nyáj fn (18)

...szeretetre méltonak, nemesnek láttszott én előttem az a' Pásztor, az a' Nyáj, 's az a' Karám: és szivembe maradt nékem az a' Karám, az a Nyáj, és az a' Pásztor (12/73-4). Jo Király fogsz lenni, ha jó Pásztor leszel. Szeresd ujj nyájadat, szinte mint a' Régit: és a' Réginél nem kevésbé fog majd szeretni az ujj tégedet (12/513).
nyáj (7/625), nyájak (7/815), nyájunk (12/1047), nyájamat (7/821, 13/130), Nyájamat (5/169), nyájnak (7/542), Nyájamrol (12/98), nyájnál (12/64), nyájamhoz (12/1009), Nyájamtól (5/96), nyájadért (12/519), Nyájnak (12/515), Nyájakkal (12/13), Nyájammal (12/84).

nyájacska fn (1)

Mitsoda ditsősséget tudok én, Oh Istenek! valaha érdemelni, ha mind ez óráig tsak egy Nyájatskát tanultam vezetni? (12/510)

nyájas mn (14)

Én onnan a' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim, nyájas Német dámáim, azokat egész barátsággal kell tractálnom (1/ 1795). - ...vallyon ő Vezérnek jobb é, vagy Vitéznek; a'ki nyájas és eggyszer'smind méltóságos tekíntettel, királyi jószívűséggel hívótt bé engemet (7/499). Áldott természetnek kies lakó helye A' nyájas örömök legelő mezeje (1/237). Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk, és hogy éllyünk a' nyájasabb világ édes gyönyörüségeivel (1/948). - ...akkor a' tántorithatatlan Örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1701). Ha az ő nyájas ortzájának fényjét bé nem fogja valamelly alkalmatlan köd, az ő nedves világával édes kísérője fog lenni a' mi bújdosásinknak (13/676). Illyen alávalóságokat kedvelhet, mellyek az édesen repdeső képzelödéseknek nyájason enyelgő szárnyait is rest unalommal lankasztják (1/819).
nyájas (7/1553, 8/134, 9/371, 10/1024), Nyájas (13/ 118), nyállyas (7/549), nyájasabban (1/523).

nyájaskodás fn (2)

...tsak bízd rám' majd tudom én őtet szerelmetes és ámitó tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/254).
nyájaskódások (5/282).

nyájaskodik i (0+1)

Nem tudom, miként lehessen Nyájaskodni, 's nem szeretni (13/324).

nyájaskodó in (1)

De azért hogy ámítás, az a' nyájaskodó beszéd, Medóró előtt nagyon hasonlónak látszik a' valódihoz (13/341).

nyájaskodva in (1)

Nézd amott azt a' Galambot, melly édes turbékolásokkal nyájaskodva tsókolja az ő Társát (7/194).

nyájasság fn (5)

...azö szive jó, indulatja hajlandó a' nyájasságra, és szeretetre, lelke nagy, és Nemes, bűszkének is mondhatom, érzése forró, tartós, és érzékeny (9/ 377). - ...láttam a' leg szomorúbb Bánat sátorozik homlokodon, a' holott az elött az Édes Nyájasságok mulattak a' szegénység karjain (1/1588).
nyájasság (1/167, 172), nyájasság[na]k (5/305).

nyak fn (17)

SZUSZMIR Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668). IROVÁNYI A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány (1/3314). - ...és megvárom, míg oda jön, és mihejt jó idejét fogom látni, utánna iramodom, s' nyakon kapom őtet (7/645). Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk (9/520). A nyakába esik hizelkedő mosolygással (1/1167). Ejnye eb alelke Lázárja! bizon még gazdává lessz a' nyakamon, tsak mérjen ki és írja fel a' Lipittlotty Ur számára (16/68). Mi pedig, illy nagy tereh szakadván le nyakunkról, menjünk sétálni (1/3198). Már ott nyaka szakadtt minden reménységémnek (1/1622).
nyakam (15/409), nyaka (1/2812), nyakát (1/3066), nyakokat (16/194), nyakába (1/646), nyakokon (16/ 208), nyakra (16/33, 196), nyakához (7/694).

nyakaz i (1)

Imhol Altzídes, hogy a' Hidrát nyakazza (6/57).
Ik: le~.

nyakrafőre hsz (1)

