rá ~ reá hsz (83)

Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668). Életem mái Komor órái! Hány ezer bú 's átok jöve rátok (15/ 852). El megy a setét köpenyegű Ember, le vág egy nagy fát le tsapkogya az agait, meg hegyezi fel huz egy őkrőt (1/729). azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta (1/736). Az Arany pazérolva van rá, és annak drágaságának 's betsének hijját a' drága kövek gazdagonn pótolják (1/3146). SÁNDOR Mi maradt rád az Atyádtol? AMINTAS Egy kis Kert, a' miből élek, egy nehány Bárányka (12/113). Az Erdőből, a' Kunyhobol menjen Amintas a' Király székbe fennyen: De maradjon meg ránk nézve Régi Indulatja, Szive (12/1045). A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/195). Éhj jöszte tsak óh Galatéa, jöszte tsak 's figyelmezz (5/129). - ...mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadtt fiatalkák (15/900). Esküszöm (14/164). - ...a' több Deákok pedig közel egy rejtek házba, mondják (:harmonice:) (:a' duda hangot:) Kanakúz pedig Kanász tántzot jár (15/453). Ki vagyok én, emlékezz reá, és ki vagy te (10/386). Hallgass reám; és engedd meg, hogy tégedet az én buzgo indulatom te magad előtt fel fedezzen (12/281). Vigyázz most (6/71). Nem tudom mit mondott Rózsi, 's azt feleli reá a' Politicus Professor: Sétáljon hozzám a' Madamoiselle (1/526). Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam, ha a' te gondolatidhoz képest oktalanul szóllottam is (9/482). Én is most probáltam edgyet tanulni a' Siller tolvajiból, ott ez a' vers vagyon reája (15/108). Halgass gyerek, mert rád verek (16/1099). A' verseit mikor a' Szakátsomnak akartam vólna által adni, hogy jó lessz neki holmit belé takarni: Rosalia rám esett. kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát, hanem adjam neki (1/483). - ...Asszonyságtok gustusa igazgattya pedig még azt is, hogy hogy állyon a' nadrág; de legalább a' sinorozást nem bizzuk rájuk (16/135).
(1/186, 732, 733, 7/415, 8/107, 10/14, 15/310, 371, 15/356, 16/974), reá (1/3367, 7/362, 10/131, 14/35, 15/79), reája (1/3121), rám (1/739, 859, 1233, 5/ 232, 6/59, 145, 7/39, 48, 165, 10/452, 12/677, 763, 13/253, 499, 704, 14/146), Rám (5/281, 13/549, 552), reám (1/1593, 1838, 3136, 3166, 3258, 3273, 3287, 7/129, 9/527, 530, 12/355, 1008), rád (9/473, 10/873, 12/357, 15/258, 16/807), Rád (6/135), reád (2/1428, 9/475, 10/30, 12/356, 13/752), ránk (16/ 290, 306), reánk (7/573), reájok (1/823).
Ö: ő~; énrám, miránk, terád.

ráad i (1)

Mék eggy gharas adokh rá pethig kitsin a' phör, más[na]k phöriért annyit nem adnékh (9/113).

ráakad i (2)

KURUZS (Keresi a' csizma szárába) 's ejnye nó ha rá akadnék no mi a tatár (16/777).
akadok reá (10/300).

ráakadhat i (1)

Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá (13/404).

rááll i (2+1)

Hallod, nem tselekedhetnéd azt meg, hogy valamellyik nap ráállana Szilvia arra, hogy véle beszéljen Amintás (7/723).
rá állok (7/1185). - reá állanom (1/1926).

ráandalodik i (1)

...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak, melly eggy rakás egészen kopasz tsont körűl vólt elömölve, 's az én jó szerentsém vólt, hogy engemet meg nem láttak: úgy rá andalodtak az evésre (7/1173).

rab fn (11)

Hazám árva Múzsái! ne mondjátok meg a' Késő Maradéknak, hogy vólt ollyan idő, a' mellyben a' Pesti rabok' laistromában ollyan is vólt irva, a' kit a' ti véletek való barátság, 's a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2060). - ...az Anglusokat igen megvertük 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/486). Végre tsak szolgálok Szerelemnek Rabja leszek már egy Kedves Nemnek (8/25).
rab (10/542), Rab (1/1605, 1606), Rabok (4/57), rabja (1/1338, 5/480), Rabja (8/86), rabjaitok (16/ 883).

rabarbara fn (2)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva (14/68).
Rhab. (14/74).

rabbilincs fn (1)

Titeket azokba a' hajfürtökbe rabbilintsek várnak, és azokba a' szemekbe vagy rabság vagy halál (13/ 616).

rábír i (1)

Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam, ha a' te gondolatidhoz képest oktalanul szóllottam is: hidd el h[ogy] igaz szivemb[ől] származott tiszta szeretet birt reá (9/484).

rablánc fn (1)

Addig vagyunk erös szivvel a' Szerentsének minden nyilait boldogabb Időknek reménylése, 's a méltatlanokra ügyelő Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1705).

rabol i (1)

A szegény [me]g bóldogult Atyámtól fűl heggyel hallottam, mikora' Tatár Szathmár vidékit rablotta, beszélte vólt az áldott, az I[ste]n nyugossza [me]g, h[ogy] az illyen gonosz manók hordták el az e[mbe]reket (9/135).

raboskodó in (1)

Az eladó szerelem, az aranynak raboskodó szerelem, nagyobb és irtóztatóbb és otsmányabb monstrum, valamit tsak a' főld teremhet (7/628).

raboskodva in (1)

A' Tartozás és Indulat között mégis kételkedve habozik a' Szívem. Valósággal igen nagyonn raboskodva az én Erősségem eggy Szép Ábrázatnak imperiumára (10/711).

rabság fn (3)

Meg választ most tőled Kedvesem, eggy kevés korig a' tömlötz, de lelkem rabságot nem szenvedhet; körűled fog lebegni eggy sohajtássá váltt szellőtske, azt úgy vedd mint az én Lelkemet (1/1726).
rabság (13/617), rabságomat (7/1573).

rabszíj fn (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket a' terhes unalmok rabszijjain szorulva találják, gyenge tágitással oldják fel szorongató kötéseit (1/2243).

rác mn/fn (2)

I. mn Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla Rátz Kalugyer képébe, Fel vettette tiz mínával Tróját', 's hogy Trója azonnal Eggy falóvá változott (1/2498).
II. fn De Akhilles a' Törököt A' Rátzot, Örményt, Görögöt Ki ágyúzá Trójából (1/2492).

ráér i (2+1)

Mikor pedig rá ér olvasgat, én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem (15/569). 'Ej, rá érni még arra (1/878).
rá ér (9/106).

ráesmér i (1)

Koszorúzva a Dunának hadd mennyen a' partjára Hogy rá esmerjenek ezen Pest' Laureatusára (1/ 2531).

rág i (2)

Itt az Őrőm, az Ártatlanság Mulat velűnk, 's Gond soha nem rág (12/90).
rágnak (1/175).

ragad i (5)

TAMINO (:erővel odébb ragadja:) (2/1443). Ez a' Horváth Úr Múzsája olly hatalmas, 's képzésemet képzése után ragadja: lehetetlen hogy a' világról el ne felejtkezzem, mikor az ő verseire függesztem elmélkedésemet (1/27). - ...felejtse el a' betsületet, merjen, kérjen, sürgessen, alkalmatlankodjon, utóljára lopjon, és ha e' sem elég még ragadjon is (7/732).
ragadsz (16/1216), ragadta (1/199).
Ik: el~, ki~.

ragadhat i (1)

Kinek lehet annyi hatalma, hogy a' büntelent is tömlötzre ragadhassa? (1/1610)
Ik: ki~.

ragadó mn (1)

...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat, ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot, és a' ragado borostyán az utat beteríti! (5/107)

ragadomány fn (3)

Én miért nem veszem elő az én mentségemre az erőszakoskodást, ha engemet szerré tett a' természet az erőszakra és a' ragadományra, erővel rajta, elfogom ragadni azt (7/637).
ragadomány (13/145), ragadomónyunk (7/350).

ragadoz i (1)

