o1 fn (1)

o.) Ez a' Levél. Érthetetlenűl akart írni Csajkos, hogy annál derekasabbnak lásson (8/43).

o2 (lat) (3)

O! pocula, volo dicere, O! t[em]pora, o! mores! (9/ 142-3)

ó isz (10)

O ez nagyobb a' betegségnél - irtoztatóbb a' halálnál! (2/1406) - De ó drága Tökkolopy Úr Kit tisztelek itt előttem? (1/2360)
o (10/182, 270, 862), O (2/1394, 1429, 1451, 1467, 1481).
L. még óh.

ob (lat) (1)

...harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled, minthogy tenéked ob tenuem conditionem nints in posse hogy őtet excontentálhasd (1/2878).

óbester fn (2)

Lázár az Obester Ur most izent ide hogy azt a' kis Contoskát kifizeti (16/315).
Oberster (1/2005).

obszervál i (2)

Az urat már régólta observálják itt az udvaromb[a] (9/616). Esküszöl h[ogy] omnes leges A' mit a bőlts Facultás tesz, Observálsz és hív lész hozzá? (14/163)

obtingo fn (1)

...N.[emes] Betrieger Gottlieb Fridrik ide Pestre való Typographus Úr bizonyos Rigmusaidnak ki nyomtattatásáért obtingens 30 = harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled (1/2877).

óceán fn (4)

...ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát és a' tsillapúlt Otzeán tűkört tsinál a' Hegynek (5/11).
Otzeán' (13/23, 722), Ótzeán' (13/723).

Óceánus fn (1)

...eljött valahára az az idő, a' mellyb[e] a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/1093).

oculus (lat) (1)

Most ijjesz [me]g ho[m]o Ni quali oculo (9/716).

ócska mn (1)

Kevélyen viseli magát, félre vágván ótska Frantziás kalapját (1/2302).

ocsmány mn (5)

Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember (15/748). Nem vagyok én otsmány nem (7/615).
otsmány (1/1668, 3248), otsmányabb (7/629).

oda hsz (28)

Isten hozzád, Likóris, Isten hozzád, hadd menjek én most oda, a' hol engemet vár Medóró az ő Angélikájával (13/627). Azt el hiszem de nem oda tzéloztam, hanem azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/2203). - ...de ördög tépássza meg a' Kend haját oda a' pénzem! (1/2313) - Púff neked, ez is tsak oda megy ki (1/1269).
oda (1/3008, 3279, 5/9, 3612, 7/466, 485, 748, 867, 868, 871, 872, 883, 934, 1018, 1088, 1503, 8/167, 168, 9/45, 264, 320, 13/20, 15/367).
Ö: amoda.

odaad i (8)

egy nagy meszelyes poharat [me]gtölt borral s oda adja (1/661). - ...utoljára tsak a tizenkét inassa maratt, azt is odatta (1/707).
Oda adja (1/570, 1096), adja oda (8/195), odagya (1/709), oda atta (1/797). - Od' adjam (7/1028).

odaadat i (0+1)

Az az ók, a' miért azt kéred nem engedi odadatni vélem (7/1209).

odaáll i (1)

Ugy a' tatár vigyel, h[ogy] oda állottak a Papok (1/ 846).

odább hsz (1)

Odább, én az időt nem kívánom a' te véled való haszontalakodásbann (!) hijjába elvesztegetni (11/ 101).
L. még odébb!

odabe hsz (4)

Csak [ma]ga van senki sincs oda be la (9/609).
oda be (9/68), Oda be (1/1969), oda bé (1/1976).

odabeljebb hsz (1)

De - - - hová ment? Hiszem az elöbb hagytam ítt őtet. Majd oda bellyeb lész (12/242).

odafel hsz (1)

Majd megolvasom édes Leányom oda fel a' szobában, a' Pápa szemem is ott van (15/904).

odafutván in (1)

...mihelyt észrevettem az ő eszelős és gonosz feltételét kezemmel, oda futván, a' mint az ő bal szerentséje hozta, megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva (7/1448).

odahagy i (1)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat (13/129).

odahajlik i (1)

IROVÁNYI Oda hajlik. Éva súg (1/1205).

odaillik i (1)

Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy, be oda illenél N[agy] Iványi vitéznek (9/235).

odajön i (2)

Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte (16/ 253).
oda jön (7/644).

odaki hsz (3)

Mitsoda lárma az oda ki? (1/1295)
oda ki (8/219, 9/254).

odakinn hsz (1)

Antal tenéked oda kin kell állnod strássán, én idebe vigyázok (9/250).

odakint hsz (1)

De oda kint jár a' folyosón Gróf Fegyverneki Ur Ő Nagysága (1/386).

odale hsz (1)

Denique most az öreg Ur éppen odale van a' selyem bogaraknál (15/64).

odalesz i (3)

...ha elmegy Enéás, oda lessz egy vetélkedő Társam a' Királyságban (10/43).
oda lessz (1/2327). - oda lenne (16/716).

odamegy i (8+2)

