ő nm (741)

Fuss, siess vezesd hozzám őtet (12/608). Ha megveted a' te Veszedelmedet, ajándékozd nekem őtet: grátziát kérek érte tőled (10/636). Már Atila nem Atilla ő az én gusztusomnak törvényt nem szabhat (1/2274). Te tanítottad meg a' szép szemeket, hogy magokba zárattatva maradjanak, és az ő szépségeiket mások előtt rejtekbe tartsák (7/558). Ü ollyan, mint az őrdög kötötte rókka (8/169).
Megjegyzés: az őtet 161szer fordul elő, az őt változatra nincs adat.
L. még ők.

őáltaluk hsz (1)

A' leg pompásabb alkotványok is tsak heteket igérhetnek az ő általok meg tiszteltt virtusnak (1/1414).

őbenne hsz (4)

Ő úgy él én bennem, én úgy élek ő benne, hogy minden ő Bajai az én Bajaim (10/291). - ...'s szerettem ő benne még az ő szegénységét is (12/70).
ő benne (7/61, 14/59).

öböl fn (1)

...Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva az Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/831).

öcs fn (5)

Gyere, Ötsém, ne kötekedj (1/2816).
Ötsém (1/2718, 2801, 3137, 3243).

öcsécske fn (1)

...és egyedűl tsak az én szolgáimnak, az én apróbb ötsétskéimnek engedi ő meg, hogy az erdőkbe múlassanak (7/29).

öcsémuram fn (1)

Biz ötsém Uram jo is vona ollatén állapotba, de mi haszna no, ha az ember nem tud (15/739).

őellene hsz (1)

...és az ő kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga a' fa is adott ő ellene kötelékeket, mert hajlós ágait öszvegúzsolva tartotta (7/1034).

őelőle hsz (1)

Az a' vadász, a' ki a' nyúlat törében tartja, többé azzal nem gondol, és tsak az után siet, a' mellyik fut ő előle (13/483).

őelőtte hsz (2)

...ha a' te hatalmadban vólna, hogy őtet ne szeresd felhagynál é az ő szerelmével, azért hogy ő előtte kedvet találj? (7/911)
őelötte (15/829).

őeránta hsz (1)

És te még is olly háládatosnak érzed tehát magadat ő eránta (12/974).

őérette ~ őérte hsz (4)

De te ki vagy, ki vélem ő érte annyira tzivódol? (10/ 333)
ő érte (10/290), ő érette (5/98, 10/487).

őfőtisztelendősége fn (1)

...és mint jó Keresztény ne vesse meg azt a' Papi intést, mellyet az Urnak szorúltt állapotjában ajánlj ő Fő Tisztelendősége a' Levél végénn (1/2922).

őgyeleg i (1)

Én néki utánna eredtem, de olly sebessen szaladtt, hogy előllem hirtelen eltünt; és ezután az ő nyomain hijába ögyelegtem (7/1323).

őhozzá hsz (4)

Menjünk ő hozzá vissza (6/187). Vólna elég példája a' Gvárdián Úrnak, és az ő hozzá hasonlók[na]k (1/ 3039).
ő hozzá (1/3007, 2/1467).

ők nm (30)

Az Úr alatsonyan itél ő róla, és gusztusa a' Magyar Gavallérokéval nem egyez meg, ők Tsikorgót magok társaságokra méltóztatják (1/2574). - ...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]g haladó bömbölő habok között (9/529).

őkegyelme fn (9)

Jöjjenek Kentek, Kisérjék fel ő Kegyelmét (1/1855). Én már eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését (1/3171).
ő Kegyelme (1/2462, 14/64, 16/380), ö Kegyelme (1/3231, 15/347), Ö Kegyelme (1/2880), Ő Kegyelmét (1/2715).

őkelme fn (6)

Eggy óráig itt szellöztetjük ökemét, azután majd a' hüvösre tesszük (1/1959). Őkelmek tudják a' magok dolgokat, ne bántsa Ked Pajtás (1/2162).
ökeme (15/349), ö keme (15/948), ökemének (9/ 729), ö kemére (15/970).

öklel i (1)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja, a' halakat az úszásra, a' kosokat a' türkölésre, a' bikát, hogy szarvával ökleljen (7/670).

ökonómus fn (1)

...a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus vagy Pankrót Gavallér (15/459).

ököl fn (1)

Bizony n[em] érem fel ököllel, kutya szánkázza [me]g a' lelkét (9/130).

ökör fn (6)

...azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta rá (1/735). Hej Szuszmír volt é az ollyan nagy ökör m[in]t te (1/737).
ökör (16/84), őkrőt (1/729, 731), ökreim (1/3387).

ökörbika fn (1)

Egy fél viseltes ökörbika farka a' boldogultt Uré féle 7 xron (16/87).

