k fn (1)

k: Amor űstökét meghuzza (8/17).

K.1 fn (1)

Od[ysseia] K. 299 (1/2812).

K2. = Kati

kába mn (1)

Elhagyatott végre a' kába, Hüvségiért sok bosszút nyelt! (4/136)

Kabinett Ö: Lese~.

kacag i (5)

Nagy vigassággal fel ugrik az ágyszékről, tapsol, katzag (1/855).
katzagnak (1/1237, 1273), Katzagnak (1/1228, 1242).
Ik: el~.

kacagás fn (1)

Mindenfelé nagy katzagás van (1/1224).

kacagva in (4)

ÉVA Katzagva tapsolva (1/1175).
Katzagva (1/693, 717, 1232).

kacaj fn (2)

...s [na]gy katzaj közt el tűnik (9/343).
katzajt (7/259).

kacsa fn (1)

Alexandriai Katsát, Nigritiai tyukot 's'a t. szerzek udvaromba (5/510).

kacsintás fn (1)

Ezek Elpínusra fordúlván azt felelték édes katsintással (7/250).

Kádár fn (3)

TEMPEFŐI ...mitsoda könyvek lehetnek azok amellyeket kezében hordoz? TSIKORGÓ E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona' (1/2372).
Kádárt (1/2525), Kádárnál (1/2380).

Kadmus fn (2)

ELIZA Feniciai Nemes Nimfa, Kádmus' régi törsökéből (12/4).
Kadmus' (12/60).

Kaindorf fn (1)

...hozzá tészem, hogy... Báró Kaindorfnak a' Baráttya (15/938).

Kajafás fn (1)

Ne kérd az óltson kutyafás - - - A mi ollyan m[in]t Kajafás (9/90).

kajla mn (1)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra (1/3307).

káka fn (1)

Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Partokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/400).

kakas fn (1)

Hitetlen bestia! meg azon fellyül tsufolodsz is... Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg (16/606).

kalács fn (2)

...magam fütöttem be a' Kalátsnak a' kementzét (1/837).
kalátsot (1/2410).

kalamáris fn (1)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1286).

kalamárisvakarék fn (1)

IROVÁNYI ...részeg kend vagy őrültt? MÁSIK HAJDÚ Miért mondja Kend azt nékem édes Kalamáris vakarék Uram? (1/3311)

kalap fn (12)

Kevélyen viseli magát, félre vágván ótska Frantziás kalapját (1/2303). De az én Hamburgi Kalapom még nagyobb szerentsére vágyik (15/933).
Kalapja (16/15), kalapot (16/98), kalapomat (8/ 194), kalapját (15/1024, 16/157), kalapjokat (16/ 191), kalapban (1/58), kalapba (1/264), kalapra (16/34), kalapokról (1/136).
Ö: selyem~.

kalapács fn (1)

...mindig verseket mond, a' guta is nevetné, ugy ki megy mintha kalapáttsal verné ki (9/67).

kalapácsnyél fn (1)

No Tsikorgó Uram rajta. Most mindjárt oda lessz a' kalapáts nyél. Deákúl vólt ám a'! (1/2328)

kalász fn (2)

...már háromszor vagdalta le kalásszait a' mezítelen arató, és a' Tél éppen annyiszor rázta le az erdőkről azoknak zőld fürtyeit (7/418).
kalászok' (7/311).

kalauz fn (1)

Fussunk, szép bálványom, az Orlándó' haragja elől: ebbe a' borzasztó éjbe elrejt minket Ámor, és ebbe lesz kalaúzunk (13/653).

kalefaktor fn (3)

Ugy de Kis Asszony én Kalefactor vagyok oszteg hát ha itt tarisznyazom el az időt majd keresztűl verett Nagyságos Uram a' Tőrők furáson (1/656).
calefactor (9/8), calefactora (1/15).

kalendáriom fn (3)

Már itt minden Reménységed porba esett, a' mit én előre meg tudtam vólna mondani Kalendariom nélkűl is (1/2937).
Kalendariom (1/1144), Kalendariomom (8/159).

kalimbádzik i (1)

...ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is, Ura[m] még 5 darabra szakadva kajimbádzott a' N.[agy] apjához a' paraditsomba (9/205).

kállai mn (2)

Én öreg ember vónék hogy már; de Isten láttya lelkemet izibe eljárnám rajta még most is a Kállai kettőt (15/591).
Kallai (1/666).

kalmár fn (1)

KARNYÓ Egy idős Kalmár (16/2).

kalmárkodik i (1)

Nékem ne adja Kend: én n[em] Kalmárkodom vele (1/1530).

kalmárné fn (3)

...a' mint az ő kevély lelkét esmérem, rutul vált meg a' Kalmárnétol (16/714).
Kalmárné (16/597), Kalmárnéval (16/704).

kálomista mn (1)

...iszön igaz Réformatus Kálomista Körösztény embör a' (15/233).

kalugyer fn (1)

Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla Rátz Kalugyer képébe (1/ 2498).

kályha fn (1)

...a' vén bolond Karnyóné, tsak gondolya el már az ember visz (!) egy idős a' Posta uttal, melegsége is tsak annyi van mint a' nyári kájhának (16/438).

kalyiba fn (1)

E' rongyos Kis Kajibában minékűnk Lessz őrőkős Nyugalmunk, Menedékünk (12/87).

kamara fn (1)

Ni! be nagy Méltoság a' Kamara Tzigányja! (1/ 3242)

kamen l. kommen

Kamin (ném) (1)

...szája bevan pátzolva, az mint a' Kamin, pökni mintég mint a' Kola, az piszon absajlig tsuna pites (15/789).

Kámpánia fn (1)

A' Játékhely eggy Múlatóháznak a' kertjében gondoltatik, Kámpániában, nem messze Párishoz (13/8).

kámpicsorodik Ik: el~.

kan mn (5)

Pipa nélkül a' Férjfi nem is férfi tsak nöstén legény, kan asszony (15/783). Megtestesült Kan Angyalok! (16/903) - ...az Ur szinnel mézzel angyal valosággal pedig megtestesültt kan ördög (16/512).
Kan (4/67, 9/216).

kán Ö: tatárkám.

kanafória fn (2)

Oh be szép teketoria! Csak legyen Kanaforia (16/ 837).
khanaforia (15/651).

kanafóriáz i (0+1)

En egy Fiatal Gavallér vagyok, a' kinn minden kap, asszonyságod pedig egy ollyan 60 Esztendős ütött kopott vén hasadtt hegedű, a' kit a' sátán se tudna már kanaforiázni (16/600).
Ik: meg~.

Kanakúz fn (28)

KANAKÚZ Béresse Nagy Ferentz (15/8). - ... a' Kanakúz megtalálta loditani (15/276).

kanál fn (1)

Talám egyikőnk se tanál A' ki benne lenne kanál (8/241).

kanapé fn (1)

A kanapen hever egész figyelmetességgel (1/763).

kanász fn (1)

A' kanász is belé tekint már a' Világ dolgába (1/2513).

kanásztánc fn (1)

Kanakúz pedig Kanász tántzot jár rá (15/453).

kandalló fn (2)

...együtt piritkozunk ma Pilátussal a' kandalló előtt pokolba (9/268).
kandallób[a] (1/813).

kánikula fn (1)

Reménylem én megkapom most Caniculakor 's szolgálhatok vele a' Kis Asszonynak (15/98).

Kanizsa fn (8)

A' Játék esik Kanisán a' Karnyóné boltyában (16/ 11). Csurgói Kintsem hallodé? Kanisán lakom tudodé? Hajts Kanisára gyerebe Csókba feresztlek ide be (16/722-3).
Kanisát (16/1030), Kanisán (16/1109), Kanisára (16/487, 492), Kanisárol (16/856).

kanizsai mn (1)

...szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/441).

kankalékos mn (1)

...én örömest elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat, de nem az ő Kegyelme betsületes személyéért ám; mert az a' Kankalékos Ludvértz kapna az ollyan vázon (16/381).

Kant fn (1)

...a frak involvalja a' Historiai Tudományt mind... az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér, minden kigondolható Filosophiát, a' leg méllyebb mathesist... és kivált ha nem a' szélire vannak rakva a' gombok Newton v.[agy] Nyuton, Helvetius, sőt maga Cant látszik az ember előtt állani (15/364).

kanta fn (1)

Elment megint a setit köpönyegű ember hoz egy báránt, megisment egy pár kanta bort (1/743).

kántál i (0+1)

Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2410).

kantus fn (3)

Ezen kivül nékem adjon kantusak (!) valo patyolatot (16/39).
Kantusba (6/72, 155).

kap i (28+2)

...jó tudni eggy kis Deákságot Úgy kap az ember kenyeret eggy darabot (1/2408). Ne verekedjen Kend, azt mondom, mert majd bé vágom ő Nagyságánál a' Kend útját, hogy hat annyit kap kend (1/3317). Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány, 's a' Grófnak meg tiszteléséért eggy pár aranyat kaptak (1/1347). No, ne lotsogj, menny dolgodra, ha rosszat n[em] akarsz kapni (1/883). Én az utólsó árán hagytam, ha n[em] kellett az eb ellette zsidójának, ám lássa, ollyan bőrt ugyan n[em] kap ugyé Mester Uram (9/124). Belgrádi kardomnak élivel ölön kaplak (9/316). - ...utánna iramodom, 's nyakon kapom őtet (7/645). Eggyik kutya rühet kap a' másiktól (1/2164). De az ember kapja eggy kis rigmust elmond A' pedig az illyen embernek tsak kis gond Jól tartják 's eggyszersmind eggy két garast vetnek (1/2413). - ...no nem nyugszom addig, mig ojjan Mátkára n[em] kapok h[ogy] ojjan fejér legyen az ortzája mint ez a hó (1/680). 'S Mind illyenek a' Poéták, millyen kevélyek, ha eggy kis pénzre kapnak (1/3187). A' Leány ugyan már a' mennyit magyartol lehet várni, eléggé culta, azt [me]g kell vallani, és meg is érdemlette volna, hogy általam hirre kapjon még külsö országi Consiliarius barátim között is (15/932). Balgatag Világ fiai! ti ollyan gyönyörűségeken kaptok, mellyek mikor el repülnek, komor unalmat hagynak magok után (1/37). En egy Fiatal Gavallér vagyok, a' kinn minden kap (16/598).
kap (1/2321, 13/384, 16/771), kapsz (8/200), kaptam (1/1462), kaptál (1/3235), kapott (1/1350, 3384, 15/ 396, 16/284); kapjuk (16/292). - kapna (15/927, 16/359, 381, 383). - kapni (9/668).
Ik: el~, ki~, le~, meg~.

kapacitás fn (1)

Kit általadok az orvosi dolgoknak Minden részéből [me]g visgálni Én lelkesenn [me]g examinálni A' ti Capátzitástoknak (14/47).

kapar Ik: ki~.

kaparhat i (1)

...ezen négy dolgokból kaparhat Minden Doctor elég Tallért és Körmötzi aranyat (14/100).

kapás1 fn (1)

A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi. Rá se néz, tsupa szemétnek tartja. A' fő rendektől fogva a kapásig (1/920).

kapás2 Ö: fel~.

kapaszkodott in (1)

Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1419).

kapat i (1)

...azok a' Bálakba, Kávéházakba kapatták őket (1/ 2024).
Ik: fel~.

kapca fn (1)

(:akkor jönn az Annya kaptzát kötögetvén:) (16/ 47).

kapcsolt Ö: össze~.

kapdos i (2)

...akad mindég árossa Két kézzel is kapdossa (9/111). - ...és teis miért kapdosol árnyék reményekhez, mikor tudod azt hogy Gr.[óf] Fegyverneki Rosaliát soha sem adják a' Tempefői birtokába? (1/3207)

kaphat i (7)

A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát, Még is alig kaphat eggy vagy két garajtzárt (1/2412). - ...hát kimegyen a Királyfi vadászni tsak vadász, tsak vadász, de még nyul gyömbért se kaphatott (1/675). - ...akárhol is nagyobb szerentsét is kaphatok a' pallérozatlan magyar országba (15/941). Húj! eggy se lessz úgy ollyan Bolond, mint én; héj mire is kaphat az ember ha esze van (8/185).
kaphattam (1/1846). - kaphatnék (8/177), kaphatnánk (1/2399).

Kapisztrán fn (2)

...énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3003).
Capistrán (1/3073).

kapitány fn (2)

Erre a Professor Úr azt felelte, hogy annak Irója Kleist vólna eggy Pruss Kapitány, 's nem Lessing (1/543).
Kapitányok (12/938).

kapkod i (1)

Árnyék után kapkodnak az - (1/1001).
Ik: el~.

kapkodván Ö: fel~.

kapli l. kapri

kaposi mn (1)

...az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát és egy Kaposi vizes Korsót (16/96).

káposzta fn (1)

SAMU Hát osztán honap mit eszem én? KAR[NYÓNÉ] Toros kábosztát édes Fiam! (16/870)

káprázik i (1)

Mert ez ám eggy ekszelensz bonzsúr Ha nem káprázik a' szemem (1/2363).

kapri fn (1)

Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt... hol kapna azok között ottan az ember az originalis magyarok között (15/925).

kapszula fn (1)

Egyiknél flota a' másiknál szekrény (:capsula:) van a' mellybe tsengettyük (2/1365).

káptalan fn (1)

...a' kurta magyar haj tökfejet mutat, de ha exotica parokát teszünk rá az edgyügyüek káptalannak gondolják (15/356).

kapu fn (4)

Ott van a' kotsijánál a'kapu előtt (9/677).
kapuja (1/1733, 16/1084), kapunál (1/2359).

kaput fn (5)

Meg rántja a Tempefői kaputját (1/1312).
Caput (15/359), kaputja (16/1065), kaputjokat (15/ 1069), Caputb[a] (16/766).

kaputrock fn (6)

Lássa az Ur mármost illetlenségnek tartanák elöl begombolni a' Kaputrokot (16/180).
Kaputrokja (16/181), kaput rokját (15/235), Kaputrokban (1/58), Kaputrockba (1/265), kaputrockokról (1/135).

kaputrockos mn (1)

Megkövetem a' tsak ollyan mint ha a' magyar baglas Juhok mellett Kaputrokkos Ihász állana ugy szólván (15/373).

kaputzseb fn (1)

Tempefői... rongyos Kaputrokban... a' kaput sebben könyvek (1/60).

kapván in (1)

Tempefői Uram, Kegyelmed én velem rútul bántt tsufos szókkal illetvén, 's reám puskát kapván (1/ 3166).

kar1 fn (25)

Mig ez a sziv, sziv lesz; ezt a' kart, és ezt a' kardot, karnak és kardnak hivják; m[in]d addig rettegés fog előttem menni utánnam p[edi]g pusztulás (9/191-2). - ...egymás karjánál fogva ki mennek (16/ 425). - ...akkor a' tántorithatatlan Örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1701).
kar (10/246), Karok (10/715), karjaim (5/14, 7/ 606), karjai (1/758, 7/162, 12/504), Karjai (12/648), karjaink (1/1661), karomat (13/520, 542), Karomat (13/734), karját (7/1305), Karját (16/1205), karomon (13/26), Karjánn (10/838), karjain (1/1588), Karomnak (10/349), Karral (1/212), karjaival (7/ 646), Karjaival (5/383).

kar2 fn (38)

Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közepette űlsz, azok te elödbe rakják a' Nemzeti Músáknak ajánlott áldozatjaikat (1/2051). Következik az éneklő kar (9/554).
Kar (5/440, 7/983, 1227, 1372, 1518), KAR (7/528, 959, 997, 1001, 1004, 1006, 1010, 1052, 1068, 1080, 1083, 1092, 1095, 1221, 1345, 1366, 1377, 1384, 1443, 1452, 1457, 1474, 1509, 1536, 1548, 1560, 1603, 1620, 1631, 12/1043), Karja (7/11).

kár fn (28)

Hol haszon van hol kár, A' ki strázsál igy jár (9/338). Igy tesz kárt az igaz Kegyesség szine alatt játtzó balgatag búzgóság! (1/2988) - Ej te be kár azt nem tudni (15/417). Te voltál a' ki engemet gyalázatb[a], kárba, és kéttségbe dütöttél? (16/925) - Ah talám mindenik az én Káromra esküszik öszve (10/697). Secretárius Uram! ez a' legény betsületes ember vólna, tsak az a' kár, hogy Poéta (1/1571).
kár (1/419, 1398, 1546, 2044, 2536, 3066, 4/126, 9/597, 15/86), Kár (1/471, 9/280, 466, 15/1041), khár (15/185), károm (1/1037), kárt (5/555), károdat (7/176), kárba' (16/1006), Káromra (10/684), Károdra (10/728), kárával (1/1881, 3281).

Kara fn (1)

Milesz belőlle, egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara (9/200).

karabély fn (1)

Negyvenhét aranyomat mind eggy krajtzárig el nyerték a' Kávéházban... eggy gaz ember, vólt, 's nints, kotz potz patalion, mordály, pisztol, flinta, karabély, mangaléta, stuttz, haubitz, et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! (1/2218)

karácsony fn (2)

De Ötsém, ha azt várod, mig ez a' Gólya fészek szúrkáló magától meg mozdúl, el jő addig az oláhok Karátsonja (1/2719).
Karátson (1/673).

karafa l. Caraffa

karakalla fn (1)

Legtöbb tsudát Karakallát az éjjeli ágyba teszek - Bámul az emberi szem. Példa ez a' furtsa gyerek (16/1134).

karakter fn (6)

Ez már az egyenes magyar Character ellen van (15/998). No hát beszélld el a' Szerelem Naturalis Historia szerént charactereit 's így determináld (8/ 130).
Characterem (9/624), characterére (15/538), Characternek (15/159), characterrel (16/428).

karakterű mn (1)

Mitsoda charakterü e[mbe]r az ur (9/623).

karám fn (5)

Néked elkell én érettem a' te Atyai Joszágidat hagyni: én azok hellyett az én alatsony Állapotomba semmit sem ajánlhatok néked egy szegény nyájnál, egy rongyos Karámnál egyebet (12/65).
Karám (12/73, 74, 125, 141).

karbunkulus fn (1)

Sok ezer jókkal, mint meg annyi Carbunkulusokkal körül koszoruzott jó napokat kívánok és comprecalok Uri Kegyes Gratiajá[na]k (16/733).

karcol Ik: meg~.

karcolva Ö: meg~.

karcsúbbító in (1)

Az új módi Frantzia Complimentekről... tzipellőkről, kartsubbitó vállakról, az ortza festésére tartozó szinekről (1/137).

kard fn (32)

Rántsd ki azt a' Kardot (10/842). Kardra termett markommal széljel morsollak (9/316). JÁRBÁS Kardra (10/879).
kard (13/175), Kard (6/158), kardok (1/2226), kardom (9/320), Kardom (10/459, 676, 16/1222), Kardja (10/415), Kardot (8/114, 9/192, 319), Kardot (1/2808, 2811, 7/18, 10/420, 459, 724), kardomat (13/735), Kardját (10/320, 450, 16/1205), kardomnak (9/316), kardnak (9/192), karddal (13/289), kardal (9/197), Kardóddal (10/730), kardjával (1/ 2774, 2797), Kardjával (1/2807).

Kardos fn (35)

KARDOS Hadnagy (9/5). Hadnagy Kardos Uram vitéz ember (9/152). (:odamentek Kardosék:) (9/ 690).

karesszíroz i (0+1)

...az ember fel kél 9 órakor... 2kor ebédel 5ig, akkor sétálni karesszirozni megy 's egyéb a' féle (1/ 2237).

kárhoztat i (5+2)

...engemet a' kéttségbe esés, és a' méltatlan velem valo bánás sokra vitt, nemzettyeket, vad erköltsöket, sőt neveket is kárhoztattam (16/1069).Azt tudom, hogy ő engem kárhoztat: az ő Haragjától félek (10/433).
kárhoztatod (11/61), kárhoztatja (7/1522). - kárhoztatná (12/473). - kárhoztatni (10/510, 757).
Ik: el~.

Kária fn (1)

A' Játékhely van Káriábann, Látmus' Hegye' aljábann (11/6).

karika fn (6)

...szip nagy szemei voltak mint egy egy pengő karíka (1/755). - ...egy nagy E[mbe]r karikába fekűtt, mellette a lába a szájját irte (1/714). - ...mind karikába űltünk Nimfák, és Pásztorok (7/408). Üh, bizony még a' szemem is zöld karikát hány (1/2736).
karikát (13/526), karikáján (16/812).
Ö: arany~, fa~.

Karnyó fn (15)

KARNYÓ Egy idős Kalmár (16/2). Mindjárt Karnyóm után menek (16/885).

Karnyóné fn (63)

Az özvegy Karnyóné 's két szeleburdiak (16/cím). 25000 forintot érő édes kedves Számjaim! ti szabaditottatok meg engemet attol az alatsonyságtol, hogy én a' vén Karnyónénak pénzéért hizelkedjem! (16/911)

káromkodik i (0+1)

Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni, periodice káromkodni (1/2072).

kárpit fn (2)

Az éj' sűrű kárpítja Rám nézve nem setét (13/548). Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait (1/978).

kartács fn (1)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot (8/ 117).

kártevő fn (1)

...ezen a' naponn született eggy ollyan alatsony lelkű ember, m[in]t ő, a' tudományoknak kártevője (1/ 3072).

Karthágó fn (12)

Eggy Pillanatbann dúljátok széljel Kártágót, és ne maradjon ott nyoma Lakosnak, a' ki azt tapodja (10/941).
Kártágó (10/2, 55, 135, 160, 208, 946, 1001), Kártágót (10/364, 632), Kártágónak (10/9), Kártágóba (10/832).

Kártigám fn (1)

A'mint a' Meghólt kótájából kitettzik ez az Aria, azon Kártigáméra van, melly így kezdődik (8/20).

kártya fn (5)

...az alatt ki rakja a' kártyát szeméjekre igy (9/650). A' pénze az Úrnak A' kártyán veszett (1/2315).
kártya (1/2195, 15/544), Kártyán (1/2222).

kártyázó fn (1)

Nevetséges versifikáló, vig és derék Kártyázó (1/ 2581).

kárvallott mn (2)

...kimegyen a Királyfi vadászni tsak vadász, tsak vadász, de még nyul gyömbért se kaphatott tsak haza fordút biz ő osztég mint a kár vallótt Tzigány (1/676).
kárvallott (9/27).

kasseli Ö: hessen~.

kastély fn (5)

Történik a' Játék a' Tisztes Úr' Kastélyábann (15/ 12).
Kastély (15/269), Kastélyom (15/481), Kastélya (15/ 457), Kastélyba (16/321).

kasza fn (1)

A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát (1/2411).

kaszál Ik: le~.

kassza fn (1)

Az illyen derék manufacturákat készitő hazafiakat az ország cassájából illő volna meg jutalmaztatni (1/ 475).

Kati fn (16)

Katiért eszem a' szép lelkét majd meg veszek (8/ 168).
Kati (8/213, 217, 218, 219, 224), K.[ati] (8/51, 55, 58), Katim (8/239), Katit (8/34, 47), Katinak (8/178, 246).

Katica fn (1)

Ne izélj már Katitzám (8/227).

katlan fn (1)

...dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/237).

katona fn (8)

...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a] (16/282).
Katona (9/652), Katonáid (10/378), Katonáké (12/ 142), katonát (8/110), Katonát (16/1220), Katonáimat (10/362), katonával (1/686).

katonai mn (2)

A' Katonai Szerszámoknak zőrgő, dőrgő Hármóniája alatt ki jött Sándor (12/937).
Katonai (12/33).

katonasátor fn (1)

A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete: és kőzelebről egy nehány Katona Sátoroké, a' mellyekből megtudhatni, hogy ez a' helly a' Gőrőg Táborhoz kőzel vagyon (12/743).

katulya fn (1)

Vettem ám Asszonyám[na]k egy katuját meg egy üveget ni (16/846).
Ö: ezüst~.

kaukler fn (2)

...igen fein Kauklerek vóltak, a' tőt a szemek pillájával fel vették (1/1351). - ...ha ép ember Kaukler Zsidónak mondtam vólna (1/296).

kavart in (1)

A' változások ki jönek azokb[a] egy kavart szélvészb[e], fel forgatják a' mit az e[mbe]ri elme gondolt (9/503).

kávé fn (4)

Kávé nélkül igazságot se lehet tenni (15/679). - ...a' pedig hallotta az öreg Guvernantnétol mikor a' Kávét béadta (15/20).
Khávé (15/683), Kávéja (15/680).

kávéház fn (6)

Én is el vittem eggyszer Rozáliát a' Kávé házba (1/554).
Kávéházban (1/2213), Kávé házba (1/1794), Kávéházakba (1/2024), Kávéházakb[a] (16/298), Kávé házakba (1/1819).

kávézás fn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege, kávézás (15/544).

kazán fn (1)

...kherem édes Thekintetes Uram szoljon ez öreg Urral, szolgállyon abba a' kazán dolgába (15/314).

kebel fn (29)

...nem változik meg Szívem Kebelembe (10/703). Óh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja! (13/219) - Majd mikor észre sem veszed a' kebeledbe dugom (8/225). A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet (6/37). Szerentsés barlangok... tartsátok meg üreges kebeletekben azokkal a' betűkkel, a' mellyeket saját kezem vésett a' ti köveitekben, az én szerelmemnek emlékezetit (13/710). Áltzesztes az én nevem, Tziprus' Szigetének kebelébenn nyitottam fel elsőbenn az én Szemeimet a' Nap' világra (11/69). - ...óh jó Istenasszony, vezess oda engemet, ahol az ő kellemetes Szülejének kebelébenn van az a' szerentsés pár (5/362). Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban, mélly álomba andalogván a Mulandóság kebelében (1/1000).
kebele (1/239), Kebelét (12/177), kebelének (7/ 1032), Kebeledbenn (10/429), kebelébenn (5/345), Kebelébenn (11/94), Keblébenn (10/610), Kebelembe (4/27), kebledbe (7/201), Kebledbe (12/435), kebelébe (1/987, 7/447, 692, 1553), Kebelébe (10/447), kebelekb[e] (16/208), Kebeléből (5/346, 10/1021), kebelén (7/55), Kebelén (7/59), Kebelhez (10/440).

kecsege fn (1)

A ketsege igen jó hal (15/496).

kecsegtet i (1+1)

Igen (sokkal) ketsegteted magad (6/19). Talám nem tudod az akaratos Bárányokat inkább szoval ketsegtetni, mint rettenteni a' Bottal? (12/522)

kecsegtetés fn (2)

Glautze n[em] szeret, egyedűl a Szabadságot kedvelli, a' ketsegtetést n[em] betsűlli, Ámorral n[em] gondol (5/179).
ketsegtetéseit (7/156).

kecsegtető mn (4)

Mind azok tsak pompás hangok 's ketsegtető álmodozások (1/1772). - ...és édesebben forgatja az ő eleven és ketsegtető szemeit (13/427).
ketsegtető (9/507, 13/615).

kecske fn (2)

Még te volnál a' magyar gyerök te Kirisztus Ketskéje te (15/246).
Ketskét (15/509).

kecskés fn (1)

...eggy ketskés mondta nékem a'minap, a' ki észre vette az ő szokását (7/639).

ked l. kend

kedv fn (36)

