zabola fn (5)

Eggy fejér paripán ül, minden zabola nélkül (13/ 173). A' szemérem gyenge szerelmet tarthat meg hanem gyenge zabola eggy hatalmas szerelemnek (7/1606). A' szóknak zabolát adtál, és a' lépéseknek mesterséget (7/561).
zabolát (7/304), zabolán (7/400).

zaboláz Ik: meg~.

zabolázván Ö: meg~.

zabsíp fn (1)

Pedig mikor tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét, Pelórumot és Lilibéumot siketíti ordításával (5/50).

zabszár fn (2)

AMINTAS, felálván eggy kőre énekelget a'Pásztori Zabszárnak hangjára (12/17).
Zabszárakat (12/25).

zacskó fn (2)

Nagy tsendesség van minden Papok kőzt, Paminát éppen azzal a' 'satskóval, a' mellybe a' szentség vólt, bé vezetik, Sarastro a' 'satskó kőtőlékjeit meg oldja (2/1462-3).
Ö: dohány~.

zajgó mn (1)

Nem mindég áll Villámokba A' megharagudott Ég, Néha a' zajgó Habokba Vissza tér a' Tsendesség (5/ 589).

zaklat i (1)

Hogy a' fegyveres Matzedo minden felől zaklatja ezeket a' kies Vidékeket? (12/30)

zálog fn (5)

Zálogba vetem az én szerentsémet, hogy néktek Tronust épittsek (12/1029). Ehez képest őtet férjének óhajtotta, és magát 's a' maga jobb kezét bé adta néki hűségének, és saját országának zálogáúl (13/583).
zálogait (13/222), zálogúl (13/244), zálogáúl (10/ 123).

zálogosdi fn (1)

Játtzunk zálogosdit, hadd poenázzam meg ezt a' Bárót (1/1166).

zár i (2)

A' melly sziv minden jóságot magába zártt, söt a' melly maga a' jóság, 's onnan súgározik más szivekre (1/3095).
zár (10/447).
Ik: be~, ki~.

zárattatik Ik: ki~.

zárattatva in (1)

Te tanítottad meg a' szép szemeket, hogy magokba zárattatva maradjanak (7/558).

Zärtlichkeit (ném) (1)

Az ő Kisasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység, vagy igazábban di cert likkajt la tandres (15/467).

Zaszlaki l. Szászlaki

zászló fn (1)

Éllyetek ti is rettenthetetlen Magyar seregek! …hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1215).

zavar i (1)

…az ő alkalmatlan kínzásait nem zavarta a' szerelmes nyájnak víg édessége közzé (7/542).
Ik: egybe~, meg~.

zavarodik Ik: meg~.

zavarodott mn (1)

Mindenik sem tetszik nékem, és zavarodott vagyok (10/822).
Ö: meg~.

zavarodva in (1)

És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok (10/535).

zavarodván Ö: meg~.

zavart in (3)

zavart kerengésével a' sok ezer illatokból eggy illatot tsinál (13/15). - …gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/975). Fejtsd meg nékem osztánn mi sül ebből a' zavart Parantsolatból (6/9).

zeb l. eb

zefír fn (3)

Nyájas Zefir, hozzája Repülvén légy postája (13/ 118).
Zefír (13/718), Zephir (1/242).

zekunda l. secundo

zember l. ember

zenebona fn (1)

Az Embereinket feleszelem, h[ogy] majd tettetésből eggy hadi Zenebonát indítsanak (6/8).

zeneszám fn (1)

A' varázssíp zeneszámai (4/cím).

zeng i (1)

Azért nékem zengő nyelvem ékes notával zeng (16/ 798).
Ik: vissza~.

zengedez i (1)

…Ott hallik a' Vig Múzsika Ott zengedez Hol a' szagos Bokrok között Aganippe tsergedez (1/189).

zenghet i (1)

Gondolkodna ha szolhatna Orveus notája Ha pénghetne és zénghetne Clio muzsikája (16/803).

zengő mn (1)

Azért nékem zengő nyelvem ékes notával zeng (16/ 798).

zenim l. enyim

zerént l. szerént

Zettel (ném) (1)

Az én Patron Her Szazlaki fan Ludvig diszteli a' Knediger her, küldi ez a kis czettel (15/958).

