szab i (1+1)

Nékem törvényt szabni, hasztalan kíván, a' ki tőlem elakarja venni (disputálni) a' Ditsőség' és Szerelem' Választását (10/187). A' mai Magyar Urakhoz 's Dámákhoz szabta magát. Eggy új Frantzia munkát, mellyet a' l.[eg] jobb izlésü Parisi Belletrista irtt, németre fordítatta. (1/129)

szabad mn (30)

Szabad Embernek szűlettem én, ha Király nem vagyok is (12/277). Az a' kisded Madár Kit éget Szerelem 'S lába szabadonn jár De Szíve nem (11/ 128). - ...nagyobbra betsűlvén az ő futásánál, az ő szabad állapotjánál az én édes rabságomat (7/ 1572). A' mi tetszik, az szabad (7/545). Eggy levelet kűldök, Barátom, ne terheltess el vinni: nékem ki lépni nem szabad (1/2138). Nékem oda mindég szabad bé járásom vólt (1/3279). No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229) - A' munkába szabadabbnak, a' Tanátsadásba kevésbbé késznek akarnálak én tégedet (10/384). Én másképpen gondolkoztam, megengedjen a' Báró, ha vélekedésemet szabadon ki fejezzem (1/293). - ...mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni (1/632). Ha most az emberiség ellen való törvényt nézném, szabadonn agyonn löhetnélek (1/2783).
szabad (1/1713, 2800, 7/1498, 10/254, 12/394, 398, 400, 401, 13/335, 15/288), Szabad (10/543, 15/287), szapad (9/706), szabadnak (5/175), szabadon (7/ 1065, 1309, 14/89), szabadonn (5/167, 10/196).

szabadít i (2)

Tamino, szabaditts engem! az Oroszlánok vatsorát készitnek belőlem (2/1430). Jaj szabaditsatok öldöklő bánatok Mert e kin engemet, porba temet (15/855).
Ik: meg~, ki~.

szabadítás fn (1)

Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2126).

szabadkozik i (1)

Mit szabadkozol! (10/65)

szabados mn (1)

Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig actus maioris potentiat - no's deniq[ue] a' pedig edgyik se szabados dolog (15/293).

szabadság fn (15)

...a' Népet szabadságba sem akarja hagyni, a' Királyságot pedig sem másnak nem ajándékozza, sem magának nem tartja meg (12/45). Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd... a' világot (14/171). Én ennek kőszönőm az én eggyetlen egy Kintsemet, a' melly még megvan, az én szabadságomat, míkor már Sándor, Atyámtol, és országomtol megfosztott (12/189). Járbás a' Békókból ki van óldva! kiadott néked Szabadságot? (10/672) - Ne kevélykedj annyira a'te Szabadságoddal, nemes Nimfa: mert a' szerelem minél későbbi annál kegyetlenebb (5/158). De miért teszed hát ki egyes egyedűl magadat a' pajkos Katonai szabadságnak? (12/33) - Hozta I[ste]n Hadnagy Uramat éppen jókor, tessék le ülni, 's a' maga szabadságával élni (9/172).
szabadságom (13/434), Szabadságot (5/179, 10/ 159), szabadságomat (1/1618, 1835), Szabadságát (5/313, 12/224), szabadsághoz (7/543).

szabadul i (1)

Bár tsak most hoznák a' véle tzimborázó ördögök azt a' tsúnya Betriegert: szabadúlnánk hamar az ö nyűgétöl (1/3160).
Ik: el~, ki~.

szabadulás Ö: ki~, meg~.

szabadulhat i (1)

Majd hijjába sóhajtgattok, Mikor nem szabadúlhattok Abból, a' mi tör (13/623).
Ik: meg~.

szabású mn (1)

...Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak, és bokréták és tzímerek, és újj szabású Hatzukák (7/ 467).

szabhat i (1)

Már Atila nem Atilla ő az én gusztusomnak törvényt nem szabhat, ő barbarus ember voltt, 's az ő példája el ülhet a' ki tsinosodott új világban (1/ 2275).

szabó fn (1)

...mellyik szabóval varrat legszebb nadrágot? (16/ 741)

Szabó fn (3)

T.[isztelendő] Szabó Dávid Úr az? (1/3027) - Sz:[ent] J.[óbi] Szabó László Úr elegyes versei (1/ 2281). Coram me polo Szabo Civís (8/11).

szabott in (1)

...ma van az a' rendeltt Nap, mellybe a' szabott Vadászatra kell menni a' Tölgyfásba (7/268).

szad'zo l. saggio

szag fn (2)

Büdös az apád halála tsak szaga van, a bűr tsak bűr tudom én (15/187). PORH[ÁZI] ...Tám Lucifert hozzák. Ördögtördelve pofozzák. ÁBR[AHÁM] Már jönnek veleh, én a' szagot érzem, mosth már a' mit tettzik, az Urnakh tselekedjék veleh (9/712).
Ö: füst~, ördögpor~.

szaggat i (3+1)

Eggy Tengerről másikra kél A' Hajós, 's semmitől nem fél, 'S mikor nemis vélné, a' Szél És a' hab ellene felkél. Szaggatja Vitorláját, Ostromolja a'Gályályát (5/511). Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/175). Szaggatt Szívem vérez Mert duplás Kínt érez (5/449).
szaggatni (13/207).
Ik: el~, meg~, széjjel~.

szaggathat Ik: ki~.

szaggatott Ö: félbe~, meg~.

szaggattatik Ik: széjjel~.

szágódara fn (1)

Éhhel kellene ott nékem meghalni: Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt... hol kapna azok között ottan az ember az originális magyarok között (15/925).

szagos mn (2)

Ott hallik a' Vig Múzsika Ott zengedez Hol a' szagos Bokrok között Aganippe tsergedez (1/190). Az Amor óltára elött áll, mellyen szagos tüzet tsinált (8/17).

szagú mn (1)

Phü the phüdös, háj fészek phü the meny el phü the püdös szalonna Kheresztyén szagu (:rá pök:) dhisznó nem ember (15/265).

száj fn (31)

Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény, kan asszony; de ha pipát vesz a' szájába, a' bajusszát kétfelé törlénti, meg lehet nem lehet, láttya ked sogor mingyár, millyen figuriás gyerek lessz belöle (15/783). - Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát, és ortzáját ortzájára, száját szájára értette (7/1601).- ...egy falat a' szájába (2/1401). Kennek tsak mindég jár a' szája (16/76). Ha abba nem hiszel az én számnak, hidj saját szemeidnek (13/561). A' te pirúlásod szájadnál igazmondóbb, 's elvádolja szívedet (11/35). - ...és azt beszéllette a' Hajnal' barlangjában, mellynek szája felett e' van írva (7/231).
szám (16/308), szád (1/2517), szája (1/1425, 5/36, 15/789), szájé (7/379), számat (7/386), száját (1/ 1676, 2386), szájját (1/715), szájának (7/375), szájába (1/2417, 15/451, 791), Számból (1/2355), Szádból (5/350), szájából (1/848, 852, 7/1155), szájáb[ól] (9/372), szájához (7/386), szájjal (13/374), szájával (1/1349).

szájong i (1)

Itt Uram, betsületes ember nem lakik, mert mi itt nem szájongan[ánk] (1/1952).

Szajna l. Seguana

szak Ö: erő~.

szakács fn (4)

Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe, hanem estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/328).
Szakáts (2/1417, 15/18), Szakátsomnak (1/482).

szakad i (4+1)

...e' miatt a' nóta közepén végének kell vala szakadni a' versnek (1/200). Hogy én téged levágjalak? Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' Haragja (10/845). ...halotam az erös város, od szakad a' Nilus a' Mozelaba (16/1079). Már ott nyaka szakadtt minden reménységemnek (1/1622). Nagyon féltem Betriegert, hogy a' markába szakad ez az okoskodás (1/95).
Ik: el~, félbe~, ki~.

szakadó Ik: le~.

szakadva in (2)

...szívem meg nem engedte, hogy oda nézzek, és őtet darabokra szakadva szemléljem (7/1455).
szakadva (9/205).
Ik: ketté~.

szakadván Ik: le~.

szakáll fn (2)

Még te volnál a' magyar gyerök te Kirisztus Ketskéje te (:rázza a szakállát:) (15/247). Hányan tsalták meg már tsak tudtomra is, még is hitt nékem is a' bolond, azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok, pedig szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/440).

szakállos mn (1)

Vesztél volna az országodban te szakállos pogány, ha lehetne a' szemét is ki tsalnád a' Köröszténnek (15/205).

szakasz fn (12)

Második szakasz (7/573). Eggy szerenáta két szakaszban (13/cím). - ...az kísérjen engemet az én útamnak, 's az én életemnek e' rövid szakasszában, a' melly még hátra van (7/1205).
szakasz (5/4, 227, 7/86, 983, 1227, 1518, 11/7, 13/10, 355).

szakaszt i (2+1)

Minden kegyetlen Kínnál kegyetlenebb, Kín, az a' vadon Pillantat, melly kétfele szakaszt eggy Szívet (10/779). ÉVA Oda megy eggy szugolyhoz, 's eggy nagy rakás könyvből eggyet elö vesz. Oda adja Sertepertinek. Maga gusztusa szerént éllyen vele Nagyságod, szakasszon magának. BÁRÓ SERTEPERTI Ki szakaszt két levelet a' Könyvből (1/571). Ez a' Páter igen jó gondolkozású ember, a' ritka példa, az ő dolgát nagyon sajnálom, be kár úgy nyakát szakasztani a' jó igyekezeteknek a' szines kegyességért (1/3067).
Ik: el~, fel~, félbe~, ki~.

szakasztva Ö: ki~.

szakasztván Ö: el~, fel~.

Szákripánte fn (1)

Hogyhogy, óh szép Istenasszonyom, ebbe a' helybe? hogyhogy az én nyomdokimon; ha eggy kevéssel ez elött az én, a' Szákripánte', és ezer több Nemes Vitézek' szerelmeit meg vetetted? (13/262)

szaksz fn (1)

Szerelmes Nemzetem! Kinek ditsőségéért buzog a' vér ereimből ki takarodni, mikor esmered meg, melly távol vagy a' ki tsinosodott Frantziáknál, Ánglusoknál és Saxoknál (1/2079).

szakszoniai mn (1)

...ki tudna ott engemet az én tsatos tzipökömért, Saxoniai Strimf[l]ieimért méltóképpen tisztelni (15/921).

szál fn (2)

Most van ideje, hogy mind eggy szálig munkába vedd a'mit mondottam tenéked (13/390). Ütné a' jó Szerentse mind azt a' sok Istóriát, hadd veszne rajta a Tóton mind eggy szálig (8/212).
Ö: fenyő~, fű~, kő~, nád~, rózsa~.

szalad i (8)

Én néki utánna eredtem, de olly sebessen szaladtt, hogy előllem hirtelen eltünt (7/1321). A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiábálna az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten, könyörögj ö néki, mint más vizbe fuldokló szentek, a' nélkül, hogy az ember segitségére szaladna (1/ 2928). Irtódzik az e[mbe]ri társaságtól, maga setét elmélkedésivel hizik: az ólta más világb[a] szaladta[m] v[oln]a tőle, de tudom, h[ogy] [na]gy azö rajta esett szerentsétlenség (9/375). Míg saját életed' Adom vissza néked, Óh Istenek, az alatt Sebed szívembe szaladt (13/55).
szalad (4/100), szaladnak (9/428, 429), szaladtam (2/1387).
Ik: el~, ki~, meg~.

szaladván Ik: el~.

szalámi fn (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg untatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/496).

szalaszt Ik: el~.

száll i (8)

Nézd ama Hegy' Tetejének Bértze az Ég felé mint száll (5/488). Az igaz édes Boriskám, az égből szállottam hozzátok mert az vezérlett engem minden utaimb[a] (16/1052). A' ki irtózik Szívébenn 'S félelmet érez Lelkébenn, Üljön otthon; 's jobb lesz, ha Tengerre nem száll soha (5/460). - ...leány ágra száltt a Királyság (1/1248). Azért hogy kegyetlen ma, Ne bosszankodj annyira, Talám száll még végtére Szánakozás Szívére (5/585).
szállott (7/402). - szálnék (2/1527). - szálljon (1/ 3304).
Ik: be~, fel~, ki~, le~, rá~.

szállás fn (13)

...én majd addig a' Szállásomra haza megyek (15/ 952). Ott várd hogy készítenek szállást a' te Vadonságodnak (7/240). Hólnap [me]glátogatom a' Kisasszont, addig is adjon szállást Kegyes szivébe a' szerentsétlen Lehelfi nevének (15/842).
szállásod (13/18), szállása (13/448), szállást (1/980, 3140, 7/200), Szállást (5/207), szállását (1/574), szálláson (7/1469), szállásodra (12/344), szállására (16/854).
Ö: le~.

szállít i (3)

Harag, sem Félelem, az mi megindítja a' Frígiai Vitorlákat, és engem másová szállít (10/12). Clioval szűz Pazifaé, Pendítsed tziterádat! Bőlts Priapus ezek mellé Szállítsd Szent Mu'sáidat! (1/2466) - A' szorgalmatos Mester az ő Homlokára szállította a' Nagyságos Lelket (6/58).

szállva in (1)

...most ott az alsó Vendégfogadóba, ott az arany Kusztorába van szálva (15/342).

szállván Ik: le~.

szalma fn (2)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban, rongyos Kaputrokban, fejér leibliban, fótos nadrágban, a' tsizmájábol ki nyulik a' szalma (1/60). - ...vén már az Asszonyod mint a' bün, egyszer az Isten megkönnyebbíti ágya szalmáját (16/402).
Ö: keresztül~.

szalmacsutak fn (1)

Jaj az Ördög vessen rá portziót, el mondá már a' boszorkányos verset, most mindjárt szalma tsutakká válunk mind eggy lábig (1/2751).

szalmás mn (1)

Szurtos füstös kezü, és ábrázatu borzas szalmás hajjal pernyés hamvas öltözetbe (1/645).

szalonna fn (2)

Mondjon már Kend eggy rigmust... Poéta Uram, eggy darab szalonnáér (1/1316). Phü the phüdös, háj fészek phü the meny el phü the püdös szalonna Kheresztyén szagu (:rá pök:) dhisznó nem ember (15/265).

szám fn (21)

Mindjárt Karnyom után menek, Mindjárt nem lessz most egy Dáma 'S hibit rabjaitok száma (16/883). - ...Pesten se kivánnak többet érte, kerék szám 2 forint amillyen munka (15/670). Szám 's vég nélkűl való világok (1/374). Igen is én azt gondolom, hogy én az Asszony Contójára semmi számot nem tartok már, az asszony se tartson már semmit az én Szívem Contojára (16/584). Majd meg nézetem az Inasommal ha nem jöttek é ki a' számjaim a' Lotterián (16/ 232).
szám (9/99), számok (16/249, 250, 950, 951), számjaim (16/443, 448), Számjaim (16/444, 448), számokat (16/245, 247, 257, 707, 711, 945), számjaimat (16/944).
Ö: zene~.

számára nu/hsz (6)

I. nu ...tsak mérjen ki és irja fel a' Lipittlotty Ur számára (16/68). Nem az volt eddig a' te édes Gondod, hogy annak a' Nyájnak számára vidám árnyékot, zőld fűveket, tiszta Vizeket keress? (12/515)
számára (15/312, 16/70).
II. hsz ...én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem, szerezgetek még mais (15/569). Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár éktelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/240).

számba Ö: holt~.

számlál i (1)

A! én a' leg nagyobb szerentséim közzé számlálom, ha leg kissebb szolgái közzűl eggy lehetek Nagyságodnak (1/394).
Ik: elő~, el~.

számos szn (2)

Az Ur Isten ugy éltessen, hogy sok számos Egyed napját ked Komám tölthessen (16/809).
számos (1/2086).

számoz Ö: fűszer~.

szán i (9)

Éltednek véget vetek, Haláltól nem reszketek, Tsak az anyámat szánom én Jaj búvába meghal szegén (4/55). Jutalmát Ámor nem szánja Attol, a'ki néki hív (5/461). Oh Szerentsés Amintas! Oh millyen Társat szántak néked az Egek! (12/782) - Ah a' Fatum téged valoba Királynak szánt! (12/468).
szánsz (13/628), szántok (16/884); szánom (1/ 1073), szántam (1/3368). - szánnám (15/769).
Ik: el~, meg~.

szánakozás fn (17)

Azért, hogy kegyetlen ma, Ne bosszankodj annyira Talám száll még végtére Szánakozás Szívére (5/ 586). Az én mellyem úgy tele van szánakozással, és úgy tele van irtózással (7/1373).
szánakozás (7/331, 425, 1585), Szánakozás (7/63), szánakozása (13/580), szánakozást (7/259, 1477, 12/984), szánakozásnak (7/1339), szánakozásból (7/282), szánakozásra (1/294, 7/1482), Szánakozástól (10/683), szánakozással (7/1174), szanakozással (7/1454).

szánakozik i (2+1)

A' te Sírásodonn szánakozom (10/930).
Szánakozz (12/264). - szánakozni (6/75).

szánakozó in (1)

Óh, későn okos, és későn szánakozó, mikor a' már semmit sem könnyít (7/1370).

szanaszét hsz (1)

...de minthogy még hajainak eggy része vólt öszveszedve, a' más' része szanaszét vólt, egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott (7/ 707).

szándék fn (7)

Vigyázz, hogy minden Szándékunkat kine tudja (6/82). Ah, nem: változtasd, én Kintsem, változtasd Szándékod (10/771).
szándék (12/195), szándékok (15/84), szándéki (10/ 133), Szándékodat (10/478), szándéknak (1/2949).

szánkáz Ik: meg~.

szánt1 i (1)

...a' vak tetű szántja a' Lelkem házát (8/173).
Ik: meg~.

szánt2 Ö: neki~.

szántás fn (1)

...de a' dolog ugy se kell egyiteknek is, mint a' czigánnak a' szántás (15/121).