...eggy bizonyos nap szükségem is kedvem is vólt oda menni (7/459). Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya A' mellybe, ha markolhatnék, Hozzá jobb kedvet mutatnék (16/371). - ...azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/2204). Az Isten ne adja, hogy valaha ollyast tselekedjek, a' mi néki kedve ellen légyen (7/904). - ...mihelyt valami nem auslendis, vagy nem ollyan mint az auslendis, elöttem kedvet nem talál (15/493).- ...legyen azé a' Királyság, a' kinek kedve van a' Királykodásra (12/1015). Már társaság kedvéért Nagyságod is méltóztasson játtzani (1/ 1184). - ...én nem nyereség kedvéért játtzom (1/ 2231).
kedvem (16/168), Kedvem (7/125), kedve (5/43), kedvünk (1/1185), kedvet (1/1332, 2289, 4/75, 7/ 911, 14/88, 16/813), kedvét (1/488, 909, 1334, 7/159, 908), kedveteket (1/1189), kedvébenn (5/497), kedvemért (1/617), kedvéért (1/350, 1179, 2233, 2757, 15/299, 300, 352, 425), khedvéért (15/196), kedved[ne]k (15/1029).
Ö: jó~.

kedvekénye fn (1)

...eggy tudatlan Gvárdián kedvekényjének olly Felséges észek Aranynál gyöngynél drágább remeki áldoztatnak fel (1/3036).

kedvel i (5)

...a Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli (15/33). Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/790).
kedvelli (5/179), kedveltem (11/135), kedvelleni fogja (7/119).

kedvelhet i (2)

Kedvelhet engem eggy Szűz (4/146).
kedvelhet (1/818).

kedvelő mn/fn (3)

I. mn Te a' setétellő Árnyékot kedvellő Szép Istenasszony, jöjj fel (13/680).
II. fn A' mit a halál elszaggat, te szerelem, öszveszorítod azt; te békességnek kedvellője, ő hadnak (7/ 1510).
kedvellője (1/1754).

kedvelt mn (1)

...én nem szeretném, ha az én tőlem kedvelt Nimfáról azt mondanák, hogy ő Ámor' követője, és Diána' kedvese (11/52).

kedveltet i (2+2)

Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi ts[ak] a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk (1/947).
Kedveltessd (1/124). - kedveltetni (1/411), kedvelltetni (1/142).

kedveltetés fn (3)

Már tehát mindenkor tsak távol kívánod te, Szilvia, a' Vénus' Kedveltetésitől vonni ezt a' te Ifjúságodat? (7/89)
kedveltetésével (7/660, 664).

kedveltető mn (2)

Ha szeme sírástól nedves, Fényje sokkal inkább kedves, 'S mint a' felhők között a' Nap, Kedveltetőbb ragyogást kap (13/384).
leg kedveltetőbb (9/359).

kedvelvén in (1)

Valaki kedvelvén az erdőket, Diánának ajánlja Szívét (11/89).

kedves mn/fn (172)

I. mn Kedves Elizám térj ki tévelygésedből, senki sem ámit tégedet (12/808). Édes Kedves Asszonyság szivem többet szóll mint szám mondhatná (16/307). Ugyan Kedves Barátom, mitsoda Pallas vezérlett tégedet most ide? (1/1988). - Édes Atyám Uram, 's Kedves Ur alázatosan engedelmet kérek egy kevéssé ki fordulok (15/597). Azt legalább bizonyosan tudom, hogy az én Tsókjaim mindenkor kedvesebbek lésznek a' Leánykáknak, ha ugyan én, Szerelem lévén, értek a'Szerelemhez (7/44). Nékem kedves a' te életed, de fájdalmas amaznak halála (7/1272). Kedves és nemes ajándék, hasonló az én hüségemhez, és a' te ortzáidhoz (13/151). Leg kedvesebb nékem, édes Poétám, a' te jelenléted (1/64). - ...azt eggy kedves Lélek irtta, mellynek gondolati az enyimekkel eggyeznek (1/164). Leg alább a' jó szivet vegye kedvesenn az Úr, és mint jó Keresztény ne vesse meg azt a' Papi intést (1/2920). Kies árnyékotskák, Kedves virágotskák, Az én kedvesem Szerelmesem Ki mondja meg ugyan Hol van, hol van? (13/113) - Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit, a' szerelem' kedves zálogait (13/222). Imhol ismét vissza jöttem hozzád, imhol leraktam hajdani kedves kőntősőmet (12/655).
II. fn Élly vig napokat, emlékezz meg Tempefői név alatt nyomorgó Kedvesedről (1/255). Kissebb vagyon (!) én, mintsem a' Karnyóné Asszonyság kedvesét bátorkodjam szeretni (16/355). Meg választ most tőled Kedvesem, eggy kevés korig a' tömlötz (1/1725). Kedvesebbel nem jutalmaztathatna Nagyságod (1/595).
Ö: édes~.

kedveskedhetik i (3)

Sajnálom hogy vele nem kedveskedhetem a' Kis Asszony[na]k (15/82).
kedveskedhetem (15/577), kedveskedhettek (1/ 1348).

kedveskedik i (1)

...ha Budárol hazajövök, fogok neki ujsággal kedveskedni (16/496).

kedvetlen mn (4)

...és kedvetlen 's terhes vólt előttem az én kellemem, mennél jobban tetszett az másnak (7/131). Látja a' Báró ezt a' kisded Magyar Könyv tárt? e' teszi énnékem gyönyörüségessé leg kedvetlenebb oráimat is (1/311). Már hát tsak ugyan kedvetlenűl bánik az Úr velem? (1/1851)
Kedvetlen (1/976).

kedvetlenség fn (1)

Az én Uram egy igaz jó e[mbe]r, az tagadhatatlan: mégis m[inde]n e[mbe]rekre m[inde]n külömbségnélkűl boszszankodik, semmi kedves előtte nints a' [ma]ga kedvetlenségén kivűl (9/353).

kedvez i (3+1)

Ah kérem kedvezzen az Ur magának - ne fárasz sza magát, az az én kötelességem (15/146).
kedvezzen (15/801), kedvezzetek (12/437). - kedvezni (5/324).

kedvezés fn (3)

Tudod magad is Barátom, hogy én eddig Hollókőn szerentsésen éltem a' meg boldogúltt B.[áró] Hollokőÿ Úrnak kedvezése és pártfogása mellett (1/ 1995). A' jövő éjtszakán, a' setétségnek kedvezésével el akarok szökni Orlándó elől (13/504).
Kedvezésem (10/383).

kedvező mn (4)

Légyen kedvező a' Hab, és a' szél szerentséltesse útadat (5/197). - ...addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/ 803).
Kedvező (12/943), kedvezőnek (12/117).

kedvezvén in (1)

Szebb Hajnal és vígabb Nappal Ennél Nem jött ki a' Nappal Kedvezvén ennek az Ég (5/615).

kedvtöltés fn (1)

Az én legnagyobb Kedvem (most veszem észre, ostoba kedvtőltés) abba tőlt, ha hálókat feszítgettem 's lépvesszőket raktam (7/126).

kefurt (geh fort) (ném) (1)

Németesen bántam vele, a' Német tesz úgy: Tettzik, nem tettzik, kefurt (1/3194).

kegyed nm (1)

Kegyetek, a' mint látom, Város emberei (1/1943).

kegyelem fn (8)

Ha a' haragudott Győzőtől nem kérsz Kegyelmet (10/891). Igaz Istenek, Kegyelem! (10/927) - Azok az ingyen élő hazudozók, eggy két potom rigmuson akarják a legnagyobb kegyelmet vásárolni (1/1368).
kegyelem (7/1050), kegyelmet (12/849, 984), kegyelméből (1/2647, 2648).

kegyelme Ö: ő~.

kegyelmed nm (39)

Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit (1/1156). Jaj, Kegyelmed Tempefői Uram keveset ért a' mái Gavallér állapotokhoz (1/1793). Isten hozta Kegyelmedet; tessék le ülni Tempefői Uramnak (1/1373). No mennyen hát Kegyelmed dolgára (1/3184).
Kegyelmed (1/1172, 1208, 1299, 1379, 1387, 1451, 1472, 1478, 1515, 1552, 1556, 1558, 1804, 2201, 2251, 2277, 2555, 2673, 2679, 2708, 3165, 3182, 3185, 9/754), Kegyelmedet (1/1453, 1457, 1547, 1551, 1812, 1814, 2230), Kegyelmeden (1/1470), Kegyelmednek (1/1399, 1569, 3177).

kegyelmes mn (3)

Oh kegyelmes Istenek! kedvezzetek a N.[agy] Sándor' nagy szivébe az én Tamirisért lejendő mondásimnak (12/437). Én a' Nagyságod lábai elött eggy tsekély de szives ajándékkal kivánok le borúlni... méltóztassa Nagyságod kegyelmes szivvel el fogadni (1/1378). Éllyen Második Ferentz Császár Kegyelmes Királyunk! (16/1208)

kegyelmesség fn (2)

Straton maga őlte megmagát: ő a' Győzőnek kegyelmességét megelőzte (12/202).
kegyelmességéhez (1/1473).

kegyes mn (15)

...az okosabb Maradék bálványozni fogja Nagyságod kegyes szivét (1/1498). - ...talám a' Kegyes Egek meg eléglették az ő nyomorúságit (1/1466). Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna, mint a' Sz:[ent] Domonkos és Kegyes Oskolák Szerzete; 's más illyenfélék (1/2995).
kegyes (1/1565, 1567, 1649, 10/110, 13/42, 233), Kegyes (1/3040, 8/78, 15/824, 843, 16/735), K.[egyes] (1/3050).

kegyesség fn (6)

El olvasztja szivemet a' Nagyságod kegyessége (1/1562).
Kegyesség (1/2988, 12/863), kegyességébe (1/641), kegyességére (1/1537), kegyességért (1/3067).

kegyetek l. kegyed

kegyetlen mn/fn (75)

I. mn De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott (5/389). - ...oh vadabb a' kegyetlen tigrisnél (7/1297). Az érzi meg méllyen kegyetlenségemet, A'ki kegyetlenül meg vetett engemet (13/604). - ...most nékem a' te példádból lehet reménylenem, hogy valamikor akkor az az én gyönyörű, és kegyetlen Szűzem... valódi érzéssel fogja meggyógyitani az én sebeimet (7/1531). Enéás, békével (sálvus) vagy már a' kegyetlen Tsapástól (10/ 466). Ah kegyetlen félelem! (12/334) - Száz ezer ördögök iszonyodjam é magamtól; szerentsétlen Asszony! szerentsétlen ifju! kegyetlen áldozatim (16/1013). Láttam, hogy a' Kőhöz zúzott kegyetlenűl eggy szegény Pásztort (5/30). Rántsd ki azt a' Kardot, vágd le a' te Hívedet jószivűség Dídó eránt kegytelennek (!) lenni (10/843).
kegyetlen (5/41, 66, 98, 323, 579, 583, 7/170, 286, 290, 326, 442, 582, 583, 852, 895, 1049, 1060, 1138, 1330, 1387, 1538, 10/111, 134, 778, 11/137, 12/427, 587, 638, 863, 915, 13/155, 430, 739), Kegyetlen (1/1599, 1833, 7/583, 802, 1103, 1210, 1327, 9/552, 773, 10/429, 12/428, 430, 432, 919, 13/735), kegyetlennek (10/571, 12/923), kegyetlen[ne]k (5/175), Kegyetlennek (10/533), kegyetlenebb (5/159, 341, 563, 10/778, 13/212).
II. fn ...és ha a' szerelem azt a' kegyetlent tsak olly drága áron kívánta eladni tenéked, lefizetted te azt az árt, a' mellyet ő kért, és az ő szerelmét a' te halálodon megvásároltad (7/1362).
kegyetlen (11/141, 12/852, 13/347, 597), Kegyetlen (7/298, 8/78), kegyetlennek (10/934), Kegyetlennek (1/1111).

kegyetlenkedő in (1)

...talám az én Édes Anyám prédájává lett a' Világi Méltóság és a' férji elsöség jussa alatt kegyetlenkedő Tyrannusnak? (1/1105)

kegyetlenség fn (10)

...te a'te Mellyeden belől gyülőlséget, bosszúságot, és kegyetlenséget rejtegetsz (7/588). Azt megmondani Kegyetlenség; de Árúlás lenne azt elhallgatni (10/398).
kegyetlenség (5/337, 7/984), Kegyetlenség (5/259), kegyetlenségemet (13/603), kegyetlenségemnek (7/ 1335), kegyetlenségének (7/1194, 1532), kegyetlenséggel (7/1304).

kegytelen l. kegyetlen

kék mn (1)

Már a' tengeri Tsiga az ő kék Lovaival készenn áll a' Partonn (5/204).

kékellő in (1)

Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Partokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/401).

kél i (1+1)

Eggy Tengerről másikra kél A' Hajós, 's semmitől nem fél (5/507). Ah, nem kell véle tzivodásra kelnem (12/765).
Ik: el~, fel~, ki~.

Keleskényi fn (2)

Az én [me]g bóldogult Édes Anyám v[ol]t Keleskényi Mária (9/768).
Keleskényi (9/746).

kell i (236)

Alább az 5 forintnál senki fiának nem adom, ha kell, kell, h[ane]m p[edi]g mindég akad e[nne]k árossa (9/108). Nekem nem kell, se pénzed se magad (15/257). - ...hanemha néked nem kellek, szerelem nélkűl fogok élni (7/810). Én magam kárával tudom, másra kell a' pénz a' Magyar Uraknak (1/ 1881).No, Tsajkos! mi jó kell? (8/162) - E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'mellyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2893). Fatsarog a' szivem, hogy szabad nem lehetek 's töled, édes Kis Asszonyom, 's Músáimtól el kell szakadnom (1/ 1714). - ...boldog egek! miket is kell szenvedni az embernek és kiktöl és mikor (16/604). - ...az ember... 10kor a' Táblára megy ha kell 's ott van 1ig, 2ig, ha nem kell pedig, visitákat tesz (1/2236). Nos osztég hát Éva Kis Asszony, n[em] kel mindenbe bele fettsenteni (1/741). Most én se hátra se előre nem mehetek (:sir:) végtére tán meg kell ehel halnom. - Igy kell! - miért indultam el - vele (2/ 1513). Éppen ugy kell, magam is ollyan moddal szeretem (15/322). - ...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1220). - ...nem tudom minekis kelljen neveznem (8/127). - ...már az illyet nem kéne én töllem várni (15/124). Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodni (1/1935).
kell (1/200, 260, 382, 618, 732, 1035, 1036, 1309, 1441, 1506, 1507, 1508, 1524, 1528, 1613, 1615, 1724, 1783, 1796, 1805, 1848, 1895, 1926, 1966, 2085, 2193, 2194, 2433, 2443, 2444, 2539, 2540, 2724, 2897, 2992, 3062, 3254, 3330, 3350, 3375, 2/1390, 1393, 1402, 1416, 1426, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 4/34, 88, 144, 5/111, 300, 393, 448, 6/34, 41, 42, 51, 76, 81, 119, 120, 142, 143, 170, 7/167, 269, 427, 523, 677, 744, 747, 785, 854, 874, 947, 1125, 1149, 1196, 1320, 9/21, 214, 250, 329, 348, 549, 612, 653, 708, 10/96, 528, 640, 642, 647, 820, 853, 996, 12/62, 79, 182, 213, 244, 245, 251, 323, 330, 396, 429, 458, 469, 471, 473, 484, 497, 529, 531, 643, 685, 695, 696, 764, 779, 845, 966, 1013, 13/143, 207, 479, 15/119, 120, 327, 335, 351, 552, 565, 614, 656, 931, 956, 1029, 16/43, 108, 163, 164, 214, 223, 321, 494, 508, 575, 626, 706, 715, 756, 820, 1051, 1143), Kell (1/2781, 4/74), kel (1/1046), khell (15/ 2213, 688), kellek (1/2397, 8/52), kellett (1/509, 522, 2265, 4/42, 9/123, 12/409, 590, 16/428, 525, 937). - kellene (1/430, 934, 2855, 7/228, 690, 1018, 9/127, 150, 10/492, 556, 1032, 1033, 12/426, 661, 805, 824, 971, 15/630, 757, 924, 16/346), Kellene (12/706), khellene (15/652), khillene (9/12), kéne (15/737), Kéne (15/30), kén (16/375), kellett volna (7/1298), kellett vólna (6/74, 7/1471), kellett vona (1/723). - kelljen (10/728, 835, 13/373), kellyen (1/140, 497, 1160, 1928).

kellem fn (3)

Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/ 3111). Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek... a' gyönyörködés szárnyain, lebegve a' Kellemek tsets bimbóin fél el szenderedésben lepik meg, óh melly édesen éreztetik velünk, hogy mi most az Életnek édesebb óráival élünk! (1/2245)
kellemem (7/132).

kellemes mn (4)

Te tudod Lelkemnek szép kinzásit, Te tudod kellemes sóhajtásit (8/91). Óh az ő jó szive, melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a' betűkbe (1/3102).
kellemes (4/99, 13/387).

kellemesség fn (1)

Ortzáján két felől az ártatlanság tejébe uszkál a' kellemesség rózsája (8/137).

kellemetes mn (38)

...Átzis ismét vissza jön e kellemetes és vídám Szellőknek szívására (5/408). - ...mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé (7/492). Én örömest nem félnék, de te nagyon kellemetes szép vagy, én meg nagyon szerető (13/636). Kellemetes Atyja eggy kegyetlen Fiúnak! (7/170) - Nagyon kedvezőnek láttzík nékem az én Csillagom; nem kivánok az én szerentsémnél kellemetesebbet (12/ 118). Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe (12/735).
kellemetes (1/195, 2252, 2277, 2282, 5/201, 362, 7/376, 382, 834, 1135, 1190, 1381, 1429, 1613, 1628, 1639, 1640, 10/467, 12/523, 13/33, 579, 649, 15/ 557), Kellemetes (6/105, 10/52, 13/191, 245), kellemetess (10/795), kellemetes képpen (7/1597), kellemetesen (13/13), kellemetesebb (7/112), legkellemetesebbekké (1/2241).

kellemetesség fn (2)

...az asszonynak hatalma és fegyvere a' szépség, és a' kellemetesség (7/634).
kellemetességgel (11/93).

kellemetlen mn (1)

Ez a' tzondor köntös, a' mellyben eggyűgyűbben és ékesebben tündöklik a' te tekínteted, talám gyenge oldalodnak kellemetlen tereh (13/659).

kellete fn (1)

...engemet elhagytál, engemet meg tsufoltál, az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/637)

kelletlen Ö: kénytelen~.

kellner fn (1)

De hát a' szegény Typographus tsak ugyan Kellnerré vagy Tragerré lett? (1/125)

kellő mn (2)

Te pedig oh kedves kellő Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat (15/875). - ...a' Pokolnak leg kellő közepén eggy vas kandallób[a] bé bútt vóna (1/812).
Ö: semmire~.

kelmed nm (11)

...hát mi baja Kis Asszony kelmednek velem? (1/ 654) - ...minek beszéllnek hát Kelmetek ollyan hijába valót (1/832).
Kelmed (1/658, 890), kemed (9/673), Khemed (9/91, 565, 567, 671), Khemedet (9/573), Kelmednek (1/ 860).

kelt Ik: fel~.

kelvén Ö: össze~.

kemence fn (3)

...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé, magam fütöttem be a' Kalátsnak a' kementzét (1/837). - ...ha egy kitsiny kurazsim n[em] lett v[oln]a, eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/37).
kementsébe (9/45).

kemény mn (16)

...kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga a' fa is adott ő ellene kötelékeket (7/1033). - ...szűz Leányka felfedezte friss rózsáit, mellyeket most rejtegető - kosarában titkol, és az ő - ép és kemény almáit (7/552). Mit felelnék ha szemembe keményenn azt kérdezné tőlem? hol van a' Kard (6/157). - ...éppen a' te haláloddal szúrtad keresztűl végtére azt a' kemény szívet (7/1356). Valósággal az a' törvény, a'mellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind örökké, nem kemény nem is igazságtalan (7/ 1520). Néked alkalmatlan, és kemény Álmakat ád a' Karám (12/125). Be' kemény, de deli vadság! (13/279) - Kemény Verejték ád néked kőz eledelt (12/121).
kemény (7/55, 416, 543, 1101, 1336, 1388, 14/149), Kemény (7/893).

keményedik Ik: meg~.

keménység fn (7)

Sem soha az erő, vagy a' keménység meg nem határozhatja eggy Szívnek Szabadságát (5/312). Tartsd meg hívséggel, a' bántatások közöttis a'te első Szerelmedet: győzze meg az ő keménységét a' te állhatatosságod (5/303).
keménysége (7/65), keménységemet (7/1466, 11/ 111), keménységét (15/1013), keménységemenn (5/ 173).

kéményseprő fn (1)

...minden tubakos ember orának a' Kesztheli Kéményseprőt kellene Conventiora meg fogadni (15/ 756).

kémlel Ik: ki~.

ken Ik: ki~.

kend nm (155)

Ne beszéllyen Kend Bátya, ne sajnálja Kend azt, hogy ez az ember jobb akar lenni Kendnél (1/2167-8). Hallja Kend Betrieger Uram, Ked engem ne fenyegessen (1/2685). - ...mivel töltik kentek az időt? (15/731)
kend (1/2664, 3310, 3318, 9/636, 743, 15/3072, 702, 16/753, 771), Kend (1/1307, 1311, 1530, 1947, 1974, 2160, 2175, 2180, 2227, 2240, 2313, 2507, 2543, 2545, 2591, 2597, 26652, 2666, 2667, 2670, 2673, 2677, 2693, 26952, 2711, 2720, 2722, 2727, 2743, 2763, 2767, 27732, 2793, 28062, 2808, 3188, 3223, 3227, 3232, 3237, 32682, 33092, 3311, 3313, 3316, 3317, 9/95, 7312, 745, 749, 833, 15/292, 294, 317, 676, 677, 16/524), kénd (9/83), khend (9/26), Khend (9/642), khendh (9/52), ked (9/97, 15/271, 272, 375, 419, 438, 655, 669, 676, 7052, 707, 781, 784, 793, 982, 16/19, 21, 76, 753, 810, 1032, 1033), Ked (1/1219, 1318, 21632, 2165, 3236, 15/289, 335), khed (15/186, 193, 195, 196, 200, 203, 226, 228, 255), Khed (15/219), kehd (15/196), Kendet (1/ 2763, 3224, 9/751), Khentet (9/38), khedet (15/189, 204), kendnek (9/684), Kendnek (1/2664, 2668, 3228, 16/77), khend[ne]k (9/28), Kednek (1/790), Kennek (9/741, 15/680, 16/75), Kedre (1/2163), Kendnél (1/2674), khennek (15/182), Khenek (9/ 92), Kenddel (1/2753). - Kentek (1/1855, 1891, 1933, 1934, 3230), Kennek (16/26), Ketek (1/2238, 3256).

kender fn (1)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. (15/305).

kendernyövés fn (1)

Kender nyövéskor lessz esztendeje kenyér ebédkor, hogy valamit érzettem bennem (8/170).

kendtek l. kend

kéneső fn (1)

Pharolámra el hoztam a' phiphát... a' friss khinyeső nem lekülömb (!) nálla ugy thündöklik (15/659).

kengyelfutó fn (1)

Tirzis, ha elfutsz é, a'mint mondod; én esküszöm néked, majd mikor úgy teszel mint a'Kengyelfutó, vagy a'Szarvas, hogy mikor téged majd segedelemért könyörögni látlak, nem tennék a'te segedelmedért eggy lépést (7/798).

kenő Ö: kesz~.

kent in (2)

Csókolom mézzel kent nyiladat (8/27).
kent (8/88).

kény fn (2)

Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/170).
kényed (7/116).
Ö: kedvekénye.

kényekedve l. kedvekénye

kenyér fn (10)

...magyar kenyeret eszik, magyar bort iszik rá (15/ 370). - ...ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat, meg eggy harmadévi német Kalendariomom van, 's vegye el az én bolondi kenyeremet (8/160). - ...én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/132).
Kenyér (16/985), kenyerem (8/172), kenyeret (1/ 2408, 8/199), kenyért (1/2399), kenyeremnek (16/ 1039), kenyéren (9/793).

kenyérebéd fn (1)

Kender nyövéskor lessz esztendeje kenyér ebédkor, hogy valamit érzettem bennem (8/171).

kényes mn (3)

Te hitetlen! Te kényes disznó! Te világ sepredékje! (16/609) - Valósággal szépen hangzanak azok a' mi kényes füleinkbe (1/1131). Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevű játékot, németűl... Bétsben is kedvet talált, pedig van é kényesebb gusztusú közönség ennél? (1/2290)

kényesség fn (2)

Az pizoni tsak kinesség, az pitsiletes ember az nem szereti dohánfist (15/786).
kinességet (15/790).

kényszerít i (8+1)

...de minthogy a' Kis Asszony úgy kénszerit, nem sajnállom el beszélleni (1/83). A' mostan rajtam uralkodó pénzbeli szükség kénszerit (1/1336). Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására (6/34).
kénszerít (10/785), kénszerit (10/277, 12/748); kénszeríti (7/1049), kénszeritik (1/1633), kénszerítettem (10/1039).

kényszerítés fn (1)

Óh mitsoda különös, szent kénszerítést talált fel ez az ostoba, hogy engemet az én ifjúságomra emlékeztet (7/740).

kényszeríthet i (0+1)

De nem kénszeríthetni azt, a'ki távol van (7/787).

kénytelen mn/hsz (6)

I. mn Én kéntelen vóltam ő tőlle elfutni (7/22). Az irigy is kéntelen azt betsűlni (1/2566).
kénytelen (5/320), kéntelen (7/1387).
II. hsz Kéntelen fogsz szeretni, ha készakartva nem akarsz (7/786). Megtartóztatván magátt; nagy kéntelen (6/124).

kényteleníttetik i (5)

Menjen bujdosóúl, és egyedűl; és az ő Szerentséje olly iszonyú legyen, hogy kéntelenítessék irígyelni az enyímet (10/959).
kénteleníttetem (1/2422), kéntelenittetem (1/1092), kéntelenittetnek (1/2692), kéntelenittetni fogok (1/ 1097).

kénytelenkelletlen hsz (1)

...és sokszor kitsinybe múlt, hogy vissza nem tért, és én toltam előre kéntelen kelletlen is (7/1022).

kép fn (24)

...a' fiu az Attya képét mutatja (9/787). Sokszor midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok (16/1196). Szeme nem sir még is nedves Képe rántzos foga redves (16/361). Még az addig igaz, de lebukása szerentsés volt, és a' halálnak eggy fájdalmas képe alatt, életet, és örömöt hozott néki (7/1552). - ...oh! még most is előttem a' vért szopó Tigrisek képe (16/1057). Nézd, édesem, hogy hizelkedik benne az ártatlanság vidám képe, hogy szijja magához az eleven elmét (1/230). Az emberekkel v[al]o társalkodás a' bóldog életre vezet bennűnket, és a' virtust képekb[e] ábrázolja le az e[mbe]r lelkéb[e] (9/454). - ...a' Nemes Magyar Rendekhez folyamodom, állhatatosan bizván benne, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek képei, elő segéllenek ezen munkámba (1/1519). Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla Rátz Kalugyer képébe (1/2498).
kép (4/15, 5/494, 13/315, 16/203), Kép (4/17), képe (1/3149, 7/1623), képet (1/291, 9/784), Képemet (10/60), képét (16/208, 210), kipibe (9/43) Képével (10/393), Képeivel (12/753).
Ö: fa~.

