n fn (1)

n.) Elveti a' könyvet (8/42).

na msz (1)

Tudom által alább adni 1 forintnál Na erse manir (15/711).

nad l. nagy

nádméz fn (1)

...adjon... nadrágra 1 bokor Strutz tollat, egy pár nádmézet, 2 süveg narantsot (16/35).

nádpálca fn (1)

A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány (1/3314).

nadrág fn (5)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban, rongyos Kaputrokban, fejér leibliban, fótos nadrágban (1/ 59).
nadrág (16/134), nadrágot (16/741), nadrágát (9/ 302), nadrágra (16/35).

nadragulya fn (1)

...ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret... meg eggy kis Natragulyát (8/179).

nádszálnyíl fn (1)

...Jupiter kezéből is kivertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal (8/112).

nagy mn/hsz/fn (298)

I. mn Nagy zúgás erre (1/1278). Felette nagy Birodalma van néki az én Szivemenn (12/762). - ...a' millyet a' mai Magyar Gavalléroknak nagyobb része fitogat (1/2018). Én el bútsúztam; 's ö elébb nagy nézést tévén reám, meg hajtotta magát (1/3135). Rozália Grof Fegyvernekinek nagyobbik... leánya (1/2). Ura[m] most igen [na]gy szerentsétlenség esett rajta (9/409). Meg esnék úgy belé, ha tsak azok lettenek vólna nagy emberek, a' kiket a' könyvek ditsérnek (1/1423). Köszöntő versek komma melylyek punctum irattattak nagy B. Betsületes Bizodalmas az is nagy B. (16/779-80). Ez a ' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a' sok tokos pór könyv rontja el, be nagy dolog! (8/120) - Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva (1/606). - ...hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/572). - ...ottan már a' kipallérozodás olly subtilis érzésűekké tette a' nagy nevelésü Dámákat (15/542). - ...de a' Nagy Udvarokat kerüli (1/1574). Idejött 2 ökör szarv, nad mind zenim röhögésnek okáért (16/86). Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött és szorított és nagyobbra betsülvén az ő futásánál, az ő szabad állapotjánál az én édes rabságomat (7/ 1572). A! én a' leg nagyobb szerentséim közzé számlálom, ha leg kissebb szolgái közzűl eggy lehetek Nagyságodnak (1/393).
II. hsz ...éppen most ment el itt 4 lovon nagy hegyessen a Mossiö Szászlaki (15/1023). - ...igy osztán nagy sokára arra ajánlotta magát (1/616). Oh édes Dominatiom, nagysok az én Proffesiom (16/755).
III. fn Esmernek kitsinyek nagyok Halja [me]g az Ur ki vagyok (16/758). Ti is Hazámnak Naggyai éllyetek! (1/2388) - De azt az életet ám A' Királyok' és a' Nagyok Életéért nem adnám (12/150). Nagyra született generosus Lélekbe legkissebb impressiót sem tsinálhatnak azok (1/2255). Hogy van Tempefői Úr? 's nagyot sóhajtott (1/3117). Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg (15/332).
Ö: had~, kisebbnagyobb.

Nagy fn (4)

KANAKÚZ Béresse Nagy Ferentz (15/8). - ...fel sóhajtok mint az Ifju Caesar a' Nagy Sándor oszlopánál (16/1197).
N.[agy] (12/437), N[agy] (9/35).

nagyapa fn (1)

...Ura[m] még 5 darabra szakadva kajimbádzott a' N.[agy] apjához a' paraditsomba (9/205).

nagyhatalmú mn (1)

Ah! szánd meg kis Nagyhatalmú az én nyögésimet (8/124).

nagyít i (1)

...ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot (5/106).
Ik: meg~.

nagyiványi mn (1)

Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy, be oda illenél N[agy] Iványi vitéznek (9/235).

nagyja l. legnagyja

nagylelkű mn (4)

Az ajtónál vólt, mintegy azon szépségeknek őrizetére, eggy nagy Lelkűt mutató, és izmos ember (7/ 496). Az én szerelmes Bolondságimnak, Nagylelkű Atyám, engedj meg: én elnem pirulok (10/527).
nagylelkű (6/66), Nagy Lelkű (8/74).

nagylelkűség fn (1)

Hidd el; Barátom, valamint soha sem a' Szerentse, hanem a' nyomoruságok vóltak mutató tanúi a' Magyar Nagy Lelküségnek (1/2082).

nagyméltóságú mn (1)

Gróf Hallerek, mind Hazánknak Nagy Méltoságú fiai, ő még is Németnek mondja, hogy akarta azok[na]k Nagy érdemeit maga Nemzetére ruházni? (1/516)

nagyon hsz (57)

Nagyon féltem Betriegert, hogy a' markába szakad ez az okoskodás (1/95). Reménylem 2 orára ismét gyönyörködhetem nagyon betsült személyében Kedves Asszonyságomnak (16/322). Ízetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámazva, 's nagyon dosztig tartja az embert (7/768). Felette Nagyonn jószivű máshoz (10/310).
nagyon (1/370, 3066, 7/466, 770, 925, 1163, 1183, 1200, 1336, 1351, 1402, 12/229, 326, 13/49, 276, 283, 342, 480, 636, 637, 15/964, 968, 16/461, 470, 551, 556, 571), Nagyon (1/428, 952, 2265, 2555, 12/ 92, 117, 140, 421, 13/196, 662), nagyón (12/66), nagyonn (5/18, 45, 236, 5/270, 10/12, 762, 383, 476, 711, 758, 875, 11/83), Nagyonn (10/201, 621).

nagyravágyó mn (1)

Ha nem te azt gondoltad, hogy én nagyra vágyobb vagyok, mint Szerető (12/980).

nagysád fn (12)

Dehát a' verseiért mit adott néki Nagysád? (1/479) - Magamat ajánlom a' Nagysád kegyességébe (1/ 641).
Nagysád (1/424, 431, 434, 453, 1185, 1274), Nagysádat (1/348), Nagysádnak (1/429), Nagysádnál (1/ 589), Nagysád[na]k (1/446).

nagyság fn (60)

Ezeket, a'mellyeket azomba szemlélsz, ezeket az Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket... az ő Nagyságának zálogáúl, ajándékba útasitotta te hozzád (10/ 125). - ...de te szerelemnek és természetnek Ura, te - meghódoltató, mit tsinálsz a' berkek között, mellyek a' te nagyságodat bé nem foghattyák (7/ 566). Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról (1/422-3). Méltóztassa le tétetni Nagyságod a' 30 aranyat Betriegernek (1/1480).
Nagyság (1/1202), nagyságod (1/458), Nagyságod (1/120, 271, 277, 377, 397, 426, 550, 571, 595, 605, 627, 628, 634, 1134, 1184, 1188, 1291, 1376, 1378, 1389, 1473, 1491, 1498, 1513, 1529, 1536, 1541, 1562, 1564, 1566), Nagysá[go]d (1/275), Nagyságtok (1/1150, 1170, 1200, 1268), Nagyságokat (12/ 123), Nagyságodat (1/332), Nagyságodnak (1/395, 642), Nagyságodról (10/70), Nagyságodhoz (1/609), Nagyságodtól (1/1534), Nagyságodnak (1/290, 419, 1510, 1527, 1539, 1567), Nagyságod[na]k (1/464, 1362), nagyságoddal (9/156, 13/528), Nagyságoddal (1/2678).
Ö: őnagysága.

nagyságos mn (37)

Hanem kérem alázatosan a' Nagyságos Gróf Urat semmi rosszat ne véllyen (1/548). - ...ő ide az Udvarba igen is bé járatos a' Nagyságos Kis Asszonyhoz (1/3346). - ...itt van[na]k még három Nagyságos elmének szüleményjei is (1/3029). Bánkodsz te, boldogtalan Agenor, egy Nagyságos Tselekedetenn? (12/644) - GRÓF FEGYVERNEKI Eggy székbe Nagyságosan ül, pipázik, tsak maga gondolatira figyelmezve (1/1195).
Nagyságos (1/269, 278, 350, 451, 470, 597, 629, 658, 1211, 1297, 1319, 1331, 1361, 1372, 1382, 1395, 1400, 1413, 1432, 1443, 1455, 1471, 1485, 1488, 1537, 1544, 1573, 3206, 3340, 6/59, 9/606, 13/183).

nagyúr fn (1)

Mind a' köz Nép mind a' Nagy Urak, Egész belénk bolondúltak (14/24).