...véle eggyütt kergettem a' Szarvasokat, 's a' gyors Őzeket; és gyönyörködésünk 's ragadomónyunk köz vólt; de míg én ragadoztam az állatokat, addig nem tudom hogy esett, önnön magamtól elragadtattam (7/351).

ragadozó mn (2)

Éjjel vigyázni, nappal izzadni kedves nyájadért; A ragadozo Vadaknak nemes szivvel ki tenni magadat aző oltalmára; Talám ujj dolog előtted? (12/519) - Gyermek koromtolfogva az ő Szivét birtam ajándékba mind addig békével bírtam az ő Szivét. Igazságtalan az, és rag[ado]zo, a'ki annak Ura akar lenni, ha én azt nem engedem (12/997).

ragadtatás Ö: el~.

ragadtatik i (1)

Móst is látom mint fél, millyen kínok köztt él, Látom reszketésit, Kínos küszködésit. Látnom kellett mint ragadtatott, Ne hagyj! mind e'vólt a' mit szólt Hijjába könyörgött 's jajgatott Mert Az én erőm gyenge vólt (4/42).
Ik: el~.

ragadva Ik: egybe~.

ragaszkodik i (1)

Tsak kis ujját nyujtsa is az Őneki, örömmel ragaszkodik abba (1/2127).

ragasztva Ö: fel~.

ragyog i (3)

Már színte az égnek közepén ragyognak a' Napnak tüzesebb súgárai (13/108). Altalatok tündőklő fénnyel Ragyogjon, mint egy Tsillag, az én ditsősségem (12/945).
ragyognak (13/17).

ragyogás fn (2)

Ha szeme sírástól nedves, Fényje sokkal inkább kedves, 'S mint a' felhők között a' Nap, Kedveltetőbb ragyogást kap (13/384). Ez az a' gyalázatos értz, a' mellyről beszéllvén eggykor az Atyám, ezt mondotta: kerűld, óh Likóris, ennek tsalárd ragyogását (13/538).

ragyoghat i (1)

Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja, talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára, a' mellyben edződik a' Virtus, hogy a' Mennyei Lelkek között méltán ragyoghasson (1/2620).

ragyogvány fn (1)

Oh! mit hallottam? mit láttam akkor? mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott (7/503).

ráhágás fn (1)

Jaj tejem jaj tálam! (:mert készakarva el kellett törni egy személynek rá hágással a' tejes tálat:) (16/ 938).

ráharmatozás fn (1)

...azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem és szemérem (7/399).

ráhűl i (1)

Ej de mig rá hülne böre vigadozzunk (16/419).

ráírva in (1)

Én el vévém, a' midőn nézném, hát azt látom kivül reá irva: Gr.[óf] Fegyverneky Rosália Kis Asszonynak (1/3342).

ráismer l. ráesmér

Rajna fn (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/295).

Rajnis fn (1)

Addig én itt majd nézegetek. A' Könyveket szedi veszi. Rajnis Magyar Virgiliussa! (1/2142)

rájön i (1)

...ebéd után valami nehézségét érzette - a' szokott nyavalyája jött rá (16/467).

rajta hsz/msz (44)

I. hsz ...akkor soha sem láthatta meg senki mikor a setit köpönyeg ralyta volt (1/805). Mindenemet feldulták, még a' rajtam valót is lehuzták; tsak egy fillért semhagytak nállam (16/1058). Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra (9/801). - ...nagyon németes irás alig mehetek el rajta (15/969). - ...akkor midőn kerűlni fogod a' forrásokat, tsupán attól félvén, hogy magadat borzasnak és elrútúltnak látod, épen akkor fog ez rajtad megtörténni (7/223). 'S hogy rajtatok veszély ne essen Őseitek nyomain vezessen (1/2390). Most mindjárt keresztül megyek rajtad, ha az Ördöggel tartassz (1/3239). Én, Uram, minden módon rajta leszek magam jobb voltáért (1/1930). Meg illetödött rajta, hogy engemet az én balgatagságom szerencsétlenné tett (1/1643). Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! (1/3034) - Ő is úgy tett vala én velem, mikor a' pénzét kereste rajtam, és én kértem hogy várakozzon (1/3196). Silvia, azt mondtam néki, én te érted égek, bizony meghalok, ha rajtam nem segítesz (7/412). Már ő rajtunk többet nem alkalmatlankodik (1/3197).
rajta (1/573, 703, 1712, 2982, 5/278, 8/212, 9/56, 409, 14/12, 15/591, 16/235, 781), rajtam (1/1014, 1335, 1531, 1739, 1749, 7/36, 905, 9/321), rajtamm (12/758), rajtad (5/294, 7/486).
II. msz Elfogadlak kísérőmnek tégedet; rajta, készítsd fegyvereidet, gyorsann kövess engemet (11/ 85). Most rajta, nints többé ideje, hogy beszélléssel töltsük az időt (13/532).
rajta (1/1176, 2327, 2461, 7/637, 878, 9/284).
Ö: ő~, énrajtam.

rajzol Ik: le~.

rajzolás fn (1)

Eggy hazáját mindenkor igazán szerető okos hadi vezérnek példája, Mellyet a következendő Maradéknak é' rajzolásban által akartt adni, a' Pesti Poéta (1/1392).
Ö: ki~.

rak i (6+1)

...Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2410). Székeket rak sorjába (1/1174). - ...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/522). A' hegyek itt mindég zöldellők Ujjitják kellemetes szellők A' leg szebb tavasz mindég lakja Mezeit Virágokkal rakja (1/197).
raktam (7/127); rakják (1/2052). - rakni (1/ 3114).
Ik: be~, el~, ki~, közé~, le~, meg~.

rakás fn (5)

Oda megy eggy szugolyhoz, 's eggy nagy rakás könyvből eggyet elö vesz (1/569). Üm! mint Kutyemed az a' nagy rakás (1/3241).
rakás (1/3008, 3011, 7/1171).

rakat i (1)

...ő, minthogy néhánykor itt szokta le vetkezni a' maga unalmas gondjait, azért rakatta itt ezt az épületet (13/185).
Ik: meg~.

rakéta fn (1)

Most ő hozzá megyek, és ezt a' rakás papirost oda viszem rakétáknak 's más egyéb tüzi portékáknak tsinálására (1/3008).

rákláb fn (1)

A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2087).

Rákóczi fn (2)

Dehát a' Rákotzi notáját tudod é? (15/415) - Haj Rákotzi, Bertséni, - Tököli Nemzetünknek régi hires magyar vitézi (15/427).

rakva in (3)

...és azok az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarak (7/ 475). - ...az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér, minden kigondolható Filosophiát, a' leg mélyebb mathesist; ha földig ér a' leg homályosabb régiségek esmeretét; és kivált ha nem a' szélire vannak rakva a' gombok Newton v.[agy] Nyuton, Helvetius, sőt maga Cant látszik az ember előtt állani (15/363). Ha a' te Szerelmesed eggy erdőnek közepébe vólna, melly körűl vétetvén legmagasabb kősziklákkal, rakva vólna a' Tigrisek és Oroszlányok barlangjaival, elmennél é oda? (7/865)
Ö: el~.

ráma fn (1)

Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/210).

rámehet i (2)

...de hamarább rá mehetnék eggy Tinónak eggy Medvének eggy Tigrisnek meg szelídítésére, minteggy eggyűgyű Leánynak (7/656). Szegény Nympha! Én sirásodra sirok: 's az én Kinombol értem a' tiédet és bizonyára Elizának tőbb ereje van, mint nekem. Az ő Kintsét elveszti és rá mehet, hogy őtet lássa (12/867).

ráncos mn (1)

Szeme nem sir még is nedves Képe rántzos foga redves Horgas lába tittyentottyan (16/361).

ránéz i (2)

A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi. se néz, tsupa szemétnek tartja (1/919).
reá néz (1/157).

rang fn (7)

Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1123). Könyvei az ollyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/ 2255).
rangomat (1/601, 1780), rangját (1/615), rangodhoz (1/417), rangjához (1/498).

rángat i (4)

Agyonverem Gazduram! (rángatja) (15/252). Elő veszi a' National Spieljét, azt egyedűl arra figyelmezvén, fel s' alá rángatja (1/360).
Rángatja (1/2731), rángattya (1/791).

ránt i (1)