képest nu (4)

Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam, ha a' te gondolatidhoz képest oktalanul szóllottam is (9/483). - ...én szerelem vagyok a' Pásztorokban tsak úgy, mint a' Hérósokban; és a' Személlyeknek kissebb nagyobb vóltát tetszésemhez képest egyenlővé teszem (7/81).
képest (13/581, 16/1076).

képviselő fn (1)

...a' Török Császár Vezére Paszavandoglub... 1200 Frantzia képviselőt hadi fogolyá tett (16/296).

képzel i (1)

Mond megnéki... hogy én az őveit képzelem magamnak (12/416).

képzelhet i (1)

Azt sem engedi meg Ámor nékem, hogy azt mondjam; sem hogy még tsak képzelhessem is, hogy én valaha, az ő szerelmét elhagyjam (7/913).

képzelődés fn (8)

Meg kell annak édességével hinteni képzelödésim szárnyait (1/261). Ez a' dalotska megérdemlette az én tettszésemet, mert a' ki ezt irta az én képzelödéseimet rakta ki szavaiban (1/53).
képzelődések (1/1836), képzelődésemet (1/198), képzelödéseknek (1/819), képzelődésemnek (1/3097), képzelödéseibenn (1/3114), képzelődésével (8/101).

képzés fn (5)

Ez a' Horváth Úr Múzsája olly hatalmas, 's képzésemet képzése után ragadja (1/26). Az egész ház készület, sőt az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/482).
képzésének (9/362), képzéseiddel (1/225).

kér i (85+3)

GRÓF FEGYVERNEKI Mennyit kér Kegyelmeden? TEMPEFŐI Harmintz aranyat (1/1470). Tempefői Uram kér a' be jövetelre engedelmet (1/ 1361). Azt kéred tölem, Kis Asszonyom, a' mit éppen kértem vólna tőled (1/169-70). - ...tőled tanátsot kérek, és nem Szerelmedet (10/811). Sándortol, az Emberektől, az Istenektől kőnyőrűletességet, kegyelmet, igazságot fogok kérni (12/849). - ...khértem azt a hitván nyul bürt 5 krajcáron (15/ 282). Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli, - botsánatot kérek - az akasztófát (16/ 968). Ha újonnan engem kér, hogy én maradjak ezen Partonn hijjába fog öregbedni a' mi Gyötrelmünk (10/762). Ah! - a' Jó Istenre kérlek, 's m[in]d arra v[alam]i kedves te előtted (9/760). A' te Lakadalmadat kérni fogja az a' kevély Király (10/100). Nem, Fejedelemasszony, kérem: nem (10/10). - ...ah változtasd, változtasd, kérlek tanátsodat, be esztelen vagy (7/92). Kérem, kérem, mindjárt megmutatom (16/971). De, kérem, mitsoda könyvek lehetnek azok amellyeket kezében hordoz? (1/ 2369)
kér (1/1903, 10/775), kérek (10/569, 630, 636, 924, 12/986, 15/598, 636), kérsz (10/207, 646, 891), kértem (12/640), kért (1/484, 7/393, 1150, 1364); kérem (1/202, 332, 548, 1084, 1749, 2198, 2507, 7/1635, 10/925, 12/508, 15/146, 609, 16/229, 267, 613), Kérem (1/352, 1912, 2378, 2757, 3327, 15/314, 617, 645), khérem (15/1063), Khérem (15/1067), kherem (15/313), khirem (15/683), kéred (7/1208, 10/890), kéri (1/1468, 1634, 10/154, 655), kértem (1/1787, 3196, 7/471), kérte (7/393, 10/142, 16/253); kérlek (1/2453, 4/151, 7/311, 737, 1202, 1384, 1422, 1480, 1481). - kérj (10/568, 16/669), kérjen (7/731); kérd (9/89). - kérni (1/1511, 7/690, 15/287).
Ik: el~, ki~, meg~.
Ö: kölcsön~.

kérd i (14+7)

A' köznép pedig azt se kérdte tőle, mit árúl (1/116). Kitől kell majd tanátsot kérdenem? (12/529)
kérdem (1/531, 14/53, 133), Kérdem (14/106), kérded (10/353, 12/21), kérdi (1/1854, 8/163, 14/56, 73, 16/32, 912). - kérdjek (15/515). - kérdeni (1/308, 545, 2200, 2204, 10/314, 16/670).

kérdés fn (4)

Emberek van é hozzá[m] fontosabb kérdéstek (9/ 632). 'S Mi baj? még azs is kérdis ám azs világon (9/ 29).
kérdést (12/431, 14/146).

kérdez i (10+1)

Elsőbenn is hogy hozzá mentem a' te neveddel: azt kérdezte: Hogy van Tempefői Úr? (1/3125) - Az Isteneket kérdezzem? (2/1439) - No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229) - Hogy van az én Rosaliám? kérdezett engemet? (1/3081)
kérdez (6/181); kérdezed (10/542, 16/53), kérdezte (1/544, 3116), fogom kérdezni (14/119). - kérdezné (6/157).
Ik: meg~.

kérdezősködik i (1)

Tán az a' Világ tudóssa nem látta többet még a' Sz:[ent] Gellért hegyét, arról kérdezősködött (1/ 508).

kéreg fn (2)

...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/982).
Kérgekről (7/1101).

kerek mn (5)

Semmi nagy, semmi szép, semmi jó nem lehet a' kerek Ég alatt, a' minek irigyje ne vólna (1/2570). Pesten sem kivánnak többet érte, kerék szám 2 forint amillyen munka (15/669). - ...és h[ogy] kereken kimondjam minden foglalatossága n[em] érne egyvalamit (1/785).
kerek (9/98), kerék (16/811).

kerék fn (1)

Magam láttam, hogy a' Tsillagok közűl a' tágas kerekekenn leszállott a' Jupiter' Madara (5/356).

kerekedik i (1)

Ott tántzra is kerekedett (1/501).

kerekség fn (4)

Kedves Rosáliám, a' kit az Ég azért teremtett, hogy legyen kereksége alatt eggy nemesebb teremtés (1/ 3089). Ha van egy boldog a' Főld kerekségén Amintas az (12/95).
kerekségeit (13/730), kerekségén (1/992).

kerékvágás fn (1)

Tsak tessék arra az ut merre a' kerékvágás (15/973).

kérelem fn (1)

De ki tudja, ha megeggyez é a'te Urad azon mérész Kérelembe (10/212).

kereng i (1)

Mind ezek meg tartják a' nyomási törvényt Eggymáshoz vonúlván kerengik az örvényt (1/364).

kerengés fn (1)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el; és zavart kerengésével a' sok ezer illatokból eggy illatot tsinál (13/15).

kerengvén in (1)

Tigrínó az én hüséges kutyám... a' szövevényes haraszt körül kerengvén véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/135).

keres i (43+9)

Nékem tsak azt mondtták, hogy gyanús jószágokat és Leveleket keresnek nálam (1/3286). Az az Enéás, a'kit te keresel, épenn ez (10/348). - ...a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúltt életének (1/980). Ő is úgy tett vala én velem, mikor a' pénzét kereste rajtam, és én kértem hogy várakozzon (1/3195). Mindjárt keresek módot annak a' Németnek ehes száját, hogy dughassuk bé (1/1675). - ...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását (9/810). Nem gazdagságot v.[agy] Nemes Ősőket, hanem egyedűl Amíntást keresem én Amintásba (12/70). De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén (16/204). - ...nem tudom, mikor fog a' tömlötzben 60 aranyat keresni (1/2710). - ...mennyi pénzt fog hát énnékem keresni az én műhelyem Magyar Országba (1/93).
keres (5/372, 7/45, 10/777, 13/24, 16/518, 519, 520), kheres (9/561), keresek (2/1395), keressz (10/20), keresnek (1/3256), keresni fogok (1/1550), fogok keresni (1/1910); keresem (1/1956, 2131), keresi (7/ 777), Keresi (16/777), kerestem (12/300), fogod keresni (7/1323), fogja keresni (7/159); kerestelek (12/ 191, 13/258). - kerestél volna (1/2884). - keress (12/275, 516, 13/465), Keress (6/126); keressem (7/908), keresd (1/2114, 10/685, 12/518), Keresd (10/499), keressük (7/1319). - keresni (1/964, 5/82, 7/778, 947, 1556, 1594, 12/458, 15/1039); keresnem (12/244).
Ik: fel~, meg~.

kérés fn (3)

A' Hajókat, és a' Fegyvereket, a' mellyek[ne]k kérésére jöttél hozzám, hólnap reggel eggyesítve látod: tapasztalni fogod, mennyivel haladtam felyűl kéréseiteket (6/93-4). Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését a' felől, hogy mostani szorúltt állapotjában lennénk segitségére az Úrnak (1/2852).
Ö: idő~.

keresés Ö: fel~.

kereset fn (4)

Ha fele keresetedet nékem adod (1/885).
keresete (1/118), keresetedet (1/881), Keresetbe (14/ 34).

keresetlen mn (1)

Májját a' méreg ellepte Melly ellen hasznos recepte Keresetlen fát találni 'S azzal a' talpát piszkálni (16/ 994).

keresett in (1)

És azt a keresett Hírt nem olly nehéz nyomozni annak, a' ki valóba szeret (7/1223).

keresgél i (1)

Én már három órája, hogy őtet azon a' hellyen keresgélem, a' hol hagytam (7/991).

kereskedés fn (2)

...most 3 Esztendeje lessz kereskedés végett Grétzb[e] ki mentem (16/1054).
kereskedésünk (16/293).

kereskedik i (1)

...sok a' hamis árúló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik (1/3282).

kereskedő fn (2)

En mint a' féle kereskedő eleget protestálgattam nekiek (16/1059).
Kereskedőknek (1/155).

keresmény fn (1)

...de én néked ollyan mátkát kerítek aki ollyan lesz amilyenre vágyol, de ugy ám ha nékem adod fele keresményedet (1/748).

keresvén in (4)

És a' szerelmet keresvén gyakorta halhatatlan Ditsőséget találni mellette (7/1225).
keresvén (10/159, 229, 13/569).

kereszt fn (1)

...no most keresztett kell vetni (9/652).

keresztanya fn (1)

...fejérebb volt a'lába mint Samfásné kereszanyám Asszony[na]k (1/761).

keresztény l. keresztyén

keresztül nu (4)

Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/32). - ...elmegyek keresztűl a' tűzön és a' poklokra, tsak ő ott legyen (7/877).
keresztül (16/924), keresztűl (7/875).

keresztülhat i (1)

Egyedűl tsak annak a' Sírásnak jótéteménye az, a'mit te Kíntsem botsátassz Szemeidből, hogy Átzis ismét vissza jön e kellemetes és vídám Szellőknek szívására, 's még eggyszer keresztűl hat a' Léte' Habjainn (5/409).

keresztüljárhat i (1)

Megengedi Ozmídás, hogy a' Királyházonn belől keresztűl járhassak (10/675).

keresztüllát i (1)

...ott laknak a' boszorkányok, kik varázslásokkal mindenen keresztűl látnak (7/472).

keresztülmegy i (1)

Most mindjárt keresztül megyek rajtad, ha az Ördöggel tartassz (1/3239).

keresztülszalma fn (1)

...azok az átkozott tselédek, ha tsak magam köztök nem forgok egy keresztül szalmát se tesznek (15/ 143).

keresztülszúr i (3)

...a' fegyver belément volna, és keresztül szúrta volna azt a' szívet (7/1303).
szúrtál keresztül (7/1304); szúrtad keresztűl (7/ 1356).

keresztülvág i (1)

...neki legyen mondva ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attilai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/203).

keresztülveret i (1)

...ha itt tarisznyazom el az időt majd keresztűl verett Nagyságos Uram a' Tőrők furáson (1/657).

keresztyén fn/mn (10)

I. fn Azt a' régulát tsak maga tsinálta a' Gvárdián Úr, mert azt a Keresztyének között sohol sem hiszik (1/2934). Keresztyén tény é? vagy tyén régen pörölnek rajta (16/781).
Keresztyén (15/224), Keresztény (1/2921), Köröszténnek (15/206).
II. mn ...most már a' jó lelkü Keresztyén ember nem is élhet miatta (15/259). E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'mellyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2893).
Keresztyén (9/55), Kheresztyén (15/265), Körösztény (15/233).

keresztyéni mn (3)

...mi leg jobban tudnánk fel segélleni az Urat, mivel minékünk az Isten és a' Keresztyéni jóltévő szivek elég módot adttak benne (1/2865).
Keresztyéni (1/2863, 2885).

kérettetik i (1)

De tőlem ne kérettessenn eggy árúlás (10/244).

kerget i (4+2)

...az én Múlatságom ebbe áll, ha az Ívvel 's a' Nyílakkal bánhatok, ha kergetem a' futós Vadakat (7/ 95). A setét éjtzakát rettentve kergeti a' Napnak fényessége (2/1452).
kergettem (7/349). - kergesse (7/819). - kergetni (7/1217, 1255).
Ik: el~.

kergető Ö: kurva~.

kergette Ö: tatár~.

kergetvén in (2)

...tegnap bészennyeztem magamat, eggy gyors Őzet kergetvén (7/272).
kergetvén (7/1238).

kering i (1)

Ezek a' lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányai é? (13/722)

keringette mn (1)

Heródes keringette Jebuseussa te vóltál az a' kisértet (9/788).

keringkeringborsózik i (1)

Ottan a'tsetsebetsék apró Leány gyermekek formájokban keringkeringborsóznak (7/484).

kerít i (2+1)

...de én néked ollyan mátkát kerítek aki ollyan lesz amilyenre vágyol (1/746).
keritek (1/880). - keríteni (13/265).
Ik: körül~.

kerített in (2)

Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Patokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/400).
kerített (7/819).

keríthet i (1)

...sokáig mind haszontalan bajlódtam vólna, hogy kezembe keríthessem azt (13/140).

kerítve Ö: körül~.

Kerl (ném) (1)

Esz kamen Draj starke kerl sat (15/109).

kérlelés Ö: meg~.

kérő fn (1)

Nem elég? akarod hogy én Kérő is legyek? (10/923)

kert fn (20)

A' Játékhely eggy Múlatóháznak a' kertjében gondoltatik (13/8). - ...éppen tsak az imént jöttem fel az Atyámtol a' kertböl (15/807).
kert (1/24, 972, 9/701, 15/483), Kert (12/114), Kertem (15/481), Kertet (1/228), kertben (15/122, 642, 719), kertb[en] (15/534), Kertbe (15/571, 602, 638, 645, 839), Kertre (1/22), kertjéről (15/478).

kertész fn (1)

Oh Meny föld Istenei! Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok; Hogy légyen általatok Diszesebb valahára: S méltoságos Kertésszének Feleljen meg - reményének (12/564).

Kérubim fn (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket (1/3300).

kerül i (24+1)

...ah kerűld, kerűld ezt a' bűbájozott hellyet! (7/470) - Be sajnálom, hogy olyan kézre kerűl az én Rosáliám adományja! (1/3155) - ...hogy kerűlt ez a' méla Tempefőihez? (1/3354) - ...az Úr nem jó bordából kerültt (1/3362). Ura[m]! a' matheria is többe kherűl m[in]t 100 arany (9/644).
kerül (1/1501), kerűl (1/413), kerülnek (1/1505), került (15/993), kerültt (15/441), kerültek (15/583), kerűltek (14/29); kerülöm (15/158), kerüli (1/1575), kerűli (1/1683, 7/765, 10/102), kerűlni fogod (7/219, 221). - kerüljem (12/888), kerűljem (4/143), kerűld (13/537), kerűljétek (4/132). - kerűlni (2/1390).
Ik: be~, el~.

kerülhet i (2)

De tsak ugyan, hogy kerülhettek Nagyságodhoz, azt nem foghatom meg (1/609). Nem könnyű a' Triumf, még sok izzadásbais kerülhetne ez a' Trójai Maradék (:fogyaték:) a' Mórok Királyjának (10/171).
Ik: el~.

kerülő mn (2)

...a' Könyveket kerülő agáristák, vojtisták, módisták... a' nevetségre adnak okot a' tanúltt okosok[na]k (1/928).
Kerűlő (13/683).

került in (1)

...üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3301).
Ö: ki~.

kerülvén in (1)

...de annakutánna okosabb lévén, 's kerülvén a' leseknek, és gyanakodásoknak ezen menedékhelyeit, az ő szülötte földére vissza tért (13/187).

kérvén in (2)

Engedelmet kérvén Praeses Úrtól... Kérdem tőled tudos Baccelliere (14/102).
kérvén (1/2878).

kés fn (1)

Ereggy ellenekbe azoknak a' hasgató késeknek, mellyeket ő hordoz az ő nyelvén, és ottan mutasd a' te vadonságodat (7/1389).

késedelem fn (5)

...ő engem megbántott, és minden Késedelem nélkül, akár jobbágy, akár Fő, én akarom, hogy haljon meg (10/582). - ...nem tűr késedelmeket az én Dühösségem (10/914).
Késedelem (10/280), Késedelmem (10/476), Késedelmeid (10/876).

késedelmezés fn (1)

Minden késedelmezés gyötrelem az én Dühösségemnek (10/230).

keseredés fn (1)

Hogyne rázná ki a' Magyar iró kezéből a' tollat, ama' méltó keseredés, melly az ő megvettetéséből származik? (1/2100)

kesereg i (3+2)

Mi lelt téged édes Leányom, veszem észre hogy szomoru vagy; hallom h[ogy] keseregsz, látom könnyeid is hullanak (15/892). Illy ifjú legjobban vídíthatná meg Eggy Anya Szívét melly gyászba kesereg (4/33).
kesereg (11/132). - keseregni (1/1613, 7/424).

keserít i (1)

Jaj nekem! te engemet keserítesz (7/1333).
Ik: meg~.

keserű mn/fn (9)

I. mn Te gyaláztad meg legelősször a' Szerelem' nemességét. Te tetted keserűkké az ő víg édességeit (7/627). Ez a'keserű Beszéd nem jó illik a' te Szívedhez (10/613). - ...óh Dafne, e' keserű gyászra tartottál te meg engemet? (7/1189) - De az az óhjaj, a' melly olly keserűen jött ki az ő szívéből, öszveötlött az ő kedves Silviájának Lelkével (7/1611).
keserű (7/1190, 10/947), keserűbb (7/1105), legkeserűbb (7/1098).
II. fn Nem tudom, ha az sok Keserű, a'mellyet Amintás tapasztalt, sok utánna járás, szeretés, sírása, és kétségbeesése közbe, édessé tétethetett é tellyességgel valami jelen való édes által (7/1631).

keserül Ik: meg~.

keserűség fn (6)

Ízetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámazva (7/767). Mi lelt, Kedvesem, könnyebbedik a' keserüség, ha bus társra találhat (1/1603).
keserűség (7/765), keserűséget (7/358, 857), keserüségbe (1/1721).

keserv fn (4)

Hív Szerelmemet Mélly Keservemet Ah tsak meghallgatnád bár (5/567).
Keservemet (12/861), keservében (13/86), keservekkel (15/853).

keserves mn/fn (21)

I. mn ...talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára (1/2619). Söt inkább keservesebbnek tettzik elöttem ez a' veszteség (1/2009). Óh keserves szempillantás! szomorú pontja fájdalmimnak (1/1729). A' te hiv szereteted meg olvasztja szivemet: arról való meg győzettetésemet ne keresd ollyan keserves útonn (1/2114). - ...ama' hathatós füvekből kinyomott nedvességet először az én keserves sebemre olly kegyes szívvel kötötted (13/42). Most a leg keservesebb tsapással rohant reám (1/1593). Keservesen danol (16/875).
keserves (1/2122, 2861, 5/134, 7/1313, 1334, 1379, 1467), keservesek (2/1488), köservessen (15/438), legkeservesebb (7/1125), leg keservesebb (1/1836), Leg keservesebb (1/1840), legkeservessebb (16/659).
II. fn Üss rá egy keservest (15/253).

késhetik i (1)

Ej tsak eredj sietve, mert én nem késhetem (16/ 480).

késik i (8)

...nem soká fogok én ott késni (13/631). - ...ha semmi hijja nints már e' dolog bizonyosságának, mit kések? mit várok egyebet? (7/1188) - ...az én halálom annál keserűbb fog lenni mennél tovább késik (7/1105).
késem (1/2536), késel (10/368, 725), késűnk (12/ 948). - késsünk (12/266).

késleltet i (2)

...'s egyedűl az ő akaratja van hátra, 's a' késlelteti, mind a' kettőjöknek eggyező akaratját (7/1558).
késleltet (7/1259).

késő mn (12)

Késő reménység az, mikor az ember illyen helyre szorúl (1/2831). Óh későn okos, és későn szánakozó (7/1370). Hazám árva Múzsái! ne mondjátok meg a' Késő Maradéknak (1/2059).
késő (1/1401, 1865, 7/276), Késő (1/1443), későn (1/371, 1653), késön (15/1019), későnn (10/502).

később hsz (2)

Ha később lett vólna az Arbatzes' Segitsége, a' vitéz Enéás az embertelen Tsapás alatt ma elesett vólna (10/424). Én eggy másik Dárdával nyomába eredek, de nagyon távol, mert én későbben indúltam (7/1164).

későbbi mn (1)

...a' szerelem minél későbbi annál kegyetlenebb (5/159).

késői mn (1)

...valamikor megtörténhetne, hogy őtet megindítván a' késői szánakozás, könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/331).

későre hsz (2)

Változtasd, változtasd Tanátsodat, esztelen; mert későre bánkódni semmit sem tesz (7/114).
későre (16/919).

kész mn (21)

Kész szolgálója a' Báronak (1/270). A legkészebb a' legjobb (10/372). Kész vagyok Uram a' te bóldogtalanságodat a' világonn tul is kisérni (9/492). És kész vagy az Elmenetelre? (6/186) - A' Királyi asztal kész (6/133). Már a' tengeri Tsiga az ő kék Lovaival készenn áll a' Partonn (5/204). Hallod Uram. A' te Séregid készenn vagynak (10/911).
kész (1/101, 2108, 2118, 2579, 16/558), Kész (12/ 773, 13/68), készebbek (1/2560), készen (7/776, 1425, 16/830), Készen (1/2115), Készenn (6/5), késznek (10/385).

készakarva hsz (4)

...készakarva el kellett törni egy személynek rá hágással a' tejes tálat (16/937). - ...mondd hogy kész akartva tegyem ki magamat áldozatúl a' fenevadak' dühösségének (13/665).
kész akarva (5/141), készakartva (7/786).

készít i (9)

Tamino, szabaditts engem! az Oroszlánok vatsorát készitnek belőlem (2/1430). Ott várd hogy készítenek szállást a' te Vadonságodnak (7/240). Elfogadlak kísérőmnek tégedet; rajta, készítsd fegyvereidet, gyorsann kövess engemet (11/85). Vig játék 3 felvonásbann készítette Cs.[okonai] V.[itéz] M.[ihály] (16/cím).
készit (1/2144), készitettem (1/2942), kheszithettem (15/312), készített (7/1194); készitette (1/2145).
Ik: el~.

készíthet i (1)

Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/580).

készítő mn (1)

Az illyen derék manufacturákat készitő hazafiakat az ország cassájából illő volna meg jutalmaztatni (1/475).

készíttetik i (1)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elö Köbe (12/735).

keszkenő fn (2)

...a' keszkenőjével törőli a' Báró ábrázatját (1/624). Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpenyeget, nyakra való keszkenőnek 8 röf pukovai posztot (16/33).

készség fn (1)

Elmennék oda nagyobb örömmel és készséggel, mint a' megszomjúzott szarvas a' kútfőre (7/872).

kesztheli mn/fn (2)

I. mn ...minden tubakos ember orának a' Kesztheli Kéményseprőt kellene Conventiora meg fogadni (15/756).
II. fn ...a' Thopónari Zsidók is így fhogják, a' Kesztheliek migh szebben (15/698).

készül i (3)

Készűlnek (1/3163). Ekkora rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3006). - ...újra sajtó alá készűl tenni (1/157).
Ik: el~.

készület fn (3)

...a'padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van (7/482). Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött (16/917).
Készületje (6/54).
Ö: ház~.

készült in (1)

...örömmel olvasták 's hallgatták Vitéz hazafi társaiknak a' Poétáktól készültt ditséreteiket (1/2269).

két szn (63)

Nesze, Barátom, ihol van a pixis, benne két arany (1/3142). - ...mind a' két kezével az étket tartya (2/1401). - ...nem is tudom e' két dolog közzűl, mellyiket kívánjam inkább (7/425). - ...mit tud osztán az ember éjféli 1 és 2 óráig tsinálni? (1/2239) - No Uram millyen világi e[mbe]r vala ez előtt két esztendövel (9/355). - ...egyszer vagy kétszer szemeivel a' tanátsadó forráshoz futott (7/707).
két (1/98, 106, 333, 572, 843, 989, 1646, 1806, 1819, 1917, 2412, 2459, 3019, 3131, 3141, 3273, 2/1457, 5/36, 191, 7/344, 980, 1511, 8/138, 9/cím, 675, 10/ 942, 1016, 12/617, 1004, 13/cím, 14/70, 78, 15/665, 817, 16/cím, 1122), Két (1/2641, 2/1447, 7/1006, 9/111, 370), Khét (15/287), khet (9/17), 2 (15/215, 670, 1060, 16/33, 35, 85, 252, 258, 322, 944, 999), kétszer (8/55, 13/568, 15/340).
Ö: egy~, ötven~, tizen~.

kételkedés fn (1)

Már tsak ez az egy kételkedés is nagy Királyt ígér nékem (12/530).

kételkedhetik i (2+1)

Óh semmit nem kételkedhetik benne az Úr (1/ 1333).
kételkedhetik (10/253). - kételkedhetni (7/498).

kételkedik i (4)

Én rólla nem kételkedem (7/1317). Ne kételkedj felőlle (12/953).
Kételkedsz (12/131). - kételkedném (12/812).

kételkedve in (2)

A' Tartozás és Indulat között mégis kételkedve habozik a' Szívem (10/710).
kételkedve (6/184).

kétfelé hsz (3)

Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá (13/403). Minden kegyetlen Kínnál kegyetlenebb, Kín, az a Pillantat, melly kétfele szakaszt eggy Szívet (10/779).
kétfelé (15/783).

kétfelől hsz (2)

Szegény Lehelfi, a' Te kinod a' magam kinnya két felöl fatsarják az én szivemet (15/889). Ortzáján két felől az ártatlanság tejébe uszkál a' kellemesség rózsája (8/137).

kétség fn (10)

...tegnap előtt láttam eggy jelenséget: a'melly engem a' felől kéttségbe hoz (7/685). És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok (10/535).
kétség (16/897), Kétség (4/159), kéttség (7/949), kétséget (4/139), kétségbe (10/1003), kéttségbe (7/1019, 16/925), kétségemnek (12/746).

kétségbeejtő mn (1)

Ez egy ollyan Kin, és gyötrelem, Melly kinosabb minden kinnál, Egy kéttségbe ejtő kinnál (12/933).

kétségbeesés fn (5)

Igazságos okom van a' kétségbeesésre (7/441).
kétségbe esés (16/1062), kéttségbe esés (7/1112, 16/ 1067), kétségbeesése (7/1632).

