tabak

Ö: schnupf~.

tábla fn (7)

Lipittlotty meglátta a' kitett számokat, és el hitte, hogy valósággal azok jöttek ki a' Lotterián, igaz hogy mondta is az expeditor, hogy jó szómért és pénzemért azokat tette ki a' Táblára, és azután mintha tsak tévedésből esett volna úgy rakta ki ismét a' valósággal ki jött számokat 16/709). Áldott természetnek kies lakó helye A' nyájas örömök legelő mezeje... De bár tábláidat nöjjék fel a' gyomok, El száradván a' szép rozsák 's Liliomok: Még is Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/244). - ...az ember fel kél 9 órakor, 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy ha kell 's ott van 1ig, 2ig (1/2236). Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvár örökös Ura... a' Királyi Tábla Actualis és mindenkori Hallgatója (1/1138).
tábla (1/2179), Tábla (1/2181), táblán (1/2178).

tábor fn (8)

Távolrol a' Gőrőg Tábor: Ennek őrjei külömb Hellyeken (12/338). - ...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig, (16/275). E' tsengetyűnek párját Ha minden lelhetné Ellensége táborát Könnyen szélt vehetné (4/114).
Tábor (12/9), Tábora (12/29), Táborba (12/382), táborába (1/1432), Táborhoz (12/744).

tag fn (12)

...tüntöklő fegyver szerszámmal vagynak megterhelve tagjai, és borzas hajai (13/174). - ...nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására, oda, ahol az édes vizekre édes árnyékot vét az a'Plátánus, melly friss ülő hellyel kínálja a' vadászó Nimfákat, ott bizonyosan tudom, hogy megfogja fereszteni szép tagjait (7/750). Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a' ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2292)
tagjaim (7/1428), tagjai (5/33, 7/1429), tagjaimat (13/542), tagjait (13/22), tagjaimnak (13/30), tagjaira (16/737), tagjaitól (7/1358), tagjaimnak (5/110).

tagad i (1)

...amaz semmi fő hatalmat magán esmerni nem akar, emez minden Isteni illetést tagad (8/104).
Ik: meg~.

tagadás fn (1)

Mi tagadás benne? el vette osztég a K.[irály] Kis Asszonyt (1/843).

tagadhat i (1)

Én az Urat mindég szerettem azt nem tagadhatja, szeretem még most is ah! (16/547)
Ik: meg~.

tagadhatatlan mn (1)

Az én Uram egy igaz jó e[mbe]r, az tagadhatatlan (9/351).

tágas mn (5)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe (12/734). Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz, Nyájakkal és Pásztorokkal beszórva. Tágass, de paraszt hid a vízenn (12/ 14). Magam láttam, hogy a' Tsillagok közűl a' tágas kerekekenn leszállott a' Jupiter' Madara (5/356).
tágas (12/141, 740).

tágasság fn (1)

Annak a' nagy Tágasságnak egy Része, a'melly kőrűl van keritve a' Tirusi Herkules' hires Templomának Tornátzaival (12/935).

tágítás fn (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' terhes unalmok rabszijjain szorulva találják, gyenge tágitással oldják fel szorongató kötéseit (1/2243).

tágíthat i (1)

De van ám ollyan törvény is, mely amannak szoros igazságán tágithat - az emberség törvénnye (1/ 1861).

tágul Ik: meg~.

tájban Ö: hajnal~.

tajték fn (3)

...'s kevéssel azután, imé nem tudom honnan kivetődik eggy Farkas, szerfelett nagy volt, és a' szájából vérengező tajtékot túrt (7/1156). Láttya édes Lipittlotty Ur Az Asszony már tajtékot túr (16/989). Pharolámra el hoztham a' phiphát is, hát nem ollyan ezüst, minth a' thajthik vagy minth a' szhapphan, a' friss khinyeső nem lekülömb nálla ugy thündöklik (15/658).

tajtékpipa fn (2)

Elő szedi a' nagy dohány zatskóját és tajték pipáját (1/636).
tajték pipát (1/469).

tajtékzik i (1)

'S azonba a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott, (óh irtóztató látomás!) a' két szája végénn kibudgyanvánn (5/36).

tajtékzó in (1)

...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet: a' szarvas a' futást veszi elő: az oroszlány a' körmeit, és a' tajtékzó vaddisznó, agyarát (7/633).

takar i (0+1)

Nem mondom hogy a Pesti s Budai Gőrőgők többiét Czitrom s malosa takorni meg nem veszík egyegy krajtzáron de a semmisem (1/1053).
Ik: belé~, el~.

takargat i (1)

Hát mikor a' Tarókot tiz tizenként szeresen takargatják a' Hunniásba? (1/2606)

takargatva in (1)

A' bizony igen gyönyörű portéka, de mikbe van takargatva? (1/2589)
Ik: be~.

takarítattás Ö: el~.

takarodik i (1)

Takarodj előllem (9/572).
Ik: ki~.

takaros mn (1)

Eggy Deák hagyta nálam némelly verseivel, minthogy még illyen takaros figurájú Debretzeni pipát nem láttam, el kértem tőle (1/466).

takarván Ik: be~.

tál fn (3)

A Fia Samu egy tálba tejet evett (16/908). Gyüj bé hozzám rozsám egy tál borsos lére (16/829).
tálam (16/937).
Ö: cifra~, tejes~.

talál i (80+6)

Eggy szerető Szivnek ez a' szokott tsalása: mindég keres vígasztalást, és talál gyötrődést (10/777). - ...hol fogod hát most keresni, ha még nyomára se találsz? (7/1324) - ...ott a' Szilvia' dárdárját a' földön találtam, és ahoz nem messze eggy fejér fá tyolt (7/1168). Te, azt én meg engedem, eggy ollyan nimfára találtál, a'ki én nálam gyönyörüebb és nemesebb (13/424). - ...osztán mikor az embernek egyéb dolga nints pipára gyujt, hogy az ördög hivalkodva ne találja (15/780). Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni (1/1639). Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére (1/1563). Én nem tudom mitsoda Gyönyörűséget találnak abba a' Nimfák, hogy a' Vizbe lakoznak (5/102). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort; de az én Bálványomat még is hivnak találtam (12/229). Majd rosszat is találék mondani (1/3246). Igen: de ha Orlándó meg találja tudni a' te szökésedet, 's utól talál érni, hogy fog akkor Angélikával és Medóróval bánni? (13/509) - Mi thalálta Khedet Szhomszid, hiszen tshupa rongy khapatth és a' szhüre is megy (15/189).
talál (1/2163, 3378, 9/290, 291, 12/245, 324, 13/459, 15/58, 493, 1039, 16/669, 676, 813), tanál (7/1540, 8/240, 12/410), találok (7/38, 10/646, 696, 13/201, 15/563), találsz (1/781, 5/93, 10/840), találunk (14/ 23, 88), találnak (1/749, 750), találék (1/858), találtam (1/2766, 7/1252, 11/24), talált (1/115, 372, 2290, 5/391), Talált (12/234), találtunk (7/1153), fogsz találni (13/594); találom (1/2541, 3024, 3312, 7/990, 992, 1107, 10/546, 975, 13/317), találja (7/ 776, 1158, 16/670), találják (1/2243), talállak (7/ 1267, 12/767), találám (1/2656), találtam (7/686, 1089), találta (1/1812, 15/276), találtuk (9/694), találták (1/3359), találtalak (13/271), találta vót (1/ 874). - találna (1/1742), találnánk 1/1819), találtam vólna (6/50). - találjak (15/476), találj (7/ 911). - találni (1/917, 1157, 7/1226, 15/476, 16/ 994).
Ik: elől~, fel~, ki~, meg~, öszve~.

találás Ik: meg~.

találhat i (6+3)

Szekretárius Uramnál nem találhatni alkalmasabbat (1/1198). Mi lelt, Kedvesem, könnyebbedik a' keserüség, ha bus társra találhat (1/1604). De változik az Úr a' szinében, mi baj találhatta? (1/620) - A' mint parantsolá Tekintetes Ur nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/643).
találhatok (7/1430), találhatsz (7/297). - találhattam volna (7/1425). - találhatni (1/966, 10/827).
Ik: fel~, meg~.

találkozik i (3)

...de azokb[a] az emberiségét le vetkezett emberekb[e], semmi indulat, semmi indulat nem találkozik (16/1062). Találkozott is elég Tudós a' két Hazába több mint jóltévő Maecenás (1/106).
találkozik (1/2010).

találkozván Ö: össze~.

találmány fn (1)

A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnok találmányi (1/1127).

találtatik i (3)

...kezdem hinni, hogy a' magyarok közt találtatik elvétve, egy ollyan aki nem magyar, és a' ki meg érdemlené, hogy a' szép külső ország ditsekedne származásával (15/606). - ...és soha se' találtasson ollyan Pásztor, vagy Nimfa, ki ott elmenvén azt mondja nékiek: NYUGODJATOK BÉKÉVEL (7/ 622).
találtatik (10/249).
Ik: fel~.

találván in (1)

...tehát meg kell már halnom nem találván Könyörületességet? (10/997)
Ik: reá~.

talán hsz (129)

Oh szegény, elájult a gyötrelem miatt és talám meg is hólt (7/1178). Miért nem gátoltad meg őtet? talán az a' tett esküvésed állott előtted, hogy őtet meg nem tartóztattad? (7/1443) - ...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak: és ő néki, ha talám sebessebben fog az árnyékok' tartományja felé ügetni, társává fog téged tenni az én bosszúállásom (13/600). Majd megyek czirkálni, valamit tán ki tanulhatok (16/717). Mi ez meg n[em] mondhatom épenn De érzem hogy éget Tűzképpen. Ez az érzés Szerelem tám? (4/21) - KAR[NYÓNÉ] Van igen is legjobb pedig, van Császár Thea originalis Lapponiai. LIP[ITTLOTTY] Megengedjen az Asszony magának tám Japponiai? (16/149) - Tán biz azt gondolja Ked, jó fiú, hogy majd meg ijeszt Kend (1/3236). - ...nem vagyok talán éppenséggel gazember (1/1856). Talám Sándor barbarus egy Király? (12/358)
talán (1/461, 7/220, 990, 15/349, 813, 16/714, 1048), Talán (1/2107, 5/367, 7/1538), thalán (9/70), talan (15/1062), talám (1/278, 576, 598, 1102, 1103, 1466, 1903, 2135, 2564, 2617, 2691, 2792, 2829, 2846, 2929, 5/72, 294, 6/169, 7/274, 329, 334, 368, 592, 595, 597, 805, 844, 1010, 1219, 1270, 1306, 1327, 1446, 1587, 8/82, 72, 9/272, 360, 762, 10/296, 696, 11/23, 12/538, 583, 883, 13/83, 403, 405, 410, 477, 658, 15/516, 16/156, 1031), Talám (1/1170, 5/193, 263, 585, 6/127, 7/105, 148, 151, 719, 1183, 8/240, 10/59, 301, 469, 12/520, 521, 13/417, 449, 467, 15/75, 16/190), talá[m] (9/165, 690), thalám (9/19), thalá[m] (9/557, 570), tálám (1/632), talam (1/1055), tán (1/111, 2/1513, 5/309, 12/434, 435, 656, 15/446 16/49, 205, 216, 725, 771), Tán (1/507, 2770, 9/698, 15/343), thán (15/241), tám (1/1268, 4/105, 106, 9/345, 724, 10/641, 16/162), Tám (9/ 710).
Ö: ne~.

talis (lat) (1)

Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/ 2326)

tallér fn (4)

...eggy sánta Czigány maga eggy Tallért nyertt a' szájával való igen szép trombitálásáért (1/1349). No esz asz Ur Tamadi Ur tshinos kvártéj; szepp minth arra való, the Istenem, szörnyü mirek tráha, nem phölöntsák khet egyhezer Nemeth taller, megis nem nem tudhatnak ennek fizetni (9/17).
tallért (1/92), Tallért (14/101).

talp fn (3)

Májját a' méreg ellepte Melly ellen hasznos recepte Keresetlen fát találni 'S azzal a' talpát piszkálni (16/ 995). - ...tetétől fogva talpig reszketek (12/342). Az Úr talpig oda van (1/3335)

táltos fn (1)

Ott üsse a' Guta, mostmár tyuk pásztoromnak sem venném be ha ha ha még előre nevetem, majd perel magába a' vén tátos, de kukkanni sem mér a' 25 ezer forintos Lipittlotty Ur elött (16/453).

támad Ik: fel~, meg~, rá~.

támadás Ö: fel~.

támadhat i (1)

'S ugyan honnan támadhat szívedben illy szörnyü félelem? (13/337)

Tamadi fn (66)

TAMADI Földes ur (9/2). A' Tamadi Ur háza eleje (9/10).

támadó Ö: fel~.

támaszkodik i (1)

De láttya I[ste]n ember, a' szegény asszonyka, vagy kell vagy nem, mindenhez támaszkodik (16/108).

támaszkodván Ö: rá~.

támaszt Ik: fel~.

Tamino fn (42)

Tamino fujja a' flotáját, hirtelen hátra megy (2/ 1431). Leg kedvesebb egyetlen egy Tamino! (2/ 1407) - Taminónak bizonyosann el kell menni! (2/1489)

Tamiris fn (89)

TAMIRISZ futó Fejedelem Asszony, Strátó Tirannak Leánya, Agénornak Szeretője (12/6). Tamirisnak fogja ő a' kezét adni? (12/827) - TAMIRIS Ah már nem vagy Szerelmesem! Ah vége van Szerelmednek! (12/725)

tanács fn (30)

Én vigasztaljam magamat? Elmés Tanáts, könnyü véghez vinni! (12/839) - Most ül Tanátsot az ő Gőrőgjeivel (12/388). - ...jöjjön az Ur a' Tanáts elébe (1/1852). - ...mitsoda kétségbe esett tanáts vezetett téged e Partra (10/132).
Tanáts (1/1891, 3166, 12/479, 15/24), tanátsot (1/ 2976, 7/689, 10/265, 371, 811, 837, 12/529, 15/888, 16/718), Tanácsot (12/199), Tanátsot (10/531, 630, 825, 12/533), Tanátsomat (12/623), tanátsodat (7/ 92), Tanátsodat (7/113, 212), Tanátsimat (7/215), tanátsidat (10/216), Tanátsidat (6/151), tanátsra (7/ 744).

tanácsadás fn (2)

A' szerelem nem fél a' veszélyektől 's a' tanáts adásra nem halgat (12/34).
Tanátsadásba (10/384).

tanácsadó mn (1)

...egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte, attól tartván, hogy én az ő tekíntetébe fogok tekinteni (7/708).

tanácsház fn (1)

Nó édes Versjártó Uram, hozzúk a pulidert arra a' Tanátsház felé (1/2730).

tanácsol i (2)

TIRZIS Ha az én gondolatom szerént tselekeszel, meglásd hogy bóldog leszel. AMINTÁS Hát mit tanátsolsz? (7/900)
tanátsolta vólna (7/934).

tánc fn (4)

Én őtet hogy okosabbodjon, a' Német Gavallérok közzé vezettem eggy NobelBálba, ott tántzra is kerekedett, el is járt eggynéhány Menuettót (1/ 500). Elmennék oda, nyúgodtt, és víg Lélekkel inkább, mint a' mezei Innepnek tántzára (7/869).
thántz (15/684), Tántzra (16/88).
Ö: kanász~.

táncol i (1)

Akkor a'virágok és vizek között édesdeden danoltak, és tántzoltak, az apró szerelmek ív nélkül, és fáklya nélkűl (7/547).

táncolgat i (1)

Itt eggymással Vig hangzással Tántzolgatnak Az örömök Öszve kaptsoltt Karral vigan mulatnak (1/ 209).

táncos mn (1)

...egy Dántzos Patvarista társam van itt a' Generalis Perceptornál (15/703).

tandres l. tendresse

tanít i (5)

Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított (7/373). Kitsoda illy nagy mesterségnek a' mestere? ...az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja (7/669).
tanitód (1/240), tanítja (13/399), tanítottad (7/620).
Ik: ki~, meg~.

taníthat i (1)

Menj, Angélika, menj; keress más Nimfát, a' kit szerentsésebben taníthass a' te oktatásidra (13/ 466).

tanító fn (2)

Másféléket hallottam én az én Tesszáliai Tanítómtól (6/151). A' mellyre azt feleli, minden szemérem nélkül a' Német Professor: Éppen semmi módon nem lessz, a' Német Országnak eggy szép erköltsöt tanitója (1/533).
Ö: erkölcs~.

tanítvány fn (2)

Tsak a' paraplimat mutatom és hozzá tészem, hogy azt a' Hofrad Svalvistain ur[na]k... a' legkedvesebb Tanítványa Blutarm ajándékozta (15/939). A' Músáknak, Poetáknak Vagyok én tanitványja (1/51).

tántoríthatatlan mn (1)

Ha a' boldogabb végezések az én szerentsémet a' régire változtatják és engemet Tempefőiből azzá tesznek ismétlen: akkor a' tántorithatatlan Örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1701).
Ö: meg~.

tántorog i (3+1)

Én érzem tántorogni az én Állhatatosságomat illy nagy Szerelem mellett (10/668). A' tenger fél forrott Szorítja a' partot, tüzes habot forgat. A' Nap [me]g homályosodik vérrel forog, Mozdúlnak a' Hegyek, a' Főld tántorog (1/2436).
tántorog (1/2346, 13/339).

tántorogva in (1)

A' botjával mintha hajtaná öket, tántorogva (1/ 3385).

tanú fn (3)

Szemmel látott tanuk bizonyitják, a'kiknek szavok [me]g érdemli a' hitelt (9/417). - ...ha a' Háládatosság nem védelmezné is, állanak a' Márvány oszlopok, tanúi az ő Érdemeinek (1/1411).
tanúi (1/2081).

tanúbizonyság fn (3)

No én pedig bizonyosan ott hallottam és ezt el is hiheti az Úr, nékem a' Jantsi Kotsis beszélte, annak meg a' Kukta mondta, a' Kuktának meg a' Szakáts, annak pedig a' Szeretöje a' Szoba Leány, a' pedig hallotta az öreg Guvernantnétol mikor a' Kávét béadta. no már ennyi sok szép tanubizonyságnak tsak adhat hitelt az Ur (15/21).
Tanubizonyságok (15/22), Tanubizonyságid (15/ 861).

tanul i (12+7)

Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2966). - ...a' könyvetskédet ne edd [me]g hanem, vedd a' kezetskédbe, meny tanulni a' több gyermetskékkel (16/62). - ...másképpen bánjon a'dologgal, minthogy ő ollyan a' ki szerelmet akar tanúlni (7/730). A' jó szivet tanuld például belőllem (12/920). Én vóltam az Impöstör, az Isthen áldja [me]g az Urat, mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását, én róllam tanuljon a' világ (9/811).
tanúl (1/1272), Tanúlnak (1/935), tanultam (12/ 510), tanúltt (1/943, 1596); tanúlja (7/965), tanúljátok (1/33), tanultam 15/621), - tanúlta volna (1/ 2284). - tanulni (15/107, 16/376), tanúlni (1/934, 2965); tanulnom (16/1220).
Ik: ki~, meg~.

tanulás fn (1)

Ott már nem Deákok játszanak a' kik[ne]k tsak a' Tanulás fő tzéljok és foglalatosságok (16/1185).

tanulhat i (1)

A' Gvárdián Úr tanúlhatna ám a' Faludi példájából, a' ki nem Feyerverekézett a' Klastromban, hanem magának és Nemzetének épűletére, tiszteletére, 's tsinos[o]dá[sá]ra szép Könyveket olvasott és irtt (1/3020).
Ik: ki~, meg~.

tanuló mn/fn (2)

I. in Engedelmet kérvén Praeses Úrtól Ezen tudós Facultástol És itt a' mi Aktáinkból Tanúló Kompaniától (14/105).
II. fn Sárközi Albert feláll, mint volt Auditor. De azonba Tanuló (16/1180).

tanult mn/fn (16)

I. mn Ő eggy qualificatus ember, nemes szivű, tanúltt, jozan életű (1/1574). - ...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/522). Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív, mellyet a' tanúlt Világ remekei formáltak (8/77). - ...hasonlókká teszem a' legtanúltabb Lantokhoz a' paraszt Furuglyákat (7/82).
tanult (9/360), tanúlt (1/2524, 14/50), tanultt (1/ 1420), tanúltt (1/932, 3069).
II. fn A' szeretet' győzedelme a' tanúltakon Vígjáték [...] felvonásban (8/cím). A Szerzetesekhez folyamodni reménységes, mert ők betsülik a' Tanúlttakat, mivel magokis tanúlttak (1/2134).
tanúlttak (1/1824), tanúlttakat (1/2074), Tanúltabbaknak (7/280).

tanulván in (1)

Ezt ekképp tanúlván Mendikás koromban Most is eszembenn forog (1/2341).

tanúság fn (1)

Őrőkké Pásztor fogsz lenni Ha az Ország' Dolgárol Tanuságot kivánsz venni Egy szép ortszátol (12/ 492).

tanya fn (1)

...az én Atyám... az ő szülötte földére vissza tért, és most e' kies tanyának hűséges őrizője (13/189).

tapasztal i (9)

Most [me]gváltoztatván dolgomat, a' ki engemet kegyetlen[ne]k tapasztalt, a'ki engemet szabadnak látott, a' mint én nevettem őtet, úgy nevet ő engem (5/175).
tapasztalok (12/507), tapasztalt (7/1631); tapasztaljuk (1/2938), tapasztaltam (15/624), tapasztaltad (7/101), tapasztaltuk (12/359), tapasztalni fogod (6/94). - tapasztaljam (16/559).

tapasztalás fn (5)

...és én tapasztalásomból tudom azt a' mit néked mondok (7/451).
tapasztalásod (7/925, 13/502), tapasztalása (5/163), tapasztalásodból (7/454).

tapasztalatlan mn (2)

Lám mitsoda szörnyű indúlatoknak atyja a' szerelem! Tapasztalatlan fiatalkák, kik játszatok a ő nyilaival, az ő tüzeivel, ti még nem tudjátok, miként bánik Ámor az ő jobbágyival (13/612).
tapasztalatlan (16/139).

