l fn (1)

l.) Az esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost (8/38).

la1 msz (14)

A' madarász vagyok én la Vígadok hajsza hopszasza (4/2). Amott la, nem látod őtet? (5/49) - ...itt van a' kotsija la a' kert alatt (9/701). A' hun la (9/342). - ...eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/37).
la (9/27, 31, 38, 39, 45, 51, 59, 607, 610).

la2 (fr) (1)

...azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység, vagy igazábban di cert likkajt la tandres (15/ 467).

la3 (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

láb fn (38)

Lábam most távol megy, kintsem, Kedves tekíntetedtől (13/642). - ...el ne vigye Kend láb alól, mert én ugyan engem uttse a' Sz:[ent] Gellért hegyén is fel keresem (1/1974). Kevéssel ez előtt az ő Királyi Palotájából én ki huztam a' Lábomat (10/762). Nagyon is le vevé biz' azt a' lábáról Kegyelmed (1/ 2555). - ...mind eggy lábig el keltek (1/146). - ...mezitláb volt fél lábával (16/189). Én az én itéletemet bátran kimondom Lábbal fordultt Világ! Saul láttzik Próféták között (1/2510). Az az éppen az rigtig arra van ez a' vers és pedig a' német Rithmus és lábak szerént (15/105).
Lábam (4/62), lábom (9/245), lábad (15/237), lába (1/714, 760, 1594, 11/128, 16/362, 646), lábai (1/ 1376), Lábai (10/327), lábot (16/1123), lábát (5/ 165), lábaimat (7/1067), Lábaimat (10/753), Lábait (15/647), lábán (9/725), lábánn (4/57), lábára (9/ 723), lábaimra (7/1264), lábomról (1/838), Lábaidnál (12/1007), Lábainál (10/1042, 12/950), lábunkhoz (7/1581), Lábaimhoz (10/456), Lábaihoz (12/ 503), lábig (1/2752), lábával (7/326), lábaival (7/ 625).
Ö: asztal~, mezít~; kéziglábig.

labét fn (1)

A' Voita, a' Labét sok pénzzel jár (1/1797).

labor (lat) (1)

Clamitat ad coelu[m] merces detenta laborum! (9/143)

lábú Ö: szárcsa~.

lac (lat) (2)

De fejtse meg hogy a' furfur macrumot 's parvum lacot Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak és pontus Asinorumnak? (14/84)
lakot (14/94).

lacero (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

láciumi mn (1)

...nemis mennék el valaha, haaz Istenek' Akaratjából nem kellene feláldoznom az én Fáradságomit a' Látziumi Birod[a]lomnak (10/493).

ládd msz (7)

Ládd Tirzis én veled bizakodva beszéllek (7/736). Kegyetlen! Ah ládd hogy az én Kintsemtől kűlőn kell lennem (12/428).
ládd (1/2461, 2732, 7/388, 9/297), látd (6/87).

lágy mn (4)

Nem is lesz kissebb a' Szílvia' sebje... mint a' mellyet már eggynehány esztendővel ez előtt tulajdon magam ejtettem Amintás' lágy Kebelén (7/59). - ...lágy hangon felel (1/622). Halavány hóld bús világa... Süss Kedvesem ablakára Hints lágy álmot szemhéjjára (15/872).
lágy (7/610).

lágyít i (1)

Ég, lágyitsa a' tömlötz fenekén is rab lántzaik szoritását (1/1704).
Ik: meg~.

lágyíthat Ik: meg~.

lágyul Ik: meg~.

lágyulva Ö: el~.

laicus (lat) (1)

...annak okáért semmi egyébre nem expendálhatjuk azt, quod in nomine Jesu Christi a' Laicis offertum est, hanem arra, a' mi a' Vallást közelebbről illeti (1/2890).

laikus fn (1)

Te minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna, e' Szent Társasághoz... kivánsz... folyamodni (1/2883).

lajbi l. leibli

Lajos fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles (1/1134).

lajstrom fn (1)

...a' Pesti rabok' laistromában ollyan is vólt irva, a' kit a' ti véletek való barátság, 's a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2060).

lajtorja fn (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1279).

lakás fn (1)

Meg veti szállását Vénus 's nem akarja lakását (1/ 574).
Ö: itt~.

lakat fn (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot... elvásott lakatot (16/745).

lakhatik i (1)

Hát olly nagy dagály lakhatik eggy Nimfa' szívébe? (7/1068)

lakhely fn (1)

'S ha végénn mérész Pályájának Meghal, Virtusa Bérébe Ditső lakhelyedbe vidd be (4/130).

lakik1 i (20+1)

...az a' Betsületes ember itt lakik (1/1950). Fenn minden Egeken lakik Egek ura (1/376). A' Boldogság 's az Öröm lakjon veled Kedves Kis Asszonyom! (1/1583) - A' hegyek itt mindég zöldellők Ujjitják kellemetes szellők A' leg szebb tavasz mindég lakja Mezeit virágokkal rakja (1/196).
lakik (1/751, 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 2050, 5/ 273, 13/183), lakom (1/2992, 16/722, 1133), laknak (1/215, 7/471), lakott (9/749, 15/352). - lakni (7/ 1513).

lakik2 i (1)

A' Bárány a' fűtől hízik, a' Farkas a' Báránytól, de a' kegyetlen szerelem könnyhullatásoktól hízik, és soha sem látszik, hogy véle dosztig lakott vólna (7/ 291).
Ö: jól~.

lakó in (1)

Nagy része az itt lakó 's megforduló Nagyságok[na]k igen alatson szókkal emlékeznek Nagyságodról (1/422).

lakodalom fn (12)

Azt akarom, hogy jelen légy az én Lakadalmamon (12/895). - ...nagy lakodalmat ütöttek (1/835).
lakodalom (15/686), Lakodalom (10/860, 15/682), Lakodalmat (15/37), Lakadalmadat (10/100, 141), lakodalomba (1/2537), Lakodalmomba (10/840), Lakodalmonn (10/826), Lakodalomra (12/978).

lakodalombeli mn (1)

...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni... halotti butsuztatott, paszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/749).

lakóhely fn (5)

...hogyhogy lehet ebbe a' magános erdőbe illy nemes és pompás lakóhely? (13/181)
lakó hely (7/491), lakó helye (1/236), lakó helyembe (1/253), lakó helyéűl (1/228).

lakos fn (3)

...ám vidd oda ötet a' hol a' nappali súgárok el terítik a' kietlen mezőket, és a' mezítelen lakosnak tagjait meg feketítik (13/21).
Lakosnak (10/942), lakosoktól (5/122).

lakozik i (3)

Ti is Hazámnak Naggyai éllyetek! Lakozzon e' Nép' Istene köztetek (1/2389). Az a' lélek, melly én bennem lakozik, még tréfából sem tud lenni hűségtelen (13/361).
lakoznak (5/103).

lám msz (17)

Hadd lám Samu hadd lám - tökélletes arzenicum (16/848). - ...én olly otromba és olly alávaló nem vagyok: 's mégis lám gyűlöl engemet 's tőlem iszonyodik (5/91). No lám millyen természet már ez? lám mitsoda megvetős Leányka vagy? (7/180)
lám (4/98, 9/63, 13/609, 15/185, 16/204, 659), Lám (4/99, 13/264, 611, 15/30, 864, 16/621).

lámpa fn (1)

...minden papnál van egy világos pyramis, a' melly nagy mint egy lámpa (2/1449).

lámpás fn (1)

Lámpással kisértetett Kuruzs, a' mint hogy setét is volt (16/915).

lánc fn (10)

A! Leg szorosabb lántzaival le békozott Sklávja Nagyságos Kis Asszonyomnak (1/451). Ha az én reám agyarkodó Szerentsét lántzáról el eresztitek, adjatok erőt az ő tsapásinak el szenvedésére (1/ 1601). A' Tírusi Királyházból én ezen Fövenyekre jöttem, Szabadságot keresvén, 's nem lántzokat (10/ 159).
lántz (13/292), Lántz (10/623), lántzok (5/167), Lántzát (4/163), Lántzait (10/541), lántzán (9/328), Lántzokra (12/204).
Ö: arany~, rab~.

láncoltatva in (1)

...mondjátok meg van é e' főldnek kerekségén eggy boldogabb szegelet... hol az Igazságnak királyi székéhez van a' Gonoszság látzoltatva? (!)(1/995)

láncos mn (3)

Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám (1/2184).
lántzos (9/312, 676).

láng fn (12)

...és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gombolyagjai között (10/1005). Meg nem tudom néked magyarázni, ha az ő Lángja é' nagyobb vagy az én Gyűlölségem (5/138). A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet (6/37).
Lángok (10/972, 987), Lángokat (10/940), lángoknak (13/448), lángjába (5/124), Lángjaimtól (11/ 116), lángokkal (4/158, 10/978), Lángokkal (7/51).

lángaló mn (1)

...tégedet imád, és hogy szüntelen szomorú lévén, bővenn adózik tenéked keserves sírásokkal, 's lángaló sóhajtásokkal (5/134).

lángol i (2)

Te pedig, noha már az újjá született Hajnal lángol az ő első Súgárival az Indiai Horizononn, Ég'aljánn, tsendesen alszol (11/12). Akkor mondd nékem azt, Drága Kints! Átzisom, te benned hívség nints. Ha én más Tűztől Lángolok (5/539).

lángozó in (1)

A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengélyén el is inditotta (1/356).

Langraf fn (1)

...a' Hessen Casseli Langraf legkedvesebb ministerének Báró Kaindorfnak a' Baráttya (15/937).

lángszín fn (1)

...akkor uj tűzzel fogom az én indúlatimat e' kis oltárón lángszínnel ki ábrázolni (8/82).

lankad i (0+1)

Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/232).

lankadozó mn (1)

Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! (1/987)

lankadt mn (3)

Nézd a' lankadt Liliomot Mellyet az Eke elnyomott (5/603). Bátor az én elmém lankadttabb, mint sem az édes tárgyakon repdeshetne (1/233).
lankadt (13/57).
Ö: el~.

lankadtság fn (1)

Uram, ha lankadságodból 's izzadásodból meg akarsz frissülni e' mi házunkban, Likóris ajánl néked erre eggy szegény kínálást (13/193).

lankadva Ö: el~.

lankaszt i (1)

Illyen alávalóságokat kedvelhet, mellyek az édesen repdeső képzelödéseknek nyájason enyelgő szárnyait is rest unalommal lankasztják (1/820).

lankaszthat Ik: el~.

lant fn (4)

...nékem adta a' lantot és a' pengetőt (7/1592). Vén lant! még meg nem gebedtél, Álom por volt a' mit ettél (16/1153).
Lantnál (6/160), Lantokhoz (7/83).

lantorna fn (1)

Nagyon meg sérti ezzel az én személlyemet, mellyet a' Nagysádnak és a' Világ[na]k lantornán néző itélete szerént ts[ak] azért is kellene tisztelni, hogy az a' négy betű van előtte G.r.o.f. (1/429).

lány fn (3)

Tsak Loderdum édes Lányom hadd menjen (15/ 1027).
Lyány (4/13), Lyányom (4/161).
L. még leány!

lányháló fn (1)

Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék (4/10).

lányka fn (2)

Ah Lyányka nélkűl életem Vólna Pokolbéli tűz (4/ 147).
Lyányka (4/65).
L. még leányka!

lappang i (4+1)

A' többi setét fedél alatt lappang (1/1438). De mitsoda rejtekbe lappangottál eddig? (12/192)
lappang (5/7, 79). - lappangani (16/137).

lappangó in (1)

Az a'ki a' füvek és a' Virágok között lappangó Kígyót [me]glátja, ugyan bolond, ha onnan a' lábát félre nem vonja (5/164).

lappangtat i (2)

Az Erdők Kígyókat, Oroszlányokat, és Medvéket lappangtatnak az ő zőldjeiken belől (7/586).
lappangtattya (7/1532).

lapponiai mn (1)

...van Császár Thea originalis Lapponiai (16/148).

lapu fn (1)

Tsalán közzé büdös bürköt és zöld lapút tégyetek (1/2529).

lárma fn (10)

És innepi Lármáinkra Az Ekhó visszazengjen (5/ 623). Mitsoda tsúnya lárma ez itt? (1/1321)
lárma (1/1295, 3255, 15/268, 273), lármát (1/3243, 9/299), Lármát (9/690), Lármájától (10/1010).

lármás mn (3)

Lármás városok távozzatok (1/214).
lármás (9/577, 13/721).

lármáz i (2)

Ez a' konyha vakarék lármáz itt (1/1322).
lármázz (8/188).