Nagyvárad fn (1)

AMINTÁS Tassónak erdei meséje olaszból Csokonai Vitéz Mihály által Nagyváradon Máramarosi Gotlib Antal' betűivel (7/cím).

nagyvezér fn (1)

...egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara, Irahim, Essendi, Beglerbék három ló farku Basa, a' hatalmas nagy Vezér unokája (9/201).

nagyvilág fn (6)

...kiket ma az ugy nevezett nagy világb[a] forgottak[na]k hiv[na]k (9/592). Ne légy Ura[m] olly komor szivű, a' N.[agy] Világ tégedet örömmel vár magához (9/478). Járt é valaha az Ur a'nagyvilágba (15/156).
N.[agy] Világ (8/108), Nagy Világba (8/97), Nagy Világhoz (8/106).

nála hsz (39)

Nékem tsak azt mondtták, hogy gyanús jószágokat és Leveleket keresnek nálam (1/3286). - ...hát ha még ma is nállunk akar hálni? (9/128) - Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte, már éppen neki akartam adni de tsak 1 poltra volt nálla (16/ 255). - ...a' nyájas szó nálla meg hólt dolog (9/371). - ...de azt ne is reményld, hogy ő nálam hűségesebb légyen (13/428). Engem uttse ha különb nálla akármellyik (15/589). Minket itten megvetett és alatsony Népet engedj nálad nélkűl élni (7/569).
nála (1/976, 13/175), nálla (9/436, 12/786, 15/659), nálam (1/465), Nálam (16/763), nállam (7/701, 15/ 329, 617, 16/164, 326, 539, 574, 1059), nálla[m] (9/ 736), nálad (10/632, 13/460), Nálad (10/631), nállad (15/188), Nállad (16/985, 987), nálunk (1/354, 3001, 15/683), nállunk (15/44, 340, 681, 16/272, 287, 337), nállatok (16/338).
Ö: ő~; énnálam, minálunk, tenálad.

Náni fn (1)

Júj bizon tán a Kolompár Nánival mulatott a' Lázár hogy olyan jó kedve van, Csoeto Lázár? (16/49)

nap fn (102)

Ulisszes, látd hogy a' Nap már mindjárt lemegy (6/ 88). Isthen utseg ollyan Sz.[ent] igaz m[in]t a'Nap az égen (9/663). Semmi sints új a' nap alatt, Kedves Kis Asszonyom (1/68). - ...és mikor te hozzád jönnék azon a' rejtek úton, melly a' szomszéd berekben el van a'nap elől árnyékozva (13/132). Eggy szép Bikknek árnyékában ülének egy bizonyos nap Silvia, és Fillis, és én velek eggyütt (7/363). Szerzette januarii 24D[IK] napj[án] (8/cím). Ihj Süzs Mária, Sent György napja (9/35). - ...és ha el megy három nap és három éjjel (9/707). A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát (1/2411). Adjon Isten jó napot a' Patikás Uram[na]k (16/674). Én szivemből kivánom, virrasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre (1/3059). Hiszen szette vette a' Te[kin]t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] mit gyalázod az ember jószágát? (15/ 192)
nap (1/793, 7/459, 723, 9/803, 821, 12/948, 13/503, 15/627, 834, 1038, 16/814, 1050), Nap (1/1606, 2435, 3390, 5/160, 350, 7/268, 9/821, 10/641, 12/80, 240, 259, 745, 13/67, 383), nap' (1/1027, 1028, 13/ 547), Nap' (13/298), napok (5/232, 12/82), napom (13/40, 302), napja (1/3002), Napjaim (5/233), napjai (9/771, 16/806), napot (1/659, 788, 9/81, 12/306, 634, 15/43, 46, 833, 16/456), Napot (1/2249, 10/701, 11/57, 12/171, 14/9), naphot (9/556), napokat (1/ 254, 1567, 15/182, 16/734), Napokat (5/105, 142, 7/ 110), napját (16/805, 809), Napjaimat (5/169, 10/ 16, 847), napnak (13/732), Napnak (2/1452, 13/ 108), Napjaimnak (10/73), Napjaidnak (10/846), napon (16/787), naponn (1/3055, 3071, 3073, 5/ 352), Naponn (5/394, 10/656, 1028), napján (15/ 1060), napra (16/796, 1049), Napra (1/3002), napjára (15/192, 16/775, 797), Naptol (12/71), napig (2/ 1527), nappal (15/623), Nappal (5/614), napokkal (13/50).
Ö: az~, harmad~, hó~, innep~, más~, mi~, minden~, vasár~; néhanapján.

napestig hsz (1)

...holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét (1/ 785).

napfény fn (3)

Bár a'Napot bé fogja is A' ködnek leg vastagja is, A' Nap fény szint' olly szép lész (11/59). - ...hát a' mi szeretetünk tiszta napfényét Conto fellegek is ködösíthetik? (16/564) - Ez a' Nap fényt nem fogja látni, én pedig tömlötzöt szenvedek érette (1/1458).

napi Ö: minden~.

napjában hsz (1)

...ébrenntt álmodozni, és napjáb[an] ezerszer halni halál nélkűl (5/148).

napnyugat fn (1)

Ha látni fogod, hogy első Virradáskor Napnyúgotról jön ki a' Hajnal (5/217).

nappal hsz/fn (7)

I. hsz Nó nó tsak többet lássam én meg az ollyan dolgot, megrakatom a bőrőtöket, dolog idején, fényes nappal heverni, alunni (15/117). Éjjel vigyázni, nappal izzadni kedves nyájadért (12/519).
II. fn Szebb Hajnal, és vígabb Nappal Ennél nem jött ki (5/613).
nappal (1/355), nappalit (1/362), Nappalnak (13/ 17), Nappaloknak (7/141).

nappali mn (1)

...ám vidd oda ötet a' hol a' nappali súgárok el terítik a' kietlen mezőket (13/20).

napszámos fn (1)

G[ÁI] Lesznek több Urak is vendégi. M[ALHORENEUX] Hát Napszámosok (9/439).

napvilág fn (1)

...Tziprus' Szigetének kebelébenn nyitottam fel elsőbenn az én Szemeimet a' Nap' világra (11/70).

Nárai fn (1)

POFÓK Ennek Udvari Gazdája Nárai Dániel (15/ 7).

narancs fn (1)

...a' kotsisnak adjon... 2 süveg narantsot (16/36).

Naso fn (1)

...A' ki Márót, Násot nem látta Légyen Frantziskanus barát a' (1/44).

náthás mn/fn (2)

I. mn (:ezt nátháson mondja:) (15/750).
II. fn Millyen szereket gondolsz... Köhögősök[ne]k náthások[na]k (14/125).

Nationalcharacter (ném) (1)

Meg bosszankodom: Nem lessz, nem lessz ing, - - hát gatya annyival inkább nem lessz Nationalcharactere szerént az Urnak? (1/535).

Nationalspiel (ném) (4)

BÁRÓ SERTEPERTI öszve szedi a' National spieljét, 's a' sebbjébe dugja (1/381).
Nationálspiel (1/266), Nationál Spielje (1/368), Nationál Spieljét (1/359).

Natur (ném) (1)

Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe (15/100).

naturális mn (1)

No hát beszélld el a' Szerelem Naturalis Historia szerént charactereit 's így determináld (8/129).

naturalista fn (1)

...ki Philosophus most, ki politicus, ki Jakobinus, ki Naturalista (8/101).

naturaliter (lat) (1)

...naturaliter az öreg Asszony sokat benn ül, sokat alszik, sokat betegeskedik (16/399).