Enéás rántson kardot az ő oltalmazója ellen? (10/ 724)
Ik: el~, ki~, le~, meg~.

rántván Ö: ki~.

rányomtatva in (1)

Tehát az Ur alkuba botsátja a' szerelmet, és az Ur szive van nyomtatva a' Banko czedulákra (16/ 387).

rapiál i (1)

Nékem hét esztendős koromb[a] sem v[ol]t ts[ak] felénnyi is, p[edi]g m[inde]n professiót rapialta[m] n[em] is tudott többet nálla[m] senki (9/735).

rápök i (1)

Phü the phüdös, háj fészek phü the meny el phü the püdös szalonna Kheresztyén szagu (:rá pök:) dhisznó nem ember (15/265).

raptura (lat) (1)

Ennye be vehementer sok raptura! (9/733)

rara (ol) (1)

...ott a' magyar tyúk Khosarara és ritkaság lenne (15/519).

rászáll i (1)

A Terzett alatt (:mig az éneklés tartott:) kőzépre teszik az asztalt, és reá szállanak (2/1375).

rászed i (0+1)

OZMÍDÁS ( kell szednem) (10/96).

rászokik i (1)

Ne okoskodj, mert rá szoksz, azután kenyeret se kapsz (8/199).

rászoktat i (1)

...Csurgón is játszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/92).

rátalálván in (1)

Én nem foghatom megmit akarsz: elébb tűrhetetlenűl sietsz Agenor nyomába s most szinte már reá találván nemgondolsz vele (12/346).

rátámad i (1)

Demég elfelejtettem mondani, hogy a' Frantziákra a' Gallusok is rátámadtak (16/522).

rátámaszkodván in (1)

...megjelenik az Isten, a' ki rátámaszkodván a' nagy Háromáguvillára a' következő renddel szól (10/ 1025).

rátesz i (4)

Ha rá teszik az orára feltámasztja 2 órára (16/998). ÉVA Hej Szuszmír volt é az ollyan nagy ökör m[in]t te. SZUSZMIR uh. még a kiss Asszony is rá teszám amugy bolongyába (1/738).
rá teszi (1/587), rátettük (9/723).

ráun i (1)

A' németek a' kalapjokat a' hónok alatt hordozzák, 's hajadon fővel jár[na]k a' Frantziák erre reá untak, már mezitláb járván a' tsizmájokat igy hordozzák (16/192).

ráunhat i (1)

Egek soha se hittem, hogy az ember reá unhassón az életre, most érzem hogy terhemre van az élet (16/684).

ráül i (0+1)

Semmi tsak tudjak ülni a' Banyára Ő mag nélkül fog kidülni nemsokára (16/409).

ráüt i (6)

(:Kanakúz a' Zsidóra ráüt egy furkós bottal:) (15/ 254). - ...a' Frantzia Admiralis Tepotzajab Valentiára éjtszakának idején rá űtőtt de a' várhoz a' nagy kösziklák miatt nem férhetett (16/288).
rá üt (1/2784), ra ütött (1/697), rá ütött (1/697). - Üss rá (15/253).

rávágyás fn (1)

...és mint asszony, 's mint haszontalan nagy hívságos rávágyással tellyes, engemet éppen tsak az Udvarokba, a' Koronák, és a' Királypáltzák közzé tukmál (7/25).

ravasz mn (3)

Te nagyon okos ravasz vagy, már hosszas tapasztalásod által a' szerelemről való beszéllésben, nékem megköti nyelvemet az, a' ki szívemet megköti (7/925).
ravasz (7/463), ravasszá (7/387).

rávér i (2)

Kelj fel verj rá a' banyára, Mért nem várt jó vatsorára (16/1163). No eb az országa játékára már tsak rá veritek az embert (1/1212).

rávesz i (4)

...aval elmegy a nagy Ember, ra veszi a kőpönyegit. A pedig ám ojjan kőpenyeg vot, hogy mikor azt vette, a tatárkám se látta vona [me]g (1/7245). Az ur tsak mindég rá vesz engem a' szeretetre (16/391).
vedd rá (7/745).

rávet i (1)

Jaj az Ördög vessen rá portziót, el mondá már a' boszorkányos verset (1/2750).

rávihet i (1)

Tsak nem vihetett tovább a' Lelki esméret, hogy az Urak alkúját úgy hallgassam mint eggy bolond (8/151).

ráz i (1)

Még te volnál a' magyar gyerök te Kirisztus Ketskéje te (:rázza a szakállát:) (15/247).
Ik: ki~, le~, meg~.

rázó Ö: meg~.

rázogat i (0+1)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, és eggyszersmind az illyeneknek betsülőit, a' kik tudn'illik készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2561).

rázúdul i (1)

Mit is kovályog itt ez az Országa vesztett konyha vakarék? Rá zúdúlnak (1/1324).

reá l.

rebarbara l. rabarbara

recepte fn (1)

Májját a' méreg ellepte Melly ellen hasznos recepte Keresetlen fát találni 'S azzal a' talpát piszkálni (16/993).

recipe fn (1)

Mind az Világ ohajtván Retzipéinket Isten gyanánt tekint minket (14/26).

recommendál l. rekomendál

recommendo (lat) (1)

Me recommendo igaz szolgája az Ur[na]k (15/70).

recreatio (lat) (1)

Gyere tsak eggy kis regratiora (1/2740).

redves mn (1)

Szeme nem sir még is nedves Képe rántzos foga redves (16/361).

réf l. rőf

referendárius fn (1)

Hát Referendárius ki lessz (1/1197).

referens (lat) (1)

Óh még most is horresco referens (9/129).

református mn (1)

...toprongyos Zsidaja még te pogánnak mondod az én Gazdámat, hogy a Kirisztus vergyön mög iszön igaz Réformatus Kálomista Körösztény embör a' (15/233).

refrigerium (lat) (1)

Deniq[ue] láttya Ked a' héség supra modum nagy, hát azt elkell készíteni pro refrigerio animalo (15/ 336).

regál fn (1)

De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/210).

regement fn (4)

...más nap el indul, tizenkét szekeret [me]g rak pizzel, tizenkét regement katonával, [me]g indul (1/ 686).
regemented (1/886), regementet (1/706), regementtel (1/872).

régen hsz (8)

Az Asszony[na]k a' Szoba Leánya hüségtelen és azt régen eszre vettem és nagyon sajnálom (16/551). Most rajta, nints többé ideje, hogy beszélléssel töltsük az időt: Medóró vár minket régen abba a' rejtek barlangba (13/533). - ...a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a'házból, mint régen az Izraëliták kedvéért ki pusztittattak a' Cananeusok (15/300).
régen (16/337, 553, 781, 1036), régenn (15/203).

régenében hsz (1)

Nagyságos Uram, hol tudta azt a' sok könyvet öszve szedni? talám hajdan még régenébe gyönyörködött az illyeténekbe (1/598).

régens fn (1)

Mi itt a' Fő régense mindenkor az Esztendőnek? (1/2938)

reggel hsz/fn (5)

I. hsz Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve és még sokkal inkább fel nem kelnének reggel a' goromba földmivelövel és mester emberrel (15/547). Ma reggel hajnal tájbann, (:hogy néked eggy kedves ajándékot adjak:) eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/274).
reggel (6/93).
II. fn Jó reggelt kivánok Lázár Deák! (16/266)
reggelt (16/120).

reggelecske fn (1)

reggelecskét kivánok, de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve (16/126).

reggeli mn (2)

...azonba vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját: eggyenként füztem fel sorjába eggy faragott kóróra ezeket, és még akkor is nedvesek valának a'reggeli harmattól (13/148). Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/9).

régi mn/fn (20)

I. mn Sándornak nagy, és gazdag Sátora egy felől: más felől régi Épületeknek bé erőssödött omladéki (12/337). Hova lettek, hova mentek nemzetünknek régi hires magyar Vitézi? (15/430) - Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére (5/520). Az Erdőből, a' Kunyhobol menjen Amintas a' Király székbe fennyen: De maradjon meg ránk nézve Régi Indulatja, Szive (12/1046).
régi (1/646, 5/609, 10/1027, 12/4, 13/478, 15/428), Régi (5/483, 10/1045, 12/568, 13/164, 434, 16/378), régit (12/513), Réginél (12/513).
II. fn A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/146).
régire (1/1700).