táplál i (1)

Melly gyönyörü melly drága Portéka Az az áldott Medicina Melly tsupán puszta nevével Tsuda tévő erővel Annyi sok időtől fogva Táplál bőv gazdagságba Annyi embert a' Világba (14/20).

tapod i (7)

Eggy Pillanatbann dúljátok széljel Kártágót, és ne maradjon ott nyoma Lakosnak, a'ki azt tapodja (10/942). Minden mesterségét meg vetette, hogy lába alá tapodjon (1/1594). Mivel az őt Urak közzűl tsak eggy sem találkozik, a' ki meg boldogúltt attya nyomdokait tapodná, és bennem a' tudományokhoz való szeretetét mutatná (1/2011).
tapodok (13/720), tapodja (7/325, 625), tapodjuk (5/230).

tapodtat fn (2)

Én eggy fél tapodtt' sem megyek, hogy sem ez az alkalmatlan ember velünk járjon (1/3380).
tapodtt (1/1921).

tapogat i (1)

Tapogatja a vállát (1/3332).

tapsol i (3)

Nagy vigassággal fel ugrik az ágyszékről, tapsol, katzag (1/855).
tapsoljatok (9/837), tapsoljanak (16/1224).

tapsolva in (1)

Katzagva tapsolva (1/1175).

tár Ö: könyv~, szó~.

taréjodik Ik: meg~.

tárgy fn (12)

Osztán, inkább vesztegeti az Úr azt a sok pénzt olly hiábavalóságra, melly az okosok meg vetését viseli: mint olly nemes tárgyra, mellyet tisztelet koronáz (1/1802). - ...sok ízbe megvallottad nékem, hogy szeretsz, mindazátal elhallgattad előttem szerelmed' tárgyát (7/314). Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja, talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani keserves inségeinek hazájára (1/2617).
tárgy (1/959), tárgya (13/558), Tárgyja (10/897), tárgyát (1/2830), Tárgyját (6/177), Tárgyba (12/793), tárgyakon (1/234), Tárgyamon (16/329), tárgyává (1/2225).

tárgyaz i (1)

Kegyelmed tehát maga kezére dolgozott és saját ditsőségét tárgyazta (1/1452).

tarisznya fn (1)

El hiszem Uram, h[ogy] tarisznya, de ször a madzaga (9/80).

tarisznyáz Ik: el~.

táritoppos mn (2)

'S tud a' Kis Asszony német vagy más idegen notákat, nem is érdemlenek a' kis Asszony drága szép ujjait azok a' Táritoppos magyar Dinum Danumok (15/576). Probály édes Leányom magyar notát is ütni; mert az mellyek Lavota Urtól kerültek, azok nem éppen dinum dánumok ám, tsak te édes Leányom Táritoppossan ne verd a' mint ez az ur mondotta (15/584).

tarkabarka mn (1)

Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a' hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak (7/466).

tarkázott in (1)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a bikát, hogy szarvával ökleljen, és a' pávát, hogy az ő szemekkel tarkázott tollainak pompáját kiterjessze (7/671).

tarkó fn (1)

...ha ki kapja a kezsemb[ől] ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/262).

tarók fn (5)

Ez eggy fein Tarók, a' mellyet Bétsbe vettem eggy pár aranyon, el játtzhatna vele a' Londoni Parlamentom is! (1/2586) - Tekintetes Nemes Tökkolopi Menyhárt de eadem, Minden Compániába szerentsés játtzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot. Másszor tiz tarók mellől el nyerte (1/11478).
Tarókot (1/2596, 2606).

társ fn (29)

Az Enéás' Társai jőnek Segítségére néki, és megütik a' Mórokat (10/883). Hat tromfba kötött a' társa 's hatot nyert még is tölle (1/1149). Minteggy boldog vagyok én: ha elmegy Enéás, oda lessz eggy vetélkedő Társam a' Királyságban (10/44). Az Ámor' társai a' hartz és a Dühösség (11/99). Ellenségének tartod tehát a' Hím Gerlitzét az ő hív társának? (7/188)
társam (13/398, 15/703), társad (5/79), társa (7/ 1473), társaim (1/1795, 9/551), Társaím (10/909), társaink (9/828), Társat (12/782), Társát (7/195, 13/ 81), Társaidat (11/50), társait (4/175), társának (1/ 2426), társaimnak (1/1780), társaiknak (1/2269), társra (1/1604), Társának (7/1470, 1471), társainak (5/211), társaival (1/2490), társává (13/601), társúl (10/198), tarsul (16/278).
Ö: ember~, leány~, nimfa~, szerető~, vadász~.

társadalkodás fn (1)

...a' ki az én Német Dámákkal v[al]ó társadalko dásomat meg irigylette, üllyön ide (1/1230).

társalkodás fn (2)

Az emberekkel v[al]o társalkodás a' bóldog életre vezet bennűnket, és a' virtust képekb[e] ábrázolja le az e[mbe]r lelkéb[e] (9/453). Darab ideig olly nagy egyességbe éltem ezzel, hogy két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/344).

társaság fn (17)

Már társaság kedvéért Nagyságod is méltóztasson játtzani (1/1184). Én ma ezzel, mélly és gyógyíthatatlan tsapást akarok tenni eggy Nimfa kemény kebelén, a' ki vadabb mint azoknál, valakik valaha a' Diána társaságát követték (7/56). Silvia, én téged követlek, megyek a' te társaságodba, ha meg nem neheztelsz érte (7/1435). Vólna elég példája a' Gvárdián Úrnak, és az ő hozzá hasonlók[na]k: más tudós Szerzetekb[en], hogy a' Jésus Társasága, és Kegyes oskolákbeli a' Sz:[ent] Benedek és Sz:[ent] Domonkos Szerzeteinél többet ne emlitsek (1/ 3040). A' városi Társaság ki csinositja az testet és a' Lelket (9/451). Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk, és hogy éllyünk a' nyájasabb világ édes gyönyörüségeivel (1/947).
társaság (1/1179, 9/381), társaságot (9/361), társaságokb[an] (1/410), társaságodbann (11/21), társaságába (1/488, 2020), társaságokra (1/2574), Társasághoz (1/2884), társaságtól (9/374), társaságodért (13/69).

társzekér fn (2)

Meg indúlnak a' Királyfival haza, 24 tár szekér pizzel, 24 regementtel (1/871).
társzekér (1/703).

tart i (95+4)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost (15/450). - ...a' nélkül, hogy fülét tartaná Ozmídásnak (10/ 913). Mikor jól lakik legényed Osztán tisztán tartsd edényed (8/243). - ...mig az az eggy óra el telik ez a' két legény itt fog állani az Úr ajtajánál, hogy az Úrnak minden lépéseit gondos szemmel tartsák (1/ 1919). Én n[em] akarnám most az én versengésimmel a'ti indulatitokat [me]gzavarni, hanem jobb időre tartom az én mondásimat (5/185). - ...és hogy a' Török Basa Nelson a' Helvetiai Hajos Sereget egészen semmivé tette, neki privat levélbe írták, hogy a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is és hogy már tsak a' Genevai Király tart frígyet a' Frantziákkal (16/280). A' mint kedvem tartja (16/168). Ne izélj már Katitzám Ne izélj már gyöngyalak Ha terem kukoritzám Hidd el dosztig tartalak (8/230). Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni (1/2071). - ...akkor lehet látni, hogy Tirzis szeret, mikor Ámor az ő fészkében nem fog többé könnyeket és sóhajtásokat tartani (7/781). - ...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala, a' midőn az Atyám és Atyámfiai az ő árnyékbúzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2976). Én nem tudom mit néznek bennem hogy ollyan vénnek tartanak (16/629). Khét emberen áll a' vásár - Szabad kérni, szabad tartani - nem ugy van Thekintetes Uram? (15/288) - Igen is én azt gondolom, hogy én az Asszony Contójára semmi számot nem tartok (16/584). A Terzett alatt (:mig az éneklés tartott:) kőzépre teszik az asztalt, és reá szállanak (2/1374). - ...Dafne is ott van, a' ki mi velünk tart (7/887). Most mindjárt keresztül megyek rajtad, ha az Ördöggel tartassz (1/3240). - ...és éppen nem is vólt oka semmitől is tartani, mert esmérte már az Amintás betsületes természetét (7/1078). Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat, 's Garamántokat Afrika tart magábann (10/175).
tart (1/490, 7/447, 8/246, 13/481), tartok (1/1914, 5/559, 10/13, 13/153), tartasz (6/123, 159), tartanak (1/2034), tartál (15/1015), tartott (1/2000, 7/692, 1039, 16/429, 931), tartottak (1/2270, 2833, 3266, 16/1077); tartom (1/74, 633, 1125, 9/565, 14/71, 15/69, 522, 16/238, 469, 822), tartod (7/186, 187, 188, 15/206), tartja (1/919, 2027, 2192, 5/365, 7/768, 1539, 1624, 8/106, 9/405, 13/470, 482, 15/369, 537), tartya (2/1402, 15/810), tartják (1/2576, 12/49, 16/ 195), tartottam (16/552), tartotta (7/101, 1035), tartottalak (7/1231). - tartana (1/3364); tartanák (16/ 180), tartottam volna (12/879). - tarts (7/677, 9/ 254), tartson (1/759, 2571, 16/585), tartsatok (1/ 2608), tartsd (1/3113, 10/455, 570, 13/28, 2732), Tartsd (5/281, 10/215, 13/28), tartsátok (5/410), Tartsátok (5/410), tartsák (7/559). - tartani (7/814, 8/136).
Ik: el~, meg~, oda~. Ö: ellent~, jól~; űgytartson.

tartalék fn (2)

Ide bukott elébb mintsem más hejre vethette vólna magát, és jóllehet ő a' terhével megütötte is magát, és onnan sokkal alább esett, tsak nem a'mi lábunkhoz; ez a' tartalék még is olly nagy erejét vette el az esésnek, hogy az nem lett halálos (7/1581). Vagyok ama' Folyóvíz, a' melly dagadt lévén a' nedvességektől, mikor a' Fagy rohanó patakká olvad, Erdőket, Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával és Tartalékja nintsen (10/389).
Ö: tömlöc~.

tartás Ö: meg~.

tartatik i (3)

Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár éktelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/241). A' Játék tartatik a' Gróf Fegyverneki 's Tempefői házánál mellyek által ellenbe vagynak (1/19). A' Gvárdiánunknak születése napja és eggyszersmind énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3005).

tarthat i (1)

Eggy nevezetes Fragmentummal kívánok Szolgálni az Érdemes Publicumnak, mellyet ha egyéb betséért nem tarthatunkis legalább azért meglehet a'miért más diribdarab Régiségeket (8/3).
Ik: fel~, meg~.

tartomány fn (8)

Ő hallván, hogy Magyar Országba, abba a' nagy tartományba alig van öt, hat Typographus, igy okoskodott (1/89). Imhol óh szép Istenasszonyom, minekutánna rövid ideig jártunk volna a' hívségtelen Tartományonn, ismét a' partot tapodjuk (5/229). - ...ha talám sebessebben fog az árnyékok' tartományja felé ügetni, társává fog téged tenni az én bosszúállásom (13/601).
Tartományok (11/96, 98), Tartományt (16/1063), Tartományok[na]k (5/522), tartománynak (1/996).

tartós mn (2)

Isz az Isten sokakat megáld tartós ifjusággal (16/ 630).
tartós (9/379).

tartozás fn (4)

A' Jupiter' Parantsolatja, az Atyám' Árnyéka, a' Hazám, az Ég, az Igéretem, a' Tartozásom, a' Betsületem, a' Hírem, minden az olaszországi Partokra hív engemet (10/474). - ...vallyon van é tartózás és kötelesség a' szerelemben? (7/228)
Tartozás (10/710), Tartozásom (10/431).

tartozik i (12+1)

E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'melylyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2892). Mit tartozik ez mi reánk? (1/945) - No, Édes Betrieger Uram, mennyi az a' pénz a' mellyel tartozik Kegyelmednek Tempefői Uram? (1/3177) - Jéh, ne felejtsd, hogy az én Hűségemnek tartozik a' te Szereteted eggy Jutalommal (10/918). Az ur tsak mindég rá vesz engem a' szeretetre, az urert mindent megteszek az Asszonynál; de annak a' lessz a' jutalma, hogy az ur a' mi Asszonyunkkal összve kelvén meg fog meg is tartozik vetni (16/394).
tartozik (8/132, 12/873, 16/256), tartozom (16/540), tartozol (12/454), tartoznak (12/458). - Tartoznám (10/85). - tartozni (10/274).

tartózkodás fn (1)

És egésszen szikrádzani láttzott Amintás tekintetében, annakutánna tsendesen egéssz tartózkodással közelítvén ő hozzája ezt mondotta (7/1046).

tartózkodik i (2+1)

Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodni: ha valamit parantsol véghez vigyék (1/1935), AMINTAS De mindeneknek elötte menjünk, Barátom, az ő megvigasztalására, és azután - AGENOR Tartózkodj. Elosztott a' Tanáts: jönnek ki a' Vezérek: hozzánk jő Sándor (12/479).
tartozkodj (10/277).

tartozó in (3)

...elvitt egy Silkord Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/98). Ohajtom hallani... az új módi Frizirozásról, tzipellőkről, kartsubbitó vállakról, az ortza festésére tartozó szinekről (1/137).
tartozó (1/139).

tartóztatván Ö: meg~.

tartóztat i (2+1)

Ki ragadhatna ki tégedet a' mi karjaink közzül, én az Atyámtól ki könyörgöm, hogy tégedet tartóztasson itt, mig megsegit (1/1662). - ...most tovább nem kívánom az Urat tartóztatni, dolgaim vagynak (8/204). - ...azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem (7/400).
Ik: meg~.

tartóztatva Ö: meg~.

tartván in (2)

...magát kevéssel tudja kedveltetni, 's azok is pedig mind ollyanok, a' kiket a' Világ okosok[na]k tartván messze kerűl, mint a' minő a' méla Tempefői (1/ 413). - ...egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte, attól tartván, hogy én az ő tekintetébe fogok tekinteni (7/709).

Tasso fn (1)

Amintás Tassónak erdei meséje (7/cím).

taszít i (2)

...taszítja a' Zsidó Kanakuzt (15/245).
taszitja (2/1421).

tászli fn (1)

Több tudomány van a' bodros Tászlib[a] mint a' magyar ingbe (15/354).

tatár mn/fn (13)

I. mn Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám. - Várrá Krimi Tatár kölyök! (1/2185) - Milesz belőlle egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara (9/199).
II. fn Piritos? jaj a' kutya fejű tatár egye [me]g az olyan píritost (9/241). A szegény [me]g bóldogult Atyámtól fűl heggyel hallottam, mikora' Tatár Szathmár vidékit rablotta (9/134). Mi a' Tatár hol vette az Ur enneka' rendes modinak idealejat (16/ 173). Csoeto biz a' Tátár látott 8 réf posztobol nyakravalót (16/51). No a' Tatár hordja el én meg járám (1/1252).

tatár (1/846), 856), Tatár (1/1206 2208, 16/778), tatárok (9/55).

tatárkám fn (1)

A pedig ám ojjan kőpenyeg vot, hogy mikor azt rá vette, a tatárkám se látta vona [me]g (1/725).

tatárkergette fn (1)

Énnye be fertelmes be tsuf, be irtóztató, a lántzos illyen amollyan. - (:megy felé:) ördög vagy é? Tatárkergette vagy e[mbe]r, v[ag]y mitsoda? (9/313)

Tatárország fn (1)

...tsupán tsak te éretted hagytam el Indiában, Médiában, Tatár országban? (13/591)

tátos l. táltos

Tausend (ném) (3)

Tausend himmel! (1/529) - Kotz tausend! (1/369)
tausend (1/1247).

tavalyi mn (1)

Vanitt már Conto, Lássad az Asszony, arra is tsak a' papirost vesztegetjük - több a' Conto, mint a' netto; tsak a' tavalit olvasom el (16/80).

tavasz fn (7)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére (5/519). Hogy lehet illyen e[mbe]ri tekintetet gyülölö, 26 esztendös ifju életének leg kedveltetőbb Tavaszáb[a] (9/360).
tavasz (1/196), Tavasz (1/541, 7/189), tavaszra (1/1281), tavasszal (7/533).

tavaszi mn (1)

Lehelfi és Petronella, ez a' két egymásnak kedves név a' tavaszi jég hátára volt felmettzve (15/818).

távol hsz (32)

Legalább asszony, és magányos lévén, az én Hazám Egétől távol elvesztem a' Bátorságot (10/823). - ...a' ti Igazságtoknak énis mindenkor hív telyesítője hordozom a' távolvaló Világoknak a' ti Törvényiteket (10/1036). Lábam most távol megy, kintsem, Kedves tekíntetedtől, De azért lelkem soha sem Válhatik el lelkedtől (13/642). Én eggy másik Dárdával nyomába eredek, de nagyon távol, mert én későbben indúltam: mihelyst az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam (7/1164). Mondd néki, hogy gerjedezel, hogy égsz, hogy ha távol vagy tőle nints nyúgodalmad (13/375). Szomoruság, háboruság tőlem távol allnak (16/795). Nemesebbűl viseltem mindenkor magamat, mint sem illetlenségekre vetemedtem vólna. A' távol légyen (1/603). Szerelmes Nemzetem! Kinek ditsőségéért buzog a' vér ereimből ki takarodni, mikor esmered meg, melly távol vagy a' ki tsinosodott Frantziáknál, Ánglusoknál és Saxoknál (1/2078). Távolrol a' Gőrőg Tábor: Ennek őrjei külömb Hellyeken (12/338).
távol (1/472, 1479, 1986, 5/24, 231, 7/88, 787, 788, 12/348, 419, 13/123, 154, 200, 210, 638, 640, 16/109), Távol (1/600), távolról (1/66, 12/15), távolrol (12/420, 15/833), Távolrol (12/422).

távollét fn (1)

Gyönyörű Galatéa, nékem édes Kínom, te tudod mennyire imádlak tégedet, te tudod vallyon tőled távol létembenn élek é én, vagy halok (5/13).

távollétel fn (1)

Dídó, az én Elmémbe (:esküszöm minden Istenekre:) mindég jelen vagyon: és sem idő sem távollétel nem hínthet (eztis az istenekre esküszöm:) az én Tüzemre Feledékenységet (10/62).

távozik i (7)

Távozz, Enéás: ellenséged vagyok (10/716). Távozz tőlem Sátán (9/333). Lármás városok távozzatok Hol laknak a' gondok 's bánatok Nagy Udvarok tsak maradjatok Én e' kies helyen múlatok (1/214).
Távozz (1/2524, 10/442), távozzon (5/114), távozzatok (7/232).
Ik: el~.

taxál i (1)

Hisz a' sok, hoc est multum, már engem tsak ne taxaljon ked, hiszen Pesten se kivánnak többet érte, kerék szám 2 forint amillyen munka (15/669).

te nm (756)

Ki vagy te, honnan jössz, és mitsoda kívánság von tégedet e' boldog Környékre? (11/67) - Bánkodsz te, boldogtalan Agenor, egy Nagyságos Tselekedetenn? S te vagy hát, a'ki olly nagy Virtust mutogatsz? (12/6434) - Istok te - Istok - Istok te - gyere má (15/446). - ...még te pogánnak mondod az én Gazdámat, hogy a Kirisztus vergyön mög iszön igaz Réformatus Kálomista Körösztény embör a' - még is azt mered te mondani hogy pogány te - te (15/234). Ennye te Isten nélkül való gaz ember, a' te fejedre szálljon a' mit más jó embernek mondassz (1/3303). A' te Erődet tartsd jobb Dologra (10/455). Ah hallgass; sokat tűrtem a' te alávaló szemét Tanátsidat (6/150). Itt a' Te Lehelfid, az I[ste]n áldgya meg (15/1028). Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra. Hűt! te (1/3307). Phü the phüdös (15/264).
L. még téged!

tea fn (1)

...vané most az Asszonynál valami jó féle Thea? (16/146)
Ö: császár~.