kétségbeesett mn (3)

...és mitsoda kétségbe esett tanáts vezetett téged e Partra (10/131).
kétségbe esett (10/967), kétségbeesett (7/1308).

kétségbeesik i (4+1)

Miért esel ennyire kéttségbe? (7/440)
kéttségbe esett (16/705). - ess kéttségbe (7/303, 1109). - kétségbe esnem (16/626).

kétségbeesve in (1)

...ő eggy dárdát szegezett önnön magának, 's azt mejjéhez nyomta, kéttségbe esve (7/1300).

kétséges mn (3)

Minden más Jelenség tsak kétséges: ha ezzel a' Probával eggyesűl Bizonyosság lessz Árkás (6/29). Illy kétséges Állapotban minden Orvosság haszontalan (10/819). Szerelem! mitsoda oskolában, mitsoda mestertől tanúlhatni meg a' Te annyira hosszas és kéttséges szerető mesterségedet? (7/960)

kétszáz szn (2)

200 aranyért m[in]th[ogy] az Urat esmére[m] [me]g tsinálom (9/645).
200 (15/500).
Ö: ezer~.

kétszázkilencvenkilencedik szn (1)

Od[ysseia] K. 299. (1/2812)

kétszeres Ö: tizen~.

kétszerte szn (1)

Én a' haláltól való félelem miatt kétszerte sebessebb futással néki rugaszkodtam (7/1260).

kétszínű mn (1)

A' bizon szép ruhátska, először a' moldont is nevettük hogy két szinü volt (16/140).

kettedik Ö: huszon~, tizen~.

kettéesik i (1)

Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/204).

kettészakadva in (1)

...megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva, a' melly nem bírhatván a' testnek rohanásával és terhével, ketté szakadva a' kezembe maradtt (7/1450).

kettévág i (2)

Fel veszi a' baltáját, ketté vág, minden szekeret, lovat (1/887).
ketté vágja (1/888).

kettő szn (34)

...egyszerre mondja mind a kettő (15/295). Az Úronn áll mind a' kettönk boldogsága (15/823). Kettőn esik meg a' Vásár azt hallottam (8/152). - ...el is járnám mindjárt a Kallai kettőt (1/666). Kettöt lépvén hátra (16/354). - ...2kor ebédel 5ig (1/2237). - ...az Ur mindég vidám jeles és udvariás, mi ketten megedgyezünk (16/310).
kettő (1/1171, 1459, 3141, 8/154, 9/190), 2 (16/248), kettőt (15/591, 16/144, 388), kettöt (12/370), kettőjöknek (7/1559), kettőhöz (7/828), Kettőjökhöz (16/1160), 2ig (1/2236), kettővel (16/389), ketten (1/1237, 7/1615, 15/832, 894, 16/311, 313, 401), 2en (13/351), 2en (12/1032, 1034), 2 en (12/712, 732).

kettős mn (3)

...önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1079). - ...a' te hozzám jöttedből kettös örömet vettem (1/161).
kettős (11/105).

kevély mn/fn (30)

I. mn A' te Lakadalmadat kérni fogja az a' kevély Király (10/100). - ... és a' mint az ő kevély lelkét esmérem, rutul vált meg a' Kalmárnétol (16/713). De mitsoda idegen Vitéz jön felénk Likórissal eggyütt olly kevély és vad tekíntettel? (13/248) - Látja az Úr azt az embert a' ki ott jön, olly kevélyen? (1/2294) - Ez az kegyetlen Főld, mellyenn emelkedik a' kevély Kártágó az én Uram' Ajándéka vólt (10/135). A' Tigrisek szerelembe élnek: szeret a' kevély Oroszlán (7/199).
kevély (1/981, 999, 1418, 2652, 3322, 5/317, 7/1340, 10/127, 821, 16/1076), Kevély (1/2129, 10/367), kevélyek (1/3186, 16/1009), kevélyen (1/2368, 9/583, 13/311), Kevélyen (1/2302), kevélyenn (10/311, 391), Kevélynek (10/130), kevéllyé (12/960), kevélyebb (7/516).
II. fn Ha néked az én Botsánatomnál kevésbbé keserű a' Halál, nem érdemlesz, kevély, segedelmet, vagy Könyörületességet (10/948).

kevélykedik i (3)

Ne kevélykedj annyira a'te Szabadságoddal, nemes Nimfa (5/158). Az én tsekély Músátskám kevélykedni fog a' tiéddel való eggyesülésben (1/204).
kevélykedjünk (1/950).

kevélykedő mn (2)

A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek... ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2086).
Kevélykedő (10/54).

kevélykedvén in (2)

Itt mutogatja magát a' pompás természet, kevélykedvén a' mesterség tzifráiban (1/227).
kevélykedvén (12/261).

kevélység fn (4)

Én tudom, hogy a' Mórnak vad Kevélységét Halállal akarod büntetni meg (10/615).
Kevélységétől (10/718), Kevélységekért (10/647), Kevélységgel (1/1216).
Ö: paraszt~.

kever i (2+1)

Ha ő a' halandók' Kebelébenn keveri saját mérgét, azonnal a' hadi bosszúk között öszve égnek a' Városok, 's le omlanak a' Tartományok (11/94). Lipittlotty! igy kellett engem a' magam szolgálói elött gyalázatb[a] keverni (16/524).
kevertt (16/947).

kevertet i (0+1)

...ott mármost minden orában ujj köntösbe kell öltözni ha az ember magát szóbakevertetni nem akarja (16/24).

kevés szn (45)

Én eggy kevés ajándékkal kivánnék a' Nagyságos Gróf Úrnak udvarlására lenni (1/1331). - ...negyvenhét arany, negyvenhét, se több, se kevesebb (1/2216). Óh melly édes gyönyörűséggel tölt el az a' kevés időm (1/259). Olly kevés jeleit tapasztaltuk az ő virtusának? (12/358) - Ő eggy komor szivű a'Gavallérok társaságába, és igen kevés kedvét mutatja (1/488). Érezheti ts[ak] e' kevésből is Nagyságod, melly ékesek és gyönyörüségesek légyenek ezek az én múlatságaim (1/377). Vallyon nékem kevesebre kell é betsűlnöm az én fel emeltetésemnél egy illy hiv Lelket (12/965). - ...hidegen szóll arról és keveset (7/966). Az orák folyton folynak: 's kevesen tudnak jól élni velek (1/70). Várakozzon hát az Úr egy keveset (1/1032). Kiki azutánn szépnek kőlti az ő Gondolatjába a' maga Tüzét, de kevésszer igaz (10/792). Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány (1/1345).
kevés (1/925, 1725, 1856, 10/323, 487, 945,13/197, 469, 16/40, 313), Kevés (12/79, 91), keveset (1/1250, 1793, 1862, 2028, 2075, 2317), kevesett (12/497), kevésnek (7/895, 933), Kevésnek (7/1176), kevéssel (1/411, 2913, 3257, 7/1154, 13/172, 261), Kevéssel (10/761), kevesel (16/271); kevesebb (1/3178, 15/ 237), kevesebbet (16/125).

kevésbé hsz (7)

Legalább az én Ajjakamtól kevésbbé haragos Ortzával végy utólsó Istenhozzádot (10/507). Szeresd ujj nyájadat, szinte mint a' Régit: és a' Réginél nem kevésbé fog majd szeretni az ujj tégedet (12/513). Az eggy kellemetess Kívánság, melly akkor születik, mikor kevésbbé várni (10/796).
kevésbé (12/805, 15/158), kevésbbé (10/385, 947).

kevéssé hsz (14)

Ha én tsak kevéssé tudnám, hogy hol vagyok (2/ 1501). Hát olly kevéssé félsz az én Haragjaimtól? (5/ 289) - ...'s várakozz egy kevéssé magam is mingyárt megyek (9/498).
kevéssé (1/591, 1085, 2/1403, 7/840, 9/331, 12/59, 470, 13/321, 15/598, 16/473, 590).

kéz fn (115)

...jobb kéz felől el megy, de jőn bal kéz felől (2/ 1423). - ...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/982). Valld meg, szívem! szeretszé? Itt a' kezem tettszik é? (8/49) - Tsókolom Kedves Kis Asszonykám kezeit (1/459). - ...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1221). A' mások' keze által telyesitheti egy Király Marsnak, és Asztreának l.[eg] szebb munkáit (12/539). Ki fejti magát a' másik Hajdú keze közzűl, le kap eggy puskát (1/2747). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását (1/996). Isten! - Egek! - Örök Végezések! Meddig kivánjátok még velem éreztetni a' sujtoló kezeteket? (1/ 2616) - No Poétikus Uram, jó kézbe van a' jámbor (1/1957). Én az Urat a' törvény kezébe adom (1/ 2635). Kegyelmed tehát maga kezére dolgozott és saját ditsőségét tárgyazta (1/1451). Hát még ezt a' levelet olvassa meg az Ur... a' melly tsudálatos uttal moddal a' Leányom kezére került (15/993). Az én Kezemet, az én Szívemet mikor Járbástól megtagadtam, hűségesnek lenni Férjemhez akkor vólt eszembe (10/161). Itt a' nemeslelkű orvosné soha sem akart semmi más kezet annak beteg óldalához botsátani (13/577). - ...Gviccarini Orbán Leo mk (= maga kezével) (1/2906).
kéz (7/1488), Kéz (13/245), kezem (7/855, 11/79, 13/ 244, 290, 605, 711), kezed (2/1460, 5/430, 7/972), keze (1/238, 9/475), kezei (7/1134), kezedé (7/1330), kezet (12/803, 892, 13/45), kezemet (13/141), Kezemet (10/728, 821, 12/204), kezedet (7/1410), kezét (1/2720, 12/614, 615, 828, 829, 13/582), Kezét (4/ 138, 10/368), kezeit (7/1024, 1033, 1062, 1066, 15/ 75, 16/324), Kéznek (10/34), kezemnek (7/1490), kezemben (15/78), kezében (1/2370), kezébenn (10/ 579), Kezébenn (10/427), kezekbenn (11/21), kezembe (1/3010, 3130, 7/1246, 1450, 9/667, 13/140), kezébe (1/267, 650, 662, 2301, 5/115, 7/1039, 1284, 12/290, 16/896), Kezébe (10/420), kezibe (1/726), kezemből (1/3119), kezsemb[ől] (9/262), kezéből (1/2099, 2795, 2811, 3102, 7/11, 8/111, 9/319, 335, 12/371), kezéb[ől] (9/729), kezeidből (9/547), kézen (12/340), kezén (8/139), kézre (1/3155, 12/501), kezemre (7/1184), Kezéről (12/569), kezemnél (13/ 245), kezénél (12/687), kézzel (9/111, 13/522), kezekkel (1/3128, 9/479), kezemmel (7/336, 1447, 9/ 198), kezével (1/2150, 2/1401, 7/1003, 1004, 12/ 303), Kezével (10/689), kezeivel (1/100, 7/1062, 1242), kezeikkel (13/563).

kezd i (27)

Indullyon el, kezdjük (1/1203). - ...mellyik fogásbol kezdjem (15/694). Tudod, hogy attól fogva kezdtelek téged szeretni (5/62). - ...tehát igy kezdtem gondolkodni (1/3346). Az igaz, őtet bántani nem volna szabad: De ha te kezdted, Ötsém? (1/2801)
kezd (5/336, 6/112, 7/1114, 1180, 10/1007, 13/232, 579), kezdenek (7/104, 10/42, 15/549), kezdettem (7/391), kezdett (1/523, 7/369, 1077); kezdem (15/ 605), kezdik (15/550), kezdte (7/1057, 1607), Kezdette (1/613), kezték (16/26). - kezdeném (1/1142). - kezdj (12/659).
Ik: bele~, el~, újra~.

kezdet fn (3)

Oh fájdalmas kezdete a' dolognak: jaj már mitsoda kimenetelt jövendől az nékem? (7/1161)
kezdeten (9/586), Kezdetre (10/373).

kezdő mn (2)

Meg ezéből a' kinek irását is itt találom, és a' ki ama Nemzetünk Nyelvét ki tsinositani kezdő 's indito Triumvirátusból való (1/3025). A' születni kezdő szerelemnek kurták a' szárnyai (7/791).

kezdődik i (4)

...látod fellyül ezt a' verset, a' mi igy kezdödik (1/163). - ...ezen a' hangon kezdődik (15/693).
kezdődik (1/166, 8/20).

kezdve Ö: el~.

kezecske fn (1)

...a' könyvetskédet ne edd [me]g hanem, vedd a' kezetskédbe, meny tanulni a' több gyermetskékkel (16/61).

kézfogás fn (1)

Oh [me]lly esdekléssel várja ö kedves Malhoreneuxát! ott a' tulsó parton, h[ogy] az örökös szeretet Szent kézfogásával jutalmaztassa [me]g a' jobb életb[e] (9/533).

kéziglábig hsz (1)

Mert mindég kűlső munkákb[a] vagy[na]k kézig lábig (9/449).

kézív fn (2)

...születésemtől fogva egyedűl a' Kézívbe és a' nyilakba gyönyörködtem (11/71).
Kézívek (11/22).

kéznéző fn (2)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista (16/9).
Kéznéző (16/759).

kezű mn (1)

SZUSZMIR Szurtos füstös kezü, és ábrázatu (1/645).

ki1 nm (169)

I. (kérdő) Pszt! ki jön? (1/2844) - Én a' Szilvia' Nevét hallom, a' melly nékem a' füleimet és a' szívemet verdesi: hanem ki az a' ki őtet nevezi? (7/ 1132) - Kinek hívják azt a' nagy mestert? (7/673) - De édes nem tudom kinek hivják Uram (1/ 1965). De nékem mintha rémlene Hogy ez az Ur ki a' fene (16/1035). Ki hallott valaha, ki látott szörnyűbb Kívánságot, tsudább Szerelmet (5/119). Most mutassuk már meg ki a' legény, úgy (1/2774).
ki (1/856, 1192, 1197, 1532, 1953, 1954, 2175, 2205, 5/39, 243, 369, 6/23, 7/775, 777, 788, 863, 947, 1411, 1614, 9/763, 780, 10/202, 304, 333, 336, 386, 411, 627, 672, 785, 12/50, 128, 285, 528, 663, 806, 13/ 124, 610, 700, 15/303, 338, 920, 989, 1027, 16/400, 665, 752, 758, 842), Ki (1/1661, 1693, 2546, 3032, 5/83, 7/13, 943, 961, 10/385, 429, 541, 11/67, 12/48, 219, 449, 473, 603, 985, 988, 13/116, 518, 719, 750, 15/239, 920), (10/211), Khi (15/243), kit (1/1274, 12/356), Kit (1/2361), kire (9/63), Kihez (9/617, 10/663), Kitől (9/743, 12/529), Kiért (10/784), kinek (1/2942), Kinek (1/1609, 9/745, 751, 10/482, 488, 12/107, 273), kik[ne]k (9/424), kivel (6/130, 9/318).
II. (vonatkozó) Igy sírok én Nyögdétselvén Hogy meg fosztja fényjétől Tekíntetemet, Ki szerelmes tüzétől Fel lobbantott engemet (13/91). Édes Fiam! te valál a' ki legelőször meg esmértél te ki magadat is alig esmered (16/1043). Az olta itt állanak, kinek mire kell viszi (1/618). Az a' kisded Madár Kit éget Szerelem... A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg (11/127). Istenem Uram ne nézd az én bűneimet, Kikkel férteztettem életemet (9/330). Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2984).
ki (1/979, 2900, 7/243, 619, 622, 647, 658, 964, 1024, 10/333, 13/489, 14/72, 15/825, 16/4, 606, 1104), Ki (4/177, 12/930, 13/161, 14/148, 16/1000), kik (1/ 991, 1526, 4/71, 7/339, 472, 9/429, 12/940, 13/612, 16/1109, 1192), Kik (14/3, 5, 15/1009), kit (14/43, 16/914), Kit (14/44, 52, 16/814), kiket (7/328, 9/ 591), kinek (7/814, 16/272), Kinek (1/2076), kiknek (7/609), kikre (1/1695), kiktöl (16/605), kikkel (15/ 513).
III. (határozatlan) 'S ha ki vét; a' Szeretet Téríti jobb felé (4/169). Eggy könnyű pisztollal járunk már ma: ebbe az el pisztolosodott világba a' Nyilat fel se vennék, ki Philosophus most, ki politicus, ki Jakobinus, ki Naturalista, ki Modista (8/100-1).
ki (1/20042, 2005, 8/158).
Ö: a~, akár~, vala~.

ki2 hsz (8)

Jöszte - ki a' háznak tömlötzéből (13/11). - ...uh te akasztófára való, ki a' bótómból (16/612). Hát külső országra volt é ki és meddig? (15/162) - ...hat őrdőg a lelke, [me]g fele sints ki az adosságnak (1/ 705).
ki (8/220, 13/334, 16/889, 893).
Ö: oda~.

kiabál i (3)

A' tsak ollyan, mintha a' Duna közepénn fuldokló embernek azt kiabálna az ember az ablakból, hogy én ugyan restellek segitsé[ge]dre menni, hanem veled a' jó Isten könyörögj ö néki (1/2925). Úton út félen azt kiábállyák: Szégyen, hogy a' mindég Poeticust tanúl (1/1271).
kiabálnak (7/483).

kiábrázol i (0+1)

...akkor uj tűzzel fogom az én indúlatimat e' kis oltárón lángszínnel ki ábrázolni (8/82).

kiad i (8)

...estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is (15/328). Meg kell most nekem gondolnom, mire adom ki a pénzt (1/1509). Ne neked Diána a' Kürt, ne neked az Ív, már én kiadok a' Te Nyílaidon, és a' te életed nemén (7/144). Én már kiadtam a' Rendelést, ma egy kis előljáró mulattságunk lessz (15/ 1004). Nó úgy legyen pedig, a' mint ki adtam (8/ 206).
adja ki (1/1792), ki adtam (15/534). - adjon ki (11/ 90).

kiadhat i (1)

30 arany nem bolondság, én annyi teméntelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki (1/1484).

kiágyúz i (1)

A' Rátzot, Örményt, Görögöt Ki ágyúzá Trójából (1/2493).

kiáll i (1+2)

Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra (9/210). Nyomorult szivem! azt gondoltad, hogy a' Szerelemnek mínden Tyrannusságait kiállottad (12/925).
ki állani (13/293).

kiállván in (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra... tilleget duda hangot (15/449).

kiált i (9+1)

Ekkor kiáltottam, fuss innen Kintsem (5/387). - ...hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/572). Meg engedjen magának, ha ebbe az egész Világgal ellene kiáltok (1/2935).
kiált (9/335), kiáltott (7/1026); kiáltom (1/1830), kiáltja (2/1506), Kiáltja (13/85), fogod kiáltani (10/ 504). - kiáltani (7/1074).
Ik: vissza~.

kiáltás fn (2)

...a' te Nevednek kiáltásával végzette életét (7/ 1397). - ...szemünket a' hegytetőre vonta eggy kiáltás (7/1574).

kibocsát i (2)

Igaz, kedves Báróm, itt van most Nagysádnál az a' szép Német Könyv, a' mellyet most botsátott ki Betrieger Úr (1/590).
ki botsátottam (1/1463).

kibocsáthat i (1)

Nékem annyi tehetségem nints, hogy azok közzűl tsak eggy levelet is ki botsáthattam v[oln]a (1/ 2047).

kibomlik i (1)

...a'melly fátyol a' hajamon vólt tekerve fél felőll kibomlott és lobogott (7/1257).

kibont i (0+1)

Ö elibe menvén sárga haját kezdte kibontani (7/ 1057).

kibontogat i (1)

Ki bontogatja a' rakás papirost (1/3011).

kibökken i (1)

Ha jól felvehetem messziről az ábrázatját Amintás az, a'ki amonnan kibökken (7/848).

kibuggyanván in (1)

...a' fekete vér... a' két szája végénn kibudgyanvánn, a' mellyénn tsorgott végig (5/37).

kibujdosik i (1)

A' nyerte el az én pénzemet, hogy a' lelke a' könyökén bujdosson ki (1/2298).

kibuktat i (2)

a' Kardot ki tekeri a' kezéből, 's jól a' nyaka közzé vetvén ki buktatja (1/2812). Adjátok vissza őtet Orlándónak, vagy én meg bosszankodván eggy tsapásommal az eget sarkából ki buktatom (13/729).

kibúván in (1)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget (13/672).

kibúvik i (2)

[...ki jön eggy nagy béka a' szájából...] Ezt osztég agyon ütötte a' Pap a' könyvével, hát másik is ki buvik (1/864). - ... a' Lilked bujjon ki a' könyöködön (9/817).

kicurukkol i (1)

...én béka volnék, s' a' szájából ki tzurukkolnék (1/852).

kicsal i (2)

Vesztél volna az országodban te szakállos pogány, ha lehetne a' szemét is ki tsalnád a' Köröszténnek (15/206).
ki tsalnátok (15/224).

kicseppen i (1)

Hát! ha mit akar az Uram, most mondja, mig az időből ki nem tseppenünk (1/2159).

kicsi fn (1)

Ugyé kitsi! (8/182)

kicsillámlik i (1)

...de a' mai Frantziáknak tsak a' szemek tsillámlik ki a' tubák közzül (16/199).

kicsinál i (1)

Tsak légy jó bizodalomba, mert én kitsinálom azt, hogy ő téged meghalgasson (7/435).

kicsinálva in (1)

Itt a' vólt kitsinálva, hogy mit olvas, hogy olvassa, 's hogy logikáz belőle (8/40).

kicsinosít i (1+1)

A' városi Társaság ki csinositja az testet és a' Lelket (9/451). - ...Nemzetünk Nyelvét ki tsinositani kezdő 's indito Triumvirátusból való (1/3025).

kicsinosodás fn (1)

Oszolnak már a' fellegek a' Magyarok Egéről: meg érjük tán még, Kedves Poétám, nemzetünk ki tsinosodását (1/111).

kicsinosodott mn (2)

Szerelmes Nemzetem!... mikor esmered meg, melly távol vagy a' ki tsinosodott Frantziáknál, Ánglusoknál és Saxoknál (1/2078).
ki tsinosodott (1/2276).

kicsiny mn/fn (13)

I. mn Mék eggy gharast adokh rá pethig kitsin a' phör (9/113). Úgyde uram még az a' 24 arany kitsiny tsorbát ejt azon a' 400 aranyon (1/1790). Kardra termett markommal széjjel morsollak, h[ogy] malom pornak is kitsiny leszel (9/318). - ...tsak meny visza, meny visza, te kitsiny bolond, én nem kitsiny (16/45).
kitsiny (1/2536, 9/36, 637), kitsin (15/391, 746, 760).
II. fn Esmernek kitsinyek nagyok Halja [me]g az Ur ki vagyok (16/758). - ...és sokszor kitsinybe múlt, hogy vissza nem tért (7/1021).

kicsinyég hsz (1)

Az ő esze eggy kitsinnyég bútsú járni van most (1/ 3384).

kicsinyt hsz (4)

Szűnjék legalább eggy kitsinyt (10/451). - ...azzal lehet kitsin jádszani (16/43).
kitsinyt (7/1263), kitsint (7/270).

kicsit hsz (3)

De nem kívánnánk eggy kitsit te magadról beszélni? (7/758) - Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt, ha a Pámpám Kutya egy kitsit meg nem szaggatta volna a' podiumon (15/209).
kitsit (16/886).

kicsoda nm (2)

Kitsoda illy nagy mesterségnek a' mestere? (7/667)
kitsoda (10/426).

kicsúfol i (2)

Te az én hív Tanátsimat potomra veszed, és kitsúfolod az én Okoskodásimat? (7/215)
tsúfolod ki (7/601).

kicsúfolás fn (1)

De én ugyan ebbe ötet nem kevetem, hogy az ö másoktól való ki tsufolásának részese ne légyek (1/1767).

kiderít i (3)

Ah, ha én érettem a' te Szívedbenn valami gyenge Indúlatod vólt valaha, engeszteld meg a' te Haragodat, és világosítsd (derítsd) ki a' te sugáridat (10/654). Derítsd ki Ortzáidat, gyönyörű Galatéa (5/393).
derítse ki (10/770).

kiderül i (1)

...kiderűl az Ég (10/1018).

kiderülő in (1)

Itt ollyan titok fekszik, barátom, a' mellyet tsak az ismét ki derűlő Boldogság fedezhet ki (1/3215).

kiderülve in (1)

...mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég (7/534).

kidörgölt in (1)

Közé rakom azt a' fényes és kidörgölt Fegyver Szerszámot (6/6).

kidűl i (1)

Semmi tsak rá tudjak ülni a' Banyára Ő mag nélkül fog kidülni nemsokára (16/410).

kiejtet i (1)

...Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség; a' ki gyakran kiejteti kezéből Mársnak a' véres Kardot (7/17).

kielégít i (1)

Melly tsekély jutalommal elégiti ki, a' szárnyas Isten, az ő szolgáit! (7/1542)

kies mn (8)

Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz (12/13). Ez a' kies hajlék, Uram, te reád vár, és elfáradt óldaladat édes nyúgodalommal kínálja (13/303). Kies árnyékotskák, Kedves virágotskák, Az én kedvesem Szerelmesem Ki mondja meg ugyan Hol van (13/112).
kies (1/217, 236, 12/30, 13/189), Kies (1/228).

kiesik i (1)

Akarja megtsapni Enéást, de megtartóztattatván Aráspesztől, neki kiesik a' Kardja (10/415).

kiesmér i (1)

Ti ti, mind ki esmértétek Az én Szivemnek utját, Az Nap' mellyben elvetteték Annak Szabadságát (12/ 221).

kietlen mn (3)

...engemet oda vezetett, a'hol az a' meredek hegy van, és az omlásokon és a' kietlen kősziklákon (7/ 1416). - ...keresd fel a' kietlen tengernek rejtek üregjeit (13/592).
kietlen (13/21).

kiexpurgáló in (1)

Erre igy felelni Hogy azokb[a] lelni Ki expurgáló vist, Melly mind a' két bilist Ki tudja ürítni (14/77).

kifakad i (0+1)

Akkor haragomat türtöztettem; de végre meg nem állhattam, ki kellett fakadnom (1/522).

kifedezhet i (1)

Itt ollyan titok fekszik, barátom, a' mellyet tsak az ismét ki derűlő Boldogság fedezhet ki (1/3215).

kifegyverkeztet i (1)

Tsak eggy Tekínteteddel is elveszed tőlem minden óltalmamat, és engemet kifegyverkeztetel (10/661).

kifegyverkeztettetik i (1)

Eggy Király olly vétkes Érzéseket nem zár a' Kebelébe: te egy hazug vagy. Fegyverkeztettessék ki (10/ 448).

kifejez i (2)

Nagyságod mikor a' más szavait láttatik szólani, úgy tettzik mintha a' maga gondolatit fejezné ki azokkal (1/427).
ki fejezem (1/293).

kifejezés fn (1)

Nem találok szókat érzékeny meg indúlásomnak ki fejezésére (1/1564).

kifejező mn (1)

...nem tudok azok[na]k a' mesék[ne]k alávalóságát eléggé ki fejező szot találni (1/917).

kifejt i (3)

De fejtsd ki beszédedet a' homályból (1/1992). Ki fejti magát a' másik Hajdú keze közzűl (1/2746).
fejted ki (7/973).

kifejtegetvén in (1)

Ki huzza, és ki fejtegetvén ki mutatja (1/2585).

kifelé hsz (1)

...mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé (7/493).

kifényesedik i (1)

Ha tsillagi szép Szemednek Útamra ki fényesednek (5/551).

kifeszít i (1)

Én annak a' hegynek közepén valék, a' mellyen hálóimat kifeszítettem vala (7/1400).

kifinomodik i (0+1)

...ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/549).

kifizet i (10)

Tsak a' Contót fizesse ki Lipittlotty (16/545). - a Királyfi elő hozatja tizenkét társzekér pizt, a ki tsak azt monthatta h[ogy] neki ados mingyá ki fizette (1/ 704). - ...mi tülünk a' hová egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2953).
ki fizet (1/3170), fizet ki (1/2627); kifizeti (16/316), ki fizeti (16/575), fizetéd ki (1/3191), ki fizette (1/709, 710).

kifizetés fn (1)

Keresztyéni ajtatossággal kivánsz a' meg nevezett summának ki fizetéséért folyamodni (1/2886).

kifizethet i (1)

No, Mélt[oságos] Ur, h[ogy] sok pheszid ne legyen köszthűnk a' 12 máriás ha tettzik, ki fizethetnék (9/ 94).

kifli Ö: vajas~.

kifogyaszt i (1)

De minthogy a' prédákból ki fogyasztottam az én születtem Főldemet, új munkáknak kivánságától ösztönöztettem ide (11/72).

kifoly i (1)

Imhol vagyon, Nagyságos Uram eggy tsekély munka, a' melly eggy Hazáját 's a' Hazának jól érdemlett Naggyait érzékeny szeretettel tisztelő hazafinak tollából folyt ki (1/1384).

kifordít i (1)

Ideje hogy az Álomból felserkenj: hogy magadat kifordítsd ezen Asszonyi Akadékokból (6/166).

kifordul i (1)

Édes Atyám Uram, 's Kedves Ur alázatosan engedelmet kérek egy kevéssé ki fordulok, mindjárt leszek ismét tiszteletekre (15/598).

kiforgat i (1)

Tengert, Erdőket, Hegyeket Majd kiforgatok tövestől (5/596).

kifúj i (1)

...tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/802).

kifut i (2)

Az egész Király ház kifutott keresvén Enéást (10/ 299). Ki fut néki a kezéből (12/371).

kifüstöl i (1)

Azs öreg urat Urat kifisteltik, meg, ki akarták herilni, de váltságot adott magáir (9/47).

kigondolható mn (1)

...a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind... az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér, minden kigondolható Filosophiát (15/361).

kigyere i (2)

Jertek ki valahára, Jertek ki, elfogott Sohajtások, az én Szivem Tőmlőtzéből (12/794).

kígyó fn (7)

Az Erdők Kígyókat, Oroszlányokat, és Medvéket lappangtatnak az ő zőldjeiken belől (7/586).