régiség fn (2)

...a' magyar mente alig repraesentál egyebet egy kis Verbőtzinél, és Husztinál, hanem a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind, a' Francia Caput az Természetnek egész buvári esmeretét, az Anglus Iberokk, ha szár középig ér, minden kigondolható Filosophiát, a' leg méllyebb mathesist; ha földig ér a' leg homályosabb régiségek esméretét (15/362). Eggy nevezetes Fragmentummal kívánok Szolgálni az Érdemes Publicumnak, melylyet ha egyéb betséért nem tarthatunkis legalább azért meglehet a'miért más diribdarab Régiségeket (8/4).

régolta hsz (3)

Lám az Urat régolta esmeri a' Kis Asszony 's tudok is annyit benne, hogy szereti is (15/864).
régolta (15/78), régólta (9/616).

régoltai mn (1)

Eliza tsak azt akarja, hogy emlékezzem az ő Régoltai, gyenge, és nemesszivü szerelmére (12/751).

regratio l. recreatio

régula fn (1)

Azt a' régulát tsak maga tsinálta a' Gvárdián Úr, mert azt a Keresztyének között sohol sem hiszik (1/ 2933).

regulátlan mn (1)

A kis Asszony érzékennyé tudja tenni a legregulátlanabb hangokat is (15/592).

regruta l. rekruta

rejt i (3)

Ah mint mondana, ha ebbe a' Kantusba elasszonyosodva és lágyúlva látna engemet Kíron? Hová rejteném tőle magamat? (6/156) - Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket (1/982). És igy rejtetted eddig, hitetlen, a' te Szándékodat? (10/478)
Ik: el~.

rejteget i (2)

'S bár egyébtől nem félek is, félek attól, ne talám maga a' levegő minden ágon egyegy elállóját rejtegeti az én bálványomnak (13/698). - ...te a'te Mellyeden belől gyülölséget, bosszúságot, és kegyetlenséget rejtegetsz (7/588).

rejtegető in (1)

Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit (7/551).

rejtek fn/mn (13)

I. fn Oh mennyit sírattalak már, és kerestelek tégedet? De mitsoda rejtekbe lappangottál eddig? (12/ 192) - ...de a szivnek homályos rejtekeibe be hatni, tisztán meg kűlőmbőztetni a' hazugságok kőzőtt elnyomattatot igazságot; felette nagy és egyedűl tsak magára, a' Királyra bizott munka (12/541). Te tanítottad meg a' szép szemeket, hogy magokba zárattatva maradjanak és az ő szépségeiket mások előtt rejtekbe tartsák (7/559).
rejtekben (1/354), rejtekbe (7/317, 8/136, 12/50).
II. mn Medóró vár minket régen abba a' rejtek barlangba (13/533). Szerentsés Medóró, a' kit az ég illy rejtek útakon vezet olly nagy szerentsére! (13/ 94) - Tartsd tanátsidat bátrabb és rejtekebb helyre (10/216).
rejtek (13/131, 592, 15/452).

rejtett Ö: el~.

rejtetve Ö: el~.

rejtezett in (1)

...örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/985).

rejtezik i (1)

Tirzis, Tirzis, hol vagy, hová rejteztél? (13/126)

rejtődik Ik: el~.

rejtve Ö: el~.

rejtvén Ö: el~.

reked Ik: el~.

rekedezve in (1)

repetálja ez utolsó sort rekedezve (16/905).

rekedt mn (1)

...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám, Királyi jótéteményének kipótolására, és bár tisztán vagy reketten énekel is ő azt meg nem útállya (7/830).

rekeszt Ik: ki~.

rekomendál i (2)

Magamat recomendálom (16/263).
recomendálom (16/228).

rekompeníroz i (0+1)

Ahá, 's tsak ugyan Görög szók valának? no ha ugy van Drága Uram ugyan gyalazat volna az Tsikorgónak hasonló szép Görög szokkal nem rékompenirozni a' jókaratot (1/2336).

rekruta fn (1)

...majd el is felejtkezem magamrol, hogy én nem a' Vad Mars, hanem a' szelid Apollónak vagyok rekrutája (16/1219).

reliqui (lat) (1)

...'s nemis fogja elszenvedni, h[ogy] szerelmekkel ellenkezni jöjjön eggy Trójai Maradék, (reliqui) a' Mórok Királyjával (10/148).

remek fn (2)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! mikor eggy tudatlan Gvárdián kedvekényjének olly Felséges észek Aranynál gyöngynél drágább remeki áldoztatnak fel (1/3038). Imé áldozati tüzzel ég ez a' szív, mellyet a' tanúlt Világ remekei formáltak (8/77).

remekel i (1)

Ah [me]ly mesterségesen remekeltek ti a' bóldogtalan Malhoreneuxb[e]! az ő élete a' ti tévelygéstekn[ek] Theatruma v[ol]t (9/509).

remélhet ~ reménylhet i (2+1)

...én tapasztalásomból tudom azt a' mit néked mondok, tsak abból is a' mit ő tenéked jövendőlt, remélhetni bóldog végét a' te szerelmednek (7/452). De illy nagy Világosságot honnan reménylhet egy Pásztor? (12/544)
reménylhetem (4/145).

remény fn (9)

Reményednek jutalma (ha életbe 's reménységbe megtartod magadat) Szilvia fog lenni (7/1120). Oh dugába dültt remények! Oh Legények óh Legények! (16/876) - Ah, szemlélheted majd a' Te szép Reményedet, a' más Karjai kőzőtt, hogy meg ne halj azonnal? (12/648)
remény (5/144), remények (16/405), Reményedet (10/500), reményekhez (1/3208), reményének (12/ 565), reménnyel 12/946).

reménykedik i (0+1)

Megy a' mi ohajtott Párosodásunknak jóvá hagyásáért, reménykedni az Atyámnál (12/55).

reményl i (21+3)

De reménlem valahára Még meg érem utollára Sorsom bár késön megszánod Dolgodat megbánod (15/1017). ...ah felette nagy dolgokat reménylek (7/ 329). Bár állandó légy akármint, én reménylem, hogyaz ő Sírására te megfogod változtatni Gondolatodat (10/400). Hijjába keres, óh szép Istenasszony békességet az én Szívem, hijjába reményl vígasztalást (5/373).
reménylek (12/870); reménylem (1/112, 7/145, 285, 15/523, 16/487), Reménylem (15/98, 16/321), reményled (10/378, 729), reményli (7/1541). - reményljek (10/576), reményly (7/524); reményeld (6/ 139), reményld (12/681, 13/427), reménylje (12/ 834). - reményleni (5/144); reménylenem (7/1530), reménylened (7/523).

reménylés fn (1)

Addig vagyunk erös szivvel a' Szerentsének minden nyilait boldogabb Időknek reménylése, 's a méltatlanokra ügyelő Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1703).

reménylhet l. remélhet

reménység fn (25)

...éretted 's érettem mit tudjak én tenni ki fél tehetetlen vagyok mihelyt a' te hozzád való reménység nem önt lelket belém (15/826). Álom és Reménység! két jóltévője a nyomorúlttnak! (1/3140). Vané, Barátom, benned valami reménység, melly a' tömlötzből való menekedéssel ts[ak] legkissebbnyire is biztatna? (1/2104) - A' mind jól van Fenekes; de az én reménységem többé nem akar engem esmérni, és én boldogtalan vagyok, ah leg boldogtalanabb örökre (15/879).
reménység (1/1746, 2831, 16/919), Reménység (1/ 2126, 2128, 7/1113, 10/574, 577, 784), reménységem (1/2829, 13/648, 15/815), Reménységed (1/2936), reménységemet (7/454), reménységét (6/177), reménységünket (5/427), reménységn[ek] (9/505), reménységbe (7/1120), reménységénn (1/3351), reménységemnek (1/1622), reménységgel (12/38).

reménységes mn (1)

A Szerzetesekhez folyamodni reménységes, mert ők betsülik a' Tanúlttakat, mivel magokis tanúlttak (1/ 2133).

reménytelen mn (1)

Mi a' szánakozás és bámulás miatt illy reménytelen történetre, némán veszteglettünk megesmérvén őtet (7/1585).

