ű l. ő

üccse l. uccse

üdvözítő l. idvezítő

üdvözült l. idvezült

üget i (2)

...és ő néki, ha talám sebessebben fog az árnyékok' tartományja felé ügetni, társává fog téged tenni az én bosszúállásom (13/601).
igetűnk (9/249).

ügy fn (2)

Ura[m] ne hadj el engemet, Nézd ügyemet Mert egyedűl hagyattam (9/325).
ügye (16/1095).

ügyefogyott mn/fn (3)

I. mn A' Nagyságod kegyelmességéhez foljamodom, egész alázatossággal esedezvén, méltoztasson, a' Nemzeti tudományokra, eggy nyomorúltt 's ügye fogyott Iróra, Öseinek 's ditső familiájának, sőt önnön magának ditsőségére tekinteni (1/1475).
ügye fogyott (1/1628).
II. fn Hidje el, az én Nemes szivem örűl a jótétemények[ne]k, 's gyönyörködik az ügye fogyottak védelmében (1/1550).

ügyel i (1)

Majd úgy tettetem magamat, mintha másra ügyelnék is (6/45).

ügyelő in (1)

...'s a méltatlanokra ügyelő Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1704).

ügyesbajos mn (1)

Mi azt ne várjuk, valami ügyes bajos ember lehet (1/1301).

ügyű Ö: egy~.

üh isz (13)

SZUSZMIR (A kezébe vevén a poharat [me]g forgatja), De már ez engem utse fele se tréfa (fel hajtya) üh (1/663). Üh, hogy n[em] hágy már Kelmed békét a' jó embernek (1/890). Hogy a' Varjak' a' Hollókkal vesszenek öszve a' szemén annak a' pimasz seggből esett sohonnainak. Üh, üh! (1/2174)
üh (1/3692, 2182, 2186, 3332), Üh (1/831, 850, 2185, 2736).

ül i (24+2)

GRÓF FEGYVERNEKI Eggy székbe Nagyságosan ül, pipázik (1/1195). A' ki irtózik Szívébenn 'S félelmet érez Lelkébenn, Üljön otthon (5/459). - ...te a' boldogságnak közepette űlsz (1/2051). - ...és egyszer, mikor mind karikába űltünk Nimfák, és Pásztorok (7/408). Eggy fejér paripán ül, minden zabola nélkül (13/173). TEMPEFŐI asztalhoz űl, ir sebessen (1/2140). - ...a' muzsikához ül a' szobába, magának is, másoknak is mulattságot szerez (15/572). Akhillessel ül Therzites a' Nagy Hérók sorába (1/2512). Nem találok nyúgalomra, Mert eggy éles tőr kinomra, Oh egek, szívembe ül (13/ 203). Most ül Tanátsot az ő Gőrőgjeivel (12/388). Kedves Számjaim! most mindjárt Postára ülök, 's megyek Budára (16/449).
ül (1/1235, 16/399), űl (1/1245, 13/327), Űl (1/ 2775), űlök (1/1190), ülének (7/363), űltek (7/548). - űlnék (5/379). - üllyön (1/1231), Üllyön (1/ 1251, 1262), üllyék (1/1277). - űlni (7/509); ülnöd (9/329).
Ik: be~, ki~, le~, rá~.

üldöz i (2)

Oda vagyok Kedves Rosaliám, a' mostoha Sors üldözi bennem az ártatlanságot (1/1590). - ...józan erköltsü emberekkel szenvedtem én edgyütt a' kiket a' világgal játszó Frantziák az emberiség pártfogása mellett, az emberiség ellen üldöznek és sanyargatnak (16/1090).

üldözés fn (1)

Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait, könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen, ki a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúlt életének (1/979).

üldöző in (1)

...ha tsak engemet minden nyomorombann üldöző Bal Szerentse, a' jó szándéknak itt is lehetetlenség kövét nem gördit elejébe (1/2948).

ülhet Ik: el~.

ülő in (1)

Eleibe áll a' Szégyen Székbe ülő Bárónak (1/1214).

ülőhely fn (1)

...az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus, melly friss ülő hellyel kínálja a' vadászó Nimfákat (7/ 749).

ültet i (1)

Én is el vittem eggyszer Rozáliát a' Kávé házba. ...ott én Biliárdhoz űltettem őtet is (1/556).
Ik: le~.

ülve in (1)

Mondom jó phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve 1 pethak (1/3127).

ülvén in (2)

Én ugy vannal feleltem, 's ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait (1/3127). - ...tsendes Habok' Kebeléből felemelkedik a' Neptún' gazdag és fényes Palótája. Annak közepébenn űlvén az ő fényes Tsigahéjjába... megjelenik az Isten (10/1022).