NB. = nota bene (lat) (22)

N B. Ének. 3. Óh, fejér Galatea (5/56). Nb. nem kell őtet haragra indítanom (6/51). - ...tanúld meg Barbarus, embertelen, mimódon bosszúlja meg (NB. *a'Trójai* NB.) Enéás saját Bántatásait (10/ 691-2).
NB. (16/780, 910) N B. (5/19, 46, 101, 117, 157, 182, 200, 239, 258, 298, 304, 334, 409, 424, 440), N B (5/226).

ne1 hsz (263)

...ne bántsa Ked Pajtás: ne avassa Ked magát abba (1/2162-3). No még eggyszer el kezdem; de többet ne kotty, kotty (1/833). Tehát tsak ne menjünk el? (7/928) - Világa a'Régi Kornak olly tündöklő nintsen, melly a' te Világod mellett Árnyék ne légyen (10/1047). Ah! tsak téged ne látnálak, könnyebben venném bé ezt a' halálos port (16/864). - ...'s miértne lehetne az ő Szoba Leánya az ő férjének feleségévé (16/403). - ...soha se történnyen meg tehát az, hogy én a' mennyibe lehet kedvét ne keressem neki (7/908). - ...itten körűl eggy fatörzsök sints, a'mellybe tulajdon kezeikkel bé vésve ne látszanának ezek a'betük (13/563). De lehetséges é, hogy ha ő valaha illyen szavaidat hallaná, meg ne szeretne téged? (7/432) - Vigyázz, hogy minden Szándékunkat kine tudja (6/83). - ...hallgass, hogy meg ne hallja Polifém (5/6). Khed nekhem ne paphollyon négy krajcárt adhok értte azért a' hitvánsághirt (15/220). Jaj! az orromat vágassa el az Úr, ha én valaha tsak a' foldozó Czigány[na]k is szólok, tsak a' vállamat ne (1/3326). Ah, ne, a' Világért se (12/1024). Én el vezetlek Sándorhoz, ha tettzik. AMINTAS Ne (12/136).
Ö: hogy~.

ne2 msz (6)

Nesze kutya minden szegénysége alávaló város kutyája, ne (1/3315). - ...'s ezt mondottam felsóhajtva: Ne neked Diána a' Kürt, ne neked az Ív (7/143-4). - ...ne Samu vidd el Asszonyádnak (16/852).
Ne (1/2732, 2780).

ne3 (lat) (2)

...azonba nagyságoddal [ma]gna i[nte]rcedit familiaritas, ne dicam necessitudo (9/157). - ...tsak kezdje elked ne dicam mondja elked (15/705).

Neárkus fn (12)

Ne beszéllj nékem, Neárkus, többé az Őrizetről (6/ 138).
Neárkus (6/104, 137, 163), NEÁRKUS (6/133, 140, 149, 161, 165, 175, 180, 186).

nebuló fn (1)

Néz most a' nebuló (9/716).

necessitudo (lat) (1)

...azonba nagyságoddal [ma]gna i[nte]rcedit familiaritas, ne dicam necessitudo (9/157).

nedves mn (5)

Ha szeme sírástól nedves, Fényje sokkal inkább kedves (13/381). Ha az ő nyájas ortzájának fényjét bé nem fogja valamelly alkalmatlan köd, az ő nedves világával édes kísérője fog lenni a' mi bújdosásinknak (13/677).
nedves (10/644, 16/360), nedvesek (13/148).

nedvesség fn (5)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly dagadt lévén a' nedvességektől (10/387). Ő bizonyos fűvekből ki nyomta a' nedvességet, úgy hogy attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét (13/574).
nedvességet (13/41), Nedvességet (10/224), nedvességét (12/175).

négy szn (19)

Már négy hónap múltt el, 's levelét nem vehettem (1/1117). Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! (7/985) - Béjüttek nigyen kutya kipibe (9/ 43).
négy (1/430, 1147, 1465, 1878, 14/100, 15/219, 16/ 1148), nígy (15/256), 4 (9/122, 15/198, 201, 204, 661, 975, 1022), 4 en (12/733).
Ö: huszon~, tizen~.

negyedik szn (33)

NEGYEDIK FELVONÁS (1/2613). Negyedik azt mondja (1/1266).
Negyedik (1/1260, 2592, 3218, 7/1227, 15/115, 395, 984, 16/169, 624), 4. (1/213, 4/29, 5/101, 478, 8/192, 12/11), 4: (16/832), IV. (1/388, 1118, 1979, 2771, 3308, 6/104, 10/607, 908, 12/179, 494, 800), 4dik (16/806), 4ik (15/81), IVdik (9/120, 555).
Ö: huszon~, tizen~.

négyélű mn (1)

...Szilvia eggy négyélű vesszőt eggy Ívnek húrjára alkalmaztat (7/1156).

négyöt szn (1)

...egy selyem kalapot 4-5 máriáson is alig vehet meg az ember (15/215).

négyszáz szn (2)

Az igaz, énnékem most küldöttek a' jószágomból 400 aranyat, de a' pénznek van helye (1/1786).
400 (1/1791).

negyven szn (4)

TEMPEFŐI Megéri a' Betrieger 30 aranyját, 's többet is. MÚZSAI Meg negyvent (1/3146).
40 (1/1876, 1885), 40t (1/1879).

negyvenegy szn (1)

Brimo Januarij Farsangi maskarás bálba, egy ökör hábítushoz, mindöszve Rhforint 63 xr. 41 (16/85).

negyvenhét szn (3)

...negyvenhét arany, negyvenhét, se több se kevesebb (1/2216).
Negyvenhét (1/2212).

negyvenöt szn (1)

...három Rhénes forint negyven öt krajtzárra tette fel az árrát (1/147).

néha hsz (6)

Istenem Uram ne nézd az én bűneimet, Kikkel férteztettem életemet, h[ogy] néha egy kevéssé többet iszom (9/331). Érezni édes gerjedelmet Kell néh' az Asszonynak is (4/74).
néha (1/1356, 7/1345, 10/790), Néha (5/589).

néhanapján hsz (1)

Kedves puszta Erdők, mellyeket néha napjánn kedveltem (11/135).

néhanéha hsz (1)

Tsalatkozol; még néha-néha mesterséggel is kell mutatnod, hogy te őtet nem szereted (13/479).

néhány mn (2)

...Néhány szempillantássokig tartozkodj legalább (10/277).
néhány (13/377).
Ö: egy~.

néhánykor hsz (1)

...ő minthogy néhánykor itt szokta levetkezni a' maga unalmas gondjait, azért rakatta itt ezt az épületet (13/184).

néhányszor hsz (1)

...ha van valaki közületek, a' ki néhányszor szerentsétlen indúlatiban távol múlatott vólna az ő szép tüzétől (13/210).

nehéz mn (11)

És te gyermeklétedre nem félsz a' te gyenge oldaladat a' nehéz Puzdrával terhesiteni (11/76). És azt a keresett Hírt nem olly nehéz nyomozni annak, a' ki valóban szeret (7/1223). Igen nehéz a' tüdeje 'S nem jól jár a' lélekzete (14/152). Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/575). - ...néked talám nehezen esik, hogy én élek? (7/1270)
nehéz (14/110), nehezen (7/1327), nehezenn (1/ 3098, 6/17), nehezebb (1/2381), Nehezebb (10/328).

nehézség fn (1)

...hanem ebéd után valami nehézségét érzette - a' szokott nyavalyája jött rá (16/466).

neheztel i (2)

Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam (9/482).
nehesztelek (1/823).
Ik: meg~.

neheztelés fn (2)

A' két aranyat mikor a' pixisbe tette vólna panaszkodó tekintetet vetett a' felhőkre, én arról való bánatjára 's minteggy nehesztelésére magyaráztam, hogy többet nem adhat (1/3133).
neheztelések (7/1639).

neheztelvén in (1)

...hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/512).

neki hsz (505)