Teagenes fn (2)

Talám Teágenes ollyan Mátka, a' ki nem érdemel Szerelmet? (6/127)
Teágenessel (6/110).

teáltalad hsz (3)

...és ha színte az én látásom ollykor a' te ábrázatodtól meg fosztatik is, te rólad beszéllek, te rólad gondolkozom, és te általad élek (13/79).
te általad (4/99, 10/73).

teátrum fn (5)

A' Theátrum el változik Pyramisokból álló cryptává (2/1446). Sajnálom hogy vele nem kedveskedhetem a' Kis Asszony[na]k; mert az a' szép nemnek pallérozására czélozó munka is arra jutott a' mire minden jó szándékok magyar országban. In specie a' magyar Theatrum (15/85). - ...az ő élete a' ti tévelygéstekn[ek] Theatruma v[ol]t (9/511).
Theatrumb[a] (16/1184), Theatrumból (16/1170).

tebelőled hsz (1)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket, hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit (1/982).

tebenned hsz (8)

Eggy Tekintetet, eggy Sóhajtást, eggy Szivesség' Jegyét tebenned nem találok (10/646). - ...az én atyá[m] millyen v[ol]t, magamról tudom; m[ert] őtet az én Édes Atyám! - - mindég én hozzám hasonlitotta. (:igy szólván:) Fia[m] te benned a te szegény édes Atyádat, azt a jó Lelket, azt a'Nemes termeszetet csókolom (9/517).
tebenned (7/600), te benned (5/538, 7/209, 1286, 10/ 439), Te benned (9/473).

teellened hsz (1)

Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat, 's Garamántokat Afrika tart magábann (10/174).

teelődbe hsz (1)

Mostan p[edi]g azért jöttem hozzád Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közepette űlsz, azok te elödbe rakják a' Nemzeti Músáknak ajánlott áldozatjaikat (1/2051).

teelőtted hsz (7)

Én te előtted megyek, merj. Minden Kezdetre és tsinálom a' te Gyámolodat és a' te óltalmadat (10/ 372). Hát kevésnek láttzik ez te előtted? (7/933)
te előtted (5/73, 7/896, 9/761, 10/352, 13/405).

teéretted ~ teérted hsz (12)

Silvia, azt mondtam néki, én te érted égek, bizony meghalok, ha rajtam nem segítesz (7/411). Egyedűl tsak te érted fedezem pántzéllal az én mellyemet (13/288).
teérted (5/213), te érted (5/214, 10/574, 621, 964), Teéretted (5/86), te éretted (10/266, 588, 13/590), Te éretted (13/246).

tefeléd hsz (1)

Lásd Tamino, ezek a' kőnny tseppek hullanak, leg kedvesebb Tamino, tsak te feléd (2/1411).

téged nm (115)

Nagyobb veszedelem az nékem, ha téged nem láthatlak (12/35). Silvia, én téged követlek, megyek a' te társaságodba, ha meg nem neheztelsz érte (7/ 1434). Még eddig soha nagyobb gyengeséggel nem szerettelek tégedet (10/81). A' munkába szabadabbnak, a' Tanátsadásba kevésbbé késznek akarnálak én tégedet (10/385). Emlékezz reá, óh Dídó, hogyan jöttél Tírusból: és mitsoda kétségbe esett tanáts vezetett téged e Partra (10/132). Mi lelt téged édes Leányom, veszem észre hogy szomoru vagy (15/ 891). - ...mindentől téged kérdez, téged tudakoz mindentől? (6/1812)
téged (1/2032, 2/1390, 1394, 1481, 5/62, 344, 7/148, 181, 298, 432, 436, 596, 613, 798, 882, 948, 1230, 1265, 10/152, 221, 276, 351, 437, 523, 562, 594, 648, 730, 765, 809, 845, 932, 12/128, 320, 468, 721, 844, 957, 1039, 13/336, 601, 695, 15/891, 16/864), Téged (6/53, 12/294, 455, 16/639), téged' (2/1495, 7/1293, 13/161), teged (2/1435), tégedet (1/406, 445, 1661, 1662, 1988, 3207, 2/1460, 1466, 5/13, 132, 206, 481, 6/127, 7/163, 274, 469, 737, 1328, 1437, 1439, 1481, 1492, 8/50, 9/478, 523, 10/384, 553, 660, 810, 11/66, 68, 76, 85, 12/80, 191, 262, 280, 282, 290, 291, 303, 514, 553, 641, 809, 13/48, 49, 272, 414, 463, 481, 517, 596, 16/637), Tégedet (12/923), tigedet (15/ 982).

tegnap hsz (4)

...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a], hogy már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot és Baroságot kapott (16/283).
tegnap (7/271, 14/148, 16/154).

tegnapelőtt hsz (4)

...hát nem emlékezel arra, a'mit tegnap előtt beszéltt Elpínus, a bölts Elpínus, a' szép Likórisnak (7/225).
tegnap előtt (7/604, 684), temnak előtt (8/174).

tehát ksz/hsz (63)

I. ksz ...ő ide az Udvarba igen is bé járatos a' Nagyságos Kis Asszonyhoz, tehát igy kezdem gondolkodni, hogy ő itt fért valahogy a' pixishez (1/3346). - ...a' Professorom Bonvivan azt mondta egy izbe, hogy az ember a' barátságért sokat vét a Dietetica ellen, ez a' mondás mindég a fülemben van nekem. - Alázatosan engedelmet kérek tehát, és másszorra Instálom a' Tekintetes Urnak azt a' gratiáját (15/ 636). SZILVIA Illyenképen fogadnám, minden leselkedőjét az én szűzességemnek, a' kit te szeretőnek nevezel, én pedig Ellenségnek. DAFNE Ellenségének tartod tehát a' Kost a' Juhotskának? a' Bikát az Üszőnek? Ellenségének tartod tehát a' Hím Gerlitzét az ő hív társának? (7/186-8) - SZÁSZLAKI ...nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat... TISZTES Kérem téhát (:mennek a' kertbe:) (15/645). TEMPEFŐI Fatsarog a' szivem, hogy szabad nem lehetek 's töled, édes Kis Asszonyom, 's Músáimtól el kell szakadnom. - De a' Nemes sziv nem engedi meg ollyan lépést tennem, mellyet valaha szégyeneljek. ROSALIA Mit tselekszel tehát (1/1717). JÁRBÁS Igéri a Király, mikor ígéri Arbatzes. OZMÍDÁS Tehát. JÁRBÁS Minden ártatlan Tselekedet itt gyanús lehet (10/214).
tehát (1/1451, 1830, 1897, 1912, 2019, 2026, 2053, 2564, 2657, 2879, 7/88, 188, 526, 907, 933, 1018, 1329, 1543, 1549, 12/312, 627, 770, 974, 13/318, 356, 15/594, 884, 947), Tehát (9/210, 10/78, 179, 848, 11/45, 12/399, 873, 13/516, 555, 704, 15/567, 1048, 16/386), Téhát (2/1492), thehát (9/719).
II. hsz Ha Nemes vér elevenitné Kegyelmedet, tehát úgy tudná, hogy én nem nyereség kedvéért játtzom (1/2230). Tehát ha kedves vagyok előtted, hogy' gyönörködhetsz az én gyalázatomba (13/444).
tehát (1/1534, 10/996, 12/257, 15/944, 16/578), Tehát (7/928, 1125, 9/561, 10/852, 16/325), téhát (12/ 48).

tehén fn (1)

A' házához eggy fias tehenet hajtattam, a' Publicumhoz v[al]o szivességéért (1/303).

teher l. tereh

tehet i (15+1)

Én örömest, én örömest rá állok, hogy ő ezt magára vállalja, minthogy te azt nem akarod, vagy nem teheted (7/1186). De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén, hiszen lám a' járást is alig teheti tölle tán amuletum vagy mitsoda? (16/204) - ...én megérdemlem őtet, mert boldoggá tehetem (1/ 3211). Ah te nem tudod, mennyit tehet eggy szép Asszonynak sírása (13/379). - ...engedje meg nékem, hogy most gazdának tehessem (9/832). Hivataljától üres óráit az Urnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek (1/2242). BETRIEGER Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el töltt. TEMPEFŐI Biz' Uram, még a' nints meg, én sohol sem kaphattam. BETRIEGER Már hát az Úrral másképpen kell bánnom. TEMPEFŐI Már én Uram itt vagyok: róla nem tehetek (1/1849).
tehet (7/1352, 1291), tehetek (1/1850, 6/109); teheti (7/227). - tehetne (7/646); tehetnéd (1/3212). - tehetni (7/228).
Ik: el~, fel~, meg~.

tehetetlen mn (4)

Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam, de ne gondolja, mintha azért vólna az, hogy Kegyelmed holmit firkáltt, hanem hogy meg szórultt, 's magával jót tehetetlen, én pedig örvendek az ollyanok[na]k fel segitésekben (1/1554). Annyi mint az eggy oráig el várakozom; ha akkor nem lessz semmi a' dologból, az Úrral kéntelenittetem úgy bánni, mint tehetetlen adósommal (1/1093).
tehetetlen (1/1114, 1858).
Ö: fél~.

tehetetlenség fn (1)

...midőn eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete, a' Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte, mert a hasonlatosságtól megtsalattatván, talám Virágnak gondolta azt (7/367).

tehetség fn (4)

Ám hiszem jobb nékem munkával mutatni az én tehetségemnek bizonyos jelét, mint szó beszéddel (11/80). Nékem annyi tehetségem nints, hogy azok közzűl tsak eggy levelet is ki botsáthattam v[oln]a (1/2046).
tehettsége (7/1288), tehetségét (1/2698).

tehozzád hsz (14)

Én a te Kírályoddal rővid idő mulva, ninél hamarább lehet, elfogok tehozzád menni (12/405). - ...nem Fébus a' Helikonon, ki a' szerelemről úgy beszéll, mint a' ki azt tanúlja; hidegen szóll arról és keveset; nints tüzes szózatja mint Te hozzád illene (7/966). Ah, hogy Péleus mindég úgy légyen hív tehozzád, vezess oda, óh jó Istenasszony, vezess oda engemet, ahol az ő kellemetes Szüléjének kebelébenn van az a' szerentsés pár (5/360). Igen méltó te hozzád (12/626).
tehozzád (5/370), Tehozzád (12/27), te hozzád (1/ 2119, 7/1437, 10/123, 12/60, 304, 13/75, 130, 15/ 826).

téj fn (8)

Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat; - akkor fejtegessük a' Skláv szózatot, mit tesz proprie, mit tesz translate, mikor meg fogjuk keserülni az Anyánk tejét (1/2684). A Fia Samu egy tálba tejet evett 's azzal kinálta [me]g holtt annyát (16/909). Óh gyönyörű Arany Kor! nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóvíz, és mézzel tsepegett az erdő (7/528). Ortzáján két felől az ártatlanság tejébe uszkál a' kellemesség rózsája, a' két szeme ollyan mint a' Phosphorus (8/137).
tejem (16/937), tejet (5/436), téjre (7/822), téjjel (7/ 1100).

tejestál mn (1)

Jaj tejem jaj tálam! (:mert készakarva el kellett törni egy személynek rá hágással a' tejes tálat:) (16/ 938).

tejesfehér mn (1)

Téntát ettem, ne tsufolódjon Tiszt[eletes] Mest[er] Uram, ts[ak] a' pofámra ömlött, a' fogam ollyan fejesfehér (!) valam[in]t a' sületett húlló hó (9/257).

téjfel fn (1)

Hányan csalták meg már tsak tudtomra is, még is hitt nékem is a' bolond, azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok, pedig szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/ 440).

téka fn (1)

Eggy asztal a szobába, a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva. Eggy téka a' falnál, egy nyoszolya (1/975).

teker i (2)

Ne tekerje Kegyelmed a' szót, én Kend Criticáját bé nem veszem, jobbann értem én azt Kendnél mi a' Skláv (1/2673). Ne izsélj no, eredj a' hová küldött Plutó, ne tsinálj lármát, majd [me]g tudják h[ogy] itt teker a' manó (9/300).
Ik: ki~.

tekereg i (1+1)

En merem mondani, h[ogy] ebb[e] az udvarb[a] több kisirtet n[em] tekereg fogni (9/687). Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/399).

tekeregve in (1)

...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek kőzőtt, most elbuvik, majd fel űti magát, 's utoljára eltűnik (12/739).

tekergődzik i (1)

...a'melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél felőll kibomlott és lobogott, úgy hogy eggy ágra tekergődzött (7/1258).

tekerve in (1)

...a' melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél fellőll kibomlott és lobogott (7/1257).

tekervényes mn (1)

És most, miért hurtzolsz engemet illy tekervényes útakon, és illy különböző okoskodásokkal hijjába? (7/1106)

teketória fn (2)

BORIS ...de hát nekem tudna'é valami szép Rigmust irni ollyan Leány[na]k valot? KURUZS Már mér ne tudnék, tudom én már millyen kell az ollyan Léányok[na]k éppen Pünköstkor vittek el tölem edgyet a' Compactorok azt tartom a' legjobb lessz, igy megy ki a' Teketoriája (16/823). Oh be szép teketoria! Csak legyen Kanaforia Ez egy pótrás Istoria Hozott a' Compactoria (16/836).

tekint i (2+1)

...szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte, attól tartván, hogy én az ő tekíntetébe fogok tekinteni (7/709). - ...méltoztasson, a' Nemzeti tudományokra, eggy nyomorúltt 's ügye fogyott Iróra, Öseinek 's ditső familiájának, sőt önnön magának ditsőségére tekinteni (1/1476). Mind az Világ ohajtván Retzipéinket Isten gyanánt tekint minket (14/27).
Ik: belé~, ki~, körül~, le~, meg~, vissza~.

tekintet fn (35)

...tsak bízd rám' majd tudom én őtet szerelmetes és ámitó tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/254). Nem tudod, hogy mihelyt elmégy tekintetei elől azonnal elájulvánn, nints nyúgodalma, mindentől téged kérdez, téged tudakoz mindentől? (6/ 180) - A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete (12/742).
tekíntet (7/806), Tekéntet (12/105), tekínteted (10/ 66, 13/658), tekintete (12/15), Tekíntete (10/9), tekintetet (1/3131, 9/359), Tekintetet (10/645), tekíntetemet (13/216), Tekíntetemet (13/90), Tekintetedet (5/265), Tekíntetét (10/27), tekintetit (7/1348), tekintetedben (13/216), Tekéntetedben (12/315), tekintetében (7/1045), Tekintetbe (7/20), tekintetébe (6/57, 7/1420), tekíntetébe (7/709), tekintetből (1/346), tekintetén (7/697), Tekínteténn (5/337), tekíntetektől (13/615), tekíntetedtől (13/643), tekíntettel (7/499, 518, 12/275, 13/248), Tekínteteddel (10/660), tekintetével (7/827).

tekintetes mn (41)

Tekintetes Nemes Tökkolopi Menyhárt de eadem, Minden Compániába szerentsés játtzó vólt (1/ 1145). Aranyom, édes Tekintetes Secretarius Uram (1/3324). Hiszen szette vette a' Te[kin]t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] (15/191). Bhikhességes jó estéth khivánok a' Thekinthetes Ur[na]k - hogyh mulatja maghát a' Thekinthtetes Ur? (15/648-9)
Tekintetes (9/605, 15/472, 490, 505, 604, 619, 637, 641, 719, 963, 1034), Te[kin]t[e]tes (15/148, 324, 470, 973, 996, 1003), Thekintetes (15/284, 285, 288, 309, 312, 313, 656), Thek[inte]tes (15/706), Thekintethes (15/280, 664, 671, 681, 688, 692, 696, 716, 723), The[kinte]htes (15/700), Tekhintetes (15/ 249).

tekintvén in (2)

Beszéld el te kérlek a' Nimfáknak és a' Pásztoroknak azt a'mit látni fogsz, annakutánna lefelé tekíntvén ezt mondta (7/1424). Hogy fel nem kisirtetett a' Hajdúkkal, hanem az emberség törvényjére tekintvén, itt őríztett velek (1/2639).

tél fn (3)

...már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató, és a' Tél éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/419).
Télnek (5/220), télen (1/672).
Ö: közép~.

tele hsz (13)

Lassan be lopodzván a' boltba a' Lázár háta megé és a' Kalapja tele lévén körtvélyel, egyel hátba üti Lázárt (16/15). Csak az öreg Postamesterné nem jöhet el, mert tele van podagrával (15/1036). Sétál gonddal tele, a' falon való fa órára néz (1/2614).
tele (1/1495, 2741, 7/416, 1040, 1085, 1174, 1373, 1374, 9/415, 16/632).

telegráfus fn (1)

...ott inkább van szerentséje az ember[ne]k a' félékhez inspecie ben van é meg Egyiptomb[a] General Telegrafus (16/501).

telepedik Ik: meg~.

telhetetlen mn (1)

Kend az emberségnek minden ösztöneit feláldozta a' Mammon[na]k, a' mellynek oltárára szüntelen tüzel a' Kend telhetetlen szivében (1/2695).

teli hsz (2)

Azomba jőn a főldből egy nagy pohár veres borral teli (2/1525). Felséges Királyné, a' panasz ts[ak] eggy, de azzal teli van minden szegelet az országba (1/1270).

telik i (3)

KAR 'S mi történt a' szerentsétlen testel? HÍRMONDÓ Azt meg nem tudom mondani, mert úgy teltem borzadással és szanakozással, hogy szívem meg nem engedte, hogy oda nézzek, és őtet darabokra szakadva szemléljem (7/1453). Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem. De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet, 's a' Nemes szemérem nem tartóztatná meg magam Ditséretét: igen sokra menne. A' többek között, eggy egész Kalendariom telne ebből (1/1145). Az én legnagyobb Kedvem (most veszem észre, ostoba kedvtőltés) abba tőlt, ha hálókat feszitgettem 's lépvesszőket raktam (7/126).
Ik: be~, el~, ki~.

teljes mn (13)

A'mi gyémántnak láttzik és finum aranynak, üveg az, és réz; és azok az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarok (7/475). - ...mert minden a' maga életét tellyes tehettsége szerént óltalmazza (7/1288). Én is hát e' tisztelettel És ésszel telyes Süveggel Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune M[in]d a' világot (14/169-71). Valósággal az a' törvény, a'mellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind örökké, nem kemény nem is igazságtalan; és az ő gondviseléssel és szent titkokkal tellyes munkáit igazságtalanúl kárhoztatja valaki (7/1521).
tellyes (1/2116, 2349, 2534, 7/25, 131, 253), telyes (7/193), tellyeseknek (6/56).

teljesded mn (1)

...a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú, és úgy sárgállott az én Hajam is, úgy piroslottak nékem is Ajakim: úgy vala a' hószínnel elegyítve a' Ró'sa tellyesded és gyenge Ortzáimon (7/125).

teljesedik Ik: be~.

teljesít i (2)

Telyesítem kivánságodat (12/412). Óh szerentsés Tsászár, a'ki a'te Székedből kiszállasz, hogy a' mi reménységünket telyesítsd, soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/427).

teljesítés fn (1)

Néked sem észre sem tanátsra nints szükséged: nem kell egyébb, tsak hogy kívánsága tellyesítésére vedd rá magad (7/745).

teljesíthet i (1)

A' mások' keze által telyesitheti egy Király Marsnak, és Asztreának l. [eg] szebb munkáit (12/539).

teljesítő fn (4)

Mindég a' te Parantsolatidnak hűséges Telyesitőjét fogod bennem bírni (10/584).
tellyesítője (13/740), telyesítője (10/1035, 1036).

teljesség fn (3)

Nem láttzottam vólna szerelem és az én szerentsém előtt tellyességgel nyomorúltnak, ha tsak egésszen meg nem mutatták vólna nékem, a' mit tőlem megtagadtak (7/1123).
tellyességgel (7/1633, 12/999).

telve hsz (1)

...a' Kigyó elhagyja az ő mérgét, és kivánsággal telve fut az ő szeretőjéhez (7/198).

telvén Ö: meg~.

temelletted hsz (1)

Szivembenn, ha te vagy velem, Az öröm' Kintsét viselem A' gond, bánat, veszedelem Sőt maga a'Kín, 's Gyötrelem. Te melletted kedves lész (5/549).

teméntelen szn/mn/hsz (3)

I. szn 30 arany nem bolondság, én annyi teméntelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki (1/ 1483).
II. mn Oh Dafne! ezt a'henye nyúgodalmat nékem az Isten szerzette: az a' kit köztünk Istennek lehetne tartani; kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig (7/815).
III. hsz Ő ugyan is a' teméntelen sok Exemplárokat árúra botsátván alig talált, öt, hat Grófot, husz, harmintz nemest, a' kik vették vólna a' Könyveket (1/114).

temérdek szn/mn (2)

I. szn Lássa Abrahám Uram a' Miltóságos Ur magános e[mbe]r osztánn lám sip jószága van, ha meg hal kire költi ast a' temérdek forintot? (7/64)
II. mn ...ezt a' henye nyúgodalmat nékem az Isten szerzette: az a' kit köztünk Istennek lehetne tartani: kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig (7/815).

temet i (2)

Jaj szabaditsatok öldöklő bánatok Mert e kin engemet, porba temet (15/856). Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1419).
Ik: el~.

temetés fn (1)

Mind eddig magamnak éltem, és az én Vadságomnak, most már a' mi még hátra van, azt Amintásnak élni kívánom: és ha néki nem lehet élni, fogom azt az ő bóldogtalan hideg tetemeinek, addig, 's nem tovább szabad nékem e' Világon maradnom, és osztán eggy pillantatba végezni el mind az életet mind a' temetést (7/1500).

temető fn (3)

Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/788). Rohanjon le Kártágó; égjen meg a' Királyház; és legyen annak Hamva az én Temetőm (10/1002).
temetőt (5/391).

temetődik Ik: el~.

temetve Ö: el~.

temiattad hsz (2)

Vígasztald meg magadat, mert akármiként hal meg ő, te miattad hal meg, és te vagy, a' ki őtet megölöd (7/1331). Igy borzadoz te miattad Lelkem, óh érzéketlen Mert már bövenn megmutattad Hogy Szíved olly kegyetlen Mint a' millyen hív ő (5/576).

temjénez i (1+2)

A' Haza magasztalni fogja Nagyságod nemes szivét, hogy jól tévő Moecenássát találták fel benne a' tudományok, a' ki nem sajnál a' Nemzeti Músáknak temjénezni (1/1493). Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! [me]ly[ne]k az én áhitatos szivem szent el ragadtatással temjénezett (9/541).
temjénezni (1/2149).

temnak l. tegnapelőtt

Tempe fn (1)

Még is Tempefői ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Tempévé változik (1/249).

