s ksz (688)

...véle eggyütt kergettem a' Szarvasokat, 's a gyors Őzeket; és gyönyörködésünk 's ragadomónyunk köz vólt (7/349). Bőlts vagy te jámbór 's ártatlan (4/31).Tirzis, más kergesse a' Farkasokat és lopókat 's őrizze az én kővel kerített aklaimat más a' büntetéseket 's a' jutalmakat ossza ki az én szolgáimnak (7/820). Előveszi a' Nationál Spieljét, azt egyedűl arra figyelmezvén, fel s' alá rángatja (1/360). - ...negyvenhét arany, negyvenhét, se több se kevesebb, eggy estve, eggy gaz ember, vólt, 's nints, kotz potz patalion (1/2217). A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák nyelvet tették közönségessé (1/2914). Még egy Hallert is emlegetett, 's azt hazudta róla hogy a' Német vólt, 's Göttingai Professor (1/512). Mind ezeknek semmi hasznok sints de mivel ő neki múlatságot szereznek, arany s néha párjával is a' dijja (1/1356). Épenn akkor jött be Báró Serteperti, a' Gróf intett 's a' Kis Asszony el mentt (1/3355). Ennye térengette terem a' lelkéb[e]: soha miólta élek, illyen Stich n[em] esett rajtam, szégyenlem az életet (:'s azzal el megy:) (9/ 322). No tegyük fel ('s bár adja az Isten, hogy ez a' gyanú haszontalan légyen) hogy ő megbosszankodván te reád, Amarillis kedvét fogja keresni (7/157). 'S az Ur is szokott játszani a' Lottérián? (16/233) - Hat tromfba kötött a' társa 's hatot nyert még is tölle (1/1149). 'S denique mitsoda tsunya lárma az (15/268).

sabbathale (lat) (1)

Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van, a' Sabbattale is ts[ak] felényi m[in]t mászszor (9/144).

saeculum (lat) (4)

Nunc et in saecula seculor[um] Amen (9/815). Hála a 18dik Seculum végének, ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/548).
seculi (1/2895).

sáfrány fn (1)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! (1/3035)

sáfrányol i (1)

Gyüj bé hozzám rozsám egy tál borsos lére Még borsoltam sáfrányoltam készen vagyok véle (16/ 830).

saggio (ol) (1)

...Marheze Buona rokka szokta mondani che szad'zo, che discreto (15/463).

sagodara l. szágódara

saját mn (32)

...az ő saját haja ezer tsomókba vólt a' fához köttetve (7/1030). De ez alatt hiteszegett fog az ő saját Attyához lenni a' Fiú? (10/530) - ...leg alább hát tartsátok meg üreges kebeletekben azokkal a' betűkkel, a' mellyeket saját kezem vésett a' ti köveitekben, az én szerelmemnek emlékezetit (13/711). - ...saját hasznára 's előmenetelére (1/3283).
saját (1/1441, 1452, 1523, 2968, 5/238, 7/855, 1003, 1004, 1184, 1563, 9/362, 579, 10/25, 405, 689, 692, 11/94, 12/303, 13/52, 502, 561, 575, 582, 15/482, 830, 16/559), Saját (11/123, 12/534).

sajnál i (39)

Bizony nagyon sajnálom (félreszóllal:) eb sajnálja a' vén dögöt, hanem Samuka ezt a' levelet vinnéd el Boriskának hanem megne mutasd Asszonyádnak (16/4701). Ne beszéllyen Kend Bátya, ne sajnálja Kend azt, hogy ez az ember jobb akar lenni Kendnél (1/2167). TEMPEFŐI Már én Uram itt vagyok: róla nem tehetek. BETRIEGER Én sem tehetek: sajnálom (1/1850). - ...olly hasonlóvá teszed az éghez a' főldet, hogy benne lakni szerettsz, és nem sajnállasz (7/1513). Uram okosodik a világ talam szaporodni fognak azok is, akik egy kopo árát n[em] sajnállanak 20. 30. könyvér adni (1/1056). No ts[ak] menj ki purgye, most mingyán álj oda a' Tornátzba, Hadnagy Uram menjen ki vele, és ne sajnáljon a' ház eleibe állani vele (9/265). A' Haza magasztalni fogja Nagyságod nemes szivét, hogy jól tévő Moecenássát találták fel benne a' tudományok, a' ki nem sajnál a' Memzeti Músáknak temjénezni (1/1493).
sajnálok (1/519); sajnálom (1/407, 1548, 2228, 2951, 3066, 3153, 3155, 7/1337, 15/1037, 16/319, 552), Sajnálom (1/642, 15/82, 139, 619, 631), sajnállom (1/83, 494, 15/95, 16/121), sajnállak (13/ 630), sajnálod (13/400), sajnálja (5/430), salynállya (1/782). - sajnállanám (15/520), Sajnállanám (1/ 126), sajnállanád (5/73). - sajnáljon (9/210, 15/ 617); sajnáljam (1/3091).

sajnáltat i (1)

...mostann igen keserves környűl állások között vagyon, a' mellyet szívünk szerént sajnáltat velünk a' Keresztyéni felebaráti szeretet (1/2863).

sajnálva in (1)

...nékem ollyan tselekedetre ne kellyen vetemednem, a' mellyet magam is sajnálva vinnék véghez (1/1929).

Sajó fn (2)

Ugyan Sajó, Sajó! hogy jut eszedbe? (8/215)

sajt fn (2)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/4946).

sajtó fn (2)

Most új könyveket tétettem a' sajtók alá, az első eggy Frantzia Munka, a' mellyet Németre fordittatván a' minap ki nyomtatta[m] (1/1006).
sajtó (1/157).

sakk fn (2)

Talám szebb lenne, ha Schackot játtzanánok Nagyságtok, van itt kettő is (1/1170). Szégyen hogy a' Világ Schackjába, a Springer a' Király (1/1261).

sakkozik i (1)

Szálly le Musám! Acheron mellől, Hol a' Músákkal sakkoztál (1/2357).

sál Ö: módi~.

salami l. szalámi

saláta fn (1)

Óh! édes szegény férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg, ehol biz ugy maradok mint a' felmagzott soláta közt az ijjesztő (16/628).

saltim (lat) (1)

POFÓK ...ki lessz a' vendégünk? FIRKÁSZ Saltim az az ur, a'ki már kétszer meg fordultt nállunk (15/ 340).

salutatio (lat) (1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni, rostát corrigáltatni, vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt, halotti butsuztatott, paszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/749).

salveat (lat) (2)

FIRKÁSZ Salveat Conrad Salveat. - Hát hol jár Conrad hol hol? (15/383)

salvus (lat) (1)

Enéás, békével (sálvus) vagy már a' kegyetlen Tsapástól (10/466).

Samfásné fn (1)

...fejérebb volt a' lába mint Samfásné kereszanyám Asszony[na]k (1/761).

sampanel fn (1)

Külsö orszgi sago darát, kaplit, sampanelt, vaniliát, milanoi tzukkerpakkerait, egyéb efféléket a' melylyekhez én külsö országon hozzá szoktam (15/ 925).

Sampionét fn (1)

Gibráltár Fő Vezére Sampionét várát ostrommal meg vette (16/460).

Samu fn (57)

KARNYÓ Egy idős Kalmár Gál Antal KARNYÓNÉ felesége Horvát Jós.[ef] SAMU ezek[ne]k Fiok, ki bolondos (16/4). TIPP[TOPP] Hova hova Samu? (16/690)

Samuka fn (5)

...hanem Samuka ezt a' levelet vinnéd el Boriskának (16/471). A Samuka olan comisiót parantsolt az Asszon[na]k, hogy a' bizon senem láttam senem halottam (16/52).
Samuka (16/477, 1100), Sámuká (16/1021).

sandikhezs (cig) (1)

Vigyen el azs ördög, hord el a' risát, sandikhezs, Stophengyule (9/818).

San Domingo fn (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyotzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/296).

Sándor fn (104)

SÁNDOR Macedóniának Királyja (12/2). Az ő Ellenségeiknek megtudnak engedni a' Hérosok; de azokat Tronusra emelni, tsak a' Sándorok tudják! Én meg nem mondhatom néked, Sándor, az én szivemnek Mozdulásait, a' mellyeket magamba érzek (12/955-6). Oh kegyemes Istenek! kedvezzetek a N.[agy] Sándor' nagy szivébe az én Tamirisért lejendő mondásimnak (12/437). Sokszor midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok, mint az Ifju Caesar a' Nagy Sándor oszlopánál (16/1197). Ihj Süzs Mária, Sent György napja, Sent N[agy] Sándor, ha egy kitsiny kurázsim n[em] lett v[oln]a, eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/35).

sánta mn/fn (3)

I. mn ...eggy sánta Czigány maga eggy Tallért nyertt a' szájával való igen szép trombitálásért (1/1348). Ne bánts bassom a' vired, ládd h[ogy] sánta ördög vagyok (9/297).
II. fn Sebesseknek sántáknak és m[inde]n betegeknek Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/136).

sanyargat i (1)

...sok józan életü, józan erköltsü emberekkel szenvedtem én edgyütt a' kiket a' világgal játszó Frantziák az emberiség pártfogása mellett, az emberiség ellen üldöznek es sanyargatnak (16/1091).

sápadt mn (1)

...meglátom jönni Amintást ábrázattyában és tselekedeteiben meváltozva attól, a'millyen szokott lenni, nagyon megháborodva, és sápadtan (7/1403).

sapienter (lat) (1)

TAM[ADI] ...mindég akad e[nne]k árossa. POR[HÁZI] Sapienter! akad mindég árossa (9/110).

sapka fn (3)

SZUSZMIR be megy 's az ajton belől veszi le a Sapkáját (1/653).
sapka (1/648), sapkáját (1/669).