Laschi fn (1)

...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát (16/274).

lassan hsz (21)

Lassan menjünk, hogy el érjen bennünket (13/ 701). Igy ád kőltsön a'Patakotska, míg lassan a' Mezőt ellepi, élelmet a'Fátskának (10/222). ÁRKÁS (Figyelmetesenn hallgat.) (Lassann Ulisszeshez.) (6/61)
lassan (10/1008, 12/131), Lassan (6/52, 53, 59, 70, 10/128, 130, 139, 140, 452, 453, 457, 12/96, 16/14), Lassann (6/69, 10/410, 411).

lassanlassan hsz (1)

Lassan, lassan tsirázott az én mellyembe nem tudom mitsoda gyökérből mint a' fű, a' melly magába nő, eggy esméretlen indúlat (7/352).

lassú mn (4)

Fájdalom, melly engemet így gyötörsz, miért nem ölsz meg valahára? te nagyon lassú vagy (7/1183). Ide adván a pixist, ezt nyögte lassú hangon; Boldogabb vagy szerentsétlen Asszonyodnál (1/3134).
lassú (7/383), lassabb (1/2194).

László fn (1)

Sz:[ent] J.[óbi] Szabó László Úr elegyes versei (1/ 2281).

lát i (246+19)

...soha sem lát jobb szemmel (15/758). A szem látja denem tudja Hogy származtál szép gyermekem (16/1138). Én azt valósággal hiszem, láttam is, és tudom azt: láttam, mikor te elszaladtál (7/1296). Móst is látom mint fél, Millyen kínok köztt él (4/38). Lásd mint imádlak tégedet még háládatlantis! (10/ 659) - Ki hallott valaha, ki látott szörnyűbb Kívánságot, tsudább Szerelmet (5/119). Hadd lássa hasznát Probájának (4/127). Én az utólsó árán hagytam, ha n[em] kellett az eb ellette zsidójának, ám lássa, ollyan bőrt ugyan n[em] kap (9/124). De Isten látytya a' lelkemet, mond ked sógor valamit (15/793). IROVÁNYI Valami dulakodást hallok. Nagyságos Uram' nevét emlegetik. GRÓF FEGYVERNEKI Mennyen ki Kegyelmed, lássa mi dolog (1/1299). De elébb hadd lássam Tempefői Uram' itéletét (1/ 2507). - ...'s így is tettzett magának, mert magát szépnek látta fel nem tsínozva is (7/711). Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva azt Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/830). Majd jó szivvel látnak mára Pilátushoz vatsorára (16/894). - ...kiki munka után lásson (15/126).
lát (4/174, 5/248, 7/84, 16/580), látok (1/825, 5/397, 6/39, 71, 7/995, 1339, 1374, 9/660, 13/249, 15/769, 16/699), latik (9/559), látsz (6/79, 12/305, 16/868, 873), látnak (1/926), láttam (1/467, 474, 579, 1278, 1284, 7/502, 504, 684, 1073, 1567, 12/314, 13/176, 15/475), láttál (1/78, 5/29), látott (1/486, 4/16, 5/ 175, 9/780, 12/592, 16/51, 497), láttunk (7/1036, 1575), látni fogsz (7/1423), fog látni (10/596, 12/81); látom (1/1150, 1366, 1943, 1997, 2070, 2227, 2440, 2442, 2630, 2956, 3012, 3018, 3342, 5/336, 6/80, 143, 10/544, 12/349, 528, 893, 948, 13/137, 214, 503, 699, 15/402, 892, 16/427, 949, 951, 1196), Látom (4/40, 10/670), láthom (15/651), látod (1/163, 5/49, 90, 421, 531, 535, 6/93, 164, 7/223, 12/215, 379, 532, 891, 894, 13/420, 671), Látod (1/2057), látja (1/606, 1389, 9/459), Látja (1/310, 2240, 2294, 15/594), láttya (1/754, 7/327, 15/284, 334, 590, 765, 784, 16/107), Láttya (15/664, 676, 760, 16/988), látya (16/113), látjátok (1/2599, 10/1027), látják (1/984), látik (9/673), látlak (7/799, 13/463), láttam (1/1586, 1808, 5/244, 356, 7/129, 283, 284, 1165, 1242, 1249, 1298, 1312, 9/76, 10/632, 12/72, 441, 749, 15/511, 16/ 53, 126,337, 1037), Láttam (1/2842, 5/30, 31, 7/ 282, 508), lattam (1/727, 9/48), látam (5/25), látta (1/44, 507, 1804, 3010, 3046, 4/105, 7/710, 795, 13/ 489, 511), láttuk (7/1001, 1575), láttátok (7/995, 1000, 13/171), láttalak (11/27), fogom látni (7/644), látni fogod (5/217), fogod látni (7/90, 161), fogja látni (1/1458), foglak látni (13/517). - látnék (7/ 285), látnál (7/803), látna (6/155); látnám (15/836, 16/581), látnád (10/296, 505, 12/321, 15/461), látná (10/910, 16/218), láthná (9/19), látnálak (16/864), láttad vólna (5/25), látta vólna (7/935, 1065), látta vona (1/725). - lásson (10/325, 12/444, 906); lássam (15/902, 959), lássad (16/78, 100, 101, 622), lásd (5/277, 396, 428, 10/814, 12/11, 971), Lásd (2/ 1410, 5/278, 300, 398, 8/51, 10/857, 12/777, 16/658), lássa (7/700, 12/853, 868, 1036), Lássa (9/62, 671, 696, 15/996, 16/123, 179, 768), lássuk (1/2546), lássátok (16/946). - látni (1/3202, 6/174, 7/417, 780, 850, 1562, 9/371, 496, 10/594, 838, 12/397, 15/ 97, 605, 16/73, 305), Látni (9/666); látnom (12/ 643), Látnom (4/42), látnod (12/386).
Ik: által~, ált~, keresztül~, ki~, meg~, túl~.

látás fn (7)

...és ha színte az én látásom ollykor a' te ábrázatodtól meg fosztatik is, te rólad beszéllek, te rólad gondolkozom, és te általad élek (13/77). Én pedig, ezen gyűrű' segítsége által, a' melly engemet mások' szeme előtt láthatatlanná tesz, könnyen el futhatok az ő látása elől (13/515). Ennek látása, az e[mbe]rrel el felejteti a'komor unalmot (9/462).
látásodból (10/102), látásomon (7/1268), látására (13/694), látásodtól (2/1473).
Ö: álom~.

látatlan mn (1)

...a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost a' csutsát látatlanul a' szájába fogván tilleget duda hangot (15/451).

láthat i (11)

Ura[m]! láthatom é valaha vidám ábrázatodat? (9/ 386) - ...eggy más levelet készitettem, ihol van, kinek szól, a' feljűl irásból láthatod (1/2942). Láthatta Kend, mikor ez az ember hozzám jött fegyveresen (1/2793).
láthat (1/1741); láthatom (15/47), láthatd (!) (7/ 203), láthatlak (1/1983, 12/36). - láthatnám (4/ 24), láthatnálak (1/1985). - láthassam (1/2064).
Ik: meg~.

láthatatlan mn (2)

...ez a' mi Botnak látszik, az én Fáklyám, (így változtattam azt el) és merevűl láthatatlan Lángokkal lehell (7/51).
láthatatlanná (13/514).

Látmus fn (1)

A' Játékhely van Káriábann, Látmus' Hegye' aljábann (11/6).

látó in (1)

Hidgye el Nagysád a tisztán látó Világgal, hogy a' Méla Tempefői a' mint őtet méltóztatik nevezni, sokkal józanabb[an] gondolkodik a Világiakról, és az Erköltsiekről mint a Nagysád Német könyvének irója (1/431).

látogat Ik: meg~.

látogatás Ö: meg~.

látomás fn (1)

... a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott, (óh irtóztató látomás!) a' két szája végénn kibudgyanvánn, a' mellyénn tsorgott végig (5/36).

látott in (1)

Szemmel látott tanuk bizonyitják, a'kiknek szavok [me]g érdemli a' hitelt (9/417).

latrus (lat) (1)

Tudós Baccelliere ezt fogom kérdezni Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k... Guttosusok[na]k latrusok[na]k és rognosusok[na]k (14/ 126).

látszik i (41)

...'s hogy le esett a galamb hát fődre esett biz' a'; a vire látzott a hón (1/678). Te nékem olly megzavarodottnak láttzol (7/997). Érthetetlenűl akart írni Csajkos, hogy annál derekabbnak lásson (8/44). Az atyám hajlandónak láttszik hozzája (15/812). De én még addig a' hajlékomhoz akarok menni, mert a'mint látszik, még az idő nem késő (7/276).
látszik (6/57, 7/50, 208, 291, 8/6, 10/18, 128, 303, 11/ 84, 13/342, 14/116, 15/364), láttszik (7/683, 1176, 12/466), láttzik (1/2510, 7/473, 895, 933), láttzík (12/117), látszanak (7/32, 13/283), láttzanak (1/ 1817), látszának (6/56), látszottál (12/978), látszott (7/1192, 13/578), láttszott (12/73), láttzott (7/ 689, 697, 1045, 1600), látzott (1/679). - látszanának (13/563), láttzottam vólna (7/1122). - lásson (7/ 664).
Ik: ki~.

látta fn (2)

Sétáljon hozzám a' Madamoiselle, vatsora után én meg mutatom szeme láttára hogy nem lessz ing (1/ 528).
láttára (6/17).
Ö: madár~.

láttatik i (18+2)

A' Poéta háza láttatik, eggy kis kert van alatta (1/ 972). - ...minden ember leg okosabbnak láttatik a maga szemei elött (1/71). És én még élek; élek? Inkább láttatom élni (1/2621). Hagyd el fiam, te a' Báró Úrról alatsonyúl láttatol vélekedni (1/438).
láttatik (1/426, 7/976, 9/665, 10/390), láttatol (1/ 979), láttatnak (1/983, 1818, 3104, 10/986), láttatott (1/3118, 3119, 3129, 7/553). - láttassam (12/754). - láttatni (1/327, 15/54).

látván in (6)

Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak; és bámúltam látván hogy te úgy bámúlsz az én látásomon (7/1267).
látván (1/536, 2966, 7/1253, 1617, 10/419).

laureatus (lat) (1)

Koszorúzva a Dunának hadd mennyen a' partjára Hogy rá esmerjenek ezen Pest' Laureatusára (1/ 2531).

laurus (lat) (1)

Zöld ligetek Ti bennetek Öröm lenni A'Laurusok És myrtusok Árnyékába pihenni (1/179).