reményükvesztett mn (1)

...nékem pedig még tsak az a' vigasztalás sem maradt, a' mi a' remények vesztett nyomorultaké t. i. az elfelejthetés (15/821).

rémít Ik: el~.

rémítő mn (1)

Mit kívántok életemben, Rémitő tsillagok, tőlem? (13/746)

rémlik i (1)

De nékem mintha rémlene Hogy ez az Ur ki a' fene (16/1034).

rémül i (2)

De keményedj meg, szivem! Meg tanúltál te már szenvedni, hozzá mind ahhoz, a' mire a' Világ réműl (1/1843). Réműllyetek, a' kik okosabbak vagytok az illyeneknél! (1/2607)

rémülés fn (2)

Már az egész falub[a] rémülésb[e] vagynak (9/413). - ...én nem látok, nem is hallok akármerre fordúlok ollyan dolgot, a' mi engem rémülésbe és busongásba ne hozzon (7/1375).
Ö: el~.

rémülve Ik: el~.

rend fn (17)

Eggy asztal a szobába, a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva (1/974). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével, és a' kik mesterséggel szedegetik rendbe hajaikat? (7/611) - Ah! mit beszél a' Kis Asszony, kedvezzen az én elrémülésemnek, és tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/803). - ...megjelenik az Isten, a'ki rátámaszkodván a' nagy Háromáguvillára a' következő renddel szól (10/1025). Éj, be kolontzos kutya élet ez már, hogy az ember ehetik ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/217). Méltó méltó ő Kegyelme Ebb' a' mi tudós Rendünkbe (14/65). Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem (1/1868).
rend (1/1425), rendeit (1/361), Rendnek (1/1137), Rendek[ne]k (1/1069), rendbe (1/369), rendb[e] (16/814), rendünkbe (14/36), Rendekhez (1/1517), renddel (1/365), rendel (7/690).
Ö: fő~.

rendel i (0+2)

Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/139).
rendelni (14/112).
Ik: ide~.

rendelés fn (4)

A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur - ki adtam nekik a parantsolatokat (15/533). Az érverés vágást és laxativumot Miért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak. Erre így felelek Hogy ezeknek rendelésébe n[em] nagy tudományt lelek (14/99). A' Sénior rendelésén Megnyugszol jó 's rosz intésén? (14/165)
Rendelést (15/1004).

rendelt in (1)

Én itt az időt letarisznyázom beszéd közbe, s' eszembe sem jut, hogy ma van az a' rendeltt Nap, mellybe a' szabott Vadászatra kell menni a' Tölgyfásba (7/268).

rendelve in (1)

Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra [Audientziára] van rendelve (10/8).
Ö: ki~.

rendes mn/fn (10)

I. mn Ah Nerína, eggy nemes Nimfa, a' ki Diána előtt olly kedves, a' kinek olly szép szemei vagynak, és olly szép kezei, s' olly rendes és kellemetes magaviselete (7/1135). Óh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja! (13/ 219) - Ah! bizony rendes, az Ur azt kivánja én töllem, hogy szeressem, pedig éppen előttem vallya meg hogy mást szeret (16/351). No az ugyan rendes modi (16/201).
rendes (1/576, 8/156, 16/174, 285), legrendesebb (15/1024).
II. fn Rendeseket kell hallani az ember[ne]k (16/ 214).

rendít Ik: meg~.

rendkívül hsz (3)

Igen is nem rend kivül valo Történet ez én reám nézve (12/313).
rendkivül (9/342), rendkivűl (10/694).

rendszerint hsz (2)

...ő mint Cultus ember nem szokott igen sokat hivalkodni pro 1mo az iró szobában. pro 2o a Bibliothecáb[an] pro 3o a' Joszága körül szokott rend szerént láttatni és ez már fö Cultura (15/54).
rend szerént (1/150).

rendű mn (2)

Virtuosus fő Doktorok Medicine Professorok Kik concurráltatok itt 'S ti más rendű Uraságok Kik a' Facultás praescriptumit Hívenn exsequáljátok (14/4). Ha ugyan a Praeses Urnál kedvet találunk Hogy illy szabadon censálunk 'S pariter a' Doctor Uraknál És minden rendű érdemes halgatóknál (14/91).

rénes mn (4)

...husz ezer exemplárokat nyomtattatott, mind eggy lábig el keltek, pedig három Rhénes forint negyven öt krajtzára tette fel az árát (1/146).
Rh (16/85, 86, 89).

reng i (4)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással. - - - a' föld rengett alattok, és a csillagok hulló félb[e] voltak (9/196). Akárhol nézem magamat, de jön a' Halál, és a' Rettegés Szemembe: reng a' Királyházam, és leomlással fenyegeti Szeléne (10/991). Azért nékem zengő nyelvem ékes notával zeng Párnázusnak Héliconnak hégye vigsággal reng (16/799).
rengjen (5/622).

repetitio (lat) (5)

Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye rep. (16/825).
repetitio (16/423), rep. (16/828, 831, 835).

repdeshet i (1)

Bátor az én elmém lankadttabb, mint sem az édes tárgyakon repdeshetne (1/234).

repdeső in (2)

Illyen alávalóságokat kedvelhet, mellyek az édesen repdeső képzelödéseknek nyájason enyelgő szárnyait is rest unalommal lankasztják (1/819). A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körültte repdeső veszedelmek rettentik őket (1/1416).

reped Ik: ki~, meg~, össze~.

repedez i (1)

Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1109).

reperitur (lat) (1)

...ő ugyan n[em]igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/159).

repes i (1+1)

No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak: a' mellyek[ne]k minden soraiból méz tsepeg, 's repes az Elme azon örömétől, hogy ő most azt olvashatja (1/2260). Óh az ő jó szive melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a' betűkbe, mellyek repesni láttatnak az én hiv el fogadásomra (1/3103).
Ik: ki~.

repeső in (1)

Az ebédet nagyra betsülöm, mivel az által hosszasabban legeltethetem repeső szemeimet az én Kedves Tárgyamon (16/328).

repetál i (1)

repetálja az utolsó sort rekedezve (16/905).

repít Ik: széjjel~.

repkényhalom fn (1)

...meg lehet, hogy ő minket meg előzvén annál a' forrásnál vár, melly a' repkény halomról tsergedez le felé (13/703).

reprezentál i (1)

...a' magyar mente alig repraesentál egyebet egy kis Verbőtzinél, és Husztinál (15/357).

republikánus mn (1)

Párkák! lidértzek! Furiák! Republicanus Frantziák! Megtestesült Kan Angyalok! Fogjatok el mert meg halok! (16/902)

repül i (6)

Ki tanít meg minket annak megfejtésére, a' mit az elme ért, mikor a' Te szárnyaidon az Egek felett repűl? (7/963) - Te tudod Lelkemnek szép kinzásit, Te tudod kellemes sóhajtásit mellyek eggy Szép felé repűlnek, Élesztgető szívén enyhűlnek (8/92). Repűlj Tamirishoz, és mond megnéki, hogy ma az ujj Fejedelemnek, én a Koronát fogom adni, ő pedig a' Kezét (12/612).
repűl (7/792, 794), repűlök (1/2110).
Ik: el~.

repülés fn (1)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a halakat úszásra (7/669).

repülő in (1)

Három Gyermekek mennek egy, rósával bé fedett repűlő hajóba (2/1363).

repülvén in (2)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete, a' Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte (7/366). Nyájas Zefir, hozzája Repülvén légy postája, Mond hogy jöjjön vissza (13/119).

res (lat) (1)

Sed adre[m] Mester Ura[m] mit tsinálju[n]k a' kisértettel? (9/147)

respective (lat) (1)

Ez már mindegyremegyenki Hozzá jobb[an] n[em] tud senki, Exculsíve Inclusíve, Úr is vagyok respective (16/762).

respondeo (lat) (1)

Bene, bene, bene respondere, Dignus, dignus est entrare In nostro docto corpore! (1/2329)

rest mn (5)

'S mostann, minthogy talám eggy két perttzel tovább találtam alunni, mint másszor, lomhának nevezel engemet, 's hát rest vagyok én? (11/25) - Szép Istenasszonya az Erdőknek, te engemet bűntelen ítélsz meg: hát mikor követtem én valaha rest lépésekkel a' te nyomaidat akár a meredek hegyenn, akár a' bértzes Kőszálakonn (11/19).
rest (1/819, 2520, 15/764).

