Más nyelvű ismertetők (rezümék)

 

Adyesutno ungriko sityolaki shib sinonimako alavari

(Rezume)

Ande kadi ginadyi legmajbut kasave vorbi shaj rakhadyon, so le sityovasle vorbisaren. Ande late shaj rakhadyol jekh sinonimaki vrama (1975–1990) thaj jekh homogeno grupo 10–14 bershenge, so lengo slengoj.

O kikidipe pecisajlas pel ungrikone themeske sa thana thaj vi ande kaver them le sittyarange thaj le sityolange zhutisardiposa. Ande kado alavari si majbut vorbi, sar tranda ezera, ande 23 temo, ande 1760 cimoske vorbi kethane tordyindo. Na feri pe shkolake vorbi, apal pe integro trajo xatyardo. Kel 2600 vorbi avel inke vi etimologija, majna anda 40 shiba.

Pala vorbango kikidipe avel inke jekh cimoske vorbango kikidipe. Pala kado iskiripe — mashkar themengo vi pherdal dikhiposa — sikavel, sar rakhadyola e sityolaki shib. Kadalako karaktero motivumo, vorbango kerdipo thaj trajasle formi sikavel ande.

Kadi grupengi shib le majbut vorbi le phure generacijatar xutyilel pherdal, de si, kana voj kerela. Kade sikadyol le ternengi kreativno fantazija, so barvalale kerel e nacionalno shib, ba xavardyon kodol vorbi, so surrosajven e shib.

Le etimologiji anglunes kamen te roden le tradicionalni forrashi te sikadyon pe le kulturalni historijaki bazishi. Anda kadi si na feri le meshkarthemenge lingarde vorbi, le vorbi, save pherdal aven anda kaver shib vorbaki avucija anda argovo, apal tradicionalno daki shib vaj bazishno shib dialekto nacionalnipuri, etnikni grupuri krujalimaski shib. Kade shaj rakhadyon but romane vorbi ande kado kikidipe.

Szotáru ku vorbilye kupijilor dă ungur, káré inká în iskulă-nvácă

(Dăszpri sjé-j szkrisz)

Szkrijiturásztá-j há máj dă-nnentyé, în káré-sz ádunát héj máj multyé vorbé dă kupij, káré-n iskulă umblă.

În szotárusztá jestyé vorbé dă lá ánu-l 1975 pîn lá 1900, káré lyé zîsjé kupiji d-o vîrsztă dă lá 10 pîn lá 14 áj dă zîlyé. Vorbilyestye j-or ádunát uná dîn tot megyé dă cárá nasztră, dá sî máj dă dăpártyé dăkit mărzsjiná cári nastri.

În lukrusztá or ázsutát kupiji, káré-nvácă inká sî méstyéri. În szkrijiturásztá jestyé máj multyé dăkit 30 dă vorbé. Estye sză cînyé lá 23 témă, sî-sz ádunátyé uná máj 1760 vorbé dă cimurj.

Nu numá vorbilye iskulyi-sz áisj, dá sî vorbilye dă totu kusztu. Jestyé vorbé ká dă 2600, dîn máj multyé dă 40 lyimbé, lîngă káré máj sî áje-j szkrisz, sjé, kum sză prisjepé. Dăpă vorbilyestye jestyé o szkirjitură, káré ly-ádună vorbilye dă cimurj. Dăpă ásztá sză cînyé máj o szkrijitură, káré ny-ádusjé pă styut dă hungy or vinyit vorbilyestye, sî szkrisză-j dăszpri jéj máj sî áje, sjé fel ăsz, pă sjé árunka, sî kînd lyé zîsjé kupiji estye.

Lyimbásztă pă káré kupijistye szfătijestyé multyé vorbé je dă lá aminy máj bătîrny, dá jestyé s-áfelyé vorbé, pă káré jéj lyé fásjé.

D-într-ásztá lyimbă sză vegyé sjé fel găzdákă sî bună firé áré kupiji sză fákă vorbé navé. Întri jelyé sză áflă sî áfelyé vorbé, káré nisj nu-sz mîndré, dá nisj n-ár trébuji sză lyé fákă, sî sză lyé zîkă.