Lavotta fn (1)

Probály édes Leányom magyar notát is ütni; mert az mellyek Lavota Urtól kerültek, azok nem éppen dinum dánumok ám (15/583).

laxativa (lat) (2)

Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doctorok Idola Medicorumnak (14/85).
laxativumot (14/95).

Lázár fn (63)

LÁZÁR Boltos Legény (16/6). Ejnye eb alelke Lázárja! bizon még gazdává lessz a' nyakamon (16/ 67).

Lázárocska fn (3)

...nézze tsak nézze édes Lázárotskám jön a' Lipittlottyotska (16/117).
Lázárotskám (16/103), Lázárotskának (16/57).

le ik (1)

TISZTES Hát le vannak petsételve azok a' levelek? FIRKÁSZ Le D[omi]ne Spectabilis (15/130).

fn (4)

...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga (1/836). - ...ö azzal a' mézes mázos Tipptoppal nagyon összve szürte a' levet (16/ 557).
lére (16/829), létől (13/575).
Ö: szilva~.

leábrázol i (1)

Az emberekkel v[al]o társalkodás a' bóldog életre vezet bennűnket, és a' virtust képekb[e] ábrázolja le az e[mbe]r lelkéb[e] (9/454).

leány fn (59)

De mellyik az, az annyira eggyűgyű Leány, a' ki kijővén a' bőltsőből azonnal ne tudja azt a' mesterséget, hogy szépnek lásson, hogy tettzetes légyen, hogy kedveltetésével gyilkoljon, és hogy tudja mitsoda fegyver sebesít, mellyik öl 's mellyik gyógyít meg, és hoz vissza az életre? (7/662) - Tsak eredj édes Leányom, tudod a' miket mondottam, vitesd véghez majd mi addig egyet sétálunk az urral a' kertbe (15/601). - ...észre vettem, hogy a Leány kész akármelly Legényért az Asszonyt elárulni (16/ 558). Ezt szűli a' Hizelkedés, a' melly a' Gazdagság és a' Szegénység Leánya (1/3284). Ezek a' lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányi é? (13/722)
leány (1/772, 773, 7/149, 13/587, 735), Leány (7/ 294, 325, 638, 985, 1037, 1086, 1139, 15/930, 16/ 569), Leányok (7/121, 1346, 12/205), Leányom (4/ 35, 6/131, 15/526, 561, 582, 584, 891, 896, 902, 904, 993, 16/978), leánya (1/3, 16/741), Leánya (7/152, 12/6, 352, 588, 13/5, 15/5), Leányt (7/298, 676, 15/ 944), Leányát (1/2476, 7/341), Leányikat (5/172), Leánynak (7/657, 658, 852), Leányba (6/176), Leánynak (15/122), Leány[na]k (16/818), Léányok[na]k (16/821), Leányomnak (15/553), Leányinak (5/395), Leányommal (1/522, 15/153).
Ö: követ~, paraszt~, szoba~. L még lány!

leányág fn (1)

Szégyen, hogy... leány ágra száltt a Királyság (1/ 1248).

leánygyermek fn (1)

Ottan a'tsetsebetsék apró Leány gyermekek formájokban keringkeringborsóznak (7/484).

leányi mn (1)

Egek adjatok eröt az én gyenge Leányi szivemnek adjatok tanátsot (15/887).
Ö: szűz~.

leányka fn (12)

Tudod, hogy attól fogva kezdtelek téged szeretni, a'miólta leányka korodba a'tengeri Dórissal a'te édes Anyáddal, jártál az Etna' Bértzeire Játzintokat s Violákat szedni (5/63). - ...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit; és gyakorta a' forrásba vagy tóba játtzani láttatott szeretett Leánykával a' Szerelmes(7/550-3). Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk (1/945).
Leányka (5/69, 7/181, 647, 16/395), Leánykáink (7/ 720), Leánykát (7/1029), leánykán (16/435), Leánykáknak (7/44).
Ö: pásztor~. L. még lányka!

leánytárs fn (2)

Ah Nítze, te nem ollyan vagy most, mint a'millyennek másszor láttalak... a' Hegyekbe bólyongasz, magánosann, és szeretett leány társaidtól külön válva (11/29).
Leánytársa (7/3).

leányzó fn (2)

Vígasztald magadat, nyomorúlt Leányzó, mert ez a' szerentse hibája, és nem a' tiéd (7/1474).
Leányzóról (7/1570).

lebeg i (2)

Meg választ most tőled Kedvesem, eggy kevés korig a' tömlötz, de lelkem rabságot nem szenvedhet; körűled fog lebegni eggy sohajtássá váltt szellőtske, azt úgy vedd mint az én Lelkemet (1/1726). Jaj Kedves Szerelmes Feleségem. Szent árnyék lebegjen tisztelt hamvaid felett (9/786).

lebeghet i (1)

Ha a' boldogabb végezések az én szerentsémet a' régire változtatják és engemet Tempefőiből azzá tesznek ismétlen: akkor a' tántorithatatlan Örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1702).

lebegő in (1)

Körülte lebegő világok rendeit Ki osztya nappalit éjjit 's esztendeit (1/361).

lebegtet i (1)

...ha most a te l.[eg]szentebb szereteted itt lebegted (!) tégedet körültem; engedd [me]g, h[ogy] ezen sziv[be] [me]ly egésszen tiéd v[ol]t foglalhasson hellyet magá[na]k a' fiui szeretet (9/522).

lebegve in (1)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek ha elméinket... a' gyönyörködés szárnyain, lebegve a' Kellemek tsets bimbóin fél el szenderedésben lepik meg, óh melly édesen éreztetik velünk, hogy mi most az Életnek édesebb óráival élünk! (1/2245)

lebékózott in (1)

A! Leg szorosabb lántzaival le békózott Sklávja Nagyságos Kis Asszonyomnak (1/451).

Lebettlotty = Lipittlotty

lebilincseltett in (1)

Le bilintseltett Sklávja Nagyságos Kis Asszonynak (1/268).

leborul i (2+1)

...már szinte királyi széke körül mindenfelől leborúlnak a' bikkfák' és babérok' árnyéki; még sem jön Tirzis Likórisnak vígasztalására (13/110). A szép Likóris előtt... az a szegény Pásztorlegényke le borúl (13/440).
le borúlni (1/1377).

lebukás fn (3)

De te, oh Elpínus, nosza beszéld elő, mitsoda szerentse mentette meg Amintást az ő veszedelmes lebukásában (7/1565).
lebukása (7/1551), lebukását (7/1465).

lebuktat i (1+1)

Ezt mondván lebuktatta magát a' magasról fővel a' méjségre, és én jéggé váltam (7/1439).
lebuktatni (10/1003).

lebukván in (1)

Ímé a kőszikláról lebukván száll fel Amintás a' minden vígasságok halmazzára és tetejére (7/1526).

lecke fn (1)

No, Uram, tsak siessünk. Nékünk talál valami rossz letzkénk járni (1/3379).

lecsapkod i (1)

El megy a setét köpenyegű Ember, le vág egy nagy fát le tsapkogya az agait (1/728).

lecsinálván in (1)

Ekkor a' Levelet le tsinálván kezembe adtta 's eggyet se szóllott (1/3130).

ledér mn (1)

Te rád pedig édes Leányom A' sors vetést im igy hányom hogy a' szived igen ledér magad pedig hasadt vedér (16/980).

ledönt i (1+1)

Le dőnteni a' kő falakat; megfutamtatni a' Seregeket, meg renditni a' Birodalmakat... az a' Győnyőrűség, a' mellyet éreznek a' Hérósok a' főldőnn (12/164).
ledönntik (9/506).

ledűl i (1)

Uram irgalmazz oda vagyok oh jaj (:le döll:) (16/ 935).

leejtet i (1)

...a' Világfélte Hérósok markábolis leejtettem a' haláltól kövén köszörűlt kardot (8/113).

leendő in (2)

...de el jön az a' boldog óra a' mellyben örvendeni fogok én ujonnan lejendő birásán (1/3158).
lejendő (12/438).

leérkezik i (1)

...majd a' Faeton is ha le érkezik Bétsből el visz eggynéhány aranyt (1/1503).

leesés fn (1)

Ez utolsó Szókat mondván fut Dídó lebuktatni magát... a' Királyház' égő omladékiba; és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst' gombolyagjai között, mellyek felvetődnek az ő Leesésével (10/1006).

leesik i (3)

...meg lát egy galambot hozzá lű le esik a galamb (1/ 677).
Leesnek (10/986), le esett (1/677).

lefekszik i (3)

...azzal bé megy Le fekszik (9/346).
fekünnének le (15/546). - feküldjön le (7/755).

lefelé hsz (3)

...ő minket meg előzvén annál a' forrásnál vár, melly a' repkény halomról tsergedez le felé (13/703). - ...annakutánna lefelé tekíntvén ezt mondta (7/ 1423). Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé Istennek légyen hálá (16/490).

lefest i (2+1)

Ozmídás, soha az Álom ezen Szemekre nem hozza az ő édes Elfelejtését, hogy az Atyám komor Tekíntetét ne fesse le mindjárt előttem (10/27). - ...én pedig téged már hólt számba tartottalak: úgy festette le Nerína nékem a' te történetedet (7/1231).
le festeni (1/2700).

lefestve in (1)

Sokszor midőn képeiteket látom lefestve... könnyeket hulatok szemeimből (16/1196).

lefizet i (4+2)

Az Ur nem szóll, szóllok hát én, fizesse le az Ur a' Contót (16/535). - ...lefizetted te azt az árt, a' mellyet ő kért, és az ő szerelmét a' te halálodon megvásároltad (7/1363).
fizesse le (16/530, 532). - le fizetni (1/1020), Le fizetni (7/1485).

lefizethetetlen mn (1)

Le fizethetetlen háládatossággal tettél adóssá (1/ 2121).

lefolyta fn (2)