restell i (5)

Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva az Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/830). - ...semmi kedves előtte nints a' [ma]ga kedvetlenségén kivűl, m[inde]nt restel, m[inde]nt komoran fogad (9/354).
restell (9/190), restellek (1/2926); restelled (4/155).

rész fn (31)

Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról (1/421). Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe (12/734). És jól tudom, hogy fel leltek Eggy Orvosi méltó Subjectumot Ama bőlts emberb[e], kit szemléltek amott Kit általadok az orvosi dolgoknak Minden részéből [me]g visgálni És lelkesenn [me]g examinálni A' ti Capátzitástoknak (14/45). A' Történetet lásd Curtius 4. K.[önyv] 3. R.[ész] és Jutinus 2. K.[önyv] 10. R.[ész] (12/11-2). - ...Nyoltzad részét adja ki tsak egyszerre küldött pénzének (1/1792). Istenem! ha most a' szegény Feleségem élne, h[ogy] venne részet a' mi örömünkb[e] (9/826). Nem vagy te szer arra, hogy ezer Leányt is tarts Oskoládba? bátor, ha igazat kell szóllanunk, nints szüségek a' mesterre; mester a természet, hanem hogy az Anyáknak és Dajkáknak is van még ott néminémű részek (7/679). Gyönyörű munka, meg érdemli hogy minden nemes szivü ember megtanúlja eleitől fogva végig, én ugyan részemről nem adnám fele jószágomért (1/282).
R.[ész] (1/2340), része (1/938, 2018, 5/489, 7/706, 707, 12/736), Része (12/935), részt (7/1391, 16/ 1189), részét (5/383, 7/106, 514, 9/132, 15/172), Ré szét (10/1039), részének (16/1210), részbe (1/2229), részibe (15/919), részéből (1/3124), részeiről (7/ 989), Részenként (5/131).
Ö: belső~.

részeg mn/fn (5)

I. mn FIRKÁSZ Kanakúz! ittál most ugy e? KANAKÚZ Hán. FIRKÁSZ Bízon részeg is vagy a' mint látom (15/402).
részeg (1/3309, 9/75), reszeg (15/788).
II. fn Ezek a bolond e[mbe]rek ugy ténferegnek e világnak lármás gojobisánn, m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek, 's botlanak (9/578).

részegedik Ik: meg~.

részeltet i (2)

...segitsd meg tehát szükölködő barátodat, és részeltesd Nemzetünk Moecenássainak jó tételeiből (1/ 2054).
részeltetnek (1/184).

részes mn/fn (3)

I. mn ...én ne légyek részes semmibe is (1/1190).
II. fn De én ugyan ebbe ötet nem kevetem, hogy az ö másoktól való ki tsufolásának részese ne légyek (1/1768).
részese (1/3123).

reszket i (7)

Láttam hogy tépte és szaggatta széllyel őtet, hogy iszonyú eledelévé tégye az ő Éhségének, és hogy annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/ 34). Éltednek véget vetek, Halálától nem reszketek (4/54).
reszketek (12/342, 755), reszketnek (5/318). - reszkess (4/30, 16/927).

reszketés fn (1)

Móst is látom mint fél Millyen kínok köztt él, Látom reszketésit, Kínos küszködésit (4/40).

reszkettet Ik: meg~.

reszketve in (2)

...szemed előtt szagatom széllyel az én gyönyörködésimnek gyalázatos bitangolóját; és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/599). És épen ebbenn a' Pillantatbann, hogyan gondolod lenni őtet? Már nints Békesége, már kételkedve, és reszketve - - - (6/184).

rét fn (5)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete, a' Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte (7/365).
rét (13/544), rétre (5/399), Rétre (12/83, 85).

rétség fn (2)

Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a' posványok között fekszik eggy szigetetske (7/686).
Rétség (5/541).

retteg i (5+2)

...kegyetlen szívem, kemény álpesi szívem, mitől, mitől rettegsz? (7/1388) - Hej suskere tsala bingaskore, h[ogy] a' Lilked bujjon ki a' könyöködön, még most is rettegek ugy [me]g ijjestettél (9/817).
Rettegek (1/1114, 2063), rettegsz (13/751). - rettegni (10/707, 16/1097).

rettegés fn (2)

Akárhol nézem magamat, de jön a' Halál, és a' Rettegés Szemembe (10/991).
rettegés (9/192).

rettegtet i (1)

Rettegek, barátom; rettegtet a te homályos beszéded (1/2063).

retten Ik: meg~.

rettenetes mn (3)

Ah mert látom, hogy újra kezd a' megbánatott Óriás[na]k rettenetes Tekínteténn a' kegyetlenség szikrádzani (5/337). - ...lássátok engemet millyen rettenetes galibába kevertt, mind magamra, mind erre az Asszonyságra nézve (16/946).
Rettenetes (16/940).

rettent i (1+1)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körülötte repdeső veszedelmek rettentik őket a' veszendőség birtokában (1/1417). Talám nem tudod az akaratos Bárányokat inkább szoval ketsegtetni, mint rettenteni a' Bottal? (12/522)

rettenthetetlen mn (2)

Éllyetek ti is rettethetetlen Magyar seregek! (16/ 1212)
rettenthetetlenűl (13/664).

rettentő mn (5)

Isten mentsen meg tsak a' meggondolástól is az illyen rettentő dolognak (13/670). Mit tudna az Úr az én állapatom felől mondani, mi okozta nékem ezt a' rettentő gyalázatot (1/3334). Ekkora rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3005).
rettentő (5/494, 7/1412).

rettentve in (1)

A setét éjtzakát rettentve kergeti a' Napnak fényessége (2/1451).

retyetye isz (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye rep. (16/825).

Révai fn (1)

TEMPEFŐI T.[isztelendő] Szabó Dávid Úr az? P. KÖTELES Nem az T.[isztelendő] Révai Miklós Ur (1/3028).

revera (lat) (2)

Quid hoc Abrahám? revera lakodalom lessz, deniq[ue] ott tsak mind Zsidó notát húznak (15/686).
Revera (15/653).

revolúció fn (3)

De várj rá N.[agy] Világ, bizony megvettetésemért revolutziót tsinálok, minden pár ember közt revolutziót, minden pár embertől katonát kivánok (8/1089).
refolution (15/788).

révpart fn (1)

Gazdag gályájával ha a' révpartra ér, El felejti veszedelmét (13/493).

réz fn (2)

A'mi gyémántnak láttzik és fínum aranynak, üveg az, és réz (7/474). Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? Miért kellene engednem? Ha ő menydörög ollykor a' Mezőbenn az üreges Rezekből a' ti Haragotoknak hív telyesítője lévén (10/1034).

rézedény fn (1)

Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg (15/332).

rezgő mn (1)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgáraival az eget (13/673).

rezzent i (1)

Valaki rezzentette az Ágakat a Gallyakat (12/249).
Ik: meg~.

...ria (?) (1)

Osztán tisztán Tartsd edényed Magad főzöd magad mosod De bár a' főldhöz tsapdosod Katinak tart Tsajkosod. ...ria (8/248).

ribula (cig) (1)

Asta kilumale ribula hűm hűm (9/783).

