va l. vah

vacantia (lat) (1)

És reá vigyázzunk hogy bé ne fogadjúnk A' mi érdemes rendünkbe Tsak habilis Personákat És a' kikkel méltánn bé rakjunk Minden betses Vacantiákat (14/39).

vackor fn (1)

...készebbek a' gyepű körűl rázogatni a vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2561).

vacsora fn (8)

...Fözz Vatsorát az Urad[na]k (16/1156). Kelj fel verj rá a' banyára, Mért nem várt jó vatsorára (16/ 1164). Majd jó szivvel látnak mára Pilátushoz vatsorára (16/895). Sétáljon hozzám a' Madamoiselle, vatsora után én meg mutatom szeme láttára hogy nem lessz ing (1/527).
vatsorát (2/1430), vatsorára (9/198), Vatsorára (15/ 617), Vatsorakor (15/627).

vad mn/fn (28)

I. mn Az én szép ellenségem Légyen vad, légyen kegyetlen (13/430). - ...ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? ...Talám azt a' te szép baromi 's vad ábrázatodat (5/263). - ...nemzettyeket, vad erköltsöket, sőt neveket is kárhoztattam (16/1068). - ...majd el is felejtkezem magamrol, hogy én nem a' Vad Mars, hanem a' szelid Apollónak vagyok rekrutája (16/1218). Kegyetlen szerelem, kegyetlen Szilvia, és vadabb mint az Erdők (7/ 583).
vad (5/338, 10/336, 615, 13/248), vadak (11/136). - vadabb (7/55, 200, 1297).
II. fn Lám, kellemes Síp, te általad Hozzám minden Vad vígann szalad (4/100). - ...És akkor meg tudtam győzni a' futásbann a' Szeleket, le tudtam verni a' Vadakat (6/153).
Vadak (7/97, 11/90), vadakat (7/1431), Vadakat (7/ 95, 588, 10/122, 11/107), Vadnak (7/287), Vadaknak (7/128, 11/77), vadakra (11/30), vadaknál (7/ 200), Vadaknak (12/519).
Ö: fene~.

vadacska fn (1)

Tedd le, mondám osztán néki, szerentsés kis vadatska, a' te természeti dühösségedet (13/142).

vadász1 i (2+2)

...kimegyen a Királyfi vadászni tsak vadász, tsak vadász, de még nyul gyömbért se kaphatott (1/674).
vadászni (1/672).

vadász2 fn (3)

Mint Vadászis, mint Szeretőis egyenlő gyönyörködéssel kívánom nyilazni a' Vadakatis, a' Nimfákatis (11/105). Az a vadász, a' ki a nyúlat törében tartja, többé azzal nem gondol, és tsak az után siet, a' mellyik fut ő előle (13/482).
vadász (11/56).
Ö: oroszlán~.

vadászat fn (6)

...eggy gyors Őzet kergetvén a' vadászatba (7/272). Azután felőltözvén, kért engemet, hogy kövessem, hogy véle eggyütt mennék el a' Vadászatra (7/ 1151).
Vadászatra (7/61, 269, 11/16), Vadászatnál (7/278).

vadászó in (1)

...az édes vizekre édes Árnyékot vet az a' Plátánus, melly friss ülő hellyel kínálja a' vadászó Nimfákat (7/749).

vadászruha fn (1)

ÁMOR Vadász ruhába, Áltzesztes név alatt (11/4).

vadásztárs fn (1)

Én a' szerentsés Nítze vagyok a' szűz Diánának Vadász társa (11/15).

vaddisznó fn (2)

...kövessen téged valamellyik az erdőkön a' hegyeken, 's a' medvék és a' vaddisznók ellen hartzollyon meg éretted (7/614).
vaddisznó (7/633).

vado (lat) (1)

Apage Diabole! vade foras, quin abis? (9/327)

vádol i (2+1)

A' ki az én szivemet vádollya. Üllyön ide (1/1251). - ...az Asszony akar engem vádolni és az által érdemetlenné tészi magát arra hogy én szerettem (16/515).
fogja vádolni (1/2043).
Ik: el~.

vádolás fn (1)

...ha nyér, mások bosszankodásának 's önnön maga Lelke vádolásának tárgyává teszi magát (1/2224).

vádoltatik i (1)

...hogy embertelenséggel ne vádoltassam, azt az eggyet meg engedem (1/1915).

vadon mn (4)

...őröngve bújdoklott a' vadon Erdőkben (7/258). Kín, az a' vadon Pillantat, melly kétfele szakaszt eggy Szívet (10/779). - ...annyira bévonúltam az ő nyomaikon, hogy a' legsűrűbb és legvadonabb helyre érkeztem (7/1167).
Vadon (10/608).

vadonság fn (2)

Ereggy ellenekbe azoknak a' hasgató késeknek, mellyeket ő hordoz az ő nyelvén, és ottan mutasd a' te vadonságodat (7/1390).
Vadonságodnak (7/240).

vadság fn (3)

Bennem a' vadság, a' szépség (5/493). Be' kemény, de deli vadság! (13/279)
Vadságomnak (7/1495).

vág i (9+1)

Ott a' fejsze, vágj fát (1/883). Elsőbe kristélyt adni Azután eret vágni Utóljára purgálni (14/114). TEMPEFŐI Jól pofon vágja (1/2732). Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra (9/801). Pörőlyőmmel Uram pörölyőmmel, de ha ki kapja a kezsemb[ől] ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/262). - ...kitört eggy Kősziklát, és vakmerő jobbjával hozzánk vágta (5/384). Mikor hát közel láttam magamhoz, 's gondoltam, hogy onnan már tsak béjárja, néki vágtam eggy dárdát (7/1250). Az Éva szemébe vág (1/1254).
vág (1/1259), vágott (1/2773).
Ö: félre~, ketté~. Ik: be~, el~, keresztül~, ki~, le~, meg~, neki~.

vágás fn (1)

Millyen szereket gondolsz... Minden vágásokb.[a] és törésekb.[e] Legjobbak[na]k lenni? (14/128)
Ö: ér~, érverés~, kerék~.

vágat i (0+1)

...nem akar é eret vágatni? (16/736)
Ik: el~.

vagdal i (1)

...Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd... m[in]d a' világot (14/172).
Ik: el~, le~.

vágtat Ik: neki~.

vágva in (1)

Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled (1/876)
Ö: le~.

vágván Ö: félre~.

vagy ksz (215)

Még eggy helyre folyamodom. V[agy] a' mit a Szerentse hoz, azt békeségesen viselem (1/1718). Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra, és azt a' kisértetet szóval, és fegyverrel v[agy] [me]g rontani, v[agy] el kergetni (9/212). - ...de tám az idő okozza vagymi (16/162). - ...vajha tsupán ts[ak] vagy eggyetske könnytseppel vólna nedves a' Szemed (10/644). Érti Kend, vagy nem? (1/3313) - Vagy engem tsalsz meg, vagy magadat (7/172). Te játszol igazán az én fájdalmammal, és osztán, ámbár látod is az én szerelmemet, vagy nem gondolsz azzal, vagy tettetődöl, vagy nem érted azt meg (13/420-1). FENEKES ...a' Tisztes Ur Kis Asszonya másé nem lehet, vagy az uré vagy - vagy - - - LEHELFI Mit vagy? FENEKES Vagy az enyim (15/26-9). Nintsen é valami belső nyavalyája az Ur[na]k? vagy nem akar é eret vágatni? vagy mostanáb[a] köppölyt hányatni Uri tagjai- ra? vagy magát trepanáltatni? vagy akármijét arannyá változtatni inspecie azt a' bottyát? vagy nem akarjáé jövendő sorsát hallani? mikor házasodik meg, lessz é szép felesége? hány fia lessz, hány leánya, mellyik szabóval varrat legszebb nadrágot? makk adutb[a] nyér é többet vagy a' tökb[e]? el vész é az a' szümölts az orrárol, vagy több is nő hozzá 's at. akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot, elvásott lakatot, be irott papirossat, maradék gánitzát, vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni, pipát köttetni, rostát corrigáltatni, vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt, halotti butsuztatott, paszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni, vagy nó kosarat is köttetni 's több a' féle eius modi? (16/736-50)

vágyakozik i (1)

Ha a' megbosszúllásra vágyakozol, Átzist majd megölöd, Galatéa sírni fog (5/313).

vágyás fn (1)

Ah felette, felette tul is haladtatok, oh irgalmatlan Istenek! az én vágyásimonn (12/640).
Ö: rá~.

vágyik i (3)

De az én Hamburgi Kalapom még nagyobb szerentsére vágyik (15/934).
vágy (12/852), vágyol (1/747).

vagyis ksz (3)

Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott (1/1757). ...Gerzon di malörö vagy is az elveszett Ifju Ur [me]g találása (15/1066).
vagy is (16/397).

vágyó Ö: nagyra~.

vágyódás fn (3)

...most már megakarom annak a' háládatlannak mutatni, szerelmes vágyódásimnak közepette, hogy Polifém, mostis Polifém (5/307). Ezek a mesék sem az hogy szépségekkel n[em] mulathatják szivünket: sem eggy Nemes Lélek, vágyodásai velek meg n[em] elégeszhetnek (1/962).
vágyodásodra (10/220).

vagyon1 l. van

vagyon2 fn (2)

...ők sem a' közönséges pénzét a' Hazának, sem a saját vagyonjokat nem fogják ollyaténra vesztegetni (1/1523).
vagyonomat (1/2119).

vah (lat) (1)

Va e[s] teterrima pestis! (9/326)

vajaskifli fn (1)

...eregy tsak, végy magadnak egy pár vajas kiflit (16/ 871).

vajha isz (6)

...vajha tsupán ts[ak] vagy eggyetske könnytseppel vólna nedves a' Szemed (10/643).
vajha (7/332, 1368, 16/1203), Vajha (9/494, 12/ 657).

vajmir l. vejmir

vajon hsz (12)

Elment é vajon? (9/344). Nem kell, és vallyon miért (1/1036).
vallyon (5/13, 7/228, 498, 682, 1460, 13/523, 630), Vallyon (1/3277, 12/965), valyon (10/517).

vájva in (1)

Lonisa nevét a' lelketlen testek is esmérnék és imád[ná]k; a fákb[a] oly mélyen mettzenék kedves nevét, m[in]t a' milyen méjen érzem szivemb[e] vájva (9/601).

vak mn/fn (6)

I. mn ...észrevettem akkor magamat, és az én vak eggyűgyűségemet (7/142). Ha vak homály borítja A' nap' tiszta fényjét (13/546). - ...ő a' vak, és nem én, a' kit igazságtalanúl nevez vaknak a' vak Község (7/85-6).
II. fn ...Azt kérdem tőled... Hogy vakoknak némáknak siketeknek... Mitsoda orvosságot Szükséges rendelni (14/135).

vakarék Ö: kalamáris~, konyha~.

vakarodik Ik: el~.

vakeset fn (1)

Én nem akarom, hogy vakesetre bízattasson a'te Betsűleted (10/236).

vakít Ik: el~.

vakmerő mn (7)

No hiszen megmutatom, h[ogy] haszontalan fogsz bánkódni vakmerő merészségeden (5/290). - ...kitört eggy Kősziklát, és vakmerő jobbjával hozzánk vágta (5/384). Vakmerő gyermek, oszolj az én szemeim elől (11/108). - ...ne merje olly vakmerő lenni hogy megtsufoltt nevemről többé emlékezzen (16/536). Én elhagyattam, el pártoltál töllem; Még is vakmerőn nem bosszantlak én (12/922).
vakmerő (7/1309), Vakmerő (10/601).

vakmerőség fn (3)

Ámor el rejtette tőllem a' veszedelmet, még távol volt: most mikor közte vagyok, látom az én vakmerőségemet (12/349).
Vakmerőség (10/369), vakmerőséget (10/322).

vaksahűmt (?jiddis) (1)

Vajmir, vajmir, vaksahűmt, vallok már (9/796).

vakszerencse fn (1)

...vak szerentséből mentem el arra, a'hol az a' bóldog lakó hely van (7/490).

vaktában hsz (1)

Ebbe a' Ruhába, nem vaktába hoz ide téged az Ég (12/1039).

vaktetű fn (2)

...mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem, vagy a' vak tetű szántja a' Lelkem házát (8/173). ...Azt kérdem tőled... Hogy ...Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/ 137).

vala si (11)

...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala (1/2975). Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését (1/2851). - ...Tigrínó az én hüséges kutyám... a' szövevényes haraszt körül kerengvén véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/135). - ...a' nóta közepén végének kell vala szakadni a' versnek (1/200).
L. még bízik, elbújik, kell, kifeszít, kíván, tesz, veszt.

valaha hsz (23)

Ah, ha én érettem a' te Szívedbenn valami gyenge Indúlatod vólt valaha, engeszteld meg a' te Haragodat (10/653). Járt é valaha az Ur a'nagyvilágba (15/156). - ...nemis mennék el valaha, haaz Istenek' Akaratjából nem kellene feláldoznom az én Fáradságomit (10/491). Ki hallott valaha, ki látott szörnyűbb Kívánságot (5/119). Megelégedve élly inkább, mint valaha óh Tirzis henyeségbe élly (7/ 811). Azt sem engedi meg Amor nékem, hogy azt mondjam; sem hogy még tsak képzelhessem is, hogy én valaha, az ő szerelmét elhagyjam, ha szinte lehetne is (7/913). Uram vársz é még valaha valami bóldogságot (9/469).

valahányszor nm (1)

Mindannyiszor meg ől ő engemet, valahányszor az én Szívemtől elszakaszt (5/255).

valahára hsz (16)

Megtudhatom é valahára millyen az én Sorsom? (12/699) - De - ha tsak kívánságom meg nem tsal, látom hogy jön valahára Angélika (13/214). De reménlem valahára Még meg érem utollára Sorsom bár késön szánod Dolgodat megbánod (15/ 1017).

valahogy hsz (2)

Bé mehet ám bizony, de valahogy hipp hopp hírivel el ne vigye Kend láb alól (1/1973). - ...ő itt fért valahogy a' pixishez (1/3347).

valahol hsz (5)

...ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír, és szerelmet nyom bé, valahol hasítást tesz (7/53). A' Lipittlotty Urral nem jött öszve valahol az Ur (16/311).
valahol (1/3300, 12/50, 15/522).

valahová hsz (1)

Valahová fog ő mint szőkevény, és bujdoso menni (12/585).

valaki nm (16)

Itt szoktak járni, és talám majd jön valaki, a' ki rólla hirt hoz (7/1011). Valaki kedvelvén az erdőket, Diánának ajánlja Szívét, járjon a' Vadak utánn (11/89). - ...a' ki vadabb mind azoknál, valakik valaha a' Diána társaságát követték (7/56). Valakiknek kezekbenn valaha a' te társaságodbann forgottak a nyilak és Kézívek, eggy sints közöttök hívebb én nálam (11/21). Hagyj nékem békét, 's keress mást valakit, a' kiből tsufot üzzél (12/276). Szeretném látni, ha valakitől meg nyerhetném (15/97).
valaki (1/851, 3280, 7/134, 1522, 10/409, 12/354, 13/209, 15/1038), Valaki (12/249), valakit (7/321).

valamely nm (5)

Jobb lesz mégis, kintsem, valamelly félre való helyen meg nyúgodnod (13/31). Ha az ő nyájas ortzájának fényjét bé nem fogja valamelly alkalmatlan köd (13/677). Az igaz hogy ez cultura és ez minél ritkább, annál szebb valamely személyben (15/62).
valamelly (12/139, 13/694).

valamelyik nm (7)

...ez az eggyik legény valamellyik el viszi (1/1924). - ...én ugyan inkább veszteném el eggyik falumat, mint eggy valamellyik titulusomat (1/1132). Hallod nem tselekednéd azt meg, hogy valamellyik nap ráállana Szilvia arra, hogy véle beszéljen Amintás (7/723). Nohát producalyon belölök edgyet valamellyiket (16/770).
valamelyik (7/155), valamellyik (5/83, 7/613).

valamennyi nm (4)

...én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/112). Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat, 's Garamántokat Afrika tart magábann (10/174).
valamennyi (16/343).

valamennyire hsz (2)

Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott (7/1622).

valami nm (72)

