m1 fn (1)

m.) Itt a' vólt kitsinálva, hogy mit olvas, hogy olvassa (8/40).

m2 l. masculinus

M. l. Mihály

ma1 hsz/fn (38)

I. hsz Be szép napot értem ma! (12/634) - Ma reggel hajnal tájbann... eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/274). Azt fel sem lehet tennünk vitéz Magyar Öseinkről: de mi már ma tsak azokat tudjuk a' kiket a' tudósok elmék maradványi [me]g tartottak (1/ 1436).
ma (1/1350, 5/417, 500, 583, 7/54, 73, 268, 8/99, 9/ 128, 267, 271, 436, 591, 10/425, 12/527, 613, 803, 15/137, 570, 1004, 1009, 16/406, 774, 1098, 1142), Ma (8/234, 12/577, 758, 15/1032).
II. fn Eggy igen nagy Solennitás fog nálunk mához tizenötödik Napra lenni (1/3001). - ...de minthogy az Ur jó esmerősőm azt a' fhelet is elengedem, tshak igy szolgháljunk egymásnak nem tsak mára való az ember (15/663).
mára (16/796, 894), Mára (8/204, 207).

ma2 l. már

macedó mn/fn (2)

I. mn A Szin van abba a' Mezőbe, a' hol sátorozik a' Macedó Tábor (12/9).
II. fn ...a' fegyveres Matzedo minden felől zaklatja ezeket a' kies Vidékeket? (12/29)

Macedónia fn (1)

SÁNDOR Macedóniának Királyja (12/2).

machen (ném) (2)

...Hofrad Sperbelfels az én Barátom a' maga kertjéről szokta mondani Di ges Mäht nicht di pract vas di senhajt mackt (15/479-80).

machina fn (1)

...amaz a' maga képzelődésével elakarja magával hitetni, hogy ő ollyan machina, mellynek rugóját a' Szerelem nem billentheti (8/102).

macrum (lat) (2)

De fejtse meg hogy a' furtur macrumot 's parvum lacot Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak (14/84).
macrumot (14/94).

macska fn (5)

Uram! a' Párizsi legujjabb álmos könyvek is azt mondják: a' matska paráznaságot jegyez (16/262).
matska (16/258), matskát (16/252), matskákat (16/ 255, 259).

madám fn (2)

Ne félj édes Boriskám te leszel Karnyóné Asszonyságnak, vagy is már akkori időhöz szolván Madám Tipptoppnénak és igy mossiö Tipptoppnak is belső szoba Leánya (16/397).
Madam (1/581).

madár fn (9)

Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár (5/514).Magam láttam, hogy a' Tsillagok közűl a' tágas kerekekenn leszállott a' Jupiter' Madara (5/ 357).
madár (4/9, 13/164), Madár (11/126), madarak (7/ 349, 443), Madarak (11/9), madarakat (7/668).
Ö: császár~.

madarász fn (2)

A' madarászt minden határ S fia Apja esméri már (4/4).
madarász (4/2)

madárcsalás fn (1)

Tudok a' madár tsaláshoz Jol értek a' Sipoláshoz Azért lehetek illy vídám Mert minden madár enyim ám (4/6).

madárlátta mn (1)

Ez a'madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájáb[ól] ezt a' gyik lesőt (9/726).

mademoiselle (fr) (3)

Sétáljon hozzám a' Madamoiselle (1/527).
Madamoiselle (1/390), manzel (15/529).

madzag fn (1)

El hiszen Uram, h[ogy] tarisznya, de ször a madzaga (9/80).
Ö: gatya~.

mag fn (1)

Semmi tsak rá tudjak ülni a' Banyára Ő mag nélkül fog kidülni nemsokára (16/410).
Ö: zsarát~.

maga1 nm/hsz (517)

I. nm (magam, magad, magunk, magatok, magok) MÚ'SAI is meghajtja magát (1/2850). De míg ő piperézte, és szerelmesen nézegette magát, történetből hátrafordúlt, 's észrevette, hogy én őtet észrevettem (7/702). Ah mert bizonyosan megölte magát (7/994). Asszonyám rosszul érzi magát (16/ 691). - ...és tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/ 802). - ...magamat recomendálom (16/228). Nagyonn megtsalod magadat (10/621). Az igaz; úgy tudom meg nem únjuk magunkat (1/1154). Khérem az Urakath alázzák [me]g magokat (15/1067). - ...az Ur elnevette magát (16/96). Láttam én a' levél olvasáskor miképpen viselte magát a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr (1/2842). - ...ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/394). - ...'s még ebbe is ellenségemnek mutatja magát erántam az én Fátumom (7/1212). Maga gusztusa szerént éllyen vele Nagyságod, szakasszon magának (1/ 571). - ...eregy tsak, végy magadnak egy pár vajas kiflit (16/871). Lám a' Városi Nimfák, akármelly szemérmesek és makatsok is, mennyi szeretőket tudnak magoknak keríteni (13/265). Meg engedjen magának, ha ebbe az egész Világgal ellene kiáltok (1/2935). Maradjon magának a' henye állat (1/ 900). - ...óh bár én ábrázolhatnám magam előtt őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig! (10/272) - ...'s tegyétek magatok körűl Paraditsommá az én életemet (8/80). Ne kívánjon szerelmes lenni, Édes kínt magára venni, A' kit még semmi tőr Szívébe nem gyötör (13/619). Most menj el; rakd le ezt a' Mezei ruhát: végy mást magadra, és jöjj vissza hozzám (12/553). Magam vonnyam magamra a' Görög Leányok tsuf bosszantásit? (12/205) - ...amaz semmi fő hatalmat magán esmerni nem akar (8/ 104). - ...az én atyá[m] millyen v[ol]t, magamról tudom (9/515). De nem kívánnánk eggy kitsit te magadról beszélni? (7/758) - Az a gyönyörü Urania annyira magához vonta minden üres oráimat (15/80). - ...azzal elüzi magától, mint az ördögöt (15/777). Jaj n[em] birok magammal! (9/774) - Minden örömöt el viszel magaddal (1/256). - ...éleszd fel véle e magával alig biró szivet (1/989). - ...'s magával jót tehetetlen (1/1553). Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a' szőlővessző az ő férjéhez (7/204). Itt mutogatja magát a' pompás természet, kevélykedvén a' mesterség Tzifráiban (1/226). - ...és az ő szemfényeiből eggy idegen édességet ittam, a' melly utóljára nem tudom mi' keserűséget hagyott maga után (7/358). - ...én iffju koromb[a] is esmértem az én rangomat, 's jól tudtam, mit hoz a' magával (1/601). ÉV[A] El katzagja magát (1/739). - ...úgy tudom meg nem únjuk magunkat (1/1154). Ez a' világ játtzadozik a' maga fiaival, 's azok is a' világgal (1/69). Most siess tovább! téged' hiv a' magad szava (2/1495). De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet, 's a' Nemes szemérem nem tartóztatná meg magam Ditséretét: igen sokra menne (1/1143). Te a' magad tetteiddel semmit sem gondolsz, és a' más tetteit akarod tudni (7/247). Őkelmek tudják a' magok dolgokat, ne bántsa Ked Pajtás (1/2162). Semmi sem fog, Uram, a' maga helyén lenni, semmi sem. Az eszem se lessz a' maga helyén, hidje el az Úr (8/202-3). - ...minden a' maga életét tellyes tehettsége szerént óltalmazza (7/1288). Itt szoktak járni, és talám majd jön valaki, a' ki rólla hirt hoz; meg lehet hogy még maga is el érkezik (7/1012). Ugy tartják, hogy a' Törvényes Őrőkős magasem tudván, ki légyen ő, valahol rejtekbe él (12/49). De az igaz, azt magam is gondolom (1/2286). - ...bizony majd magamnak is félre megy az eszetském (16/60). Érted kegyes szívű leszek; Magamért kegyetlen lészek (10/111). Óh be szántam azt a' Drága Kis Asszonyt, a kinél tudtam hogy maga az Ártatlanság se tisztább (1/3369). - ...én magam is itt leszek (15/1062). Az ő Kisasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni hogy ő maga a' gyenge érzékenység (15/ 466).
II. hsz Maga van oda bé (1/1976) - Tessék ide feljönni tsak magam vagyok (16/732). - ...magatok is maradhattok, mert én többé vissza nem kívánok jönni (7/1213).
Ö: maga~, önnön~; ezeredmagával, sokadmagával.

maga2 nm (10)

Firkász! hát maga mit tsinál? (15/126) - ÉVA 'S Ezek a' maga tettzését nem nyerték meg? ROSALIA Több mint nem, még nehesztelek is reájok (1/822).
maga (1/784, 901, 905, 918, 15/743, 745, 753), Ma ga (1/783).

magában hsz (29)

Az esmeretlen magába eggy Könyvel (8/15). Ne kínozz engemet többé, hagyj engemet magambann (10/605). - ...küldjön egy fa bábot, meg egy magába felállót (16/41). Ezek az Erdők még ma mindenek hallattára újj hangon fognak beszélleni a' Szerelemről: és valóba ki fog látszani, hogy az én Istenségem magában van itt jelen, és nem az ő szolgáiban (7/75). - ...és ezt mondja magába (7/326). - ...én azt tettem fel magamba, hogy ottan a' harasztok és bokrok között majd elbúvok (7/642). Ah, gondold meg magadba, hogy ne bosszantsd az Isteneket (10/ 981). Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat, 's Garamántokat Afrika tart magábann (10/175).
magába (7/354, 12/610, 15/647, 908, 982, 16/42, 426, 453, 625, 703), Magába (1/259, 370), magába' (15/887), [ma]gá[ba] (9/537), magamba (7/381, 832, 10/905, 12/957, 16/236), magadba (7/1141, 11/ 51).

magamaga nm (3)

Ah Tselekedjetek oh Istenek! tselekedjétek, hogy Amintas a Királyi Székben légyen maga magának ez Ajándékozonak és az Ajándéknak diszére (12/ 556).
maga magát (6/18), magad maka[na]k (9/563).

magánhaszon fn (1)

Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/104).

magánkívül hsz (1)

...ő eggy óráig 's tovább egésszen elájúlva és magán kívűl hevert (7/1584).

magános mn (7)

Lássa Abrahám Uram a' Miltóságos Ur magános e[mbe]r osztánn lám sip jószága van, ha meg hal kire költi ast a' temérdek forintot? (9/62) - Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és elhagyattatott vólt (2/1456). Hanem mondjátok meg nékem, hogyhogy lehet ebbe a' magános erdőbe illy nemes és pompás lakóhely? (13/180) - Hallod, nem tselekedhetnéd azt meg, hogy valamellyik nap ráállana Szilvia arra, hogy véle beszéljen Amintás, vagy magánoson, vagy legalább a' te jelenlétedbe (7/724).
magános (7/110, 10/822), magánosann (11/29).

magánosság fn (2)

Mindíg Lonisát emleget; komor mindég magánosságáb[a] (9/364).
magánosságomnak (1/976).

magas mn/fn (5)

I. mn ...gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján, a'melly hallgatására vonja a' magas hegytetőkről a' Köveket (7/1099). - ...és lássa [me]g akkor a' Világ, hogy eggy magos érzésekhez szokott Lélekbenn mint köttetik öszve a'Tisztesség, és a' Szépség (5/439).
magas (12/456).
II. fn Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre, és én jéggé váltam (7/1440).
magosrol (12/737).

magasság fn (1)

...embert a' magasságról lerohanni láttunk, és őtet eggy sűrű bokorra esni láttuk (7/1574).

magasságos mn (1)

Ki gondolná, hogy emberi Ábrázatban, és ezen Pásztori Köntös alatt Isten vólna elrejtetve?... a' Főfő, és Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség; a' ki gyakran kiejteti kezéből Márssal a' véres Kardot; és a' főldet megrázó Neptúnussal a' nagy Tridenset; 's 'a magasságos Jupiterrel, az örök Menyköveket (7/19).

magasztal i (2+1)

A' Haza magasztalni fogja Nagyságod nemes szivét (1/1491).
magasztalni fogja (1/336). - magasztalni (5/412).

magasztalás fn (1)

Mindent el beszéllettem, hogy a' Nemzeti Tudományok, a' Haza ditsösége, hajdani Attyának tisztelete, familiájának fényessége, Maga Nevének magasztalása mind arra kénszeritik (1/1632).

magától hsz (4)

Éhj tsak magától hagyd jöjjön (6/44).
magától (1/2719, 7/1618), magátol (1/3170).

magaviselet fn (4)

TEMPEFŐI Űl az asztalnál tsendes maga viselettel (1/2775). Különbenn igen meg lehet az embernek ábrázatjábol és maga viseletéből, 's szavaiból esmérni, mi fekszik a' szivébenn belől (1/2840).
Magaviselet (1/2026), magaviselete (7/1135).

magazin fn (1)

...de mindenek felett vígyázz, hogy a' gonosz Fátum vagy az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazínnyába ne vigyen tégedet (7/469).
Ö: ész~.

magicus (lat) (1)

Mirabilem artem magyca[m] Theorio Practica[m] (9/635).

mágikus mn (1)

Ismét a' l.[eg] jobb Magycus könyv van kezembe, Arábiából fainabbat n[em] lehet kapni (9/667).

mágnási mn (1)

...mágnási iussokat akarván mutatni, szeretnek belé szollani az ország dolgába (1/930).

mágnes fn (1)

Avagy mágnes keménységét Vetkezd le szüvednek (15/1013).

magnifique (fr) (1)

Magnific munka lehet az (1/285).

magnus (lat) (1)

Est alter Achilles: azonba nagyságoddal [ma]gna i[nte]rcedit familitaritas, ne dicam necessitudo (9/ 156).

magzat fn (5)

's ezt nevezed te, óh habok' Istenasszonya, mostann született Magzatnak? (5/349) - ...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába (16/665). Hah eggyűgyű, te nem tudod, hogy a' melly harag a' hív Lélekb[ől] származik, ha a' Szerelemnek magzatja, mindíg kegyetlenebb (5/341).
Magzatot (5/415), magzatról (5/414).

magzott Ö: fel~.

magyar fn/mn (137)

I. fn Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü, pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus, vagy Pankrót Gavallér (15/458). És nem vagyok Magyar, mégis károm után okos vagyok (1/1037). Biz a' bajos Pofók bátsi, mikor a' magyar németül, a' német magyarul nem tud, pedig tsak érteni kéne egymás nyelvét hogy már sogorság fejébe (15/736). Jaj, már a' köz hiba, a' mi Magyarainkba (1/1641). Tempefői Uram, én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a' Németeknél Huntzfut: a' már szenvedhetetlen (1/2702). Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a' ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2293)
magyar (15/154, 334, 350, 456, 607, 16/527), Magyar (1/1465, 2647), magyarok (9/807, 15/504, 594, 606, 928, 16/195), Magyarok (1/110, 1560, 16/ 1203), magyarjaink (15/997), Magyarokat (1/2705), Magyarjainknak (1/2083), magyarba (15/465), Magyarra (1/323, 525), magyartol (15/930), magyarnak (15/369, 914), Magyarnak (1/2070, 2096, 2609), Magyaroknak (1/1884), magyarok[na]k (15/370), Magyarral (9/214).
II. mn ...Nemes lélek gondolkodásaihoz szoktatta, de nem ollyan Nemes Léleknek, a' millyet a' mai Magyar Gavalléroknak nagyobb része fitogat (1/ 2017). Magyar Mú'sák, ha vagytok, látjátok é millyen időre jutott a' Magyar Nemzet! (1/2599) - Magyar Nemes vagyok én, hallja Kend, ha pénzem nints is (1/2666). Szerentsétlen Magyar Poésis, szerentsétlen M.[agyar] tudósok, a' kik azért irogattok verseket, hogy legyen minek el veszni (1/158). Ha ollyan bátorságot mutatna a' Sátán haboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/187). Probály édes Leányom magyar notát is ütni (15/582). - ...németessen viseli magát és deniq[ue] ollyan singularis delicatus hangon ejti a' magyar szót (15/346). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi (1/ 918).
magyar (1/456, 15/85, 109, 246, 299, 354, 355, 357, 369, 3702, 371, 373, 418, 428, 430, 431, 436, 494, 519, 549, 550, 554, 576, 588, 593, 998, 16/1200, 1212), Magyar (1/129, 132, 149, 151, 156, 310, 315, 316, 340, 439, 1014, 1066, 1069, 1081, 1082, 1086, 1337, 1434, 1435, 1494, 1517, 1519, 1638, 1868, 1882, 1911, 1912, 1989, 1992, 2021, 2027, 2081, 2099, 2142, 2300, 2385, 2394, 2439, 2573, 2601, 2623, 2665, 2667, 2691, 2754, 2908, 3012, 3016, 3020, 3032, 9/780, 15/2, 612), magyhar (15/244), M.[agyar] (1/333, 335, 643, 1063, 3046, 3054).

magyarán hsz (1)

...én pedig megmondom magyarán a'Herkó Pater elött is, hogy mind a' pipa mind a' tubák ugy szolván hijjába valoság a' lélek[ne]k gyötrelme (15/798).

magyaráz i (4)

Már néked azt mondtam, o Szeléne: rosszúl magyarázza Ozmídás az én Gondolatimat (10/270). Lonisa! ah kedves nevezet, szerelmes nevezet! millyen érzékennyen magyarázza hiv szeretetem, [me]ly mélyen vagy te bé vésve az én szivemb[e] (9/535).
magyaráztam (1/3133), magyarázta (9/520).
Ik: meg~.

magyarázhatatlan Ö: ki~.

Magyarország fn (18)

Az is bolond, a' ki Poétává lessz Magyar Országban! (1/1815) - ...nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/644).
Magyar Ország (1/2593), magyar országnak (15/ 919), Magyar Országban (1/cím, 81), Magyar országban (1/2048), magyar országban (15/84), Magyar Országbann (1/2612, 2913), Magyar Országba (1/88, 93, 1831), magyar országba (15/476, 941), magyar országon (15/604), Magyar Országra (1/ 1061), magyar országig (15/517).

magyarországi mn (3)

...a'M.[agyar] Országi Typographus éhel hal meg a' legjobb könyvek exemplárjai mellett (1/121).
magyarországi (15/497), magyar országi (15/499).

magyaros mn (4)

...nekem az ö keme domidoctus magyaros Házára nézni is derogál (15/949). Gróf Fegyverneki, derék Magyaros ember (1/389). Uram mikor én a Tisza mellett jártam mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak (15/379).
magyaros (15/934).

magyarság fn (1)

...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság (15/302).

magyarul hsz (3)

A Politikusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák Nyelvet tették közönségessé (1/2914).
magyarul (15/737), Magyarúl (1/2912).

Mahumed fn (1)

...'s magam tulajdon kezemmel küldöttem 10 pogányt vatsorára Mahumedhez (9/198).

mai mn (15)

Azt álmodtam a' mai éjjel, hogy én 2 matskát árultam (16/252). Jaj, Kegyelmed Tempefői Uram keveset ért a' mái Gavallér állapotokhoz (1/1794).
mai (1/129, 659, 1407, 2017, 2265, 3055, 15/559, 16/ 199, 202, 388), Mai (8/97), mái (15/851), máii (5/ 352).

maior (lat) (1)

Kend a' Zsidón dehonestatiót tett, te pedig actus maioris potentiat - no's deniq[ue] a' pedig edgyik se szabados dolog (15/292).

Maius (lat) (1)

19a Maij elvitt egy Silkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/98).

máj fn (1)

Májját a' méreg ellepte Melly ellen hasznos recepte Keresetlen fát találni 'S azzal a' talpát piszkálni (16/ 992).

majd1 hsz (117)

Majd ha vissza tér lelkembe Régi szabadságom, Hívséged felől szemembe' Akkor szólj, nem bánom (13/433). Ah mond meg néki legalább, ha majd eggykor beszéllni találsz véle (5/92). Szeresd ujj nyájadat, szinte mint a' Régit: és a' Réginél nem kevésbé fog majd szeretni az ujj tégedet (12/514). Majd meglásd, a' fénylő Sisak, és Pantzér körűl mint enyeleg ő (6/14). Eggy óráig itt szellöztetjük ökemét, azután majd a' hüvösre tesszük (1/1960). Most azt látom, hogy már az én fenyegetődzésimet kineveti: majd azt hallom hogy eggy gyalázatos hívatalt bíznak rám (6/144). Menjünk haza Uram, majd othon egy jót álmodjunk (15/882). - ...fizesse le az Ur a' Contoját fizesse... fizesse le az Ur és ha nem majd tudom mit tsinálok (16/532).
majd (1/201, 657, 877, 915, 1183, 1503, 1854, 2141, 2431, 2539, 2679, 2815, 2827, 2984, 3203, 3218, 3236, 3293, 3316, 2/1380, 1420, 1453, 5/209, 314, 325, 607, 6/7, 42, 7/438, 578, 643, 646, 693, 797, 798, 957, 994, 1011, 8/79, 81, 183, 9/85, 299, 302, 10/108, 112, 173, 329, 817, 856, 861, 876, 11/13, 54, 82, 12/ 78, 104, 261, 529, 586, 647, 713, 740, 891, 13/253, 371, 486, 15/188, 249, 304, 503, 505, 602, 704, 906, 952, 16/71, 155, 453, 648, 651, 718, 854, 1155), Majd (1/1317, 2/1524, 5/482, 596, 6/44, 7/796, 8/ 224, 9/225, 609, 12/196, 242, 262, 13/622, 15/904, 1029, 1060, 16/231, 717, 728, 894), malyd (1/768, 793,795), majth (9/23), maj (15/447).

majd2 hsz (21)

3 Dáma majd meg veszett érte (16/252). Eddig én a' Hazámból majd minden hónapba kaptam pénzt (1/1462). - ...azt mondgya rá a Kirájfi, h[ogy] ü nem ehetnék, pég maj ki merett a szeme (1/734).
majd (1/257, 2449, 8/75, 169, 9/68, 169, 12/97, 15/ 268, 16/60, 114, 116, 513, 764, 1113, 1160, 1217), Majd (1/3246, 4/11).

majmoló in (1)

Áldott természetnek kies lakó helye... Te tanitód szined majmoló festöket, Szégyenited pompás himeiddel őket (1/240).

major fn (4)

Ah! mert a' Majorok követik a' nagy Városok példáját (7/617).
major (16/727), Majorokat (10/389), majorba (9/ 427).

makacs mn (3)

Lám a' Városi Nimfák, akármelly szemérmesek és makatsok is, mennyi szeretőket tudnak magoknak keríteni! (13/265) - Te az édes enyelgéseket - mordokká és makatsokká tetted (7/560). Jaj nékem! mikor én te néked új Virágokat hozok, te azokat makatsúl megveted (7/592).

makk fn (4)

...'s most már a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala (7/104). Szégyen a Királynak, hogy mindég a' Német Dámák toaletjénél süti a' makkot (1/1221). - ...makk adutb[a] nyér é többet vagy a' tökb[e]? (16/742)
Makkot (7/103).

makrapipa fn (1)

Hanem ezért a' Makra pipáért, a' mellynél én ugyan tettzetősebb formájú pipát még nem láttam (1/ 473).

mákvirág fn (1)

...az ortzája fejér mint a gomolya az ajaka mínt a mák vírág (1/757).

Malhoreneux fn (92)

Gerson Tamadi ur fia, Malheureux név alatt (9/3). Málhöröhez v.[agy] Malhoreneuxhoz (9/618). Oh [me]lly esdekléssel várja ö kedves Malhoreneuxát! (9/532)

maliciózus mn (1)

Ugy e Kend goromba volt, Te pedig malitiosus (15/ 294).

malom fn (1)

Fel vagynak ám azok sok helyen ragasztva A' Borbély mühelybe 's osztég a' malomba (1/2404).

malompor fn (1)

Kardra termett markommal széljel morsollak, h[ogy] malom pornak is kitsiny leszel (9/317).

malozsa fn (1)

Nem mondom hogy a Pesti s Budai Gőrőgők a többiét Czitrom s malosa takorni meg nem veszík egy egy krajtzáron de a semmisem (1/1053).

Málta fn (1)

...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig (16/275).

mama fn (2)

Én leszek Mama (8/58).
Mama (8/58).

mammala (lat) (1)

Az a' Szép és Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik, Házi állat, igen hasonlít én hozzám (8/132).

Mammon fn (1)

Kend az emberségnek minden ösztöneit feláldozta a' Mammon[na]k, a' mellynek oltárára szüntelen tüzel a' Kend telhetetlen szivében (1/2694).

manchestercsizma fn (1)

Egy mantseszter tsizma [me]grongoltt steklire a' leg ujjabb amsterdami múdi Zerént 14.f.[orint] 6 xr (16/89).

Mandrikárdó fn (1)

...eggy szökevény vitéz vetődött vólna erre ez elött kevéssel. Eggy fejér paripán ül... Mandrikárdó a' neve (13/175).

mangaléta fn (1)

...mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! (1/2218)

mange (cig) (1)

De kuresz mange vissa akar még azs jőnni (9/700).

mániákus fn (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek eticusoknak Maniacusok[na]k (14/ 122).

Manier (ném) (1)

Tudom által alább adni 1 forintnál Na erse manir (15/711).

manipuláció fn (1)

Kár is lett v[oln]a másképpen esni a' manipulationak (15/1042).

manó fn (6)

...az illyen gonosz manók hordták el az e[mbe]reket (9/136). Hanem már mit tsinálsz, mihez fogsz, a Németet mindjárt ide hozza megmeg a' Manó (1/ 2940). De hol a' manoba tudta az Ur azt a furtsa nótát tanulni (16/376).
manó (9/300), Manó (1/3087), mano (15/768).

Mansfeld fn (1)

Ki jövén Betrieger... eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel, a' mellybe mind ama hires Mansfeld tulajdon kezeivel mettzett új betük volnának (1/100).

Mantua fn (6)

...engemet minden mentségem nélkül fogságba Mantuaba küldöttek (16/1075).
Mantua (16/1111), Mantuja (16/10812), Mantuat (16/1103), Mantujáb[a] (16/1078).

manufaktúra fn (1)

Az illyen derék manufacturákat készitő hazafiakat az ország cassájából illő volna meg jutalmaztatni (1/ 474).

manus (lat) (1)

Szép is az mikor az ember olly hosszan irhatja le a' nevét... mpr. (1/1139).

manzel l. mademoiselle

mar Ik: el~.

már hsz (418)

A' fenyegetők fetsegését meg tanúltam már én hallgatva utálni meg: az alávaló emberektől való szenvedést is meg tanultam már én Nemes el türéssel vetni meg (1/2687-8). Oh mennyit sirattalak már, és kerestelek tégedet? (12/191) - ...szóról szóra mentt a' dolog, már akkor bilintsre voltam téve (16/ 1065). Most már, mikor az ő kegyetlenségének legnaggyát véghez vitte, bizonnyal elfogja tűrni, hogy én meghaljak (7/1194). Már ideje hogy tégedet bemutassalak a' te hiv Jobbágyidnak (12/553). A' bizon szép ruhátska, először a' moldont is nevettük hogy két szinü volt, de most már hozzá szoktunk (16/141). Végezd el már l.[eg]alább (1/878). Már eggy orát hijába várakoztatott velem (1/1901). Ah már nem vagy Szerelmesem! Ah vége van Szerelmednek! (12/725) - Én már tudom mibe áll a' Magyar litteratura (1/1081). Én már eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését: most tetemesebb dolgok körűl forgolódik elmélkedésem (1/3171). - ...mán elis felelytettem mirül volt a szó (1/765). Jöjjön ma Nagy jó Uram, jöjjön hamar (1/2788). Isdenem Uram! meg meg a' Lebettlotty Ur számára (16/70). Nagyságod legnagyobbat fillentett, már az a' lehetetlenségnél is nagyobb lehetetlenség (1/1292). Nosza szoljatok már egyszer (12/712).

marad i (35+5)

Az erőssebb itt marad! (2/1422) - ... megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva, a' melly nem bírhatván a' testnek rohanásával és terhével, ketté szakadva a' kezembe maradtt (7/1451). Hisz az a' Conto tsak had maradjon nálam (16/539). Ha el n[em] mehetek éhen kell maradnom (1/2540). - ...és szivembe maradt nékem az a' Karám, az a Nyáj, és az a' Pásztor (12/74). Igaz hive maradok Nagyságodnak (1/642). - ...vedd el tőlem, hogy adósod ne maradjak (1/251). Maradjon magának a' henye állat (1/900). - ...'s illy nagy virtus nem marad ország hijjával (12/1030). Eggy Pillanatbann dúljátok széljel Kártágót, és ne maradjon ott nyoma Lakosnak (10/941). - ...nékem pedig még tsak az a' vigasztalás sem maradt, a' mi a' remények vesztett nyomorultaké t. i. az elfelejthetés (15/820). Mi maradt rád az Atyádtol? (12/113) - Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak (1/2001). Nagy Udvarok tsak maradjatok Én e' kies helyen múlatok (1/216).
marad (12/594, 16/588), maradok (1/1099, 1940, 3062, 9/496, 10/536, 16/627), Maradok (15/973), maradtam (1/1652), maratt (1/707), maradott (1/ 3289), fogok maradni (10/679), fogsz maradni (7/ 1409), fogtok maradni (12/1029). - maradna (1/ 1798). - maradjak (7/47, 10/762), maradj (15/ 905), maradjon (1/2764, 7/1213, 1628, 10/524), maradjanak (7/558). - maradni (7/1015, 1469, 15/ 617); maradnom (7/1499).
Ik: el~, fenn~, hátra~, meg~.

maradás fn (1)

És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok: hanem probálok Kínszenvedést, melly vólna a' menésbe, melly vólna a' maradásba (10/537).
Ö: meg~.

maradék fn (14)

Hoztam édes Fiam, nesze ez az utolsó kenyeremnek a' maradéka (16/1040). Minden irásaimat,a' tüzön fel áldoztam, a' Maradéknak orrába menvén azoknak füstje zokogva fogja vádolni Eleinek háládatlanságokat (1/2042). - ...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot... maradék gánitzát (16/746).
maradék (1/337), Maradék (1/1406, 1444, 1497, 1770, 10/142, 172), maradikát (15/223), maradékiban (1/2008), Maradéknak (1/1392, 2059).

maradhat i (3)

Hanem én most nem maradhatok tovább el kell mennem (1/3375). No hisz én nem bánom, ha n[em] maradhat, osztán tölem (1/896).
maradhattok (7/1213).

maradt in (2)

Egy esmeretes Irónak halála után a maradott Irásaiból való ez (8/5). - ...ne fatsard egy szerentsétlen öregnek... edgy bánatra maradt férjnek bé forradt szivét (9/762).

maradvány fn (4)

Azt fel sem lehet tennünk vitéz Magyar Öseinkről: de mi már ma tsak azokat tudjuk a' kiket a' tudósok elmék maradványi [me]g tartottak (1/1437). Nimfa, add nekem, kérlek, azt a' fátyolt, melly néki egyedűl való, 's bóldogtalan maradvánnya (7/1203).
maradványi (1/869), maradványit (7/1137).

máramarosi mn (1)

AMINTÁS Tassónak erdei meséje Olaszból Csokona Vitéz Mihály által NagyVáradon Máramarosi Gotlib Antal' betűivel (7/cím).

mardosás fn (2)

Láttam... hogy annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/34). Istentelen! Az az Irtózásis, mellyet eggy Véteknek Mardosása visel, boldog (10/257).

Margarita fn (1)

Glautze nem tudod, hogy Párténopé kebelébenn már a' Diegó és Margarita mostani szülötte az ő Anyjának Kebeléből ki jövénn, mutatja magát a' derűlt Égnek? (5/346)

marha fn (1)

Anglus Lovat, Suaitzer marhát, Spanyol Juhot, Khinai disznót... szerzek udvaromba (15/508).

marhás mn (1)

Esmered é a' Cidippe', És a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát (7/341).

marheze (ol) (1)

...a' mint Marheze Buona rokka szokta mondani che szad'zo, che discreto (15/642).

Mária fn (3)

Az én [me]g bóldogult Édes Anyám v[ol]t Keleskényi Mária (9/768). Ihj Süzs Mária, Sent György napja (9/35).
Máriá[na]k (9/746).

máriás fn (4)

...egy selyem kalapot 4-5 máriáson is alig vehet meg az ember (15/216).
máriás (9/94), márjás (9/99), márjásir (9/85).

markolhat i (1)

Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya A' mellybe, ha markolhatnék, Hozzá jobb kedvet mutatnék (16/370).

markotányos fn (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl került Ördög Markotányossait (1/3301).

mármost hsz (13)

Hanem már most tsak azért esedezem, méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig (1/1511). No édes hallja az Úr, itt van már most Kend úgyé? pofon vágott Kend úgyé? (1/ 2772)
mármost (16/180, 223), már most (1/1788, 2880, 7/721, 14/154, 16/143, 213, 960), Már most (1/1467, 1995).

Máró fn (3)

E' gyönyörű szép munka. Nyelvünk ditsekedhetik, vele bár jönne a' többie is, de ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit; nem tsuda, az Originált is olly sok gonddal készitette a' halhatatlan Máró (1/2146).
Máró (1/218), Márót (1/44).

marodiones (?) (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Marodiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

marok fn (7)

Csak ugy közelittssen felém, h[ogy] a' markáb[a] viszi haza a' fejét a Purgatoriumb[a] (9/218). A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körültte repdeső veszedelmek rettentik őket a' veszendőség birtokában (1/1416). Nagyon féltem Betriegert, hogy a' markába szakad ez az okoskodás (1/95).
Markomba (1/2681), markokba (1/1353), markábol (8/113), markommal (9/317).

marokvas fn (1)

Tudja a' jó serentse, itt vóltam la a' pitvarba, nékem jű azs a' pokolbéli izsé, ollyan feketis fekete v[ol]t mint a' marok vas (9/41).

Marqvise (fr) (1)

Marqvise de Grandgenie Frantzia (1/5).

mars fn (1)

...magam Kolini Marsokat harsogtatok kis trombitámon (8/119).

Mars fn (4)

...majd el is felejtkezem magamrol, hogy én nem a' Vad Mars, hanem a' szelid Apollónak vagyok rekrutája (16/1218).
Márs (8/120), Marsnak (12/540), Márssal (7/17).

marsall fn (1)

Marsal Priám és Simois Miként attakirozák De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/ 2479).

márt i (1)

Ha szemed sírástól nedves... Ennek hulló tseppjeiben Mártja Ámor nyilait (13/386).

martalék fn (1)

A' Nagysád Nemes érdemeinek martalékja. - Hajtogatják magokat (1/454).

martius (lat) (2)

Har.[madik] Martij: 3o martij varópárna melybe elöl egy fortepiano van betsinálva, varoparna facit 1.45 f.[orint] és 1/2 xr (16/91).

Martiny fn (1)

Köszöntő versek... mellyek... irattattak... Felebarátunk[na]k Goráblás Martiny Jánosnak (16/782).

mártirom fn (1)

...a' meg boldogúltt Martiromok példája szerént áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel (1/2899).