Richelieu fn (1)

Tsuda dolog, Barátom, annyira tudni a Magyarnak menni, minden Richelieu nélkül; a' ki ha vólna, óh mitsoda fényben szemlélhetnénk Édes Nemzetünket! (1/2097)

richtig (ném) (3)

Harmintz Körmötzi Arany richtig, se több, se kevesebb (1/3178). Az az éppen az rigtig arra van ez a' vers (15/104).
rittig (15/622).

rifiuto (ol) (1)

Alávaló megvetetjét (rifiuto) a' Haboknak befogadva őtet, a' Partról, őtet megújítom a' Tenger iniurijáitól (10/483).

rigmus fn (9)

A' lakodalomba megyek a' Vőfi jár Ha jókor nem megyek frékventzia ki zár. Ott pedig eggy rigmust majd el kell mondanom (1/2539). Poéta szájába Úgy pattog a' rigmus mint a' fa karika (1/2418).
rigmusok (1/1490), rigmust (1/1307, 2413), Rigmust (16/818), Rigmusaidnak (1/2876), rigmuson (1/ 1367), rigmussal (1/2310).

rikácsol i (1)

Revera Abrahám nem is ártana neki egy kis gyantatio pro 1mo tsak ugy rikátsol, pro 2o gyantám nints (15/654).

rimánkodás fn (2)

Mindazáltal, gyakorta elbújván és futván, az ő Hatalmától nem, a'melly nints rajtam, hanem az ő Rimánkodásitól a'mellyek hathatósok, menedéket, az én alkalmatlan Anyám elől, az Erdőkbe találok (7/36).
Rimánkodás (7/139).

ringat i (0+1)

Szálljanak le a' Harmadik Égből a' Királyi Bőltsőket ringatni a'Szerelmek (5/435).

ringyrongy fn (1)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/304).

risa (cig) (1)

Vigyen el azs ördög, hord el a' risát, sandikhezs, Stophengyule (9/818).

ritka mn/fn (7)

I. mn Ez a' Páter igen jó gondolkozású ember, a' ritka példa (1/3066). A' társaságokb[an] ritkán jelenik meg: magát kevéssel tudja kedveltetni (1/411).
ritka (1/3031), Ritka (15/593), ritkán (7/1093), ritkább (15/61).
II. fn KAR Minden szeretőnek szokása és mestersége, hogy halállal fenyegesse magát; de ritkán történik az osztán meg. TIRZIS Adj' Isten, hogy ő azon ritkák közzűl ne légyen (7/1094).

ritkaság fn (1)

Com il fo - ott a' magyar tyúk Khosarara és ritkaság lenne (15/519).

ritkul Ik: meg~.

ritmus fn (1)

Az az éppen az rigtig arra van ez a' vers és pedig a' német Rithmus és lábak szerént, ha terhére nemlesz a' Kis Asszonnak probáljuk elmondani (15/105).

rivális fn (10)

DÍDŐ ...Mondd nekem, mit kelljen tsinálnom? erős lélekkel fogom, a' mint akarod, választani Járbást vagy a' Halált. ENÉÁS Járbást, vagy a' Halált? És én tanátsot adjak néked? Azt, a'kit annyira imádok, a' gyülőlt Riválisnak látni Karjánn? (10/838)
rívalis (10/966), Rívalis (10/409, 1042), ríválisom (5/44), Riválisom (10/698), Rívalisom (10/365), rívalisa (10/965), Ríválist (10/377), ríválissává (10/ 1029).

Rock (ném) (1)

...ez pedig az én sebeimet tsak módinak az Nagy Világhoz úgy nevezett - illő módinak tartja, mint a' pudert, figarót, Anglus rockot 's egyéb affélét (8/ 107).
Ö: iber~, kaput~.

rocska Ö: fejő~.

Rodopé fn (1)

Nemes emberenn ezt viszitek véghez, most mindjárt Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes (1/2748).

rognosus (lat) (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek... és rognosusok[na]k (14/126).

rohan i (2+1)

...akkor nagyobb agyarkodással ellenem rohant (7/ 1252)
rohant (1/1593). - rohanni (16/924).

Ik: le~.

rohanás fn (1)

...megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva, a' melly nem bírhatván a' testnek rohanásával és terhével, ketté szakadva a' kezembe maradtt (7/1450).
Ö: le~.

rohanó in (2)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly dagadt lévén a' nedvességektől, mikor a' Fagy rohanó patakká olvad, Erdőket, Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával (10/388).
rohanó (7/875).

rohantatván Ik: le~.

rojalista fn (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem anarchistának, aristocratá[na]k, rojalistának, a' köz tsendesség meg háboritójá[nak]k... neveztek (16/1071).

rókatorkos mn (1)

TSIKORGÓ Drága roka torkos paszamántos Magyar Uniformisba, de már mind avúlttba (1/2300).

rokka1 fn (1)

Ü ollyan, mint az őrdög kötötte rókka, tudja az eblelke tsak izél (8/169).

rokka2 l. Buonarokka

róla hsz (27)

Lonisa! ah kedves nevezet, szerelmes nevezet! millyen érzékennyen magyarázza hiv szeretetem, [me]ly mélyen vagy te bé vésve az én szivemb[e]. Még ezerszerte pusztitóbb légyen az idö, h[ogy] azokat a Sz.[ent] betűket rolla le koptathassa (9/ 538). A pipájára rá teszi 's meg gyúlytja rólla (1/ 588). Ezt mi jól tudjuk, eleget hallván róla (1/2857). - ...majd el is felejtkezem magamról, mikor rólad akarok emlékezni - édes Tempefőim (1/257). Hogy Rólad többé ne gondolkodjam? (10/72) - Én semmi lett utonmodon nem kételkedném rolla (12/812). - ...és talám majd jön valaki, a' ki rólla hirt hoz (7/1011). - ...de hiszen az Isten gondot visel rolad édes fiatskám (16/866). BETRIEGER Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el töltt. TEMPEFŐI Biz' Uram, még a' nints meg, én sohol sem kaphattam. BETRIEGER Már hát az Úrral másképpen kell bánnom. TEMPEFŐI Már én Uram itt vagyok: róla nem tehetek (1/1849). Az Úr egyenességét tisztelem, 's rólam tett pompás ditséretét köszönöm (1/2428). Ah, mi lessz rollam mostan (12/733).
róla (1/347, 512), rólla (7/955, 1317, 16/142), rolla (16/834), Rolla (12/431), Rólam (1/3266, 7/46, 10/ 71), rollam (12/422, 697, 698), róllad (7/1228), Rollad (16/982), rollatok (12/93).
Ö: ő~; énrólam, terólad.

román fn (2)

Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe (15/100).
Románok (15/544).

romlás fn (2)

Óh Magyar Őseink! nézzétek főldünket, A' nagy romlás látom már mindent el temet (1/2440). Jaj nékem, mert az én megmaradásom a' kéttségbe esés lenne, minthogy már egyedűl a' Reménység volt az én romlásom (7/1114).
Ö: le~.

roncsolódik Ik: meg~.

ronda mn (1)

...és ez az Ur nem ideota magyar. - Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü, pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus, vagy Pankrót Gavallér (15/458).

rongál i (1)

ENÉÁS Szűnj meg sóhajtani. Egyedűl DÍdónak van oka panaszolkodni az én elmenetelemenn, SZELÉNE Ugyan eggy szívünk van DÍdónak és nekem? ENÉÁS Annyira rongálod ő érte magadat? (10/290)

rongolt Ö: meg~.

rongy fn/mn (4)

I. fn Mi thalálta khedet Szhomszid, hiszen tshupa rongy khapatth és a' szhüre is megy (15/189). Jaj lássa az Ur ezeket A' méla mesterségeket Noha rongyba mutogatják Még az ebek sem ugatják (16/ 769).
rongyon (1/2524).
II. mn Távozz a' tanúlt fülek[ne]k rongyon gyült rongy munkád árt (1/2524).
Ö: ringy~.

rongyos mn (9)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/304). - ...ugy szóllván nem tsuda, hogy az Abrahám rongyos maradikát ugy szólván annyira nyomja az Ur átka ki tsalnátok a Keresztyén szemit ha lehetne (15/223). - ...az én alatsony Állapotomba semmit sem ajánlhatok néked egy szegény nyájnál, egy rongyos Karámnál egyebet (12/65).
rongyos (1/58, 649, 2445, 12/87, 15/450, 16/767).

ront Ik: el~, meg~, széjjel~.

ronthat Ik: el~.

ropogás fn (1)

...a' Menydörgések' sűrű ropogása (10/1014).

roppant mn (2)

Az Atilla roppantt táborába, Nagyságos Uram, eggy se lett vólna derék vitéz? (1/1432) - A' roppant tzirkalmok ki mért közepekben, Utjok 's messzeségek nints nálunk rejtekben (1/353).

rosa (lat) (1)

Ej tsak itt mondja sub rosa az udvaron osztán nem is ugy kivánom én tsak még is exempli gratia (15/423).

Rosalia l. Rozália

roskad Ik: le~.

rosta fn (1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát kötteni, rostát corigáltatni (16/747).

