyelvi átvételek vagy a köznyelvben már meghonosodott szlengszavak

A megkérdezett diákok igen sok esetben szlengmegfelelőkként tüntették fel az adott szó köznyelvi szinonimáit. Ennek fő oka nem az, hogy nincsenek tisztában a szleng fogalmával, hiszen válaszaik zöme valódi szlengszó. Azokat a szavakat minősítem köznyelvieknek, amelyek a kérdéses jelentésekben megtalálhatók a finn köznyelv szókincsét felölelő Nykysuomen Sanakirja-ban. E szavak egy része a semlegestől eltérő stílusárnyalata, sajátos hangulata, hangutánzó vagy hangulatfestő mivolta miatt tűnhetett szlengnek az adatközlők számára. A stilisztikailag teljesen semleges szinonimák beírására pedig feltehetően az vezette őket, hogy ezek a szavak ritkábbak, mint az adott jelentésben általános szó (leggyakrabban a kérdőív címszava), tehát némiképp eltérnek a megszokott hétköznapi kifejezésmódtól. Néha kifejezetten választékos szavak is kerültek a kérdőívre -- ezek éppen azért számíthatnak szlengnek az egyes beszédszituációkban, mert nem illenek oda: a túlzás és az irónia eszközei.

Az itt felsorolt szavak azt is példázzák, hogy nem húzható éles határ a köznyelv és a szleng közé. A kétféle nyelvhasználat közötti mozgás iránya sem egyértelmű. A köznyelvi átvétel kifejezés sok esetben egyáltalán nem fedi a valóságot, hiszen e szavak egy része épp a szlengből kerülhetett a köznyelvbe úgy, hogy egyre szélesebb körben vált ismertté és elfogadottá. A mukula 'gumó' szó 'kisgyerek' jelentésben való használata kezdetben fülsértő, de legalábbis meglepő lehetett, azaz szlengnek számított, mára már csupán egy árnyalatot képvisel a sok szinonima között.

A továbbiakban a Nykysuomen Sanakirja stílusminősítései szerint csoportosítva sorolok fel köznyelvből történt átvételeket illetve köznyelviesült szlengszavakat.

A leggyakoribb stílusminősítés a hétköznapi, közbeszédi (arkityylissä): penska, pirpana, mukula 'kisgyerek', kaveri 'barát', naama 'arc', pylly 'fenék', tissit 'mell', pöksyt 'alsónadrág', pöljä, tollo, höhlö 'buta', söötti 'jó, szép', hermoilla 'idegeskedik, fél', möhlätä 'elront', puijata 'becsap', pihistä 'elcsen', huusi 'wc', pirtu, viinakset 'szeszes ital', olla pöhnässä 'részeg', pirskeet 'házibuli', sakki, kööri, konkkaronkka, porukka 'csoport', lempiä 'lefekszik valakivel', söpö 'szép', äijä 'öreg férfi'.

Kifejezetten beszélt nyelvi (puhekielessä) minősítéssel szerepel a leuhkia 'dicsekszik, henceg' szó.

A szleng természeténél fogva pejoratív, becsmérlő kifejezések sokaságával él. Ezzel a minősítéssel (halveksiva) illeti a szótár a következő szavakat: penska, pentu, penikka, mukula, kakara 'kisgyerek', typerys, tollo 'buta', rääpäle 'gyenge, törékeny ember', kopla (csőcselék) 'csoport', maalaistollo 'együgyű vidéki ember', ämmä, akka, muija 'öregasszony'.

Az alantas stílusminősítésű (alatyylissä) szavak a közszleng tipikus képviselőinek tekinthetők: pärstä 'arc', perse 'fenék', munata 'elront valamit', olla kännissä 'részeg', nussia, naida 'lefekszik valakivel', säkä 'szerencse'.

A hangutánzó és hangulatfestő szavak különösen alkalmasak a mondandó szemléletes kifejezésére, tréfás, játékos hatás elérésére: ruipelo 'sovány ember', reppana 'szegény, tehetetlen ember', kormu, korsto 'nagydarab, erős ember', ala laputtaa 'menj innen!' (laputtaa 'szalad'), mutustaa 'eszik (fogatlan ember)', rimputtaa/pimputtaa pianoa 'zongorázik', vinguttaa viulua 'hegedül', rämpyttää kitaraa 'gitározik', renkuttaa 'énekel, kornyikál', lyllerö 'kövér'.

A költői nyelvhasználathoz tartozónak minősíti a szótár az emo 'anya', tanhuta 'táncol' és az ankea 'szomorú, keserű' (a szóanyagban ankee alakban, 'unalmas' jelentésben szerepel) szavakat. Ezek esetében minden bizonnyal szándékos stilisztikai diszharmóniára való törekvéssel állunk szemben.

A számos stilisztikai minősítéssel el nem látott szó közül csak néhányat sorolok fel: vaari, setä 'idős férfi', kumppani, toveri 'barát', takapuoli 'fenék', ryntäät 'mell', tanakka, painava, iso, tukeva 'kövér', ärsyttää, suututtaa, rasittaa 'bosszant', pettää, huijata 'becsap', syötävä, muona 'étel', riehua, taistella 'verekszik', mummo 'idős nő'. Választékosnak érzem a következő szavakat: nauttia, ruokailla 'eszik', käymälä, mukavuuslaitos 'wc', seurue 'csoport, társaság'. A semleges, színtelen kifejezés választása szándékos is lehet, amikor az érzelmek túlzott kimutatásának elkerülése a cél. A tykätä, pitää, välittää szavak használatára 'szerelmes' jelentésben legjobban az angol understatement szó illik.

Egy adott címszó alatt felsorolt köznyelvinek minősíthető szavak kifejezhetik az illető dolog vagy fogalom egyes alfajait vagy árnyalatait, tehát szinekdokhénak is felfoghatók. 'Eszik' jelentésben például az evés módjára utaló igéket is találunk: hotkia, ahmia 'fal', mässätä, mässäillä 'dőzsöl, lakmározik', mutustaa 'csámcsog (fogatlan ember)', märehtiä 'kérődzik'. E szavak azzal érnek el hatást, hogy eredeti jelentésüknél tágabb értelemben használják őket. A később említendő jelentésbővülés kategóriájába is besorolhatók.

9.1.3. Átvétel a népnyelvből

Ha nehéz meghúzni a határt a köznyelv és a szleng között, ez fokozottan érvényes a népnyelvre. A népies kifejezések többsége ugyanis ízesnek, humorosnak, ötletesnek tűnik a szürkébb köznyelvhez szokott fül számára: csupa olyan tulajdonság, amely a szlengnek is sajátja. A népnyelv szavai már eleve hangulati többletet hordoznak, s ezzel szinte kínálják magukat a szleng beszélői számára.

A következő szavakat a NS népies (kansanomainen) minősítéssel látja el: kersa, napero 'kisgyerek', naama 'arc', perse, persaus 'fenék', napostella 'eszeget', äijä 'öreg férfi', panna 'lefekszik valakivel', mätätä 'eszik'.

9.2. Belső szóalkotás

A belső szóalkotás a meglevő, hagyományos nyelvkincs átértékelése, illetőleg új morfológiai kapcsolatok létesítése útján hozza létre az új szavakat. Az első esetben jelentéstani, a másodikban alaktani természetű szóalkotásról beszélünk (Papp 1963: 4).

9.2.1. Jelentésbeli szóalkotás

Ennek lényege, hogy az új szó a nyelv már meglévő szavainak jelentésbeli átértékelése útján, alaktani változtatás nélkül jön létre (Papp 1963: 8).

A jelentésbeli szóalkotás a szleng egyik legtermékenyebb eszköze. A szleng beszélői úgy tudják legérzékletesebben kifejezni magukat, hogy széles körben ismert dolgok, fogalmak, jelenségek által keltett képzeteket felhasználva, azokhoz viszonyítva nevezik meg újra a valóság számukra érdekes elemeit.

Károly Sándor a kommunikáció tényezőinek változásából vezeti le a jelentésváltozások okainak rendszerét. Az általa ismertetett okok közül a szlengszavak létrejöttében leginkább az játszik szerepet, hogy "megváltozik a beszélő intenciója úgy, hogy megfelelő jelet nem talál érzése, értékelése kifejezésére" (Károly 1970: 216). Erkki Itkonen hagyományosabb, de Károly Sándoréval átfedéseket mutató okrendszerrel magyarázza a jelentésváltozásokat. Az ő kategóriái közül -- nyelvi, történelmi, társadalmi, pszichés okok -- a legutolsó a leglényegesebb a szleng szempontjából: képzeteink és a valóságról tett megfigyeléseink által keltett asszociációink olyan jelentésváltozásokat eredményeznek, melyek alapja a fogalmak hasonlósága vagy érintkezése, vagy pedig két szó hangalakjának közelsége (Itkonen 1966: 370). A régi és az új szójelentés közti asszociatív kapcsolat milyensége alapján rendszerezi Papp István is a jelentésbeli szóalkotás fajtáit (Papp 1963: 8-11).

A szlengszavakat létrehozó jelentésváltozás annyiban különleges, hogy nem egyazon nyelvi rétegen belül, hanem nyelvi rétegek között zajlik le. A szlengben metaforikusan használt köznyelvi szó köznyelvi jelentése változatlan marad, és csak az igen széles körben elterjedt szleng szavak esetében fordul elő, hogy a szlengjelentés hordozta képzetek "befurakszanak" a szó köznyelvi asszociációs mezőjébe.

9.2.1.1. Névadás

Szóanyagomnak csekély hányada jellemezhető ennek a marginális szóalkotásmódnak egyik fajtájával, a hasonlósági névadással. Ennek alapja Papp István szerint egy hangsor és egy tudattartalom közötti hangzásbeli hasonlóság (Papp 1963: 9). Így keletkeznek a hangutánzó szavak. A kategória szerintem kiterjeszthető a hangulatfestő szavakra is, természetesen ekkor a hangsor és a képzet közti hasonlóság hangulatbeli. Fontos szempont -- bár Papp István nem említi --, hogy a beszélő maga alkotja meg a hangsort jóformán a semmiből, csupán a jelentés által keltett hangzásra vagy hangulatra támaszkodva. Eddigi példáim között csak olyan hangutánzó és hangulatfestő szavakat említettem, amelyek mar eleve léteznek a köznyelvben, tehát a szleng beszélői csupán átvették azokat. A most következő példák nem szerepelnek a NS-ban, így minden bizonnyal a szleng belső nyelvi fejleményeinek tekinthetők. Hangutánzó szó a piipat 'rendőrség', a sziréna hangját idézi fel. Hangulatfestőnek minősítem a következő szavakat: toope, törttö 'buta', nössö 'unalmas', nynny 'gyáva', mössö, pöperö, mönsä 'étel', mössätä 'eszik', olla tinkeli tonkeli, tööt 'részeg', mums! 'nagyon jó'.

A névadásnál természetesen nem jelentésváltozásról van szó, hanem magának a szónak mint funkcionális egésznek születéséről, hangsor és jelentés első ízben történő összekapcsolódásáról.

9.2.1.2. Névátvitel

Papp István a névátvitelt két szó funkcionális szerkezetének (név mint formai tényező + képzet mint tartalmi tényező) kapcsolataként írja le. Az egyik szó képzettényezője asszociációs egészet képez a másik szó képzettényezőjével, s ennek alapján az egyik szó névtényezője az eredeti képzet tartalma mellett a másik szó képzettartalmának felidézésére is alkalmassá válik. A névátvitel egyik típusa a két képzettartalom külső vagy belső tulajdonságbeli, funkcióbeli vagy hangulati hasonlóságán alapul (metafora), másik típusa pedig a képzettartalmak térbeli, időbeli vagy anyagbeli érintkezésén, ok-okozati összefüggésén alapul (metonímia) (Papp 1963: 10, Fábián--Szathmári--Terestyéni 1958: 79).

Metafora

Minden metafora egy hasonlatot rejt magában: X (az azonosított) olyan, mint Y (az azonosító), Z tekintetében (az azonosítás alapja). X és Y leggyakrabban teljesen különböző fogalomkörökbe tartoznak. A metafora használója a következő gondolatmenet alapján jár el: "Tudom ugyan, hogy X nem Y, de mégis Y-nak hívom, mert azt akarom kifejezni, hogy X hasonlít Y-ra". A metafora ennél fogva szubjektív: a beszélő által választott kifejezés nem feltétlenül felel meg pontosan a nyelven kívüli valóságnak, hanem csak a beszélő valóságképének, illetve annak a képnek, amelyet a hallgatóban kíván kialakítani (Koski 1990: 13-14). A szleng metaforáinak elemzése során ezt a szempontot különösen szem előtt kell tartani.

Koski szerint a fenti gondolatmenet -- amit ő komplikált vagy kétszeres kategorizálásnak nevez -- nem áll minden egyes metafora hátterében: az ún. halott metaforákra (pl. az asztal lába) nem érvényes (Koski 1990: 14). A metaforák így két nagy csoportra oszlanak: (1) ábrázoló (kuvaileva) metafora, melyet - szubjektív kategorizálás alapján -- kifejezetten valamilyen hasonlóság érzékeltetésére használnak, (2) lexikalizálódott metafora, amely az adott fogalomra utaló szótári kifejezések egyike, s mint ilyen, objektív kritériumok alapján választható. Koski a jänis 'nyúl' főnév különböző jelentéseivel illusztrálja felosztását. 'Gyáva ember' jelentésben a nyúl szó ábrázoló metafora, amely a félénk állat képzetét felidézve érzelmi-hangulati kifejezőerővel bír, 'potyutas' jelentésben viszont lexikalizálódott metafora, mivel itt a hasonlóság alapja már nem érdekes és esetleg nem is ismert a beszélő számára, a szó egy a lehetséges szinonimák közül (Koski 1990: 21-23). A szlengben -- ellentétben például a szaknyelvekkel -- az ábrázoló metaforák vannak többségben, mivel ezek felelnek meg jobban a szleng céljainak. A teurastamo 'vágóhíd', keskitysleiri 'koncentrációs tábor' 'iskola' jelentésben vagy a kokovartalopuudutus 'teljes érzéstelenítés' 'részegség' értelemben sohasem lesznek szótári alapszavak, és elvileg nem is csak ezekben a jelentésükben használhatók metaforikusan. Az ábrázoló metaforának azonban nem kritériuma a ritkaság és az eredetiség, mint ahogyan azt a nyúl példája is igazolja. Lexikalizálódott szlengmetaforának tekinthető a kyttä 'rendőr'szó, melynek köznyelvi jelentése 'orvvadász', de érzésem szerint a szlenget beszélők tudatában a köznyelvi jelentés már nem idéződik fel.

Bár szemantikai struktúrájuk egyező, természetük és használati körük annyira eltérő, hogy különbséget kell tenni költői és nyelvi metafora között. Károly Sándor az alapján különíti el a kettőt, hogy történik-e jelentésváltozás, kialakul-e poliszemantikus viszony. A költői metafora estében a szó nem egy új halmaz jelentésének a helyére lép, hanem eredeti jelentésében kerül azonosítási viszonyba egy másik jelentéssel, amelyet egy másik szó képvisel. Poliszémiáról tehát nem beszélhetünk. Míg a nyelvi metaforánál egy névhez kapcsolódik két jelentés, a költői metaforában két név és két jelentés áll szemben egymással -- még akkor is, ha nem teljes metaforával van dolgunk (Károly 1970: 171-3). Mauno Koski és Károly Sándor kategóriái szerintem úgy feleltethetők meg egymásnak, hogy a költői metafora minden esetben ábrázoló, a nyelvi metafora pedig lehet vagy lexikalizálódott vagy ábrázoló. Az utóbbi esetben a szó poliszémiája csak ideiglenes.

Péter Mihály -- a szleng és a költői nyelvhasználat párhuzamba állításának kapcsán -- kifejezetten a szlengmetaforával hasonlítja össze a költői metaforát. Az általa megállapított különbségek az utóbbi irodalmiasságából adódnak: a költői metafora eredendően többértelmű, sohasem áll önmagában, hanem mindig egy tágabb és egyszeri kontextus szerves eleme, és jelentései e kontextusból bontakoznak ki. A szlengmetafora ezzel szemben önálló képződmény, egyértelmű, stabil konnotáció, és, -- bár szerintem más nyelvhasználati formákhoz képest az egyéniség nagyobb szerepet játszik létrejöttében -- mégis inkább társadalmilag, mint egyénileg meghatározott. A szlengmetafora kifejezőereje a használat során megkophat, míg a költői metafora újra- és újraolvasva további értelmezéseknek enged teret (Péter 1980: 280). A szlengnek is lehetnek olyan metaforái, amelyek súrolják a költőiség határát, de ezek mindenképpen alkalmi képződmények, és mihelyt terjedni kezdenek -- s ezáltal egyértelműsödnek -- elvesztik költőiségüket.

A metafora jellemzője, hogy konkretizálja, tárgyiasítja azt, ami elvont. Ennek fordítottja -- legalábbis az európai nyelvekben -- nem fordul elő (Koski 1990: 15-16). Szóanyagomból az is kitűnik, hogy eleve konkrét dolgokra más felépítésű metaforák utalnak, mint elvont fogalmakra: utóbbiak megnevezésére gyakran használnak idiómákat, olyan frazeológiai egységeket, amelyek jelentése nem következtethető ki tagjainak jelentésösszegéből (Kari 1993: 6).

A továbbiakban a kérdőív témakörei szerint haladva hozok fel példákat a szóanyagomban előforduló metaforákra, és próbálom körvonalazni a metaforaalkotás jellegzetességeit.

a) Nem és életkor alapján elkülönő embercsoportok: fiú, lány, (idős) férfi, (idős) nő, kisgyerek

A metafora alapja külső tulajdonság: lehmä (tehén) '(kövér) nő', harppu (hárfa) 'idős nő'; nappula (gomb, pecek), vekara (horog), niitti (szegecs), sintti (kicsi hal), käärö, nyytti (batyu), käärylä (rolád) 'kisgyerek'; mantelipulla (mandulás kalács) '(kövér) fiú'.

A metafora alapja belső tulajdonság: kalkkis (mész) 'öreg férfi vagy nő', grammari (gramofon), fossiili (kövület) 'öreg férfi', jämä (maradvány) 'öreg nő'.

Gyakoriak az állatmetaforák, melyek alapja sokszor a köztudatban élő sztereotípia az adott embercsoport képviselőiről: misu, musu, mirri (cica), varpunen (veréb), pulu (galamb), tipu (csibe) 'lány'; karju (kandisznó), uros (hím) 'férfi'; naaras (nőstény) 'lány, nő'.