Márton fn (2)

A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1396).
Mártonról (1/1445).

márvány fn (2)

Azok a' kimetszett Márványok élettel tellyeseknek látszának (6/55). - ...a' két szeme ollyan mint a' Phosphorus, abba szikrázik a' tiszta Szerelem Légszentebb fáklyája, mellyel márvány kezén, a'hűség bíztat (8/139).

márványoszlop fn (1)

Az én Ösöm virtusának emlékezetébe az a' sok esztendö semmi tsorbát n[em] ejtett: ha a' Háládatosság nem védelmezné is, állanak a' Márvány oszlopok, tanúi az ő Érdemeinek (1/1411).

más nm (149)

...éh vígasztald magadat, mert találhatsz más Leányt, ha téged megvét ez a' Kegyetlen (7/298). - ...'s abba szempillantásba, más házbol, más személy valosággal [me]g töltött pisztolyt lőtt el (16/932). Tekintetes Uram! már más izben is akartam mondani (15/472). Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna, mint a' Sz:[ent] Domonkos és Kegyes Oskolák Szerzete; 's más illyenfélék (1/2996). Tartsátok, ah tartsátok más időre e' gyenge Indúlatokat, szerentsés Szeretők (5/410). - ...'s hát látom hogy egészen más számok vagynak ki téve (16/950). A' szerentsétlen Ásia várja, hogy a' te Erősséged Munkája által eggy más főldön épűljön fel ismét Trója (10/31). - ...és szűntelen lépdesni eggy félelemről másikra, eggy Kívánságról más Kívánságra, ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/151). Hagyj nékem békét, 's keress mást valakit, a' kiből tsufot üzzél (12/276). - ...nem merem másra bizni, nesze tsak vidd el azt a' papirost (16/ 679). A' fekete szint semmi más bé nem fogja (1/1686). Dafne, vagy hallgass, vagy másról beszéllj, ha feleletet vársz (7/178). A' mások' keze által telyesitheti egy Király Marsnak, és Asztreának l.[eg] szebb munkáit (12/539). Ah Uram! más egyébb Gondoknak van most az ideje (12/658).
más (1/66, 155, 372, 426, 491, 936, 943, 1439, 1532, 1533, 2169, 2580, 2892, 2927, 2941, 2982, 2986, 3008, 3039, 3096, 3281, 3304, 5/539, 6/29, 71, 146, 7/40, 42, 149, 150, 162, 182, 248, 480, 535, 755, 782, 818, 820, 821, 822, 846, 972, 1285, 1330, 1355, 1432, 1579, 8/4, 9/357, 375, 10/406, 494, 559, 12/ 140, 486, 591, 648, 807, 842, 860, 870, 13/459, 465, 481, 577, 14/4, 15/171, 544, 574, 626, 943, 16/25, 353, 749, 929, 990), Más (7/93, 10/685, 12/140, 154, 16/193, 197, 211), más' (7/707), mások (1/2073, 2224, 7/317, 558, 979, 12/591, 16/94, 1043), mások' (13/514), Mások' (12/450), másé (7/161, 12/917, 15/26), mást (1/314, 1166, 7/299, 661, 12/459, 552, 16/352), mast (1/783), Mást (6/102), másokat (1/ 947, 7/1636), másnak (7/936), más[na]k (9/114), másokon (15/624), másra (1/1881, 6/45), Másra (16/313), másról (5/149), másnál (1/1758), máshoz (10/310), másoktól (1/1767), másnak (5/281, 7/133, 513, 822, 1392, 9/646, 685, 10/229, 12/46, 852, 998), másoknak (12/597, 15/572), másénak (10/856), mással (6/131).
Ö: egy~, egy-~, mis~; egyre-másra.

masculinus (lat) (1)

Va e[s] teterrima pestis! Orcus. i. m. 2. (9/326).

másfelé hsz (1)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/215).

másféle nm (2)

SZUSZMIR Szurtos füstös kezü... egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva (1/647). Ah hallgass; sokat tűrtem a' te' alávaló szemét Tanátsidat. Másféléket hallottam és az én Tesszáliai Tanítómtól (6/151).

másfelől hsz (2)

Sándornak nagy, és gazdag Sátora egy felől: más felől régi épületeknek bé erőssödött omladéki (12/ 337). Én a' haláltól való félelem miatt kétszerte sebessebb futással néki rugaszkodtam, 'más felőll az ág nem enged, 's engem nem botsát (7/1261).

máshová hsz (1)

Ideje hogy az Álomból felserkenj: hogy magadat kifordítsd ezen Asszonyi Akadékokból, és fuss máshová a' te nagy Szívednek nemes Próbáit adni (6/ 167).

másik nm (82)

Az Exemplárokért 30 arany; a' Huntzfut szóért másik 30 arany (1/2708). - ...a' Fűz a' Fűzért, és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/206). S hát ha ő a' másik uton talál visszatérni? (12/245) - Én eggy másik Dárdával nyomába eredek (7/1163). EGGYIK INAS Mondjon már Kend eggy rigmust. MÁSIK No, ha legény (1/1308). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását eggyik eggyel, másik másikkal ditsekedik (1/997). Következik Dulakodás a' Trójaiak és Mórok között. A' Mórok megszaladnak, és a' Másíkék őket követik (10/886). Eggy Tengerről másikra kél A' Hajós, 's semmitől nem fél (5/507).
másik (1/864, 1010, 2622, 2747, 3297, 9/578, 583, 13/182, 16/30, 486, 965, 1018, 1021), Másik (1/ 1223, 1240, 1245, 1257, 1312, 1947, 1954, 1959, 1964, 1969, 1973, 1978, 2162, 2181, 2191, 2718, 2729, 2734, 2740, 2750, 2771, 2791, 2797, 2802, 2806, 2813, 3221, 3223, 3227, 3232, 3236, 3241, 3245, 3250, 3268, 3295, 3306, 3311, 3316, 3320, 3324, 3332, 3382, 3385, 9/683), másikat (7/100, 16/ 1125), másiknak (7/1616, 12/518), másikból (7/ 941), másikra (5/150, 513, 625, 7/196), másiknál (2/ 1365), másikhoz (5/353), másiktól (1/2164), másiktol (15/797), másikig (5/69, 7/816).

masina l. machina

maskaraforma mn (1)

Másik azt mondja: Szégyen a Királynak, hogy ollyan Maskara forma (1/1224).

maskarás mn (1)

Brimo Januarij Farsangi maskarás bálba, egy ökör hábítushoz, mind öszve Rhforint 63 xr. 41 (16/84).

másként hsz (1)

Már annak édes Úr másként lenni nem lehet (1/ 1922).

másképpen hsz (6)

Én másképpen gondolkoztam, megengedjen a' Báró, ha vélekedésemet szabadon ki fejezem (1/292).
másképpen (1/539, 1848, 7/729, 12/659, 15/1041).

máskor hsz (3)

...vidd el azért a' 4 garasért, osztán máskor is kerülly be hozzánk (15/198).

máskor (7/795, 15/675).

másnap hsz (1)

No Kiráj Atyám én el megyek hetedhét ország ellen: más nap el indul (1/685).

második szn (48)

MÁSODIK INAS (1/1322). Második felvonás (1/ 971). Szent Máté... Evangyeliomának I. R.[ész] 2. és azt követő verseiben (1/2340). Éllyen 2dik Selim Nagy Zultán (16/1209). Én magamat gaz embernek Huntzfutnak mondani nem hagyom. Már e' második (1/2707). NRO 2. (4/1).
Második (1/1831, 6/1, 7/281, 573, 651, 1102, 1372, 9/347, 10/539, 12/337, 13/354, 15/42, 321, 331, 911, 16/48, 426, 455, 1182, 1207), 2dik (16/798), IIdik (9/ 391, 12/91), IIdik (1/2966), II.dik (9/25), 2. (1/182, 5/ 456, 8/94, 12/12, 15/853), 2: (16/826), II. (1/57, 1001, 1843, 2624, 3246, 5/227, 6/47, 10/51, 575, 12/ 381, 766).

másodszor hsz (1)

Másodszor kivánjuk legyetek egésségbe ti Sarastro Országabeli Emberek! (2/1368)

másová l. másuvá

massa (lat) (1)

Ide fogok állani in tota massa az ajtó eleibe. Kár lesz az ajtót bé zárni (9/278).

másszor hsz (9)

Ah Nítze, te nem ollyan vagy most, mint a'millyennek másszor láttalak (11/27). Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba, mellyeket mi Magyarok nemes [me]g vetéssel fogadunk (1/1559). Rettegek mindentől ő másszor minden hónapba, ha pénzt nem, levelet leg alább küldött énnekem (1/1115). Alázatosan engedelmet kérek tehát, és másszorra Instálom a' Tekintetes Urnak azt a' gratiáját (15/636).
másszor (11/24, 16/339), Másszor (1/1148, 3330), mászszor (9/145).

másutt hsz (3)

Énis e' fövényenn az ő nyomába mégyek, 's másutt őtet nem is tudnám keresni (5/81).
másutt (12/198), Másutt (12/41).

másuvá hsz (2)

Halandó az e[mbe]r tsak eggy fél ora kell Oda van az ember másuvá menni kell (1/2441).
másová (10/11).

másvilág fn (2)

Ah édes Fiam! tsak te ne volnál, majd lovaznék én messze messze, a' más világ mellé (16/649).
más világ (16/1015).

másvilági mn (1)

A' mérget kezébe veszi Oh irtóztató nagy kétség! Oh más világi setéttség! (16/898)

mászhat i (1)

Bár mi tsak úgy mászhatnánk is jó vólna, magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradt nyomdokai felé (1/2090).

mászik i (1)

A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantzák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2087).

Máté fn (1)

Szent Máté... Evangyeliomának I. R.[ész] 2. és azt követő verseiben (1/2339).

matematice hsz (2)

...mindjárt megmutatom: ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél, ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/973).
mathematice (15/624).

mater (lat) (2)

Mit tsinál a Feleségem, ha el talál vinni a' Canistota mater (9/291).
Máter (9/812).

matéria fn (3)

Ura[m]! a' matheria is többe kherűl m[in]t 100 arany (9/644). Igen érzékenyen tréfál az Ur - ebb[e] a' materiáb[a] nem örömest hallom a' tréfát (16/592). De Mélt[óságos] Ur aliquid in aurem azzal a' Diabolica Matériaval mit kellene csinálni? hát ha még ma is nállunk akar hálni? (9/127)

matézis fn (2)

Törvényt és Mathesist tanúltam (1/2966).
mathesist (15/361).

mátka fn (17)

Ő az én mátkám, én az ő mátkája vagyok (12/835). Bizakodj, Ozmidász Király, ha Járbás Mátka (10/ 217).
Mátka (6/127, 12/789), mátkák (13/565, 726), Mátkám (10/169, 830, 12/258), Mátkája (10/934, 12/ 835), mátkát (1/746, 880), Mátkámat (10/932, 12/ 785), Mátkájának (6/116), Mátkára (1/680).

Mátyás fn (1)

...Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevű játékot, németűl (1/2288).

mauzóleum fn (1)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körültte repdeső veszedelmek rettentik őket a' veszendőség birtokában (1/1415).

mázol i (1)

Én ugy vannal feleltem, 's ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait, a' toll engedelmeskedni láttatott Asszonya hevességének (1/3128).

mázolhat Ik: be~.

mázos Ö: mézes-~, színes-~.

mazur fn (1)

A! Tempefői Úr! Derék poéta! Tsikorgó meg mazur Szegény szolgája (1/2367).

mázsa fn (1)

Már akkor illy haszon nélkül való portékáival semmit sem gondolt: hanem mázsára vettette, 's a' Gö rögök[ne]k, és más Kereskedőknek, és a' Könyvkötök[ne]k el adtta per 50 krajtzár (1/154).

mazsola l. malozsa

me l. ego

meapace l. meus, pax

mecénás fn (7)

Találkozott is elég Tudós a' két Hazába több, mint jóltévő Maecenas (1/107).
Moecenas (1/1649), Moecenássai (1/2146), Moecenássát (1/1492), Moecenásnak (1/2006), Moecenássainak (1/2054), Moecenásoknak (1/1816).

meddig hsz (5)

Hát külső országra volt é ki és meddig? (15/162) - Tudom és meddig kell az én Leányomnak az ő nyomokba menni (15/552). Meddig várakozhatna el az Ur? (1/1026)
meddig (1/1082), Meddig (1/2615).

Media fn (1)

Illyen módon jutalmaztatod hát meg az én felséges Tropéumimat, a' mellyeket tsupán tsak te éretted hagytam el Indiában, Médiában, Tatár országban? (13/591)

medicina (lat) (2)

Melly gyönyörű melly drága Portéka Az az áldott Medicina (14/16).
Medicine (14/2).

medicus (lat) (2)

Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/86)
Medicorumnak (14/96).

medjedi (?) (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed, bendari, medjedi, Kulimandzara, börbiszkhini, látik kemed be szép ugye h[ogy] ugy van? (9/672)

Medóró fn (64)

Közbeszólók Angélika, Medóró, Orlándó (13/3). - ...ha Orlándó meg találja tudni a' te szökésedet, 's utól talál érni, hogy fog akkor Angélikával és Medóróval bánni? (13/509)

medve fn (6)

...'s a' medvék és a' vaddisznók ellen hartzollyon meg éretted (7/613).
medve (9/43), Medve (7/119), Medvéket (7/586), Medvének (7/656), Medvéknél (7/589).

medvecukor fn (2)

Vettem ám medve tzúkort (16/843).
medve czukorra (16/701).

medvekölyök fn (1)

...oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom, hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/138).

meg hsz/ksz/ik (47)

I. hsz Biz' Uram, még a' nints meg, én sohol sem kaphattam (1/1846).
II. ksz Kell bizony... Német Dáma, osztán meg kártya, osztán meg Tokáyer (1/2195). Hát Uram én is verset fussak a' pajtásommal, meg avval a' Némettel? (1/2762) - ...megyen mendegél hetedhét ország ellen meg azon is tul (1/711). Ugordj eggyet! (Ugrik.) Meg eggy felet (8/193). Hogy ezer meg ezer Nimfák között is megkülömbböztethessük Ákillest (6/11). Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2983). Azs öreg Urat kifisteltik, meg, ki akarták herilni (9/47). Nem nem szegény Samuka, a' levelet vidd a' Boriskának, én meg asszonyádnak gyürűt hozok (16/ 478).
meg (1/687, 752, 815, 1283, 2367, 3013, 5/110, 252, 492, 6/67, 8/159, 178, 179, 9/301, 13/637, 15/17, 18, 16/40, 590, 602, 668, 843, 846, 965), Meg (1/3024), mekh (9/14, 22), mag (16/28).
III. ik HAJDÚ Igen Uram de meg lessz az áldomás? BETRIEGER Meg, meg! (1/1939) - Meg lessz minden meg, ne féljen Kend Abrahám (15/ 317).
Meg (1.3144, 3181, 12/771, 16/640, 1117), meg (8/ 183).
Ö: fogd~.

még hsz (271)

Fussatok ezekkel a' sok keservekkel Mellyekkel az ég, ostoroz még (15/854). Oszolnak már a' fellegek a' Magyarok Egéről: meg érjük tán még, Kedves Poétám, nemzetünk ki tsinosodását (1/111). - ...még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve (16/126). Ugy de, Fejedelem Asszony, tsak még most is egésszen vigadni látszottál előttem a' Lakodalomra valo hiváson (12/977). Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/897). Lipittlottyot még ma legnagyobb ellenségévé teszem az Asszonyunk[na]k (16/406). Nem könnyű a' Triumf, még sok izzadásbais kerülhetne ez a' Trójai Maradék (:fogyaték:) a' Mórok Királyjának (10/171). Ámor el rejtette tőllem a' veszedelmet, még távol volt: most mikor közte vagyok, látom az én vakmerőségemet (12/348). Én itt maradok még látni utólszor ezt a' hellyet (9/496). De igy huzzátok ám, most jó kedvemböl még egyszer elmondom (15/1011). Még nem esméred jól a' Te Virtusodnak bírosságát (12/676). - ...üm üm ugyan dolog volna az, még tsak gyanitni sem tudom pedig millyen Cultusnak mutatta magát (15/908). N.[emes] Gavallérok! szóljak é még világosabban? (1/2225) - Lásd mint imádlak tégedet még háládatlantis! (10/660) - El indulnak hetet hét ország ellen még az Apjok halálán ís tul (1/749). Talám még akkor nem forgottak olly gyakran a' Városiak az erdőkön, és a' mezőkön (7/719). Ennye kutya szántsa meg a' Lelketeket, hát még igy akartok ti az emberrel bánni, gaz huntzfutok! (1/2745) - ...n[em] is adnám Eva kis Asszonyt ollyan százért még ha száz volna is (1/789). Mék illyen drágán n[em] fedtem az Ur phörit (9/99). - ...a' Thopónari Zsidók is így fhogják, a' Kesztheliek migh szebben (15/698).

megad i (9)

Ah per Deum Abrahám az már supra modum sok, inkább azt a' fél krajcárt is megadom, tsak azt a 26 krajcárt engedje el (15/667). A' Tanáts eleibe nem jött, a pénzt meg nem adtta (1/3167). - ...puf te bezzeg megadod annaka király kis Asszonynak (1/ 764). Óh Istenem egy gondolat foggat. - Ah add [me]g nékem azt az időt, érném azt az örőmet, melytől magamon kivül álmodozom (9/756).
meg adom (1/1789, 16/683), adom meg (12/619). - meg adnám (8/180). - adja meg (10/456).

megadva in (1)

Bár a' Deák nyelv se volna, mert ugyan annak is meg van adva (1/2910).

megágoskodik i (1)

...holnapután lessz nállunk Lakodalom a' Bátyám fia meg' ághoskodhott, szép mulattság lessz nálunk (15/682).

megakad i (1)

Én meg eggy olasznál ollyan pitziny Canariai kutyátskát láttam, hogy eggyszer szegény el szaladván a' pokhálóba [me]g akadtt, 's a pok mindjárt [me]gette (1/1285).

megakadályoztat i (2)

...és keresztül szúrta volna azt a' szívet... ha én meg nem tartóztattam volna karját, 's meg nem akadályoztattam volna, hogy azt ne tselekedje (7/1305).
megakadályóztasd (7/1318).

megalacsonyít i (1+1)

Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/953).
meg alatsonyítani (6/75).

megalacsonyított in (1)

Ah az én oskoláimnak egyéb Jelét nem tartasz te ennél a' méltatlan Haszonra megalacsonyított Lantnál (6/160).

megaláz i (4+3)

Tehát vissza várom ám az Urat alázza meg magát nállam egy kis ebédetskére (16/325).
alázza meg (15/683), alázzák [me]g (15/1063, 1067). - megalázni (15/471), meg alázni (1/458, 15/74).

megalázódás fn (1)

...önnön asztaláról tartott, 's hozzám a' leg nagyobb meg alázódással viseltetett (1/2000).

megáld i (14)

...de az Isten álgyon meg bennünket ollatén állapotba nem igen tudunk elmenni egymás nyelvén (15/ 733). Isten áldja meg Kegyelmedet (1/1812). Bezzeg hallya Poétaságod, meg áldottam mostan szép Görög szókkal (1/2333). Isz az Isten sokakat megáld tartós ifjusággal (16/630).
áldjon [me]g (9/308, 573, 15/202, 16/1028), álgyon mög (15/411); áldja [me]g (9/809), álgya meg (15/ 1029), algya meg (15/674), algya [me]g (15/1068), áhlgya megh (15/318).

megáll i (29+2)

Ha a' Partonn megállok, ha eloldom a' Vitorlákat; hitetlennek, Kegyetlennek, hallom magam neveztetni (10/532). Álly meg Uram (12/446). Álljatok meg, álljatok meg, ártatlan Pásztorok: az én dühösségem nem akarja a' ti békeségteket meg háborítani (13/169). Nállad a' szép legény betses de [me]g állyunk Láttya édes Lipittlotty Ur Az Asszony már tajtékot túr (16/987). Ezen törvény alatt én megállok (10/347).
megáll (12/498), meg áll (13/134), áll meg (15/ 1028), Megállok (10/995), állassz meg (12/341), megállottunk (7/1418), megfogok állani (10/496). - megállj (5/342, 10/860), meg álj (12/871), állj meg (10/236, 850), Állj meg (5/258, 10/417, 875, 916, 13/450), Álj meg (12/180, 497), Álly meg (12/ 393), megállyon (15/702), álljatok meg (10/742), Álljatok meg (10/454). - megállni (4/90, 94).

megállapodik i (2)

Lép eggyét, kettöt, 's azután megállapodik (12/ 370). Ní az Eufrates és Tigris, melly félelmesen és túnyán állapodik meg az én dühösségem előtt! (13/ 724)

megállhat i (7)

Lásd, Eliza, és a' Királyi Szék, nem álhatnak meg eggyütt (12/777). Nem állhatom meg, hogy az ő hirtelen lobbant tűzét, ne bámullyam: nem állhatom még sokkal inkább meg, hogy az ö versével a' magamét ne eggyeztessem (1/54-6). - ...de még sem állhatám meg nevetés nélkül, millyen furtsán fizetéd ki azt a bolond Betriegert (1/3191).
álhatnak meg (12/1014); meg állhattam (1/522). - meg állhatnám (1/283).

megállít i (1)

Megbotsáss: Meg állitja: Őtet nem lehet látnod (12/ 386).

megállítván in (1)

Hová sietz Győnyőrű Nympha? Meg állítván (12/ 384).

megálmodik i (3)

...ezeket a' számokat álmodtam meg 1, 2, 3, 20, 23 (16/247).
álmodtam meg (16/246, 257).

megannyi nm (1)

Sok ezer jókkal, mint meg annyi Carbunkulusokkal körül koszoruzott jó napokat kivánok (16/733).

megátalkodott mn (1)

...Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1017).

megátalkodván in (1)

De ha a betegség Meg átalkodván még Nem akar gyógyúlni Mit szükség tsinálni? (14/158)

megáztat i (1)

De ha azt majd megáztatja Az hajnalnak hűs harmatja, Feláll 's régi hószínével Borítja Virágit el (5/ 607).

megbabonáz i (1)

Meghallott azután engemet Mopsus, és gonosz tekíntettel nézvén én reám, megbabonázott engemet, a' honnan én elrekedtem, és azután sokáig halgattam (7/518).

megbán i (7)

...'s nem is bánta meg azután tselekedetét (7/1300). Meg bánod ezt szomszéd (9/574). Jaj édes asszonyám ne haljon meg, - ha meg hal bizon maga is meg bánja (16/655).
megbánom (16/656), megbánod (15/1020), bánja meg (15/1028), meg fogod bánni (7/218).

megbánt i (4)

De légyen a' mi neki jobban tetszik, ő engem megbántott, és minden Késedelem nélkül, akár jobbágy, akár Fő, én akarom, hogy haljon meg (10/582). Hát ha én a' maga semmire kellö könyveit vagy ki hajigálnám elöle, vagy akármi módón leg kissebbel is meg bántanám, nem fogna é én reám meg neheztelni (1/902).
megbántottalak (16/568), [me]g bántottalak (9/ 485).

megbántás fn (2)

A' megbántásokat én neked megbotsátom, és mint Mátkámat vezetlek téged a' Nyoszolyába és a' Királyszékbe (10/931).
megbántások (5/283).

megbántatott mn (2)

...újra kezd a' megbántatott Óriás[na]k rettenetes Tekínteténn a' kegyetlenség szikrádzani (5/336).
megbántatott (10/816).

megbánthat i (1)

...kegyetlen fa, megbánthattad azt a' szép hajat, melly tenéked olly nagy díszt adott (7/1061).

megbántott mn (1)

...lásson engemet az ő bosszújára eltsapni azt a' fejet; és azzal az Enéásét eggyűvé tévén vinni azt az én megbántott Királyom Lábai elibe (10/327).

megbánván in (1)

...és akkor későnn megbánván hogy hittél az elementum insánumnak, hijába fogod gyakran kiáltani a' te Dídódat (10/502).

megbarátkozik i (0+1)

...ezt láttam... érdemes és Tudós külföldi Zseniknél, kikkel utazásomban, megbarátkozni szerentsém volt (15/514).

megbecsül i (1+1)

...nesze ez az utolsó kenyeremnek a' maradéka - ezt meg betsüld, mert a' Te apádnak az aranyaknál is betsesebb volt - piskóta gyanánt edd azt (16/ 1040).
Meg betsűlni (1/3016).

megbecsülhetetlen mn (1)

De hát az ő ostoba Gvárdiánja? ollyan meg betsűlhetetlen kintseit a' Hazának ollyan drága munkáit sok tanúltt eszeknek hamuvá tenni (1/3068).

megbicsaklott in (1)

Kövesd, kövesd a' te Módodat, ki olly megbitsaklott vagy (7/243).

megbocsát i (16)

Uram, akár ki vagy, megbocsáss: már az Itatás ideje elmult (12/102). Botsáss meg nékem, Diána, a'te kísérőd óhajtok lenni (11/104). Minthogy gyermek vagy meg botsátom hibádat erőtelen Korodnak (11/109).
megbotsát (4/176), meg botsátok (13/754); megbotsátom (10/931). - megbotsáss (4/151), Megbotsáss (12/386), megbotsáss (12/896), Megbotsáss (12/ 181, 364), meg botsáss (12/1017), Meg botsáss (1/ 2121), botsáss meg (7/1047), Botsássmeg (13/367), megbotsássatok (16/1194).

megboldogult mn (9)

Én az Úrfinak meg boldogúltt Attya Urát esmértem (1/1752).
meg boldogúltt (1/1759, 1994, 2001, 2011, 2015, 2898), [me]g bóldogult (9/133, 768).

megbolondul i (0+1)

De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt (16/433).

megbontakozik i (1)

A' Nationál Spielje meg bontakozik (1/368).

megbosszankodik i (2)

A' Gróf meg bosszankodik, őtet reménységénn kivül el kűldi, a Kis' Asszonyt hivatja (1/3350).
Meg bosszankodom (1/534).

megbosszankodván in (3)

Adjátok vissza őtet Orlándónak, vagy én meg boszszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom (13/729).
megbosszankodván (7/158), meg bosszankodván (13/471).

megbosszul i (4+2)

Más Fegyverrel nem tudják a' Bántatásokat megbosszúlni a' Trójai Hérósok (10/686).
megboszszúllya (7/1466), bosszúlja meg (10/691). - bosszúljam meg (10/619), bosszúld meg (10/912). - megbosszúllani (5/333).

megbosszulás fn (2)

Tsak az árúló Enéás megbosszulásáért, a' ki első oka az én Bajaimnak, szeretném én szívni az éltető Levegőt (10/953).
megbosszúllásra (5/313).

megbüntet i (4+2)

Én tudom, hogy a' Mórnak vad Kevélységét Halállal akarod büntetni meg (10/616). - ...az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/637)
bűntetem meg (10/906), megbűnteti (12/591), büntettelek meg (12/981). - megbűntetni (10/454).

megcsal i (17+1)

Kihez bízzam, ha te engem megtsalsz? (10/664) - Te engemet tsúfolsz, és talám nem érdemlessz illyen szeretőt, ah mennyit megtsal a'szines mázos tekíntet (7/806). - ...ha kívánságom meg nem tsal, látom hogy jön valahára Angélika (13/214). Ne tsallya meg magát Asszonyságod, én nem tréfálok (16/594).
meg tsal (1/2947), [me]g tsal (9/720), tsal meg (12/ 183), tsalsz meg (7/172), megtsalt (4/134), tsalt meg (12/258); megh tsalom (9/21), megtsalod (10/621), Megtsalod (10/720), meg tsalja (1/1426), tsalta meg (1/143), tsalták meg (16/438). - megtsallyam (15/ 805). - Meg tsalni (12/814).

megcsalatkozik i (1)

Óh melly könnyenn megtsalatkozik, a'ki bizakodik! (5/181)

megcsalattatás fn (2)

Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani, - 's hát látom hogy egészen más számok vagynak ki téve (16/948).
Megtsalattatás (10/252).

megcsalattatik i (1)

Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/ 2068).

megcsalattatott in (1)

De hát talám sok helyen megtsalattatott reménységem, a szentségek között fogja óhajtott tárgyát fel találni (1/2829).

megcsalattatván in (1)

...a' hasonlatosságtól megtsalattatván, talám Virágnak gondolta azt (7/367).

megcsalódik i (0+1)

Mikor legjobb appetitusom van, akkor kell menni - annak meg nem lehet tsalodni (2/1427).

megcsalván in (1)

Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal, 's most már mindenünnen meg tsalván a' reménység, nem fizethetek (1/ 1745).

megcsap i (0+1)

Akarja megtsapni Enéást, de megtartóztattatván Aráspesztől, neki kiesik a' Kardja, mellyet Aráspesz felvesz (10/414).

megcselekedhet i (1)

Hallod, nem tselekedhetnéd azt meg, hogy valamellyik nap ráállana Szilvia arra, hogy véle beszéljen Amintás (7/723).

megcselekedvén in (1)

Ezt [me]g tselekedvén az irások között találták a' Kis Asszonynak az Úrhoz küldött Leveleit (1/ 3358).

megcselekszik i (5)

Mondd nékem, hogy én menjek mezítelen a' Tüzek' közepib[e], ellenébe a' Fegyvereknek: mind megfogom tselekedni (10/242).
megtselekszem (7/1566), meg tselekszem (1/234, 2159, 15/425).

megcsinál i (5)

De Uram a' munkha thöbbet is ér az ezüstyénél, senki fiának nem tsinálták volna [me]g alább 4 forint 26 krajcárnál és fhélnél (15/661). Ah, tsinálja meg legalább a' Szél, tsinálják meg legalább az Istenek az én Bosszúállásimat (10/955).
megtsinal (15/788); [me]g tsinálom (9/646).

megcsíp i (1)

Ugyan is tettetvén, mintha eggy méh megtsípte volna az én alsó ajjakamat, kezdettem sírni (7/391).

megcsípett in (1)

...az ő szép és édes szájának ajakait a' megtsípett ortzához vitte (7/375).

megcsókol i (4)

Szép ő! megfogom tsókolni (4/153).
[me]g tsókolt (9/519). - meg tsókoljam (1/284), tsókoll mög (15/410).

megcsonkít i (1)

Még Tzintia nem tsonkította meg kétszer az ő éjjeli fényét (13/568).

megcsökken i (1)

...és valamíg lesznek nyilak a' puzdrámba, és Vadak az Erdőbe, nem félek én, hogy az én Múlatságim megtsökkenjenek (7/98).

megcsúfol i (2)

Oh te álhatatlan hitszegő!... engemet elhagytál, engemet meg tsufoltál (16/637).
[me]g csufolt (9/170).

megcsúfolt in (1)

...térjen vissza a' maga tzudarságába és ne merje olly vakmerő lenni hogy megtsufoltt nevemröl többé emlékezzen (16/536).

megcsúfoltatott in (1)

A' te Szerelmesednek Szívét fogaim köztt fojtom meg, és az én [me]gtsufoltatott Szerelmem, mikor talám nemis várnád, bosszut fog rajtad és azonn állani (5/293).

megcsúfolva in (2)

Ah! édes Uram Atyám, mind a' ketten megvagyunk tsufolva, egész házunkhoz háládatlan lett a' Szászlaki (15/894).
meg tsufolva (16/641).

megcsügged i (1)

Ha tömlötzöztetést kell szenvedned is: meg ne tsüggedj, a' Krisztus és a' Boldogságos Szűz veled lésznek (1/2897).

megdicsér i (2+1)

Részenként akarom előtted megdítsérni a' szerető Polifémnak ábrázatját (5/131).
meg ditsérlek (1/2454), meg ditsére (1/414).

megdisztingvál i (0+1)

...az az Ur német országon lakott cultura kedvéért 2o magát az itthon cultiváltaktol az által meg akarja distingvalni (15/353).

megdöbbenve in (1)

ROSALIA Meg döbbenve. Rab vagy? (1/1606)

megdöglik i (1)

A' Milt[óságos] Ur [me]g fogja a' hasát illa, majd [me]g düglik a' rühögisb[e] (9/68).

megdöng i (1)

...'s ugy a derekára vertűnk szintugy [me]g döngött a' háta (9/730).

megdörgeltet i (1)

Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg, deniq[ue] az ollyan legyen, mint a' Tükör, vendégeket várunk (15/333).

megé nu (1)

SAMU (:Lassan be lopodzván a' boltba a' Lázár háta megé...:) (16/14).

megédesít i (1)

Nemes érzéseket fogok lehelleni a' durva Mellyekbe; megfogom édesíteni az ő nyelveknek Hangját (7/ 77).

megég i (1)

Rohanjon le Kártágó; égjen meg a' Királyház (10/ 1001).

megegyez i (9)

...de nem mindég eggyez meg mindeniknek szive az ő ábrázatjával (12/536). Alázatosan köszönöm! az Ur mindég vidám jeles és udvariás, mi ketten megedgyezünk (16/310). De kí tudja, ha megeggyez é a'te Urad azon mérész Kérelembe (10/211).
megeggyez (7/1560), megeggyez (12/257), meg eggyez (12/53), egyez meg (1/2574), megedgyezünk (16/314), meg edgyezünk (16/312).

megéhezik i (1)

De ki bírja úgy azt, a'mi neki tettzik, hogy mikor megéhezik, mindég készen találja azt? (7/775)

megékesítve in (1)

...nagy része meg van ékesitve és boritva külömbféle Nővevényeknek eleven zőldjével (12/736).

megéledett in (1)

Nézegeti a' könyveket, akadozva olvassa a' könyvek nevét, Rosália fél felől mosolyog. Porá-ábol meg e élledette P.h.o.e.n.i.k.sz. (1/313).

megelégedés fn (5)

Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! (1/986) - De megvallom tenéked nem egész megelégedéssel megyek el (12/579).
megelégedést (10/266), meg elégedéssel (1/253, 960).

megelégedett mn (2)

Az én Életem a' te Ajándékod; veddel azt épenn, ha akarod; én megelégedett vagyok (10/727).
meg elégedett (12/115).

megelégedve in (2)

Most igen is tőkélletesen megelégedve mehetek el (12/612).
Megelégedve (7/811).

megelégel i (1)

Már négy honapja, hogy az Édes Anyámnak még tsak levelét sem vettem: talám a' Kegyes Egek meg eléglették az ő nyomorúságit (1/1466).

megelégeszhetik i (1)

Ezek a mesék sem az hogy szépségekkel n[em] mulathatják szivünket; sem eggy Nemes Lélek, vágyodásai velek meg n[em] elégeszhetnek (1/963).

megelégít i (0+1)

Az én szerelmes Óhajtásimat vagy meg akarom elégiteni, vagy megbosszúllani, 's nem akarok tsupánn ts[ak] sóhajtozni (5/332).

megelégíttet i (1)

Kőnyőrűlő Isten! nagyon megelégitettetek engemet (12/229).

megelégszik i (2)

...legyen azé a' Királyság, a' kinek kedve van a' Királykodásra: tsak Eliza maradjon meg nékem, én azzal meg elégszem (12/1016).
elégedjetek meg (16/1014).

megelőz i (3+1)

Te azt nékem nem engedted, és az Ég, a' kinek úgylátszott, hogy én meg akarnám halálommal aztaz aggódást előzni, a'mellyet nékem készített (7/ 1193).
előzik [me]g (9/544), megelőzte (12/203), Meg foglak előzni (10/437).

megelőzvén in (1)

...meg lehet, hogy ő minket meg előzvén annál a' forrásnál vár (13/702).

megemleget i (2)

Menj hát most békével eb korpán hizott gazembere; most [me]g emlegetnéd a' magyarok Istenét (9/807).
Meg emlégetsz (16/834).

megemlékezik i (3)

Élly vig napokat, emlékezz meg Tempefői név alatt nyomorgó Kedvesedről (1/254). Már tsak ugyan tsufra hagyod magadat tenni, emlékezz meg, mi vagy (1/1707).
meg emlékezett (1/347).

megenged i (40+1)