Annakutánna annyi századok lefolytában a' termékeny Magyar Nemzet tsak tiz, tizenkét vitézt szültt vólna? (1/1434) - A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2088).

lefordíttat i (1)

Ezt a' hasznos könyvetskét Betrieger Typographus Ur, derék fein ember, maga költségén le fordittatta, és ki nyomtatta (1/299).

lefutás fn (1)

A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik (1/1406).

lefügg i (1)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belsö Része... boritva külömbféle Növevényeknek eleven zőldjével a' mellyek vagy magosrol lefüggenek, vagy kőrős kőrnyűl folydogálnak (12/737).

leg L. akadémiátlan, boldogtalan, dicsőséges, édes, ékes, először, első, fájin, gazdag, gonosz, gyalázatos, halálos, hatalmas, hatalmasabbik, hitetlen, homályos, jó, jobban, kedveltető, kedves, kedvetlen, keserves, kis, magas, mély, messze, nagy, nemes, okos, olcsó, pallérozott, parányi, parasztos, pompás, regulátlan, rendes, sűrű, szent, szép, szíves, szomorú, tanult, tiszta, titkos, több, tökéletes, tudós, új, utolsó, vadon, valódi, vitéz; legalább, legkisebbnyire, legközelebb, legközepe, legnagyja, legsúlyán, legvastagja!

legalább hsz (36)

Hallod, erre lealább felelj; ha téged más szeretne illyenképpen fogadnád az ő szerelmét? (7/181) - Néhány szempillantássokig tartozkodj legalább (10/278). Ah, tsinálja meg legalább a' Szél, tsinálják meg legalább az Istenek az én Bosszúállásimat (10/955). Legalább asszony, és magános lévén, az én Hazám Egétől távol elvesztem a' Bátorságot (10/822). Új szerelmednek örülj hát: Tirzis is talál más Nimfát, Ha nálad nem szebbet, Legalább hívebbet (13/461).
legalább (5/92, 7/43, 725, 1433, 1436, 1463, 8/4, 10/ 451, 563, 565, 11/138, 15/92, 16/134, 630), Legalább (10/507, 896), legalább (12/657), leg alább (1/295, 1115, 1893, 12/278, 13/710), Legalább (1/2920, 12/401, 13/638), l.[eg] alább (1/878, 12/198, 686, 797), l[eg] alább (9/222).

legel i (2)

...teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig (7/815).
fognak legelni (7/836).

legelő fn (3)

Harmatos a' zöld Legelő (5/472).
legelőin (7/817), Legelőre (5/169).

legelőmező fn (1)

Áldott természetnek kies lakó helye A' nyájas örömök legelő mezeje (1/237).

legeltet i (2)

...más legeltesse 's őrizze az én nyájamat (7/821). Szép Medóróm, imhol vagyok, hogy újra egeltessem (!) a' te tekintetedben az én tekíntetemet (13/215).

legeltethet i (1)

Az ebédet nagyra betsülöm, mivel az által hosszasabban legeltethetem repeső szemeimet az én Kedves Tárgyamon (16/328).

legény fn (25)

...firhe menél te szíp leány, fírhe biz én te szíp legény (1/773). - ...ez a' két legény itt fog állani az Úr ajtajánál, hogy az Úrnak minden lépéseit gondos szemmel tartsák (1/1917). Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény (15/782). - ...tsak Gotliktol a' Legénytöl kérj, ha pedig a' gazda be talál jönni és kérdeni találja minek? tsak azt mond fiam, hogy az egereket vesztjük el vele (16/669). Most mutassuk már meg ki a' legény (1/2774).
legény (1/774, 1308, 1570, 1924, 16/432, 987), Legény (16/428, 622), Legények (1/1933, 15/180, 16/ 8772), legényed (8/242), legényeket (1/888), Legényeket (16/887, 891), Legényért (16/558), legénynek (1/2416), Legény[ne]k (16/375, 443).
Ö: boltos~, pásztor~, posta~.

legényecske fn (1)

De láttya I[ste]n ember a' szegény asszonyka, vagy kell vagy nem, mindenhez támaszkodik, de hiszen bízon nem a' legényetske után esenkedem ám (16/ 109).

legényes mn (1)

Szeme nem sir még is nedves Képe rántzos foga redves Horgas lába tittyentottyan Sován fara edgyet lottyan Még is noha hideg vette Legényes a' szette vette (16/365).

legényke Ö: pásztor~.

leges l. lex

legesleg L. finom, innepi!

legkisebbnyire hsz (1)

Vané, Barátom, benned valami reménység, melly a' tömlötztől való menekedéssel ts[ak] legkissebbnyire is biztatna? (1/2105)

legközelebb hsz (1)

...Néki egyéb munkái is meg érdemlik a' tettzést, mert most legközelebb Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevű játékot, németűl, azt mondták hogy az Övé (1/2287).

legközepe fn (1)

...mikor a' Pokolnak leg kellő közepén eggy vas kandallób[a] bé bútt vóna seggel akkor a' S.[etit] K.[öpönyegű] e[mbe]r a' 12 singnyi baltájával el tsapta a' fejét (1/812).

legnagyja fn (1)

Most már, mikor az ő kegyetlenségének legnaggyát véghez vitte, bizonnyal elfogja tűrni, hogy én meghaljak (7/1195).

legsúlyán hsz (1)

...a' szerentsétlenség most van még is rajtam a' leg sullyán (1/1739).

legvastagja fn (1)

Bár a' Napot bé fogja is A' ködnek leg vastagja is, A' Nap fény szint' olly szép lész (11/58).

legyen i/si (92)

I. i Kedves Rosáliám, a' kit az Ég azért teremtett, hogy legyen kereksége alatt eggy nemesebb teremtés (1/3089). ELIZA ...Én egy Királyi Szivet láttam, mindég a' Te Tekéntetedben. AMINTAS Légyen. Menjünk azonba a' Te Atyádhoz (12/316). Az én szép ellenségem Légyen vad, légyen kegyetlen, Háládatlan, és hitetlen; Még is tetszik énnékem (13/430). De apropo hol legyen a' Kis Asszony sajnállanám elszalasztani személyes tiszteletem szerentséjét (15/520). - ...hát eggyszer neki legyen mondva, ki jön eggy nagy béka a' szájából (1/847). Nó úgy legyen pedig, a' mint ki adtam (8/206). - ...néked azt megígérem, a' míg az én Betsűletem azzal nem ellenkezik: de ez néked elég legyen (10/ 551). Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti (16/560). Távol légyen én iffju koromb[a] is esmértem az én rangomat, 's jól tudtam, mit hoz a' magával (1/600). - ...Istennek légyen hálá (16/ 490).
legyen (1/159, 681, 1479, 1711, 2609, 2768, 3091, 6/ 135, 7/877, 8/200, 9/203, 304, 10/176, 334, 496, 522, 959, 999, 1002, 12/517, 1015, 15/334, 972, 16/109, 111, 112, 499, 837, 861), Legyen (10/208, 276, 759), legyenn (4/57), legyhen (9/93), légyen (1/445, 472, 603, 1981, 2848, 2866, 5/98, 323, 360, 7/158, 1662, 302, 664, 753, 822, 904, 936, 1051, 1094, 1330, 9/345, 537, 550, 648, 834, 10/461, 581, 627, 698, 1047, 11/65, 114, 12/50, 335, 556, 562, 635, 13/136, 357, 428, 16/1091, 1211), Légyen (1/45, 5/197, 12/ 1048).
II. si KAR ...de mitől félted őtet? TIRZIS Hogy magát megölte légyen saját kezével? (7/1003)
Ik: meglesz.

legyez i (1)

Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat 'S ejtsd mellyére egy tsókomat (15/877).

lehajt i (1)

E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás (7/412).

lehányat i (1)

...Szerelembombival hányatom le az ellentállókat (8/117).

lehel i (3)

Nemes érzéseket fogok lehelleni a' durva Mellyekbe (7/77). Tsak értted élek és lehellek 'S Meg halok óh örömest, ha kellek (1/2396).
lehell (7/52).
Ik: be~, ki~.

lehelet fn (1)

...érzem én, érzem, hogy az én szívem jéggé válik, és elfojtódik lehelletem (7/1145).

Lehelfi fn (64)

Jádszó személlyek LEHELFI Magyar Gavallér (15/ 2). Itt a' Te Lehelfid, az I[ste]n áldgya meg (15/ 1028).

lehet i (128)

'S üm; h[ogy] ne lehetne? a' leges l.[eg] finumabb időb[e] is lehet (9/71). Adóssa és alperesse lehetek, de Sklávja? Sklávja a' Királyomnak se lehetek, hallja Kend? (1/2669) - Én a te Kírályoddal rővid idő mulva, minél hamarább lehet, elfogok tehozzád menni (12/405). - ...ts[ak] n[em] meg reped a' szivem örömembe, hogy Nagyságod méltóságos személlyének tiszteletére, 's udvarlására lehetek (1/ 398). - ...az Ur n[em] lehet boldogtalan (15/883). Hogy lehet hát még is Boldog Egek! (1/1107) - ...a Leány, a' mint lehetett, óltalmazta magát, de mire tudott vólna menni? (7/1037) - ...erővel senkit fel hurtzolnunk nem lehet (1/2726). - ...mi a kő lehet a (1/700). - ...ezek megh ennék a' szegény Zsidó embert ha lehetne (15/281). - ...a' méla Tempefőié nem lehet Gróf Fegyverneki Kis Asszony (1/3365). Dehát lehet még annak is irigyje (1/2567). Itt tovább nem lehetett olvasni a meg hóltnak Irását (8/45). Megbotsáss... Őtet nem lehet látnod (12/386). Óh kedves Poétám, arról még lehet tenni (1/1620). Azt fel sem lehet tennünk vitéz Magyar Öseinkről (1/1435). De az Urnak a' küszöbön túl mozdúlni nem lehet (1/1925). De nem lehet elgondolni, nem hogy kimondani (7/1619). Nem tudom, miként lehessen Nyájaskodni, 's nem szeretni, Nem tudom, miként lehessen Sóhajtani, 's könynyet pergetni. Mikor a' szív űl Szerelem nélkűl (13/323-5).
lehet (1/132, 148, 150, 285, 314, 341, 576, 579, 583, 629, 915, 963, 1033, 1034, 1239, 1301, 1555, 1577, 1609, 1639, 1655, 1751, 1852, 1896, 1922, 1926, 1971, 2175, 2179, 2569, 2823, 2835, 2840, 3257, 3271, 2/1427, 5/453, 7/166, 306, 780, 878, 908, 1115, 1224, 1497, 1530, 8/46, 9/70, 358, 433, 668, 10/215, 746, 11/139, 12/41, 251, 329, 448, 449, 706, 761, 806, 13/180, 366, 15/26, 56, 619, 6322, 679, 784, 930, 16/43, 165, 307), Lehet (1/1606, 3125, 10/196), lehetek (1/395, 1713, 3263, 4/8), lehetsz (11/103, 13/ 406), lehetnek (1/2369, 3000), lehettem (15/96), lehetett (1/2957, 9/78). - lehetnék (1/283), lehetne (1/ 1763, 2280, 2611, 3016, 3144, 5/210, 7/814, 914, 915, 15/206, 225, 16/403), lehetett vólna (7/111). - lehessek (1/1917), lehess (7/1119), lehessünk (9/ 436).
Ik: el~, meg~. Ö: jól~.