Szant Domingo l. San Domingo

szántóvas fn (1)

...az ő gyümőltsöket a' szántóvastól meg nem érdekelve adták a' főldek (7/530).

szánva Ö: el~.

szapora mn (2)

El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni, és fel szakasztván a' midőn olvasná szapora könnyeit tsorgatta reája, 's párázó tseppjeibenn mintha lelke sóhajtozott vólna (1/3121). Mond szaporán (7/881).

szaporít i (0+1)

De hát miért is kívánja az Úr igazságtalan úton szaporitani a' pénzét? (1/2221)

szaporítás fn (1)

Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' Haragja, elébb fogyasszák el az Istenek, a' te Napjaidnak szaporítására, az én Napjaimat (10/847).

szaporodik i (2)

Uram okosodik a világ talam szaporodni fognak azok is, akik egy kopo árát n[em] sajnállanak 20. 30. könyvér adni (1/1055).
szaporodnak (11/97).

szappan fn (1)

Pharolámra el hoztham a' phiphát is, hát nem ollyan ezüst, minth a' thajthik vagy minth a' szhapphan, a' friss khinyeső nem lekülömb nálla ugy thündöklik (15/658).

szapul i (1)

...fejérebb volt a' lába mint Samfásné kereszanyám Asszony[na]k ippen akkor szapult a sövény mellett (1/762).

szár fn (5)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1279). Nem bánom én a' Fránya kopozza meg ugy szollván, ha mingyárt a' lábad szárához véred is (15/237). Keresi a' csizma szárába (16/777). Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár. 'S Hát ahol nem is félne már Ott fogja meg a' lépes szár (5/516).
Szárát (5/605).
Ö: zab~.

szárad Ik: meg~.

száradván Ik: el~.

száraszt Ik: fel~.

Szarasztro l. Sarastro

száraz mn (1)

Szerentsés barlangok Isten hozzátok; nem mert bizony nem vethetem én felétek szárazon az én szemeimet (13/708).

szárcsalábú mn (1)

Csak ugy közelittssen felém, h[ogy] a' markáb[a] viszi haza a' fejét a Purgatoriumb[a] az illyen amolyan szedte vette szártsa lábu ördöge (9/220).

szardella fn (1)

A ketsege igen jó hal; de minthogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet, vagy egy Venetiai szardellát (15/498).

szarik i (1)

Én [me]g n[em] ijjedtem, hanem oda bujtam a' kementsébe la, a' hamuba sartam, azs után a' gatyámat le vetettem, nem árthatott a' gonos Lilek, el saladtam (9/45).

szárközép fn (1)

...az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér (15/360).

származandó in (1)

Köszöntő versek... az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére... irattattak (16/788).

származás fn (1)

Tekintetes Uram! mintha nem is magyar országon volnék mikor a' Kis Asszonyt látni szerentsém van, és kezdem hinni, hogy a' magyarok közt is találtatik elvétve, egy ollyan aki nem magyar, és a' ki meg érdemlené, hogy a' szép külső ország ditsekedne származásával (15/608).

származású mn (1)

...vajha ti mind meghallanátok, hogy a' Magyarok földjének szélső tsuttsán itt az esmeretlen Csurgói dombokonn egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1205)

származhatik i (1)

...ök sem felejtkeztek el hazafiui köteleségekről; és részt vettek abb[a] az örömb[e] a' melly Felséges Királyunk[na]k az edgyesült hatalmasságok gyözedelmén származhatik az igazságnak köz ellensége ellen (16/1191).

származik i (6)

A szem látja denem tudja Hogy származtál szép gyermekem (16/1139). Ez a' Nap fényt nem fogja látni, én pedig tömlötzöt szenvedek érette. És mind a' kettő ugyan eggy okból származik (1/1459).
származik (1/2100, 5/340, 7/168). - származzon (13/709).

származott in (4)

Ugyde ez a' Munka kedves fog lenni a' vitéz Héroktól származott Nemes szivű Magyaroknak (1/1884). - ...hidd el h[ogy] igaz szivemb[ől] származott tiszta szeretet birt reá (9/484).
származott (1/271, 9/793).

szárny fn (13)

Ha! én ugy őrűlök most, hogy a' napig szálnék, ha szárnyaim volnának (2/1528). Ha én Vatsorakor tsak egy Snef szárnya hegyit enném is meg... (15/ 628). - ...a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el (15/816). Meg kell annak édességével hinteni képzelödésim szárnyait (1/261). A' születni kezdő szerelemnek kurták a' szárnyai, alig tarthatja fel azokat, és nem repűl velek (7/791).
szárnyai (7/790), szárnyakat (1/2520, 7/1263), szárnyaimat (7/48), szárnyait (1/819), szárnyaidon (7/ 962), szárnyain (1/949, 2245).

szárnyas mn (1)

Melly tsekély jutalommal elégiti ki a' szárnyas Isten, az ő szolgáit! (7/1542)

szárogat i (1)

Ah mit beszél maga Fenekes az a' Tubák a' szemet tisztígya az órát tisztigya szárogatya (15/754).

szárú mn (1)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig erő bőv Anglus Kaputrockba három nagy gallérra[l], szarvas bőr bugyogóba, le türtt száru nagy bőv tsizmába (1/266).

szarv fn (2)

...a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a' bikát, hogy szarvával ökleljen (7/670).
sarva (9/42).
Ö: ökör~.

szarvas fn (5)

Elmennék oda nagyobb örömmel és készséggel, mint a' megszomjúzott szarvas a' kútfőre (7/873).
szarvas (7/632), Szarvas (7/798), szarvasok (7/837), Szarvasokat (7/349).
Ö: fiók~.

szarvasbőr fn (1)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig erő bőv Anglus Kaputrockba három nagy gallérra[l], szarvas bőr bugyogóba (1/265).

szász l. szaksz

Szászlaki fn (44)

SZÁSZLAKI Németes Gavallér (15/9). Ihol édes Leányom ajánlom az Urat Szászlaki uramat (15/ 527).

Szatirus fn (4)

SZATIRUS Szilvia', szeretője (7/7).
Szatirus (7/574), Satirust (7/1036), Satirusnak (7/ 1039).

Szatmár fn (1)

...mikora' Tatár Szathmár vidékit rablotta, beszélte vólt az áldott (9/134).

szátyár Ö: szó~.

szavú mn (1)

...gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján (7/ 1098).

száz szn (19)

No Abrahám próbálja [me]g hát Khend, ihol adok száz: 100 aranyat (9/643). No Abrahám száz szónak is egy a' vége (9/95). Már meg mondtam egy szó annyi m[in]t száz (9/116). Ök az ö Nemzeti nyelveket nem szeretik, sőt úgy mondhatom, hogy gyülölik is, a'melly szégyen, gyalázat a' leg okosabb XVIIIdik Százban (1/1072). Én az ur[na]k százszor is Gratulálok (16/417). Eggy, nem tudom minekis kelljen neveznem: az én szívem Lexicona neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven (8/128). Tsak meg ne öld Szarasztrót száz Kínokkal (4/160).
száz (1/789, 1506, 2087, 5/146, 16/579), Száz (10/ 487), százs (9/238), 100 (9/644), százért (1/789, 15/ 497), Százig (8/112).
Ö: ezerkét~, fél~, hat~, négy~, nyolcadfél~.

század fn (3)

A' te neved ezer meg ezer Századokig élni fog (6/ 67).
századok (1/1433), Századok (1/1406).
Ö: arany~.

százezer szn (1)

Száz ezer ördögök iszonyodjam é magamtól; szerentsétlen Asszony! szerentsétlen ifju! (16/1012)

százszerte szn (1)

Kellemetes, és kedves Kéz, a' melly az én kezemnél százszerte jobban szorítja szívemet (13/246).

szcéna fn (1)

...ez az ártatlan indúlatoknak betstelen árra: és a' házasoknak nyoszolyáik e' miatt lettek gyakorta borzasztó stzénákká (13/541).

szed i (11+3)

...a'te édes Anyáddal, jártál az Etna' Bértzeire Játzintokat s Violákat szedni (5/65). - ...nem is szednek a' méhek eggy virágról is olly édes mézet, mint a' millyet én szedtem akkor azokról az eleven rózsákról (7/397-8). Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört... ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/304-6). Ha ohajtasz lenni a több Poéták[na]k sorában Szükséges lessz rest eszedre ollyan szárnyakat szedni, A' melylyekkel Helikonra fel tudjál emelkedni (1/2520). Te szedted fátyolba a' szélnek eresztett hajakat (7/559). - ...a' szerelem' édességeit keserűség nélkül szedi 's kóstolja (7/766). Csak verset mondasson az Ur vele, már én hallottam tölle ollyan szépen kimegy mintha tőre szednék (16/773).
szedem (15/803), szeditek (15/214). - szedj (8/ 238), Szedj (8/238). - szedni (13/66).
Ik: be~, elő~, fel~, ki~, le~, rá~, össze~.

szedeget i (3)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete (7/365). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével, és a' kik mesterséggel szedegetik rendbe hajaikat? (7/611)
Szedegeti (1/369).

szedés Ö: be~.

szedetlen mn (1)

De ne menjen el még Uratskám, bizony ha az Ur nints velem, ollyan vagyok mint a' szedetlen szöllő v[agy] szöllötske (16/159).

szédít Ik: el~.

szedtevette mn/fn/isz (9)

I. mn Én Istenem légy velem!- - - szedte vette ördöge semmivé tesz (9/341).
szedte vette (9/220, 802).
II. fn Nem találtuk a' szedte vedtét, sem magát, sem inassát, sem kotsiját, nints sohol (9/694).
szedte vette (9/311, 724), szette vette (16/365).
III. isz Hiszen szette vette a' Te[kin] t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] mit gyalázod az ember jószágát? (15/191) - Szette vettét, tám öszve súgtak Nagyságtok! (1/1267)

szédülés fn (1)

De lélekezni kezd, ez tsak eggy rövid szédűlés fog lenni ihol már magához tért (7/1180).

szedve Ö: össze~.

szedvesz i (2)

A' Könyveket szedi veszi (1/2141). A' puskáját szediveszi (1/2779).

szeg1 Ik: meg~.

szeg2 fn (1)

...h[ogy] ezt [me]g hallotta Puluto elveszi a gyürűt utána setit köpönyegű ember, s mikor Puluto a pokolba a szegre akarta volna akasztani, a setit köpönyegű e[mbe]r oda tartotta az ujját (1/802).
Ö: zsindely~.

szegelet fn (2)

...mondjátok meg van é e' főldnek kerekségén eggy boldogabb szegelet, hol nem nyög az Ártatlanság, hol az Érdemnek barátja a' tisztelet, hol az Igazságnak királyi székéhez van a' Gonoszság látzoltatva? (1/993) - Felséges Királyné, a' panasz ts[ak] eggy, de azzal teli van minden szegelet az országba (1/ 1270).

szegény mn/fn (86)

I. mn ROSALIA Nemes vagy. TEMPEFŐI De szegény (1/1658). - ...ennyi ezer tallért gyűjtöttem szegény ember létemre (1/92). - ...ha annak a' szegény ártatlannak halálán síránkoztok, tsekély jegy ez olly nagy dologra (7/1478). - ...az Ur diszére tudna lenni az én szegény házamnak (15/153). Én ezt a' Bárót úgy gondolom hogy nagyon későn érkezett szegény feje az ész osztásban (1/371). Kinek fogok többé hitelt adni, szegény fejem!? (10/ 482) - Istenem! ha most a' szegény Feleségem élne, h[ogy] venne részet a' mi örömünkb[e] (9/ 825).
szegény (1/117, 124, 1284, 1372, 1708, 1961, 1965, 2150, 2255, 2416, 2/1504, 5/31, 7/292, 343, 395, 616, 738, 1083, 1114, 1220, 1306, 1325, 1354, 9/133, 145, 293, 517, 10/489, 12/64, 97, 130, 759, 13/195, 440, 15/281, 16/103, 107, 375, 394, 428, 477, 586, 588, 603, 619, 626, 658, 660, 662, 663, 959, 1109), Szegény (1/1964, 2318, 2368, 2437, 2522, 7/1441, 10/969, 12/116, 485, 640, 865, 15/431, 888), Szeginy (15/436), szegén (4/56), szegények (1/1608, 9/442, 16/1009).
II. fn Oh szegény, elájult a gyötrelem miatt és talám meg is hólt (7/1178). De nem vihette végre Szegény, váratlan halála miatt (8/36).
szegény (5/388, 7/989), szegények (15/678), Szegényt (1/899), szegénynek (1/1635, 7/1284), szegény[ne]k (16/65).

szegényke fn (1)

Oh Istenem! a' mi legkeservessebb menyetske koromb[a] ollyan petyhütt vólt a' szegényke, óh édes szegény férjem (16/660).

szegénység fn (8)

...Pallas vezérlett ide, a' Magyar Pallás, a' kinek testvére a' szegénység (1/1990). Nesze kutya minden szegénysége alávaló város kutyája, ne (1/3315).
szegénység (1/1588), Szegénység (1/977, 3284), szegénységem (7/599), szegénységét (12/70), szegénységre (1/2102).

szegés Ik: be~.

szegett Ö: hite~.

szegez i (3+2)

...láttam, hogy ő eggy dárdát szegezett önnön magának, 's azt mejjéhez nyomta, kéttségbe esve (7/ 1299). Elég, Uram: többé nem szegezem ellened magamat: Végre magamis meggyőzöttem (6/161). Semmit sem felelt, hanem bosszankodva és szeméremmel a' főldre szegezte szemeit (7/1055).
szegezni (12/780, 825).

szegfű fn (1)

...ha azt megunja vagy a' kertbe sétál 's szegfüjibe gyönyörködik, vagy a' muzsikához ül a' szobába (15/571).

szegű Ö: három~.

szégyell l. szégyenl

szégyen fn (22)

Negyedik azt mondja: Szégyen a' Királynak, hogy mindég tsepeg az órra (1/1226). - ...igy kellett engem a' magam szolgálói elött gyalázatb[a] ke verni, szolgáló előtt phü szégyen gyalázat (16/526). Játtzál fiam, játtzál, társaság kedvéért, nem szégyen az (1/1180). Igaz, még Rosalia Kis Asszony n[em] vólt a szégyenbe (1/1254).
szégyen (1/1071, 1238), Szégyen (1/1220, 1223, 1225, 1243, 1245, 1246, 1249, 1256, 1258, 1259, 1260, 1271), szégyenem (7/133), Szégyenem (6/77), Szégyennek (1/1075), Szégyennel (1/2534).

szégyenes mn (1)

Te Neárkus, ezta' szégyenes Henyélést méltónak látod én hozzám? (6/163)

szégyenít i (1)

Te tanitód szined majmoló festöket, Szégyenited pompás himeiddel őket, Mikor szép virágid' Zephir tsokolgatja, Édessen ébresztget mennyei illatja (1/241).
Ik: meg~.

szégyenítő in (1)

Ezt a' férjfi Szívet szégyenítő fenyeg[et]ést Enéás el nem tűri (10/732).

szégyenl i (8)

De ara a' Papra is haragszom a' ki magyar ruhába nem jár, magyarnak tartja magát magyarok[na]k predikál, magyar kenyeret eszik, magyar bort iszik rá ugy szolván, mért szégyenl hát magyar ruhában járni, ollatén állapotban lévén (15/371). És éppen nem szégyenled szentségtörő istentelenségedet! (10/435) - De a' nemes sziv nem engedi meg ollyan lépést tennem, mellyet valaha szégyeneljek (1/ 1716).
szégyenl (15/349), szégyenlettek (1/2913); szégyenlem (9/321). - szégyenleném (15/902). - szégyenljem (1/2963).
Ik: el~, meg~.

szégyenlés fn (1)

Hagyd el azokat a' semmire kellő holmikat, és intéztessed úgy életedet, hogy sem a' Világ[na]k, sem fényes familiád[na]k ne légyen oka a' tégedet szégyenlésre (1/445).

szégyenlős mn (1)

Nem tartotta hát most meg őtet a' szemérem, a' melly olly komor, és olly szégyenlős? (7/1604)

szégyenszék fn (4)

De bizony most gondoltam eggyet. (Székeket rak sorjába) Szégyen széket játtzunk (1/1174). Én gondoltam eggyet a' ki leg nagyobbat tud hazudni az üllyék a' Szégyen székbe (1/1277).
Szégyen széket (1/1275), Szégyen Székbe (1/1214).

szégyenülés Ö: meg~.

széjjeldarabol i (1)

Ide ne jőj, m[ert] ha ezer lelked van is, széljel darabollak (9/315).

széjjeldúl i (1)

Eggy Pillanatbann dúljátok széljel Kártágót, és ne maradjon ott nyoma Lakosnak, a' ki azt tapodja (10/941).

széjjelhány i (1)

Ha felgyúlok Dühösségtől, Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől Még az Etna' égő Bértzétis Mérgembe mind széllyelhányom (5/598).

széjjelhányt in (1)

...meg bosszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom. Öszve forgatom annak minden kerekségit, a' világból eggy széllyelhányt omladékot tsinálok (13/731).

széjjeljárta fn (1)

Beszéld el, mit láttál széllyel jártodba, mind újság lessz az én elöttem, ha te beszélled (1/78).

széjjelmorzsol i (1)

Belgrádi kardomnak élivel ölön kaplak, Kardra termett markommal széljel morsollak, h[ogy] malom pornak is kitsiny leszel (9/317).

széjjelnéz i (1)

...majth most szelyel níszem a' ház kherül (:'s bé megy:) (9/23).

széjjelrepít i (1)

...[ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot, 's ketsegtető álmodozásait széljel repiti; mint az őszi fergetek a' fák haldokló leveleit (9/508).

széjjelront i (1)

Az én Katonáimat, a' kiket az Erdőbe elrejtvén innen nem messze hagytam az én Eljövetelemkor, hívni fogom a' Királyházba: széjjel fogom rontani Kártágót (10/364).

széjjelrontott in (1)

Most tudja az egész Afrika, hogy az széjjelrontott Ásiából Enéás ide jött (10/145).

széjjelszaggat i (2)

Meg kaplak, kegyetlen, szemed előtt szaggatom széllyel az én gyönyörködésimnek gyalázatos bitangolóját; és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/597).
szaggatta széllyel (5/32).

széjjelszaggattatik i (1)

Óhajtottam vólna hogy ezek az én nyomorúlt tagjaim ugy szaggatattak vólna széllyel, mint oh azok az ő kellemetes tagjai (7/1429).

széjjelszórt in (1)

...az ő már széllyelszórt Hajóit és Fegyvereit én neki visszaadom (10/485).

széjjeltép i (1)

Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a'Zsidajának (15/262).

szék fn (17)