Tempefői fn (371)

Tempefői a szerencsétlen Poeta (1/11). Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban, rongyos Kaputrokban, fejér leibliban fótos nadrágban (1/58). Hogy eshetik a' meg, hogy ő Nagyságos Gróf Kis Asszony létére tégedet szeret, és teis miért kapdosol árnyék reményekhez, mikor tudod azt hogy Gr.[óf] Fegyverneki Rosaliát soha nem adják a' Tempefői birtokába? (1/3209) - No Édes Úr, Tempefői Uram, hát van pénz, nints? (1/2625)

templom fn (11)

...a templom kőzepén ott fekszik egy nagy hót ember (1/689). Néhány szempillantássokig tartozkodj legalább; és a' Neptunus Templomába menj (10/278). - ...minek beszéllnek hát Kelmetek ollyan sok hijába valót. Elég eggy Pap eggy templomba (1/833).
Templom (1/689), Templomok (10/56), Temploma (10/393), Templomának (12/936), Templomba (1/ 688, 696), Templomába (10/366), Templombul (1/ 699).

tempus (lat) (1)

O! pocula, volo dicere, O! t[em]pora, o! mores! (9/ 142)

tenálad hsz (2)

Te nálad keresek én enyhűlést - segitséget - és te betegitheted jobban az én szerető szivemet? (2/ 1395) - Te nállad nélkül az én szerentsém disztelenebb lenne (12/903).

tendresse (fr) (1)

Az ő Kissasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység, vagy igazábban di cert likkajt la tandres (15/467).

tenéked hsz (47)

Jaj nekem, mikor tenéked gyönyörü Almákat nyújtok, te azokat bosszankodva megútálod (7/594). Vigasztaló újságokat jelentek tenéked, Amintás, szakaszd félbe addig ezt a' nagy keserűséget (7/ 856). Nem: Tovább menned nem szabad tenéked (12/398). - ...és az Istenek, érezni fogod, valamint eddig az Erdőkben, ugy a' Királyi Székbe is Barátid lésznek tenéked (12/525). Ki támaszt fel tenéked Kebeledbenn olly Kegyetlen Kivánságot? (10/429) - Lásd mellynyire engedelmes vagyok én tenéked (10/858).
tenéked (1/1648, 1681, 1732, 2450, 2878, 3112, 5/134, 7/137, 318, 452, 522, 599, 601, 1061, 1327, 1329, 1363, 8/74, 9/250, 328, 10/24, 78, 118, 134, 128, 603. 12/457, 579, 1000, 1026, 13/39, 227, 243, 277, 391, 754), Tenéked (12/274, 378, 13/72), te néked (7/591), teneked (12/456).

ténfereg i (1)

Ezek a bolond e[mbe]rek ugy ténferegnek e világnak lármás gojóbissán, m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek, 's botlanak (9/577).

tengely fn (1)

A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengélyén el is inditotta (1/356).

tenger fn (32)

A' Játékhely van Szitzíliába, közel a Tengerhez, az Etna' Hegye' aljánál (5/3). - ...a' te győzhetetlen Jobbkezed, sohase sajnálja a'mi hasznunkra igazgatni a' főldnek és Tengernek Országait (5/431). A' ki irtózik Szívébenn 'S félelmet érez Lelkébenn, Üljön otthonn; 's jobb lesz, ha Tengerre nem száll soha (5/460).
tenger (1/2433, 7/630, 11/120, 13/497), Tenger (5/10, 622, 10/484, 1007), Tengerek' (1/2496), Tengert (5/ 595, 7/119), tengernek (13/592), Tengernek (12/ 531), tengerbe (7/603), Tengerbe (12/527), Tengeren (16/651), Tengerenn (10/610), tengerre (13/311), Tengerre (6/27, 7/876), Tengerről (5/507), Tengernél (5/564), tengertől (7/815), Tengertől (6/24), Tengerig (10/831, 15/164, 16/650), tengernek (1/582), Tengernek (10/1044).
Ö: Atlási~, óperenciás~.

tengeri mn (12)

Meggy vizet, rózsa vizet, levendúla vizet még tengeri vizet nem láttam (1/578). Szép Glautze, ha engemet szeretsz, menj el, és az én Barlangombann, fogj bé a'tengeri Tsigába két Delfint, 's kűldd hozzám azokat (5/191). - ...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1015).
tengeri (1/575, 577, 584, 585, 5/63, 203, 246), Tengeri (1/586, 10/1023).

tengermellék fn (1)

De én hijjába vesztegetem véled az órákat: és már látom, hogy a' nap pirosítja a' nyúgoti tengermelylyéket (13/504).

tentantis (lat) (1)

Elég idebe egy vigyázó, te Antal oda ki tarts excubias, & signo dato irrumpas in Diabolum tentantem (9/255).

ténta fn (1)

Téntát ettem, ne tsufolódjon Tiszt[eletes] Mest[er] Uram, ts[ak] a' pofámra ömlött, a' fogam ollyan fejesfehér valam[in]t a' sületett húlló hó (9/256).

tenuis (lat) (1)

...bizonyos Rigmusaidnak ki nyomtattatásáért obtingens 30 = harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled, minthogy tenéked ob tenuem conditionem nints in posse hogy őtet excontentálhasd (1/2878).

tény l. keresztyén

tenyér fn (5)

Én Uram sok ember tenyerét néztem már, jártas költes Chiromantista vagyok, de az Ur - hanem megne haragudjon ezért - Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli, - botsánatot kérek - az akasztófát (16/965). - ...az Ur egy tzudar ember volt én tenyeremen hordoztam (16/533).
Tenyér (16/984), Tenyerembe (16/243), tenyerébe (16/963).

tenyésztetve in (1)

...gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott; és még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal, hintvén arany és ezüst harmattseppeket és súgárokat, és tenyésztetve tündökleni (7/507).

tép i (1)

Láttam hogy tépte és szaggatta széllyel őtet, hogy iszonyú eledelévé tégye az ő Éhségének (5/32).
Ik: el~, ki~, össze~, széjjel~.

tépászik Ik: meg~.

tépett Ö: össze~.

Tepotzajab fn (1)

Az a' hir foly kedves Ur nállunk, h[ogy] a' Frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá ütött (16/288).

tér1 i (4)

De, mikor majd meg látod, hogy a' te kedves Tirzised meg engesztelődve tér hozzád, elfogod az elmúlt fájdalmat felejteni (13/487). Honnan térsz, óh szép Tétis ezen partra? (5/343) - De lélekzeni kezd, ez tsak eggy rövid szédűlés fog lenni ihol már magához tért (7/1181). 'S te vagy az a'ki mérészled a' Királyokat jobbitani? Térj magadba, és hálákat adván az Isteneknek - - - (12/646).
Ik: hátra~, ki~, meg~, vissza~.

tér2 fn (1)

Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2).

terád ~ tereád hsz (6)

Ez a' kies hajlék, Uram, te reád vár, és elfáradt óldaladat édes nyúgodalommal kínálja (13/303). Te rád nézve meg változtatják természeteket a' gyászosabb történetek (13/95). Te rád pedig édes Leányom A' sors vetést im igy hányom (16/978). Szeretem hallani mind azt, a'mit beszéltél; te reád bízom tehát az én életem' gondját (7/525).
te reád (7/159, 13/695).

térd fn (2)

Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/699). Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig erő bőv Anglus Kaputrockba három nagy gallérra[l] (1/264).

térdel Ik: le~.

térdepel Ik: le~.

tereád l. terád

terebély l. terepély

tereh fn (15)

El bírhatja már az én sebhetett oldalam a' több tagjaimnak terhét (13/30). Mi pedig, illy nagy tereh szakadván le nyakunkról, menjünk sétálni (1/3198). Ha terhedre nem lészek, hadd olvassam el elötted (1/167).
tereh (13/659), terhe (9/528), terhűnket (4/77), terhemre (16/685), terhedre (11/65), terhére (1/461, 14/142, 15/105), tehertől (5/386), terhétől (13/274), terhével (7/1450, 1580).

terem i (7)

Ne izélj már Katitzám Ne izélj már gyöngyalak Ha terem kukoritzám Hidd el dosztig tartalak (8/229). Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló minemüségeket nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/594).
terem (1/2518, 8/133, 9/189, 320). - termettem vólna (7/616).

teremhet i (1)

Az eladó szerelem, az aranynak raboskodó szerelem, nagyobb és irtózatóbb és otsmányabb monstrum, valamit tsak a' főld teremhet, vagy a' tenger a' habok között (7/629).

teremt i (1+1)

Kedves Rosáliám, a' kit az Ég azért teremtett, hogy legyen kereksége alatt eggy nemesebb teremtés (1/3089). Az alkalmatosságra várakozni kell: és ha nem jőn, teremteni kell (6/42).

teremtés fn (6)

...ördög vagy é? Tatárkergette vagy e[mbe]r, v[ag]y mitsoda? Irtóztató teremtés felém ne közelits, ha életednek örülsz (9/314). Kedves Rosáliám, a' kit az Ég azért teremtett, hogy legyen kereksége alatt eggy nemesebb teremtés (1/3090). Jöjjön Kend, Kintsem Teremtésem, mert vesszek el a' farka alá hánynak Kendnek (1/3227).
teremtés (7/878), teremtések (1/2257, 8/131).

teremtő fn (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3299).

teremtve in (1)

...hát nem tudod te, hogy van teremtve az Asszony? fut, és futván óhajtja, hogy elérjék (7/733).

térengette isz/fn (2)

I. isz Ennye térengette terem a' lelkéb[e] (9/320).
II. fn No millom Farahó térengették (:le rántják de n[em] ütik:) vallasz é Sidó? (9/794)

terepély mn (1)

...vígann és bátorságba űlnék az én szép Tüzemmel eggy terepély Platanus bizonytalan Árnyéka alatt (5/380).

terhel i (1)

Ha nem terhelem Nagysádat imhol olvasok az ő forditásából eggy darabot (1/348).
Ik: le~.

terhelt Ö: meg~.

terheltetik i (2)

Eggy levelet kűldök, Barátom, ne terheltess el vinni: nékem ki lépni nem szabad (1/2138). Övedző, szerentsétlen Övedzője a' te szerentsétlenebb Uradnak, ne terheltess illy gyűlőlséges szálláson maradni, mert egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1468).

terhelve Ö: meg~.

terhes mn (5)

...engem az én Nimfám fogadjon bé rövid könyörgés, és utánna járás után, és a' mi édességeinknek fűszerszámai ne illy terhes Gyötrelmek légyenek, hanem kellemetes negeztelések, és kellemetes megvetések (7/1638).
terhes (1/2242, 7/132, 312, 1583).

terhesít i (0+1)

És te gyermeklétedre nem félsz a' te gyenge oldaladat a' nehéz Puzdrával terhesiteni, 's nem tartóztat meg tégedet a' gyilkos Vadaknak agyarok és dühösségek? (11/76)

terít Ik: be~, el~.

térít i (2)

Bosszullás nem jöhetett, E' szent Helyekbe bé. - 'S ha ki vét; a' Szeretet Téríti jobb felé (4/170).
térített (7/490).
Ik: vissza~.

terített Ö: meg~.

terjed i (2)

A' szél hordjon el azzal a' gonosz Hírrel a' melly róllad terjedett, minden bajodat, mind jelenvalót, mind jövendőt (7/1229). Tudom, miért futsz tőlem eggyügyű Leányka, jól tudom: azért hogy eggyik fülemtől a' másikig terjed az én szemöldök[öm] (5/70).
Ik: ki~.

terjeszkedik Ik: ki~.

terjeszt i (3)

Köztünk Szimpátia Terjeszt boldogságot (4/121). Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem: ők engem tudom meg fognak segiteni (1/1869).
terjesztette (1/2853).
Ik: el~, ki~.

termékeny mn (4 )

Oh Dafne! ezt a'henye nyúgodalmot nékem az Isten szerzette: az a' kit köztünk Istennek lehetne tartani; kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig, mind a' termékeny mezőségnek vidám legelőin, mind az Appeninus bértzes hátain (7/816). Annakutánna annyi századok lefolytában a' termékeny Magyar Nemzet tsak tiz, tizenkét vitézt szültt vólna? (1/1434) - Te a' szép termékeny szózatokban fejted ki a' te híveidnek nyelveket (7/973).
termékennyé (12/570).

termékenyít Ik: meg~.

termékenyítő in (1)

...az soha ne légyen, hogy az Istenek és halandók között egyedűl te ne érezd az én nyilaimat, és az én termékenyítő kedves lángjaimtól, a' mellyektől magok a' kövek és habok sem menttek, tsak te légy sérthetetlen (11/115).

terméketlen mn (1)

És mind a' Szerelmei, mind a' Haragjai eggyaránt terméketlenek fognak lenni (10/149).

természet fn (35)

Ha tsak mind Ánglusokká vagy Frantziákká nem változtatja elöbb a' játékos Természet (1/1874). Áldott természetnek kies lakó helye A' nyájas örömök legelő mezeje (1/236). Te rád nézve meg változtatják természeteket a' gyászosabb történetek, és az a' nyíl a' melly egyebet nem okozhatott vólna halálnál (13/96). Azért én velem ne feleseljen Typographusságod, hanem tselekedje azt a'mit Német természete magával hoz (1/2690).
természet (1/227, 995, 3373, 4/80, 7/180, 632, 636, 678, 986, 9/474, 514, 13/524), Természet (1/956, 6/ 31, 7/545, 8/182, 15/489, 16/1045), Természet' (4/ 163), természete (10/133), természetet (1/486), termeszetet (9/518), Természetet (6/22), természetét (1/ 2978, 7/1079), természetnek (7/565), Természetnek (9/594, 15/359), természetünknek (7/540), Természettől (12/735), természettel (7/309).

természeti mn (4)

És azokat is óltsitják az Adónak neve és képe, a' mellynek ki rajzolásán a' leg tökéletesebb mestérség izzadott, 's bosszankodott hogy a' természeti Originál tsufot tesz az ő tudományán (1/3151). - ...valósággal az én természeti kívánságom óhajt eggy kevés nyúgodalmat (13/197).
természeti (13/142, 15/567).

természetű mn (1)

No Uram millyen világi e[mbe]r vala ez előtt két esztendővel, Párisb[a] egy v[ol]t a' l.[eg] kedvesebb mulatók közzűl, az udvarnál: akkor, m[in]tha egyszerre, más vért öntöttek v[oln]a belé egy csuda természetűvé lett (9/358).

termeszt i (1)

Ezeket, a'mellyeket azomba szemlélsz, ezeket a Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket, Embereket, és Vadakat, a' mellyeket az ő néki alávetett Áfrika termeszt, az ő Nagyságának zálogául, ajándékba útasitotta te hozzád (10/122).

termett in (5)

Belgrádi kardomnak élivel ölön kaplak, Kardra termett markommal széljel morsollak, h[ogy] malom pornak is kitsiny leszel (9/316). Itt vagynak a' kutya menydörgös ördög ágyékába termett ördög köjkei (9/722).
termett (5/275, 6/20, 57).

terminus fn (1)

Várakozzon még az Úr tehát eggy oráig... Ez utolsó terminus lessz (1/1902).

terminusocska fn (1)

KAR[NYÓNÉ] ...van Császár Thea originalis Lapponiai. LIP[ITTLOTTY] Megengedjen az Asszony magának tám Japponiai? KAR[NYÓNÉ] Már édes Lelketském, mi özvegyetskék tsak ollyan terminusotskával élünk, az Uratskák jobban tudhátják (16/152).

ternarius (lat) (1)

Terzetto (cantus ternarius) (2/1367).

terólad hsz (3)

...és ha színte az én látásom ollykor a' te ábrázatodtól meg fosztatik is, te rólad beszéllek, te rólad gondolkozom, és te általad élek (13/78).
terólad (10/622).

terpedt in (1)

Ez az én vérszínű pofám; ezek az én terpedtt vállaim; és ezek az én vastag 's ízmos karjaim (7/605).

terreo (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/160).

tertius (lat) (10)

A Kis Asszony igaz Culta személy lévén, nem szokott ide 's tova portyászni, flangerozni, itthonn is talál idő töltést, pro 1mo A házi foglalatosságban, pro 2o A' Himvarrásban, pro 3o az olvasásban, és ez már Cultura (15/60). 3o Több tudomány van a' bodros Tászlib[a] mint a' magyar ingbe (15/353).
pro 3o (15/50, 54, 132, 654, 720, 1035, 1044), 3o (15/303).

Tertullianus fn (1)

E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'mellyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2892).

terül i (1)

Muljanak el húljanak el bánatid napjai, Derüljenek terüljenek rád áldás árjai (16/807).

térül Ik: vissza~.

térvén Ik: vissza~.

terzett fn (2)

A Terzett alatt (:mig az éneklés tartott:) kőzépre teszik az asztalt (2/1374).
Terzett (2/1471).

terzetto (ol) (1)

Terzetto (cantus ternarius) (2/1367).

tessék i/msz (22)

I. i Tessék bé jönni az Úrnak (1/1370). Tessék ide feljönni tsak magam vagyok (16/732).
tessék (1/1373, 9/172, 208, 836, 15/74, 110, 388, 471, 986, 16/267, 457), Tessék (1/449, 1005, 1375, 15/ 638).
II. msz TEMPEFŐI Még nem megyek. Várakozhat Kend, ha siet. BETRIEGER Hajdú Uraimék, tessék, tessék! (1/2712) - MAL[HORENEUX] Gái! GAI Tessék (9/393).
tessék (15/973, 16/268).

test fn (15)

...hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1214). Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott (7/1623). De az ördögöktöl szaladnak azok Uram, kik az embereknek lelkekkel, testekkel birnak (9/430). A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengelyén el is inditotta. A' szép világosság forr ebből szüntelen, Minden test eleven, hogyha e' van jelen (1/358). Örülni remény nélkűl, reményleni ész okosság nélkűl, félni veszedelem nélkűl, testet adni az árnyéknak, 's hitelt nem adni a Valónak (5/145). Lonisa nevét a' lelketlen testek is esmérnék és imád[ná]k (9/599).
testek (16/1175), testem (7/324), testet (1/1696, 7/ 1594, 9/451), testnek (7/1450), testemb[e] (16/161), testre (7/1601), testel (7/1452).
Ö: dög~.

testamentom fn (1)

...de hiszen az Isten gondot visel rolad édes fiatskám, veszne inkább a' jószágom tsak az eszemet hagyhatnám neked Testamentomb[a] (16/867).

testesült Ö: meg~.

testi mn (2)

Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/ 3111). Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/953).

testőrző fn (2)

Agenor a' Királyi Testőrzőktől kisértetvén (12/268).
Testörzői (10/42).

testvér fn (3)

Ha a'te Testvéredért illy jó szívű vagy; ne gondolj velem többé, menj vissza hozzá (10/768). Az testvéreim leg' jobban vóltak rajta, más Atyámfiaival (1/2981). Az igaz, engem Pallas vezérlett ide, a' Magyar Pallás, a' kinek testvére a' szegénység (1/ 1990).

tesz i (130+28)

Németesen bántam vele, a' Német tesz úgy: Tettzik nem tettzik, kefurt (1/3193). - ...'s bosszankodott hogy a' természeti Originál tsufot tesz az ő tudományán (1/3151). Óh kedves Poétám, arról még lehet tenni (1/1620). Én az udvaromban mindent, mindent külső országivá teszek (15/506). De a' Nemes sziv nem engedi meg ollyan lépést tennem, mellyet valaha szégyeneljek (1/1715). - ...az ember fel kél 9 órakor, 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy ha kell 's ott van 1ig, 2ig, ha nem kell pedig, visitákat tesz, 2kor ebédel 5ig (1/2237). Ezen betegségek felett Baccellierus Úr mirabilis beszédet tett (14/141). Én az emberségnek már igen is eleget tettem (1/2637). - ...ama' nagy főldre fogsz menni, hol az álnok és ravasz városiak, és a' gonosz szívű udvariak tsúffá tesznek (7/463). Ö azt mondotta nékem, mikor engem magáévé tett: Tirzis, más kergesse a' Farkasokat és lopókat 's őrizze az én kővel kerített aklaimat (7/818). A Terzett alatt (:mig az éneklés tartott:) kőzépre teszik az asztalt, és reá szállanak (2/1374). A kit adtam jegy gyürütskét tédd a kis ujjodba (16/832). Eggy óráig itt szellöztetjük ökemét, azután majd a' hüvösre tesszük (1/1960). Kegyetlen! még sem hagysz szintén Rolla egy, két kérdést tennem (12/431). Siess nékem most minden minuta egy esztendőt tesz (16/860). Tempefői Uram, én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a' Németeknél Huntzfut (1/2702). Változtasd, változtasd Tanátsodat, esztelen; mert későre bánkódni semmit sem tesz (7/114). Már hát ma Mest[er] uram ördögöt fogunk, akárh[ogy] tesszük szerit (9/272).
tesz (1/316, 406, 1649, 2629, 26832, 2988, 5/162, 344, 7/53, 790, 943, 948, 9/342, 343, 10/651, 1029, 13/469, 514, 14/162, 15/145, 477), tész (5/555), tészen (4/58), teszek (8/149, 16/20, 1004, 1134), tészek (12/961), teszel (7/797), tészsz (10/264), teszünk (15/ 356), tesznek (1/1700, 7/1446, 15/144), tesz[ne]k (15/860), tésznek (12/1024), tettem (7/654, 7/1413, 15/533), thettem (15/310), tettél (1/2121), tett (1/ 1644, 7/636, 1421, 8/223, 10/14, 383, 12/60, 721, 15/ 292, 16/297), tettek (1/2122), tett vala (1/3195), tenni fog (1/2116, 13/601); teszem (7/81, 82, 16/407), tészem (10/739), teszed (7/1512), tészed (7/1514), teszi (1/36, 311, 314, 408, 2225, 9/463, 16/792), tészi (1/287, 16/516), teszitek (1/991), teszik (1/820, 1440, 15/88), tészik (12/741), tetted (7/561, 627, 987), tette (1/320, 1102, 1538, 3373, 7/396, 541, 8/34, 15/542, 16/277, 549), tették (1/2914), tenni fogod (5/316), tenni fogja (10/502). - tennék (7/799), tenne (1/ 1365), tennének (15/310); tennéd (16/341), tette vólna (1/3131). - tegyek (10/733, 15/890), tégy (6/ 107), Tégy (1/456), tegyél (1/1834), tegyen (1/1893), tégyetek (1/2529); tegyem (7/27), tegyed (16/726), tedd (8/233), tegye (5/385, 10/232, 803), tégye (5/33), tegyétek (1/1314, 8/80), tegyék (5/437, 10/957). - tenni (1/157, 1557, 1647, 1706, 1810, 3070, 7/54, 620, 654, 9/640, 10/824, 857, 12/128, 153, 168, 1023, 13/267, 372, 15/557, 592, 679, 8242, 825, 840).
Ik: be~, belé~, el~, fel~, hozzá~, ki~, le~, meg~, öszve~, rá~.

tesszáliai mn (1)

Másféléket hallottam én az én Tesszáliai Tanítómtól (6/151).

tetejű mn (1)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig érő bőv Anglus Kaputrockba három nagy gallérra[l] (1/ 264).

tétel Ö: fel~, jó~, próba~.

tetem fn (3)

...segitts engemet az ő bóldogtalan tetemeinek felkeresésére, és eltakaríttatására (7/1483). Oh szép Szilvia, botsáss meg ezeknek ha nagy mérészség közelíteni a'te édes tetemeidhez, mert a' kegyetlen szükség kénszeríti azokat (7/1048).
tetemeinek (7/1498).
Ö: elefánt~.

tétemény Ö: jó~.

tetemes mn (3)

...higyje el az Úr, hogy most tsak ugyan nem adhattunk vólna pénzt az Úrnak, mert a' Klastromnak felette sok és tetemes költségei vagynak (1/2998). - ...eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését: most tetemesebb dolgok körűl forgolódik elmélkedésem (1/3172). Mi sértette meg az Úr betsűletét olly tetemesen? (1/2210)

teter (lat) (1)

Va e[s] teterrima pestis! (9/326)

tetet i (2)

Most új könyveket tétettem a' sajtók alá (1/1006). - ...a' hohér aggasson fel benneteket, majd ollyan helyre tétetlek, ahol nem örömest verseztek (1/ 2815).
Ik: fel~, félre~, le~.

tétethetik i (1)

Nem tudom, ha az sok Keserű, a' mellyet Amintás tapasztalt, sok utánna járás, szeretés, sírása, és kétségbeesése közbe, édessé tétethetett é tellyességgel valami jelen való édes által (7/1633).

tétetik i (2)

...és abba a pontba érzettem, hogy magam magamnál nagyobbá tétettem (7/510).
tétetett (7/1614).

tétetvén in (1)

Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/31).

tetéz i (1)

Leg nagyobb jóval tetéztél (9/488).