Kedvelt metafora 'idős ember' jelentésben a käpy (fenyőtoboz). Csak találgatni tudok, hogy mi lehet a hasonlítás alapja: a toboz pikkelyei esetleg az idősek arcának ráncait idézhetik fel. Érdekes, hogy több hasonló hangalakú szó is szerepel ebben a jelentésben: käppänä (kis termetű, összezsugorodott ember), kääpä (taplógomba), kuuppa (búra, kupak), käntty (búzakenyér). A névátvitel összefonódni látszik a jelentésátvitellel és a hangulatfestéssel: egy jól sikerült metafora annyira "rátelepszik" az adott jelentésre, hogy a hozzá hasonló alakú szavak is alkalmassá válnak annak felidézésére, s a nyelvtudat a jelentést egyre inkább a szóalak átal hordozott hangulatnak tulajdonítja.

b) Testrészek: arc, fej, fenék, mell

A metaforák zömének alapja a hasonló forma: taulu (tábla), naamataulu (pofatábla), levy (lemez), lätty (palacsinta), lauta (deszka), pitza (pizza), eturipustin (elülső akasztó) 'arc'; koppa (kosár), pallo (labda), kaali (káposzta), nuppi (gomb), pottu (krumpli), kuula, kuuli (golyó), kuuppa (búra), kupla (buborék), kupoli (kupola) 'fej; takareppu (hátsó hátizsák), kinkku (sonka), hanuri (harmonika), tyynyt (párnák) 'fenék'; munkit (fánkok), melonit (dinnyék), kummut (dombok), pallot (labdák), jaffat (narancsok), vuoret (hegyek), nisut (kenyerek), linnat (várak) 'mell'.

A csupán alaki hasonlóságnál bonyolultabb a viszony a metafora komponensei között: ohjauspaneeli (műszerfal) 'arc', roskapönttö (szemetesvödör) 'fej', pakari (kerékpár csomagtartója -- a sv. bak 'hátsó rész' hangalaki közelsége is szerepet játszhatott), kannikka (valaminek a vége, széle), peräpeili (hátsó tükör) 'fenék'; etupuskurit (lökhárítók), meijerit (tejüzemek), utareet (tőgy), hinkit (tejeskannák) 'mell'( -- metaforái az alaki mellett leginkább a funkcióbeli hasonlóságra épülnek).

c) Intim ruhadarabok: melltartó, alsónadrág

Megnevezésükre a metafora korántsem a legjellemzőbb szóalkotási mód, de találunk néhány szellemes példát: rintaelintuki (mell- megélhetési segély), yläjarrut (felső fék), rintareput (mellhátizsák), verhot (függöny) 'melltartó'; jarrut (fék), kalukukkaro (szerszámtárca), pierurysät (fingvarsa) 'alsónadrág'.

d) Tulajdonságok illetve a velük jellemezhető emberek: kövér, buta, unalmas, jó/klassz, gyenge, nagy/erős

Ezek a szavak a szleng fő attrakciós központjai közé tartoznak, sok elnevezés születik rájuk, szép számmal metaforák is.

'Kövér' jelentésben jellemzőek a hagyományos állatmetaforák: lehmä (tehén), sika (disznó), porsas, possu (malac), emakko (koca), mursu (rozmár). Kevésbé hagymányos metafora a rokkinorsu (rockelefánt). A metaforák másik csoportja nagyméretű vagy kerek tárgyakkal azonosítja a kövér embert: kasa (rakás, halom), pulla (kalács), vuori (hegy), tankki (tank), ylileveä kuljetus (túl széles szállítmány), tynnyri (hordó), makkara (virsli -- a metaforikus jelentést kiegészíti a metonímikus: a virsli mint a kövér ember eledele), pallo (labda), pallero (gombóc), massa (massza), liikkuva lihatiski (mozgó húsospult). Külön alcsoportot alkotnak azok az összetételek, ahol a metafora "anyagmegnevezéssel" egészül ki: ihrakasa (hájhalom), ihrapallo (hájlabda), ihralaiva (hájhajó), rasvapallo (zsírlabda), lihavuori (húshegy), lihapulla (húsos kalács -- valódi étel, tehát a makkara szóra tett megjegyzés itt is érvényes).

Külső tulajdonságra vonatkoznak, s ezért szintén nagyon szemléletesek a 'gyenge, sovány' és a 'nagy, erős' jelentésű metaforák: siima (horgászzsineg), luukasa (csonthalom), henkari (vállfa), oksanen (ágacska), röntgenkuva (röntgenkép), luuviulu (csonthegedű), narunvarjo (kötélárnyék), viilu (furnérlemez), riisitikku (evőpálcika) 'gyenge, sovány'; ruho (állati tetem), raamikas (testes <raami 'keret'), kaappi (szekrény), kromosomimonsteri (kromoszómaszörny), kone (gép) 'nagy, erős'. 'Gyenge' jelentésben két idióma is szerepel: ei ole ruista ranteessa, ei ole papua. Mindkettő a ruista ranteessa/hihassa (rozs a csuklón/ruhaujjban) 'erős' idiómára vezethető vissza.

Az elvontabb tulajdonságokat (jó, buta, unalmas) megnevező metaforák közül némelyek egyszerű képzettársításokkal magyarázhatók, némelyek viszont rejtélyesnek tűnnek. Ahogy a metaforában egyfelől testet ölthetnek a legfinomabb gondolati árnyalatok, ugyanúgy válhat másfelől az elnagyoltság, a felületes és sematikus gondolkodás hordozójává. A szleng beszélői nem mindig veszik a fáradtságot, hogy a butaság és az unalom aspektusaira érzékletes képi megfelelőket keressenek, hanem megelégszenek néhány negatív jelentésű, igen gyakran trágár szó bevetésével. A következő szavak inkább szegényítik a nyelvet, mivel árnyaltságától fosztják meg: pikku-sika (kis disznó), mulkku, kyrpä (férfi nemi szerv), paska (szar), hinnti, homo (homoszexuális) 'buta'; kakka, paska (kaka), pissa (pisi), vittumainen (< vittu 'női nemi szerv'), öllötys, ällötys, oksetus (hányadék) 'unalmas'. Az alábbi példák már több-kevesebb leleményről tanúskodnak: älykääpiö (észtörpe), aivokääpiö (agytörpe), tonttu (manó), pahvi (karton), pelle (bohóc), muuli (öszvér) 'buta'. A szleng kutatóinak azzal is számolniuk kell, hogy látszólag motiválatlan vagy legalábbis egyértelműen nem magyarázható metaforákkal találják szembe magukat: nuija (buzogány), juusto (sajt), kätilö (szülésznő) 'buta'; tuore (friss), kypsä (érett) 'unalmas'.

A pozitív értelmű kifejezésekre különösen érvényesek a szleng változékonyságáról tett észrevételek. Az erős, gyakran túlzó megfogalmazásra való törekvés divatszavak sokaságát hívja életre, s ezek kifejezőereje hamar kimerül. A gyűjtésem idején legnépszerűbb 'jó, klassz' jelentésű melléknevek nagy része metaforikus: siisti (csinos, rendes), huippu (csúcs), rento (laza). A nasta (rajzszeg) szó feltehetőleg a menee nastaan (fején találja a szöget) idiómából származik.

e) Fél (gyáva), megért, elront valamit, dicsekszik, hazudik, megharagszik, bosszant

Ezek az igék vagy lelki, szellemi folyamatokra utalnak, vagy olyan megnyilvánulásokra, amelyek megnevezése már nagyobb mértékű absztrahálás eredménye. E csoport szavainál fontos szerepet játszik a metafora azon tulajdonsága, hogy konkrét, szemléletes képekkel ábrázol elvont fogalmakat. Ez a témakör különösen gazdag idiómákban, ami az érzékletes megfogalmazás igényén túl azzal is magyarázható, hogy az igét gyakrabban helyettesítik idiómával, mint a névszót. A névszók esetében már egy egyszavas metafora elegendő lehet, az igék esetében a kívánt hatás sokszor nem érhető el egyetlen másik ige behelyettesítésével, hanem csak egy bővebb frazeológiai egység pl.tárgyas vagy határozós szerkezet használatával. Elsőként az egyszerű metaforákra térek ki, azután veszem sorra az idiómákat.

A legérdekesebb metaforák ' dicsekszik' és 'megharagszik' jelentésben születtek. A dicsekvést kifejező igéknél közös jelentésmozzanat a dicsekvésben megnyilvánuló túlzás kivetítése valamely fizikai jelenségre pl. hőre vagy méretre: hehkuttaa (izzít), pullistella (dülleszt), leveillä (szélesen elterül), spennata (feszít).

A dühbe gurulást kifejező igék leggyakrabban hangjelenségeket vagy hangjelenséggel járó cselekvést/történést neveznek meg. Az azonosítás hátterében álló gondolat az, hogy "a méreg szétfeszíti az embert", ami robbanással vagy más hasonló zajjal jár: räjähtää (robban), revetä (reped), hajota (szétesik), naksahtaa, napsahtaa, naksua (pattan), poksahtaa (puffan, csattan), pimahtaa (reccsen), posahtaa (csobban). A következő metaforákban a lelkiállapot fokmérője a hőmérséklet: kiehahtaa (felforr), kiehua yli (túlforr), hikeentyä (kiizzad), hiiltyä (üszkösödik).

Az idiómák jó része szintén visszavezethető egy alapképre, amelynek aztán számos változata születik -- szép példáját adják tehát a nyelv variációs képességének. Az idiómaváltozatok úgy születnek, hogy a kifejezés tagjai képzettársítások sorát indítják el, s felcserélődnek az így kapott szavakkal, legtöbbször szinonimákkal. A 'becsap, hazudik' jelentésű viilata linssiin (a szemlencsébe reszel) idióma változatai -- sahata linssiin ( a szemlencsébe fűrészel), pissiä/kusta/höylätä silmään (szembe pisil/húgyozik/gyalul) mind tartalmazzák a becsapott ember látásának elhomályosítására való utalást, az eredeti jelentésszerkezet tehát megőrződik. Az idióma egyik tagja sokszor állandó. A 'hazudik' jelentésű puhua paskaa (szart beszél) idióma variánsaiban vagy az ige, vagy a tárgy változatlan: puhua pötyä/sontaa/sooppaa (szemetet/trágyát/szappant beszél), jauhaa/heittää paskaa (szart őröl/dob). Az idiómaláncok a behelyettesítendő és a behelyettesítő szavak rokon értelműségén kívül metonímikus viszonyra is épülhetnek. A vetää nenästä (orránál fogva húz) és a vetää hilseestä (korpájánál fogva húz) idiómák második tagjai között a térbeli érintkezés, a fejjel való kapcsolat teremti meg az összefüggést. A 'megharagszik' jelentésű idiómák többsége a polttaa päreensä (elégeti a forgácsát) kifejezésből eredeztethető: polttaa/palaa käämit/pinna/hihat/lahkeet (égeti az orsót/ruhaujjat/nadrágszárat, ég az orsó/ruhaujj/nadrágszár). Nem mindig állapítható meg, hogy a számtalan idióma közül melyik az eredeti, amelyhez képest a többi alakváltozat születik. Ha a változatok valamelyike megtalálható a Nykyslangin sanakirja vagy a Nykysuomen idiomisanakirja c. szótárban, azt tekintem alapalakanak.

Morfológiailag szóképzésnek (elvonás) tekinthető, de szemantikailag az idiómákból vezethető le az a szóalkotási mód, amely az idióma egyik tagját képzővel látja el és az egész kifejezés helyett használja. A jelenség a szintagmatikus jelentéstapadással is rokonságot mutat. Így keletkeztek a 'bosszant' jelentésű potuttaa, hatuttaa, patittaa szavak az ottaa pottuun/hattuun/pattiin kifejezésekből, mindhárom az ottaa päähän (fejbe vesz) változata.

Néhány további példa a fent említett jelentésekben használt idiómákra:

'fél': olla kusessa (húgyban van)

'megért': mennä kaaliin (a káposztába megy), hissi nousee ylös (felmegy a lift), pallo säteilee (sugárzik a labda), vääntää rautalangasta (lecsavar a vasdrótról), takoa kalloon (a koponyába ver)

'elront valamit': mennä käsille (kézre megy)

'hazudik': puhua läpiä päähänsä (lyukat beszél a fejébe)

'megharagszik': herne menee nenään (borsó megy az orrába), palaa kiinni (odaég), multa menee pinna (elmegy az orsóm), käydä hunttina/satasena (százasként - száz fokon? -- jár), käydä kuumana (forrón jár), ottaa ylikierroksia (plusz köröket tesz).

f) A fiatalok körében presztízst élvező tárgyak, élvezeti cikkek és a hozzájuk kapcsolódó cselekvések: autó, pénz, cigaretta, kerékpár, étel, szeszes ital, eszik, részeg

A csoport főneveire legszellemesebben egyes metaforikus összetételek utalnak. Károly Sándor kategorizálása alapján az analitikus metafora egyik típusát képezik: az összetétel utótagja (főtagja) már önmagában is metafora, de az egész kifejezés emocionális jellege szempontjából az előtagnak van döntő szerepe, amely valamely megkülönböztető jegyet emel ki, s ez teszi igazán merésszé a metaforát (Károly 1970: 242). A putkikameli (csőteve) 'kerékpár' szó utótagja önmagában is jelölhetné a kerékpárt, hiszen mind fizikai, mind funkcióbeli hasonlóság fennáll a két dolog között, de az előtag megléte két szempontból is javára válik a szónak. Egyrészt a jelölt tárgy egy további jellegzetességének megnevezésével leszűkíti a teve szó által keltett képzettársítások körét, másrészt viszont feszültséget teremt két egymástól távoli jelentésmezőbe tartozó szó összekapcsolásával:

'autó': sakkokone 'bírsággép', vauhtihirmu 'sebességszörny'

'kerékpár': kumikameli 'gumiteve', munamankeli, jalkamankeli, polkumankeli 'tojásmángorló, lábmángorló, taposómángorló'

'cigaretta': syöpäkääryle (ráktekercs), syöpätikku (rákpálca), purupötkö (rágórúd)

'sör': ohrapirtelö (árpaturmix)

'Eszik' és 'részeg' jelentésben az egyszavas metaforák helyett az idiómák jellemzők. A finn köznyelv a 'részeg' jelentést határozós szerkezettel fejezi ki (olla humalassa), s a szlengkifejezések egy részének is ugyanilyen a szintaktikai felépítése.

'Eszik': vetää napaansa (köldökébe húz), vetää/vedellä/heittää naamaansa/naamariin/huiviin (arcába/kendőjébe húz(ogat)/dob), kiskoa sisään (behúz), pistää murua rinnan alle (morzsát tesz a melle alá)

'Részeg': olla umpitunnelissa (zárt alagútban van), olla kaasussa/pilvessä (gázban/felhőben van), olla kanveesissa/finaalissa/pihalla (padlón/döntőben/udvaron van), olla tuiskeessa/sekasin (összevisszaságban van), olla apinana (majmul van), olla nakit silmillä (virsli van a szemén), olla perseet olalla (vállán van a feneke), olla tennarit olalla (vállán van a teniszcipője), olla tennarit perseessä (a fenekében van a teniszcipője), olla tossut/sukat sekasin (fordítva van a papucsa/zoknija), olla pellit kiinni (zárva van a pléhlemeze), vintti pimee (sötét a padlás).

g) Bűnözéssel kapcsolatos fogalmak: lop, verekszik, rendőr

A lopást kifejező metaforák egyik jellegzetessége az eufemisztikus fogalmazás: kääntää (megfordít), lainata (kölcsön vesz), ottaa talteen (begyűjt, elraktároz) sosialisoida (köztulajdonba vesz), hommata (kerít, szerez), jäädä käteen (kezében marad), ottaa taskualennuksella (zsebárleszállításon vesz), käyttää koululaisten taskualennusta/visaa (az iskolások zsebárleszállítását/ VISA-kártyáját használja.

'Verekszik': ottaa miehestä mittaa (méretet vesz az emberről), ottaa erää (elmegy egy menetre), ottaa lukua (rászámol vkire -- ökölvívásban), ottaa matsia (megmérkőzik), niitata (szegecsel), ladata (tölt), myllyttää (őrőltet, daráltat)

'Rendőr': sinivuokko (májvirág), smurffi (hupikék törpike -- jegyellenőr a buszon). E metaforák alapja a színbeli hasonlóság.

h) A kérdőív iskolai élettel kapcsolatos fogalmai közül egyedül magára az iskolára születtek nagyobb számban metaforák. Ezek kivétel nélkül igen sötét színekkel festik le az ifjúság életének e fontos színhelyét: pakkolaitos (kényszerintézet), kidutushuone (kínzókamra), kidutuslaitos (kínzóintézet), vankila (börtön), tappolaitos (ölőintézet), keskitysleiri (koncentrációs tábor), teurastamo (vágóhíd). Csupán a päivähoitopaikka, päivähoitolinja szavak engednek teret kevésbé véres képzettársításoknak, ezek a päiväkoti 'óvoda' szóra emlékeztetnek).

i) Társasági élettel, zenével, szerelemmel, szexualitással kapcsolatos fogalmak: zene, hangszeren játszik, táncol, csoport, szerelmes, együtt jár valakivel, barát, barátnő, lefekszik valakivel

A 'zene' metaforikus kifejezései meglehetősen egysíkúak, a 'zaj' szó különböző szinonimáit találjuk közöttük: meteli, melu, möly, mökä, häly. A hangszeren való játékra pedig -- a dolog természetéből adódóan -- leginkább hangutánzó szavakkal utalnak, a metafora szerepe másodlagos. A tykittää (ágyúz), antaa lämää (jégkorongban lő) szavak a dobolás metaforái.

A táncolás metaforái táncra emlékeztető mozgásokat neveznek meg: heilua, huojua (ringatózik, hajladozik), hyppiä (ugrál), revittää (szaggattat, tépet). Felbukkant egy hajózási szaknyelvből kölcsönzött szó is: reivata (vitorlát becsavar) -- a tánccal közös elem itt nyilvánvalóan a forgás.

'Csoport' jelentésben használatos metaforák a lössi (lösz) -- az azonosítás alapja az alkotóelemek sokasága --, lauma (nyáj).