üm isz (12)

MÁSIK INAS Meg rántja a Tempefői kapuját. Poéta, Poéta, üm Poéta (1/1313). Hadd lám - gyhönyörüséges szíp nyúl phűr - khár az khed mondani Szomszíd hiszen phüdös - üm (15/186). Üm, vígyázzon az illen bolond ember (16/17). TISZTES (magába) üm üm ugyan dolog volna az, még tsak gyanitni sem tudom pedig millyen Cultusnak mutatta magát - üm üm (15/908-10).
üm (9/71, 15/212), Üm (1/2233, 3241, 3382).

ür l. úr

üreg fn (3)

Szám 's vég nélkűl való világok; ö mutat Végetlen üregbe mind ezek[ne]k útat (1/375). Tsak menj, fussál a' hova tetszik, keresd fel a' kietlen tengernek rejtek üregjeit (13/592).
üregre (9/502).

üreges mn (2)

Ha ő menydörög ollykor a' Mezőbenn az üreges Rezekből a' ti Haragotoknak hív telyesítője lévén (10/1034). Ti bennetek akarták az Istenek, hogy származzon az én szerelmem: leg alább tartsátok meg üreges kebeletekben azokkal a' betűkkel, a' mellyeket saját kezem vésett a' ti köveitekben, az én szerelmemnek emlékezetit (13/710).

üres mn (6)

Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit (1/614). - ...én ugyan eléggé sajnálom 's fájlalom az Úr' állapotját, 's főként pedig azt, hogy mi tülünk a' hova egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2953). Eggy Óriás pásztor... a' ki miatt üressek az Erdők (5/122). Az Úrat sem fogja az ő Nemes szivüsége üressen botsátani el (1/1357).
üres (1/2241, 15/80).

üresít Ik: ki~.

ürgetforgat i (1)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/215).

ürít Ik: ki~.

üröm fn (1)

De ne félj te semmitis, ő szeret, és hogy jobban szeressen, imé eggy ámbróziával, mézzel, ürömmel, nectárral, (h) nepenthével öszve tsinált golyóbist teszek pisztolomb[a] (8/148).

üstök fn (1)

Amor űstőkét meghuzza (8/37).

üstökös fn (1)

...azok a'vérengző mennykövek, azok a' szerentsétlen Üstökösök, az ég' haragjának kegyetlen hírmondói (13/738).

üsző fn (2)

Ellenségnek tartod tehát a' Kost a' Juhotskának? a' Bikát az Üszőnek? (7/186)
üszőmet (13/569).

üt i (16+1)

Üsse az Úr, üsse, a' kevély és embertelen disznót (1/3322). A puskát el kapja, ki lövi. A Hajdúhoz üti (1/2780). Imhol van mikor a' levegőbe felemeli Antheust, hogy a' főldhöz üsse őtet (6/63). A! ts[ak] n[em] a' földet üti az orrával (1/273). Az ora üt, mi meglátjuk egymást ismét! (2/1496) - Ott üsse a' Guta, mostmár tyuk pásztoromnak sem venném be (16/451). Probály édes Leányom magyar notát is ütni (15/582). - ...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé (1/835). - ...mintha Orlándó ütne te reád, és téged lelkem el szakasztana én tőlem (13/695).
űt (2/1486); üti (15/103, 16/15), Üti (1/3319), ütik (9/794). - Ütné (8/211). - üssem (15/235).
Ö: agyon~.Ik: be~, fel~, hozzá~, ki~, le~, meg~, rá~.

ütés Ö: guta~.

ütközve in (1)

Kijőnek újra ütközve Enéás és Járbás, a' ki elesik (10/887).

ütközvén Ö: össze~.

ütő Ö: ördög~.

ütöttkopott mn (2)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura, az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa (1/1135). - ...asszonyságod pedig egy ollyan 60 Esztendős ütött kopott vén hasadtt hegedű, a' kit a' sátán se tudna már kanaforiázni (16/ 598).

üttet i (1)

Akkor által adja ötet az Úrnak, nagy Lakodalmat üttet (15/38).
Ik: meg~.

üveg fn (4)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának... Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/ 2459). A'mi gyémántnak láttzik és fínum aranynak, üveg az és réz (7/474). Most egy űveg bor leg nagyobb győnyőrüségem lenne nékem (2/1521). Vettem ám Asszonyám[na]k egy katuját meg egy üveget ni (16/847).

űz i (4)

A' szíves Hármónia Űzi az Aggságot (4/119). - ...a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek és tsúnya játékot űznek belőllünk (7/464). Hagyj nekem békét, 's keress mást valakit, a' kiből tsufot üzzél (12/276).
űzöl (13/474).

Ik: el~, ki~.

üzen l. izen

űzés fn (1)

...kénytelen lessz é eggy gyáva asszonynak bosszantásit (vilipesa) eltűrni, tsúfot űzéseit elszívelni? (5/ 321)

űzettetvén Ö: ki~.

űzhet i (1)

Adattatott nékem ollyan hatalom, h[ogy] ördögöket üzhetek (9/278).

űzvén in (1)

...Hív Szívem vissza így tére Azólta üzvén fergeteg, Szép Személyed' nézésére, A' mellytől féltébenn vált meg (5/524).