ökörszarv fn (1)

Idejött 2 ökör szarv, nad mind zenim röhögésnek okáert Rhf[orint] 1-1 1/2 xr (16/85).

öl1 i (1)

...és hogy tudja mitsoda fegyver sebesít, mellyik öl 's mellyik gyógyít meg, és hoz vissza az életre? (7/ 666)
Ik: meg~.

öl2 fn (7)

Amintás eggy dárdával, mellyet jobb kezébe tartott, néki ment a' Satirusnak mintegy oroszlány, nékem pedig azomba tele vólt az ölem kövekkel (7/1040). Hogy a' Boldogság őlében is tudjam mi a' szenvedés (1/1710). Által fogja ölön (1/2740).
Ölében (1/223), ölemb[e] (16/726), ölömb[e] (16/ 106), ölön (9/316).

öldöklő mn (1)

Jaj szabaditsatok öldöklő bánatok Mert e kin engemet, porba temet (15/855).

ölel i (1)

És a' gonosz Mór fogja ölelni azén Kintsemet? (10/ 529)
Ik: meg~, által~.

ölelés fn (1)

Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a' szőllővessző az ő férjéhez (7/ 204).

ölelkezve Ik: össze~.

ölet Ik: meg~.

ölettetik Ik: meg~.

ölhet Ik: meg~.

öltözet fn (3)

...tsak azt sajnállom, hogy ily félig meddig való öltözetbe van ollyan félig meddig szerentsém tisztelni (16/122).
öltözetbe (1/646, 7/12).

öltözik i (0+1)

...ott mármost minden orában ujj köntösbe kell öltözni ha az ember magát szóbakevertetni nem akarja (16/224).

öltözködik i (0+1)

Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni (1/2071).

öltözve in (3)

...de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve (16/127).
őltözve (6/72), őltőzve (12/655).

öltözvén Ö: fel~.

ölvén Ö: meg~.

ömlik i (1)

Téntát ettem, ne tsufolódjon Tiszt[eletes] Mest[er] Uram, ts[ak] a' pofámra ömlött (9/257).

ömölve Ö: el~.

őnagysága fn (8)

De oda kint jár a' folyosón Fegyverneki Ur Ő Nagysága (1/387). Oda be kuttog ő Nagysága, várja a jó szerentsét a' fenekére (1/1969).
ő Nagyságánál (1/3317), ő Nagyságától (1/1350, 1625), ő Nagyságának (1/1095, 1317), ő Nagyságával (1/1329).

őnála hsz (1)

Óh alatsony lelkű Betrieger! óh Serteperti a'ki eggy pénzzel se vagy jobb ő nála, Gróf Fegyvernekiről mit mondjak? (1/3372)

őneki hsz (9)

...ezért én ő neki eggy fein tajték pipát adtam, mellyet hajdan eggy aranyon vettem (1/468). Ö neki valóba jó szive van (1/1637). Meglátvánn Elizát, elhajítja a Zabszárakat, s fut elibe őneki (12/26). A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiábálna az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten, könyörögj ö néki, mint más vizbe fuldokló szentek (1/2927).
őneki (2/1480), Őneki (1/2127), ő neki (1/1355), ő néki (10/122, 13/600).

önként hsz (2)

Én most magam önként fel vállalom (1/1194). Te tán azt gondolod, hogy a' haragból és a' Bosszú állásból tsirádzik a' Szerelem? A' Szerelem a' mi szívünkb[e] eggy önként való Indúlat (5/311).

önnön nm (4)

Mind azok tsak pompás hangok 's ketsegtető álmodozások, mellyeket a' Könyvek között henyélő Ország lezsákjai koholtak, hogy a' magunknak tettzéssel élhessenek önnön hasznokra (1/1775).
önnön (1/1770, 2000, 2035).

önnönmaga nm (11)

Te a' te károdat kívántad: ő néked azt óhajtja, a'mit önnön magának (7/177).
önnön maga (1/1079, 1536, 2224), önnön magadnak (7/968), önnön magának (1/1476, 7/1299, 1326), önnön magoknak (1/2267), önnön magadhoz (10/35), önnön magamtól (7/352).

önszeretet fn (1)

A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnok találmányi; mellyek az önn szeretetnek leseket hánynak a' magok előmenetelekre (1/1127).

önt i (6)

A' Gróf tüzbe vólt egésszen, 's az a' félész még olajat öntött reá, házának meg gyaláztatását emlegette (1/3367). A' Te mérészséged bátorságót őnt én belém (12/367). Óh az ő jó szive, melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a betűkbe (1/3103).
önt (15/826), Fog önteni (12/155). - öntöttek v[oln]a (9/357).
Ik: ki~.

öntő Ö: félfel~, jégeső~.

öntöz i (1)

Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz, Nyájakkal és Pásztorokkal beszórva (12/13).

őr fn (2)

Távolról a' Gőrőg Tábor: Ennek őrjei külömb Hellyeken (12/339). Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait (1/978).