Óh mit beszélsz nékünk, és mennyire megvígasztalsz minket, 's nem igaz tehát, hogy ő magát a' kőrűl nyakra főre buktatta volna? (7/1549)

nyakravaló fn (2)

...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (:abrosz volt a' nyakravaloja:) (16/197).
nyakravalót (16/51).

nyakravalócska fn (1)

...mitsoda az Istenért? egy nyakravalotskának 8 röf posztotska (16/57).

nyal i (1)

...'s míg körültekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak (7/1171).

nyálas mn (1)

Vallé! én el megyek Kend pedig Dominé Nyálas rút verseivel el űlhet imé (1/2544).

nyalka mn (2)

...látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni (1/2072). Saját hivségét, buzgoságát, erejét virtusát, mind eggyik nyalkán fitogtatja a' mi szemeink elött (12/ 535).

nyári mn (2)

...a' mi legrendesebb illyen szép nyári időb[e] felberzesztette azt a' híres Hessen Casseli parapliját (15/ 1025).
nyári (16/438).

nyárs fn (1)

no hallodé Kirájfi, ha ezt az egy őkrőt tsontostúl nyársastúl meg n[em] eszed... ha ezer lelked lessz is el kell veszni (1/731).

nyavalya fn (5)

Nintsen é valami belső nyavalyája az Ur[na]k? (16/ 735) - Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit vizi korságba Gutta ütésbe nehéz nyavályába Sárgaságba és farsábába Jó volna rendelni? (14/110) - Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet Hat szép Világi Énekek vóltak benne; 's abból húztam ki per consequens az én Nyavalyámat (8/176).
nyavalyája (16/467, 468).

nyel i (1)

Elhagyatott végre a' kába, Hüvségiért sok bosszút nyelt! (4/137)
Ik: el~.

nyél Ö: kalapács~, villa~.

nyelv fn (25)

Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog, üh no patvar vigye (1/2182). Te nagyon okos ravasz vagy, már hosszas tapasztalásod által a' szerelemről való beszéllésben, nékem megköti nyelvemet az, a' ki szívemet megköti (7/926). Azért nékem zengő nyelvem ékes notával zeng (16/798). - ...ama Nemzetünk Nyelvét ki tsinositani kezdő 's indito Triumvirátusból való (1/3025). Az asztalláboknak, az asztaloknak, a'lótzáknak, a'padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van, 's mindég kiabálnak (7/482). - ...az Isten mentsen meg, hanem tsak azért nos, hogy még is a' világ nyelve ne legyen az emberen (16/111).
nyelv (1/340, 933, 2910), Ny.[elv] (1/2909), nyelvem (7/392), Nyelvünk (1/2143), Nyelvet (1/2914), nyelvemet (13/741), nyelvét (15/738), Nyelvünket (1/ 1067), nyelveket (1/1070, 7/973), Nyelvnek (1/ 3020), nyelveknek (7/78), nyelven (1/1533), nyelvén (7/446, 1390, 15/734), nyelvvel (13/330).
Ö: szerelem~.

nyenyenye isz (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye rep (16/825).

nyér i (21)

De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? Kártyán? a' mellyen ha veszt az ember, a' méreg futja el haszontalan vesztegetéséért, ha nyér, mások bosszankodásának 's önnön maga Lelke vádolásának tárgyává teszi magát (1/ 2223). Nem is kell egy joltevő Héros parantsolatjának ellene szegezni magát, a' ki ő tőlle egy Országot nyert (12/781). Engem erre a' titokra hajdan a' tudákos Arizia tanított, és ennek jutalmáúl az én arannyal tzifrázott elefánt tetem kürtömet nyerte (7/374). A' te virtusid örökök szeretetet, tiszteletet fog[nak] nyerni (9/472). Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak, 's Homályos éjbe vesztenek: mivel n[em] Nyertenek Érdemeik Poétát (1/1431). Vagy semmit sem nyersz, vagy ha azt kinyered, hogy én vele szólhassak, én majd semmit sem nyerek beszédemmel (7/437-8).
nyér (1/2546, 10/125, 16/742), nyersz (5/309), nyerünk (1/2726), nyertem (1/3169, 16/1069), nyert (1/1149), nyertt (1/1349), nyertünk (16/1108), nyertek (1/2004); fogod nyerni (10/586). - nyerjen (12/ 797), Nyerjen (4/124).
Ik: el~, ki~, meg~, vissza~.