Tétis fn (17)

Mikor víg történettel tér vissza tehozzád Tétis, te sirsz Galatéa? (5/370)

tető fn (6)

Nézd ama Hegy' Tetejének Bértze az Ég felé mint száll (5/487). - ...tetétől fogva talpig reszketek (12/342). Ímé a kőszikláról lebukván száll fel Amintás a' minden vígasságok halmazzára és tetejére (7/ 1528).
teteje (7/311), Tetejét (5/221), tetején (7/1158).
Ö: hegy~.

tetőled hsz (15)

Elment valahára eggyszer te tőled, Glautze, az az izgága (5/126). Ah Tirzis, én mindég tartok a' te Szerelmedtől, a' te hűségedtől; ha tsak eggy fél pertzig vagyok is távol te tőled, azonnal azt mondja eggy kegyetlen gondolat, hogy te engem nem szeretsz, és nem vagy hív erántam (13/154). - ...valyon jutalmul eggy Árúlást érdemlettem é én te tőled? (10/518) - Azaz Enéás kéri azt tetőled, a' kit a' te Szívednek. a' kit a' te Kintsednek neveztél némelly Naponn (10/655). A' szerelem te hozzád köt, a'szerelem tetőled elválaszt (13/75). Tetőled függ az én Békeségem (6/105).
tetőled (10/65, 604, 775), te tőled (2/1503, 5/24, 231, 6/168), te tőlled (7/1635, 12/319).

tetszés fn (11)

...Néki egyéb munkái is meg érdemlik a' tettzést, mert most legközelebb Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevü játékot, németűl, azt mondták hogy az Övé, Bétsben is kedvet talált (1/2287). Mondom jo phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve, 1 pethak; de az Ur standes person hát? Tetszése szerént fizeth az Ur? (15/710) - A' jus az én tetszésem (10/316). - ...jó barátom, hűségesen véghez viszi tettzésemet, bizom én hozzá (9/155).
tetszésem (13/223), tetszése (5/155, 177), tettszésemet (1/52), tettzését (1/822), tetszésemhez (7/80), tettzéssel (1/1774).

tetszetes l. tetszetős

tetszetős mn (2)

De mellyik az, az annyira eggyűgyű Leány, a' ki kijővén a' bőltsőből azonnal ne tudja azt a' mesterséget, hogy szépnek lásson, hogy tettzetes légyen, hogy kedveltetésével gyilkoljon (7/664). - ...ezért a' Makra pipáért, a' mellynél én ugyan tettzetősebb formájú pipát még nem láttam (1/473).

tetszhetik i (1)

Oh esztelen! ihol te éppen azt a' bizonyságot kívánod, a'melly néki nem tettzik, és a' melly igazság szerint nem is tetzhetik 's neked keresni nem kell (7/947).

tetszik i (67+3)

...szép ember osztán az Ur félig magyar félig német mégis tetszik (16/527). No hát hogyh tethszett az Urak[na]k a' játék, nekem ugyan tetszett (15/1051-2). - ...örömmel olvasták 's hallgatták Vitéz hazafi társaiknak a' Poétáktól készültt ditséreteiket, a' kiket asztaloknál is tartottak, és azok nélkűl az Úriás ebédek izetleneknek tettzettek (1/2271). Ugy tetszik, mintha az én megjelentt örzö angyalomat látnám a' kis aszonban (15/835). Vezesd, a' hová néked tetszik, Angélika, Istenasszonyom a' te hívedet (13/ 19). Németesen bántam vele, a' Német tesz úgy: Tettzik, nem tettzik, kefurt (1/3193-4). Mivel tetszett magát mulatni a' Kis Asszonká[na]k? (15/532) - Tessék hát lejönni a' kertbe nézzük meg és egy uttal arrol is beszéljünk, a' mit a' minap tetszett az Urnak emliteni (15/640).
tetszik (5/208, 7/33, 94, 100, 165, 269, 545, 10/119, 168, 305, 559, 582, 821, 11/84, 13/223, 277, 432, 501, 592, 654, 15/72, 523, 577, 947, 16/154, 687, 763, 775), Tetszik (15/586), tettszik (8/49, 12/532, 748), tettzik (1/427, 446, 631, 1527, 2009, 2351, 2714, 7/773, 775, 946, 1329, 9/94, 118, 713, 12/135), tetzik (7/853), tetszett (7/132, 10/271, 15/94, 1055, 16/1188), tettszett (16/1186), tettzett (7/513, 710). - tettzene (12/786). - tettzeni (1/2423, 7/855, 939).
Ik: ki~, meg~.

tett1 in (3)

Hát a' Steropes és Brontes' báttya a' kevély Polifémus, a'kinek haragjára gyakrann reszketnek a' Tsillagok, megzabolázván mindenkor az ő tsúffá tett Lelkének belső indúlatait, kénytelen lessz é eggy gyáva asszonynak bosszantásit (vilipesa) eltűrni, tsúfot űzéseit elszívelni? (5/319) - Miért nem gátoltad meg őtet? talán az a' tett esküvésed állott előtted , hogy őtet meg nem tartóztattad? (7/1443) - Az Úr egyenességét tisztelem, 's rólam tett pompás ditséretét köszönöm (1/2428).
Ö: fel~, ki~.

tett2 fn (8)

...én pedig köszönöm édes Ösöm vitéz tettei körül véghez vitt fáradozását (1/1453). Te a' magad tetteiddel semmit sem gondolsz, és a' más tetteit akarod tudni (7/247-8).
tettek (1/1140), tetteid (7/564), Tetteimet (1/1142), tetteiket (1/2267), tettemért (1/2650).

tettet i (6)

De hát az asszony aluszik vagy tsak tetteti? (16/ 954). - ...tsak tettetel és engemet kísértesz (7/668).
tettetem (6/44). - tettess (5/296, 13/360), tettessen (10/698).

tettetés fn (2)

Az Embereinket feleszeltem, h[ogy] majd tettetésből eggy hadi Zenebonát indítsanak (6/7).
tettetés (13/269).

tettetett in (4)

Elárultattunk, óh Királyné. (Tettetett félelemmel.) (10/423). - ...az eggyűgyűkés Silvia, megesvén szíve az én bajomon, ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/394).
tettetett (7/1534), Tettetett (1/1229).

tettetődik i (1)

Te játszol igazán az én fájdalmammal, és osztán, ámbár látod is az én szerelmemet, vagy nem gondolsz azzal, vagy tettetődöl, vagy nem érted azt meg (13/421).

tettetvén in (3)

Ugyan is tettetvén, mintha eggy méh megtsípte volna az én alsó ajjakamat, kezdettem sírni (7/390).
tettetvén (7/70, 403).

tetű Ö: vak~.

Teufel (ném) (1)

Der Teufel! nem vagyok Capabel ezt a' nyers dohányt meg gyújtani (1/564).

téve in (3)

Vitetvén enyhős Halomra El nefelejtkezzen soha Régi Erdejéről S Annak hiv Kezéről, A' ki őtet termekennyé És gazdaggá téve Minden zöld ággal Minden Vírággal (12/571). - ...már akkor bilintsre voltam téve (16/1066). A' Betsületnek, a Hűsé[g]nek elég van téve tökélletessen: l.[eg] alább nyerjen már a' Szeretet is egynéhány [szem]pillantást (12/ 797).
Ik: el~, ki~.

tévedés fn (1)

Lipittlotty meglátta a' kitett számokat, és el hitte, hogy valosággal azok jöttek ki a' Lotterián, igaz hogy mondta is az expeditor, hogy jó szómért és pénzemért éppen azokat tette ki a' Táblára, és azután mintha tsak tévedésből esett volna úgy rakta ki ismét a' valósággal ki jött számokat (16/710).

teveled hsz (7)

...a' tsendes éj, és a' homályos tserék nem tsinálhatnak én bennem borzadást, ha te véled vagyok (13/ 656). Teveled akarok szollani (16/731).
te veled (5/234, 7/1001, 12/888), te véled (5/404, 11/101).

tévelygés fn (4)

Ha hosszas Tévelygésed utánn nyugodalmat, és Hajlékot keressz, ímé e' Partonn ajánlja az néked az én Néném (10/19). Kedves Elizám térj ki tévelygésedből, senki sem ámit tégedet (12/808).
tévelygéseknek (7/538), tévelygéstekn[ek] (9/510).

tévelygő in (1)

Fedezd fel a' valóságot, hadd láthassam annak világánál sok felé tévelygö gondolatimat (1/2065).

tévén in (2)

Tudja meg ezt: azonba' lásson engemet az ő bosszújára eltsapni azt a' fejet; és azzal az Enéást eggyűvé tévén vinni azt az én megbántott Királyom Lábai elibe (10/326). Én el bútsúztam; 's ö elébb nagy nézést tévén reám, meg hajtotta magát 's eggy sohajtással mint a' villám előlem el tünt (1/3136).
Ik: félre~, le~.

téveszt i (1)

Én eggy Farkast kergetvén a' legméllyebb erdőbe gázoltam bé, úgy hogy abba útat tévesztettem (7/ 1239).
Ik: el~.

tévő Ö: csuda~, jól~.

Theoreticus (lat) (1)

Mirabilem artem magyca[m] Theorio Practica[m] (9/635).

Thersites fn (1)

Akhillessel ül Therzites a' Nagy Hérók sorába (1/ 2512).

Thököly fn (1)

Haj Rákotzi, Bertséni, - Tököli Nemzetünknek régi hires magyar vitézi (15/427).

t. i. = tudniillik

ti nm (58)

Agenorhoz, és Tamirishoz Ti sem fogtok Jobbágyok maradni (12/1028). Oh édes számjaim! 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! ti szabaditottatok meg engemet attol az alatsonyságtol, hogy én a' vén Karnyónénak pénzéért hizelkedjem! (16/444) - Ti gyengéded szelletek, Mellyek fúvtok körűltem, Hallgassatok, szűnjetek, Jön már vissza kedvesem (13/755). Te Zsidó! azt mondják hogy ti a' nyúl bürt selyem kalapnak szeditek (15/213). Szerető Istenek, hálát adok a' Ti Ajándékotokért (12/325).
L. még benneteket, titeket!

tibennetek hsz (2)

Ti bennetek akarták az Istenek, hogy származzon az én szerelmem (13/709). Zöld ligetek Ti bennetek Öröm lenni A' Laurusok És myrtusok Árnyékába pihenni (1/177).

tied nm (13)

Nem használ már síránkozni, Nem tiéd többé Tirzis, Hívségtelen Likóris! (13/456) - ...mitsoda sírás ez a' tiéd? (7/1341)
tiéd (7/1292, 1475, 9/524, 12/846), tieid (7/251), tiédet (12/866), tiednél (10/245), tiédnél (7/845), tiédtől (1/1596), tiéddel (1/204, 7/151).

Tigrínó fn (1)

...Tigrínó az én hüséges kutyám, melly soha az én óldalomtól se hegyen se tserén el nem válik (13/ 132).

tigris fn (9)

...most 3 Esztendeje lessz kereskedés végett Grétzb[e] ki mentem és akkor Grétz és Triest köztt az akkori időb[e] az ottan koborló Frantziáktol (:oh! még most is előttem a' vért szopó Tigrisek képe:) elfogattattam! (16/1057) - De mikor születtek valaha a' szelíd Juhoktól Tigrisek, vagy a' szép Hattyúktól Hollók? (7/171) - ...ő az ő gyermekeit is maga szoptatta és nevelte fel, nem ugy mint a mai Galant Tigrisek (15/560).
Tigrisek (7/198, 866), Tigrisnek (7/657), Tigrisekre (7/305), tigrisnél (7/1297), Tigriseknek (7/202).

Tigris fn (2)

...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni, mikor a' levegőbe levegővel fognak legelni a' szarvasok, 's mikor a' folyóvizek megváltoztatván az ő árkokat és fojásokat, a' Persa, Sequánából; a' Frantz, a' Tigrisből fog inni (7/838).
Tigris (13/723).

tiköztetek hsz (1)

...tisztelt emlékezett lenne talám hosszas Idökig az én Nevem ti köztetek (12/584).

tilalmas mn (2)

Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang. Sőt hogy a' Kis Asszonnyal titkos és tilalmas szövetséget tartana. Tilalmast, mert' törvényest a' méla Tempefőié nem lehet Gróf Fegyverneki Kis Asszony (1/3364).

tilleget i (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost a' csutsát látatlanul a' szájába fogván tilleget duda hangot (15/451).

tilt Ik: meg~.

tiltva Ö: meg~.

timeo (lat) (1)

Quid times, quid horrescis D[omin]e Antal Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus (9/239).

Timon fn (1)

...én is ollyan bolond vagyok m[in]t ti, v.[agy] m[inde]n e[mbe]reket, 's azok[na]k m[inde]n [me]g határozásait gyűlöli, m[in]t az Athenébéli Timon, a' kinek tsak ugyan alig ha tőbb esze n[em] v[ol]t m[in]t Batálion Handoursnak (9/589).

tinéktek hsz (4)

...eggy pár fejér, tiszta fejér galambot áldozok mellette tinéktek, dede nem ölöm meg az ártatlanokat (8/83). Vídám élő fák, zőld fűvek, és tiszta vizek, tinéktek köszönik az ő nyúgodalmakat Angélika és Medóró szeretők, és mátkák! (13/564)
tinéktek (5/414, 12/618).

tinó fn (1)

...de hamarább rá mehetnék eggy Tinónak eggy Medvének eggy Tigrisnek meg szelídítésére, minteggy eggyűgyű Leánynak (7/656).

tinta l. ténta

tipográfia fn (1)

Hát hógy van a' Typographia? (1/1005)

tipográfus fn (13)

Esméri a' Kis Asszony azt a' Betriegert, a' Typographust? (1/85)
Typographus (1/14, 81, 86, 91, 94, 121, 125, 298, 1468, 2755, 2876).

tipográfussság fn (1)

Azért én velem ne feleseljen Typographusságod, hanem tselekedje azt a'mit Német természete magával hoz (1/2689).

Tipptopp fn (62)

Tipptopp Lipittlotty Szelepurdiak (16/7). Boris és Tipptopp. TIPP[TOPP] Boriskám jöszte jöszte valamit mondok (16/335-6). - ...Lipittlotty egy pisztolyt tartott a' Tipptopp mellyének, mely tsak porozvavolt (16/931).

Tipptoppné fn (2)

Ne félj édes Boriskám te leszel Karnyóné Asszonyságnak, vagy is már akkori időhöz szolván Madám Tipptoppnénak és igy mossiő Tipptoppnak is belső szoba Leánya (16/397).
Tipptoppné (16/412).

tirann fn (4)

Tamirisz futó Fejedelem Asszony, Strátó Tirannak Leánya, Agénornak Szeretője (12/6). Most mondhatsz már méltánn engemet Tirannak (10/944).
Tirannak (10/934), Tirantól (12/44).

tirannus fn (6)

...az a' valóság nélkűl való haszontalan név, az a' tévelygéseknek bálvánnya, az a tsábitás bálvánnya, az a' melly annak utánna az eszelős kösségtől tisztességnek neveztetett (a'melly a' mi természetünknek Tirannusává tette őtet) az ő alkalmatlan kínzásait nem zavarta a' szerelmes nyájnak víg édessége közzé (7/541). - ...az én Pásztoromban Nem olly Tyrannus Sziv van (12/859).
Tirannus (10/614), Tyrannus (12/588), Tyrannusnak (1/1105), tirannusnak (13/84).

tirannusi mn (1)

Minden kegyetlen Kínnál kegyetlenebb, Kín, az a' vadon Pillantat, melly kétfele szakaszt eggy Szívet. Olly tiránnusi Gyötrődés, hogy eggy Lélek azt nem bírja (10/781).

tirannusság fn (2)

Nyomorult szivem! azt gondoltad, hogy a' Szerelemnek mínden Tyrannuságait kiállottad (12/925).
Tyrannusság (12/908).

Tírus fn (2)

Emlékezz reá, óh Díó, hogyann jöttél Tírusból: és mitsoda kétségbe esett tanáts vezetett téged e Partra (10/131).
Tírusnak (10/833).

tírusi mn (3)

Követője a' Tírusi Királynénak: Ozmídás vagyok én: Ciprusba vólt a' Bőltsőm (10/203). Annak a' nagy Tágasságnak egy Része, a'melly körűl van keritve a' Tirusi Herkules' hires Templomának Tornátzaival (12/936).
Tirusi (10/158).

Tirzis fn (139)

Tirzis Amintás Pajtása (7/6). Ah Tirzis, Ámor feleljen én hellyettem (7/923). Akarom látni, mire mehetett Tirzis, és ha semmit sem tsinált, elébb mintsem magam legyek semmivé, megölöm magamat (7/850). Tirzis, pásztorlegény, Likórisnak a' szeretője (13/7). Fussunk, kedves Tirzisem! (13/167) - Ha Orlandót meg nem nyered, Tirzist el nem fogod veszteni (13/476).

Tisza1 fn (2)

Uram mikor én a' Tisza mellett jártam mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak (15/377). Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3394).

Tisza2 fn (1)

Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).

Tiszántúl fn (1)

Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl Tiszántúl, Tsuporbúl, Bor tsordúl (1/3396).

tiszt fn (4)

Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé (16/490). Más az Amintás' Tiszte, más a' Sándoré (12/140).
tisztek (1/555), tiszteit (13/646).
Ö: hadi~.

tiszta mn (32)

...egy tiszta viz erre ujjitja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek között, most elbuvik, majd fel űti magát, s' utoljára eltűnik (12/738). Pófoknak a' Gazdának mondjátok meg hogy méressen örleni való tiszta búzát, kiki munka után lásson (15/125). Gyászos Felhő a' Napot fedje el, vagy nyíljon ki a' tiszta Ég (10/702). - ...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám, Királyi jótéteményének kipótolására, és bár tisztán vagy reketten énekel is ő azt meg nem útállya (7/830). Hidgye el Nagysád a tisztán látó Villággal, hogy a' Méla Tempefői a' mint őtet méltóztatik nevezni, sokkal józanabb[an] gondolkodik a Világiakról, és az Erköltsiekről mint a Nagysád Német könyvének irója (1/431). A' tiszta nyájasság hol örűl Jobban mint a' Parnassus körül (1/172). Az ő lelke bátor, az ő szive tiszta, most ő méltó, hogy neki dolgozzunk (2/1454). - ...uj tűzzel fogom az én indúlataimat e' kis oltárón lángszínnel ki ábrázolni, eggy pár fejér, tiszta fejér galambot áldozok mellette tinéktek, dede nem ölöm meg az ártatlanokat (8/83).
tiszta (1/166, 5/202, 7/493, 687, 1100, 8/139, 9/484, 550, 11/44, 118, 12/516, 547, 13/33, 543, 547, 564, 684, 16/564), tisztán (8/243, 12/541), tisztább (1/ 3370, 13/17), tísztább (5/422), Legtisztább (16/304).

tisztaszavú mn (1)

Én a bőlts Elpinus' Barlangjába akarok menni: ha még életbe van, aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján (7/ 1098).

tisztátalan mn (2)

...mossa azokat az esső, és hánnya vesse a' szél, és tisztátalan lábaival tapodja azt a' nyáj, és az útazó (7/625). Én nem fertéztettem meg idegen (szentségtelen) áldozatokkal a' ti Oltáritokat: sem soha tisztátalan lángokkal nem füstöltettem azokat a' ti bosszantástokra (10/978).

tisztel i (17+9)

Zsembelődik rám, mégis szerettem: győtőr engemet, 's még is tisztelem ötet (12/763). Én tégedet mint győzőtt tisztellek, mint Herost betsűllek, szeretlek mint jol tevőt (12/958). Hanem Lázár énnekem most elkell sietnem az Asszonyságot tisztelje nevemmel (16/494). Lessz szerentsém tisztelni az öreg urat? (15/718) - De ó drága Tökkolopy Úr Kit tisztelek itt előttem? (1/2361)
tisztelek (14/52); tisztelem (1/2428, 7/833, 15/967), tiszteli (10/832, 15/156), Tiszteli (1/2406), diszteli (15/390), Tisztelik (15/1034), tisztellek (8/50). - Tiszteld (1/2308), tisztelje (15/967, 16/317). - tisztelni (1/430), 15/56, 470, 531, 922, 16/122, 1097); tisztelnem (1/2451).
Ik: meg~.

tisztelendő mn (4)