Eggy székbe Nagyságosan ül, pipázik, tsak maga gondolatira figyelmezve (1/1195). - ...az Istenek, érezni fogod, valamint eddig az Erdőkben, ugy a' Királyi Székbe is Barátid lésznek tenéked (12/525).
Szék (12/777), széke (13/109), széket (1/456, 15/142, 145), Székeket (1/1174), Székemet (12/227), Széknek (12/159), Székben (12/556), Székembe (12/ 332), Székedből (5/426), Székéből (5/418), székéhez (1/994), Székekkel (10/539, 798).
Ö: ágy~, árnyék~, király~, mészár~, szégyen~, törvény~.

szekér fn (7)

...ihol huszonnégy szekér pized (1/886). Eggyszer a' balta belé esett 's a' bélit szekerekkel hordtták el, 's tavaszra találták meg benne a' baltát (1/1280).
szekér (1/871), szekerek (8/186), szekeret (1/685, 887), szekérrel (8/183).

szekrény fn (2)

Egyiknél flota a' másiknál szekrény (:capsula:) van a' mellybe tsengettyük (2/1365). Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét, Valahára tedd poltzára túri edényjét (8/232).

szekretárius fn (11)

Iroványi a Gróf Secretariussa (1/10). FIRKÁSZ Ennek Secretariussa (15/6).
Szekretárius (1/1198), Secretarius (1/1295, 3324, 15/46), Secretárius (1/1570), Sekretárius (1/637), Secretariussa (15/41), Secretariussát 1/3259), Sekretáriusomnak (1/611).

szekundálva in (1)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni, és nyomúlni lassan a' Királyház felé, melly egészenn bé van árnyékozva alulról setét Felhőkkel, és szekundálva zörgő dörgő Szinfónia' Lármájától (10/1009).

szél1 fn (18)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe, 's A' hideg szél fujja szorja a' szemébe (1/ 2458). Légyen kedvező a' Hab, és a' szél szerentséltesse útadat (5/197). Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el (15/816). Te szedted fátyolba a' szélnek eresztett hajakat (7/559). A' szél hordjon el azzal a' gonosz Hírrel a' melly róllad terjedett (7/1228). Méltóztasson megolvasni ezt a' levelet a' mellyet egy Baráttyához ir és akkor hiddje el Uram Atyám, mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadtt fiatalkák (15/901).
szél (7/311, 624, 13/496), Szél (5/509, 10/955), szelek (7/604, 12/747), Szelek (5/552), szeleket (6/153), Szelekre (10/500), szélnek (7/340), Szélnél (5/58).
Ö: forgó~.

szél2 fn (3)

Ha láttatik Tőltések kőzé szorítva, haragszik a' Partra, confundálja Széleit, és kevélyenn atsarkodva megy (10/391). Állhatatos és hív Széléig koporsómnak (De ám tsak Medórómnak) Fog lenni ez a' szív (13/295).
szélire (15/363).
Ö: hegy~.

szeleburdi mn/fn (4)

I. mn ...most megint egy czedulát küldött az a' Szelepurdi Szászlaki (15/986).
II. fn Az özvegy Karnyóné 's két szeleburdiak (16/cím). TIPPTOPP LIPITTLOTTY Szelepurdiak (16/8). CONRAD SZELEPURDI Ennek Inassa (15/10).

Szeléne fn (78)

SZELÉNE, Dídó' Huga, és Enéásnak alattomba való szeretője (10/5). Vagynak még több Ellenségim? Enéás engem elhágy: Szelénét hívségtelennek találom; Járbás engem bosszant: és engem elárúl Ozmídás (10/975).

széles mn (1)

Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz, Nyájakkal és Pásztorokkal beszórva (12/13).

szelesség fn (1)

Hát nem gorombaság ez, hát nem mesterséges szelesség (15/995).

szelíd mn (5)

...majd el is felejtkezem magamrol, hogy én nem a' Vad Mars, hanem a' szelid Apollónak vagyok rekrutája (16/1219). Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! 's ugyan te is természet, te gyáva míves miért tetted az Asszonyoknak tsupán tsak ábrázattyokra, és azon is kívül mind azt, a'mi bennek nemes, szelíd, és szíves; 's minden egyébb részeiről elfelejtkeztél (7/988). De mikor születtek valaha a' szelíd Juhoktól Tigrisek, vagy a' szép Hattyúktól Hollók? (7/171)
szelíd (11/91), szelídekké (7/1514).

szelídít Ik: meg~.

szelídítés Ö: meg~.

szelídíthet Ik: meg~.

szelídül Ik: meg~.

szelindek fn (1)

Nem az a' Dáma a' kinek legparányibb zsebbeli kutyája van hanem akit legtöbb Anglus szelindek kísér, ollyanok mintegy borju (16/220).

széljel l. széjjel

szellet fn (1)

Ti gyengéded szelletek, Mellyek fúvtok körűltem, Hallgassatok, szűnjetek, Jön már vissza kedvesem (13/755).

szellő fn (9)

Óh az én Lelkemnek kellemetes Kínja, szeretett Gyötrelme most mikor a' tiszta Szellő gyengédedenn fodorítja a' Habokat, nosza fussunk el a' Partoktól (5/202).
szellő (15/876), Szellő (5/423), szellők (1/195, 9/ 598), Szellők (5/209), Szellőket (5/210), szellőnek (7/385), Szellőknek (5/408).

szellőcske fn (2)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/ 13).
szellőtske (1/1727).

szellős mn (1)

No nem sokat fog Kegyelmed a' szellős helyen versifikálni, nem tudom, mikor fog a' tömlötzben 60 aranyat keresni (1/2709).

szellőzik i (1)

Az ablakokat nyisd ki, a' ház hadd szellőzzön (1/ 639).

szellőztet i (1)

Eggy óráig itt szellöztetjük ökemét, azután majd a' hüvösre tesszük (1/1959).

szélső mn (1)

Ditső Hazám! 's nemzetem! vajha ti mind meghallanátok, hogy a' Magyarok földjének szélső tsuttsán itt az esmeretlen Csurgói dombokonn egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli (16/1204).

szélttör i (1)

Szélttöröm Természet' minden Lántzát (4/163).

széltvehet i (1)

E' tsengettyűnek párját Ha minden lelhetné Ellensége táborát Könnyen szélt vehetné (4/115).

szélvész fn (6)

És nekem semmi Szélvész E'habok köztt kárt nem tész (5/554). Ennyi Szélvészektől Lelkem El felejtkezett végre (12/231).
Szélvészeim (10/1041), Szélvészei (10/262), Szélvészeimet (10/1040), szélvészb[e] (9/503).

szélvészes mn (1)

De eggy esmeretlen, ma és szélvészes Tengerbe látom lenni magamat (12/527).

szem fn (109)

Szeme nem sirt mégis nedves Képe rántzos foga redves (16/360). - ...szip nagy szemei voltak mint egy egy pengő karíka (1/755). Ez a' kép olly bájoló Szépség Millyent eggy szem se látott még (4/16). SZERELEM! olvassák bár mások a' Szókratesi könyveket, mert én két szép szembe megtanúlom ezt a' mesterséget (7/980). A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur - ki adtam nekik a parantsolatokat, a' kertb[en] is dolgoznak, azokat is megtekintettem, szükséges az ember szeme körülöttük; mert a' tseléd Kedves Ur tsak tseléd (15/ 535). Ha abba nem hiszel az én számnak, hidj saját szemeidnek (13/561). Vesztél volna az országodban te szakállos pogány, ha lehetne a' szemét is ki tsalnád a' Köröszténnek (15/206). Azután nézd tsak sorjába e' gazdag értznek apró darabjait, melly parányi szemekkel vagynak öszvekötve (13/526). Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a' bikát hogy szarvával ökleljen, és a' pávát, hogy az ő szemekkel tarkázott tollainak pompáját kiterjessze (7/671). Most azt látom, hogy már az én fenyegetődzésimet kineveti: majd azt hallom hogy eggy gyalázatos hívatalt bíznak rám: azutánn hogy más Példájibann hánnyák szememre az én Hibáimat (6/146).
szem (7/73, 12/947, 16/358, 1135, 1138), Szem (5/ 72), szemem (1/2363, 2736, 7/801, 10/967), semem (9/44), szemem' (1/2395), szemed (4/156, 6/17, 13/ 597, 15/214), Szemed (10/645), szeme (1/527, 734, 8/138, 9/41, 13/381, 514, 15/399), szemek (1/1352, 16/199), szemeim (11/108), Szemeim (10/554, 642), Szemeid (10/367), szemei (1/71, 7/254, 852, 854, 1134, 10/321), szemeink (12/536, 13/93), szemet (15/753), szemeket (7/557), szememet (5/61), Szememet (5/112, 113), szemét (9/487), Szemét (10/ 770), szemit (15/224), szemünket (7/1573), szemeimet (7/130, 13/708, 16/328), Szemeimet (11/70), Szemeidet (5/395), szemeit (1/550, 1074, 5/365, 7/ 1055, 1071, 1609, 13/427), Szemednek (5/550), szemének (7/1294), szemeinek (1/1079, 7/381, 428), szemében (7/1607), szemeiben (7/972), szemembe (6/157), Szemembe (5/100, 10/991) szemembe' (13/ 435), szemébe (1/1254, 1259, 2458), szemekbe (13/ 617), szemeibe (7/582), szemekből (7/241), Szemeidből (5/407), szemeimből (16/1198), szemén (1/ 2173), szemekre (10/26), szeméről (7/1556), szemeidtől (12/215), szemmel (1/1919, 15/758), Szemmel (9/417), szememmel (13/176), szemekkel (1/3092, 3119, 7/161, 13/374), szemeimmel (7/1567), Szemeiddel (5/19), szemeivel (1/3088, 7/227, 248, 249, 707), szemeikkel (7/295), Szemeimnek (10/305).
Ö: farkas~, pápa~.

szembe hsz (3)

Gyönyörű munka, meg érdemli hogy minden nemes szivü ember megtanúlja eleitől fogva végig, én ugyan részemről nem adnám fele jószágomért, és ha annak Irójával eggyszer szembe lehetnék meg nem állhatnám: hogy meg ne tsókoljam (1/283). Azt kivánom, hogy Amintás szembe meg valja mindenek előtt, hogy az ő szivét nékem ajándékozta (12/850).
szembe (7/355).

személy fn (32)

30 exemplar tudom h[ogy] el kél, mert az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle (1/1050). Még akkor eggynéhány száz Úri személlyeket meg is kell vendégelnem (1/1506). Jádszó személlyek (15/1). Nagyon meg sérti ezzel az én személlyemet, mellyet a' Nagysádnak és a' Világ[na]k lantornán néző itélete szerént ts[ak] azért is kellene tisztelni, hogy az a' négy betű van előtte G. r. o. f. (1/428). KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista, Zsibvásáros drótvono, Poëta Kosár kötö (16/9).
Személy (15/57, 16/932), személly (1/497), személyek (1/1, 1525, 9/1), személlyek (16/1, 1008), személyem (1/271), Személyed' (5/525), személyt (1/925), Személyt (1/2672), személyét (1/659), Személlyeknek (7/80), személlyének (1/277, 397), személyben (15/62), személyében (16/323), személy[be] (15/ 593), személlyéből (7/568), szeméjekre (9/650), személyhez (16/515), Személyhez (1/968), személyekhez (1/1206), személytől (16/541), személyéért (16/381), személynek (16/938).
Ö: fehér~.

személyes mn (3)

De apropo hol legyen a' Kis Asszony sajnállanám elszalasztani személyes tiszteletem szerentséjét (15/ 521). Én ő Nagyságával akarnék személyesen szólani (1/1329).
személyesen (15/461).

szemérem fn (9)

E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás, a' melly mintegy szemérem és harag jele vólt (7/414). - ... bosszankodva és szeméremmel a' főldre szegezte szemeit (7/1054).
szemérem (1/532, 1143, 2962, 7/401, 1603, 1605), szeméremmel (7/131).

szemérmes mn (1)

Lám a' Városi Nimfák, akármelly szemérmesek és makatsok is, mennyi szeretőket tudnak magoknak keríteni (13/264).

szemérmetesség fn (1)

Ne ess kéttségbe Amintás, mert ha én őtet jól esmérem egyedűl tsak Szemérmetesség vólt az a'mi Szilviát futásra indította (7/1110).

szemét fn (8)

A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi. Rá se néz, tsupa szemétnek tartja (1/ 919). Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg (16/607). - ...'s engemet eggy szemét embernek tartanak, a' ki Attyok jó szivével vissza éltem vólna önnön hasznomra (1/2034).
szemét (1/784, 967, 2208, 2758, 6/150).

Szemétvára fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura, az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa (1/1135).

szemfény fn (2)

...és így olvastam eggyen: Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! (7/264) - ...eggy esméretlen indúlat a'melly vélem azt kívántatta, hogy én szűntelen szembe légyek az én szép Silviámmal; és az ő szemfényeiből eggy idegen édességet ittam, a' melly utoljára nem tudom mi' keserűséget hagyott maga után (7/356).

szemhéj fn (2)

Halavány hóld bús világa... Süss Kedvesem ablakára Hints lágy álmot szemhéjjára Hogy a' bájoló szerelem Párnáján álmodjék velem (15/872).
szemhéjjak' (7/577).

szemközt hsz (2)

A Szín van abba a' Mezőbe, a' hol sátorozik a'Macedó Tábor, szemközt 'Sídon Városával (12/10). De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott, és (:ah iszonyú eset!:) az iszonyú kőszirt alatt mind halált, mind temetőt talált (5/389).

szemlél i (8+3)

Ez tám a' legutolsó Nap, mellyenn szemlélned kell engemet; Jöszte az én Szemeim elébe (10/642). Mikor már legjobban véli, Hogy a' jövendőt szemléli; A' valótól gyakran Legmesszebb akkor van (13/ 104).
szemlél (6/53), szemlélsz (10/120), szemléltek (14/ 43); szemléljük (1/2093), foglak szemlélni (4/48). - szemlélnék (13/694). - szemléljem (7/1456). - szemlélni (4/155, 10/595).

szemlélés fn (1)

De most mikor elvagyok fogva a' te tündöklésedtől, a' te szemlélésedből való gyönyörüségem el oszlatja az én fájdalmamat (13/229).
Ö: viszont~.

szemlélhet i (2)

Ah, szemlélheted majd a' Te szép Reményedet, a' más Karjai kőzőtt, hogy meg ne halj azonnal? (12/ 647)
szemlélhetnénk (1/2098).

szemlélő fn (1)

Hová? hová? megállj. A' boldog Lakodalom Szemlélőjének kívánlak (10/860).

szemölcs fn (1)

...el vész é az a szümölts az orrárol (16/743).

szemöldök fn (4)

...szip nagy szemei voltak mint egy egy pengő karíka míntha kováts szurokkal kenték volna kí a szemöldőkét (1/756). Kelj fel: a' te Hajóidnak vétkes Kötéseit vagdald el, ereszd meg a' Hajóköteleket: nézz azutánn én reám komor Szemőldökkel, és menj (10/39).
szemöldök[öm] (5/70), szemőldökkel (7/450).

szempillantás fn (28)

Menjünk, Medóró, menjünk; magad tudod, hogy betsesek mi ránk nézve a' szempillantások, 's te énnekem olly kedves vagy, hogy én féltem magamat (13/692). - ...láttam, mikor te elszaladtál, (oh vadabb a' kegyetlen tigrisnél) és abba a' szempillantásba, a' melybe őtet megölelned kellett volna, láttam, hogy ő eggy dárdát szegezett önnön magának (7/1297). Oh ki tudná elmondani mit érzettek mind a' ketten abban a' szempillantásban (7/1615). Tirzis, hallgassmeg, hová futsz? Állj meg tsak eggy szempillantásig (13/451).
szempillantás (1/1729, 7/842), Szempillantása (10/ 904), szempillantást (1/3126, 9/545, 12/104), [szem] pillantást (12/798), szempillantásokat (12/410), szempillantásban (13/566), szempillantásbann (5/ 146, 10/119, 543), Szempillantásbann (10/54), szem pillantásba (6/147, 13/42, 16/932), szempillantásá[na]k (9/366), szempillantásig (10/273, 12/714, 13/252, 406), Szempillantásig (5/195), Szempillantásíg (5/454), szempillantássokig (10/ 277).

szempillasztás fn (1)

...mikor szemünket a' hegytetőre vonta eggy kiáltás, és hogy embert a' magasságról lerohanni láttunk, és őtet eggy sűrű bokorra esni láttuk, mind eggy szempillasztásba esett (7/1576).

szemrehányás fn (1)

Hallani újonnan a' te Szemrehányásidat jöttem, óh Királyné (10/804).

szemtelen mn (1)

Bár ts[ak] a' Felsőség tenne parantsolatot azokról a henye emberekről, én a' szemtelen Poétákat, nem igen jó szivvel látom (1/1366).

szemű mn (1)

Hozzon édes Pofók bátsim egy kis tüzet onnan a' Konyhárol; de szépet menyetske szemüt (15/742).

szén = az én

széna fn (1)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva (14/68).

szenderedés fn (2)

Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2283). Minteggy álmából fel serkenve. Édes szenderedésem! miért valál árnyék vagy ha árnyék valál, miért nem szereztél állandó szállást magadnak elmémb[en] (1/3138).
Ö: el~.