Sarastro fn (17)

Én most tovább nem megyek, ha Sarastro Vr az ő hat Oroszlányát reád botsátja is (2/1428). SARASTRO Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt (2/1456).
Sarastro (2/1368, 1380, 1463, 1466, 1468, 1472, 1474, 1476, 1479, 1483, 1486, 1495, 1496), Szarasztrót (4/160, 164).

sárga mn (6)

SZUSZMIR ...egy sárga sapka a fejében bojhos kutya bőrrel prémezve (1/648). - ...egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon (9/199). Ö elibe menvén sárga haját kezdte kibontani (7/1057). Eggy vígyázó hajós, ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt (13/490). - ...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé (1/836).
sárga (13/281).

sárgállik i (1)

...a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú, és úgy sárgállott az én Hajam is (7/123).

sárgaság fn (1)

Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit vizi korságba Gutta ütésbe nehéz nyavalyába Sárgaságba és farsábába Jó volna rendelni? (14/111)

sarjú Ö: bodzafa~.

sarkantyú fn (1)

Tántzra egypár portzellán sarkantyut 1 Rhforint (16/88).

sarkantyús fn (1)

Szép is az mikor az ember ollyan hosszan irhatja le a' nevét mint Nagyságod. Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles... a' Nemes Iksuttök Rendnek arany sarkantyússa (1/1137).

Sárközi fn (1)

Sárközi Albert feláll, mint volt Auditor. De azonba tanuló (16/1180).

sármány fn (1)

SZÁSZLAKI Bravo cherlih, sármány, gyönyörü (15/581).

sarmengadabule (cig) (1)

ANT[AL] Asta bibahtale Sarmengadabule (9/ 295).

sarok fn (1)

...meg bosszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom (13/729).

sas fn (2)

Mint a' sast a' Nap' fényjétől, Úgy kedvesem' szép tüzétől Kívánságom' semmi El nem tudja venni (13/ 298). Szegény magyar nip, mikor lessz már íp Mert a' sasnak körme között, körme között fonnyad mint a' Líp (15/433).

Sas fn (1)

...én őtet ezért eggy gazdag ebédre hivattam minden tselédjeivel 's inassaival eggyütt a Sas vendégfogadóba (1/301).

sasche l. szaksz

sáska fn (1)

Nem igaz é Mester Uram, h[ogy] ez is a' mi bűneinkért van, m[in]t a' had, pestis, éhség, sáska, döghalál? (9/139)

sat. (= s a többi) nm (12)

(...az alatt ki rakja a' kártyát szeméjekre igy:) Ez lesz a Milt[óságos] Ur, ez a' Kosta. Ez a'Farantzia, ez a' Katona sat[öbbi] (9/652). - ...elvitt egy Silkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (:hogy a ménkü meg ne üsse:) 16 f.[orint] 16 xr sat. (16/100). Én is most probáltam edgyet tanulni a' Siller tolvajiból, ott ez a' vers vagyon reája. Esz kamen Draj starke kerl sat. (15/109).
sat. (16/828, 831), 's a' t (1/140, 1138, 1149, 1354), 's a' t. (1/1237), 's at (15/974, 16/743).

sátán fn (3)

...asszonyságod pedig egy ollyan 60 Esztendős ütött kopott vén hasadtt hegedű, a' kit a' sátán se tudna már kanaforiázni (16/599). Távozz tőlem Sátán (9/ 333). De egy ördög expeditiób[a] kérné[m] ki fáradságát. Ha ollyan bátorságot mutatna, a' Sátán háboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/186).

Satirus l. Szatirus

sátor fn (4)

Nem a' Gőrőgők Sátorai ezek? (12/354)
Sátor 12/365, 382), Sátora (12/337).
Ö: katona~.

sátorozik i (3)

A Szín van abba a' Mezőbe, a' hol sátorozik a'Macedó Tábor (12/9). - ...de a' mint láttam a' leg szomorúbb Bánat sátorozik homlokodon (1/1587).
sátoroznak (9/387).

Saturnus fn (1)

...az ő Saturnusnál és Celusnál méltoságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/828).

Saul fn (1)

Én az én itéletemet bátran kimondom Lábbal fordultt Világ! Saul láttzik Próféták között, Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/2510).

sav fn (1)

Nézz el azt a' kevés Úri személyt, n[em] a' savai é azok a' Hazának: n[em] azok látnak m[inde]nkor többet a' dologb.[a] (1/925).

Savants (fr) (1)

...az Újságok köztt fel vesz eggyet, a' mellynek illyen Frantzia tzimje vólt: Journal des Sczavans (1/559).

sax l. szaksz

saxoniai l. szakszoniai

scena l. szcéna

Schikaneder fn (1)

A' Boszorkánysíp Schikaneder, Emanuel (2/cím)

Schildkrot (ném) (1)

...elvitt egy Sildkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/98).

Schiller fn (1)

Én is most probáltam edgyet tanulni a' Siller tolvajiból, ott ez a' vers vagyon reája (15/107).

schilling fn (1)

...ollyan portékát akar az Úr adni, a' minek én eggy schilling hasznát sem vehetem (1/1043).

Schnuftabak (ném) (1)

...hát maga nem dohánzik? CONRAD Ah! nem tsak én kitsin snuf tabak (:pattogtatja a' pixisét:) (15/746).

Schönheit (ném) (1)

...Di ges mäht nicht di pract vas di senhajt mackt (15/479).

Schwadron = sodrom

Schwartz fn (1)

...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis (8/114).

scio (lat) (1)

Hüm Mantuja Non procul a Genuja Scit jam dominatio tuja Mere nyilik kapuja (16/1083).

Scirus fn (1)

Ákhilles Stzirusbann Énekes érzékeny J.[áték] III. felvon[ásban] (6/cím).

Sczavans l. Savants

se1 ksz/hsz (10)

I. ksz Én Kendet nem bántom; de azért velem Kend se' maradjon (1/2763). Tsak a' Contót fizesse ki Lipittlotty, és azután se éljen se haljon érettem (16/545).
II. hsz Ah, ne, a' Világért se (12/1024). No, ha az Úr Exemplárjaiból 40 aranyat ki vesz, nékem eggy pénzt se adjon (1/1886). - ...és tsak azért is jól kell reménylened, mert ő azt akarja, hogy semmit se reményly (7/524).
se (1/2571, 16/584, 680), se' (1/2680).

se2 ksz/hsz (71)

I. ksz ...az Asszony[nak] valamint eddig sem volt esze ugy ezután se lessz (16/617). A Samuka olan comisiót parancsolt az Asszon[na]k hogy a' bizon senem táttam senem hallottam (16/53). Tsak igy van az mikor az ember se Deákul se Magyarúl nem tud (1/2911). A pedig ám ojjan kőpenyeg volt, hogy mikor azt rá vette, a tatárkám se látta vona [me]g (1/725). - ...hiszen már a gaz huntzfutság, negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb (1/ 2216).
se (1/2910, 31782, 3276, 2/15122, 7/4172, 8/203, 13/ 1332, 1752, 177, 6402, 15/2572, 625, 669, 16/56, 73, 74, 617, 6222), se' (7/992).
II. hsz Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve (15/546). - ...tsak vadász, tsak vadász de még nyul gyömbért se kaphatott tsak haza fordút biz ő (1/675). Soha szememmel se láttam olly iszonyú vitézt (13/176). - ...rólam senki semmit se tudott mondani (1/3267).
se (1/116, 326, 663, 919, 929, 1433, 2669, 3010, 3231, 3370, 3372, 2/1388, 4/16, 5/123, 7/661, 990, 1323, 8/99, 184, 199, 211, 240, 15/120, 143, 293, 310, 477, 679, 691, 759, 16/599, 646).
Ö: még~, soha~.

se3 (lat) (1)

In se semper divitias habet (9/112).
L. még persze!

seb fn (21)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/575). Néki a' kinek annyira tetzik az én szivemnek sebe, mellyet az ő szép szemei ejtettek, bizonnyal hasonlóképpen kell tettzeni az én szivem sebének mellyet saját kezem ejt (7/853-5).
seb (7/581, 13/39), sebem (13/226), sebed (13/224), Sebed (13/55), sebje (7/57), sebeket (7/580), sebemet (7/396), sebeimet (7/1533, 8/105), sebnek (7/372, 394), sebének (10/793), seb[e]kb.[e] (14/127), sebébe (7/1355), sebemre (13/42), sebére (8/89), Sebére (8/28).

sebes1 fn (1)

...Hogy vakoknak némáknak siketeknek Sebesseknek sántáknak és m[inde]n betegeknek Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/136).

sebes2 mn (7)

...én hallottam a' te sípodat - és ugy szaladtam a' hang a' hová vezetett mint a' sebes nyíl (2/1387). - ...ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait (1/3127). - ...olly sebessen szaladtt, hogy előllem hirtelen eltünt (7/1321).
sebessen (1/2140, 7/1217), sebessebb (7/1260), sebessebben (13/600).

sebesít i (1)

...tudja mitsoda fegyver sebesít, mellyik öl 's mellyik gyógyít meg (7/665).
Ik: meg~.

sebesíttetett Ö: meg~.

sebesíttetik Ik: meg~.