TÖKKOLOPI oda megy a Grófhoz, súg (1/1266).
oda megy (1/713, 1237, 9/605), Oda megy (1/569, 839), odamentek (9/690). - oda menjen (7/844). - oda menni (7/460, 892).

odanéz i (1)

...szívem meg nem engedte, hogy oda nézzek, és őtet darabokra szakadva szemléljem (7/1455).

odatart i (2)

...a setit köpönyegű e[mbe]r oda tartotta az ujját (1/ 803).
oda tartotta (1/777).

odatoppan i (2)

a' hajdúk, oda toppannak (1/1892).
oda toppantunk (9/722).

odaugrik i (1)

Ugyan tsak meg akarám tudni mi dolog légyen az; oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom, hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a' bokrok közé (13/136).

odavaló mn (1)

De hol lesznek az oda való szekerek? a' Veres Toronynál? vagy hún? (8/185)

odavan i (10)

Uram irgalmazz oda vagyok oh jaj (:le döll:) (16/ 935). Jaj Uram a' mi Asszonyunk oda van az Ur ölte meg (16/956).
oda van (1/3335, 10/421), Oda van (1/2444), oda vagyok (9/319, 335, 15/822), Oda vagyok (1/1589, 15/858).

odavetődik i (1)

Én a bőlts Elpinus' Barlangjába akarok menni: ha még életbe van, aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján (7/ 1097).

odavezet i (3)

...azután megindúlt, és engemet oda vezetett, a'hol az a' meredek hegy van (7/1415). - ...az én triumfusom ám ez, és örűllyön, mikor láttya, hogy esméretes az ő győzedelme minden ide és kűlfőldi Pásztorok előtt, kiket a' szerentse oda vezet (7/329).
oda vezessem (7/1557).

odavisz i (5)

...igy osztán a királyfi h[ogy] meg meg meg kapta a gyürüt oda vitte a' király kis Asszonyhoz (1/807).
oda viszem (1/3008), odaviszi (1/798), oda vittem (7/1017), oda vitte (1/815).

odébb hsz (7)

(:egy falat a' szájába, mind a' két kezével az étket tartya, int, hogy odébb kell menni:) (2/1402).
odébb (2/1389, 1443, 1487, 1491, 1492), Odébb (2/ 1470).

L. még odább!

odi (lat) (1)

En quem semper odi (9/718).

Odisszea fn (1)

Od[ysseia] K. 299 (1/2812).

odvas mn (1)

...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát (5/9).

oeconomus l. ökonómus

offero (lat) (1)

...quod in nomine Jesu Christi a' Laicis Offertum est (1/2890).

óh ~ oh isz (296)

Kintsemtől távol 's egyedül Nem találok nyúgalomra, mert eggy éles tőr kinomra, Oh egek, szívembe ül (13/203). Oh ki bohó óh óh! (16/665) - Oh Édes Élet! Oh szerentsésitett napok (12/81). Óh ugyan miket beszéllett tenéked, mondd el és szentségtörésnek tartsd eggy szótskáját is el hagyni (1/3112). Óh Uram! Hozd el az én utolsó orámat (16/640).
L. még ó!

óhajt i (24)

...és a' jámbor Montánus óhajtaná unokáit látni (7/ 1561). Nem tagadom meg tőled, a' mit magam ohajtottam (1/171).
óhajt (13/197), óhajtok (11/104), ohajtasz (1/2519), ohajtunk (15/832), óhajtott (7/135); Ohajtom (1/ 132), óhajtom (7/1462), óhajtod (10/70, 13/376), óhajtja (5/135, 7/176, 7342, 735, 10/154, 599, 12/ 1047), Ohajtja (10/338), Óhajtja (13/743), ohajtottam (12/306), óhajtotta (13/581). - Óhajtottam vólna (7/1427).

óhajtás fn (2)

Én szivemből kivánom, virasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre, 's hallgassa meg az én titkos óhajtásaimat! (1/3060)
Óhajtásimat (5/332).

óhajtó in (2)

Nohát hol van az a' Te néki tettzeni óhajtó kívánságod? (7/939)
ohajtó (1/1114).

óhajtott in (3)

De hova ragadsz engemet nemes Tüz! várakozzatok ohajtott idők! (16/1217)
ohajtott (12/54), óhajtott (1/2830).

óhajtozva in (1)

Arról a' magzatról beszéll, a' mellyet én tinéktek ohajtozva annyiszor megjövendőltem (5/414).