Véled akarna Enéás szólani, ha néki azt megengeded (10/597). Te, azt én meg engedem, eggy ollyan nimfára találtál, a'ki én nálam gyönyörüebb és nemesebb... de azt ne is reményld, hogy ő nálam hűségesebb légyen (13/423). Megengedjen az Aszszony magának tám Japponiai? (16/149) - Nékem, hallják Kentek, a' Gróf Uram, meg engedjen magának, ennyit se parantsol (1/3230). De mégis ha [me]g bántottalak nevezz balgatagnak 's engedj meg (9/485).
megengedem (10/567), meg engedem (1/1915), Meg engedem (1/1058), Megengedi (10/674), engedi meg (1/1715, 7/29, 912), mek enghedik (!) (9/85), meg engedte (7/1454), meg fogja engedni (1/1087), fogja meg engedni (1/1400). - meg engedj (16/571), meg engedgy (16/567), engedj meg (10/527, 12/462), Engedj meg (4/68), megengedjen (1/292), Meg engedjen (1/391, 460, 2201, 2934), Mek enketjen (9/563), mekh enkhedjen (9/571), Engedjen [me]g (1/3055); engedd meg (12/281), Engedd meg (1/231, 10/151, 165, 440, 874, 12/502), engedd [me]g (9/523), engedje meg (9/831), engedjétek meg (11/137), engedjétek [me]g (9/553). - meg engedni (12/954).

megengesztel i (2)

Ha vissza térsz őtet látni, téged meg fog engesztelni (10/594). Ah, ha én érettem a' te Szívedbenn valami gyenge Indúlatod vólt valaha, engeszteld meg a' te Haragodat (10/654).

megengesztelődött in (1)

...és a' már megengesztelődött és tsendes Habok' Kebeléből felemelkedik a' Neptún' gazdag és fényes Palótája (10/1020).

megengesztelődve in (1)

De, mikor majd meg látod, hogy a' te kedves Tirzised meg engesztelődve tér hozzád, elfogod az elmúlt fájdalmat felejteni (13/487).

megér1 i (2)

De reménlem valahára Még meg érem utollára Sorsom bár késön megszánod Dolgodat megbánod (15/1018).
meg érjük (1/110).

megér2 i (4)

Ez a' Pikszis meg ér é harmintz aranyat? (1/3180)
Meg éri (1/3145). - megérne (15/208), [me]g ért volna (9/122).

megérdekelve in (1)

Óh gyönyörű Arany Kor! nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóvíz, és mézzel tsepegett az erdő; nem azért, hogy az ő gyümőltsöket a' szántóvastól meg nem érdekelve adták a' főldek... (7/530).

megérdemel i (22+2)

Az igaz, az a' Déák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/477). Szemmel látott tanuk bizonyitják, a'kiknek szavok [me]g érdemli a' hitelt (9/418). - ...megérdemeljük mi az egektöl hogy bennünket egymással boldogitsanak (15/845). Ő alatsonyságra nem vetemedett: én megérdemlem őtet, mert boldoggá tehetem (1/3211).
megérdemli (7/315, 757, 15/148, 149), meg érdemli (1/280, 15/500), megérdemlítek (15/836), meg érdemlik (1/1275, 2287), Megérdemelte (16/942), megérdemlette (1/52), meg érdemlette (16/952), meg érdemlettétek (1/2128), - meg eredemlenéd (2/ 1516), meg érdemlené (15/607), meg érdemlette volna (15/931). - [me]g érdemeljen (9/550); megérdemeljem (16/1201). - meg érdemleni (1/1380), [me]g érdemleni (1/3064).

megereszt i (1)

Kelj fel: a' te Hajóidnak vétkes Kötéseit vagdald el, ereszd meg a' Hajóköteleket (10/38).

megérez i (2)

Az érzi meg méllyen kegyetlenségemet, A'ki kegyetlenül meg vetett engemet (13/603). Lássa, az Pökhölb[e] szökött, [me]g érzette az ördög por szagot (9/696).

megért i (13)

Valósággal én meg értenélek tégedet, ha nékem szerelmesen beszéllenél (13/414). Azután láttam, hogy ő, mihejt a' te halálodról való keserves hírt megértette, gyötrelme miatt elájúlt (7/1313). Értse meg a' tréfát (16/595).
meg értem (1/2382), érted meg (13/421), megértettem (5/136, 7/497), megértette (7/846), meg értette (13/470), megértettük (1/2875), meg fogod érteni (7/ 752). - megértenéd (7/210), értené meg (15/920).

megértet i (1+1)

...'s azután jobban meg értetem veled az én érzésimet (13/307).
meg értetni (1/3118).

megérthet i (1)

De Kedves Úr, ezen előnkbe adott fel tételeire mitsoda választ méltóztatott a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr adni, azt ez levélből l.[eg]jobban megértheti (1/2869).

megeshetik i (1)

Hogy eshetik a' meg, hogy ő Nagyságos Gróf Kis Asszony létére tégedet szeret (1/3206).

megesik i (6)

A melybe lövés igy esett meg (16/928). Kettőn esik meg a' Vásár azt hallottam (8/153). Meg esnék úgy belé, ha tsak azok lettenek vólna nagy emberek, a' kiket a' könyvek ditsérnek? (1/1422) - Az ő Félelmein, az ő Bodulásain nem kell megesni Szivemnek? (12/473)
fog megesni (12/833). - Meg esnék (15/762).

megesküszik i (3)

Eggy Hajós, ki alig menekedett meg a' Tengertől, megesküszik a' bátorságos Paplan alatt hogy többé már el nem megyen (10/34).
megesküdtél (10/34, 143).

megesmér i (13+2)

...a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1245). Különbenn igen meg lehet az embernek ábrázatjábol és maga viseletéből, 's szavaiból esmérni, mi fekszik a' szivébenn belől (1/2840). Egek esmerjétek meg valahára, h[ogy] ő jó szivet, és Nemes lelkett vett tőlletek (9/389).
meg esmér (12/656), meg esmértél (16/1042), meg esmértt (1/346); megesmerem (6/165), esmered meg (1/2077), megesméri (16/143), meg esméri (7/85), megesmértem (7/457, 1241), meg esmértem (15/ 157), megesmérte (7/1596). - megesmérni (7/21).

megesmérhet i (2)

Medórót soha sem látta, és a' pásztori köntös alatt meg sem esmérheti valami jegyről őtet (13/512).
megesmerhessem (15/157).

megesmértet i (1)

Most mindjárt Kenddel is meg esmertetem, mennyire van egymástól a' Magyar Nemes és a' Német Typographus (1/2753).

megesmértető in (1)

Réműllyetek, a' kik okosabbak vagytok az illyeneknél! tartsatok tőle, hogy közönségessé ne váljon ez a' Hazában, 's meg esmértető jelévé ne legyen a' Magyarnak (1/2609).

megesmérvén in (1)

Mi a' szánakozás és bámulás miatt illy reménytelen történetre, némán veszteglettünk megesmérvén őtet (7/1586).

megesvén in (1)

...az eggyűgyűkés Silvia, megesvén szíve az én bajomon, ajánlotta magát a' tettetett sebnek enyhítésére (7/393).

megesz i (1)

Bezzeg a frity fene egye meg mitsinál már (1/708).

megeszik i (14)

...egye megked ezt a' körtét, én nem haragszom (16/ 21). - ...kenyerem[ne]k [meg] edtem már jobb ré szét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/132).
meg eszed (1/731), eszi meg (16/862), [me]g etted (1/ 2523), meg ette (1/735), [me]gette (1/1285). - enném meg (15/628), megh ennék (15/280). - edd [me]g (9/303, 16/61), Eddh meg (15/222), meg egye (16/850), egye [me]g (9/241).

megett nu (1)

Ha ezen Partok megett bátorságosabb menedéket kivánsz adni félelmes Indúlatodnak, jer oda én velem (5/8).

megexaminál i (0+1)

...Kit általadok az orvosi dolgoknak Minden részéből [me]g visgálni És lelkesenn [me]g examinálni (14/46).

megezüstözve in (1)

Már megvan ezüstözve Thekintetes Uram, ollyh fhain munkát thettem rá, hogy Bétshbe se tennének már különbet (15/309).

megfagy i (2)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem: A'miatt Szívem megfagy E'miatt hévsége nagy (5/445).
meg fagy (13/354).

megfejt i (3)

Fejtsd meg nékem osztánn mi sül ebből a' zavart Parantsolatból (6/8).
Fejtsd meg (10/88), fejtse meg (14/84).

megfejtés fn (1)

Ki tanít meg minket annak megfejtésére, a' mit az elme ért, mikor a' Te szárnyaidon az Egek felett repűl? (7/961)

megfeketít i (1)

...ám vidd oda ötet a' hol a' nappali súgárok el terítik a' kietlen mezőket, és a' mezítelen lakosnak tagjait meg feketítik (13/22).

megfelel i (3)

Engem uttse' meg is felel a' nevének mert a' Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2191).
meg felellyen (1/1427), Feleljen meg (12/565).

megfelelve in (1)

Jól van jól van jól van [me]g felelve Méltó méltó ő Kegyelme Ebb' a' mi tudós Rendünkbe (14/63).

megfereszt l. megfüröszt

megfertőztet i (1)

De mit tselekedtem istentelen Istenek? Én nem fertéztettem meg idegen (szentségtelen) áldozatokkal a' ti Oltáritokat (10/977).

megfertőztethet i (1)

...és jóllehet az a' gonosz kéz megfertéztethetné annak a' munkának szentségét, tudom még is, hogy néki kedves fog lenni az én kezemnek munkája (7/ 1488).

megfizet i (2+2)

Hanem kérem fizesse meg a' nyomtatás árrát (1/ 1084). Óh Medóró, Medóró, Óh melly rosszúl fizeted te meg az én szívességemet! (13/47)
meg fizetni (1/1614), meg vizetni (!)(16/575).

megfizethet i (1)

...azt mondták osztég neki, h[ogy] annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné (1/702).

megfog i (12)

Meg fogja a' Tempefői kezét (1/2720). 'Ej, ne gondoljon Kend azzal, hanem tsak fogja meg 's vigye (1/ 2728). Tsak fogja meg Hajdú Uram, fogja meg, ha nem akar is jönni (1/2738). Pajtás, fogd meg a' haját! (1/3225) - Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár. 'S Hát ahol nem is félne már Ott fogja meg a' lépes szár (5/516). Ha az irigy szerentse a' pénzt meg nem fogta vólna tőllem, kész volnék minden vagyonomat a' te hozzád való szeretet zsámolyánál le tenni (1/2118).
megfogott (7/1259); Meg fogja (1/2729), [me]g fogja (9/67, 15/235), Fogja meg (1/2743).

megfogad i (0+1)

...de azt is el hiszem, hogy minden tubakos ember orának a' Kesztheli Kéményseprőt kellene Conventiora meg fogadni (15/757).

megfoghat i (5)

De tsak ugyan, hogy kerülhettek Nagyságodhoz, azt nem foghatom meg (1/610).
foghatok [me]g (9/767); meg foghatom (9/777), foghatom meg (10/695, 12/345).

megfogy i (1)

...a' tőlem is ki telt vólna, de a' pénzbe fogytam meg, 's arról semmi szó sints (1/2930).

megfogyatkozik i (1)

Nékem nem fogyatkozik meg a'tiednél hűségesebb kar (10/245).

megfojt i (2)

A' te Szerelmesednek Szívét fogaim köztt fojtom meg (5/293).
meg fojtsa (15/819).

megfoldozva in (1)

...egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva (1/647).

megfonva in (1)

...megvan a' fatalis kötél fonva, melly az én boldogságomat örökre ah örökre meg fojtsa (15/818).

megfordul i (2)

Saltim az az ur, a'ki már kétszer meg fordultt nállunk (15/340).
megfordultak (16/1109).

megforduló in (1)

Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról (1/ 422).

megforgat i (2)

A kezébe vevén a poharat [me]g forgatja (1/662). -...tsak jol kanaforiázzátok meg magam is ma jol megforgatom az Öreg Pósta mesternét (15/1009).

megfoszt i (6+1)

Én ennek kőszönőm az én eggyetlen egy Kintsemet, a' melly még megvan, az én szabadságomat, míkor már Sándor, Atyámtol, és országomtol megfosztott (12/190). - ...eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/276). - ...te engemet magadtól meg fosztottál (13/225).
meg fosztom (13/731), meg fosztja (13/89). - megfosszon (7/1328). - meg fosztanom (12/971).

megfosztatik i (2+1)

...és ha színte az én látásom ollykor a' te ábrázatodtól meg fosztatik is, te rólad beszéllek (13/78). - ...fosztasson meg a' Békességtől az Enéás' Lelke, tsak te élj (10/854).
meg fosztatnom (1/1616).

megfosztatódik i (1)

...de a' megbántatott Járbás, mikor megfogok majd fosztatódni a' te Segítséged nélkűl, nékem elfogja venni a' Bosszuállásért mind Életemet, mind Országomat (10/817).

megfosztatott in (1)

Oh mind örökké szerentsétlen Montánus, mitsoda Lélekkel fogod hallani a' te eggyetlen eggy Szilviádnak szörnyű történetét, öreg Atya, megfosztatott Atya, oh, többé nem Atya (7/1128).

megfosztatván in (1)

Az igaz hogy Deidamiában megfosztatván te tőled nem fog lenni békessége (6/168).

megfrissít i (1)

Ő gyakorta eggy forrásra szokott járni, hogy magát megfrissíttse (7/641).

megfrissül i (0+1)

Uram, ha lankadságodból 's izzadásból meg akarsz frissülni e' mi házunkban, Likóris ajánl néked erre eggy szegény kínálást (13/193).

megfutamtat i (0+1)

Le dőnteni a' kő falakat; megfutamtatni a' Seregeket... az a' Győnyőrűség, a'mellyet éreznek a' Hérósok a' főldőnn (12/164).

megfürdik i (1)

Meg foglak várni tégedet, és talám magamis megfördök a' forrásba (7/274).

megfüröszt i (1)

...ott bizonyosan tudom, hogy megfogja fereszteni szép tagjait (7/750).

megfűszerszámoz i (1)

SÁNDOR Kemény Verejték ád néked kőz eledelt. AMINTÁS De azt megfűszerszámozza (12/122).

megfűszerszámozva in (1)

Izetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámazva (7/768).

meggátol i (2)

Ah meggátol engemet éppen a' Munka végre hajtásakor (6/84).
gátoltad meg (7/1443).

meggátolás fn (1)

...szoros esküvéssel kötelezd le nékem a' te hitedet, hogy félfelől fogsz maradni, és kezedet ki nem nyújtod annak meggátolására a'mit akarok tselekedni (7/1410).

meggebed i (1)

Vén lant! még meg nem gebedtél, Álom por volt a' mit ettél (16/1153).

meggondol i (11+1)

Bálványom: ha a' te Veszedelmedet gondolom meg, nagyonn is gyakrann szerelmeskedem szép Szemeiddel (5/18). Addig pedig onnán meg se' gondoljuk ám, hogy ki jöjjünk, mig a 30 arany az én Markomba nem lessz (1/2680). Megérdemelte a' Gazember, tsak gondoljátok meg: az ezpeditort [me]g vesztegette (16/943). Meg kell most nekem gondolnom, mire adom ki a pénzt (1/1508).
meggondoltam (10/183). - [me]g gondolnák (9/ 660). - gondold meg (5/22, 10/411, 981, 11/51), Gondold meg (4/95, 10/625).

meggondolás fn (2)

Isten mentsen meg tsak a' meggondolásától is az illyen rettentő dolognak (13/669).
meg gondolása (1/2116).

meggyaláz i (1)

Te gyaláztad meg legelősször a' Szerelem' nemességét (7/626).

meggyaláztatás fn (1)

A' Gróf tüzbe vólt egésszen, 's az a' félész még olajat öntött reá, házának meg gyaláztatását emlegette (1/ 3368).

meggyengít i (0+1)

Ez az a' szempillantás, mellybe te a' forrásra menvén Szilviával, igyekezz őtet meggyengíteni (7/843).

meggyilkol i (1)

...valamikor megtörténhetne, hogy őtet megindítván a' késői szánakozás, könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/332).

meggyógyít i (3)

...valódi érzéssel fogja meggyógyitani az én sebeimet, a' mellyeket tettetett szívességével, ejtett az én szívemben (7/1533).
gyógyit meg (7/666); meggyógyítja (7/379).

meggyőz i (6+2)

És akkor meg tudtam győzni a' futásbann a' Szeleket, le tudtam verni a' Vadakat (6/152). Oh Nemes Mondások! Meggyőzni saját Indúlatait, felyűlhalad minden más Ditsőséget (10/405). Ennek az ő gyönyörű ékes vóltát Még Orfeus sem gyözné meg nótáját (1/2506).
meggyőztél (10/659); meggyőzlek (7/698). - győzze meg (5/303), gyözze meg (10/713), meggyőzzék (7/ 736).

meggyőzettetés fn (1)

A' te hiv szereteted meg olvasztja szivemet: arról való meg győzettetésemet ne keresd ollyan keserves útonn (1/2114).

meggyőzettetik i (2)

Meggyőzettettem, megvallom tenéked, és az én Győzőmnek fegyverei vóltak, Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások, és viszontindúlatért való Rimánkodás (7/137).
meggyőzettettél (7/951).

meggyőzhet i (1)

És a'felöl a' más Példája meggyőzhet (12/843).

meggyőző fn (1)

Éllyen a' Vitéz Szuvarov - Mantua meggyözöje éllyenek - mindnyájan legyenek szerentsések (16/ 1111).

meggyőződik i (1)

Elég, Uram: többé nem szegezem ellened magamat: Végre magamis meggyőzöttem (6/162).

meggyőzött in (1)

...az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből, a'mellyből várja a' [me]ggyőzött Világ az ő Törvényjeit (5/418).

meggyőzve in (2)

Megvagyok győzve így, de nem elnyomatva (10/ 896).
meg győzve (10/888).

meggyújt i (2+1)

A pipájára rá teszi 's meg gyúlytja rólla (1/588). A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengelyén el is inditotta (1/355).
meg gyújtani (1/565).

megháborít i (6+1)

Azt el hiszem de nem oda tzéloztam, hanem azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/2204). Ej most ne háboritts megminket (12/404).
háborította meg
(16/514). - meg háboritana (7/ 1437). - meg háborítsa (13/357), háborittsa [me]g (9/804). - meg háborítani (13/170).

megháborítás fn (1)

Ha a' te Szivedböl a' tiszta világosságnak megháboritására, az Indulatoknak ködeit fel emelkedni nem hagyod: mindent kifogsz látni, jó Király fogsz lenni, ha jó Pásztor lészel (12/548)

megháborító fn (1)

...a' vezér Quartelyára lehurtzoltak engem anarchistának, aristocratának, rojalistának, a' köz tsendesség meg háboritójá[na]k... neveztek (16/1071).

megháborodik i (2)

Gyászos Felhő a' Napot fedje el, vagy nyíljon ki a' tiszta Ég: nem változik meg Szívem Kebelembe, nem háborodik meg az én Gondolatom (10/703).
megháborodott (7/1377).

megháborodva in (2)

Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak (7/1267).
megháborodva (7/1402).

meghagy i (1)

Azért szükség lennünk ollyan okosok[na]k... Hogy benneteket meghagyjunk Ebbe a' betsületbe Creditbe 's Keresetbe (14/33).

meghajt i (3)

MÚSAI is meghajtja magát (1/2850).
Meg hajtja (1/1200), meg hajtotta (1/3136).

meghal i (69+8)

Átzis meghalt (5/376). Jaj [me]g hólta[m] el vitt az ördög (9/305). Ha én azt tsak probálni akarnám is, azonnal meghalnék belé (12/675).
meghal (4/56, 7/1539, 10/45), Meghal (4/129), meg hal (1/1065, 1672, 9/63, 16/654), hal meg (1/122, 7/ 1331, 1332, 1355), meghalok (7/412, 16/653), meg halok (1/1597, 16/639, 640, 880, 904) Meg halok (1/ 2397), halok meg (10/283, 13/422), meg halsz (16/ 1671), meghaltál (7/1177), [me]g holtál (16/1158), meghalt (5/404, 7/1319), meg haltt (1/1996), halt meg (7/1276), megholt (7/1369), meg holt (15/250), megholtt (16/908, 1120), Megholtt (16/1116, 1120), meg holtt (1/1995), [me]g holtt (16/913), meg hólt (7/1178, 9/371, 747), [me]g hólt (9/746), hólt meg (7/1383, 1427, 1587), meg fog halni (6/169, 7/423, 1325, 13/744). - meghalnék (7/1435), halna meg (7/1587), hóltam volna meg (7/1427), meghólt vólna (10/690). - meghaljak (7/1196), meghaljak (12/ 992), meg haljak (13/743), haljak meg (13/667), meghallyak (7/422), meg halj (12/648), halj meg (12/ 652), halj [me]g (16/927), hallj meg (10/893), hally [me]g (16/930), haljon meg (10/583, 649, 16/654), haljunk meg (10/999). - meghalni (15/924), Meghalni (6/173), meghalni (12/853), meg halni (6/ 170), halni meg (7/950); meghalnom (10/842), meg halnom (2/1513, 10/996).

meghalad i (1)

...vedd el te én tőlem ezt a' fejér Jázminok' mesterséges ágatskáját... haladja meg a' te hüséged ezeknek fejérségét (13/149).

meghaladó in (1)

...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]g haladó bömbölő habok között (9/529).

meghálálás fn (1)

Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére, 's a Nagyságod jó tételének és kegyes szivének meg hálálására (1/1565).

meghalálozván in (1)

És meghalálozván az én [hűségem]re bízott tégedet 's véled minden Titkokat, és Bizonyságokat (12/ 291).

meghall i (15+1)

De elébb az én Érzésimet Hallják meg minden emberek, hallják meg az Istenek (10/734-5). Pamina, halld tsak, halld tsak meg!(4/102) - No jó, mikor én megfogom a' Növevények' sóhajtásait hallani, akkor örömest leszek szerető (7/213).
Meghallott (7/517); meghallotta (1/810), [me]g hallotta (1/801). - meghallanátok (16/1203). - hald meg (12/372), meg hallja (5/6), meg hallya (1/97), hallja meg (6/15), Halja [me]g (16/758), Hallya meg (1/793), hallyátok meg (7/1566). - meghallani (1/ 2433).

meghallgat i (10+3)

Kedves Nagyságos Kis Asszonyka kedvéért meg hallgatom (12/910). Hív Szerelmemet Mélly Keservemet Ah tsak meghallgatnád bár (5/568). Tsak légy jó bizodalomba, mert én kitsinálom azt, hogy ő téged meghallgasson (7/436).
meg hallgatom (1/351). - Hallgass meg (5/78), hallgassmeg (13/450); Hallgasd meg (10/281), halgasd meg (2/1436), hallgassa meg (1/829, 3059). - meghallgatni (1/352), meghalgatni (15/586), meg halgatni (15/110).

meghallgattatás fn (1)

Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra (Audientziára) van rendelve (10/7).

meghallhat i (1)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket, hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit (1/982).

meghalmazva in (1)

Az én szivem sok jó reménységgel van meghalmazva, s addig nem nyughatom, míg fel nem osztom vélled azokat (12/39).

meghaloványodik i (1)

...Silvia őtet megesmérte, és meglátta az Amintás szép gyenge ortzáit olly kellemetes képpen elszínetlenedve, hogy nints ollyan Viola, a' melly olly édesen haloványodjon meg (7/1598).

meghalván in (2)

Átzis, kintsem, Szívem, te meghalván feltámadsz, 's az én Szívem, melly tsak te véled él, ha előbb meghalt, véled újjá születik (5/403).
meghalván (7/1539).

meghamisít i (1)

Te hamisitottad [me]g azt a Lotteriát? (16/926)

megharagszik i (6+1)

...most mindjárt meg haragszom, előttem ne hazudj, hogy kerűlt ez a' méla Tempefőihez? (1/3353)
megharagszik (7/308, 16/263), meg haragszik (1/ 3293), meg haragszik (9/609). - meg haragudjon (16/967). - meg ha[ragudni] (12/324).

megharagudott in (2)

Nem mindég áll Villámokba A' megharagudott Ég, Néha a' zajgó Habokba Vissza tér a' Tsendesség (5/ 588).
megharagudott (5/236).

megharcol i (1)

...'s a' medvék és a' vaddisznók ellen hartzolllyon meg éretted (7/614).

meghasad i (1)

Jaj Gazduram ne fujja ked ollan köservessen, mindgyár mög hasad a' szívem (15/439).

meghasogatott in (2)

Szálly le boldog meg elégedés... öntsd ki édes balzsamodat, melly a' meg hasogatott virtus héjja alól tsepeg! (1/988)
meg hasogatott (1/1078).

meghat i (1)

Kegyetlen! Ah hogy' megnemhat Egy illyen szives Indúlat? (12/432)

meghatároz i (2)

Ezt már szintugy meghatározzák a' németek 's más pallérozott gyomrú nemzetek, mint a' nap 's holdbeli fogyatkozásokat (15/625). Ne beszéllj nékem, Neárkus, többé az Őrizetről: már meghatároztam: neis reményeld hogy engem elszédíts (6/138).

meghatározás fn (3)

Legalább asszony, és magános lévén, az én Hazám Egétől távol elvesztem a' Bátorságot: és nem tsuda, ha én meghatározást tenni nem tudok: te adj nékem Tanátsot (10/824).
[me]g határozásait (9/588), meghatarozásra (12/ 748).

meghatározhat i (1)

Sem soha az erő, vagy a' keménység meg nem határozhatja eggy Szívnek Szabadságát (5/312).

meghatározva in (1)

AGENOR 'S még is ugy talállak ugy é Királyom, hogy semmire sem határoztad magadat? AMINTAS Nem éppen nem. AGENOR Meg van tehát határozva? (12/770)

megházasodik i (1)

...mikor házasodik meg, lessz é szép felesége? (16/ 740)

meghegyez i (1)

El megy a setét köpenyegü Ember, le vág egy nagy fát le tsapkogya az agait, meg hegyezi fel huz rá egy őkrőt (1/729).

megherél i (1)

...megh tsalom én öteth, és az pénsze mekh az erszinye én mekh herel[em] (9/22).

meghint i (0+1)

Óh melly édes gyönyörűséggel tölt el ez a' kevés időm: az öröm nectárja habzik szivembe. Meg kell annak édességével hinteni képzelödésim szárnyait (1/260).

meghintve in (1)

Kinrussal volt a' haja meghintve (16/186).

meghitt mn/fn (3)

I. mn ...de hogy meghitt tselédjét fundamentum nélkül gyanuba ne ejtsem alkalmatosságra várakoztam (16/554).
II. fn ARÁSPESZ, Járbás meghittje, és Szeléne' szeretője (10/6).
meghittje (10/7).

meghódoltató fn (1)

...de te szerelemnek és természetnek Ura, te - meghódoltató, mit tsinálsz a' berkek között (7/565).

meghódoltatott in (1)

És valóba én azt hittem, hogy már általmenvén a' Tengerenn, az Itália' Keblébenn Triumfusba húznád a' meghódoltatott Népeket, és az elnyomott Királyokat (10/611).

megholt mn/fn (6)

I. mn A Fia Samu egy tálba tejet evett 's azzal kinálta [me]g holtt annyát (16/909).

II. fn Itt tovább nem lehetett olvasni a meg hóltnak Irását (8/45).
meghólt (8/22, 34), Meghólt (8/19), megholtnak (8/ 7).

meghomályosít i (1)

...tisztelt emlékezett lenne talám hosszas Idökig az én Nevem ti köztetek: Tamiris oh Istenek, egyedül Tamiris homályositja azt meg (12/585).

meghomályosodik i (1)

A' Nap [me]g homályosodik vérrel forog (1/2435).

meghoz i (1)

Miért nem magad hoztad megnékem, ezt az igen nagy ujságot? (12/876)

meghozó fn (1)

Didó, a'Mórok' Királya engemet választott az ő Intézetei' hűséges Meghozójának (10/118).

meghökkenve in (1)

Eliza vigann, Amintas meghőkkenve (12/307).

meghökkenvén in (1)

...meghökkenvén örömmel és tsudálkozással állottam ott jó darabig (7/494).

meghúz i (1)

Amor űstőkét meghuzza (8/37).

megigazgat i (1)

Az elhagyatott Didó Énekes szomoru játék III felvonásbann. Szerzette 's megis igazgatta Metastasió Péter (10/cím).

megigazít i (1)

...a' Ferko pedig és az Istok igazitsák meg a' Félszer allyát (15/123).

megígér i (5+1)

...áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel, ki nem hagyja el Övéit, a' mint maga meg igérte (1/2901). - ...mire tartod a' lelkedet?; hogy az ember jószágáért tsak harmada árat sem akarsz [me]g igérni (15/208).
megígérem (10/210, 550), megígérted (10/228), megigérte (15/49).

megijed i (6)

Kedves Hadnagy Uram, tudom egy két e[mbe]rtől [me]g n[em] ijjed (9/185).
meg ijed (2/1429), [me]g ijjed (9/153), [me]g ijjedek (9/190), [me]g ijjedtem (9/44). - [me]g ijjedne (9/ 151).

megijeszt i (3)

Tán biz azt gondolja Ked, jó fiú, hogy majd meg ijeszt Kend (1/3236).
[me]g ijjestettél (9/817). - ijjesz [me]g (9/715).

megilletődik i (2)

Meg illetödött rajta, hogy engemet az én balgatagságom szerentsétlenné tett (1/1643).
illetődöl meg (1/1712).

megindít i (3)

Harag, sem Félelem, az mi megindítja a' Frígiai Vitorlákat, és engem másová szállít (10/11). Nemesszívű Szeléne, a'te Sóhajtásaid úgy megindítanak engemet (10/293).
megindította (10/476).

megindítván in (1)

És talám... megtörténhetne, hogy őtet megindítván a' késői szánakozás, könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/ 330).

megindul i (12)

Felkél, meg indul, és azután vissza fordul (12/412). Megkapja őtet kezénél fogv[a] s [me]g indul vele balfelé (12/687).
Megindúl (6/81), meg indul (12/316, 445), [me]g indul (1/686), Meg indulnak (12/369), Meg indúlnak (1/871), megindúlt (7/1018, 1415), meg indut (1/710), [me]g fog indulni (9/657).

megindulás fn (3)

Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére (1/1563). - ...én Szívemet látnád, talám a' te Megíndúlásod (pieta) nagyobb lenne (10/296).
megindulása (12/276).

megindulván in (2)

Megindulván a' Sátor felé (12/364).
Megindulván (12/391).

megint1 i (1)

...tsak az én példám is nem inti é meg a' Tudóst, hogy az ő munkássága néki lépés a' szegénységre (1/ 2101).

megint2 hsz (9)

Elment megint a setit köpönyegű ember hoz egy báránt (1/742). Én azt mondom a' barlangnak, Isten hozzád, De annak meg kondúlt gyomra, Úgy hallom, hogy siralmomra Vissza megint hármas Istenhozzádot ád (13/716).
megint (1/586, 5/246, 7/1174, 9/726, 15/985, 16/55), meginth (15/1061).

meginvitál i (1)

Én már kiadtam a' Rendelést, ma egy kis előljáró mulattságunk lessz, a' Compossessor Urakat is mind [me]g invitáltam (15/1005).

megír i (1)

No ird meg hát, Barátom (1/2139).

megirigyel i (1)

No, a' ki az én Német Dámákkal v[al]ó társadal kodásomat meg irigylette, üllyön ide (1/1230).

megírt in (1)

...melybe lövi magát az megirt mod szerént esett (16/1016).

mégis ksz/hsz/msz (74)

I. ksz Bár meg vetel: szünetlen Foglak én szeretni mégis (13/352). Zsembelődik rám, mégis szerettem: győtőr engemet, 's még is tisztelem ötet (12/ 763). Azért hogy tettetés is ez az ő beszéde, mégis hasogatja szívemet (13/269). - ...ha még is más egyébről vólna, vagy Német 's Frantzia nyelven volna irva: a' más (1/1532).
mégis (1/2528, 5/91, 7/1165, 8/217, 9/78, 351, 484, 10/357, 427, 13/31, 16/527), Mégis (1/2276, 11/13), megis (9/18), még is (1/234, 516, 1037, 1044, 1107, 1149, 1739, 1987, 2450, 7/47, 156, 579, 751, 752, 1114, 1489, 1582, 12/228, 973, 13/432, 15/234, 424, 632, 795, 918, 1046, 1047, 16/110, 164, 360, 439, 563, 642, 766), Még is (1/246, 248, 1343, 1798, 2412, 12/922, 16/364, 890, 1004, 1144).
II. hsz Hogyan? Mégsem mentél el? Ékesíti mégis e' Vadon Partokat a' nagy Enéás? (10/608) - Mit tsinál a' győzhetetlen Enéás? Látom néki mégis az elmúlt Félelem' jeleit Ábrázátjánn (10/670). No már az Ur kedvéért tsak még is meg tselekszem (15/425).
mégis (10/469, 710), még is (12/131, 498, 767), Még is (12/701).
III. msz El mehet; tsak - No mégis jöjjön bé (1/ 1369). No mégis ha tettzik az Urnak (9/118).

mégiscsak ksz (1)

...de nem tsupán ezt jelentem még neked előre, a' melly ha nagy veszély is, de még is csak köz veszély (7/225).

megisment(en) hsz (3)

Elment megint a setit köpönyegű ember hoz egy báránt, megisment egy pár kanta bort (1/743). Ez a' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a'sok tokos pór könyv rontja el (8/209).
meg is ment (1/682).

megismer l. megesmér

megiszik i (3)

...azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta rá (1/ 735).
meg iszod (1/732), meg itta (16/904).

megitat i (1)

Ne hadjon a' Milt[óságos] Ur, még a' lovát sem itattam meg (9/306).

megítél i (4)

Vallyon nékem kevesebre kell é betsűlnöm az én fel emeltetésemnél egy illy hiv Lelket, vedd gondolora Sándor 's magad itéld meg azt (12/967). - te engemet bűntelen ítélsz meg (11/19).
megitélnek (15/422). - itéld meg (1/3096).

megiván in (1)

Itt megiván Karnyóné a' mérget 's azzal a' nyoszolya fele botorkázván megholtt elnyujtózva (16/907).

megjár i (1)

No a' Tatár hordja el én meg járám (1/1252).

megjelenik i (4)

A' társaságokb[an] ritkán jelenik meg (1/411). Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2126).
megjelenik (10/1024), jelenik meg (7/505).

megjelent1 i (3)

Tehát jelentsd meg neki: ő jöjjőn én hozzám (12/ 399).
megjelentettem (7/1016), meg jelentették (1/2979).

megjelent2 in (1)

Ugy tetszik, mintha az én megjelentt örzö angyalomat látnám a' kis aszonban (15/835).

megjelenthet i (1)

Ezt meg nem jelenthetjük mi - Tudj hallgatni tűrni 's megállni (4/93).

megjobbítás fn (1)

És megjobbításáért Hibáidnak óhajtja a' te Indúlatidat, kéri a' te Nyoszolyádat, Kivánja megvetését Enéásnak (10/153).

megjön i (4)

Jöszte légy itt a' bótba mig a' Lázár megjön (16/ 331). Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni: tálám el lankadtt ereje, meg fog jönni (1/632).
meg jövök (16/474), jött meg (11/133).

megjövendöl i (4)

Arról a' magzatról beszéll, a'mellyet én tinéktek ohajtozva annyiszor megjövendőltem (5/415).
jövendöli meg (12/1041), jővendőltem meg (7/714), megjövendőlted (7/715).

megjuhádzik i (1)

...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka (7/ 309).

megjutalmaz i (1)

Leg kissebbet is nagy adománnyal jutalmaz meg (1/ 1339).

megjutalmaztat i (6+2)