Szendrő fn (1)

'S Magyar Ország felé vezető útjába' Bé viszi Hunyadit Szendrő városába (1/2594).

szennyeződő in (1)

Jártam hogy megesmerhessem, meg esmértem 's az olta kerülöm nem kevésbé veszedelmes az a'szivnek, a'böltsességnek, sőt a nemzeti Charakternek, mint a'porban szennyeződő alatsonyság (15/159).

szent mn/fn (49)

I. mn Vólna elég példája a' Gvárdián Úrnak, és az ő hozzá hasonlók[na]k: más tudós Szerzetekb[en], hogy a' Jésus Társasága, és Kegyes oskolákbeli a' Sz:[ent] Benedek és SZ:[ent] Domonkos Szerzeteinél többet ne emlitsek (1/3040-1). Bosszullás nem jöhetett, E' szent Helyekbe bé (4/168). Nesze tedd le a' vallás szent oltára előtt, a' mellyből tsergedez az Ég áldása a földekre (1/2152). De most engedni kell a' Sz:[ent] Igazságnak, mindjárt el telik az Óra (1/1724). Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti és hogy az ö ígéretei szentek az Asszony éránt (16/562). - ...meg kővetem a Kelmed betsülletes személlyét 's a mai szent napot (1/659). Szent uttse nem adnám azt a' két kutyát a' Bétsi Ministerségért (1/1806). - ...méltóztassék próbat tenni, én szenthül fogadom, h[ogy] a' Khisirtet khitanülöm (9/ 640). Khed nekhem ne paphollyon négy krajcárt adhok értte azért a' hitvánsághirt - no 5 krajcárt, hogy hjába ne jötthem, ha khell, khell, ha nem khell szhent a bhikességh (15/221).
szent (1/2516, 5/357, 7/740, 835, 967, 1492, 1521, 9/541), Szent (1/2131, 2339, 2466, 2884, 9/533, 674, 786, 12/827, 16/725), Sz[en]t (15/1059, 16/775, 797), Sz.[ent] (9/663), sz:[ent] (1/2354), Sz:[ent] (1/508, 1975, 2818, 2893, 2981, 2995, 3003, 3046, 3049, 9/538, 16/805, 808), Sent (9/352), légszentebb (8/139), l.[eg]szentebb (9/522).
II. fn A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiábálná az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten, könyörögj ö néki, mint más vizbe fuldokló szentek, a' nélkül, hogy az ember segitségére szaladna (1/2927).

Szentjóbi fn (1)

Sz:[ent] J.[óbi] Szabó László Úr elegyes versei (1/ 2281).

szentel Ik: fel~, meg~.

szentelt in (1)

Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/953).

szenteltetés fn (1)

...én már éppen futásomnak a' végénél jártam vala, a' midőn az Atyám és Atyámfiai az ő árnyékbúzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2977).

szentség fn (4)

Mensch! te meg erdemlenéd, hogy mindég a főldnek setét hasadékjaiba bujkájj; - de a' jo Istenek el engedték a' te büntetésedet. - De még azért soha nem érzed te a' Szentségnek égi gyönyörűségeit (2/1518). Nagy tsendesség van minden Papok kőzt, Paminát éppen azzal a' 'satstkóval, a' mellybe a' szentség vólt, bé vezetik, Sarastro a' 'satskó kőtőlékjeit meg oldja (2/1462). Le kívánom fizetni ezt a' kötelességet, minthogy egyébb semmi sem maradtt fenn az ő szerelmének, mellyet erántam hordozott; és jóllehet az a' gonosz kéz megfertéztethetné annak a' munkának szentségét, tudom még is, hogy néki kedves fog lenni az én kezemnek munkája (7/1489).
szentségek (1/2830).

szentségtelen mn/fn (2)

I. mn Én nem fertéztettem meg idegen (szentségtelen) áldozatokkal a' ti Oltáritokat: sem soha tisztátalan lángokkal nem füstöltettem azokat a' ti bosszantástokra (10/977).
II. fn És azt beszéllette Battus' és Tirzis' a' szerelem' nagy mestereinek hallattára, és azt beszéllette a' Hajnal' barlangjában, mellynek szája felett e' van írva: MESSZE, AH MESSZE, TÁVOZZATOK SZENTSÉGTELENEK (7/232).

szentségtörés fn (1)

Óh ugyan miket beszéllett tenéked, mondd el és szentségtörésnek tartsd eggy szótskáját is el hagyni, az én Lelkem a' te ajakidról az övére tudja azt rakni képzelödéseibenn (1/3113).

szentségtörő in (1)

És éppen nem szégyenled szentségtörő istentelenségedet! (10/435)

szenved i (9+5)

De keményedj meg, szivem! Meg tanúltál te már szenvedni, hozzá törődtél mind ahhoz, a' mire a' Világ réműl (1/1842). Nem lessz ollyan inséggel tellyes fáradság, mellyet édessé nem fog tenni annak meg gondolása, hogy Tempefőimért szenvedem (1/2117). Ez a' Nap fényt nem fogja látni, én pedig tömlötzöt szenvedek érette (1/1459). De a' nyomorúltnak nem lehet az ő halálára hosszas halasztást szenvedni (7/307). Az én ditsősségem oh Agenor! nem szenvedi, hogy hosszas Nyugodalmok kőzőtt légyek én (12/576).
szenvedtem (1/1841, 16/1088), szenvedtek (1/2022), szenvedni fog (16/293), Szenvedi (12/857), szenvedjük (1/1769). - szenvedni (1/2693, 16/604); szenvedned (1/2897).
Ik: el~, meg~.

szenvedés fn (5)

Hogy a' Boldogság őlében is tudjam mi a' szenvedés, 's akkor is édes legyen annak emlékezete (1/1710). - ...az alávaló emberektől való szenvedést is meg tanúltam már én Nemes el türéssel vetni meg (1/2687).
szenvedések (9/549), szenvedést (1/1906), szenvedésidnek (1/1709).
Ik: el~, kín~.

szenvedett in (1)

...édes Ura[m] most is éjtszakás gondolatok sátoroznak erőszakott szenvedett homlokodnak komor ábrázatainn (9/388).

szenvedhet i (2)

Meg választ most tőled Kedvesem, eggy kevés korig a' tömlötz, de lelkem rabságot nem szenvedhet; körűled fog lebegni eggy sohajtássá váltt szellőtske, azt úgy vedd mint az én Lelkemet (1/1726). Hizelkedni akarsz, lódulj elölle[m], n[em] szenvedhetlek (9/477).
Ik: el~, meg~.

szenvedhetetlen mn (2)

Temfői Uram, én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a' Németeknél Huntzfut: a' már szenvedhetetlen (1/ 2703). G[ÁI] Azok szegények és, parasztok... És szenvedhetetlen szurtosok is (9/447).
Ö: el~.

szenvedhetvén in (1)

Akkor Fillis síránkozni kezdett, nem szenvedhetvén az éles szúrást (7/369).

szenvedvén in (1)

El beszéllem miként jára Trója a' Görögöktől Hét esztendős háborúba Szenvedvén kivűl belől (1/ 2474).

szenyim = az enyim

szennyez Ik: be~.

szép mn/fn (251)

I. mn Szép Elizám, édes Kintsem! Hová (12/24) - ...mikor én te néked új Virágokat hozok, te azokat makatsúl megveted: talám mivel sokkal szebb virágid vagynak szép artzúlatidon (7/593). Ah te nem tudod, mennyit tehet eggy szép Asszonynak sírása (13/379). Eggy szép Bikknek árnyékában ülének egy bizonyos nap Silvia, és Fillis (7/363). Igen derék, szép gondolat (1/1176). Pétzeli a' Magyar nyelv tsinosodásának Attya vólt, szép könyveit lehet olvasni (1/341). Azok a' nyomorúltt mesék szépek, de semmit se érnek (1/912). - ...e' keserű gyászra tartottál te meg engemet? e' keserű gyászra? szép és kellemetes halál volt bizonnyára akkor, mikor én magamat megölni igyekeztem (7/1190). Ah! álázatos szolgája az Ur[na]k örvendek, hogy tisztelhetem az Urat és pedig vidám ortzával 's éppen igen szép habitusba tisztelhetem az Urat (16/172). Külső országi modon félre vágta a' kalapját és a' mi legrendesebb illyen szép nyári időb[e] felberzesztette azt a' híres Hessen Casseli parapliját (15/1025). - ...ha az az én szegény férjem, szép férjem, jó Férjem élne az Isten nyugossza [me]g, most én nem így vólnék Lázár! (16/104) - Talám szebb lenne, ha Schackot játtzanának Nagyságtok, van itt kettő is (1/1170). Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1123). Hohá szép betsülete van itt a'mi Nagyságos Urunknál az ollyan ördögökkel tzimborázó Spionnak (1/1319). Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? Egy édomtalan mólest eggy éktelen Tuskót? Talám azt a' te szép baromi 's vad ábrázatodat (5/263). Kedves Számjaim! most mindjárt Postára ülök, s megyek Budára, de hova megyek és miért? Oh áldott szerentse! azért a' szép 25 ezer forintért! (16/450) - Ha, ha, ha. A' bizony szép, ki a tatár ne nevetné, betsülöm eszed furtsaságát (1/856). Tirzis is talál más Nimfát, Ha nálad nem szebbet, Legalább hívebbet (13/460) - ...elméje a l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] nagyobb bőltsektől van ki pallérozva (9/379). - firhe menél te szíp leány, firhe biz én te szíp legény (1/773). - ...lám sip joszága van, ha meghal kire költi ast a' temérdek forintot? (9/63) - ...itth a' négy garas szhip pínzt adokh (15/256).
II. fn Te tudod Lelkemnek szép kinzásait, Te tudod kellemes sóhajtásait Mellynek eggy Szép felé repülnek (8/92). Jajos beszédébenn A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg, hogy nem jött meg (11/132). Ah ha hallotta volna édes Uram Atyám, nékem is millyen szépeket beszéltt (15/177).

szépen hsz (7)

Valósággal szépen hangzanak azok a' mi kényes füleinkbe (1/1130). Csak verset mondasson az Ur vele, már én hallottam tölle ollyan szépen kimegy mintha tőre szednék (16/773). De Fiscarius Uram, nem is hallotta ám még mit tsinyál az az árva gyerök, a' ki a' minapikba kerültt ide az udvarba az az Istok, a' tud ám szépön borborázni, ollan szépön mögy a sorgya hogy (15/442). Ne bántsa soha se hallot illyen szépen én éhen szomjan is el halgatnám egész nap is (1/792).
szépen (16/377), szebben (15/698).

Széphalmy fn (1)

Ezek a' mint látom, a' Magyar Museum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény, ezek a' Széphalmy Orfeusa, ezek meg a Pesti Mercurius (1/3013).

széplélek fn (1)

A' szép lélek, soha sem unja meg magát (15/573).

szépnem fn (1)

Sajnálom hogy vele nem kedveskedhetem a' Kis Asszony[na]k; mert az a' szép nemnek pallérozására czélozó munka is arra jutott a' mire minden jó szándékok magyar országban (15/83).

szépszerént hsz (3)

Ne bolondozz fiú, mig szép szerént vagy (1/2804). Jöjjőn az Ur szép szerént (1/3226).
szép szerént (1/2776).

szépség fn (25)

...az asszonynak hatalma és fegyvere a' szépség és a' kellemetesség (7/634). Párnázusnak Héliconnak hégye vigsággal reng Piros hajnal[na]k szépsége Hajnal tsillag ékessége (16/800). Vedd el Édesem a nevezetet, mert vagynak földi Angyalok, kikre a' Szépség Isten Asszonya hozzájok méltó testet is ruházott (1/1695).
szépség (1/1698, 5/493), Szépség (4/15, 5/440, 10/ 788, 7942), szépséged' (13/162), szépsége (13/237), Szépsége (12/439), szépségemet (5/117), szépségeiket (7/558), szépség[ne]k (9/538), szépségeknek (7/ 496), szépségének (5/489, 7/659, 906), szépségére (5/354), szépséggel (13/364), szépségekkel (1/961), szépségével (13/690), szépséggé (1/1688).

szépséges mn (2)

Voltért, voltért, jaj szépséges Kis Aszszonyom, a' Voltért semmit sem ád a' Zsidó (1/321).
Szépséges (11/140).

szeptember fn (2)

Nemes Somogy Vármegyéb[e] helyheztetett Csurgó mező Városban 1'ö Septemberb[e] (16/791).
September (15/1061).

szeptemviralista fn (1)

Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon meg osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek; mivel már külömben is ki Septemviralista, ki Oberster vólt, ki mi (1/2004).

szer fn (5)

Kérem tőled tudos Baccelliere, Férjfiba 's asszonyba Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit vizi korságba Gutta ütésbe nehéz nyavalyába Sárgaságba és farsábába Jó volna rendelni? (14/108) - Nem vagy te szer arra, hogy ezer Leányt is tarts Oskoládba? (7/676) - Én miért nem veszem elő az én mentségemre az erőszakoskodást, ha engemet szerré tett a' természet az erőszakra (7/636). Már hát ma Mest[er] Uram ördögöt fogunk, akárh[ogy] tesszük szerit (9/272).
szereket (14/120).
Ö: fél~, gyógyító~.

szerelem fn (175)

Mi ez meg n[em] mondhatom épenn De érzem hogy éget Tűzképenn. Ez az érzés Szerelem tám? (4/21) - Oh Szivia! Szilvia! te nem tudod 's nem is hiszed, mennyit tehet a' Szerelem' híre eggy mejben, eggy ollyan mejben, a'mely húsból van, és nem kőből, mint a' tiéd (7/1291). Tartsd meg hívséggel, a' bántatások közöttis a'te első Szerelmedet: győzze meg az ő keménységét a' te állhatatosságod (5/303). Ne titkolódj semmit is, Eggy nem tudom mi most is Azt mondja pirúlásodban, Hogy Nítze Szerelembe van (11/40). - ...a' Szerelem Oskolájábann mégis rudis vagy (10/356). Hogyhogy az Isten szerelméért? (1/1740) - Szégyenlje meg Kend magát, hogy a' Pénz szerelmének Sklávja (1/2696). SZERELEM Pásztori Köntösbe (7/2).
szerelem (5/159, 7/78, 193, 230, 290, 292, 360, 583, 627, 628, 639, 765, 810, 812, 824, 1059, 1122, 1222, 1224, 1351, 1362, 1509, 1541, 1635, 12/336, 13/752, 222, 567, 612, 735, 15/873, 16/571, 574), Szerelem (4/22, 150, 5/153, 161, 310, 311, 444, 7/12, 44, 93, 626, 1341, 1342, 8/103, 129, 139, 10/94, 189, 522, 528, 531, 669, 11/127, 12/34, 13/328, 585), SZERELEM (7/959, 968, 979), szerelmek (7/547), Szerelmek (5/435), szerelmem (13/710), Szerelmem (5/ 293), szerelmed (5/479, 7/314), Szerelmei (10/149), szerelmet (4/71, 7/53, 620, 730, 765, 1005, 1225, 1605, 13/683, 16/386), Szerelmet (5/120, 143, 6/128, 10/86, 789), szerelmeket (7/234), Szerelmeket (5/ 593), szerelmemet (7/808, 13/371, 420, 471), Szerelmemet (5/566, 12/380), szerelmedet (7/312, 10/811, 13/468), szerelmét (7/173, 182, 914, 1364, 15/ 1046), Szerelmét (6/117), szerelmünket (7/804, 13/268), Szerelmeket (10/487), szerelmeit (7/1589, 13/262, 356), szerelemnek (7/209, 565, 583, 791, 974, 1343, 1352, 1618, 11/97), Szerelemnek (5/341, 8/24, 35, 12/925), szerelmeknek (13/448), szerelmemnek (13/ 712), Szerelmemnek (10/965), szerelmednek (7/ 453), Szerelmednek (12/726), szerelmének (7/1487, 13/557), szerelemben (7/229), szerelembe (7/109, 198, 216), Szerelembe (4/141, 10/37), Szerelmembe (12/54), szerelmemen (7/1368), szerelménn (5/172), szerelemre (7/190), szerelmére (12/752), szerelmünkre (13/672), Szererelmeinkre (10/810), szerelemről (7/926, 964), Szerelemről (7/74), szerelméről (7/916), Szerelméről (7/1617), szerelemnél (7/576), Szerelmeknél (8/97), szereleménél (12/965), Szerelemhez (7/45), szerelemtől (7/788), Szerelmedtől (13/153), szerelmétől (7/169), szerelméért (7/150), szerelemnek (7/1606), Szerelemnek (5/152, 8/85), Szerelem[ne]k (5/260), szerelmemnek (13/663), szerelmednek (13/458), Szerelminknek (5/ 207), szerelemmel (13/331), szerelmekkel (10/147, 13/416), szerelmével (7/910), szerelmeivel (7/164), szerelemmé (13/580).
Ö: ál~.

szerelembombi fn (1)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot, serpentinelt, Szerelembombival hányatom le az ellentállókat (8/117).

szerelemgyökér fn (1)

Onnan Szerelem Országból a' jó főldről, ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a'mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném (8/177).

szerelemnyelv fn (1)

Eggy, nem tudom minekis kelljen neveznem: az én szívem Lexicona neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven (8/128).

szerelemország fn (2)

BOHÓ Hová kis pullus? hová? ÁMOR Szerelem Országra, a' jó Főldre (8/166).
Szerelem Országból (8/176).

szerelmes mn/fn (53)

I. mn Ne kívánjon szerelmes lenni, Édes kínt magára venni (13/618). Ez a' legujjabb Pesti modi, már ebb[e] az Asszony tsak betsülhet engem az illyen ruha alatt, szerelmes sziv szokott lappangani (16/ 137). Te tanítod meg a' legparasztosabb elméknek azokat a' tsudálatos dolgokat olvasni, mellyeket szerelmes betűkkel írtt tulajdon kezed a' más szemeiben (7/971). Hogy lehet hát még is Boldog Egek! hogy már ennyi idő multától fogva sem levelét, sem segitségét nem vehettem szerelmes Anyámnak (1/ 1109). Szerelmes Nemzetem! Kinek ditsőségéért buzog a' vér ereimből ki takarodni, mikor esmered meg, melly távol vagy a' ki tsinosodott Frantziáknál, Ánglusoknál és Saxoknál (1/2076). Választ helyettem adjatok Szerelmes szép Tsillagzatok! (12/218) - Szerelmes Fiam a' Krisztusbann! (1/2872)
szerelmes (1/1585, 5/88, 235, 307, 332, 6/119, 175, 7/208, 359, 542, 556, 1524, 9/535, 835, 10/526, 11/41, 55, 13/91, 209, 555), Szerelmes (1/2887, 8/18, 9/770, 774, 786, 10/515, 519, 11/33, 34, 103, 13/ 556), szerelmesen (7/701, 13/414).
II. fn Minden Szerelmes felteszi, hogy az ő Sebének oka a'Szépség: de nem a'Szépség az (10/793). - ...te mindég a' városi szerelmesekhez szokván, talám ílly alatsonyra nézni sem kivánsz? (13/410)
szerelmes (12/489), Szerelmes (7/554, 12/929), Szerelmesem (12/725, 13/115), Szerelmesed (7/864), szerelmest (7/1539, 10/180), Szerelmest (10/713), Szerelmesednek (5/292), szerelmesnek (7/728).

szerelmesedett Ö: meg~.