nyereség fn (7)

...nó nézd meg most ha van szemed, kitelik ebből 2 selyem kalapis pedig egy selyem kalapot 4-5 máriáson is alig vehet meg az ember, mitsoda szörnyű nyereség már az (15/216). Ha Nemes vér elevenitené Kegyelmedet, tehát úgy tudná, hogy én nem nyereség kedvéért játtzom (1/2231). Ha Rosalia meg hal. - Akkor pedig édes nyereség lessz nékem a' halál (1/1672). - ...bizonyos vagyok a 25 ezer forintok nyereségébe, mintha már a' Tenyerembe volna (16/242).
nyereségem (16/236), nyereséget (7/301), Nyereséget (10/1032).

nyerhet i (4)

A' mellyet talám azért kér az Úr, hogy időt nyerhessen az elébb állásra (1/1903). Már tehát semmi módon nem nyerhetek Nagyságodtól segedelmet! (1/1534)
nyerhetnék (1/29, 1332).
Ik: meg~.

nyerít i (1)

ABR[AHÁM] Hiszen montham The[kinte]htes Uram tshakh igy megy (:ismét nyerít:) (15/701).
Ik: el~.

nyers mn (2)

Der Teufel! nem vagyok Capabel ezt a' nyers dohányt meg gyújtani (1/565). Büszke kis Áltzestes az a' te nyers beszéded nagyonn mérésznek látszik én előttem (11/83).

nyíl fn (23)

...én hallottam a' te sípodat - és ugy szaladtam a' hang a' hová vezetett mint a' sebes nyil (2/1387). Lőjje Ámor tetszése szerint az ő nyilait az én Melylyembe, mert az ő nyilai tompák én rám nézve (5/ 177-8). Oda vagyok Kedves Rosaliám, a' mostoha Sors üldözi bennem az ártatlanságot. Eddig is tudtál te ö vele birni; ne engedd nyilai alatt meg lágyulni szivedet (1/1591).
nyíl (13/97), Nyil (8/98), nyilak (7/96, 11/22), Nyilam (8/121), nyilat (7/1253), Nyilat (5/501, 8/99, 10/ 570), nyiladat (8/27, 88), nyilaimat (11/115), nyilait (1/1703, 13/386), nyilakba (11/71), Nyílaidon (7/ 144), Nyílakkal (7/95), Nyílaimmal (7/23), nyilaival (13/613).
Ö: nádszál~.

nyilatkozik Ik: ki~.

nyilatkoztat i (1)

De tsak hallja meg a' Fegyverek' zörgését, a' harsogó Trombiták nemes nógatását, akkor az a' Tűz mellyet olly nehezenn nyomhattak el, szemed láttára ki üti mérgesenn, és nyilatkoztatja maga magát (6/18).
Ik: ki~.

nyilatkoztatás Ö: ki~.

nyilaz i (0+1)

...Mint Vadászis, Szeretőis egyenlő gyönyörködéssel kivánom nyilazni a' Vadakatis, a' Nimfákatis (11/ 106).

nyilazás fn (1)

Annyi história mellettis azt nem tudni, hogy a' Mai Nagy Világba nem Módi már az Apró Szerelmeknél a' Nyil, 's a' Nyilazás (8/98).

nyílik i (2)

Hüm Mantuja az Mantuja Non procul a Genuja Scit jam Dominatio tuja Mere nyilik kapuja (16/ 1084). Ha látod, hogy közép Télenn Nyílnak Rózsák a' Hegyszélenn (5/536).
Ik: ki~.

nyílt Ö: ki~.

nyilvánságos mn (2)

Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására: azutánn ha eggyszer Kinyilatkozik nyilvánságos erővel fogom én az ő Lelkét ostromolni (6/36). Megyek: és nem soká az ő, és az én Erősségemnek eggy nyílvánságos Viadalban megválasztója (Arbitere) fog lenni a Fátum (10/234).

nyilvánvaló mn (2)

Ha az ő indúlatinak nyílván való Ellenségének mutatod magadat, Galatéa majd fel fogja annak oltalmára Szívének minden gondolatit fegyverkeztetni (5/325). Akkor nem vólt ideje nyilvánvalóvá tenni a' mi szerelmünket (13/267).