Kígyó (5/573), Kigyó (7/197), kígyók (7/531), Kígyót (5/165), Kigyóknál (7/589), Kígyóknak (7/202).

kigyűjt i (1)

Hagyd el, hagyd el a' pelyheket, lomha Lélek, kelj fel, és a' jövendő Vadászatra gyűlytsd ki nyúgvó helyekből Szilviát, Aglaurót, Nérínát, Irénét, és Klórist (11/16).

kihajigál i (1)

Hát ha én a' maga semmire kellö könyveit vagy ki hajigálnám elöle, vagy akármi módón leg kissebbel is meg bántanám, nem fogna é én reám meg neheztelni (1/901).

kihajt i (1)

...az emberi elméket te szelídekké tészed, és a' belső gyűlőlséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből (7/ 1515).

kihányt in (1)

Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákban öltözkedni, sok szép koppókat tartani (1/2070).

kiharap i (1)

...ollyan derék tsetsei voltak engem ugy tartson mínt egy egy fejörotska, mintha a farát birs almából harapták volna kí (1/760).

kihasít i (1)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom, úgy hogy többé nem férhetvén mellyembe, alig hogy ki nem hasította azt (7/407).

kiherél i (1+1)

...ts[ak] siess herild ki a' Milt[óságos] Urat (9/300).
ki herilni (9/47).

kihirdettet i (1)

Ki jövén Betrieger, mindjárt ki hirdetteti, mind a' két hazába, hogy ő ki jött eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel (1/98).

kihív i (0+1)

Akkor mikor Aráspesz engem kihívni jött, az ő Urának Dolgait igazította velem (10/756).

kihoz i (0+1)

Itt tovább nem lehetett olvasni a meg hóltnak Irását, mert holmi Jegyzésekre vólt írva; tsak azt lehet belőle kihozni, hogy már itt Katit behívta (8/46).

kihúz i (8)

...az orrombol phanthlikát huztam volna ki (15/ 1057). - ...meg nem fogja engedni, hogy az a' Munka, melly az ő Ditsőséges Ösének nevit és érdemeit húzza ki a feledékenység setét boltja közzűl, a' semmiségre mennyen (1/1089). Ki huzza az Ur belőllem l.[eg]méjjebb titkomat (9/765). Kevéssel ez előtt az ő Királyi Palotájából én ki huztam a' Lábomat (10/761).
húztak ki (1/1354); Ki huzza (1/2585), húztam ki (8/ 175), ki huzta (9/726).

kihúzhat i (1)

...a' fűst tekerje ki szünetlen a' sírást azon szemekből, a' mellyekből soha ki nem húzhatta a' szíves indúlat (1/242).

kiinstál i (2)

Azt az exemplárt, a'mellyet az Úr hozzám bé kötve hozott, ki instálom, hogy bé mutathassam ő Nagyságának (1/1095).
ki instálnám (1/591).

kijátszik i (0+1)

...hogy én az Asszonynál nagyobb Gratiab[a] jöhetnék mint az a' Kótyomfitty Lipittlotty, azt te legjobban ki tudnád jádszani ha engem igazán szeretnél (16/348).

kijelent i (1)

Mitsoda Beszéddel jelentették ki tenéked az Istenek saját Akaratjokat (10/24).

kijöhet i (1)

Te ostoba, hogy jöhetett volna onnan ki béka (1/ 849).

kijön i (25+1)

Te fiam mondd meg Sekretárius Uramnak, hogy jöjjön ki utánnunk (1/638). - ...én szerentsésen kijöttem az erdőből (7/1265). - ...hát eggyszer neki legyen mondva, ki jön eggy nagy béka a' szájából (1/ 847). Lásd, hogy az élő kő alól folyóvizzé változva tsendes érrel jön ki a' rétre tekeregni (5/399). De az az óhjaj, a' melly olly keserűen jött ki az ő szívéből, öszveötlött az ő kedves Silviájának Lelkével (7/ 1611). De talám nem olvasta még Nagyságos Kis Asszony azt a' gyönyörü munkát, a' melly most jött ki Frantziából Németre forditva (1/280). Majd meg nézetem az Inasommal ha nem jöttek é ki a' számjaim a' Lotterián (16/232).
kijön (10/849), ki jön (5/96), jön ki (1/1012, 5/218), jőn ki (15/289), Kijőnek (10/886), ki jőnek (11/10), ki jönek (9/503), jőnek ki (2/1429), jönnek ki (12/ 479), kijött (1/99, 1017, 12/937), jött ki (1/3103, 5/ 614), ki jőttek (1/698), jöttek ki (16/707). - ki jöjjünk (1/2680). - ki jönni (13/694).

kijött in (2)

...azután mintha tsak tévedésből esett volna úgy rakta ki ismét a' valósággal ki jött számokat (16/ 711).
ki jött (16/945).

kijővén in (3)

De mellyik az, az annyira eggyűgyű Leány, a' ki kijővén a' bőltsőből azonnal ne tudja azt a' mesterséget, hogy szépnek lásson (7/662).
Ki jövén (1/97), ki jövénn (5/347).

kikap i (2)

...de ha ki kapja a kezsemb[ől] ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/261). Ha mindjárt 10 krajtzáron adja is az Ur még is könnyen ki kapja belőlle a 30 aranyat (1/ 1045).

kikapar i (1)

Dixi duxi Darotzi Boris Hugom kapard ki (16/816).

kikel i (1)

Te érette ki fogsz kelni, Te léssz az ő Megmentője (4/46).

kikémlel i (1)

Óh melly rosszúl kémlelted ki, Orlandó, az én gondolatimat (13/266).

kiken i (1)

...míntha kováts szurokkal kenték volna kí a szemöldőkét (1/756).

kikér i (5)

Az a gyönyörü Urania annyira magához vonta minden üres oráimat. - Ki kérem az Urtól a' 4ik kötettyét (15/80). Kedves Hadnagy Uram, tudom egy két e[mbe]rtől [me]g n[em] ijjed. De egy ördög expeditiób[a] kérné[m] ki fáradságát (9/185). Szivesen ki kérem ebédemre, 's engedje meg azt nékem, hogy most gazdának tehessem (9/830).
ki kérem (16/498), Ki kérem (1/305).

kikerült in (1)

Melly nemes sziv! melly édes, melly ki kerűlt Virtus! (12/162)

ki-ki nm (4)

Kiki azutánn szépnek kőlti az ő Gondolatjába a' maga Tüzét, de kevésszer igaz (10/791).
kiki (15/126), Kiki (1/367), ki ki (9/579).

kikönyörög i (1)

...én az Atyámtól ki könyörgöm, hogy tégedet tartóztasson itt, mig megsegit (1/1662).

kikötő fn (1)

Fáshely a' Város, és a' Kikötő köztt (10/901).

kikukucsál i (1)

Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog... Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1078).

kilát i (1)

Ha a' te Szivedböl a' tiszta világosságnak megháboritására, az Indulatoknak ködeit fel emelkedni nem hagyod: mindent kifogsz látni, jó Király fogsz lenni, ha jó Pásztor lészel (12/549).

kilátszik i (2)

Ez a' mi Urunk jó ember vólna; de nem akar az lenni, megismenten az a'sok tokos pór könyv rontja el, be nagy dolog! Uram őrizz! ki se láttzik közülök (8/211). - ...és valóba ki fog látszani, hogy az én Istenségem magában van itt jelen, és nem az ő szolgáiban (7/75).

kilehel i (0+1)

...lelkét utólsó sóhajtásaiban, láttzott ki lehelni (7/ 1600).

kilenc szn (2)

...az ember fel kél 9 órakor (1/2235). NB Ének No 9 (5/226).
Ö: tizen~.

kilencedik szn (11)

9. (5/528). Kilencedik jelenés (15/712). IX. Jelenés (1/1732).
Kilentzedik (16/858), IX. (1/2598, 3064, 10/268,755, 12/1002), IXdik (9/288, 678).
Ö: ezerhétszázkilencven~, tizen~.

kilencvenharmadik Ö: ezerhétszáz~.

kilencvenkilencedik Ö: ezerhétszáz~.

kilencvenötödik Ö: ezerhétszáz~.

kilép i (1+1)

Barátom, ne terheltess el vinni: nékem ki lépni nem szabad (1/2138). Ha a' hajnal végtére Egünkre ki lép, Rám nézve szép fejére Mindég inkább szép (13/551).

Kilimandzsáró fn (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed, bendari, megjedi, Kulimandzara, börbiszkhini (9/672).

kiloccsanthat i (1)

Elég az, hogy én most 30 aranyat nem lottsanthatok ki minden alávaloságra (1/1500).

kilő i (1)

A puskát el kapja, ki lövi (1/2780).

kilumale (cig) (1)

Asta kilumale ribula hűm hűm (9/783).

kilyukad i (1)

...a' 12 máriás ha tettzik, ki fizethetnék, ugyis ki jukhatt a' phör (9/94).

kimagyarázhatatlan mn (1)

...most pedig ki magyarázhatatlan örvendezéssel örvendek, és ts[ak] n[em] meg reped a' szivem örömembe, hogy Nagyságod méltóságos személlyének tiszteletére, 's udvarlására lehetek (1/395).

kimegy i (25+1)

Hadnagy Uram menjen ki vele, és ne sajnáljon a' ház eleibe állani vele (9/265). - ...hát kimegyen a Királyfi vadászni (1/674). - ...én most 3 Esztendeje lessz kereskedés végett Grétzb[e] ki mentem (16/ 1055). A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol (16/182). De hol a' manoba tudta az Ur ezt a' furtsa nótát tanulni, ugyan szépen ki megy? (16/ 377) - Púff neked, ez is tsak oda megy ki (1/1269).
kimegy (16/773), ki megy (1/1300, 9/66), megy ki (16/379, 823), ki megyen (1/2769), megyen ki (16/ 761), ki mégy (16/833), ki mennek (16/425), Ki mennek (1/2154), mennek ki (16/1170), ki ment (1/ 672), ment ki (9/266). - menj ki (9/264), menjen ki (1/2767, 9/265, l6/1033), Mennyen ki (1/1299), mennyünk ki (1/632). - ki menni (1/633).

kímél i (1)

...mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem, hogy kiméllye még életét egésségét, betsületét, rangját (1/ 615).
Ik: meg~.

kimenetel fn (2)

Oh fájdalmas kezdete a' dolognak: jaj már mitsoda kimenetelt jövendől az nékem? (7/1162)
ki menetelekhez (1/2084).

kiment i (1)

Ez a' Nemes bosszankodás, tégedet ki nyilatkoztat, és engemet ki ment (12/281).

kimér i (1)

...tsak mérjen ki és írja fel a' Lipittlotty Ur számára (16/68).

kiméra fn (1)

OZMIDÁS ...ne bosszantsd az Isteneket. DIDÓ Mitsoda Isteneket: tsak haszontalan Nevek, álmodott Kimérák, vagy igazságtalanok (10/984).

kimered i (1)

...azt mondgya rá a Kirájfi, h[ogy] ü nem ehetnék, pég maj ki merett a szeme (1/734).

kimért mn (1)

A' roppant tzirkalmok ki mért közepekben, Utjok 's messzeségek nints nálunk rejtekben (1/353).

kimetszett in (1)

Azok a' kimetszett Márványok élettel tellyeseknek látszának (6/55).

kimível i (0+1)

Az Urnak igen igen nagy szerentséje volt a' maga izlését külső országon ki mívelni (15/503).

kimívelt mn (1)

...készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtos vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2561).

kimond i (5+2)

Vagy mondd ki a' Neved, vagy én - - (10/313). De nem lehet elgondolni, nem hogy kimondani (7/ 1619). Én az én itéletemet bátran kimondom (1/ 2509). - ...holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét és h[ogy] kereken kimondjam minden foglalatossága n[em] érne egyvalamit (1/785).
mondom ki (7/682). - ki mondd (1/1596). - ki mondani (15/759).

kimondás fn (1)

Szép ki mondásokat lehet é keresni abba az osztég hátos fetsegésbe (1/963).

kimutat i (2)

Ki huzza, és ki fejtegetvén ki mutatja (1/2585). Ez a' Szűz úgy beszéll, hogy kimutatja vele, hogy elszánta magát az utolsó elválásra (7/1507).

kimutathat i (1)

Oh ha én olly boldog Órát nyerhetnék életemből mellybe ki mutathatnám, melly érzékeny az én szivem az ő tisztelésére! (1/30)

kín fn (39)

Tsak meg ne öld Szarasztrót száz Kínokkal (4/160). Szegény Lehelfi, a' Te kinod a' magam kinnya két felöl fatsarják az én szivemet (15/889). Ne kívánjon szerelmes lenni, Édes kínt magára venni (13/619). Ő nékem elragadja minden békességemet, minden Kintsemet: Ő azt ak[arja], hogy kinomba meghaljak (12/992). Gyönyörű Galatéa, nékem édes Kínom, te tudod mennyire imádlak tégedet (5/12).
Kín (4/52, 5/548, 10/280, 779), kin (15/856), Kin (12/931), kínok (4/39), kinom (15/868), kínja (13/ 43), Kínja (5/201), kinnya (16/878), kínai (2/1488), kínaink (7/564), Kínt (5/450, 559, 10/840), Kínomat (10/114), Kínját (10/962), Kínaimat (10/802), Kínaidat (10/563), Kínjait (10/967), Kinomba (12/853), Kínjainn (5/315), kinomra (13/202), Kínnál (10/ 778), kinnál (12/932, 933), Kínjainál (5/23), Kíntól (10/397), kintól (9/576), Kínomért (10/851), kínjaival (7/238).

kínai mn (2)

...mások mulatságára Áprilisi bolond lévén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/ 95).
Khinai (15/509).

kínál i (5)

Bóldogtalan fejem! mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finnyásan fel sem veszed (7/597). Az én Nemesszívű Királyom, a' Háború helyett, téged Békességgel kínál (10/153). - ...az a'Plátánus, melly friss ülő hellyel kínálja a' vadászó Nimfákat (7/749).
kínál (13/545); kínálja (13/304).
Ik: meg~.

kínálás fn (1)

Uram, ha lankadságodból 's izzadásodból meg akarsz frissülni e' mi házunkban, Likóris ajánl néked erre eggy szegény kínálást (13/195).

kínáló in (1)

Én p[edi]g m[in]t Rouseán kivánnám magamat egy ártatlan kis gyönyörkődtetéssel kináló kisded zugojáb[a] a' Természetnek el rejteni (9/594).

kincs fn (52)

...és azok az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarok (7/475). - ...a' Könyveitől a világ' kintséért sem bútsúzna el (1/1575). Ama' tiszta vizetskék, amaz eggyűgyű virágotskák, a'mellyekkel engemet a' rét és a' patakotska kínál, azok nékem ékességek, azok az én kíntseim (13/545). Szivembenn, ha te vagy velem, Az öröm' Kintsét viselem (5/546). Kintsem véled vagyok, ha ugyan szabad Medórónak, hogy téged kíntsének nevezzen (13/335-6). Jöjjön Kend, Kintsem Teremtésem, mert vesszek el a' farka alá hánynak Kendnek, annyit tudok benne (1/3227).
Kints (5/533, 537), kínts (13/521), kintsem (5/403, 12/264, 13/31, 198, 255, 642, 659), Kintsem (5/54, 213, 387, 560, 10/771, 12/24, 86, 184, 197, 233, 301, 327, 330, 694, 16/721, 1171), kíntsem (13/634), Kíntsem (5/245, 407), Kintseket (10/121), Kintsemet (10/529, 12/188, 992), Kíntsedet (10/45), Kintsét (12/867), kintseit (1/3069), Kintseimnek (10/159), Kintsemtől (7/1108, 12/429, 13/200), Kintsednek (10/656, 773), kinttsel (1/87), Kintseddel (5/193), Kintsével (4/142).

kinevet i (4)

Minden módon eszeltem vólna, de fel sem vette beszédemet, 's magamat ki nevetett (1/563).
Ki fognak nevetni (1/1495); ki neveted (1/442), kineveti (6/144).

kinevetve in (1)

...mitsoda szemekkel fogod látni, hogy ő másé lett? szerentséssé lévén a' más karjai között, és kinevetve tsúfolván tégedet (7/162).

kinéz i (1)

Tamadi ki néz félelmesen (9/344).

King fn (1)

...ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

kínlódás fn (1)

...gyönyörködésnek nevezni a' Kinlódást, 's másról gondolkozni, és szűntelen lépdesni eggy félelemről másikra, eggy Kívánságról más Kívánságra, ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/149).

kínlódik i (0+1)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem: A'miatt Szívem megfagy E'miatt hévsége nagy, 'S Mindeggyikkel Kínlódni kell (5/448).

kinn hsz (2)

De most elég, éppen kinn áll Firkász Uram az öreg Ur Secretariussa (15/40). Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van, a' Sabbattale is ts[ak] felényi m[in]t mászszor (9/144).

kínos mn (2)

Móst is látom mint fél, Millyen kínok köztt él, Látom reszketésit, Kínos küszködésit (4/41). Ez egy ollyan Kin, és győtrelem, Melly kinosabb minden kinnál (12/932).

kínoz i (2)

Veszedelmes azt keresni, a'mit ha megtalálunk, gyönyörködtet, de sokkal jobban kínoz ha fel nem találjuk (7/779).
kínozz (10/605).

kínozó mn (1)

Már az az ídő elmult, a'mellyet az én kinozo kétségemnek engedett Agenor (12/746).

kinrus fn (2)

A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol, minthogy külömben is szük a' gabona, hanem a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt (16/184).
Kinrussal (16/185).

kínszenvedés fn (1)

És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok: hanem probálok Kínszenvedést, melly vólna a' menésbe, melly vólna a' maradásba (10/536).

kint Ö: oda~.

kínzás fn (2)

Te tudod Lelkemnek szép kinzásit, Te tudod kellemes sóhajtásit (8/90).
kínzásait (7/541).

kinyér i (2)

Ebből az eggy Könyvetskéből, mert tsak annak lehet mondani, mind eggy krajtzárig ki nyerte a'mit a' Magyar Poétákon vesztett vala (1/149). Vagy semmit sem nyersz, vagy ha azt kinyered, hogy én vele szólhassak, én majd semmit sem nyerek beszédemmel (7/437).

kinyilatkozik i (2)

De, ha a'mint felteszed szereti Deidamia: ha kinyilatkozik sem vonhatjuk el őtet attól (6/32).
Kinyilatkozik (6/35).

kinyilatkoztat i (3+3)

Nem tudom kinyilatkoztatni az én Gyötrelmemet (10/49). - ...az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1076).
ki nyilatkoztat (12/280). - nyilatkoztass ki (7/879). - kinyilatkoztatni (7/46), Ki Nyilatkoztatni (10/ 112).

kinyilatkoztatás fn (1)

Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására (6/35).

kinyílik i (3)

A' kisértet [me]g rázza az ajtót, 's ki nyilik (9/340). A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete (12/741).
nyíljon ki (10/702).

kinyílt mn (1)

A Leányommal kezdett tzimborázni: nyájasabban beszéllgetett vele, mint a' leg ki nyiltabb Bétsi politzia is hozta vólna magával (1/524).

kinyit i (1)

Az ablakokat nyisd ki, a' ház hadd szellőzzön (1/ 639).

kinyom i (1)

Ő bizonyos fűvekből ki nyomta a' nedvességet (13/ 574).

kinyomódik i (1)

...'s félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint piperézett és tudós ígékkel (7/976).

kinyomott in (1)

...a' miólta te magad ama' hathatós füvekből kinyomott nedvességet először az én keserves sebemre olly kegyes szívvel kötötted, eggy szempillantásba el oszlott annak minden kínja (13/41).

kinyomtat i (3+1)

Ezt a' hasznos könyvetskét Betrieger Typographus Ur, derék fein ember, maga költségén le fordittatta, és ki nyomtatta (1/300).
ki nyomtatta[m] (1/1008); ki nyomtatá (1/108). - ki nyomtatni (1/101).

kinyomtatás fn (1)

Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal (1/1744).

kinyomtattatás fn (1)

...bizonyos rigmusaidnak ki nyomtattatásáért obtingens 30 = harmintz Körmötzi Aranyokat kérvén tőled (1/2877).

kinyomtattatva in (1)

Szerelem! egyedűl tsak Te vagy méltó mestere önnön magadnak: és egyedűl Te vagy tulajdon magadtól kinyomtattatva (7/969).

kinyújt i (2)

Járbásnak nyulytsd ki a' te Királyi Jobbodat (10/ 854).
ki nyújtod (7/1410).

kinyúlik i (1)

...a' tsizmájábol ki nyulik a' szalma (1/59).

kioldózkodik i (1)

Sok bajlódás után ő mególdozta magát, és alig óldózkodott ki... futni kezdett (7/1076).

kioldva in (1)

Járbás a' Békókból ki van óldva! (10/672)

kiomlik i (1)

...feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/505).

kioszt i (4)

...más a' büntetéseket 's a' jutalmakat ossza ki az én szolgáimnak; más legeltesse 's őrizze az én nyájamat, másnak a' gyapjúra és téjre légyen gondja; és más azokat kiossza (7/821-3).
Ki osztya (1/362), ki osztotta (1/996).

kiönt i (1)

Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! öntsd ki édes balzsamodat (1/987).

kipallérozódás fn (1)

Én Kedves Kis Asszonka a' külsö országokat összejártam, ottan már a' kipallérozodás olly subtilis érzésűekké tette a' nagy nevelésü Dámákat, hogy ök az ollyanoktol éppen irtoznak (15/541).

kipallérozódott mn (1)

Az ő annya is az Isten nyugossza meg! egy valóságos ki pallérozódott magyar Dáma volt (15/554).

kipallérozva in (1)

...elméje a' l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] [na]gyobb bőltsektől van ki pallérozva (9/380).

kipárázik i (1)

...a' Pokolba van egy fekete barlang, ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/237).

kipihen i (1+1)

Ah kintsem hadd pihenjem ki magamat (12/264).
ki pihenni (12/714).

kipolírozva in (1)

Az ő Kissasszonya (:a' mi a' magyarba sok:) mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység (15/466).

kiporol i (1)

...annyi adosságba verte magat az az E[mbe]r h[ogy] nints ojjan potentát, aki [me]g fizethetné, most osztég igy porojják ki rajta (1/702).

kipótol i (2+1)

A'mi hijja van, én ki pótolni kivánom (8/7). Bár a' szánakozás inkább jutalmaztatná meg az én hittségemet, és inkább kipótolná az én halálomat (7/427).
ki pótolom (1/201).

kipótolás fn (1)

...az ő Saturnusnál és Celusnál méltóságosabb Őseit énekellye mezei Mú'sám, Királyi jótéteményének kipótolására, és bár tisztán vagy reketten énekel is ő azt meg nem útállya (7/830).

kipurgál i (1)

Mért a' Rabarbara és Széna Tölünk mindég van ordinálva Hogy purgálják ki mind a' két bilist (14/ 70).

kipusztíttatik i (1)

...a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a' házból, mint régen az Izraëliták kedvéért ki pusztittattak a' Cananeusok (15/300).

kiragad i (2)

Én a' halálból ki ragadlak tégedet (13/48).
ki ragadja (13/608).

kiragadhat i (1)

Ki ragadhatna ki tégedet a' mi karjaink közzűl, én az Atyámtól ki könyörgöm, hogy tégedet tartóztasson itt, mig megsegit (1/1661).

kirajzolás fn (2)

Hát még a' szobák kirajzolása, a szökö kútak, a' Diaetára való Uniformis, mennyibe kerülnek? (1/ 1504)
ki rajzolásán (1/3150).

kirak i (4)

...ki rakja a' kártyát szeméjekre igy (9/650). - ...mintha tsak tévedésből esett volna úgy rakta ki ismét a' valósággal ki jött számokat (16/710). Ez a' dalotska megérdemlette az én tettszésemet, mert a' ki ezt irta az én képzelődéseimet rakta ki szavaiban (1/53).
rakja ki (16/946).

király fn (91)