Sebezius fn (1)

...a' szent Tollaknak felséges árnyékánál a' Sebezius partokonn megnyugodtak az apró Istenasszonyok (5/358).

Sebethos = Sebezius

sebező in (1)

...a l.[eg] gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik [me]lyek[ne]k le rohanása a' [ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot (9/507).

sebhet i (1)

Szégyen, hogy sok szivet sebhet, keveset gyógyit (1/ 1249).

sebhetés fn (1)

...mosolygásával és kedveltetésével megöl mást, és azt megölvén sebhetésébe semmit se tud (7/661).
Ö: meg~.

sebhetett in (1)

El birhatja már az én sebhetett oldalam a' több tagjaimnak terhét (13/29).

secius l. sequius

secretarius l. szekretárius

secularis fn (2)

Te minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna (1/2882). E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'mellyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2891).

secundo (lat) (10)

...pro 1mo tsak ugy rikátsol, pro 2o gyantám nints (15/654). - ...az az Ur német országon lakott cultura kedvéért 2o magát az itthon cultiváltakról az átlal meg akarja distingvalni (15/352).
pro 2o (15/49, 53, 59, 131, 301, 720, 1035, 1043).

secundus (lat) (3)

Szegény füzfa a' Mú'sákat verseddel ne piszkold itt, Bár olvastad, bár [me]g etted Mensa Secundát 's Tóldit (1/2523). Zekunda Febr[uarii] (16/88).

2. (9/326).

securus (lat) (1)

Te bátorítsz (Securussá tészsz) engemet az én Veszedelmimbenn (10/264).

sed (lat) (2)

Sed adre[m] Mester Ura[m] mit tsinálju[n]k a' kisértettel? (9/147) - Debuisset dicere, az Ur lovának a' börit sed e[st] ellypsis (9/102).

segéd fn (1)

Szép renddel, 's egymásnak segéd 's mérték lévén, Kiki költsön adja fényét (1/365).

segedelem fn (6)

...mikor téged majd segedelemért könyörögni látlak, nem tennék a' te segedelmedért eggy lépést (7/799). Már tehát semmi módon nem nyerhetek Nagyságodtól segedelmet! (1/1535)
segedelme (12/299), segedelmet (10/948), segedelmét (1/1626).

segél i (0+1)

...látom derék Magyarnak lenni nem egyéb... mások munkálódását nézni, a' tudományokat gyülölni a' tanúlttakat az éhhelhalásra segélleni (1/2074).
Ik: elő~, fel~. Ö: úgysegéljen.

segélés Ö: fel~.

segg fn (3)

...a' Pokolnak leg kellő közepén eggy vas kandalób[a] bé bútt vóna seggel (1/813). Hogy a' Varjak' a' Hollókkal vesszenek öszve a' szemén annak a' pimasz seggből esett sohonnainak (1/2173).
zsegibe (16/19).

segít i (12+1)

Szívesen segítlek tégedet ebben a' szent kötelességben (7/1492). - ...nints a' ki nékem segítsen, vagy megöljön (10/993). Hanem egész alázatossággal kérem az Urat Koppoházy Uramat, méltóztasson rajtam segiteni (1/1750). - ...én te érted égek, bizony meghalok, ha rajtam nem segítesz (7/412). - ...tsak te engem abba segitenél, a' mit már másszor is emlitettem néked (16/339).
segit (1/1653), segitett (1/1628). - segits (1/2741), segitts (7/1482), segítts (7/738), segitsetek (1/2469), Segítsetek (13/168), segittsetek (12/872).
Ik: meg~.

segítés fn (1)

Előnkbe terjesztette az Úr a' tudományoknak Hazánkbann való el vettetett környűl állásait, és hogy melly igen kellene, s' szükséges vólna az azokonn való segités (1/2856).
Ik: fel~.

segíthet Ik: meg~.

segítő fn (2)

...az ő saját haja ezer tsomókba vólt a' fához köttetve, és az ő szép öve, melly szűz kebelének vólt az előtt őrzője, segítője vólt ennek (7/1032). - ...az a' nyíl a' melly egyebet nem okozhatott vólna halálnál, segítőd néked eggy királyi szerentsére (13/98).

segítség fn (17)

...mostani szorúlt állapotjában lennének segitségére az Úrnak (1/2853). - ...ezen gyűrű' segítsége által, a' melly engemet mások' szeme előtt láthatatlanná tesz, könnyen el futhatok (13/513). Hanem esedezem a' segitségért. Méltóztassa le tétetni Nagyságod a' 30 aranyat Bettriegernek (1/1480). Mit verekednek, és Járbás hátrálgat, az ő Mórjai Segíségére jőnek neki (10/880).
segíttség (7/1207), Segitsége (10/424), segítséged (7/ 1472), Segítséged (10/817), segitséget (1/1682, 2/ 1395), segítséget (10/928), segitségét (1/1108, 1335), Segitségre (10/418), segitsé[ge]dre (1/2926), segitségére (1/2928), Segítségére (10/883).

segue (ol) (1)

Azon Bordikákrol, mellyeket Her Volfgang Lebettlotty de Gölöntsérdelek az Karnyoné Asszonyság Botyábol elhordatott come siéque (16/83).

sehol hsz (4)

...sehol se találom őtet (7/990). Nem találtuk a' szedte vedtét, sem magát sem inassát, se[m] kotsiját, nints sohol (9/695).
sohol (1/1846, 2934).

sehonnai fn (1)

Varjak' a Hollókkal vesszenek öszve a' szemén annak a' pimasz seggből esett sohonnainak (1/2173).

sein (ném) (9)

Sziszt var asz ikhasz (15/735). Ha, ha, ha, a' propo; brávo, brávo, das ist ugyan tsak exellentz! (1/2447)
Sziszt (15/460, 468), Sziszt' (15/464), Sist (15/917, 923, 929, 942).

Selim fn (1)

Éllyen 2DIK Selim Nagy Zultán! (16/1209)

selma fn (6)

Nem mehetsz dolgodra? most akadtál magyhar gyerekkre, huntzfut, selma, (:taszítja a' Zsidó Kanakuzt:) (15/245). - ...én shem vagyok thalá[m] Selma, mekh enkhedjen magamnakh (9/571).
selma (15/285), Selma (9/661), Shelma (9/688), selmának (2/1434).

selyembogár fn (1)

...Denique most az öreg Ur éppen odale van a' selyem bogaraknál; mert deniq[ue] ezen gazdagság' nemében supra modum gyönyörködik (15/64).

selyemkalap fn (3)

...azt mondják hogy ti a' nyúl bürt selyem kalapnak szeditek, nó nézd meg most ha van szemed, kitelik ebből 2 selyem kalapis pedig egy selyem kalapot 4-5 máriáson alig vehet meg az ember (15/213-5).

selyemöv fn (1)

...megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva, a' melly nem bírhatván a' testnek rohanásával és terhével, ketté szakadva a' kezembe maradtt (7/1449).

selyempántlika fn (2)

...tsinálnak eggy karikát, a' melly mint ha selyem pántlika vólna, hajlós és erős (13/527).
selyem pántlikákat (1/1354).

selyemposztó fn (1)

...öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1064).

sem ksz/hsz (195)

I. ksz Nem találtuk a' szedte vedtét, sem magát sem inassát, se[m] kotsiját, nints sohol (9/695). Biz ugy vólt Mest[er] Uram hiszen én magam se[m] aluttam, se[m] részeg n[em] vólta[m] (9/74). Néked sem észre sem tanátsra nints szükséged (7/744). - ...éppen nem a' túdós Athene, sem a' Lyceum nem mutatja azt meg (7/963). Nem tőltőtte idejét ostáblával Sem Billiárddal és Pipával(14/83). Uram én Magyar Országra szóllok, sőt, arra sem eggy átalylyába: mert itt is el kél a' Német Könyv (1/1061).
II. hsz No ts[ak] légyen jó Zsidó, azt sem bánom (9/648). A' Szerelem a' mi szívünkb[e] eggy önként való Indúlat. Sem soha az erő, vagy a' keménység meg nem határozhatja eggy Szívnek Szabadságát (5/311). - ...Azt akarom, hogy jelen légy az én Lakadalmamon. AGENOR Ah, a' Világért sem: megbotsáss (12/896). Én pedig állhatatósan hiszem hogy abból semmi sem lessz (1/1522). - ...el sem ment az ördög (9/705).
Ö: hogy~, koránt~, még~, mint~, soha~, úgy~.