De ha tehére n[em] lészek a' Préses Úrnak Ezen tudós facultásnak És az egész tisztelendő Fülelő Companiának Ezt a' kérdést teszem fel (14/144). Most Tisztelendő Atyám az utolsó próbához fogtam (1/2946). TEMPEFŐI T.[isztelendő] Szabó Dávid Úr az? P. KÖTELES Nem az T.[isztelendő Révai Miklós Ur (1/3027-8).
Ö: fő~.

tisztelendőség Ö: fő~.

tisztelés fn (3)

Boldog Sorok! mellyek azért érdemeltek tisztelést és szeretetet, hogy az ő szivéből tsorogtatok irótollába (1/3093).
tisztelése (6/116), tisztelésére (1/30).
Ik: meg~.

tisztelet fn (32)

Mert megnem nyomott Tsokokat, az ő háládatos Tiszteletének jeleül ar[ra] a' kézre, a' melly őtet Királyságra emeli (12/501). - ...és ha Királyi tiszteletet nem érdemlek is: van leg alább ollyan szívem melly a' bosszuságokat elnem tűri (12/278). De apropo hol legyen a' Kis Asszony sajnállanám elszalasztani személyes tiszteletem szerentséjét (15/521). - ...ki magyarázhatatlan örvendezéssel örvendek, és ts[ak] n[em] meg reped a' szivem örömembe, hogy Nagyságod méltóságos személlyének tiszteletére, 's udvarlására lehetek (1/ 398).
tisztelet (1/994, 1802, 7/835, 12/504), Tiszteletem (12/888), tisztelete (1/1631), tiszteletet (1/338, 9/472, 10/323, 12/271, 15/556), tiszteletemet (15/149), Tiszteletedet (10/871), Tiszteletnek (10/1030), 12/629, 890), tiszteletéből (1/271), tiszteletre (1/2452), tiszteletére (1/3022, 3034, 16/786), Tiszteletére (1/2358), tiszteletekre (15/599), tiszteletünkért (1/1770), tisztelettel (6/95, 7/1070, 8/73, 14/168).

tiszteletes mn (5)

Ides Tekintetes, Tisteletes, Nagyságos, Miltóságos Ur, miltóztassék a' Milt[óságos]. Urhoz be menni la (9/606). Engedelmével a' tiszteletes Praesesnek Hippocrates gyermekinek (14/130).
Tiszt[eletes] (9/59, 231, 256).

tisztelhet i (3)

Hazám Moecenássai, Polliói! tisztelhetnétek itt is eggy Virgiliust! (1/2146) - Ah! álázatos szolgája az Ur[nak] örvendek, hogy tisztelhetem az Urat és pedig vidám ortzával 's éppen igen szép habitusba tisztelhetem az Urat (16/171-2).

tisztelkedhetik i (1)

Sajnálom hogy semmi olyas különössel nem tisztelkedhetem, külömben is a' nevezetes dolgok már tudva vagynak (15/139).

tisztelő in/mn/fn (6)

I. in Imhol vagyon, Nagyságos Uram eggy tsekély munka, a' melly eggy Hazáját 's a' Hazának jól érdemlett Naggyait érzékeny szeretettel tisztelő hazafinak tollából folyt ki (1/1384).
II. mn Eggy Deák hagyta nálam némelly verseivel, minthogy még illyen takaros figurájú Debretzeni pipát nem láttam, el kértem tőle, mellyet ő által is adott eggynéhány tisztelő versekkel (1/468).
tisztelő (1/1340, 3119, 9/479).
III. fn Mindenütt a'hol járkálunk Ezer tísztelőt találunk Mind a' köz Nép mind a' Nagy Urak, Egész belénk bolondúltak (14/23).

tisztelt mn (4)

Jaj Kedves Szerelmes Feleségem. Szent árnyék lebegjen tisztelt hamvaid felett (9/787).
tisztelt (5/417, 12/583), tíszteltt (5/418).
Ik: meg~.

tiszteltet i (1)

Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/ 3111).

tisztes fn (1)

...én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a'Tartományt pusztito Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1063).

Tisztes fn (61)

TISZTES Öreg Uri ember (15/4). Történik a' Játék a' Tisztes Úr' Kastélyábann (15/12). Lehelfi tesz széket a'Tisztes alá (15/145). - ...de most mivel Barátim tudtomra adták, hogy a' Pappenhaim Urnak, nagyobb culturára mentt Kis Asszonyát is ha tetszik megnyerhetem tehát ezt a' czedulát tsak vidd el az öreg Tisztesnek (15/948).

tisztesség fn (8)

Gyűlölöm az ő szerelmét, mert gyűlöli az én Tisztességemet (7/173).
Tisztesség (5/440, 7/555, 562), Tisztességnek (7/64), tiszteségtől (7/1347), tisztességnek (7/540), Tisztességnek (7/1335).

tisztességes mn (4)

Tisztességes és nagyra betsülendö nevének tiszteletére, és egy uttal az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére nékem p[e]d[ig] egy kis collatio végett való áldomási bé fordulásra irattattak (16/785). Tisztességes magyar fő hajtással (1/ 455).
tisztességes (1/2994), tisztességesen (15/1045).

tisztít i (2)

Ah mit beszél maga Fenekes az a' Tubák a' szemet tisztígya az órát tisztigya szárogatya (15/754).
Ik: ki~.

tisztség fn (1)

Nem esméred a' Nagyságokat, és a' Fő Tisztségeket (12/123).

tisztul Ik: ki~.

titeket nm (4)

...Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket (1/2916).
titeket (7/698, 13/705), Titeket (13/616).

Titirus fn (18)

LIKÓRIS, pásztorleány, Tirzis' szeretője, az öreg Titirus' Leánya (13/5). Tartsd, Titirus, tartsd jobb haszonra a' te szives szolgálatodat (13/28).

titkol i (2)

Miért titkoltad édes Atyád előtt magadat Kegyetlen (9/773). - ...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol (7/ 552).
Ik: el~.

titkolódik i (1)

Ne titkolodj semmit is, Eggy nem tudom mi most is Azt mondja pirúlásodban, Hogy Nítze Szerelembe van (11/37).

titkolván in (1)

Vétkes vagy, ha szerelmes vagy: De titkolván Tüzedet Piszkolod hasonló nagy Bűnnel tiszta Szívedet (11/42).

titkon hsz (1)

Sőt néha még, mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot (7/1345).

titkos mn (7)

Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang. Sőt hogy a' Kis Asszonnyal titkos és tilalmas szövetséget tartana (1/3363). Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására: azutánn ha eggyszer Kinyilatkozik nyilvánságos erővel fogom én az ő Lelkét ostromolni (6/34). Én szivemből kivánom, virrasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre, 's hallgassa meg az én titkos óhajtásaimat! (1/3060)
titkos (1/2986, 7/402), Titkos (16/967), legtitkosabb (1/3124).

titok fn (12)

Akkor Tirzis egésszen értésemre adta az ő titkait, és szorongó szerelmeit (7/1589). Hanem hogy még is inkább titokba maradjak, hogy ő rám ne akadhasson a' jegyekből, leraktam a' szárnyaimat, a' Puzdrámat, és az Ívemet (7/47). Oh a' mi szemeink előtt idegen és béláthatatlan titkai a' fátumnak! (1394) - Nints benne semmi titok, azt meg mondhatom, még némelly Pártfogókat fogok keresni, a' kikhez bizhatom (1/1909).
titok (1/3214), Titkokat (12/292), titkomat (9/765), titkát (7/411), titkat (13/101), titokra (7/372), titkaidig (7/967), titkokkal (7/1521).

titőletek hsz (2)

Ő kűldi néktek, a' mit ti tőletek elvettek, a' flotát és a' tsengettyűket (2/1369). Nem kértem én annyit ti tőlletek (12/640).

tittyentottyan i (1)

Horgas lába tittyentottyan Sován fara edgyet lottyan (16/362).

titulus fn (2)

...én ugyan inkább veszteném el eggyik falumat, mint eggy valamellyik titulusomat (1/1132).
titulusok (1/1126).

Titus fn (1)

Tudom ugyan, hogy nem úgy tesz jól véled mint Moecenas Poétával, hanem mint kegyes szivű Titus nyomorúlttal (1/1650).

tivéletek hsz (2)

Hazám árva Múzsái! ne mondjátok meg a 'Késő Maradéknak, hogy vólt ollyan idő, a' mellyben a' Pesti rabok' laistromában ollyan is vólt irva, a' kit a' ti véletek való barátság, 's a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2060). Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek Istenétől elpatvarkodni? (10/1031)

tivornyázik i (0+1)

Az örökség tselekedttette ezt veletek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2984).

tíz szn (9)

...szerentsés játtzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot. Másszor tiz tarók mellöl el nyerte (1/1148). Tanúlnak is azok, ott a' [na]gy Corpus Juris, Verbötzi, Huszti, 's más nagy Grapsák, elég az, úgy tudják azt mint a' tiz újjokat (1/937). - ...az ember fel kél 9 órakor 10ig frizérozzák, 10kor a' Táblára megy (1/2235).
tiz (1/2499), thisz (9/638), 10 (1/1040, 1044, 9/198).

tizedik szn (12)

Tizedik jelenés (16/1026).
tizedik (15/726), XDIK (9/294, 692), X. (1/1813, 3077, 10/298, 783), 10. (4/97, 5/239, 544, 12/12).

tizenegyedik szn (9)

Tizenegyedik jelenés (15/800).
tizenegyedik (16/1131), XIDIK (9/704), XI. (1/3163, 10/341, 798), 11. (4/108, 5/258, 557).

tizenharmadik szn (6)

...a' XIII.d. ik Százig, a Világfélte Hérósok markábolis leejtettem a' haláltól kövén köszörült kardot (8/112). XIII. Jelenés (10/375).
XIIIDIK (9/339, 820), 13. (5/582), 13 (5/304).

tizenhat szn (3)

16 f.[orint] 16 xr sat. (16/99-100). Kend is engedjen, én is engedek, a 16ból szerentse pénznek el engedem az egyet birja' békével ked (9/96).

tizenhatodik szn (5)

Tizenhatodik jelenés (2/1362).
XVI. (10/422), 16. (4/131, 5/425, 612).

tizenhetedik szn (4)

Tizenhetedik jelenés (2/1375).
XVII. (10/465), 17. (5/441, 620).

tizenkét szn (13)

...más nap el indul, tizenkét szekeret [me]g rak pizzel, tizenkét regement katonával (1/6856).
tizenkét (1/703, 706, 707, 713, 726, 729), 12 (1/814, 5/298, 9/85, 93, 99).
Ö: tíz~.

tizenkétszeres Ö: tíz~.

tizenkettedik szn (7)

Tizenkettedik jelenés (15/846).

XIIDIK (9/323, 714), XII. (1/3189, 10/358, 863), 12. (5/570).

tizenkilenc szn (2)

...a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/623).
19 (16/98).

tizenkilencedik szn (3)

Tizenkilentzedik jelenés (2/1413).
XIX. (10/971), [1]9. (4/157).

tizennégy szn (1)

Egy mantseszter tsizma... 14. f.[orint] 6 xr (16/90).

tizennegyedik szn (3)

XIV. jelenés (10/393).
14. (5/334, 592).

tizennyolcadik szn (6)

Hálá a 18dik Seculum végének, ki kezdenek már a' magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/548). Tizennyoltz[adik] jelenés (2/ 1384).
XVIIIDIK (1/1072), XVIII. (10/521, 950), 18. (4/ 140).

tizenötödik szn (5)

Eggy igen nagy Solennitás fog nálunk mához tizenötödik Napra lenni (1/3001).
XV. (10/408), 15. (4/122, 5/409, 602).

tízszeres mn (1)

E' bizonyosan Hunniás. Boldog Isten! Hunniásba tizszeresen pakolni a' Tarókot! (1/2595).

tíztizenkét szn (1)

Annakutánna annyi századok lefolytában a' termékeny Magyar Nemzet tsak tiz, tizenkét vitézt szültt vólna? (1/1434)

tíztizenkétszeres mn (1)

Hát még mikor a' Tarókot tiz tizenkét szeresen takargatják a' Hunniásba? (1/2606)

fn (3)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a' posványok között fekszik eggy szigetetske, azon felyűl eggy tiszta és tsendes (7/688).
tónak (13/396), tóba (7/553).

toalett fn (2)

Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után (16/222). Eggyik azt mondja: Szégyen a Királynak, hogy mindég a' Német Dámák toaletjénél süti a' makkot (1/1221).

tojik i (1)

Bankát tojt a filemüle (9/781).

tokajer fn (1

Kell bizony (lassabb hangon), Német Dáma, osztán meg kártya, osztán meg Tokáyer (1/2195).

tokos mn (1)

Ez a' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a'sok tokos pór könyv rontja el (8/210).

tol Ik: előre~, ki~, meg~.

toldás fn (1)

...örömest elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat. de nem az ő Kegyelme betsületes személyéért ám; mert az a' Kankalékos Ludvértz kapna az ollyan vázon, hanem azért az egy két ezer forintotskáért, a' mit toldásba kapna az ember vele (16/383).

Toldi fn (2)

E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona' Ez Orbis novus detectus 'Ez Heverés' párnája (1/ 2371).
Tóldit (1/2523).

toldván Ö: hozzá~.

tolerantiale (lat) (1)

Consequenter a jőn ki a' Species factibol, hogy Ked Pofók az edictum tolerentiale, Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/290).

toll fn (6)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a' bikát, hogy szarvával ökleljen, és a' pávát, hogy az ő szemekkel tarkázott tollainak pompáját kiterjessze (7/671). Hogyne rázná ki a' Magyar iro kezéből a' tollat, ama méltó keseredés, melly az ő megvettetéséből származik? (1/2099) - ...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett (7/ 981).
toll (1/3128), Tollaknak (5/357), tollából (1/1384).
Ö: író~, strucc~.

tolvaj fn (2)

Eregy the gyilkhos tholvaj bizony thán the vagyh a' Phihó (15/241). Én is most probáltam edgyet tanulni a' Siller tolvajiból, ott ez a' vers vagyon reája (15/ 108).

tompa mn (2)

Lőjje Ámor tetszése szerint az ő nyilait az én Mellyembe, mert az ő nyilai tompák én rám nézve (5/178). - ...'s m[inde]n érzése tompa andalgásba merűl (9/368).

tonus (lat) (1)

consensus tonorum a' Musikába (2/1507).

tónus fn (1)

De az én Hamburgi Kalapom még nagyobb szerentsére vágyik, még ő igen magyaros, én sokkal auslendisebb tonushoz szoktam (15/935).

toponári mn (2)

...no így fogja a' hegedüt (:mutatja neki a Sidó:) a' Thopónari Zsidók is így fhogják (15/697).
Thopünáriak (15/685).

toppan Ik: oda~.

toprongyos mn (1)

De már azt tsakugyan e nem Szenvenném ám az Apádnak is hohár tsikozta toprongyos Zsidaja még te pogánnak mondod az én Gazdámat (15/231).

tor fn (1)

Toros kábosztát édes Fiam! azt is az Anyád Torjáb[a] (16/871).

torkolat fn (1)

Ezek, a' mellyeket én mérészül tapodok, az Avernusnak torkolatjai é, vagy a' tsillagok? (13/720)

torkos Ö: róka~.

tornác fn (5)

No ts[ak] menj ki purgye, most mingyán álj oda a' Tonátzba (9/265). A'Palota Tornátza (10/268). Annak a' nagy Tágasságnak egy Része, a'melly kőrűl van keritve a' Tirusi Herkules' hires Templomának Tornátzaival (12/936).
tornátz (1/1305), Tornátz (10/708).

torok fn (3)

Kívánja hogy én ki tekerjem torkomból a' nyelvemet? (13/741) - Az a' tiszta Patak Melly már kis habjait A' tenger Torkának Botsátja itt (11/120).
torkát (7/1425).

torony fn (2)

Hányan tsalták meg már tsak tudtomra is, még is hitt nékem is a' bolond, azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok, pedig szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/ 441). De hol lesznek az oda való szekerek? a' Veres Toronynál? vagy hún? (8/186)

toros mn (1)

Toros kábosztát édes Fiam! azt is az Anyád Torjáb[a] (16/870).

torto (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

tót fn (1)

Ütné a' jó Szerentse mind azt a' sok Istóriát, hadd veszne rajta a Tóton mind eggy szálig (8/212).

totus (lat) (3)

Ide fogok állani in tota massa az ajtó eleibe (9/278). Mit tsinál a Feleségem, ha el talál vinni a' Canistota mater (9/291).
tota (9/812).

tottyan Ö: tittyen~.

tova hsz (3)

...menj tova, és verd ki az álmot a' méltóságok' és hatalmasok' személlyéből (7/567). A' Szép Elizát láttam, most tova: miért buvik el? (12/411) - A Kis Asszony igaz Culta személy lévén, nem szokott ide 's tova portyázni, flangerozni (15/58).

tovább hsz (29)

Most siess tovább! téged' hiv a' magad szava (2/ 1495). - ...'s kivánom, hogy a' culturaba tovább is előmenjen (15/969). Hanem én most nem maradhatok tovább el kell mennem (1/3375). 'S mostann, minthogy talám eggy két perttzel tovább találtam alunni, mint másszor, lomhának nevezel engemet (11/24). Héj, Szuszmir mondd tovább, 's mi lett azután belőle (1/830).
tovább (1/124, 553, 740, 862, 1208, 2/1379, 1427, 7/1105, 1498, 1584, 8/45, 151, 203, 222, 10/359, 12/ 252, 939, 948, 1047, 15/35, 966), Tovább (1/581, 884, 12/398).
Ö: elébb~, hova~.

továbbat hsz (4)

Intett, hogy annak véget vessek; ez úttal ő kiszabadit engemet, de a' még továbbatt lessz (1/1645). Orlandó, Likóris, és továbat Tirzis (13/393).
továbbat (12/18, 15/906).

továbbszökik i (0+1)

Nem is szapad nekhi tovább szökni; m[ert] az Ibnafalorár n[em] ereszti (9/706).

tő1 fn (4)

...megesmértem eggy nyílvesszőről, a' mellyet magam kezeivel lőttem a' füle tövére (7/1242). En a' barlangomba valék, melly a' vőlgy mellett fekszik, 's minteggy a' hegynek tövében a' mint aláfelé domborodik (7/1569). Elfelejtvén a' Szerelmeket Ha felgyúlok Dühösségtől, Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől (5/596). Csak verset mondasson az Ur vele, már én hallottam tölle ollyan szépen kimegy mintha tőre szednék (16/773).
Ö: bodza~.

tő2 l.

több szn (82)

...mennyi pénzt fog hát énnékem keresni az én műhelyem Magyar Országba, a'hol több a' Gróf mint a' Typographus (1/94) - ...negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb (1/2216). Ördög illyen amollyan! már a' nagy bosszúság! Hm! hm! hiszen már a' tsak több mint disznóság! (1/2172) - A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ángulosoknak apró lépései után (1/2087). No jó, vannak tőbb emberek is én hozzám hasonlok (2/1520). A puskát el kapja, ki lövi. A Hajdúhoz üti. Ne gaz ember Kell több? (1/2781) - El bírhatja már az én sebhetett oldalam a' több tagjaimnak terhét (13/30). - khértem azt a hitván nyul bürt 5 krajcáron; és még Phogánnak mondott érte a' Szomszíd Uram, pedig nem is ér többet (15/284). - ...várjuk őket ide Kanisára reménylem az Ur többet hallott felöle (16/ 487). Hallod, a' Szerető Agenor az én fel emeltetésemet tőbbre betsülli az ő szerelménél (12/965). A' Kis Asszony a' Professor Urral, némelly Német Poétákról discurrált, 's a' többek között azt mondotta, hogy a' mint vélekedik a' Tavasz nevezetü versetskét Lessing irta (1/540). Vóltak többek is sokan (1/1424).
több (1/106, 1229, 2029, 2068, 2091, 2519, 2964, 3178, 7/941, 9/438, 687, 741, 10/974, 11/110, 12/ 592, 13/262, 747, 15/452, 545, 16/62, 79, 743, 751, 1110, 1183), Több (1/823, 2148, 2559, 15/354), tőbb (9/590, 12/866), Tőbb (1/1051), többek (1/289, 1144), többék (1/441), többet (1/587, 926, 1024, 3041, 3133, 3145, 7/251, 252, 278, 9/331, 736, 10/ 455, 568, 12/378, 15/669, 1030, 16/308, 742, 813, 1183), tőbbet (2/1441), Többet (10/569, 11/46, 13/ 63), thöbbet (15/660), Töphet (9/117), többeket (16/ 491), többe (9/644), többre (1/1529, 5/237, 16/209), legtöbb (16/220), Legtöbb (16/1134), leg többet (1/ 505, 1998).

többé hsz (49)

Ne kinozz engemet többé, hagyj engemet magambann (10/605). Bizonytalan lévén az én Fátumomról és többé élni nem akarok (10/800). - ...soha sem kell tőbbé nékem el hagyni tégedet (12/79). Glautze, nints többé ideje a'nyájasság[na]k (5/305). Kinek fogok többé hitelt adni, szegény fejem!? (10/482)
többé (2/1390, 5/114, 606, 6/25, 76, 129, 138, 161, 7/407, 417, 781, 1129, 1165, 1213, 1493, 10/46, 71, 72, 162, 166, 489, 596, 769, 809, 967, 11/30, 13/305, 456, 482, 516, 532, 634, 15/879, 16/537, 573, 577, 578), Többé (2/1396, 13/752), tőbbé (2/1410, 1503, 12/774, 796, 846).

többet hsz (8)

No mennyen hát Kegyelmed dolgára, s' mig Német lessz Kegyelmed többet addig ide ne jöjjön (1/3185). Istenhozzád már te engemet többet nem látsz Isten hozzád!!! (16/873)
többet (1/507, 833, 861, 3197, 9/698, 15/116).

többi fn (17)

Dejszen a' többi nem is tartozik a' Lotteriara (16/ 256). Én őket közelebbről esmerem, mint a' többieket (1/2136). E' gyönyörű szép munka. Nyelvünk ditsekedhetik, vele bár jönne a' többie is, de ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit (1/ 2143). Tökkopoli súg m[in]d a' ketten katzagnak, s' a' t.[öbbi] oda megy a' Évához (1/1237).
többi (1/1293, 1437, 15/272), t.[öbbi] (1/1139, 1149, 2576, 15/510), többit (9/266, 345, 15/173), többiét (1/1053, 1558), többiekhez (16/1165).
L. még sat!

többnyire hsz (3)

...ollyanok között lakom, a' kik sültt parasztok lévén többnyire, a Könyveket szivből gyűlölik (1/2993).
többnyire (1/1406, 2382).

többször hsz (1)

...ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/622).

tök fn (3)

...ts[ak siess herild ki a' Milt[óságos] Urat, ostán hozsd ide a' tökit, meg a' veres nadrágát (9/301). - ...makk adutb[a] nyér é többet vagy a' tökb[e]? - ...Esze veszett vármegyének Bolond Ispánnya, a' Nemes Iksuttök Rendnek arany sarkantyússa (1/ 1137).

tökéletes mn (7)

De ennyi szenvedések között kell próbára menni az én szivemnek, h[ogy tiszta h[ogy] tökélletes légyen, és [me]g érdemeljen mindnyájatokat (9/550). Kegyetlen Sors! tsak e' vala é még hátra, hogy tökélletes boldogtalanná tegyél (1/1834). A' Betsületnek, a Hűsé[g]nek elég van téve tökélletessen (12/797. Hadd lám Samu hadd lám - tökélletes arzenicum (16/848).
tökélletes (9/541), tőkélletesen (12/612), legtökélletesebb (1/3150).

tökéletesség fn (1)

Te benned felséges tökéletességek vagy[na]k, ne rejtsd el a' mit jól tévő természet keze reád olly bőven pazérlott (9/474).

tökéletlen mn (1)

Itt van tsakugyan itt van az a' huntzfut, halál és Bosszu állás ha te tökélletlen Vén kurvának vérén keresztül akarnék rohanni utolsó veszedelmedre (16/923).

tökfej fn (2)

...a' kurta magyar haj tökfejet mutat, de ha exotica parokát teszünk rá az edgyügyüek káptalannak gondolják (15/355).
tők fejedhez (1/692)

Tökkolop fn (2)

Szégyen hogy Tökkolop a ' Király (1/1259).
Tökkolop (1/1262).