Szkrijiturá, în káré-j înlontru, sjé, kum sză prisjepé, áré dă gind sz-áretyé, dă hungy or putut sză vijé vorbislyestye, sî ny-árátă kutotu, sjé sză styijé dăszpri jelyé.

D-áje jestyé întri vorbilyestye multyé áfelyé vorbé, káré or vinyit nu numá dîn uná cárá-n hálálántă, sî vorbé, káré or vinyit în divat, o vorbé lotrilor, dá jestyé sî áfelyé vorbé, káré or vinyit, dă lá aminy, káré lyimbă áltă szfătijestyé, sî lá áltă lumé sză cînyé, mágá ákulo ságyé, hungyé héjelánc. D-áje jestyé întri vorbilyestye în szkrijiturásztá multyé vorbé sî dîn lyimbá dă băjás.

Szkrijiturásztá áfelă-j, k-a styiklă, káré ny-árátă, kă tînyireme áltfel vegyé kusztu, áltfel sză gîngyestyé, áltfel kusztă. Szkrijiturásztá lor ly-ázsută álc sză fijé, nauă ny-ázsută sză styijény, sî sză băgăny în számá ásztá. Păntr-asztá szkrijiturásztá patyé sză fijé bună sî lu tînyirj, sî lu bătirny, nu numá păntru lyimbá, dă sî păntru d-áje, kă tînyireme tată o putyény kunustyi dîn je.

Rječnik sinonima današnjeg mađarskog jezika učenika

(Sažetak)

Izdanje sadrži do sada najveći broj riječi (mađarskog) učeničkog slenga. Rječnik sinonima na sinkronijskom planu (razdoblje od 1975 do 1990) obuhvaća jezično blago jedne homogene dobne populacije (učenici od 10–14 g.)

Prikupljena građa sadrži jezični fond učenika u svim mađarskim županijama, dapače čak i rječnik učenika pripadnike mađarske narodnosti u susjednim zemljama. Rječnik sadrži 30 000 riječi i izraza svrstanih u 23 tematske cjeline i 1760 natuknica. Riječi i izraze, dakle ne zahvaćaju samo tematiku iz uže školske sredine već i druga područja života. 2600 riječi i izraza popraćeno je interpretacijom i etimologijom čak iz 40 jezika. Na kraju rječnika u lakšem snalaženju čitatelju pomaže kazalo.

Studija, koja se nalazi također u ovom rječniku, u međunarodnom kontekstu govori o postanku učeničkog slenga, glavnim njegovim karakteristikama, motivima kao i drugim značajkama.

Kao pravilo dio tog rječnika učenici preuzimaju od starijih naraštaja, a dio ga stvaraju sami. Na taj se način manifestira kreativnost, duhovitost tinejdžera pa i njihov doprinos obogaćivanja nacionalnog jezika, s druge pak strane javljaju se i nepoželjne pojave koje osiromašuju isti taj jezik.

Navođenjem etimologije date riječi ili izraza imamo za cilj da se otkrije izvor radi rasvjetljavanja pozadine kulturne povijesti nastanka riječi.

Ovo je ujedno i razlog zbog čega uz toliki broj tuđica, posuđenice u modi, rječnika argoa navode i izvori iz kojih potječu spomenute riječi, pa čak i jezik baze (dijalekt, jezik etničkih i nacionalnih manjina) i zajednica. Tako će se u rječniku naći i velik broj riječi hrvatskoga podrijetla.

Rječnik se može smatrati svojevrsnim ogledalom u kojem se zrcali način razmišljanja i vladanja, mentalitet mladih a služi kao sredstvo za toleranciju i samoodgoj. Otuda je ovo izdanje korisno štivo jednako kao za mlade tako i starije ne samo onih koje zanima lingvistika već zbog navedenih razloga ovo je djelo zanimljivo i sa sociolingvističkoga i psihološkoga stajališta.

Syonymický slovník súčasného maďarského jazyka školákov

(Resumé)

Zbierka je prvým a doposiaľ najširsím synonymickým slovnikom maďarského slangu školákov. Obsahuje hovorový jazyk jednej synchrónnej periódy (1975-1990) a jednej homogénnej vekovej skupiny (10–14 ročných).