szerelmesedik Ik: meg~, neki~.

szerelmeskedés fn (1)

A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/145).

szerelmeskedik i (2+1)

...ha a' te Veszedelmedet gondolom meg, nagyonn is gyakrann szerelmeskedem szép Szemeiddel (5/ 18). És már nem mondom akkor, midőn kerűlni fo god a' Kútfőket, mellyekbe most gyakorta nézed magadat, és talán szerelmeskedsz is magaddal (7/ 220).
szerelmeskedni (7/689).

szerelmetes mn (2)

...tsak bízd rám' majd tudom én őtet szerelmetes és ámitó tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/253). Mondd, hogy szíves indúlatját óhajtod; sóhajts, és elegyíts közé néhány könnyetskéknek szerelmetes jegyeit (13/377).

szerenáta fn (2)

ANGÉLIKA. Eggy szerenáta két szakaszban (13/cím).
Szerenáta (11/cím)

szerencse fn (86)

De énnékem egy magyar verset is irtt erre egy Ifju ur tessék meg halgatni, mondhatom szép. A' szerentse tsak játszik (15/111). Ha az irigy szerentse a' pénzt meg nem fogta vólna tőllem, kész volnék minden vagyonomat a' te hozzád való szeretet zsámolyánál le tenni (1/2117). Barátim! láttátok é Amintást, vagy halottatok é felőlle valami szerentsét? (7/996) - ...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak, melly eggy rakás egészen kopasz tsont körűl vólt elömölve, 's az én jó szerentsém vólt hogy engemet meg nem láttak (7/1172). Szép Szerentséje egy Országnak a' Pásztor Király (12/1041). Ne félly, kedves Poétám, az ő jól tenni szerető szive szerentsédre léssz tenéked (1/1648). Ha ha ha tsak látom én hogy én szerentse fia vagyok, ihol mig szegény Legény characterrel kellett parádéznom, ez a vén bolond Karnyóné a' böségig tartott ruhával pénzzel (16/ 427). - ...én külső országot összvejártam, ott mindenütt ollyan betsületb[e] voltam, a' millyenhez még egy magyarnak sem volt szerentséje, nagy Tudosokkal, Doctorokkal, Professorokkal, 'söt Hofratokkal barátkoztam (15/915). Jó szerentsét kivánok az Ur[na]k (16/173). Asszolgája Urnak örülök hogy van szerentsém a Te[kin]t[e]tes Urat tisztelni (15/ 470).
szerentse (1/2423, 7/328, 1050, 1475, 1564, 9/170, 13/178, 638, 15/515, 16/450), Szerentse (1/1718, 2080, 2253, 3217, 3287, 7/1251, 8/211, 10/897), serentse (9/34, 39), szerencsém (1/307, 7/457, 1122, 9/371, 12/903, 15/56, 514, 531, 555, 605, 631, 718, 943, 16/122, 249, 305, 499, 543), serentsém (9/617), szerentséd (9/304), Szerentséd (5/88), szerentséje (15/502, 16/500), Szerentséje (10/959), szerentséim (1/394), szerentsét (1/205, 1969, 2124, 3060, 15/ 941), Szerentsét (1/1601, 5/433), szerentsémet (1/ 1699, 5/209, 7/27, 12/1029, 16/320), szerentséjét (1/ 271, 15/521, 863), szerentséteket (13/192), szerentsének (1/1702), Szerentsének (10/705), Szerentsémnek (15/69), szerentsédnek (12/145), Szerentsémbe (12/152), szerentsére (13/95, 98, 15/934), szerentsémnél (12/118), Szerentsémnél (10/205), szerentsével (1/720, 990, 1943), szerentsémmel (15/620), szerentsénkkel (16/307).
Ö: bal~, vak~.

szerencséltet i (2)

Légyen kedvező a'Hab, és a' szél szerentséltesse útadat (5/197). Ti kik az én Babérimat Minden pertzbe' ujabb Tsírával zöldititek, Az én Szives Indulatimat Szerentséltessétek oh Kedvező Istenek! (12/943)
Ik: meg~.

szerencsepénz fn (1)

Kend is engedjen, én is engedek, a' 16ból szerentse pénznek el engedem az egyet birja' békével ked (9/ 96).

szerencsés mn (35)

...Minden Compániába szerentsés játtzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot (1/1146). Hozta Isten szerentsésen Tempefői Uramat (1/1736), Honnan térsz, óh szép Tétis ezen partra? Mitsoda szerentsés Újság tesz téged ennyire viggá? (5/344) - Ah alázatos szolgája az Urnak, szerentsés jó napot kivánok (15/ 43). - ...úgy most is a' mi betsülhetetlenül fáradozó Magyarjainknak a' tudományokban való ditséreteiket, ne a' Szerentsés ki menetelekhez, hanem a' munkásság[na]k nagyvolttához kell mérni (1/2084).
szerentsés (5/362, 411, 423, 426, 7/1528, 10/1043, 11/14, 12/240, 13/142, 310, 356, 541), Szerentsés (1/2006, 7/1551, 9/821, 12/782, 13/94, 145, 707, 16/ 1192), szerentsések (16/1112), szerentsésnek (7/ 1537, 1539, 1544), Szerentsésnek (12/906), szerentséssé (7/161), szerentsésen (1/1994, 7/1264), szerentsésebb (13/302), szerentsésebben (13/466).

szerencsésített in (1)

A' Nap minket akár le megy, akár fel jön, mindenkor - eggyütt fog - látni. Oh Édes Élet! Oh szerentsésitett napok (12/82).

szerencsétlen mn/fn (30)

I. mn Tempefői a szerencsétlen Poeta (1/11). - ...kevésnek láttzik hát te előtted hogy én szerentsét len vagyok, hogy te is nevelni jössz az én nyomorúságomat (7/896). Ah igen is, jól értelek benneteket, azok a' vérengző mennykövek, azok a' szeretsétlen Üstökösök, az ég' haragjának kegyetlen hírmondói (13/738).
szerentsétlen (1/158, 986, 1106, 3098, 3135, 5/392, 7/1126, 1452, 1467, 1471, 9/761, 10/30, 561, 13/210, 15/843, 16/10132, 1047), Szerentsétlen (1/119, 158, 10/254), szerentsétlenné (1/1644, 2229), szerentsétlenekké (12/1023), szerentsétlenebb (7/1468).
II. fn Nimfa, én néked valóba hiszek, mert én hallottam, hogy az a' szerentsétlen az ő halálakor, a' te Nevednek kiáltásával végzette életét (7/1396). Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait, könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen, ki a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúltt életének (1/979).

szerencsétlenség fn (15)

Mi szerentsétlenség érhette szegény jámbor embert? (1/1961) - Soká itt fogok maradni a' te Szerentsétlenségedre (10/679).
szerentsétlenség (1/1738, 9/376, 409), szerentsétlenségek (9/551), szerentsétlenségem (12/361), szerentsétlenséged (7/1138), szerentsétlensége (9/804), Szerentsétlenségek (10/573), Szerentsétlenségim (10/ 470), szerentsétlenségét (7/1385), Szerentsétlenségekbenn (10/257, 265), szerentsétlenségtől (9/382).

szerént ~ szerint nu (43)

Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2967). No az ugyan rendes modi - a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/202). No tehát én is az Úrral érdeme szerént fogok bánni (1/2657). Sajnálom ezt a' Báró Urat szivem szerént, ő eggy fein politus M.[agyar] Méltoság (1/643). Hogy lehetett az, hogy ebbe a' Szerzetbe botlott be? mert én azt is észre vettem, hogy az nem ínye szerint van Atyaságodnak? (1/2959) - Jöjjőn az Úr szép szerént (1/3226).
szerént (1/34, 328, 336, 429, 535, 570, 2149, 2272, 2776, 2804, 2862, 2893, 2899, 3105, 5/43, 155, 7/24, 33, 116, 898, 1288, 1563, 8/129, 9/89, 584, 10/167, 196, 15/105, 710, 16/94, 138, 503, 1016), Zerént (16/90), szerint (5/170, 177, 7/946).
Ö: a~, e~, rend~.

szeret i (132+7)

Én téged mint győzőtt tisztellek, mint Herost betsűllek, szeretlek mint jol tevőt; imádlak mint Istent (12/958). - ...ha azt akarod, hogy én szeressek, szeress te engemet: egyeztessük szerelmünket (7/ 803) - ...azt te legjobban ki tudnád jádszani ha engemet igazán szeretnél, igazán szeretsz é hát édes Boriskám? (16/349) - Ök az ö Nemzeti nyelveket nem szeretik, sőt úgy mondhatom, hogy gyülölik is (1/1069). Szeretem hallani mind azt, a'mit beszéltél; te reád bízom tehát az én életem' gondját (7/525). Az Ur velünk játtzani szeret (9/627). Imhol eggy pár arany, vegye el Kegyelmed annak jeléűl, hogy én szeretek a' Nyomorúlttal jól tenni (1/1557). BÁRÓ SERTEPERTI A! éppen nem. Sőt inkább par compagnie magam is instállok eggy pipát. GRÓF FEGYVERNEKI Azt szeretem (1/464). A' magyar országi halak közzül nem is szeretek egyebet az egy Vizánál, de az meg is érdemli (15/499). Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy tsinos magyar. És én mondtam is néki, hogy én néki ollyan barátot szeretnék (15/155). Én már szeretnék Áltzídes lenni (6/65). - ...szeretnek belé szollani az ország dolgába (1/930). Ha a' betsűlletet jóbban szereted az életnél ha inkább imádod Tamirist, mint a' Te Győnyőrkődésedet, vezesd őtet a' Thronusba, és halj meg (12/650).
szeret (1/3207, 4/152, 5/179, 7/148, 199, 780, 1224, 1491, 8/147, 10/12, 765, 12/470, 15/838, 16/352), szeretek (1/1178, 7/1962, 12/1018), szeretsz (1/123, 5/190, 7/211, 314, 13522, 8/48, 12/343, 464, 13/156, 275, 320, 347, 16/572), szerettsz (7/ 1513), szeretz (2/1391, 1397), szeretnek (7/202), szerettem (1/2965), szerettél (10/657), szeretett (1/1764, 7/134, 1008, 1294, 1461), fogsz szeretni (7/786), fog szeretni (12/514); szeretem (1/66, 8/72, 143, 12/785, 836, 15/152, 322, 16/121, 431, 5472), Szeretem (1/3202), szeretlek (2/1481, 8/51, 13/639, 16/571, 572, 639), szereted (10/146, 13/480), szereti (4/175, 6/32, 7/149, 205, 8/34, 10/618, 15/787, 865, 16/562), szeretik (1/2860), szerettem (7/174, 905, 10/593, 12/70, 763, 16/5172, 546), szerettelek (10/80), szerette (16/ 431), Foglak szeretni (13/352). - szeretnék (1/1059, 15/86), szeretnél (2/1481), szeretne (7/182), szeretnének (1/2601); szeretném (1/591, 1571, 7/917, 1405, 9/617, 10/954, 11/52, 16/379), Szeretném (15/ 97), szeretnéd (5/75, 7/915), szeretné (7/ 653), szeretnék (1/1817), szerettelek volna (16/570), szeretted volna (7/1293). - szeress (5/322, 13/753), szeressen (5/262, 481, 8/147); szeressem (12/785, 16/352), szeresd (7/910), Szeresd (12/512, 783), szeresse (13/ 611). - szeretni (5/63, 13/324, 365, 453, 472, 16/ 355); szeretnem (12/470).
Ik: belé~, meg~.

szeretés fn (3)

...tsak a' szeretés által tudja meg az ember, mi a' gyönyörködés (7/762). Eggyügyütske Likóris, szeretsz, és a' szeretés' mesterségét illy kevéssé érted? (13/320)
szeretés (7/1632).

szeretet fn (40)

Az Anyai szeretet gerjed az inség be -, eggy édes anya el nem felejtkezhetik szerentsétlen szülöttéről (1/1105). Jer a' te Barátodnak karjai kőzzé: és tisztelet helyett, adj néki szeretetet (12/505). Imé, enynyipénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1829). De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt (16/434). - ...szeretetre méltonak, nemesnek láttszott én előttem (12/72).
szeretet (1/2119, 2863, 2/1409, 9/484, 525, 533), Szeretet (4/169, 12/798, 16/388), szeretet' (8/1), szeretetem (9/536), szereteted (1/2113, 9/522), Szereteted (10/919), szeretetünk (16/564), szeretetet (1/3093, 9/471), szeretetett (12/132), szeretetét (1/ 2012), szeretetnek (2/1412, 7/1625), szeretetemnek (16/548), szereteté[ne]k (9/512), szeretetébe (16/ 353), szeretetre (9/377, 12/260, 471, 961, 16/391), szeretetére (5/137), Szeretetnek (8/35), szeretettel (1/1384, 5/417, 7/1224), szereteteddel (1/1678).
Ö: haza~, ön~.

szeretett mn (8)

Ő most az ő szeretett Nimfájának nyájas kebelébe fekszik (7/1553).
szeretett (5/6, 201, 7/107, 553, 10/230, 11/29), Szeretett (9/525).

szerethet i (2)

Ah be furtsa gyermek vagy te édes Boriskám, befurtsa gyermek vagy hát gondoltad é hogy én azt a' vén bolondot szerethetném (16/358). Ha a' te Virtusod szerethet engem e' törvény alatt, én néked azt megengedem: de ne kérj többet (10/567).

szerető in/mn/fn (59)

I. in AMINTÁS Szilviát szerető Pásztor (7/5). Eggy hazáját mindenkor igazán szerető okos hadi vezérnek példája (1/ 1391).
szerető (1/1647, 13/439, 637).
II. mn Te nálad keresek én enyhűlést - segitséget - és te betegitheted jobban az én szerető szivemet? (2/1396) - Szerető Istenek, hálát adok a' Ti Ajándékotokért (12/325).
szerető (1/2904, 2/1394, 5/131, 7/960, 1360, 10/684, 776, 12/92, 13/499), Szerető (12/964, 13/206), szeretővé (5/316).
III. fn SZELÉNE, Dídó' Huga, és Enéásnak alattomba való szeretője (10/5). Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/789). - ...és ha ollykor láttam, hogy reám valami kivántsi szerető néz, lesütöttem szemeimet, mint paraszt, és erdőháti Leány, tellyes lévén haraggal, és szeméremmel (7/129). Vidám élő fák, zőld fűvek, és tiszta vizek, tinéktek köszönik az ő nyúgodalmakat Angélika és medóró szeretők, és mátkák! (13/565)
szerető (5/392, 7/137, 214, 10/184, 556, 12/928), Szerető (11/106, 12/980), szeretők (5/141, 13/726), Szeretők (5/411), szeretőm (1/809), Szeretőm (2/ 1465), szeretője (1/753, 7/7, 10/2, 6, 12/3, 13/5, 7), Szeretője (12/5, 7, 8), Szeretöje (15/19), szeretőt (7/806), szeretőket (13/265, 318, 632), Szeretőket (12/1025), szeretőnek (7/1092), szeretőknek (7/ 1538), szeretőjéhez (7/198), szeretőnek (7/184, 253, 12/873), Szeretőnek (10/638).
Ö: ember~.

szeretőtárs fn (1)

Hallgass, tűrd el azt, és szeress: sőt ha azt akarod, hogy Galatéa olly kegyetlen és fösvény ne légyen, igyekezz a' te Szeretőtársad[na]k kedvezni (5/324).

szerettet i (1)

Nékem olly szépnek láttszik az Igazság, hogy magát véllem szeretteti, mégmikor vér is engemet (12/466).

szerettetett in (3)

SZILVIA Amintástól szerettetett Szüz (7/4).
szerettetett (5/432, 7/1360).

szerettetik i (1)

...'s ha a' te végzésedbe a' volt, hogy te halálod után szerettessél, és ha a' szerelem azt a' kegyetlent tsak olly drága áron kívánta eladni tenéked, lefizetted te azt az árt, a' mellyet ő kért, és az ő szerelmét a' te halálodon megvásároltad (7/1362).

szeretvén in (2)

Ha vissza tér forrására E' kristály víz valahára, Akkor mond hogy nem szeretvén Hűségtelen vagyok én (13/159).
szeretvén (12/970).
Ö: viszont~.

szerez i (14)

Anglus Lovat, Suaitzer marhát... Nigritiai tyukot 's'a t. szerzek udvaromba (15/510). Édes szenderedésem! miért valál árnyék vagy ha árnyék valál, miért nem szereztél állandó szállást magadnak elmémb[en] (1/3139). Ha a' Poéták 's más Irók halhatatlanná teszik az ő munkáikban a' Nagy embereket: az ö munkájuknak is halhatatlanok[na]k kell lenni, és annál fogva saját neveknek is örök emlékezetet szereznek (1/1442). - ...vagy a' kertbe sétál 's szegfüjibe gyönyörködik, vagy a' muzsikához ül a' szobába, magának is másoknak is mulattságot szerez (15/573). Tündérek szép Királynéja Imé lételt szerze nekem (16/1137). Szerzette januarII 24d[ik] napj[án] 1795. Cs.[okonai] V.[itéz] M.[ihály] (8/ cím). Te nékem olly megzavarodottnak láttzol, 's mi ok szerzi aggodalmadat? (7/997)
szerez (7/773), szereznek (1/1356), szerzettem (15/ 570); szerzette (7/814, 12/cím, 13/cím), Szerzette (10/cím).
Ik: meg~.

szerezget i (1)

...én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem, szerezgetek még mais (15/ 570).

szerezhet i (1)

Szerentsés vitézek, kik e' nevezetes háborúba, hírt, pálmakoszorút 's halhatatlanságot szerezhettek magatok[na]k - megbotsássatok az én elein érő buzgóságomnak - én irigyetek vagyok (16/1193).

szerfelett hsz (4)

...'s kevéssel azután, imé nem tudom honnan kivetődik eggy Farkas, szerfelett nagy volt, és a' szájából vérengző tajtékot túrt (7/1155). Óh jól esmérem. A' ki Lipsiába vólt Typographus, 's onnan szer felett való kinttsel jött ide Pestre műhelyével? (1/87)
szerfelett (7/727), szer felett (13/218).

szerint l. szerént

szerszám fn (3)

Eggy Gróf[na]k ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1288). A' Katonai Szerszámoknak zőrgő, dőrgő Hármoniája alatt ki jött Sándor (12/937). Annak a' hat tsikónak a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja (1/ 1501).
Ö: fegyver~.