Bár a' szánakozás inkább jutalmaztatná meg az én hittségemet, és inkább kipótolná az én halálomat (7/426). Az illyen derék manufacturákat készitő hazafiakat az ország cassájából illő volna meg jutalmaztatni (1/476).
jutalmaztatod meg (13/589), jutalmaztatja meg (16/ 508). - jutalmaztasd meg (8/78, 125), jutalmaztassa meg (9/534). - meg jutalmaztatnom (10/647).

megkanafóriáz i (1)

Nohát tsak jol kanaforiázzátok meg magam is ma jol megforgatom az Öreg Pósta mesternét (15/ 1009).

megkap i (7)

...igy osztán a királyfi h[ogy] meg meg meg kapta a gyürüt oda vitte a' király kis Asszonyhoz (1/806). Reménylem én megkapom most Caniculakor 's szolgálhatok vele a' Kis Asszonynak (15/98). Megkapja őtet kezénél fogv[a] s [me]g indul vele balfelé (12/687). Tsakugyan meg kaplak még, gyáva barbarus (13/166).
megkapja (16/238), megkaptam (7/1448); Meg kaplak (13/597).

megkarcol i (1)

...eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé... végre tsak ugyan elfogtam, 's akkor meg kartzolta a' kezemet (13/141).

megkarcolva in (1)

Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott (7/1623).

megkeményedik i (1)

De keményedj meg, szivem! (1/1841)

megkér i (1)

De meg is kérem az Urat ollatén állapotba, ki lessz a' vendégünk? (15/338)

megkérdez i (3)

TAMIRIS Hogy állok a' te Szivedben. AGENOR Ah nem látod azt? A' te Szép szemeidtől kérdezd meg azt, Fejedelem Asszony (12/216).
megkérdeztem (7/461), [me]g kérdezte (1/699).

megkeres i (2)

...feküdjön le, várakozzon, hogy más keresse meg őtet (7/756). Levél által keresse [me]g az Ur azokat, a' kikhez bizik (1/1923).

megkérlelés fn (1)

Már nints egyébb hátra, hanem hogy az ő megkérleléséért én meghallyak (7/422).

megkeserít i (1)

Jaj nekem! te engemet keserítesz, és az a' szív fájdalom, a'mellyet az ő történetén érzek, megkeserít keserves emlékezetével, az én kegyetlenségemnek, a' mellyet én Tisztességnek neveztem (7/1334).

megkeserül i (1)

Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat; - akkor fejtegessük a' Skláv szózatot, mit tesz proprie, mit tesz translate, mikor meg fogjuk keserülni az Anyánk tejét (1/2683).

megkímél i (5)

Kiméld meg a' te nagy Szívedet ezen Szánakozástól (10/683). - ...jobb biz a' mi kis pénzetskéje van megkimélli, 's szükségeit pótolja véle (16/239).
megkiméllyem (15/150), kíméld meg (7/1394), kímélld meg (10/397).

megkíván i (1)

Jutalmát Ámor nem szánja Attol, a'ki néki hív: De szorosann megkívánja Hogy sohajtozni Hogy síránkozni Megtanúljon ám a' szív (5/463).

megkívántatik i (2)

Botsássmeg nékem, Medóró; én nem tudtam, hogy a' nemes szívűségre meg kívántatna ollykor tsalárdnak is lenni (13/368).
meg kivántatik (1/2973).

megkívántató in (1)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1287).

megkondul i (1)

Én azt mondom a' barlangnak, Isten hozzád, De annak meg kondúlt gyomra, Úgy hallom, hogy siralomra Vissza megint hármas Istenhozzádot ád (13/714).

megkopóz i (1)

Nem bánom én a' Fránya kopozza meg ugy szollván, ha mingyárt a' lábad szárához véred is, kevesebb lessz egy pogányal (15/236).

megkoronáz i (1+2)

Vár tégedet és saját kezével akar meg koronázni (12/303). - ...boldogokká tenni az Országokat, megkoronázni a' Virtust, le venni ő rolla azt a' gyalázatos fátyolt, a'melly őtet beárnyékozza, az' a' Győnyőrűség a'mellyet éreznek az Istenek az Égben (12/168).
koronázom meg (12/617).

megkoronázva in (1)

Ah, lássa már valahára Zidon meg koronázva az ő Királyát (12/1036).

megkönnyebbít i (1)

...vén már az Asszonyod mint a' bün, egyszer az Isten megkönnyebbíti ágya szalmáját (16/402).

megkönnyíthet i (1)

Nagyonn megfogod könnyíthetni az Utat a' Intézeteidnek (10/201).

megköszön i (4)

De azt bizon nem köszönöm meg az Urnak, hogy még tsak felsem jön hozzám (16/301).
köszöni meg (1/2353), meg köszöntem (1/480). - Köszönje meg (1/2348).

megköszönhet i (1)

Én igen kedvesenn veszem az Úr Görög áldását, és eléggé meg nem köszönhetem (1/2348).

megköszörül i (1)

...ládd hogy megköszörűli Ámor az elmét (7/388).

megköt i (2)

Te nagyon okos ravasz vagy, már hosszas tapasztalásod által a' szerelemről való beszéllésben, nékem megköti nyelvemet az, a' ki szívemet megköti (7/926-7).

megkötözés fn (2)

Előtte eggy pimasz Satirust láttunk néki, a' ki az ő megkötözését éppen akkor végezte; a Leány, a' mint lehetett, óltalmazta magát (7/1036).
megkötözésére (7/1030).

megkövet i (5)

De elébb meg követem egész alázatosággal az Urat, ha valamit találtam véteni (1/2765).
Megkövetem (15/372), meg követem (15/347, 366), meg kővetem (1/658).

megkülönböztet i (0+2)

...én megtudom külőmbőztetni a bűnőstől az Ártatlant (12/598).
meg kűlőmbőztetni (12/541).

megkülönböztethet i (2)

Hogy ezer meg ezer Nimfák között is megkülömbböztethessük Ákillest (6/11).
külömböztetheted meg (13/523).

meglágyít i (2)

Így reménylem, hogy meglátom még én, hogy bíz' a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet, és meglágyítja azt a' te kő és vas szívedet (7/147).
meglágyítsa (7/63).

meglágyíthat i (1)

Olly szavak, mellyek meglágyíthatnának eggy kő szívet (7/1052).

meglágyul i (1+1)

...ne engedd nyilai alatt meg lágyulni szivedet, melly a' Virtus mive (1/1592).
meg fog lágyulni (7/65).

meglát i (39)

...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast (7/ 1170). Mindjárt meg látom ha ollyan jól forgatja é a' Csaplár is magát (2/1382). Majd meglátod, hogy fogad ő tégedet (12/262). - ...és lássa [me]g akkor a' Világ, hogy eggy magos érzésekhez szokott Lélekbenn mint köttetik öszve a'Tisztesség, és a' Szépség (5/438). Hallya meg tsak malyd meg lássa millyen gyönyörű (1/793). Az ora üt, mi meglátjuk egymást ismét! (2/1496)
meg lát (1/676, 712), meglátott (7/1025), látott meg (5/381), meg láttak (7/1172); meglátom (7/145, 1401), meg látom (13/572), meg látod (13/486), [me]glátja (5/165), meg látja (1/391), Meg látja (12/ 680), megláttya (15/797), meglátya (1/679), meglátjuk (2/1371, 7/1024), megláttyuk (7/1029), láttyuk meg (16/130), meg látjátok (2/1474), megláttam (7/ 603, 1240), meglátta (7/1596, 16/706), meg látta (1/ 698), [me]g látta (1/698). - látott vólna meg (7/ 521); látta vona [me]g (1/726). - lássam meg (15/ 116), meglásd (6/14, 7/898), látd meg (11/55), meglássuk (7/796); meg-lássalak (12/696).

megláthat i (3)

...éppen ebbe a' helybe fogom ejteni a' Tsapást, úgy hogy azt meg nem láthatja halandó szem (7/72). - ...jaj bizony azt gondoltam, sohasem érkezek el idáig, sohasem juthatok el, azt gondoltam, hogy tsak nem láthatom meg már Kanisát (16/1030).
láthatta meg (1/804).

meglátogat i (2+1)

Hólnap [me]glátogatom a' Kisasszont (15/842).
meglátogatott (15/137). - meglátogatni (15/721).

meglátogatás fn (1)

Barátom, menny a' házamhoz, a' melly pusztán maradott, s' tőled egyebet nem kivánok a' gyakor meg látogatásnál (1/3290).

meglátván in (3)

Meglátvánn Elizát, elhajítja a Zabszárakat, s fut elibe őneki (12/25).
meglátván (10/302, 306).

meglehet i (14)

El jön még, el jön az a' Nap, hogy teis, mint én most, sóhajtani fogsz; és akkor meglehet azt mondod, hogy a' Szerelem ellen a' beszéd semmit sem tesz (5/161). BÁRÓ SERTEPERTI Azokkal a nevekkel a' Nagyságod szemeit akarták bé kötni. GRÓF FEGYVERNEKI Meg lehet: elég az, hogy én nékem derogált tovább tzivódni (1/552). SÁNDOR Megmutathattam volna másoknak, ha el nem futott volna Tam[iris] hogy én megtudom külőmbőztetni a bűnőstől az Ártatlant. AGENOR Ne panaszolkodj: a' még meglehet (12/600).
meglehet (7/165, 8/4, 16/225), meg lehet (1/2768, 3285, 7/1011, 13/701, 15/784, 16/715), megh lehet (15/706), [me]g lehet (16/774).

meglehetős mn (1)

E bizon meglehetös volt második probáb[a] (16/ 1182).

meglél i (1)

Hol? ah! hol léllek meg? (4/103)

meglep i (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' a' Könyvek, mellyek ha elméinket... a' gyönyörködés szárnyain, lebegve a' Kellemek tsets bimbóin fél el szenderedésben lepik meg, óh melly édesen éreztetik velünk, hogy mi most az Életnek édesebb óráival élünk! (1/2246)

meglesz i (8)

...itt fognak Kentek vachtot állani: meg lessz a' fizetés fáradságokért (1/1934). Te pedig bízz abba, a' mit mondtam, meglessz (8/191). Ám az Isten akaratja légyen meg (2/1479).
[me]g lesz (9/684), meglessz (15/337), meg lessz (1/ 1938), Meg lessz (8/183, 15/317).

meglocsoltat i (1)

...tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót; mert tegnap ugy tetszik mintha egy bolhát vettem volna észre a' szobámba, majd meglotsoltatom véle mindenütt talám megöli (16/156).

meglódít i (0+1)

...a' Zsidó itt izgágáskodott ugyszolván, ihon a' Kanakúz megtalálta loditani; mert az annyát, mindenét öszsze horta (15/276).

meglovaz i (1)

El megy aszonyám az Operentias Tengerig, jaj vigyen el engemet is, majd ugy meglovazzunk a' Tengeren hogy! (16/651)

meglő i (1)

Mit tsinál az Úr, talám megis lőtte? (1/2792)

megmagyaráz i (0+1)

Meg nem tudom néked magyarázni, ha az ő Lángja é' nagyobb vagy az én Gyűlölségem (5/138).

megmarad i (5)

...tsak Eliza maradjon meg nékem, én azzal meg elégszem (12/1016). - ...egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1469).
maradt meg (7/1465). - meg maradj (6/171), maradjon meg (12/1045).

megmaradás fn (3)

...a' fiam[na]k köszönd meg maradásodat (9/ 808).
megmaradásom (7/1112), megmaradást (7/860).

megmeg hsz (13)

Te én velem megmeg disznó módra bánsz (1/3234). Megmeg rá üt (1/2784). Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik, meg meg mindig verseket mond (9/ 65).
megmeg (1/2704, 2940), Megmeg (1/3250), meg meg (1/806, 9/369, 15/396, 16/25, 70, 1020), Mekh mekh (9/32).

megmenekszik i (1)

Eggy Hajós, ki alig menekedett meg a' Tengertől, megesküszik a' bátorságos Paplan alatt hogy többé már el nem megyen (6/24).

megment i (7)

De te, oh Elpínus, nosza beszéld elő, mitsoda szerentse mentette meg Amintást az ő veszedelmes lebukásában (7/1565). A' te haragodtól meg mentene engemet Ámor (11/112). Isten mentsen meg tsak a' meggondolásától is az illyen rettentő dolognak (13/669).
mentsen meg (16/110), mentsen [me]g (9/237, 645); mentse [me]gh (9/34).

megmenthet i (1)

Ifjak mondjátok meg hát Meg menthetem é Paminát? (4/92)

megmentő fn (1)

Te léssz az ő Megmentője (4/47).

megmérhetetlen mn (1)

Isten! Egek! Örök végezések! melly setéttségb[e] forognak a' ti utaitok egy meg mérhetetlen üregre (9/ 502).

megmezíteleníttetett in (1)

Most ha te (a' mint ugyan én gondolom) bújdosó, és tagjaitól megmezíteleníttetett Lélek lévén, itten körül vagy, nézed az ő sírását, és örűl (7/1359).

megmond i (59+5)

...én meg mondom egy szoval, hogy az Asszony[na]k valamint eddig sem volt esze ugy ezután se lessz (16/ 615). Meg mondom, hogy szerelmed Nagy Megmondom, hogy már rabja vagy, 'S hogy szeressen tégedet (5/479-80). Hogy purgálják ki mind a' két bilist Ha meg mondja ugy tartom mint habilist (14/ 71). Én Tirzis, örömest megmondom tenéked azt, a' mit az Erdők, a' Hegyek, és a' Folyóvizek tudnak, de az emberek nem tudnak (7/318). Én nem megmondtam ezt tenéked? Enéás a' te Szívednek Békeségét egésszenn ellopja tetőled (10/603). Már itt minden Reménységed porba esett, a' mit én előre meg tudtam vólna mondani Kalendariom nélkűl is (1/2937).
megmondom (7/746, 10/179, 15/297, 797), Megmondom (10/108), megh mondom (15/249), Megmongya (1/768), mondja meg (13/116, 124, 227), meg mondják (1/1854), megmondtam (5/377, 7/ 652, 15/858, 16/621), megmondtam (12/1021), meg mondtam (9/116), meg mondottam (1/481), mondtam meg (13/340), megmondta (7/442), meg mondotta (1/1651), meg fogom mondani (5/108). - mondd meg (1/637, 5/111, 6/130, 10/303, 13/38, 370), Mondd meg (5/94, 97, 261, 10/180), mond meg (5/92, 10/105, 12/469, 613, 975, 16/473), mondmeg (2/1399), Mond meg (11/142, 12/376, 416), mondja meg (13/212, 15/699, 16/753), Mondja meg (14/66), mondjátok meg (1/992, 2058, 4/91, 10/516, 13/179, 15/125), Mondjátok meg (13/171). - megmondani (10/398, 16/56), meg mondani (5/153, 7/1453).

megmondhat i (7)

Nints benne semmi titok, azt meg mondhatom, még némelly Pártfogókat fogok keresni, a' kikhez bizhatom (1/1909). Mi ez meg n[em] mondhatom épenn De érzem hogy éget Tűzképen (4/19).
mondhatnak meg (2/1441); meg mondhatom (12/ 956), mondhatom meg (7/1277), [me]gmondhatod (15/980), Meg mondhatja (1/1330).

megmosat i (1)

Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg (15/333).

megmozdul i (1)

De Ötsém, ha azt várod, mig ez a' Gólya fészek szúrkáló magától meg mozdúl, el jő addig az oláhok Karátsonja (1/2719).

megmutat i (29+1)

...nékem megmutatta azt a' helyet (7/642). - ...ki fogja nékünk az esméretlen útat meg mutatni? (13/ 700) - A' Te[kin]t[e]tes Ur megérdemli hogy én ebbe is megmutassam tiszteletemet (15/149). Akkor megmutatta nekem eggy rövid Éjtszakának homállya azt, a' mit ezer Nappaloknak hosszúfutása meg nem mutatott (7/140-1). Most mutassuk már meg ki a' legény, úgy (1/2774).
mutatsz meg (5/291); megmutatom (5/289), 16/764, 971), megmutatom (1/2778), meg mutatom (1/ 527), [me]g mutatom (9/214), mutatom meg (1/435, 16/1186), mutatom [me]g (1/2431), mutatja meg (7/ 964, 16/534), meg mutattam (15/131), mek mutattam (9/719), megmutattad (5/578), megmutatta (7/ 1308, 1491). - megmutatnám (12/657), meg mutatnám (1/2215), meg mutatták vólna (7/1123). - meg mutasd (16/472), mutasd [me]g (5/79), mutassa meg (16/677). - meg mutatni (5/306).

megmutathat i (1)

Megmutathattam volna másoknak, ha el nem futott volna Ta[miris] hogy én megtudom külőmbőztetni a bűnőstől az Ártatlant (12/597).

megnagyít i (1)

...az útazás a' te ortzájidnak szép pirosságát szer felett meg nagyította! (13/219)

megneheztel i (3+1)

Egek! Nemzetem! méltó panaszimért meg ne nehezteljetek! (1/2094)
meg neheztelsz (7/1435). - meg neheztellyen (1/ 2198). - meg neheztelni (1/903).

megnémul i (0+1)

Most már énnékem minden tudományimmal meg kell némúlnom, mert ollyanok között lakom, a' kik sültt parasztok lévén töbnyire, a' Könyveket szivből gyűlölik, tsak esznek és imádkoznak (1/2991).

megnevezett in (2)

...e' Szent Társasághoz igaz fiúi bizodalómmal 's töredelmes Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2885).
megnevezett (8/14).

megnéz i (10)

Van ollyan szép, mint te, ha bár megnézed magadat valamelyik forrás tűkörében, a' hószínű Amarillis (7/154). - ...reménylem mindjárt bejön, vagy ha ugytetszik nézzük meg a szobájába (15/524). Eredjetek szemét emberek. Nézze meg az ember! (1/ 2758)
megnézem (16/855), meg nézem (1/573, 795), nézem meg (16/692). - nézdmeg (13/521), nézd meg (15/ 214), nézzük meg (15/639).

megnézeget i (0+1)

...itt van most Nagysádnál az a' szép Német Könyv, a' mellyet most botsátott ki Betrieger Úr, eggy kevéssé ki instálnám; addig is szeretném meg nézegetni mig a' miénket bé kötik (1/591).

megnézet i (1)

Majd meg nézetem az Inasommal ha nem jöttek é ki a' számjaim a' Lotterián (16/231).

megnő i (1)

Azt írta ezer fákra, és a' fákkal megnőttek a' Versek, és így olvastam eggyen (7/262).

megnyér i (9)

Megy a' mi ohajtott Párosodásunknak jóvá hagyásáért, reménykedni az Atyámnál; 's meg is nyeri azt (12/55). Meg fogja nyerni kedvét (1/1333). 'S Ezek a' maga tettzését nem nyerték meg? (1/822)
meg nyerem (13/475), meg nyered (13/476), megnyerjük (15/832), nyertem meg (15/971), megnyerte (15/1046), meg nyerte (15/556).

megnyerhet i (4)

Szép a' mi az embernek kedvét meg nyerheti (1/ 909). - ...minden módon meg probáltam, hogy az ö segedelmét meg nyerhessem (1/1626).
megnyerhetem (15/947). - meg nyerhetném (15/ 97).

megnyert in (1)

Éjjel a' ligetb[e] a' Hóld bádjatt világánál énekli szokott siralmas nótáját egyedül, és ezt ö, kedves melanchóliának, és, és azt az idöt [me]g nyert szempillantásá[na]k nevezi (9/366).

megnyit i (1)

Tessék bé menni. megnyitja az ajtót (1/449).

megnyom i (1+1)

Mert megnem nyomott Tsokokat, az ő háládatos Tiszteletének jeleül ar[ra] a' kézre, a' melly őtet Kírályságra emeli (12/500). Én tudom, hogy Bőltsőjétől fogva a' Fegyverekhez szokott és tudom hogy hijjába nyomni meg eggy erőszakos Természetet melly Erköltsé vált (6/22).

megnyugoszt i (8)

Az ő annya is az Isten nyugossza meg! egy valóságos ki pallérozódott magyar Dáma volt (15/554). Oh édes Lelkem Férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg (16/118).
nyugosszon meg (16/604, 619, 627, 661); nyugossza meg (16/1117), nyugossza [me]g (16/104).

megnyugszik i (5+1)

Jobb lesz mégis, kintsem, valamelly félre való helyen meg nyúgodnod (13/32). Az én Hűségemenn nyúgodj meg (10/463). A' Sénior rendelésén Megnyugszol jó 's rosz intésén? (14/166)
megnyugodtak (5/358). - nyúgodj meg (10/109, 13/ 36).

megnyugtat i (2)

Éhj tartsd, tartsd jobb időre a' te panaszidat, és nyúgtasd meg terhétől elfáradt homlokodat, ha engemet szeretsz, óh kedvesem (13/274).
meg fogja nyúgtatni (13/205).

megnyúzva in (1)

Kóser ló bör az Abrahám, a Móses Törvénnye szerént van [me]g nyuzva (9/89).

megold i (3+1)

...mert a' kegyetlen szükség kénszeríti azokat, az a' szükség, hogy e' tsomókat mególdjam (7/1050).
meg oldja (2/1463), mególdotta (7/1062). - meg óldani (7/1067).

megoldott in (1)

Én rab, és bűnös, Szabad, és ártatlan, eggy szempillantásbann mególdottnak látom magamat (10/543).

megoldoz i (1)

Sok bajlódás után, ő mególdozta magát, és alig óldózkodott ki, a' nélkűl, hogy Isten hozzádot mondott vólna futni kezdett (7/1076).

megoldozgat i (1)

Gyüjj be hozzám rozsám fekügy az ágyamba, Oldozgásd [me]g tséts füződet kösd a' Dolmányomra (16/827).

megolvas i (2+1)

Méltóztasson megolvasni ezt a' levelet a' mellyet egy Baráttyához ir (15/898).
megolvasom (15/904). - olvassa meg (15/991).

megolvaszt i (1)

A' te hiv szereteted meg olvasztja szivemet (1/2113).

megosztozván in (1)

Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon meg osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek (1/2003).

megöl i (29+4)

Jaj Uram a' mi Asszonyunk oda van az Ur ölte meg (16/956). - ...tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót; mert tegnap ugy tetszik mintha egy bolhát vettem volna észre a' szobámba, majd meglotsoltatom véle mindenütt talám megöli (16/156). - ...megölöm magamat annak a' kegyetlen Leánynak szemei előtt (7/851).
megöl (7/661), meg öl (7/1459), meg ől (5/255), megölsz (7/891), meg ölsz (1/1678), ölsz meg (7/ 1183), ölt meg (7/1243); ölöm meg (8/84), megölöd (5/314, 7/1332), meg őlöd (12/682), megöltem (7/ 273), öltem meg (16/957), megölte (7/990, 993, 1003, 1285), meg ölte (7/1315), őlte meg (12/202). - meg ölné (16/716). - őlj meg (4/59), megöljön (10/994); meg öljem (7/1485), megöljed (7/1494), meg öld (4/160), megölje (7/1314). - megölni (7/ 1191), meg ölni (1/2791, 7/1107, 13/64).

megölel i (3+1)

Vesd amoda Szemeidet, és a' feltámadó Átzist, lásd és öleld meg (5/396).
Meg ölelném (16/373). - öleld mög (15/409). - megölelned (7/1298).

megölet i (1)

Szélttöröm Természet' minden Lántzát, Ha Szarasztrót véled meg nem öletem! (4/164)

megölettetik i (1)

Enéás ölettessen meg (10/232).

megölhet i (1)

Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot... Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/176).

megölvén in (1)

...mosolygásával és kedveltetésével megöl mást, és azt megölvén sebhetésébe semmit se tud (7/661).

megőriz i (1)

Oh Uram! örizz meg ettől A' vas óru kisértettől (16/ 366).

megpanaszol i (1)

Majd meg panaszlom ő Nagyságának (1/1317).

mégpedig ksz (2)

...az Asszony akar engem vádolni és az által érdemetlenné tészi magát arra hogy én szerettem még pedig ollyigen szerettem, mint most (16/517).
Még pedig (1/2953).

megpihen i (3)

Várjuk meg, és pihenjünk meg (12/246). No most eggyszer megpihent a' házunk (8/208).
meg fogunk pihenni (12/266).

megpillant i (1)

(azutánn hogy Járbást megpillantotta) (10/308).

megpoenáz i (1)

Játtzunk zálogosdit, hadd poenázzam meg ezt a' Bárót (1/1167).

megpróbál i (9)

Most éppen ő Nagyságától jövök: minden módon meg probáltam, hogy az ö segedelmét meg nyerhessem (1/1626). - ...és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak, és erőnek jelei: és ha ezt nem hiszed, ám próbáld meg (7/608).
megpróbálom (6/42), Meg prübálom (9/18). - meg probálnám (1/2279), probálnák meg (16/632). - Probálja meg (1/1887), próbálja [me]g (9/642), Próbáljuk [me]g (9/212).

megpróbáltatik i (1)

Ideje már, hogy utólsoképpen Enéás megprobáltassék (10/801).

megrak i (2)

...tizenkét szekeret [me]g rak pizzel, tizenkét regement katonával (1/685). - ...hej ebágyábul esett, maj mögrakom a börődet (15/448).

megrakat i (1)

Nó nó tsak többet lássam én meg az ollyan dolgot, megrakatom a bőrőtöket, dolog idején, fényes nappal heverni (15/117).

megránt i (3)

Amor megrántja az óltárnál hátúl az Esmeretlent (8/29).
megrántja (7/1157), Meg rántja (1/1312).

megráz i (2)

A' kisértet [me]g rázza az ajtót (9/340).
megrázza (15/239).

megrázó in (1)

...a' Főfő, és Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség; a' ki gyakran kiejteti kezéből Márssal a' véres Kardot; és a' főldet megrázó Neptúnussal a' nagy Tridenset (7/18).

megrendít i (0+1)

...meg renditni a' Birodalmakat, a' Had forgo szelei kőzőtt az a' Győnyőrűség, a'mellyet éreznek a' Hérósok a' főldőnn (12/165).

megreped i (1)

...ts[ak] n[em] meg reped a' szivem örömembe (1/ 396).

megrészegedik i (1)

Ej kérem az Asszonyt moderallya magát tsak illyen az a' ki az indulatoktol [me]grészegedik (16/614).

megreszkettet i (1)

Eljött valahára az az idő, hogy a' mi hatalmas seregeink, megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket és a' Padus partyait (16/1102).

megretten i (1)

Én most rettenjek [me]g? (9/206)

megrezzent i (1)

Minden Ágról, a' mellyet a' szelek megrezzentenek, ugy tettszik hogy ő jőn (12/747).

megritkult in (1)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg, mikor a' [me]g ritkult levegő ég a[nna]k terhe alatt le roskad (9/527).

megroncsolódik i (1)

Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott (7/1623).

megrongolt in (1)

Egy mantseszter tsizma [me]grongoltt steklire a' leg ujjabb amsterdami múdi Zerént 14. f.[orint] 6 xr (16/89).

megront i (1+1)

Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra, és azt a kisértetet szóval, és fegyverrel, v[agy] [me]g rontani, v[agy] el kergetni (9/212).
meg rontsa (4/126).

megrögzött mn (2)

Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában (1/1074).
meg rögzött (1/2971).

mégse hsz (1)

...tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el (7/404).

megsebesít i (1)

...azt a' kezet a' melly engemet meg sebesített, én tsókolni fogom (13/45).

megsebesíttetett in (1)

...a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1244).

megsebesíttetik i (0+1)

Óh édes illyenképpen sebesíttetni meg! (13/62)

megsebhetés fn (1)

Halavány ajjakodban Lankadt abrázatodban Megsebhetésemre Ámor elrejtette Dárdáját (13/58).

megsegít i (7)

Ne úgy nézzen engem Nagyságod, mint poétát, hanem mint eggy inségbe nyomorgó ártatlant: és nem segit é meg? (1/1543)
megsegit (1/1663), segít meg (5/369), meg fog segiteni (1/1791), meg fognak segiteni (1/1870). - segitsd meg (1/2053), segitse meg (1/1540).

megsegíthet i (1)

Nintsen a' néked hatalmadba és birtokodba, hogy engem meg segithess (1/1680).

mégsem ksz/hsz (13)

I. ksz Gondolkozásomba egésszen el valék merülve; de még sem állhatám meg nevetés nélkül, millyen furtsán fizetéd ki azt a bolond Betriegert (1/3190). Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott: és még sem vólt pénztelenebb másnál (1/ 1758).
mégsem (8/222), még sem (1/707, 10/299, 11/13, 12/ 430, 605, 13/110).
II. hsz Hogyan? Mégsem mentél el? (10/608) - Hanem Tirzist még sem látom, 's pedig ha ő el nem jön, ki fogja nékünk az esméretlen útat meg mutatni? (13/699)
még sem (9/384, 12/425).

megsért i (8)

...és tőlem azt kérded, mibe sértett meg engemet? (10/353) - Meg sértesz eggy igaz szívet Háládatlan vagy (13/345).
sértett meg (10/351); sérted meg (10/758), meg sérti (1/428), sértette meg (1/2210), meg sértettelek (2/ 1394). - sértett volna meg (16/552).

megsül i (0+1)

Tsak ne siess ugy, még elég jokor megyűnk, hogy magunkat m[e]g engedjük sűlni (2/1445).

megsüt i (1)

...hoz egy báránt, megisment egy pár kanta bort meg sűti, jol tartya a királyfit (1/743).

megszabadít i (2)

Oh édes számjaim! 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! ti szabaditottatok meg engemet attol az alatsonyságtol, hogy én a' vén Karnyónénak pénzéért hizelkedjem! (16/444) - Ő azért jőtt, hogy Zidont, egy Tirantól szabadittsa meg (12/44).

megszabadul i (2)

Ah lelkem most egyszer [me]g szabadultál a' kintól (9/576).
[me]g szabadul (9/337).

megszabadulás fn (1)

Az én meg szabadúlásom kerűli a vétkes eszközt (1/ 1683).

megszabadulhat i (1)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1827).

megszaggat i (1)

Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt, ha a Pámpám Kutya egy kitsit meg nem szaggatta volna (15/209).

megszaggatott in (1)

...a' Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés... előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1014).

megszalad i (2)

A' Mórok megszaladnak, és a' Másíkék őket követik (10/886).
meg szaladtt (1/2489).

megszán i (6)

Szándd meg Rosáliádat (1/1721). Szánd meg a' mi Nyomorúságunkat (10/943).
megszánod (15/1019). - szánd meg (8/124), Szánd meg (12/682), Szánnyátok meg (1/2438).

megszánkáz i (3)

Addide hadd lássam a czédulátokat ördög szánkázzon meg (15/960).
szánkázzon meg (15/118); szánkázza [me]g (9/130).

megszánt i (1)

Ennye kutya szántsa meg a' Lelketeket, hát még igy akartok ti az emberrel bánni, gaz huntzfutok! (1/ 2745)

megszárad i (0+1)

Óh szerentsés Tsászár... soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/429).

megszeg i (2)

Tamiris méltó egy Kírály Szivére: de Eliza nem mélto arra, hogy hitemet eránta meg szegjem (12/ 1012). - ...a' ti kedveteket nem szegem meg, közétek űlök, de én ne légyek részes semmibe is (1/ 1190).

megszégyenl i (2)

...de ezen Haragjaidat, tudom, hogy m[eg] szégyenleni fogod (10/754). Szégyenlje meg Kend magát, hogy a' Pénz szerelmének Sklávja (1/2695).

megszégyenít i (2)

Hogy' meg nem szégyenit még Illy kegyetlen Kegyesség! (12/862).
megszégyeníti (11/49).

megszégyenülés fn (1)

...'s nem is az én ékességemre hordozlak benneteket, hanem tsupán tsak a' ti megszégyenűléstekre, hogy minden lássa mennyivel alább valók vagytok nállam (7/699).

megszelídít i (1)

Így reménylem, hogy meglátom még én, hogy bíz' a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet, és meglágyítja azt a' te kő és vas szívedet (7/146).

megszelídítés fn (1)

...de hamarább rá mehetnék eggy Tinónak eggy Medvének eggy Tigrisnek meg szelídítésére, minteggy eggyűgyű Leánynak, eggy olly ostoba mint szép Leánynak, ki még azt sem veszi észre, melly tüzesek, 's melly élesek az ő szépségének fegyverei (7/657).

megszelídíthet i (0+1)

...te a'te Mellyeden belől gyülőlséget, bosszúságot, és kegyetlenséget rejtegetsz: gonoszabb Vadakat a' Kigyóknál, Oroszlányoknál, és Medvéknél: mert ezek megszelídűlnek, de azokat sem könyörgés, sem ajándék által meg nem szelídíthetni (7/591).

megszelídül i (1)

L. megszelídíthet!

megszentel i (1)

Egész karafa lessz belöle, ha az Isten meg nem szenteli (1/891).

megszenved i (1)

Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva: erre nézve meg szenvedem a' hasznáért ebbe a pipáló házba (1/607).

megszenvedhet i (1)

...de a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/134).

megszerelmesedett in (1)

...az én megszerelmesedett Szívemm előtt, a' millyen gyülőltt vagy te, ő ollyan kedves (5/285).

megszerelmesedik i (0+1)

Nosza Tirzis, nem akarnál é te megszerelmesedni? (7/759)

megszerencséltet i (1)

...és minden dolgot megszerentséltettem, a halálon kivűl (7/420).

megszeret i (2)

De lehetséges é, hogy ha ő valaha illyen szavaidat hallaná, meg ne szeretne téged? (7/432) - Az pizoni tsak kinesség, az pitsiletes ember az nem szereti dohánfist, a' Dama is nem meg szereti (15/787).

megszerez i (1)

Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló szép minemüségeket nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/596).

megszól i (1)

Én eleget vertem a' fejébe, hogy vesse el azt az alávalóságot, a' mellyel a Világ megszólja (1/496).

megszomjúzott in (1)

Elmennék oda nagyobb örömmel és készséggel, mint a' megszomjúzott szarvas a' kútfőre (7/873).

megszorul i (1)

Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam, de ne gondolja, mintha azért vólna az, hogy Kegyelmed holmit firkáltt, hanem hogy meg szórultt, 's magával jót tehetetlen (1/1553).

megszúrhat i (1)

...éppen a' te haláloddal szúrtad keresztűl végtére azt a' kemény szívet, a' mellyet soha életedbe meg nem szúrhattál (7/1357).

megszűnik i (5)

...és meghalnék örömest ha legalább bizonyos vólnék a'felől, hogy az én te hozzád való leszállásom meg nem háboritana tégedet, és ha megszűnt vólna a' te haragod a' te életeddel (7/1438). Ha most olly nagy szüksége van Nagyságodnak a' pénzre: meg szünök azt kérni (1/1511).
szűnj meg (12/328), Szűnj meg (10/287), szünjön [me]g (1/3217).

megtagad i (9+1)

...de Asszony létét megtagadja attól, a' kitől a' lelketlen dolgok sem tagadták meg azt (7/287-8).
megtagad (7/638, 734), megtagadsz (7/1210), megtagadtak (7/1124); tagadom meg (1/170), megtagadtam (10/161). - tagadd meg (1/205). - megtagadni (10/640).

megtagadhat i (1)

Tsak édes Fiam! nem tagadhatja meg magát a' Természet! (16/1045)

megtágul i (1)

Egyéb nem esett Kedves Ur hanem némely hurjai megtágultak mivel régolta nem volt a' kezemben (15/78).

megtalál i (6+1)