A szerelem témaköre erősen foglalkoztatja a szleng beszélőinek fantáziáját. A kifejezések között akad olyan is, amely kissé elüt a megszokott képzettársításoktól. Széles körben ismert idióma az olla pihkassa (gyantában van) 'szerelmes'; eszerint a finnek számára a szerelem nem sötét verem, amibe be lehet esni, hanem valami ragacsos dolog, amiben ott lehet ragadni. Az előbbi kifejezés nyomán született az olla tahmeena (<tahmea 'lepedékes, ragacsos). A diszfemisztikus látásmód ezt a témakört sem kerüli el. 'Szerelmes' jelentésben nem tartoznak a legfinomabb megfogalmazások közé az olla kiimassa (tüzel), olla räkänä jhk (takonynak lenni vkiért), 'barátnő' jelentésben a rätti (rongy), koira (kutya), kone (gép), hoidokki (gondozott). Konvencionálisabb képzettársításokon alapulnak a következő metaforák: olla seitsemennässä taivaassa (a hetedik mennyországban van), menettää sydämensä (elveszíti a szívét), olla hulluna (bolondul), olla lääpällään (el van terülve), seota jhk (bele van gabalyodva vkibe), olla menossa jhk (megy valakiért) 'szerelmes'; kulta (arany), muru (morzsa) 'barátnő'. Némi cinizmussal vannak fűszerezve az olla haksahtanut (kisiklik, melléfog) 'szerelmes' és a maanvaiva (barátnő) szavak.
Kétszeres metafora a pallo jalassa (labda a lábon) kifejezés: elsődleges jelentése 'meg van bilincselve', s ennek alapján használja a szleng 'barátnő' jelentésben is. Figyelemre méltó és elgondolkodtató, hogy míg 'barátnő' jelentésben egy sor metaforával találkoztam, 'barát' jelentésben eggyel sem. Természetesen alaposabb vizsgálatok kellenének annak megállapításához, hogy ez a véletlen műve-e, vagy pedig arra utal, hogy a fiúk -- akik feltehetőleg többet használják a 'barátnő', mint a 'barát' szót -- élénkebb képzelőerővel rendelkeznek.
Adatközlőim a várakozásnak megfelelően bőségesen elláttak 'szeretkezik, lefekszik valakivel' jelentésű szavakkal. A metaforák nagy része mozgások vagy mozgással járó cselekvések megnevezésével ábrázolja a nemi aktust: vetää, vedellä (húz, húzgál), työnnellä (tologat), painaa, painella (nyom, nyomogat), pökkiä, tökkiä (döfköd), astua (belép), pönkittää (alátámaszt), viilata (reszel), höylätä (gyalul), veivata (forgat), jynssätä (súrol, fényesít), jyystää (léket vág), puikottaa (megkésel), porata (fúr), ruuvata (csavaroz --vö. ang. szl. to screw), pumpata (pumpál), kepittää, seivästää (karót bever).

j) A szlenget beszélők környezetében kisebbségben levő csoportok: vidéki, külföldi

E témakörben a nyelvi lelemény sajnálatos módon a rosszmájúsággal társul, nagyon sok kifejezés nyelvileg igen szellemes, de durva, sértő. Néhány adatközlőm el is határolta magát ezektől a szavaktól, megjegyezvén, hogy őmaga sohasem veszi szájára őket. Bár a témakör szavainak zöme metonímia, metaforákra is akad példa: citypelle (a város bohóca), jyväjemmari (gabonarejtegető), traktoripiru (traktorördög) 'vidéki ember', lakupelle (medvecukorbohóc), värivikainen (színhibás), laku (medvecukor), negatiivi (filmnegatív), painovirhe (nyomdahiba), lehdenpurija (levélrágó), taatelintallaaja (datolyataposó) 'külföldi'.

k) Egyéb: a kérdőív néhány besorolatlan címszava és a külön említett szavak

Mivel az előzőekben már több ízben próbáltam felvázolni a metaforák hátterében álló gondolkodásmódot is, most csak néhány jól sikerült példát sorolok fel: helpotushuone (a megkönnyebbülés szobája), hotelli helpotus (hotel megkönnyebbülés) 'wc', proleputki (prolicső) 'busz', kanuuna (ágyú) 'másnaposság', pullonpohjat (üveg alja) 'szemüveg', moppi (felmosó) 'haj', seepra (zebra) 'jégkorongbíró'(fekete-fehér csíkos inget visel), heittää veivinsä (eldobja a kurbliját) 'meghal', puhua norjaa (norvégul beszél) 'hány'.

Metonímia

Mielőtt rátérek szóanyagom metonímiáinak vizsgálatára, tisztáznom kell egy fogalomhasználati problémát: a metonímia és a szinekdokhé egymáshoz való viszonyát. Szathmári István a szinekdokhét a metonímia egyik alfajának tekinti, és háromféle dolgot ért alatta: a nem és fajta, a rész és egész valamint az egyes szám és a többes szám felcserélését (Fábián-Szathmári-Terestyéni 1958:112). Károly Sándor ezzel szemben egyrészt külön kategóriának veszi a metonímiát és a szinekdokhét, másrészt a szinekdokhé fogalmát egyedül a nem-faj viszonyon alapuló poliszémia jelölésére használja. Idézett művében csupán említi a két fogalomviszony közti különbséget, de nem fejti ki részletesen (Károly 1970: 164). Dolgozatomban Károly Sándor felosztását követem annyiban, hogy csak a nem-faj viszonyon alapuló névátviteleket tekintem szinekdokhénak, mivel szerintem a rész-egész viszonyon alapuló névátvitel nagyon közeli rokona a térbeli érintkezésre épülő névátvitelnek, s nem szükséges külön kategóriában tárgyalni őket. Annyiban viszont Szathmárival értek egyet, hogy ha a metonímia terminuszt a képzettartalmak érintkezésén alapuló névátvitel összefoglaló elnevezéseként használjuk, a szinekdokhé elfogadható altípusként. Saját felosztásomban ennek alapján a metonímán belül két altípust különböztetek meg: a szűkebb értelemben vett metonímát és a szinekdokhét.

a) Szűkebb értelemben vett metonímia

A kifejezendő és a kifejező közötti térbeli érintkezés többféle lehet. Használhatják a hely, a tárolóeszköz nevét a benne lévő dolog neve helyett: massi (erszény) 'pénz', tiilirakennus (téglaépület) 'iskola', passikuva (útlevélkép) 'arc'; az állandó munkaeszköz nevadott foglalkozású ember neve helyett: maija (szl. rendőrautó) 'rendőr', ratsu (hátasló), heppa (lovacska) 'lovasrendőr'; vagy egyszerűen a térben egymás mellett egyidőben adott dolgok egyikének a nevét a másik helyett: haiku (füst) 'cigaretta', naamari (álarc) 'arc', jelle (szl. oroszlán) 'rendőr' (a finn rendőri egyenruhán a címer oroszlánja), paukku (pukkanás) 'szeszes ital'.

Anyagbeli érintkezésen alapuló metonímiák: läski (szalonna), ihra (háj) 'kövér ember', rauta (vas) 'autó', maltainen (malátás) 'sör'.

Az ok-okozati viszony felcserélése figyelhető meg a kaato (ledöntés) 'részegség' szóban.

A rész-egész viszonyon alapuló metonímiákból szóanyagom csak a gyakoribb pars pro toto típust tartalmazza, azt viszont igen szép szép számmal. Tárgyra utal a rész megnevezésével a pönttö (vécécsésze) 'wc', renkaat (kerekek) 'autó', mittari (taxióra) 'taxi'. A testrésznevek metonímiaként több funkciót is betölthetnek: helyettesíthetik egy olyan nagyobb testrész nevét, amelynek maguk is részei, vagy pedig állhatnak tulajdonosuk neve helyett. Az előbbire példa a pläsi (ló fején található fehér vonal), lärvi (nyj. száj) 'arc'; kallo (koponya), aivo (agy), levy, pärstä, pläsi (szl. arc) 'fej'; istumalihakset (ülőizmok) 'fenék'; maitorauhaset (tejmirigyek), nännit (mellbimbók) 'mell'; az utóbbira a karva (szőr), töpsy (üstök, bóbita), tussu (női nemi szerv) 'lány'.

A pars pro toto metonímiának sajátos típusát kiselik a bahuvríhiszavak. Ezek olyan alárendelő összetételek, melyek főnévi utótagja a kifejezendő dolog egy részét nevezi meg, előtagja pedig az utótag jelzője. Leggyakoribb használati körük a személyre való utalás, s egy és ugyanaz a szó sokszor állhat főnévként és melléknévként egyaránt, pl. a puupää (fafej) szó jelentése lehet 'buta' vagy 'buta ember'(Vesikansa 1989: 250-1). Ez a példa azt is illusztrálja, hogy a bahuvríhiszavak előtagja -- a szlengben különösen --gyakran metafora. A szleng bizonyos témakörei -- a kérdőíven is szereplők közül a 'buta', 'rendőr', 'vidéki', 'külföldi'-- kifejezetten bővelkednek bahuvríhiszavakban, mivel ez a fajta szóalkotásmód tág teret enged a variációnak.
'Kövér': ihrapese (hájsegg), ihramaha (hájhas)
'Buta': vesipää (vízfej), kusipää (húgyfej), pahvipää (kartonfej), läskipää (szalonnafej), taliaivo (faggyúagy), siloaivo (simaagy), tahna-aivo (tésztaagy)
'Gyáva': kumiperse (gumisegg), kusihousu (húgynadrág), vellihousu (kásanadrág), jänishousu (nyúlnadrág)
'Rendőr': jauholakki (lisztsapka), paskalakki (szarsapka), paskajalka (szarláb), sinihattu (kékkalap), sinilakki (kéksapka), lättähättu (laposkalap), lättäjalka (lúdtalp)
'Vidéki': maalaistossu (vidéki papucs), heinäkenkä (szénacipő), heinähattu (szénakalap), multasaapas (földcsizma), lantavarvas (trágyalábujj)
'Külföldi': rättipää (rongyfej) 'muzulmán', mutakuono, mutanaama (iszappofa), savunahka (füstbőr), lakunaama (medvecukorpofa), vinosilmä (ferdeszem), rautapää (vasfej)

b) Szinekdokhé

Szinekdokhénak minősítek egy szlengszót, ha valamely alkategória (faj) nevével utal egy fölérendelt kategóriára (nem) vagy fordítva. Az előbbit tágulásos, az utóbbit szűküléses szinekdokhénak is nevezik (Károly 1970: 167-8). Tágulásos szinekdokhé a valuutta (valuta), dollari (dollár) 'pénz', farmeri (farmer) 'vidéki ember', norsutautinen (elefántkóros) 'kövér', riisitautinen (angolkóros) 'sovány', mämmi (finn húsvéti édesség) 'étel', szűküléses az aine (anyag) 'pálinka', nautintoaineet (élvezeti anyagok), juoma, juotava (innivaló) 'szeszes ital', menopeli (közlekedési eszköz) 'kerékpár, autó'. Mivel a kérdőív részletesen elkülöníti életkor alapján a férfiak és nők csoportjait (lány, nő, idős nő, fiú, férfi, idős férfi), de a szleng beszélői -- hol hanyagságból, hol szándékosan -- nem mindig élnek ezzel a különbségtevéssel, az egyes csoportokra utaló elnevezések felcserélődnek. Az így keletkezett szinekdokhék tárgyalásakor a 'nő' és a 'férfi' kategóriákat tekintem fölérendelteknek, a 'lány' és az 'idős nő' illetve a 'fiú' és az 'idős férfi' kategóriákat alárendelteknek. Tágulásos szinekdokhé az akka, ämmä, eukko, harppu (idős nő) 'nő' jelentésben és az äijä, ukko (idős férfi) 'férfi' jelentésben, szűküléses a leidi, daami (nő) 'idős nő' és a mies (férfi) 'fiú' jelentésben. Szinekdokhénak tekinthetők azok a szavak is, amelyek elsődlegesen tipikus női vagy férfi foglalkozásokat jelölnek, s így válnak a nőkre vagy férfiakra általában vonatkozó szavakká: huora, vosu (prostituált) 'nő', jätkä (faúsztató munkás) 'férfi', sälli (iparossegéd) 'fiú'. Természetesen az egyes alkategóriák elnevezései is keveredhetnek (pl. idős nőt jelölő szóval utalnak fiatal lányra), de ezek a szavak nem tartoznak a szinekdokhék körébe.

9.2.1.3. Jelentésátvitel

A jelentésátvitelnél a szavak funkcionális tényezői pont fordítva lépnek kapcsolatba egymással, mint a névátvitelnél. Nem a képzettényezők, hanem a névtényezők képeznek egymással asszociációs egészet -- azaz az egyik hangsor nyomán felidéződik bennünk a másik --, s ennek következtében az egyik szó képzettartalma magához vonja a másik szó képzettartalmát (Papp 1963: 11). A jelentésátvitel alapulhat hasonlósági és érintkezési asszociáción.

a) Hasonlósági jelentésátvitel

A szleng beszélői tudatosan élnek a szóalkotás ezen módjával, az alábbi példák tehát nem keverendők össze a népetimológia termékeivel. Népetimológiáról akkor beszélhetünk, ha a nyelvtudat egy számára értelmetlennek tűnő hangsort úgy próbál értelmessé tenni, hogy kisebb hangalaki változtatásokat végez rajta vagy morfológiailag átértékeli a szót (Papp 1963: 24-25). Gyakori kísérője tehát az idegen nyelvekből történő átvételnek. A Nykyslangin sanakirja magyar vonatkozású népetimológiát is tartalmaz: az 'Egri bikavér' elnevezése a finn szlengben Erkin pikakivääri (Erkki gyorspuskája).

Saját gyűjtésű anyagomban nem fedeztem fel tévedésen alapuló példákat. A hasonló alakú szavakkal való felcserélés tudatosnak látszik, mivel olyan esetekben találkozunk velük, ahol semmiféle megértési probléma nincs. A hasonlósági jelentésátvitel nem feltétlenül jelentkezik önmagában: a humoros hatást csak fokozza, ha a kifejezendő és a kifejező nemcsak hangalak, hanem jelentés tekintetében is közel áll egymáshoz. A zenei szaknyelvből ismert largo 'lassan' szó nemcsak azért válhatott a Lada típusú autók elnevezésévé, mert a két hangsor eleje azonos, hanem mert az előkelőbb márkájú autókhoz képest a Lada valóban lassú. Szellemes szójáték a koettelemus (megpróbáltatás) szó 'dolgozat' jelentésben (<koe). A példák többségénél azonban a kifejező szó eredeti jelentése és a kifejezendő szó jelentése között nincs számomra világos összefüggés: kuppa (szifilisz) 'fej' (vö. koppa szl. 'fej'), A (hajókormány) 'fenék' (vö. perä 'valaminek a hátsó része), pullero (szl. üveg) 'kövér' (vö. pullea 'kövér), mälsä 'unalmas' (vö. tylsä), mustikka (áfonya) 'rendőrautó' (vö. szl. musta maija 'rendőrautó), olla tuubassa (tubában van) 'részeg' (vö. szl. tuubi 'üveg'), obelixi 'Opel', koittaa (hajnalodik) 'szeretkezik' (vö. lat. coitus).

b) Érintkezési jelentésátvitel

A jelentéstapadás néven is ismert jelenség lényege, hogy bizonyos szavak sűrű mondatbeli együttes előfordulása következtében a szintaktikai egység valamely tagja felveszi az egész szószerkezet jelentését. A szintagmatikus jelentéstapadás az idiómák rövidülésének egyik módja: jauhaa 'hazudik' (< jauhaa paskaa), olla perseet 'részeg' (< olla perseet olalla), olla nakit 'részeg' (< olla nakit silmillä). Sajátos esete az elvonással való összefonódása: egy idióma alkotóelemeként egy adott jelentésben szereplő szó az idiómán kívül, önmagában állva is megkapja az idiómán belüli jelentését. Így vonták el a maksaa mansikoita/pähkinöitä/hunajaa (eprekbe/mogyorókba/mézbe kerül) 'sokba kerül' kifejezésekből a mansikka, pähkinät, hunaja szavakat 'pénz' jelentésben.

c) Szócsere a szavak szinonímiája alapján

A jelentésátvitel e kategóriáját Kis Tamás alkalmazza tanulmányában (Kis 1992: 364). A jelentésbeli szóalkotás útján keletkezett szlengszavak olyan szinonimákkal is felcserélődhetnek, amelyek csak a kifejező szóval állnak jelentéstani kapcsolatban, de ahhoz a folyamathoz, melynek során az létrejött, már semmi közük nincs. Ha tehát nem ismernénk a közbülső láncszemet, a szó teljesen motiválatlannak tűnne. A piimä (író) szó és a 'félénk, gyenge ember' jelentés között a maito (tej) szó jelenti a kapcsolatot, amely feltehetőleg az angol milky 'félénk' szó tükörfordítása a finn szlengben. 'Unalmas' jelentésben egyaránt használatos a hasonló hangzású ällöttävä és öllöttävä szó. A NS két jelentését tünteti fel az ällöttää szónak: 'undorít, hányingert kelt' és 'szájtátva bámul'. Szlengjelentése az első jelentésen alapuló metafora -- igazolásképp további szinonimák sorolhatók fel: yököttävä, oksetus. Az öllöttää szó elsődleges jelentése 'kidüllesztett szemekkel bámul', az ällöttää szóval tehát mind hasonló hangalakja, mind pedig jelentéseinek egyike révén kapcsolatba hozható. Ennek eredményeképpen a szleng beszélői az ällöttää szó másik jelentésével is felruházták, és ugyanúgy használják metaforaként is.

9.2.1.4. A jelentésbeli szóalkotás egyéb fajtái

a) Tulajdonnevek köznevesülése

A tulajdonnevek köznévként való használata a szlengben a metaforikus névátvitellel rokonítható. Két alaptípus különíthető el: keresztnevek köznevesülése és konkrét személyek (filmszereplők, mesefigurák stb.) nevének köznevesülése. Mivel a keresztneveknek nincs önálló, szövegkörnyezettől vagy szituációtól függetleníthető jelentésük, a névátvitel alapja nem a szójelentések, hanem a szóhangulatok azonossága. Azok a finom hangulati árnyalatok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy személynév valamely hasonló konnotációjú köznév helyett szerepeljen, teljességgel csak anyanyelvűek számára érzékelhetőek.

A köznevesült keresztnevek legnépesebb csoportját szóanyagomban a 'lány, nő' jelentésű női nevek alkotják. Ezek minden bizonnyal a finnek számára legnőiesebbnek tűnő vagy a nőiség valamely általános jegyét felidézni képes nevek közül kerültek ki: mimmi, lyyli, doris/dooris, elli, sohvi, pirkko. 'Fiú' jelentésben ezzel szemben csak a jannu és a számomra ismeretlen eredetű nuori Unto szerepelt. Nagy előszeretettel használnak személyneveket egyes negatív tulajdonságok jelölésére is: taavi, tauno, paavo, ilpo, olli 'buta'; olli gyáva. További példák: kalle 'rendőr', eino, maajussi, jussi suomalainen 'vidéki ember', lakupetteri '(sötét bőrű) külföldi', yrjötä 'hányni'.

Konkrét személyek nevei viselőjük valamely konkrét tulajdonsága révén válhattak az adott tulajdonsággal összefüggő jelentés hordozóivá a szlengben. Példáimban a névátvitel mindig külső tulajdonságra vezethető vissza: pontso/bontso/ponzo/bonzou 'kövér'< Bontso (rajzfilmben szereplő nagytestű kutya), mara (Martti Ahtisaari beceneve) 'kövér', lollot 'mell' (< Gina Lollobrigida), rambo 'erős' (<Rambo, akciófilmek hőse), adonis 'nagy, erős ember' (<Adonis, a görög mitológia alakja -- a névátvitel tévedésen alapul, mivel Adonis szépségéről és nem testi erejéről volt híres). Nem személynévi eredetűek, de ebbe a csoportba sorolhatók a gesta, kesta 'rendőr' (< Gestapo) szavak. A köznevesülés metonímiával rokon esete, amikor egy fogalomra valamely jellegzetes képviselőjének nevével utalnak pl. Kissalan poika 'rendőr' (< Kissalan pojat c. detektívregény ill. film).

b) Jelentésbővülés, jelentésszűkülés

Ebbe a kategóriába sorolom azokat azokat a köznyelvben is létező szavakat, amelyeket a szleng a köznyelvinél tágabb vagy szűkebb jelentésben használ. Ezek a szavak tehát nem azonosak a már korábban tárgyalt köznyelvi átvételekkel, hiszen ott a köznyelvi szó változatlan jelentésben, csupán stílusárnyalatánál fogva kerül át a szlengbe. A névátvitel kategóriái közül a szinekdokhéhoz állnak legközelebb. A különbség az, hogy a jelen pontba sorolt szavak jelentése nem a nem-faj viszony mentén bővül ill. szűkül.