őrá ~ őreá hsz (3)

...nem szegény jámbor ember a', hanem Ispionnak kell annak lenni, mert ő rá egész világ farkas szemmel néz (1/1966). Várjuk meg, és pihenjünk meg: nékem ő reá nagy szükségem van (12/246). Én mindeneket boldogitva hagynék el: ah egyedül tsak ő reá nézve marad itt az én vitézségemnek gyászos Nyomdoka (12/594).

őrajta hsz (2)

Irtódzik az e[mbe]ri társaságtól, maga setét elmélkedésivel hizik: az ólta más világb[a] szaladta[m] v[oln]a tőle, de tudom, h[ogy] [na]gy azö rajta esett szerencsétlenség (9/376). Hát mitsoda Jussod van néked ő rajta? (12/994)

őrálló fn (1)

A' mi Bátorságunknak őrállói ezek a' Seregek, a' mellyektől félsz (12/43).

ördög fn (74)

Majd azt gondolja az ördög, h[ogy] Antal valami házi ördög, n[em] bántja (9/225-6). - ...hogy eszembe nem jut - ennye - no - mi az ördög (1/ 1248). Ördög vigye el a' Kend Frantziáit Lázár! (16/ 524) - Hohá szép betsülete van itt a'mi Nagyságos Urunknál az ollyan ördögökkel tzimborázó Spionnak (1/1320). Hanem nem látta é Kegyelmed azt az Olaszt, hogy el ment vólna erre a' kutyáival, nékem őtet ha ördögbe lessz is fel kell keresnem (1/ 1805). Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled (1/877). - ...zördeg tugya ezis hozánkjár másik is hozánkjár (16/29).
ördög (1/717, 1243, 1743, 2219, 2313, 9/159, 185, 213, 216, 234, 259, 296, 297, 3052, 307, 313, 680, 705, 717, 721, 722, 818, 15/118, 772, 780, 959, 974, 980, 16/512, 1121), Ördög (1/2170, 2264, 2750, 3301, 4/67, 9/431, 16/206), őrdög (8/169), őrdőg (1/ 704), örthög (9/21), szerteg (15/982), szertig (15/ 975), zördök (15/781), zörtök (15/773), ördögök (1/ 3159, 9/194, 16/618, 1012), őrdőgők (9/54), ördöge (9/220, 289, 341), ördögöt (1/1325, 9/168, 271, 432, 15/777), ördögöket (9/278), ördögének (9/190), ördögb[en] (1/1948), ördögbe (15/977), ördögön (9/ 680), ördögtöl (9/236), ördögöktöl (9/429), Ördöggel (1/3239).

ördögi mn (1)

Bone Deus! hát hiszem a' Melt[óságos] Ur sem gyim gyom, Hogy lehetett mégis ily ördögi lim lom (9/78).

ördögnevetve in (1)

Azsután lattam azs Istállóbul mikor nagy ördögnevetve el mentek (9/49).

ördögpor fn (1)

Háromszor most ördög port hintek, ezekre a' portékákra, a' [me]llyikről le n[em] megy, a' fábrikhálta a' khisirteteth (9/655).

ördögporszag fn (1)

Lássa, az Pökhölb[e] szökött, [me]g érzette az ördög por szagot (9/697).

ördögtördelve mn (1)

Tám Lucifert hozzák. Ördögtördelve pofozzák (9/711).

ördögütő in (1)

...itt van a' kotsija la a' kert alatt, ott sugdos azszsal azs ördög ütö Fabiannal (9/701).

ördöngös mn/fn (2)

I. mn Kivált az a' másik az a Jég eső öntő Dömötör, a' kit most vive el innen Dorómó, mindjárt ördöngös verssel áll elő (1/3299).
II. fn Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek... Ördöngösöknek Melancholi[cusoknak] (14/123).

őreá l. őrá

öreg mn/fn (30)

I. mn Én öreg ember vónék hogy már; de Isten láttya lelkemet izibe eljárnám rajta még most is a Kállai kettőt (15/589). Hanem én az öreg Urhoz akarok bé menni, mellyik szobába udvarolhatok? (15/62) - Egy öreg 'Soltárt instálok Mélt[óságos] Uram! (9/285)
öreg (7/1128, 9/47, 53, 57, 65, 292, 13/5, 15/15, 19, 41, 64, 101, 313, 718, 948, 1035, 16/283), Öreg (1/ 3015, 15/4, 51, 1009), őreg (12/293), örek (15/384).
II. fn Esmerem az Öregek' természetét (1/2978). ÖREG, ENNEK AZ ATYJA (8/64).
öregnek (9/761), eregnek (16/65).

öreganya fn (1)

...a' sok szó beszéd közbe, majd elis felejtkezem az öreg anyátokrol hát az él é vagy hal az Istenadta? (16/1114)

öregasszony fn (1)

...naturaliter az öreg Asszony sokat benn ül, sokat alszik (16/399).