No, ha az Úr Exemplárjaiból 40 aranyat ki vesz, nékem eggy pénzt se adjon (1/1886). - ...az ő Mórjai Segítségére jőnek neki, és megtámadják Enéást (10/880). Jaj nékem! én vóltam (9/800). - ...Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket (1/2916). A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur - ki adtam nekik a parantsolatokat (15/534). - ...maj mögrakom a börődet gye má nó dudáll neköm most Edgyet (15/448). Jól pofon vágja. Ne neked, ládd Versjártóból, poffjártóvá lettem (1/2732). Nem kell nékem azt szeretnem, a' ki engemet szeret? (12/ 469) - Már nekhemekh hitt fenthig foghadó khillene (9/12). Már társaság kedvéért Nagyságod is méltóztasson játtzani: nekünk is jobb kedvünk fog, lenni, a' Nagysád jelenléte alatt (1/1185). Nem: én nem hiszek néked (12/406). Milesz belőlle, egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara (9/199). - ...ez a' mondás mindég a fülemben van nekem (15/635). Aráspeszhez, látván néki a' Kardot a' Kezébe (10/419). - ...neki jó szive volt és szép elméje, kellemetes gustusa (15/556). Elveheti nékem Életemet; de nem tsinálhatja az én Fájdalmam azt, hogy én eltsüggedjem az én Hazám, és az én Atyám eránt (10/402). - ...a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1246). Hát miért nem hisz nékiek? (7/256) - ...neki legyen mondva ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/203). No neki bolond. Én hozzám többet ne szólly ts[ak] mondd inkább tovább (1/861).
Ö: ő~; énnekem, minékünk, teneked.

nekibizakodott in (1)

...a'világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett, a' neki bízakodott gonoszságot valahára megtanította a' hadnak, az Igazságnak 's emberiségnek erejét, hatalmát, méltóságát rettegni, tisztelni és Istenleni (16/1095).

nekiborzad i (1)

Itt megállottunk, és lenézvén egésszen néki borzadtam, és hirtelen hátra vontam magam (7/1419).

nekiindult in (1)

Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit (13/ 221).

nekikomorodik i (1)

A világ vénheszik, és vénhedvén néki komorodik (7/ 718).

nekikurtábbodik i (1)

Már neki kurtábbodott elöl a' szoknyája (1/870).

nekimegy i (2)

...egyik jön, másik el megy, mikor ki ki az ő saját balgatagságá[na]k neki megyen (9/579). Amintás eggy dárdával, mellyet jobb kezébe tartott, néki ment a' Satirusnak mintegy oroszlány (7/1039).

nekimérgesedik i (1)

Ha akkor, mikor te engemet magadtól meg fosztottál, szép bálványom, néki mérgesedett é az én sebem, 's nevekedett é az én fájdalmam (13/226).

nekirugaszkodik i (1)

Én a' haláltól való félelem miatt kétszerte sebesebb futással néki rugaszkodtam (7/1260).

nekiszánt in (1)

Néki szánt mérészséggel (12/368).

nekiszerelmesedik i (1)

...és nem veszed észre miként néki szerelmesedtek most minden Dolgok eggy örömmel és élettel telyes szerelem miatt (7/192)

nekivág i (1)

Mikor hát közel láttam magamhoz, 's gondoltam, hogy onnan már tsak béjárja, néki vágtam eggy dárdát (7/1250).

nekivágtat i (1)

...magam is néki vágtatok almás szűrke csödör paripámonn (9/201).

nekividámul i (1)

...hirtelen hátra vontam magam, ő pedig elmosolyodott, és tekintetébe néki vidámúlt (7/1420).

nektár fn (5)

Itt a'Músák magok vezetnek Nectárjajikból részeltetnek (1/184). - ...imé eggy ámbróziával, mézzel, ürömmel, nectárral, (h) nepenthével öszve tsinált golyobist teszek pisztolomb[a] (8/148). Óh melly édes gyönyörűséggel tölt el ez a' kevés időm: az öröm nectárja habzik szivembe (1/260).
Nectart (8/28), Nektárt (8/89).

nélkül hsz (71)

Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény, kan asszony (15/782). - ...henyeségbe kívánsz élni, 's öröm nélkűl? (7/762) - A' mellyre azt feleli, minden szemérem nélkül a' Német Professor (1/ 532). - ...könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkűl el hányva (1/974). Ennye te Isten nélkül való gaz ember (1/3303). Te nállad nélkül az én szerentsém disztelenebb lenne (12/903). Mindnyájan Mod nélkül katzagnak, zúgnak (1/1273).
nélkül (1/153, 514, 1425, 1464, 1681, 2091, 2097, 2990, 3191, 5/195, 363, 7/547, 766, 984, 1015, 1595, 8/142, 10/345, 582, 592, 12/786, 902, 13/173, 571, 15/33, 174, 307, 679, 16/164, 410, 554, 1075), nélkűl (1/374, 1490, 2270, 2937, 2964, 4/147, 5/1442, 145, 148, 168, 7/5052, 531, 537, 547, 569, 605, 810, 834, 1207, 1464, 8/74, 9/352, 360, 10/591, 631, 632, 676, 785, 817, 13/328).
Ö: a~.

Nelson fn (1)

...a' Török Basa Nelson a' Helvetiai Hajos Sereget egészen semmivé tette (16/276).

nem1 fn (15)

...én gyönyörüséget találok azokb[a] a' foglalatosságokb[a], a' mellyeket az én boldogult Asszony Anyám helyett kell végbe vinnem, és a' mellyeket az én nemem hoz magával (15/566). Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! (7/986) - ...mikor lessz már eszed, hogy ezt a' dibdábságot a' Könyvtárra mutat, melly rangodhoz 's Úri nemedhez nem illik végképpen megutáljad (1/418). Ah, az igen alatson neme a' Mulatságnak, én azt nem szeretek játtzani (1/1177). Denique most az öreg Ur éppen odale van a' selyem bogaraknál; mert deniq[ue] ezen gazdaság' nemében supra modum gyönyörködik (15/65). Nem vagyok én otsmány nem (7/615).
Nemem (1/2394), neme (7/99), Nemünk (4/76), nemünket (1/952), Nemnek (8/25, 86), nemednek (9/542), nemén (7/145), nemére (15/538).
Ö: szép~.

nem2 hsz/fn (1438)

I. hsz Hogy hívségtelen vagyok eggy háládatlan Asszonyhoz, nem, nem érzek magamba Pirúlást (10/905). No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot (1/670). - ...én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/133). Mig a' halál gyász nem fedi bé szemem' (1/2395). - ...ha még életbe van, aligha oda nem vetődött (7/1097). - ...kurta szerentsémet szivem[ne]k nem kis fájdalmával félbe kell szakasztanóm (16/320). Te nékem éppen azt beszélled, a'mit én gondoltam, hát nem jővendőltem é meg? (7/714) - El tsikartad a'pénzem; de még is lehetetlen tenéked nem örülnöm, lehetetlen nem tisztelnem betsűlnöm, a' mi benned tiszteletre méltó (1/2450). Od' adjam é, nem é? (7/ 1208)
II. fn ÉVA Ezek a' maga tettzését nem nyerték meg? ROSÁLIA Több mint nem, még nehesztelek is reájok (1/823).
Ö: aligha~, csak~, ha~.

néma mn/fn (11)

I. mn Ah bár tsak ő néma lett vólna (7/1232). - ...némán veszteglettünk megesmervén őtet (7/ 1586). Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat (5/169) - ...és ha te benned vólna szerelemnek Lelke, és érzése, megértenéd az ő néma sóhajtásaikat (7/210).
néma (1/990, 1821, 7/1201, 9/520).
II. fn ...és ha oda eggy néma bemenne, a' néma is a' maga tsúfjára bohókáskodna (7/485).
némáknak (14/135).

némajáték fn (1)

Következik a' néma játék (16/906).

némajátékos fn (1)

Ezenb[e] jön Lipittlotty, a' néma játékosokhoz 's sirókhoz (16/921).

nemcsak ksz/hsz (6)

I. ksz Még is bizhat benne az Úr, hogy udvarlása nem tsak kedves hanem jutalmas is lessz (1/1343).
nem tsak (15/168, 16/143).
II. hsz TÖKKOLOPY Nagyon is le vevé biz' azt a' lábáról Kegyelmed, Tempefői Uram. TEMPEFŐI De nem tsak őtet (1/2557).
nem tsak (15/663, 746).