semhogy ksz (1)

Azt sem engedi meg Ámor nékem, hogy azt mondjam; sem hogy még tsak képzelhessem is, hogy én valaha az ő szerelmét elhagyjam (7/913).

semmi nm/fn (124)

I. nm A' fekete szint semmi más bé nem fogja (1/ 1686). Semmi nagy, semmi szép, semmi jó nem lehet a' kerek Ég alatt, a' minek irigyje ne vólna (1/2569). Te énekelly minthogy most semmi dolgod nints (7/823). Abból semmi sem lessz (1/1871). - ...a' ti kedveteket nem szegem meg, közétek űlök, de én ne légyek részes semmibe is (1/1190). Azzal Tempefői Uram semmire sem megy (1/2697). - ... ő rossz ember, azt mondja, mert úgy sem is tud sen ki semmit is felőle (1/3348). A' szerént Tsikorgó Po éta, épen semmit se tartson az irigyektől (1/2571).
semmi (1/77, 82, 532, 549, 820, 943, 966, 1092, 1293, 1340, 1355, 1410, 1517, 1522, 1534, 1909, 2889, 2930, 3188, 2/1522, 4/82, 126, 5/554, 7/904, 1186, 1187, 1417, 1486, 8/103, 202, 9/352, 467, 10/ 105, 243, 11/30, 12/812, 13/300, 577, 620, 15/139, 827, 1000, 16/102, 584, 977, 1061, 1132), Semmi (1/68, 5/552, 553, 8/202, 16/409), sem[m]i (9/243), zsemi (16/1126), semmit (1/154, 277, 322, 326, 825, 912, 914, 1333, 1479, 2767, 2822, 2823, 3047, 3267, 5/42, 162, 7/114, 247, 381, 437, 438, 524, 661, 850, 1371, 1446, 8/147, 10/640, 11/37, 12/64, 755, 837, 13/500, 15/128, 477, 16/237, 282, 585, 680), Semmit (7/1054), semminek (1/1690), semmire (1/3074, 12/ 767), semmi[re] (9/445), semmitől (5/508, 7/1078), semmítől (12/365), semmivel (1/1379, 1538).
II. fn ...elébb mintsem magam legyek semmivé, megölöm magamat (7/851). Nem mondom hogy Pesti s Budai Gőrőgők a többiét Czitrom s malosa takorni meg nem veszík egy egy krajtzáron de a semmisem (1/1053). Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott; de a' semmi sem, és ő azt semminek tartja (7/1624). - ...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis: én - én most lennék semmi? (8/116)
semmi (9/613), semmivé (1/1102, 4/58, 9/342, 16/ 277).

semmiféle nm (1)

A' vétek barnaságát semmi féle virtus bé nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon, a' virtus szine alatt (1/1687).

semmiképpen hsz (1)

De semmiképpen nem hajlott mind ezekre is (1/ 1633).

semminemű nm (1)

...ha eggy általjában semminemü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek, tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető (1/2600).

semmirekellő mn/fn (7)

I. mn Hanem a' semmire kellő gaz embereket magok elött le festeni (1/2699). Nagyságos Uram, a verseiért méltóztatta adni? Kár vólt ollyan semmire kellő ajándékért vesztegetni (1/471).
semmire kellő (1/443, 2532), semmire kellö (1/901).
II. fn ROSALIA Vannak szép semmire kellők. ÉVA Vannak rút semmire kellők (1/910-11).

semmiség fn (2)

Nagyságos Uram! ez a' munka a' semmiségbe fog dülni (1/1455). - ...meg nem fogja engedni, hogy az a' Munka, melly az ő Ditsőséges Ösének nevit és érdemeit húzza ki a feledékenység setét boltja közzűl, a' semmiségre mennyen (1/1089).

semper (lat) (2)

In se semper divitias habet (9/112).
semper (9/718).

Seneca fn (1)

Senecá[na]k szép mondása ez (9/596).

senhajt l. Schönheit

senior (lat) (1)

A' Sénior rendelésén Megnyugszol jó 's rosz intésén? (14/165)

senki nm (21)

Ne tsudálkozzon tehát senki, h[ogy] Világ hallatára azt kiáltom (1/1830). Alább az 5 forintnál senki fiának nem adom (9/108). Csak [ma]ga van senki sincs oda be la (9/609).
senki (1/804, 1022, 3267, 3348, 7/46, 9/736, 804, 12/ 808, 15/297, 660, 16/562, 761, 888, 892), Senki (10/ 449, 12/476), senkit (1/2725), Senkinek (9/425).

sepredék fn (1)

Te hitetlen! Te kényes disznó! Te Világ sepredékje! Te czigány! (16/609)

seprő Ö: kémény~.

Sequana (lat) (1)

...mikor a' folyóvizek megváltoztatván az ő árkokat és fojásokat, a' Persa, Sequánából; a' Frantz, a' Tigrisből fog inni (7/838).

sereg fn (12)

Már a' Járbás' óltalmazására a' Mórok Serege ezen Kőfalakhoz jött (10/902). Éllyetek ti is rettenthetetlen Magyar seregek! (16/1212) - ...az inneplő, és koszorúzott Pásztorok' seregébe elegyítem magamat (7/68).
sereg (10/942), Seregek (1/2483, 12/43), Séregid (10/ 911), seregeink (16/491, 1102), Seregeket (12/164), seregekből (7/71), Seregétől (10/1024).
Ö: hajós~.

sérikál i (1)

És az utszán módi Sálba sérikálok (16/415).

serken Ik: fel~.

serkent i (2)

Te engem serkentesz (emelsz) eggy nagy Intézetre, és a 'te Haragodra, a' te vágyodásodra az én Bátorságom téged serkenteni fog (10/218-21)

serkenve Ik: fel~.

serpentinel fn (1)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot, serpentinelt, Szerelembombival hányatom le az ellentállókat (8/117).

sért i (3)

Tamino, szerető Ifju! meg - sértettelek én téged? - O ne sértsd jobban szivemet (2/1394). Mi sértette meg az Úr betsűletét olly tetemesen? TÖKKOLOPI Nagy méreggel 's háborodással. Mi sértette? mi sértette? Negyvenhét aranyomat mind eggy krajtzárig el nyerték a' Kávéházban (1/2211).
Ik: meg~.

sérteget i (1)

Hagyd el, ne sértegesd szüleimet, kérlek (1/2453).

Serteperti fn (66)

Serteperti Koppoházy Tökkolopi Gavallérok (1/6). Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig érő bőv Anglus Kaputrockba (1/264). TEMPEFŐI Óh alatsony lelkű Betrieger! óh Serteperti a'ki eggy pénzzel se vagy jobb ő nála (1/3371).

sertés mn (1)

Ez az én vérszínű pofám; ezek az én terpedtt vállaim; és ezek az én vastag 's ízmos karjaim; és ez a' sertés Melly; és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak, és erőnek jelei (7/606).

sérthetetlen mn (1)

Nem, az soha ne légyen, hogy az Istenek és halandók között egyedűl te ne érezd az én nyilaimat, és az én termékenyítő kedves Lángjaimtól, a' mellyektől magok a' kövek és habok sem menttek, tsak te légy sérthetetlen (11/117).

sertifurti msz (1)

Ti is itten mit Strázsáltok Sertifurti kurvanyátok (16/ 1166).

serviteur (fr) (1)

Asszolgája a' Kis Asszony[na]k - Tresümble Serviter manzel (15/528).

servus l. szervusz

sétál i (8+4)

Menjűnk a' Duna partra sétálni (1/3161). - ...azt feleli reá a' Politicus Professor: Sétáljon hozzám a' Madamoiselle (1/526). - ...mi addig egyet sétálunk az urral a' kertbe (15/602). TEMPEFŐI egyedül. Sétál gonddal tele (1/2614).
sétál (1/976, 1101, 8/16, 15/571, 720). - sétálni (1/ 632, 2237, 3199).
Ik: be~.

sétálólugas fn (1)

A' Poéta háza láttatik, eggy kis kert van alatta, a' mellybe sétáló lugas van (1/973).

setét mn/fn (29)

I. mn A setét éjtzakát rettentve kergeti a Napnak fényessége (2/1451). Mensch! te meg eredemlenéd, hogy mindég a főldnek setét hasadékjaiba bujkájj (2/1517). - ...akkor soha sem láthatta meg senki mikor a setit köpönyeg ralyta volt (1/805). - ...az a' Munka, melly az ő Ditsőséges Ösének nevit és érdemeit húzza ki a feledékenység setét boltja közzűl (1/1089). Irtódzik az e[mbe]ri társaságtól, maga se tét elmélkedésivel hizik (9/374).
setét (1/727, 734, 750, 840, 875, 978, 1437, 7/532, 10/1009, 13/549), Set.[ét] (1/868), S.[etét] (1/872, 874), setit (1/742, 769, 770, 776, 801, 803, 811), S.[e tit] (1/813), setít (1/797).
II. fn Hunnyatok el szép tsillagok! Én tsak setétbe ballagok (16/900).
setét (16/916).

setétellő in (1)

Te a' setétellő Árnyékot kedvellő Szép Istenasszony, jöjj fel (13/679).

setétség fn (5)

A' jövő éjtszakán, a' setétségnek kedvezésével el akarok szökni Orlándó elől (13/504). A' mérget kezébe veszi Oh irtóztató nagy kétség! Oh más világi setétstség! (16/898)
setétség (7/238), setetsíg (9/328), setéttségb[e] (9/ 501).