szerszámoz Ö: fű~.

szerteg ~ szertig l. ördög

szervusz msz (6)

Servus Abrahám köszönöm máskor is tsak szollyon ked, mindenbe szívesen szolgálok (15/675).
Servus (15/320, 394, 650, 7252).

szerzet fn (12)

A' Szent Ferentz Szerzeténél keresem óltalmamat (1/2131).
Szerzet (1/3044), Szerzetek (1/2836, 2837), Szerzete (1/2981, 2996), Szerzetbe (1/2957, 2994), Szerzetböl (1/3042, 3045), Szerzetekben (1/3039), Szerzeteinél (1/3041).

szerzetes fn/mn (3)

I. fn A Szerzetesekhez folyamodni reménységes, mert ők betsülik a' Tanúlttakat, mivel magokis tanúlttak (1/2133).
II. mn A' Szerzetes Atyák eleitől fogva barátságot tartottak a' tudományokkal (1/2833).
Szerzetes (1/2857).

széttör l. szélttör

szétvehet l. széltvehet

Szicília fn (1)

A' Játékhely van Szitzíliába, közel a Tengerhez, az Etna' Hegye' aljánál (5/3).

szicíliai mn (1)

Mondd meg neki, hogy minden Szitziliai Pásztornál gazdagabb vagyok én (5/95).

szid i (1)

...az anyámat szidgya Gazduram meg holt már a' te pokol töltelékje minek ásod fől a sirbol (15/ 250).
Ik: össze~.

szidalmaz i (1)

Szép Szeléne tsak te merheted, bátorkodhatod te emelheted fel arra magadat, h[ogy] így szidalmazz engemet (10/748).

szidalmaztatván in (1)

...az én Szívemnek bosszújára szállok ki eggy nagy Probára, Gyávasággal szidalmaztatván (10/738).

sziget fn (1)

Áltzesztes az én nevem, Tziprus' Szigetének kebelébenn nyitottam fel elsőbenn az én Szemeimet a' Nap' világra (11/69).

szigetecske fn (1)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a'posványok között fekszik eggy szigetetske (7/687).

szikkadt mn (1)

A Napot igy fogja el Olykor a' felhő s az Eget És mindent menykővekkel A' szikkadt főldőn fenyeget (12/174).

szikra fn (3)

Ez utolsó Szókat mondván fut Dídó lebuktatni magát kétségbe, és Dühösségbe esve a' Királyház' égő omladékiba; és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gombolyagjai között, mellyek felvetődnek az ő Leesésével (10/1005). Jol engem uttartson mert meg a lelkem is szikrát hanyt utánna el is járnám mindjárt a Kallai kettőt (1/665). Bár meg vetel: szünetlen Foglak én szeretni mégis; 'S bennem eggy szikra hűség is Hozzád meg nem fagy (13/353).

szikrádzik i (0+2)

És egésszen szikrádzani láttzott Amintás tekintetében (7/1045).
szikrádzani (5/337).

szikrázik i (1)

...két szeme ollyan mint a' Phosphorus, abba szikrázik a' tiszta szerelem légszentebb fáklyája (8/138).

szikrázó in (1)

A Levelen szikrázó szemekkel futkosván (1/3092).

Szilágyi fn (4)

Voltér irta, Pétzeli és Szilágyi Magyarra forditották (1/323). CONRAD SZELEPURDI Ennek Inassa Szilágyi Eneás (15/10).
Szilágyi (1/329, 343).

szilvácska fn (1)

Eredj fel kis bohotska a' szobátskába, egyél, egyél almátskát, szilvátskát (16/59).

szilvalé fn (1)

Koty bele silva lé mán elis felelytettem mirül volt a szó (1/765).

Szilvánus fn (1)

Ő is Szilvánus fia ám, a' kinek attya Pán vólt, a' Pásztorok' Nagy Istene (7/153).

szilvás fn (1)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, és eggyszersmind az illyeneknek betsülőit, a' kik tudn'illik készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2562).

Szilvia fn (83)

SZILVIA Amintástól szerettetett Szüz (7/4). Oh szép Szilvia, botsáss meg ezeknek ha nagy mérészség közelíteni a'te édes tetemeidhez (7/1047). - ...én észrevettem, hogy Amintás szeretné Silviát (7/653).

szimfónia fn (2)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni, és nyomúlni lassan a' Királyház felé, melly egészenn bé van árnyékozva alólról setét Felhőkkel, és szekundálva zörgő dörgő Szinfónia' Lármájától (10/1010).
Zinfónia (10/1020).

szimfonizál i (0+1)

Mek enketjen az Ür magad maka[na]k én n[em] szokta[m] simfónizálni the phizon en az Ürat gyanus empher[ne]k tartom (9/564).

szimpátia fn (1)

Köztünk Szimpátia Terjeszt boldogságot (4/120).

szín1 fn (11)

A' fekete szint semmi más bé nem fogja (1/1686). Azért tette ezt ide a' meghólt, hogy a' Nemtelen Szerelemnek festése annál szebb színt adjon a' Nemes Szeretetnek (8/35). - ...az új módi Frizirozásról, tzipellőkről, kartsubbitó vállakról, az ortza festésére tartozó szinekről (1/138). De változik az Úr a' szinében, mi baj találhatta? (1/619) - A' vétek barnaságát semmi féle virtus bé nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon, a' virtus szine alatt (1/1688). Mostan p[edi]g azért jöttem hozzád Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közepette űlsz (1/2050).
szined (1/240), szine (1/2988), színeket (7/695), szinben (16/143), szinekkel (1/1076).
Ö: hó~, rózsa~.

szín2 fn (1)

A Szín van abba a' Mezőbe, a' hol sátorozik a'Macedó Tábor, szemközt 'Sídon Várossával (12/9).
Ö: játék~.

színel i (1)

A Játék most is a' Poéta' házát szineli (1/2613).

színelve in (1)

Ha nem szeretsz kegyetlen, 'S tsak színelve játszasz hívet, El árúlsz eggy igaz szívet Háládatlan vagy (13/384).

színes mn (1)

Ez a' Páter igen jó gondolkozású ember, a' ritka példa, az ő dolgát nagyon sajnálom, be kár úgy nyakát szakasztani a' jó igyekezeteknek a' szines kegyességért (1/3067).

színesmázos mn (1)

Te engemet tsúfolsz, és talám nem érdemlessz illyen szeretőt, ah mennyit megtsal a'szines mázos tekíntet (7/806).

színetlenedve Ö: el~.

színnelmézzel hsz (1)

...az Ur szinnel mézzel angyal valosággal pedig egy megtestesültt kan ördög (16/511).

szinte hsz (10)

Én, a' ki gyermek nem vagyok, ha szinte ortzám és tselekedeteim gyermekieknek látszanak is úgy akarom magamat intézni, a' mint nékem tetszik (7/31). Azt sem engedi meg Ámor nékem, hogy azt mondjam; sem hogy még tsak képzelhessem is, hogy én valaha, az ő szerelmét elhagyjam, ha szinte lehetne is (7/914). Már színte az égnek közepén ragyognak a' Napnak tüzesebb súgárai: már szinte királyi széke körül mindenfelől leborúlnak a' bikkfák' és babérok' árnyéki; még sem jön Tirzis Likórisnak vígasztalására (13/108-9).
szinte (6/170, 7/1577, 12/346, 513, 16/522), színte (13/77).

szintén ksz (2)

Ha te Ajándékot tsinálsz én belőllem Ha, hogy másé légyek, azt kivánod tőllem: Miért lett enyim a' véttség szintén, S Kegyetlen szivü miért vagyok én? (12/918) - Kegyetlen! Ah, ládd hogy az én Kintsemtől kűlőn kell lennem: Kegyetlen! még sem hagysz szintén Rolla egy, két kérdést tennem (12/ 430).

szintoly nm (2)

...a' szerelembe szint' olly siket, mint ostoba (7/216).
szint' olly (11/59).

szintolyan nm (1)

A' mint parantsolá Tekintetes Ur nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat (15/642).

szintúgy hsz (4)

Istenütsheg az ortzám bhüre szintugy égett, de ha az Urak[na]k jo volt annyi mind a' magam[na]k is tetszett (15/1054). - ...ki vettűk ökemének a' kezéb[ől] a' gyik lesőt, 's ugy a derekára vertűnk szintugy [me]g döngött a' háta (9/730).
szintugy (15/625, 16/127).

színű mn (1)

A' bizon szép ruhátska, először a' moldont is nevettük hogy két szinü volt, de most már hozzá szoktunk (16/140).
Ö: hó~, vér~.

szirén fn (3)

...vak szerentséből mentem el arra, a'hol az a' bóldog lakó hely van, onnan Hattyúk', Nimfák', és Sirenek', mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé (7/492).
Szirének' (10/1023).

szirt Ö: kő~.

sziszt (= es ist) l. sein

szitok fn (1)

Két esztendő olta egy mosojodását sem v[ol]t szerentsém látni; a' nyájas szó nálla meg hólt dolog, de azért szitok, és házsárt n[em] hallik szájáb[ól] (9/ 372).

szív1 i (4+1)

Tsak az árúló Enéás megbosszulásáért, a'ki első oka az én Bajaimnak, szeretném én szívni az éltető Levegőt (10/954). Már n[em] szíjja, ts[ak] fújja a pipát (1/621). Láttya Kend mikor én a' Kend arendáját írtam is, akkor is basa dohánt szíttam (15/677). Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember (15/748). - ...hogy hizelkedik benne az ártatlanság vidám képe, hogy szijja magához az eleven elmét (1/230).
Ik: be~, fel~.

szív2 fn (310)

Ez az ér erre megy, ez a' sziv ere, ez a' vége itt (16/964). Az ártatlan Gerlitzének Szíve vér félelmébenn (5/572). Nemes szived van Tempefőim (1/ 1690). Jaj Gazduram ne fujja ked ollan köservessen, mingyár mög hasad a' szívem (15/439). - ...az eggyűgyűkés Silvia, megesvén szíve az én bajomon, ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/394). Óh az ő jó szive, melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a' betűkbe, mellyek repesni láttatnak az én hiv el fogadásomra (1/3102). És van szived elárúlni? (10/ 662) - Édes Kedves Asszonyság szivem többet szóll mint szám mondhatná (16/308). - ...ollyanok között lakom, a' kik sültt parasztok lévén többnyire, a' Könyveket szivből gyűlölik, tsak esznek és imádkoznak (1/2993). Sajnálom ezt a' Báró Urat szivem szerént, ő eggy fein politus M.[agyar] Méltoság (1/643). - ...az ő már széllyelszórt Hajóit és Fegyvereit én néki visszadom: és néki helytadok az én Szívembe, az én Országomba (10/486). Az én Kezemet, az én Szívemet mikor Járbástól megtagadtam, hűségesnek lenni Férjemhez akkor vólt eszembe (10/161). - ...mert ha Tirzis nagyon bátorságos prédájának tart tégedet, más felé fogja szívét fordítani (13/481). Azaz Enéás kéri azt tetőled, a' kit a' te Szívednek, a' kit a' te Kintsednek neveztél némelly Naponn (10/655). Ugyan mondd meg nékem azonba, szívem, olly igen fájdalmas é az a' seb tenéked? (13/38)

szív (5/466, 7/107, 8/77, 10/786, 13/297, 327), Szív (5/498, 7/976), sziv (1/384, 821, 1715, 3094, 7/984, 9/1912, 12/161, 15/824, 16/137), Sziv (12/115, 456, 859, 16/388), szivek (1/2865), szívem (7/1089, 1145, 1387, 1388, 1454, 8/48, 51, 89, 128, 11/105, 13/63, 192, 206, 290, 331, 706, 751, 16/878), Szívem (4/18, 149, 5/237, 373, 403, 404, 445, 449, 523, 10/50, 204, 559, 703, 711, 764, 766, 866, 877, 16/585), szivem (1/30, 39, 397, 1110, 1549, 1713, 1841, 3098, 2/ 1410, 7/855, 9/541, 12/38, 56, 247, 279, 924, 927), Szivem (8/28, 9/775, 10/862, 12/235, 258, 321, 375, 732, 795, 15/814), Szívemm (5/286), szíved (13/ 448), Szíved (5/579, 10/481), szived (1/223, 2/1458, 16/980), Szived (12/434), Szíve (7/64, 10/699, 744, 11/129), szive (1/1637, 1647, 1652, 2/1373, 1454, 9/377, 12/537, 15/556, 16/387), Szive (1/584, 1087, 2386, 6/98, 8/232, 12/1046), szívünk (1/2862, 7/251, 10/289), Szívünk (4/75), Szívek (4/72), szivek (1/ 2030), szíveink (7/346), szívet (7/1303, 1357, 10/758, 13/349), Szívet (10/365, 780, 889, 13/345), szivet (1/989, 1249, 1567, 2920, 3107, 9/389, 12/68, 920, 15/87), Szivet (12/314), szívemet (7/927, 1132, 11/61, 13/51, 246, 270), Szívemet (10/296, 505, 894), szivemet (1/379, 1251, 1562, 1596, 1723, 2113, 2/ 1395, 1396, 9/785, 12/860, 15/889, 16/139), szívedet (11/36, 7/147), Szívedet (10/589, 683, 11/44), szivedet (1/1592, 5/135, 12/722), szívét (7/935, 14/61), Szívét (4/33, 145, 5/292, 8/136, 10/96, 397, 11/89, 12/829, 996), szivét (1/1491, 1498, 9/763, 12/523, 851, 1000, 1001), Szivét (12/806, 995), szivünket (1/962), szíveinket (7/1641), szívnek (7/264, 1221), Szívnek (5/313, 10/968), szivnek (12/540, 987), Szivnek (10/776), szívemnek (7/924, 13/281), Szívemnek (5/23, 10/736, 12/222), szivemnek (1/1566, 7/853, 12/376, 956), szivem[ne]k (16/320), Szívednek (6/ 167, 10/603), szivednek (12/486), szüvednek (15/ 1014), szívének (7/1610), Szívének (5/326), szivének (1/1565, 3124), szívemben (7/1534), szivemben (1/ 1837), Szivembenn (5/545), szívedben (7/1338, 13/337), Szivedben (12/214), Szívedbenn (10/570, 653), szívében (7/1540), szivében (1/2695), Szívébenn (5/457, 482), szivébenn (1/2841), sziv[be] (9/ 523), szívembe (7/386, 13/55, 203, 647), Szívembe (4/143, 5/559, 10/998), szivembe (1/260, 12/74), Szivembe (4/158), szívemb[e] (9/512), szivemb[e] (9/ 536, 601, 15/112), szívedb[e] (9/542), szívébe (7/ 1068, 1346), Szívébe (6/118, 10/92, 13/621), szivébe' (12/300), szivébe (10/438, 15/843), szívünkb[e] (5/ 311), szivetekbe (12/335), szívekbe (5/88), szívből (13/478), szívekből (7/1515), szívemből (7/835), szivemből (1/3058), szivemb[ől] (9/484), szivedből (10/59), Szivedböl (12/547), szívéből (7/1611, 10/ 104), szivéből (1/3094), szivenn (12/265), Szivemenn (12/762), szívén (8/93), Szívénn (6/113), szivekre (1/3096), szívemre (7/401), Szívére (5/586), szivére (1/1536), Szivére (12/1011), Szívedhez (10/ 613), Szívemtől (5/256), szívétől (7/1019), szivéért (16/125), szivnek (15/158), Szívnek (10/514), szivemnek (9/549, 15/888), Szívemnek (10/168, 186), Szivemnek (12/473), szívvel (7/448, 13/42, 364), szivvel (1/1366, 1378, 1702, 2953, 12/520, 16/894), szivével (1/2035).
Ö: férfi~, kő~, vas~.

szívás fn (1)

Egyedűl tsak annak a' Sírásnak jótéteménye az, a'mit te Kíntsem botsátassz Szemeidből, hogy Átzis ismét vissza jön e kellemetes és vídám Szellőknek szívására, 's még eggyszer keresztül hat a' Léte' Habjainn (5/408).

szívecske fn (1)

De vissza fog jönni az Ur, mert bízon - bízon tsak vissza jöjjön ám ugyé szivetském? (16/167)

szível Ik: el~.

szíves mn (17)

Én a' Nagyságod lábai elött eggy tsekély de szives ajándékkal kivánok le borúlni (1/1376). Kegyetlen! Ah hogy' megnemhat Eggy illyen szives Indúlat? (12/433) - Utóljára mikor már látszott, hogy a' Medóró' ortzájára kezd a' kellemetes pirosság vissza térni, akkor az ő szíves szánakozása osztán szerelemmé vált (13/580). - ...És énis veled jártam szíves vezetőd lévén a követses Ösvényenn (5/65). - ...a' pipások között leg sziv[ese]b[b] divattyába van a pajtásság (15/778).
szíves (4/118, 5/417, 7/242, 989, 1069, 1348, 1531, 1540, 13/70, 376), szives (13/28), Szives (12/942).

szívesen hsz (11)

Szívesen megtselekszem (7/1566). TEMPEFŐI Hanem egész alázatossággal kérem az Urat Koppoházy Uramat, méltóztasson rajtam segiteni. KOPPÓHÁZY A' mibe lehet szivesen (1/1751). - ...a' mim van, azt vedd tőlem szivesen (1/2120). Nem látod az eget, melly szívesen mosolyog a' mi szerelmünkre? (13/671)
szívesen (15/676), Szívesen (7/1492), szivesen (1/ 2111), Szivesen (9/830, 15/638), szivessen (9/686); szivesebben (1/1380).

szívesség fn (10)

...valódi érzéssel fogja meggyógyitani az én sebeimet, a' mellyeket tettetett szívességével, ejtett az én szívemben (7/1534). Köszönje meg a' világ olly tellyes háládatossággal, mint Jupiter az emberekhez való szivességét Prometheusnak (1/2350). Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szivességemet? (16/ 508)
Szívesség (10/802), Szivesség' (10/645), szívességed (7/1103), Szívességet (10/695), szívességemet (13/ 48), szivességére (1/1999), szivességéért (1/304).

szívfájdalom fn (1)

Jaj nekem! te engemet keserítesz, és az a' szív fájdalom, a'mellyet az ő történetén érzek, megkeserít keserves emlékezetével (7/1333).

szívű mn (23)