...nos azt mondja a király kis Asszony h[ogy] neki van egy gyürüje malyd eldugja, ha megtalallya hozzámegy (1/768). Hisz az a' Conto tsak hadd maradjon nállam mindég magtalálni (!) a' mivel tartozom, hiszen tsak nem szököm el (16/540).
megtalálunk (7/778); meggtalálod (1/800), megtalallya (1/774), meg találtam (12/300), találták meg (1/1281).

megtalálás fn (1)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia... Gerzon Di malörö vagy is az elveszett Ifju Ur [me]g találása, mondhatom széph lessz (15/1066).

megtalálhat i (1)

Az, az, Szerelem, a' biz' ám. Oh ha őtet megtalálhatnám! (4/23)

megtámad i (4+1)

Láthatta Kend, mikor ez az ember hozzám jött fegyveresen: meg támadtt a' magam házába (1/ 2794).
megtámadott (15/286); megtámadják (10/880). - támadd meg (10/238). - meg támadni (6/81).

megtanít i (12)

Én pedig oly tzéllal egyik nemzet között sem forgolódtam, megtanított engem ez az oldal Szoba, mellybe válogatott Könyveim vagynak, és az a nagy mester, a' ki azokat megtanította t. i. a Természet meg tanított engemet is (15/487-9). Angélika eléggé meg tanított arra, mint kelljen ámitani a' szájjal és szemekkel (13/373).
megtanít (5/20), tanít meg (7/961), megtanított (7/ 1591); tanítod meg (7/970), megtanítja (7/304), tanítottad meg (7/557), megtanította (16/1096). - tanítnád meg (6/115).

megtántoríthatatlan mn (1)

...eljött valahára az az idő, a' mellyb[e] a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/1093).

megtanul i (16+1)

Gyönyörű munka, megérdemli hogy minden nemes szivű ember megtanúlja eleitől fogva végig (1/281). Meg tanúltál te már szenvedni, hozzá törödtél mind ahhoz, a' mire a' Világ réműl (1/1842). Minthogy gyermek vagy meg botsátom hibádat erőtelen Korodnak; ha illyen nem vólnál, akkor több eszeddel megtanúlnád, hogy ne ingereld illyen szókkal az én keménységemet (11/110).
tanultál meg (16/606); megtanúlom (7/980), megtanúltam (10/705), meg tanúltam (1/2686, 2688), Megtanúlta (5/561). - Megtanúljon (5/466); tanúld meg (10/124, 690, 11/87, 13/322), Tanúld meg (13/ 321), tanúld [me]g (5/432). - megtanulni (15/703).

megtanulhat i (1+1)

SZERELEM! mitsoda oskolában, mitsoda mestertől tanúlhatni meg a' Te annyira hosszas és kéttséges szerető mesterségedet? (7/960) - De hiszen most megtanulhatja az én példámbol, mennyit hihet akár mely Legény[ne]k (16/442).

megtaréjodik i (1)

Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg (16/607).

megtart i (21+1)

...a' Királyságot pedig sem másnak nem ajándékozza, sem magának nem tartja meg (12/47). Tartsátok meg Egek! mi Szegény Hazánkat (1/2437). Isten tartsa meg az Urat (15/1002). Igy tartod meg nékem Hitedet? (10/742) - Nem tartotta hát most meg őtet a' szemérem, a'melly olly komor, és olly szégyenlős? (7/1603) - ...Reményednek jutalma (ha életbe 's reménységbe megtartod magadat) Szilvia fog lenni (7/1120).
tartanak meg (10/467), tartottál meg (7/1189), [me]g tartottak (1/1437); meg tartja (1/1669, 10/ 229), meg tartják (1/363), megtartottam (7/514, 1594), megtartotta (1/1147), meg fogom tartani (10/ 226). - tartsd meg (7/362), Tartsd meg (5/302, 10/ 952), Tartsd [me]g (10/457), tartsátok meg (13/ 710). - meg tartani (10/144).

megtartás fn (1)

Én tenéked ajánlom őtet, a'mint tetszik, a'te megtartásodat eggy szempillantásbann, vagy a' te Leromlásodat (10/119).

megtarthat i (1)

A' szemérem gyenge szerelmet tarthat meg hanem gyenge zabola eggy hatalmas szerelemnek (7/ 1605).

megtartóztat i (12)

...utánna futottam és addig futottam, hogy őtet elértem, és megtartóztattam (7/1404). Kegyetlen vólt a'te szívességed, óh Dafne, mikor az én Dárdámat megtartóztattad (7/1104). - ...láttam 's hallottam mindent, akkor kiáltani akartam néki, de tsak megtartóztattam magamat (7/1074). De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet, 's a' Nemes szemérem nem tartóztatná meg magam Ditséretét: igen sokra menne (1/1143).
tartóztat meg (7/1484, 11/76); Megtartoztatja (12/ 446), meg tartóztatja (10/320), Meg tartoztatja (12/ 318), meg tartóztattad (7/1444). - meg tartóztattam volna (7/1304). - megtartóztassam (7/1086).

megtartóztattatván in (1)

Akarja megtsapni Enéást, de megtartóztattatván Aráspesztől, neki kiesik a' Kardja, mellyet Aráspesz felvesz (10/414).

megtartóztatva in (1)

A' király. Vigyázz, hogy minden Szándékunkat kine tudja. (Megtartóztatva.) (6/83)

megtartóztatván in (3)

Megtartóztatván magátt; nagy kéntelen (6/124).
megtartóztatván (10/343), Meg tartoztatván (12/ 393).

megtehet i (2)

Egy Felséges Parantsolatja annak, a'ki megteheti azt, a'mit akar, 's az igazságot akarja (12/664).
meg tehetik (1/3048).

megtekint i (1+3)

Kedves Kis Asszonykám itt vagyon, örvendek, hogy szolgálhatok vele méltóztassa meg tekinteni (1/ 594). A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur - ki adtam nekik a parantsolatokat, a' kertb[en] is dolgoznak, azokat is megtekintettem, szükséges az ember szeme körülöttük (15/535).
megtekinteni (1/287), meg tekinteni (5/74).

megtelepedik i (1)

És én még is itt Somogyba, itt az Akadémiátlan magyar országnak leg Akademiatlanabb részeibe, telepedjem meg? (15/920)

megtelvén in (2)

...megtelvén olly' virtussal, megtelvén olly Istenséggel, hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/510-1).

megtépász i (1)

...de ördög tépássza meg a' Kend haját oda a' pénzem! (1/2313)

megtér i (1)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére (5/519).

megterhelt in (1)

...minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/630).

megterhelve in (1)

...tüntöklő fegyver szerszámmal vagynak megterhelve tagjai, és borzas hajai; se dárda, se kard nála (13/ 174).

megterített in (1)

A kőzepibe áll egy szép meg teritett asztal (2/1364).

megtermékenyít i (1)

A Napot igy fogja el Olykor a' felhő s az Eget... De mihelyt nedvességét Ekként bőven eggyesiti; Essővé lessz s Kebelét Annak megtermékenyiti (12/ 178).

megtestesült in (3)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/194).
Megtestesült (16/903), megtestesültt (16/512).

megtesz i (1)

Az ur tsak mindég rá vesz engem a' szeretetre, az urert mindent megteszek az Asszonynál (16/392).

megtetszik i (2)

Ah alázatos szolgája az Urnak, szerentsés jó napot kivánok - éppen vártt vendég az Úr nállunk. - Tsak megtetszik a Cultus ember (15/44).
megtetszik (15/48).

megtilt i (2)

A' te veszedelmed tiltja [me]g azt tőlem (5/235).
meg tiltotta vólna (6/49).

megtiltva in (1)

Nekem megvolt az e felől valo szollás, mind addig tiltva [míg] az Isteneknek segedelme valami utat nyitna néked a' Királyságra (12/297).

megtisztel i (4)

Ha Sándor a' más vétkeit megbűnteti, meg is tiszteli a mások Virtusait (12/591). Hazánknak némelly nagy oszlopai, a' kik[ne]k túl látott elméjek a' Módinál, tulajdon leveleikkel tisztelték meg őtet (1/ 343).
meg tisztelt (1/347). - Tisztelje meg (6/88).

megtisztelés fn (2)

Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány, 's a' Grófnak meg tiszteléséért eggy pár aranyat kaptak (1/1346).
megtisztelésére (5/416).

megtisztelt in (1)

A' leg pompásabb alkotványok is tsak heteket igérhetnek az ő általok meg tiszteltt virtusnak (1/1414).

megtol i (1)

Üh, édes eszem tójj meg mintha mar a' kis asszony fekünne most is valaki mellett (1/850).

megtölt i (2)

...egy nagy meszelyes poharat [me]gtölt borral s oda adja (1/661).
töltötte meg (1/2067).

megtöltött in (1)

...más személy valosággal [me]g töltött pisztolyt lőtt el (16/933).

megtördel i (1)

Én a' ki addig a' pillantásig semmit magamba nem hántorgattam az ő szép szemeinek kellemetes tündöklésénél, és az ő édes szavainál, mellyek sokkal édesebbek, mintegy lassú folyamatnak tsergedezése, melly futását megtördeli az apró követsek közt... akkor érzettem szívembe eggy olly kívánságot, hogy számat szájához értessem (7/384).

megtörténhetik i (1)

...valamikor megtörténhetne, hogy őtet megindítván a' késői szánakozás, könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/330).

megtörténik i (4)

...azt nem mondhatom valósággal megtörtént é, hanem bizonnyal hiszem azt (7/1278).
történik meg (7/1093), fog megtörténni (7/223). - történnyen meg (7/907).

megtud i (18+3)

A' te Ajjakidról fogja Dídó megtudni, hogy őtet elakarod hagyni? (10/395) - ...tsak a' szeretés által tudja meg az ember, mi a' gyönyörködés (7/762). - ...millyen vagyok én, meg tudod majd, ha próbálod (11/82). Másszor meg tudd, hogy kell emberséges emberrel bánni (1/3330).
megtudod (10/336, 13/501), [me]g tudják (9/299), megtudtam (8/142), meg tudtam (12/606), tudtta meg (1/3277), megfogod tudni (10/346), megfogja tudni (10/324), meg fogjuk tudni (1/2824). - tudd meg (7/522), Tudd meg (10/442), tudja meg (12/373, 16/557), Tudja meg (10/325). - meg tudni (13/136, 508), [me]g tudni (9/617).

megtudakoz i (1)

...megnézem 's megtudakozom, mitsoda móddal ment el Kanisárol (16/855).

megtudhat i (1+1)

Megtudhatom é valahára millyen az én Sorsom? (12/699)
megtudhatni (12/744).

megújít i (1+2)

Tirzisnek is jól esik az én gyalázatomat ekként meg újítani? (13/441)
megújítom (10/484). - megujítni (10/651).

megújítván in (1)

...a' mi édességinknek fűszerszámai ne illy terhes Gyötrelmek légyenek, hanem kellemetes neheztelések, és kellemetes megvetések, tzivódások, és hartzok, mellyeket kövessen, megújjitván a' mi szíveinket, vagy Béke, vagy Szövetség (7/1641).

megújul i (2)

Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/31).
meg újjúl (1/39).

megújulás fn (2)

Igen is: az én Bajaimnak kérek Járbástól megujulást: Járbástól Könyörületességűl a' Halált kérem (10/924).
megujjulásomra (15/642).

megújulhat i (1)

...mind Trójának, mind Tírusnak megújúlhatna - - - (10/833).

megun i (5)

Mikor pedig rá ér olvasgat, én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem, szerezgetek még mais, ha azt megunja vagy a' kertbe sétál 's szegfüjibe gyönyörködik, vagy a' muzsikához ül a' szobába, magának is másoknak is mulattságot szerez. - A' szép lélek, soha sem unja meg magát (15/570-3) .
meg únjuk (1/1154), meg untam (1/3161), [me]g untam (1/2454).

megunat i (1)

Velem a' Somogyi Sódért, Thúri sajtot, azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/495).

megunhat i (1)

A' ki nem vólt soha Poéta Méltán meg únhatja éltét a' (1/43).

megutál i (4+1)

Jaj nekem, mikor tenéked gyönyörű Almákat nyújtok, te azokat bosszankodva megútálod (7/595). Nem vagyok én otsmány nem; nem is azért útálsz meg engemet (7/615).
meg útállya (7/831). - megutáljad (1/418). - utálni meg (1/2687).

megüt i (6+1)

Én Város embere vagyok, engem meg merni ütni (1/2798). - ...és jóllehet ő a' terhével megütötte is magát, és onnan sokkal alább esett (7/1580). - ...hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1215). A' levegőég elnyomattatván a' szokatlan tehertől, nyögésével megütötte füleimet (5/386). - ...hogy a ménkü meg ne üsse (16/99).
meg ütöm (16/1213), megütik (10/884).

megüttet i (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3301)

megvág i (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához, 's baltával vágták meg (1/1280).

megválaszt i (1+1)

Ennyi kőzőtt mellyik az a' ki tudjon is akarjon is; megválasztani nagy Tudomány, és talám tsak egy Királyé (12/538). Meg választ most tőled Kedvesem, egyy kevés korig a' tömlötz (1/1724).

megválasztó fn (1)

Megyek: és nem soká az ő, és az én Erősségemnek eggy nyílvánságos Viadalban megválasztója (Arbitere) fog lenni a Fátum (10/234).

megválik i (3)

Tsak ugyan elértem hát czélomat, és Lipittlotty bolondá lett, eddig Veszprém fele jár és a' mint az ő kevély lelkét esmérem, rutul vált meg a' Kalmárnétol (16/713). - ...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k, tsak ennek volna elégséges elélni való esze, úgy tetszik könnyebben válnék [me]g a világtol! (16/688)
vált meg (5/526).

megvall i (10+2)

Azt kivánom, hogy Amintás szembe meg valja mindenek előtt, hogy az ő szivét nékem ajándékozta (12/850). Valld meg, szívem! szeretszé? (8/48)
megvallom (7/137, 15/690), megvallom (12/579), Meg vallom (1/1073), megvallottad (7/313). - vald meg (7/951), Vald [me]g (9/763), vallya meg (16/ 362). - meg vallani (1/2422), [me]g vallani (15/ 931).

megváltozás fn (1)

Mi okozhatta tehát olly tsudálatos meg változásokat? (1/2019)

megváltozik i (2)

Gyászos Felhő a' Napot fedje el, vagy nyíljon ki a' tiszta Ég: nem változik meg Szívem Kebelembe, nem háborodik meg az én Gondolatom (10/702).
megváltozik (7/149).

megváltoztat i (5)

Neked is ez a' Ruha változtatta megszivedet (12/ 722). - ...én reménylem, hogyaz ő Sírására te megfogod változtatni Gondolatodat (10/401).
meg változtatom (5/44), meg változtatják (13/95). - változtásd meg (12/831).

megváltoztathat i (1)

De az Ég egy Pontban, megváltoztathatja a' te szerentsédnek egész mivoltát (12/144).

megváltoztatván in (2)

Most [me]gváltoztatván dolgomat, a' ki engemet kegyetlen[ne]k tapasztalt, a'ki engemet szabadnak látott, a' mint én nevettem őtet, úgy nevet ő engem (5/174).
megváltoztatván (7/837).

megváltozva in (1)

...nem messze hozzám meglátom jönni Amintást ábrázattyában és tselekedeteiben megváltozva attól, a' millyen szokott lenni (7/1402).

megvan i (5)

Dejszen a' szőre ugy is meg van ugy szólván (15/ 211). - ...mivel az a' Poéma már egészen meg van, instálom alázatosan az Urat, a' nyomtatás árrát méltóztassa le fizetni (1/1019).
megvan (12/189), meg van (1/3007), Meg van (1/ 2151).

megvár i (6+2)

...ottan a' harasztok és bokrok között majd elbúvok, és megvárom, míg oda jön (7/644). Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá: az alatt várjuk meg itt őtet (13/404).
megvárom (7/62), megvárja (16/333), Meg foglak várni (7/274). - Várjuk meg (12/246). - megvárnom (12/401), Meg várnunk (12/484).

megvásárol i (1)

...az ő szerelmét a' te halálodon megvásároltad (7/ 1364).

megvehet i (2)

...egy selyem kalapot 4-5 máriáson is alig vehet meg az ember (15/216). Óh, vajha én az én szerelmemen vehetném meg az ő életét, vagy még a magam életén is, ha ugyan ő megholt! (7/1368)

megvendégel i (1+1)

...én őtet ezért eggy gazdag ebédre hivattam minden tselédjeivel 's inassaival eggyütt a Sas vendégfogadóba, és ott gazdagon megvendégeltem öket (1/ 302).
meg vendégelnem (1/1506).

megver i (8)

Akarom mondani, hogy az Anglusokat igen megvertük 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/ 485). Azok az Uraságod kellemetes Könyvei az ollyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/2255). - ...Isten megveri az Urat, verje is meg (16/961-2).
meg veri (16/958), megvertük (16/461). - vergyön mög (15/233); verje meg (1/3338).

megvesz i (5+1)

Lássa a' Te[kin]t[e]tes Ur gyakran igy veszik ám meg pénzen a' mi magyarjaink, igy terjesztik el Nemzetünkb[e] is a' külföldi bünöket (15/996). - ...a' mi hatalmas seregeink megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket és a' Padus partyait, és Szuvarov Mantuat megvette (16/1103).
veszem megh (15/196), meg veszík (1/1053), meg vette (16/460). - megvenni (7/1225).

megvész i (2)

Katiért eszem a' szép lelkét majd meg veszek (8/ 169).
meg veszett (16/252).

megveszés fn (1)

...Vaktetűről pestisről fogfájásrol megveszésről Mitsoda orvosságokat Szükséges rendelni (14/137).

megveszteget i (1)

...az expeditort [me]g vesztegette, hogy az én el ámittatásomra tegye ki 2 oráig az én számjaimat (16/ 943).

megvét i (28+2)

Ő nagy és betsülletes létére engemet meg nem vetett, egy alatsony emberkét (7/501). - ...az ur a' mi Asszonyunkkal öszve kelvén meg fog meg is tartozik vetni (16/394). - ...én nem vagyok megvetni való (7/602). Megvetettem eddig az igaz, a' Fenyegetéseket, és Dühösségeket (10/815).
megvét (4/177, 7/298), megvetsz (5/86), vetsz meg (5/ 59), megvetel (12/129), meg vetel (13/351), meg vetett (13/604), vetett meg (15/50); megvetem (4/ 162), meg vetem (1/160), megveted (7/592, 10/635), megveti (7/156), meg veti (13/143), Meg veti (1/574), meg vetitek (2/1370), meg vetik (1/922), megvetetted (10/142), meg vetetted (13/263), meg vetette (1/1594, 13/467). - meg vetné (15/516). - vess meg (5/271); meg vesse (13/371), vesse meg (1/2921). - vetni meg (1/2688).

megvetés fn (7)

...mihelyt Szilvia szabadon látta vólna kezeit, így szóllott megvetéssel: Pásztor, hozzám ne nyúlj (7/ 1066). Osztán, inkább vesztegeti az Úr azt a sok pénzt olly hijábavalóságra, melly az okosok meg vetését viseli: mint olly nemes tárgyra, mellyet tisztelet koronáz (1/1801).
meg vetés (1/2602), megvetések (7/1640), megvetését (10/155), megvetésre (16/631), [me]g vetéssel (1/ 1560).

megvetett mn/fn (3)

I. mn Minket itten megvetett és alatsony Népet engedj nálad nélkűl élni (7/568).
megvetett (13/439).
II. fn Alávaló megvetetjét (rifiuto) a' Haboknak befogadva őtet, a' Partról, őtet megújítom a' Tenger iniurijáitól (10/483).

megvető mn (1)

A' szép Likóris előtt, az erdőket megvető, a' vitézeket szerető Likóris előtt, a' homályos, és megvetett Tirzis, az a' szegény Pásztorlegényke alázatosan le borúl (13/438).

megvetős mn (1)

No lám millyen természet már ez? lám mitsoda megvetős Leányka vagy? (7/180)

megvettetés fn (3)

Hogyne rázná ki a' Magyar iró kezéből a' tollat, ama' méltó keseredés, melly az ő megvettetéséből származik? (1/2100)
Megvettetése (10/170), megvettetésemért (8/108).

megvetvén in (1)

Száz Királyoknak ő érette megvetvén Szerelmeket, Haragjokat fellovalom (10/487).

megvidít i (1)

Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag Ideje az édes Tavasz? a' melly most megvídítja, és mosolygásával ismét szerelemre nógatja a' Világot, az Állatokat, az Embereket, és az Asszonyokat (7/189).

megvidíthat i (1)

Illy ifjú legjobban vídíthatná meg Eggy Anya Szívét melly gyászba kesereg (4/32).

megvigasztal i (2)

Vígasztald meg magadat, mert akármiként hal meg ő, te miattad hal meg, és te vagy, a' ki őtet megölöd (7/1331).
megvígasztalsz (7/1548).

megvigasztalás fn (1)

De mindeneknek elötte menjünk, Barátom, az ő megvigasztalására (12/478).

megvigasztalhat i (1)

Véghez fogod azt vinni, ha engemet kivánsz követni. Meg vigasztalhatod magad (12/842).

megvilágít i (1)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget (13/673).

megvilágosít i (1)

[AMINTAS] De illy nagy Világosságot honnan reménylhet egy Pásztor? SÁNDOR Az Égtől, a' ki megvilágositja azokat, a'kiket Országlásra választ (12/546).

megvilágosított in (1)

Két pap visz a' vállán egy megvilágositott Pyramist (2/1447).

megvizsgál i (0+1)

És jól tudom, hogy fel leltek Eggy Orvosi méltó Subjectumot Ama bőlts emberb[e], kit szemléltek amott Kit általadok az orvosi dolgoknak Minden részéből [me]g vizsgálni (14/45).

megvon i (1)

Ha a' Bibort, ha az Aranyat megvonta tőlled, azt az ortzát, azt a' szivet adta helyette néked (12/67).

megvonván in (1)

Te takartad el elősször, Tisztesség, a'gyönyörködtető forrásokat, megvonván annak vizét a' szerelmes szomjúságtól (7/556).

megzaboláz i (0+1)

Megzabolázni a' dagályos Lelkét a' te Gondod légyen (10/461).

megzabolázván in (1)

...a' kevély Polifémus, a'kinek haragjára gyakrann reszketnek a' Tsillagok, megzabolázván mindenkor az ő tsúffá tett Lelkének belső indúlatait, kénytelen lessz é eggy gyáva asszonynak bosszantásit (vilipesa) eltűrni (5/319).

megzavar i (2+1)

Hát maga miért zavarja meg az én múlatságomat? (1/905) - ...de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét, és búval gyötörje az ő szép mejjét (7/428).
[me]gzavarni (5/185).

megzavarodik i (1)

Tsak hogy én velem legyen Enéás, én meg nem zavarodom? jöjjenek ezen Partokra Garamántok, Numidák, Áfrika, és a' Világ (10/176).

megzavarodott mn (1)

Te nékem olly megzavarodottnak láttzol, 's mi ok szerzi aggodalmadat (7/997)

megzavarodván in (1)

De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott (5/388).

megy i (175+27)

Olly igen sebessen megy, hogy őtet kergetni haszontalan lesz (7/1217). A Báro a' súgókhoz megy (1/ 1235). Én most tovább nem megyek, ha Sarastro Vr az ő hat Oroszlányát reád botsátja is (2/1427). Ez az ér erre megy, ez a' sziv ere, ez a' vége itt, igy megy, a' másik meg erre megy (16/964-5). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy, kit nagy sokára elő hozott (16/ 914). Életet és megmaradást hozok; ha azoknak ellenébe mersz menni, hanem szükség ám, Amintás, embernek lenni, ugyan mérész embernek (7/ 861). Te, Barátom végezd el vele a' dolgot mentől hamarább, hadd menjen dolgára innen az emberek közzűl (1/3174). Hé királyfi az én szeretőm Puluto ha a fejit ide hozod ugyhozzád megyek (1/810). - ...most mindjárt Postára ülök, 's megyek Budára, de hova megyek és miért? (16/449) - És a' szegény özvegy marad özvegy mint eddig volt gondolkodjon a' Koporsóról 's menjen idvezült Férje után az örökké valóságra (16/589). Menj Pokolba Sidó Cánis tota Máter (9/812). Hadd lám Samu hadd lám - tökélletes arzenicum, valoságos egérkő ejnye, ejnye mire nem megy az ember no (16/849). Azzal Tempefői Uram semmire sem megy (1/2697). Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja, ts[ak] az ötvös munka az ezüstözésért, aranyozásért sokba megy (1/1503). De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/209). - ...szóról szóra mentt a' dolog, már akkor bilintsre voltam téve (16/1065). Én nem akarnám hogy annyira menjen a' dolog (1/ 1675). Az igazságos: menjenis előtte a' te Jutalmad az én Bosszúállásomnak (10/920). Menj, Angélika, menj; keress más Nimfát (13/465). - ...tshupa rongy khapatth és a' szhüre is megy (15/190).
megy (1/41, 557, 1529, 2236, 2238, 2/1504, 1509, 7/ 1216, 9/287, 294, 307, 312, 334, 10/68, 367, 392, 640, 910, 13/276, 642, 15/691, 701), Megy (12/54), mögy (15/442), megyen (1/112, 686, 710), Megyen (9/310), mégyen (13/67), megyek (1/800, 1794, 2537, 2538, 2711, 2717, 3007, 3380, 2/1420, 7/846, 1434, 1439, 1557, 8/164, 200, 9/498, 10/372, 535, 545, 12/385, 13/307, 16/717, 855), Megyek (2/1434, 10/233, 955), Mégyek (12/609), mégyek (5/81), menek (16/881, 885), mégy (5/78, 11/113, 12/898, 13/594), megyünk (2/1436), megyűnk (2/1444), mennek (2/1363, 15/645), Mennek (15/1039), mentem (7/489), ment (10/938, 12/241, 13/125), mentt (1/152, 771, 16/705), mentek (15/429), mentek volt (7/1594), fogok menni (12/656), fogsz menni (7/ 462), fog menni (9/193). - menél(!) (1/772), menne (1/1144). - menjek (10/240, 13/626), menj (7/217, 567, 10/39, 278, 11/113, 13/591, 16/666), Menj (9/ 327, 806, 12/319, 13/310, 311), Menyj (2/1420), menny (1/882, 3289), Menny (9/471), meny (16/62), menjen (2/1389, 9/215, 674, 10/525, 12/1043, 15/ 1027, 16/1183), Menjen (1/3188, 5/626, 10/958), mennyen (1/1090, 1208, 1892, 2530, 3184, 7/1310), Mennyen (1/2545), menyen (2/1419, 16/18), menjünk (1/3199, 3218, 9/489, 12/477, 685, 13/400, 506, 691, 701), menjűnk (9/703), Menjünk (1/3295, 5/ 208, 247, 6/134, 139, 185, 10/913, 12/254, 316, 363, 13/534, 691, 15/882), Menjűnk (1/3161, 12/162), mennyünk (1/446, 7/952, 1319), Mennyünk (1/1301, 1304), menjetek (5/248, 10/940). - menni (1/1971, 2097, 2444, 2926, 2/1402, 1426, 5/245, 7/269, 275, 721, 747, 883, 1018, 1038, 1096, 9/549, 12/84, 578, 586, 15/120, 553), Menni (10/528, 12/385); mennem (10/820), menned (12/394, 398).
Ik: által~, bele~, be~, el~, elő~, fel~, félre~, hátra~, haza~, hozzá~, ki~, le~, neki~, oda~, utána~, vissza~.

megye Ö: vár~.

meggyvíz fn (1)

Meggy vizet, rózsa vizet, levendúla vizet de még tengeri vizet nem láttam (1/578).

méh fn (4)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/574).
méh (7/364, 391), méhek (7/397).

méhecske fn (1)

...szegény Amintás! te mint a' Méhetske, a' melly szúrása közben hal meg, és a' más sebébe hagyja az ő életét, éppen a' te haláloddal szúrtad keresztűl végtére azt a' kemény szívet, a' mellyet soha életedben meg nem szúrhattál (7/1354).

mehercle (lat) (1)

A' szegény Poéta A' mit el tehet Me herklé övé a' Nem kap egyebet (1/2320).

mehet i (6)

Most én se hátra se előre nem mehetek (2/1512). Próbáljuk [me]g egy vitézzel mire mehet az ördög (9/213). De miként mehetett eggy két szempillantásban annyira az a' véletlen szerelem? (13/566)
mehetek (1/1921), mehetsz (15/244), mehetett (7/ 850).
Ik: be~, el~, rá~, vissza~.

meinetwegen (ném) (1)

Meinetvegen, de az még nem nagy mesterség (15/ 1059).

meister fn (1)

Már a' Bétsi Meisterrel meg van az alku 14000 forintig (1/3006).

mék Ö: a~.

méla mn (12)

Az a' méla Tempefői egésszen mélává tesz már tégedet (1/405-6). Jaj lássa az Ur ezeket A' méla mesterségeket Noha rongyba mutogatják Még az ebek sem ugatják (16/768)
méla (1/cím, 408, 413, 3354, 3365), Méla (1/425, 432, 441), mélává (1/408).

Melampus (lat) (1)

Az én Melampusom az (12/250).

melankólia fn (1)

Éjjel a' ligetb[e] a' Hóld bádjatt világánál énekli szokott siralmas nótáját egyedül, és ezt ö, kedves melanchóliának, és, és azt az idöt [me]g nyert szempillantásá[na]k nevezi (9/366).

melankolikus fn (1)

Tudós Baccelliere ezt fogom kérdezni Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek... Melancholi[cusoknak] (14/123).

meleg mn (4)

Új tavaszkor vígann tér meg A' Fetske régi fészkére Mellyből elment volt a'meleg Tartományok[na]k Enyhére (5/521). - ... annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/34). A' te szived most is olly melegen vér Pamináért (2/1458).
meleg (13/221).

melegség fn (1)

...de a' vén bolond Karnyóné, tsak gondolya el már az ember visz(!) egy idős a' Posta uttal, melegsége is tsak annyi van mint a' nyári kájhának (16/437).

mell fn (29)

'S azonba a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott, (óh irtóztató látomás!) a' két szája végénn kibudgyanvánn, a' mellyén tsorgott végig (5/ 37). Kegyetlen! Ah hogy' megnemhat Egy illyen szives Indúlat? Van tán Szived Mejjedbe? (12/434) - Oh Szilvia! Szilvia! te nem tudod 's nem is hiszed, mennyit tehet a' Szerelem' híre eggy mejben, eggy ollyan mejben, a'melly húsból van, és nem kőből, mint a' tiéd (7/1291-2). Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat 'S ejtsd mellyére egy tsókomat (15/878).
Melly (6/607), mellyem (7/1373), mellyemet (13/ 289, 665), mellyét (7/1601, 16/421), mejjét (7/430), mellyekben (7/30), mellyemben (7/1114, 13/747), Melyemben (5/273), melybe (16/927, 1015), Melylyekbe (7/77), mellyembe (7/353, 407), Mellyembe (5/178), Melyembe (5/100), Mellyeden (7/587), mellyén (16/204), melyén (15/235), mejhez (9/208), mejjéhez (7/1299), mellyének (16/931).

mellbelövés fn (1)

A melybe lövés igy esett meg (16/928).

mellé nu (6)

Tipptopp is elmegy félre a' Bót mellé (16/333). Ah édes Fiam! tsak te ne volnál, majd lovaznék én messze messze, a' más világ mellé (16/649). Csak menjen Hadnagy Ura[m], két Ármárt vegyen [ma]ga mellé 's hozzák ide vasonn, a' kutya lántzos forgós bitangját mindjárt (9/675). - ...neki privat levélbe írták, hogy a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is és hogy már tsak a' Genevai Király tart frigyet a' Frantziákkal (16/278).
mellé (1/2465, 10/365).

mellék Ö: tenger~.

mellett nu (31)

Az Eggyik Hajdú tsak áll a' Poéta mellett a' Másik pedig igen rutul huzza vonja (1/3221). Ah hallgass, szeretett Átzisom, hallgass, hogy meg ne hallja Polifém, ama' Kőről, a' melly mellett lappang (5/7). A' Kis Asszony... eggy kis asztalotska mellett olvas és ir (1/25). Én őtet amott a' Város mellett találtam, azon a' nagy rétségen, a' hol a'posványok között fekszik eggy szigetetske (7/685). Clavierjához megy 's annak pengetése mellett ezt a' notát énekli (1/41). Tudod magad is Barátom, hogy én eddig Hollókőn szerentsésen éltem a'meg boldogúltt B[áró] Hollokőy Úrnak kedvezése és pártfogása mellett (1/ 1995). - ... a' M.[agyar] Országi Typographus éhen hal meg a' legjobb könyvek exemplárjai mellett (1/ 122). - ...a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/ 1095). Én érzem tántorogni az én Állhatatosságomat illy nagy Szerelem mellett (10/669). Nem tsúfolódom biz én nem; de te illyen esküvés mellett nem fogadod el az én szerelmemet (7/808).
mellett (1/851, 933, 1147, 1150, 1825, 1833, 2087, 2400, 3017, 7/982, 1568, 8/96, 9/665, 10/1046, 12/ 575, 15/373, 377, 16/295, 1090), mellet (1/712, 762).
Ö: a~.

mellette hsz (4)

...egy nagy E[mbe]r karikába fekűtt, mellette a lába a szájját irte (1/714). Tekintetes Uram! mintha nem is magyar országon volnék mikor a' Kis Asszonyt látni szerentsém van... Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? (15/605) - És a' szerelmet keresvén gyakorta halhatatlan Ditsőséget találni mellette (7/1226).
mellette (8/83).
Ö: temelletted.

mellől nu (4)

Mig az Amazon Seregek Tsászárostúl el érkeztek Az Ajax vize mellől (1/2485). - ...négy Tarók mellett megtartotta Bagátot. Másszor tiz tarók mellől el nyerte (1/1148).
mellől (1/2356, 2468).

méltán hsz (10)

Édes Álom! Édes Reménység! méltán meg érdemlettétek ti a' Nagy Voltér' Elógiumát, a' mellyet a' földnek Kevély Királyi is ásitoztak! (1/2128) - És reá vigyázzunk hogy bé ne fogadjúnk A' mi érdemes rendünkbe Tsak habilis Personákat És a' kikkel méltánn bé rakjunk Minden betses Vacantiákat (14/ 38). Ha nem hartzolsz Kardóddal, méltánn foglak téged gyávának és alávalónak nevezni (10/730).
méltán (1/904, 2620, 7/1143), Méltán (1/43), méltánn (10/944, 1038, 1039).

méltatlan mn/fn (9)

I. mn ...széjjel fogom rontani Kártágót, és azt a'gonosz Szívet méltatlan Rívalisom mellé fogom vonni (10/365). Ah az én oskoláimnak egyéb Jelét nem tartasz te ennél a' méltatlan Haszonra megalatsonyított Lantnál (6/159). Nem félek, méltatlan! (10/ 883)
méltatlan (6/74, 16/1067), Méltatlan (10/418, 512), méltatlannak (10/806).
II. fn ...'s a méltatlanokra ügyelő Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1704).

méltó mn (40)