Rostrata (lat) (1)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak (1/1415).

rossz mn/fn (26)

I. mn Vesszen magának a' rossz állat (1/3329). - ...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k, tsak ennek volna elégséges elélni való esze (16/686). - ...ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a'mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném (8/178). Kend engem rossz adósnak nevez? (1/2677) - ...a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm, a'mellyet még hatodik Apámnak eggy Török főért pazérlott a' meg rögzött rossz szokás (1/2971). Óh Medóró, Medóró, óh melly rosszúl fizeted te meg az én szivességemet! (13/47) - ...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat, a'minthogy rosszul is érzem (16/ 666-7).
rossz (1/1747, 2254, 2676, 3266, 3347, 3379), rosz (14/166), rosszul (16/675, 691), rosszúl (10/270, 13/ 266), rosszabbúl (1/630).
II. fn ...de ha kedvesebben esik, és Ízesebb a' rossz után a' jó: én nem kérem te tőlled, szerelem, ezt a' nagyobb bóldogságot (7/1634). Te Pajtás, akkor szólj tudod, mikor a' Bika izél. Majd rosszat is találék mondani (1/3246). Hanem kérem alázatosan a' Nagyságos Gróf Urat semmi rosszat ne véllyen (1/ 549). No, ne lotsogj, menny dolgodra, ha rosszat n[em] akarsz kapni (1/882).
rosszat (16/982), roszszappik (9/61).

rothad Ik: el~.

Rousseau fn (1)

Én p[edig] m[in]t Rouseán kivánnám magamat egy ártatlan kis gyönyörkődtetéssel kináló kisded zugojáb[a] a' Természetnek el rejteni (9/593).

Rozália fn (135)

Rozália Grof Fegyvernekinek nagyobbik... leánya (1/2). A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját (1/22). Hogy van az én Édes Rosaliám? (1/3081) - Én is el vittem eggyszer Rozáliát a' Kávé házba (1/ 554).

rózsa fn (12)

Külömben is a' semmire kellő gazok és gyomok Között nőnek a' rósák és a' leg szebb Liliomok (1/ 2533). - ...és mikor a' Késő Maradék az én munkámra örömkönnyeket húllatván Gr.[óf] Fegyverneki Mártonról 's az ő érdeméről háládatosan fog emlékezni: akkor az én nevemet is édes hevűléssel emlegeti, 's rozsákat hint sirhalmomra (1/1447). Gyüjj be hozzám rozsám fekügy az ágyamba, Oldozgásd [me]g tséts füződet kösd a' Dolmányomra (16/826). - ...a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú, és úgy sárgállott az én Hajam is, úgy piroslottak nékem is Ajakaim: úgy vala a' hószínnel elegyítve a' Ró'sa tellyesded és gyenge Ortzáimon (7/124). - ...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket, most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit (7/551).
rozsák (1/245), Rózsák (5/536), rozsám (16/829), Rozsám (15/410), rózsája (8/137), rózsákról (7/ 398), rósával (2/1363).

rózsás mn (1)

...Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/247).

rózsaszál fn (1)

...most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/694).

rózsaszín mn (1)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete, a' Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte (7/366).

rózsavíz fn (1)

Meggy vizet, rózsa vizet, levendúla vizet de még tengeri vizet nem láttam (1/578).

rozsdás mn (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3300).

Rózsi fn (1)

Nem tudom mit mondott Rózsi (1/526).

rozsólis fn (1)

Holmi hijjábavalóságba, a' miért okos ember nem adna eggy butella Rósólist (1/2591).

rozsólisbutella fn (1)

E' lessz oltalmazó vár és Citadella El nem törik, mint a' Rosolis butella (8/237).

rőf fn (5)

...a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpenyeget, nyakra való keszkenőnek 8 röf pukovai posztot (16/34). - ...úh Lázár Deák adja azt a' vas rőfőt hadd verjem ki még a' fogát is a' kurva kergetőnek (16/610).
röf (16/34, 58), réf (16/51).

rögzött Ik: meg~.

röhögés fn (2)

Brimo Januarij Farsangi maskarás bálba, egy ökör hábítushoz, mindöszve Rhforint 63 xr. 41. Idejött 2 ökör szarv, nad mind zenim röhögésnek okáert (16/86). A' Milt[óságos] Ur [me]g fogja a' hasát illa, majd [me]g düglik a' rühögisb[e] (9/68).

rövid mn (14)

Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141). Én a te Kírályoddal rővid idő mulva, minél hamarább lehet, elfogok tehozzád menni (12/404). - ...engem az én Nimfám fogadjon bé rövid könyörgés, és utánna járás után (7/1637).
rövid (1/1164, 5/228, 7/140, 572, 1180, 1204, 1307), Rövid (1/308), rővid (12/104), rövidek (5/233), rövidebb (7/1434).

rövidít i (1)

...a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/623).

rúd Ö: eb~.

rudis (lat) (2)

...a' D[omi]nus Spectabilisnek 's uri vendégeinek incom[m]odálni 's alkalmatlankodni rudis emberekhez illik (15/271). - ...a' szerelem Oskolájábann mégis rudis vagy (10/357).

rúg i (1)

Osztán hát Antal mit vétett? ő ugyan n[em] igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/158).
Ik: ki~.

rugaszkodik Ik: neki~.

rugó fn (2)

...amaz a' maga képzelődésével elakarja magával hitetni, hogy ő ollyan machina, mellynek rugóját a' Szerelem nem billentheti (8/103). Nemünk tsak Ámor által él. Ámor édesíti terhűnket. Néki áldoz minden élő. Ő balzsamozza éltűnket A természet rugója ő (4/80).

rúgta Ö: világ~.

ruha fn (27)

De ara a' Papra is haragszom a' ki magyar ruhába nem jár (15/369). Amintas Pásztori ruhába, kisértetvén Pásztor Legényektől (12/1003).
ruha (16/137), Ruha (12/722, 757), ruhák (7/466), Ruhák (6/121), Ruh[ák] (12/304), Ruhaik (9/448), ruhát (12/552, 16/744), ruhákat (12/1004), Ruhákat (6/141, 10/121), ruháját (1/1256, 7/1301), ruhában (1/1002, 15/371), ruhákban (1/2071), ruhába (12/ 357, 653, 15/345), Ruhába (12/1038, 1039), ruhájánál (15/240), ruhával (1/2576, 16/429).
Ö: pásztor~, vadász~, vászon~.

ruhácska fn (1)

A' bizon szép ruhátska, először a' moldont is nevettük hogy két szinü volt, de most már hozzá szoktunk (16/140).

ruház i (1+1)

...vagynak földi Angyalok, kikre a' Szépség Isten Asszonya hozzájok méltó testet is ruházott (1/ 1696). Gróf Hallerek, mind Hazánknak Nagy Méltóságú fiai, ő még is Németnek mondja, hogy akarta azok[na]k Nagy érdemeit maga Nemzetére ruházni? (1/517)

ruházat fn (1)

Ő Áfrikai[na]k a'Ruházatjáról nem látszik én előttem (10/303).

rukkol Ik: ki~.

rume (cig) (1)

POR[HÁZI] Nintsenek is az e[mbe]reken se[m]mi impériumi. ANT[AL] Rume? De okhetz dilestare (9/244).

rusztikus mn (1)

...a' Méla Tempefői irásaiból, a' ki eggy rusticus, és alávaló gusztusú emberetske (1/441).

rút mn (12)

...én el megyek Kend Dominé Nyálas rút verseivel el űlhet imé (1/2544). Mitsoda rut, fertelmes, otsmány, gaz, huntzfut dolog ez itt? (1/3248) - Tempefői Uram, Kegyelmed én velem rútul bántt tsufos szókkal illetvén (1/3165).
rút (1/911), rut (9/362, 15/273), rútak (1/914), Rútak (1/915), rútaknak (1/915), rutul (1/3222, 16/704, 713).

rútság fn (2)

A' vétek barnaságát semmi féle virtus bé nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon (1/1688).
rutsága (1/1667)

rútságos mn (1)

De a' bizon rutságos dolog! (16/939)

rútult Ö: el~.

rüh fn (1)

Eggyik kutya rühet kap a' másiktól (1/2164).