SÁNDOR Macedóniának Királyja (12/2). Szép Szerentséje egy Országnak a' Pásztor Király (12/ 1042). Az én Kintsem, az én Királyom! (12/301) - IROVÁNYI (Eleibe áll a' Szégyen Székbe ülő Bárónak.) Felséges Király! (1/1215)
Király (1/1192, 1255, 1259, 1261, 1262, 2288, 6/91, 10/100, 213, 217, 447, 12/cím, 270, 277, 358, 461, 539, 549, 1002, 1013, 1018, 16/279), király (6/82), Kiráj (1/684), Király' (12/783), Kírály (12/324, 488, 512, 525, 659, 1011), Királyok (10/446, 14/28), Királyok' (12/150), Királyé (12/539), Királyodé (10/ 208), Királyom (10/141, 152, 327, 720, 12/333, 391, 440, 673, 767, 16/1202), Királyod' (10/160), Királya (10/4, 117, 580, 625), Kírálya (12/499), Királyunk (1/2384, 12/48, 1048, 16/1208), Királyi (1/2130), Királyt (6/108, 12/530, 949), Kírályt (12/582), Királyokat (10/611, 12/646), Királyát (1/2387, 12/1037), Kírályát (12/578), Királyoknak (10/487), Királyomnak (1/2669), Kírályának (12/359), Királyunk[na]k (16/1190), Királyba (12/701), Királyra (12/543), Királyhoz (12/385), Királyodhoz (12/393), Királyától (10/97), Királynak (1/1220, 1223, 1225, 1226, 1244, 12/449, 468), Kírálynak (12/582), Királyjának (10/ 172), Királyoddal (12/891), Kírályoddal (12/404), Királyjával (10/148).

királyasszony fn (2)

DÍDÓ Kártágó Királyasszonya, Enéás' szeretője (10/2).
Királyasszony (10/96).

királyfi fn (25)

No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijjan Gallér vot egy Királyfi (1/671).
királyfi (1/754, 766, 798, 806, 809), Királyfi (1/672, 674, 745, 751, 815, 879), Kiralyfi (1/720), K.[irály]fi (1/874), Kirájfi (1/679, 698, 703, 730, 733), királyfit (1/744), királyfinak (1/744, 798), Királyfinak (1/ 815, 842), Királyfival (1/871).

királyház fn (14)

A' Tírusi Királyházból én ezen Fövenyekre jöttem, Szabadságot keresvén, 's nem lántzokat (10/158). Kövessetek engemet, óh Társaím: a' Királyházra, a' Királyházra (10/909-10).
Királyház (10/1001, 1008), Királyház' (10/1004), Király ház (10/299), Királyházam (10/991), Királyházábann (10/321), Királyházba (10/364, 545, 741, 987), Királyházonn (10/674).

királyi mn (33)

Igy árúlja el Ozmídás a' királyi Parantsolatot? (10/ 677) - A' Királyi Asszony ezen Papirosonn a' te Halálodat jegyzette saját Kezével (10/688). A ti Jarmatokat az igaz őszve tőrtem a' Királyi Páltzát, a' Királyi ágra vissza téritettem (12/580-1). - ... az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből (5/418). Járbásnak nyulytsd ki a' te Királyi Jobbodat (10/854). Szabad Embernek szűlettem én, ha Király nem vagyok is: és ha Királyi tiszteletet nem érdemlek is (12/278). Ennek a' háznak Készületje valósággal királyi (6/54).
királyi (1/994, 7/500, 13/98, 109), Királyi (1/1138, 3143, 5/434, 6/133, 7/829, 10/539, 761, 12/159, 227, 268, 304, 314, 456, 482, 525, 556, 653, 777, 1004, 1007), Kirráli (15/1059).

királykisasszony fn (10)

...hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/571). No Királyfi itt lakik egy király kis Asszony akinek az ortzája ollyan fejér mint a ho (1/751).
király kis Asszony (1/767, 799, 808), K.[irály] Kis Asszonyt (1/834), király kis Asszonyhoz (1/807), király kis Asszonynak (1/764), Király kis Asszonnak (1/798), Király kis Asszony[na]k (1/771).

királykodás fn (1)

...legyen azé a' Királyság, a' kinek kedve van a' Királykodásra (12/1015).

királyné fn (20)

Követője a' Tírusi Királynénak: Ozmídás vagyok én (10/203). Az én Munkáimnak nagy Jutalma az, hogy kevéllyé tészek egy Tronust illy szeretetre mélto Királynéval (12/961). Tündérek szép Királynéja gyémánt palotába lakom (16/1133). BÁRÓ SERTEPERTI ...oda megy a' Évához. Felséges Királyné sok a szégyen, sok (1/1238).
Királyné (1/1269, 10/47, 184, 324, 367, 423, 468, 587, 614, 805, 859, 12/880, 884), Királynéja (16/ 1136), Királynénak (10/684), Királynédnak (12/ 901).

királypálca fn (1)

...engemet éppen tsak az Udvarokba, a' Koronák, és a' Királypáltzák közzé tukmál (7/26).

királyság fn (8)

...a' Királyságot pedig sem másnak nem ajándékozza, sem magának nem tartja meg (12/45). - ...ha elmegy Enéás, oda lessz eggy vetélkedő Társam a' Királyságban (10/44).
Királyság (1/1248, 12/756, 1014, 1015), Királyságra (12/299), Kírályságra (12/501).

királyszék fn (8)

Eggy méltóságos Hely, melly a' közönséges Meghallgattatásra (Audientziára) van rendelve, eggy Királyszékkel eggyik óldalról (10/8). A' Királyszék fényessége között szépek a'Vétkek (10/251).
Királyszék (10/1041), Királyszékemet (10/169), Királyszékemnek (10/186), Királyszékbe (10/933), Király székbe (12/1044), Királyszékednél (10/657).

királyudvar fn (1)

Eddig nyomodba' indúlt a' Királyudvar (10/714).

kiránt i (4+1)

Rántsd ki, rántsd ki azt a' Fegyvert: Veled Hadat, nem barátságot akarok (10/716-7).
kirántom (10/733). - Rántsd ki (10/842). - kirántani (10/319).

kirántván in (1)

Senki közelítni ne merjen, vagy én őtet levágom. (Kirántván a' Kardját.) (10/450)

kiráz i (1)

Hogyne rázná ki a' Magyar iró kezéböl a' tollat, ama' méltó keseredés, melly az ő megvettetéséből származik? (1/2099)

kirekeszt i (1)

Talám már a' teszivedből az én Képemet ki rekesztette Ámor? (10/60)

kirendelve in (1)

...kért engemet, hogy kövessem, hogy véle eggyütt mennék el a' vadászatra, melly abba az Erdőbe volt kirendelve (7/1152).

kireped i (1)

Ha, ha, ha, mindjárt ki reped az óldalom, ha, ha, ha, mi a Tatár (1/1205).

kirepes i (1)

Nimfák', és Sirenek', mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé; és onnan édes és tiszta hangok repestek ki (7/494).

Kíron l. Chiron

kirúg i (1)

...ekkor ki rugja a' kisértet a' Soltárt a' kezéből (9/ 334).

kirukkol i (1)

...elég szószóllók lesznek az Urért őelötte az Urnak saját virtusai és az én boldogságom, rukkollyon ki az Ur velek az ö egész fényében (15/830).

kis mn (70)

Imhol Nagyságod[na]k ezt a' kis pipát ajánlom (1/465). A' Poéta háza láttatik, eggy kis kert van alatta (1/972). A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete (12/742). - ...a' bor tsak kis b (16/781). Mikor én még kis fitzkó vóltam, ugyhogy apró kezemmel alig érhettem el, a' fiatal fátskák hajlott ágairól a' gyümőltseit (7/336). - ...jobb biz a' mi kis pénzetskéje van megkimélli, 's szükségeit pótolja véle (16/239). Én már kiadtam a' Rendelést, ma egy kis előljáró mulattságunk lessz (15/1004). Ne bántsa az Úr, kérem, eggy kis bor van benne (1/3327). De az ember kapja eggy kis rigmust elmond A' pedig az illyen embernek tsak kis gond (1/2413-4). Hozzon édes Pofók bátsim egy kis tüzet onnan a' Konyhárol (15/741). A! én a' leg nagyobb szerentséim közzé számlálom, ha leg kissebb szolgái közzűl eggy lehetek Nagyságodnak (1/394). Eredj te kis bohótska! (16/645) - ...ő a pénznek nem rabja mint sok Naggyaink. Leg kissebbet is nagy adománnyal jutalmaz meg (1/1338).
kis (1/25, 58, 718, 2407, 2740, 3187, 5/514, 7/767, 8/ 22, 29, 82, 115, 119, 124, 155, 165, 177, 179, 9/593, 11/83, 119, 12/114, 559, 13/137, 142, 15/357, 545, 569, 617, 653, 958, 16/55, 56, 58, 106, 132, 316, 320, 326, 667, 668, 678, 788), Kis (12/87, 16/1222, 1223), kissebb (7/57, 486, 575), Kissebb (12/881, 16/354), kissebbik (1/3), legkisebb (7/1339), legkissebb (1/ 2256), leg kissebb (1/2107), leg kissebbel (1/902).

kisasszony fn (82)

A' kis asszony parantsolatja Törvényem nékem (15/ 841). - ...hát azt látom kivül reá irva: Gr.[óf] Fegyverneky Rosália Kis Asszonynak (1/3342). Semmi sints új a' nap alatt, Kedves Kis Asszonyom (1/68). De én elmerem mondani, hogy a' szép Petronella, a' Tisztes Ur Kis Asszonya másé nem lehet, vagy az uré vagy - vagy - - (15/26).
kis asszony (1/850), kis Asszony (1/691, 718, 787, 15/ 575, 592), Kis asszony (15/813), Kis Asszony (1/22, 24, 83, 84, 97, 279, 539, 654, 656, 691, 741, 1233, 1235, 1253, 3356, 3365, 15/33, 35, 57, 149, 520, 537, 574, 600, 720, 801, 864, 1042), K.[is] Asszony (1/ 1582), Kis Asszon (15/191), kiss Asszony (1/738), Kis Asszonyom (1/169, 252, 321, 1583, 1678, 1714), Kissasszonya (15/465), Kis Asszonyt (1/202, 407, 3369, 15/56, 605, 811), kis Asszonyt (1/788), Kis asszonyt (15/967), Kis' Asszonyt (1/3351), Kisaszszont (15/842), kis asszonyát (15/967), Kis asszonyát (15/971), Kis Asszonyát (15/946), Kis Asszonynak (1/269, 3359, 15/113), Kis Asszonnak (15/72, 105, 567), Kis Asszony[na]k (15/528), Kis Asszonyomnak (1/451), kis aszonban (15/836), K[is] Asszonyb[a] (1/869), Kis Asszonynál (1/3277), Kis Asszonnál (15/133), kis Asszonyhoz (1/770), Kis Asszonyhoz (1/816, 3346), Kis Asszonynak (1/62, 15/ 99), Kis Asszony[na]k (15/82), Kis Asszonnyal (1/3363, 15/1045).
Ö: gróf~, király~.

kisasszonyka fn (9)

...de instálom alázatosan, bátorkodom kérdeni, mivel tőlti a' Kis Asszonyka unalmas óráit? (1/309) - Tsókolom Kedves Kis Asszonykám kezeit (1/459).
Kis Asszonyka (1/350), Kis Asszonka (15/540), Kis Asszonykám (1/286, 382, 593), Kis Asszonykához (15/67), Kis Asszonká[na]k (15/532).

kisded mn (4)

Az a' kisded Madár... Jajos beszédébenn A' fák' sűrűjébenn Szépjéért kesereg (11/126). Látja a' Báró ezt a' kisded Magyar Könyvtárt? (1/310)
kisded (9/594, 12/143).

kisebbnagyobb mn (1)

...és a' Személlyeknek Kissebb nagyobb vóltát tetszésemhez képest egyenlővé teszem (7/80).

kisebbnyire l. leg~.

kisebbség fn (1)

...de nemtartja a' Kis Asszony szép nemére, uri characterére nézve kissebbségnek, a' paraszt tselédek között forgolódni? (15/538)

kísér i (2+1)

Nem az a' Dáma a' kinek legparányibb zsebbeli kutyája van hanem akit legtöbb Anglus szelindek kísér, ollyanok mintegy borju (16/221). Nimfa, add nekem, kérlek, azt a' fátyolt, melly néki egyedűl való, 's bóldogtalan maradvánnya, úgy hogy az kísérjen engemet az én útamnak, 's az én életemnek e' rövid szakasszában, a' melly még hátra van (7/ 1204).
kisérni (9/493).
Ik: fel~.

kísérő fn (6)

Botsáss meg nékem, Diána, a'te kísérőd óhajtok lenni (11/104).
kísérője (13/678), kísérőmnek (11/85), Kisérőkkel (10/908, 12/91), Kisérőivel (10/51).

kísért i (2)

...gonosz lélek ne kisértsed az Vrnak választottát (9/ 329). Te tsak tettetel és engemet kísértesz (7/668).

kísértet1 Ik: fel~.

kísértet2 fn (18)

Megyen a' kisértet a' Hadnagyra (9/310). Kisértet jár az udvarb[a] m[inde]n éjjel (9/411). Oh Uram! örizz meg ettől A' vas óru kisértettől. Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya (16/367).
kísértet (9/9), kisértet (9/294, 319, 323, 334, 340, 342, 788), kisirtet (9/31, 687), Khisirtet (9/640), khisirteth (9/38), kisértetet (9/211), khisirteteth (9/656), kisértettel (9/148).

kísértetés Ö: fel~.

kísértetik i (1)

Lámpással kisértetett Kuruzs, a' mint hogy setét is volt (16/915).

kísértetvén in (2)

Amintas Pásztori ruhába, kisértetvén Pásztor Legényektől (12/1003).
kisértetvén (12/268).

kisfiú fn (1)

El veti hintóját, tengernek ereszti hajóját, Kis fia véle hajós, nem lehet utja bajos (1/583).

kisujj fn (3)

A kit adtam jegy gyürütskét tédd a kis ujjodba (16/ 832). - ...nem tennék a'te segedelmedért eggy lépést, eggy szót, nem mozdítanám érted a' kis újjamat is, vagy tsak a szemem pilláját (7/801).
kis ujját (1/2126).

kiszabadít i (2)

Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam (1/1551).
kiszabadit (1/1645).

kiszabadul i (1)

Mi mindnyájan ki szabadultunk, passust nyertünk magam pedig uti költséget is, némely jó szivü Hadi Tisztektöl (16/1107).

kiszabadulás fn (1)

Az Úrnak pedig adjon szerentsét mostani nyomoruságaiból való ki szabadúlására (1/3061).

kiszaggathat i (1)

Te talám azt gondolod, hogy eggy véletlen bosszankodás ki szaggathatja a' szívből a' régi indúlatot? (13/478)

kiszakad i (1)

Eliza volt, Eliza most is az én gondolatom: és mig az én Lelkem ki nem szakad belőllem mindég is Eliza fog lenni (12/669).

kiszakaszt i (3)

Ki szakaszt két levelet a' Könyvből (1/572). Akkor újabb sohajtással, mellyet szivének leg titkosabb részéből szakasztott ki az érzékeny indúlat, azt kérdezte tőlem (1/3124).
kiszakasztom (7/1262).

kiszakasztva in (1)

...utóljára kiszakasztom magam a' fátyolból, és a hajamból is eggy kitsinyt a' fátyollal kiszakasztva ott hagyott (7/1263).

kiszalad i (1)

El veszi Puluto a gyűrűt kiszalad velle (1/775).

kiszáll i (4+1)

Eggy Óriás pásztor eggy otromba, éketlen... a'ki miatt üressek az Erdők a' lakosoktól és a' ki miatt e' gyalázatos fövenyre eggy okos jövevény se száll ki soha (5/123). Óh szerentsés Tsászár, a'ki a'te Székedből kiszállasz, hogy a' mi reménységünket telyesítsd (5/426). - ...az én Szívemnek bosszújára szállok ki eggy nagy Probára (10/737).
ki szállt (13/490). - ki szállani (13/498).

kiszed i (1)

No hát addig el várakozhatik az Úr, mig az Exemplárokból a' pénzt ki szedem, akkor 40 aranyat adok az Úrnak (1/1876).

kiszól i (1)

IROVÁNYI Ki szól. Tessék bé jönni az Úrnak (1/ 1370).

kitakarodik i (1+1)

Én pedig haragszom, Samu tsak mindég Samu, eszed nints, kitákarodzon a' botyábol, virga a' gyerek[ne]k osztán meg meg más (16/24). Szerelmes Nemzetem! Kinek ditsőségéért buzog a' vér ereimből ki takarodni (1/2077).

kitakaródzik l. kitakarodik

kitalál i (3+1)

Kuruzs Uram ni találja ki! mit eszem én ma? (16/ 1098) - Annak sem vólt esze a' ki először ki találta hogy verseket kellyen kóholni, alávaloság az (1/ 1159).
találtam ki (8/218). - ki talalni (1/695).

kitanul i (3)

Ez az Izlamizve most most, mindjárt [me]g fog indulni, járkál és a' dolgot ki tanulja a Mugdziafárditól (9/658).
khitanülöm (9/640), tanúltam ki (7/1200).

kitanulhat i (1+1)

Várj addig a'te haláloddal, míg az igazat jobban kitanúlhatni (7/1197).
ki tanulhatok (16/717).

kiteker i (3)

a' Kardot ki tekeri a' kezéből (1/2811). Kívánja hogy én ki tekerjem torkomból a' nyelvemet? (13/740) - ...a' fűst tekerje ki szünetlen a' sírást azon szemekből (7/241).

kitekint i (1)

Mitsoda lárma az oda ki? Tekintsen ki tsak (1/1296).

kitelik i (4)

...kitelik ebből 2 selyem kalapis (15/214). - ...a' tőlem is ki telt vólna (15/214). - ...és szemeit felnyitván, eggy fájdalmas Oh jajt tőlt ki szívének fenekéről (7/1610).
tőtt ki (1/708).

kitép i (1)

...a' napnak ki tépem minden súgárait (13/732).

kitér i (1)

Kedves Elizám térj ki tévelygésedből, senki sem ámit tégedet (12/808).

kiterjed i (1)

...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1579).

kiterjeszkedik i (1)

Én már tudom mibe áll a' Magyar litteratura, tudom meddig terjeszkedik ki a' Magyar erszény (1/ 1082).

kiterjeszt i (2)

...az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja... és a' pávát, hogy az ő szemekkel tarkázott tollainak pompáját kiterjessze (7/672). - ...a' setét felhő nem terjesztette még ki gyász szőnyegét (7/532).

kitesz i (6+1)

...jó szómért és pénzemért éppen azokat tette ki a' Táblára (16/709). Hanem hogy én újra kitegyem a' Habok' kotzkájára az én Napjaimat, azt nékem a' Végezés parantsolja (10/15). - ...mondd hogy kész akartva tegyem ki magamat áldozatúl a' fenevadak' dühösségének (13/665).
teszed ki (12/32), tetted ki (10/871). - tegye ki (16/ 944). - ki tenni (12/520).

kitetszik i (2)

A feleletekből ki tetszik már penitus Hogy ez a' jeles ember Baccellierus (14/80).
kitettzik (8/19).

kitett mn (1)

Lipittlotty meglátta a' kitett számokat (16/706).

kitéve in (2)

...'s hát látom hogy egészen más számok vagynak ki téve (16/950).
kitéve (16/952).

kitisztít i (0+1)

...minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/630).

kitisztul i (1)

Én őtet szeretném fel venni az Udvaromba, ha abból a hagymázból ki tisztúlna (1/1572).

kitol i (1)

...az én Szememet is tólja ki ezt az én olly kedves eggyetlen eggy Szememet (5/113).

kitör i (2)

És izmos Karjaival a'Hegynek eggy nagy részét elszakasztván kitört eggy Kősziklát (5/383). Ihunni, tsak ki törik belőlem a' fatalentom (8/214).

kitöröl i (1)

...kitörli a Contót (16/573).

kitrombitál i (1)

...'s a' magát édesdeden mulató sziv nem hahotával trombitállya ki kedves gyönyörűségeit (1/385).

kitud i (1)

Vigyázz, hogy minden Szándékunkat kine tudja (6/ 82).

kiugrik i (4)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt... mihelyt eggyet füttyentett a' Gróf, mindjárt ki ugrott belöle eggy Patvarista, pennánal (1/1289). Édes Tsikorgóm! a' verseidre ezt mivelte a' Lélek bennem, ugráltt, majd ki ugrott a bőréből (1/2449).
kiugrom (16/116), ki ugrom (16/114).

kiutazik i (1)

Fél esztendeje miólta ki utaztunk Frantzia ország[ból] (9/349).

kiül i (1)

Ha Uram Atyám, játtzani n[em] fog, én sem ülök ki (1/1187).

kiüresít i (1)

...a' Bőlts Jósef... Miért üresitette ki Debretzenbe is a' Sz:[ent] Ferentz Klastromát, 's miért nem bántotta a' K.[egyes] Oskolabeli Atyákét? (1/3049)

kiürít i (0+1)

...azokb[a] lelni Ki expurgáló vist, Melly mind a' két bilist Ki tudja ürítni (14/79).

kiüt i (4)

...kiüti a' kezéből a' kardot a' kisértet (9/319). - ...a tűz az ajton ki űt (2/1507). A' változások ki jönek azokb[a] egy kavart szélvészb[e], fel forgatják a' mit az e[mbe]ri elme gondolt, a' l.[eg] gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik [me]lyek[ne]k le rohanása a' [ma]gát sebező lélekből ki üti a' nyugtató álmot (9/507).
ki üti (6/17).

kiűz i (1)

Eredj, kedves Húgom: az Enéás' szívéből üzd ki a' Gyanúkat (10/104).

kiűzettetvén in (1)

A' gonosz Strátontol ki üzettetvén a' te Atyád, tégedet gye[rekko]rodba az én Anyámnak kezébe adott (12/289).

kivág i (2)

...kivágta magát minteggy dárda' s én követtem őtet (7/1028). - ...az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/638)

kiválaszt i (1)

Hogy mikor az Ég eggy országlot választ ki Tronusra (12/679).

kivált hsz (13)

A' vétek is virtussá válik, ha az ártatlanért, 's kiváltt éretted, tselekeszem (1/1684). - ...az álom pedig kiváltt a' Lottériára nézve csalhatatlan (16/246).
kivált (1/1062, 2912, 15/362, 768), Kivált (1/2417, 3297), kiváltt (1/156, 3031, 15/113), Kiváltt (1/1140, 1357).

kiváltképpen hsz (2)

Kivált képpen nékem a' tetszett, hogy ök sem felejtkeztek el hazafiui kötelességekről (16/1187).
kiváltképpen (1/1998).

kíván i (133+1)

Egyéb törvényt egyéb igazságot az én erőmnél, és az én hatalmamnál n[em] kívánok (5/332). Tudd meg, hogy a' te Életed Aráspesz' Ajándéka: hogy én a' te Véredet kívánom (10/443). Dídó miért kivánsz engem? (10/864) - A' boldog Lakodalom Szemlélőjének kívánlak (10/861). Én szivemből kivánom, virrasszon a' jó Isten boldogabb napokat édes Nemzetemre (1/3058). Mit kiván tőlem Kegyelmed? (1/ 1478) - Jó reggelt kivánok Lázár Deák! (16/266) - Te a' Járbás' Kevélységétől elébb engem ellopsz, és azutánn Hadra kívánsz, és Barátságot nem akarsz? (10/719) - ...Pesten se kivánnak többet érte, kerék szám 2 forint amillyen munka (15/669). - ...és többé se látni se hallani nem kivánt engemet (7/418). - ...és kívánom minél hamarább, hogy ő, és az a' gonosz Leány igyák szemeikkel az én véremet (7/294).
kíván (6/116, 7/1051, 10/187, 760, 16/353), kiván (1/ 1021, 2881, 9/479), kívánok (5/115, 7/654, 785, 1214, 8/2, 10/65, 16/120), kivánok (1/62, 392, 1024, 1039, 1377, 1479, 3290, 7/1432, 8/110, 9/531, 12/ 118, 851, 852, 911, 15/44, 46, 713, 714, 16/126, 173, 734), Kivánok (12/332), kihvánok (15/319), khivánok (15/648, 716, 723, 1069), khivánök (9/556), kiványok (15/1071), kívánsz (6/107, 7/761, 10/343, 13/411), kivánsz (1/2885, 5/8, 261, 10/856, 12/492, 841, 905, 985), kiváns[z] (2/1458), kívántok (13/ 736, 745), kivánnak (12/318), kivántam (1/290), kivántt (1/1539), fog kivánni (10/195); kívánom (1/ 2339, 7/1408, 1485, 1496, 8/204, 11/101, 106, 13/ 543, 670), kivánom (1/3288, 7/1136, 8/7, 10/185, 12/ 397, 850, 968, 15/424, 561, 967, 969), kívánod (5/ 15, 7/88, 945, 10/144, 750, 757), kivánod (10/549, 12/917), kívánja (7/948), Kívánja (13/740), kivánja (1/2221, 2528, 12/834, 889, 16/351), Kivánja (10/ 154), kivánjuk (2/1368), kivánnyuk (1/1129), kivánjátok (1/2615), kívántam (10/1038), kivántam (1/ 166), kívántad (7/176), kívánta (7/1363), kivánta (7/1412), kivántam vala (1/2203); kívánlak (10/ 810). - kivánnék (1/1331), kívánnál (7/1328), kivánnál (7/1545), kivánna (1/1362), kívánnánk (7/ 758); kivánnám (5/211, 9/593), kívánná (7/948), kivánná (9/87), kívánta volna (7/1063). - kívánj (7/251), kívánjon (13/618); kívánjam (7/425). - kívánnom (7/428).
Ik: meg~.

kíváncsi mn (3)

...és ha ollykor láttam, hogy reám valami kivántsi szerető néz, lesütöttem szemeimet (7/129).
kívántsi (7/366, 1425).

kívánhat i (1)

...hogy kivánhatja azt töllem hogy azt elszenvedjem? (16/528)

kívánó in (1)

...nem is betsülte őtet az hazafiak java, holmi magoknál is okóssabbak[na]k láttatni kiváno Úrak imádták (1/327).

kívánság fn (39)

Az eggy kellemetess Kívánság, melly akkor születik, mikor kevésbbé várni: érzeni, hogy gyönyörködtet, de nem tudni miért (10/795). Ne tréfálódj, Barátom; mig szép szerént vagy, hiszen nagy kivánságod ereszkedett a' futásra (1/2776). - ...akkor érzettem szívembe eggy olly kívánságot, hogy számat szájához értessem (7/386). - ...én szeretek, én szeretek: és ha nem tudod, a' Kigyó elhagyja az ő mérgét, és kivánsággal telve fut az ő szeretőjéhez (7/197). - ...nem kell egyébb, tsak hogy kívánsága tellyesítéséhez vedd rá magad (7/745). Oh Istenek Tamiris é ez, vagy Kivánságom tsal meg? (12/183) - ...de mindenek felett vígyázz, hogy a' gonosz Fátum vagy az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazínnyába ne vigyen tégedet (7/469).
kívánság (11/67), kíváságok (7/1561), kívánságom (7/400, 406, 13/197, 213), Kívánságom (13/300), kivánságom (15/1032), kívánságod (7/939), kivánságod (2/1522), kívánsága (7/944), kivánságunk (15/1001), Kivánságím (12/120), kívánságot (7/ 773), Kívánságot (5/119), Kivánságot (5/269, 10/ 430), kívánságomat (7/390), Kívánságodat (10/ 113), kivánságodat (12/412), kivánságát (2/1412), kivánságikat (10/1037), Kívánságra (5/151), kívánságomra (7/1424, 1430), Kívánságimra (10/787), Kívánságról (5/151), kívánságától (13/186), kivánságától (11/73), Kívánságnak (5/16), kívánsággal (11/105), kívánságival (8/78).