Oh nemesszívű, óh nagylelkű, óh főérdemű Hérós! (6/66) - Ne légy Ura[m] olly komor szivű, a N.[agy] Világ tégedet örömmel vár magához, 's tisztelő kezekkel kiván el fogadni (9/478). Legtisztább szivü szolgája az Asszony[na]k énnekem az Asszonyt látni mindenkor fő szerentsém van (16/304). - ...te környül metéletlen szívű, elnyered még méltó jutalmadat, engemet elhagytál, engemet meg tsufoltál, az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/635)
szívű (7/463, 1381, 1555, 10/76, 110, 141, 152, 728, 13/69), szivű (1/281, 487, 1574, 1650, 1884, 12/ 1024), szivü (1/1494, 12/752, 919), szívűvé (13/372).
Ö: jó~.

szívűség Ö: jó~, nemes~.

szkítiai mn (1)

A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunytt Öseink ditséreteit (1/2272).

szó fn (75)

Tempefői Uram, én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a' Németeknél Huntzfut (1/2702). - ...én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja, szóról szóra mentt a'dolog, már akkor bilintsre voltam téve (16/1065). Mostan hogy igazat szóljak, nem mondom ki ítéletemet, hogy vallyon Szilvia eggyűgyűtskeé, a'mint láttszik szavaiból, és tselekedeteiből (7/683). Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket, hogy ti. nem az én juhaim közzül valók vagytok (1/ 2916). Jaj nem jön szavamra senki, No hát lelkem tsak innen ki (16/892). Ne tekerje Kegyelmed a' szót, én a' Kend Criticáját bé nem veszem, jobbann értem én azt Kendnél mi a' Skláv (1/2673). Énnye Leleskurva az anya ördöge bezzeg ha n[em] talál szót fogadni, ugyan fel sűl ám m[inde]n Liturgiam (9/290). E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás (7/412). Szoval is [me]gmondhatod, hogy tsak vigyen az ördög benneteket (15/980). Audiat nem nímet az, hanem Született magyar, tsak hogy német ruhába jár, németessen viseli magát és deniq[ue] ollyan singularis delicatus hangon ejti a' magyar szót (15/346). Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el (15/816). Antal! huc ades! jöszte ts[ak] egy szóra (9/228). A! éppen most talám a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úrról vala szó? (1/ 2847) - ...a' pénzbe fogytam meg, 's arról semmi szó sints (1/2930). Menjen ma Kend; itt semmi szava (1/3188). Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után - ott mármost minden orában ujj köntösbe kell öltözni ha az ember magát szóbakevertetni nem akarja (16/224). Tempefői Uram, Kegyelmed én velem rútul bántt tsufos szókkal illetvén, 's reám puskát kapván (1/3166). Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére, 's a Nagyságod jó tételének és kegyes szivének meg hálálására (1/1563). Egy szó kiáltja: Vissza! (2/ 1506) - ...és a' mint a' jóltévő ég térített, vak szerentséből mentem el arra, a'hol az a' bóldog lakó hely van, onnan Hattyúk', Nimfák', és Sirenek', mennyei Sirenek hangos és kelllemetes szavai jöttek kifelé (7/493). Már meg mondtam egy szó annyi m[in]t száz (9/116). No Abrahám száz szónak is egy a' vége (9/95).
szó (1/766, 9/371, 13/725, 16/579), Szo (2/1511), szavak (7/1052, 15/836), szók (1/2334, 16/544), szava (2/1495, 9/373), szavok (9/417), szavak (7/483), szót (1/3051, 2/1388, 7/800, 1219, 16/1200), szot (1/ 917), szókat (7/115, 446, 477), Szókat (10/1003), szavát (5/424), szavaimat (1/165), szavaidat (7/431, 13/413, 446), szavait (1/426), szavaikat (7/548), szókban (7/976), szavaiban (1/53), szóból (1/510), szavaiból (1/2841), szavamra (16/888), szavainál (7/382), szavaimtól (7/434), szóért (1/2708), szómért (16/708), szóknak (7/561), szóval (7/516, 9/ 211), szoval (12/522, 16/389, 615, 753), szókkal (1/423, 2333, 11/111), szokkal (1/2336), szavával (16/244), Szavaival (1/2353).
Ö: dob~, piron~; egyszóval, felszóval.

szoba fn (24)

Eggy asztal a szobába, a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva (1/973). A' Szoba elején lévő tornátz (1/1305). Királyi Szobák. Asztalkával, és Székekkel (10/539).
szoba (7/482, 15/787), szobák (1/1504), szobája (1/ 1119, 1582), Szobája (9/347), szobát (9/14), szobáját (1/22), szobának (15/473), szobában (15/905), szobába (15/63, 572, 1038, 16/929), szobámba (1/446, 1302, 16/155), szobájába (1/24, 15/68, 524, 721).
Ö: író~, oldal~, úri~.

szobácska fn (2)

Szobátska Székekkel (10/798). Eredj fel kis bohotska a' szobátskába, egyél, egyél almátskát, szilvátskát (16/58).

szobaleány fn (6)

...nékem a' Jantsi Kotsis beszélte, annak meg a' Kukta mondta, a' Kuktának meg a' Szakáts, annak pedig a' Szeretöje a' Szoba Leány, a' pedig hallotta az öreg Guvernantnétol mikor a' Kávét béadta (15/ 19). Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? (15/609)
Szoba Leány (16/5), Szoba Leánya (16/403, 550), szoba Leánya (16/398).

szóbeszéd fn (2)

De édes fiaim! a' sok szó beszéd közbe, majd elis felejtkezem az öreg anyátokrol hát az él é vagy hal az Istenadta? (16/1113) - Ám hiszem jobb nékem munkával mutatni az én tehetségemnek bizonyos jelét, mint szó beszéddel (11/81).

szócska fn (3)

Jó reggeletskét kivánok, de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve, bizony szintugy nevethetném ha ha ha, de hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát, igazán h[ogy] mi fiatalotskák tsak akkor láttyuk meg, mikor már az Uratskák beleis bolondulnak, hogy ezzel a szótskával éllyek (16/131). Óh ugyan miket beszéllett tenéked, mondd el és szentségtörésnek tartsd eggy szótskáját is el hagyni (1/3113).
szótska (16/132).

szokás fn (13)

A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunyt Öseinek ditséreteit (1/2272). - ...de te illyen esküvés mellett nem fogadod el az én szerelmemet; éppen a'mint szokása minden fejér személynek (7/809). Már Mester Uramat n[em] is invitálom tudja a' szokást (9/833). Nem látod hogy az Ég és a' Hab szokásánn kivűl tísztább és tsendesebb (5/421).
szokás (1/2971, 16/181), szokások (15/558), Szokásom (9/628), szokása (7/1092), szokását (7/640), szokásait (1/922), szokásomon (7/387), szokásodonn (11/27).

szokatlan mn (2)

E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás (7/413). A' levegőég elnyomattatván a' szokatlan tehertől, nyögésével megütötte fülemet (5/386).

szokik i (33)

Én tudom, hogy Bőltsőjétől fogva a' Fegyverekhez szokott (6/21). - ...m[in]t [ho]gy gyakran szokott hozzám járni igen jó barátom (9/154). - ...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1016). - ...3o martij Egy varópárna melybe elöl egy fortepiano van betsinálva, varoparna facit 1.45 f.[orint] és 1/2 xr. a' fortepiano a' mint szokott 20 xr. (16/93).
szoktam (7/1248, 15/935), szokta[m] (9/564), szokott (1/2955, 7/478, 641, 978, 1402, 14/150, 15/52, 54, 57, 840, 16/137, 233, 313), szoktak (7/70, 721, 1010, 10/317, 16/212); szoktam (1/1906), szokta (7/516, 1097, 13/184, 15/463, 479), szokták (15/367, 16/194).
Ik: hozzá~, rá~.

szoknya fn (1)

Már neki kurtábbodott elöl a' szoknyája (1/870).

szokott in/mn (9)

I. in ...az ő alkalmatlan kínzásait nem zavarta a' szerelmes nyájnak víg édessége közzé; nem is vólt az ő kemény törvénnye, azoknak a' szabadsághoz szokott Lelkeknek; hanem az az arany és bóldog törvény, mellyet a' Természet mettszett (7/544).
szokott (5/439).
II. mn ...és egyszer, mikor mind karikába űltünk Nimfák, és Pásztorok, és holmi szokott Játékainkal tőltöttük az időt (7/409). Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/169).
szokott (7/270, 9/365, 10/776, 16/467, 468).

szokrateszi mn (1)

SZERELEM! olvassák bár mások a' Szókratesi könyveket, mert én két szép szembe megtanúlom ezt a' mesterséget (7/979).

szoktat i (1)

A' meg boldogúltt Báró Úr philosophusi módon nevelte azokat: Nemes lélek gondolkodásaihoz szoktatta, de nem ollyan Nemes Léleknek, a' milylyet a' mai Magyar Gavalléroknak nagyobb része fitogat (1/2016).
Ik: rá~.

szokván in (1)

...te mindég a' városi szerelmesekhez szokván, talám illy alatsonyra nézni sem kívánsz? (13/410)

szól i (60+12)

Szólj: rád hallgatok (10/873). Te Pajtás, akkor szólj tudod, mikor a' Bika izél (1/3245). - ...és talám jobb lesz halgatnom, 's eggy szót sem szóllanom a' szegény Montánusnak (7/1219). Véled akarna Enéás szólani, ha néki azt megengeded (10/597). Édes Kedves Asszonyság szivem többet szóll mint szám mondhatná (16/308). Servus Abrahám köszönöm máskor is tsak szollyon ked, mindenbe szívesen szolgálok (15/675). - ...szoljanak a' véres kardok, pisztolok (1/2226). Magam is élvén a' gyanú perrel eggy más levelet készitettem, ihol van, kinek szól, a' feljűl irásból láthatod de magával szólj ám, Tudod? (1/2942-3). (:most az ideje, hogy az én Tamirisom mellett szoljak:) (12/575).
szól (1/1694, 3046, 6/31, 10/28, 774, 1026), szóll (7/ 965, 16/534), szoll (16/141), szólok (1/3326, 13/ 286), szóllok (1/1060, 9/282, 16/534), szollok (12/ 684), szólsz (2/1388), szolsz (16/1141, 1146), szólasz (13/557), szollasz (12/605, 683), szoltok (16/ 1031), szólottam (13/610), szóllottam (9/483), szólottál (1/3082), szólt (4/43), szólott (10/528), szóllott (1/3130, 7/488, 1058, 1066, 1422), szólla (1/538). - szóljak (1/2225, 7/682), szoljak (12/575), szóllyak (1/409), szólj (13/436), Szólj (10/84, 197), szólly (1/ 861) Szolj (12/705, 707, 15/893, 16/926), szolly (16/ 680), Szolly (1/1613), szóllyon (1/1461), szoljon (12/ 488, 15/313, 16/317), szoljatok (12/712). - szólni (10/69, 564), Szólni (13/330), szólani (1/426, 1329, 2806), szollani (12/101, 16/731); szolnom (12/761), szóllanunk (7/677).
Ik: be~, bele~, ki~, meg~.

szólal Ik: félre~.

szólás fn (2)

Nekem megvolt az e felől valo szollás, mind addig tiltva [mí]g az Isteneknek segedelme valami utat nyitna néked a' Királyságra (12/298). - ...Te a' szép termékeny szózatokban fejted ki a' te híveidnek nyelveket, és gyakorta (óh különös és újj ékesen szóllása a' szerelemnek) gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív (7/974).

szolga fn (31)

...Te Kotsis! meregess vizet a' Leánynak a' kertben, a' Jantsi Szolga itasson (15/122). - ...mivel ditsekedhetnek már a' szerelem' szolgái, ha az ő betses köteleik köz a' plántákkal? (7/1059) - Istenem Ura[m] légy velem szegény szólgáddal (9/293). Legtisztább szivü szolgája az Asszony[na]k énnekem az Asszonyt látni mindenkor fő szerentsém van (16/304). BETRIEGER (Vissza kiált.) Meg, meg! Az Úr utánna járjon. Igaz szolgája maradok. TEMPEFŐI Alázatos szolgája (1/1940-1).
szolga (12/452), szólgád (9/332), szolgája (1/1003, 1099, 1372, 1735, 2368, 2550, 7/1618, 15/43, 70, 72, 471, 530, 714, 16/170, 318), szólgája (9/167), szolgájok (1/2150), Szolgáid (12/305), szolgái (1/394), szolgáit (7/1543), szolgáiban (7/76), szolgáimnak (7/28, 821).

szolgája Ö: alá~.

szolgál i (9+3)

Nagyságos Uram! eggy nyomorúlttat, a' ki semmivel egyébbel nem tette magát vétkessé, hanem hogy Hazájának 's Nagyságodnak kivántt szolgálni, segitse meg, 's ne engedje, hogy az a' tömlötz fenekén rothadjon el (1/1540). Eggy nevezetes Fragmentummal kívánok Szolgálni az Érdemes Publicumnak (8/2). Végre tsak szolgáljak Szerelemnek? (8/85) - ...kherem édes Thekintetes Uram szoljon ez öreg Urral, szolgállyon abba a' kazán dolgába (15/314). Még is mind azoktól is nem maradna é elég, az én fel segéllésemre, a' melly az Úrnak ditsőségére szolgálna (1/1799).
szolgálok (8/24, 15/676, 16/757), szolgháljunk (15/ 663), s[z]olgálnak (2/1524). - szolgáljak (1/274). - szolgálni (13/72).

szolgálat fn (11)

Inasok a' Gróf Szolgálatjábann (1/17). - ...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a], hogy már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot és Baroságot kapott (16/284). Annak felette, hogy ő kész ki nyomtatni akármelly munkát, ha a' hazabéli Tudósok méltóztatnának szolgálatjával' élni (1/103). Tirzis, a' mint én néked megmondtam, én észrevettem, hogy Amintás szeretné Silviát, és Isten tudja, mennyi jó szolgálatot tettem ezért, és tenni kívánok most is (7/654). Tartsd, Titirus, tartsd jobb haszonra a' te szives szolgálatodat (13/29). Szolgálatjára a' Te[kin]t[e]tes Urnak (15/1003).
szolgálatja (7/135), Szolgálatjára (15/52, 16/465), szolgálatunkra (2/1453), szolgálatotokra (16/1206).

szolgálhat i (6)

...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1222). Nem hogy Nemzeti Músáimnak szolgálhatnék az ő adakozásokból; de élni is alig tudok (1/2040). A! Kedves Kis Asszonykám itt vagyon, örvendek, hogy szolgálhatok vele méltóztassa meg tekinteni (1/594).
szolgálhatok (15/98, 16/469, 756).

szolgáló in/fn (5)

I. in Úgyde, hát ha valaki el adott bennünket, az Urak Udvaraiban, sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik, a' magok indulatainak szolgáló Urak előtt, saját hasznára 's előmenetelére (1/3282).
II. fn Ördög vigye el a' Kend Frantziáit Lázár! Lipittlotty! igy kellett engem a' magam szolgálói elött gyalázatb[a] keverni, szolgáló előtt phü szégyen gyalázat (16/525-6). Kész szolgálója a' Báronak (1/270). Sőt néha még, mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot; az ő szolgálójának, és követtyének, a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára (7/1347).

szolgáltat i (2+1)

Azért hogy eggy ágbogos fenyőszál vezeti az én [na]gy Lépéseimet, és tsak eggyetleneggy Szem szolgáltat nékem világosságot (5/72). Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal bé fedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy kő szolgáltatni (13/35). - ...tulajdon magam kívánok az ő kezébe tüzet szolgáltatni (5/115).

szolgaság fn (1)

El kerűlni a'kórt Tsalárdsággal kételkedhetik ha szabad az a' Szerentsétlen Lélek, melly született Szolgaságbann (10/254).

szólhat i (3)

Ah, mert nem szólhatok: Fejtsd meg te helyettem (10/87). Vagy semmit sem nyersz, vagy ha azt kinyered, hogy én vele szólhassak, én majd semmit sem nyerek beszédemmel (7/438). Piros hajnal[na]k szépsége Hajnal tsillag ékessége Mosolygással pirossággal Derült fényessége Gondolkodna ha szolhatna Orveus notája (16/802).

szólít i (1)

...annak köszönd h[ogy] Apadnak szollitottal mert ha ezer lelked lett vona is el kellett vona veszned (1/722).

szóló Ö: szó~.

szólván in (5)

...őtet az én Édes Anyám! - mindég én hozzám hasonlitotta. (:igy szólván:) Fia[m] te benned a te szegény édes Atyádat, azt a jó Lelket, azt a' Nemes termeszetet csókolom (9/517). Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál, vagy világosabban szolván, Kend a' Zsidón dehonestatiót tett (15/ 291). A' biz a' Tökkolopi Menyhárt Úr biz a', a' közönséges nevén, az Úri nevén pedig a' mellytől fizetést vár Kontzi Pista, vagy betsülettel szolván Kontzi István Ur (1/2189).
szolván (1/842, 16/397).
Ö: úgy~.

szomjan Ö: éhen~.

szomjúhozik i (1)

Ah szegény fejem, mert jól lakott már a' szerelem az én sírásommal, és tsupán tsak véremet szomjúhozza nékem (7/293).

szomjúság fn (1)

Te takartad el elősször, Tisztesség, a' gyönyörködtető forrásokat, megvonván annak vizét a' szerelmes szomjúságtól (7/556).

szomjúzott Ö: meg~.

szomorú mn (16)

Mi lelt téged édes Leányom, veszem észre hogy szomoru vagy (15/891). Ez a' történet nekünk olly kedves volt olly örvendetes, mint a' millyen szomoru a' Frantziák[na]k (16/1106). Óh keserves szempillantás! szomorú pontja fájdalmaimnak (1/1729). Oh Jésus! hol jár a' mi jó Urunk bizony talán az égből szállott le erre a' szomoru napra! (16/1049) - ...de a' mint láttam a' leg szomorúbb Bánat sátorozik homlokodon (1/1586).
szomorú (1/1419, 1448, 1986, 2/1388, 5/133, 15/ 885), szomoru (16/1050, 1129), szomorúan (13/ 463), szomoruann (5/365), szomorúbb (1/201).

szomorújáték fn (1)

Énekes szomoru játék III felvonásban (10/cím).

szomorúság fn (1)

Szomoruság háboruság tőlem távol allnak (16/795).