némely nm (15)

Voltak ollyan Országok, a' mellybe némelly Szerzetek, voltak ollyan Szerzetek, a' mellybe némelly Klastromok, és vóltak ollyan Klastromok, a' mellyekbe némelly Atyák a' tudományoknak áldozták fel életeket (1/2836-8). Azaz Enéás kéri azt tetőled... a' kit a'te Kintsednek neveztél némelly Naponn (10/656).
némely (15/77, 16/1108), némelly (1/334, 341, 465, 540, 1910, 7/504, 10/986), némellyekket (1/3261), némellyekkel (1/489).

nemes mn/fn (117)

I. mn Mennyen Kend a' Nemes Gavallérok közzé (1/2545). Nemes Somogy Vármegyé[be] helyheztetett Csurgó mező Városban (16/789). - ...azö szive jó, indulatja hajlandó a' nyájasságra, és szeretetre, lelke nagy, és Nemes (9/378). Kedves és nemes ajándék (13/151). Nemes Ellenségem, olly nagy Virtust én te benned nem goldoltam (10/439).
nemes (1/281, 821, 826, 1123, 1491, 1560, 1574, 1802, 2/1452, 4/82, 5/124, 158, 433, 6/16, 66, 167, 7/ 152, 988, 1133, 1221, 1381, 10/76, 141, 728, 1032, 12/61, 520, 751, 1000, 1024, 13/26, 180, 364, 372, 576, 16/1205, 1217), Nemes (1/cím, 454, 962, 966, 968, 1063, 1087, 1137, 11422, 1145, 1494, 1517, 1518, 1549, 1621, 1690, 1715, 1868, 1884, 1905, 1991, 2016, 2017, 2023, 2026, 2027, 2030, 2207, 2229, 2688, 3031, 7/76, 8/35, 9/389, 518, 10/152, 293, 405, 12/4, 69, 280, 13/69, 209, 262), N.[emes] (1/333, 1820, 2225, 2875), N[eme]s (1/1244, 5/ 412), nemesnek (5/272, 12/72), nemesebb (1/3090, 13/425), Nemesebb (1/1078, 1763, 1779, 10/721), nemesebbé (15/88), Nemesebbűl (1/602), legnemesebb (7/1380).
II. fn Most mindjárt Kenddel is meg esmertetem, mennyire van egymástól a' Magyar Nemes és a' Német Typographus (1/2754).
Nemes (1/1657, 2666, 2667, 12/8), Nemesek (1/ 2021, 2568, 2601, 2691, 12/939), N.[emesek] (12/ 939), nemest (1/115), Nemesektől (12/268).

nemesember fn (2)

Nemes ember házára jönni fegyverrel? (1/2782)
Nemes emberenn (1/2747).

nemesi mn (2)

...vétett most Kend a' Magyar Nemesi jus ellen (1/ 2665).
Nemesi (1/2682).

nemesítő in (1)

Hát azt a' szép elmét 's az azt nemesitő finomabb érzékenységeket, mellyekkel valóba ditsekedhetünk, hijába adta vólna é a' jól tévő Természet (1/ 954).

nemesség fn (6)

Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1123). Te gyaláztad meg legelősször a' Szerelem' nemességét (7/626).
Nemesség (1/1150), nemességek (7/1560), Nemessége (7/151), Nemességet (1/1125).

nemesszívűség fn (4)

Bámúltattya velem az Úr nemes szivűségét (1/305).
Nemes szivüsége (1/1357), nemes szívűséget (13/ 369), nemes szívűségre (13/368).

német mn/fn (58)

I. mn Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? (15/609) - Betrieger, német ruhában (1/1002). - ...itt is el kél a' Német Könyv, kivált ha dibdábságokról van (1/ 1062).
német (1/537, 1010, 8/159, 15/105, 345, 551, 574, 579), Német (1/372, 434, 491, 499, 503, 532, 540, 555, 590, 1221, 1230, 1533, 1795, 2194, 2690, 2755, 15/863), Nemeth (9/17), nimet (15/343), németül (15/736), németűl (1/2289).
II. fn ...de Kend azt nem érti, mert Kend Német (1/2666). Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a'ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2293)
német (15/737, 16/527), Német (1/512, 2645, 3184, 3193), nímet (15/344), németek (1/2086, 15/626, 16/ 190, 198, 207), Németje (1/1747), Németet (1/2939), Németnek (1/1676, 2652, 2668), németre (1/131), Németre (1/280, 1007), Németeknél (1/2702), Németektől (1/2692), Németnek (1/516), Némettel (1/2762).

németes mn (7)

Audiat nem nímet az, hanem Született magyar, tsak hogy német ruhába jár, németessen viseli magát (15/345). SZÁSZLAKI Németes Gavallér (15/9).
németes (1/3172, 15/484, 968), Németesen (1/127, 3193).

németesedik Ö: el~.

Németország fn (6)

Less német Ország erkölts tanitója (1/547).
Német Ország (1/510), Német Országnak (1/533), Német Országba (1/90), Német országb[a] (9/215), német országon (15/352).

németországi mn (1)

Igy veszett belé a' Könyvekbe szegény Betriegernek m[inde]n Német Országi keresete (1/118).

nemhogy ksz (4)

De nem lehet elgondolni, nem hogy kimondani (7/ 1619).
nem hogy (1/1817, 1879), Nem hogy (1/2039).

nemigen hsz (6)

...ennél szebbet nem igen hallhatna az ember (1/ 2420). A' másik Városban, a' melly ide nem igen messze van, eggy fő nemzetből való Nagyságos Úr lakik (13/182).
nem igen (1/1366, 15/733, 16/290), n[em] igen (9/ 158).

néminémű nm (1)

...Anyákknak és Dajáknak (!) is van még ott néminémű részek (7/679).

nemkülönben hsz (2)

Mind öszve ebből áll hogy a tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli, a' Kis Asszony nem külömben (15/ 33).
Nem külömb[en] (1/398).

nempe (lat) (1)

Nempe primo Katiért eszem a' szép lelkét majd meg veszek (8/168).

nemsoká hsz (3)

Isten veled. Nem soká vissza jövök (12/208).
nem soká (1/2648, 10/233).

nemsokára hsz (1)

Ő mag nélkül fog kidülni nemsokára (16/410).

nemtelen mn (2)

Azért tette ezt ide a' meghólt, hogy a' Nemtelen Szerelemnek festése annál szebb színt adjon a' Nemes Szeretetnek (8/34). - ...visitákat tesz, 2kor ebédel 5ig, akkor sétálni, karesszirozni megy 's egyéb a' féle, mellyeket Ketek Nemtelenekűl nevetnek (1/2238).

némul Ik: meg~.

némű Ö: némi~.

nemzet fn (36)

Ha abból semmi sem lessz a' Nemes Magyar Rendekhez folyamodom, állhatatosan bizván benne, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek képei, elő segéllenek ezen munkámba (1/1519). Ezt már szintugy meghatározzák a' németek 's más pallérozott gyomrú nemzetek, mint a' nap 's holdbeli fogyatkozásokat (15/626), A' másik Városban, a' melly ide nem igen messze van, eggy fő nemzetből való nagyságos Úr lakik (13/183). - ...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság (15/301).
nemzet (15/486), Nemzet (1/1434, 1825, 2291, 2600), nemzetem (16/1203), Nemzetem (1/2037, 2076, 2094), nemzetünk (1/111), Nemzetünk (1/ 2054, 3025), Nemzetet (1/2623), nemzeteket (15/ 169), Nemzetemet (1/1073), Nemzetünket (1/2098, 3054), nemzettyeket (16/1068), nemzeteknek (15/ 491), Nemzeteknek (1/1520, 2092), Nemzetek[ne]k (1/921), Nemzetének (1/1829, 3022), nemzetünknek (15/429), Nemzetünknek (1/2050, 15/428), Nem zetünk[nek] (1/2023), Nemzetünkb[e] (15/997), Nemzetre (1/1757), Nemzetemre (1/3059), Nemzetére (1/517).

nemzetes mn (1)

Nemzetes Ifju Uram! (15/274)

nemzeti mn (14)

Ök az ö Nemzeti nyelveket nem szeretik (1/1070).
nemzeti (15/159), Nemzeti (1/cím, 1067,1474, 1485, 1487, 1493, 1630, 1817, 1997, 2040, 2052, 16/ 1072).

nemzetség fn (2)

Így tartotta az első Nemzetség, melly hajdan még az eggyűgyű, és tsetsemő Világban élt (7/101). Ha már sem hazája, sem Nemzetsége, sem önnön maga ditsöségére nem hajlik Nagyságod jó szivére és kegyességére bizom magamat (1/1535).

nemzetű mn (1)

Cselédim mind idegen nemzetüek (15/507).

néne fn (3)

...az én Néném akar ott beszéllni véled (10/278).
Néném (10/20), Nénémé (1/487).

nép fn (7)

Lakozzon e' Nép' Istene köztetek (1/2389). - ...ezzel a' kardal csaptam a' l[eg]sűrűbb nép közzé (9/ 197).
nip (15/431, 436), Népet (7/569, 12/45), Népeket (10/611).