És nem is írt ám nevettségre méltó dolgokat; ha bár nevettségre méltó dolgokat tsinált is (7/261). Mert semmit sem látok benne a' mire mélto vólna nemes Lélek[ne]k figyelmezni (1/825). Jól van jól van [me]g felelve Méltó méltó ő Kegyelme Ebb' a' mi tudós Rendünkbe (14/64). Egek! Nemzetem! méltó panaszimért meg ne nehezteljetek! (1/2094) - SZERELEM! egyedűl tsak Te vagy méltó mestere önnön magadnak (7/968). Valóba a' veszedelem nagy vólt, és méltó oka vólt néki az én halálomra gyanakodni (7/1234). - ...a' te hüségedért méltó jutalmat fogsz tőlem venni jövendőben (13/70). Te Neárkus, ezta' szégyenes Henyélést méltónak látod én hozzám? (6/163) - Nem éneklem őtet, mert néki méltóbban nem udvarolhatok, mintha tsak halgatok, és magamba tisztelem (7/831).
méltó (1/294, 1696, 2100, 2452, 2974, 3056, 3057, 2/1454, 7/523, 1058, 1236, 1353, 1460, 1482, 12/ 439, 470, 588, 1011, 14/42, 16/631, 636), Méltó (12/ 783), mélto (12/260, 624, 626, 961, 1011), méltonak (12/72), méltová (12/60).

méltóképpen hsz (1)

...ki tudna ott engemet az én tsatos tzipökömért, Saxoniai Strimf[l]ieimért méltóképpen tisztelni (15/ 922).

méltóság fn (16)

...talám az én Édes Anyám prédájává lett a, Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1104) - Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról, hogy illyen illetlenségekkel motskósitsa Úri méltoságát (1/424). Te elhallgatván a' te Méltóságodat, és a' te Nevedet, nagy veszedelemre tetted ki a' te Tiszteletedet (10/870). Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni (1/1638).
Méltóság (1/439, 1337, 1996), Méltoság (1/644, 1086, 3242), Méltóságok (1/1494), méltóságok' (7/ 568), méltóságát (16/1097), méltóságainkat (1/334), Méltóságnak (1/2002), Méltóságok[na]k (1/372).

méltóságos mn (32)

Szép a' Méltoságos Rang, ha a' Nemességhez igaz nemes erköltsök járúlnak (1/1123). - ...nagy tisztelettel viseltetek az én Barátímhoz, És eggy illy méltóságos Követhez (6/96). Óh kedves, óh méltoságos Homlok, a' mellyre van írva az én fátumom (13/280). Alázatos szólgálja a' Mélt[óságos] Urnak hát fogtunk é ördögöt? (9/167) - ...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/828). Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra (Audientziára) van rendelve (10/7).
méltóságos (1/397, 7/499), méltoságos (12/564), Mélt[óságos] (9/126, 189, 209, 285, 434, 639), Mélt[oságos] (9/92), Melt[óságos] (9/77), Miltóságos (9/62, 606), Milt[óságos] (9/67, 81, 84, 115, 118, 252, 301, 306, 606, 651), Milth[oságos] (9/98, 556, 686).

méltóságú Ö: nagy~.

méltóztat i (3)

...ő leg nagyobb szivességére méltóztatott (1/1999). - ...ők Tsikorgót magok társaságokra méltóztatják, véle örömest mulatnak (1/2575).
méltoztatják (1/2603).

méltóztatás fn (1)

Éj, most nints, Méltóztatás, Nagyság, parantsolás, hagyja el azokat (1/1202).

méltóztatik i (30)

Ha úgy méltóztatik Nagyságod parantsolni nem bánom (1/634). A' Kis Asszony Nifallor a' szobájába van, méltóztassék meglátogatni az Urnak (15/721). Kérem tehát méltóztasson az Ur várakozni (1/ 1912). - ...miért méltóztatta Nagysá[go]d el ejteni? (1/275) - ...méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig (1/1512).
méltóztatik (1/432, 16/498), méltóztatsz (6/102), méltóztatnak (1/1200), méltóztatott (1/2868); méltóztatta (1/470). - méltóztatnának (1/102). - méltóztassék (9/639), miltóztassék (9/606), méltóztasson (1/1184, 1749, 1777, 15/66), Méltóztasson (15/ 898), méltoztasson (1/1474), Méltoztasson (1/ 1188), méltóztas[son] (1/1809); méltóztassa (1/352, 594, 1020, 1377), Méltóztassa (1/287, 458, 1480), méltoztassa (1/319).

mely nm (240)

I.(kérdő) Mellyfelől jön ő ide? (5/187) - Nem látod az eget, melly szívesen mosolyog a' mi szerelmünkre? (13/671) - Melly nemes sziv! melly édes, melly ki került Virtus! (12/161) - ...és ha látnád magát is személyesen melly bölts, mely értelmes ember (15/ 462). Orlandó, óh melly hijjába kerestelek mind ez ideig, be' jókor érkezel! (13/258)
II.(vonatkozó) De van ám ollyan törvény is, mely amannak szoros igazságán tágithat - az emberség törvénnye (1/1860). Illy ifjú legjobban vídíthatná meg Eggy Anya Szívét melly gyászba kesereg (4/33). Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/104). - ...azt eggy kedves Lélek irtta, mellynek gondolati az enyimekkel eggyeznek (1/165).
Ö: akár~, a~, vala~.

mély mn (15)

Tölts Nektárt szívem' mélly sebére! (8/89) - Én ma ezzel, mélly és gyógyíthatatlan tsapást akarok tenni eggy Nimfa kemény kebelén (7/54). (:ekkor vette észre a' beszélgetést; m[ert] az előtt méjj gondolatba v[ol]t 's n[em] esmerte az e[mber]t:) (9/630). Úgy vigyázz magadra, hogy ha valami gyalázatba esel, engemet ejtessz mélly keserüségbe (1/1721). Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában (1/ 1073). - ...de kérlek, add méllyebben tudtomra a' te terhes állapotodat, és szerelmedet (7/312).
mélly (1/1000, 10/524, 8/28), Mélly (5/567), mélyen (9/536, 600), méllyen (13/603), méjen (9/601), mélylyebbé (7/395).

melyik nm (21)

Az ő Szívébe tsatázik (:és nem tudom mellyik fog győzni:) a' Ditsőség és Szerelem (10/93). - ...nem is tudom e' két dolog közzűl, mellyiket kívánjam inkább (7/425). Én nem tudom mitsoda tábla lehet az, ahol az embert úgy el nevezik, mondja Kend no mellyik? (1/2180)
mellyik (1/2280, 5/79, 7/662, 665, 666, 1500, 10/829, 12/537, 15/63, 694, 16/741), Mellyik (1/1394, 14/ 108), melik (16/1080), Melik (16/29), mellik (16/ 30), Mellik (16/64), mölliket (15/407).
Ö: akár~, a~, vala~.

melly l. mell

melynyire l. mennyire

mélység fn (2)

Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre, és én jéggé váltam (7/1440).
méllységben (13/491).

mélységes mn (1)

...bizony nem fogsz találni ollyan fellengős, vagy ollyan mélységes zugot, a' melly az én haragom, az én dühösségem elől el rejtsen tégedet (13/595).

mendegél i (2)

...megyen mendegél hetedhét ország ellen meg azon is tul (1/711).
mendegél (1/687).

mendemonda mn (1)

No de nézd, Agenor, mitsoda mende monda hirt kőltőttek itt az én Lelkem Győtrelmére (12/801).

mendergő fn (1)

Hiszen Uram ki a' mendergő ne mérgelődne, éj, éj, már a' tsak sok (1/2205).

mendikás fn (1)

Ezt ekkép tanúlván Mendikás koromban Most is eszembenn forog (1/2342).

menedék fn (5)

Nékem illő Tamiristol futnom, és az én erőtelenségemnek más menedéket nem reménylek (12/870). És igy a' Halálonn, vagy a' Halálos Lakodalmonn kivül, nem találhatni jobb menedéket? (10/827) - E' rongyos Kis Kajibában minékűnk Lessz őrőkős Nyugalmunk, Menedékünk (12/88).
menedéket (5/8, 7/37).

menedékhely fn (1)

...'s kerülvén a' leseknek, és gyanakodásoknak ezen menedékhelyeit, az ő szülötte földére vissza tért (13/ 188).

menekedés fn (2)

...a' Nemes szenvedést fellyebb szoktam betsülni a gyalázatos menekedésnél (1/1906).
menekedéssel (1/2105).

menekszik i (1)

De ez az Ur ki itt fekszik Már a' sirtol nem menekszik (16/1001).
Ik: meg~.

menés fn (1)

És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok: hanem probálok Kínszenvedést, melly vólna a' menésbe, melly vólna a' maradásba (10/537).
Ö: el~.

menetel fn (2)

Azt gondolod tehát balgatag, hogy Dafne az oda való menetelt tanátsolta vólna, ha nem látta vólna óldalról a' Szilvia' szívét (7/934).
menetelre (12/775).
Ö: el~, elő~, ki~.

Menipposz fn (1)

A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát, v.[agy] neveti m[in]t Demokritus v.[agy] siratja Heráklitussal, v.[agy] gunyolja m[in]t Menippus (9/582).

menkü ~ ménkü l. mennykő

mennél hsz (6)

...'s terhes vólt előttem az én kellemem, mennél jobban tetszett az másnak (7/132). Azalatt mennél jobban nevettem az ő pirúlásán; ő annál jobban elpirúlt az én nevetésemen (7/704).
mennél (1/1984, 7/112, 1105, 1529).

menőfélben hsz (2)

Menő félbe. Mégyek 's mindjárt vissza jővők (12/ 609).
Menő félbe (12/870).
Ö: el~.

mensa (lat) (1)

Szegény füzfa a' Mú'sákat verseddel ne piszkold itt, Bár olvastad, bár [me]g etted Mensa Secundát 's Tóldit (1/2523).

Mensch (ném) (1)

Mensch! te meg eredemlenéd, hogy mindég a főldnek setét hasadékjaiba bujkájj (2/1516).

ment1 Ik: meg~.

ment2 in (1)

...a' Pappenhaim Urnak nagyobb culturára mentt Kis Asszonyát is ha tetszik megnyerhetem (15/946).
Ö: jött~.

ment3 mn (2)

...az én termékenyítő kedves Lángjaimtól, a' mellyektől magok a' kövek és habok sem menttek (11/117).
mentnek (10/648).

mente fn (2)

...a' magyar mente alig repraesentál egyebet egy kis Verbőtzinél, és Husztinál (15/357).
mentét (15/304).

ment(en) Ö: megis~.

menthet Ik: meg~.

menthető mn (1)

...ha eggy általjában semminémü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek, tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető (1/2602).

mentő Ö: meg~.

mentől hsz (1)

Te, Barátom végezd el vele a' dolgot mentől hamarább, hadd menjen dolgára innen az emberek közzűl (1/3174).

mentség fn (6)

Könyőrgésidet megnem halgatom, 's mentségidet sem fogadom el (12/911). De miért panaszolkodom híjába? minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet: a' szarvas a' futást veszi elő: az oroszlány a' körmeit (7/631). - ...és még Isten tudná elő számlálni minekis neveztek, és engemet minden mentségem nélkül fogságba Mantuaba küldöttek (16/1075).
mentséget (12/649), mentségre (12/588), mentségemre (7/635).

menuettó fn (1)

Ott tántzra is kerekedett, el is járt eggynéhány Menuettót (1/501).

menvén in (7)

Ö elibe menvén sárga haját kezdte kibontani (7/ 1057). Illyen okokon én a' Törvényszék eleibe menvén, ezen panaszaim el beszéllése után, assignatiot nyertem az Úrnak fel kisértetésére (1/3168). Minden irásaimat, a' tüzön fel áldoztam, a' Maradéknak orrába menvén azoknak füstje zokogva fogja vádolni Eleinek háládatlanságokat (1/2042).
menvén (6/72, 7/324, 842, 15/982).
Ö: által~, el~, vissza~.

menyasszony fn (2)

Mikor osztég a' vendig el oszlott osztég a' Menyasszonyt a' padra fel vitték, azt Komondálta a' Királyfinak, hogy véle ne hállyon (1/841).
Menyasszonynak (6/119).

menyecske fn (2)

Oh Istenem! a' mi legkeservesebb menyetske koromb[a] ollyan petyhütt vólt a' szegényke, óh édes szegény férjem hát há most is élnél! (16/659) - Hozzon édes Pofók bátsim egy kis tüzet onnan a' Konyhárol; de szépet menyetske szemüt (15/742).

Menyhárt fn (4)

Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141).
Menyhárt (1/1145, 2178, 2187).

menny fn (1)

Oh Meny föld Istenei! (12/558)

mennydörgés fn (4)

Az érzékeny indúlat, előljárója az szerelemnek, mint a' Villám' a' Mennydörgésnek (7/1344).
Menydörgés (2/1511), Menydőrgés (2/1506), Menydörgések' (10/1014).

mennydörgő in (1)

'S mérges kezem közűl maga A' könyörgő A' mennydörgő Ég is ki nem ragadja (13/607).

mennydörgős mn (1)

Itt vagynak a' kutya menydörgös ördög ágyékába termett ördög köjkei (9/721).

mennydörög i (1)

Ha a, Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek... Ha ő menydörög ollykor a' Mezőbenn az üreges Rezekből a' ti Haragotoknak hív telyesítője lévén (10/1034).

mennyei mn (8)

...ezen Pásztori Köntös alatt Isten vólna elrejtetve? koránt sem valami erdőháti, vagy az Istenek allyasából való Isten; hanem a' Főfő, és Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség (7/16). Oh, tehát az Ur talám betsűli is Tsikorgót és az ő Mennyei Múzsáját? (1/2565) - Mikor szép virágid' Zephir tsokolgatja, Édessen ébresztget mennyei illatja (1/243). Evoë! már ő itt van: (:iszik:) Vri! - Mennyei! - Isteni! (2/1526)
mennyei (4/17, 7/492, 502), Mennyei (1/2620).

mennyi nm (22)

I. (kérdő) No, Édes Betrieger Uram, mennyi az a' pénz a' mellyel tartozik Kegyelmednek Tempefői Uram? (1/3176) - Oh mennyit sírattalak már, és kerestelek tégedet? (12/191) - Mennyibe áll mindazáltal ez a' Győzedelem! (10/407) - Óh Glautze mennyivel, óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat (5/103-4).
mennyi (1/92, 7/653, 1522, 13/265), mennyit (7/806, 923, 1291, 10/14, 13/379, 16/442), Mennyit (1/1021, 1470), mennyibe (1/1505), mennyivel (6/94, 7/700), Mennyivel (13/309).
II. (vonatkozó) A' Szép tsillag vigan villog az ég karikáján, Mennyi füszál a' földön áll kedvet annál többet talál (16/813).
Ö: a~, vala~.

mennyire nm (10)

Most mindjárt Kenddel is meg esmertetem, menynyire van egymástól a' Magyar Nemes és a' Német Typographus (1/2754). Óh mennyire, óh mennyire nevetek én a' ti bolondságitokonn nyomorúlt szeretők! (5/140) - Lásd mellynyire engedelmes vagyok én tenéked (10/858).
mennyire (5/12, 7/522, 584, 1548, 12/671, 13/191).
Ö: vala~.

mennykő fn (9)

És villámok, és mennykövek és forgószelek és Zivatarok tegyék a' Levegőt, és a' Habokat néki halálosokká (10/956). (:hogy a ménkü meg ne üsse:) (16/ 99). Bíz Uram nem mondom, hogy nem ollatén állapotban, a'szeme is ollan menkü módon jár (15/ 399).
menkű (1/3300), menkü (16/42), mennykövek (13/ 738), mennyköveket (8/111), Menyköveket (7/19), menykővekkel (12/173).

mennykőcske fn (1)

...de hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát (16/128).

mennyköves mn (1)

Én a' ki a' Mesés Világba a' mennyköves Jupiter kezéből is ki vertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal (8/110)

mér1 i (24+1)

Még Kendis mér nekem szólani? (1/2806) - ...nem merem másra bizni, nesze tsak vidd el azt a' papirost (16/679). Senki közelítni ne merjen, vagy én őtet levágom (10/449). Én te előtted megyek, merj (10/ 372).
mér (13/498, 16/454), Mér (1/1515), merek (10/69, 564), mersz (1/2809, 7/861), mernek (1/2514), mert (1/514); merem (1/1083, 7/715, 9/686, 15/25), mered (5/288, 15/234). - mernék (16/1023), mernél (7/883). - merjen (7/731); merje (15/298, 16/536). - merni (1/2798).

mér2 i (0+1)

...úgy most is a' mi betsülhetetlenül fáradozó Magyarjainknak a' tudományokban való ditséreteiket, nem a' Szerentsés ki menetelekhez, hanem a' munkásság[na]k nagyvolttához kell mérni (1/2085).
Ik: ki~.

mercatimago (ol) (1)

Mi a' Tatár hol vette az Ur enneka' rendes modinak idealejat utseg ollyan mint a' Travestialtt Virgilius vagy a' millyen világot az olasz mercatimagok hordoznak (16/176).

merces (lat) (1)

Clamitat ad coelu[m] merces denenta laborum! (9/ 143)

Mercurius fn (1)

Ezek a' mint látom, a' Magyar Muzeum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény, ezek a' Széphalmy Orfeusa, ezek meg a Pesti Mercurius (1/3013).

mered Ik: ki~.

meredek mn (2)

...engemet oda vezetett, a'hol az a' meredek hegy van (7/1416).
meredek (11/20).

meredekség fn (1)

...ott semmi út sints, hanem eggy meredekség sűlylyed le eggy vőlgyben (7/1417).

méreg fn (20)

...az Isten irgalmazzon bünös lelkének mérget vett bé (16/960). - ...és ha nem tudod, a' Kigyó elhagyja az ő mérgét, és kivánsággal telve fut az ő szeretőjéhez (7/197). Uram igy forr bennem a' méreg ni (1/ 2213). - ...a' méreg futja el haszontalan vesztegetéséért(1/2223). Májját a' méreg ellepte (16/992).
méreg (1/536, 7/531, 16/569), Mérgem (4/58), mérget (16/896, 907, 913), mérgét (11/94), Mérgembe (5/598), mérgébe (15/775), méreggel (1/2211, 7/402, 893, 16/928), mérggel (8/88).

méregdrága mn (1)

...the Istenem, szörnyü mirek tráha (9/17).

mereget i (1)

Te Kotsis! meregess vizet a' Leánynak a' kertben (15/122).

mérész mn (10)

...hanem szükség ám, Amintás, embernek lenni, ugyan mérész embernek (7/862). 'S ha végénn mérész Pályájának Meghal, Virtusa Bérébe Ditső lakhelyedbe vidd be (4/128). Büszke kis Áltzestes az a' te nyers beszéded nagyonn mérésznek látszik én előttem (11/84). - ...ah valóba jobb mérészen halni meg mint gyáván (7/950).
mérész (10/211, 12/686), Mérésszé (10/383), mérészen (7/1246), Mérészenn (6/132), mérészül (13/ 720).

mérészel i (2)

Jaj nekem, mert én nem mérészlek közelíteni annak hallására, a' mit kéntelen vagyok hallani (7/1386).
mérészled (12/645).

merészség fn (8)

Nagyobb munkára nagyobb mérészség kell (7/874). A' Te mérészséged bátorságót őnt én belém (12/ 367). Felette nagy Merészségnek tartottam volna azt tselekedni Oh Királyné (12/879).
mérészség (7/1048), mérészsége (7/754), mérészséget (10/741), merészségeden (5/290), mérészséggel (12/ 368).

méret i (1)

Pófoknak a' Gazdának mondjátok meg hogy méressen örleni való tiszta búzát (15/125).

merev mn (1)

De azért nem fegyvertelen jövök ám ide: mert ez a' mi Botnak látszik, az én Fáklyám, (így változtattam azt el) és merevűl láthatatlan Lángokkal lehell (7/ 51).

mérföld l. mértföld

mérgel Ik: fel~

mérgelődik i (1)

Hiszen Uram ki a' mendergő ne mérgelődne, éj, éj, már a' tsak sok (1/2205).

mérges mn (2)

'S mérges kezem közűl maga A' könyörgő A' mennydörgő Ég is ki nem ragadja (13/605). - ...akkor az a' Tűz mellyet olly nehezenn nyomhattak el, szemed láttára ki üti mérgesenn, és nyilatkoztatja maga magát (6/18).

mérgesedik Ik: neki~.

merhet i (1)

Szép Szeléne tsak te merheted, bátorkodhatod te emelheted fel arra magadat, h[ogy] így szidalmazz engemet (10/747).

mérhetetlen Ö: meg~.

meritum (lat) (1)

A' bőlts Baccellierustól, Kit tisztelek meritumból Annak kérdem okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium? (14/52)

merítve in (1)

Mind igaz, mind a' legvalódibb Filozófiából van merítve (8/70).

mérkőzik i (1)

Éllyetek ti is rettenthetetlen Magyar seregek! 's jövendőb[e] hogy ha én a' mértéket meg ütöm (:mert lelkem ugyan lelketekkel mérközik:) hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1214).

merő hsz (1)

Rettenetes gyilkosság! Merő azon pihóság (16/941).
Ö: vak~.

merőség Ö: vak~.

merre hsz (4)

I. (kérdő) Merre van azs a' farantsia a' dsukhole dádé (9/604).
Merre (9/308, 16/1084).
II. (vonatkozó) Tsak tessék arra az ut merre a' kerékvágás (15/973).
Ö: akár~.

mérsékel i (1)

Jeh, mérsékeld a' te Haragodat! (10/961)

mert ksz (199)

Az Ur bizon, de az Isten megis veri az Urat, mert az Ur gyilkos (16/958). - ...h[ane]m ts[ak] siessünk, m[ert] már az óra mingyárt el jön (9/283). Nimfa, én néked valóba hiszek, mert én hallottam, hogy az a' szerentsétlen az ő halálakor, a' te Nevednek kiáltásával végzette életét (7/1395). De Uram, valami embernek kellett annak lenni, mert a' mint a' szóból észre vettem Német Ország pallérozójának fetsegte (1/510). Te nem értesz engemet? Ah mert a' te szíved uj lángoknak és szerelmeknek lett szállása (13/447). - ...akár hová mégy, nem fogsz, mert bizony nem fogsz találni ollyan fellengős, vagy ollyan mélységes zugot, a' melly az én haragom, az én dühösségem elől el rejtsen tégedet (13/594). Hallgass gyerek, mert rád verek (16/1099). Oh bóldogtalan, ne ess kéttségbe, mert elfogod őtet nyerni (7/303).

mért1 Ö: ki~.

mért2 l. miért

mérték fn (3)

Szép renddel, 's eggymásnak segéd 's mérték lévén, Kiki költsön adja fényét, költsön vévén (1/365). - ...ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlótok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1215).
mértéket (16/1213).
Ö: zsinór~.

mértékletlen mn (1)

Hibáztam a'mértékletlen Bozgoság miatt. Uram engedj meg (12/462).

mértföld fn (1)

Ne beszéllje Kegyelmed azt én elöttem, a' mit én jól tudok, hány mértföld ide (1/2252).

mértföldnyi mn (1)

A' magyar országi halak közzül nem is szeretek egyebet az egy Vizánál, de az meg is érdemli; mert 200 mértföldnyiröl emigral hozzánk (15/500).

merül i (2)

Akkor fel sohajt - Lonisa! Lonisa, 's m[inde]n érzése tompa andalgásba merűl (9/368). - ...ő bizonyossan vagy áldozattyává lett a' Kegyetlennek, vagy annak istentelenségei által olly veszedelmek örvényébe merültt, a' mellybe mind magával, mind őtet ohajtó fiával jót tehetetlen (1/1113).
Ik: el~.

merülve Ö: el~.

mese fn (6)

...a' nyomórúltt mesék szépek, de semmit sem érnek (1/912). AMINTÁS Tassónak erdei meséje (7/cím).
mesék (1/958, 961), mesék[ne]k (1/916), mesébe (1/ 965).

mesél i (2)

Nesze még Szuszmir egy pohár bor, ugyan szépet meséltél, az ördög is tudná nevetni (1/716).
mesély (1/655).

mesélget i (1)

Eza boho Szuszmir mesélget azt nevetem (1/780).

mesés mn (1)

Én a' ki a' Mesés Világba a' mennyköves Jupiter kezéből is ki vertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal... én most lennék semmi? (8/110)

mester fn (26)

Kitsoda illy nagy mesterségnek a' mestere? (7/667) - Haha! ts[ak] rá ér ám Mest[er] Ura[m] a' tréfára (9/106). SZERELEM! mitsoda oskolában, mitsoda mestertől tanúlhatni meg a' Te annyira hosszas és kéttséges szerető mesterségedet? (7/959) - Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/579).
mester (7/678, 9/138, 182, 15/488), Mester (6/58, 9/ 125, 147, 224, 832), Mesther (9/60, 91), Mest[er] (9/ 74, 131, 231, 256, 271, 281), mestere (7/968), mesterűnk (9/64), mestert (7/673), mestereinek (7/230), mesterre (7/678).
Ö: oskola~.

mesterember fn (2)

Ök a' paraszt tseléddel edgyütt a' világért se fekünnének le estve és még sokkal inkább fel nem kelnének reggel a' goromba földmivelövel és mester emberrel (15/548).
Mesterember (6/73).

mesterné Ö: posta~.

mesterség fn (33)

...Phoebus megtanított az orvosi mesterségre (7/ 1592). - ...mondja meg kend mitsoda ember? mi a' ked mestersége? (16/754) - Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli, - botsánatot kérek - az akasztófát (16/967). Itt mutogatja magát a' pompás természet, kevélykedvén a' mesterség tzifráiban (1/227). Meinetvegen, de az még nem nagy mesterség (15/1060). Eggyügyütske Likóris, szeretsz, és a' szeretés' mesterségét illy kevéssé érted? (13/321) - Minden szeretőnek szokása és mestersége, hogy halállal fenyegesse magát; de ritkán történik az osztán meg (7/1092). - ...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek (7/476). Oh mennyi mesterségekkel és esméretlen útakon viszi ő az embert a' bóldogságra (7/1523). Tsalatkozol; még néhanéha mesterséggel is kell mutatnod, hogy te őtet nem szereted (13/479).
mesterség (1/238, 2432, 3150, 9/641, 720, 13/523,, 16/748), Mesterség (6/63), mesterséget (1/160, 5/329, 7/562, 663, 980), mesterségeket (16/768), mesterségedet (7/961), mesterségét (1/1594), mesterségnek (7/667), mesterségbenn (5/330), mesterséghez (9/ 636), mesterséggel (5/21, 7/610, 894), mesterségekkel (6/34).

mesterséges mn (5)

...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/521). Hát nem gorombaság ez, hát nem mesterséges szelesség (15/995). Ah [me]ly mesterségesen remekeltek ti a' bóldogtalan Malhoreneuxb[e]! az ő élete a' ti tévelygéstekn[ek] Theatruma v[ol]t (9/509).
mesterséges (13/146, 15/827).

mesturam fn (1)

Okhe a' házsba, ott van Tiszt[eletes] Mesturammal la (9/59).

mészárszék fn (1)

Engem uttse' meg is felel a' nevének mert a' Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2192).

meszely fn (1)

Úgy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is (1/2165).

meszelyes mn (1)

egy nagy meszelyes poharat [me]gtölt borral s oda adja (1/661).

messze hsz/mn (17)

I. hsz Nem tudod, hogy ide nem messze van a' Sándor Tábora? (12/28) - Messze, ah messze, távozzatok szentségtelenek (7/232). Ah édes Fiam! tsak te ne volnál, majd lovaznék én messze messze, a' más világ mellé (16/649). A' Társaságokb[an] ritkán jelenik meg: magát kevéssel tudja kedveltetni, 's azok is pedig mind ollyanok, a' kiket a' Világ okosok[na]k tartván messze kerűl, mint a' minő a' méla Tempefői (1/413).
messze (1/2056, 2092, 7/1168, 1400, 1576, 10/363, 482, 753, 13/9, 182).
II. mn E' viszen oda benneteket, 's innen nem messze földre van az a' Vőlgy (7/1503).

messzeség fn (1)

A' roppant tzirkalmok ki mért közepekben, Utjok 's messzeségek nints nálunk rejtekben (1/354).

messzi hsz (3)

...igaz é hogy a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/502). A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete (12/ 741). Ha jól felvehetem messziről az ábrázatját Amintás az, a'ki amonnan kibökken (7/847).

messzely l. meszely

Metastasio fn (5)

Az elhagyatott Didó - Énekes szomoru játék III felvonásbann. Szerzette 's megis igazgatta Metastasió Péter. Tsászári poéta (10/cím).
Metasztázió (11/cím, 12/cím, 13/cím), Metaszta z.[io] (6/cím).

metéletlen Ö: környül~.

meteoron fn (1)

...emlitse az Ur az én nevemet, és azonnal megnyerjük, a' mit mind a' ketten ohajtunk és azonnal annak a' külsö országi napot fenyegetönek távolrol tsillámló gőz meteoronja, mint a' fattyú nap eltűnik (15/834).

metsz i (3)

Lonisa nevét a' lelketlen testek is esmérnék és imád[ná]k; a fákb[a] oly mélyen mettzenék kedves nevét (9/600). - ...Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/172). - ... hanem az az arany és bóldog törvény, mellyet a' Természet mettszett (7/545).

metszett in (1)

...ő ki jött eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel, a' mellybe mind ama hires Mansfeld tulajdon kezeivel mettzett új betük volnának (1/100).
Ö: ki~.

metszővas fn (1)

Ah a' Mesterember hibázott. Soha sem kellett vólna ez Alávalóság méltatlan Emlékezetére meg alatsonyítani az ő Metsző vasát (6/75).

metszve Ö: fel~.

meus (lat) (1)

Akármellyiket meapace (15/408).

méz fn (10)

Óh gyönyörű Arany Kor! Nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóvíz és mézzel tsepegett az erdő (7/ 529). - ...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete (7/363). Bóldogtalan fejem! mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finnyásan fel sem veszed; talám mivel sokkal édesebb Mézed vagyon Ajjakidon (7/597-8). No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak: a' mellyek[ne]k minden soraiból méz tsepeg (1/ 2259).
méz (1/2279), mézet (7/397, 1101), mézzel (8/27, 148).
Ö: nád~, színnelmézzel.

mezei mn (4)

Oh Meny föld Istenei! Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok (12/559). Elmennék oda, nyúgodtt, és víg Lélekkel inkább, mint a' mezei Innepnek tántzára (7/869). - ...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/829).
Mezei (12/552).

mézes mn (1)

Mitsoda Mopsusról beszélsz te? Arról a' Mopsusról, a' ki nyelvén mézes szókat hordoz, és ajakain barátságos mosolygást, és kebelébe álnokságot, inge alatt borotvát tart? (7/446)

mézesmázos mn (1)

Tudja é az Asszony, hogy ö azzal a' mézes mázos Tipptoppal nagyon összve szürte a' levet (16/556).

mezítelen mn/hsz (4)

I. mn ...ám vidd oda ötet a' hol a' nappali súgárok el terítik a' kietlen mezőket, és a' mezítelen lakosnak tagjait meg feketítik (13/21). Mondd nékem hogy, a' mezítelen fegyvereknek rettenthetetlenűl vessem elejekbe az én mellyemet (13/664).
mezítelen (7/419).