óhajtván in (1)

Mind az Világ ohajtván Retzipéinket Isten gyanánt tekint minket (14/26).

ojjé isz (2)

Ojé! te élsz, Amintás már nem (7/1269).
ojje (16/581).

ok fn (43)

- 's hát mi lehet ennek az oka? (1/3271) - Valóba a' veszedelem nagy vólt, és méltó oka vólt néki az én halálomra gyanakodni (7/1234). - ...jól tudhatod hogy a' mi pénzetskénket a' Vallás gyüjtötte; annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt (1/2889). Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? (10/1032)
ok (7/997, 1464), Ok (10/276), ók (7/1208), okok (9/763), okom (1/2986, 7/441), okod (10/510, 553), Okod (10/966), oka (1/445, 629, 1709, 7/952, 1078, 1236, 10/287, 794, 953, 12/642, 14/40, 16/874), okot (1/931), okát (1/1908, 2199, 2/1403, 7/322, 359, 1004, 14/53, 56, 67, 73), okból (1/1459), okon (12/ 387, 498), okokon (1/3167), okáert (16/86), okaért (1/752).

okhe ~ okhec (cig) (2)

Okhe a' házsba, ott van Tiszt[eletes] Mesturammal la (9/59). De okhetz dilestare, mig észre vészem, ugy a pokolba vis, h[ogy] a' lábom sem iri a' főldet (9/ 244).

okos mn/fn (35)

I. mn Nem okos embernek való a' Könnyvekkel veszteni idejét (1/1158). Mindég okosabb hallgatni (13/609). - ...Minden Compániába szerentsés játztzó vólt, olly okosan tudott skártolni, hogy négy Tarók mellett megtartotta Bagátot (1/1147).
okos (1/1037, 1391, 2590, 2/1459, 5/123, 7/925, 1370, 8/189, 12/838, 15/168, 766), okhos (15/692), Okos (8/189, 190), okosok[na]k (1/412, 14/30), okossainak (1/490), okosan (1/942), okosabb (1/ 336, 1497, 1770, 10/126, 13/187, 16/1043), okosabbak (1/2607), okóssabbak[na]k (1/327), leg okosabb (1/1072), leg okosabbnak (1/71, 75).
II. fn Ne lármázz okos! (8/188)
okosok (1/1801), okosok[na]k (1/932).

okosabbodik i (1)

Én őtet hogy okosabbodjon, a' Német Gavallérok közzé vezettem eggy NobelBálba (1/499).

okoskodás fn (3)

Te az én hív Tanátsimat potomra veszed, és kitsúfolod az én Okoskodásimat? (7/216)
okoskodás (1/96), okoskodásokkal (7/1107).

okoskodik i (2)

Ne okoskodj, mert rá szoksz, azután kenyeret sem kapsz (8/199).
okoskodott (1/90).

okosodik i (2)

Uram okosodik a világ talam szaporodni fognak azok is, akik egy kopo árát n[em] sajnállanak 20. 30. könyvér adni (1/1055).
okosodik (1/1058).

okosság fn (1)

Az ő nagy volta. Az Igazság, az Illendőség, a Mások' Java, az Okosság, a' Kötelesség (12/451).
Ö: ész~.

okoz i (4)

Mi az, a' mit te nékem beszélsz? és mi okozta az ő halálát? (7/1280)

okoz (12/133); okozza (16/162), okozta (1/3334).

okozhat i (2)

Mi okozhatta tehát olly tsudálatos meg változásokat? (1/2019)
okozhatott vólna (13/97).

oktalan mn (1)

Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam, ha a ' te gondolatidhoz képest oktalanul szóllottam is (9/483).

oktatás fn (1)

Menj Angélika, menj; keress más Nimfát, a' kit szerentsésebben tanithass a' te oktatásidra (13/ 466).

oktató fn (1)

Egy tisztes Magyar Fő Hadnagyné az ő nevelője, oktatója és mindennapi barátnéja (15/613).

oláh fn (2)

...s utánnunk már tsak az Oláhokat, Törököket, 's Tzigányokat szemléljük (1/2093).
oláhok (1/2719).

olaj fn (1)

A' Gróf tüzbe vólt egésszen, 's az a' félész még olajat öntött reá, házának meg gyaláztatását emlegette (1/ 3367).

olasz mn/fn (14)

I. mn ...ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni, kezdik már követni az illyen érzékeny német és Olasz Gratziákat (15/551).
olasz (1/136, 559, 16/176), Olasz (15/509).
II. fn Hanem nem látta é Kegyelmed azt az Olaszt, hogy el ment vólna erre a' kutyáival (1/1804). Fordította olaszból (10/cím).
olasz (1/1787), Olasz (1/1812), Olaszt (1/1808), olaszból (7/cím, 12/cím, 13/cím), olasznál(1/1283).