Jazykový materiál bol zozbieraný z celého územia Maďarska a mimo hraníc Maďarskej republiky v spolupráci s pedagógmi, pôsobiacimi v tej-ktorej oblasti.

Slovník obsahuje 30 tisíc slov a výrazov, zoskupených do 23 tematických okruhov a 1760 hesiel, ktoré boli ďalej spracované tzv. hniezdovaním. Slovník teda nezachycuje len výrazy užšieho školského charakteru, ale pojíma výrazy každodenného života v najširšom slova zmysle. 2600 slov a výrazov bolo doplnených vykladom a etymológiou z takmer 40 jazykov.

Za zbierkou slov nasleduje register hesiel. Pripojená štúdia s medzinárodným prehľadom pojednáva vznik, hlavné charakteristické črty a motívy školského slangu v spojeni s druhmi slovotvorby a formami jazykového postoja, odzrkadľujúcich sa v danej lexike.

Väčšia časť slovnej zásoby tejto sociálnej skupiny sa traduje z generácie na generáciu, čiastočne je však výsledkom samostatnej slovotvorby. Týmto spôsobom je reprezentáciou dôvtipnej, netypickej a kreatívnej, vlastny národný jazyk obohacujúcej slovotvornej fantázie teenagerov, zároven však odzrkadľuje aj niektoré nežiadúce javy, ktoré jazyk neobohacujú.

V etymologických výkladoch sa maďarský slang konfrontuje s predpokladanym pôvodným pramenom s cieľom objasnenia jeho kultúrnohistorického pozadia. Z tohoto dôvodu sú v slovniku vo veľkom množstve zastúpené nielen internacionalizmy, importované moderné slová a lexika argotu, ale aj jazyk pôvodného materinského resp. základového jazyka (nárečia, národnostné a etnické skupiny), z čoho vyplýva, že zbierka obsahuje aj slová slovenského pôvodu.

Slovnik je teda v skutočnosti reálnym jazykovým zrkadlom, ktoré umožnuje objasniť odlišné názory, zmýšlanie, či formy správania mladej generácie, a takto vlastne podnecuje na samovzdelávanie a toleranciu. Zbierka môže byť preto nielen literatúrou, užitočnou z jazykovedného hľadiska, ale súčasne predstavuje aj pramen sociolingvistických a psycholingvistických poznatkov, tak pre mladších, ako aj pre starších.

Sinonimski slovar sodobnega madžarskega dijaškega govora (Povzetek)

Pričujoča knjiga je prvi in najbolj obsežni sinonimski slovar madžarskega dijaškega slenga. Vsebuje sleng določenega (1975–1990) obdobja in enotne starostne skupine (10–14 letniki).

Zbiranje je potekalo po celi Madžarski in preko meja, s pomočjo učencev in profesorjev. Slovar vsebuje vec kot 30 000 besed in izrazov, 23 tematskih krogov, 1760 gesel. Vsebuje ne samo šolske izraze, saj tematično je razširjen na celo življenje. H domala 2600 besed in izrazov pripada tudi pojmovsko in etimološko razlaganje iz skoraj 40 jezikov.

Besednemu zborniku sledi seznam gesel. Temu pa študija, ki z mednarodnim pregledom predstavlja nastajanje dijaškega slenga, njegove glavne značilnosti, motive, načine besedotvorja in oblike obnašanja, ki besede predstavljajo.

Ta skupinski jezik izčrpa većino svojega besednega zaklada iz jezika starejše generacije, deloma ga sam oblikuje. Tako pride do izraza besedotvorna fantazija najtstnikov, ki je duhovita, razdira stare oblike, kreativna in obogati jezik naroda. Vidne so tudi nezaželene oblike, ki osiromašijo jezik.

Etimološka razlaganja poskušajo soočiti madžarski sleng z morebitnim izvirom zaradi razkrivanja kulturnozgodovinskega ozadja. Zato so v slovarju v veliki količni ne samo mednarodni izrazi, izposojenke, besedišče argoja, temveč tudi izvirna materinščina ali bazični jezik (dialekt, jezik manjšin in etničnih skupin). Na ta način najdemo tudi zelo veliko besed slovenskega porekla.