lehetetlen mn/fn (7)

I. mn Az lehetetlen (9/404). - ...lehetetlen hogy a' világról el ne felejtkezzem, mikor az ő verseire függesztem elmélkedésemet (1/27).
lehetetlen (1/2450, 2451, 9/662), Lehetetlen (9/670).
II. fn Lehetetlent kőltök magamnak és én balgatag vagyok (10/834).

lehetetlenség fn (5)

Nagyságod legnagyobbat fillentett, már az a' lehetetlenségnél is nagyobb lehetetlenség (1/1292).
lehetetlenség (1/2949, 3291), Lehetetlenséget (1/ 1623).

lehetséges mn (1)

De lehetséges é, hogy ha ő valaha illyen szavaidat hallaná, meg ne szeretne téged? (7/431)

lehiggad i (1)

...a' Habok újra lehiggadtak (6/26).

lehúz i (2)

Mindenemet feldulták, még a' rajtam valót is lehuzták (16/1058). ABR[AHÁM] Nem vóltam, ne[m] vóltam. KARD[OS] Huzzátok le. ABR[AHÁM] Jaj nékem, jaj nékem! én vóltam (9/799).

léhűtő mn (1)

Ugy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is (1/2165).

leibli fn (1)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban, rongyos Kaputrokban, fejér leibliban (1/59).

leír i (1)

Nagyon el kellett hát a' mai Gavalléroknak Ditső Öseiktől fajulni, a' kik magok is örömmel irtták le vagy Eleik[ne]k vagy önnön magoknak vitéz tetteiket a' N.[agy] Zriniként (1/2266).

leírhat i (1)

Szép is az mikor az ember olly hosszan irhatja le a' nevét, mint Nagyságod (1/1133).

lejön i (2+1)

Tessék hát lejönni a' kertbe (15/638). Ezzel a' vén asszony fel megy a' házba, Tipptopp is elmegy félre a' Bót mellé, hogy halja, hogy Boriska lejön (16/ 333).
lejövök (15/906).

lekap i (1)

Ki fejti magát a' másik Hajdú keze közzűl, le kap eggy puskát (1/2747).

lekaszál i (1)

Kit a halál le nem kaszál ez nap illy rendb[e] áll (16/ 814).

lekoptathat i (1)

Még ezerszerte pusztitóbb légyen az idö, h[ogy] azokat a Sz.[ent] betűket rólla le koptathassa (9/ 538).

lekötelez i (1)

...elébb azt kívánom tőled, hogy szoros esküvéssel kötelezd le nékem a' te hitedet, hogy félfelől fogsz maradni (7/1409).

lekucorodik i (1)

Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668).

lél i (11+2)

Szívünk kedvet Ámorba lél (4/75). A' hideg lél az Irtózás miatt (10/40). Mi lelt, Kedvesem, könnyebbedik a' keserüség, ha bus társra találhat (1/1603). Bérűl Halált 's kétséget lelt (4/139).
lelek (14/99), lelt (5/375, 15/891, 893); lelem (12/ 793), leli (14/149), lelte (1/623). - lelni (14/59, 76).
Ik: fel~, meg~.

lélegzet fn (1)

Igen nehéz a' tűdeje 'S nem jól jár a' lélekzete (14/ 153).

lélegzik i (0+1)

De lélekzeni kezd, ez tsak eggy rövid szédűlés fog lenni ihol már magához tért (7/1180).

lélek fn (153)

...lelkét utólsó sóhajtásaiban, láttzott ki lehelni (7/ 1599). De az ördögöktöl szaladnak azok Uram, kik az embereknek lelkekkel, testekkel birnak (9/430). - ...gonosz lélek ne kisértsed az Vrnak választottát (9/329). - ...'s azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem (1/ 614). Katiért eszem a' szép lelkét majd meg veszek (8/168). Megzabolázni a' dagályos Lelkét a' te Gondod légyen (10/461). - ...erős Lélekkel fogom, a' mint akarod, választani Járbást vagy a' Halált (10/ 835). Ihol jön a' kutya v[ol]t az eb a' lelke (9/714). De Isten láttya a' lelkemet, mond ked sógor valamit (15/793). - ...annak köszönd h[ogy] Apadnak szollitottal mert ha ezer lelked lett vona is el kellet vona veszned (1/722). Azt ts[ak] három Lélek tudja a' Világon; Én, az Anyám, és Rosalia (1/3216). Köz Lélek' érzései (10/245). Ah az én Édes Anyám... talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára, a' mellyben edződik a' Virtus, hogy a' Mennyei Lelkek között méltán ragyoghasson (1/2620). Jaj, Lelkem Báróm, mi lelte (1/623). Mikor te tőled, Lelkem, távol vagyok, óh Isten, melly hosszasok rám nézve a' napok (5/231). - ...és ha te benned vólna szerelemnek Lelke, és érzése, megértenéd az ő néma sóhajtásaikat (7/209). Óh mit hallok, te vagy érzékeny te, te érzessz szívedben a' szánakozásnak legkisebb lelkét? (7/1339)
lélek (13/361, 587), Lélek (1/31, 164, 962, 2016, 2449, 5/273, 6/58, 7/1359, 9/826, 10/254, 419, 592, 596, 781, 11/15, 12/456), Lilek (9/46), lelkek (13/ 209), Lelkek (10/515, 519), Lelkek' (7/342), lelkem (1/665, 719, 1726, 2407, 3321, 9/30, 575, 13/644, 696, 16/889, 893, 1214), Lelkem (1/1232, 3080, 3114, 5/577, 8/173, 9/770, 10/522, 12/231, 669, 802, 13/127, 16/118), lelked (1/732, 7/802, 9/315), Lelked (4/162, 12/435), lelke (1/705, 2297, 3122, 2/ 1454, 9/75, 204, 378, 15/1037, 16/67, 575), Lilked (9/816), Lelke (1/2207, 2224, 10/133, 855), lelkhi (15/1052), lelket (1/3103, 3106, 15/826), Lelket (4/ 124, 5/338, 6/59, 8/70, 9/451, 518, 12/967), lelkett (9/ 389), Lelkeket (7/1511), lelkemet (15/590, 16/1201), Lelkemet (1/1727), lelkedet (15/207), Lelkedet (5/ 267), lelkét (7/1295, 9/131, 15/745, 16/713), Lelkét (1/3339, 6/36, 15/262), lelkit (15/730), Lelketeket (1/ 2745), lelkeinket (13/291), Léleknek (1/2017, 7/514, 12/617, lélek[ne]k, (15/799), Lelkeknek (7/544), Lelkemnek (1/1117, 5/201, 8/90), Lelkének (5/319), Lélekben (5/439, 10/263), Lelkébenn (5/458), Lélekbe (1/2256), lelkembe (9/238, 13/433), lelkébe (9/189), lelkéb[e] (9/320, 455), lélekből (9/507), Lélekb[ől] (5/340), lelkéből (1/ 2735), lilkekbűl (9/50), Lelkeden (9/813), lelkekhez (16/1076), Lélektől (1/965, 12/972), lelkedtől (13/ 645), Lélek[ne]k (1/826), Lelkemnek (1/3275, 10/751), lelkemnek (13/742), lelkének (16/960), lélekkel (1/2254), Lélekkel (1/1839, 3288, 7/160, 868, 1127, 10/706), Lelkével (7/1612), lelketekkel (16/ 1214).
Ö: szép~, eblelke.

leles mn (2)

Énnye Leleskurva az anya ördöge bezzeg ha n[em] talál szót fogadni, ugyan fel sűl ám m[inde]n Liturgiam (9/289).
Leles (9/221).

lelhet i (1)

E' tsengetyűnek párját Ha minden lelhetné Ellensége táborát Könnyen szélt vehetné (4/113).

lelkecske fn (1)

Már édes Lelketském, mi özvegyetskék tsak ollyan terminusotskával élünk, az Uratskák jobban tudhátják (16/151).

lelkes mn (1)

És jól tudom, hogy fel leltek Eggy Orvosi méltó Subjectumot Ama bőlts emberb[e], kit szemléltek amott Kit általadok az orvosi dolgoknak Minden részéből [me]g visgálni És lelkesenn [me]g examinálni (14/46).

lelkesít i (1)

Élly, jó Királyunk! igy fog örűlni a' Magyar Hazának minden igaz fia: 'S Hű Szive lelkesiti száját (1/2386).

lelketlen mn (2)

Lonisa nevét a' lelketlen testek is esmérnék és imád[ná]k (9/599).
lelketlen (7/288).

lelkiesméret fn (1)

Tsak nem vihetett tovább rá a' Lelki esméret, hogy az Urak alkúját úgy hallgassam mint eggy bolond (8/151).

lelkű mn (11)

...elkell é hinnem hogy az Ur tsalárd álnok és hitetlen lelkű? (16/509) - Óh alatsony lelkű Betrieger! (1/3371)
lelkű (1/1996, 2692, 3071, 2/1452, 13/576), Lelküek (1/2023), lelkűnek (10/809), Lelkűnek (12/753), lelkűvé (12/721).
Ö: jó~, nagy~.

lelkűség Ö: nagy~.

lelős Ö: hideg~.

lemegy i (6)

Kedves Ur! ha engemet szeret, még most mindjárt menjen le a' Kertbe (15/839). Minthen pénzem Phökölbe le ment (9/15). Ulisszes, látd hogy a' Nap már lemegy (6/88).
le megy (9/656, 12/80). - le menne (1/3390).

lemos i (1)

...várj eggy kitsint, hogy a' szokott forrásba lemossam azt a' Verejtéket és Port, a' mellyel tegnap bészennyeztem magamat (7/270).

lencse fn (1)

Jollakjunk Lentsével (16/1177).

lenézvén in (1)

Itt megállottunk, és lenézvén egésszen néki borzadtam (7/1418).

Lengyelország fn (1)

Voltam Bétsig, voltam Lengyel Országig (15/163).

lenn hsz (1)

...lenn a' Pokolba van egy fekete barlang (7/236).

lenyakaz i (1)

KAR[DOS] ...hát fogtunk é ördögöt? TAM[ADI] Fogtunk bizony Hadnagy Uram, de majd el vitt a' hóhár nyakazza le (9/170).

lenyomattatott fn (1)

De felsegélleni a' lenyomattattakat, boldogokká tenni az Országokat... az a' Győnyőrűség a'mellyet éreznek az Istenek az Égben (12/167).

lenyugszik i (1)

...Istennek légyen hálá, már ts[ak] le nyugszom (9/ 345).