kívánt mn (1)

Adná az Isten, hogy az Úrnak fel tétele kivántt véget érhetne (1/2950).

kívántat i (1)

Lassan, lassan tsirázott az én mellyembe nem tudom mitsoda gyökérből mint a'fű, a' melly magába nő, eggy esméretlen indúlat, a'melly vélem azt kívántatta, hogy én szűntelen szembe légyek az én szép Silviámmal (7/355).

kívántatik i (2)

...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/197).
kivántatik (1/77).
Ik: meg~.

kívántató Ö: meg~.

kivehet i (1)

Én utánam tudakozódttak mi ember lehetek, én belőlem pedig egyebet ki nem vehettek, hanem hogy mindnyájoknál derekabb ember vagyok (1/3264).

kiver i (6)

Te ne fetsegj, hallodé, mert ki verem a' fogad' (1/ 3270). - ...mindig verseket mond, a' guta is nevetné, ugy ki megy mintha kalapáttsal verné ki (9/67). - ...a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a' házból (15/299). - ...menj tova, és verd ki az álmot a' méltóságok' és hatalmasok' személlyéből (7/567).
ki vertem (8/111). - verjem ki (16/611).

kivergődik i (1)

Beszéld el hát, millyen vólt az a' veszedelem és hogy vergődtél ki belőlle (7/1237).

kivesz i (5)

...de bezzeg e[mbe]rekre akadt a' tömlötz tartalék, ki vettűk ökemének a' kezéb[ől] a' gyik lesőt (9/ 729). No, ha az Úr Exemplárjaiból 40 aranyat ki vesz, nékem eggy pénzt se adjon (1/1885). TEMPEFŐI Ebbe áll tehát a' Nemes Magaviselet! MU'SAI Úgy tartja a' Nemes Magyar Világ, ha eggy néhányat, de igen keveset ki veszünk (1/2028).
ki veszünk (1/2076); ki veszed (1/2135).

kivet i (1)

Ki veti a nyakábol a szürt le kutzorodik rá tzigányoson a sapkáját a terdére veti (1/668).

kivétetik i (1)

...és ez az eggyűgyű 's buzgó szent tisztelet, akkor fog az én szívemből kivétetni, mikor a' levegőbe levegővel fognak legelni a' szarvasok (7/836).

kivetődik i (1)

...'s kevéssel azután, imé nem tudom honnan kivetődik eggy Farkas (7/1155).

kivettet i (1)

Én őtet ki vettettem vólna, mint eggy gaz embert, hogy mert eggy Gróf Kis Asszonyt igazság nélkül való beszédjével el tsábitani (1/513).

kivévén in (4)

...és én a'puskát a' kezéből ki vévén, el lőttem, 's a' hátához vertem (1/2795). - ...soha semmi ellenére valót nem tselekedtem eddig, kivévén hogy őtet szerettem (7/905).
ki vévén (1/335), Ki vévén (1/920).

kivezet i (1)

...tsak az erdőből vezessem ki a' szökevény szeretőket, virradtakor a' szép Likórishoz vissza jövök (13/631).

kivicsorított in (1)

'S azonba a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott... a' két szája végénn kibudgyanvánn, a' mellyénn tsorgott végig (5/35).

kivihet i (1)

Én pedig most nem vihetlek ki abbol a' Tsalatkozásbol (12/208).

kivilágosít i (2)

...engeszteld meg a' te Haragodat, és világosítsd (derítsd) ki a' te sugáridat (10/654). Világositsd ki egy kevéssé az okát a' te halgatásod[na]k (2/1403).

kivillámlik i (1)

...büszke mosolygás villámlott ki tekintetén (7/696).

kivont mn (1)

Ne félj ott leszek én is kivont fegyverrel az ajtó előtt (9/246).

kívül hsz/nu (28)

I. hsz Ötet az eb annyát kivűl állitom ordinántzra (9/162). Lásd hogy mindenikenn közűlök rajta van a' tseppetske, és kívűl még mostis bé vagynak hintve a' harmat Gyöngyeivel (5/279). A Gróf' kapuja, kivül (1/1733). PAPAG[ENO] (:kivűlről:) Tamino! Tamino! (2/1500) - El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni (1/3120).
kívűl (7/413), kivűl (1/2155), kivül (1/1403, 1942, 3342).
II. nu ...a' Sz:[ent] Atyák a' köz jóra semmit sem adnak egyebet a' mindennapi imádságnál, azt pedig a Klastromonn kivül is meg tehetik (1/3048). - ...én az erdőn által keresvén eggy üszőmet, a' melly már harmadnap ólta a' tsordán kívül bolyongott minden őrizet nélkül, hallom (13/570). - ...semmire sem vóltak alkalmatosok a' mindennapi henyélésenn kivül (1/3075). Ah add [me]g nékem azt az időt, érném azt az örőmet, melytől magamon kivül álmodozom (9/758).
kívül (16/574), kívűl (7/387, 421, 918, 988, 1576, 13/ 640), kivűl (5/23, 422, 7/1621, 9/353, 11/28), kivül (1/3351, 10/826).
Ö: azon~, ezen~, magán~, rend~.

kívülbelől hsz (1)

El beszéllem miként jára Trója a' Görögöktől Hét esztendős háborúba Szenvedvén kivűl belől (1/ 2474).

kizár i (1)

A' lakodalomba megyek a' Vőfi jár Ha jókor nem megyek frékventzia ki zár (1/2538).

kizárattatik i (1)

Sőt néha még, mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot (7/1346).

klaik l. gleich

klastrom fn (8)

Voltak ollyan Országok, a' mellybe némelly Szerzetek, voltak Ollyan Szerzetek, a' mellybe némelly Klastromok, és vóltak ollyan Klastromok, a' mellyekbe némelly Atyák a' tudományoknak áldozták fel életeket (1/2837-8).
Klastromát (1/3049), Klastromait (1/3045), Klastromnak (1/2998, 3003), Klastromban (1/3021), Klastromonn (1/3048).

klavir fn (2)

Clavierjához megy 's annak pengetése mellett ezt a' notát énekli (1/40). - üti a Clavirt (15/103).

Kleist fn (1)

Erre a Professor Úr azt felelte, hogy annak Irója Kleist vólna eggy Pruss Kapitány, 's nem Lessing (1/543).

klíma fn (1)

...a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/134).

klistély l. kristély

Klóris fn (1)

...a' jövendő Vadászatra gyűlytsd ki nyúgvó helyekből Szilviát, Aglaurót, Nérínát, Irénét, és Klórist (11/17).

knediger l. gnädiger

kóborló mn (2)

...Grétz és Triest köztt az akkori időb[e] az ottan koborló Frantziáktol... elfogattattam! (16/1056) - Vóltak többek is sokan, de azoknak emlékezetét a' rend nélkül koborló Hir hüségtelen szája el vesztette (1/1425).

kóborol i (1+1)

...és ha az én Anyám, a' ki bosszankodva lát engemet az Erdők között kóborolni, ezt meg nem esméri, ő, a' vak, és nem én (7/84).
kóboroljak (10/675).

kóc fn (1)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/305).

kocka fn (1)

Hanem hogy én újra kitegyem a' Habok' kotzkájára az én Napjaimat, azt nékem a' Végezés parantsolja, 's az Istenek akarják (10/15).

kocsi fn (4)

Ott van a' kotsijánál a'kapu előtt (9/676).
kotsija (9/701), kotsiját (9/695), Kotsimon (9/497).

kocsis fn (4)

Te Kotsis! meregess vizet a' Leánynak a' kertben (15/121).
Kotsis (15/17), kotsisnak (16/33), Kotsisnak (16/ 28).

kohol i (1+1)

Annak sem vólt esze a' ki először ki találta hogy verseket kellyen kóholni, alávaloság az (1/1160).
koholtak (1/1774).

koholgat i (1)

Azok az Uraságod kellemetes Könyvei... Nagyra született generosus Lélekbe legkissebb impressiót sem tsinálhatnak azok. Miért? mert mind gyáva teremtések koholgatták (1/2257).

koholt mn (1)

Vannak é benne abba az alatson Lélektől kohólt mesébe példás, történetek (1/965).

kókler l. kaukler

kola fn (1)

...az pitsiletes ember az nem szereti dohánfist, a' Dama is nem meg szereti; a' szoba pites mint pokol, ember reszeg övé fejébe sok megtsinal refolution, szája bevan pátzolva, az mint a' Kamin, pökni mintég mint a' Kola, az piszom absajlik tsuna pites (15/ 790).

kolbász fn (1)

Velem... azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein... Veronai Salami (15/ 495).

koldus mn (1)

Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke Kakas! (16/605)

koldusi mn (1)

Azok az Uraságod kellemetes Könyvei az ollyanoknak valók, a' kiket a' Szerentse vagy rossz neveléssel, vagy fekete vérbe szorultt alatsony lélekkel, vagy koldusi szegény ranggal vertt meg (1/2255).

kolerikus mn (1)

A' mi Grófunk eggy Cholericus Magyar Méltóság: ő a pénznek nem rabja mint sok Naggyaink (1/ 1337).

kólikás mn (1)

Tudós Baccelliere ezt fogom kérdezni Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k (14/120).

Kolini l. collini

Kolompár fn (1)

Júj bizon tán a Kolompár Nánival mulatott a' Lázár hogy olyan jó kedve van (16/49).

koloncos mn (1)

Éj, be kolontzos kutya élet ez már, hogy az ember ehetik ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/215).

kolop Ö: Tök~.

kolopter fn (1)

...meg lát egyszer egy erdő mellet egy szőrnyű nagy tűzet, oda megy, tizenkét kolopter fa égett (1/713).

Kolumbus fn (1)

Én azt a Linnét szeretem, mert ő az én világomban új Világot talált fel, mint Columbus és Coock (8/ 144).

koma fn (2)

Az Ur Isten ugy éltessen, hogy sok számos Egyed napját ked Komám tölthessen (16/810).
Komámnak (16/786).

komámuram fn (2)

...sietve édes Komám Uram[na]k a' Darunál lévő Vendég fogadób[a] irtam (16/792).
Komám Uram[na]k (16/784).

komédia fn (5)

Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comediát (15/91). Egek tehát ezen esmerettségem Comediája illy szomorú felvonáson végződik! (15/ 885)
Chomidia (15/1061), chomídiákat (15/1056), Comediáb[a] (15/87).

Komerikrlyamádan (?) (1)

Hát hiszem a Gyemtsid mubad, Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik a Mitrademdits mellett Komerikrlyamádan beriam (9/665).

komissió fn (1)

A Samuka olan comisiót parantsolt az Asszon[na]k hogy a' bizon senem láttam senem halottam (16/ 52).

komissiócska fn (1)

Ej te kis bohótska, most megint el ment az Eszetskéd, azt a' kis Commisiotskát se tudtad megmondani a' Lázárotskának (16/56).

komisz mn (1)

A ketsege igen jó hal; de minthogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet, vagy egy Venetiai Szardellát (15/497).

komma fn (1)

Köszöntő versek komma mellyek punctum irattattak (16/779).

kommen (ném) (1)

Esz kamen Draj starke kerl sat. (15/108).

kommendál i (2)

SZÁSZLAKI ...Ugyan alázatosan kérem, van é Német vagy Frantzi[a] szoba Leány mellette? TISZTES Eleget commendáltak, de a' szép parádét a' jó erköltsön vásárolni nem akartam (15/611).
komondálta (1/841).

kommodál Ö: in~.

komor mn (18)

...nézz azutánn én reám komor Szemőldökkel, és menj (10/39). Üzd el komor unalmimat leg édesebb jelenléteddel (1/1585). - ...ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/237). - ...m[inde]nt komoran fogad (9/354).
komor (1/38, 253, 379, 487, 977, 7/1346, 1604, 9/ 363, 388, 462, 478, 10/27), Komor (15/851), Komoran (1/899).

komorodik Ik: neki~.

kompánia fn (5)

Engedelmet kérvén Praeses Úrtól Ezen tudós Facultástol És itt a' mi Aktáinkból Tanúló Kompániátol (14/105).
Compánia (14/10), Compániába (1/1146), Kompániának (14/118), Companiának (14/145).

kompaníroz i (1)

Mosth oth Khámpaniroz Mesther Ur phor tsakh n[em] a' roszszappik van ott (9/60).

kompetál i (1)

Mit competál a' Cedrussal mit a bodzafa sarju (1/ 2527).

komplement fn (1)

...a kisértet benéz, egy rendkivül v[al]ó komplementet tesz, s [na]gy katzaj közt el tűnik (9/343).

kompolti mn (1)

Szégyen a' Királynak, hogy ollyan Kompódi N[eme]s Asszony formára űl (1/1244).

konc fn (2)

Engem uttse' meg is felel a' nevének mert a' Mészárszékbe tudva tartja Oxmann Úram már, hogy néki mindennap kontz kell (1/2193). Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1287).

konduktor fn (1)

...elvitt egy Silkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/99).

kondul Ik: meg~.

konfundál i (1)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly... Ha láttatik Tőltések kőzé szorítva, haragszik a' Partra, confundálja Széleit, és kevélyenn atsarkodva megy (10/391).

konfúzió fn (1)

...az expeditort [me]g vesztegette, hogy az én el ámittatásomra tegye ki 2 oráig az én számjaimat, azután mintha tsak confusiobol esett vólna, a' valosággal ki jött számokat rakja ki (16/945).

konklúzió fn (1)

Conclusio v.[agy] Clausula (15/1050).

konkurrál i (1)

Virtuosus fő Doktorok Medicine Professorok Kik concurráltatok itt (14/3).

Konrád l. Conrad

kontó fn (23)

...neked többé nints Contod, nints nállam egyéb Contod a szerelem édes Contóján kívül (16/573-4).
contó (16/622), Contó (16/537, 621, 622), Conto (16/78, 79, 81, 101, 102, 539), Contom (16/578), Contoja (16/564, 577), Contót (16/535, 545, 573), Contoját (16/530), Contójára (16/584), Contojára (16/585), Contóról (16/563).

kontócska fn (3)

Lázár az Obester Ur most izent ide hogy azt a' kis Contoskát (!) kifizeti, vigyel el hozzája és betsülettel szoljon 's tisztelje nevetskémmel (16/316).
Contotska (16/75), Contotskára (16/77).

kontófelleg fn (1)

...hát a' mi szeretetünk tiszta napfényét Conto fellegek is ködösíthetik? (16/565)

Kontzi fn (3)

Tökkolopi Menyhárt Ur biz' az. Az - izé Táblán Kontzi Pistának tsúfolják (1/2178).
Kontzi (1/2189).

konvenció fn (1)

...minden tubakos ember orának a' Kesztheli Kéményseprőt kellene Conventiora meg fogadni (15/ 757).

konya mn (1)

Tempefői, eggy kis konya 's fakó kalapban (1/58).

konyha fn (2)

...a' Konyha és ebedlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/484).
Konyhárol (15/742).

konyhavakarék fn (2)

Ez a' konyha vakarék lármáz itt (1/1322).
konyha vakarék (1/1324).

kopasz mn (1)

...meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak, melly eggy rakás egészen kopasz tsont körűl vólt elömölve (7/1171).

koperta fn (1)

...a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/504).

kopik Ik: el~, fel~.

koplal i (1)

Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik (15/774).

kopó fn (4)

Az Urak Udvaraiba Divisiónként koslat[na]k a' Jobbágyok zsirjával hizott Kopók, a' Múzsák pedig és a' Múzsák baráti nem esmérik azokat (1/1823).
kopo (1/1056), koppókat (1/2071), koppókról (1/ 1011).

kopófing fn (1)

Kopó fing majd mitis mondok, Kellyetek fel vén bolondok (16/1160).

kopogás fn (1)

De kopogást hallok alig ha Hadnagy Kardos Ura[m] n[em] jön (9/163).

kopókupec fn (1)

A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett: a hazájok vesztett Koppó kupetzek bársony bugyogóba járnak (1/1826).

koporsó fn (2)

És a' szegény özvegy marad özvegy mint eddig volt gondolkodjon a' Koporsórol 's menjen idvezült Férje után az örökké valóságra (16/589).
koporsómnak (13/295).

kopott mn (1)

Mi thalálta khedet Szhomszid, hiszen tshupa rongy khapatth és a' szhüre is megy (15/190).
Ö: ütött~.

kopóz Ik: meg~.

Koppóházy fn (20)

Serteperti, Koppoházy, Tökkolopi Gavallérok (1/7). Be sok illyen Koppoházyakat találnánk a' két Hazában! (1/1819)

koptathat Ik: le~.

kor fn (14)

Világa a'Régi Kornak olly tündöklő nintsen, melly a' te Világod mellett Árnyék ne légyen (10/1045). Nékem hét esztendős deák koromb[a] sem v[ol]t ts[ak] felénnyi is (9/734). Pásztor koromba választott engemet. Király Koromba nem kell el hagynom (12/1012-3). Meg választ most tőled Kedvesem, eggy kevés korig a' tömlötz (1/1725).
koromban (1/2342), koromba (12/193, 452), koromb[a] (1/600, 16/659), korodba (5/63), korába (7/1382), korokba (7/60), Korodnak (11/109).
Ö: arany~, gyermek~.

kór fn (1)

El kerűlni a'kórt Tsalárdsággal kételkedhetik ha szabad az a' Szerentsétlen Lélek, melly született Szolgaságbann (10/253).

korácsú mn (2)

Tudom millyen durtzások a' Leányok: a' millyen te vagy, én is ollyan, vóltam: ollyan korátsú valék, ollyan Ábrázatú, és úgy sárgállott az én Hajam is (7/122). Egyenlő korátsuak (7/1560).

korall fn (1)

Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat (5/171).

korán hsz (1)

...az Ég büntessen meg Tégedet és kellete korán vágjon ki az élők sorából! (16/638)

koránt hsz (1)

Kedves puszta Erdők, mellyeket néha napjánn kedveltem, ti, a'mellyek nem vagytok korántis olly vadak, mint az én kegyetlen Bálványom (11/136).

korántsem hsz (3)

Ki gondolná, hogy emberi Ábrázatban, és ezen Pásztori Köntös alatt Isten vólna elrejtetve? koránt sem valami erdőháti, vagy az Istenek allyasából való Isten (7/14).
Koránt sem (1/2659, 12/979).

korcs mn (1)

...hát ollatén állapotba mint a' Korts agár, sólomnak bagóly fia ugy szolván, hát ökeme talán szégyenl is magyar lenni (15/348).

korcsma fn (2)

...bezzeg nem alusztok ördög szánkázzon meg benneteket, mikor Vasárnap a' Kortsmára kell menni (15/119).
kortsmaba (15/744).

korcsmáros fn (1)

Szakáts Vr és Kortsmáros Vr éllyenek (2/1417).

korcsosodik Ik: el~.

kóró fn (1)

...eggyenként füztem fel sorjába eggy faragott kóróra ezeket (13/148).

korom fn (1)

...a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt, mert perse, a' korom tsak oltsóbb mint a' búza (16/185).

korona fn (3)

...ma az ujj Fejedelemnek, én a Koronát fogom adni, ő pedig a' Kezét (12/614).
Koronák (7/26), Koronával (12/616).

koronáz i (1)

Osztán, inkább vesztegeti az Úr azt a sok pénzt olly hijábavalóságra, melly az okosok meg vetését viseli: mint olly nemes tárgyra, mellyet tisztelet koronáz (1/1802).
Ik: meg~.

koronázó mn (1)

Adjanak boldog napokat Nagyságodnak a' kegyes szivet koronázó Egek (1/1567).

koronázva Ö: meg~.

korpa fn (1)

Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni (16/606).
Ö: eb~.

korpavirág fn (1)

Be jó idők járnak, sok a' korpa virág, Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2441).

korra Ö: hajnal~.

korrigáltat i (0+1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni, rostát corrigáltatni (16/747).

kórság Ö: vízi~.

korsó Ö: vizes ~.

kos fn (2)

Ellenségének tartod tehát a' Kost a' Juhotskának? (7/186)
kosokat (7/670).

kosár fn (4)

...azok az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarok (7/ 475).
kosarat (16/750), kosaradban (7/596), kosarában (7/551).

kosárfonó fn (1)

Halja [me]g az Ur ki vagyok... Zsibvásáros és Drótvonó, Poëta és Kosárfonó (16/760).

kosárkötő fn (1)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista... Kosár kötö (16/10).

kóser mn (1)

Kóser ló bör az Abrahám, a Móses Törvénnye szerént van [me]g nyuzva (9/88).

koslat i (1)

Az Urak Udvaraiba Divisiónként koslat[na]k a' Jobbágyok zsirjával hizott Kopók (1/1822).

kosta fn (1)

Ez lesz a Milt[óságos] Ur, ez a' Kosta. Ez a'Frantzia, ez a' Katona sat[öbbi] (9/651).

kóstol i (3)

A' Vénus gyönyörködéseit nem múlatja el az az ember, a'ki kerűli a' szerelmet; hanem a' szerelem' édességeit keserűség nélkül szedi's kóstolja (7/766).
kóstol (7/107), kóstoltad (7/106).

kóstolás fn (3)

Az én szivem olly édességgel él, mellynek kostolására meg újjúl, 's tsak azért hagyja azt félbe, hogy hasznát vegye (1/39).
kóstolása (7/773), kóstolásra (7/774).

koszorú fn (1)

Mú'sák! mégis h[o]gy koszorút, ha kivánja, kössetek, Tsalán közzé büdös bürköt és zöld lapút tégyetek (1/2528).
Ö: pálma~.

koszorúzott in (1)

...az inneplő, és koszorúzott Pásztorok' seregébe elegyítem magamat (7/68).
Ö: körül~.

koszorúzva in (1)

Koszorúzva a Dunának hadd mennyen a' partjára (1/2530).

koszos mn (1)

Nézze el az ember, de nagy Úr a' koszos (1/3233).

kóta fn (1)

A'mint a' Meghólt kótájából kitettzik ez az Aria, azon Kártigáméra van, melly így kezdődik (8/19).

kotlik i (2)

...azt nézem meg othon vané a' gazda vagy p[e]d[ig] tsak kotylik, papirost küld néki asszonyám (16/ 693).
kotylik (16/675).

Kotnyeles fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura (1/1134).

kótog i (1)

Még most is kótog a' lelkem házsa fala, ugy a' fogamba állott azs a kisirtet la (9/30).

kottüm fn (1)

...annyira hozzá szoktam azok[na]k a' tsinos nemzeteknek, minden kottümjeihez, hogy mihelyt valami nem auslendis, vagy nem ollyan mint az auslendis, elöttem kedvet nem talál (15/491).

kotz l. Potz

kótyomfitty mn (1)

...édes Boriskám, azt kellene éppen érettem véghez vinned, hogy én az Asszonynál nagyobb Gratiáb[a] jöhetnék mint az a' Kótyomfitty Lipittlotty (16/347).

kotty msz (1)

Koty bele silva lé mán elis felelytettem mirül volt a szó (1/765).

kotty-fotty msz (1)

No még eggyszer el kezdem; de többet ne kotty, fotty (1/834).

kovács fn (2)

Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam, az a hivságos szemérem bennem nintsen, hogy szüléim alatsonyságát szégyenljem 's el takarni igyekezzem (1/2961).
kovátsnak (1/758).

kovácsszurok fn (1)

...szip nagy szemei voltak mint egy egy pengő karíka míntha kováts szurokkal kenték volna kí a szemöldőkét (1/756).

kóvályog i (1)

Mit is kovályog itt ez az Országa vesztett konyha vakarék? (1/1323)

kovásztalan mn (1)

...nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/793).