Slovar je pravzaprav realno jezikovno zrcalo, ki nam osvetljuje drugačen pogled, način mišlenja, oblike obnašanja mladine, in na ta način nas vzpodbuja na samovzgojo, toleranco. Zato je naš slovar ne samo jezikoslovno berilo, ampak iz sociolingvističnega in psihološkega vidika tudi pomembno čtivo.

Словарь cинонимов cовременного венгерcкого cтуденчеcкого жаргона

(Резюме)

Наcтоящий том являетcя первым и cамым большим по объёму cловарём cинонимов венгерcкого cтуденчеcкого cленга, который cодержит узуc определённого гомогенного по возраcту поколения (1014 лет) в определённый cинхронный период.

Сбор проводилcя на территории вcей cтраны а также за границей c учаcтием учеников и преподавателей.

Словарь cодержит более 30 тыcяч cлов и выраженений, раcпределённых в 23 тематичеcких группах и в 1760 заглавных cловах, внутри этих поcледних , в форме cловарных гнезд. Что каcаетcя тематики, cловарь не ограничиваетcя лишь cпециальными школьными выражениями, он охватывает термины, cвязанные c cамыми разнообразными cферами жизни. К почти 2600 cловам и выражениям, приблизительно из 40 языков, даютcя cемантизации и этимологичеcкие данные.

В конце cборника находитcя cпиcок заглавных cлов. Поcле этого, cтатья оcвещает уcловия зарождения cтуденчеcкого cленга в том чиcле и в международном отношении его характерные черти и мотивы, указывая на cловообразовательные cпоcобы и формы поведения, отражающие эти черты и мотивы.

Этот cоциолект большую чаcть cловарного запаcа заимcтвует у cтарших поколений, меньшую чаcть cоздаёт он cам. Таким образом проявляетcя оcтроумная, таорчеcкая, неcтандартная, обогащающая национальный язык cловообразовательная фантазия молодёжи, но иcчезают нежелательные языковые оcобенноcти, которые обеcцвечивают язык.

Этимологичеcкая информация cлужит для раcкрытия культурно-иcторичеcкого фона при помощи cопоcтавления венгерcкого жаргонного cлова c возможным первоиcточником. Поэтому фигурируют в большом количеcтве помимо международных заимcтвований, модных выражений, арготичеcких cлов также элементы “языкого фона” “оригинального” родного или базичного языка (наречие, национальноcти и этничеcкие группы). Так cборник cодержит много cлов руccкого проиcхождения.

Словарь, по cути дела, являетcя языковым зеркалом, оcвещающим cвоеобразное воззрение, мышление, поведение молодёжи, и, побуждающим, таким образом, к cамовоcпитанию и толерантноcти. На оcнове cказанного выше, cловарь поcлужит полезным материалом как c лингвиcтичеcкой, так и c cоциолингвиcтичеcкой и пcихологичеcкой точек зрения, для широкого круга читателей и cпециалиcтов.

Synonym-Wörterbuch der gegenwärtigen ungarischen Schülersprache

(Zusammenfassung)

Das Buch ist das erste ungarische Synonym-Wörterbuch des Schülerslangs mit dem bislang größten Wortschatz. Slang eines synchron Zeitraums (1975–1990) und einer homogenen Altersgruppe (von 10–14 Jahren).

Das Korpus wurde in jedem Komitat Ungarns und auch außerhalb der Grenzen mit Hilfe von Schülern und Lehreren gesammelt. Das Wörterbuch enthält mehr als 30 000 Wörter und Redewendungen, welche in 23 Themenkreisen zu 1760 Stichwörtern geordnet sind. Es beschränkt sich deshalb nicht nur auf die Sprachbesonderheiten des Schullebens, sondern umfaßt beinahe alle Bereiche der Wirklichkeit. Zu etwa 2600 Wörtern und Redewendungen sind Deutungen und Ethymologien aus beinahe 40 Sprachen hinzugefügt.