Olaszország fn (2)

Eredj pur: kövesd a te Fátumodat. Keresd Olaszországot (10/499).
Olasz Ország (10/29).

olaszországi mn (1)

...az Igéretem, a' Tartozásom, a' Betsűletem, a' Hírem, minden az olaszországi Partokra hív engemet (10/475).

olaszos mn (1)

Ha tsak a' kert nem Ánglus, az épület nem olaszos, az einrigtung nem németes, a' Konyha és ebedlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/483).

olcsít i (1)

És azok is óltsitják az Adónak neve és képe (1/ 3149).

olcsó mn (3)

...mert perse, a' korom tsak oltsóbb mint a' búza (16/185).
óltson (9/89); leg óltsóbb (13/521).

old Ik: el~, fel~, le~, meg~.

oldal fn (12)

(más óldalra menvén) (6/72). És te gyermeklétedre nem félsz a' te gyenge oldaladat a' nehéz Puzdrával terhesiteni (11/75). - ...Tigrínó az én hüséges kutyám, melly soha az én óldalamtól se hegyen se tserén el nem válik, hírtelen tsak meg áll (13/133).
oldalam (13/29), óldalom (1/1206), óldaladat (13/ 303), oldalon (1/2169), óldalról (7/935, 10/8), oldalánál (6/73), óldalához (13/578), oldalodnak (13/ 658).

oldalszoba fn (1)

Én pedig oly tzéllal egyik nemzet között sem forgolódtam, megtanított engem ez az oldal Szoba, mellybe válogatott Könyveim vagynak (15/487).

oldatik Ik: el~.

oldott Ö: meg~.

oldoz Ik: meg~.

oldozgat Ik: meg~.

oldozkodik Ik: ki~.

oldva Ö: ki~.

olló fn (1)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, ollók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1287).

olt Ik: el~.

ólta nu (2)

Két esztendő olta egy mosojodását sem v[ol]t szerentsém látni (9/370).
ólta (13/570).
Ö: az~, mi~, rég~.

oltalmaz i (9+1)

Az én Ellenségem: (pur) ha kivánod, hogy Aráspész a' Lesektől őtet óltalmazza (10/548). - ...akkor oltalmaztam az én Királyom Ditsőségét, nem a' te Életedet (10/720).
oltalmazod (10/742), óltalmazza (7/1289, 10/550), oltalmazák (1/2482), óltalmazta (7/1037). - Oltalmazd (10/50), Óltalmazd (10/882). - óltalmazni (10/368).

oltalmazás fn (2)

Már a' Járbás' óltalmazására a' Mórok Serege ezen Kőfalakhoz jött (10/902).
Oltalmazásomb[a] (10/1040).

oltalmazhat i (1)

A[z] Istenek még engem oltalmazhatnak! (2/1476)

oltalmazó mn/fn (2)

I. mn Ma törékeny a' tsupra Vidd a' gazra vidd a' zsupra E' lessz oltalmazó vár és Citadella (8/236).
II. fn Enéás rántson Kardot az ő oltalmazója ellen? (10/724)

oltalom fn (10)

...Afrika volt tenéked oltalmad és védelmed (10/ 134). - ...és a' jámbor Montánus óhajtaná unokáit látni, és illy édes óltalommal gyámolgatni vénségét (7/1562).
oltalmat (12/986), óltalmamat (1/2131, 10/661), óltalmadat (10/374), Oltalmadba (10/243), oltalmára (5/326, 12/520), óltalmadért (13/289).

oltár fn (7)

Amor megrántja az óltárnál hátúl az Esmeretlent (8/29). Nesze tedd le a' vallás szent oltára előtt, a' mellyből tsergedez az Ég áldása a földekre (1/ 2152).
óltára (8/17), óltárai (7/833), Oltáritokat (10/978), oltárón (8/82), oltárára (1/2694).
Ö: arany~.

oltatik Ik: el~.

olvad i (1)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly dagadt lévén a' nedvességektől, mikor a' Fagy rohanó Patakká olvad, Erdőket, Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával és Tartalékja nintsen (10/388).

olvadt Ö: el~.

olvas i (37+4)

A' Kis Asszony a' maga szobájába... eggy kis asztalotska mellett olvas és ir (1/ 25). A' Báró Urnak igen szép verseket olvastam Voltér Henriássából (1/ 401). SZERELEM!... Te tanítod meg a' legparasztosabb elméknek azokat a' tsudálatos dolgokat olvasni, mellyeket szerelmes betűkkel írtt tulajdon kezed a' más szemeiben (7/ 971).
olvas (1/31, 261, 8/40, 9/652), Olvas (1/28, 8/219), olvasok (1/348, 8/218), olvastam (8/174), olvasott (1/3023, 3051); olvasom (16/1196), olvassa (1/312, 581, 2870, 8/40, 15/903, 962, 994), Olvassa (1/573, 3107, 3204, 15/988), olvassuk (1/1153), olvastam (7/263), olvastad (1/2523), olvasta (1/278, 559), olvastuk (1/2874), olvasták (1/2268). - olvasná (1/3120). - olvasson (1/2258); Olvasd (1/3100, 10/688), olvassák (7/979). - olvasni (1/341, 2860, 8/45).
Ik: el~, fel~, meg~.

olvasás fn (3)

...mert a játékok a' szivet jobbá, az elmét nemesebbé s a' gustust finumabbá teszik, ezt én mind tsupa olvasás közben is érzem (15/89).
olvasásban (15/60), olvasásával (1/613).
Ö: levél~.

olvasgat i (1)

Mikor pedig rá ér olvasgat, én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem (15/569).

olvashat i (2)