Ha tapasztalásodból tudsz valamit, a' mi reménységemet erősíttse, ne halgasd azt el (7/454). És tsak kivánom tudtára adni, hogy keresse fel annak bóldogtalan maradványit, ha ugyan van még ott belőlle valami (7/1138). Bizon Pofók mond ked valamit és a' bizon nem is cultura (15/375). Tempefői Uram kér a' be jövetelre engedelmet; valami ajándékkal kivánna Nagyságod[na]k udvarolni (1/1362). Vané, Barátom, benned valami reménység (1/2104). - ...tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót (16/154). De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt, már hiszen ha valami érzékeny, virágjába lévő leánykán esne, annyira tsak nem tsudálnám (16/434). Ah! - a' Jó Istenre kérlek, 's m[in]d arra v[alam]i kedves te előtted (9/760). Az eladó szerelem... otsmányabb monstrum, valamit tsak a' főld teremhet (7/629). Mi az a' valami? (1/3085). Hát parantsol szén szur valami irni (15/978). Néked is jelentek majd valamit (1/3218).
Ö: egy~, ilyes~, olyas~.

valamíg hsz (1)

...valamíg lesznek nyilak a' puzdrámba, és Vadak az Erdőbe, nem félek én (7/96).

valamikor hsz (3)

Ki tudja, hogy valamikor a' jóltévő ég nem vét, nem eggyesít é öszve bennünket? (13/518)
valamikor (7/330, 1530).

valamint hsz/ksz (4)

I. hsz Téntát ettem... a' pofámra ömlött, a' fogam ollyan fejesfejér valam[in]t a' sületett húlló hó (9/ 258).
II. ksz ...az Istenek, érezni fogod, valamint eddig az Erdőkben, ugy a' Királyi Székbe is Barátid lesznek tenéked (12/524).
valamint (1/2080, 16/616).

válás Ö: el~.

válasz fn (8)

Imé engemet küldött el a' válasszal (1/2847). - ...üres válasszal fizették ki (1/2953).
választ (1/2827, 2868, 15/35, 36), Választ (12/217), válaszával (1/3077).

válaszol i (1)

Hát semmit sem válaszoltak? (1/2822)

választ i (7+1)

Ki tudna már olyan sok közzül választani? (16/752) - [AMINTAS] De illy nagy Világosságot honnan reménylhet egy pásztor? SÁNDOR Az Égtől a' ki megvilágositja azokat, a'kiket országlásra választ (12/547). - ...erős Lélekkel fogom, a' mint akarod, választani Járbást vagy a' Halált (10/836).
választottál (10/75), választott (10/117, 12/472, 1013); választotta (1/228).
Ik: el~, ki~, meg~.

választás fn (4)

A' Választás nem az én Árbitriumom (10/788). Választást tudott tenni, a' bé tsuszott kölföldi modik és szokások között (15/557). Igenis, hogy te tanítanád meg azon Választásra mellyet eggy atyának tisztelése kíván (6/115).
Választását (10/189).

választatik i (2)

Választasson eggy szív, kedvesebb az én Kívánságimra. Választasson... (10/786-7).

választó Ö: meg~.

választott fn (1)

- gonosz lélek ne kisértsed az Urnak választottát (9/329).

valde (lat) (1)

Excellenter, valde bene (15/436).

vale (lat) (6)

Vallé! én elmegyek (1/2543). Ő vár tégedet, hogy neked egy utolsó valét mondjon (2/1466).
vale (2/1493, 1494), Vállé (1/2546), valét (2/1467).

Valentia fn (1)

Az a' hir is foly kedves Ur nállunk, h[ogy] a' Frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá ütött de a' várhoz a' nagy kösziklák miatt nem férhetett (16/288).

valeo (lat) (1)

...az ő Életével felérnek (:valent:) a' te Troféumid (6/171).

válhatik i (1)

...az a' mi most Ajándék, Adóvá is válhatik (10/127).
Ik: el~.

válik i (7)

...érzem én, érzem, hogy az én szívem jéggé válik (7/1145). - ...akkor az ő szíves szánakozása osztán szerelemmé vált (13/580).
válik (1/1684), válunk (1/2751); váltam (7/1440), vált (6/23). - váljon (1/2608).
Ik: el~, meg~.

vall i (2)

KAR[DOS] ...vallasz é Sidó? ÁBR[AHÁM] Vajmir, vajmir, vaksahümt, vallok már (9/795-6).
Ik: meg~.

váll fn (11)

Ez az én vérszínű pofám; ezek az én terpedtt vállaim (7/606). (:akkor vállatt vonit:) (9/626). ROSALIA Ohajtom hallani, mi lehet az, a' mit a' Magyar Urak 's Dámák elött kedvesnek lenni olly bizodalmasan hitt! TEMPEFŐI ...az új módi Frizirozásról, tzipellőkről, kartsubbitó vállakról (1/137).
vállam (16/621), Vállatok (1/3391), vállat (1/3332), vállamat (1/3326), vállát (15/197), vállán (2/1447), Vállán (8/30), vállamra (16/255).

vállal i (2)

...az én Barátom magára vállalta már azt (1/2161). Én örömest, én örömest rá állok, hogy ő ezt magára vállalja (7/1185).
Ik: fel~.

vallás fn (6)

Mert a' Vallás irtózik a' Könyvektől 's tudományoktól (1/2931).
vallás (1/2152), Vallás (1/2888), Vallást (1/2891), vallásért (15/302), Vallásnak (1/2894).

vallott Ö: kár~.

való in/fn (121)

I. in ...de Tirzis, óh Istenem, meg értette 's valónak tartja az én szerelmemet (13/470). De, a'mint eggy ebből a' Szerzetből v[al]o M.[agyar] Tudósunk szól, látta ő azt (1/3046). Ah ne pipázzon maga Fenekes absajlic tsunya pides az a' dohán füst kortsmaba való (15/744). Nem okos embernek való a' Könnyvekkel veszteni idejét (1/1158). ÉVA ...nos mire valo vott az a' nagy guta bot. (Katzagva.) SZUSZMIR Hű mire valo vot osztég, arra v[al]o volt, h[ogy] már ki [ne]m tudja talalni (1/692-4). Ho ho a' tsak szunyato rest ember[ne]k való (15/764). - ...én nem vagyok megvetni való (7/603). Annak az Ur[na]k pedig a' ki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való béllést ujjas pruszlinak valo házi vásznat (16/37). A' házához eggy fias tehenet hajtattam, a' Publicumhoz v[al]o szivességéért (1/304). A' Kis Asszony a' maga szobájába a' kert felől való áblaknál eggy kis asztalotska mellett olvas és ir (1/24). Az a' eső nélkül v[al]ó felleg (1/2990). Hát hiszem a Gyemtsid mubad, Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik a Mitrademdits mellett Komerikrlyamádan beriam. Látni v[al]o (9/666). Ezen illy rendkivűl való Történeteket, én nem foghatom meg (10/694).
való (1/87, 153, 205, 374, 515, 1349, 1399, 1463, 1496, 1505, 1674, 1767, 1900, 2012, 2061, 2083, 2105, 2114, 2119, 2349, 2614, 2658, 2687, 2781, 2783, 2813, 2854, 2856, 2876, 2964, 3026, 3061, 3132, 3303, 5/99, 311, 6/39, 50, 169, 176, 7/15, 139, 316, 537, 926, 934, 984, 1203, 1258, 1286, 1288, 1312, 1437, 1482, 8/5, 181, 9/16, 621, 10/5, 102, 592, 1010, 1015, 1036, 11/101, 13/31, 64, 183, 229, 15/35, 125, 414, 826, 16/33, 122, 182, 222, 687, 789), v[al]ó (1/1230, 2977, 9/343), valo (12/58, 76, 298, 313, 977, 15/93, 663, 16/39, 196, 1068), v[al]o (1/ 923, 9/453), valók (1/957, 2253, 2917), valót (7/904, 16/154, 1058), valot (16/819), valókat (1/3043).
II. fn Mikor már legjobban véli, Hogy a' jövendőt szemléli; A' valótól gyakran Legmesszebb akkor van (13/105). Tudom, hogy engem szeret Dídó (:való, nagyonn tudom azt:) (10/12). - ...testet adni az árnyéknak, 's hitelt nem adni a Valónak ...ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/146).
Ö: akasztófára~, alább~, alá~, arra~, fizetni~, főzni~, hiába~, ide~, jelen~, nyakra~, nyilván~, oda~, sütni~.

valóban hsz (28)

Én Bálványom, a' ki valóba' vagy a' Végzés' bosszúságára, az én Bálványom (10/650). És valóba Dídó, és valóba olly barbarus nem vagyok (10/929). Hu! ez a' Kan Ördög valóba! (4/67) - Szolly valóban (1/1613).
valóban (6/120, 7/321, 1063), valóba (1/955, 1637, 7/75, 240, 698, 715, 757, 950, 1223, 1336, 1392, 1395, 1458, 10/476, 609, 11/84), valób[a] (10/510), Valóba (7/1234, 12/623), valoba (12/468).

valócska Ö: nyakra~.

valódi mn/fn (5)

I. mn ...valódi érzéssel fogja meggyógyitani az én sebeimet (7/1533). Mind gaz, mind a' legvalódibb Filozófiából van merítve (8/69).
valódi (7/396, 9/717).
II. fn De azért hogy ámítás, az a' nyájaskodó beszéd, Medóró előtt nagyon hasonlónak látszik a' valódihoz (13/342).

válogathat i (1)

...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem, szerette pedig a Lidértz, - eggy illyenn legény, aki az ifjába is válogathat (16/432).

válogatott mn (1)

...megtanított engem ez az oldal Szoba, mellybe válogatott Könyveim vagynak (15/487).

valójába hsz (2)

Valójába nagy szerentse Édes Uram (15/515).
valójába (7/728).

valóság fn (4)

Jaj, barátom, a' te vélekedésed igen messze esett a' valóságtól (1/2057).
valóság (7/537), valoság (16/389), valóságot (1/ 2064).
Ö: hiába~, örökké~.

valósággal hsz (26)

...sietve elment dühösséggel, hogy magát megölje, és eddig meg is ölte magát valósággal (7/1315). Lipittlotty meglátta a' kitett számokat, és el hitte, hogy valosággal azok jöttek ki a' Lotterián, igaz hogy mondta is az expeditor, hogy jó szómért és pénzemért éppen azokat tette ki e' Táblára, és azután mintha tsak tévedésből esett volna úgy rakta ki ismét a' valósággal ki jött számokat (16/707-11). Ennek a' háznak Készületje valósággal királyi (6/ 54).
valósággal (7/99, 202, 618, 919, 1278, 1295, 9/344, 636, 10/637, 828, 13/196), Valósággal (1/1130, 1573, 7/1519, 10/494, 711, 13/414), valosággal (1/ 2419, 12/158, 16/511, 933, 945).

valóságos mn (10)

...ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/973). Lehelfi Ur is igen tudja mi a' valoságos cultura (15/1044). És én egyedűl abba tartom a' valóságos Nemességet. ...Tsak múló hangok azok, mellyekkel a' valóságos érdem hijját kivánnyuk pótolni (1/1125-9).
valóságos (7/1461, 15/554, 16/699), valoságos (12/ 76, 16/179, 849).

vált1 i (1+1)

...ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani (16/949). - ...mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyürűt váltok vele (16/475).
Ik: fel~.

vált2 in (1)

...körűled fog lebegni eggy sohajtássá váltt szellőtske, azt úgy vedd mint az én Lelkemet (1/1727).

változás fn (3)

...meg ne neheztellyen, hogy bátorkodom mostani változásának inditó okát kérdeni? (1/2199) - A' változások ki jönnek azokb[a] egy kavart szélvészb[e], fel forgatják a' mit az e[mbe]ri elme gondolt (9/503). Hogyha az Ég Szerentsémbe Változást akar akár tenni (12/153).
Ö: el~, meg~.

változhat Ik: el~.

változik i (8+1)

Még is Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik. Még is Tempefői ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Tempévé változik (1/247-9). Nem félsz, hogy mindjárt el mondom most a' boszorkányos verset, 's itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/3253). - ...eloszolnak a' Felhők: víggá változik az irtóztató Zinfónia (10/1019).
változik (1/619, 10/866), változott (1/2501). - változzon (1/1688). - változni (1/3254).
Ik: el~, meg~.

változó mn (2)

...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka, változóbb, mint a' gyenge Gallyatska (7/309-10).

változtat i (14+1)

Ah, nem: változtasd, én Kintsem, változtasd Szándékod (10/771). Ha tsak mind Ánglusokká vagy Frantziákká nem változtatja elöbb a' játékos Természet (1/1874). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet (12/226).
változtatják (1/1700), Változtatják (10/166). - változtasd (7/92, 92, 113, 212, 12/908), Változtasd (7/ 113, 212, 12/831). - változtatni (16/738).
Ik: el~, meg~.

változtathat Ik: meg~.

változtatván Ö: meg~.

változva in (1)

Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/398).
Ö: meg~.

váltság fn (1)

Azs öreg urat Urat kifisteltik, meg, ki akarták herilni, de váltságot adott magáir (9/48).

válva Ö: külön~.

van i (1061+1)

De ki van távol a' szerelemtől? (7/788) - ...mihelyest az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam (7/1165). Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van (9/144). Igaz hát a' pipám holvan? (15/ 308) - Mindenfelé nagy katzagás van (1/1224). Szégyen, hogy sok szivet sebhet, keveset gyógyit. Eddig van (1/1250). De van ám ollyan törvény is, mely amannak szoros igazságán tágithat - az emberség törvénnye (1/1860). - ...negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb, eggy estve, eggy gaz ember, vólt, 's nints (1/2217). M[ALHORENEUX] Van? G[ÁI] Nints (9/396). - ...azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok (16/440). No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijjan Gallér vot egy Királyfi hogy osztég vot egy Királyfi ki ment az egyszer vadászni télen vot az idő Karátson akkor fejer vot 's h[ogy] fejer vot hát kimegyen a Királyfi vadászni (1/669-73). A' meghólt Irásaiba vólt egy kis cedula (8/22). Az ő esze eggy kitsinnyég bútsú járni van most (1/3384). Nagy tsendesség van minden Papok kőzt (2/1461). Lámpással kisértett Kuruzs, a' mint hogy setét is volt (16/916). - ...ne nézd Uram, hogy most November van (1/3302). Hogy a' forgó szél ragadja el ezeket a' Lüdvértzekkel tzimborázó Poétákot, ugyan sok baj van velek (1/3297). Pirra, épenn véled van Dolgom, várakozz (6/87). - ...tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/345). - ...tudom mibe vagy járatos (1/746). Ha most olly nagy szüksége van Nagyságodnak a' pénzre: megszünök azt kérni (1/1510). Nem vagy te szer arra, hogy ezer Leányt is tarts Oskoládba? (7/676) - ...Dafne is ott van, a' ki mi velünk tart (7/886). - ...te életbe vagy, és egésségbe, Istennek hálá (7/ 1230). A'mi hijja van, én kipótolni kivánom (8/7). Söt az egész falu tele van vele (9/415). Kihez van serentsém szeretném m[eg] tudni (9/617). Meg n[em] foghatom a' dólgot, almodok é vagy ébren vagyok? magam sem tudom (9/778). - ...segítts engemet szegény Amintás felsegéllésére, a'ki haló félben van (7/739). Oh Szilvia! Szilvia! te nem tudod 's nem is hiszed, mennyit tehet a' Szerelem' híre eggy mejben, eggy ollyan mejben, a'melly húsból van, és nem kőből, mint a' tiéd (7/1292). Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra (Audientziára) van rendelve (10/8). - ...Azt mondja pirúlásodban, Hogy Nítze Szerelembe van (11/40). Én soha miolta a' Világon vagyok nem láttam illyen szorongattatásba magamat (12/ 749). - ...ez a' mondás mindég a fülemben van nekem (15/635). A dolog voltaképpen ugyvan, a' mint elmondtam (15/805). A' mind jól van - de vané most az Asszonynál valami jó féle Thea? (16/ 145) - Én ha az Asszony[na]k volnék, most el szégyenleném magamat (16/566). Egek soha se hittem, hogy az ember reá unhassón az életre most érzem hogy terhemre van az élet (16/685). Az igaz, énnékem most küldöttek a' jószágomból 400 aranyat, de a' pénznek van helye (1/1786). Én kénteleníttetem meg vallani, hogy az Urnak igen szép gusztusa van (1/2423). Ah Uram! más egyébb Gondoknak van most az ideje (12/658). És van szíved elárúlni? (10/662) - Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik... a' nötelen embernek feleség helyett van (15/776). Júj bizon tán Kolompár Nánival mulatott a' Lázár hogy olyan jó kedve van (16/50). - ...énnekem az Asszonyt látni mindenkor fő szerentsém van (16/305). Van ollyan szép, mint te (7/154). Rab vagy? (1/1606). Most hal epen az Asszony, éppen most van halott (16/1119). Te bolond vagy (9/569). Óh alatsony lelkű Betrieger! óh Serteperti a'ki eggy pénzzel se vagy jobb ő nála (1/ 3372). - ...te engem nem szeretsz, és nem vagy hív erántam (13/156). A' végén van eggy Tractament (1/140). Láttya Fenekes! ha az ember kitsin alhatnám tsak veszi, mindjárt nints van ugy alhatnám (15/761). Van van Thekintetes Uram háiszen tsak kell vanni (15/656-7).