nyílvessző fn (1)

...megláttam azt a Farkast, s' megesmértem eggy nyílvesszőről, a' mellyet magam kezeivel lőttem a' füle tövére (7/1241).

nyit i (2+1)

Igyekezz Kintsem, egy utat nyitni: az én futásomra (12/197). Vagy hogy én fegyveremmel nyissak útat az én fájdalmas lelkemnek (13/742).
nyitna (12/299).
Ik: fel~, ki~, meg~.

nyitván Ö: fel~.

nyolcad szn (1)

Még ha engem meg fog is segiteni: Nyoltzad részét adja ki tsak egyszerre küldött pénzének (1/1791).

nyolcadfélszáz szn (1)

...a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/295).

nyolcadik szn (13)

Nyolcadik jelenés (15/646).

Nyoltzadik (16/840), VIII. (1/898, 1581, 2551, 2944, 10/255, 740, 12/307, 689, 983), VIIIDIK (9/269, 634).
Ö: tizen~.

nyolcszázhat Ö: ezer~.

nyom1 i (3)

...láttam, hogy ő eggy dárdát szegezett önnön magának, 's azt mejjéhez nyomta, kéttségbe esve (7/ 1300). - ...az Abrahám rongyos maradikát ugy szólván annyira nyomja az Ur átka (15/224). - ...rántsátok le a husz körméről a' Disznót nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792).
Ik: be~, el~, ki~, meg~.

nyom2 fn (17)

...dárdámat köszörűltem, és a' Vadaknak nyomait 's fekvéseit felhajhásztam (7/128). - ...nem találom se' magát, sem az ő lépésének nyomait (7/993). Én eggy másik Dárdával nyomába eredek (7/1163). 'S hogy rajtatok veszély ne essen Őseitek nyomain vezessen (1/2391). Eggy Pillanatbann dúljátok széljel Kártágót, és ne maradjon ott nyoma Lakosnak, a' ki azt tapodja (10/942). A' Nemes erköltsnek semmi nyomát nem találhatni olly szemét észnek szüleménnyébe (1/966).
nyomaidat (11/20), nyomombann (1/2948), nyomomba (7/39), nyomodba' (10/714), nyomába (5/ 81, 12/346), nyomokba (15/553), nyomain (1/2964, 7/1322), nyomaikon (7/1166), nyomára (7/1323).

nyomási mn (1)

Mind ezek meg tartják a' nyomási törvényt Eggymáshoz vonúlván kerengik az örvényt (1/363).

nyomattatik i (1)

...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig, és igy már a' Frantziak tul nyomattattak a Pisegri' vizen (16/276).

nyomattatott Ö: el~, le~.

nyomattatván Ö: el~.

nyomatva Ö: el~.

nyomban hsz (3)

Az is meglessz Uram ebb a' nyomba stanti pedi ugy szolván (15/337).
nyomba (12/182, 16/531).

nyomdok fn (5)

Az Úr is gondolom, meg boldogúltt Attya Urának ditső nyomdokait fogja követni (1/1759). - ...magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé (1/2092).
Nyomdoka (12/595), nyomdokait (1/2011), nyomdokimon (13/261).

nyomhat Ik: el~.

nyomódik Ik: ki~.

nyomorgó in (2)

...emlékezz meg Tempefői név alatt nyomorgó Kedvesedről (1/255).
nyomorgó (1/1542).

nyomorult mn/fn (33)

I. mn Óhajtottam vólna hogy ezek az én nyomorúlt tagjaim ugy szaggattattak vólna széllyel, mint oh azok az ő kellemetes tagjai (7/1428). - ...erezdel azt a' nyomorult állatot (9/805). - ...méltoztasson, a' Nemzeti tudományokra, eggy nyomorúltt 's ügye fogyott Iróra... tekinteni (1/1475). Élj bóldogtalan, élj a' te nyomorúlt állapotodban, és ezt tűrd el tsupán azért, hogy bóldog lehess (7/1118). Nyomorúltt Nemzetem a' te balvélekedéseid, a' tsinosodásnak ellenségei (1/2037). - ...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem, szerette pedig a Lidértz (16/430).
nyomorult (10/939, 12/927), Nyomorult (12/757, 924), nyomorúlt (1/2525, 5/41, 141, 6/120, 7/448, 1474, 1543), Nyomorúlt (13/733), nyomorúltt (1/ 914, 980, 1665), nyomórúltt (1/912), nyomorúltnak (7/1123), nyomorúlttúl (1/1738), nyomorúltabb (7/ 1529).
II. fn Imhol eggy pár arany, vegye el Kegyelmed annak jeléűl, hogy én szeretek a' Nyomorúlttal jól tenni (1/1557). Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2124).
nyomorultaké (15/821), nyomorúlttat (1/1538, 1548), nyomorúlttnak (1/3141), nyomorúltnak (7/ 306), nyomorúlttal (1/1650).