No már megint Tengeri, az én Gavalléri gustusomnak már fáj az innye: 's többet nem olvashatok belőle (1/587).
olvashatja (1/2260)

olvasó fn (1)

Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2282).

olvaszt Ik: el~, meg~.

oly nm (147)

O szeretnél te úgy a' mint én téged szeretlek, nem lennél ugy oly békességbe (2/1482). Oh ha én olly boldog Órát nyerhetnék életemből mellybe ki mutathatnám, melly érzékeny az én szivem az ő tisztelésére! (1/29) - ...nem is szednek a' méhek eggy virágról is olly édes mézet, mint a' millyet én szedtem akkor azokról az eleven rózsákról (7/397). - ...de hamarább rá mehetnék eggy Tinónak eggy Medvének eggy Tigrisnek meg szelídítésére, minteggy eggyűgyű Leánynak, eggy olly ostoba mint szép Leánynak, ki még azt sem veszi észre, melly tüzesek, 's melly élesek az ő szépségének fegyverei (7/658). Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok; Hogy légyen általatok Diszesebb valahára (12/561). - ...az Asszony akar engem vádolni és az által érdemtelenné tészi magát arra hogy én szerettem még pedig ollyigen szerettem, mint most (16/517). No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak (1/2258).
Ö: szint~.

olyan nm (174)

...no nem nyugszom addig, mig ojjan Mátkára n[em] kapok h[ogy] ojjan fejér legyen az ortzája mint ez a hó (1/680-1). No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához, 's baltával vágták meg (1/1278). - ...az én megszerelmesedett Szívem előtt, a' millyen gyülőltt vagy te, ő ollyan kedves (5/287). - ...én az asszonyt szeretem, tsak azt sajnállom, hogy ily félig meddig való öltözetbe van ollyan félig meddig szerentsém tisztelni (16/122). Sok az ollyannak, mint az Úr (1/2643).
Ö: amolyan, ilyen-~.

olyanformán hsz (1)

Én őtet amott amott a' Város mellett találtam... egésszen ollyan formán andalogni, hogy tulajdon magával láttzott szerelmeskedni (7/688).

olyas nm (4)

Az Isten ne adja, hogy valaha ollyast tselekedjek, a' mi néki kedve ellen légyen (7/903).
olyas (15/139), ollyas (1/3358), ollyast (7/599).

olyasvalami nm (1)

...de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét (7/427).

olyatén nm (12)

Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba, mellyeket mi Magyarok nemes [me]g vetéssel fogadunk (1/1559). - ...ők sem a' közönséges pénzét a' Hazának, sem saját vagyonjokat nem fogják ollyaténra vesztegetni (1/1523).
ollyatén (15/343), ollatén (15/330, 338, 348, 366, 372, 398, 421, 733, 739).

olyaténképpen hsz (1)

Ugyan is tettetvén, mintha eggy méh megtsípte volna az én alsó ajjakamat, kezdettem sírni ollyaténképpen, hogy azt az orvosságot, mellyet a'nyelvem nem kért, ábrázatom kérte (7/392).

olybá hsz (1)

Az Asszony[na]k a' Szoba Leánya hüségtelen és azt régen eszre vettem és nagyon sajnálom, mert olybá tartottam mintha magamat sértett volna meg (16/ 552).

olykor hsz (8)

...és ha színte az én látásom ollykor a' te ábrázatodtól meg fosztatik is, te rólad beszéllek, te rólad gondolkozom, és te általad élek (13/77). Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2409).
Olykor (12/172), ollykor (7/129, 324, 10/1034, 13/ 368), Ollykor (1/1077).

omladék fn (3)

Épületeknek bé erősödött omladéki (12/338). Öszve forgatom annak minden kerekségit, a' világból eggy széllyelhányt omladékot tsinálok, meg fosztom futásoktól a' tsillagokat, és a' napnak ki tépem minden súgárait (13/731).
omladékiba (10/1004).

omlás fn (1)

...azután megindúlt, és engemet oda vezetett, a'hol az a' meredek hegy van, és az omlásokon és a' kietlen kősziklákon, mert ott semmi út sints, hanem eggy meredekség sűllyed le eggy vőlgyben (7/1416).
Ö: le~, víz~.

omlik i (2)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg, mikor a' [me]g ritkult levegő ég a[nna]k terhe alatt le roskad (9/526).
Omoljatok (9/530).
Ik: ki~, le~.

omló mn (1)

És akkor meg tudtam győzni a' futásbann a' Szeleket, le tudtam verni a' Vadakat; és által tudtam menni az omló Patakokonn (6/154).

omnis (lat) (3)

...Annak kérdem okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium? (14/53)
omnes (14/161), omnium (14/56).

onnan hsz (14)

Hanem már most tsak azért esedezem, méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig, akkor nékem bizonyosan jön onnan hazúl levelem és pénzem is (1/1514). - ...azt szokták mondani, hogy a' ki oda nem viszen bizony nem is hoz az onnan (15/368).
onnan (1/87, 849, 1794, 3095, 5/165, 7/491, 493, 1249, 1580, 15/741), Onnan (8/176), onnán (1/ 2680).
Ö: amonnan.

onnét hsz (1)

Asszonyádnak pedig mond meg hogy én egy kevéssé fel fordulok Budára, mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyürűt váltok vele (16/474).

ontás Ö: vér~.

oper (ném) (1)

Lásd Pikko Comoco Oper (8/52).