Ö: köz~.

nepenthe fn (2)

Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/31).
nepenthével (8/148).

nephreticus fn (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek eticusoknak Maniacusok[na]k nephr[eticusoknak] (14/122).

Neptunus ~ Neptun fn (7)

Néhány szempillantássokig tartozkodj legalább; és a' Neptunus Templomába menj (10/278).
Neptúnus' (5/599), Neptún (10/1027), Neptún' (10/ 393, 1021), Neptúm' (10/366), Neptúnussal (7/18).

néreis fn (1)

...és körülvétetvén a' Néreisek', Szirének' és Tritonok' nyájas Seregétől, megjelenik az Isten (10/ 1023).

Néreus fn (1)

Nem kell illy víg, és illy mosolygó Naponn egyedűl tsak a' Dóris' és Néreus' Leányinak sírni fájdalmasann (5/394).

Nerína fn (14)

Ah Nerína, eggy nemes Nimfa, a' ki Diána előtt olly kedves, a' kinek olly szép szemei vagynak, és olly szép kezei, 's olly rendes és kellemetes magaviselete (7/1133).
Nerína (7/8, 1125, 1136, 1140, 1143, 1148, 1163, 1180, 1208, 1217, 1231), Nerina (7/1102), Nérínát (11/17).

nescio (lat) (1)

Quid agam quique c[on]silii capiam nescio (9/149).

nesze msz (9)

Nesze még Szuszmir egy pohár bor (1/716). A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány. Nesze kutya minden szegénysége alávaló város kutyája, ne (1/3314).
nesze (16/679, 1039), Nesze (1/660, 2151, 3142, 3319, 10/690).

netalán hsz (1)

'S bár egyébtől nem félek is, félek attól, ne talám maga a' levegő minden ágon egyegy elállóját rejtegeti az én bálványomnak (13/697).

nettó fn (2)

Vanitt már Conto, Lássad az Asszony, arra is tsak a' papirost vesztegetjük - több a' Conto, mint a' netto (16/79).
netto (16/102).

név fn (60)

Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141). Te elhallgatván a' te Méltóságodat, és a' te Nevedet, nagy veszedelemre tetted ki a' te Tiszteletedet (10/870). Ah miért előzik [me]g ezek az unalmas órák azt a' kedves szempillantást, [me]lyet a' balgatagok halál név alatt siratnak (9/545). Hanem tsupán tsak azért, hogy az a' valóság nélkűl való haszontalan név, az a' tévelygéseknek bálvánnya (7/538). Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe (15/100). Istenem ne vedd bün neven (9/654). Kednek halgass a neve ebhendi uram (1/790). Hanem Lázár énnekem most elkell sietnem az Asszonyságot tisztelje nevemmel (16/494). Már tehát mindenkor tsak távol kívánod te, Szilvia, a' Vénus' Kedveltetésitől vonni ezt a' te Ifjúságodat? 's nem fogod soha az Anyai édes nevet hallani? (7/90) - A' te neved ezer meg ezer Századokig élni fog (6/67). Mennyen Kend a' Nemes Gavallérok közzé Ki nyér Egri nevet akkor lássuk (1/2546).
név (1/254, 10/4, 11/4, 15/817, 844), Név (7/584, 9/ 3), Nevek (10/983), nevem (11/69), Nevem (12/ 584), Neved (10/313), neve (1/3149, 13/175, 15/ 191), nevet (8/128, 13/177), nevemet (1/1446, 15/ 831), nevét (1/313, 1134, 1297, 9/599, 601, 15/759), Nevét (4/178, 5/560, 7/1131, 10/344, 345), nevit (1/ 1088), neveket (16/1069), neveit (8/9), Nevednek (7/ 1396), nevének (16/786), Nevének (1/1632), nevén (1/21882), Névre (10/590), nevére (9/238), nevemröl (16/537), Nevedről (10/623), nevekről (1/1407), nevemnek (12/619), nevének (1/2191, 15/ 843), neveknek (1/1442), nevekkel (1/550), neveddel (1/3116), nevével (14/17).

nevecske fn (1)

Lázár az Obester Ur mot izent ide hogy azt a' kis Contoskát kifizeti, vigyel el hozzája és betsülettel szoljon 's tisztelje nevetskémmel (16/317).

nevekedik i (6+1)

Leesnek némelly Fábrikák, és láttatnak nevekedni a' Lángok a' Királyházba (10/986). Ha akkor, mikor te engemet magadtól meg fosztottál, szép bálványom, néki mérgesedett é az én sebem, 's nevekedett é az én fájdalmam (13/226).
nevekedik (10/1011), Nevekedik (10/989), nevekednek (11/98), Nevekednek (10/972), nevekedett (7/ 406).

nevekedvén in (1)

Nevekedvén megindulása (12/276).
Ö: fel~.

nevel i (4+1)

A' meg boldogúltt Báró Úr philosophusi módon nevelte azokat (1/2015). Fuss szemem elől: ne neveld többé Kínjait eggy kétségbe esett Szívnek (10/ 967).
nevelje (7/1206), neveljétek (10/940). - nevelni (7/ 896).
Ik: fel~.

nevelés fn (2)

Azok az Uraságod kellemetes Könyvei az ollyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/2254).
nevelése (1/2228).

nevelésű mn (1)

...a' kipallérozodás olly subtilis érzésűekké tette a' nagy nevelésü Dámákat, hogy ök az ollyanoktol éppen irtoznak (15/542).

nevelhet i (1)

Tsudálkozom, hogy nevelhetett eggy derék atya el fajúltt fiakat (1/2013).

nevelkedik i (1)

Ah ne menjetek, mert ha ott eggyütt lát benneteket, nevelkedik gyülölsége és haragja (5/249).

nevelő fn (1)

Egy Tisztes Magyar Fő Hadnagyné az ő nevelője, oktatója és mindennapi barátnéja (15/613).

nevendék fn (1)

...Csurgón is játszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/92).

nevet i (21+3)

Óh mennyire, óh mennyire nevetek én a' ti bolondságitokonn nyomorúlt szeretők! (5/140) - Én őtet az úton eleget nevettem, 's ő engem még jobban nevetett, hogy én őtet nevettem (1/561-2). De a' tanultt ész tropaeumi nevetik az Idő viszontagságait (1/1420).
nevet (5/176, 15/585), nevetnek (1/2239, 8/197), nevettem (5/174, 7/704); nevetem (1/75, 780, 16/453), neveti (9/581), nevettyük (16/142), nevettem (5/176), nevettük (16/140). - nevetne (16/219); nevetné (1/ 856, 9/66). - nevetni (1/382, 717, 5/314).
Ik: el~, ki~.

nevetés fn (5)

A' vidámság, az örőm, 's a' vigasság nem mindég a' nevetésben áll (1/384). Nagy nevetés mindég, Tökkolopi graviter (1/1257).
nevetés (1/1282, 3191), nevetésemen (7/705).

nevethet i (1)