Der Wortschatzsammlung folgt ein Stichwörterverzeichnis. Danach erörtert eine Abhandlung — auch mit einer internationalen Übersicht — die Entstehung des Schülerslangs, desweiteren die bedeutendsten Eigentümlichkeiten, die Motive, die Wortbildungsarten und Verhaltensweisen dieser Gruppensprache.

Dieser Soziolekt erbt den größten Teil seines Wortschatzes von der ältere Generation, aber als Schöpfer vieler Sonderausdrücke gelten die Jugendlichen auch selbst. So schafft die kreative Phantasie der Teenager einerseits geistreiche, frappante, ungewöhnliche, bildreiche Ausdrücke, die zur Bereicherung der Sprache beitragen können, andererseits aber auch zahlreiche geschmacklose, unerwünschte Elemente.

Die Ethymologien dienen meistens dazu, die vermeintliche Quelle des Slangwortes aufzudecken, damit der kulturhistorische Hintergrund erhellt werden kann. Darum erforschen wir nicht nur die internationalen Lehnwörter, die verbreiteten Modewörter, Elements des Argots, sondern auch die originelle Muttersprache oder Basissprache (Dialektismen, den Wortschatz der Nationalitäten und ethnischen Gruppen) — als Hintergrundssprache. So sind auch zahlreiche deutsche Wörter in der Sammlung zu entdecken.

Eigentlich vermittelt das Wörterbuch einen glaubhaften Sprachspiegel, der einen Einblick in die Mentalität und Einstellung dieser Altersgruppe gewährt, gleichzeitig aber auch zur Selbstkontrolle und Toleranz anregt. Aus diesem Grunde kann es nicht nur aus sprachwissenschaftlicher, sondern auch aus soziolinguistischer und psichologischer Sicht eine nützliche Lektüre sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene sein.

Contemporary Hungarian Student Slang: A Thesaurus of Synonyms

(Summary)

This volume represents the first and richest collection of Hungarian student slang. It contains the slang use of a synchronical period (1975–1990) of a homogenious age group (age 10–14). Data were collected in all counties and beyond the Hungarian borders with the help of learners and teachers.

The Thesaurus contains more than 30,000 words and expressions grouped around 23 themes, arranged in 1760 entries in clustered forms, ranging from school life to all other walks of life. More than 2,600 words and expressions are accompanied by interpretations and etymological explanations from over 40 languages. The Thesaurus is followed by an index.

The paper included in the volume provides an international overview of the origins, characteristics and motives of student slang as well as rules of word formation and behavioural patterns reflecting them.

The vast majority of this sociolects vocabulary is inherited from older generations, whereas another part is created by the users themselves. Thus the creativity of teenagers is reflected in witty, unusual language forms enriching the national language, although undesirable language forms also occur.

The etymologies aim at contrasting the Hungarian slang words with the hypothesized original sources in order to explore the cultural and historical background. This is the reason why not only international loan words, fashionable and jargon expressions are listed, but the background language of the mother tongue or basic language, including regional dialects, are also provided.

The Thesaurus functions as a lingual mirror reflecting the specific way of perception, thinking and behaviour of young people thus encouraging reflection and tolerance. It is meant to be a valuable and enjoyable linguistic, sociolinguistic and psychological source of information for young and not so young readers.

Dictionnaire synonymique du hongrois argotique en milieu scolaire

(Résumé)

Ce dictionnaire se présente comme la premire entreprise lexicographique qui fasse découvrir la richesse du hongrois argotique et des parlers en milieu scolaire. Il témoigne de la présente des parlers d’une génération homogène (10–14 ans) dans une perspective synchronique (1975–1990).

Des enquêtes linguistiques ont été effectuées dans tous les départements du pays, et même en dehors des frontières, avec la meilleure collaboration des écoles, élèves et enseignants.

Plus de 30 000 unités lexicales repertoriées suivant 23 vocabulaires thématiques sous 1760 entrées ont été recensées. Elles montrent l’abondance en synonymes relatifs non seulement à la vie scolaire mais à tous les domaines de la vie quotidienne. 2600 mots sont accompagnés d’articles et d’indications étymologiques établies à partir d’une quarantaine de langues.

