Felhasznált fontosabb irodalom

Dobos Károly: A magyar diáknyelv és szótára. Bp., 1898.

Schmidt József: Latin--magyar zsebszótár a középiskolák számára. Latin tulajdonnevek tára. Bp., é.n.

Blau Henrik--Láng Károly: Szájról szájra. (Héber--jiddis szó- és kifejezésgyűjtemény) Pápa, 1941.

Partridge, Eric: A Dictionary of Slang and Unconventional English from the 15th Century to the Present Day. London, 1949.

Bakos Ferenc (szerk.): Idegen szavak kéziszótára. Bp., 1958.

Kovalovszky Miklós: Az ifjúság nyelvéről. Valóság, 1963. 5. sz. 66--75.

Vidor Zsuzsa: A diák jassznyelv és a jasszmagatartás. (A Zabhegyező ürügyén) Valóság, 1964. 9. sz. 69--75.

Boros Tiborné: Zsargon és magatartás. Magyar Nyelvőr, 1965. 2. sz. 147--157.

Walde--Hofman: Lateinisches Etymologisches Wörterbuch I--II. Heidelberg 1965.

Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I--III. Bp., 1967, 1970, 1976.

Matijevics Lajos: A vajdasági magyar diáknyelv. Újvidék, 1972.

Juhász József--Szőke István--O. Nagy Gábor--Kovalovszky Miklós: Magyar értelmező kéziszótár. Bp., 1972.

Valtonen, Pertti: Suomen mustalaiskielen etymologinen sanakirja. Helsinki, 1972.

Guttman Miklós: Ragadványnevek az ált. iskola felső tagozatos tanulóinak köréből. Magyar Nyelvőr, 1973. 1. sz. 55--61.

Hoffmann Gizella: Korosztályom beszédmódja. Pályamű. Kézirat. Pécs, 1974.

Hutterer, Claus Jürgen: Die germanischen Sprachen. Ihre Geschichte in Grundzügen. Bp., 1975. (Slang, Rotwelsch, Zigeuner 406--8; Jiddisch 347--61, 471--2; Cockney-Dialekt, Berlinisch 408--13.)

Wenworth, Harold--Flexner S. T.: Dictionary of American Slang. 1975.

Pusztai István: Köznyelv és műhelyzsargon. In: Sebestyén Árpád (szerk.): Anyanyelv, közélet, művelődés. Bp., 1976. 43--53.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Az argó ajándékai. In: Négy-öt magyar összehajol. Bp., 1976. 41--47.

Kybalová, Ludmila--Herbenová, Olga--Lamarová, Milena: Képes divattörténet az ókortól napjainkig. (Eredeti címe: Das große Bilderlexikon der Mode. Prag, 1966.) Ford. Harmath Anikó. Bp., 1977.

KlimeÆ, Lumír (szerk.): Sborník prednaÆek z konference o slangu a argotu v Plzni, I--V. (Nemzetközi konferenciák előadásai a szlengről és az argóról Pilzenben. 1977, 1980, 1984, 1988, 1995.) Plzen, 1978, 1982, 1987, 1989, 1995.

Magyar néprajzi lexikon, I--V. Bp., 1977--1982.

Kolozsvári Grandpierre Emil: Utazás az argó körül. In: Herder árnyéban. Bp., 1979. 105--28.

Grétsy László--Kovalovszky Miklós: Nyelvművelő kézikönyv. Bp. 1980, 1985. I. 968--72., II. 715--6.

Péter Mihály: Szleng és költői nyelvhasználat. Nyr. 1980. 3. sz. 273--81.

Mizser Lajos: A szóalkotás néhány ritkább módja. In: Imre--Szathmári--Szűts (szerk.): A magyar nyelv grammatikája. (A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusa, 1977.) Bp., 1980. 571--4.

Sabljak, Tomislav: Æatra. Rjecnik Æatrovackog govora. Zagreb, 1981.

Benselers Griechisch--deutsches Wörterbuch. Bearbeitet von Adolf Kaegi. Leipzig, 1981.

Naumann, Helmut: Zur Sprache der Lehrerstudenten in der DDR. In: KlimeÆ, L. (szerk.): Sborník prednaÆek z. II. konference o slangu a argotu. Plzen, 1982. 81--90.

Thoma László: A lázadó kamasz. A szubkultúra és ellenkultúra kérdéséhez. Kritika, 1982. 4. sz. 10--13.

Papp Gyula: Beás--magyar szótár. Pécs, 1982.

Farkas Vilmos: Görög eredetű latin elemek a magyar szókincsben. Bp., 1982.

Hoffmann Ottó: Útkeresés a fogalmazástanításban. (Kísérletek tanulságai) Bp., 1983.

Tótfalusi István: Vademecum. Szokatlan szavak szótára. Bp., 1983.

Vekerdi József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. Pécs, 1983.

Bachát László: Az ifjúság nyelve. In: Fülei-Szántó Endre (szerk.): Norma -- átlag -- eltérés. Pécs, 1986. 9--22.

Henne, Helmut: Jugend und ihre Sprache. Berlin, New York, 1986.

Boross József--Szűts László: A mai magyar argó kisszótára. Bp., é.n. (1987)

Rácz Endre: Diáknyelv Pápán a harmincas években. Magyar Nyelv, 1987. 2. sz. 145--56.

Schönfeld, Helmut: Jugendsprache und Stadtsprache in der DDR. In: KlimeÆ, L. (szerk.): Sborník prednaÆek z III. konference o slangu a argotu. Plzen 1987. 141--164.

Szabóné--Zsilákné: Fodrász szakmai ismeret I. Bp., 1987.

Hoffmann Ottó: Zu einigen Merkmalen im Slang der Schüler im Alter von 10--14 Jahren. In: KlimeÆ, L. (szerk.): Sborník prednaÆek z IV. konference o slangu a argotu. Plzen, 1989. 121--38.

Biblai nevek és fogalmak. Bp., 1988.

Hoffmann Ottó: Motívumok a 10--14 évesek ifjúsági nyelvében. Pedagógiai Szemle, 1989. 5. sz. 419--29.

Beneke, Jürgen: Die Stadtsprache Berlins im Denken und Handeln Jugendlicher. Berlin, 1989.

Kis Tamás: Bakaduma. A mai magyar katonai szleng szótára. Bp., 1992.

Ehmann, Hermann: Affengeil. (Ein Lexikon der Jugendsprache.) München, 1992.

Hoffmann Ottó: Szóalkotási módok a 10--14 évesek ifjúsági nyelvében. Kézirat. Pécs, 1993. Első része megjelent: Nyr. 1996. 3. sz. 294--301.

Kis Tamás: A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. (Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán Egerben 1994-ben)

Hoffmann Ottó: Huszárok, tündérek s mások -- a 10--14 évesek ifjúsági nyelvében. Édes Anyanyelvünk, 1994. 1. sz. 8.

Kis Tamás: A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások, Debrecen 1995. 79--94. (Klny. is)

Kis Tamás: Személynevek a szlengben. Magyar Nyelvjárások, Debrecen 1966. 93--104.

Kis Tamás: A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Debrecen, 1996.

Zolnay Vilmos--Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Bp., 1996. (Szerk.: Fazakas István és Kis Tamás)