Sidon fn (7)

A Szín van abban a' Mezőbe, a' hol sátorozik a' Macedó Tábor, szemközt 'Sídon Várossával (12/ 10).
Sidon (12/15), Zidon (12/1027, 1036), Zidon' (12/ 498), Zidont (12/44), Zidonnak (12/577).

sidoni mn (5)

AGÉNOR Sidoni Nemes (12/8).
Zidoni (12/159, 268, 938).

siéque l. segue

siet i (20+1)

Samu! mit tsinálsz? Siess nékem most minden minuta egy esztendőt tesz (16/859). Én siessek minél hamarabb elhagyni téged? (12/320). - Még nem megyek. Várakozhat Kend, ha siet (1/2711).
siet (1/2170, 13/483), sietek (1/2542), sietsz (12/253, 346), sietz (12/384). - siess (1/2157, 2/1444, 1495, 9/300, 12/608, 16/683), Siess (16/484), siessen (1/ 3376), Siessen (1/2788), siessünk (1/3378, 9/283). - sietnem (1/3062).
Ik: el~, vissza~.

sietség fn (3)

Járbás sietséggel a' Kisérőkkel (10/908).
sietséggel (12/27), síetséggel (10/366).

sietve in (5)

Ej tsak eredj sietve, mert én nem késhetem (16/ 480). - ...itt tsak ugy irtam hogy Ao de ez ellipsis és azt teszi hogy anno sietve édes Komám Uram[na]k a' Darunál lévő Vendég fogadób[a] irtam (16/792).
sietve (7/1314), Sietve (1/2790, 9/230).

sifli fn (2)

Vettem ám medve tzúkort, vettem bizony meg siflit is (16/843).
siflit (16/681).

signum (lat) (1)

Elég idebe egy vigyázó, te Antal oda ki tarts exubias, & signo dato irrumpas in Diabolum tentantem (9/ 255).

siheder Ö: pásztor~.

siket mn/fn (4)

I. mn Ah bár tsak ő néma lett vólna, Amintás pedig siket (7/1233). - ...oh a' szerelembe szint' olly siket, mint ostoba (7/216). Ah te siketebb, Te kegyetlenebb Ezen Tengernél, Mellyből születtél (5/562).
II. fn Hogy vakoknak némáknak siketeknek Sebesseknek sántáknak és m[inde]n betegeknek Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/135).

siketít i (2)

...az én hüséges kutyám... véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/135).
siketíti (5/51).

siklus fn (1)

Borbélyok, patikárosok Sok betsületet, sok Siklust, Jó Napot, jó appetitust (14/8).

sikolt Ik: el~.

sikoltván in (1)

Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hannyatt fekvő testre vetette magát (7/1600).

sikornyázik i (1)

De hát a' szeme, m[in]t azs éhel hólt farkasnak ugy sikornyázsott, csupa tizses vólt a' sarva (9/42).

silbak fn (1)

Meg esnek ugy bele, ha az Istorása a' fa köpenyegbe mikor sirbakot áll, mindig tömné az órát, hogy el ne alugyék (15/763).

Silkrod l. Schildkrot

silling l. schilling

silom fn (1)

...a' Templom ajtajára olyan nagy bunkós bot volt akasztva mint a Kis Asszony. De engem utse a kis Asszony még Silom hozzá (1/691).

similis (lat) (1)

Prodigio e[st] simile (9/781).

Simois fn (1)

Marsal Priám és Simois Miként attakirozák De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/ 2479).

sincs i (14)

Semmi sints új a' nap alatt (1/68). Meg engedjen Kegyelmed, én egésséges ember vagyok, és Istennek hálá éppen kutya bajom sints (1/2202). - ...ez az eszelös mikor rá tettük is a' lábára a' vasat ts[ak] halgatott m[in]t a' fa kép, tám a szedte vette még most sem tudja, ha a' lábán vané a' vas, vagy sints (9/725).
sincs (9/609), sints (1/705, 1355, 2107, 2930, 7/1417, 8/190, 11/22, 13/562, 16/102, 495).

singnyi mn (2)

...kezibe veszi a baltát tizenkét singnyi volt az éle (1/726).
singnyi (1/814).

singularis (lat) (1)

...németessen viseli magát és deniq[ue] ollyan singularis delicatus hangon ejti a' magyar szót (15/ 346).

sinylődség fn (1)

Igy Medóró' sinlődsége Könnyebb néki ezerszer, Ha Angélika' szépsége Lett édes gyógyitószer (13/ 235).

Sinyor fn (1)

...a' mint ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

síp fn (6)

Lám, kellemes Síp, te általad Hozzám minden Vad vígann szalad (4/99).
sípom (7/515), Sípomat (5/474), sípodat (2/1386), Sípját (7/235), Sípnak (7/1099).
Ö: varázs~, zab~.

sípolás fn (1)

Tudok a' madár tsaláshoz Jol értek a' Sipoláshoz Azért lehetek illy vídám Mert minden madár enyim ám (4/7).

sír1 i (14+3)

Ha a' megbosszúllásra vágyakozol, Átzist majd megölöd, Galatéa sírni fog, te pedig nevetni az ő Kínjainn (5/314). Szeme nem sir még is nedves (16/ 360). - ...eleget sírtam már én (7/ 782).
Sír (10/284), sir (2/1512), sírok (13/87), sirok (12/ 865), 16/662), sírsz (7/1340), sirsz (5/370), sírtok (7/ 1476), sírtam (5/39), Sírtám (5/37). - sírjak (10/ 286). - sírni (5/395, 7/391), Sírni (13/378).

sír2 fn (2)

...Gazduram meg holt már a' te pokol töltelékje minek ásod fől a sirbol (15/251). De ez az Ur ki itt fekszik Már a' sirtol nem menekszik (16/1001).

siralmas mn (1)

...a' Hóld bádjatt világánál énekli szokott siralmas nótáját egyedül (9/365).

siralom fn (3)

...mondjon már valami verset ennek a' mi Poétánknak. TSIKORGÓ No tsak mondja az Úr; Kádárnál a' n[em] szebb, Sem Péter Siralmánál nem lessz nehezebb (1/2381). Én azt mondom a' barlangnak, Isten hozzád, De annak meg kondúlt gyomra, Úgy hallom, hogy siralmomra Vissza megint hármas Istenhozzádot ád (13/715). - ...mi Ifjak meg egy kevéssé itt akarunk mulatni a' siralom völgyén (16/ 591).

siránkozik i (3+3)

Akkor Fillis síránkozni kezdett, nem szenvedhetvén az éles szúrást (7/369). Nem használ már sóhajtozni, Nem használ már síránkozni, Nem tied többé Tirzis (13/455).
síránkozok (13/484), síránkoztok (7/1478), síránkozott (5/173). - síránkozni (5/465).

sírás fn (24)

Ez a' szerelem sírása, mert nagyon bővön foly (7/ 1351). Ah te nem tudod, mennyit tehet eggy szép Asszonynak sírása (13/380).
sírás (7/238, 1340), sírások (5/142, 7/138), Sirásom (10/937), sírása (7/1341, 1342, 1632), sírást (7/241, 1556), sírását (7/1360), Sírásnak (5/406), sirásokonn (5/173), Sírásodonn (10/930), sírásomra (7/ 282, 284), sirásodra (12/865), Sírására (10/401), sírástól (13/381), sírásokkal (5/134), sírásommal (7/ 293), Sirásimmal (5/67).

sirat i (8)

Oh mennyit sírattalak már, és kerestelek tégedet? (12/191) - Pásztorok mit sirattok? ha az én gyötrelmemen sírtok, nem érdemlek én szánakozást (7/ 1476). Én is sirok édes Asszonyám, én is siratom az én szegény petyhütt Férjemet (16/662).
siratnak (9/546); síratom (5/41), siratja (5/367, 9/ 581). - sirassam (1/1617).

sirathat i (1)

Beszélld el kérlek nekünk..., hogy véled eggyütt sírathassuk az ő szerentsétlenségét (7/ 1385).

sirbak l. silbak

sírhalom fn (1)

...az én nevemet is édes hevűléssel emlegeti, 's rozsákat hint sirhalmomra (1/1447).

sírhat i (1)

...másutt l.[eg] alább bátorságban sírhatok (12/ 198).

síró fn (1)