öregbedik i (1)

Ha újonnan engem kér, hogy én maradjak ezen Partonn hijjába fog öregbedni a' mi Gyötrelmünk (10/763).

öregbít i (1)

Ha abból semmi sem lessz a' Nemes Magyar Rendekhez folyamodom, állhatatosan bizván benne, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek képei, elő segéllenek ezen munkámba, melly ditső Nemzetemnek ditsöségét öregbiti (1/1520).

öregbül i (1)

's Ezt a' ditséretet a' te elmédnek köszönik, a kitől öregbűl a' szépség (1/1698).

őriz i (7)

...más kergesse a' Farkasokat és lopókat 's őrizze az én kővel kerített aklaimat (7/819). Isten örizzen! (16/581)
őriz (12/130); örzik (6/40). - őrizz (8/211), őrizze (7/821), Őrizzétek (10/437).
Ik: meg~.

őrizet fn (4)

...az erdőn által keresvén eggy üszőmet, a' melly már harmadnap ólta a' tsordán kívül bolyongott minden őrizet nélkül (13/571).
örizet (1/1920), őrizetére (7/496), Őrizetről (6/138).

őriző l. őrző

őriztet i (1)

Hogy fel nem kisirtetett a' Hajdúkkal, hanem az emberség törvényjére tekintvén, itt őríztett velek (1/2639).

őrjöngve in (1)

...midőn ő égvén, őröngve bújdoklott a' vadon Erdőkben (7/258).

örmény fn (1)

De Akhilles a' Törököt A' Rátzot, Örményt, Görögöt Ki ágyúzá Trójából (1/2492).

őróla hsz (5)

...megkoronázni a' Virtust, le venni ő rolla azt a' gyalázatos fátyolt, a'melly őtet beárnyékozza, az' a' Győnyőrűség a'mellyet éreznek az Istenek az Égben (12/169). Éppen őrolla akarok Sándornak beszélleni (12/408).
ő róla (1/2573, 10/760), ő rolla (12/804).

örök mn (7)

Ha a' Poéták 's más Irók halhatatlanná teszik az ő munkáikban a' Nagy embereket: az ö munkájuknak is halhatatlanok[na]k kell lenni, és annál fogva saját neveknek is örök emlékezetet szereznek (1/ 1442). Ah. Likomédes nem jól esmérsz engemet. Én? - Örök Istenek! (6/125)
örök (7/19, 1516), Örök (1/2615, 9/501), örökök (9/471).

örökké hsz (4)

Őrőkké Pásztor fogsz lenni Ha az Ország' Dolgárol: Tanuságot kivánsz venni Egy szép ortszátol (12/ 490). Az igaz is Istené légyen a' ditsőség örökké Amen (1/2866).
örökké (1/2311), őrőkké (2/1485).
Ö: mind~.

örökkévalóság fn (2)

...a' te tökélletes szivedb[e] tévén le m[inde]n bóldogságomat, óh a' te nemednek egyetlen egye! El vitted ezt magaddal az örökké v[aló]ságba (9/543).
örökké valóságra (16/590).

örökös1 mn (10)

E' rongyos Kis Kajibában minékűnk Lessz őrőkős Nyugalmunk, Menedékünk (12/88). Lázár nem hagyta el örökösen a' Karnyónét (16/910).
örökös (1/1135, 3030, 7/533, 572, 1014, 9/461, 533, 13/23).

örökös2 fn (3)

Ugy tartják, hogy a' Törvényes Őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/49).
őrőkőse (12/159, 287).

örökre hsz (7)

...megvan a' fatalis kötél fonva, melly az én boldogságomat örökre ah örökre meg fojtsa (15/819)
örökre (4/28, 49, 162, 15/881), őrőkre (2/1409).

örökség fn (1)

Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2983).

őröl i (0+1)

Pófoknak a' Gazdának mondjátok meg hogy méressen örleni való tiszta búzát (15/125).

öröm fn (52)

Óh melly édes őrőm az énnekem, hogy láthatlak édes Barátom (1/1983). A' vidámság, az örőm, 's a' vigasság nem mindég a' nevetésben áll (1/383). Tántzolgatnak Az örömök Öszve kaptsoltt Karral vigan mulatnak (1/210). Óh az én vénségemnek bóldog napjai! millyen örömmel fojtok ti ezután, m[ert] én atya lettem (9/772). Óh melly édes gyönyörűséggel tölt el ez a' kevés időm: az öröm nectárja habzik szivembe (1/260).
öröm (5/154, 7/761), Öröm (1/178, 1583), őröm (2/ 1372, 12/301), Őrőm (12/89, 321), öröm' (5/546), Őrőm' (12/237), örömök (1/237), Őrőmőm (12/ 792), örömei (7/1524), örömöt (1/256, 7/1552), örömet (1/161), örőmet (9/757), örömét (9/804), öröműnket (9/828), örömnek (9/830), Örömnek (1/ 1701, 12/629), örömb[e] (16/1189), őrőmbe (12/97, 265), örömembe (1/397, 4/26), örömébe (1/3085, 15/775), őrőmébe (8/38), örömünkb[e] (9/826), örömömre (1/3126), örömére (1/3070), örömétől (1/2260), örömmel (1/199, 2127, 2266, 2268, 7/193, 495, 872, 9/479, 11/92, 13/64, 743, 16/811), őrőmmel (12/506).