Tökkolopi fn (58)

Serteperti Koppoházy Tökkolopi Gavallérok (1/8). Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141). A' ki ott jön? Hahó Uram, jol esmérem biz én. Tökkolopi Menyhárt Ur biz' az (1/2178).

Tököli l. Thököly

töksi mn (1)

Eggy szóval te töksi, és tsintalan vagy (7/681).

tőle hsz (90)

Állj meg óh Galatéa, miért futsz tőlem? (5/259) - Távozz tőlem Sátán (9/333). No hisz én nem bánom, ha n[em] maradhat osztán tölem (1/896). A' te veszedelmed tiltja [me]g azt tőlem, szerelmes Átzisom (5/235). Azt én mind tudtam, talám jobbannis, mint a' Gvárdián Úr: a' tőlem is kitelt vólna (1/2929). - ...tőled tanátsot kérek, és nem Szerelmedet (10/811). - ...ha távol vagy tőle nints nyúgodalmad (13/375). - ...azt tanultam tölle (15/621). Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember, tsak az orát abrakollya, azután ugy beszéll tőlle, mintha mezitláb szállott volna le az ágyról (15/749). Hová rejteném tőle magamat? (6/156). - Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva (14/69). Egek esmerjétek meg valahára, h[ogy] ő jó szivet, és Nemes lelkett vett tőlletek (9/390).
tőlem (1/250, 1478, 1555, 2120, 3125, 5/68, 92, 6/ 157, 7/1124, 10/188, 243, 349, 353, 566, 647, 661, 1032, 13/51, 71, 123, 519, 638, 736, 746, 14/72, 16/ 795), Tőlem (10/542, 14/92), tölem (1/169, 16/821), tőllem (1/2118, 12/348, 411, 917), töllem (12/921, 993, 16/528, 572, 771), Tőlöm (14/55), tőled (1/ 1702, 1725, 2878, 3289, 4/17, 5/13, 540, 7/1408, 10/ 334, 636, 14/106, 133), töled (1/1714), tőlled (12/ 68), tőle (1/117, 205, 467, 531, 612, 1787, 2608, 5/ 156, 7/471, 735, 789, 9/376, 13/402), tőlle (9/34, 12/ 112, 685), tölle (1/1149), 15/751, 866, 16/205, 495, 719, 773).
Ö: ő~; éntőlem, tetőled, mitőlünk, titőletek.

tölgyfa fn (1)

...abba az Erdőbe volt kirendelve, a' mellyet Tőlgyfák erdejének neveznek (7/1152).

tölgyfás fn (1)

Vadászatra kell menni a' Tölgyfásba (7/269).

tölt i (15+3)

Tölts Nectart Szivem mélly Sebére (8/28). De tsak ugyan igen kár vólt ezzel tölteni Kegyelmednek az időt (1/1399).
töltöttek (1/491); töltöd (1/404), tölti (1/779), tőlti (1/62, 308, 785), tőltitek (5/141), töltik (15/731), tőltöttem (5/168), tőltőtte (14/82), tőltöttük (7/409). - Tőlts (8/89); töltsd (1/889), töltsük (13/532). - tőlteni (5/105, 7/112).
Ik: be~, el~, ki~, meg~.

töltelék fn (1)

...az anyámat szidgya Gazduram meg holt már a' te pokol töltelékje minek ásod fől a sirbol (15/ 251).

töltés fn (1)

Ha láttatik Tőltések közé szorítva, haragszik a' Partra, confundálja Széleit, és kevélyenn atsarkodva megy (10/390).
Ö: be~, idő~, kedv~.

töltet i (1)

Ez az e[mbe]rek életét észre vehetetlenűl tőlteti (9/457).

tölthet i (1)

Az Ur Isten ugy éltessen, hogy sok számos Egyed napját ked Komám tölthessen (16/810).
Ik: el~.

töltő Ö: idő~.

töltött Ik: meg~.

töm i (1)

...mikor sirbakot áll, mindig tömné az órát, hogy el ne alugyék (15/763).

töméntelen l. teméntelen

tömérdek l. temérdek

tömjén fn (1)

...ha pöröl a' felesége, azzal elüzi magától, mint az ördögöt a' tömjénnel (15/778).

tömjénez l. temjénez

tömlő fn (1)

...az özvegyek édes gyámola bészedi az én könyhulatásimat a' maga tömlöjéb[e] (16/635).

tömlöc fn (21)

...a' Pesti rabok' laistromában ollyan is vólt irva, a' kit a' ti véletek való barátság, 's a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2062). - ...verjétek vasra, vigyétek az alsó tömlötzb[e] (9/802). - Jertek ki, elfogott Sohajtások, az én Szivem Tőmlőtzéből (12/795).
tömlötz (1/1540, 1607, 1654, 1666, 1704, 1725, 1742, 2679), tömlötzöt (1/1458), tömlötzben (1/ 2111, 2710), tömlötzbe (1/1615), tömlötzből (1/ 1828), Tömlötzböl (16/1128), tömlötzéből (13/11), tömlötzre (1/1609, 2103), tömlötztől (1/2105).

tömlöcözhet i (1)

ROSALIA Nemes vagy. TEMPEFŐI De szegény. ROSALIA Nem tömlötzözhet (1/1659).

tömlöcöztetés fn (1)

Ha tömlötzöztetést kell szenvedned is: meg ne tsüggedj (1/2897).

tömlöctartalék fn (1)

...de bezzég e[mbe]rekre akadt a' tömlötz tartalék, ki vettűk ökemének a' kezéb[ől] a' gyik lesőt (9/ 728).

tör i (3)

Kezét törte de mínd hijába, Bérűl Halált 's kétséget lelt (4/138). Majd hijjába sóhajtgattok, Mikor nem szabadúlhattok abból, a' mi tör (13/624). Hát a' Madamoiselle, mibe töri most - - - (1/391).
Ik: el~, ki~, össze~, szélt~.

tőr1 fn (3)

A' te halálodnak iszonyú híre, a' mellyet ő hallott 's el is hitt, adott szegénynek kezébe tőrt vagy fegyvert (7/1284). Ne Kívánjon szerelmes lenni, Édes kínt magára venni, A' kit még semmi tőr Szívébe nem gyötör (13/620).
tőr (13/202).

tőr2 fn (1)

Az a' vadász, a' ki a' nyúlat törében tartja, többé azzal nem gondol (13/482).

tördel Ik: meg~.

töredék fn (2)

Eggy posthumus töredék (8/1).
tőredékre (8/14).

töredékeny mn (2)

Mert a' sasnak körme között, körme között fonnyad mint a' Líp Töredékeny, mint cseríp Szeginy magyar nip (15/435).
töredékeny (8/234).

töredelmes mn (1)

...e' Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztényi ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/ 2885).

töredezés Ö: el~.

törés fn (1)

Millyen szereket gondolsz... Minden vágásokb.[a] és törésekb.[e] Legjobbak[na]k lenni? (14/128)
Ö: szentség~.

töret i (1)

Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot. Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/175).

törik Ik: el~, ki~.

törlént i (1)

...ha pipát vesz a' szájába, a' bajusszát kétfelé törlénti (15/784).

törő Ö: szentség~.

törődik Ik: hozzá~.

török mn/fn (12)

I. mn Minthogy elragadta Idát A' Török Basa' Leányát A' Trójai Plébánus (1/2476). A Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk (9/194).
Török (1/1278, 2970, 3004, 15/509, 16/276, 294), Törökb[e] (9/187).
II. fn ...istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé, s utánnunk már tsak az Oláhokat, Törököket, 's Tzigányokat szemléljük (1/2093). - ...hazám szomszédságát esmerem, tsak azt bánom hogy a' Török földén nem voltam (15/165).
Törököt (1/2491).

törökfúrás fn (1)

...én Kalefactor vagyok oszteg hátha itt tarisznyazom el az időt majd keresztűl verett Nagyságos Uram a' Tőrők furáson (1/658).

töröl i (2)

...a' keszkenőjével törőli a' Báró ábrázatját (1/624).
Törli (9/487).
Ik: ki~, le~.

törött Ö: fel~.

történet fn (24)

Beszéld, mitsoda szörnyű történet az, a' mit mondasz (7/1147). Vannak é benne abba az alatsony Lélektől kohólt mesébe példás, történetek (1/965). Hazámnak nagyobb és nevezetesebb részét esmerem a' többit a' föld, a'statusok' a' történetek irásából Delisantz nélkül is összejártam (15/173). De míg ő piperézte, és szerelmesen nézegette magát, történetből hátrafordúlt, 's észrevette, hogy én őtet észrevettem (7/702).
történet (16/1105), Történet (12/313), történetek (1/ 3098, 13/96), Történetek (10/167), története (1/113), történetet (7/1411), Történetet (12/11), Történeteket (10/694), történetemet (7/442), történetedet (7/ 1232), történetét (7/1128), történeteiteket (16/1196), történetbe (7/1398, 1446), történetén (7/1334), történetre (7/1143, 1585), történetről (7/1144), történettel (5/370).

történhetik Ik: meg~.

történik i (3)

Történik a' Játék a' Tisztes Úr' Kastélyábann (15/ 12). - ...most hald már mi történt (7/1256). 'S mi történt a' szerentsétlen testel (7/1452).
Ik: meg~.

törül l. töröl

törülhet Ik: el~.

törvény fn (33)

De tehetetlen adós: már annak tudja az Úr a' törvényét (1/1859). Én az Urat a' törvény kezébe adom (1/2635). Törvényt és Mathesist tanúltam (1/2965). Nékem Törvény fog lenni Parancsolatod, Győzhetetlen Király (6/90). Kóser ló bör az Abrahám, a Móses Törvénnye szerént van [me]g nyuzva (9/88). - ...az az arany és bóldog törvény, mellyet a' Természet mettszett (7/544).
törvény (1/1860, 4/133, 7/1519, 10/347, 567), Törvény (10/591), tőrvények (2/1480), törvényem (13/ 37), Törvényem (15/841), törvénnye (1/1861, 7/543), törvényid (11/88), törvényt (1/363, 2274, 2783, 5/267, 330, 10/187), Törvényt (12/449), Törvényeket (10/631), Törvényeimet (11/86), Törvényjeit (5/419), Törvényiteket (10/1037), Törvénynek (1/1656), Törvénybe (1/2972), törvényjére (1/2639), törvényidre (11/54).

törvényes mn (2)

...a' Törvényes őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/49). - ...törvényest a' méla Tempefőié nem lehet Gróf Fegyverneki Kis Asszony (1/3364).

törvényszék fn (3)

...a' Törvényszék elejibe menvén, ezen panaszaim el beszélése után, assignatiot nyertem az Úrnak fel kisértetésére (1/3168).
Törvényszék (1/2648), Törvény Székhez (1/2710).

törzsök fn (4)

...az ő kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga fa is adott ő ellene kötelékeket (7/1033). ELIZA Feniciai Nemes Nimfa, Kádmus' régi törsökéből (12/4).
törsök (7/1059), Törzsökéről (5/353).
Ö: fa~.

tövis fn (1)

...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1578).

tőzeg fn (1)

Szedj szedj, lessz elég tőzekem, Fözzél benne Katim nekem (8/238).

tractament (lat) (1)

A' végén van eggy Tractament, hogy kellyen eggy Cavallérnak magát a' Dámák Assembléjékb[en] kedvelltetni, 's viszontag (1/140).

Tráger fn (2)

De hát a' szegény Typographus tsak ugyan Kellnerré vagy Tragerré lett? (1/125) - Dehát lehet még annak is irigyje. Tragerek! féljetek a' Nemesek irigységétől (1/2567).

tragicus (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/161).

tráha l. drága

trájtzigfirtzig l. dreissigvierzig

traktál i (0+1)

...onann a ' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim, nyájas Német Dámáim, azokat egész barátsággal kell tractálnom (1/1796).

traktier fn (1)

Sok a' panasz Felséges Király! Eggyik azt mondja: Szégyen, hogy a' ruháját a' tractierba felejtette ijedtébe (1/1256).

trancséroz i (0+1)

Szilágyi pedig n[em] tsak trántsérozni tudott mindenek felett, h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/344).

trancsírozó fn (1)

Szilágyi ts[ak] ollyan, és őtet nem is tudom egyébért betsűlni, hanem hogy eggy vólt a' leg feinabb Tran tsirozók közzűl (1/331).

translate (lat) (1)

...akkor fejtegessük a' Skláv szózatot, mit tesz proprie, mit tesz translate, mikor meg fogjuk keserülni az Anyánk tejét (1/2683).

travesztiált in (1)

Mi a' Tatár hol vette az Ur enneka' rendes modinak idealejat utseg ollyan mint a' Travestialtt Virgilius (16/175).

tréfa fn (7)

Igen érzékenyen tréfál az Ur - ebb[e] a' materiáb[a] nem örömest hallom a' tréfát (16/593). De már ez engem utse fele se tréfa (1/663).
tréfát (16/378, 595), tréfából (13/359, 361), tréfára (9/106).

tréfál i (4)

Igen érzékenyen tréfál az Ur - ebb[e] a' materiáb[a] nem örömest hallom a' tréfát (16/592). Közelitz felém, n[em] tudod kivel tréfálsz (:kiüti a' kezéből a' kardot a' kisértet:) (9/318).
tréfálok (16/595), thrifáltam (15/671).

tréfálódik i (1+1)

Te édesem, szeretsz tréfálódni a' nyomos dolgokban is (1/123). Ne tréfálódj, Barátom; mig szép szerént vagy (1/2775).

tréfálózik i (1)

Gyerünk, gyerünk, no, Isten engem nem tréfálósom[!] (1/2731).

trepanáltat i (0+1)

Nintsen é valami belső nyavalyája az Ur[na]k? vagy nem akar é eret vágatni? vagy mostanáb[a] köppölyt hányatni Uri tagjaira? vagy magát trepanáltatni? (16/737)

très (fr) (1)

Tresümble Serviter manzel (15/528).

tresümble l. tres + humble

tridens (lat) (2)

...ha felgyúlok Dühösségtől, Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől Még az Etna' égő Bértzétis Mérgembe mind széllyelhányom, Sőt a' Neptúnus' Tridensétis Országábann el ragadom (5/ 599).
Tridenset (7/18).

Triest fn (2)

...most 3 Esztendeje lessz kereskedés végett Grétzb[e] ki mentem és akkor Grétz és Triest köztt az akkori időb[e] az ottan koborló Frantziáktol... elfogattattam! (16/1055) - A' bizony kedves Ur ránk nézve nem igen hasznos ujság mert határos lévén Driestel Niderlandal és Gretzel, a' honnan a' Császári Fabrikákbol kapjuk a' Bordikákat, a' kereskedésünk szenvedni fog és még sokkal drágább lessz minden (16/291).

Triton fn (2)

...Glaucus, és Triton az ő szerelménn, és az én keménységemenn síránkozott (5/172). - ...körülvétetvén a' Néreisek', Szirének' és Tritonok' nyájas Seregétől, megjelenik az Isten (10/1024).

triumf fn (2)

Nem könnyű a' Triumf, még sok izzadásbais kerülhetne ez a' Trójai Maradék (10/171). Te érette ki fogsz kelni, Te léssz az ő Megmentője 'S Triumfba foglak szemlélni Te bírod úgy, örökre, te (4/48).

triumfál i (3+1)

...légy férjfi, Úgy emberűl fogsz triumfálni (4/96). Euge bene pulcre! Az ördög ördögön Triumfál a' dögön (9/681).
triumfálsz (7/1511). - triumfálni (4/88).

triumphalis (lat) (1)

...triumfális hattyúkon szálljatok be te és a' te Anyád én hozzám (8/79).

triumphus (lat) (3)

A' mit a halál elszaggat, te szerelem, öszveszorítod azt; te békességnek kedvellője, ő hadnak; 's az ő triumfusin triumfálsz és uralkodol (7/1510). És valóban én azt hittem, hogy már általmenvén a' Tengerenn, az Itália' keblébenn Triumfusba húznád a' meghódoltatott Népeket (10/610).
triumfusom (7/326).

triumvirátus fn (1)

...és a' ki ama Nemzetünk Nyelvét ki tsinositani kezdő 's indito Triumvirátusból való (1/3026).

troféum l. tropaeum

tróger l. tráger

Trója fn (8)

El beszéllem miként jára Trója a' Görögöktől Hét esztendős háborúba Szenvedvén kivűl belől (1/ 2472).
Trója (1/2500, 10/32), Troja (10/525), Trója' (1/2481), Tróját' (1/2500), Trójából (1/2493), Trójának (10/832).

trójai mn/fn (8)

I. mn Más Fegyverrel nem tudják a' Bántatásokat megbosszúlni a' Trójai Hérósok (10/686).
Trójai (1/2477, 10/148, 172, 691).
II. fn Következik Dulakodás a' Trójaiak és Mórok között (10/885).
Trójaiakat (1/2487), Trójainak (10/367).

trombita fn (3)

De tsak hallja meg a' Fegyverek' zörgését, a' harsogó Trombiták nemes nógatását (6/16).
trombitámon (8/119), trombitákkal (7/516).

trombitál Ik: ki~.

trombitálás fn (1)

Különösen pedig eggy sánta Czigány maga eggy Tallért nyertt a' szájával való igen szép trombitálásáért (1/1349).

trombitaszó fn (1)

...hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1215).

tromf fn (1)

Hat tromfba kötött a' társa 's hatot nyert még is tölle (1/1149).

trónus fn (14)

Te Abdolonimus vagy: a' Zidoni Tronusnak eggyetlen egy őrőkőse (12/286). Az ő Ellenségeiknek megtudnak engedni a' Hérosok; de azokat Tronusra emelni, tsak a' Sándorok tudják! (12/955)
Thronus (12/326), Tronusai (12/668), Tronust (12/ 961, 972, 1030), trónusomat (13/243), Tronusnak (12/666), Thronusba (12/523, 652), Tronusra (12/ 617, 624, 679).

tropaeum (lat) (3)

Illyen módon jutalmaztatod hát meg az én felséges Tropéumimat, a' mellyeket tsupán tsak te éretted hagytam el Indiában, Médiában, Tatár országban? (13/589) - De a' tanultt ész tropaeumi nevetik az Idő viszontagságait (1/1420).
Troféumid (6/172).

troqueamus (lat) (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Maradiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

trucc fn (2)

És így te az ő truttzára szeretnéd őtet, mikor le lehetne tenned az ő szerelméről? (7/915)
truttzára (7/917).

ts. = tsak

tsegijjével l. segélje

tshokat = sokat

tubák fn (5)

...én pedig megmondom magyarán a'Herkó Pater elött is, hogy mind a' pipa mind a' tubák ugy szolván hijjába valoság és a' lélek[ne]k gyötrelme (15/799).
tubák (16/199), Tubák (15/753, 759), tubákját (15/ 748).

tubákolva in (1)

A németek tsak az orrok környékét tubákozzák be: de a' mai Frantziáknak tsak a' szemek tsillámlik ki a' tubák közzül (:az ábrázatja be volt tubákolva:) (16/200).

tubákos mn (3)

Enugyan kivált ha tubákos asszont látok nem szánnám be sindeleztetni az orát (15/769).
Tubákos (15/757), tubakos (15/756).

tubákoz Ik: be~.