Ezenb[e] jön Lipittlotty, a' néma játékosokhoz 's sirókhoz (16/921).

sírva in (2)

...soha sem fog a' megesni. Indulattal, de sirva. Ne reménylje azt Sándor (12/833), Ah Sírva kell élnem Világom; Mert Leányom nem lelem fel (4/ 34).

sírván in (1)

G[ÁI] (:Törli a' szemét, sirván ezt mondja:) (9/487).

sisak fn (1)

Majd meglásd, a' fénylő Sisak, és Pantzér körűl mint enyeleg ő (6/14).

sist = es ist l. sein

sit l. sum

sivatagos mn (2)

Még is Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/247).
Sivatagos (1/249).

skártol i (0+1)

Minden Compániába szerentsés játtzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot (1/1147).

skatulya l. katulya

skíz fn (1)

Másik azt mondja: Szégyen, hogy ollyan mint a' Skizz (1/1258).

skláv fn (11)

A' mellyekért adósom és Sklávom az Úr (1/2663). Szégyenlje meg Kend magát, hogy a' Pénz szerelmének Sklávja (1/2696). Le bilintseltett Sklávja Nagyságos Kis Asszonynak (1/269).
Skláv (1/2671, 2674, 2682), Sklávja (1/451, 2664, 2667, 26692).

skóciai mn (1)

A ketsege igen jó hal; de minhogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet, vagy egy Venetiai Szardellát (15/498).

skorpió fn (1)

...Rollad rosszat mond Csizio Jeled vagy bak vagy Scorpio (16/983).

sneff fn (1)

Ha én Vatsorakor tsak egy Snef szárnya hegyit enném is meg, hol nap és azután ebbe a' honapba, minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani 15/628).

snuftabak l. Schnupftabak

sódar fn (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/494).

sodrom fn (1)

Marsal Priám és Simois Miként attakirozák De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/2481).

sógor fn (5)

Uram, kedves Tempefői barátom és Sógor Uram; az Isten Kedvéért. Kérem (1/2756). Ezzel a Conrad sogorral beszélgetnék vagymi; de az Isten álgyon meg bennünket ollatén állapotba nem igen tudunk elmenni egymás nyelvén (15/732).
sógor (15/793), sogor (15/774, 784).

sógorság fn (1)

Biz a' bajos Pofók bátsi, mikor a' magyar németül, a' német magyarul nem tud, pedig tsak érteni kéne egymás nyelvét hogy már sogorság fejébe (15/738).

soha hsz (32)

Még eddig soha nagyobb gyengeséggel nem szerettelek tégedet (10/80). A' tudatlan Katonát soha nem tudtam betsülni (16/1220). Már tehát midenkor tsak távol kívánod te, Szilvia, a' Vénus' Kedveltetésitől vonni ezt a' te Ifjúságodat? 's nem fogod soha az Anyai édes nevet hallani? (7/90) - Én se hallottam soha fülemmel is ollyan nevet (13/177).
soha (1/42, 164, 5/44, 123, 312, 427, 435, 460, 7/242, 904, 1357, 8/135, 9/321, 10/26, 262, 633, 978, 11/78, 114, 12/90, 567, 749, 13/133, 15/757, 16,73, 968), Soha (12/611, 13/176).

sóhajt i (20+4)

...többé a' vadakra semmi gondod, mindég gondolkozol, mindég sóhajtasz, és a' te új indúlatidnak jeleit ábrázatodba bé nyomva viseled (11/31). - De te szomorú vagy? - fél szót se szólsz a' te Pamináddal? TAMINO (:sohajt:) Ah! (2/1389) - ...ő érette sóhajtanom egyedül való Gyönyörűségem (5/99).
sóhajt (5/125, 7/207), sohajt (2/1392, 1398), sóhajtok (7/1143, 10/784), Sóhajtok (13/717), sóhajtasz (7/1142, 8/123), sohajtassz (12/58, 703), sóhajtottam (7/358, 782), sóhajtott (1/3117), sóhajtottak (7/ 284), sóhajtani fogsz (5/160). - sóhajts (13/376). - sóhajtani (10/287, 786), Sóhajtni (13/326); sohajtanom (12/696).
Ik: fel~.

sóhajtás fn (23)

Nemesszívű Szeléne, a'te Sóhajtásaid úgy megindítanak engemet (10/293). Meggyözettettem, megvallom tenéked, és az én Győzőmnek fegyverei vóltak, Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások, és viszontindúlatért való Rimánkodás (7/139). - ...úgy ellankadva, hogy már lelkét utolsó sóhajtásaiban, láttzott ki lehelni; Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/1599).
sóhajtások (7/488), sohajtások (5/142), Sohajtások (12/795), Sóhajtásod (10/66), Sohajtásod (12/58), Sóhajtást (10/645), sohajtást (1/1565), sóhajtásokat (7/781), sóhajtásimat (9/598), sóhajtásait (7/213), sóhajtásit (8/91), sóhajtásaikat (7/210), sóhajtásaimnak (7/359), sóhajtással (7/108, 13/717), sohajtással (1/3123, 3136), sóhajtásokkal (5/134), Sóhajtásokkal (10/652), sohajtássá (1/1727).

sóhajtgat i (1)

Majd hijjába sóhajtgattok, Mikor nem szabadúlhattok Abból, a' mi tör (13/622).

sóhajtozik i (1+3)

Nem használ már sóhajtozni, Nem használ már síránkozni, Nem tiéd többé Tirzis (13/454). - szapora könnyeit tsorgatta reája, 's párázó tseppjeibenn mintha lelke sóhajtozott vólna (1/3122).
sóhajtozni (5/334), sohajtozni (5/464).

sóhajtozó in (1)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket, hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit (1/983).

sóhajtozva in (1)

Mikor én bánkódva, sohajtozva azokat a' szókat fogom mondani (7/115).

sóhajtva Ö: fel~.

sohase hsz (6)

Egek soha se hittem, hogy az ember reá unhassón az életre (16/684). Isten örizzen! én soha se látnám az Urat (16/581).
sohase (5/430), soha se (1/792, 7/907), soha se' (7/ 622).

sohasem hsz (40)

...miért kapdosol árnyék reményekhez, mikor tudod azt hogy Gr.[óf] Fegyverneki Rosaliát soha sem adják a' Tempefői birtokába? (1/3209) - Hidd el; Barátom, valamint soha sem a' Szerentse, hanem a' nyomoruságok vóltak mutató tanúi a' Magyar Nagy Lelküségnek (1/2080). Melly ditső hangzás ez, melly szép hangzás ez! Soha sem hallottam hasonlót még ehez! (4/110)
sohasem (9/699, 15/690, 16/1028, 1029), soha sem (1/113, 486, 804, 1878, 2346, 2/1518, 4/161, 7/284, 290, 345, 450, 833, 9/132, 10/595, 906, 12/79, 833, 893, 1001, 13/511, 577, 644, 15/573, 758, 795, 16/ 580), Soha sem (1/1152, 2/1409, 5/618, 6/73, 9/759, 12/894, 13/302).

sohol l. sehol

sohonnai l. sehonnai

sok szn (148)

Be jó idők járnak, sok a' korpa virág, Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2441). De már a' bizon sok, a is puff e is puff (16/1019). Ne légyen Izzadásimnak Sok Hadi Fáradságimnak Ennél szebb Jutalma (12/636). - ...Goráblás Martiny Jánosnak, Helységünknek már sok időktöl fogva közjóban fáradozo (nagy G) Gonosz birájának (16/783). - ...nem adhattunk vólna pénzt az Úrnak, mert a' Klastromnak felette sok és tetemes költségei vagynak (1/2998). De hát a' sok ezer Magyar exemplárokkal mire mentt? (1/151) - Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja, ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokra megy (1/1501-2). Isz az Isten sokakat megáld tartós ifjusággal (16/630). - ...az öreg Asszony sokat benn ül, sokat alszik, sokat betegeskedik (16/399400). - ...a' Gvárdián Úr eggy szót sem olvasott ama tudós Érsekekröl, Püspökökröl és Apát Urakról, a'kik a' tudományoknak díszei és a' kiknek díszei a' tudományok vóltanak, és a'kik közzül M.[agyar] Nemzetünket is sokann ékesítették (1/3054). En az Ur barátságát nagyon köszönöm; de az én külső országi érdemeim, sokkal nagyabbra emeltek engemet, mint sem azzal tovább is élhetnék (15/965). Egybe vóltak ragadva hajlékaink, de sokkal inkább egybe vóltak szíveink ragadva: hasonló vólt életünk ideje (7/ 346).
sok (1/32, 114, 597, 605, 646, 832, 1217, 12382, 1249, 1338, 1410, 1797, 1800, 1818, 2022, 2071, 2145, 2206, 2403, 2618, 2642, 2829, 2985, 3069, 3172, 3281, 3297, 4/137, 5/87, 315, 497, 7/1102, 313, 1153, 1631, 1632, 8/167, 210, 212, 9/93, 505, 732, 733, 738, 766, 10/171, 12/38, 742, 13/15, 682, 14/8, 19, 15/20, 94, 465, 666, 668, 678, 788, 816, 853, 869, 16/489, 505, 508, 752, 755, 809, 965, 1008, 1086, 1088, 1113), Sok (1/1255, 2643, 4/134, 7/1075, 8/44, 14/8, 16/733, 757), sokat (1/325, 1059, 1753, 1757, 2708, 6/150, 7/12002, 9/57, 12/306, 713, 13/469, 15/ 53, 634, 839, 862, 16/237), Sokat (6/132, 10/331), tshokat (9/117), Sokba (10/360), sokra (1/1144, 13/ 276, 16/1068), Sokra (10/68), sok[na]k (16/195), sokkal (1/55, 433, 5/27, 206, 6/19, 7/347, 383, 593, 598, 779, 1294, 1295, 1581, 13/17, 382, 15/547, 934, 971, 16/293), Sokkal (1/505, 10/ 470, 12/120), sokan (1/518, 1424).