örömest hsz (16)

De félre tévén a' tréfát, az egész dolog ara megy ki hogy én örömest elszeretném venni Karnyóné Aszszonyomat (16/379). Mennyivel örömestebb mennék el véled! (13/309)
örömest (1/2397, 2575, 2815, 7/214, 318, 423, 11842, 1436, 1363, 16/593), Örömest (7/456), örömöst (7/1013), örömestebb (7/655).

örömkönny fn (1)

...a' Késő Maradék az én munkámra örömkönnyeket hullatván gr.[óf] Fegyverneki Mártonról 's az ő érdeméről háládatosan fog emlékezni (1/1444).

örömóra fn (1)

Soha nem jőnek többé vissza szivem' őrőm orái (2/1410).

örül i (22+3)

Ti pedig örűljetek és tapsoljatok (9/837). Hidje el, az én Nemes szivem örűl a jótétemények[ne]k, 's gyönyörködik az ügye fogyottak védelmében (1/ 1549). A[lá]zatos szolgája az Urnak örülök hogy ismét van szerentsém tisztelni (15/530).
örül (1/577), örűl (1/167, 172, 575, 2722, 7/1360), örülök (15/46, 470, 16/853, 1186), Örülök (1/455, 15/74), őrűlök (2/1527), örülsz (9/314), örűlni fog (7/424), fog örűlni (1/2384). - örülj (13/458), örüllyön (7/325, 327). - örülni (1/314), Örülni (5/ 144); örülnöm (1/2451).

örülhet i (1)

Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/581).

őrült mn (1)

Mitsoda bolond ember Kend, hallja Kend, részeg kend vagy, őrültt? (1/3310)

örülvén in (1)

...és annakutánna mintegy örűlvén a'győzedelmen, büszke mosolygás villámlott ki tekintetén (7/696).

örvend i (7)

Ah! álázatos szolgája az Ur[na]k örvendek, hogy tisztelhetem az Urat és pedig vidám ortzával (16/170).
örvendek (1/396, 594, 1554, 10/74), örvendeni fogok (1/3158). - őrvend[jen] (12/907).

örvendetes mn (2)

Ez a' történet nekünk olly kedves volt olly örvendetes, mint a' millyen szomoru a' Frantziák[na]k (16/ 1106).
örvendetes (16/463).

örvendezés fn (2)

...most pedig ki magyarázhatatlan örvendezéssel örvendek, és ts[ak] n[em] meg reped a' szivem örömembe (1/396).
örvendezésére (16/788).

örvendhet i (1)

Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a' ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2291)

örvény fn (2)

...olly veszedelmek örvényébe merültt, a' mellybe mind magával, mind őtet ohajtó fiával jót tehetetlen (1/1113). Mind ezek meg tartják a' nyomási törvényt Eggymáshoz vonúlván kerengik az örvényt (1/364).

őrző fn (8)

Elveti a' Kardot, mellyet az Örzők felvesznek, és elmegy azok között (10/459). - ...az ő saját haja ezer tsomókba vólt a' fához köttetve, és az ő szép öve, melly szűz kebelének vólt az előtt őrzője, segítője vólt ennek (7/1032).
őrizője (13/190), Őriző[id] (12/305), Őrzőket (9/ 150), Őrzőit (12/482), Őrizőkkel (10/438), Örizőkkel (10/422).

őrzőangyal fn (1)

Ugy tetszik, mintha az én megjelentt örzö angyalomat látnám a' kis aszonban (15/835).

ős fn (15)

Nagyon el kellett hát a' mai Gavalléroknak Ditső Öseiktől fajulni (1/2266). Óh Magyar Őseink! nézzétek főldünket (1/2439).
Ösök (16/1010), Ösöm (1/1409, 1453), Őseim (1/ 1394), Őseitek (1/2391), Ősőket (12/69), Őseit (7/ 825, 829), Ösének (1/1088), öseimnek (16/1200), Öseinek (1/1475, 2272), Öseinkről (1/1436).

ösvény fn (1)

És énis veled jártam szíves vezetőd lévén a' követses Ösvényenn (5/66).

őszi mn (1)

...a' [ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot, 's ketsegtető álmodozásait széljel repiti; mint őszi fergetek a' fák haldokló leveleit (9/508).