nyomorúság fn (8)

Hidd el; Barátom, valamint soha sem a' Szerentse, hanem a' nyomoruságok vóltak mutató tanúi a' Magyar Nagy Lelküségnek (1/2081). Tartsátok meg Egek! mi Szegény Hazánkat, Szánnyátok meg végre [na]gy nyomorúságát (1/2438). - ...és mi lehet az életnél nagyobb nyomorúsága eggy bóldogtalannak (7/1116).
nyomorúságomat (7/897), Nyomorúságunkat (10/ 943), nyomorúságit (1/1467), nyomoruságaiból (1/ 3061), nyomorúságra (1/1110).

nyomorúságos mn (1)

De én azomba tsak úgy maradtam, mint az elött, az ő jó szive nékem nem használ mert késön segit, engem eggynéhány pillanatok után a' nyomorúságos tömlötz fog bé (1/1654).

nyomos mn (2)

Te édesem, szeretsz tréfálodni a' nyomos dolgokban is (1/123). Tudják, a'kik tudják, de ezered része sem tudja nyomosan, a' ki el tudja a' Verbötzi Caputjait mondani (1/939).

nyomott Ö: el~, ki~.

nyomoz i (0+2)

Igen is én minden módon igyekezem az ő halhatatlan érdemeit nyomozni (1/1762). És azt a keresett Hírt nem olly nehéz nyomozni annak, a' ki valóba szeret (7/1223).

nyomtat i (1+1)

...egyebet nem kivánok, hanem hogy énnékem 10 exemplárt, a' mit mondttam vólt, hogy a' Hollandiai papirosra nyomtassa az Úr, küldjön el (1/1041).
nyomtatni (1/2675).
Ik: ki~.

nyomtatás fn (4)

...a' Typographus kéri a' nyomtatás árrát (1/1468).
nyomtatás (1/1019, 1084), nyomtatásért (1/1614).
Ö: ki~.

nyomtató Ö: könyv~.

nyomtattat i (1)

Ugy vagyon, husz ezer exemplárokat nyomtattatott (1/145).

nyomtattatás Ö: ki~.

nyomtattatva Ö: ki~.

nyomtatva Ö: rá~.

nyomul i (0+1)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni, és nyomúlni lassan a' Királyház felé (10/1008).
Ik: utána~.

nyomva in (1)

Oh hogy' felgyúlytja az embert, mikor illy elevenenn hiven nyomva a' Virtus Példája (6/65).
Ik: be~, el~.

nyoszolya fn (7)

Itt megiván Karnyóné a' mérget 's azzal a' nyoszolya fele botorkázván megholtt elnyujtózva (16/907). A' megbántásokat én neked megbotsátom, és mint Mátkámat vezetlek téged a' Nyoszolyába és a' Királyszékbe (10/932).
nyoszolya (1/975), nyoszolyájik (13/540), nyoszolyámat (13/243), Nyoszolyádat (10/154), nyoszolyáig (16/891).

nyög i (3)

...mondjátok meg van é e' főldnek kerekségén eggy boldogabb szegelet, hol nem nyög az Ártatlanság (1/ 993). Ide adván a pixist, ezt nyögte lassu hangon (1/ 3134).
nyőgől (12/791).

nyögdécselvén in (1)

Igy sírok én nyögdétselvén (13/88).

nyögés fn (3)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket, hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit (1/983). A' levegőég elnyomattatván a' szokatlan tehertől, nyögésével megütötte füleimet (5/386).
nyögésimet (8/124).

nyövés Ö: kender~.

nyugalom fn (2)

E' rongyos Kis Kajibában minékűnk Lessz őrőkős Nyugalmunk, Menedékünk (12/88). Kintsemtől távol 's egyedül Nem találok nyúgalomra (13/201.