van (1/89, 297, 358, 430, 539, 573, 585, 589, 767, 769, 829, 8862, 935, 941, 971, 972, 973, 992, 994, 1004, 1050, 1063, 1171, 1175, 1218, 1233, 1270, 1319, 1637, 1639, 1690, 1739, 1957, 1968, 1976, 1978, 1986, 2030, 2120, 2154, 2236, 2284, 2290, 2291, 2335, 2583, 2588, 2625, 2628, 2741, 2754, 2772, 2777, 2778, 2781, 2819, 29112, 2942, 2957, 2959, 2969, 2971, 3076, 3080, 3082, 3117, 3142, 3146, 3200, 3275, 3299, 3327, 3358, 2/1365, 1426, 1448, 1465, 1467, 1526, 4/107, 5/3, 94, 99, 278, 362, 6/62, 157, 7/76, 100, 202, 228, 231, 236, 268, 317, 441, 483, 491, 679, 733, 746, 752, 772, 787, 863, 878, 939, 943, 998, 999, 1097, 1137, 1373, 1374, 1416, 1504, 1617, 1620, 1621, 1622, 1623, 8/20, 44, 69, 153, 159, 185, 9/59, 61, 63, 89, 103, 138, 259, 269, 281, 286, 311, 315, 338, 380, 381, 604, 605, 609, 611, 632, 667, 673, 676, 700, 708, 725, 739, 766, 10/287, 289, 314, 427, 547, 573, 580, 598, 672, 814, 998, 1009, 11/6, 12/9, 22, 28, 38, 94, 158, 243, 247, 278, 321, 442, 481, 498, 602, 726, 7292, 730, 736, 762, 770, 797, 807, 859, 866, 935, 949, 950, 994, 1015, 13/76, 106, 1172, 1272, 132, 182, 209, 212, 280, 390, 727, 14/633, 69, 15/51, 64, 68, 104, 1332, 134, 180, 183, 187, 214, 271, 282, 288, 309, 323, 325, 342, 354, 444, 466, 470, 522, 531, 568, 605, 609, 642, 655, 704, 721, 770, 771, 778, 789, 818, 879, 905, 961, 968, 999, 1036, 1038, 16/40, 92, 122, 132, 147, 161, 220, 239, 269, 273, 318, 321, 369, 387, 437, 464, 5002, 538, 543, 632, 634, 692, 696, 698, 703, 730, 861, 9222, 952, 1005, 1033, 1080), Van (1/1608, 1656, 1681, 2104, 9/625, 12/434, 435, 15/179, 180, 654, 680, 16/78, 147, 1172), fan (9/26, 58, 115), vagyon (1/145, 593, 1029, 1096, 1382, 1390, 1443, 1625, 1668, 1991, 1998, 2034, 2075, 2291, 2862, 5/45, 7/598, 10/62, 12/744, 15/108, 526, 720, 16/354), vagyok (1/564, 656, 1037, 1038, 1122, 1290, 1327, 1605, 1744, 1849, 1856, 1890, 2058, 2115, 2202, 2644, 2666, 2690, 2798, 2803, 2902, 3109, 3265, 2/1416, 1464, 1502, 4/2, 62, 5/24, 91, 93, 96, 224, 231, 7/31, 78, 79, 320, 602, 614, 617, 647, 896, 1067, 1117, 1148, 1387, 1458, 9/214, 217, 296, 297, 492, 570, 5872, 10/14, 17, 43, 91, 163, 166, 1842, 203, 385, 444, 556, 561, 716, 727, 736, 767, 808, 822, 834, 858, 866, 896, 904, 929, 11/14, 25, 32, 55, 78, 82, 12/142, 148, 186, 277, 285, 349, 352, 461, 505, 587, 641, 718, 773, 835, 919, 952, 962, 980, 986, 10052, 1020, 13/68, 154, 160, 215, 228, 335, 444, 452, 541, 656, 719, 14/72, 15/132, 795, 825, 880, 972, 16/46, 123, 159, 242, 428, 597, 631, 641, 732, 758, 762, 830, 964, 966, 1046, 1195, 1219), Vagyok (1/51, 10/334, 387, 13/344), vagyhok (15/227), vagyokh (15/228), vagy (1/1657, 1707, 2078, 2776, 2804, 2813, 3134, 3250, 2/1388, 4/31, 5/89, 143, 218, 221, 232, 286, 480, 545, 6/100, 186, 7/92, 122, 152, 181, 212, 244, 279, 681, 7602, 925, 968, 969, 1183, 1332, 1338, 1359, 1528, 1543, 8/214, 9/2342, 302, 308, 313, 486, 536, 763, 10/57, 76, 108, 164, 202, 242, 260, 261, 304, 333, 336, 357, 386, 411, 448, 466, 469, 768, 850, 864, 888, 11/26, 412, 67, 109, 12/42, 102, 185, 286, 333, 427, 506, 644, 645, 659, 725, 757, 758, 810, 838, 886, 951, 985, 13/24, 44, 126, 217, 346, 350, 375, 407, 443, 637, 693, 751, 15/402, 462, 892, 16/356, 357, 844, 1143, 1158), vagyh (15/241), vagyunk (1/946, 1702, 7/251, 15/894, 16/576), vagytok (1/2599, 2607, 2917, 7/701, 11/136, 12/225, 13/282), vagytók (16/ 1027), vattok (15/120), vannak (2/1520, 6/158, 7/ 582, 790, 15/129, 363, 16/675), Vannak (1/910, 911, 964, 6/28), van[na]k (1/3029), vagynak (1/20, 288, 566, 1416, 1695, 1782, 2403, 2999, 5/279, 6/5, 7/466, 476, 593, 596, 1134, 8/204, 9/383, 413, 721, 742, 10/ 911, 13/72, 174, 526, 15/140, 488, 1006, 16/950, 952), Vagynak (9/741, 10/974), vagy[na]k (9/449, 474); valék (1/162, 3190, 3278, 7/122, 1399, 1568), valál (1/31392, 9/540, 16/1042), vala (1/1396, 1834, 2847, 3187, 7/124, 521, 9/355, 16/272), valának (1/1616, 2334, 2456, 5/618, 12/160, 13/148), voltam (1/2961, 12/93, 452, 642, 15/1632, 166, 914, 16/ 1066, 1086), Voltam (15/163), vóltam (1/606, 7/22, 122, 336, 717, 1016, 9/39, 7982, 800, 809, 10/966), vólta[m] (9/75, 789), voltál (7/1529, 16/925), vóltál (7/619, 761, 9/525, 788, 797, 16/1159), volt (1/164, 678, 694, 737, 760, 765, 805, 7/906, 1113, 1152, 1155, 1190, 1307, 1336, 1337, 1361, 1551, 1554, 1583, 8/23, 10/134, 12/66, 349, 514, 668, 758, 1001, 15/78, 162, 278, 294, 389, 502, 514, 5552, 556, 818, 915, 1054, 16/141, 181, 185, 1882, 197, 200, 255, 446, 466, 533, 589, 616, 931, 1041, 1064, 1078, 1106, 1125, 1154, 1182), Volt (16/235), vólt (1/42, 86, 331, 340, 419, 471, 512, 520, 558, 612, 1116, 1146, 1159, 1241, 1254, 1345, 1399, 1753, 1755, 1758, 1764, 2005, 2044, 2059, 2060 2328, 2912, 2964, 3279, 3361, 3367, 2/1457, 1462, 4/43, 45, 7/132, 152, 153, 345, 347, 348, 351, 378, 414, 416, 460, 496, 543, 585, 706, 707, 1030, 1031, 10322, 1040, 1058, 1078, 1103, 1110, 1171, 1172, 12342, 1236, 1237, 1251, 1257, 1287, 1381, 1482, 1609, 8/40, 46, 9/42, 52, 74, 753, 835, 10/136, 162, 204, 434, 528, 541, 653, 13/267, 302, 574, 16/658, 660), v[ol]t (9/40, 356, 371, 511, 514, 515, 524, 590, 597, 631, 714, 734, 762, 768, 834), voltt (1/2275), vóltt (1/1286), vot (1/688, 690, 694, 725, 726), vót (1/844), vott (1/693, 712), voltunk (15/210), vóltunk (7/1022), voltak (1/755, 759, 2837, 9/196, 15/379, 16/1088), Voltak (1/2836), vóltak (1/518, 555, 869, 1352, 2081, 2838, 2982, 3074, 7/138, 345, 346, 716, 8/175, 9/54, 55, 722), Vóltak (1/1424), vóltanak (1/334, 3054). - volnék (1/851, 2118, 10/937, 15/605), vólnék (5/73, 284, 7/71, 1436, 10/633, 16/105), vónék (15/590), volnál (12/811, 15/246, 16/648), vólnál (11/110), volna (1/475, 789, 1533, 2335, 2602, 2800, 2910, 5/104, 7/1537, 14/112, 15/40, 92, 443, 516, 908, 912, 16/243, 358, 652, 686, 687, 972), v[oln]a (9/151, 361), vólna (1/543, 825, 1532, 1552, 1571, 1984, 2090, 2097, 2570, 2855, 3274, 5/355, 500, 6/173, 175, 7/14, 209, 252, 333, 360, 600, 802, 864, 866, 870, 909, 1013, 8/167, 209, 10/272, 5372, 644, 828, 937, 13/469, 527), Vólna (1/3038, 4/148), vona (15/739), volnának (1/101, 2/1528), vólnának (1/2024).
Ö: úgy~. Ik: hátra~, le~, meg~, oda~.

vanília fn (1)

Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt, vaniliát... hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/925).

vánkos fn (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alatt tart honajja allatt egy vánkost (15/450).

vár1 i (44+8)

Ő vár tégedet, hogy neked egy utolsó valét mondjon (2/1466). Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám. - Várrá Krimi Tatár kölyök! (1/2185) - ...ollyan legyen, mint a' Tükör, vendégeket várunk (15/334). Kelj fel verj rá a' banyára, Mért nem várt jó vatsorára (16/1164). Igen; de tőlem ne várj Jutalmat (10/566). - ...van é annál iszonyúbb és kegyetlenebb fájdalom, mint azt várni, és haszontalan várni (13/213).
vár (1/2188, 7/882, 884, 888, 9/479, 12/195, 13/303, 533, 627, 702), Vár (12/303), várok (7/1188, 16/886, 890), vársz (7/179, 9/469), várnak (1/3237, 13/616), vártam (7/1200); várom (10/722, 16/1199), várod (1/2718), várja (1/1969, 5/418, 9/532, 10/30, 15/34), várjuk (16/487), vártam (15/137). - várna (16/ 1183); várnád (5/294). - várjak (7/1199), várj (7/ 270, 8/107), Várj (7/1197), Várjatok (1/2814); várd (7/239), várja (12/397), várjuk (1/1301). - várni (2/ 1475, 10/455, 796, 12/396, 15/124, 930).
Ik: meg~, vissza~.

vár2 fn (10)

El indulnak hetet hét ország ellen még az Apjok halálán ís tul, találnak egy várat (1/749). Gibráltár Fő vezére Sampiónét várát ostrommal meg vette (16/460).
vár (1/688, 8/236), vára (1/575), várunk (9/334), vá rat (1/687, 750), várba (16/1076), várhoz (16/ 289).

Várad Ö: Nagy~.

várakozás fn (1)

Uram, eggy kevés várakozással: nem vagyok talán éppenséggel gazember (1/1856).

várakozhat(ik) i (3)

Várakozhat Kend, ha siet (1/2711).
várakozhatom (1/1898). - várakozhatnék (1/ 1747).
Ik: el~.

várakozik i (20+4)

De hova ragadsz engemet nemes Tűz! várakozzatok ohajtott idők! (16/1217) - 'S Ennyire kell utánnad várakoznom? (12/695) - Te a' magadéba várakozz én reám, míg hozzád jövök (7/277).
várakoztam (1/1863, 2640, 15/943, 16/555). - várakozz (6/87, 7/954, 1215, 9/497, 10/194), Várakozz (7/953, 12/367, 610), várakozzon (1/3196, 7/755), Várakozzon (1/1032, 1085, 1862, 1897). - várakozni (1/1913, 6/41, 12/251).
Ik: el~.

várakoztat i (1)

Már eggy orát hijába várakoztatott velem (1/1901).

váratlan mn (2)

De nem vihette végre Szegény, váratlan halála miatt (8/36).
váratlan (12/638).

varázshang fn (1)

Varás Hangod melly erős lám, Lám kellemes Síp (4/98).

varázslás fn (1)

...ott laknak a' boszorkányok, kik varázslásokkal mindenen keresztűl látnak (7/472).

varázsló mn/fn (3)

I. mn Oh tsudálatos erő! fájdalmát egyszerre szűnni érzette, akár azon varásló szózatoknak hatalma vólt az (7/378). TÜNDÉRFI az Asszonyhoz a' varásló vesszővel hozzá üt (16/1152).
II. fn Ejnye hogy a' Belzebub faragjon villa nyelet a' lelkéből ennek a' Varáslónak (1/2735).

varázssíp fn (1)

A' varázssíp zeneszámai (4/cím).

varga fn (1)

De hát azt a' tsizmát fotozni viszi a' vargához vagy mi (16/187).

vargánya l. vergánya

várhat i (4)

Úgy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is (1/2165). Bolond, a' ki azt várhatja; Hogy az emberi ész Az Ég' titkait béláthatja (13/99).
várhatja (1/1558, 12/259).

varjú fn (4)

Hogy a' Varjak' a' Hollókkal vesszenek öszve a' szemén annak a' pimasz seggből esett sohonnainak (1/2172). Tehát tsak nékem kell a' legkeservesebb hír' bal Varjának lenni (7/1126). - ...próbáltabb varju vagyok én m[in]tse[m] egy váztól el szaladjak (9/217).
varju (1/2526).

vármegye fn (4)

30 exemplar tudom h[ogy] el kél, mert az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle (1/1050).
vármegyének (1/1136), V[ár]megyének (14/134), Vármegyéb[e] (16/790).

város fn (22)

...halotam az erös város, od szakad a' Nilus a' Mozelaba (16/1079). 'S Magyar Ország felé vezető útjába' Bé viszi Hunyadit Szendrő városába (1/ 2594). Én Város embere vagyok, engem meg merni ütni (1/2798).
város (1/3315), Város (1/18, 1943, 7/460, 685, 10/ 901), városok (1/214), Városok (1/3323, 11/95), párosok(!) (11/97), Városok' (7/617), városnak (1/981), Várossának (12/15), Városban (13/182), városokban (13/318), Városba (7/489, 721), városáig (16/275), Városával (12/10).
Ö: hajdú~, mező~.

városi mn/fn (6)

I. mn ...te mindég a' városi szerelmesekhez szokván, talám illy alatsonyra nézni sem kívánsz? (13/409) - A' városi Társaság ki tsinositja az testet és a' Lelket (9/451).
Városi (13/264), városinak (16/65).
II. fn ...az álnok és ravasz városiak, és a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek (7/463).
Városiak (7/719).

varrás Ö: hím~.

varrat i (1)

...mellyik szabóval varrat legszebb nadrágot? (16/ 741)

varrópárna fn (2)

Egy varópárna melybe elöl egy fortepiano van betsinálva, varoparna facit 1.45 f.[orint] és 1/2 xr (16/ 91-2).

varrótű fn (1)

...a vár tsupa varro tűbűl vot (1/688).

varsa fn (1)

...tsak tsendesen legyünk, mint a' hal a' varsába (16/116).

várt mn (1)

Ah alázatos szolgája az Urnak, szerentsés jó napot kivánok - éppen vártt vendég az Úr nállunk (15/ 44).

vártatva in (1)

Imhol eggy pár arany, vegye el Kegyelmed annak jeléűl, hogy én szeretek a' Nyomorúlttal jól tenni, és hogy a' többiét is várhatja Kegyelmed, de idő vártatva (1/1558).

vas fn (7)

Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra (9/801). Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam (1/1838). - ...a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet, és meglágyítja azt a' te kő és vas szívedet (7/147).
vas (9/725), vasat (9/724), vasonn (9/675), vasnak (13/83).
Ö: marok~, metsző~, szántó~.