szomszéd fn/mn (15)

I. fn Isten hozott Szomszid no itt van a gyönyörűséges szíp nyúl bűr (15/183). - ...és holmi szokott játékainkal tőltöttük az időt, hogy mindenikünk a' szomszédjának fülibe súgná valami titkát (7/410).
szomszéd (9/574), Szomszíd (15/186, 283), Szomszid (15/255), szomszíth (9/26, 38), Szhomszed (15/203), Szhomszid (15/189, 193).
II. mn Titirus, ideje már, hogy te engemet a' szomszéd halomra vezess (13/65). - ...örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/984).
szomszéd (5/400, 13/131).

szomszédság fn (1)

Voltam Bétsig, voltam Lengyel Országig, voltam bé Erdélyig és erre a Dalmatiai Tengerig, és igy hazám szomszédságát esmerem (15/164).

szopó in (1)

(:oh! még most is előttem a' vért szopó Tigrisek képe:) (16/1057).

szopogat i (0+1)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, eggyszersmind az illyeneknek betsűlőit, a' kik tudn'illik készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2562).

szoptat i (1)

...ő az ő gyermekeit is maga szoptatta és nevelte fel (15/559).

szór i (3)

Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam (1/1839). Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe, 's A' hideg szél fujja szorja a' szemébe (1/2458). Béjűttek nigyen kutya kipibe, arany zsarát magot sórtak a' semem közzé (9/44).

szorgalmatos mn (4)

A' szorgalmatos Mester az ő Homlokára szállította a' Nagyságos Lelket (6/58). Most pedig az ollyan jött mentt emberekre szorgalmatos vigyázásnak kell lenni illyen Frantzia világbann (1/3349). De hát a' mitsoda az Úr' sebjébe, a' mi olly sokszeres papirosba olly' szorgalmatosan van be takargatva? (1/2583)
szorgalmatosan (9/739).

szorgos mn (2)

...most te a' hajad is a' forrásnál szokásodonn kivűl szorgos gonddal fodorgatod, és piperézed (11/28). Költsön pedig nem adhatok azért, mivel énnékem szorgos szükségeim vagynak, a' mellyekre kell a' pénz (1/1782).

szorít i (5)

...és az ő kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga a' fa is adott ő ellene köteléket (7/1033). - ...hév örömembe Szorítnám forro Kebelembe, 'S örökre enyim lenne ő (4/27). A' tenger fél forrott Szorítja a' partot, tüzes habot forgat (1/2434). Kellemetes, és kedves Kéz, a' melly az én kezemnél százszerte jobban szorítja szívemet (13/246). Ottan Tirzsissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött és szorított (7/1571).
Ik: egybe~, össze~.

szorítás fn (2)

Addig vagyunk erös szivvel a' Szerentsének minden nyilait boldogabb Időknek reménylése, 's a méltatlanokra ügyelő Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1705). Nem szükséges a' halál, mert a' nemes szívnek szorítására elég elébb a' hívség, 's azután a' szerelem (7/1221).

szorítva in (1)

Ha láttatik Tőltések közé szorítva, haragszik a' Partra, confundálja Széleit, és kevéllyen atsarkodva megy (10/390).

szorongató mn (2)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' terhes unalmok rabszijjain szorulva találják, gyenge tágitással oldják fel szorongató kötésit, (1/2244). Akkor Tirzis egésszen értésemre adta az ő titkait, és szorongató szerelmeit (7/1589).

szorongattatás fn (1)

Én soha miolta a' Világon vagyok nem láttam illyen szorongattatásba magamat (12/750).

szoros mn (6)

...hanem elébb azt kívánom tőled, hogy szoros esküvéssel kötelezd le nékem a' te hitedet (7/1408). - ...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1577). - ...eggyütt űltek a' Pásztorok és Nimfák, szavaikat elegyítvén nyállyas suttogásokkal, és a' suttugásaikat szorossan egymásba tsimpajkódzó tsókokkal (7/549). Jutalmát Ámor nem szánja Attol, a'ki néki hív: De szorosann megkívánja Hogy sohajtozni Hogy síránkozni Megtanúljon ám a' Szív (5/463). Leg szorosabb lántzaival le békozott Sklávja Nagyságos Kis Asszonyomnak (1/450).
szoros (1/1861).

szorul i (3)

Késő reménység az, mikor az ember illyen helyre szorúl (1/2832). - ...nem szükölködik holmi dirib darab rigmusok nélkűl 's nem szorúlt alávaló ditsérőkre (1/1490).
szorúlt (1/1030).
Ik: meg~.

szorult in/mn (4)

I. in Azok az Uraságod kellemetes Könyvei az olylyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/ 2254).
II. mn Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését a' felől, hogy mostani szorúltt állapotjában lennénk segitségére az Úrnak (1/2852).
szorúltt (1/1358, 2922).

szorulva in (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' terhes unalmok rabszijjain szorulva találják, gyenge tágitással oldják fel szorongató kötéseit (1/2243).

szórva Ö: be~.

szószátyár fn (1)

...az Urnak Udvaraiban, sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik (1/3281).

szószóló fn (1)

Nem szükség az Urnak semmi mesterséges planumon elnyérni a' maga tzélját egy ollyan ember előtt mint az én atyám elég szószóllók lesznek az Urért őelötte az Urnak saját virtusai (15/829).

szótár fn (1)

Szuvarov - ama hadban öszült vitéz vezér, ki tsak a Szótárokból esméri a' félelmet (16/1104).

szóval Ö: egy~, fel~.

szózat fn (5)

...szép termékeny szózatokban fejted ki a' te híveidnek nyelveket (7/973). Bús szózatot hallok (7/1130).
szózatja (7/966), szózatot (1/2682), szózatoknak (7/ 378).

sző Ik: egybe~.

szökés fn (1)

...de ha Orlándó meg találja tudni a' te szökésedet, 's utól talál érni, hogy fog akkor Angélikával és Medóróval bánni? (13/508).

szökevény fn (4)

Valahová fog ő mint szőkevény, és bujdosó menni, mit mondanak majd ott én rollam? (12/585) - Mondjátok meg nékem, nem láttátok é, hogy eggy szökevény vitéz vetődött vólna erre ez elött kevéssel (13/172).
szökevény (13/632), szőkevény (12/193).

szökik i (1)

Lássa, az Pökhölb[e] szökött, [me]g érzette az ördög por szagot (9/696).
Ik: el~, tovább~.

szökőfélben hsz (1)

Itt vagynak a' kutya menydörgös ördög ágyékába termett ördög köjkei, már szökő félb[e] vóltak mikor oda toppantunk (9/722).

szökőkút fn (1)

Hát még a' szobák kirajzolása, a' szökö kútak, a' Dietára való Uniformis, mennyibe kerülnek? (1/ 1504).

szőlő fn (2)

...'s most már a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala, miólta élni kezdenek a' gabonával, és a' szőlővel (7/105).
szöllő (16/159).

szőlőcske fn (1)

De ne menjen el még Uratskám, bizony ha az Ur nints velem, olyan vagyok mint a' szedetlen szöllő v[agy] szöllötske (16/160).

szőlővessző fn (1)

Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a'szőllővessző az ő férjéhez (7/204).

szőnyeg fn (3)

Az asztalláboknak, az asztaloknak, a' lótzáknak, a' padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van (7/481). Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1078). A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/145).
Ö: gyász~.

szőr fn (6)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak (5/110). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével (7/610). El hiszem Uram, h[ogy] tarisznya, de ször a madzaga (9/80).
szőre (15/211, 285), szhüre (15/190).

szőrcsuklya fn (1)

...én minden Jurisprudentiámmal eggyütt a' fejemet eggy szőr tsuklyába huztam (1/2987).

szörnyű mn/hsz (10)

I. mn Most hally eggy szörnyű dolgot (7/1075). - ...oh jé millyen szörnyű dühösséggel megy (7/1215).
szörnyű (7/1128, 1147, 10/611, 15/216), szörnyü (9/ 16, 13/337), szörnyűbb (5/119).
II. hsz ...meg lát egyszer egy erdő mellet egy szőrnyű nagy tűzet (1/713).

szörnyűség fn (4)

Eggy vígyázó hajós, ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt, És a' haragos méllységben, Hánykódott ezer szörnyűségben (13/492). Szörnyűség! (1/3029) - Szörnyüsig pheszid az (9/ 52). Mitsoda Szörnyűségre vont engem az én Dühösségem? (10/988).

szövetség fn (2)

Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang. Sőt hogy a' Kis Asszonnyal titkos és tilalmas szövetséget tartana (1/3364).
Szövetség (7/1642).

szövevényes mn (2)

...a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget, 's végre az erdőnek szövevényes gallyain bújkálva általhatván felénk jön (13/674). Tigrínó az én hüséges kutyám... hírtelen tsak meg áll, és a' szövevényes haraszt körül kerengvén véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/134).

szövött in (1)

...nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1577).

szpáhi fn (1)

...a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/295).

sztoikus fn (1)

...unalommal nézi mint Epichus, egyik Plátóval kevélyen a' másik a' Stoicusokkal hideg vérrel nézi (9/ 583).

szugoly l. zugoly

szultán fn (1)

Éljen 2DIK Selim Nagy Zultán! (16/1209)

szunyató in (1)

Ho ho a' hát tsak szunyato rest ember[ne]k való (15/ 764).

szúr1 i (1)

Az Asszony már tajtékot túr 'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/990).
Ik: által~, keresztül~.

szúr2 l. úr

szúrás fn (3)

...és keresztül szúrta volna azt a' szívet... és talám az a' rövid szúrás tsupán tsak eggy próbája volt az ő dühösségének (7/1307). - ...a' Méhetske, a' melly szúrása közben hal meg (7/1354).
szúrást (7/369).

szúrhat Ik: meg~.

szúrkál i (1)

TEMPEFŐI Ne tegyétek már az embert tsuffá. EGGYIK INAS A' Piszkával szurkálja (1/1315).

szúrkáló Ö: gólyafészek~.

szurok Ö: kovács~.

szurtos mn (3)

SZUSZMIR Szurtos füstös kezü, és ábrázatu (1/ 645). Megmeg itt vagy, szurtos Lutziper unokája, he? (1/3250)
szurtosok (9/447).

szusz fn (1)

Bizony nagy szusz egy fitzkóba (15/966).

Szuszmir fn (33)

Szuszmir egy Bohó calefactora [a'] Grofnak (1/15). Nesze még Szuszmir egy pohár bor (1/716).

szuszogó in (1)

SZUSZMIR ...rongyos ingbe gatyába szuszogo botskorba (1/649).

Szuvarov fn (3)

Éllyen a' vitéz Szuvarov - Mantua meggyözöje (16/1111).
Szuvarov (16/1103, 1104).

szűk mn (6)

...mi kissebb portéka a' szerelemnél, ha minden szűk házakon bémegy; és elbúvik minden szűk házakba? (7/576-7) - Nagyon szűk néki az egész Föld: Nékem elég tágas egy Karám (12/141). A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol, minthogy külömben is szük a' gabona (16/183). - ... nem kivánok az én szerentsémnél kellemetesebbet. SÁNDOR De illy szűk állapotban - AMINTAS Sokkal szűkebbek az én Kivánságím (12/119-20).

szűkölködik i (2)

...segíttség nélkűl szűkölködöm az én halálomra (7/ 1207). A' melly nem szükölködik holmi dirib darab rigmusok nélkűl 's nem szorúlt alávaló ditsérőkre (1/1489).

szűkölködő mn/fn (2)

I. in ...segítsd meg tehát szükölködő barátodat, és részeltesd NemzetünkMoecenássainak jó tételeiből (1/2053).
II. fn Hanem még eggyszer esedezem, méltóztas[son] eggy szükölködővel jól tenni (1/1809).

szükség fn (17)

Ha most olly nagy szüksége van Nagyságodnak a' pénzre: meg szünök azt kérni (1/1510). Oh szép Szilvia, botsáss meg ezeknek ha nagy mérészség közelíteni a'te édes tetemeidhez, mert a' kegyetlen szükség kénszeríti azokat, az a' szükség, hogy e' tsomókat mególdjam (7/1049). De ha a betegség Meg átalkodván még Nem akar gyógyúlni Mit szükség tsinálni? (14/160) - ...a' mi kis pénzetskéje van megkimélli, 's szükségeit pótolja véle (16/240). A' mostan rajtam uralkodó pénzbeli szükség kénszerit (1/1336).
szükség (7/861, 863, 14/30, 156, 15/827), szükségem (7/459, 12/247), szükséged (7/744), szükségek (7/ 678), szükségeim (1/1782), szükségét (1/1784).

szükséges mn (13)

...én is részt veszek abból a' fájdalomból, mellyet te ígérsz másnak... és én elfogadom azt mint szükséges dolgot (7/1393). Egy tudós és okos Hazafinak, nem tsak szép, hanem szükséges is a' határos nemzeteket ismerni (15/169). Nem szükséges a'halál (7/1221).
szükséges (1/2855, 7/1433, 13/506, 15/298, 305, 535, 16/384), Szükséges (1/2520, 14/139), szűkséges (10/ 842).

szül i (3+1)

...a' termékeny Magyar Nemzet tsak tiz, tizenkét vitézt szültt vólna? (1/1435) - Ezt szűli a' Hizelkedés (1/3283).
szűlt (8/182). - szűlni (12/458).

szülemény fn (3)

...az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/482).
szüleményjei (1/3030), szüleménnyébe (1/967).

születés fn (7)

Ő az én mátkám, én az ő mátkája vagyok; én őtet születésemtől fogva szeretem (12/835). Irám Krisztus Urunk születése útánn 1793dik Esztendöbenn (1/2903). A' Gvárdiánunknak születése napja... akkor fog tartatni (1/3002).
születést (5/412), születését (7/795), születésről (5/ 413), születésemtől (11/71).

születésű mn (1)

Illenek e hát az ilyenek eggy Nemes Születésü Személyhez? (1/68).

született in/mn (5)

I. in 'S ezt nevezed te, óh habok' Istenasszonya, mostann született Magzatnak (5/349). - ...a' prédákból ki fogyasztottam az én születtem Főldemet (11/73).
született (1/2255).
II. mn ...nem nímet az, hanem Született magyar (15/344). - ...a' fogam ollyan fejesfehér valam[in]t a' sületett húlló hó (9/258).
Ik: újjá~.

születik i (10+1)

...ezen a' naponn született eggy olly alatsony lelkű ember, m[in]t ő (1/3071). De mikor születtek valaha a' szelíd juhoktól Tigrisek (7/171). Uram, jobbágynak születtem én, de nem Árulónak ám (10/239). Az eggy kellemetess Kívánság, melly akkor születik, mikor kevésbbé várni (10/795).
születik (7/793, 8/160), szűlettem (12/277), születtél (5/565), született (10/254). - szülessen (8/157). - születni (7/791).
Ik: újjá~.

születő in (3)

...az Ellenségek között van az én születő Birodalmam (10/815). Óh, fehér Galatea, fejérebb a' Liliomnál, és pirosabb 's gyönyörűbb a'születő Hajnalnál (5/57).
születő (10/945).

szülő fn (3)

Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam, az a hivságos szemérem bennem nintsen, hogy szüléim alatsonyságát szégyenljem 's el takarni igyekezzem (1/ 2962).
Szülejének (5/362), Szüleimé (1/2960).

szülött in/fn (4)

I. in ...kerülvén a' leseknek, és gyanakodásoknak ezen menedékhelyeit, az ő szülötte födére vissza tért (13/189).
II. fn ...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába (16/665).
szülötte (5/346), szülöttéről (1/1107).

szümölcs l. szemölcs

szünetlen hsz (2)

Bár meg vetel: szünetlen Foglak én szeretni mégis (13/351).
szünetlen (7/241).

szűnik i (3+1)

Oh tsudálatos erő! fájdalmát egyszerre szűnni érzette (7/378). Szűnjék legalább eggy kitsinyt, míg én az Embereket összvegyűjtöm rám bízd magadat (10/451). - ...én tsak futok, 's hát ő nem szűnik kergetni engemet (7/1255).
szűnjetek (13/757).
Ik: meg~.

szüntelen hsz (8)

...tégedet imád, és hpgy szüntelen szomorú lévén, bővenn adózik tenéked keserves sírásokkal (5/133). - ...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1015). - ...szüntelen az új könyvekről beszélgetnek (1/492).
szüntelen (1/357), 2694), szűntelen (5/150, 7/355, 9/368).

szűr1 Ik: össze~.

szűr2 fn (7)

Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668).
szür (1/646, 15/450), szüröm (1/839), szűrit (1/791), Szűrbe (12/499), Szürbe (15/450).

szűrdaróc fn (1)

Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort (12/ 227).

szürke Ö: almás~.

szürkülés fn (1)

A' Habok dühös Hánykódása: azoknak eltöredezése és szürkülése az előttök lévő Düledékek' ellenkezésébenn... előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott visszálkodását (10/1013).

szűz mn/fn (15)

I. mn ...és az ő szép öve, melly szűz kebelének vólt az előtt őrzője, segítője vólt ennek (7/1032). - ...mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot (7/1345). - ...Én a' szerentsés Nítze vagyok a' szűz Diánának Vadász társa (11/14). Mi ez, szűz Jupiter? Tempefőire mutat (1/2322). - ...mit láttam akkor?... még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal (7/ 506).
szűz (1/2463, 7/253, 550), Süzs (9/35).
II. fn Kedvelhet engem eggy Szűz, Ah Lyányka nélkűl életem Vólna Pokolbéli tűz (4/146). Ha tömlötzöztetést kell szenvedned is: meg ne tsüggedj, a' Krisztus és a' Boldogságos Szűz veled lésznek (1/ 2898).
Szűz (7/1507), Szüz (7/4), Szűzem (7/1531), Szűzeknél (7/338).

szűzecske fn (1)

...belső esmerettségébe jutottam eggy minden Szűzeknél szebb és kedvesebb szűzetskének (7/339).

szüzesség fn (1)

Ilyenképen fogadnám, minden leselkedőjét az én szűzességemnek (7/184).

szűzleányi mn (1)

...megvárom elébb, hogy a' Szánakozás meglágyítsa azt a' fagyos jeget, a' mellyet az ő Szíve kerűl gémberitett a' Tisztességnek, és a' Szűzleányi Dagálynak keménysége (7/64).