soká hsz (5)

Hát miért jön vissza Tirzis illy soká Likórishoz? (13/ 128) - Soká itt fogok maradni a' te Szerentsétlenségedre (10/679).
soká (1/2536, 13/631), Soká 1/3076).
Ö: nem~.

sokadmagával nm (1)

...megláttam azt a Farkast, 's megesmértem eggy nyílveszőről, a' mellyet magam kezeivel lőttem a' füle tövére; láttam sokad magával egy döglött állat felett, a'mellyet éppen akkor ölt meg (7/1242).

sokáig hsz (3)

...azután sokáig halgattam, mikor a'pásztorok azt gondolták, hogy engemet a' Farkas látott vólna meg (7/520).
sokáig (1/559, 13/139).

sokára hsz (4)

...te az én karjaim közé olly sokára térsz vissza (5/15). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy, kit nagy sokára elő hozott egy Vén Ludvertz formáb[a] (16/914).
sokára (1/617, 5/16).

sokaság fn (1)

...itt az esmeretlen Csurgói dombokonn egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1207)

sokfelé hsz (1)

Fedezd fel a' valóságot, hadd láthassam annak világánál sok felé tévelygö gondolatimat (1/2065).

sokféle mn (2)

Bizony sok féle tudomány egy Caputb[a], de még is miért hogy ollyan rongyos? (16/766) - Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/3).

sokszor szn (4)

Tanácsot adni sokszor nem tud a' ki akar; sokszor nem akar, a' ki tud (12/533-4).
sokszor (7/1021), Sokszor (16/1195).

sokszeres mn (1)

De hát a' mitsoda az Úr' sebjébe, a' mi olly sokszeres papirosba olly' szorgalmatosan van be takargatva? (1/2583)

solennitas (lat) (1)

Eggy igen nagy Solennitás fog nálunk mához tizenötödik Napra lenni (1/3001).

sólyom fn (2)

Sólyom[na]k bagoly fiát ki látott (9/780).
sólomnak (15/348).

Somogy fn (3)

És én még is itt Somogyba, itt az Akadémiátlan magyar országnak leg Akademiatlanabb részibe, telepedjem meg? (15/918) - Nemes Somogy Vármegyéb[e] helyheztetett Csurgó mező Városban 1'ö Septemberb[e] (16/789).
Somogy (14/134).

somogyi mn (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/493).

sonka fn (1)

...vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai salami (15/496).

sor fn (13)

Székeket rak sorjába (1/1174). - az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/638) - No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak: a' mellyek[ne]k minden soraiból méz tsepeg (1/2259). Azután nézd tsak sorjába e' gazdag értznek apró darabjait (13/ 525). - ...a' ki a' minapikba kerültt ide az udvarba az az Istok, a' tud ám szépön borborázni, ollan szépön mögy a sorgya hogy (15/442).
Sorok (1/3092), sort (16/905), sorában (1/2519), sorba (1/1290), sorába (1/2512), sorjába (13/147), Sorjába (1/1206), soraiból (1/2278).

sors fn (10)

...fájlalom ennek a' betsületes embernek sorsát (1/ 1545). Még erre is büntetsz te engemet, oh sors! (10/107)
sors (1/1619), Sors (1/1589, 1833), Sorsom (12/700, 15/1019), sorsomat (13/312), sorsát (16/739), Sorsomnak (10/993).

sorsos fn (1)

Hagyja Nagysád az illyeket a' Méla Tempefőinek, 's az ő boldogtalan sors[os]i[na]k (1/425).

sorsvetés fn (1)

Te rád pedig édes Leányom A' sors vetést im igy hányom hogy a' szived igen ledér magad pedig hasadt vedér (16/979).

sós mn (3)

...ollyan nagy lessz tölle az ora, mint a' sós ugorka (15/751). - ...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/23).
sós (5/206).

sovány mn (2)

Horgas lába tittyentottyan Sován fara edgyet lotytyan (16/363). Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/579).

sörtés l. sertés

sőt ksz (26)

Ök az ö Nemzeti nyelveket nem szeretik, sőt úgy mondhatom, hogy gyülölik is (1/1071). Mit is tseveg a' Hattyúk köztt mit a' Lud sőt a' varju (1/2526). Meg engedjen az Úr, én pipázni akarok, 's talán terhére is leszek vele. BÁRÓ SERTEPERTI A! éppen nem. Sőt inkább par compagnie magam is instállok eggy pipát (1/462). Tirzisnek is jól esik az én gyalázatomat ekként meg újítani? TIRZIS Sőt inkább kedves vagy előttem (13/443).
sőt (1/1060, 1476, 5/322, 7/1367, 15/159, 364, 481, 16/125, 1068), Sőt 1/1494, 3363, 5/548, 599, 7/1345, 11/97, 13/407), söt (1/3095, 16/353), Söt (1/2009, 3042, 9/415), 'söt (15/916).

sövény fn (1)

...ippen akkor szapult a sövény mellett (1/762).

spádé fn (1)

Tsak ugyan ma kapott egynéhány forintot ő Nagyságától eggy pár Zsidó is mivel igen fein Kauklerek vóltak, a' tőt a szemek pillájával fel vették, a' huszast a' markokba el olvasztották, a spádét a homlokokon forgatták (1/1353).

spanyol mn (1)

Anglus Lovat, Suaitzer marhát, Spanyol Juhot... szerzek udvaromba (15/508).

species (lat) (1)

Consequenter a jőn ki a' Species factibol, hogy Ked Pofók az edictum tolerantiale: Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/289).
L. még in specie!

spectabilis (lat) (7)

FIRKÁSZ Asservitio D[omi]ne Spectabilis (15/ 128). - a' D[omi]nus Spectabilisnek 's uri vendégeinek incom[m]odálni 's alkalmatlankodni rudis emberekhez illik (15/269).
Spectabilis (15/130, 135, 1033, 1043), Spectabilisnál (15/385).

Sperbelfels (ném) (1)

...a' mint Hofrad Sperbelfels az én Barátom a maga kertjéről szokta mondani (15/478).

spiel l. Nationalspiel

spion fn (4)

Hohá szép betsülete van itt a' mi Nagyságos Urunknál az ollyan ördögökkel tzimborázó Spionnak (1/ 1320). Bizony hallja Kend, nem is egyéb Kend, hanem Farantzia Ispion (1/3269).
Spionnak (1/3266), Ispionnak (1/1966).

spiritus1 (lat) (1)

POR[HÁZI] Quid times, quid horrescis D[omin]e Antal Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus. ANT[AL] Piritos? jaj a' kutya fejű tatár egye [me]g az olyan píritost (9/240-2).

spiritus2 fn (3)

Ah az Ur borának igen jó spiritussa van (9/103). - ...mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/15).
ispiritussal (1/2741).

Sprecher (ném) (1)

Az Orator (:Sprecher:) (2/1515).

Springer (ném) (1)

Szégyen hogy a' Világ Schakjába, a Springer a' Király (1/1261).

st isz (1)

PAPAG[ENO] St! (:jelt ád hogy félre menyen:) (2/ 1405).

staféta fn (1)

...Már az ördög elragadta 'E két Urat is magához Jó lábot a' Stafetához (16/1123).

standes (ném) (1)

...jo phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve, 1 pethak; de az Ur standes person hát? (15/709)

stanti l. sto

stark (ném) (1)

Én is most probáltam edgyet tanulni a' Siller tolvajiból, ott ez a' vers vagyon reája. Esz kamen Drai starke kerl sat (15/109).

statio (lat) (2)

Hát Antal mit vétett, még a' Leles kurva az annya moresmoréja, l[eg] alább facessat ipsi molestia[m], collocabit[u]r statio[n]e prima az udvaron (9/223). Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani (16/948).

status (lat) (1)

Hazámnak nagyobb és nevezetesebb részét esmerem a' többit a' föld, a' statusok' a' történetek irásából Delisantz nélkül is összejártam (15/173).

stb l. sat

Stefanus (lat) (1)

Coram me Stefane Kovats Civem (8/10).

stekli fn (1)

Egy mantseszter tsizma [me]grongoltt steklire a' leg ujjabb amsterdami múdi Zerént 14.f.[orint] 6 xr (16/90).