össze Ö: mind~.

összeadván in (1)

Két hatalmas ellenség öszveadván magát, mit nem tsinálhat? (7/1006)

összeborul i (1)

Édes Atyám! ah! (:öszve borul[na]k:) (9/776).

összeconiugal l. összekonjugál

összecsap i (0+1)

...az én Szívemnek bosszújára szállok ki eggy nagy Probára, Gyávasággal szidalmaztatván: és hogy alávaló ne légyek, háládatlanná tészem magamat. (öszve akarván tsapni) (10/739).

összecsinált in (1)

De ne félj te semmitis, ő szeret, és hogy jobban szeressen, imé eggy ámbróziával, mézzel, ürömmel, nectárral, [h] nepenthével öszve tsinált golyobist teszek pisztolomb[a] (8/149).

összedörgölés fn (1)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe, 's A' hideg szél fujja szorja a' szemébe. Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/2459).

összedúl i (1)

A házamba' mindent fel kutattak, irásaimat öszve dúlták (1/3261).

összeég i (1)

...azonnal a' hadi bosszúk között öszve égnek a' Városok, 's le omlanak a' Tartományok (11/95).

összeegyesít i (1)

Ki tudja, hogy valamikor a' jóltévő ég nem vét, nem eggyesít é öszve bennünket? (13/519)

összeelegyedik i (2)

Óh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja! (13/219) - Talám még akkor nem forgottak olly gyakran a' Városiak az erdőkön, és a' mezőkön; sem a'mi mezőségi Leánykáink nem szoktak olly gyakran menni a' Városba; már most öszve elegyedtek a' fajok és az erkőltsök (7/722).

összeesküszik i (2)

Hát miért esküszik öszve az egész Ég én ellenem az egész Pokol? (10/980)
esküszik öszve (10/697).

összefagy i (1)

Ah, nekem őszve fagy Szivem! (12/732)

összefogózik i (1)

egyszerre felugranak és öszvefogóznak. Karnyó Karnyónéval, Lipittlotty Tipptoppal, Boris Lázárral, Samu Kuruzsal (16/1168).

összeforgat i (1)

Adjátok vissza őtet Orlándónak, vagy én meg bosszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom. Öszve forgatom annak minden kerekségeit, a' világból eggy széllyelhányt omladékot tsinálok (13/730).

összegúzsolva in (1)

...és az ő kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga a' fa is adott ő ellene kötelékeket, mert hajlós ágait öszvegúzsolva tartotta (7/1034).

összegyűjt i (2)

Szűnjék legalább eggy kitsinyt, míg én az Embereket összvegyűjtöm: rám bízd magadat (10/452).
gyüjtött öszve (1/3073).

összehadar i (1)

...az ő szép és édes szájának ajakait a' megtsípett ortzához vitte, és kellemetes mormogással hadart öszve nem tudom mi verseket (7/376).

összehord i (1)

...nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó itt izgágáskodott ugyszolván, ihon a' Kanakúz megtalálta loditani; mert az annyát, mindenét öszsze horta, össze szidta (15/277).

összehoz i (1)

Öszve hoz tán még Szent Egyed Hogy fejed ölemb[e] tegyed (16/725).

összehúz i (1)

...én ezt a' festést úgy gondoltam, hogy ez eggy szánakozásra méltó embert mutat, a' kit a' Köszvény húzott öszve (1/295).

összeillegtet i (1)

...most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte, és a' színeket öszve illegtette (7/695).

összejár i (3)

Én Kedves Kis Asszonka a' külsö országokat összejártam (15/540).
összejártam (15/174), összvejártam (15/913).

összejön i (1)

A' Lipittlotty Urral nem jött öszve valahol az Ur (16/311).

összejövési mn (1)

Pá, Uram philosophusom, pá! hát ez a' kis Isten Úrfi? - no már e' rendes öszve jövési aspectus, velem eggyütt háromszegű fény leve (8/156).

összekapcsolt in (1)

Az örömök Öszve kaptsoltt Karral vigan mulatnak (1/211).

összekelvén in (1)

Az ur tsak mindég rá vesz engem a' szeretetre, az urert mindent megteszek az Asszonynál; de annak a' lessz a' jutalma, hogy az ur a' mi Asszonyunkkal öszve kelvén meg fog meg is tartozik vetni (16/393).

összekonjugál i (1)

No tsak denique mind addig addig hogy az Isten tsak ugyan össze coniugalta öket (15/1041).

összeköt i (1)

A' mit a halál elszaggat, te szerelem, öszveszorítod azt; te békességnek kedvellője, ő hadnak; 's az ő triumfusin triumfálsz és uralkodol: és mikor két szép Lelket öszvekötsz és körűl fogsz, olly hasonlóvá teszed az éghez a' főldet, hogy benne lakni szerettsz, és nem sajnállasz (7/1511).