Leó fn (1)

Irám... szerető felebarátod és a' Krisztusban Atyád Gviccarini Orbán Leo mk. (1/2906).

leold i (1)

Leoldlak hát most Kis Kardom! (16/1222)

leomlás fn (1)

...reng a' Királyházam, és leomlással fenyegeti Szeléne, Ozmídás (10/991).

leomlik i (2)

Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1417).
le omlanak (11/95).

lep Ik: meg~.

lép1 i (2)

Lép eggyét, kettöt, 's azután megállapodik (12/ 370). Érzem tőled, mennyei Kép Szívem ujult mozgásba lép (4/18).
Ik: ki~.

lép2 fn (2)

A' feje is szokott fájni És még a' lépe is vagy mi? (14/ 151)
Líp (15/434).

lépdes i (1+1)

Az én Atyám tudomány nélkűl való ember vólt, a' több gyermekei az ö nyomain lépdestek (1/2965).
lépdesni (5/150).

lepecsételve in (1)

Hát le vannak petsételve azok a' levelek? (15/129)

lepedő Ö: egész~.

lépes mn (1)

Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár. 'S Hát ahol nem is félne már Ott fogja meg a' lépes szár (5/516).

lépés fn (14)

Igazgasd az én karomon, nemes ifjú, bátortalan lépésidet (13/27). De a' Nemes sziv nem engedi meg ollyan lépést tennem, mellyet valaha szégyeneljek (1/1715). - ...tsak az én példám is nem inti é meg a' Tudóst, hogy az ő munkássága néki lépés a' szegénységre, a' gyalázatra, és, borzadoz fejemen a' haj, a' tömlötzre! (1/2102)
Lépésid (10/193), lépései (1/2089), lépést (7/800), Lépésimet (5/71), lépéseit (1/1918), lépésinket (13/ 675), lépéseknek (7/561), lépésének (7/993), lépéseidbenn (1/3080), lépésekkel (1/1236, 11/19).

lépvén in (1)

Kettöt lépvén hátra (16/354).

lépvessző fn (1)

Az én legnagyobb Kedvem... abba tőlt, ha hálókat feszítgettem 's lépvesszőket raktam (7/127).

lerajzol i (1)

Annakutánna le rajzolta az Úr, hogy a' Szerzetes Atyákbann a' tudományok mindenkor leg jobb barátjokat, 's leg hatalmasabb Pártfogójokat találták fel (1/2857).

lerak i (4+1)

Le rakják Sándor elébe a' botokat (12/1007). Lerakni ezeket a' Ruhákat. Hátmit? (6/141)
leraktam (7/48), leraktam (12/654). - rakd le (12/ 552).

leránt i (2)

Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót (9/791).
le rántják (9/794).

leráz i (1)

...a' Tél éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/419).

lerohan i (1+1)

...szemünket a' hegytetőre vonta eggy kiáltás, és hogy embert a' magasságról lerohanni láttunk, és őtet eggy sűrű bokorra esni láttuk (7/1574). Rohanjon le Kártágó; égjen meg a' Királyház (10/1001).

lerohanás fn (1)

A' változások... a' l.[eg] gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik [me]lyek[ne]k le rohanása a' [ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot (9/506).

lerohantatván in (1)

Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1418).

leromlás fn (1)

Én tenéked ajánlom őtet, a'mint tetszik, a'te megtartásodat eggy szempillantásbann, vagy a' te Leromlásodat (10/120).

leroskad i (1)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg, mikor a' [me]g ritkult levegő ég a[nna]k terhe alatt le roskad (9/528).

les fn (5)

Ez a' lesekkel, és a' háborúkkal eggyhasi (13/538). - ...ő véle hánytam leseket a' hálóval, a' halak és a' madarak után (7/348).
leseket (1/1127), leseknek (13/188), Lesektől (10/ 550).

Lesekabinett (ném) (1)

Be sok illyen Koppoházyakat találnánk a' két Hazában! a' hol a' Kávé házakba tsoporttal tsirippol a' N.[emes] Gavallérság, a' B[ibli]o[t]ecák pedig és Lese Cabinétek néma tsendességgel veszteglenek (1/1821).

leselkedő fn (1)

Illyenképen fogadnám, minden leselkedőjét az én szűzességemnek, a' kit te szeretőnek nevezel, én pedig Ellenségnek (7/183).

leső Ö: gyík~.

Less fn (3)

Less német Ország erkölts tanitója (1/547).
Less (1/546), Lessz (1/544).

Lessing fn (2)

...többek között azt mondotta, hogy a' mint vélekedik a' Tavasz nevezetü versetskét Lessing irta (1/ 542).
Lessing (1/544).

lesüllyed i (1)

...engemet oda vezetett, a'hol az a' meredek hegy van, és az omlásokon és a' kietlen kősziklákon, mert ott semmi út sints, hanem eggy meredekség sűllyed le eggy vőlgyben (7/1418).

lesüt i (1)

...és ha ollykor láttam, hogy reám valami kivántsi szerető néz, lesütöttem szemeimet, mint paraszt, és erdőháti Leány, tellyes lévén haraggal, és szeméremmel (7/130).

lesz i (353+58)

...hány fia lessz hány leánya (16/740). De a' Törvényszék kegyelméből nem soká Aréstáns lessz Uraságod (1/2649). Az is bolond, a' ki poétává lessz Magyar Országban! (1/1815) - Ha én tőled elpártolok Tsillagos lesz a' Rétség Virágos lesz a' nagy Ég (5/ 541-2). Rabja leszek már egy Kedves Nemnek (8/ 25). Menjetek el, én az ő haragjának tellyesítője lészek (13/740). Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/897). Azt legalább bizonyosan tudom, hogy az én Tsókjaim mindenkor kedvesebbek lésznek a' Leánykáknak (7/44). Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2984). Illy szép Urral virágzó fa Lőn egyszer az akasztófa (16/977). Az én Mátkám fogsz lenni (12/259). Jól van; de még ezután lessz a' java: hallgassa meg (1/829). - ...de tsak ugyan későre lett reménység feltámadása felöl (16/919). Úgy hát te hólnap enyim léssz! (8/56) - Ki lész téhát a' mi Királyunk? (12/48) - ...'s minden Udvarok tele lesznek az én balgatagságomról való discursussal (1/1495). Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését a' felől, hogy mostani szorúltt állapotjában lennénk segitségére az Úrnak (1/2853). Istenem! hová lett az én Mú'saim! tán bizony ő is Franciscanus Fraterré lett (1/2769-70). Én már kiadtam a' Rendelést, ma egy kis előljáró mulattságunk lessz (15/1005). Gyermek, gyermek, mikor lessz már eszed (1/416). Ha terhedre nem lészek, hadd olvassam el elötted (1/167). De hol lesznek az oda való szekerek? a' Veres Toronynál? vagy hún? (8/185) - Én onnan a' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim (1/1795). Én, Uram, minden módon rajta leszek magam jobb voltáért (1/1930). - ...én pedig az alatt azon leszek, hogy Amintás oda menjen (7/844). Úgy de, Uram, ha én az alatt örizet alatt leszek, hogy járhassak a' pénz utánn (1/1920). Értem: de nem tudom, lessz é néki annyi mérészsége (7/754). Azt megmondani Kegyetlenség; de Árúlás lenne azt elhallgatni (10/398).
lesz (1/cím, 747, 2/1372, 1413, 1485, 5/459, 7/56, 345, 1095, 1218, 1219, 9/191, 199, 279, 384, 651, 10/252, 519, 552, 13/31, 652, 15/105, 391), Lesz (16/249), lessz (1/78, 483, 528, 531, 533, 5342, 535, 732, 891, 894, 1092, 1152, 1162, 1164, 1166, 1172, 1192, 1197, 1304, 1344, 1517, 1522, 1645, 1673, 1805, 1831, 1871, 1872, 1902, 1911, 1916, 2048, 2115, 2381, 2520, 2536, 2542, 2611, 2681, 3185, 3163, 3200, 5/320, 6/30, 7/527, 755, 941, 1139, 8/ 170, 184, 195, 203, 236, 238, 12/177, 733, 891, 15/ 188, 237, 338, 343, 432, 615, 681, 6832, 684, 685, 686, 751, 785, 1061, 1062, 1063, 1067, 1068, 16/67, 74, 75, 77, 293, 392, 411, 416, 482, 617, 740, 822, 863, 882, 1054, 1178), Lessz (12/88, 15/718), leszsz (15/212), less (9/249), lész (5/549, 11/59, 12/242, 401, 13/102), léssz (1/1648, 4/161), leszen (1/2515), lészen (1/2442, 5/328, 13/18, 507, 535), leszek (1/ 461, 1183, 2691, 2/1485, 7/214, 8/57, 58, 9/246, 10/ 110, 15/598, 1063), lészek (4/61, 10/111, 14/142), leszel (1/1709, 7/899, 9/318, 10/206, 336, 12/512, 526, 16/396), lészel (12/550), lész (14/163), léssz (4/ 47), leszünk (15/39), lesznek (1/1525, 3034, 6/100, 7/96, 15/329, 508, 684, 829, 1035), Lesznek (9/438), lésznek (1/2898, 3031, 12/525), leve (8/157), lettem (1/2733, 3123, 7/359, 9/772, 16/596), lettél (1/2006), lett (1/47, 125, 830, 831, 1104, 1111, 2229, 2980, 7/ 161, 1582, 9/358, 12/918, 13/448, 15/895, 16/712), Lett (13/238), lettek (13/540, 15/429), fogok lenni (7/1473), fogsz lenni (10/491, 12/490, 512, 526, 549), fog lenni (1/1185, 1883, 3002, 6/90, 169, 7/160, 308, 845, 952, 1105, 1121, 1181, 1286, 1326, 1434, 1489, 8/202, 10/79, 169, 234, 280, 328, 530, 572, 699, 898, 946, 12/164, 529, 670, 13/668, 678), Fog lenni (13/297), fogtok lenni (12/1028),fognak lenni (10/150, 875). - lennék (7/167, 8/116, 13/291, 16/ 338, 372, 374), lennél (2/1481, 10/498), lenne (1/ 1170, 3319, 2/1521, 4/13, 28, 5/28, 7/167, 1113, 1460, 8/241, 9/13, 10/297, 12/357, 583, 904, 15/520, 16/854), lettem vólna (7/1201), lett volna (12/881), lett vólna (1/1433, 2045, 7/134, 1232, 1607, 8/60, 10/ 424, 689), lett vona (1/722), lett v[oln]a (9/36, 15/ 1041), lettenek vólna (1/1422). - legyek (1/1781, 7/ 851, 9/688, 10/453, 923, 16/421), légyek (1/1190, 1768, 7/356, 423, 8/86, 9/206, 10/738, 12/147, 577, 917), légy (4/95, 7/435, 448, 527, 1407, 9/293, 341, 478, 814, 10/400, 11/117, 12/895, 13/119, 15/868, 16/331, 1100), legyünk (16/115), Légyünk (16/ 1175), legyetek (2/1368), légyetek (7/1546, 9/828), legyenek (16/1112), légyenek (1/378, 1980, 7/620, 1639), Légyenek (1/1034, 12/487). - lenni (1/133, 178, 510, 1059, 1332, 1441, 1665, 1779, 1895, 1922, 1966, 2070, 2168, 2519, 2579, 3350, 5/272, 491, 6/ 66, 183, 7/211, 771, 834, 861, 978, 1126, 1329, 1402, 1526, 1595, 8/157, 209, 9/21, 10/162, 830, 844, 11/ 104, 12/328, 331, 528, 997, 1018, 13/143, 362, 369, 618, 14/129, 15/87, 152, 350, 1029, 16/313, 536, 706); lennem (7/1471, 9/612, 12/429), lennünk (14/ 30).
Ik: meg~, oda~. L. még legyen.