Jó reggeletskét kivánok, de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve, bizony szintugy nevethetném, ha, ha ha (16/127).

nevetkőzik i (2)

Mind nevetkőznek (1/1265). - ...oda be nevetközsnek, mint a' kinek el kámpitsorodott azs esz (9/ 69).

nevetség fn (3)

És nem is írt ám nevettségre méltó dolgokat; ha bár nevettségre méltó dolgokat tsinált is (7/261).
nevetségre (1/931).

nevetséges mn (1)

Nevetséges versifikáló, vig és derék Kártyázó (1/ 2581).

nevetve in (2)

ÉVA Hogy? nevetve (1/845).
Nevetve (1/1233).
Ö: ki~, ördög~.

nevez i (24+4)

...abba az Erdőbe volt kirendelve, a' mellyet Tőlgyfák erdejének neveznek (7/1152). Kend engem rossz adósnak nevez? (1/2677) - Én a' Szilvia' Nevét hallom, a' melly nékem a' füleimet és a' szívemet verdesi: hanem ki az a' ki őtet nevezi? (7/ 1132)
nevez (7/86), nevezel (7/184, 10/751, 773, 11/25), neveztem (7/1336), neveztél (10/656), neveztek (16/ 1074); nevezed (5/348, 13/359), nevezi (1/919, 7/ 1541, 9/367), nevezted (7/1141), nevezlek (10/809), foglak nevezni (10/731). - nevezz (9/485, 10/807), nevezzen (13/336); nevezzem (7/286, 826). - nevezni (1/432, 915, 5/149); neveznem (8/127).
Ik: el~.

nevezet fn (5)

Lonisa! ah kedves nevezet, szerelmes nevezet! (9/ 534-5)
Nevezet (9/513), nevezetet (1/1694, 2671).

nevezetes mn (7)

Te is a' Kadmus' nevezetes vérével ditsekedel (12/ 60). A házamba' mindent fel kutattak, irásaimat öszve dúlták, azok közzül némellyeket és eggynéhány nevezetesebb házi portékáimat el vitték (1/ 3262). Sajnálom hogy semmi olyas különössel nem tisztelkedhetem, külömben is a'nevezetes dolgok már tudva vagynak (15/140).
nevezetes (1/65, 8/2, 16/1192), nevezetesebb (15/ 172).

nevezetesen hsz (1)

A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját (1/21).

nevezett Ö: meg~, úgy~.

nevezetű mn (1)

...'s a' többek között azt mondotta, hogy a' mint vélekedik a' Tavasz nevezetű versetskét Lessing irta (1/541).

neveztetik i (1+1)

...hitetlennek, Kegyetlennek, hallom magam neveztetni (10/534).
neveztetett (7/540).

nevezvén in (2)

Még is vakmerőn nem bosszantalak én, Tégedet kegyetlennek nevezvén (12/923).
nevezvén (7/1538).

névnapi mn (1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni, rostát corrigáltatni, vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt... vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/748).

nevű mn (2)

Óh nékem is vólt egy Gerson nevű fiam (9/753). - ...Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevű játékot, németűl (1/2288).

Newton fn (2)

...és kivált ha nem a' szélire vannak rakva a' gombok Newton v.[agy] Nyuton, Helvetius, sőt maga Cant látszik az ember előtt állani (15/363-4).

nexus fn (1)

Az a' Szép és Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik (8/131).

néz i (53+4)

...ekkor az órájára néz (9/284). - ...nem szegény jámbor ember a', hanem Ispionnak kell annak lenni, mert ő rá egész világ farkas szemmel néz (1/ 1967). Ha mondod, hogy hitetlen Vagyok, 's nem úgy nézsz mint hívet, Meg sértesz eggy igaz szívet (13/344). Nézzük mit mond ez a' levél (9/740). - ...látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2968). - ...üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait, ne nézd, Uram, hogy most November van (1/ 3302). No de nézd, Agenor, mitsoda mende monda hirt kőltőttek itt az én Lelkem Győtrelmére (12/ 801). A' Játék szin ábrázolja a' Gróf' palotáját nevezetesen pedig a' Rosalia Kis Asszony szobáját, a' melly a' Kertre és a' Grófét, a' melly az uttzára néz (1/23).
néz (1/2614, 2621, 7/130), Néz (9/716), nézel (10/ 58), néznek (15/900, 16/629), nézett (7/134); nézem (10/990), nézed (7/220, 1359), nézi (9/582, 584), nési (1/788), néztem (16/966), nézte (7/708). - néznék (1/2214, 16/529); nézném (1/2783, 3341). - nézzek (16/963), nézz (10/38), nézzen (1/1541), Nézzen (1/1893); nézd (5/399, 9/330, 10/53, 13/524), Nézd (1/162, 229, 5/188, 399, 487, 603, 7/193, 9/325, 10/427, 12/210), nézzed (1/166), Nézzed (6/59), nézze (12/947, 16/116, 117), Nézze (1/2591), nézzétek (1/2439). - nézni (1/319, 2073, 13/410, 15/949).
Ik: el~, ki~, meg~, oda~, rá~, széjjel~, végig~.

nézeget i (3)

Nézegeti a'könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét (1/312).
nézegetek (1/2141); nézegette (7/701).
Ik: meg~.

nézegetvén in (1)

Nézegetvén az állóképeket (6/55).

nézés fn (5)

Ő félfelé vonult félelmes tisztelettel, fel sem vetvén szemeit az ő nézésére (7/1071). A' Nézés' eránnyába az épűlő Kártágónak Tekíntete (10/9). Én el bútsúztam; 's ö elébb nagy nézést tévén reám, meg hajtotta magát (1/3136).
Nézés (10/553), nézésére (5/525).

nézet i (1)

Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásait Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni? (10/1031)
Ik: meg~.

nézkél i (1)

Nézkél (1/2147).

néző in/fn (4)

I. in Nagyon meg sérti ezzel az én személlyemet, mellyet a' Nagysádnak és a' Világ[na]k lantornán néző itélete szerént ts[ak] azért is kellene tisztelni, hogy az a' négy betű van előtte G. r. o. f. (1/429).
II. fn Balgatag Gyermek, nem illik az én hozzám, én majd tsak nézője leszek (1/1183).
Néző (8/153), Nézőt (8/154).
Ö: kéz~.

nézve nu (21)

Eggy Oriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik (5/121). - ...engemet millyen rettenetes galibába kevertt, mind magamra, mind erre az Asszonyságra nézve (16/947). Mikor te tőled, Lelkem, távol vagyok, óh Isten melly hosszasak rám nézve a' napok (5/232).
nézve (1/607, 5/178, 281, 354, 7/165, 12/313, 594, 1045, 13/95, 499, 549, 552, 692, 704, 15/538, 16/247, 290, 306).

nézvén in (2)

Meghallott azután engemet Mopsus, és gonosz tekíntettel nézvén én reám, megbabonázott engemet (7/518).
nézvén (10/311).
Ik: le~.

ni1 msz (16)

A' hol van ni az ablakba (9/286). - ...azt mondják, hogy a' Férjfi tsak annyitska legyen ni (:mutattya vastöje hegyét:) tsak férjfi az a' háznál (16/112). Hát ha mit akar az uram, most mondja mig az időből ki nem tseppenünk; én meg tselekszem ihon ni (1/ 2159). Ni! be nagy Méltoság a' Kamara Tzigányja! (1/3241)
ni (1/2213, 2736, 3331, 8/214, 16/213, 647, 847, 1098), Ni (9/716, 15/774, 16/1037), Ni (13/723).

ni2 (lat) (1)

A' Kis Asszony Nifallor a' szobájába van (15/721).

nicht (ném) (1)

...az én Barátom a' maga kertjéről szokta mondani Di ges mäht nicht di pract vas di senhajt mackt (15/ 479).

Niederland fn (1)

...határos lévén Driestel Niderlandal és Gretzel (16/291).