Óperencia fn (1)

No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot (1/670).

Óperenciástenger fn (1)

El megy aszonyám az Operentias Tengerig (16/650).

ópium fn (2)

...Annak kérdi okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium (14/57).
opium (14/54).

óra fn (55)

(:ekkor az órájára néz:) (9/283). Te fél óra alatt légy itten (7/527). - ...a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/622). Eggy óra nem a' Világ (1/1899). - ...de el jön az a' boldog óra a' mellybenn örvendeni fogok én ujonnan lejendő birásán (1/3157). - ...minden órán várjuk őket ide (16/486). Óh Uram! Hozd el az én utolsó orámat (16/641). Az ora űt, most el kell nektek válni (2/ 1486).
óra (1/1469, 1917, 9/283, 16/1015) Óra (1/1724), ora (1/2443, 2622, 2/1496), órák (9/544), orák (1/70), órája (7/991), órái (15/851), órát (1/1748), Órát (1/29), orát (1/1901), órákat (13/503), Órákat (5/142), orákat (1/62), oráját (1/709), óráimat (1/ 36, 991), oráimat (1/311, 15/80), óráit (1/309, 614, 2241), orában (16/223), órába (1/1742), óráimba (1/201), oránn (1/2828), órára (16/999), orára (16/ 322, 796), órájára (1/2621), órától (1/1914), óráig (1/1933, 1959, 2239, 2641, 7/1583, 12/510), oráig (1/1091, 1897, 16/944), óraval (1/2874), óráival (1/ 2247), órakor (1/2235).
Ö: öröm~, fa~.

órájú mn (2)

Ki hát az a pogán te veszett óráju te? (15/239)
óráju (15/243).

órányi mn (1)

...Vald [me]g ki vagy! ennyi okok indittsanak durvaságodnak edgy óránnyi el hagyására (9/764).

orátor fn (5)

Orator, és egynehany Papok (2/1446).
Orator (2/1515), ORATOR (2/1516, 1522, 1524).

Orbán fn (1)

...szerető felebarátod és a' Krisztusban Atyád Gviccarini Orbán Leo mk (1/2906).

orbis (lat) (1)

E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona' Ez Orbis novus detectus 'Ez Heverés' párnája (1/ 2373).

orca fn (36)

No Királyfi itt lakik egy király kis Asszony akinek az ortzája ollyan fejér mint a ho (1/752).

ortza (1/137), ortzám (7/31, 15/1053), Ortzám (10/ 562), ortzád (15/412), Ortzád (10/558), ortzája (1/ 681, 756), ortzájik (7/609), ortzát (12/68), ortzámat (6/147, 13/392), ortzáját (7/1601), Ortzáidat (5/ 393), ortzáit (7/1597), ortzádnak (13/220), ortzájának (13/676), ortzájidnak (13/218), ortzákban (7/ 579), Ortzádon (12/233), Ortzáján (8/136), Ortzáimon (7/125), ortzájára (7/3662, 1602, 13/579), ortzához (7/375), ortzáidhoz (13/152), ortzájihoz (7/ 694), ortszátol (12/493), ortzával (13/490, 15/47, 16/ 171), Ortzával (10/507, 872).

orcus (lat) (1)

Va e[s] teterrima pestis! Orcus. i. m. 2 (9/326).

ordinálva in (1)

Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát a priori et evidens Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva (14/69).

ordinánc fn (1)

Ötet az eb annyát kivűl állitom ordinántzra (9/162).

ordít i (1)

Én rám ordítson, engem fenyegessen kedve szerént az én alkalmatlan ríválisom (5/43).

ordítás fn (2)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/195).
ordításával (5/51).

óriás fn/mn (2)

I. fn Ah mert látom, hogy újra kezd a' megbántatott Óriás[na]k rettenetes Tekínteténn a' kegyetlenség szikrádzani (5/337).
II. mn Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik (5/120).

originál fn (2)

És azokat is óltsitják az Adónak neve és képe, a' mellynek ki rajzolásán a' leg tökélletesebb mesterség izzadott, 's bosszankodott hogy a természeti Originál tsufot tesz az ő tudományán (1/3151). E' gyönyörű szép munka. Nyelvünk ditsekedhetik, vele bár jönne a' többie is, de ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit; nem tsuda, az Originált is olly sok gonddal készitette a' halhatatlan Máró (1/2145).

originális mn (2)

...vaniliát, milanoi tzukkerpakkerait, egyéb efféléket a' mellyekhez én külsö országon hozzá szoktam, hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/927).
originalis (16/147).