leszakadó mn (1)

Borittsatok el özön bánatok, omoljatok reám m[in]t a le szakadó felleg (9/527).

leszakadván in (1)

Mi pedig, illy nagy tereh szakadván le nyakunkról, menjünk sétálni (1/3198).

leszáll i (14)

Magam láttam, hogy a' Tsillagok közűl a' tágas kerekekenn leszállott a' Jupiter' Madara (5/357). Azt a' Magzatot, a' kinek megtisztelésére maga az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből (5/417). Mit késűnk tovább? a' nap le-száll: miért nem látom a' Királyt? (12/948) - Óh! te fellengősen jársz: nosza szálly le eggy kevéssé a' mi feltételünkre (7/840). Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! (1/986)
leszálla (1/2497), szállott le (16/1049). - le szállana (12/259), szállott volna le (15/750). - Szállj le (1/ 2306), Szálly le (1/2356), leszáljon (12/618), szálljon le (5/436), Szálljanak le (5/434).

leszállás fn (1)

Silvia, én téged követlek, megyek a' te társaságodba, ha meg nem neheztelsz érte és meghalnék örömest ha legalább bizonyos vólnék a'felől, hogy az én te hozzád való leszállásom meg nem háboritana tégedet (7/1437).

leszállván in (1)

...egy tiszta viz ere ujjítja a' barlangot, a' melly tekeregve szálván le a' kővek kőzőtt, most elbuvik (12/ 739).

leszed i (1)

...kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/170).

lét fn (3)

...de Asszony létét megtagadja attól, a' kitől a' lelketlen dolgok sem tagadták meg azt (7/287). Vigabb velem létedet engedjenek az Egek (1/1731).
létemb[e] (15/90).
Ö: jelen~, távol~.

letekint i (1)

Ah az én Édes Anyám... talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára (1/2618).

létel fn (3)

Tündérek szép Királynéja Imé lételt szerze nekem (16/1137). Hogy én a' te veled lételt kerüljem, azt az én Tiszteletem kivánja (12/888). De tűrd el azt, kintsem, tűrd el, és ezt az alkalmatlan nyűgöt áldozd fel a' te bátorságba lételednek, az én nyúgodalmomnak (13/661).

letérdepel i (0+2)

Le akar térdepelni (12/463).
le térdepelni (12/502).

létére fn (6)

Hogy eshetik a' meg, hogy ő Nagyságos Gróf Kis Asszony létére tégedet szeret (1/3207). Biz uram én átallom ollatén állapotba vén létemre a' dallást, a' tselédek is megitélnek ugy szolván (15/421). Édes Fiam! te valál a' ki legelőször meg esmértél te ki magadat is alig esmered, mások p[e]d[ig] okosabb létekre ehol 3 Esztendők alatt egészen elfelejtettek (16/1044).
létére (7/501), létemre (1/92, 15/150).

leterhel i (1)

Agenor engemet a' betsűlletnek ezer Képeivel terhel le (12/753).

letesz i (8+3)

Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe (15/327). Tegyele Kend azt a' Kardot, mert most mindjárt trájtzigfirtzig (1/2808). - ...az én pénzemet most tegye le az Úr (1/1889). - ...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a], hogy már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot és Baroságot kapott (16/284). Tedd le, mondám osztán néki, szerentsés kis vadatska, a' te természeti dühösségedet (13/141).
le teszem (1/1469), le teszi (1/1621), Le teszi (1/34). - tedd le (1/2151). - le tenni (1/2119), le tenned (7/915).

letétet i (0+1)

Hanem esedezem a' segitségért. Méltóztassa le tétetni Nagyságod a' 30 aranyat Betriegernek (1/ 1480).

letévén in (3)

Le tévén a' levelet minteggy bosszankodva (1/2907). - ...a' te tökélletes szivedb[e] tévén le m[inde]n bóldogságomat (9/542). 'S le tévén minden félelmét Tsendes szél' fújtára A' tenger' hátára Újra ki szállani mér (13/495).

Lethe fn (1)

Egyedűl tsak annak a' Sírásnak jótéteménye az, a'mit te Kíntsem botsátassz Szemeidből, hogy Átzis ismét vissza jön e kellemetes és vídám Szellőknek szívására, 's még eggyszer keresztűl hat a' Léte' Habjainn (5/407).

letörül i (1)

Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit, a' szerelem' kedves zálogait (13/221).

lett in (3)

Én semmi lett utonmodon nem kételkedném rolla (12/812). - ...énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3004).
lett (1/3097).

letürt in (1)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba... le türtt száru nagy bőv tsizmába (1/266).

leül i (21+6)

Üljön le édes Lehelfi Uram (15/141).
Leül (12/401), le ül (1/1265, 9/183), Le ül (12/247, 12/750), leűl (8/225), Leűl (10/812, 10/873), le űl (1/ 261), Le űl (1/57, 1194), Le ülnek (1/1191). - Ülj le (10/127), űlj le (1/667, 10/872, 875), Űlj le (10/ 811), üly le (1/665), ülly le (13/36), Ülly le (1/65). - leülni (16/268), le ülni (1/1005, 1373, 1375, 9/172, 16/457).

leültet i (1)

No kit ültet már le Nagysád? (1/1274)

leülve in (1)

...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat (5/105).

leüt i (1)

(:le üti az ördög:) Jaj [me]g hólta[m] el vitt az ördög (9/305).

levág i (6+1)

El megy a setét köpenyegű Ember, le vág egy nagy fát le tsapkogya az agait (1/728). Senki közelítni ne merjen, vagy én őtet levágom. (Kirántván a' Kardját.) (10/449) - ...osztég eggy pujka tzombbal úgy le vágtak a' lábomról, hogy mindjárt a' tüzbe estem (1/838).
levágjak (10/845), vágj le (10/852); vágd le (10/843). - levágni (10/377).

levagdal i (1)

...és már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató (7/418).

levágva in (2)

Mit várni többet? vagy adja meg magát, vagy levágva essen Lábaimhoz (10/456). Hát az a' borju le van é már vágva (15/323).

levan i (3)

Le vagyon Te[kin]t[e]tes Uram: igen is hogy le vagyon, ugyan gyönyörü húsa van (15/324).
levagynak (15/130).

levegő fn (7)

Tsak az árúló Enéás megbosszulásáért, a'ki első oka az én Bajaimnak, szeretném én szívni az éltető Levegőt (10/954). - ...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni, mikor a' levegőbe levegővel fognak legelni a' szarvasok (7/836). Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni (1/632).
levegő (13/697), Levegőt (10/957), levegőbe (6/62).

levegőég fn (3)

Ezeknek hasznait a' ki hosszas munkával akarná előfejtegetni, hasonlót tsinálna ahoz, a' ki a' Napot, a' levegő eget, a' tüzet, vizet igyekezne ditsérni! (1/ 2249)
levegőég (5/385), levegő ég (9/528).

levél1 fn (1)

Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/231).

levél2 fn (55)

El veszi a' levelet, és felszoval olvassa (1/2870). Ki szakaszt két levelet a' Könyvből (1/572). Negyedik Könyv. 121. levél (1/2592). - ...a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/503). Vané passualis leveled? (9/625)
levél (9/740, 16/518, 519, 5203, 534), Levél (1/1922, 2923, 3082, 3084, 3201, 8/43, 226, 16/519), levelek (15/129), levelem (1/1514), levelei (9/741), levelet (1/1115, 2047, 2137, 2907, 2941, 15/898, 991, 16/ 471, 477, 16/560), Levelet (1/3083, 3087, 3100, 3119, 3130, 3200), Leveleket (1/3286), Leveledet (1/ 2873), levelét (1/1108, 1117, 1466), Levelét (1/ 3088), leveleit (9/509), Leveleit (1/3360), Levélnek (1/3109), levélbe (16/278), levélből (1/2869), Levelen (1/3092), Levélre (1/2908), levélért (16/476), leveleikkel (1/343).

levélolvasás fn (1)

Láttam én a' levél olvasáskor miképenn viselte magát a' Fő tisztelendő Gvárdián Úr (1/2842).

lévén in (32)

...én tele lévén bosszúsággal; a' Leány után iramodtam (7/1085). Én tőllem távol lévén, Oh, mint fog a' boldogtalan győtrődni (12/419). Illy Hartz lévén bennem, Nem lehet pihennem Eggy Szempillantásígis (5/452). - ...már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot (16/284). Szilágyi pedig n[em] tsak trántsérozni tudott mindenek felett, h[ane]m tüz esze lévén mindennémü tudományokb[an] otthon vólt (1/345). Legalább asszony, és magános lévén, az én Hazám Egétől távol elvesztem a' Bátorságot (10/823).
lévén (1/366, 2993, 5/65, 133, 7/45, 131, 162, 388, 638, 1254, 1359, 16162, 10/36, 387, 1035, 12/61, 588, 800, 13/187, 15/57, 372, 16/15, 95, 226, 291).

levendulavíz fn (1)

Meggy vizet, rózsa vizet, levendúla vizet de még tengeri vizet nem láttam (1/578).

lever i (2+1)

Akkor a' Trójaiakat 'Hogy verék le Féstunggal (1/ 2488). És akkor meg tudtam győzni a' futásbann a' Szeleket, le tudtam verni a' Vadakat (6/153).
leverem (7/96).

leves Ö: fekete~.

levesz i (3+1)

SZUSZMIR be megy 's az ajton belől veszi le a Sapkáját (1/653). Nagyon is le vevé biz' azt a' lábáról Kegyelmed, Tempefői Uram (1/2555).
le vette (1/696). - le venni (12/168).

levet i (2)

Le veti a könyvet, fel ugrik (1/623). - ...azs után a' gatyámat le vetettem (9/46).

levetkez i (1+1)

Avagy mágnes keménységét Vetkezd le szüvednek (15/1014).
le vetkezni (13/184).

levetkezett in (1)

...azokb[a] az emberiségét le vetkezett emberekb[e], semmi indulat, semmi indulat nem találkozik (16/ 1061).

levon i (1)

A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/145).

levő in (6)

...én addig a' szép Likórissal a' közel lévő forrásra megyek fördeni (13/307). De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt, már hiszen ha valami érzékeny, virágjába lévő leánykán esne, annyira tsak nem tsudálnám, de a' vén bolond Karnyóné (16/ 435).
lévő (1/1103, 1305, 10/1013, 16/793).
Ö: jelen~.

lex (lat) (1)

Esküszöl h[ogy] omnes leges A' mit a bőlts Facultás tesz, Observálsz és hív lész hozzá? (14/161)

lexikon fn (1)

Eggy, nem tudom minekis kelljen neveznem: az én szívem Lexicona neki száz nevetis ád a' Szerelem nyelven (8/128).

lezsák fn (1)

Mind azok tsak pompás hangok 's ketsegtető álmodozások, mellyeket a' Könyvek között henyélő Ország lezsákjai koholtak (1/1773).

libéria fn (1)

Nem esméred az ő Őrzőit, a' Királyi Libériáról? (12/ 482)

libériácska fn (1)

...de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve... de hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát (16/129).

licet (lat) (1)

Quis ille? admonendus e[st] hoc n[on] licet Do[min]e (9/629).

liceum fn (1)

SZERELEM!... Ki tanit meg minket annak megfejtésére, a' mit az elme ért, mikor a' Te szárnyaidon az Egek felett repűl? éppen nem a' túdós Athene, sem a' Lyceum nem mutatja azt meg (7/963).

lidérc fn (6)

...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem, szerette pedig a Lidértz (16/431). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy, kit nagy sokára elő hozott egy Vén Ludvertz formáb[a] (16/915).
Lidvértz (1/1954), Ludvértz (16/381), lidértzek (16/ 901), Lüdvértzekkel (1/3296).