Jelentésbővüléssel keletkezett szavak: kaima (drusza) 'barát', turpa (állat pofája) 'arc', kova (kemény) 'nagy, erős'.

Jelentésszűküléssel keletkezett szavak: perä (vminek a hátsó része), takalisto (vminek a hátulja, mögötti része) 'fenék'; rykelmä (halom, csoportosulás) 'embercsoport'.

c) Összetett jelentésváltozások

Bár már az eddigiekben is említettem olyan példákat, ahol több jelentésbeli szóalkotási folyamat eredményeképpen vagy pedig egyfajta szóalkotási típus többszöri alkalmazása során születik az új szó, érdemes külön pontban is szólni róluk. A most következő szavaknál a jelentésváltozások lépcsőfokainak leírása csupán feltételezésen alapul.

A laku (< lakritsipatukka 'medvecukorrúd') 'rendőr' szó keletkezésének megértéséhez tudni kell, hogy a patukka (gumibot) szó 'rendőr' jelentésű metonímia a szlengben. Jelentésátvitel útján a lakritsipatukka (melynek a laku rövidített szlengváltozata) is felveszi ezt a jelentést.

A sekstata 'szeretkezik' szót a Nykyslangin Sanakirja a következőképp eredezteti: sekstata < szl. sekstika 'csók' < régi szl. sekstika '60 penniért kapható csók (sütemény) < sv. sextio '60'. A svéd szó átvételekor metonímikus jelentésváltozás történt, majd pedig a csók mint sütemény szlengelnevezése felvette a csók szó másik jelentését is (érdekes, hogy ennek a szónak a poliszémiája a magyarban és a finnben is megtalálható), s ezután már csak igeképzővel kellett ellátni a szót. A seksi 'szex' szónak tehát közvetlen szerepe nem volt a sekstata szó létrehozásában, de megszilárdulásában és elterjedésében a két szó hangalaki közelsége nem hagyható figyelmen kívül.

'Eszik' jelentésben szerepel egy eltorzított idióma is: heittää hetulaan (hetula 'rojt, fodor').A heittää hetulaa idióma eredeti jelentésében a heittää huulta 'össze-vissza beszél' szinonimája. A finn szlengben az evésre több olyan kifejezés létezik, amely a heittää 'dob' igéből és a 'száj' vagy 'arc' valamelyik (szleng)elnevezésének illativusi alakjából tevődik össze, pl. heittää naamariin, huiviin. Adatom ugyan nincs rá, de ennek analógiájára lehetséges lenne egy heittää huuleen (huuli 'ajak') változat is. Ugyanúgy, ahogy 'össze-vissza beszél'jelentésben a huuli és a hetula szavak ugyanazt a szintaktikai és jelentéstani funkciót töltik be az idiómában, ez megtörténhet 'eszik' jelentésben is. Mindemellett az is előfordulhat, hogy adatközlőm egyszerűen nem ismerte a heitää hetulaa pontos jelentését.

d) Ellentétes értelmű szavak használata

Ez a jelenség a szleng ironikus kifejezésmódjával függ össze: valopää, älypää (lángelme) 'buta', karu (sivár) 'jó, klassz', fabu (idős férfi) 'idős nő', jätkä (fiú) 'lány', vosu (lány) 'fiúbarát'.

A pozitív tartalmú mondandó nyomatékosítása végett a melléknevek előtt gyakran szerepelnek negatív jelentésű szavak mértékhatározóként: sika hyvä, sairaan hyvä 'disznó jó, betegül jó'.

9.2.1.5. Jelentésváltozás a szlengen belül

A jelentésbeli szóalkotásmódok bemutatásánál felsorolt szavak zömmel azt a folyamatot példázták, amelynek során egy köznyelvi szót a szleng beszélői új jelentéssal ruháznak fel. Ugyanez természetesen szlengszavakkal is megtörténhet, annál is inkább, mivel a szleng változékonysága nem csupán azt jelenti, hogy egyes szlengszavak üstökösként feltűnnek, majd pedig a semmibe vesznek, hanem azt is, hogy jelentésükben meg-megújulnak. A szleng beszélői számára valójában teljesen lényegtelen, hogy köznyelvi vagy szlengszót használnak-e új jelentésben. Ennek megfelelően ugyanazokat a jelentésbeli szóalkotási kategóriákat állíthatjuk fel a szleng szavaira vonatkoztatva is. A jelentésváltozáson átment szlengszavakat nem különítem el aszerint, hogy eredeti jelentésében a szó alaki vagy jelentésbeli szóalkotás eredménye-e. (Ez esetleg azért lehetne indokolt, mert az utóbbi esetben többszörös jelentésváltozással van dolgunk.) A most következő példáknál zárójelben nem a köznyelvi, hanem az eredeti szlengjelentés szerepel.

a) Névátvitel

Metafora: impo (impotens) 'buta', jämä (csikk, maradvány) 'gyenge', 'idős ember', dorka, nuija, taavi, höhlä, taukki (buta) 'unalmas', löysä (buta) 'gyenge', tenu, tenttu, tönu (denaturált szesz) 'szeszes ital', menovesi (benzin) 'pénz', 'szeszes ital', olla ulalla (nem ért valamit) 'részeg', olla pilvillä (kábítószer okozta mámorban van) 'szerelmes, potta (bukósisak) 'haj', rassata (megkésel) 'lefekszik vkivel', kyylä (rendőr, börtönőr) 'tanár' (ez a szó abba a metaforarendszerbe illeszkedik, amely az iskolát börtönként ábrázolja).

Szűkebb értelemben vett metonímia: hedari (fejfájás) 'fej', daisarit (mell) 'melltartó', pönttö, daiju (fej) 'buta', vittuuntua (elege lesz vmiből) ' megharagszik', hurri (svéd ember) 'svéd nyelv mint tantárgy', lätkä (korong) 'jégkorong'

Szinekdokhé
Tágulásos: juntti (vidéki ember) 'férfi'
Szűküléses: kama (áru) 'kábítószer', friidu, misu, kimma, dooris, muija, vosu, lyyli, eukko, akka, ämmä (lány) 'barátnő', poitsu, kundi (fiú) 'barát'

b) Jelentésátvitel

Hasonlósági: pullero (üveg) 'kövér' (vö. pullea 'kövér')

Érintkezési: maija 'rendőrautó' < musta maija

c) A jelentésváltozás egyéb fajtái

Tulajdonnevek köznevesülése: mara (Martti Ahtisaari)

Ellentétes értelmű szavak használata: ökö (újonc) 'öreg ember'

9.2.1.6. Eufemizmusok és diszfemizmusok

Az eufemizmus és a diszfemizmus nem szóalkotásmód, hanem valamely szóalkotásmódhoz társuló szemléletmód, amely vagy szándékosan szépíti, vagy durvítja a valóságot. Az eufemisztikus vagy diszfemisztikus kifejezésmód jellegénél fogva legjobban a jelentésbeli szóalkotással keletkezett szlengszavaknál mutatkozik meg.

A köznyelv túlnyomórészt azért használ eufemizmusokat, hogy ne kelljen nevén neveznie egyes tabunak számító dolgokat. A szlengben nem ez a helyzet, hiszen tiltott, szégyellnivaló témák nincsenek. Az eufemisztikus kifejezésekkel a humoros hatás fokozása a cél vagy esetleg a beszélő állásfoglalásának kinyilvánítása: az ottaa talteen (begyűjt, elraktároz), sosialisoida (köztulajdonba vesz) 'lop', ottaa miehestä mittaa (méretet vesz az emberről), ojentaa (kiegyenesít) 'verekszik' szavak azt sugallják, hogy használójuk nem ítéli el a lopást és a verekedést, vagy pedig éppen a szellemeskedő megfogalmazás által salát maga elől is rejtegetni próbálja rosszallását, lelkiismeret-furdalását. Egyetlen esetben éreztem, hogy azért születtek eufemisztikus kifejezések, mert így könnyebb az adott dologról beszélni, mégpedig az olla jonkun kans sillain (úgy van valakivel), olla silleen (úgy van), tehdä sitä (azt csinálni), tehdä (csinálni) 'lefekszik valakivel' kifejezéseknél.

Az eufemizmusok sokszor úgy kerülik el a pontos megnevezést, hogy körülírják a fogalamat. A finn szleng néhány jól sikerült eufemisztikus körülírása: hätää kärsivien huone (szükséget szenvedők szobája) 'wc', hyvän olon liemi (a jó közérzet leve) 'szeszes ital', on ottanut jotain ("bevett" valamit), olla maistissa (ízlelésben van) 'részeg'. A túlságosan tolakodó fiúktól próbálnak megszabadulni a következő kifejezésekkel: tykkään tytöistä (a lányokat szeretem), olen saanut tiukan katolisen kasvatuksen enkä usko esiaviollisiin suhteisiin (szigorú katolikus nevelésben részesültem, és nem hiszek a házasság előtti kapcsolatokban). A körülíráshoz hasonló funkciót töltenek be az idiomatikus kifejezések is: heittää veivinsä (eldobja a kurbliját) 'meghal', heittää leijat (sárkányt ereget) 'szellent', heittää laatat/kaakelit (csempét dob), puhua norjaa (norvégul beszél) 'hány'.

A diszfemizmus Carnoy megfogalmazásában "reakció a nyelv pedantériája, merevsége és fontoskodása, de ugyanakkor nemessége és méltósága ellen is". Kétélű fegyver tehát: "Arra törekszik, hogy alacsony szinten, a közönséges, vulgáris érzések szintjén tartsa a nyelvet. Másfelől viszont szegénységében és nyomorában is jó humorról árulkodik, s egyszerre tartja a nyelvet az átlagos tudat szintjén és teszi mégis pikánssá, ízessé, othonossá". A diszfemizmus lényege, hogy "méltóságteljes vagy egyszerűen csak megszokott kifejezéseket vulgárisabb, emberközelibb és vidámabb témakörökből vett kifejezésekkel cserél fel" (Partridge 1950: 14).

Szóanyagom diszfemizmusai, mint már említettem is, többségükben egysíkú, mindent egybemosó gondolkodást tükröznek. Jellemző, hogy ugyanaz a néhány szó ismétlődik eltérő jelentésekben. A vittu (női nemi szerv) származékai a vittuilla 'dicsekszik', vittumainen 'unalmas', painu vituun 'menj innen!', vittupää (buta, unalmas ember). A paska 'szar' szó szinte bármilyen negatív jelentést felvehet: 'buta', 'unalmas', 'rossz autó', 'iskola'; paskapää (szarfej), paska-aivo (szaragy) 'buta', paskalakki (szarsapka), paskajalka (szarláb), paska nuppi (szar gomb) 'rendőr. Számos kifejezésben szerepel a kusi 'húgy' szó ill. valamelyik származéka: kusta homma/juttu/tilanne ("elhúgyozza" a dolgot/helyzetet) 'elront valamit', olla kusessa (húgyban van) 'fél', kusettaa (húgyoztat) 'hazudik', kusihousu (húgynadrág) 'gyáva ember'. A homo 'homoszexuális férfi' szóanyagomban előforduló szlengjelentései: 'buta', 'rendőr', 'svéd'. Az első két jelentésben szerepel a kyrpä (férfi nemi szerv) is. További diszfemizmusok: karju (kandisznó) 'férfi', ruho (állati tetem) 'kövér', pelle (bohóc) 'tanár', sonta (trágya) 'étel', natsi (náci) 'német', gesta (< Gestapo) 'rendőr', vanha pieru (öreg fing) 'öreg ember'. A fenti idézetben emlegetett jó humor, vidámság, pikantéria és otthonosság nyomait csak néhány kifejezésben fedeztem fel: värivammainen, värivikainen (színfogyatékos, színhibás) 'külföldi', citypelle (város bohóca), lantavarvas (trágyalábujj) 'vidéki', pallo jalassa (bilincs), maanvaiva (csapás) 'barátnő'.

A jelentésbeli szóalkotásról szóló fejezet zárásaként Eric Partridge gondolatát idézem: "minél fogékonyabb egy nemzet kultúrája a jelentésárnyalatok iránt, minél érzékenyebb rájuk az egyén, minél több szemszögből szemlélhető egy tárgy vagy egy gondolat, annál inkább képesek vagyunk -- sőt kötelességünk -- új jelentésben értelmezni régi szavakat" (Partridge 1950: 22). A jelentésbeli szóalkotás -- nemcsak a szlengben, hanem a nyelv minden rétegében -- a világ összefüggéseinek felismerésén, az emberi gondolkodás rugalmasságán alapul.

9.2.2. Alaki szóalkotás

Az alaki szóalkotás a meglevő morfológiai készlet (szók, szórészek) új kombinációja útján új morfológiai egységeket létesít, s az így előállott morfológiai szerkezeteket használja fel új jelentéstartalmak kifejezésére (Papp 1963: 11). Legfontosabb típusai a szóösszetétel és a szóképzés.

9.2.2.1. Szóösszetétel

A szleng általában rövid, frappáns kifejezésmódra törekszik. Szívesebben csonkítja a szavakat, minthogy hosszú összetételeket alkosson. Az összetett szlengszó általában csak egy a számos szinonima közül, és akkor hozakodnak vele elő, amikor a kifejezendő tartalomra különleges hangsúlyt kívánnak fektetni.

A szlengben született összetett szavak két csoportra oszthatók. Az első esetben tisztán alaki szóalkotással van dolgunk. Ezek az összetételek a köznyelv összetett szavainak "szlengfordításai": a tagok valamelyike vagy mindegyike megfelelő jelentésű szlengszóval cserélődik fel. Nem történik tehát jelentésváltozás, és a tagok közötti viszony sem módosul. Erre a típusra azért nincs sok példám, mert a kérdőíven csak kevés összetett szó szerepelt. A meglévő néhány példa viszont jól szemlélteti a variációs lehetőségeket: likkafrendi, likkakamu, muijakaveri, gimmafrendi 'barátnő' (<tyttöystävä), jätkäkaveri, kundikaveri, jätkäkamu, boyfrendi, pojekaveri 'barát' (<poikaystävä), tissiliivit 'melltartó' (<rintaliivit), alusbyysit, pikkupöksyt, pikkupökät 'alsónemű' (<alushousut, pikkuhousut).

Az összetételekmásik fajtája egyesíti az alaki és a jelentésbeli szóalkotás sajátságait. Ezek a hol köznyelvi, hol szlengelemekből felépülő szavak metaforikusan vagy metonímiaként értendők, s csak annyiban különböznek az egyszerű szavas metaforáktól és metonímiáktól, hogy komponenseik számánál fogva szemléletesebben fejezik ki jelentéstartalmukat. A névátvitel tárgyalásakor bőségesen soroltam fel belőlük, ezért most csak néhány példára szorítkozom: savupalvi (füstkéreg) '(színes bőrű) külföldi', korpiveikko (vadonpajtás), jyväjemmari (gabonarejtegető) 'vidéki ember', kusilaari (húgyláda) 'wc'.

Figyelemre érdemes jelenség, hogy szóanyagom nem tartalmaz mellérendelő összetételeket. Amellett, hogy a nyelv egészében több az alárendelő, mint a mellérendelő összetétel, a kérdezett szavak korlátozott köre adhat magyarázatot erre.

A finnben nagyon kevés összetett ige van, s szóanyagomban is csupán egyet találtam: tekno-bailata 'techno zenére táncol'.

9.2.2.2. Az összetétel egyik tagjának önállósulása

Alaktani szempontból az összetétel fordítottjának tekinthatő, mikor az összetett szó egyik tagját kezdik el használni a teljes szó helyett. Jelentéstani szempontból az érintkezési jelentésátvitellel rokonítható: az összetett szó jelentése "rátapad" az önállósult tagra. E kettősség okán tárgyalja Papp István a jelenséget a szóalkotás "korcs" formái között Papp 1963: 27).

A szleng számára különösen testreszabott ez a szóalkotásmód, hiszen hozzájárul a kifejezés tömörségéhez. Leggyakrabban a kifejezetten a szleng számára alkotott összetételeket illetve a szlengben új jelentést felvevő köznyelvi összetételeket érinti: laari < kusilaari (húgyláda) 'wc', riisi < riisitautinen (angolkóros) 'gyenge', vuokko < sinivuokko (májvirág) 'rendőr', leiri < keskitysleiri (koncentrációs tábor) 'iskola'. Adatközlőim szlengnek minősítettek néhány köznyelvi összetételnek számító rövid alakot is: kiekko < jääkiekko 'jégkorong', pyörä < polkupyörä 'kerékpár'. Ezeket sokan nem is érzik szlengnek, mivel a lezajlott változás nem elég markáns: sem alakilag, sem jelentéstanilag nem válik kellőképp szokatlanná a szó. Az előző példáknál viszont már eleve adott a szokatlan megfogalmazás, s a rövidebb alak tovább fokozhatja ennek hatását.

Az összetétel valamely tagjának önállósulása a finn szlengben többnyire együtt jár a szóképzéssel. A köznyelvi összetételek nagy rész éppen így, megcsonkítva, majd pedig képzővel ellátva kerül a szlengbe: rintsikat, liivarit < rintaliivit 'melltartó', linkkari, linkku < linja-auto 'autóbusz', basarit < bassorummut 'basszusdob', mamis, mamo < mamanpoika (anyámasszony katonája) 'gyáva ember'.

9.2.2.3. Szóképzés

A legelső dolog, amire a finn szlengről szóló művek a szóképzés kapcsán felhívják a figyelmet, az, hogy a képzőknek nincs jelentésfunkciójuk a szlengben (Suojanen 1982: 160). Papp István megharározása az alaki szóalkotásról tehát csak annyiban érvényes a szleng szóképzésére, hogy meglévő morfológiai egységek kombinációja útján új morfológiai egységek keletkeznek. Új jelentéstartalmak nem jönnek létre, hanem ehelyett arra szolgálnak a képzők, hogy a szót a köznyelvből egy másik nyelvhasználati formába helyezzék át. Kaarina Karttunen szerint a szleng leggyakoribb képzőinek (-is, -ri) segítségével szinte bármely szóból képezhető alkalmi szlengszó (Karttunen 1979: 9). Ezekre a képzőkre az álképző (valejohtin) elnevezés használatos a finn szakirodalomban (Nahkola--Saanilahti 1991: 76-77, Laitinen 1990: 17).