Zidon l. Sidon

zidoni l. sidoni

Zikéus fn (1)

Te megvetetted: ő elszívelte ezt a' gyalázatot, minthogy megesküdtél akkor, hogy Zikéus' Hamvaihoz Hűségedet meg kívánod tartani (10/143).

zillen l. ilyen

zinfónia l. szimfónia

zivatar fn (2)

És villámok, és mennykövek és forgószelek és Zivatarok tegyék a' Levegőt, és a' Habokat néki halálosokká (10/957).
Zivatarokkal (10/1016).

zokog i (1)

Hallgass, hallgass, ne zokogjál Fillis, mert én bájoló igékkel enyhíteni fogom e' parányi sebnek fájdalmát (7/371).

zokogva in (1)

Minden irásaimat, a' tüzön fel áldoztam, a' Maradéknak orrába menvén azoknak füstje zokogva fogja vádolni Eleinek háládatlanságokat (1/2042).

zöld mn/fn (14)

I. mn Vídám élő fák, zőld fűvek, és tiszta vizek, tinéktek köszönik az ő nyúgodalmakat Angélika és Medóró szeretők, és mátkák! (13/564) - Üh, bizony még a' szemem is zöld karikát hány, ni (1/ 2736).
zöld (1/647, 2511, 2529, 5/472, 12/572, 13/12, 34), Zöld (1/176), zőld (7/420, 12/516).
II. fn Az Erdők Kígyókat, Oroszlányokat, és Medvéket lappangtatnak az ő zőldjeiken belől (7/587). Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elö Köbe, nagy része meg van ékesitve és boritva külömbféle Nővevényeknek eleven zőldjével (12/ 737).

zöldellő mn (1)

A' hegyek itt mindég zöldellők Ujjitják kellemetes szellők (1/194).

zöldhalmi mn (1)

Már az udvarb[ól] m[in]d el akarnak futni ide a'zőld halmi majorba, már pakolnak is öszve mindent (9/ 426).

zöldít i (1)

Ti kik az én Babérimat Minden pertzbe' ujabb Tsírával zöldititek, Az én Szives Indulatimat Szerentséltessétek oh Kedvező Istenek! (12/941)

zördeg l. ördög

zördök l. ördög

zörgés fn (2)

Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/2460).
zörgését (6/15).

zörgő in (2)

A' Katonai Szerszámoknak zőrgő, dőrgő Hármóniája alatt ki jött Sándor (12/937).
zörgő (10/1009).

zörög i (1)

Ha! Kati zörög oda ki; a' biz a', - Kati (8/219).

zörtök l. ördög

Zrínyi fn (1)

Nagyon el kellett hát a' mai Gavalléroknak Ditső Öseiktől fajulni, a' kik magok is örömmel irtták le vagy Eleik[ne]k vagy önnön magoknak vitéz tetteiket a' N.[agy] Zriniként (1/2268).

Zuckerbäckerei (ném) (1)

Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt, vaniliát, milanoi tzukkerpakkerait… hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/ 925).

zúdul Ik: rá~.

zug fn (2)

Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja (1/1501). - …akár hová mégy, nem fogsz, mert bizony nem fogsz találni ollyan fellengős, vagy ollyan mélységes zugot, a' melly az én haragom, az én dühösségem elől el ne rejtsen tégedet (13/595).

zúg i (2)

Értem, kedves Patak, értem Mit zúgsz e' tsergéssel nékem (12/20). MINDNYÁJAN Mod nélkül katzagnak, zúgnak (1/1273).

zúgás fn (2)

Azt kérded zúgásodbann, Az én Nimfám hol van? (12/21)
zúgás (1/1277).

zúgó in (1)

Az a' tiszta Patak Melly már kis habjait A' tenger Torkának Botsátja itt, Zúgó morgásival Saját partjaival Az én Tüzem felől Beszéll belől (11/122).

zúgolódik i (1)

Zugolodom, hogy lelkemet mért nem tudják utol érni esztendeim (16/1201).

zugoly fn (2)

Én p[edi]g m[in]t Rouseán kivánnám magamat egy ártatlan kis gyönyörkődtetéssel kináló kisded zugojáb[a] a' Természetnek el rejteni (9/594). Oda megy eggy szugolyhoz, 's eggy nagy rakás könyvből eggyet elö vesz (1/569).

zultán l. szultán

zur l. úr

zuracska l. uracska

zúz1 i (1)

Láttam, hogy a' Kőhöz zúzott kegyetlenűl eggy szegény Pásztort (5/30).

zúz2 fn (1)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe (1/2457).