nyugat fn (1)

Ha látod hogy Nyugot felől Jön a' piros Hajnal elől (5/531).

nyugati mn (1)

...a' nap pirosítja a' nyúgoti tengermellyéket (13/ 503).

nyughatik i (1)

Az én szivem sok jó reménységgel van meghalmazva, s addig nem nyughatom, míg fel nem osztom vélled azokat (12/39).

nyugodalom fn (13)

Mondd néki, hogy gerjedezel, hogy égsz, hogy ha távol vagy tőle nints nyúgodalmad (13/375). Ez a' kies hajlék, Uram, te reád vár, és elfáradt óldaladat édes nyúgodalommal kínálja (13/304).
Nyugodalmok (12/577), nyúgodalma (6/181), nyugodalmat (9/554, 10/19), nyúgodalmat (13/197), nyúgodalmat (10/22), nyúgodalmot (7/813), nyúgodalmadat (10/70), nyugodalmát (12/518), nyúgodalmakat (13/565), nyúgodalmomnak (13/661).

nyugodófélben hsz (1)

Gyerünk el édes Fiaim a' szobába, már a' nap ugy is nyugodó félbe van valaki talál bennünket keresni (15/1038).

nyugodt mn (3)

Elmennék oda, nyúgodtt, és víg Lélekkel (7/868). Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti (16/561).
nyugodttabbá (7/1421).

nyugoszt Ik: meg~.

nyugszik i (3)

...nem nyugszom addig, mig ojjan Mátkára n[em] kapok h[ogy] ojjan fejér legyen az ortzája mint ez a hó (1/680). Áldott Lotteria! áldott volt a' ki felis találta, nyugodjon békével még a' haló földjében is (16/447).
nyugodjatok (7/623).
Ik: le~, meg~.

nyugtat Ik: meg~.

nyugtató in (1)

...a' [ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot (9/507).

nyugvóhely fn (2)

Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal bé fedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy kő szolgáltatni (13/34).
nyugvó helyekből (11/16).

nyújt i (3+1)

Jaj nekem, mikor tenéked gyönyörű Almákat nyújtok, te azokat bosszankodva megútálod (7/594). - ...mennem kell egyenesenn a' Halálnak, vagy a' kevély Áfrikainak nyújtani a' Kezemet (10/821).
nyujtja (16/21). - nyujtsa (1/2127).
Ik: be~, ki~.

nyújtogatva in (1)

Lábait az asztalra nyujtogatva hegedülget magába (15/647).

nyújtózva Ö: el~.

nyúl1 i (2)

...a' Könyvtárba nyúl (1/435). Pásztor, hozzám ne nyúlj (7/1066).

nyúl2 fn (2)

...a' farkasok futnak a' Bárányok előtt, 's az Agarak a' félénk Nyúlaktól (7/119). Az a' vadász, a' ki a' nyúlat törében tartja, többé azzal nem gondol (13/ 482).

nyúlbőr fn (8)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot (15/304). Szomszid Uram adja khed az a nyul phür itth a' nígy garas szhip pinzt adokh (15/256).
nyúl bűr (15/184), nyúl phűr (15/185), nyul bört (15/ 307), nyul bürt (15/282), nyúl bürt (15/213), nyúlbürt (15/181).

nyúlgyömbér fn (1)

...kimegyen a Királyfi vadászni tsak vadász, tsak vadász de még nyul gyömbért se kaphatott tsak haza fordút biz ő (1/675).

nyúlik Ik: ki~.

nyúló in (1)

...ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél (16/972).

Nyuton l. Newton

nyúzva Ik: meg~.

nyűg fn (4)

...borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak (5/110). Imhol ismét vissza jöttem hozzád, imhol leraktam hajdani kedves kőntősőmet. E' fényes nyűgökbe őltőzve az én Szép Elizámhoz fogok menni (12/655). Bár tsak most hoznák a' véle tzimborázó ördögök azt a' tsúnya Betriegert: szabadúlnánk hamar az ö nyűgétöl (1/3160).
nyűgöt (13/660).

nyűgöz i (1)

Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött és szoritott (7/1571).

nyüves mn (1)

...annyi mint a' nyüves kutya farka alól a' pondró (1/ 865).

nyűvés Ö: kender~.