Vas fn (1)

SAMU ezek[ne]k Fiok, ki bolondos Vas Gábor (16/4).

vásár fn (5)

...magam Kolini Marsokat harsogtatok kis trombitámon, mellyet nekem Márs vett a' Páphusi vásárban (8/120). Khét emberen áll a' vásár (15/287).
vásár (15/1061), Vásár (8/153), vásárrol (16/1038).
Ö: barom~, zsib~.

vasárnap hsz (1)

...bezzeg nem alusztok ördög szánkázzon meg benneteket, mikor Vasárnap a' Kortsmára kell menni (15/119).

vásárol i (0+3)

Azok az ingyen élő hazudozók, eggy két potom rigmuson akarják a legnagyobb kegyelmet vásárolni (1/1368).
vásárolni (10/382, 15/612).
Ik: meg~.

vásárolhat i (0+1)

Hanem, minthogy már a' nemesszívűséget ezen az árron vásárolhatni, mondd meg nékem, mit tsináljak (13/370).

vasáros mn (1)

...most vala nállunk az a' Vasaros Ur kinek itt által elenb[e] van a' botyá (16/272).

vásáros Ö: zsib~.

vaskandalló fn (1)

...a' Pokolnak leg kellő közepén eggy vas kandallób[a] bé bútt vóna seggel (1/812).

vasorrú mn (1)

Oh Uram! örizz meg ettől A' vas óru kisértettől (16/ 367).

vásott Ö: el~.

vasrőf fn (2)

Te czigány! úh Lázár Deák adja azt a' vas rőfőt hadd verjem ki még a' fogát is a' kurva kergetőnek (16/ 610).
vasröföt (16/647).

vastag mn (2)

Ez az én vérszínű pofám; ezek az én terpedtt vállaim; és ezek az én vastag 's ízmos karjaim (7/606). De m[in]d ezen sugári aző fénnyének, most a' szerentsétlenségtől vastag ködnek homájával vagynak béburkozva (9/383).

vastagja l. leg~.

vastű fn (1)

...a' Férjfi tsak annyitska legyen ni (:mutattya vastöje hegyét:) tsak férjfi az a' háznál (16/112).

vászon Ö: házi~.

vászonruha fn (1)

Az én vászon ruhámat, reám vévén vissza térek, az én nyájamhoz, az én békességemhez (12/1008).

váz fn (2)

...elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat. de nem az ő Kegyelme betsületes személyéért ám; mert az a' Kankalékos Ludvértz kapna az ollyan vázon, hanem azért az egy két ezer forintotskáért (16/382). - ...próbáltabb varju vagyok én m[in]tse[m] egy váztól el szaladjak (9/217).

védelem fn (3)

Hidje el, az én nemes szivem örűl a jótétemények[ne]k, 's gyönyörködik az ügye fogyottak védelmében (1/1550). - ...Afrika volt tenéked oltalmad és védelmed (10/134).
védelmére (12/987).

védelmez i (2)

...ha a' Háládatosság nem védelmezné is, állanak a' Márvány oszlopok, tanúi az ő Érdemeinek (1/ 1411).
védelmezi (1/1408).

vedér fn (1)

A' sors vetést im igy hányom hogy a' szived igen ledér magad pedig hasadt vedér (16/981).

vég fn (33)

Szám 's vég nélkűl való világok (1/374). No Abrahám száz szónak is egy a' vége (9/95). Vége a' Harmadik és Utolsó Felvonásnak (10/1048). Most már örülök tsak jó vége lenne ezen tserének (16/854). - ...e' miatt a' nóta közepén végének kell vala szakadni a' versnek (1/200). Intett, hogy annak véget vessek (1/1644). Mi végre jár ezen a vidékenn, 's mi dólga itt? (9/619) - De nem vihette végre Szegény, váratlan halála miatt (8/36). - ...mind a' két ágy végire egy papot állitson könyvel (1/843). Adná az Isten, hogy az Úrnak fel tétele kivántt véget érhetne (1/2951). Láttya a' Thekintethes Ur, én nem vágom el mind a' két végit az alkhunak, fél krajcár nem tart el engem (15/665).
vége (8/22, 12/726, 16/964), Vége (1/970, 1831, 2612, 3218, 9/838, 10/538, 12/1049, 15/1071, 16/ 1179), véget (4/53), végét (7/453), végének (15/549), végén (1/140), végénn (1/2923, 4/128, 5/37), végre (7/1545, 10/99), végénél (1/2974).

végbevisz i (0+1)

Kedves Ur! én gyönyörüséget találok azokb[a] a' foglalatosságokb[a], a' mellyeket az én boldogult Asszony Anyám helyett kell végbe vinnem (15/565).

végbúcsú fn (1)

És attól, a'kit imádok, fogok venni vég butsut? (10/ 282)

végetlen mn (1)

...ö mutat Végetlen üregbe mind ezek[ne]k útat (1/375).

végett nu (3)

Meg mondhatja az Ur, mi végett? (1/1330)
végett (16/789, 1054).

végez i (5)

Előtte eggy pimasz Satirust láttunk néki, a' ki az ő megkötözését éppen akkor végezte (7/1037). - ...reszketek habzom aggodom, 's semmit sem végezek (12/755). TAMIRIS Hallod: hová mégy? AGENOR Ahová az Ég végezte (12/899). Ejj Uram: sokat végeznek Bétsbe de elrontyák az égbe (15/ 862).
végzette (7/1397).
Ik: el~.

végezés l. végzés

végezet fn (1)

...Imé én veletek vagyok mind Világ végezetéig (1/ 2902).

végezhet Ik: el~.

véghezvihet i (1)

Te mindent véghez vihetsz az ő Szívénn (6/113).

véghezvisz i (7+2)

Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodni: ha valamit parantsol véghez vigyék (1/1936). - ...hűségesen véghez viszi tettzésemet (9/155).
véghez viszem (13/743), viszitek véghez (1/2748). véghez vitte (7/1195), Véghez fogod vinni (12/841). - vinnék véghez (1/1929). - véghez vinni (12/840); véghez vinned (16/346).

véghezvitet i (1)

...tudod a' miket mondottam, vitesd véghez majd mi addig egyet sétálunk az urral a' kertbe (15/602).

véghezvitt in (1)

...köszönöm édes Ösöm vitéz tettei körül véghez vitt fáradozását (1/1454).

végig hsz (2)

Gyönyörű munka, meg érdemli hogy minden nemes szivű ember megtanúlja eleitől fogva végig (1/282). 'S azonba a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott, (óh irtóztató látomás!) a' két szája végénn kibudgyadvánn, a' mellyén tsorgott végig (5/37).

végigfut i (1)

Addsz a' Levelét. - (Végig futja szemeivel.) (1/ 3088)

végigjár i (1)

Ismét végig járja (1/1248).

végignéz i (0+1)

Ki győzné mind végig nézni? (1/3032)

végképpen hsz (1)

Gyermek, gyermek, mikor lessz már eszed, hogy ezt a' dibdábságot (a' Könyvtárra mutat), melly rangodhoz 's Úri nemedhez nem illik végképpen megutáljad (1/418).

végre hsz (13)

Tartsátok meg Egek! mi Szegény Hazánkat, Szánnyátok meg végre [na]gy nyomorúságát (1/ 2438). Csak fojtasd, mert én rá halgatok, és talám jobb végre, mint sem magad gondolnád (7/334). A' te Séregid készenn vagynak; és ideje végre, hogy bosszúld meg a' te Győztetésidet (10/912). - ...sokáig mind haszontalan bajlódtam vólna, hogy kezembe keríthessem azt, végre tsak ugyan elfogtam (13/140).
végre (1/521, 560, 4/136, 12/232, 13/673), Végre (1/2495, 6/162, 8/24, 85).
Ö: a~, e~.

végrehajt i (2)

...eszembe jut eggy jeles tsalárdság, a' mellyel én végre hajtanám az én kívánságomat (7/389).
végre hajtsak (7/68).

végrehajtás fn (2)

Ah meggátol engem épenn a' Munka végre hajtásakor (6/84).
végre hajtásába (12/507).

végrehajtó fn (1)

Az ég' végezéseinek vagyok én végre hajtoja (12/ 506).

végső mn (1)

De ez az Ur ki itt fekszik Már a' sirtol nem menekszik Már ennek a' praescriptió Tsak az egy végső adió (16/1003).

végtére hsz (6)

Ha a' hajnal végtére Egünkre kilép (13/550). - ...éppen a' te haláloddal szúrtad keresztűl végtére azt a' kemény szívet (7/1356).
végtére (2/1513, 4/123, 5/585, 7/1540).

végzés fn (14)

Sokkal halálosabbak az én Szerentsétlenségim, Akarja a' Végzés (10/471). Valósággal nints az Isteneknek más Gondjuk, mint a' te Végzésed (10/495). - ...a' te végzésedbe a' volt, hogy te halálod után szerettessél (7/1361).
Végezés (10/16), Végzés' (10/650), végezések (1/ 1699, 9/501), Végezések (1/1600, 2123, 2615), végezéseinek (12/505), Végzésre (12/59), Végzésnek (10/ 853), végzéseknek (12/832).
Ö: el~.

végződik i (2)

Pásztor, de mellyik út vezet minket arra a' Völgyre, a' hol az a' kőszikla végződik? (7/1501) - Egek tehát ezen esmerettségem Comediája illy szomorú felvonáson végződik! (15/885)

vehementer (lat) (1)

Ennye be vehementer sok raptura! (9/733)

vehet i (6)

Mig a' hazámból pénzt vehetek (1/1864). Énnékem 30 arany helyett, ollyan portékát akar az Úr adni, a' minek én eggy schilling hasznát sem vehetem (1/ 1043). Én éppen azon tsudálkoztam, hol vehette magát az a' sok pimasz portéka a' Nagyságod Úri szobájába (1/604). - ...már ennyi idő multától fogva sem levelét, sem segitségét nem vehettem szerelmes Anyámnak (1/1109). Mindjárt gyanakodtam, azt mondja, hogy az a' tzudar ember hol vehette ezt a' drága pixist (1/3344).
vehettem (1/1117).
Ik: el~, fel~, ki~, meg~, szélt~.

vehetetlenül Ö: észre~.

vejmir (jiddis) (4)

(:Kanakúz a' Zsidóra ráüt egy furkós bottal:) ABRAHÁM Vejmir! Vejmir! jeö jeö! (15/255) - Vajmir, vajmir, vaksahűmt, vallok már (9/796).

véknya fn (1)

Jaj jaj te ördögök edénye jaj Férjem! jaj vékonyom! (16/618)

vel (lat) (2)

Quid agam quique c[on]solii capiam nescio, vel ignarus sum, v[el] n[on] liquet (9/149-50).

vél i (3)

Hanem kérem alázatosan a' Nagyságos Gróf Urat semmi rosszat ne véllyen (1/549). Mikor már legjobban véli, Hogy a jövendőt szemléli A' valótól gyakran Legmesszebb akkor van (13/104).
vélné (5/509).

vele ~ véle hsz (165)

...eggyszer észre vesz eggy Berlini Professzort és beszédbe elegyedik vele (1/502). Maga gusztusa szerént éllyen vele Nagyságod, szakasszon magának (1/571). Nékem ne adja Kend: én nem Kalmárkodom vele (1/1531). Németesen bántam vele, a' Német tesz úgy (1/3193). Ne gondoljon az Úr vele, akármit tsinál, ö most bort kapott (1/3383). - ...a' kegyetlen szerelem könnyhullatásoktól hízik, és soha sem látszik, hogy véle dosztig lakott vólna (7/ 291). Ez a' Szűz úgy beszéll, hogy kimutatja vele, hogy elszánta magát az utolsó elválásra (7/1507). - ...ugy a' tarkómra vág vele h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/262). - ...hozsd ide a' tökit, meg a' veres nadrágát, majd én el saladok vele (9/302). Söt az egész falu tele van vele (9/415). - ...az Isten áldjon [me]g vele (15/202). Reménylem én megkapom most Caniculakor 's szolgálhatok vele a' Kis Asszonynak (15/99). - ...tsak azt mond fiam, hogy az egereket vesztjük el vele - érted? (16/671) - ...Még borsoltam sáfrányoltam készen vagyok véle (16/830). Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled (1/877). - ...veled a' jó Isten, könyörögj ö néki (1/2926). Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2983). Hogy a' forgó szél ragadja el ezeket a' Lüdvértzekkel tzimborázó Poétákot, ugyan sok baj van velek (1/3297). Rántsd ki, rántsd ki azt a' Fegyvert: Veled Hadat, nem barátságot akarok (10/717). Véled akarna Enéás szólani (10/597). Isten veled. Majd vissza jövök (12/196). Mér eggy orát hijába várakoztatott velem (1/1901). - tessék vele[m] parantsolni Mélt[óságos] Ura[m] (9/209). Hanem Isten maradjon véletek (7/1629). Az Ur velünk játtzani szeret (9/627).
vele (1/166, 461, 523, 594, 1427, 1667, 2143, 2587, 3173, 2/1514, 7/438, 9/265, 266, 727, 10/409, 12/ 687, 13/406, 15/82, 704, 720, 16/41, 383, 475, 772, 1069), véle (1/583, 842, 989, 1495, 2575, 3159, 4/36, 5/93, 6/39, 43, 7/349, 404, 724, 1151, 12/765, 13/ 541, 16/156, 240, 756), veleh (9/712, 713), velle (1/ 775, 12/347), vélle (9/585, 15/503), velevel (16/271), velem (1/305, 654, 1731, 1851, 2616, 2679, 2763, 3111, 3118, 5/545, 8/156, 9/293, 341, 514, 10/643, 757, 769, 931, 13/417, 449, 15/870, 874, 16/159, 405, 1067), Velem (1/1694, 15/493), vélem (5/232, 7/355, 1209, 10/333, 12/86, 200, 13/242), vellem (12/134), véllem (12/466), veled (1/1583, 1980, 2898, 5/65, 7/ 736, 9/715, 12/208, 13/76, 127, 308, 535), Veled (1/ 1585), véled (1/1649, 4/164, 5/405, 6/87, 7/1384, 10/ 279, 760, 12/292, 13/309, 312, 335, 394, 502), vélled (12/ 40, 101, 497), velünk (1/2246, 2863, 3381, 7/ 999), velűnk (12/90), veletek (1/2901), velek (1/70, 618, 872, 963, 1892, 2639, 7/364, 792, 15/830).
Ö: énvelem, mivelünk, ővele, teveled, tiveletek.

vélekedés fn (3)

No ezt bizony böltsen gondolta, 's nem tsalta meg, jól hiszem, vélekedése (1/144).
vélekedésed (1/2056), vélekedésemet (1/293).
Ö: bal~.

vélekedik i (1+1)

...többek között azt mondotta, hogy a' mint vélekedik a' Tavasz nevezetü versetskét Lessing irta (1/ 541).
vélekedni (1/438).

véletlen mn/hsz (7)

I. mn E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás (7/ 413). Te talám azt gondolod, hogy eggy véletlen bosszankodás ki szaggathatja a' szívből a' régi indúlatot? (13/477)
véletlen (13/135, 567).
II. hsz Véletlen támadd meg őtet és élj tsalárdsággal (10/238). Igen is nem rend kivül valo Történet ez én reám nézve, bár mind vél[etlen is] Én egy Királyi Szivet láttam mindég a' Te Tekéntetedben (12/314).
véletlen (10/1019).

vén mn (20)

Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya (16/368). - ...ez a vén bolond Karnyóné a' böségig tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem (16/ 429-30).
vén (15/421, 16/357, 401, 436, 445, 453, 471, 599, 601, 918, 1161), Vén (16/915, 923, 1153), fin (15/ 983), vénnek (16/629).

vénasszony fn (2)

Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte (16/ 253).
vén asszony (16/332).

vendég fn (8)

Tisztelje meg eggy illy nagy Vendég az én Asztalomat (6/89). Lesznek több Urak is vendégi (9/438).
vendég (15/44, 150), vendig (1/840), vendégünk (15/ 339), vendégeket (15/334), vendégeinek (15/270).

vendégel Ik: meg~.

vendégfogadó fn (4)

...én őtet ezért eggy gazdag ebédre hivattam minden tselédjeivel 's inassaival eggyütt a Sas vendégfogadóba (1/302).
Vendégfogadóba (15/341), Vendég fogadób[a] (16/ 793), fenthig foghadó (9/12).

venetiai mn (1)

A ketsege igen jó hal; de minthogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet, vagy egy Venetiai Szardellát (15/498).

vénhedvén in (1)

A' világ vénheszik, és vénhedvén néki komorodik (7/ 718).

vénheszik i (1)

A' világ vénheszik, és vénhedvén néki komorodik (7/ 718).

venio (lat) (1)

Ej tsak mondja el ked prout venit (15/707).