II. hsz Mondd nékem, hogy én menjek mezítelen a' Tüzek' közepib[e], ellenébe a' Fegyvereknek: mind megfogom tselekedni (10/241).

mezíteleníttetett Ö: meg~.

mezítláb hsz (3)

...fél tsizmája a' hóna alatt volt 's mezitláb volt fél lábával (16/188).
mezitláb (15/750, 16/192).

mező fn (9)

A' leg szebb tavasz mindég lakja Mezeit virágokkal rakja (1/197). Én egy kisded mezőt mivelek: ő Birodalmakat állit (12/143).
mező (12/13), Mező (5/225), Mezőt (10/223), mezőket (13/21), Mezőbenn (10/1034), Mezőbe (12/9), mezőkön (7/720).
Ö: legelő~.

mezőség fn (1)

...kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig, mind a'termékeny mezőségnek vidám legelőin, mind az Appeninus bértzes hátain (7/816).

mezőségi mn (1)

...a'mi mezőségi Leánykáink nem szoktak olly gyakran menni a' Városba (7/720).

mezőváros fn (1)

Nemes Somogy Vármegyéb[e] helyheztetett Csurgó mező Városban 1'ö Septemberb[e] (16/790).

mi1 nm (117)

Tsak eredj édes Leányom, tudod a' miket mondottam, vitesd véghez majd mi addig egyet sétálunk az urral a' kertbe (15/602). Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba, mellyeket mi Magyarok [me]g vetéssel fogadunk (1/1560). Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit, mi mulatságot tudnánk mi az alavalóságba találni (1/1157). A' mi szívünk, és a mi a' tieid vagyunk (7/251). Jaj Uram a' mi Asszonyunk oda van az Ur ölte meg (16/956). A' mi Grófunk eggy Cholericus Magyar Méltóság (1/ 1337). Jaj, már a' köz hiba, a' mi Magyarjainkba (1/ 1641). Valósággal szépen hangzanak azok a' mi kényes füleinkbe (1/1130). Én Uram magam sem tudom, elég az, hogy minket ide rendeltek (1/1963). Minket itten megvetett és alatsony Népet engedj nálad nélkűl élni (7/568).
L. még bennünket!

mi2 nm (374)

I. (kérdő) Könnyebb vólna a' Lelkemnek, ha tudnám, mi van a' dologban (1/3275). Mit akarsz, gonosz Lélek? (10/419) - ...hát mi baja Kis Asszony kelmednek velem? (1/653) - ...azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/ 2204). Már tsak ugyan tsufra hagyod magad tenni, emlékezz meg, mi vagy (1/1707). No mi dolog? (1/ 2790) - Mi szerentsétlenség érhette szegény jámbor embert? (1/1961) - Ugyan mik lehetnek azok? (1/3000) - ...és az ő szemfényeiből eggy idegen édességet ittam, a' melly utóljára nem tudom mi' keserűséget hagyott maga után (7/357). De miért ez a' nagy Harag? Mib[e] sértett meg téged? (10/ 351) - Mije feslett el Kelmednek (1/860). Hanem már mit tsinálsz, mihez fogsz (1/2939) - I[ste]n! miket kell még az embernek hallani, 's érni (9/348). Én nem tudom mi Isten tsudája, ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e] (16/162). Mi? te is? (2/1403) - ...mi a kő lehet a (1/ 700). - ...'s ejnye nó ha rá akadnék no mi a tatár (16/778). De hát azt a'tsizmát fotozni viszi a' vargához vagy mi (16/188). Mit is tseveg a' Hattyúk köztt mit a' Lud sőt a' varju Mit competál a' Cedrussal mit a bodzafa sarju (1/2526-7). Lerakni ezeket a' Ruhákat. Hátmit? (6/141) - Mit adsz értte? (15/ 194) - Mond nekem, mit félsz? (10/678) - TIRZIS ...hanem... AMINTÁS Jaj nékem, mit hanem? (7/890) De mit nem tehet az idő? és mit nem tehet, szolgálatja, érdeme, 's könyörgései által eggy hív, és alkalmatlan szerető? (7/135)
II. (vonatkozó) Harag, sem Félelem, az mi megindítja a' Frígiai Vitorlákat, és engem másová szállít (10/11).
III. (határozatlan) ...ki Septemviralista, ki Oberster vólt, ki mi (1/2005). Még magam se látta, mi mi nem? (1/3010) - 'S megmutatom h[ogy] bolondok, A' kik engem majd mit mondok (16/764).
Ö: akár~, a~, vala~. L. még mire!

miatt nu (25)

Én is fájlalom; kár hogy a' maga balgatagsága miatt illyen bajba vergődött (1/1547). Oh szegény, elájult a gyötrelem miatt (7/1178). Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen, és a'ki állására 's isszonyúvóltára nézve a' Heggyel vetélkedik, a'ki miatt üressek az Erdők a' lakosoktól és a' ki miatt e' gyalázatos fövényre eggy okos jövevény se száll ki soha (5/122). - ...hogy mint van a' követség? azok miatt a gazemberek miatt még nem is tudakozhatám eddig az ideig (1/2819). - ...az én szerentsétlen történetek miatt fel törött szivem, nehezenn veszi fel a' gyönyörködtető állapotokat (1/3098). De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt (16/434).
miatt (1/923, 2229, 5/428, 7/193, 1260, 1313, 1585, 8/36, 10/40, 560, 12/321, 462, 16/289, 615, 714, 1062), m[iatt] (10/41).
Ö: a~, e~.

miatta hsz (3)

Bankót annál ugyé azt is ti fondáltátok, most már a' jó lelkü Keresztény ember nem is élhet miatta (15/ 260). Ne lármázz okos! nemis beszéllhetünk miattad (8/188).
miatta (16/1120).
Ö: temiattad.

miatyánk fn (1)

Minthem e[mbe]r mondja el a' mi Atyánkat (9/649).

micsoda nm (100)

Mitsoda bátorságra van szükség, és ki ellen? (7/863) - Mitsoda embernek a' költségén jön a' ki? (1/ 1012) - Én nem tudom mitsoda Gyönyörűséget találnak abba a' Nimfák, hogy a' Vizbe lakoznak (5/ 102). - ...megyek, megnézem 's megtudakozom, mitsoda móddal ment el Kanisárol, vissza jön é? (16/855) - SáNDOR Amintas! Hát mitsoda Jussod van néked ő rajta? ELIZA Mitsoda? Gyermek koromtolfogva az ő Szivét birtam ajándékba (12/ 995). Óh Isten, mitsoda szó, óh Isten mitsoda folytogató hangzatok! (13/725) - Hát az Úr mitsoda? (1/2646) - Haza! - Haza! Mitsoda ez, én n[em] tudhatom (9/511). Drótozó Tzigány az, vagy mitsoda? (1/2296) - Mitsoda? én öltem meg? (16/957) - Mitsoda? Bánkodsz te, boldogtalan Agenor, egy Nagyságos Tselekedetenn? (12/643) - Mitsoda! Te nem értesz engemet? (13/447) - No lám millyen természet már ez? lám mitsoda megvetős Leányka vagy? (7/180) - Mitsoda rut, fertelmes, otsmány, gaz, huntzfut dolog ez itt? (1/3248) - Mitsoda bolond ember Kend, hallja Kend, részeg kend vagy őrültt? (1/3309)

Midás fn (1)

És a magam pírúlására, 's az Úr ditsőségére hasonlítom azt az állapatot a'hoz mikor Apolló és Pán Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának Christophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2425).

midőn hsz (7)

Sokszor midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok (16/1195). Te azt felfogadtad, ép az én Életemnek utolsó Pertzénn azt a' te fogadásodat értettem, akkor midőn a' Kéznek tsókolására hajlottál, és nékem arra megesküdtél (10/33).
midőn (7/219, 221, 258, 364), midön (1/984).
Ö: a~.

miénk nm (2)

Igaz, kedves Báróm, itt van most Nagysádnál az a' szép Német Könyv, a' mellyet most botsátott ki Betrieger Úr, eggy kevéssé ki instálnám; addig is szeretném meg nézegetni mig a' miénket bé kötik (1/592). Köszönöm, kedves Poétám, hogy eggyütt hangoztatod verseidet a' mieinkkel, és szép képzéseiddel ékesited a' mi gondolatinkat (1/225).

miért hsz (91)

Miért volt ottan miért? (15/389) - Nem kell, és vallyon miért? (1/1036) - Engem elhagysz! Miért? (10/472) - Miért lett enyim a' véttség szintén, S Kegyetlen szivü miért vagyok én? (12/918-9) - Miért esel ennyire kéttségbe? (7/440) - Igy kell! - miért indultam el - vele (2/1513). De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? (1/2221) - Bizony sokféle tudomány egy Caputb[a], de még is miért hogy ollyan rongyos? (16/ 767) - ...'s miértne lehetne az ő Szoba Leánya az ő férjének feleségévé (16/403). De miért ez a' nagy Harag? (10/351) - ...most mindjárt Postára ülök, 's megyek Budára, de hova megyek és miért (16/ 449) - Hát ked Gazda mér van itt? mért nem tudja tsititani? (15/271) - ...tsakh azt bánom ebh a' lelkhi Dhiakhjai mirt produkhaltak a' Zsidokat (15/1052). Phogány? hüm Phogány, mhir mondgya khed azt nekhem? (15/226)
Ö: a~.

miféle mn (1)

Így lettem szerelmes elébb, mint sem tudtam vólna, miféle portéka vólna a' szerelem (7/360).

míg hsz/ksz (58)

I. hsz Leg alább, míg a' szerentse távol vét tőlem, hidd addig, hogy szeretlek (13/638). Az én Mátkám fogsz lenni: és pedig mig a' Nap le szállana (12/259). Mig a' halál gyász nem fedi bé szemem' Tsak értted élek és lehellek (1/2395). Ne bolondozz fiú, míg szép szerént vagy (1/2804). - ...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak (7/1169). Mig élek többé nem maradok el te tőled (2/1502). - ...sok basa dohánt felszínak az Urak míg a' szegények felsegélésében fáradoznak (15/678).
míg (5/172, 7/277, 351, 401, 644, 701, 1197, 1589, 10/222, 342, 451, 12/39, 13/50), Míg (10/595, 13/52, 161), mig (1/592, 680, 1633, 1662, 1875, 1917, 2158, 2680, 2718, 2726, 2776, 3184, 2/1374, 4/149, 7/174, 8/53, 9/244, 12/669, 683, 15/210, 802, 16/331, 419, 428), Mig (1/560, 1864, 2483, 3390, 9/191, 10/879, 12/758, 788, 16/887, 891).
II. ksz Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem, hogy kiméllye még életét egésségét, betsületét, rangját, nem illik az a' veres anglia Uniformishoz (1/614).
Ö: a~, vala~.

Mihály fn (5)

...fordíttatott olaszból Csokonai Mihály által (12/ cím).
Mihály (7/cím), M.[ihály] (8/cím, 16/cím), M. (10/ cím).

mihelyest ksz (1)

...mihelyest az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam (7/1164).

mihelyt ksz (13)

...mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyűrűt váltok vele (16/474). Már én Tekintetes Uram annyira hozzá szoktam azok[na]k a' tsinos nemzeteknek, minden kottümjeihez, hogy mihelyt valami nem auslendis, vagy nem ollyan mint az auslendis, elöttem kedvet nem talál (15/492).
mihelyt (1/1288, 6/180, 7/1024, 1065, 1446, 12/175, 15/826), Mihelyt (7/1041), mihejt (7/644, 1312, 1595).

miként hsz/ksz (10)

I. hsz Nem tudom, miként lehessen Nyájaskodni, 's nem szeretni, Mem tudom, miként lehessen Sóhajtni, 's könnyet pergetni (13/323-5).
miként (1/2471, 9/465, 13/329, 566, 614), Miként (1/ 2480, 2489).
II. ksz ...és nem veszed észre miként néki szerelmesedtek most minden Dolgok eggy örömmel és élettel telyes szerelem miatt? (7/192)

miképpen hsz (5)

Láttam én a' levél olvasáskor miképenn viselte magát a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úr (1/2842). Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla Rátz Kalugyer képébe, Fel vettette tiz minával Tróját' (1/2495).
miképpen (7/361), Miképpen (12/601), miképenn (5/ 378).
Ö: a~.

Miklós fn (1)

Nem az T.[isztelendő] Révai Miklós Ur (1/3028).

Mikolai fn (2)

FIRKÁSZ Ennek Secretariussa Mikolai Jósef (15/ 6).
Mikolai (16/7).

mikor nm/ksz (162)

I. nm (kérdő) Mindez mit használ? És hol? És mikor? (6/10) - Mikor tanúljátok a' virtust s az észt érdeme szerént betsülni? (1/33) - ...nem tudom, mikor fog a' tömlötzben 60 aranyat keresni (1/ 2709). De mikor születtek valaha a' szelíd Juhoktól Tigrisek, vagy a' szép Hattyúktól Hollók? (7/170)
II. nm (vonatkozó) Az eggy kellemetess Kívánság, melly akkor születik, mikor kevésbbé várni: érzeni, hogy gyönyörködtet, de nem tudni miért (10/796). Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/31). Nékem olly szépnek láttszik az Igazság, hogy magát véllem szeretteti, mégmikor vér is engemet (12/467). Óh millyen gyönyörü vagy, most mikor a' fáradság és az utazás a' te ortzájidnak szép pirosságát szer felett meg nagyította! (13/217) - Most már, mikor az ő kegyetlenségének legnaggyát véghez vitte, bizonnyal elfogja tűrni, hogy én meghaljak (7/1194).
III. nm (határozatlan) Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2125).
IV. ksz Oh Istenek! mikor én mindnyájatokat boldoggá akarlak tenni, az én bosszuságomra, mind szerentsétlenekké tésznek benneteket! (12/1022) - De nem veszi ám az ember észre, mikor születik ő (7/794). Tsak igy van az mikor az ember se Deákúl se Magyarúl nem tud (1/2911). Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe (1/2457).
Ö: akár~, vala~.

milánói mn (1)

Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt, vaniliát, milanoi tzukkerpakkerait... hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/ 925).

milling fn (1)

Jaj nekem! mert tsupa seb már, és tsupa vér nékem minden belső részem; és ezer Millingjei vannak Szilvia' szemeibe a' kegyetlen szerelemnek (7/582).

milliom szn (1)

No millom Farahó térengették (:le rántják de n[em] ütik:) vallasz é Sidó? (9/794)

mily nm (1)

...ha Budáról hazajövök, fogok neki ujsággal kedveskedni es pedig ollyannal millyet nem látott nem is hallott (16/497).
Ö: a~.

milyen nm (41)

I. (kérdő) Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k (14/120). Audiat az Urak: majd most mutatom [me]g Magam, millyen az ész, millyen nagy mesterség Ezt kell meghallani (1/2432). No lám millyen természet már ez? (7/180) - ...millyen vagyok én, meg tudod majd, ha próbálod (11/81). 'S millyenek azok' a' te törvényid? (11/88) - Istenek! Millyen Virtus, millyen hivség! (12/982) - ...malyd meg nézem millyenekbe tud gyönyörködni, no mond (1/796). - ...néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak (15/379).
millyen (1/794, 2599, 3186, 3191, 5/559, 6/49, 7/121, 1215, 1237, 9/354, 515, 535, 772, 10/124, 371, 12/ 699, 782, 13/217, 610, 705, 15/177, 275, 785, 909, 16/820, 946), Millyen (1/2644, 4/39, 14/13), Millyennek (10/128).
II. (vonatkozó) Ez a' kép oly bájóló Szépség Millyent eggy szem se látott még (4/16).
Ö: akár~, a~.

milyenformán hsz (1)

Ad animan én megvallom sohasem hallottam Zsidó notát, azt se tudom millyen formán megy (15/691).

mína fn (1)

Fel vettette tiz mínával Tróját (1/2499).

minálunk hsz (2)

Mi nálunk nem szoktak felelni a' bolondoknak (10/317).
mi nálunk (1/998).

minap hsz (4)

...egy uttal arrol is beszéljünk, a' mit a' minap tetszett az Urnak emliteni (15/639).
minap (1/1008, 7/640, 15/101).

minapokban hsz (1)

De Fiscarius Uram, nem is hallotta ám még mit tsinyál az az árva gyerök, a' ki a' minapikba kerültt ide az udvarba (15/441).

mind1 nm/hsz (94)

I. nm Én mind által adom az Urnak (1/1039). Mind megértettem (5/136). Mind igaz, mind a' legvalódibb Filozófiából van merítve (8/69). A' mind jól van (16/145). - ...ha hűséges leszel, a'mit tsak kérsz, mind jutalmúl fogod azt venni (10/207). - ...szedd elő mind az agarakat (11/ 50). - ...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását, én róllam tanuljon a' világ (9/810). - ...és a' fegyverek mind az én íntésemtől függenek (10/200). Annyi mind a' vidd el azért a' 4 garasért (15/198). - ...mind a' két kezével az étket tartya (2/ 1401). Az Úronn áll mind a' kettönk boldogsága (15/823). - ...mind a' világ tsak hozzánk jár (16/ 30).
mind (1/78, 98, 100, 515, 843, 865, 989, 1459, 1528, 1531, 1632, 1873, 2257, 2368, 2928, 3032, 4/12, 5/ 97, 598, 7/711, 827, 1558, 1614, 10/242, 12/221, 314, 357, 426, 733, 14/70, 78, 15/88, 295, 359, 507, 664, 832, 879, 894, 1000, 1001, 1005, 1034, 1054, 16/86, 225, 761, 1203), Mind (14/26), m[in]d (1/1236, 14/177).
II. hsz 'S Mind illyenek a' Poéták (1/3186). Jaj átkozottak! bizony mind elhagynak bizon kétségbe kell esnem (16/625). - ...én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/112). Imé én veletek vagyok mind Világ végezetéig (1/2902). No tsak denique mind addig addig hogy az Isten tsak ugyan össze coniugalta öket (15/1040). - ...ott tsak mind Zsidó notát húznak (15/687). - ...sokáig mind haszontalan bajlódtam vólna (13/139). - ...husz ezer exemplárokat nyomtattatott, mind eggy lábig el keltek (1/146). Nagyságtok látom a' Nagy Nemesség mellett már mind el alszik (1/1151). És én mind eddig az ideig, halgatván, az én Atyám' parantsolatjá[nak] [en]gedelmeskedtem (12/296).
mind (1/148, 317, 412, 2212, 2301, 2752, 5/87, 7/ 408, 1575, 8/212, 12/510, 1023, 13/258, 390, 15/ 1006, 1035, 16/64, 66), Mind (1/1265), m[in]d (9/ 426).
Ö: egyszers~.

mind2 ksz (35)

...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/ 1222-3). A' szél hordjon el azzal a' gonosz Hírrel a' melly róllad terjedett, minden bajodat, mind jelenvalót, mind jövendőt (7/1229). Én... a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Hekatét (7/1413-4).
mind (1/1113, 1114, 5/390, 391, 7/816, 817, 15002, 10/1492, 8182, 832, 833, 11/922, 12/359, 360, 5172, 14/24, 15/7982, 16/9472), Mind (14/24).

mindaddig hsz (5)

Mig ez a sziv, sziv lesz; ezt a' kart, és ezt a' kardot, karnak és kardnak hivják; m[in]d addig rettegés fog előttem menni utánnam p[edi]g pusztulás (9/192).
mind addig (12/295, 298, 996), Mind addig (5/627).

mindannyi nm (1)

Mindannyiszor meg ől ő engemet, valahányszor az én Szívemtől elszakaszt (5/255).

mindaz nm (13)

Mind azok tsak pompás hangok 's ketsegtető álmodozások (1/1772). Szeretem hallani mind azt, a'mit beszéltél (7/525). Ah! - a' Jó Istenre kérlek, 's m[in]d arra v[alam]i kedves te előtted (9/760). Porba esik mind az az Idő, a' melly szerelembe nem telik el (7/108).
mind az (7/1174), mind azok (1/1840), mind azt (7/ 988, 8/211), Mind azokat (1/1838), mind azoknál (7/55), mind ahhoz (1/1842), mind azoktól (1/ 1798), mind azzal (8/141).

mindazáltal ksz (6)

Én ettől az egy órától igen tartok, mindazáltal, hogy embertelenséggel ne vádoltassam, azt az eggyet meg engedem, ámbár tudom, hogy haszontalan lessz (1/1914). Mennyibe áll mindazáltal ez a' Győzedelem! (10/407)
mindazáltal (7/314, 465, 1583), Mindazáltal (7/34).

mindazonáltal ksz (1)

...elmegy a setit köpönyegű e[mbe]r a kis Asszonyhoz mindazonáltal hát Pluto is akkor mentt hozzá (1/770).

mindeddig hsz (4)

...az Ég mind eddig azt akarta, hogy én Pásztor légyek (12/146).
Mindeddig (2/1523), Mind eddig (7/1495, 15/1016).

mindég l. mindig

mindegy mn (2)

Hunnias, vagy Magyar Hunyadi, 's a' mind eggy, már a' dolog, Hunniás annyit tesz m[in]t Magyar Hunyadi (1/315).
Mind egy (9/425).

mindegyik nm (3)

Saját hivségét, buzgoságát, erejét, virtusát, mind eggyik nyalkán fitogtatja a' mi szemeink elött (12/535).
mindeggyik (7/1615), Mindeggyikkel (5/447).

minden nm (232)

I. (melléknévi) ...minden ember leg okosabbnak láttatik a maga szemei elött (1/71). - ...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet (7/631). - és nem veszed észre miként néki szerelmesednek most minden Dolgok eggy örömmel és élettel telyes szerelem miatt? (7/ 192) - Minden más Jelenség tsak kétséges (6/29). - ...minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/629). - ...ő másszor minden hónapba, ha pénzt nem, levelet leg alább küldött énnekem (1/1115). Ő nékem elragadja minden békességemet, minden Kintsemet (12/991). Minden irásaimat, a' tüzön fel áldoztam (1/2041). E' pedig az Öreg Gyöngyösinek minden munkája (1/3015). - ...esküszöm minden Istenekre (10/61). - ...minden órán várjuk őket ide Kanisára (16/486). Elég az, hogy én most 30 aranyat nem lottsanthatok ki minden alávaloságra (1/1500). Én, Uram, minden módon rajta leszek magam jobb voltáért (1/1930). Minden jokat! (1/2551) - Ez egy ollyan Kin, és győtrelem, Melly kinosabb minden kinnál (12/932). - ...ő engem megbántott, és minden Késedelem nélkül, akár jobbágy, akár Fő, én akarom, hogy haljon meg (10/582).
II. (főnévi) Rád bízok mindent (6/135). - ...parantsollyon velem az ur mindent (16/406). Az igaz Fiam hogy megbánom, de hogy élek még jobban bánom, azt pedig hogy éltem, mindenek felett bánom (16/ 657). - ...minden az olaszországi Partokra hív engemet (10/475). Én az udvaromban mindent, mindent külsö országivá teszek (15/506). Készen vagyok mindenre (1/2115). Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek (1/2030). Kanakúz megtalálta loditani; mert az annyát, mindenét öszsze horta, össze szidta (15/277). - ...az ember ehetik ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/217). Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett (1/ 1764). En egy Fiatal Gavallér vagyok, a' kinn minden kap (16/597).

mindenes mn/fn (2)

I. mn Ezek a' mint látom, a' Magyar Museum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény, ezek a' Széphalmy Orfeusa, ezek meg a Pesti Mercurius (1/3012).
II. fn Csajkos Morio formába, az Esmeretlen[ne]k ez mindenesse (8/33).

mindenestől hsz (1)

...azutég a setét köpönyegű meg ette az őkrőt mindenestől fogva (1/735).

mindenfelé hsz (1)

Mindenfelé nagy katzagás van (1/1224).

mindenfelől hsz (2)

Már színte az égnek közepén ragyognak a' Napnak tüzesebb súgárai: már szinte királyi széke körül mindenfelől leborúlnak a' bikkfák' és babérok' árnyéki (13/109).
minden felől (12/29).

mindenha hsz (4)

Adják az Egek hogy mindenha igy beszélljen a' te Ajakad (5/212).
mindenha (1/2405, 12/465, 13/206).

mindenható mn (1)

...jutás szerént nékem engedtetett, nem néki, a' mindenható Fáklya, és az arany Ív (7/34).

mindenik nm (5)

Ah talám mindenik az én Káromra esküszik öszve (10/696). - ...mindenikünk a' szomszédjának fülibe súgná valami titkát (7/410).
Mindenik (10/821), mindeniknek (12/536), mindenikenn (5/278).

mindenképpenn hsz (1)

Az ő Kissasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva (15/465).

mindenkor hsz (12)

Nemesebbűl viseltem mindenkor magamat, mint sem illetlenségekre vetemedtem vólna (1/602). A' Nap minket akár le megy, akár fel jön, mindenkor - eggyűtt fog - látni (12/81).
mindenkor (1/1391, 2579, 2858, 2938, 5/319, 7/43, 88, 10/1036, 16/305), m[inde]nkor (1/926).

mindenkori mn (2)

Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja (1/2617).
mindenkori (1/1138).

mindennap hsz (1)

...a' Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2193).

mindennapi mn (5)

...a' Sz:[ent] Atyák a' köz jóra semmit sem adnak egyebet a' mindennapi imádságnál (1/3047). Eggy dolgot beszéllett most énnekem Betrieger az ide való Typographus: ez ugyan mindennapi Magyar Országban, 's annál fogva nints benne semmi tsuda (1/81).

mindennapi (1/3075, 15/613, 16/985).

mindennémű mn (1)

Szilágyi pedig n[em] tsak trántsérozni tudott mindenek felett, h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/345).

mindenünnen hsz (1)

Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal, 's most már mindenünnen meg tsalván a' reménység, nem fizethetek (1/ 1745).

mindenütt hsz (6)

Mindenütt a'hol járkálunk Ezer tisztelőt találunk (14/22).
mindenütt (7/992, 13/76, 15/913, 16/156), Mindenütt (1/2831).

mindez nm (8)

Engedelmével az Úrnak 'S mind e' tudós Doctoroknak (14/49). Mind ezeknek semmi hasznok sints de mivel ő neki múlatságot szereznek, arany s néha párjával is a' dijja (1/1355).
Mindez (6/9), mind e' (4/43), Mind ezek (1/363), mind ezekre (1/1633), mindezektől (15/556), mind ezek[ne]k (1/375).

mindezen nm (1)

De m[in]d ezen sugári aző fénnyének, most a' szerentsétlenségtől vastag ködnek homájával vagynak béburkozva (9/382).

mindhiába hsz (1)

Kezét törte de mínd hijába, Bérűl Halált 's kétséget lelt (4/138).

mindholtig hsz (1)

Kend jó Ifju! a' ki egyetlen egy Barátja v[ol]t az én Fiamnak, légyen nékem is jó szivű emberem mind hóltig, mint vólt az én szerelmes gyermekemnek (9/ 835).

mindig ~ mindég hsz (77)

Én az Urat mindég szerettem azt nem tagadhatja (16/546). Isten hozta édes Lehelfi Uram az Urat, ma mindég vártam de hálá Istennek hogy meglátogatott bennünket (15/137). Mindég a' te Parantsolatidnak hűséges Telyesitőjét fogod bennem bírni (10/584). Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik, meg meg mindig verseket mond (9/65-6). Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és Tűrhetetlen aggódásom (7/405). A' vidámság, az örőm, 's a' vigasság nem mindég a' nevetésben áll (1/383). Ah itt már mindég igy kell várakozni (12/251). Hah eggyűgyű, te nem tudod, hogy a' melly harag a' hív Lélekb[ől] származik, ha a' Szerelemnek magzatja, mindíg kegyetlenebb (5/341).
mindig (1/2701, 7/771, 15/763, 16/918), Mindíg (9/ 363), mindég (1/194, 196, 403, 783, 1221, 1226, 1245, 1257, 1271, 2541, 3279, 2/1381, 1516, 5/16, 266, 360, 587, 7/483, 773, 776, 812, 8/172, 9/109, 110, 363, 449, 516, 10/62, 776, 866, 11/30, 31, 12/ 314, 536, 669, 13/77, 82, 153, 178, 409, 14/32, 69, 15/635, 839, 1045, 16/18, 23, 75, 165, 309, 391, 540, 658), Mindég (1/409, 1282, 6/97, 12/423, 13/553, 609), míndég (12/758), mindeg (15/47), mintég (15/ 789).

mindjárt hsz (81)

Mégyek 's mindjárt vissza jővők (12/609). Azoktól kell meg fosztatnom mindjárt a' mellyek leg kedvesebbek valának életemben (1/1616). Jól van; mindjárt megmondom Szilviának és nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására (7/ 746-7). - ...a Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli, a' Kis Asszony nem külömben és tsak azt várja, hogy a' dolog ideje muljék el mindjárt nem hallasztja tovább a' Kis Asszony felől való választ (15/34). Ozmídás, soha az Álom ezen Szemekre nem hozza az ő édes Elfelejtését, hogy az Atyám komor Tekíntetét ne fesse le mindjárt előttem (10/28). Ha tsak a' kert nem Ánglus, az épület nem olaszos, az einrigtung nem németes, a' Konyha és ebédlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/485). Ha mindjárt 10 krajtzáron adja is az Ur még is könnyen ki kapja belőlle a 30 aranyat (1/ 1044). Klaik Klaik, mingyárt, mingyárt aszolgája Her patron (15/950).
mindjárt (1/98, 435, 666, 838, 1153, 1205, 1285, 1289, 1325, 1615, 1621, 1635, 1675, 1724, 2327, 2748, 2751, 2753, 2808, 2810, 2823, 2870, 2939, 3224, 3239, 3252, 3298, 3353, 4/252, 26, 6/88, 7/752, 1485, 8/221, 9/657, 676, 13/314, 15/257, 391, 523, 598, 761, 838, 16/448, 474, 476, 482, 530, 914, 971), Mindjárt (1/97, 876, 1358, 2622, 2778, 3343, 2/ 1382, 16/881, 882, 885), mindgyárt (9/283, 498, 15/ 237, 417), mingy[árt] (9/262), mindgyart (15/ 1058), mingyár (15/784), mindgyár (15/438), mingyán (9/ 264), mingyá (1/704).

mindkettő szn (3)

M.[ind]ketten Úgy hát te hólnap enyim léssz! (8/56)
MIND 2 (12/335), M.[ind]k.[etten] (8/59).

mindmind nm (1)

...ah, mind mind engedtek az én hívtelen Sorsomnak: nints a' ki nékem segítsen, vagy megöljön (10/ 992).

mindnyája nm (6)

De ennyi szenvedések között kell próbára menni az én szivemnek, h[ogy] tiszta h[ogy] tökélletes légyen, és [me]g érdemeljen mindnyájatokat (9/551). - ...a' halál köz mindnyájunkal (9/207). Már tessék bé menni mindnyájoknak (9/836).
mindnyájatok' (16/879), mindnyájatokat (12/1022), mindnyájoknál (1/3264).

mindnyájan nm (10)

Mi mindnyájan ki szabadultunk (16/1107). MINDNYÁJAN Méltoztasson Nagyságod! (1/1188)
Mindnyájan (1/1275), mindnyájan (16/1112), MINDNYÁJAN (1/1191, 1222, 1228, 1242, 1273, 1294).

mindörökké hsz (3)

Oh mind örökké szerentsétlen Montánus, mitsoda Lélekkel fogod hallani a' te eggyetlen eggy Szilviádnak szörnyű történetét (7/1126).
mind örökké (7/238, 1520).

mindössze hsz (3)

Mindég ezeket a' potom könyveket búvja, pedig mind öszve sem adnék érttek eggy babot (1/410). Mind öszve ebből áll hogy a Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli (15/32).
mindöszve (16/85).

minek nm/hsz (14)

I. nm Isten tudná elő számlálni minekis neveztek (16/1074). Szerentsétlen Magyar Poésis, szerentsétlen M.[agyar] tudósok, a' kik azért irogattok verseket, hogy legyen minek el veszni (1/159).
minek (7/826, 8/127).
II. hsz BETRIEGER Külömben nem lehet; jöjjön az Úr a' Tanáts elébe. TEMPEFŐI De minek? Még azt kérdi az Úr? (1/1853-4)
minek (1/831, 3391, 7/201, 15/251, 748, 16/670), Minek (16/1141, 1146).

minekelőtte ksz (1)

Tudom, hogy ő elszánta magát a' halálra, még minekelőtte ide jött vólna (7/1091).

minekutána ksz (4)

Imhol óh szép Istenasszonyom, minekutánna rövid ideig jártunk volna a' hívségtelen Tartományonn, ismét a' partot tapodjuk (5/228).
minekutánna (1/2882, 13/138), Minekutánna (1/ 2020).

minékünk hsz (3)

Igen is, ők tőbbet mondhatnak meg minékűnk, mint sem mi tudunk (2/1441).
minékünk (1/2864), minékűnk (12/87).

minél hsz (5)

Mit? Én siessek minél hamarabb elhagyni téged? (12/320) - ...mert a' szerelem minél későbbi annál kegyetlenebb (5/159).
minél (7/294, 12/405, 15/61).

mineműség fn (1)

Látja tehát az Ur hogy a' magyarok köztt is terem alkalmatos Zseni, pedig ezt és hasonló szép minemüséget nem az idegen bünökkel edgyütt szerzette meg magának (15/595).

ministro (ol) (1)

Meg foglak téged előzni. Ministri! Őrizzétek őtet (10/437)

miniszter fn (2)

...a' Hessen Casseli Langraf legkedvesebb miniszterének Báró Kaindorfnak a' Baráttya (15/937). Az Ég magokat ezen Habokat fogja az én Bosszúállásom' ministerjeivé tenni (10/502).

miniszterség fn (1)

Szent uttse nem adnám azt a' két kutyát a' Bétsi Ministerségért (1/1807).

Minotaurusz fn (1)

Vessz pokolba ostoba, ollyan a beszéded mint magad, bújj a Minotarus hátullyába (1/854).

minő Ö: a~.

mint1 hsz (49)

I. (kérdő) Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/8). En azt tudom, mind értem ollatén állapotban (15/ 366). Ah, ha látnád, mint van az én Szivem! (12/ 321) - Oh mint ugrik az én szivem! (12/247) - Oh, mint fog a' boldogtalan győtrődni (12/419).
II. (vonatkozó) - ...nem is hangzik már alatsonyt az én sípom, mint az előtt szokta (7/515). BÁRÓ SERTEPERTI Mint az elöbb (1/276). Móst is látom mint fél (4/38). Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2442).
Ö: akár~, a~.

mint2 ksz (261)

...ollyan Sz.[ent] igaz m[in]t a'Nap az égen (9/663). Ragyogjon, mint eggy Tsillag, az én ditsősségem (12/945). - ...ked is tsak ollyan incultus mint a többi? (15/272) - Haszontalan fog te benned lenni az ő haláláról való gyanuság, mint a'millyen haszontalan vólt, az én halálomról való (7/1287). Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/3110). - ...azzal el üzi magától, mint az ördögöt a' tömjénnel (15/777). - ...mint tengeri Dáma, hajózik Jussa van im ehez is (1/584). - ...de a' dolog ugy se kell egyiteknek is, mint a' czigánnak a' szántás (15/121). Most is oda be nevetközsnek, mint a' kinek el kámpitsorodott azs esz (9/69). - ...vén már az Asszonyod mint a' bün, egyszer az Isten megkönnyebbíti ágya szalmáját (16/402). Köszönje meg a' világ olly tellyes háládatossággal, mint Jupiter az emberekhez való szivességét Prometheusnak (1/2349). - ...a' nélkűl, hogy Isten hozzádot mondott vólna futni kezdett, mint eggy fiók szarvas (7/1077). Ah édes bátsim, - már ennek annyi haszna van mint ördög (15/771). Kegyetlen szerelem, kegyetlen Szilvia, és vadabb mint az Erdők (7/584). Hm! hm! hiszen már a' tsak több mint disznóság! (1/2172) - Oh! mit hallottam? mit láttam akkor? mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat... és még némelly Szépeket, fátyol nélkűl, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal (7/505). Sárközi Albert feláll, mint volt Auditor (16/1180). Én téged mint győzőtt tisztellek, mint Herost betsűllek, szeretlek mint jol tevőt; imádlak mint Istent (12/957-9). Megelégedve élly inkább, mint valaha óh Tirzis henyeségbe élly, mert a' henyélésbe tsirádzik mindég a' szerelem (7/868). - ...a' Levelet el ragadja inkább, mint veszi (1/3087). Annyi mint az eggy oráig el várakozom (1/1091). En mint a' féle kereskedő eleget protestálgattam nekiek (16/1059). Mondd meg, hogy őtet mint szerelmest fel sem veszem, hogy őtőle, mint haragostól nem félek (10/180-1). Mint Vadászis, Szeretőis egyenlő gyönyörködéssel kívánom nyilazni a' Vadakatis, a' Nimfákatis (11/105).
Ö: úgy~, vala~.

mintegy hsz (11)

TAMADI Hány esztendeje hogy meg hólt? M[ALHORENEUX] Mintegy 26 esztendeje (9/748). Le tévén a' levelet minteggy bosszankodva (1/2907). - ...egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott, és magát mintegy lopva nézte (7/708).
mintegy (7/414, 496, 695), minteggy (1/3132, 7/1516, 1568), Minteggy (1/3138, 10/43).

mintha ksz (40)

Nagyságod mikor a' más szavait láttatik szólani, úgy tettzik mintha a' maga gondolatait fejezné ki azokkal (1/427). Majd úgy tettetem magam, mintha másra ügyelnék is (6/45). - ...most ollyan bizonyos vagyok a 25 ezer forintok nyereségébe, mintha már a' Tenyeremben volna (16/243). De nékem mintha rémlene Hogy ez az Ur ki a' fene (16/1034), A' botjával mintha hajtaná öket, tántorogva (1/3385). Tekintetes Uram! mintha nem is magyar országon volnék mikor a' Kis Asszonyt látni szerentsém van (15/604). - ...édes szülöttem magzatom, menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat, a'minthogy rosszul is érzem, hozzál egykis alkörmöst (16/666). Nem éneklem őtet, mert néki méltóbban nem udvarolhatok, mintha tsak halgatok, és magamba tisztelem (7/832). Soha sem lessz szebb mulattság mintha a' Horváth Úr holmiját olvassuk, mindjárt bé fogom hozni (1/1152).
mintha (1/759, 850, 1552, 2022, 2924, 3122, 7/41, 70, 130, 390, 403, 615, 697, 1063, 1537, 1607, 9/67, 13/694, 695, 15/750, 835, 16/155, 552, 710, 773, 944), míntha (1/755), m[in]tha (9/357), mint ha (1/ 2284, 13/527, 15/373).

minthogy ksz (32)

Én örömest, én örömest rá állok, hogy ő ezt magára vállalja, minthogy te azt nem akarod, vagy nem teheted (7/1185). Minthogy te azt mentnek akarod, én akarom, hogy haljon meg (10/648). Nem, nem úgy beszéllnék: minthogy az én megszerelmesedett Szívemm előtt, a' millyen gyülőltt vagy te, ő ollyan kedves (5/285).
minthogy (1/83, 466, 1023, 2878, 7/706, 730, 823, 1113, 1486, 10/143, 11/23, 72, 13/183, 15/497, 662, 16/40, 183), Minthogy (1/2475, 7/1429, 10/856, 11/ 108, 12/659, 13/277), minthogy (13/369), m[in]th[ogy] (1/414, 9/645), m[in]thogy (1/934), mint hogy (12/1014), m[in]t [ho]gy (9/154).
Ö: a~.

mintsem ksz (13)

Igen is, ők tőbbet mondhatnak meg minékűnk, mint sem mi tudunk (2/1441). Így lettem szerelmes elébb, mint sem tudtam vólna, miféle portéka vólna a' szerelem (7/360). Nemesebb vér foly ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam (1/ 1779). Ah Szeretett Lonisa jobb vóltál m[in]t se[m] azt irigylenéd (9/525).
mintsem (7/851, 1579, 16/354), m[in]tse[m] (9/ 217), mint sem (1/233, 602, 7/335, 1392, 15/965).

minuta fn (3)

Siess nékem most minden minuta egy esztendőt tesz (16/860).
minuta (15/625), minutával (15/623).

miólta ~ miolta hsz (9)

Mi azólta nem láttuk őtet, miólta te veled ez előtt jó darab idővel elment (7/1001). Én soha miolta a' Világon vagyok nem láttam illyen szorongattatásba magamat (12/749).
miólta (1/2704, 7/104, 9/321, 349), miolta (12/758, 15/420, 474).
Ö: a~.

mir (jiddis) (2)

Vejmir! Vej mir! jeö jeö!! Szomszíd Uram adja khed az a nyul phür itth a' nígy garas szhip pinzt adokh (15/255).

mirabilis (lat) (2)

Ezen betegségek felett Baccellierus Úr mirabilis beszédet tett (14/141).
Mirabilem (9/635).

miránk ~ mireánk hsz (4)

Mit tartozik ez mi reánk? (1/945) - Menjünk, Medóró, menjünk; magad tudod, hogy betsesek mi ránk nézve a' szempillantások (13/692).
mireank (2/1436), mi reánk (2/1437).

mire nm/hsz (15)

I. nm De hát a' sok ezer magyar exemplárokkal mire mentt? (1/152) - Engem uttsegillyen en n[em] tudom a kis Asszony mire nézi a napot (1/788). Az olta itt állanak, kinek mire kell viszi (1/618).
mire (1/2185, 7/850, 1038, 8/184, 9/213, 16/849).
II. hsz ...nos mire valo vott az a' nagy guta bot (1/ 692). Meg kell most nekem gondolnom, mire adom ki a pénzt (1/1508).
mire (1/694, 15/206), Mire (1/1399, 12/58).

mirtusz fn (2)

Én őtet épen most hagytam ama' higgadt tónak partjánál, a' melly az ő tsendes vizeit a' mirtusok' vőlgyében eggyesíti (13/397).
myrtusok (1/180).

mismás mn (1)

Úgy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is (1/2165).

mitőlünk hsz (1)

...én ugyan eléggé sajnálom 's fájlalom az Úr' állapotját, 's főként pedig azt, hogy mi tülünk a' hová egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2952).