Liebe (ném) (1)

Mostan pedig egy szép Romant hoztam, a' neve Natur und Libe (15/100).

liget fn (2)

Zöld ligetek Ti bennetek Öröm lenni (1/176).
ligetb[e] (9/364).

lihegés fn (1)

...honnan van ez az izzadttság, ez a' lihegés? van valami baj? nosza közöld velünk, hadd tudjuk mi is (7/998).

likkajt l. Zärtlichkeit

Likomédes fn (14)

Mindég egyenlő magához a' nagy Likomédes nagy Szive (6/97). Likomédes, Ákilles, és osztánn Neárkus (6/104).

Likóris fn (81)

LIKÓRIS, pásztorleány, Tirzis' szeretője, az öreg Titirus' Leánya (13/5). Tedd le, mondám osztán néki, szerentsés kis vadatska, a' te természeti dühösségedet: a' szép Likórisénak kell néked lenni, ha meg nem veti Likóris az én ajándékimat (13/143). - ...hát nem emlékezel arra, a'mit tegnap előtt beszéltt Elpínus, a' bölts Elpínus, a' szép Likórisnak, Likórisnak, a' ki Elpinusba azt teheti az ő szemeivel, a' mit Elpínusnak kellene tehetni Énekével (7/226-7).

Lilibéum fn (1)

Pedig mikor tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét, Pelórumot és Lilibéumot siketíti ordításával (5/51).

liliom fn (4)

Külömben is a' semmire kellő gazok és gyomok Között nőnek a' rósák és a' leg szebb Liliomok (1/ 2533). Óh, fejér Galatea, fejérebb a' Liliomnál (5/ 56).
Liliomok (1/245), Liliomot (5/603).

limlom fn (1)

Hogy lehetett mégis ily ördögi lim lom (9/78).

Linkó fn (1)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat, Linkó' gondviselésére bízván (13/ 130).

Linné fn (2)

...azt a Linnét szeretem, mert ő az én világomban új Világot talált fel, mint Columbus és Coock (8/ 143).
Linné (8/143).

Lipittlotty fn (78)

TIPPTOPP LIPITTLOTTY Szeleburdiak (16/8). Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti (16/562). Isdenutseg majd mid is mondok az a' Lebetlotty egyszer az Aszonak lebettlotty (16/71).

Lipittlottyocska fn (1)

...nézze tsak nézze édes Lázárotskám jön a' Lipittlottyotska (16/117).

Lipsia fn (1)

A' ki Lipsiába vólt Typographus, 's onnan szer felett való kinttsel jött ide Pestre műhelyével? (1/86)

liquet (lat) (1)

Quid agam quique c[on]silii capiam nescio, vel ignarus sum, v[el] n[on] liquet (9/150).

literatúra fn (1)

Én már tudom mibe áll a' Magyar litteratura, tudom meddig terjeszkedik ki a' Magyar erszény: ezért mondom, nem merem fel vállalni az Úr exemplárjait (1/1081).

liturgia fn (1)

Énnye Leleskurva az anya ördöge bezzeg ha n[em] talál szót fogadni, ugyan fel sűl ám m[inde]n Liturgiam (9/290).

fn (10)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a'fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! (1/3036) - ...éppen most ment el itt 4 lovon nagy hegyessen a' Mossiö Szászlaki (15/1023). Már a' tengeri Tsiga az ő kék Lovaival készenn áll a' Partonn (5/204).
(15/975), lovat (1/887), Lovat (15/508), lovát (9/ 306), lovának (9/102), lovon (9/199), lovamón (13/ 576).
Ö: fa~, posta~.

lobban i (1)

...és e'miatt haragra lobbant (5/382).

lobbant1 Ik: fel~.

lobbant2 in (1)

Nem állhatom meg, hogy az ő hirtelen lobbant tűzét, ne bámullyam (1/55).

lobbantó mn (1)

Esmered é a' Cidippe', és a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát, az Erdők' díszét, a' Lelkek' lobbantó tűzét? (7/342)

lobbantott in (1)

Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog a' megrögzött parasztság álmában, hogy akkor sem nyitja fel szemeit belőle, mikor az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1076).

lobog i (1)

...a'melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél felőll kibomlott és lobogott (7/1257).

lobogó mn (1)

...lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1215).

lobogós mn (1)

Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám (1/2184).

lóbőr fn (6)

Certissime p[edi]g az a' ló bőr [me]g ért v[oln]a 4 forintot, 5 forintot inquam (9/121).
ló bör (9/88), ló phör (9/92), ló böre (9/115), ló bőrt (9/87), ló phőrb[e] (9/84).

lóca fn (1)

Az asztalláboknak, az asztaloknak, a'lótzáknak, a'padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek... nyelvek és szavak van, 's mindég kiabálnak (7/481).

loccsanthat Ik: ki~.

locsog i (1)

No, ne lotsogj, menny dolgodra, ha rosszat n[em] akarsz kapni (1/882).

locsol Ik: meg~.

Loderdum (ném) (1)

Tsak Loderdum édes Lányom hadd menjen (15/ 1027).

lódít Ik: meg~.

lódul i (2)

Hizelkedni akarsz, lódulj elölle[m], n[em] szenvedhetlek (9/476).
Lodulj (15/249).

lófarkú mn (1)

Milesz belőlle, egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara, Irahim, Essendi, Beglerbék három ló farku Basa (9/200).

logikáz i (1)

Itt a' vólt kitsinálva, hogy mit olvas, hogy olvassa, 's hogy logikáz belőle (8/41).

lom Ö: lim~.

lomha mn (3)

'S mostann, minthogy talám eggy két perttzel tovább találtam alunni, mint másszor, lomhának nevezel engemet, 's hát rest vagyok én? (11/24) - ...önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1080).
lomha (11/15).

Lompos fn (1)

Hej Balatony... Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).

londoni mn (2)

A ki többet várna, menjen a' Londoni Theatrumb[a] (16/1183).
Londoni (1/2587).

Lonisa fn (11)

Akkor fel sohajt - Lonisa! Lonisa, 's m[inde]n érzése tompa andalgásba merűl (9/367). Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! [me]ly[ne]k az én áhitatos szivem szent el ragadtatással temjénezett, a' te tökélletes szivedb[e] tévén le m[inde]n bóldogságomat, óh a' te nemednek egyetlen egye! (9/540)
Lonisa (9/521, 525, 534, 547, 599), Lónisám (9/ 531), Lonisát (9/363, 369).
Megjegyzés: A név eredetileg Louisa volt, a másoló az ut nnek olvasta (Színművek 2:223).

lop i (1)

Isten neki, a' betsűletre vígyázó szerelmesnek, valójába arra eszeld, hogy tsak másképpen bánjon a'dologgal, minthogy ő ollyan a' ki szerelmet akar tanúlni, felejtse el a' betsületet, merjen, kérjen, sürgessen, alkalmatlankodjon, utóljára lopjon, és ha e'sem elég még ragadjon is (7/732).
Ik: el~.

lopó fn (1)

Tirzis, más kergesse a' Farkasokat és lopókat 's őrizze az én kővel kerített aklaimat (7/819).

lopódzván Ö: be~.

lopva hsz (2)

Nézd őtet, melly lopva melly lopva érkezik feléd ama' béborult gallyak között (5/188).
lopva (7/708).

loquor (lat) (1)

Te minekutánna a' secularisoknál, vagy az úgy nevezett laicusoknál, ut Ecclesia loquitur, minden subsidiumot hijjába kerestél volna, e' Szent Társasághoz... kivánsz... folyamodni (1/2883).

lord fn (2)

...ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/511).
Lord (1/4).

lottéria fn (8)

'S az Ur is szokott játszani a' Lotterián? (16/233) - Te hamisitottad [me]g azt a Lotteriát? (16/926)
Lotteria (16/446, 596), Lotterián (16/232, 708), Lottériára (16/247), Lotteriára (16/256).

lottyan i (1)

Horgas lába tittyentottyan Sován fara edgyet lottyan (16/363).

loval Ik: fel~.

lovaltatván Ö: fel~.

lovas mn (1)

...a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Shapival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött (16/295).

lovaz i (4)

Asszonyám! lovazzunk lovazzunk Asszonyám nó! (16/644) - Ah édes Fiam! tsak te ne volnál, majd lovaznék én messze messze, a' más világ mellé (16/ 648).
lovazzak (16/645).
Ik: meg~.

i (5)

...a' Te[kin]t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] (15/192). Lőjje Ámor tetszése szerint az ő nyilait az én Mellyembe (5/177).
lőttem (7/1242), lövi (16/927), 1015).
Ik: agyon~, el~, hozzá~, ki~, meg~.

lőcs fn (2)

No a' Domine Tsikorgó Poéta, ugyan el vakaroda ám a' lőts árrával (1/2554). Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember (15/748).

lőhet Ik: agyon~.

lövés Ö: mellbe~.

lövő in (1)

...igaz é hogy a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/502).

Lucifer fn (3)

Mig el nem akart vinni azs a' Lucsifer (9/33). Megmeg itt vagy, szurtos Lutziper unokája, he? (1/3250)
Lucifert (9/710).

lúd fn (2)

Mit is tseveg a' Hattyúk köztt mit a' Lud sőt a' varju (1/2526).
Ludat (15/510).

ludvérc l. lidérc

Ludvig fn (2)

A Ludvig Zaszlaki az én Batron diszdeli a' Knediger

her mindjárt el lesz jönni kitsin vizitre (15/390).
Ludvig (15/957).

lugas l. sétálólugas

luscinia (lat) (1)

Hallod azt a' Lusciniát, melly eggy ágról másikra ugrál, ezt énekelgetvén (7/195).

lüdvérc l. lidérc