A szóanyagomban található képzett szavak többségénél a képzőnek valóban nincs más szerepe, mint hogy a szlengbe illessze a szót. Előfordul azonban, hogy olyan -- a köznyelvben is használatos -- képzőt kapcsolnak a szóhoz, amelynek kizárólagos feledata a jelentés módosítása. Ez esetben a képzett szó vagy azért tekinthető szlengnek, mert töve már eleve a szlenghez tartozott (landelainen 'vidéki'< lande 'vidék'), vagy pedig azért, mert az adott tő-képző kombináció újdonságnak számít, a köznyelvben nem használják (hajula 'wc' < haju 'szag'+ -la helynévképző). Szóanyagom arról is tanúskodik, hogy a szleng igeképzése gyökeresen eltér a névszóképzésről, mivel többnyire megtartja eredeti jelentés- és szófajváltoztató funkcióját. Jellemző viszont a redundancia: egy adott tőhöz különféle képzőket kapcsolva ugyanazt a jelentésű szót kapjuk pl. pölliä, pöltsiä, pöllätä, pöllitä 'lop'. A cél itt csupán a megszokott alapalaktól (pölliä) való eltérés. Ilyenkor ezeket a képzőket is tekinthetjük álképzőknek.

A szleng képzési mechanizmusai

A következőkben azt tekintem át, hogy a szótövek és képzők kapcsolódásakor milyen folyamatok zajlanak le a szavakban. A finn köznyelv szóképzésének morfológiai szabályszerűségei ugyanis nem képezhetők le változtatás nélkül a szlengre. A szlengben, bár az analógiának nagy szerepe van, nem beszélhetünk a szóképzés kikristályosodott szabályrendszeréről, inkább egyedi jelenségek halmazairól.

a) A tövekben végbemenő változások

A szleng képzői általában nem a szavak teljes tövéhez, hanem egy csonkított tőváltozathoz járulnak. A csonkított tő többnyire egy szótagú, hosszabb szavak esetében két szótagú is lehet: jut- + -ku (<juutalainen) 'zsidó', poj- + -u (<poika) 'fiú', op- + -ska (<opettaja) 'tanár', tupakk- + -i (<tupakka) 'cigaretta',ärsy- + -kki (<ärsyttävä) 'unalmas'. Mint már említettem, az összetett szavakra is érvényes ez a képzési mód. Legtöbbször az előtag csonkított tövéhez járul a képző (punkku < punaviini 'vörösbor', pistari 'dolgozat' < pistokoe 'szúrópróba'), néha pedig az utótagéhoz ( ossa, opo, obo < luokkaopettajan tunti 'osztályfőnöki óra').

A szótövek mássalhangzóinak változásai közül legjellemzőbb a magánhangzóval kezdődő képző előtti geminálódás: kemma < kemia 'kémia', pollari < poliisi 'rendőr', junnu 'kisgyerek' < juniori, mallu < Marlboro.

Máskor találkozunk mind hosszú, mind rövid mássalhangzós alakváltozattal: mamari, mammari < mamanpoika 'gyáva ember'. A képző meg is szüntetheti az eredeti szó geminátáját: kimuli < kimma 'lány', raukkis 'gyáva' < raukka 'szerencsétlen ember'. A második példánál a változás a fokváltakozás törvényének tudható be.
Különböző képzők kapcsolódhatnak egy adott szó különböző tővariánsaihoz: tytt- + -i, ty- + -de < tyttö 'lány', de előfordul az is, hogy ugyanaz a képző kapcsolódik könböző tőváltozatokhoz:äi- + -skä,äit- + -skä < äiti 'anya'. Itt a tövek hosszágában mutatkozott eltérés, ezenkívül létezik zöngés-zöngétlen szembenállás is: opska/obska < opettaja 'tanár'.

A magánhangzókat kétfajta változás érinti. Megváltozhat a tővégi magánhangzó minősége: pima- + -tsu < pimu 'lány', isu- + -kki < isä 'apa', illetve a tőbelseji magánhangzó hosszúsága: vinkku < viini 'bor', mantsa < maantiede 'földrajz'. (Létezik maantsa alakváltozat is.)

b) A képzők jellegzetességei

Hangrend
A hangrend törvénye a szlengben nem olyan szigorú, mint a köznyelvebn. A szóképzésben ez úgy nyilvánul meg, hogy egy tőhöz -- amely hangrend tekintetében nem feltétlenül semleges -- ugyanannak a képzőnek magas és mély változata is járulhat: iska/iskä < isä 'apa', fyssa/fyssä < fysiikka 'fizika', kemma/kemmä < kemia 'kémia'.

Összetett képzők -- többszörös képzés
Összetettnek tekintem azokat a szlengképzőket, amelyek két, önmagukban is produktív képzőre bonthatók: -kkAri, -tsAri, tsikkA. A velük ellátott tövek esetében azonban egységes egészként kezelendők, egyik tagjuk sem hagyható el: hel- + -kkari < helvetti 'pokol', lan- + -tsari 'vidéki emberi < lande 'vidék', rin- + -tsikat < rintaliivit 'melltartó. Az összetett képzőkkel ellátott szavaktól elkülönítem a többszörös képzés során létrejött szavakat: a szlengképzővel ellátott tőhöz, amely így önálló szlengszónak számít, újabb szlengképző járul: figetsa < fige < fillari 'kerékpár', fygetsi < fyge < fyrkka 'pénz'.

A morfológiai tagolhatóság problémája
A képzett szlengszavaknál sokszor nehezen állapítható meg a tő és a képző kozötti határ, bizonytalan, hogy egyes hangok az egyihez vagy a másikhoz tartoznak-e. Főleg a -k, -t, -s hangokra terjed ki ez a bizonytalanság, mivel ezek gyakori tővégi mássalhangzók, s sok népszerű képző is ezekkel a hangokkal kezdődik: valkkari 'fehér bor' ( valk- + -kari vagy val- + -kkari), kartsa 'cigaretta'< kartonki 'karton' (kar- + -tsa vagy kart- + -sa), veski < vessa 'wc' (ves- + -ki vagy ve- + -ski ). A problematikus esetekben segíthet, ha megnézzük ugyanannak a szónak más képzővel ellátott változatát. a rintsikat 'melltartó' szó -t-jének elhelyezésében támaszt nyújt az azonos jelentésű rindet szó, amely egyértelműen a rin- tőre és a -de képzőre tagolódik. Eza módszer azonban korántsem alkalmazható korlátlanul, hiszen az imént jeleztem, hogy a különböző képzők nem feltétlenül kapcsolódnak ugyanahhoz a tőváltozathoz. A más példákkal való összehasonlítás és a nyelvérzékre való hagyatkozás együttesen hozhatja meg az eredményt.

A szóképzéssel keletkezett szlengszavakról is elmondható, hogy az alapszókincshez tartozó, változatlan elemek mellett sok a marginális, alkalmi alakváltozat. A képzés is egy lehetősége a szlengszavak megújításának, bár kevésbé látványos és hatásos, mint a jelentésbeli szóalkiotás. Egy szlengszónak számtalan képzett változata létezhet, pl. kalsarit, kalskeet, kalsangit, kalskeet, kalsikset 'férfi alsónadrág', kossu, kose, kosanderi < koskenkorva (pálinkafajta).

c) A képzők szemantikai funkciója

Megfigyelhető, hogy az azonos fogalomkörbe tartozó szavak hajlamosak ugyanazt a képzőt felvenni. Ez esetben a képző nem csupán a szleng egészébe, hanem annak egy bizonyos témakörébe illeszti a szót. Természetesen nincs annyi képző, mint amennyi témakör, és a szlengképzők kapcsolódásának egyáltalán nem ez a fő rendező elve, de kimutatható, hogy egyes témakörök "kedvelnek" bizonyos képzőket. Az -eli, -i képzők általában személyt, embercsoportot jelölő szavakhoz kapcsolódnak kicsinyítő képzőként, tehát valójában nem is tekinthetők álképzőknek: tytti 'lány', mummi 'idős nő', ukki 'idős férfi', isi 'apa', vaavi 'kisgyerek'; tytteli 'lány', ämmeli, akkeli 'nő', mummeli 'idős nő', ukkeli 'idős férfi'. Az iskolai tantárgyak jellegzetes szlengképzője a -sA: hissa 'történelem', fyssa 'fizika', bilsa 'biológia', ussa 'hittan', kässä 'kézimunka' < käsityö, kotsa 'háztartás' < kotitalous, liiksa 'testnevelés'. A harmittaa 'bosszant' ige analógiájára születtek hasonló jelentésben a ketuttaa, vituttaa, saatanattaa, potuttaa, patittaa, hatuttaa szavak. A szeszes italok elnevezéseinek kedvelt képzője a -kkU: vinkku 'bor', punkku 'vörösbor', lonkku 'long drink' és a -nderi: kosanderi < koskenkorva (pálinkafajta), kepanderi < kepardi (sörfajta). Az autónevek körében gyakori az -u: mersu < Mercedes, limu < limousine, volsu < Volkswagen. A -ffe képző érdekessége, hogy szóanyagomban csak 'pénz' jelentésű szlengszavakhoz kapcsolódott: fyffe < fyrkka, jyffe < jyhnä, hyffe < hyna.

A szleng főbb képzői

A felsorolásnál nem teszek különbséget a képzők között az alpján, hogy köznyelvi, idegen nyelvből átvett vagy szlengszavakhoz kapcsolódnak-e. Legtöbbjük mindegyik típushoz járulhat.

a) Névszóképzők

Jelentésmódosító szerepű képzők

-i (kicsinyítő képző): mummi 'idős nő' < mummo 'nagymama'

-eli (kicsinyítő képző): tytteli 'lány' < tyttö

-ke (kicsinyítő képző): vaimoke 'barátnő' < vaimo 'feleség'

-jAiset (eseménynév-képző): ryyppäjäiset 'házibuli' < ryypätä 'inni'

-kAinen (kicsinyítő képző): paksukainen 'kövér' < paksu 'vastag'

-lAinen (melléknévképző): landelainen 'vidéki'

-lA (helynévképző): hajula 'wc'< haju 'szag'

-nen (kicsinyítő képző): papparainen 'idős férfi' < pappa 'nagyapa'

Jelentésmódosító szereppel nem rendelkező képzők

-A: musa 'zene', psyka 'pszichológia', festat < festivaalit 'házibuli'

-Ari: haippari, kaiffari 'barát', tonnari 'kövér', alkkarit 'alsónadrág', jenkari < jengi 'csoport'
Ezt a képzőt Karttunen -ri alakban említi (Karttunen 1979: 9), de mivel többnyire a tőhöz eredetileg nem tartozó -a hanggal jár együtt, indokoltnak tartom a hangkapcsolatot egységes egészként kezelni.

-bA: jäbä 'fiú', peba < perse 'fenék'

-de: söde < söpö 'aranyos, szép', fade 'apa', mude 'anya', maide < maikka 'tanár'

-e: kose < koskenkorva, fillare 'kerékpár'

-ffe: jyffe 'pénz'

-ge: fige 'kerékpár', fyge 'pénz'

-is: kalkkis 'idős ember' < kalkki 'mész', skruudis 'étel' < szl. skruudi (ennél a két példánál az -i a tő részének is tekinthető), kuvis < kuvaamataito 'ábrázolás' (tantárgy), libis < Liebfraumilch (borfajta), jäkis 'jégkorong', mutis < mutakuono 'külföldi', jätkis 'fiú'.

-kA: iska/iskä 'apa', bilika 'autó'

-ke: fyke 'fizika', sikke < sikari 'szivar'

-kkA: bilikka 'autó', typykkä 'lány', maikka < maisteri 'tanár'

-kkAri: valkkari 'fehér bor'

-kki: isukki 'apa', musakki 'zene'

-kku: enkku 'angol', vinkku 'bor'

-ku: matku 'matematika', jutku 'zsidó'

-mus: persmus 'fenék'

-ndal: fyffendal, fyrkkendal 'pénz'

-ndaali: fyrkkendaali 'pénz'

-nderi: kepanderi (sörfajta)

-o: mamo 'gyáva', psyko 'pszichológia'

-ri: pikkurit < pikkuhousut 'női alsónemű'

-ru: kakru < kakara 'kisgyerek', nekru 'néger'

-sA: hissa 'történelem', ussa 'hittan'

-skA: bioska 'biológia', äiskä/äitskä 'anya'

-skU: äitsky 'anya', matsku 'matematika'

-su: muksu < mukula 'kisgyerek', mamsu 'anya', hintsu < hinta (ár) 'pénz'

-tsA: filutsa 'kerékpár', mantsa/maantsa 'földrajz'

-tsAri: lantsari 'vidéki'

-tsi: tytsi 'lány', mutsi 'anya'

-tsikkA: rintsikat 'melltartó'

-tsU: poitsu 'fiú', kaltsu < kalja 'sör', kaltsut < kalsarit 'alsónadrág', lärtsy < lärvi 'arc'

-tsUkkeli: mamitsukkeli 'anya'

-u: daisut , daisarit 'mell', pilsu < pilsneri (sörfajta), mursu < mursa 'anya', tissut < tissit 'mell'

-Uli: äityli 'anya', rinulit 'mell', kimuli 'lány'

b) Igeképzők

A szleng igeképzői ugyanazok, mint a köznyelvéi, nem kölcsönöznek tehát szlenges hangzást a velük ellátott szavaknak. Feladatuk, hogy névszóból igét képezzenek, illetve meglévő igék jelentésárnyalatait módosítsák. A fenti funkciókkal nem rendelkező, redundáns igeképzésre már hoztam példát.

-A: skitsoa 'megharagszik' < skitsofreeninen 'skizofrén', pornoa 'lefekszik valakivel'

-AhtAA (mozzanatos képző): hiilahtaa (<hiili 'szén), skitsahtaa 'megharagszik'

-(i)llA: mamoilla 'fél', noloilla 'elront vmit', snobbailla 'dicsekszik, kérkedik'
Gyakorító képzőként szlengszavakhoz kapcsolódva is igen produktív: treffailla < treffata 'együtt jár vkivel', brassailla < brassata 'dicsekszik', jammailla < jammata 'táncol', tsygäillä 'kerékpározik' < tsygä

-OidA: fillaroida 'kerékpározik'

-skellA (gyakorító képző): paneskella < panna, naiskennella < naida 'lefekszik vkivel'

-tA: skitsota 'megharagszik', safkata 'eszik' < safka 'étel', loosata 'fél' < looseri 'gyáva'
Ez a szleng legproduktívabb igeképzője.

-tAA: einestää 'enni' < eines 'félkész húsétel'

-ttAA: kierottaa 'hazudik' < kiero 'ferde', nassuttaa 'enni' < nassu szl. 'arc', jujuttaa 'hazudik' < juju 'csíny, trükk'

9.2.3. A szóalkotás ritkább módjai

Elvonás

Ez a szóalkotási mód képzett vagy képzettnek felfogott szó tövét következteti vissza téves analógia alapján (Papp 1963: 28). A kapott tövet vagy önmagában használják, vagy más képzőkkel látják el.

Nagy valószínűséggel elvonással keletkeztek a következő szavak: löhö 'kövér' < löhötä 'lustán elterül', saada naksut 'megharagszik' < naksua 'pattan', saada skitsot 'dühbe gurul' < skitsofreeninen 'skizofrén', olla kässyssä 'részeg' < kässytellä 'botorkál, cammog', olla huppelissa 'részeg' < huppelehtia 'szökdel, ugrándozik'.

Az igeképzés példái között is akad olyan szó, melynek töve elvonás útján keletkezett: skitsoa, skitsota, skitsahtaa 'megharagszik' < skitsofreeninen.

Szórövidítés

A szórövidítés során leggyakrabban a szó végéből vágnak le, hol a morfémahatárok figyelembe vételével, hol anélkül. Létezik a szó elejét, ill. közepét érintő rövidítés is.

Szóvégi rövidülés: patu '(idős) férfi' < patukka (vö. miehen patukka 'zömök, alacsony férfi), tyyli 'nagyszerű' < tyylikäs, fana < fanaattinen 'nagyszerű', ope < opettaja 'tanár', lähe kikeen 'menj innen!' < kikkeliin (kikkeli: férfi nemi szerv játékos elnevezése), gesta 'rendőr'< Gestapo

Szóeleji rövidülés: biili 'autó' < automobiili

Szóközépi rövidülés: ypi < yhteiskuntaoppi 'társadalomismeret', matikka < matematiikka 'matematika', v-mainen < vittumainen 'unalmas'

Bizonyos esetekben nehéz eldönteni, hogy elvonással vagy szórövidüléssel állunk-e szemben. Az ällö, kuvo 'unalmas' felfoghatók az ällöttävä, kuvottava (undorító) 'unalmas' szavak rövidített változataként, de az ällöttää, kuvottaa (undorít, émelyít) igékből elvonás útján keletkezett alakokként is.

Szóvegyülés

A kontaminációnak is nevezett jelenség lényege, hogy két (vagy több) szó alkotóelemeinek vegyüléséből -- gyakran tévedés vagy nyelvbotlás eredményeképpen -- új szó keletkezik. Az új alakulat mindig egyszerű szó (Papp 1963: 28).

Véleményem szerint kontaminációs eredetűek a következő szavak: poek 'el' < pois 'el' x vek 'el' (<sv. vek 'el'): mää poek 'menj innen!', rahna 'pénz' < raha 'pénz' x tahna (tészta) 'pénz', flaitata 'verekszik' < ang. to fight 'verekszik' x flaidata szl. 'verekszik'.

Mozaikszó-alkotás

Az egész szóanyagban két mozaikszóval találkoztam: beehoot (BH-t) 'melltartó', TT < terveystieto 'egészségügyi ismeretek' (tantárgy).

Szóferdítés

Ide sorolom azokat a hangalaki változtatásokat, amelyek tudomásom szerint nem tekinthetők sem szójátéknak, sem szóképzésnek, és nem a már említett tipikus hangtani jegyek létrehozására irányulnak. A kívülálló számára céltalannak, értelmetlennek tűnhetnek, de az adott közösségben valószínűleg mindegyiknek megvan a külön története, ezáltal létjogosultsága is.

Szóferdítés útján keletkeztek a következő szavak: mukelo < mukula 'kisgyerek', papneeri < partneeri 'barát', iätä, äetee < äiti 'anya', jummartaa < ymmärtää 'megért', opitai < opettaja 'tanár', hyysi < huusi 'wc', mäyssätä < mässätä, södää < syödä 'eszik', vaffa < vahva 'erős', kaljöö < kalja 'sör'.

Körülírás

A körülírás analitikus nyelvi forma: az adott jelentésű szót szószerkezettel vagy mondattal írja körül. Abban különbözik az idiómától, hogy jelentése nyilvánvalóvá válik elemeinek jelentésösszegéből. Leginkább a szótári definícióhoz hasonlítható. A körülírásokhoz sorolom a szleng szóláshasonlatait is, illetve egy adott fogalom megjelölését annak egy jellemző tulajdonságával. A körülírás célja lehet a közlendő finomítása, amire az eufemizmusoknál már hoztam példát. Összességében a körülírások használatát ugyanazok a tényezők motiválják, mint a más módon keletkezett szlengszavakét és -kifejezésekét.