összeköttetik i (1)

...és lássa [me]g akkor a' Világ, hogy eggy magos érzésekhez szokott Lélekbenn mint köttetik öszve a' Tisztesség, és a' Szépség (5/440).

összekötve in (1)

Azután nézd tsak sorjába e' gazdag értznek apró darabjait, melly parányi szemekkel vagynak öszvekötve (13/526).

összenőtt in (1)

...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1577).

összeölelkezve in (1)

...és bizonyossá lévén Amintás az ő Nimfájának szerelméről; és látván, hogy azzal eggyütt van, és öszve ölelkezve, a'ki a' szerelemnek szolgája, ezt magától gondolja el (7/1618).

összeötlik i (1)

De az az óhjaj, a' melly olly keserűen jött ki az ő szívéből, öszveötlött az ő kedves Silviájának Lelkével (7/1612).

összepakol i (1)

Már az udvarb[ól] m[in]d el akarnak futni ide a'zőld halmi majorba, már pakolnak is öszve mindent (9/427).

összereped i (1)

Miért titkoltad édes Atyád előtt magadat Kegyetlen - Szerelmes gyermekem - Jaj n[em] birok magammal! - Jaj öszve reped a' Szivem! (9/775)

összesúg i (1)

Szette vettét, tám öszve súgtak Nagyságtok! (1/ 1268)

összeszed i (2+1)

Nagyságos Uram, hol tudta azt a' sok könyvet öszve szedni? (1/598)
öszve szedi (1/381). - szedj öszve (9/497).

összeszedve in (1)

...de minthogy még hajainak eggy része vólt öszveszedve, a' más' része szanaszét vólt, egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott (7/706).

összeszid i (1)

...mert az annyát, mindenét öszsze horta, össze szidta ugy é ugy volt Kanakúz? (15/277)

összeszorít i (1)

A' mit a halál elszaggat, te szerelem, öszveszorítod azt (7/1509).

összeszűr i (1)

Tudja é az Asszony, hogy ö azzal a' mézes mázos Tipptoppal nagyon összve szürte a' levet (16/557).

összetalál i (1)

...én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztito Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1062).

összetalálkozván in (1)

SZÁSZLAKI (:öszvetalálkozván a' Tisztessel:) Asszolgája az Urnak (15/469).

összetép i (1)

Kedvesem! jaj, öszve ne tépd gyenge szivemet, melly eddig a' tiédtől tanúltt tűrni (1/1595).

összetépett in (1)

Láttam hogy tépte és szaggatta széllyel őtet, hogy iszonyú eledelévé tégye az ő Éhségének, és hogy annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/33).

összetesz i (1)

Távozz a' tanúlt fülek[ne]k rongyon gyült rongy munkád árt Ne tedd öszve Éneissel ne a' nyomorúlt Kádárt (1/2525).

összetör i (1)

A ti Jarmatokat az igaz őszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem (12/580).

összeütközvén in (1)

Már a' leg keservesebb képzelődések öszve ütközvén szivemben bús hánykolódások tsatáznak felettem (1/1837).

összevér i (1)

...mikor osztán már közel vóltunk a' forráshoz, imé hallunk eggy asszonyi jajgatást, és eggyszerre meglátjuk Dafnét, ki kezeit verte öszve; a'ki mihelyt minket meglátott. elsikójtotta magát (7/1024).

összevész i (1)

Hogy a' Varjak' a' Hollókkal vesszenek öszve a' szemén annak a' pimasz seggből esett sohonnainak (1/2173).

összevét i (2)

MÚSAI Szeretem látni, mit irtál neki. TEMPEFŐI Ezzel vesd majd öszve az övét, és bámúlj az ö elméjén (1/3203). Ki tudja, hogy valamikor a' jóltévő ég nem vét, nem eggyesít é öszve bennünket? (13/518)

ösztön fn (1)

Kend az emberségnek minden ösztöneit feláldozta a' Mammon[na]k, a' mellynek oltárára szüntelen tüzel a' Kend telhetetlen szivében (1/2693).

ösztönöz i (1)

...jóllehet azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem, és szemérem (7/400).

ösztönöztet i (1)

De minthogy a' prédákból ki fogyasztottam az én születtem Főldemet, új munkáknak kivánságától ösztönöztettem ide (11/74).

őszült in (1)

Szuvarov - ama hadban öszült vezér, ki tsak a Szótárokbol esméri a' félelmet (16/1104).

öt szn (12)

Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba (1/2001). - ...2kor ebédel 5ig (1/2237).
öt (15/222), őt (1/2010), 5 (1/cím, 9/20, 108, 122, 15/220, 282, 623, 16/1210).
Ö: négy~, negyven~, huszon~.

ötezer Ö: huszon~.