Mitrademdics fn (1)

Hát hiszem a Gyemtsid mubad, Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik a Mitrademdits mellett Komerikrlyamádan beriam (9/665).

Mitradsák (?) fn (1)

Nem is szapad nekhi tovább szökni; m[ert] az Ibnafarolár n[em] ereszti, és ha el megy három nap és három éjjel, kell nekhi a' Mitradsákba hamiktalám; az ugy van (9/708).

mivel nm/ksz (31)

I. nm De mivel érdemlették vólna ők ezt a' tiszteletet? (1/338)
mivel (1/62, 308, 400, 503, 779, 7/941, 1059, 15/72, 78, 730), Mivel (15/532).
II. ksz Jaj nékem! mikor én te néked új Virágokat hozok, te azokat makatsúl megveted; talám mivel sokkal szebb virágid vagynak szép artzúlatidon (7/592). Költsön pedig nem adhatok azért, mivel énnékem szorgos szükségeim vagynak, mellyekre kell a' pénz (1/1782). A Szerzetesekhez folyamodni reménységes, mert ők betsülik a' Tanúlttakat, mivel magokis tanúlttak (1/2134).
mivel (1/942, 1018, 1086, 1351, 1355, 1430, 2004, 2864, 7/595, 598, 618, 1104, 15/945, 16/298, 327), Mivel (1/2010).

mível i (3)

Én egy kisded mezőt mivelek: ő Birodalmakat állit (12/143). Édes Tsikorgóm! a' verseidre ezt mivelte a' Lélek bennem, ugráltt, majd ki ugrott a bőréből (1/2449).
mívele (1/238).
Ik: ki~.

míveletlen mn (1)

...megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/643).

mívelő Ö: föld~.

mívelt Ö: ki~.

mivelünk hsz (1)

...hanem hogy Dafne is ott van, a' ki mi velünk tart (7/886).

míves fn (1)

...'s ugyan te is természet, te gyáva míves, miért tetted azt Asszonyoknak tsupán tsak ábrázattyokra, és azon is kívül mind azt, a'mi bennek nemes, szelíd, és szíves (7/986).

mivolta fn (2)

De az ég egy Pontban, megváltoztathatja a' te szerentsédnek egész mivoltát (12/145).
mivoltát (12/883).

mk. = maga kezével

mocskol i (1)

Így te is motskolsz engemet, 'S kárhoztatod jó szívemet (11/60).

mocskosít i (2)

Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatsony szókkal emlékeznek Nagyságodról, hogy illyen illetlenségekkel motskósitsa Úri méltóságát (1/424).
motskositsam (1/1780).

mocsok fn (2)

...az emberiség motskának, és még Isten tudná elő számlálni minekis neveztek (16/1073).
motskai (1/2024).

mód fn (30)

...melybe lövi magát az megirt mod szerént esett (16/1016). Most éppen ő Nagyságától jövök: minden módon meg próbáltam, hogy az ö segedelmét meg nyerhessem (1/1626). - ...a' szeme is ollan menkü módon jár (15/399). Illyen módonn, eggy hideg hallgatással fogad Enéás engemet? (10/58) - Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/ 1600). Éppen ugy kell, magam is ollyan moddal szeretem (15/322). Mod nélkül katzagnak, zúgnak (1/1273). Kövesd, kövesd a' te Módodat, ki olly megbitsaklott vagy (7/243). Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam (1/1551).
mód (8/74, 15/32), módjok (9/443), módot (1/1676, 2865), módból (7/941), módon (1/532, 562, 1534, 1761, 1930, 2015, 10/691, 13/365, 589), módón (1/902), modon (15/1024), módonn (6/142, 10/53), módra (1/3234), móddal (16/855).
Ö: út-~.

moderál i (1)

Ej kérem az Asszonyt moderellya magát tsak illyen az a' ki az indulatoktol [me]grészegedik (16/613).

módi fn (20)

Ez a' legujjabb Pesti modi, már ebb[e] az Asszony tsak betsülhet engem, az illyen ruha alatt, szerelmes sziv szokott lappangani (16/136). Az Ur a' maga legujabb módia szerént vezérli az én tapasztalatlan szivemet, a' legujjabb módikra (16/138-9).
módi (9/717), Módi (8/97), modi (16/177, 179, 201, 202), múdi (16/90), módik (16/124), modik (15/ 558), modit (16/133), modinak (16/174), modiba (16/207), modibol (16/182), modirol (16/227), Módinál (1/342), módinak (8/105, 106).
Ö: új~ .

módisál fn (1)

Akkorám a' czifratálba igy piszkálok És az utszán módi Sálba sérikálok (16/415).

módista fn (2)

Eggy könnyű pisztollal járunk már ma: ebbe az el pisztolosodott világba a' Nyilat fel se vennék, ki Philosophus most, ki politicus, ki Jakobinus, ki Naturalista, ki Modista (8/101).
módisták (1/929).

módizik i (1)

Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/215).

modo (lat) (1)

Jam sum periturus, modo dignetur c[on]cedere Do[mi]ne di[abo]le (9/336).

modus (lat) (4)

Ah per Deum Abrahám az már supra modum sok (15/666).
modum (15/66, 335, 702).
Ö: eiusmodi.

Moecenas l. mecénás

moh fn (1)

Annak minden rutsága a' büntől vagyon: az ártatlanság pedig otsmány falainak moha között is meg tartja fényességét, melly az Egekből az Urnak 'sámolya alól sugározik (1/1668).

mohos mn (2)

Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/170).
mohos (1/978).

Moises fn (1)

SZÁSZLAKI Németes Gavallér Csóbor Moises (15/9).

moldon fn/mn (3)

A' bizon szép ruhátska, először a' moldont is nevettük hogy két szinü volt, de most már hozzá szoktunk 's a' ki ellene szoll azt nevettyük, és azt mondjuk rólla: Az moldonabb a' ki a' moldont megesméri, az Uratskák már most nem tsak a' szinben, hanem a' viseletben is kettőt mutatnak (16/140-3).

móles fn (1)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? Eggy édomtalan mólest, eggy éktelen Tuskót? (5/262)

molestia (lat) (1)

Hát Antal mit vétett, még a' Leles kurva az annya moresmoréja, l[eg] alább facessat ipsi molestia[m], collocabit[u]r statio[n]e prima az udvaron (9/222).

moly fn (1)

Külömben is a' molynak 's az Egereknek lett vólna eledele (1/2045).

mon (fr) (1)

Hüm olvassa A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Vian Dotris (15/903).

monarcha fn (1)

...a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/1094).

mond i (248+29)

Bizon Pofók mond ked valamit (15/375). De mond hát mit hallottál az udvarba (15/30). Mond hogy jöjjön vissza, Mond hogy adja vissza (13/121). Jaj nekem, mit mondassz? (7/858) - ...de meg követem azt szokták mondani, hogy a' ki oda nem viszen bizony nem is hoz az onnan (15/367). Mit fogok már mondani? (10/48) - ...mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyürűt váltok vele (16/474). Rollad rosszat mond Csizio (16/982). - ...mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak, pedig aszondik tul voltak azok Imperiumonn is (15/379). - ...ezt érdemlettem én az Urtól ezt? - Az Ur majd mit is mondok (16/513). Oh Istenek! Elhajtani minket? S te mit mondassz Amintás? (12/716) - ...igaz hitemre mondom még azt mind ez ideig sem tudtam (1/317). Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket (1/2916). Te azt mondod, hogy én ne reményljek, de nem mondod azt eléggé, a' mi elvész a' Reménység (10/576-7). Gróf Fegyvernekiről mit mondjak? őtet nem a' természet tette vétkessé, hanem a' hibázás (1/3372). - ...egyebet nem kivánok hanem hogy énnékem 10 exemplárt, a' mit mondttam vólt, hogy a' Hollandiai papirosra nyomtassa az Úr, küldjön el (1/1040). Hányir monda khed? (15/200) - ...ha tsak eggy fél pertzig vagyok is távol te tőled, azonnal azt mondja eggy kegyetlen gondolat, hogy te engem nem szeretsz, és nem vagy hív erántam (13/155). - ...ezt nátháson mondja (15/751). Az érvágást a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak És pontus Asinorumnak? (14/86) - ...a' több Deákok pedig közel egy rejtek házba, mondják (:harmonice:) a' duda hangot (15/452). Beszéld, mitsoda szörnyű történet az, a' mit mondasz (7/1147). Nézzük mit mond ez a' levél (9/740). - ...egy elmés Poëtánk mondja 3. a' szükséges dolog: pénz, pénz, pénz, (:Pénz, jószág, betsület:) (16/384). Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik, meg meg mindig verseket mond (9/66).
mond (1/1060, 12/272, 424, 13/401, 15/793), mondok (7/451, 16/71, 336, 401, 638, 765, 1160), mondasz (6/122, 10/75, 16/673), mondassz (1/3304, 7/ 884, 1270, 12/157), mondanak (12/586), mondottam (9/482, 10/988, 13/391, 15/601), mondtam (8/ 191, 12/914, 13/733), mondttam (10/526), mondtál (7/1176), mintál (1/773), mondott (1/525, 1642, 3081, 7/480, 1084, 12/823, 15/283), fog mondani (10/813); mondom (1/1022, 1052, 1083, 2279, 3316, 7/201, 219, 8/196, 13/713, 15/938, 16/440), Mondom (1/1811, 15/48, 201, 398, 708), mondod (1/2814, 5/161, 7/797, 1544, 11/14, 13/343, 15/14, 232), mondja (1/90, 516, 750, 766, 767, 771, 799, 808, 875, 1220, 1223, 1225, 1226, 1240, 1243, 1245, 1246, 1249, 1255, 1257, 1258, 1260, 2383, 3311, 3343, 3348, 5/424, 504, 7/326, 623, 8/189, 221, 9/88, 308, 487, 605, 11/39, 15/228, 295, 423, 16/16), mondgya (1/733), mongya (1/679, 684, 720, 721), mondják (1/1954, 9/650, 14/96, 15/213, 437, 16/ 111, 262), mondám (13/141), mondá (1/2278), mondottam (1/297, 7/143, 522), mondtam (1/879, 5/85, 7/411, 10/270, 15/155), montam (1/774), montham (15/700), mondotta (1/541, 7/233, 370, 818, 1047, 9/54, 13/402, 471, 537, 15/585), mondta (1/868, 1262, 7/233, 234, 462, 639, 1405, 1424, 10/ 528, 12/824, 15/18, 634, 16/27, 32, 697, 708, 911, 930), mondtta (1/3339), mondták (1/700, 2289, 3276), mondtták (1/3271, 3285), fogom mondani (7/116). - mondana (6/154), mondott vólna (7/ 1077); mondanád (1/1624, 7/108), mondaná (8/ 213), mondanák (11/52), mondtam vólna (1/296, 1267), mondhtam volna (15/1058), mondotta vólna (1/2915), mondta volna (7/697). - mondjak (1/ 2908, 12/760, 13/409, 16/125), mondj (10/571), Mondj (2/1434), mondjon (1/2378, 2/1466), Mondjon (1/1307), Mondjatok (2/1464); mondjam (7/ 912), mondjad (1/740), Mondjad (9/608), mondd (1/830, 862, 5/218, 221, 533, 537, 10/769, 13/451, 665, 666), Mondd (8/54, 10/240, 835, 13/374, 376, 663), mond (1/796, 2/1399, 7/612, 12/727, 728, 785, 13/159, 16/670), Mond (7/881, 10/678, 12/373), mondja (1/2158, 2180, 2380), Mondja (1/1219), mondgya (1/744, 15/226), mongya (16/26), mondjuk (16/142), mondják (9/659). - mondani (1/148, 150, 2656, 2706, 2823, 3246, 3267, 3333, 5/132, 7/715, 1236, 9/686, 10/90, 802, 805, 12/678, 13/366, 15/186, 234, 463, 473, 479, 759, 978, 16/257, 485, 521, 553).
Ik: el~, ki~, meg~, rá~, vissza~.

monda Ö: mende~.

mondás fn (9)

Én n[em] akarnám most az én versengésimmel a'ti indulatitokat [me]gzavarni, hanem jobb időre tartom az én mondásimat (5/185). - ...a' Professorom Bonvivan azt mondta egy izbe, hogy az ember a' barátságért sokat vét a Dietetica ellen, ez a' mondás mindég a fülemben van nekem (15/635).
mondások (12/77), Mondások (10/405), mondása (9/597), mondásid (13/284), mondásban (7/975), Mondásokbol (12/551), mondásimnak (12/438).
Ö: istenhozzád-~, ki~.

mondat i (1)

Csak verset mondasson az Ur vele (16/772).

mondér fn (1)

Bezzeg a frity fene egye meg mitsinál már, a szip mondérját is odagya, oráját, pátzáját mindenit (1/ 708).

mondhat i (17+1)

...és ez mind az, a'mit néktek Szilviáról mondhatok (7/1175). Azután mondd, ha mondhatod, hogy én álnok vagyok (13/451). Édes Kedves Asszonyság szivem többet szóll mint szám mondhatná (16/308). Most mondhatsz már méltánn engemet Tirannak (10/944). De énnékem egy magyar verset is irtt erre egy Ifju ur tessék meg halgatni, mondhatom szép (15/110).
mondhatok (10/651); mondhatom (1/1071, 7/1277, 9/378, 15/560, 685, 1063, 1066, 1067), mondhattóm (15/684), monthatta (1/704). - mondhatnék (12/ 377). - mondhatni (15/466).
Ik: el~, meg~.

mondó Ö: hír~, igaz~.

mondott fn (16)

Járbás sietséggel a' Kisérőkkel, és a' mondott (10/ 908). Dídó, az Örizőkkel, és a' mondottak (10/422).
mondottak (5/240, 368, 402, 6/47, 86, 10/863), Mondottak (10/408, 740, 12/269, 494, 689, 983, 13/165, 257).

mondva in (2)

...a gyertya égett, hát eggyszer neki legyen mondva, ki jön eggy nagy béka a' szájából (1/847).
mondva (9/203).

mondván in (5)

Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre (7/1439). - ...ollyannal töltöd az idődet, a' mi mondván eggy fél pénzt sem ér (1/405).
mondván (7/332, 374, 10/1003).

Mongibello (ol) (1)

Hogy ő érette sóhajtanom egyedül való Gyönyörűségem, hogy Alféus van a' Szemembe, és a' Melyembe Mongibello (5/100).

monsieur (fr) (5)

Édes Uram Atyám! Éppen most ment el itt 4 lovon nagy hegyessen a' Mossiö Szászlaki (15/1023).
monsieur (15/9032), mossiő (16/398), mossiö (15/ 512).

monstrum1 fn (3)

Annak közepébenn űlvén az ő fényes Tsigahéjjába, vonattatván a' Tengeri Monstrumoktól... megjelenik az Isten (10/1023). Az eladó szerelem, az aranynak raboskodó szerelem, nagyobb és irtóztatóbb és otsmányabb monstrum, valamint tsak a' főld teremhet, vagy a' tenger a' habok között (7/629).
Monstrum (5/27).

monstrum2 (lat) (1)

Mi ez, szűz Jupiter? (Tempefőire mutat) Quae monstra quaeso? Állat é, vagy ember? (1/2323)

Montánus fn (6)

Esmered é a' Cidippe', és a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát, az Erdők' díszét, a' Lelkek' lobbantó tűzét? (7/341)
Montánus (7/1126, 1561), Montánust (7/1556, 1630), Montánusnak (7/1220).

monumentum fn (1)

Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1418).

Mopsus fn (5)

Igazságos okom van a' kétségbeesésre; mert a bőlts Mopsus nékem előre megmondta az én kegyetlen történetemet, Mopsus, a'ki érti a' madarak beszédét, 's a' fűvek' és a' források' erejét (7/442-3).
Mopsus (7/518), Mopsusról (7/445, 445).

mór fn (15)

JÁRBÁS, Mórok' Királya (10/4). És a' gonosz Mór fogja ölelni azén Kintsemet? (10/529)
Mórok (10/148, 172, 885, 886, 902), Mórok' (10/97, 117, 446, 580, 625), Mórjai (10/880), Mórokat (10/ 884), Mórnak (10/615).

moraliter (lat) (1)

...ő a' Kis Asszonnyal is mindég tisztességesen és moraliter conversalodott (15/1045).

mord mn (1)

Te az édes enyelgéseket - mordokká és makatsokká tetted (7/560).

Mord (ném) (2)

A' Nationál Spielje meg bontakozik. Kotz tausend! Szedegeti rendbe. Üh, üh, mord! (1/369)
mor - d (1/2220).

mordály fn (1)

Uram igy forr bennem a' méreg ni... ha most valamit nem néznék, nem; meg mutatnám annak a'... kotz potz patalion, mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! (1/2218)

mordieu (fr) (1)

Mordiö mit látok! tsupa arzenicum, valóságos egérkő, ez nem jónak a' jele (16/698).

mores l. mos2

moresmore (cig) (1)

Hát Antal mit vétett, még a' Leles kurva az annya moresmoréja (9/222).

morgás fn (1)

Az a' tiszta Patak Melly már kis habjait A' tenger Torkának Botsátja itt, Zúgó morgásival Saját partjaival Az én Tüzem felől Beszéll belől (11/122).

Morio fn (1)

Csajkos Morio formába, az Esmeretlen[ne]k ez mindenesse (8/33).

morior (lat) (1)

...az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik, 's fávorokra méltoztatják, az ollyanokat, mint Tsikorgo: bis videor mori (1/2604).

mormogás fn (1)

...kellemetes mormogással hadart öszve nem tudom mi verseket (7/376).

mortifikál i (1)

Denique megállyon kend supra modum affectalnék egy Zsidó nótát megtanulni. egy Dántzos Patvarista társam van itt a' Generalis Perceptornál, majd mortificálnám vele (15/704).

morzsol Ik: széjjel~.

mos1 i (2)

...mossa azokat az esső, és hánnya vesse a' szél (7/ 624). Osztán tisztán tartsd edényed Magad főzöd magad mosod De bár a' főldhöz tsapkosod Katinak tart Tsajkosod (8/244).
Ik: le~.

mos2 (lat) (1)

O! pocula, volo dicere, O! t[em]pora, o! mores! (9/ 143)

mosat Ik: meg~.

mosolygás fn (8)

A nyakába esik hizelkedő mosolygással (1/1168).
mosolygás (7/579, 696, 1531), mosolygást (7/446), Mosolygással (16/801), mosolygásával (7/190, 660).

mosolygó mn (2)

BÁRÓ SERTEPERTI Mosolygó Complimenttel (1/1193). Nem kell illy víg, és illy mosolygó Naponn egyedűl tsak a' Dóris' és Néreus' Leányinak sírni fájdalmasann (5/394).

mosolyodás fn (1)

Két esztendő olta egy mosojodását sem v[ol]t szerentsém látni (9/370).

mosolyodik Ik: el~.

mosolyog i (3)

Rosália fél felől mosolyog (1/313). Nem látod az eget, melly szívesen mosolyog a' mi szerelmünkre? (13/671)
mosolygott (7/534).

mosolyogva in (1)

Szekretárius Uramnál nem találhatni alkalmasabbat, fél mosolyogva (1/1199).

most hsz (326)

...most mindjárt pokolba küldelek (1/2810). Hanem Lázár énnekem most elkell sietnem (16/494). Istenem! ha most a' szegény Feleségem élne, h[ogy] venne részet a' mi örömünkb[e] (9/825). Most jut eszembe: most van az Itatás' ideje (12/243). Ott üsse a' Guta, mostmár tyuk pásztoromnak sem venném be (16/452). Sándor mit mondassz most? (12/157) - Lázár az Obester Ur most izent ide hogy azt a' kis Contoskát kifizeti (16/315). Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba (1/1558).
Ö: már~.

mostan hsz (13)

Látod é mostan is, mitsoda környűl állások között vagyok (1/2057). Bezzeg hallya Poétaságod, meg áldottam mostan szép Görög szókkal (1/2333).
mostan (1/1335, 12/733, 15/99, 809), Mostan (1/ 2049, 7/681), mostann (1/2861, 5/348, 6/43, 11/23), mastan (1/2305).

mostanában hsz (6)

Köszönöm Lázár Deák köszönöm, hát mi ujság van mostanáb[a] (16/270). És Szászlaki azért jár itten mostanában (15/808). Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé (16/489).
mostanába' (1/66), mostanáb[a] (16/461, 736).

mostani mn (5)

...meg ne neheztellyen, hogy bátorkodom mostani változásának inditó okát kérdeni? (1/2199)
mostani (1/2852, 3060, 5/346, 10/681).

mostoha mn (2)

Oda vagyok Kedves Rosaliám, a' mostoha Sors üldözi bennem az ártatlanságot (1/1589).
mostoha (1/1618).

mozdít i (1)

...nem tennék a'te segedelmedért eggy lépést, eggy szót, nem mozdítanám érted a' kis újjamat is, vagy tsak a szemem pilláját (7/800).

mozdul i (1+2)

De az Urnak a' küszöbön túl mozdúlni nem lehet (1/1925). Mozdúlnak a' Hegyek, a' Főld tántorog (1/2436). Ez a Világ inkább akar a' félelemre, mint az Emberiségre mozdúlni (1/2760).
Ik: meg~.

mozdulás fn (3)

Majd úgy tettetem magamat, mintha másra ügyelnék is. Te azomba vigyázz minden Mozdúlására (6/ 46). Én meg nem mondhatom néked, Sándor, az én szivemnek Mozdulásait (12/957).
mozdulása (9/373).

Mozela fn (1)

'S Mantujáb[a] volt az Ur Brintzibalis Uram! halotam az erös város, od szakad a' Nilus a' Mozelaba, de nem tudom melik országba van (16/1079).

Mózes fn (2)

Kóser ló bör az Abrahám, a Móses Törvénnye szerént van [me]g nyuzva (9/88).
Móses (16/8).

L. még Moises!

mozgás fn (2)

Érzem tőled, mennyei Kép Szívem ujult mozgásba lép (4/18).
mozgásába' (12/237).

mozgat i (1)

Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/104).

mozsár fn (1)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot, serpentinelt (8/116).

mögé l. megé

mögött l. megett

mpr. = manu propria

mubad (?) (1)

Hát hiszem a Gyemtsid mubad (9/664).

Mugdziafárdi fn (1)

Ez az Izlamizve most most, mindjárt [me]g fog indulni, járkál és a' dolgot ki tanulja a Mugdzifárditól (9/658).

mulandóság fn (1)

Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban, mélly álomba andalogván a Mulandóság kebelében (1/1000).

mulat i (14+6)

Itt eggymással Vig hangzással Tántzolgatnak Az örömök Öszve kaptsoltt Karral vigan mulatnak (1/ 212). - ...és egyedűl tsak az én szolgáimnak, az én apróbb ötsétskéimnek engedi ő meg, hogy az erdőkbe múlassanak, és fegyvereikkel a' bárdolatlan mellyekben dolgozzanak (7/29). Gyönyörű Likóris, 's hát miért nints véled Angélika? hol múlat ő? (13/ 395) - Hát mivel múlatják magokat? (1/400) - ...nem salynállya é illyen alávalosággal mulatni idejét (1/782).
Mulat (12/90), múlat (10/426), múlatok (1/217), mulatnak (1/2575), múlatnak (7/1557), mulatott (16/49), mulattak (1/1588); mulatja (15/649). - múlatott vólna (13/211); mulatná (16/805). - mulatni (15/73, 532, 16/591), múlatni (1/3126, 7/70).
Ik: el~.

mulathat i (2)

Hát már nintsen é ditsöségesebb tárgy, mellyen édesebb meg elégedéssel mulathatja magát hamis elménk? (1/960)
mulathatják (1/962).

mulató mn/fn (3)

I. mn Engedd meg, hadd ditsekedjen ez a' te Rozaliád ártatlan mulató helye, a' te elméd tzifráival (1/ 231). - ...'s a' magát édesdeden mulató sziv nem hahotával trombitállya ki kedves gyönyörűségeit (1/ 384).
II. fn No Uram millyen világi e[mbe]r vala ez előtt két esztendövel, Párisb[a] egy v[ol]t a' l.[eg]kedvesebb mulatók közzűl, az udvarnál (9/356).

mulatóház fn (1)

A' Játékhely eggy Múlatóháznak a' kertjében gondoltatik, Kámpániában, nem messze Párishoz (13/ 8).

mulatozik i (2)

Még is Rosália ha itt mulatozik, Sivatagos pusztád Rosássá változik (1/246).
mulatozik (1/248).

mulatság fn (24)

Soha sem lessz szebb mulattság mintha a' Horváth Úr holmiját olvassuk, mindjárt bé fogom hozni (1/1152). Mind ezeknek semmi hasznok sints de mivel ő neki múlatságot szereznek, arany s néha párjával is a' dijja (1/1355). - ...holnapután lessz nállunk Lakodalom a'Bátyám fia meg' ághoskodhott, szép mulattság lessz nálunk (15/682). ROSALIA Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/953).
mulatság (1/2233), múlatság (1/908), Múlatságok (7/99), Múlatságom (7/94), mulattságunk (15/ 1005), múlatságaim (1/378), Múlatságim (7/98), mulatságot (1/35, 1157), Mulatságot (1/1151), mulattságot (1/781, 15/572), múlatságomat (1/905), Mulatságát (1/906), mulatságnak (1/174), Mulatságnak (1/1177), mulatságba (1/2579), mulattságonn (15/1035), Múlatságra (7/61), mulatságára (16/94).

mulatságos mn (1)

...úgy tudom meg nem únjuk magunkat. Az múlatságos Könyv (1/1155).

mulattat i (2)

Én elmémet is mulattatom. És e' végre valók ezek a' mesék (1/957). - ...beszédje édesen múlattat (1/ 2579).

múlhatatlan Ö: el~.

mulier (lat) (1)

Demone! quid mulier? (9/79)

múlik i (2)

Mit, várakozz? hát nem tudod é, hogy az idő múlik (7/954). - ...és sokszor kitsinybe múlt, hogy vissza nem tért (7/1021).
Ik: el~.

múló mn (1)

Tsak múló hangok azok, mellyekkel a' valóságos érdem hijját kivánnyuk pótolni (1/1128).

múlt Ö: el~.

múlta fn (1)

Hogy lehet hát még is Boldog Egek! hogy már ennyi idő multától fogva sem levelét, sem segitségét nem vehettem szerelmes Anyámnak (1/1108).

multum (lat) (1)

Hisz a' sok, hoc est multum (15/668).

múlva nu (4)

Árestommal fenyeget, ha eggy óra múlva le nem teszem (1/1469).
mulva (12/79, 404), mulfa (9/20).

mundér l. mondér

mundo (ol) (1)

De nem is tsuda; mert most az egész Paris tsupa il mündo inverso (16/178).

munka fn (60)

Már megvan ezüstözve Thekintetes Uram, ollyh fhain munkát thettem rá, hogy Bétshbe se tennének már különbet (15/310). Ám hiszem jobb nékem munkával mutatni az én tehetségemnek bizonyos jelét, mint szó beszéddel (11/80). - ...kiki munka után lásson (15/126). A' szerentsétlen Ásia várja, hogy a' te Erősséged Munkája által eggy más főldön épűljön fel ismét Trója (10/31). A' munkába szabadabbnak, a' Tanátsadásba kevésbbé késznek akarnálak én tégedet (10/384). Menjűnk azt a' nagy munkát bé tőlteni (12/163). A' szóknak zabolát adtál, és a' lépéseknek mesterséget, egyedűl a'te munkád ez óh Tisztesség! (7/562) - Most új könyveket tétettem a' sajtók alá, az első eggy Frantzia Munka (1/1007).
munka (1/280, 285, 476, 1025, 1382, 1400, 1455, 2142, 12/543, 15/84, 670), Munka (1/1010, 1088, 1883, 6/84), munkha (15/660), munkák (1/2375), munkám (7/844), munkád (1/2524), munkája (1/ 3015, 7/1330, 1490), munkái (1/2287), munkát (1/ 102, 130, 279, 1086, 2292, 12/409), Munkát (7/67), munkákat (1/1066), munkájokat (1/107), munkáit (1/3069, 7/1522, 12/540), Munkáit (6/3), munkának (7/1069, 1488), munkáknak (11/73), Munkáimnak (12/960), munkáikban (1/1440), munkába (10/588, 13/390), munkákb[a] (9/449), munkámba (1/ 1519), munkámból (11/55), munkáiból (11/cím), Munkáján (12/907), munkára (7/874), munkámra (1/1444), munkájuknak (1/1440), munkával (1/ 2248).
Ö: ötvös~.

munkálódás fn (1)

Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözködni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni, periodice káromkodni, enni, innya, mások munkálódását nézni, a' tudományokat gyülölni, a' tanúlttakat az éhhelhalásra segélleni (1/2073).

munkásság fn (2)

...tsak az én példám is nem inti é meg a' Tudóst, hogy az ő munkássága néki lépés a' szegénységre, a' gyalázatra, és, borzadoz fejemen a' haj, a' tömlötzre! (1/2102)
munkásság[na]k (1/2084).

músa ~ mú'sa l. múzsa

Músai ~ Mú'sai l. Múzsai

muselin fn (1)

Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpenyeget (16/33).

Museum fn (1)

Ezek a' mint látom, a' Magyar Museum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény, ezek a' Széphalmy Orfeusa, ezek meg a Pesti Mercurius (1/3012).

musika l. muzsika

muskotálykörte fn (1)

...készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2562).

muszka mn (2)

Éllyen első Pál Muszka Czár! (16/1208) - Hiszem Mest[er] Ura[m] ts[ak] muszka dolog már az; én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/131).

muszlin l. muselin

mutat i (37+3)

A bámuló e[mbe]rek ujjal fognak rád mutatni (9/ 473). Tempefőire mutat (1/2322). - ...ö mutat Végetlen üregbe mind ezek[ne]k útat (1/374). - ...a' fiu az Attya képét mutatja (9/787). - ...én ezt a' festést úgy gondoltam, hogy ez eggy szánakozásra méltó embert mutat, a' kit a' Köszvény húzott öszve (1/294). - ...a' kurta magyar haj tökfejet mutat (15/ 355). - ...'s még ebbe is ellenségemnek mutatja magát erántam az én Fátumom (7/1212). - ...még néhanéha mesterséggel is kell mutatnod, hogy te őtet nem szereted (13/479).
mutat (1/417, 991, 2344, 2/1438, 1440), mutatok (5/ 292), mutatnak (16/144); mutatom (15/935), mutatod (5/325), mutatja (1/488, 3084, 5/347, 15/697, 16/ 193, 984), mutattya (1/290, 16/112), mutatják (1/ 2605), mutattam (1/2979), mutatta (15/909). - mutatnék (16/371), mutatna (9/186); mutatná (1/2012, 16/804). - mhutasson (9/567); mutassam (12/754, 16/697), mutasd (7/1390, 16/472, 668). - mutatni (1/930, 11/80).
Ik: be~, ki~, meg~.

mutathat Ik: be~, ki~, meg~.

mutató mn (2)

Hidd el; Barátom, valamint soha sem a' Szerentse, hanem a' nyomoruságok vóltak mutató tanúi a' Magyar Nagy Lelküségnek (1/2081).
mutató (7/497).

mutogat i (3)

S te vagy hát, a'ki olly nagy Virtust mutogatsz? (12/ 645) - Itt mutogatja magát a' pompás természet (1/226).
mutogatják (16/769).

múzeum l. Museum

múzsa fn (30)

Fatsarog a' szivem, hogy szabad nem lehetek 's töled, édes Kis Asszonyom, 's Músáimtól el kell szakadnom (1/1714). - ...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám (7/829). A' Haza magasztalni fogja Nagyságod nemes szivét, hogy jól tévő Moecenássát találták fel benne a' tudományok, a' ki nem sajnál a' Nemzeti Músáknak temjénezni (1/1493).
Múzsák (1/1823, 1824), Músák (1/183, 2376), Mú'sák (1/2528, 2599, 7/1382), Mu'sák (7/508), Músák' (1/2344), Mú'sám (1/2304), Musám (1/ 2356), Múzsája (1/26), Mú'sája (1/2282), Múzsái (1/2058), Múzsáink (1/1997), Mú'sákat (1/2522, 7/ 508), Múzsáját (1/2565), Mú'sáimat (1/1618), Mu'sáidat (1/2466), Múzsák[na]k (1/221, 1828), Músáknak (1/49), Músáimnak (1/2040), Múzsákhoz (7/315), Músáknak (1/2052), Músákkal (1/2357).

múzsácska fn (1)

Az én tsekély Músátskám kevélykedni fog a' tiéddel való eggyesülésben (1/204).

Múzsai ~ Músai ~ Mú'sai fn (88)

Musai Tempefői Barátja (1/13). Múzsai és a' Vóltak (1/3247). Istenem! hová lett az én Mú'saim! (1/ 2770)

muzsika fn (6)

Vig Múzsika Ott zengedez (1/188). Egy szó kiáltja: Vissza! (:azután egy Menydőrgés; a tűz az ajton ki űt; erős Accord (:consensus tonorum a' Musikába:) (2/1507). Talám valami bajja esett annak a muzsikának? (15/76)
muzsikha (15/685), muzsikája (16/803), muzsikához (15/572).

muzsikálás fn (1)

Pedig nem a' szebb músikálással kedveskedhettek (1/1347).

muzsikus fn (1)

A músikusok hegedűlnek (9/837).

fn (1)

Eddig is tudtál te ö vele birni; ne engedd nyilai alatt meg lágyulni szivedet, melly a' Virtus mive (1/1592).

műhely fn (3)

A' ki Lipsiába vólt Typographus, 's onnan szer felett való kinttsel jött ide Pestre Műhelyével? (1/87)
műhelyem (1/93), műhellyel (1/99).
Ö: borbély~.

mündo l. mundo

művel l. mível

műveletlen l. míveletlen

műves l. míves