Nigritia fn (1)

...talám hát az ur ha Nigritiában volna, meg vetné a' nigritiai comis tyúkokat (15/516).

nigritiai mn (2)

...Alexandriai Katsát, Nigritiai tyukot 's'a t. szerzek udvaromba (15/510).
nigritiai 15/517).

nihil (lat) (1)

Quid times, quid horrescis D[omin]e Antal Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus (9/240).

nihilum (lat) (1)

Nihilosecius Külömben sem! (9/140)

Nílus fn (1)

...od szakad a' Nilus a' Mozelaba, de nem tudom melik országba van (16/1079).

nimfa fn (40)

ELIZA Feniciai Nemes Nimfa (12/4). Lám a' Városi nimfák akármelly szemérmesek és makatsok is, mennyi szeretőket tudnak magoknak keríteni! (13/264)
Nimfa (5/159, 271, 7/55, 622, 1133, 1202, 1395, 12/ 1000), Nympha (12/384, 837, 865), Nimfa' (7/ 1068), Nimfák (5/87, 103, 6/11, 7/408, 548, 717 1382), Nimfák' (7/492), Nimfám (7/1637, 12/22), Nimfát (7/58, 1008, 13/459, 465), Nimfákat (7/503, 749, 1153, 11/107), Nimfájának (7/1540, 1553, 1617), Nimfákban (7/260), nimfára (13/424), Nimfáról (11/52), nimfának (13/364), Nimfáknak (7/ 1422).

nimfatárs fn (1)

NÍTZE, Diánának Nimfa társa (11/5).

nincs i (92)

Átzisom, te benned hívség nints (5/538). Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám (1/2184). Ízetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámazva (7/768). - ...annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné (1/701). - ...epéje nints, annál fogva nyájas állat (8/134). Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el töltt. TEMPEFŐI Biz' Uram, még a' nints meg (1/1846). - ...ha az ember kitsin alhatnám tsak veszi, mindjárt nints van ugy alhatnám (15/761).
nints (1/82, 354, 876, 1202, 1655, 1667, 1811, 2046, 2217, 2625, 2667, 2879, 3291, 2/1522, 1523, 4/60, 82, 5/305, 534, 6/181, 183, 7/36, 421, 677, 744, 824, 966, 1186, 1187, 1597, 8/120, 154, 9/327, 353, 443, 695, 10/409, 494, 510, 574, 575, 759, 966, 993, 12/ 134, 890, 13/375, 394, 532, 15/654, 779, 893, 16/18, 24, 159, 161, 225, 573, 574, 577, 578, 696, 1132), Nints (1/1229, 1909, 2626, 2627, 8/20, 9/397, 624, 715, 10/359, 370, 513), nintsen (1/286, 959, 1690, 2962, 10/263, 390, 1045), Nintsen (1/1679, 16/735), Nintsenek (7/1513, 9/243).

Nítze fn (16)

Én a' szerentsés Nítze vagyok a' Szűz Diánának Vadász társa (11/14).
Nítze (11/5, 7, 82, 18, 26, 33, 34, 40, 45, 54, 134, 135, 140, 141).

no msz (154)

No ezt bizony böltsen gondolta, 's nem is tsalta meg, jó hiszem, vélekedése (1/143). No - mi kell? (15/ 956) - Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé (1/2181). No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229) - Ejnye Kuruzs Uram de szép ejnye no, de furtsa no (16/817). No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott (1/669). - ...pedig a' nyelvem hegyin forog, üh no patvar vigye (1/ 2182).

No ~ No l. numero

nobelbál fn (1)

Én őtet hogy okosabbodjon, a' Német Gavallérok közzé vezettem eggy NobelBálba (1/500).

nógat i (1)

Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag Ideje az édes Tavasz? a' melly most megvídítja, és mosolygásával ismét szerelemre nógatja a' Világot, az Állatokat, az Embereket, és az Asszonyokat (7/190).

nógatás fn (1)

De tsak hallja meg a' Fegyverek' zörgését, a' harsogó Trombiták nemes nógatását (6/16).

noha ksz (4)

A' Bétsiek tsak az állokig szokták bétekerni a' nyakokat, ez tsekélység, noha a' magyarok eztis sok[na]k tartják (16/195).
noha (11/11, 16/364), Noha (16/769).

nohát msz (5)

Nohát hol van az a' Te néki tettzeni óhajtó kívánságod? (7/939)
Nohát (9/422, 15/1008, 16/770, 889).

nojszen isz (1)

...ez a' Zsidó ugy szolván igen embertelen, nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó (15/275).

nomen (lat) (1)

...annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt, quod in nomine Jesu Christi a' Laicis offertum est (1/2890).

non (lat) (5)

Pretio n[on] pondere gemmas (9/87).
Non (16/1082), n[on] (9/150, 629, 693).

nono msz (4)

Te én velem megmeg disznó módra bánsz; tudod mit kaptál az imént. No no (1/3235). Nono Szuszmir ne kötekedj (1/660).
No no (16/20), Nó nó (15/116).

norvégiai mn (1)

...Olasz Pujkát, Norvegiai Ludat, Alexandriai Katsát, Nigritiai tyukot 's'a t. szerzek udvaromba (15/ 509).

nos msz (7)

Héj tsak a magad tők fejedhez hasonlitsd: nos mire valo vott az a' nagy guta bot (1/692). Nos osztég hát Éva Kis Asszony, n[em] kel mindenbe bele fettsenteni (1/741).
nos (1/766, 812, 16/110), no's (15/293), No's (12/ 353).

noster (lat) (1)

In nostro docto corpore! (1/2331)

nosza msz (8)

...a' tiszta Szellő gyengédedenn fodorítja a' Habokat, nosza fussunk el e' Partoktól (5/203).
nosza (7/840, 999, 1564), Nosza (7/759, 1010, 12/ 712, 948).

nóta fn (23)

Dehát a' Rákotzi notáját tudod é? (15/415) - Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe, és egy versetskét amaz esmeretes notára, mellyet a' minap estve az öreg Ur elött dallottunk a' Filegoriáb[a] (15/101). Ennek az ő gyönyörű ékes vóltát Még Orfeus sem gyözné meg nótáját (1/ 2506).
nóta (1/200), nota (8/22, 15/689, 16/378), notája (16/802), nótát (15/703, 16/376), notát (1/41, 15/ 579, 582, 588, 687, 691), notákat (15/574), notámat (15/1010), nótádot (15/404), nótáját (9/365), nótával (15/866, 16/1170), notával (16/798).

notandum (lat) (1)

...notandom ám h[ogy] akkor soha sem láthatta meg senki mikor a setit köpönyeg ralyta volt (1/804).

nota bene l. NB.

notarius (lat) (1)

Extrad.[atum] per Iur.[atum] Notar.[ium] (8/12).

november fn (1)

...ne nézd, Uram, hogy most November van (1/ 3302).

novus (lat) (1)

Ez Orbis novus detectus (1/2373).

i (6)

...a' semmire kellő gazok és gyomok Között nőnek a' rósák és a' leg szebb Liliomok (1/2533). - ...el vész é az a' szümölts az orrárol, vagy több is hozzá (16/743). - ...azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' bennem (8/173). Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom (7/ 405).
(7/354). - nöjj (16/1223).
Ik: fel~, meg~, össze~.

nőstény fn (1)

Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény (15/782).

nőtelen mn (1)

...ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik, buvába pipázik, örömébe pipázik, mérgébe pipázik, a' nötelen embernek feleség helyett van (15/776).

növekedik l. nevekedik

növekedvén l. felnevekedvén

növel l. nevel

növendék l. nevendék

növény l. növevény

növevény fn (4)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/ 14).
Nővevények' (7/213), Nővevényeknek (12/736), Növevényeknél (7/211).

nro l. numero

numero fn (21)

Ének. No 10. (5/239).
No (5/157), No (5/226, 298, 409, 441), NRO (4/1, 14, 29, 50, 70, 86, 97, 101, 108, 111, 122, 131, 140, 157, 166).

numida fn (2)

...jöjjenek ezen Partokra Garamántok, Numidák, Áfrika, és a' Világ (10/177).
Numidákat (10/175).

nunc (lat) (1)

Nunc et in saecula seculor[um] Amen (9/815).