Szóláshasonlatok: leveempi kuin ladon/Stockmannin ovet (szélesebb, mint a csűr/a Stockmann áruház ajtaja) 'nagydarab ember', syödä kuin sika/hevonen (eszik, mint a disznó/ló) 'mohón eszik'

Egyéb körülírások: munat omaava olento (tojásokkal rendelkező lény) 'férfi', huomattava persoona (figyelemre méltó -- észrevehető - ember) 'kövér', pieni ihminen, pikkumies (kis ember) 'kisgyerek', omistaa muskelit (izmai vannak) 'erős', ovi on tossa (ott az ajtó), pakene vuorille (menekülj a hegyekbe), suksi souhon (síléc a mocsárba) 'menj innen!', ahdistelija (szorongató) 'rendőr', kaksipyöräinen (kétkerekű), jalkakäyttöinen (lábbal használandó) 'kerékpár', pieni valkoinen (kis fehér) 'autó', kahiseva (zizegő, ropogó), kilisevä (csörgő) 'pénz', landelta tullut (vidékről jött), provinssin asukas (a vidék lakója), susirajan takaa tullut (a farkashatáron -- a Helsinki körüli autópályagyűrűn -- túlról jött) 'vidéki', pitkä valkoinen ystävä (hosszú fehér barát) 'spagetti'.

10. A szókészlet szóalkotásmódok szerinti megoszlása

Ennek vizsgálatát a gyűjtött szóanyagból vett 304 szón végeztem el (ld. 16. fejezet). A kérdőív minden címszava alól az 5 leggyakrabban említett szlengszót -- "holtverseny" esetén 6-7-et választottam ki. Ily módon a szleng központi szókincse került vizsgálat alá, leszámítva azt a tényt, hogy bizonyos témakörök kevésbé gyakorinak számító szavait -- amelyek most kimaradtak vizsgálódásomból -- esetleg többen említették, mint más témakörök leggyakoribb szavait.

A szavak egy részét (15 szót) kétféle szóalkotásmódhoz is be tudtam sorolni, az összesítés elkészítésekor tehát 2 helyen vettem őket figyelembe. Ennek következtében az alábbi statisztika nem 304, hanem 319 szóra, pontosabban szóalkotási műveletre vonatkozik.


Szóalkotásmód                Szóalkotási   %  
                       műveletek      
                       /szavak/      
                        száma       

1. Külső szóalkotás               116    36,4  

1.1. Átvétel idegen nyelvekből          62    19,4  

1.1.1. svéd                   31     9,7  

1.1.2. angol                   23     7,2  

1.1.3. orosz                   5     1,6  

1.1.4. egyéb: német, spanyol, vándorszó      3     0,9  

1.2. Átvétel a népnyelvből            5     1,6  

1.3. Átvétel a köznyelvből            49    15,4  

2. Belső szóalkotás               185    58  

2.1. Jelentésbeli szóalkotás           98    30,7  

2.1.1. Metafora                 53    16,7  

2.1.2. Metonímia                 25     7,8  

2.1.2.1. szűkebb értelemben vett metonímia    10     3,1  

2.1.2.2. szinekdokhé               15     4,7  

2.1.3. Idióma                  13     4,1  

2.1.4. Jelentésbővülés ill. -szűkülés       1     0,3  

2.1.5. Tulajdonnév köznevesülése         1     0,3  

2.1.6. Jelentésátvitel              5     1,6  

2.2. Alaki szóalkotás              70    21,9  

2.2.1. Szóösszetétel               18     5,6  

2.2.2. Szóösszetétel egyik tagjának        2     0,6  
önállósulása                           

2.2.3. Szóképzés                 50    15,7  

2.3. A szóalkotás ritkább módjai         17     5,3  

2.3.1. Rövidítés                 8     2,5  

2.3.2. Mozaikszó-alkotás             1     0,3  

2.3.3. Körülírás                 8     2,5  Nem tudtam megállapítani 18 szó eredetét (5,6%)

Az ezen adatok alapján levonható legfontosabb következtetés az, hogy a mai finn szleng sokkal inkább épül a finn nyelvre, mint az idegen nyelvekre. (Az idegen nyelvi átvételek aránya nem éri el a 20%-ot.) Adataim alátámasztják a szakirodalom megállapításait, melyek szerint a legújabb finn szleng több finn eredetű elemet tartalmaz, mint a régi. Matti Suojanen a század első feléből hoz fel adatokat a szlengszavak eredetének megoszlásásól: az 1914-51 közötti időszakban a helsinki szleng csupán 41%-ban volt finn, s a szókincs 51%-át még a svéd eredetű szavak alkották. Érdekes viszont, hogy vidéken, Tamperében, már akkor is a finn eredetű szleng dominált (75%) (Suojanen 1962: 162).

Az idegen eredetű szavak átadó nyelvek szerinti megoszlásának adatai is a várakozásnak megfelelően alakultak. A vizsgált szóanyag jövevényszavainak 50%-a a svédből, 37,1%-a az angolból, 8,1%-a az oroszból és 4,8%-a egyéb nyelvekből származik. A svéd tehát még mindig a legjelentősebb átadó nyelv, de most már az angol is majdnem ugyanolyan arányban képviselteti magát. Kaarina Karttunen megállapítása alapján -- mely szerint az idegen (főleg a svéd) eredetű szavak a szlengszókincs stabil magját alkotják, és a finn szókincs sokkal változékonyabb (Karttunen 1989: 151) -- feltételezhető, hogy ha az egyedi, alkalmi megnyilvánulásokban bővelkedő teljes anyagot vizsgáltam volna, az idegen szavak aránya még kisebb lenne.

Mindezek ellenére a szlenget beszélők körében még mindig érvényesül az a szemlélet, hogy az idegenszerű hangzás növeli a szavak szlenges jellegét.

Az átvétel a köznyelvből kifejezés ugyanazokkal a fenntartásokkal értelmezendő, mint dolgozatom korábbi részében: egyedül annyi mondható el teljes bizonyossággal az ide sorolt szavakról, hogy a hétköznapi nyelv szókincsének is elfogadott elemei. Egy részük stílusértéke miatt, másik részük pedig az adott kontextusba helyezve számít szlengnek, ezenkívül vannak köztük olyan szavak, amelyek szlengként már annyira elterjedtek, hogy bekerültek a NS-ba. Viszonylag magas arányuk (15,4%) egyrészt azt mutatja, hogy a szleng hatékonyan kihasználja a mindennapi nyelv nyújtotta lehetőségeket is, másrészt pedig azt, hogy mennyire elmosódik a határ a köznyelv és a szleng között.

A szóanyag zömét jellemző belső szóalkotás legproduktívabb módja a jelentésbeli szóalkotás terén a metafora, az alaki szóalkotás terén pedig a szóképzés. Ez sem meglepetés, hiszen a nyelv egészében is ezek a belső szóalkotásmódok a legelterjedtebbek.

11. A szóanyag egészének statisztikai vizsgálata

Egy adott címszó alatt felsorolt szavak összessége kétféle számadattal jellemezhető. Az ún. produktivitási mutató (Loog 1992: 30) azt jelzi, hogy egy témakörben összesen hány szlengszót sorolnak fel. (Nem a lexémák száma, hanem az összes említés száma.) Ezzel mérhető le, hogy az adott jelentésű szlengszavakat milyen széles körben ismerik.

A kreativitási mutató (Loog 1992: 30) az egy témakörre utaló különböző elnevezések számáról tájékoztat. Ennek alapján térképezhetők fel a szleng legnépszerűbb, a beszélők fantáziáját leginkább foglalkoztató témakörei, az attrakciós központok.

Szóanyagomban a 'lány' szó produktivitási mutatója 277, tehát a kérdőíveken összesen ennyi szlengszó szerepelt ebben a jelentésben. A kreativitási mutató 52, tehát a kérdezettek ennyi különböző elnevezést ismertek.

Az ezen mutatók alapján levonható következtetések érvényességét az korlátozza, hogy a kérdőív címszavainak némelyike átfogóbb, mint a többi. A 'tantárgyak' vagy a 'szeszes italok' témaköre igen tág, ellentétben például a 'dolgozat' vagy 'tanár' címszavakkal. A témakörök zöme azonban egymással összemérhető.

Az első oszlopban azt a 10 témakört sorolom fel, amelyban a kérdezettek a legproduktívabbaknak mutatkoztak (produktivitási mutató szerinti csökkenő sorrendben), a második oszlop pedig a kérdezettek kreativitását leginkább megmozgató 10 témakört tartalmazza (kreativitási mutató szerinti csökkenő sorrendben).


  1. tantárgyak   515        1. buta      103  

  2. lefekszik    342        2. részeg     97  
   valakivel                         

  3. szeszes     300        3. szeszes     96  
   italok                italok        

  4. buta      284        4. lefekszik    82  
                      valakivel      

  5. lány      277        5. kövér      78  

  6. rendőr     267        6. megharagszik  71  

  7. pénz      264        7. pénz      70  

  8. kövér      239        8. menj innen!   63  

  9. kisgyerek    220        9. rendőr     61  

 10. bosszant    213        10. külföldi    60  Láthatjuk, hogy a két lista között meglehetősen nagy az átfedés. 6 olyan szó akad, amelyre egyrészt sokféle szinonima is létezik, másrészt ezeket sűrűn is használják. A 6 közös szó közül 3 pedig az első négy között szerepel mindkét listán. Produktivitás tekintetében az iskolai tantárgyak messze felülmúlták a többi témakört, kreativitás tekintetében viszont az 55 szinonimával a 13. helyre kerültek. Ennek oka az, hogy egy-egy iskolai tantárgyra nem születik túl sok elnevezés, hiszen a tantárgyak -- más témákkal összehasonlítva --viszonylag szokványos, semleges területet jelentenek. A diákok mindennapi életében azonban állandóan jelen vannak, így a meglévő szlengelnevezéseket minden iskolás ismeri és használja. Fordított a helyzet például a külföldieket megjelölő elnevezésekkel. A külföldiek, főleg a déli országokból érkező menekültek problémája heves indulatokat és vitákat vált ki a mindeddig szinte teljes elszigeteltségben élő finnekből. A téma tehát a legkevésbé sem nevezhető érdektelennek, s ez többek között a különböző szlengelnevezések nagy számában is megmutatkozik. Ez a téma viszont kevésbé érinti a kérdezettek mindennapi életét, s ezért még nem alakultak ki bevett, mindenki által aktívan használt szlengszavak, amelyek a 174-es -- egyébként nem alacsony -- produktivitási mutatót növelnék.

Kapott eredményeim azt mutatják, hogy a mai helsinki és tamperei középiskolások körében ugyanazok a szleng szempontjából legnépszerűbb témakörök, mint ami a szakirodalom alapján várható volt. Más kutatások is hasonló eredménnyel zárultak. Kari Nahkola és Marja Saanilahti a virrat-i iskolások körében végzett hasonló kutatásokat, azzal a különbséggel, hogy ők nem 86, hanem 131 diákot kérdeztek meg, és az eredeti 112 szavas kérdőívet használták, tehát jóval bővebb anyagot dolgoztak fel (Nahkola-Saanilahti 1991: 7-8). A témakörök kreativitási mutató alapján sorrendbe állított listái számos egyezést mutatnak. Az ő szóanyagukban is a 'buta' volt a legtöbbféle szlengszinonimát (104-et) maga köré gyűjtő szó. Ezenkívül az én listám 10 szava közül 7 ('buta', 'szeszes italok', 'részeg', 'lefekszik valakivel', 'megharagszik', 'menj innen!', 'rendőr') szerepel az ő 20-as listájukon -- amelynek 8 elemét az én kérdőívem nem is tartalmazta (Nahkola-Saanilahti 1991: 58).

Ha nem a témakörök, hanem az egyes szlengszavak ismertségére vagyunk kíváncsiak, a 10 legtöbb említést kapott szó sorrendje a következő:


1.   mutsimutsi    'anya'       78  

2.   musamusa     'zene'       73  

3-4.  perseperse    'fenék'      72  

    röökirööki    'cigaretta'    72  

5-6.  frendifrendi   'barát'      70  

    läskiläski    'kövér'      70  

7.   safkasafka    'étel'       69  

8.   jätkäjätkä    'fiú'       68  

9.   rintsikatrintsik 'melltartó'    63  
    at                    

10-11. pölliäpölliä   'lop'       62  

    kyttäkyttä    'rendőr'      62  Matti Leiwo korábban ismertetett elméletét igazolja, hogy a leggyakoribb szlengszavak zöme nem azokból a témakörökből kerül ki, amelyekre a legtöbb szlengelnevezés létezik. A kreativitási lista első 10 helyezettje közül csak 'rendőr' és 'kövér' jelentésben található itt egy-egy szó. Leiwo szerint a kis számú, de gyakran használt szlengelnevezés az érzelmileg kevéssé telített témákat jellemzi (Leiwo 1969: 49-50). Tény, hogy a szleng beszélői számára léteznek izgalmasabb témák is, de a fentiek sem tekinthetők közömbösnek.

Elmondható, hogy adatközlőim lelkiismeretesen töltötték ki a kérdőíveket, komolyan véve a feladatot. A 86 kérdezett diák összesen 2433 különböző szlengszót írt fel, az összes említések száma pedig 10007 volt. Egy lexémát tehát átlagosan 4 személy említett meg. Ez az érték azért ilyen alacsony, mert nagyon sok szó szerepelt csupán egyetlen egyszer, de a fenti lista azt mutatja, hogy szép számmal voltak olyan szavak is, amelyeket a kérdezettek több mint 80%-a ismer aktívan. A sok egyszeri említés következtében a témakörök átlagos kreativitási mutatója viszont igen magas, 42. A kérdezettek fejenként átlagosan 116 szót írtak fel, azaz címszavanként két szinonimát.

12. Összegzés

Dolgozatom első felében áttekintést adtam arról, hogyan értelmezi a szleng fogalmát a finn és a magyar szakirodalom. Míg a szleng terminuszt a magyar nyelvészek csak az utóbbi években kezdték el használni, és még ma is sokszor argó, ifjúsági nyelv, zsargon néven említik a szleng körébe tartozó jelenségeket, a finneknél bevett és viszonylag egységesen értelmezett fogalom.

A szleng olyan nyelvhasználati forma, amely a társadalom kis, zárt csoportjaiban alakul ki, főleg a beszélt nyelvre jellemző, és leginkább szókincsében különbözik a köznyelvtől. Stilisztikai jelenségként és csoportnyelvként egyaránt értelmezhető. A szlengszavak stilisztikai változatosságában a kötetlenség és az újdonságra való törekvés a közös elem. A szleng mint csoportnyelv az összetartozás érzését teremti meg beszélői körében, és hozájárul azonosságtudatuk kialakulásához. Legaktívabb használói az iskoláskorúak közül kerülnek ki. Bár egyes csoportok nyelvében kétségtelenül nagyobb súllyal van jelen, elmondható, hogy történelmi kortól és életkortól független univerzális jelenség.

A szleng legfontosabb tulajdonságai az érzelmi telítettség és a változékonyság. Matti Leiwo elméletéből kiindulva próbáltam összefüggést keresni az egyes témakörök érzelmi telítettsége, a rájuk utaló szlengmegfelelők száma és ezek előfordulási gyakorisága között. Leiwo meglátása, miszerint minél nagyobb egy fogalom érzelmi töltése, annál több szlengelnevezés születik rá és az egyes elnevezések gyakorisága annál kisebb, csak részben volt érvényes saját gyűjtési anyagomra. Általában minden fogalomra létezett egy vagy néhány széles körben ismert elnevezés és a téma népszerűségétől függően több-kevesebb marginális szinonima.

A finn szleng kezdeteinek és történetének rövid összefoglalása után saját, finn gimnazisták körében végzett anyaggyűjtésem alapján ismertettem először a finn szleng hangtani jellegzetességeit majd pedig szóalkotásmódjait.

A finn szleng sajátságos hangtanából adódóan egy-egy szlengszónak számos, az idegen és finn elemeket legváltozatosabban ötvöző hangalakja létezhet.

A szleng szóalkotásmódjai közül először a külső, azaz idegen nyelvekből ill nyelvi rétegekből merítő szóalkotással keletkezett szavakat vizsgáltam. A régi helsinki szleng zömmel svéd szókincsének egy része mára már feledésbe merült, az idő próbáját kiállt szavai azonban továbbra is használatosak. A szlengszavak választéka kibővült más idegen nyelvekből, főleg az angolból történt átvételekkel és leginkább belső keletkezésű szavakkal. Anyagom angol eredetű szavainak száma megközelíti a svéd átvételek számát. A szleng szempontjából idegen nyelvi rétegnek számít a köznyelv és a népnyelv, ezért az ezekből származó átvételeket is a külső szóalkotás fejezetében ismertettem.

A belső szóalkotás két nagy kategóriája a jelentésbeli és az alaki szóalkotás. A jelentésbeli szóalkotással keletkezett szlengszavak zöme pedig a névátvitelhez (metafora, metonímia) sorolható. A névátvitelnél tárgyaltam az idiómákat is. Szóanyagom arról tanúskodik, hogy a jelentésbeli szóalkotás azokat a témaköröket jellemzi leginkább, amelyek a szlenget beszélők érdeklődésének középpontjában állnak, legtöbbször valamelyik tabuhoz (szexualitás, alkohol) tartoznak, vagy pedig eléggé elvontak ahhoz, hogy érdemes és élvezetes legyen konkrét képekkel szemléletessé tenni őket (pl. lelki jelenségek). A szókincs elemzésekor külön figyelmet fordítottam a szinonimaláncokra. A jelentésbeli szóalkotás többi típusára (jelentésátvitel, ellentétes értelmű szavak használata, tulajdonnevek köznevesülése, jelentésbővülés ill. -szűkülés, összetett jelentésváltozások) csak kis számban találtam példát, de meglétük azt mutatja, hogy a szleng a jelentésváltozáson alapuló szóalkotásmódok széles skáláját használja.

A finn nyelv egyik sajátsága, hogy alaki szóalkotási eszközei, a szóképzés és a szóösszetétel, igen produktívak. Kiemeltem, hogy különösen a szóképzés terén a szleng és a köznyelv között jelentős eltérések mutatkoznak. A szleng a szavak nagy részét csak azért látja el képzővel, hogy a szlengszerű hangzás megteremtésével kiemelje őket a köznyelvből. A köznyelv képzői a finn morfológiai szabályok alapján pontosan meghatározható tőhöz kapcsolódnak, a szleng képzőinek kapcsolódása sokkal esetlegesebb.

Egy szlengszó létrejöttében sokszor többféle szóalkotásmód is közrejátszik. A megfelelő helyeken mindig utaltam arra, hogy az adott szóalkotásmód mely más módokkal társulhat. Szóanyagom központi részén a szóalkotásmódok megoszlásának számszerű vizsgálatát is elvégeztem. Dolgozatom a szóanyag produktivitás illetve kreativitás szempontjából legjelentősebb témaköreinek és legismertebb szavainak felsorolásával zárul.