Venkör (fr) (1)

Hüm (olvassa) A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/903).

vénség fn (3)

...a' jámbor Montánus óhajtaná unokáit látni, és illy édes óltalommal gyámolgatni vénségét (7/1562). Óh az én vénségemnek bóldog napjai! (9/771)
vénségének (9/333).

Vénusz fn (5)

A' Vénus' gyönyörködéseit nem múlatja el az az ember, a'ki kerűli a' szerelmet (7/764).
Vénus (1/574, 7/21), Venus (1/581), Vénus' (7/89).

vér1 i (15)

...ugy a derekára vertűnk szintugy m[eg] döngött a' háta (9/730). Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot (1/495). - ...én a' puskát a' kezéből ki vévén, el lőttem, 's a' hátához vertem (1/2795). Az ártatlan Gerlitzének Szíve vér félelmébenn (5/572). - ...annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné (1/701). Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra (9/801). Vér Petron[ella] német notát (15/579).
vér (2/1458, 4/150, 12/467, 15/588), verek (16/ 1099); véred (15/237), veri (16/421). - verd (15/ 584).
Ik: agyon~, által~, belé~, el~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~.

vér2 fn (28)

...ortzája ollyan fejér mint a ho, és annakokaért meg ollyan piros mint a vér (1/753). Akkor mindjárt fel buzdúltt benne a' vér (1/1636). Nemesebb vér foly az ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam (1/1779). Jaj nekem! mert tsupa seb már, és tsupa vér nékem minden belső részem (7/581). A' Nap [me]g homályosodik vérrel forog (1/2435). - ...igaz magyar vér buzog ereibe (9/187). El húnytt vitézek' Vére, Magyar Nemem! (1/2394) - Az én Ellenségembe Szívességet, az én Vérembe hűségtelenséget találok én (10/696).
vér (1/2077, 2229, 5/35, 7/1177), vir (1/682, 15/418), vired (9/297), vire (1/678), vért (7/1170, 9/357, 16/1057), véremet (7/293, 295), Véredet (10/443), vérét (16/1206), vérbe (1/2254), vérén (16/924), vérével (12/61, 13/573), véreivel (7/1302).
Ö: hideg~.

Verbőtzi l. Werbőczi

verdes i (1)

Én a' Szilvia Nevét hallom, a' melly nékem a' füleimet és a' Szívemet verdesi (7/1132).

verdeső in (1)

Omoljatok reám! a' ti verdeső habjaitokonn kivánok én uszni édes Lónisám felé (9/530).

verdesvén in (1)

...Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/ 1600).

vereget i (1)

...veregeti a' Pofok vállát (15/197).

verejték fn (2)

...várj eggy kitsint, hogy a' szokott forrásba lemossam azt a' Verejtéket és Port, a' mellyel tegnap bészennyeztem magamat (7/271). Kemény Verejték ád néked kőz eledelt (12/121).

verekedik i (2)

Ne verekedjen Kend, azt mondom (1/3316).
verekednek (10/879).

verem Ö: jég~.

vérengző mn (2)

...azok a' vérengző mennykövek, azok a' szerentsétlen Üstökösök, az ég' haragjának kegyetlen hírmondói (13/738). - ...a' szájából vérengező tajtékot túrt (7/1156).

veres mn (6)

...egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva (1/647). Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3395). De hol lesznek az oda való szekerek? a' Veres Toronynál? vagy hún? (8/186)
veres (1/616, 2/1525, 9/301).

Veres fn (2)

LÁZÁR Boltos Legény Veres András (16/6).
Veres (15/3).

verés Ö: ér~.

véres mn (4)

...szoljanak a' véres kardok, pisztolok (1/2226). Azt a' te véres Tekintetedet? (5/265)
véres (7/17, 1245).

véretlen mn (1)

...azon helyhez közel, a' hol el fog temetődni az én véretlen testem (7/323).

veret Ik: keresztül~.

vérez i (1)

Szaggatt Szívem vérez (5/449).

vergánya fn (1)

...ollyan nagy lessz tölle az ora, mint a' sós ugorka, osztán verhenyeges mint a' vergánya (15/752).

Vergilius l. Virgilius

vergődik i (1)

Én is fájlalom; kár hogy a' maga balgatagsága miatt illyen bajba vergődött (1/1547).
Ik: ki~.

verhenyeges mn (1)

...ollyan nagy lessz tölle az ora, mint a' sós ugorka, osztán verhenyeges mint a' vergánya (15/752).

veritable (fr) (1)

Ille veritable (15/461).

vero (ol) (2)

Ever Ever Bella domicella (15/537).

veronai mn (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/496).

vérontás fn (1)

Azokat a' dirib darab fogaidat, mellyek mindég új új vérontástól undokok és fertelmesek (5/266).

verődik i (1)

...m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek, 's botlanak (9/578).

vers fn (47)

Szegény füzfa a' Mú'sákat verseddel ne piszkold itt (1/2522). 1ő vers Szomoruság, háboruság tőlem távol allnak (16/795). Szent Máté... Evangyeliomának I. R.[ész] 2. és az azt követő verseiben (1/2340). Hát Uram én is verset fussak a' pajtásommal (1/ 2761).
vers (15/104, 108, 16/798, 802, 806, 811), versek (1/2445, 16/779), Versek (7/263), versem (7/982), verseim (1/2401), versei (1/2281, 2455, 2578, 7/981), verset (1/163, 2378, 2751, 3253, 15/109, 16/772), verseket (1/159, 401, 1160, 7/377, 9/66), verseidet (1/225), verseit (1/482, 1157), versnek (1/626), verseiből (1/436), verseidre (1/2448), verseire (1/28), versért (1/2399), verseiért (1/470, 472, 478), versnek (1/200), verssel (1/3299), versekkel (1/468), versével (1/56), verseivel (1/466, 2544).

Versália fn (1)

No az ugyan rendes modi - a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/202).

versecske fn (2)

...'s a' többek között azt mondotta, hogy a' mint vélekedik a' Tavasz nevezetü versetskét Lessing irta (1/542).
versetskét (15/100).

versengés fn (1)

Én n[em] akarnám most az én versengésimmel a'ti indulatitokat [me]gzavarni (5/184).

verses mn (1)

Már a' Magyar könyvre kiváltt ha verses, reá sem néz (1/157).

versez i (1)

...majd ollyan helyre tétetlek, ahol nem örömest verseztek (1/2815).

versezet fn (1)

...hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/512).

versező fn (1)

...eggy általjában semminémü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek (1/2601).

versifikál i (2+1)

Ha az illyen Poéták is versifikálni mernek Jobb leszen már el hallgatni igy a' derék Embernek (1/ 2514).
fog versifikálni (1/2709). - versifikáljak (1/2504).

versifikáló fn (1)

Nevetséges versifikáló, vig és derék Kártyázó (1/ 2581).

versjártó fn (2)

Nó édes Versjártó Uram, hozzúk a pulidert arra a' Tanátsház felé (1/2729).
Versjártóból (1/2732).

vérszínű mn (1)

Ez az én vérszínű pofám (7/605).

vés i (2)

...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/982).
vésett (13/711).
Ik: be~.

vesicatoria (lat) (1)

Az is jeles hístoria Hogy a' Vesicatoria Ha rá teszik az orára feltámasztja 2 órára (16/997).

veste (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

vésve Ö: be~.

vesz i (67+5)

...kezibe veszi a baltát tizenket singnyi vot az éle (1/ 726). - ...ha pipát vesz a' szájába, a' bajuszát kétfelé törlénti (15/783). - ...az ujját a' szájába veszi 's pettyeget mint a' pipás ember (15/791). - ...veszi a' kalapját (16/156). Pásztor, én is részt veszek abból a' fájdalomból, mellyet te ígérsz másnak (7/1391). Te az én hív Tanátsimat potomra veszed (7/215). Az Ur a' Skláv nevezetet n[em] jó értelembe vette (1/2671). De hidgye el Nagyságod, Bertók is Dominiumot vesz akkor a' tsik árából (1/121). 'S Azt mondta, hogy a' Sándor Akaratjának nem kellene magát ellene szegezni annak, a' ki ő tölle egy Országot vett (12/826). BETRIEGER... az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle. TEMPEFŐI S Tőbb nem venne (1/1050-1). Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat (8/116). Haszontalan veszem munkába, te éretted Hívségemet, és Erőmet (10/588). Én a' Kegyelmed ajándékát még semmivel nem tudtam meg érdemleni: azért annyival szivesebben veszem (1/1381). Már négy honapja, hogy az Édes Anyámnak még tsak levelét sem vettem (1/1466). GRÓF FEGYVERNEKI... nem tudom mitsoda ember lehet. IROVÁNYI Én sem tudom, hol vette magát(1/1578). - ...az, az erdőbe veszi magát (7/1159). Én igen kedvesenn veszem az Úr Görög áldását, és eléggé meg nem köszönhetem (1/2347). A' Boriskát is majd körül veszem, tanátsot adok néki, és veszek tölle (16/718). - ...a' te hozzám jöttedből kettös örömet vettem (1/161). Én a' te ajakidbol kedvesebben vettem volna azt, mint egy darab Tzéduládbol (12/877). Vettem ám medve tzúkort, vettem bizony meg siflit is (16/843). ...inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/441).
vettem (1/469, 2586), Vettem (16/846), vettél (16/ 845), vett (8/120, 9/390), vettek (16/1189), fogok venni (10/282), fogsz venni (13/71); veszi (1/3088, 15/761, 16/896), fedtem (9/99), vetted (12/814), vette (9/743, 16/128, 174, 364), vettük (1/2874), fogom venni (13/196), fogod venni (10/207, 13/531). - venne (9/826); vették vólna (1/116). - vegyek (16/ 681), végy (10/508, 12/552, 16/871), vegyen (9/675); vedd (1/1727, 2120, 9/654, 12/967, 13/390, 16/61, 572), Vedd (4/89, 10/690), vegye (1/40, 2920, 16/548, 646), végye (1/1565). - venni (7/785, 12/492, 13/ 619, 15/351, 744).
Ik: be~, el~, elő~, észre~, fel~, ki~, körül~, le~, meg~, rá~. Ö: szed~.

vész1 i (11)

Vessz pokolba ostoba, ollyan a beszéded mint magad, bújj a Minotarus hátullyába (1/853). - ...veszne inkább a' jószágom tsak az eszemet hagyhatnám neked Testamentomb[a] (16/866). Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak, 's Homályos éjbe vesztenek (1/1430). Már ő rajtunk többet nem alkalmatlankodik. Vesszen magának (1/3197). A' pénze az Úrnak A' kártyán veszett (1/2315). Nékem ne adja Kend: én n[em] Kalmárkodom vele. De ha akarnék is, tudom mind rajtam veszne (1/1531). Vesztél volna az országodban te szakállos pogány (15/205). - ...Adják ide ha van eszek egyet mássa nem vész kárba' Eladom a' Zsibvásárba (16/1006).
veszne (8/212). - Vesszen (1/3329), vesszetek (15/ 977).
Ik: bele~, el~, ki~, meg~, öszve~.

vész2 Ö: szél~.

veszedelem fn (25)

Azt várni halálos veszedelem! (2/1475) Örülni remény nélkűl, reményleni ész okosság nélkűl, félni veszedelem nélkűl (5/145). Félek az Amintás veszedelmétől (7/1000).
veszedelem (5/547, 7/1234, 1237, 12/35), veszedelmek (1/1112, 1416, 7/1627), veszedelmed (5/235), Veszedelmed (5/205), veszedelmet (12/348, 13/682), Veszedelmedet (5/17, 10/635), veszedelmét (13/494), veszedelmemnek (13/44), Veszedelmemnek (5/45), Veszedelmimbenn (10/264), veszedelmen (7/1620), veszedelemre (10/870), veszedelmedre (16/924), Veszedelmedre (5/237), veszedelmére (6/98).

veszedelmes mn (5)

Veszedelmes azt keresni, a' mit ha megtalálunk, gyönyörködtet, de sokkal jobban kínoz ha fel nem találjuk (7/778).
veszedelmes (2/1457, 1504, 7/1565, 15/158).

veszély fn (7)

...de nem tsupán ezt jelentem még neked előre, a' melly ha nagy veszély is, de még is tsak köz veszély (7/224-5). Lakozzon e' Nép Istene köztetek, 'S hogy rajtatok veszély ne essen Őseitek nyomain vezessen (1/2390).
veszélyek (7/1525), veszélyt (7/1089), veszélyét (5/ 367), veszélyektől (12/34).

veszendőség fn (1)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körültte repdeső veszedelmek rettentik őket a' veszendőség birtokában (1/1417).

veszés Ö: meg~.

veszet Ik: el~.

veszett mn (3)

Ki hát az a pogán te veszett óráju te? (15/239) - ...bégett mint a' vesett medve (9/43).
veszett (15/243).
Ö: el~, esze~.