öthat szn (2)

Ő hallván, hogy Magyar Országba, abba a' nagy tartományba alig van öt, hat Typographus, igy okoskodott (1/89).
öt, hat (1/119).

ötlik i (1)

De Barátom, eggy gondolat ötle elmémbe, még eggy szerentsét próbáljunk (1/2123).
Ö: össze~.

ötödév fn (1)

SÁNDOR Kinek hivnak? AMINTAS Amintásnak. SÁNDOR Hát az Atyádat? AMINTAS Altzeusnak. SÁNDOR Él még? AMINTAS Nem: őtődévi maradtam el tőlle (12/112).

ötödik szn/fn (25)

I. szn Ötödik jelenés (15/178).
Ötödik (1/3218, 7/1518, 15/455, 1021, 16/265, 643), 5. (5/117, 486, 8/207), 5dik (16/811), V. (1/447, 1304, 2154, 2785, 3377, 6/137, 10/116, 667, 12/224, 574, 864), Vdik (9/166, 574).
II. fn Ötödik azt mondja: Szégyen, hogy sok szivet sebhet, keveset gyógyit (1/1249).
Ö: ezerhétszázkilencven~, tizen~.

őtőle hsz (8)

Én kéntelen vóltam ő tőlle elfutni, és magamat elrejteni előle (7/22). - ...és mond meg néki, hogy ő tőle semmi engem el nem vehet, hanemha a' Halál (10/105). Mondd meg, hogy őtet mint szerelmest fel sem veszem, hogy őtőle, mint haragostól nem félek (10/181).
ő tőle (10/723, 12/780), ő tölle (12/825), Ő tölle (12/ 816, 817).

ötszeres mn (1)

Szerentsés lettél barátom, hogy a' mit eggy Moecenásnak halálába el vesztettél, ötszeresen találtad fel annak maradékiban (1/2007).

ötven szn (3)

Vágjatok most 50ent rajta 's verjétek vasra (9/801).
50 (1/156, 1023).

ötvenkét szn (1)

30 exemplar tudom h[ogy] el kél, mert az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle (1/1049).

ötvenkilenc szn (1)

37 f.[orint] 59 xr. (16/97).

ötvös fn (1)

...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/522).

ötvösmunka fn (1)

Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja, ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokra megy (1/1502).

öv fn (2)

...az ő saját haja ezer tsomókba vólt a' fához köttetve, és az ő szép öve, melly szűz kebelének vólt az előtt őrzője, segítője vólt ennek (7/1031).
övvel (7/1464).
Ö: selyem~.

övé nm (9)

...ha ő enyím lenne is, én nem lennék övé (7/167). - ...áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel, ki nem hagyja el az Övéit a' mint maga meg igérte (1/2901).
övé (1/2289, 2320, 15/788, 972), övét (12/416), övére (1/3114).

övedző fn (2)

...legalább fegyverrel, elóltsam, vagy pedig ezzel az övvel, a' melly nem ok nélkül nem követte az ő édes Urának lebukását; hanem tsak azért maradt meg, hogy én bennem megbosszúllya, az én hóhérló keménységemet és az ő keserves halálát. Övedző, szerentsétlen Övedzője a' te szerentsétlenebb Uradnak, ne terheltess illy gyűlőlséges szálláson maradni, mert egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1467).

övék nm (1)

...a' jámbor Montánus óhajtaná unokáit látni, és illy édes óltalommal gyámolgatni vénségét, úgy, hogy saját akaratját, az övék szerént, fogja intézni (7/ 1563).

ővele hsz (9)

...az én Atyám, az ő ifjúi kívánságától vonattatván ott élt ő véle az ő virágzóbb esztendeiben (13/186). Igenis, hogy te tanítnád meg azon Választásra mellyet eggy Atyának tisztelése kíván hogy te az ő Mátkájának Érdemeit vetetnéd észre ő véle (6/117). Eddig is tudtál te ö vele birni: ne engedd nyilai alatt meg lágyulni szivedet, melly a Virtus mive (1/1591).
ővele (5/195), ő véle (4/106, 6/50, 7/60, 348, 13/24).

őz fn (2)

...tegnap bészennyeztem magamat, eggy gyors Őzet kergetvén a' vadászatba, a'mellyet tsak ugyan osztán utólértem, és megöltem (7/272).
Őzeket (7/350).

özön mn (1)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg (9/526).

özvegy mn/fn (6)

I. mn Az özvegy Karnyóné 's két szeleburdiak (16/cím). - ...óh elrepűlt Életem, melly sok özvegy éjszakákat, melly sok magános Napokat vesztegettem el hijjába (7/110).
II. fn És a' szegény özvegy marad özvegy mint eddig volt (16/588).
özvegy (16/586), özvegyek (16/634).

özvegyecske fn (1)

Már édes Lelketském, mi özvegyetskék tsak ollyan terminusotskával élünk, az Uratskák jobban tudhatják (16/151).