Steropes fn (1)

Hát a' Steropes és Brontes' báttya a' kevély Polifémus (5/317).

Stick (ném) (1)

...soha miólta élek, illyen Stich n[em] esett rajtam, szégyenlem az életet (9/321).

sto (lat) (1)

Az is meglessz Uram ebb a' nyomba stanti pedi ugy szolván (15/337).

stophengyüle (cig) (1)

Vigyen el azs ördög, hord el a' risát, sandikhezs, Stophengyule (9/818).

stramen (lat) (1)

Hitetlen, perfide! légy Pokolba stramen Nunc et in saecula seculor[um] Amen (9/814).

Straton fn (4)

TAMIRISZ futo Fejedelem Asszony, Strátó Tirannak Leánya (12/6).
Straton (12/202, 352), Strátontol (12/289).

strázsa fn (3)

Antal tenéked oda kin kell állanod strássán, én idebe vigyázok (9/250). Meg esnék ugy bele, ha az Istorása a' fa köpenyegbe mikor sirbakot áll, mindig tömé az órát, hogy el ne alugyék (15/762).
strázsára (9/287).

strázsál i (2)

Ti is itten mit Strázsáltok Sertifurti Kurvanyátok (16/1165). Hol haszon van hol kár, A' ki strázsál igy jár (9/338).

strimfli fn (1)

...ki tudna ott engemet az én tsatos tzipökömért, Saxoniai Strimf[l]ieimért méltóképpen tisztelni (15/ 921).

strófa fn (1)

No felsültel akasztófa Hazudott a' másik strófa (16/1018).

strucctoll fn (1)

...nadrágra 1 bokor Strutz tollat (16/35).

stuttz (ném) (1)

...eggy gaz ember, vólt, 's nints, kotz potz patalion, mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! (1/2218)

sub (lat) (1)

Ej tsak itt mondja sub rosa az udvaron (15/423).

suba fn (1)

SZUSZMIR Felszedi a' subáját (1/895).

subadarab fn (1)

SZUSZMIR ...pernyés hamvas öltözetbe egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva (1/647).

subjectum (lat) (1)

...fel leltek Eggy Orvosi méltó Subjectumot Ama bőlts emberb[e], kit szemléltek amott (14/42).

sublát fn (1)

Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után (16/222).

subsidium (lat) (1)

...minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna (1/2883).

subtilis (lat) (1)

Én Kedves Kis Asszonka a' külsö országokat összejártam, ottan már a' kipallérozodás olly subtilis érzésűekké tette a' nagy nevelésü Dámákat (15/ 541).

successor (lat) (1)

A'mi hijja van, én ki pótolni kivánom. Folytatni fóglya a' megholtnak Successora talám (8/8).

súg i (11)

...holmi szokott játékainkkal tőltöttük az ídőt, hogy mindenikünk a' szomszédjának fülibe súgná valami titkát (7/410). Te nem kerűlőd el a' halált; nékem azt sugja az Bosszúállás! (2/1477)
súg (1/1205, 1236, 1266, 1267, 1268), Súg (1/1213, 1267), sugok (1/1203), súgnak (1/1207).
Ik: össze~.

sugár fn (11)

Jöszte, mert itt, a' hol a' Nappalnak tisztább súgárai ragyognak, sokkal boldogabb 's nem olly alkalmatlan szállásod lészen (13/17). Ah, ha én érettem a' te Szívedbenn valami gyenge Indúlatod vólt valaha, engeszteld meg a' te Haragodat, és világosítsd (derítsd) ki a' te sugáridat (10/655).
Súgár (5/471), súgárok (13/21), súgárai (13/109), sugári (9/382), súgárokat (7/507), súgárait (13/733), súgárival (13/673), Sugárival (11/12), Súgáraival (11/48).

sugározik i (2)

...az ártatlanság pedig otsmány falainak moha között is meg tartja fényességét, melly az Egekből az Urnak 'sámolya alól sugározik (1/1670), A' melly sziv minden jóságot magába zártt, söt a' melly maga a' jóság, 's onnan súgározik más szivekre (1/3095).

sugdogál i (1)

Tsak mennyen Kegyelmed tovább én nem sugdogálok bizony (1/1209).

sugdos i (1)

...sugdos azszsal azs ördög ütö Fabiannal (9/701).

súgó fn (2)

Éva járja a sugókat (11/1253).
súgókhoz (1/1235).

súgva in (1)

BOHÓ Hjé! (súgva) Okos az Úr, ha nekem azt mondja (8/189).

suhanás fn (1)

...jöszte ts[ak] egy szóra Hogy dólgunk forduljon jóra Sietve tsak suhanásképpen (9/230).

suhanc fn (1)

Ki tudja hátha ő alatomba valamellyik Barlangba fekszik azzal a' bolond Suhanttzal (5/84).

suhanván Ö: el~.

suhogás fn (2)

...mint a' szellőnek suhogása a' faágok' sűrűén (7/ 385).
suhogása (5/423).

sujtás Ö: arany~.

sújtoló in (1)

Isten! - Egek! - Örök Végezések! Meddig kivánjátok még velem éreztetni a' sujtoló kezeteket? (1/ 2616)

súly fn (1)

Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam, de ennek súllya alatt süllyedezek (1/1839).

súlyán l. leg~.

sum (lat) (15)

Jam sum periturus, modo dignetur c[on]cedere Do[mi]ne di[abo]le (9/336). Dei sit Gloria! (1/2345)
sum (9/150), e[s] (9/326), e[st] (9/102, 240, 629, 781), est (1/2330, 2890, 2895, 15/668), Est (9/104, 156, 165).

summa fn (1)

...'s töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2886).

superlát fn (1)

...a' lótzáknak, a' padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van (7/481).

supra (lat) (4)

Deniq[ue] láttya Ked a' héség supra modum nagy (15/335).
supra (15/65, 666, 702).

suskere (cig) (1)

Hej suskere tsala bingaskore, h[ogy] a' Lilked bujjon ki a' könyöködön (9/816).

susog i (1)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske (13/13).

suttogás fn (2)

...eggyütt űltek a' Pásztorok és Nimfák, szavaikat elegyítvén nyállyas suttogásokkal, és a' suttugásaikat szorossan egymásba tsimpajkódzó tsókokkal (7/ 549).

sül i (2)

Fejtsd meg nékem osztánn mi sül ebből a' zavart Parantsolatból (6/9). TEMPEFŐI A' mint sűl. Itt eggymással vig hangzással Tántzolgatnak Az örömök (1/206).
Ik: fel~, meg~.

sült in (1)

...ollyanok között lakom, a' kik sültt parasztok lévén többnyire, a' Könyveket szivből gyűlölik (1/2992).

sülve in (1)

...van ám orvosság tsak egér legyen, ugyé egérrel eszi meg Asszonyám? nekem is adjon ám belöle sülve lesszé vagy főve? (16/863)

süllyed Ik: le~.

süllyedez i (1)

Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam, de ennek súllya alatt süllyedezek (1/1840).

süllyedve in (1)

...mikor az ember leginkább hiszi, magát a' veszélyek fenekére süllyedve lenni (7/1526).

Sümeg fn (1)

Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani (16/948).

sürget i (2)

Ezt leg jobban sürgette Báró Serteperti (1/3366).
sürgessen (7/731).

sűrű mn/fn (7)

I. mn ...őtet eggy sűrű bokorra esni láttuk (7/1575). Az éj' sűrű kárpítja Rám nézve nem setét (13/548). - ...a' Menydörgések' sűrű ropogása (10/1014). - ...ezzel a' kardal csaptam a' l[eg]sűrűbb nép közzé(9/197).
legsűrűbb (7/1166).
II. fn Jajos beszédébenn A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg (11/131).
sűrűén (7/385).

süt i (2)

Szégyen a Királynak, hogy mindég a' Német Dámák toaletjénél süti a' makkot (1/1221). Halavány hóld bús világa... Süss Kedvesem ablakára (15/871).
Ik: fel~, le~, meg~.

sütnivaló fn (1)

...estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle főzni valót is, sütni valót is (15/328).

süveg fn (3)

MÁSIK HAJDÚ A' süvegét szedi fel a' főldről (1/ 2734). - ...adjon egy pár nádmézet, 2 süveg narantsot (16/35).
Süveggel (14/169).

süvöltés fn (1)

Szíve vér félelembenn, H' a' Kigyó süvöltésének Hangja béhat fülébenn (5/573).

svájcer mn (1)

Anglus Lovat, Suaitzer marhát, Spanyol Juhot... szerzek udvaromba (15/508).

Svalvistain fn (1)

...a' Hofrad Svalvistain ur[na]k, a' ki a' Hessen

Casseli Langraf legkedvesebb ministerének Báró Kaindorfnak a' Baráttya (15/936).

Svevelhaj fn (1)

...a' mint ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/511).

svind (=geschwind) (ném) (1)

No tsak Svind, én majd addig a' Szállásomra haza megyek (15/952).

sychaeus l. Zikéus