Veszprém fn (1)

Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett, eddig Veszprém fele jár (16/712).

vessző fn (2)

...Szilvia eggy négyélű vesszőt eggy Ívnek húrjára alkalmaztat (7/1156). TÜNDÉRFI az Asszonyhoz a varásló vesszővel hozzá üt (16/1152).
Ö: lép~, nyíl~.

veszt i (3+1)

Ebből az eggy Könyvetskéből, mert tsak annak lehet mondani, mind eggy krajtzárig ki nyerte a'mit a' Magyar Poétákon vesztett vala (1/149). Nem okos embernek való a' Könnyvekkel veszteni idejét (1/ 1158). De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? Kártyán? a' mellyen ha veszt az ember, a' méreg futja el (1/2222).
vesztettem (1/1998).
Ik: el~.

vesztegel i (2+1)

Mi a' szánakozás és bámulás miatt illy reménytelen történetre, némán veszteglettünk megesmervén őtet (7/1586). Ah itt már mindig igy kell várakozni. Nem: (Feláll.) nem lehet már nékem tovább igy veszteglenem (12/252).
veszteglenek (1/1822).

veszteget i (6+1)

Kár vólt ollyan semmire kellő ajándékért vesztegetni (1/471). Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit (1/614). - ...Atyádhoz háládatlan lévén, ittenn a' Henyeségbe vesztegeted magadat (10/36).
vesztegetem (13/502), vesztegeti (1/1800), vesztegetjük (16/79), fogják vesztegetni (1/1523).
Ik: el~, meg~.

vesztegetés fn (1)

...ha veszt az ember, a' méreg futja el haszontalan vesztegetéséért (1/2223).

veszteség fn (5)

Te halgatsz; te meggyőzettettél, vald meg most ezt a' veszteségedet (7/951).
veszteség (1/2009), veszteségeit (10/330), veszteségemnek (12/642), veszteségeinek (10/332).

vesztett Ö: hazájok~, országa~, remények~.

vesztfáliai mn (1)

...azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka (15/495).

veszthet i (1)

Onnan Szerelem Országból a' jó főldről ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a' mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném (8/179).

vét1 i (17+1)

Ki veti nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányosan a sapkáját a terdére veti (1/669). Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit (1/1156). Intett, hogy annak véget vessek (1/1644). - ...az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus (7/748). - ...önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1079). - ...Jól tartják 's eggyszersmind eggy két garast vetnek Jó az egy pint borra a' szegény legénynek (1/2415). A' két aranyat mikor a' pixisbe tette vólna panaszkodó tekintetet vetett a' felhőkre (1/3132). Vesd amoda Szemeidet, és a' feltámadó Átzist, lásd és öleld meg (5/395). - ...a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/1601). - ...no most keresztett kell vetni (9/653). Zálogba vetem az én szerentsémet (12/1029).
vét (13/638), vetek (4/53), vetett (16/1187); vetette (1/1829). - vessem (13/664). - vetni (1/777, 5/ 288).
Ö: hány~. Ik: el~, fel~, ki~, le~, meg~, össze~, rá~.

vét2 i (7+1)

Ez a selma pedig édes Thekintetes Uram gyilkosképpen megtámadott a' bhottyával, phedig én nem vétettem (15/287). - a' Professorom Bonvivan azt mondta egy izbe, hogy az ember a' barátságért sokat vét a Dietetica ellen (15/634).
vét (4/169), vétett (1/2665, 2767, 9/158, 221). - véteni (1/2766).

vétek fn (14)

A' vétek is virtussá válik, ha az ártatlanért, 's kiváltt éretted tselekszem (1/1684). - ...Ekkor osztánn Fő Istennek Magát a' vétket mondja (5/504).
vétek (1/1667, 1686, 4/134, 8/142), Vétkek (10/251), vétkem (7/133), Vétkem (10/434), vétkeit (12/591), Véteknek (10/257), Vétekre (10/985), Vétkemnek (10/18), Vétkemmel (10/557).

vétel Ö: fel~, meg~.

vetélkedés fn (1)

Egyenlő Érdemnek ríválissává tesz minket a' Tiszteletnek jeles vetélkedése (10/1030).

vetélkedik i (2)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éktelen, és a'ki állására 's iszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik (5/121).
vetélkedtek (1/2427).

vetélkedő mn/fn (4)

I. mn Minteggy boldog vagyok én: ha elmegy Enéás, oda lessz eggy vetélkedő Társam a' Királyságban (10/44). Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek Istenétől elpatvarkodni? (10/1031) - ...könnyeket, vetélkedő könnyeket hulatok szemeimből (16/1198).
II. fn 'S A' vetélkedőktől nem félek, 's nemis emésztődöm (12/124).

vetélkedvén in (1)

...nem is hangzik már alatsonyt az én sípom, mint az előtt szokta; hanem kevélyebb és harsogóbb szóval a'trombitákkal vetélkedvén tőlti bé az Erdőket (7/ 517).

vetemedik i (3+1)

...rangjához nem illő alatsonságra ne vetemedjen (1/498). Járjon utánna az Úr a' pénznek, hogy nékem ollyan tselekedetre ne kellyen vetemednem, a' mellyet magam is sajnálva vinnék véghez (1/1928).
vetemedett (1/3210). - vetemedtem vólna (1/603).

vetés Ö: egybe~, meg~, sors~.

vetet Ik: észre~.

vétetik Ik: ki~.

vetett in (1)

...Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/ 2069).
Ö: alá~, meg~.

vétetvén Ö: körül~.

vethet i (3)

A' hosszas idő megtanítja az embert, hogy zabolát vethessen az Oroszlányokra, és a' Hirkániai Tigrisekre (7/305). Ide bukott elébb mintsem más hejre vethette vólna magát (7/1579). - ...nem vethetem én felétek szárazon az én szemeimet (13/708).

vétkes mn (6)

Az én meg szabadúlásom kerűli a vétkes eszközt (1/1683). Vétkes vagy, ha szerelmes vagy (11/41).
vétkes (10/37, 447), vétkessé (1/1539, 3373).

vetkezik Ik: le~.

vetkezett Ö: le~.

vető Ö: átal~, meg~.

vetődik i (1)

Mondjátok meg nékem, nem láttátok é, hogy eggy szökevény vitéz vetődött vólna erre ez elött kevéssel (13/172).
Ik: el~, fel~, ki~, oda~.

vetős Ö: meg~.

vétség fn (2)

...és ez rajtam erőszak volt, az ő szépségének erőszakja, 's nem az én véttségem (7/907).
véttség (12/918).

vett in (1)

...mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban... hogy a' minket imádó iffjakon vett gyözedelmeinkb[en] kevélykedjünk (1/950).
Ö: fel~.

vettet i (1)

Már akkor illy haszon nélkül való portékáival semmit sem gondolt: hanem mázsára vettette, 's a' Görögök[ne]k, és más Kereskedőknek, és a' Könyvkötök[ne]k el adtta per 50 krajtzár (1/154).
Ik: fel~, ki~.

vettetés Ö: meg~.

vettetett Ö: el~.

vettetik Ik: el~.

vétve Ö: el~.

vetvén in (1)

a' Kardot ki tekeri a' kezéből, 's jól a' nyaka közzé vetvén ki buktatja (1/2812).
Ö: fel~, meg~.

vévén ~ vevén in (3)

Az én vászon ruhámat, reám vévén vissza térek, az én nyájamhoz, az én békességemhez (12/1008). Végtére egésszenn erőt vévén az elaludt Tűzönn a' győzedelmes Vizek: kiderűl az Ég (10/1018). A kezébe vevén a poharat [me]g forgatja (1/662).
Ö: el~, észre~, ki~, kölcsön~.

vevő fn (1)

Kettőn esik meg a' Vásár azt hallottam; de hát a' Nézőis ott van, nints hát kettő, ha tsak az Nézőt a'Vevőbe vagy Adóba nem dúgjuk (8/154).

vezér fn (11)

Szuvarov - ama hadban öszült vitéz vezér, ki tsak a Szótárokbol esméri a' félelmet (16/1104). Óh fenntartója a'Világnak, az embereknek és az Isteneknek ékességi, szép Virtus, az én Vezérem te vagy (10/260).
vezér (16/1069), Vezér (10/261), Vezérek (12/479), Vezére (4/125, 16/294), Vezérjek (12/142), Vezérim (10/193), Vezérnek (7/498), vezérűl (10/199).
Ö: fő~, hadi~, nagy~.

vezérel i (4)

Egek vezérlettek Kedves Lelkem Barátom minden lépéseidbenn (1/3079). Az Ur a' Maga legujabb módia szerént vezérli azén tapasztalatlan szivemet (16/138).
vezérlett (16/1053); vezérli (1/1723).
Ik: haza~, ide~.

vezérlő mn (1)

De hálá légyen a' mindeneket böltsen vezérlő Istennek, eljött valahára az az idő (16/1092).

vezet i (20+1)

Ah, hogy Péleus mindég úgy légyen hív tehozzád, vezess oda, óh jó Istenasszony, vezess oda engemet, ahol az ő kellemetes Szülejének kebelébenn van az a' szerentsés pár (5/361). Fuss, siess vezesd hozzám őtet (12/608). Az emberekkel v[al]o társalkodás a' bóldog életre vezet bennűnket (9/453). - ...mind ez óráig tsak egy Nyájatskát tanultam vezetni? (12/ 511) - Ez sok veszedelmet Kerűlő szerelmet Vezesd tiszta fényeddel (13/684). Pásztor, de mellyik út vezet minket arra a' Völgyre, a' hol az a' kőszikla végződik? (7/1501)
vezet (4/107, 13/95), vezettek (2/1386), vezetnek (1/ 183), vezetett (2/1387, 7/457, 10/132); vezetlek (10/ 932), vezeti (5/71), vezettem (1/500). - vezess (13/ 66), vezessen (1/2391); vezesd (12/651), Vezesd (13/ 19).
Ik: be~, el~, ki~, oda~.

vezető mn/fn (3)

I. mn Nem tűndőklik az engemet vezető Csillagnál szebb Csillag az Egen (12/94). 'S Magyar Ország felé vezető útjába' Bé viszi Hunyadit Szendrő városába (1/2593).
II. fn És énis veled jártam szíves vezetőd lévén a' követses Ösvényenn (5/65).

vezetvén in (2)

Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/169). Tamiris félénkenn, Eliza kézen fogva vezetvén őtet (12/340).

viadal fn (1)

Megyek: és nem soká az ő, és az én Erősségemnek eggy nyílvánságos Viadalban megválasztója (Arbitere) fog lenni a Fátum (10/234).

Vian l. Vienne

viaskodva in (1)

...az én Múlatságom ebbe áll, ha Ívvel 's a' Nyílakkal bánhatok, ha kergetem a' futós Vadakat, az erőseket viaskodva leverem (7/96).

viat l. vivát

vice fn (1)

Tsak pénzébe lennék vitze Meg ölelném Historice (16/372).

vicsorított Ö: ki~.

vidám mn (9)

Alázatosan köszönöm! az Ur mindég vidám jeles és udvariás (16/309). Azért lehetek illy vídám Mert minden madár enyim ám (4/8). - ... temérdek nyájak legelnek... a' termékeny mezőségnek vidám legelőin (7/817).
vidám (1/230, 9/386, 12/515, 16/171), vídám (5/ 408), Vídám (13/563).

vidámság fn (2)

A' vidámság, az örőm, 's a' vigasság nem mindég a' nevetésben áll (1/383).
vídámságát (16/804).

vidámul Ik: neki~.

vidék fn (4)

A szegény [me]g bóldogult Atyámtól fűl heggyel hallottam, mikora' Tatár Szathmár vidékit rablotta (9/135). Mi végre jár ezen a vidékenn (9/619).
Vidékek (7/1505), Vidékeket (12/30).

video (lat) (2)

Ergo! Diabolu[m] n[on] video, Echo, eo (9/693). Állat é, vagy ember? Quem hic video (1/2325).

videor (lat) (1)

...az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik, 's fávorokra méltoztatják, az ollyanokat, mint Tsikorgo: bis videor mori (1/2604).

vidít i (1)

És Életében vidítaná a' Leg kedvesbb Hármónia (4/116).
Ik: meg~.

vidíthat Ik: meg~.

vidító mn (1)

...Tsak hogy azt vidito reménnyel, Mint jól tévő Csillagot, ugy nézze mínden szem (12/946).

vidul i (1)

Mellyet a' mesterség keze úgy mívele, Hogy ékességével vidúllyon kebele (1/239).

Vienne (fr) (1)

Hüm (olvassa) A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/904).

víg mn (37)

...Ott hallik a' Vig Múzsika (1/188). Nem kell illy víg, és illy mosolygó Naponn egyedűl tsak a' Dóris' és Néreus' Leányinak sírni fájdalmasann (5/394). Melly víg lennék, ha a' mi lelkeinket egyenlő kötés, egyenlő lántz szorítaná eggybe (13/291). - ...A' Szép tsillag vigan villog az ég karikáján (16/812).
víg (5/370, 7/542, 627, 868, 15/47), vig (1/254, 2581, 5/626, 12/240, 16/7962), Vig (1/62, 208), vígan (1/2579, 7/1546, 16/805), vigan (1/212, 258, 2/1370, 1385), vígann (4/100, 5/379, 519, 12/27), vigann (2/1474, 12/239, 307), víggá (10/1019), viggá (5/ 344), vígabb (5/613), vigabb (1/1984), Vigabb (1/ 1569, 1731).

vigad i (3+2)

DAFNE De nem vígadtál még eléggé. TIRZIS Nem is kívánok vígadni ha olly drágán kell azt venni (7/784-5).
vígad (4/141), vígadok (4/3). - vigadni (12/978).

vigadó mn (1)

Gyerünk azókhoz a' vigadó fiatalokhoz (1/1579).

vigadozik i (1)

Ej de mig rá hülne böre vigadozzunk (16/419).

vigadozó mn (1)

Vigadozó Vivátinkra A' Tenger Partja rengjen (5/ 621).

vigadva in (1)

És a' boldog Hazába már Baráti köztt vígadva jár (4/172).

vigadván in (1)

Illy szeretetre mélto fiuval kevélykedvén, és vigadván (12/261).

viganó fn (1)

Az Asszonyságoknak is jó itszakhat adgya Isten csokolom Viganojokat (15/1070).

vigasság fn (5)

Nagy vigassággal fel ugrik az ágyszékről, tapsol, katzag (1/855). Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/32).
vigasság (1/383, 12/301), vígasságok (7/1527).

vigasztal i (6+2)

Miért, miért vetsz meg engem, és tsupán tsak akkor jössz hozzám, 's akkor vígasztalsz engemet, mikor álomra botsátom szememet (5/60). Vígasztald magadat, nyomorúlt Leányzó, mert ez a' szerentse hibája, és nem a' tiéd (7/1474).
vigasztaljam (12/839, 861), vígasztald (7/297), vigaztald (12/838). - vigasztalni (12/844), vígasztalni (11/11).
Ik: meg~.

vigasztalás fn (6)

Eggy szerető Szivnek ez a' szokott tsalása: mindég keres vígasztalást, és talál gyötrődést (10/777).
vigasztalás (15/820), vígasztalás (10/775), vígasztalást (5/373), Vígasztalását (6/177), vígasztalására (13/111).
Ö: meg~.

vigasztalhat Ik: meg~.

vigasztaló mn (1)

Vigasztaló újságokat jelentek tenéked, Amintás, szakaszd félbe addig ezt a' nagy keserűséget (7/ 856).

vigasztalódik i (1)

...menj vissza hozzá, mondd néki, hogy vígasztalódjon, hogy engedjen a' Fátumnak, és derítse ki Szemét (10/769).

vígjáték fn (4)

Az özvegy Karnyóné 's Két szeleburdiak Víg játék 3 felvonásbann (16/cím).
vígjáték (8/cím), víg játék (9/cím, 15/cím).

vígság fn (3)

A kerék ég örömmel ég emberek vigságán, A' Szép tsillag vigan villog az ég karikáján (16/811).
vigság (8/20), vigsággal (16/799).

vigyáz i (15+3)

...vigyáz hol menyen bé (2/1501). A megharagudott Tziklops nagyonn vigyáz a' te Veszedelmedre (5/ 236). Jusson eszébe, hogy ő nem köz személly 's annál fogva úgy kellyen magára vigyázni, hogy rangjához nem illő alatsonságra ne vetemedjen (1/497). TAM[ADI] Antal tenéked oda kin kell állanod strássán, én idebe vigyázok. ANT[AL] Én vigyázsok idebe (9/251-2). SAMU... Lázár Deák vigyázzon! LÁZÁR Üm, vígyázon az illen bolond ember hogy vígyázon (16/16-7).
Vigyázz(!) (6/71). - vigyázz (1/1720, 6/45), Vigyázz (6/82), vígyázz (7/468), vigyázzunk (14/35), vigyázzatok (12/561), vigyázzanak (16/808). - vigyázni (12/518); vigyáznom (16/715).

vigyázás fn (2)

...Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelíts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak (7/465). Most pedig az ollyan jött mentt emberekre szorgalmatos vigyázásnak kell lenni illyen Frantzia világbann (1/3349).

vigyázatlan mn (2)

...tsúnya játékot űznek belőllünk vígyázatlan paraszt emberekből (7/464). Most is lám millyen vigyázatlanúl szólottam! (13/610)

vigyázó mn/fn (6)

I. mn Ő is szerfelett betsűletre vigyázó (7/727). Ah, ha ugy láttad vólna mint én látam, az én Anyámnak Habjai közűl, mitsoda dögleletes étkekkel hízlalja hasát az az útálatos Monstrum, sokkal vígyázobb lenne ifjúi Elméd (5/27).
vígyázó (7/728, 13/489), Vigyázóknak (14/31).
II. fn Elég idebe egy vigyázó (9/254).

vigyáztat i (1)

...Aristoteles szerént e[mbe]rek közzé kűldi, 's vélle azok[na]k balgatagságokra vigyáztat (9/585).

vigyázván in (1)

De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott (5/388).

vigyorog i (1)

Másik azt mondja; szégyen, hogy mindég vigyorog (1/1245).

vihet i (1)

De nem vihette végre szegény, váratlan halála miatt (8/36).
Ik: ki~, rá~, véghez~.

világ fn (106)

Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/32). Ah, ne, a' Világért se (12/1024). Ah Jesus! én itt hagyom ezt a' házat - a' világért se mernék az éjtszaka itt hálni oh Jesus! (16/1022) - Tsak hogy én velem legyen Enéás, én meg nem zavarodom, jöjjenek ezen Partokra Garamántok, Numidák, Áfrika, és a' Világ (10/178). Nem: adóssa lennél a' Világ' Birodalmával a' te Fiaidnak (10/498). Éllyen 3DIK György a' Világ 5 részének birtokossa! (16/1210) - ...Imé én veletek vagyok mind Világ végezetéig (1/2902). Én soha miolta a' Világon vagyok nem láttam illyen szorongattatásba magamat (12/749). Én azt a Linnét szeretem, mert ő az én világomban új Világot talált fel, mint Colombus és Coock (8/144). Eggy óra nem a' Világ (1/1899). Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban (1/999). - ...én róllam tanuljon a' világ (9/811). Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot, a' mellyel a Világ megszólja (1/496). Én az én itéletemet bátran kimondom Lábbal fordultt Világ! (1/2510) - Úgy tartja a' Nemes Magyar Világ (1/2027). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi (1/ 918). Te a' te Könyveidböl, mellyet a' paraszt világ firkáltt... ki neveted a' tsinos világot (1/440-2). Sziv! Szeretet! mai világba ezt a' kettőt mindennek árullyák szoval (16/388). - ...a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10.1015). - ...Éjjel a' ligetb[e] a' Hold bádjatt világánál énekli szokott siralmas nótáját egyedül (9/364). Fedezd fel a' valóságot, hadd láthassam annak világánál sok felé tévelygö gondolatimat (1/2064).
világ (1/66, 69, 948, 1055, 1966, 2348, 7/718, 9/140, 15/562, 730, 16/30, 110, 609, 632), Világ (1/36, 412, 490, 507, 979, 1260, 1830, 1843, 1893, 2513, 2759, 2803, 3217, 5/419, 439, 8/77, 10/524, 14/26, 16/94), világ' (1/1575), világok (1/361, 374), Világom (4/ 34), Világod (10/1046), világa (7/572, 15/867), Világa (10/1045), világot (14/177, 16/175), Világot (7/ 190), világnak (9/577, 16/1093), Világnak (10/259, 12/667), Világ[na]k (1/429), világban (1/2276), Világban (7/102), világbann (1/3072, 3350), világba (2/1522, 8/99), Világba (1/320, 8/44, 97, 110, 14/21), világb[a] (9/375), világból (13/731), világon (9/29, 15/794), Világon (1/3216, 7/1499), vílágon (9/424), világonn (9/492), Világonn (10/248), világról (1/ 27), Világhoz (8/106), világtol (16/688), Világtol (12/140), világért (15/546, 16/343), Világért (12/ 896), Világ[na]k (1/444), Világoknak (10/1036), világgal (1/69, 16/1089), Világgal (1/431, 2935), világával (13/677).
Ö: más~, nagy~, nap~.

világfélte mn (1)

...én a' ki a' XIIId.[ik] Százig, a' Világfélte Hérósok markábolis leejtettem a' haláltól kövén köszörűlt kardot (8/113).

világi mn/fn (6)

I. mn No Uram millyen világi e[mbe]r vala ez előtt két esztendövel, Párisb[a] egy v[ol]t a' l.[eg] kedvesebb mulatók közzűl az udvarnál (9/355). Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet Hat szép Világi Énekek vóltak benne (8/175).
világi (1/1340, 16/306), Világi (1/1104).
II. fn ...sokkal józanabban gondolkodik a Világiakról, és az Erköltsiekről mint a Nagysád Német könyvének irója (1/433).
Ö: más~.

világít Ik: meg~.

világos mn (7)

Két pap visz a' vállán egy megvilágositott Pyramist; minden papnál van egy világos pyramis, a' melly nagy mint egy lámpa (2/1448). Én (a' Könyvtárba nyúl), ezt mindjárt világos példával mutatom meg az ő tulajdon verseiből (1/435). Világosabban szóllyon az Úr (1/1461).
világossá (12/741), világosabban (1/2226, 7/1007, 15/291).

világosít Ik: ki~, meg~.

világosítás fn (2)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3006).
Világositásokat (1/1507).

világosított Ö: meg~.

világosodás fn (1)

Külömbenn is a' tudományok még ellenségei a' Vallásnak, mert propagálják a' világosodást, quod est huius seculi (1/2895).

világosság fn (4)

...tsak eggyetleneggy Szem szolgáltat nékem világosságot (5/72). Ha a' te Szivedböl a' tiszta világosságnak megháboritására, az Indulatoknak ködeit fel emelkedni nem hagyod: mindent kifogsz látni (12/547).
világosság (1/357), Világosságot (12/544).

világrúgta mn (1)

...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem, szerette pedig a Lidértz, - egy illyenn legény, aki az ifjába is válogathat, én egy ollyan világrugtát, ha ha ha boldog Isten! (16/432)

vilipesa (lat) (1)

...kénytelen lessz é eggy gyáva asszonynak bosszantásit (vilipesa) eltűrni (5/321).

vilis (lat) (1)

Ecce Uram! nézze el az e[mbe]r! qu[a]m vili pretio kivánná a' ló bőrt! (9/86)

villa fn (1)

...megjelenik az Isten, a' ki rátámaszkodván a' nagy Háromáguvillára a' következő renddel szól (10/ 1025).

villám fn (5)

Az érzékeny indúlat, előljárója az szerelemnek, mint a' Villám' a' Menydörgésnek (7/1344). - ...meg hajtotta magát 's eggy sohajtással mint a' villám előlem el tünt (1/3137).
villámok (10/956), Villámok (10/1014), Villámokba (5/587).

villámás fn (1)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji..., örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/984).

villámlik Ik: ki~.

villanyél fn (1)

Ejnye hogy a' Belzebub faragjon villa nyelet a' lelkéből ennek a' Varáslónak (1/2735).

villog i (1)

A' Szép tsillag vigan villog az ég karikáján (16/812).

villogtat i (1)

Én mérészen bévártam őtet, 's jobb kezembe eggy dárdát villogtattam (7/1247).

villogtatván in (1)

...ő eggy Dárdát villogtatván, utánna nyomúl az Erdőbe (7/1159).

vinum (lat) (1)

Ah az Ur borának igen jó spiritussa van. Est vinum acre & generosum Et certe ebriat bibosum (9/104).

viola fn (2)

...nints ollyan Viola, a' melly olly édesen haloványodjon meg (7/1598).
Violákat (5/65).

virág fn (19)

Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/232). - ...soha sem fognak az ő óltárai az én virágim és illatozó tűznek kellemetes füstje nélkűl lenni (7/833). - ...már hiszen ha valami érzékeny, virágjába lévő leánykán esne, annyira tsak nem tsudálnám (16/435).
virágok (7/546, 13/12), Virágok (5/164), virágid (7/ 593), virágid' (1/242), virágot (7/693), virágokat (7/ 692, 11/49), Virágokat (7/592, 704), Virágit (5/610), virágról (7/397), Virágnak (7/368), Vírággal (12/ 573), virágokkal (1/197), Virágokkal (5/226).
Ö: korpa~, mák~.

virágocska fn (2)

Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/ 544).
virágotskák (13/113).

virágos mn (2)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete (7/365). Ha én más Tűztől Lángolok Ha én tőled elpártolok Tsillagos lesz a' Rétség Virágos lesz a' nagy Ég (5/542).

virágoztat Ik: be~.

virágzik i (1)

Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével (7/610).

virágzó mn (4)

A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1396). Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/9). - ...az én Atyám, az ő ifjúi kívánságától vonattatván ott élt ő véle az ő virágzóbb esztendeiben (13/186).
virágzó (16/976).

virga fn (1)

Én pedig haragszom, Samu tsak mindég Samu, eszed nints, kitákarodzon a' botyábol, virga a' gyerek[ne]k osztán meg meg más (16/24).

Virgilius fn (5)

Éllyen a' Vitéz Kray! és é nagy Hérósnak Virgiliussa légyen maga a' Virgilius Hazája!!! (16/1211) - Addig én itt majd nézegetek. (A' Könyveket szedi veszi.) Rajnis Magyar Virgiliussa! (1/2141)
Virgilius (16/175), Virgiliust (1/2147).

virgonc mn (1)

Hanem kérlek tégedet, édes Dafném, a' te virgontz ifjúságodnak édes emlékezetére, hogy segítss engemet szegény Amintás felsegéllésére, a' ki haló félben van (7/737).

virít i (1)

...olly örökös tavasszal, mint a' millyen most gyúlad és virít, mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég (7/534).

virradás fn (2)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat 913/129).
Virradáskor (5/217).

virradta fn (2)

...tsak az erdőből vezessem ki a' szökevény szeretőket, virradtakor a' szép Likórishoz vissza jövök (13/ 632).
viradtakor (12/578).

virraszt i (2)

Én szivemből kivánom, virrasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre (1/3058). Halavány hóld bús világa Te légy kinom bizonysága Te sok álmatlan éjjelen Edgyütt virrasztottál velem (15/870).

virtuosus (lat) (1)

Virtuosus fő Doktorok Medicine Professorok Kik concurráltatok itt... Jó napot, jó appetitust (14/1).

virtus fn (47)

ARÁSPESZ És hogyan, óh Istenek, a'te Virtusod! - JÁRBÁS Ehj, mitsoda Virtusom? A'Világonn vagy Virtus n[em] találtatik, vagy tsak az a'Virtus, a'mi gyönyörködtet és használ (10/247-9). A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik (1/1405). A' vétek barnaságát semmi féle virtus bé nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon, a' virtus szine alatt (1/1687-8).
virtus (1/988, 5/436, 12/976, 1030), Virtus (1/1592, 2619, 6/65, 10/252, 258, 260, 12/162, 982), Virtusom (12/796, 868), Virtusod (10/558, 566), virtusa (12/ 42), Virtusa (4/129), Virtussa (12/439), virtusid (9/ 471), virtusai (15/830), virtust (1/33, 9/454), Virtust (10/439, 12/168, 645), virtusát (12/535), Virtusát (10/757, 12/617), virtusait (1/1401), Virtusait (12/ 591), Virtusnak (1/983, 1385), Virtusodnak (12/ 676), virtusának (1/1409, 12/359), virtusánál (12/ 362), virtusnak (1/1414), virtussal (7/511), virtussá (1/1684).

vis (lat) (1)

Erre igy felelni Hogy azokb[a] lelni Ki expurgáló vist, Melly mind a' két bilist Ki tudja ürítni (14/77).

visel i (14)

Az az Irtózásis, mellyet eggy Véteknek Mardosása visel, boldog (10/257). - ...de hiszen az Isten gondot visel rolad édes fiatskám (16/866). - ...a' te új indúlatidnak jeleit ábrázatodba bé nyomva viseled (11/32). V[agy] a' mit a Szerentse hoz, azt békeségesen viselem (1/1719). Kevélyen viseli magát, félre vágván ótska Frantziás kalapját (1/2302). Ej tshak trhifáltam Thekinttethes Uram, hiszem én azt tshak khijandhekhba tsináltak, egésséggel visellye az ur itt a szep Bosa dohány is, egésséggel visellye az Ur (15/672-3). Osztán, inkább vesztegeti az Úr azt a sok pénzt olly hijábavalóságra, melly az okosok meg vetését viseli (1/1801).
víselnek (5/87), viselem (5/546), viseli (15/345), viseltem (1/602), viselte (1/2842). - viselje (1/2723).

viselés Ö: gond~.

viselet fn (2)

...elméje a' l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] [na]gyobb bőltsektől van ki pallérozva, egész viselete egy emberi társaság diszéhez van alkalmaztatva (9/380). Az moldonabb a' ki a' moldont megesméri, az Uratskák már most nem tsak a' szinben, hanem a' viseletben is kettőt mutatnak (16/144).
Ö: maga~.

viselő Ö: kép~.

viseltes Ö: fél~.

viseltetik i (3+1)

Az Úr igyekezzen el háritani azt az illetlenséget, mellyel eránta kéntenittetni fogok viseltetni (1/ 1098). - ...ő leg nagyobb szivességére méltóztatott, önnön asztaláról tartott, 's hozzám a' leg nagyobb meg alázódással viseltetett (1/2001).
viseltetek (6/95), viseltetett (7/175).

visz i (39+2)

Két pap visz a' vállán egy megvilágositott Pyramist (2/1447). - ...meg követem azt szokták mondani, hogy a' ki oda nem viszen bizony nem is hoz az onnan (15/367). Nem, nem szegény Samuka, a' levelet vidd a' Boriskának (16/477). Már hát visz az ördög benneteket (15/974). - ...engemet a' kétstségbe esés, és méltatlan velem valo bánás sokra vitt, nemzettyeket, vad erköltsöket, sőt neveket is kárhoztattam (16/1068). - ...mélyebbé és halálosabbá tette az én valódi sebemet, mikor ajakait ajakimhoz vitte (7/396). - ...az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazínnyába ne vigyen tégedet (7/469). O hol van ő? - vigy engem ő hozzá! (2/1467) - Üh no a' Courage mire nem viszi a' Gavallért, ennye üh haj nó (1/2186). Vagyok ama' Folyóvíz, a' melly... Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával (10/ 389).
visz (13/719), fisz (15/975), vis (9/245), vitt (7/535); viszi (1/618, 7/1523, 9/219, 10/969, 16/187), vitte (7/376, 694). - vigy (4/68), vigyen (15/980), figyen (15/983), vigyenek (1/3274); vigyed (1/2742), vidd (8/235, 12/5232, 13/20, 22), Vidd (8/235), vigye (1/ 1243, 2183, 2264, 2728, 3087), fitye (15/982), vigyétek (9/801). - vinni (1/2724, 10/326).
Ik: be~, el~, fel~, oda~, végbe~, véghez~.

viszketegség fn (1)

Én nem tudom mi Isten tsudája, ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e], hogy nem is gondolhatom (16/161).

viszontag hsz (2)

A' végén van eggy Tractament, hogy kellyen eggy Gavallérnak magát a' Dámák Assembléejékb[en] kedvelltetni, 's viszontag (1/142).
viszontag (7/41).

viszontagság fn (2)

De a' tanultt ész tropaeumi nevetik az Idő viszontagságait (1/1421).
Viszontagságát (10/705).

viszontindulat fn (1)

Meggyőzettettem, megvallom tenéked, és az én Győzőmnek fegyverei vóltak, Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások, és viszontindúlatért való Rimánkodás (7/139).

viszontszemlélés fn (1)

Hol óhajtja a' te viszontszemlélésed' gyönyörűségét (10/599).

viszontszeretvén in (1)

Talám, ha te tsak vagy eggyszer kóstoltad vólna is azoknak a' Gyönyörűségeknek ezered részét, a' mellyeket kóstol eggy szeretett szív, viszont szeretvén (7/107).

vissza hsz (3)

Egy szó kiáltja: Vissza! (2/1506) - Jöszte, jöszte vissza (13/753).
Vissza (2/1511).

visszaád i (10)

Vissza adnám a' költsönt (1/1169). - ...még nem is darab szókat felelnek vissza, mint az Ekhó szokott a'mi erdeinkbe, hanem vissza adják azt egésszen (7/479). - ...az ő már széllyelszórt Hajóit és Fegyvereit én néki visszaadom (10/485). - ...míg néked az életet vissza adom, az én szívemet tőlem el lopod (13/50). - ...Úgy hallom, hogy siralmomra Vissza megint hármas Istenhozzádot ád (13/716).
vissza adom (1/1234), Adom vissza (13/53); adja vissza (13/750). - adja vissza (13/121), Adjátok vissza (13/728).

visszaadás fn (1)

Nemesebb Tsapással várom visszadását néki annak az igazságos Bosszuállásnak, mellyet ő tőlle elvettem (10/722).

visszaél i (1)

Úgy vagyon; 's engemet eggy szemét embernek tartanak, a' ki Attyok jó szivével vissza éltem vólna önnön hasznomra (1/2035).

visszafelel i (2)

Láttam, hogy az én sírásomra szánakozásból viszszafeleltek a' Kövek, és a' Habok (7/282). - ...még nem is darab szókat felelnek vissza, mint az Ekhó szokott a'mi erdeinkbe (7/478).

visszafelelget i (1)

Apolló maga énekelget Az Echó rá vissza felelget (1/186).

visszafordul i (4)