Tubu (ném) (1)

Jövel be tsak te szép Tubú (4/51).

tucet fn (1)

Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék, Akkor őket mind be zárnám 'S minden Lyány enyim lenne ám (4/11).

tud i (350+8)

...ő rossz ember, azt mondja, mert ugy sem is tud senki semmit is felőle (1/3348). - ...higyj ebbe Galatéának, a'ki azt tapasztalása utánn tudja (5/ 163). Tudom, hogy engem szeret Dídó (10/12). - ...ez a'Zsidó ugy szolván igen embertelen, nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó (15/275). Az Erdőkben is vagynak, a'kik tudják a' magok' kötelességét (13/73). Te Pajtás, akkor szólj tudod, mikor a' Bika izél (1/3245). Elfogom messze vinni Lábaimat; de ezen Haragjaidat, tudom, hogy m[eg] szégyenleni fogod (10/754). Az igaz; úgy tudom meg nem únjuk magunkat (1/1154). Tudják, a'kik tudják, de ezered része sem tudja nyomosan, a' ki el tudja a' Verbötzi Caputjait mondani (1/939). Tsak igy van az mikor az ember se Deákúl se Magyarúl nem tud (1/2912). Másszor meg tudd, hogy kell emberséges emberrel bánni (1/3330). De tudjátok még az én notámat? (15/1010) - Ez már mindegyremegyenki Hozzá jobb[an] n[em] tud senki (16/ 761). Ez a' világ játtzadozik a' maga fiaival, 's azok is a' világgal. - Az orák folyton folynak: 's kevesen tudnak jól élni velek (1/70). De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt (16/433). Tudj hallgatni tűrni, 's megállni (4/90). Nem hogy Nemzeti Músáimnak szolgálhatnék az ő adakozásokból; de élni is alig tudok (1/2041). Mit tudjak tenni, mit tudjak tenni oh Kegyes sziv! (15/824) - ...Isten tudja, mennyi jó szolgálatot tetem (7/653). MUZSAI Hát ki lakik itten? MÁSIK HAJDÚ Tudja a Lidvétz, ki lakik (1/1954).
tud (1/796, 942, 1276, 2239, 7/661, 8/158, 9/273, 12/ 128, 533, 534, 13/362, 15/441, 574, 737, 740, 16/ 974), thut (9/57), tudok (1/916, 2252, 3228, 9/370, 766, 10/564, 824, 856, 12/509, 708, 13/329, 14/10, 15/865, 16/600), Tudok (4/6), tudsz (1/667, 7/454, 12/425, 678), tudunk (2/1442, 15/734), tudnak (1/ 929, 7/319, 320, 12/954, 13/265), tudtam (6/153, 7/1477), tudtál (1/1591), tudott (1/344, 1147, 3267, 9/735, 15/557), tudtak (1/335); tudom (1/330, 489, 525, 577, 745, 746, 787, 894, 1049, 1081, 1082, 1398, 1531, 1576, 1578, 1860, 1869, 1881, 1916, 1962, 1964, 2050, 2179, 2634, 2709, 2835, 3257, 3272, 3353, 2/1393, 5/69, 102, 138, 153, 154, 381, 6/20, 21, 22, 7/43, 286, 300, 351, 353, 357, 377, 387, 424, 433, 451, 726, 750, 754, 826, 1085, 1154, 1296, 1453, 1489, 1490, 1631, 8/127, 9/184, 376, 491, 515, 620, 622, 638, 778, 823, 10/13, 49, 93, 433, 580, 615, 627, 11/38, 12/31, 62, 211, 361, 598, 13/253, 323, 325, 14/41, 15/187, 188, 366, 691, 694, 814, 909, 16/160, 163, 489, 532, 629, 820, 874, 1079, 1080), Tudom (1/1648, 5/68, 7/121, 1090, 8/141, 10/805, 12/148, 15/505, 552, 710), thudom (9/114), tutom (15/388), tom (7/1258), tudod (1/566, 879, 2943, 3208, 3234, 5/12, 13, 39, 79, 340, 345, 6/180, 7/197, 257, 279, 733, 954, 1247, 1290, 8/90, 91, 9/318, 328, 10/517, 882, 12/28, 360, 380, 521, 670, 13/379, 630, 691, 15/415, 601), Tudod (1/1993, 5/62, 12/671, 672, 16/722), tudja (1/411, 695, 941, 1858, 2175, 2698, 3114, 3216, 5/83, 7/663, 665, 892, 936, 937, 8/170, 9/266, 361, 725, 833, 10/144, 145, 146, 211, 876, 935, 12/219, 13/301, 425, 518, 14/62, 79, 15/171, 272, 592, 759, 1044, 16/32, 190, 646, 1138), Tudja (1/1947, 9/39, 16/555), tudgya (16/244), tugya (16/ 29), tudjuk (1/1436, 2856, 2859, 7/999, 15/1010), tudjátok (12/220, 13/613), tudják (1/937, 2162, 2577, 9/300, 10/112, 379, 686, 12/955, 13/318, 16/ 1201), Tudják (5/558), tudtam (1/317, 601, 1380, 2928, 3369, 6/152, 153, 7/359, 13/367, 16/1220) tudtad (12/970, 16/56), tudta (1/503, 597, 16/376, 557, 920), tudták (1/1449), fogja tudni (1/3217), - tudnék (1/2234, 3042, 7/42, 16/820), tudna (1/3333, 15/152, 920, 16/599, 752, 818), tudnánk (1/1157), tudhtam volna (15/1055), tudott vólna (7/1038); tudnám (1/3275, 2/1502, 5/82), tudnád (10/764, 12/ 683, 15/404, 16/348), tudná (1/717, 2230, 7/1614, 16/1074), tudnánk (1/2864), tudtam vólna (1/2937, 7/360). - tudjak (15/825, 16/409), tudj' (1/3106), Tudj (4/94), tudjál (1/2521), tudjon (1/989, 12/537); tudjam (1/1710). - tudni (1/2096, 2407, 7/248, 8/96, 10/273, 797, 15/417); tudnod (16/1143).
Ik: ki~, meg~.

tudákos mn (1)

Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított (7/373).

tudakoz i (1)

...mihelyt elmégy tekintetei elől azonnal elájulvánn, nints nyúgodalma, mindentől téged kérdez, téged tudakoz mindentől (6/182).
Ik: meg~.

tudakozhat i (1)

...hogy mint van a' követség? azok miatt a gazemberek miatt még nem is tudakozhatám eddig az ideig (1/2820).

tudakozódik i (2)

Én utánnam tudakozódttak mi ember lehetek (1/ 3263).
tudakozódom (7/994).

tudatlan mn (3)

...ha nem tudod, hidd el hogy tudatlan vagy, és higyjél a' Tanúltabbaknak (7/279).
tudatlan (1/3036, 16/1219).

tudatlanság fn (1)

G[ÁI] Kisértet jár az udvarb[a] m[inde]n éjjel... M[ALHORENEUX] Fantaziroznak. G[ÁI] Söt az egész falu tele van vele. M[ALHORENEUX] A' tudatlanság büntetése (9/416).

tudhat i (8)

Haza! Mitsoda ez, én n[em] tudhatom (9/512). Minek is szolsz? Már tudhatod mit tselekedj (16/1147). - ...szörnyü mirek tráha, nem phölöndság khet egyhezer Nemeth taller, megis nem nem tudhatnak ennek fizetni (9/18).
tudhatod (1/2887, 16/1142), tudhatjátok (16/1053), tudhátják (16/152). - tudhatnám (2/1509).
Ik: meg~.

tudniillik ksz (3)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, és eggyszersmind az illyeneknek betsűlőit, a' kik tudn'illik készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2560). - ...nékem pedig még tsak az a' vigasztalás sem maradt, a' mi a' remények vesztett nyomorultaké t. i. az elfelejthetés (15/821).
t. i. (15/489).

tudó in (1)

No, Barátom, most vedd elő minden jót betsülni tudó erődet (1/3105).

tudomány fn (34)

Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek (1/2030). Itt azok, a' kik külső formájokról Moecenásoknak láttzanak, nem hogy szeretnék a' Nemzeti tudományokat, hanem annak pártfogóit is gyülölni láttatnak (1/1817). - ...az Ur azt akarja kérdeni, hogy nem Less é az irója, ama hires erköltsi tudományt iró Göttingai Professor (1/546). És azokat is óltsitják az Adónak neve és képe, a' mellynek ki rajzolásán a' leg tökélletesebb mestérség izzadott, s' bosszankodott hogy a' természeti Originál tsufot tesz az ő tudományán (1/3152). Az én Atyám tudomány nélkűl való ember vólt (1/ 2963).
tudomány (15/354, 16/766), Tudomány (12/538), tudományok (1/1492, 2858, 2894, 3053), Tudományok (1/1630), tudományt (1/943, 14/99), Tudományt (4/177, 15/359), tudományokat (1/2073), tudományoknak (1/1754, 2854, 3053, 3072), Tudományoknak (1/1640), tudományokban (1/2083), tudományokb[an] (1/345), tudományokra (1/1474), tudományokhoz (1/2012, 2891), tudományoktól (1/ 2931), tudományoknak (1/2839), Tudományoknak (1/1485), tudományokkal (1/2834), tudományim mal (1/2991), Tudományaikkal (1/2085).

tudós mn/fn (30)

I. mn Tőlöm a' Tudos Doctor Úr Annak kérdi okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium (14/ 55). Ki tanít meg minket annak megfejtésére, a' mit az elme ért, mikor a' Te szárnyaidon az Egek felett repűl? éppen nem a' túdós Athene, sem a' Lyceum nem mutatja azt meg (7/963). Engedelmet kérvén Praeses Úrtól Ezen tudós Facultástol (14/103). Voltér irta, Pétzeli és Szilágyi Magyarra forditották. Áldja őket a' Tudós Haza (1/324). - ...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a piperézett és tudós ígékkel (7/977). Bolond, a' ki azt várhatja; Hogy az emberi ész Az Ég' titkat béláthatja, És abba tudós lész (13/102).
tudós (1/1408, 2148, 3039, 3052, 14/11, 49, 65, 143), Tudós (14/119, 155, 15/168, 513), tudos (14/106, 117), legtudósabb (7/981).
II. fn Találkozott is elég Tudós a' két Hazába több, mint jóltévő Maecenas, a' kik[ne]k munkájokat az emlitett Betrieger, betsülettel ki is nyomtatá (1/ 106). Eggy vólt azok közzül a' kikben sokat vesztett el a' halál által a' Haza, Ő a' tudományoknak nagy kedvellője, a' Tudósoknak nagy Pártfogója 's barátja vólt (1/1753).
tudósok (1/159, 1437), Tudósok (1/102), tudóssa (1/507), Tudósunk (1/3046), Tudóst (1/2101), Tudósokkal (15/915).

tudta fn (7)

...én az ő tudta nélkül is adok tenéked segitséget (1/1681). Hányan tsalták meg már tsak tudtomra is, még is hitt nékem is a' bolond (16/438).
tudtomra (7/312, 15/945), tudtára (7/936, 1136), tudtokra (6/98).

tudva in (3)

Sajnálom hogy semmi olyas különössel nem tisztelkedhetem, külömben is a'nevezetes dolgok már tudva vagynak (15/140). Engem uttse' meg is felel a' nevének mert a'Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2192).
tudva (16/952).

tudván in (3)

Ugy tartják, hogy a Törvényes Őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/49).
tudván (1/1464, 1614).

tuja l. tuus

tukmál i (1)

...és mint asszony, 's mint haszontalan nagy hívságos rávágyással tellyes, engemet éppen tsak az Udvarokba, a' Koronák, és a' Királypáltzák közzé tukmál (7/27).

túl nu (12)

Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3394). - ...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig, és igy már a' Frantziak tul nyomattattak a Pisegri' vizen (16/275). El indulnak hetet hét ország ellen még az Apjok halálán ís tul, találnak egy várat (1/749). Ne itéld meg Barátom édesenn andalgó képzelődésemnek magánn túl lett el ragadtatását (1/3097). No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul volt Gallér hijján köpenyeg (1/670).
túl (1/1428, 1924), tul (1/678, 711, 9/493, 494, 15/ 379).

tulajdon nm (14)

...magam tulajdon kezemmel küldöttem 10 pogányt vatsorára Mahumedhez (9/197). Én ('a Könyvtárba nyúl), ezt mindjárt világos példával mutatom meg az ő tulajdon verseiből (1/436). Jaj nékem, hogyan találhatok én mást fel, ha magamat sem tudom feltalálni? ha tulajdon magamat elvesztettem, mitsoda nyereséget tsinálhatok már, a' mi nékem kedves légyen? (7/300)
tulajdon (1/100, 342, 5/114, 7/59, 600, 688, 969, 972, 1567, 13/562), Tulajdon (1/1013).

tulajdonít i (1)

...no a' ki akar boldog lenni most szülessen, ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat, meg eggy harmadévi német Kalendáriomom van, 's vegye el az én bolondi kenyeremet; a' ki pedig nem születik, az magának tulajdonítsa (8/161).

túlhalad i (2)

...azt felelte, hogy most tsak menjek vissza, majd egy Commembrum által választ fog botsátani a' pedig fél oránn túl haladni nem fog (1/2828). Oh váratlan, oh kegyetlen Tsapás! Ah felette tul is haladtatok, oh irgalmatlan Istenek (12/639).

túllát i (1)

Hazánknak némelly nagy oszlopai, a' kik[ne]k túl látott elméjek a' Módinál, tulajdon leveleikkel tisztelték meg őtet (1/342).

túlsó mn (2)

Oh [me]lly esdekléssel várja ö kedves Malhoreneuxát! ott a' tulsó parton (9/532). Eggyik Partról a' másikra Menjen e' vig Hármónia Mind addig, hol ellent tart Néki a' legtulsóbb Part (5/628).

Tunkouf fn (1)

Tsak a' paraplimat mutatom és hozzá tészem, hogy azt a' Hofrad Svalvistain ur[na]k, a' ki a' Hessen Casseli Langraf legkedvesebb ministerének Báró Kaindorfnak a' Baráttya, mondom annak az urnak Baráttyának Professora Tunkoufnak a' legkedvesebb Tanítványa Blutarm ajándékozta (15/939).

tunya mn (2)

...jóllehet azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem, és szemérem, vagy túnya bátortalanságom (7/401). Ní az Eufrates és Tigris, melly félelmesen és túnyán állapodik meg az én dühösségem előtt! (13/724)

túr i (2)

...nem tudom honnan kivetődik eggy Farkas, szerfelett nagy volt, és a' szájából vérengező tajtékot túrt (7/1156). Láttya édes Lipittlotty Ur Az Asszony már tajtékot túr 'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/989).

Túr fn (1)

...Házi állat, igen hasonlít én hozzám, indigena, terem Túr körül az Alföldön, de a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/133).

turbékolás fn (1)

Nézd amott azt a' Galambot, melly édes turbékolásokkal nyájaskodva tsókolja az ő Társát (7/194).

túri mn (2)

...Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét, Valahára tedd poltzára túri edényjét (8/233). Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/494).

tusculanus (lat) (1)

Én ezekbe a' Tusculana Quaestiókban talám legjobban gyönyörködöm (8/71).

tuskó fn (1)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? Eggy édomtalan mólest, eggy éktelen Tuskót? (5/263)

tutti (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

tutzet l. tucet

tuus (lat) (1)

Hüm Mantuja az Mantuja Non procul a Genuja Scit jam Dominatio tuja Mere nyilik Kapuja (16/ 1083).

fn (1)

Tsak ugyan ma kapott egynéhány forintot ő Nagyságától eggy pár Zsidó is mivel igen fein Kauklerek vóltak, a' tőt a szemek pillájával fel vették (1/1352).
Ö: varró~.

tüdő fn (1)

Igen nehéz a' tűdeje 'S nem jól jár a' lélekzete (14/ 152).

tükör fn (4)

Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg, deniq[ue] az ollyan legyen mint a' Tükör, vendégeket várunk (15/334). Van ollyan szép, mint te, ha bár megnézed magadat valamelyik forrás tűkörében, a' hószínű Amarillis (7/155). Azt írta ezer fákra, és a' fákkal megnőttek a' Versek, és így olvastam eggyen: Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! (7/263)
tűkört (5/11).

tündér fn (9)

Minek is szolsz? Ma tudhatod mit tselekedj Ha Tündér vagy tudnod kell (16/1143).
Tündér (16/1132, 1138, 1141, 1146, 1149, 1151), Tündérek (16/1133, 1136).

Tündér fn (1)

E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona' Ez Orbis novus dectectus Ez Heverés' párnája (1/ 2372).

Tündérfi fn (6)

TÜNDÉRFI az Asszonyhoz a' varásló vesszővel hozzá üt (16/1152).
TÜNDÉRFI (16/1136, 1140, 1145, 1148, 1150).

tündöklés fn (3)

És az Ibériai Tsillagoknak szerentsés tündöklésekre minden Országi a' Tengernek térjenek vissza Tsendességre (10/1043). De most mikor elvagyok fogva a' te tündöklésedtől, a' te szemlélésedből való gyönyörüségem el oszlatja az én fájdalmamat (13/228).
tündöklésénél (7/382).

tündöklik i (5+1)

Nem tűndöklik az engemet vezető Csillagnál szebb Csillag az Egen (12/93). Ez a' tzondor köntös, a' mellyben eggyűgyűbben és ékesebben tündöklik a' te tekínteted, talám gyenge oldalodnak kellemetlen tereh (13/658).
tündöklik (13/749), thündöklik (15/659). - Tündökölj (13/685). - tündökleni (7/507).

tündöklő in (4)

Altalatok tündöklő fénnyel Ragyogjon, mint egy Tsillag, az én ditsősségem (12/944). - ...de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét, és búval gyötörje az ő szép mejjét (7/429).
tündöklő (10/1045), tüntöklő (13/173).

tündökölve in (1)

...olly örökös tavasszal, mint a' millyen most gyúlad és virít, mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég (7/534).

tűnik Ik: el~.

tűr i (4+4)

Jeh, mérsékeld a' te Haragodat! Énis imádom őtet. És tűröm a' magam Kínját (10/962). Ah hallgass; sokat tűrtem a' te alávaló szemét Tanátsidat (6/150). Menjünk, Barátaim: nem tűr késedelmeket az én Dühösségem (10/914). Tudj hallgatni tűrni 's megállni (4/94).
tűrtem (6/132). - tűrni (1/1596, 3288, 4/90).
Ik: el~.

tűrés fn (3)

...az én Győzőmnek fegyverei vóltak, Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások, és viszontindúlatért való Rimánkodás (7/138).
Tűrés (10/360), türéssel (1/969).
Ö: el~.

tűrhet i (2+1)

Tehát ha kedves vagyok előtted, hogy' gyönyörködhetsz az én gyalázatomba, 's hogy' tűrheted azt, Tirzisem? (13/445)
tűrhetem (6/129). - türhetni (12/934).

tűrhetetlen mn (3)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom (7/406). Türhetetlenül várom azt az időt hogy én felnöjjek 's el húnyt magyar öseimnek árnyékitol a' biztató Fiam szót megérdemeljem (16/1199).
tűrhetetlenűl (12/345).

tűrhető mn (1)

...látjátok é millyen időre jutott a' Magyar Nemzet! ha eggy általjában semminémű versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető... (1/2602).

türkölés fn (1)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz; az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a' bikát, hogy szarvával ökleljen (7/670).

türtőztet i (1)

Akkor haragomat türtöztettem; de végre meg nem állhattam, ki kellett fakadnom (1/521).

tűrt Ö: le~.

tüstént hsz (2)

...mikor el váltam tőle, azt mondotta, hogy tüstént hozzád jön (13/403).
tüstént (13/535).

tűz fn (50)

Egy szó kiáltja: Vissza! (:azután egy Menydőrgés; a tűz az ajton ki űt (2/1506). Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit (1/1156). Hozzon édes Pofók bátsim egy kis tüzet onnan a' Konyhárol; de szépet menyetske szemüt (15/741). A' Gróf tüzbe vólt egésszen, 's az a félész még olajat öntött reá (1/ 3367). Vétkes vagy, ha szerelmes vagy: De titkolván Tüzedet Piszkolod hasonló nagy Bűnnel tiszta szívedet (11/42). Szilágyi pedig n[em] tsak trántsérozni tudott mindenek felett, h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/344). Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív (8/77).
tűz (2/1511, 4/148), Tűz (6/16, 10/1011, 16/1217), Tüzek' (10/241), tüzem (5/223), Tüzem (10/79, 11/ 124, 13/76), tüze (5/327), tüzet (1/2249, 5/115, 8/17), tűzet (1/713), Tüzedet (5/484), tűzét (1/55, 7/342), Tüzét (5/483, 10/792), tűznek (7/208, 834), tüzeiben (13/387), Tüzeibenn (11/97), tüzbe (1/839), tűzön (7/877), Tűzönn (10/1018), tüzön (1/2041), Tüzemre (10/63), Tüzeinkre (10/810), Tüzemről (10/564), tüznél (1/875), Tűzhöz (10/1010), Tűztől (5/539), tüzétől (13/91, 211, 299), tűzzel (8/81), Tüzemmel (5/380), tüzeivel (13/613), tűzzé (7/488), tüzévé (7/488), Tűzképpen (4/20).

tüzel i (4)

Kend az emberségnek minden ösztöneit feláldozta a' Mammon[na]k, a' mellynek oltárára szüntelen tüzel a' Kend telhetetlen szivében (1/2694). - ...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis: én - én most lennék semmi? (8/115)
tüzel (5/124), tűzel (4/159).

tüzes mn (7)

Már színte az égnek közepén ragyognak a' Napnak tüzesebb súgárai (13/109). - ...Én a' ki a' Mesés Világba a' mennyköves Jupiter kezéből is ki vertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal (8/111). A' tenger fél forrott Szorítja a' partot, tüzes habot forgat (1/2434). - ...ki a' szerelemről úgy beszéll, mint a' ki azt tanúlja; hidegen szóll arról és keveset; nints tüzes szózatja mint Te hozzád illene (7/966).
tüzes (10/338), tizses 9/42), tüzesek (7/659).

tűzi mn (1)

Most ő hozzá megyek, és ezt a' rakás papirost oda viszem rakétáknak 's más egyéb tüzi portékáknak tsinálására (1/3009).

tűzijáték fn (1)

Még akkor eggynéhány száz Úri személlyeket meg is kell vendégelnem: Világositásokat, Tüzi játékokat kell tsináltatnom (1/1507).

tűzimunka fn (1)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3006).

tűzrőlpattant mn (1)

Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu (9/64).

Tzintia l. Cynthia

Tzintus l. Cynthus

Tziteréra l. Cytharea

tzukkerpakkerai l. Zuckerbäckerei