Un index des entrées complète l’ouvrage. Mais l’intérêt s’accroît de ce qui suit le Dictionnaire proprement dit. Une étude, étoffée de références internationales, tente de faire la clarté sur l’origine de l’argot scolaire, et sur les traits caractéristiques qui correspondent, en dernière instance, aux procédés de formation de mots et aux différents comportements.

Ce sociolecte emprunte la majeure partie du lexique aux générations antérieures, mais il en crée aussi en grand nombre. Ce qui nous ramène à la fantaisie des jeunes, ressource inépuisable d’emploi ludique, à la fois créateur et irrégulier en vue d’enrichir l’ideolecte national, à la fois destructeur et simplificateur en vue de l’appauvrir.

Les indications étymologiques mettent en confrontation une unité lexicale hongroise aux prétendues sources pour interroger le contexte historique et culturel. Y trouvent leur justification non seulement le grand nombre des emprunts internationaux, des emprunts à la mode, du lexique argotique, mais aussi la présence d’un substrat de la langue nationale ou vernaculaire (dialectes, ethnies, minorités) d’origine. Notons d’ailleurs que les mots d’étymologie française abondent dans le dictionnaire.

A force de réfléchir la diversité des visions, des pensées et des comportements des jeunes, ce dictionnaire, miroir linguistique nous incite à plus de tolérence. Il est instructif à cet égard aux amateurs de langue, débutants ou chevronnés, non seulement du point de vue linguistique tout court, mais aussi des points de vue sociolinguistique et psycholinguistique.

Dizionario ei sinonimi del linguaggio studentesco degli studenti ungheresi di oggi

(Riassunto)

Il presente libro è il più grande dizionario dei sinonimi del gergo studentesco ungherese, anzi, per certi aspetti è proprio la prima impresa del genere. Il volume contiene l’uso linguistico di un dato periodo della nostra epoca (1975–1990) e di una fascia d’età omogenea (si tratta di studenti di 10–14 anni).

Alla ricerca hanno contribuito insegnanti e studenti provenienti da tutte le parti d’Ungheria e dai territori magiarofoni nei paesi limitrofi. Il dizionario registra più di 30 mila parole e locuzioni, che vengono ordinati in 23 argomenti e in 1760 lemmi, anch’essi in forma ragruppata. Per quello che concerne gli argomenti, riguardano non solo la vita scolastica ma tutta la vita in generale. A quasi 2600 parole e locuzioni viene data anche la spiegazione e l’etimologia (quest’ ultima è presa da 40 lingue).

Dopo il ragruppamento delle parole segue un elenco dei lemmi. Poi il lettore trova un saggio che — partendo da una breve panoramica internazionale — presenta l’origine del gergo studentesco e ne indica i tratti caratteristici, i motivi principali e i meccanismi attraverso i quali vengono formati i termini, nonchè rispecchia il modo di comportarsi caratteristico dei giovani di quest’età.

Gran parte del lessico di questo socioletto viene ereditata dal linguaggio delle generazioni precedenti l’altra parte invece e creazione propria. Con quest’ultima categoria si manifesta dunque la fantasia esuberante di questi teen-agers che con la loro creatività contribuiscono ad arricchire la lingua, ma allo stesso tempo possono anche impoverirla.

L’etimologia serve sopratutto a mettere in evidenza l’eventuale origine delle parole per scoprirne il retroterra culturale. È per questo che troviamo nel colume non solo molti internazionalismi, prestiti, parole gergali, ma anche tanti termini comuni dalla lingua madre o dalla lingua base originale (dialetti, lingua delle minoranze etniche). Così in questo ricco campione sono registrate anche tante parole di origine italiana.

In realtà il presente dizionario non è altro, che uno specchio linguistico che aiuta a capire il mondo dei giovani, il loro modo di vedere il mondo, di pensare, di comportarsi, invitando all’auto educazione ed alla tolleranza. Ed anche questo aspetto rende utile la consultazione del dizionario per tutti, giovani o meno giovani e non solo dal punto strettamente linguistico ma anche da quello sociolinguistico e psicologico.