Az anyag feldolgozásának lehetőségei korántsem érnek ezzel véget. Érdekes megfigyelésekre adhat módot a szókincs nemek szeinti megoszlásának vizsgálata. Ezenkívül érdemes lenne hasonló módon felmérni a magyar középiskolások szlengszókincsét is, és összehasonlítani a két nyelv szlengjének kedvelt témaköreit és szóalkotásmódjait.

13. A dolgozatban használt rövidítések

ang. angol

lat. latin

ném. német

NS Nykysuomen Sanakirja

nyj. nyelvjárási szó

obj. tárgy

ol. olasz

or. orosz

sv. svéd

szl. szleng

14. Felhasznált irodalom

Andersson, Lars--Trudgill, Peter 1990: Bad Language. London.

András T. László--Kövecses Zoltán 1991: Angol-magyar szlengszótár. Budapest.

Bachát László 1976: Az ifjúsági és a diáknyelv kérdései. In: Sebestyén Árpád (szerk.): Anyanyelv, közélet, művelődés. 107--121.

Bachát László 1980: Az ifjúsági nyelv szókészletének eredete. Magyar Nyelvőr 104. 148--157.

Bárczi Géza 1932: A "pesti nyelv". A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 29. Budapest.

Fábián Pál--Szathmári István--Terestyéni Ferenc 1974: A magyar stilisztika vázlata. Budapest.

Hämäläinen, Simo 1946: Suomalaisesta sotilasslangista. Virittäjä. 256--267.

Hämäläinen, Simo 1964: Slangi ja puhekieli. Kalevalaseuran vuosikirja 44. 53--64.

Itkonen, Erkki 1966: Kieli ja sen tutkimus. Helsinki.

Kari, Erkki 1993: Naulan kantaan. Nykysuomen idiomisanakirja. Helsinki.

Károly Sándor 1970: Általános és magyar jelentéstan. Budapest.

Karttunen, Kaarina 1979: Nykyslangin sanakirja. Porvoo--Helsinki--Juva.

Karttunen, Kaarina 1989: Stadi on hervoton pleissi. In: Jouko Vesikansa (szerk.): Nykysuomen sanavarat. Helsinki. 148--164.

Kis Tamás 1992: Bakaduma. A mai magyar katonai szleng szótára. Budapest.

Koski, Mauno 1992: Erilaisia metaforeja. In: Harvilahti--Kalliokoski--Nikanne--Onnikki (szerk.): Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin. Helsinki. 13--31.

Laitinen, Irma 1990: Uutta, vanha ja lainattua. Tutkimus helsinkiläisnuorten 1980-luvulla käyttämästä slangista. Pro gradu tutkielma. Tampere

Leiwo, Matti 1969: Näkökohtia sosiolingvistiikasta. Virittäjä. 46--52.

Loog, Mai--Hein, Indrek 1992: Studies of Estonian Slang in Tallin. Spring 1989. Opera Fennistica & Linguistica 5. Tampere.

Mészöly Miklós 1978: Nyelvünk szűzre megy? Jelenkor. 1066--1071.

Nahkola, Kari--Saanilahti, Marja 1991: Koululaisslangi Virroilla. Tampere.

Nykysuomen sanakirja 1-6. Juva. 1992.

Papp István 1963: A szóalkotás problémái. Magyar Nyelvjárások IX. Budapest. 3--31.

Partridge, Eric 1950: Slang To-day and Yesterday. London.

Paunonen, Heikki (év nélkül): Suomen kieli Helsingissä. Huomioita Helsingin puhekielen historiallisesta taustasta ja nykyvariaatiosta. Kézirat.

Penttinen, Antti 1984: Sotilasslangin sanakirja. Porvoo--Helsinki--Juva.

Péter Mihály 1980: Szleng és költői nyelvhasználat. Magyar Nyelvőr 104. 273--281.

Potter, Simeon 1987: Our Language. London.

Sipos Pál 1988: Ifjúsági nyelv -- familiáris köznyelv. In: Kiss Jenő--Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Budapest. 867--874.

Suojanen, Matti K. 1982: Koululaisslangista. In: Maija Larmola (szerk.) Kouluikäisten kieli. Tietolipas 88. SKS, Pieksämäki. 153--164.

Tolcsvai Nagy Gábor 1988: A mai magyar nyelv normarendszerének egy jelentős változásáról az "ifjúsági nyelv" kapcsán. Magyar Nyelvőr 112. 398--405.

Vesikansa, Jouko 1989: Yhdyssanat. In: Joulko Vesikansa (szerk.): Nykysuomen Sanavarat. Helsinki. 213--259.

Waris, Heikki 1932: Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle. Helsinki.

15. Az anyaggyűjtés során használt kérdőív

16. Az egyes témakörök leggyakoribb szavai

Az alábbi lista azt a szóanyagot tartalmazza, amelynek alapján a szóalkotásmódok megoszlásának vizsgálatát végeztem. A címszó alatt zárójelben található két szám a témakör kreativitási illetve produktivitási mutatója. Az egyes szlengszavak utáni szám pedig azt jelöli, hogy hányan említették a szót.

tyttö 'lány'                     poika 'fiú'          
(52, 277)                       (28, 206)           

muija           55             jätkä            68 

likka           43             kundi            48 

kimma           26             jäbä            16 

vosu            23             poitsu           10 

bööna           13             hemmo            7 


nainen 'nő'                      mies 'férfi'          
(31, 165)                       (28, 124)           

ämmä            50             äijä            50 

muija           40             ukko            26 

akka            33             jätkä            5 

vosu            5             miekko            3 

eukko            4            kundi            3 
                           gubbe            3 
                           karju            3 


                           vanha nainen 'idős nő'     
                           (32, 151)           

ukko            38             mummo            33 

äijä            21             ämmä            22 

patu            16             akka            16 

käpy            12             mummeli           14 

vaari           11             eukko            9 


äiti 'anya'                      isä 'apa'           
(25, 172)                       (17, 198)           

mutsi           78             faija            51 

mude            22             fatsi            37 

äiskä           18             iskä            31 

mamma           15             äijä            17 

mami            5             fade            13 


pikkulapsi 'kisgyerek'                ystävä 'barát'         
(54, 220)                       (16, 176)           

kakara           39             frendi           70 

skidi           34             kaveri           39 

pentu           21             kamu            38 

kersa           18             kaiffari          10 

kakru           12             bestis            4 
                           kaiffa            4 


kasvot 'arc'                     pää 'fej'           
(30, 166)                       (35, 142)           

naama           51             kaali            21 

pärstä           22             nuppi            15 

feissi           14             pallo            13 

lärvi           14             boltsi           11 

pläsi           10             kuuppa            7 
                           kallo            7 
                           koppa            7 


takamus 'fenék'                    rinnat 'mell'         
(45, 200)                       (44, 205)           

perse           72             tissit           41 

peppu           17             daisarit          25 

pylly           14             puskurit          24 

peffa            8             melonit           16 

perä            8             bosat            14 


rintaliivit                      lihava 'kövér'         
'melltartó'                      (78, 239)           
(20, 94)                                       

rintsikat         63             läski            70 

liivit           5             tankki           12 

tissiliivit         3             pullero           9 

daisarit          3             kasa             8 

rindet           2             pullukka           7 
verhot           2                            
beehoot           2                            


alushousut 'alsónemű'                 tyhmä 'buta'          
(20, 140)                       (103, 281)           

alkkarit          40             idiootti          36 

kalsarit          37             ääliö            29 

pikkarit          31             kusipää           12 

pikkuhousut         6             dorka            12 

bokserit          5             älykääpiö          11 


tylsä/ikävä 'unalmas'                 kiva/mukava 'jó/klassz'    
(60, 119)                       (53, 161)           

kuiva           18             siisti           25 

mälsä           15             makee            16 

paska            6             nasta            13 

karu            5             cool            12 

vittumainen         4             huippu            7 
kuvo            4                            


heikko 'gyenge'                    iso/vahva 'nagy/erős'     
(44, 82)                       (56, 124)           

ruipelo           7             kaappi           25 

rääpäle           5             skrode            9 

löysä            4             haba             7 

looseri/luuseri       4             korsto            5 

riisitautinen        4             macho            5 
nörä            4                            


 pelätä/pelkuri 'fél/gyáva'             ymmärtää 'megért'       
          (41, 148)             (37, 70)            

luuseri/looseri      25             snaijata          49 

hannari          22             tajuta           41 

hannata          14             hiffata           20 

maito           10             bonjata           9 

mamo            9             älytä            7 


tehdä tyhmyyksiä 'elront valamit'           kerskailla 'dicsekszik'    
(26, 119)                       (32, 119)           

mokata           49             brassata          18 

munata (itsensä)      21             leuhkia           16 

kusta + obj.        13             brassailla         15 

kossia           6             kehua            9 

kämmätä           4             leveillä           8 


valehdella 'hazudik'                 suuttua 'megharagszik'     
(32, 140)                       (71, 169)           

kusettaa          48             ottaa pulttia        20 

puhua paskaa        28             polttaa päreet       10 

huijata          18             skitsota           9 

viilata linssiin      11             polttaa käämit        6 

jauhaa paskaa        3             vittuuntua          6 


harmittaa 'bosszant'                 mene pois! häivy!       
(32, 213)                       'menj innen!'         
                           (63, 183)           

vituttaa          61             painu vittuun        33 

ottaa päähän        36             lähe menee(n)        17 

ketuttaa          15             ala vetää(n)        14 

kyrsiä           11             katoo (-a)         13 

ottaa aivoon        10             läh(d)e/mee vittuun     10 


varastaa 'lop'                    tapella 'verekszik'      
(43, 181)                       (50, 141)           

pölliä           62             flaidata          24 

kääntää          20             kähytä           18 

vetää ohi         15             matsata           13 

keikata          10             ottaa erää          5 

viedä            7             faitata           5 


poliisi 'rendőr'                   opettaja 'tanár'        
(61, 267)                       (16, 130)           

kyttä           62             maikka           59 

sinivuokko         26             ope             52 

skoude           25             maide            2 

pollari          24             opska / obska        2 

kesta           16             kyylä            2 
jepari           16             ...:n ämmä/äijä       2 


koulu 'iskola'                    oppiaineet 'tantárgyak'    
(25, 97)                       (55, 515)           

skole           56             äikkä            51 

laitos           8             matikka           44 

skule            4             hissa            38 

opirahjo          3             enkku            36 

kidutuslaitos        3             fyssa/ä           36 
                           bilsa            36 


koe 'dolgozat'                    wc 'wc'            
(13, 34)                       (30, 183)           

testi           16             vessa            58 

tentti           5             veski            36 

testitilaisuus       2             huussi           17 

pistari           2             toiletti          15 

                           huusi            12 


ruoka 'étel'                     syödä 'eszik'         
(22, 120)                       (46, 111)           

safka           69             safkata           38 

sapuska          11             skruudata          9 

murkina           6             vetää            7 

muona            4             vetää naamaan/        4 
                           naamariin           

pöperö           4             eetata            2 
                           mäyssätä           2 
                           heittää naamariin      2 


alkoholijuomat 'szeszes italok'            olla humalassa 'részeg'    
(99, 300)                       (97, 171)           

viina(t)          31             olla kännissä        60 

bisse           29             olla perseet olalla     22 

vinkku           29             olla lärvit         10 

kossu           22             olla nakit silmillä     10 

lonkku           13             olla perseessä       10 
kalja           13                            


tupakka 'cigaretta'                  polkupyörä 'kerékpár'     
(46, 200)                       (41, 151)           

rööki           72             fillari           48 

kessu           17             sykkeli           20 

sätkä           17             tsygä            13 

syöpäkääryle        14             pyörä            13 

spaddu           8             munamankeli         9 


auto 'autó'                      raha 'pénz'          
(41, 150)                       (70, 264)           

kaara           53             mani            41 

biili           29             fyrkka           26 

kärry           14             fyffe            23 

menopeli          4             hynä            16 

bilikka           3             paalu            15 


musiikki 'zene'                    soittaa jotain soitiuta    
(19, 99)                       'hangszeren játszik'      
                           (31, 110)           

musa            73             pimputtaa (pianoa)     18 

poppi            3             rämpyttää (kitaraa)     14 

mökä            3             hakata           13 

rokki            3             skulata           13 

melu            2             luukuttaa          7 


tanssia 'táncol'                   juhlat/kotihipat 'házibuli'  
(30, 121)                       (30, 151)           

jorata           37             bailut           65 

bailatta          22             bileet           58 

jammata          14             pippalot          21 

danssata          7             partut           10 

hyppiä           4             hipat            4 
                           pirskeet           4 


joukko/porukka 'csoport'               seurustella 'együtt jár    
(25, 154)                       vkivel'            
                           (20, 128)           

jengi           60             styylata          39 

lössi           27             olla kimpassa        34 

gängi           13             olla jonkun kanssa     17 

tiimi/teami        11             olla yhdessä         8 

sakki            8             hengata           7 


tyttöystävä 'barátnő'                 poikaystävä          
(41, 175)                       '(fiú)barát'          
                           (26, 122)           

muijakaveri        26             kundikaveri         30 

muijafrendi        22             jätkäkaveri         26 

likkakaveri        19             jätkäfrendi         21 

kimma-/gimmakaveri     16             kundifrendi         6 

kimmafrendi        14             mies             6 


olla rakastunut                    maata jonkun kanssa      
'szerelmes'                      'lefekszik valakivel'     
(32, 143)                       (82, 342)           

olla lätkässä       38             panna            54 

olla pihkassa       25             naida            50 

olla lämässä        9             nussia           41 

olla kusessa        8             hässiä           21 

olla lääpällään       4             rakastella         16 


maalainen 'vidéki'                  ulkomaalainen 'külföldi'    
(39, 172)                       (60, 174)           