Ah, arany tsendesség, forduly vissza! (2/1497) - Felkél, meg indul, és azután vissza fordul (12/413).
Vissza fordul (12/424), visszafordultam (16/950).

visszafut i (1)

Fussunk vissza megint a' tengeri Tsigára (5/246).

visszahív i (1)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem (5/444).

visszahoz i (3)

...tudja mitsoda fegyver sebesít, mellyik öl 's mellyik gyógyít meg, és hoz vissza az életre? (7/666) - ...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig (16/274). - ...hordozom a' távolvaló Világoknak a' ti Törvényiteket: és azoknak visszahozom kivánságikat (10/1037).

visszajön i (19+3)

Soha sem jőnek tőbbé vissza szivem' őrőm orái (2/ 1410). - ...Átzis ismét vissza jön e kellemetes és vídám Szellőknek szívására (5/407). - ...hát mikor vissza akarok jönni, a' honnan eljöttem, megláttam azt a Farkast (7/1240). De vissza fog jönni az Ur, mert bízon - bízon tsak vissza jöjjön ám ugyé szivetském? (16/166-7)
vissza jön (16/856), jön vissza (13/128, 485), Jön vissza (13/758), jön viszszsa (9/698), vissza jövök (12/196, 209, 13/633, 16/482), visszajővök (12/78), vissza jővők (12/609), vissza jöttem (12/654), vissza jőttél (12/254). - jöjj vissza (12/553), jöjjön vissza (13/120). - vissza jönni (7/1214), vissa jőnni (9/700).

visszakiált i (1)

HAJDÚ Igen Uram de meg lessz az áldomás? BETRIEGER (Vissza kiált.) Meg, meg! (1/1939)

visszálkodás fn (2)

...a' villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly együtt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1017).
Visszálkodásra (10/1027).

visszáll i (0+1)

'S Kintsem szép Nevét e' határ Megtanúlta visszállni már (5/561).

visszamegy i (9+1)

Menjűnk vissza, ha engem szeretsz, menjűnk vissza a' te szállásodra (12/343).
vissza megy (1/730). - Vissza mennék (10/436). - menjek vissza (1/2826), menj vissza (10/769), meny visza (16/44, 45), Menjünk vissza (6/187). - Vissza menni (6/91).

visszamehet i (1)

Megbotsáss: vissza mehetsz egyedűl (12/364).

visszamenvén in (1)

Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak (7/1266).

visszamond i (0+1)

Miért mondja Kend azt nékem édes Kalamáris vakarék Uram? izibe vissza találom ám az embernek mondani (1/3312).

visszanyer i (1)

Ő bizonyos fűvekből ki nyomta a' nedvességet, úgy hogy attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét (13/575).

visszasiet i (1)

Siess vissza pakollyunk (15/953).

visszatekint i (1)

'S eggyszersmind szomorú illetödéssel tekint ezekre az időkre vissza (1/1449).

visszatér i (17+4)

Majd ha vissza tér lelkembe Régi szabadságom, Hívséged felől szemembe' Akkor szólj, nem bánom (13/433). Ha vissza térsz őtet látni, téged meg fog engesztelni (10/594).
vissza tér (13/157, 530), Vissza tér (5/590), tér viszsza (5/370), vissza térek (12/1009), térek vissza (1/ 252, 5/17), térsz vissza (5/15), visszatérnek (7/117), vissza tére (5/523), visszatértem (7/513), vissza tért (7/1021, 13/189). - térjen vissza (16/535), térjenek vissza (10/1044). - visszatérni (12/245), vissza térni (10/1027, 13/579), Vissza térni (10/595).

visszatérít i (1)

A ti Jarmatokat az igaz őszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem a' Bőlts Amintásba' egy jó Kírályt (12/581).

visszatérül i (1)

...Sóhajtok, 's a' fákról újabb sóhajtással Térűl vissza Zefír gyakor fordúlással (13/718).

visszatérvén in (1)

...vissza térvén oda, a' hol Amintást a' forrásnál hagytam, nem találtam ott őtet (7/1088).

visszavár i (2)

Tehát vissza várom ám az Urat alázza meg magát nállam egy kis ebédetskére (16/325).
várom vissza (16/617).

visszazeng i (1)

...És innepi Lármáinkra Az Ekhó visszazengjen (5/624).

visszonás fn (1)

Le fizethetetlen háládatossággal tettél adóssá. Meg botsáss, hogy visszonására elégtelenné tettek a' keserves Végzések (1/2122).

vitat i (1)

Én azt most nem vitatom jó Tempefői Uram (1/ 1803).

vitet Ik: bé~, véghez~.

vitetvén in (1)

Vitetvén enyhős Halomra El nefelejtkezzen soha Régi Erdejéről (12/566).

vitéz mn/fn (37)

I. mn ...én pedig köszönöm édes Ösöm vitéz tettei körül véghez vitt fáradozását (1/1453). Jó, én egyet gondoltam, Hadnagy Kardos Uram vitéz ember (9/ 152). Ha később lett vólna az Arbatzes' Segitsége, a' vitéz Enéás az embertelen Tsapás alatt ma elesett vólna (10/424).

vitéz (1/1883, 2267, 16/1104, 1111, 1196), Vitéz (1/ 2268, 9/200, 16/1210), Vitezs (9/267); legvitézebb (1/ 1396).
II. fn Imhol a' Vitéz, a' kit Görögország kűldött (6/48). Próbáljuk [me]g egy vitézzel mire mehet az ördög (9/213).
vitéz (1/1433, 1435, 13/172, 575), Vitéz (10/729, 13/ 247, 249), Vítéz (12/100), vitézek (1/1428, 16/1192), vitézek' (1/2394), Vitézek' (13/262), vitézi (15/428), Vitézi (15/430), vitézt (1/1435, 13/176), vitézeket (13/438, 453, 472), Vitézeket (7/511), vitéznek (9/ 235), Vitéznek (7/499).

Vitéz fn (4)

AMINTÁS Tassónak erdei meséje olaszból Csokonai Vitéz Mihály által (7/cím).
V.[itéz] (8/cím, 10/cím, 16/cím).

vitézség fn (6)

A' Választás nem az én Árbitriumom: nem is Szépség, nem Bőltsesség vagy Vitézség az, a'mi bennünk felébreszti a' Szerelmet (10/789).
Vitézség (1/1403), Vitézséged (10/558), vitézségét (5/ 438), vitézségemnek (12/595), Vitézségének (12/ 139).

vitorla fn (3)

Harag, sem Félelem, az mi megindítja a' Frígiai Vitorlákat (10/11). - ...'S mikor nemis vélné, a' Szél És a' hab ellene felkél. Szaggatja Vitorláját (5/511).
Vitorlákat (10/532).

vivát isz/fn (6)

I. isz BORIS LÁZÁR Légyünk mi egy testek Viat viat ~ fiat fiat (16/1176). - ...Vivat Tehát Lehelfi Ur (15/1048).
II. fn Vigadozó Vivátinkra A' Tenger Partja rengjen (5/621).

vix (lat) (1)

Osztán hát Antal mit vétett? ő ugyan n[em] igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/158).

víz fn (31)

...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek kőzőtt, most elbuvik (12/738). - ...veled a' jó Isten, könyörögj ö néki, mint más vizbe fuldokló szentek (1/2927). Így tartotta az első Nemzetség, melly hajdan még az eggyűgyű, és tsetsemő Világban élt, édes italnak, és édes ételnek, a' Vizet, és a' Makkot: 's most már a' Viz és a' Makk a barmok' étele és itala (7/103-4). - ...Te Kotsis! meregess vizet a' Leánynak a' kertben (15/122). Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/233). - ...mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? (10/ 1032) - De e' még a' kissebb baj, a'mi rajtad eshetne, te még ottan el is változhatnál fűzfává, vízzé, vagy tűzzé, könyhullatás vizévé, és sóhajtások tüzévé (7/487-8). Azok a' sós Vizek sokkal tsendesebb Szállást adnak a'mi Szerelminknek (5/206).
vizek (7/546, 13/564), Vizek (10/1018), Vizek' (10/ 1012), vize (1/2468, 2485), vizet (1/579, 580, 2249), Vizeket (7/1100, 12/516), vizét (7/556), vizeit (13/ 397), Víznek (7/1609), Vizbe (5/103), vizen (16/ 276), vízenn (12/14), vizekre (7/748), vizektől (7/ 690), viznek (1/575, 577).
Ö: folyó~, kristály~, levendula~, meggy~, rózsa~.

viza fn (1)

A' magyar országi halak közzül nem is szeretek egyebet az egy Vizánál (15/500).

vízcsepp fn (1)

Itt a' szellők sóhajtásimat, a viz cseppek könyveimet, az Echók jajjaimat fognák el (9/598).

vizecske fn (1)

Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/ 543).

vizeskorsó fn (1)

1o April[j] Világ szerént és mások mulatságára Áprilisi bolond lévén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát és egy Kaposi vizes Korsót (16/96).

vízibornyú fn (1)

Kender nyövéskor lessz esztendeje kenyér ebédkor, hogy valamit érzettem bennem, azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem (8/172).

vízikórság fn (1)

...Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit vizi korságba Gutta ütésbe nehéz nyavalyába Sárgaságba és farsábába Jó volna rendelni? (14/109)

vizit fn (1)

A Ludvig Zaszlaki az én Batron diszdeli a' Knediger her mindjárt el lesz jönni kitsin vizitre (15/391).

vizita fn (1)

...az ember fel kél 9 órakor, 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy ha kell 's ott van 1ig, 2ig, ha nem kell pedig, visitákat tesz, 2kor ebédel 5ig (1/2237).

vizitadás fn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege (15/543).

vizitelfogadás fn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege (15/543).

vízomlás fn (1)

Elmegyek keresztűl az rohanó víz omlásokon, mikor az elolvadtt hó feldúzzadva küldi őket a Tengerre (7/875).

vizsgál i (2)

Mint Crysologus, az az a' ki az aranyat visgálja (14/93). - ...hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm (1/2969).
Ik: meg~.

voce l. vox

vojta fn (1)

A' Voita, a' Labét sok pénzzel jár (1/1797).

vojtázik i (0+1)

ÉVA... Mennyünk az én szobámba. TÖKKOLOPI Vojtázni? úgyé? (1/1303)

vojtista fn (1)

...a' Könyveket kerülő agáristák, vojtisták, módisták vagy egy kukkot se tudnak böffenteni (1/929).

volna si (128)

Óh bár tsak néma lettem vólna (7/1201). - ...ki gondolta volna (15/990). A' két aranyat mikor a' pixisbe tette vólna panaszkodó tekintetet vetett a' felhőkre (1/3131). - ...mintha tsak confusiobol esett vólna (16/945). El veszi Puluto a gyűrűt kiszalad velle utánna a setit köpönyegű ember osztég mikor az árnyék székbe akarta volna vetni oda tartotta a köpönyegjit s arra esett (1/777). - ...eggy vas kandallób[a] bé bútt vóna seggel (1/813).
L. még ád, adhat, aggódik, akar, áll, alszik, bajlódik, belemegy, betesz, bódul, buktat, cselekszik, csinál, elesik, elfut, elmegy, elmúlik, elvesz, elvész, érdemel, eshet, esik, eszel, eszik, észrevesz, gondol, hall, hisz, hoz, idejön, jár, jöhet, jön, kell, kér, keres, keresztülszúr, kibocsát, kiharap, kihúz, kijöhet, kiken, kitelik, kíván, kivettet, kóstol, lakik, lát, látszik, lehet, lesz, leszáll, megakadályoz, megcsinál, megcsíp, megér, megérdemel, megfog, meghal, meglát, megmutat, megmutathat, megsért, megszaggat, megszűnik, megtartóztat, megtilt, mond, mulat, óhajt, okozhat, önt, produkálódik, sóhajtozik, szalad, széjjelszaggattat, szeret, szül, talál, találhat, tanácsol, tanul, tart, terem, tesz, tud, vesz, vész, vetemedik, vethet, vetődik, visszaél.

volo (lat) (1)

O! pocula, volo dicere, O! t[em]pora, O! mores! (9/ 142)

volt1 si (5)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére Mellyből elment volt a'meleg Tartományok[na]k Enyhére (5/521). Atyámtól fűl heggyel hallottam, mikora' Tatár Szathmár vidékit rablotta, beszélte vólt az áldott... H[ogy] az illyen gonosz manók hordták el az e[mbe]reket (9/135).
mentek volt (7/1594), mondttam vólt (1/1040), találta vót (1/874).

volt2 mn/fn (15)

I. mn Albert feláll, mint volt Auditor (16/1180).
II. fn Tökkolopi a' más oldalon, és a' Volttak (1/ 2169). Voltért, voltért, jaj szépséges Kis Asszonyom, a' Voltért semmit sem ád a' Zsidó (1/321-2).
Voltak (1/778, 1371), Vóltak (1/3247), Volttak (1/ 389, 2786), Vólttak (1/2299, 2713, 2845, 3164, 3308).

volta fn (11)

De semmiképpen nem hajlott mind ezekre is, mig azt nem emlitettem, hogy arra kéri, még eggy boldogtalan szegénynek gyámoltalan vólta is (1/1635). Én, Uram, minden módon rajta leszek magam jobb voltáért (1/1931). AMINTAS... Ki ád Törvényt Királynak? AGENOR Az ő Nagy volta (12/450).
volta (1/2848), vóltom' (10/903), voltát (12/687), vóltát (1/2505, 7/80), vóltára (5/121), volttához (1/ 2085), vóltáért (10/545).
Ö: mi~.

Voltaire fn (4)

Instálom az Urat, ezt méltoztassa nézni, ez az a' melly a' Világba naggyá tette Voltért (1/320).
Voltér (1/323, 401), Voltér' (1/2129).

voltaképpen hsz (1)

A dolog voltaképpen ugyvan, a' mint elmondtam (15/805).

von1 i (9+1)

Ki vagy te, honnan jössz, és mitsoda kívánság von tégedet e' boldog Környékre? (11/67) - Hold! vond magad fél felé (4/154). - ...a szemünket a' hegytetőre vonta eggy kiáltás (7/1574). Mitsoda Szörnyűségre vont engem az én Dühösségem? (10/989) - Magam vonnyam magamra a' Görög Leányok tsuf bosszantásit? (12/205)
vonja (7/1099), vonta (15/80), fogom vonni (10/ 365). - vond (13/593). - vonni (7/89).
Ö: húz~. Ik: félre~, hátra~, le~, meg~.

von2 (ném) (1)

Az én Patron Her Szazlaki fan Ludvig diszteli a' Knediger her, küldi ez a' kis czettel (15/957).

vona Ö: huza~.

vonás fn (1)

Haza! Mitsoda ez, én n[em] tudhatom; ts[ak] az ő szereteté[ne]k szívemb[e] tett első vonásai gyanitották [me]ly édes éz a' nevezet, Haza! (9/513)
Ö: fel~.

vonattatván in (2)

Annak közepébenn űlvén az ő fényes Tsigahéjjába, vonattatván a' Tengeri Monstrumoktól (10/1022). - ...az én Atyám, az ő ifjúi kívánságától vonattatván ott élt ő véle az ő virágzóbb esztendeiben (13/186).

vonhat Ik: el~.

vonít i (1)

- ...akkor vállatt vonit (9/626).

vonó Ö: drót~.

vonogat i (1)

És igy tőbbé nem vonogatod magadat a' Sándorhoz menetelre? (12/774)

vont Ö: ki~.

vonul i (1)

Ő félfelé vonult félelmes tisztelettel, fel sem vetvén szemeit az ő nézésére (7/1070).
Ik: be~, fel~.

vonulván in (1)

Mind ezek meg tartják a' nyomási törvényt Eggymáshoz vonúlván kerengik az örvényt (1/364).

vonván Ö: meg~.

vox (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/160).

fn (2)

...az Ur az én vöm (15/1002).
vejének (15/38).

vőfély fn (1)

A' lakodalomba megyek a' Vőfi jár (1/2537).

völgy fn (6)

Én a' barlangomba valék, melly a' vőlgy mellett fekszik (7/1568). - ...mi Ifjak meg eggy kevéssé itt akarunk mulatni a' siralom völgyén adiö (16/591).
Vőlgy (7/1504), vőlgyben (7/1418), vőlgyében (13/ 397), Völgyre (7/1501).

vulkán fn (1)

Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? (10/ 1031).