Orlándó fn (52)

Imhol jön hozzánk Orlándó (13/389). De ki hitte vólna, hogy Orlándó szeresse Angélikát? (13/611).

Ormuzd fn (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed (9/671).

Oroszfalu fn (1)

Már mekhemekh hitt fenthig foghadó khillene, ugy dhe tsak nem lenne hitt Oroszfalib[a] jó épíleth (9/ 13).

oroszlán fn (12)

Az Erdők Kígyókat, Oroszlányokat, és Medvéket lappangtatnak az ő zőldjeiken belől (7/586). Amintás eggy dárdával, mellyet jobb kezébe tartott, néki ment a' Satirusnak mintegy oroszlány (7/1040).
Oroszlán (7/199), oroszlány (7/632), Oroszlánok (2/ 1428, 1430), Oroszlanok (2/1432), Oroszlányok (7/ 866), Oroszlányát (2/1428), Oroszlányoknak (7/ 201), Oroszlányokra (7/305), Oroszlányoknál (7/ 589).

oroszlánvadász fn (1)

És a magam pírúlására, 's az Úr ditsőségére hasonlítom azt az állapatot a' hoz, mikor Apolló és Pán Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának Christophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2426).

Orpheusz fn (4)

...mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott (7/504). Ezek a' mint látom, a' Magyar Museum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény, ezek a' Széphalmy Orfeusa, ezek meg a Pesti Mercurius (1/ 3013).
Orfeus (1/2506), Orveus (16/802).

orr fn (16)

...Szégyen a' Királynak, hogy mindég tsepeg az órra (1/1227).
órrom (1/2809), ora (15/751), orrok (16/198), orromat (1/3325), orát (15/749, 769), órát (15/754, 763), orrába (1/2042), orrombol (15/1056), orrokból (1/ 1354), orára (16/998), orrárol (16/743), orának (15/ 756), orrával (1/273).

orrú Ö: vas~.

ország fn (45)

...és a' te győzhetetlen Jobbkezed, sohase sajnálja a'mi hasznunkra igazgatni a' főldnek és Tengernek Országait (5/431). - ...ha mágnási iussokat akarván mutatni, szeretnek belé szollani az ország dolgába (1/931). - ...egyszer megyen mendegél heted hét ország ellen meg azon is tul (1/687). Jöjjön [az] egész Országod (10/881). No eb az országa játékára már tsak rá veritek az embert (1/1212).
ország (1/475, 684, 711, 748, 934, 12/1031), Ország (1/1773, 2803, 3237, 12/453, 454, 787, 875), Ország' (12/491), országok (1/2836), Országi (10/1044), Országot (10/898, 12/780, 825), országokat (15/540), Országokat (12/168), Országomat (10/637, 819), országnak (12/665), Országnak (12/1041), országának (13/582), országodbann (15/205), Országábann (5/600), országb[a] (16/1132), Országába (1/2208), országunkb[a] (15/768), országán (9/75), Országokon (1/347), Országidról (10/630), országomtol (12/190), Országnak (12/455), országgal (12/873).
Ö: Francia~, külső~, Lengyel~, Magyar~, Német~, Olasz~, szerelem~, Tatár~.

ország(a)beli mn (2)

...thalá[m] ithegen országpeli az Ür? (9/557)
Országabeli (2/1368).

országavesztett mn (2)

Ezért engemet valami Országa vesztett, bitangnak, rossz járatbeli Spionnak tartottak (1/3265).
Országa vesztett (1/1323).

országgyűlés fn (1)

Nézz el azt a' kevés Úri személyt, n[em] a' savai é azok a' Hazának: n[em] azok látnak m[inde]nkor többet a' dologb.[a] ts[ak] az Országgyülésen is n[em] azokra hallgaté a' Publicum (1/927).

országi Ö: külső~, magyar~, német~.

országlás fn (2)

Az Ég az által a Te boldog Országlásodnak egész folyamatját jövendöli meg (12/1040).
Országlásra (12/546).

országló fn (4)

El kell hagynom mint Országlo, a'ki engem magának választott, mint Pásztort? (12/471)
országlot (12/679), országloi (12/1027), Országlónak (10/898).

Orveus l. Orpheusz

orvos fn (1)

Mellyik az orvosnak legjobb szere (14/108).

orvosi mn (4)

...elkűldvén azonba' Alfezibeusért is a' kit Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/ 1592). - ...jól tudom, hogy fel leltek Eggy Orvosi méltó Subjectumot Ama bőlts emberb[e] (14/42).
orvosi (14/44), Orvosi (14/14).

orvosné fn (1)

...a' nemeslelkű orvosné soha sem akart semmi más kezet annak beteg óldalához botsátani (13/577).

orvosság fn (4)

Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/138). Illy kétséges Állapotbann minden Orvosság haszontalan (10/819).
orvosság (16/861), orvosságot (7/392).

oskola fn (7)

Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna, mint a' Sz:[ent] Domonkos és Kegyes Oskolák Szerzete (1/2996). Ah az én oskoláimnak egyéb Jelét nem tartasz te ennél a' méltatlan Haszonra megalatsonyított Lantnál (6/158). - ...a' Szerelem Oskolájábann mégis rudis vagy (10/356).
oskolában (7/959), oskolába (16/20), Oskoládba (7/677), oskhila[na]k (15/1057).

oskolabeli mn (2)

Miért üresitette ki Debretzenbe is a' Sz:[ent] Ferentz Klastromát, 's miért nem bántotta a' K.[egyes] Oskolabeli Atyákét? (1/3050)
oskolákbeli (1/3040).

oskolamester fn (1)

PORHÁZI OSKOLA MESTER (9/6).

ostábla fn (2)

A hóna allya alatt ostábla, a' kezébe apró könyvek (1/2301).
ostáblával (14/82).

ostoba mn/fn (8)

I. mn ...oh a' szerelembe szint' olly siket, mint ostoba (7/217).
ostoba (1/3068, 7/126, 658, 9/444).
II. fn Vessz pokolba ostoba, ollyan a beszéded mint magad (1/853).
ostoba (1/849, 7/741).

ostoroz i (1)

Fussatok ezekkel a' sok keservekkel Mellyekkel az ég, ostoroz még (15/854).

ostrom fn (1)

Gibraltár Fő Vezére Sampionét várát ostrommal meg vette (16/460).

ostromló fn (1)

Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla (1/2497).

ostromol i (2)

...Szaggatja Vitorláját, Ostromolja a'Gályályát (5/ 512). - ...ha eggyszer Kinyilatkozik nyilvánságos erővel fogom én az ő Lelkét ostromolni (6/36).

oszlat Ik: el~.

oszlathat i (1)

Kedves puszta Erdők... engedjétek meg, hogy én legalább a' ti borzasztó tsendességtekkel, ha egyébbel nem lehet, oszlathassam az én fájdalmomat (11/ 139).

oszlik i (4)

Oszolnak már a' fellegek a' Magyarok Egéről (1/ 110). Vakmerő gyermek, oszolj az én szemeim elől (11/108).
oszoljatok (1/262), Oszollyatok (1/1325).
Ik: el~.

oszlop fn (6)

Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2). - ...a' l.[eg] gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik (9/506). Hazánknak némelly nagy oszlopai, a' kik[ne]k túl látott elméjek a' Módinál, tulajdon leveleikkel tisztelték meg őtet (1/342).
oszlopa (1/1385), oszlopok (1/1411), oszlopánál (16/1197).
Ö: kő~, márvány~.

oszt Ik: el~, fel~, ki~.

osztán l. aztán

osztás Ö: ész~, hivatal~.

osztég l. aztán

osztéghátos l. aztánhátos

osztó mn (2)

Mi osztó perem van? (1/2778)
osztó (1/2777).

osztogat Ik: el~.

osztozik i (1)

...és a' szerént bánok Nagyságoddal: majd a' tömlötz ajtajáról osztozzon Kegyelmed velem (1/2679).

osztozván Ik: meg~.

óta l. ólta

otromba mn (4)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik (5/120). Szép Glautze magad látod, hogy én olly otromba és olly alávaló nem vagyok (5/90).
otromba (1/268, 2517).

ott hsz (86)

Ott a' fejsze, vágj fát (1/883). Adjon hát asszonyám egy xrt hadd vegyek siflit ott a' patikásnál (16/681). Saltim az az ur, a'ki már kétszer meg fordultt nállunk, és most ott az alsó Vendégfogadóba, ott az arany Kusztorába van szálva (15/341). IROVÁNYI Az Úr talpig oda van. - Mit adott az Úr Betriegernek? TEMPEFŐI Ahá, 's ott a' bökkenője? - Eggy pixist (1/3337). Ott üsse a' Guta, mostmár tyuk pásztoromnak sem venném be (16/451). - ...od szakad a' Nilus a' Mozelaba (16/1079).

ottan hsz (16)

És onnan a' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim, nyájas Német Dámáim (1/1795).
ottan (1/1855, 7/238, 487, 643, 1153, 1390, 1614, 13/398, 15/389, 541, 927, 16/1056), Ottan (1/1389, 7/483, 1569).

otthagy i (5)

(:már ott hadja az ördög, 's megy a' Hadnagy felé, 's mikor ott hadja ezt mondja a' czigány:) (9/307-8).
ott hagyott (7/417, 1263); otthagyja (16/911).

otthon hsz (9)

Otthon é az Asszony Boriska? (16/729) - ...h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/345).
otthon (16/696, 698), Otthon (16/698), otthonn (5/459), othon (15/882, 16/692, 696).

Oxmann fn (1)

Engem uttse' meg is felel a' nevének mert a' Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2192).

Ozirisz fn (2)

O Isis és Osiris, mitsoda gyönyörüség! (2/1451)
Ozíris (4/123).

Ozmidás fn (66)

OZMIDÁS, Didó' meghittje (10/6). - ...rosszúl magyarázza Ozmídás az én Gondolatimat (10/271).