landepaukku        35             mutakuono          16 

lande           33             somali           12 

jyväjemman         18             pakolainen         12 

heinähattu         12             mutu            12 

landelainen        12             nekrunekru         12 


17. A szlengszavak mutatója

-- A --

adonis, 31

ahmia, 20

aine, 29

aivo, 28

aivokääpiö, 24

akka, 20, 29, 32

akkeli, 37

ala laputtaa, 20

alkkarit, 37

alusbyysit, 34

ankea, 20

antaa lämää, 27

arvaus matsi, 15

astua, 27

-- Ä --

äässi, 18

äetee, 39

ählämi, 19

ählämi-sählämi, 19

äijä, 20, 21, 29

äiskä, 36, 38

äitskä, 36, 38

äitsky, 38

äityli, 38

ällö, 39

ällöttävä, 30, 39

ällötys, 24

älykääpiö, 24

älypää, 32

ämmä, 20, 29, 32

ämmeli, 37

ärsykki, 35

ärsyttää, 20

-- B --

bailut, 18

basarit, 35

beehoot, 39

BH-t, 39

big, 17

biili, 39

bike, 17

bilika, 37

bilikka, 37

bilsa, 37

bioska, 38

bodi, 18

body, 17

boltsi, 15, 19

bonjata, 19

bontso, 31

bonzou, 31

bööna, 18

booring, 18

boosi, 18

booze, 18

boring, 17

boyfrendi, 34

brassailla, 38

brassata, 38

broidi, 13

-- C --

cash, 15, 17

catchata, 15

chiken, 18

citypelle, 28, 33

cool, 17, 18

-- D --

daami, 29

daiju, 32

daisarit, 32, 38

daisut, 38

dollari, 29

donna, 19

dooris, 31, 32

doris, 31

dorka, 32

draivi, 13

-- E --

ei ole papua, 24

ei ole ruista ranteessa, 24

einestää, 38

eino, 31

elli, 31

emakko, 24

emo, 20

enkku, 37

Erkin pikakivääri, 30

etupuskurit, 23

eturipustin, 23

eukko, 29, 32

-- F --

fabbe, 15

fabu, 15, 32

face, 17

fade, 37

faija, 18

fana, 39

farmeri, 29

fartti, 18

fase, 18

fatsi, 13

festat, 37

fige, 15, 36, 37

figetsa, 36

fillare, 37

fillari, 15, 36

fillaroida, 38

filutsa, 38

flaidata, 39

flaitata, 39

fleda, 16

flesa, 16

flikka, 16

foreign, 18

fossiili, 23

foti, 8

frendi, 18, 43

friidu, 32

fuck off, 17

fuud, 18

fyffa, 15

fyffe, 37

fyffendal, 38

fyge, 15, 36, 37

fygetsi, 36

fyke, 37

fyrkka, 13, 15, 16, 18, 36, 37

fyrkkendaali, 38

fyrkkendal, 38

fyssa, 36, 37

fyssä, 36

-- G --

gängi, 18

gesta, 31, 33, 39

get lost, 17

giltsi, 15

gimma, 13, 15

gimmafrendi, 34

grammari, 23

grubbe, 18

gruppi, 18

gubbe, 19

gundi, 15

-- H --

haiku, 28

haippari, 37

hajota, 25

hajula, 35, 37

håkan, 17

häly, 27

hani, 18

hanuri, 23

harjotella, 16

harppu, 23, 29

hätää kärsivien huone, 33

hatuttaa, 25, 37

head, 17

hed, 18

heda, 18

hedari, 32

hedu, 18

hehkuttaa, 25

heilua, 27

heinähattu, 29

heinäkenkä, 29

heittää hetulaan, 32

heittää huiviin, 26, 32

heittää huulta, 32

heittää kaakelit, 33

heittää laatat, 33

heittää leijat, 33

heittää naamaansa, 26

heittää naamariin, 26, 32

heittää paskaa, 25

heittää veivinsä, 28, 33

helkkari, 36

helpotushuone, 28

henkari, 24

heppa, 28

hermoilla, 20

herne menee nenään, 26

hibbalot, 15

hiilahtaa, 38

hiiltyä, 25

hikeentyä, 25

hima, 13

hinkit, 24

hinnti, 24

hinta, 38

hintsu, 38

hipat, 15

hissa, 37, 38

hissi nousee ylös, 26

höhlä, 32

höhlö, 20

hoidokki, 27

hommata, 26

homo, 24

hotelli helpotus, 28

hotkia, 20

höylätä, 27

höylätä silmään, 25

huijata, 20

huippu, 25

hunaja, 30

huojua, 27

huomattava persoona, 39

huora, 29

hurri, 32

huusi, 20

hyffe, 15, 37

hyna, 15, 16, 37

hynä, 16

hyppiä, 27

hyvän olon liemi, 33

hyysi, 39

-- I --

iätä, 39

ihra, 28

ihrakasa, 24

ihralaiva, 24

ihramaha, 29

ihrapallo, 24

ihrapese, 29

ilpo, 31

impo, 32

isi, 37

iska, 36, 37

iskä, 36, 37

iso, 20

istumalihakset, 28

isukki, 36, 37

-- J --

jäädä käteen, 26

jäbä, 15, 37

jaffat, 23

jäkis, 37

jalkakäyttöinen, 39

jalkamankeli, 26

jämä, 23, 32

jammailla, 38

jammata, 38

jänishousu, 29

jarrut, 24

jätkä, 15, 29, 32, 43

jätkäkamu, 34

jätkäkaveri, 34

jätkis, 37

jauhaa, 30

jauhaa paskaa, 25, 30

jauholakki, 29

jelle, 28

jengi, 18, 37

jengy, 18

jenkari, 37

juju, 38

jujuttaa, 38

jummartaa, 39

junnu, 36

juntti, 32

juoma, 29

juotava, 29

jussi, 31

jutku, 35, 37

juusto, 24

jyffe, 37

jyhnä, 37

jynssätä, 27

jyväjemmari, 28, 34

jyystää, 27

-- K --

kaali, 23

kääntää, 26

kääpä, 23

kaappi, 24

käärö, 23

käärylä, 23

kaato, 28

kahiseva, 39

kaiffari, 37

kaima, 31

kakara, 20, 38

kakka, 24

kakru, 38

kaksipyöräinen, 39

kaljöö, 39

kalkkis, 23, 37

kalle, 31

kallo, 28

kalsangit, 36

kalsarit, 36, 38

kalsikset, 36

kalskeet, 36

kaltsu, 38

kaltsut, 38

kalukukkaro, 24

kama, 32

kängi, 18

kannikka, 23

käntty, 23

kanuuna, 28

käppänä, 23

käpy, 23

karju, 23, 33

kartonki, 36

kartsa, 36

karu, 32

karva, 29

kasa, 24

kässä, 37

käÆÆiä, 15

kätilö, 24

kaveri, 20

käydä hunttina, 26

käydä kuumana, 26

käydä satasena, 26

käymälä, 20

käyttää koululaisten taskualennusta, 26

käyttää koululaisten visaa, 26

kelt, 19

kemma, 36

kemmä, 36

kepanderi, 37, 38

kepittää, 27

kersa, 21

kertoa tsoukkeja, 15

keskitysleiri, 22, 27, 35

kesta, 31

ketuttaa, 37

kidutushuone, 27

kidutuslaitos, 27

kiehahtaa, 25

kiehua yli, 25

kiekko, 35

kierottaa, 38

kilisevä, 39

kille, 18

kiltsi, 15

kimma, 15, 32, 36

kimuli, 36, 38

kinkku, 23

kiskoa sisään, 26

Kissalan poika, 31

kliffa, 16

koettelemus, 30

koira, 27

koittaa, 30

kokovartalopuudutus, 22

kone, 24, 27

konkkaronkka, 20

kööri, 20

kopla, 20

koppa, 23, 30

kormu, 20

korpiveikko, 34

korsto, 20

kosanderi, 36, 37

kose, 36, 37

kossu, 36

kotsa, 37

kova, 31

kromosomimonsteri, 24

kulta, 27

kumikameli, 26

kumiperse, 29

kummut, 23

kumppani, 20

kundi, 13, 15, 18, 32

kundikaveri, 34

kupla, 23

kupoli, 23

kuppa, 30

kusihousu, 29

kusilaari, 34

kusipää, 29

kusta homma, 33

kusta juttu, 33

kusta silmään, 25

kusta tilanne, 33

kuula, 23

kuuli, 23

kuuppa, 23

kuvis, 37

kuvo, 39

kuvottava, 39

kvinna, 17

kypsä, 24

kyrpä, 24, 33

kyttä, 22, 43

kyylä, 32

-- L --

laari, 34

ladata, 26

lähde menee, 16

lähde vetää(n), 16

lähe kikeen, 39

lainata, 26

lakritsipatukka, 31

laku, 28, 31

lakunaama, 29

lakupelle, 28

lakupetteri, 31

lande, 18, 35, 36

landelainen, 35, 37

landelta tullut, 39

lantavarvas, 29, 33

lantsari, 36, 38

lardääs, 18

lardas, 18

largo, 30

lärtsy, 38

lärvi, 28, 38

läski, 28, 43

läskipää, 29

lätkä, 32

lättähättu, 29

lättäjalka, 19, 29

lätty, 23

lauma, 27

lauta, 23

leffa, 13

lehdenpurija, 28

lehmä, 23, 24

leidi, 29

leiri, 35

lempiä, 20

lesa, 16

leuhkia, 20

leveempi kuin ladon ovet, 39

leveempi kuin Stockmannin ovet, 39

leveillä, 25

levy, 23, 28

libis, 37

liffa, 13

lihapulla, 24

lihavuori, 24

liikkuva lihatiski, 24

liiksa, 37

liivarit, 35

likka, 16

likkafrendi, 34

likkakamu, 34

limu, 37

linkkari, 35

linkku, 35

linnat, 23

löhö, 38

lollot, 31

lonkku, 37

loosata, 38

looseri, 38

lössi, 27

löysä, 32

luukasa, 24

luuviulu, 24

lyllerö, 20

lyyli, 31, 32

-- M --

mää poek, 39

maajussi, 31

maalaistollo, 20

maalaistossu, 29

maantsa, 36, 38

maanvaiva, 27, 33

maide, 37

maija, 28, 32

maikka, 10, 37

maito, 19, 30

maitorauhaset, 29

makee, 19

makkara, 24

maksaa hunajaa, 30

maksaa mansikoita, 30

maksaa pähkinöitä, 30

mallu, 36

mälsä, 30

maltainen, 28

mamanpoika, 36

mamari, 36

mamis, 35

mamitsukkeli, 38

mammari, 36

mämmi, 29

mamo, 35, 38

mamoilla, 38

mamsu, 38

mani, 18

mansikka, 30

mantelipulla, 23

mantsa, 36, 38

many, 18

mara, 31, 32

märehtiä, 20

massa, 24

mässäillä, 20

mässätä, 20

massi, 28

mätätä, 21

matikka, 39

matku, 37

matsi, 15

matsku, 38

mäyssätä, 39

meijerit, 24

melonit, 23

melu, 27

menee nastaan, 25

menettää sydämensä, 27

mennä kaaliin, 26

mennä käsille, 26

menopeli, 29

menovesi, 32

mersu, 37

meteli, 27

mies, 29

mimmi, 31

mirri, 23

missi, 18

misu, 23, 32

mittari, 28

möhlätä, 20

mökä, 27

möly, 27

money, 17

mönsä, 21

mony, 18

moppi, 28

mössätä, 21

mössö, 21

mude, 37

muija, 20, 32

muijakaveri, 34

mukavuuslaitos, 20

mukelo, 39

muksu, 38

mukula, 19, 20, 38, 39

mulkku, 24

multa menee pinna, 26

multasaapas, 29

mummeli, 37

mummi, 37

mummo, 20

mums, 21

munamankeli, 26

munat omaava olento, 39

munata, 20

munkit, 23

muona, 20

mursa, 18, 38

mursu, 24, 38

muru, 27

musa, 37, 43

musakki, 37

music, 18

muskeli, 18

musta maija, 30, 32

mustikka, 30

musu, 23

mutakuono, 29, 37

mutanaama, 29

mutis, 37

mutsi, 13, 38, 43

mutteri, 18

mutustaa, 20

muuli, 24

muziku, 19

myllyttää, 26

-- N --

naama, 20, 21

naamari, 28

naamataulu, 23

naaras, 23

naida, 20, 38

naiskennella, 38

naksahtaa, 25

naksua, 25

nännit, 29

napero, 21

napostella, 21

nappula, 23

napsahtaa, 25

narunvarjo, 24

nassu, 38

nassuttaa, 38

nasta, 25

natsi, 33

nautintoaineet, 29

nauttia, 20

negatiivi, 28

nekru, 38, 54

niitata, 26

niitti, 18, 23

nisut, 23

noloilla, 38

norsutautinen, 29

nössö, 21

nuija, 24, 32

nuori Unto, 31

nuppi, 23

nussia, 20

nynny, 21

nyytti, 23

-- O --

obelixi, 30

obo, 35

obska, 36

ohjauspaneeli, 23

ohrapirtelö, 26

ojentaa, 33

oksanen, 24

oksetus, 24, 30

olla apinana, 26

olla finaalissa, 26

olla haksahtanut, 27

olla hulluna, 27

olla huppelissa, 38

olla jipoissa, 18

olla jonkun kaa, 16

olla jonkun kans sillain, 33

olla kaasussa, 26

olla kännissä, 10, 20

olla kanveesissa, 26

olla kässyssä, 38

olla kiimassa, 27

olla kusessa, 25, 33

olla lääpällään, 27

olla lärvit, 10

olla lärvit / nakit, 10

olla maistissa, 33

olla menossa jhk, 27

olla nakit, 30

olla nakit silmillä, 10, 26, 30

olla pellit kiinni, 26

olla perseessä, 10

olla perseet, 30

olla perseet olalla, 10, 26, 30

olla pihalla, 26

olla pihkassa, 27

olla pilvessä, 26

olla pilvillä, 32

olla pöhnässä, 20

olla räkänä jhk, 27

olla seitsemennässä taivaassa, 27

olla sekasin, 16, 26

olla sillai, 16

olla silleen, 16, 33

olla sukat sekasin, 26

olla tahmeena, 27

olla tennarit olalla, 26

olla tennarit perseessä, 26

olla tinkeli tonkeli, 21

olla tossut, 26

olla tossut sekasin, 26

olla tuiskeessa, 26

olla tuubassa, 30

olla ulalla, 32

olla umpitunnelissa, 26

olli, 31

omistaa muskelit, 39

on ottanut jotain, 33

ope, 10, 39

opitai, 39

opo, 35

opska, 35, 36

ossa, 35

ottaa aivoon, 9

ottaa boltsiin, 9

ottaa erää, 26

ottaa hattuun, 25

ottaa kaaliin, 9

ottaa kupoliin, 9

ottaa lukua, 26

ottaa matsia, 26

ottaa miehestä mittaa, 26, 33

ottaa päähän, 9

ottaa pattiin, 25

ottaa pottuun, 9, 25

ottaa pulttia, 10

ottaa talteen, 26, 33

ottaa taskualennuksella, 26

ottaa ylikierroksia, 26

ovi on tossa, 39

-- Ö --

ökö, 32

öllöttää, 30

öllöttävä, 30

öllötys, 24

ööli, 18

-- P --

paavo, 31

pähkinät, 30

pahvi, 24

pahvipää, 29

painaa, 27

painava, 20

painella, 27

painovirhe, 28

painu vituun, 33

päivähoitolinja, 27

päivähoitopaikka, 27

pakari, 23

pakene vuorille, 39

pakki, 15

pakkolaitos, 27

paksu, 37

paksukainen, 37

palaa hihat, 25

palaa käämit, 25

palaa kiinni, 26

palaa lahkeet, 25

palaa pinna, 25

pallero, 24

pallo, 19, 23, 24

pallo jalassa, 27, 33

pallo säteilee, 26

pallot, 23

paneskella, 38

panna, 21, 38

papneeri, 39

papparainen, 37

pärstä, 20, 28

paska, 24, 33

paska nuppi, 33

paska-aivo, 33

paskajalka, 29, 33

paskalakki, 29, 33

paskapää, 33

passikuva, 28

päta, 19

pätä, 19

patittaa, 25, 37

patu, 39

patukka, 31

paukku, 28

peba, 37

peffa, 15

pelle, 24, 33

pengar, 17

penikka, 20

penska, 20

pentu, 20

perä, 31

peräpeili, 23

persaus, 21

perse, 15, 20, 21, 37, 43

persmus, 37

pettää, 20

pieni ihminen, 39

pieni valkoinen, 39

pierurysät, 24

pihistä, 20

piimä, 30

piipat, 21

pikku-sika, 24

pikkumies, 39

pikkupökät, 34

pikkupöksyt, 34

pikkurit, 38

pilsu, 38

pimahtaa, 25

pimatsu, 36

pimputtaa pianoa, 20

pimu, 36

pirkko, 31

pirpana, 20

pirskeet, 20

pirtu, 20

pissa, 24

pissiä silmään, 25

pistää murua rinnan alle, 26

pistari, 35

pitää, 20

pitkä, 19

pitkä valkoinen, 39

pitza, 23

pläsi, 28

plikka, 16

pluffata, 16

poek, 39

poitsu, 32, 38

pojekaveri, 34

poju, 35

pökkiä, 27

poksahtaa, 25

pöksyt, 20

pöljä, 20

polkumankeli, 26

polla, 18, 19

pollari, 36

pölliä, 43

poltsi, 15, 19

polttaa hihat, 25

polttaa käämit, 25

polttaa lahkeet, 25

polttaa päreensä, 25

polttaa pinna, 25

pönkittää, 27

pontso, 31

pönttö, 28, 32

ponzo, 31

pöperö, 21

porata, 27

pornoa, 38

porsas, 24

porukka, 20

posahtaa, 25

possu, 24

potta, 32

pottu, 23

potuttaa, 25, 37

proleputki, 28

provinssin asukas, 39

psyka, 37

psyko, 38

puhua läpiä päähänsä, 26

puhua norjaa, 28, 33

puhua paskaa, 25

puhua pötyä, 25

puhua sontaa, 25

puhua sooppaa, 25

puijata, 20

puikottaa, 27

pulla, 24

pullea, 32

pullero, 30, 32

pullistella, 25

pullonpohjat, 28

pulu, 23

pumpata, 27

punkku, 35, 37

purupötkö, 26

putkikameli, 26

puupää, 29

pyärä, 16

pylly, 20

pyörä, 35

-- R --

raamikas, 24

rääpäle, 20

rahna, 39

räjähtää, 25

rambo, 31

rämpyttää kitaraa, 20

rasittaa, 20

rassata, 32

rasvapallo, 24

ratsu, 28

rätti, 27

rättipää, 29

raukka, 36

raukkis, 36

rauta, 28

rautapää, 29

reivata, 27

renkaat, 28

renkuttaa, 20

rento, 25

reppana, 20

revetä, 25

revittää, 27

riehua, 20

riisi, 34

riisitautinen, 29, 34

riisitikku, 24

rimputtaa pianoa, 20

rindet, 36

rintaelintuki, 24

rintareput, 24

rintsikat, 35, 36, 38, 43

rinulit, 38

rokkinorsu, 24

röntgenkuva, 24

rööki, 43

roskapönttö, 23

ruatti, 16

ruho, 24, 33

ruipelo, 20

ruokailla, 20

ruuvata, 27

rykelmä, 31

ryntäät, 20

ryssä, 18

ryypätä, 37

ryyppäjäiset, 37

-- S --

saada ceparit, 18

saada naksut, 38

saada skitsot, 38

saatanattaa, 37

safka, 19, 38, 43

safkata, 38

sahata linssiin, 25

sairaan hyvä, 32

säkä, 20

sakki, 20

sakkokone, 26

sälli, 29

sapuska, 19

savunahka, 29

savupalvi, 34

seepra, 28

seivästää, 27

sekstata, 31

sekstika, 31

seota jhk, 27

setä, 20

seurue, 20

siima, 24

siisti, 25

sika, 24

sika hyvä, 32

sikke, 37

siloaivo, 29

sinihattu, 29

sinilakki, 29

sinivuokko, 26, 34

sintti, 23

skagata, 15

skidi, 16, 18

skitsahtaa, 38

skitsoa, 38

skitsota, 38

skitta, 16

skola, 13, 18

skole, 18

sköle, 18

skooba, 16

skoude, 18

skrivata, 13

skrode, 19

skruudis, 18, 37

skula, 18

skulata, 13

slurkki, 16

smurffi, 26

snaijata, 16, 19

snobbailla, 38

södää, 39

söde, 15, 37

sohvi, 31

sonta, 33

söötti, 20

söpö, 20

sosialisoida, 26, 33

speelata, 16

spennata, 25

spiilata, 16

spora, 13, 18

stadi, 13

stoge, 16, 18

studata, 16

stygä, 15

styylata, 16

styylätä, 16

suksi souhon, 39

suomalainen, 31

susirajan takaa tullut, 39

suututtaa, 20

svenska, 17

svenska talande bättre folk, 17

svensson, 17

syädä, 16

sykka, 15, 16

sykkeli, 15

syödä kuin hevonen, 39

syödä kuin sika, 39

syöpäkääryle, 26

syöpätikku, 26

syötävä, 20

systeri, 13

-- T --

taatelintallaaja, 28

taavi, 31, 32

taff guy, 18

tahna, 39

tahna-aivo, 29

taikina, 19

taistella, 20

takalisto, 31

takapuoli, 20

takareppu, 23

takoa kalloon, 26

taliaivo, 29

tanakka, 20

tanhuta, 20

tankki, 24

tappolaitos, 27

taukki, 32

taulu, 23

tauno, 31

teacher, 15, 17

teami, 18

tehdä, 33

tehdä sitä, 33

tekno-bailata, 34

tenttu, 32

tenu, 16, 32

teurastamo, 22, 27

tiilirakennus, 28

tiimi, 18

tipu, 23

tissiliivit, 34

tissit, 20, 38

tissut, 38

tökkiä, 27

tollo, 20

tonnari, 37

tonttu, 24

tönu, 16, 32

toope, 21

tööt, 21

töpsy, 29

törttö, 21

tough guy, 17

toveri, 20

traktoripiru, 28

treffailla, 38

treffata, 16, 19, 38

tsupata, 13

tsyga, 15, 16

tsygä, 15, 38

tsygäillä, 38

tsyge, 15

tsykä, 15

tsykkeli, 15

tsykköli, 15

TT, 39

tukeva, 20

tuore, 24

tupakki, 35

turpa, 31

tussu, 29

tuubi, 30

tyde, 36

tykätä, 20

tykittää, 27

tykkään tytöistä, 33

tynnyri, 24

työnnellä, 27

typerys, 20

typykkä, 37

tytsi, 38

tytteli, 37

tytti, 36, 37

tyyli, 39

tyynyt, 23

tzygä, 15

-- U --

ukkeli, 37

ukki, 37

ukko, 29

uros, 23

ussa, 37, 38

utareet, 24

-- V --

v-mainen, 39

vääntää rautalangasta, 26

vaari, 20

vaavi, 37

vaffa, 39

vaimoke, 37

välittää, 20

valkkari, 36, 37

valopää, 32

valuutta, 29

vanha pieru, 19, 33

vankila, 27

värivammainen, 33

värivikainen, 28, 33

varpunen, 23

vauhtihirmu, 26

vedellä, 27

vedellä huiviin, 26

vedellä naamaansa, 26

vedellä naamariin, 26

veivata, 27

vekara, 23

veke, 18

vellihousu, 29

verhot, 24

vesipää, 29

veski, 36

vetää, 27

vetää hilseestä, 25

vetää huiviin, 26

vetää naamaansa, 26

vetää naamariin, 26

vetää napaansa, 26

vetää nenästä, 25

viilata, 27

viilata linssiin, 25

viilu, 24

viinakset, 20

vinguttaa viulua, 20

vinkku, 36, 37

vinosilmä, 29

vintti pimee, 26

vittu, 24, 33

vittuilla, 33

vittumainen, 24, 33, 39

vittupää, 33

vittuuntua, 32

vituttaa, 37

volsu, 37

vosu, 29, 32

vuokko, 34

vuoret, 23

vuori, 24

-- Y --

yläjarrut, 24

ylileveä kuljetus, 24

yököttävä, 30

ypi, 39

yrjötä, 31

-- Z --

zygä, 15

zykä, 15