Kováts fn (1)

Coram me Stefane Kovats Civem (8/10).

fn (21)

Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal béfedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy szolgáltatni (13/34). Amintás eggy dárdával, mellyet jobb kezébe tartott, néki ment a' Satirusnak mintegy oroszlány, nékem pedig azomba tele vólt az ölem kövekkel (7/1040). Szerentsés barlangok Isten hozzátok... leg alább hát tartsátok meg üreges kebeletekben azokkal a' betűkkel, a' melylyeket saját kezem vésett a' ti köveitekben, az én szerelmemnek emlékezetit (13/712). - ...a' Világfélte Hérósok Markábolis leejtettem a' haláltól kövén köszörűlt kardot (8/113). - ...nézdmeg tsak, melly mesterséges kézzel rakta a' tanúlt ötvös az aranyba a' köveket (13/522). - ...a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet, és meglágyítja azt a' te kő és vas szívedet (7/147). - ...[me]g kérdezte a birákoktul, h[ogy] mi a lehet a (1/700).
(5/398, 7/1052), kövek (11/116, 13/585), Kövek (7/283), kővek (12/739), Köveket (7/1100), kövét (1/ 2949), kőből (7/1292), kőre (12/17), Kőről (5/7), kőrűl (7/1549), Kőhöz (5/30), kővel (7/819).
Ö: drága~, elő~, menny~.

köd fn (6)

Bár a'Napot bé fogja is A' ködnek leg vastagja is, A' Nap fény szint' olly szép lész (11/58). Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak (1/1429).Ha a' te Szivedböl a' tiszta világosságnak megháboritására, az Indulatoknak ködeit fel emelkedni nem hagyod: mindent kifogsz látni, jó Király fogsz lenni (12/548).
köd (13/677, 687), ködnek (9/383).

ködösíthet i (1)

...hát a' mi szeretetünk tiszta napfényét Conto fellegek is ködösíthetik? (16/565)

kőfal fn (5)

Már a' Járbás' óltalmazására a' Mórok Serege ezen Kőfalakhoz jött (10/903).
kőfalak (7/476), Kőfalak (10/56), kő falakat (12/ 164), Kőfalaktól (10/679).

köhögős fn (1)

Millyen szereket gondolsz... Köhögősök[ne]k náthások[na]k (14/125).

kölcsön fn/hsz (3)

I. No jól van, rám pergeltt a Kis Asszony, de vissza adom a' költsönt (1/1234).
költsönt (1/1169).
II. hsz Akár költsön a' Diaetáig, akár az Exemplárokért, méltóztasson nekem adni az Úr 30 aranyat (1/1776).

kölcsönád i (2+1)

...tsak azért esedezem, méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig (1/1512). Igy ád kőltsön a'Patakotska, míg lassan a' Mezőt ellepi, élelmet a'Fátskának (10/222).
költsön adja (1/367).

kölcsönadhat i (1)

Költsön pedig nem adhatok azért, mivel énnékem szorgos szükségeim vagynak, a' mellyekre kell a' pénz (1/1781).

kölcsönkér i (0+1)

Mér Kegyelmed annyi pénzt költsön kérni 's fel venni 's bizonytalanra? (1/1515)

kölcsönös mn (1)

De még soha sem láttam, nem is reménylem, hogy látnék valaha kőltsönös fájdalmat abba a' kegyetlen, és szép, nem is tudom Asszonynak nevezzem é, vagy Vadnak (7/285).

kölcsönöz i (1)

...a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot (7/ 1347).

kölcsönvévén in (1)

Szép renddel, 's eggymásnak segéd 's mérték lévén, Kiki költsön adja fényét, költsön vévén (1/367).

köldökcsömör fn (1)

Jaj a' Jésus mentsen [me]g, bizony félek ts[ak] a' nevére is százs ködök csömör imejeg a' lelkembe (9/238).

költ1 i (1)

Lássa Abrahám Uram a' Miltóságos Ur magános e[mbe]r osztánn lám sip jószága van, ha meg hal kire költi ast a' temérdek forintot? (9/63)

költ2 i (4)

No de nézd, Agenor, mitsoda mende monda hirt kőltőttek itt az én Lelkem Győtrelmére (12/801).
kőltök (10/834), kőltesz (7/116); kőlti (10/791).

költ3 Ik: fel~.

költes Ö: jártas~.

költött mn (1)

Ah ha annak kőltött halála, a' ki őtet annyira gyűlölte, elvette az ő életét (7/1459).

költség fn (4)

...a' Klastromnak felette sok és tetemes költségei vagynak (1/2998). Mitsoda embernek a' költségén jön a' ki? (1/1012)
költségemen (1/1013), költségén (1/299).
Ö: úti~.

kölyök fn (3)

...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k, tsak ennek volna elégséges elélni való esze (16/686). Itt vagynak a' kutya menydörgös ördög ágyékába termett ördög köjkei (9/722).
kölyök (1/2185).
Ö: medve~.

köntös fn (9)

Medórót soha sem látta, és a' pásztori köntös alatt meg sem esmérheti valami jegyről őtet (13/512). Imhol a' Királyi Kőntős a' te Lábaidnál (12/1007).
köntös (13/657), Köntös (7/14), kőntősőmet (12/ 655), köntösbe (16/223), Köntösbe (7/2, 20), kőntősbe (12/187).

könyék l. könyök

könny fn (9)

Mi lelt téged édes Leányom, veszem észre hogy szomoru vagy; hallom h[ogy] keseregsz, látom könnyeid is hullanak (15/892). Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk (9/519).
könnyet (13/326), könnyeket (7/331, 781, 16/11982), könyveimet (9/598), könnyeit (1/3121).
Ö: öröm~.

könnycsepp fn (2)

Lásd Tamino, ezek a' kőnny tseppek hullanak, leg kedvesebb Tamino, tsak te feléd (2/1411).
könnytseppel (10/644).

könnyebbedik i (1)

Mi lelt, Kedvesem, könnyebbedik a' keserüség, ha bus társra találhat (1/1603).

könnyebbít Ik: meg~.

könnyecske fn (1)

Mondd, hogy szíves indúlatját óhajtod; sóhajts, és elegyíts közé néhány könnyetskéknek szerelmetes jegyeit (13/377).

könnyen hsz (12)

Én pedig, ezen gyűrű' segítsége által... könnyen el futhatok az ő látása elől (13/514). Óh melly könnyen megtsalatkozik, a' ki bizakodik! (5/181) - Eb hiszi nékem hijjába is mondod, nem ollyan könnyen áll az az öreg Tisztes Urnál (15/14). Ah! tsak téged ne látnálak, könnyebben venném bé ezt a' halálos port (16/865). Azt tartom az utolsót legkönnyebben megkapja az Ur (16/238).
könnyen (1/1045, 7/21,16/311, 314), Könnyen (4/ 115, 16/715), könnyebben (16/687).

könnyes mn (1)

Hát miért tartja szemeit olly szomoruann és könyvesenn? (5/365)

könnyez i (1+1)

Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka!... könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen (1/978).
Könnyez (1/1562).

könnyező in (1)

Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak, mellyek a' Gánges' pirúlására ki jőnek a' könnyező Hajnalt vígasztalni? (11/10)

könnyhullatás fn (6)

Azután mintha szemében forrás lett volna, balsamozni kezdte könyhullatásával annak hideg ábrázattyát (7/1608).
könyhullatás (7/488), könnyhullatásaink (7/564), könnyhullatásokat (7/1480), könyhulatásimat (16/ 634), könnyhullatásoktól (7/290).

könnyít i (1)

Óh, későn okos, és későn szánakozó, mikor a' már semmit sem könnyít (7/1371).

könnyíthet Ik: meg~.

könnyű mn (7)

Eggy könnyű pisztollal járunk már ma (8/98). Nem könnyű a' Triumf (10/171). Én vigasztaljam magamat? Elmés Tanáts, könnyü véghez vinni? (12/839) - Könnyebb vólna a' Lelkemnek, ha tudnám, mi van a' dologba? (1/3274)
könnyebb (5/58, 7/845), Könnyebb (13/236).

könnyűség fn (1)

És hogy eggy illy gyönyörű Munkát a' legnagyobb Könnyűséggel végre hajtsak, az inneplő, és koszorúzott Pásztorok' seregébe elegyítem magamat (7/67).

könyök fn (3)

TEMPEFŐI az aztala mellett fél könyéken (1/ 1833). - ...a' Lilked bujjon ki a' könyöködön, még most is rettegek ugy [me]g ijjestettél (9/817).
könyökén (1/2298).

könyörgés fn (8)

Még a' halgatásban is szokott lenni könyörgés és beszéd (7/978). Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem: ők engem tudom meg fognak segiteni (1/ 1869).
könyörgés (7/590, 1637), könyörgéseid (7/655), könyörgései (7/136), Könyőrgésidet (12/910), könyörségeinek (!) (10/639).

könyörgő mn (1)

'S mérges kezem közűl maga A' könyörgő A' mennydörgő Ég is ki nem ragadja (13/606).

könyörög i (2+1)

...én esküszöm néked... hogy mikor téged majd segedelemért könyörögni látlak, nem tennék a'te segedelmedért eggy lépést (7/799).
könyörgött (4/44). - könyörögj (1/2927).
Ik: ki~.

könyöröghet i (1)

Khemed Mesther Ura[m] tsak khönyöröghessen Zsidónak illik ló phör, n[em] Khenek (9/91).

könyörületesség fn (7)

Ha néked az én Botsánatomnál kevésbbé keserű a' Halál, nem érdemlesz, kevély, segedelmet, vagy Könyörületességet (10/948). Járbástól Könyörületességűl a' Halált kérem (10/924).
Könyörületesség (10/575), kőnyőrűletessége (2/ 1429), Könyörületességet (10/997), kőnyőrűletességet (12/849), Könyüreletességet (10/681).

könyörülő in (2)

Kőnyőrülő Isten! - Hova forditsam innen magam (2/1508).
Kőnyőrűlő (12/229).

könyv fn (67)

Ti néma barátim! (:könyveire mutat:) kik kedvessebbé teszitek unalmas óráimat (1/990). Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett, még ama Privilégizált henyélőket is, a' kik holmi Könyvekkel tsalják a' pénzt 'betsületet (1/1765). Mert a' Vallás irtózik a' Könyvektől 's tudományoktól (1/ 2931). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi (1/918). Már a' Magyar könyvre kiváltt ha verses, reá sem néz (1/156). A' Történetet lásd Curtius 4. K.[önyv] 3. R.[ész] és Justinus 2. K.[önyv] 10. R.[ész] (12/11-2).
könyv (8/210, 9/667), Könyv (1/590, 1062, 1063, 1155, 2592), könyvek (1/61, 122, 313, 914, 973, 1423, 2302, 2369), Könyvek (1/1773, 2242), Könyveim (15/488), Könyvei (1/2253), könyvet (1/34, 598, 623, 8/42), Könyvet (1/307, 1096, 1463, 8/16, 174), könyveket (1/312, 409, 1006, 7/979), Könyveket (1/116, 928, 2141, 2860, 2993, 3023), könyveit (1/341, 901), Könyvnek (1/1389), könyvének (1/ 434), Könyvbe (1/1388), Könyvekbe (1/117), könyvből (1/569), Könyvből (1/572), könyvéb[ől] (9/652, 660), Könyveidböl (1/440), könyvre (1/2277), könyvekről (1/492), Könyveitől (1/1575), könyvér (1/ 1056), könyvel (1/778, 843), Könyvel (8/15), könyvekkel (1/784), Könyvekkel (1/923), Könyvekkel (1/1158), könyvével (1/863).
Ö: álmos~, jegyző~.

könyváros fn (2)

...én azért most is jobb szeretnék ebáros lenni m[in]t kőnyv áros (1/1059).
könyv áros (1/1060).

könyvecske fn (4)

Ebből az eggy Könyvetskéből, mert tsak annak lehet mondani, mind eggy krajtzárig ki nyerte a'mit a' Magyar Poétákon vesztett vala (1/148).
könyvetskét (1/298, 16/59), könyvetskédet (16/61).

könyvkötő fn (1)

De hát a' sok ezer Magyar exemplárokkal mire mentt?... mázsára vettette, 's a' Görögök[ne]k, és más Kereskedőknek, és a' Könyvkötök[ne]k el adtta per 50 krajtzár (1/155).

könyvkupec fn (1)

...én könyv kupetz lenni nem akarok. Nemesebb vér foly ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam, 's Gavallér társaimnak tsúfja legyek (1/ 1778).

könyvnyomtató mn (1)

...Betrieger, mindjárt ki hirdetteti, majd a' két hazába, hogy ő ki jött eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel (1/99).

könyvtár fn (3)

Gyermek, gyermek, mikor lessz már eszed, hogy ezt a' dibdábságot a' Könyvtárra mutat, melly rangodhoz 's Úri nemedhez nem illik végképpen megutáljad (1/417).
Könyv tárt (1/310), Könyvtárba (1/435).

kőoszlop fn (1)

Kő oszlopot emeltet hát? (1/2660)

köpöly fn (1)

...vagy nem akar é eret vágatni? vagy mostanáb[a] köppölyt hányatni Uri tagjaira? (16/737)

köpölyözhet i (1)

...Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/173).

köpönyeg ~ köpenyeg fn (8)

No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operantzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijjan Gallér vot egy Királyfi (1/671). Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpegenyet (16/33). Hát nem versek ezek? a' rongyos köpenyeg Alatt is hever ám gyakran a' Bőltsesség Hm! (1/2445)
köpönyeg (1/805), kőpenyeg (1/725), kőpönyegit (1/ 724), köpönyegjit (1/777).
Ö: fa~.

köpönyegű ~ köpenyegű mn (17)

Elment megint a setit köpönyegű ember hoz egy báránt (1/742).
köpönyegű (1/734, 750, 769, 770, 776, 797, 801, 803), köpönyegü (1/811), köpenyegű (1/727), köpenyegü (1/840), K.[öpönyegű] (1/813), K.[öpönyegü] (1/868, 872, 874, 875).

körmöci mn (3)

...ezen négy dolgokból kaparhat Minden Doctor elég Tallért és Körmötzi aranyat (14/101).
Körmötzi (1/2877, 3178).

körmös l. alkörmös

környék fn (4)

Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü (15/ 457). Ki vagy te, honnan jössz, és mitsoda kívánság von tégedet e' boldog Környékre? (11/68) - A né metek tsak az orrok környékét tubákozzák be (16/ 198).
környéken (7/992).

környül l. köröskörül

környülállás fn (3)

Látod é mostan is, mitsoda környűl állások között vagyok (1/2057).
környűl állások (1/2862), környűl állásait (1/2854).

környülmetéletlen mn (1)

...az özvegyek édes gyámola bészedi az én könyhulatásimat a' maga tömlöjéb[e], és te környül metéletlen szívű, elnyered még méltó jutalmadat (16/ 635).

köröm fn (5)

...enye Kis Asszony be jól esett, a kis kőrmöm is átal járta (1/718). Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót (9/791). - ...minden állat él azzal a' fegyverrel, a'mellyet az ő mentségére adott a' természet: a szarvas a' futást veszi elő: az oroszlány a' körmeit (7/633).

körme (15/4332).

köröskörül hsz (2)

Láttam, körös körűl Fébust és a' Mú'sákat (7/508).
kőrős kőrnyűl (12/738).

körte ~ körtvély fn (3)

...egye megked ezt a' körtét (16/21).
körtét (16/22), körtvélyel (16/15).
Ö: muskotály~.

körül hsz/nu (18)

I. hsz ...itten körűl eggy fa-törzsök sints, a'mellybe tulajdon kezeikkel bé vésve ne látszanának ezek a'betük (13/562).
körül (7/1359).
II. nu A' tiszta nyájasság hol örűl Jobban mint a' Parnassus körül (1/173). - ... Tigrínó az én hüséges kutyám, melly ...a' szövevényes haraszt körül kerengvén véletlen ugatásával siketíti vala az erdőt (13/135). - ...a' Joszága körül szokott rend szerént láttatni (15/54). - ...'s tegyétek magatok körűl Paraditsommá az én életemet (8/80). - ...most tetemesebb dolgok körűl forgolódik elmélkedésem (1/ 3172).
körül (1/1454, 5/36, 8/133, 13/109), körűl (1/575, 2561, 5/473, 6/14, 7/1171), kherül (9/23), kerűl (7/ 64).

körülbokrétáz i (1)

Addig én e'kőszál körűl Fujdogálván Sípomat, Borostyán ágakkal körűl Bokrétázom hajamat (5/ 475).

körüle hsz (2)

...körűled fog lebegni eggy sohajtássá váltt szellőtske, azt úgy vedd mint az én Lelkemet (1/1726). Meg vallom, szánom Nemzetemet... mikor az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1075).

körülfog i (2)

...és mikor két szép Lelkeket öszvekötsz, és körűl fogsz, olly hasonlóvá teszed az éghez a' főldet, hogy benne lakni szerettsz, és nem sajnállasz (7/1512).
körülfogták (16/910).

körülkerít i (0+1)

Boldog vagyok és szerentsés, hogy véle az én tagjaimat fel piperézni, és az én karomat körűl keríteni nem kívánom (13/542).

körülkerítve in (1)

Annak a' nagy Tágasságnak egy Része, a'melly kőrűl van keritve a' Tirusi Herkules' hires Templomának Tornátzaival (12/935).

körülkoszorúzott in (1)

Sok ezer jókkal, mint meg annyi Carbunkulusokkal körül koszoruzott jó napokat kivánok (16/734).

körülötte ~ körülte hsz (9)

Szivembe Pokol dühe forr lángokkal Halál 's Kétség tűzel körűlöttem! (4/159) - ...a' kertb[en] is dolgoznak, azokat is megtekintettem, szükséges az ember szeme körülöttük (15/536).
Körülte (1/361), körültte (1/1416), körűlöttem (13/ 722), körültem (9/523), körűltem (13/756), körűlötted (7/91), kőrűllőtted (12/127).

körültekint i (1+1)

...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak (7/1169). El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülről körül tekinteni (1/3120).

körülvesz i (1)

A' Boriskát is majd körül veszem, tanátsot adok néki, és veszek tölle (16/718).

körülvétetvén in (2)

Ha a' te Szerelmesed eggy erdőnek közepébe vólna, melly körűl vétetvén legmagasabb kősziklákkal, rakva vólna a' Tigrisek és Oroszlányok barlangjaival, elmennél é oda? (7/865)
körülvétetvén (10/1023).

kőszál fn (2)

...hát mikor követtem én valaha rest lépésekkel a' te nyomaidat akár a' meredek hegyenn, akár a' bértzes Kőszálakonn (11/21).
kőszál (5/473).

kőszegi mn (1)

Rajnis Magyar Virgiliussa! - E' gyönyörű szép munka. Nyelvünk ditsekedhetik, vele bár jönne a' többie is, de ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit (1/2144).

kőszikla fn (8)

És izmos Karjaival a'Hegynek eggy nagy részét elszakasztván, kitört eggy Kősziklát, és vakmerő jobbjával hozzánk vágta (5/384).
Kőszikla (5/10), kőszikla (7/1501), kösziklák (16/ 289), kőszikláját (12/533), kősziklákon (7/1416), kőszikláról (7/1526), kősziklákkal (7/865).

kőszirt fn (3)

...az iszonyú kőszirt alatt mind halált, mind temetőt talált (5/390). Jaj nekem, valóba kőszirt vagyok, hogy engem ennek hallása meg nem öl (7/1458).
kőszirtokat (7/1426).

köszön i (31+1)

Köszönöm bennem való bizodalmadat édesem (1/ 1674). Köszönöm édes Lehelfi Uram köszönöm (15/151). - ...én az Életemet az ő Erejének köszönöm (10/736). - ...mongya a Nagy Ember, annak köszönd h[ogy] Apadnak szollitottal mert ha ezer lelked lett vona is el kellet vona veszned (1/721).
köszönöm (1/415, 1453, 2312, 2429, 3063, 9/182, 10/637, 15/472, 633, 675, 16/269, 309, 482, 578), Köszönöm (1/224, 2160, 2312, 9/182, 15/114, 964, 16/269), kőszönőm (12/188), köszönik (1/1697, 13/ 564). - köszönd (9/808), Köszönnye (9/408). - köszönnöm (6/120).
Ik: meg~.

köszönhet i (1)

...'s többnyire a' Maradék alig esméri nevekről is azokat, a' kiknek köszönheti mai ditsöségét (1/ 1407).
Ik: meg~.

köszöntés fn (1)

ROSALIA Ohajtom hallani, mi lehet az, a' mit a' Magyar Urak 's Dámák elött kedvesnek lenni olly bizodalmasan hitt! TEMPEFŐI Az új módi Frantzia Complimentekről 's köszöntésekről... (1/134).

köszöntő mn/fn (2)

I. mn Köszöntő versek komma mellyek punctum irattattak (16/779).
II. fn ...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni... vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt... vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/748).

köszöntvén in (1)

Tiszteld e' drága Urat Tökkolopy Uramat Szép rigmussal köszöntvén Most és örökké Ámmen! (1/ 2310)

köszörül i (1)

Az én legnagyobb Kedvem... abba tőlt, ha hálókat feszítgettem 's lépvesszőket raktam, ha dárdámat köszörűltem (7/127).
Ik: meg~.

köszörült in (1)

...a' Világfélte Hérósok markábolis leejtettem a' haláltól kövén köszörűlt kardot (8/114).

köszvény fn (1)

...én ezt a' festést úgy gondoltam, hogy ez eggy szánakozásra méltó embert mutat, a' kit a' Köszvény húzott öszve (1/295).

köt i (8)

...ott a' Szilvia' dárdáját a' földön találtam, és ahoz nem messze eggy fejér fátyolt, a' mellyet én magam kötöttem a' hajára (7/1169). A' szerelem te hozzád köt (13/75). Hat tromfba kötött a' társa 's hatot nyert még is tölle (1/1149).
kötötted (13/42), kötötte (1/816). - kössön (9/813), kössetek (1/2528); kösd (16/827).
Ik: be~, bele~, meg~, össze~.

kötekedik i (2)

Gyere, Ötsém, ne kötekedj (1/2816).
kötekedj (1/660).

kötél fn (5)

...az ő megkötözésére kötél hellyett vólt az ő haja (7/ 1030). Óh kedves, óh méltoságos Homlok, a' mellyre van írva az én fátumom, óh sárga hajak, mellyek az én szívemnek édes köteli vagytok (13/282).
kötél (15/818), köteleik (7/1060), kötélnél (16/973).
Ö: hajó~.

kötelék fn (2)

...és az ő kezeit a' kemény törzsökhöz szorította, maga a' fa is adott ő ellene kötelékeket, mert hajlós ágait öszvegúzsolva tartotta (7/1034). Sarastro a' 'satskó kőtőlékjeit meg oldja (2/1463).

Köteles fn (18)

Pater Köteles Franciscanus Barát (1/9).

kötelesség fn (12)

...vallyon van é tartózás és kötelesség a' szerelemben? (7/229) - Az Erdőkben is vagynak, a'kik tudják a' magok' kötelességét (13/73). Kivált képpen nékem a' tetszett, hogy ök sem felejtkeztek el hazafiui köteleségekről (16/1189). Kész vagyok az én kőtelességemnekbé töltésére? (12/773)
kötelesség (12/451), kötelességem (15/147), kötelességet (5/268, 7/1486), Kötelességet (10/936), kötelességedet (7/1183), Kőtelességem[ne]k (12/883), kötelességben (7/1492).

kötelez Ik: le~.

kötés fn (6)

...a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/196). Kelj fel: a' te Hajóidnak vétkes Kötéseit vagdald el, ereszd meg a' Hajóköteleket (10/38). Soha ennél szebb Kőtést nem tsinált Amor (12/611). Melly víg lennék, ha a' mi lelkeinket egyenlő kötés, egyenlő lántz szorítaná egybe (13/ 291).
kötéseit (1/2244), kötésekre (7/1058).

kötet fn (1)

Az a gyönyörü Urania annyira magához vonta minden üres oráimat. - Ki kérem az Urtól a' 4ik kötettyét is (15/81).

kötő Ö: ki~, kosár~, könyv~.

kötögetvén in (1)

...akkor jönn az Annya kaptzát kötögetvén (16/47).

kötőlék l. kötelék

kötötte in (1)

Ü ollyan, mint az őrdög kötötte rókka, tudja az eblelke tsak tsak izél (8/169).

kötöz i (1)

Saul láttzik Próféták között, Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/2511).

kötözés Ö: meg~.

kötözve Ö: be~.

köttet i (0+2)

...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni... vagy nó kosarat is köttetni 's több a' féle eius modi? (16/747-50)

köttetik Ik: össze~.

köttetve in (2)

Imé megláttyuk eggy fához köttetve a' Leánykát (7/ 1029).
köttetve (7/1031).

kötve Ö: be~, össze~.

kövecs fn (1)

...az ő édes szavainál, mellyek sokkal édesebbek, mintegy lassú folyamatnak tsergedezése, melly futását megtördeli az apró követsek között (7/384).

kövecses mn (2)

És énis veled jártam szíves vezetőd lévén a' követses Ösvényenn (5/66).
követses (16/986).

kövér mn (2)

Ezek már tsak ugyan az Atyaságtok kövér hasú Gvardiánjok tiszteletére lesznek áldozatok? (1/ 3033) - Velem... azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein... Veronai Salami (15/494).

követ1 i (34+7)

...hát mikor követtem én valaha rest lépésekkel a' te nyomaidat akár a' meredek hegyenn, akár a' bértzes Kőszálakonn (11/19). Kővess engemet (12/ 341). - ...azért nékem jobb, hogy a' magam útját kövessem (7/1218). Más kövesse a' Szerelem' gyönyörködésit, nékem ez az élet tetszik (7/93). - ...azt kivánom, hogy a' Leányom az ő példáját kövesse (15/562). De én ugyan ebbe ötet nem kevetem (1/ 1767). Kövesd a' te Fátumodat (10/892). Ah! mert a' Majorok követik a' nagy Városok' példáját (7/ 617). Mindjárt el telik az ora, mellyet másik fog követni, a' melly a' Magyar Nemzetet bennem gyaláztatni fogja (1/2622).
fog követni (11/66); követik (1/924, 10/886), követtem (7/1028), követted (7/218), követte (7/1464), követték (7/56), fogja követni (1/1760); követlek (7/ 1434, 1439), kővetlek (2/1435). - kövess (11/86), Kövess (10/413, 12/369), Kővess (12/162), kövessen (7/612, 1641), kövessetek (5/411), Kövessetek (10/ 909); kövessem (7/1150), kövesd (7/243, 10/413), Kövesd (7/243), kövesse (5/329), Kövesse (15/552). - követni (7/1629, 10/342, 11/102, 12/841, 15/550), kővetni (12/200, 844).
Ik: meg~.

követ2 fn (6)

A' Mórok' Királyától ide jött a'Követ Arbatzes (10/ 97). - ...a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot; az ő szolgálójának, és követtyének, a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára (7/1348).
Követ (7/9, 10/625), Követhez (6/96), Követjének (10/323).

követhet i (2)

Meg ujjul bennem a' Lélek, mikor az ő fenn járó elméjét a' sok ezer világokon keresztűl követhetem (1/32).
kővethetnek (2/1460).

következendő in (1)

Eggy hazáját mindenkor igazán szerető okos hadi vezérnek példája, Mellyet a következendő Maradéknak é' rajzolásban által akartt adni, a' Pesti Poéta (1/1392).

következik i (4)

Következik a' néma játék (16/906). De halgasd meg egyszer, Tamino, mi következik mi reánk még ezután (2/1437).
Következik (9/554, 10/885).

következő mn (1)

...megjelenik az Isten, a'ki rátámaszkodván a' nagy Háromáguvillára a' következő renddel szól (10/ 1025).

következtetés fn (1)

Kemény következtetés, a'melly egésszen méreggel futtya el az előbbeni édességeket (7/893).

követleány fn (1)

NERÍNA Követleány (7/8).

követő mn/fn (6)

I. mn Szent Máté... Evangyeliomának I. R.[ész] 2. és az azt követő verseiben (1/2340).
II. fn A' ki Járbás Követője, hűséges nem lehet (10/746). 'S az Ámor követői édesgetés és Békeség (11/100).
követője (11/53), Követője (10/203), Követői (10/ 409).

követség fn (1)

Hát, Barátom, jó hirrel jöttél é a' Sz:[ent] Atyáktól? hogy mint van a' követség? (1/2819)

köz mn (15)

...mivel ditsekedhetnek már a' szerelem' szolgái, ha az ő betses köteleik köz a' plántákkal? (7/1060) - ...a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett (16/1095). Jaj, már a' köz hiba, a' mi Magyarainkba (1/1641). A' köz ditséret meg tsalja az Érdemet (1/1426). - ...ő véle hánytam leseket a' hálóval, a' halak és a' madarak után, és véle eggyütt kergettem a' Szarvasokat, 's a' gyors Őzeket; és gyönyörködésünk 's ragadomónyunk köz vólt (7/350). En 25000 forintnak a' Lotteria által urává lettem; Asszonyságod pedig egy Köz Kalmárné (16/596).
köz (1/497, 2912, 7/225, 9/207, 16/389, 1191), Köz (10/245), kőz (12/121, 457).

közbe nu (6)

Én itt az időt eltarisznyázom beszéd közbe (7/267).
közbe (7/770, 1633, 10/192, 665, 16/1113).

közben nu (3)

A' leg ditsöségesebb virtusnak emlékezete is a' Századok le futása közben elkopik (1/1406). - ...ezt én mind tsupa olvasás közben is érzem (15/89).
közben (7/1355).
Ö: azon~.

közbenjáró fn (1)

...illy nagy Közbenjáró igazságos könyörségeinek (!) semmit sem kell megtagadni (10/639).

közbeszóló fn (7)

Közbeszólók. Diána Endímion Ámor... (11/1).
Közbeszólók (5/1, 7/1, 10/1, 13/1), Közbeszólók (8/ 61), Közbeszóllók (12/1).

közcsendesség fn (1)

...engem anarchistának, aristocratá[na]k, rojalistának, a' köz tsendesség meg háboritójá[na]k... neveztek (16/1071).

közé hsz/nu (25)

I. hsz Mondd, hogy szíves indúlatját óhajtod; sóhajts, és elegyits közé néhány könnyetskéknek szerelmetes jegyeit (13/337). - ...közétek űlök, de én ne légyek részes semmibe is (1/1190).
Közé (6/6).
II. nu ...'s te az én karjaim közé olly sokára térsz vissza (5/14). A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány (1/3314). - ...eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/138). Béjűttek nigyen kutya kipibe, arany zsarát magot sórtak a' semem közzé (9/44). A! és a' leg nagyobb szerentséim közzé számlálom, ha leg kissebb szolgái közzűl eggy lehetek Nagyságodnak (1/394).
közé (10/715, 16/646), kőzé (10/390), közzé (1/500, 1419, 2529, 2545, 2812, 5/252, 7/27, 542, 1524, 9/ 197, 215, 471, 585), kőzzé (12/504).

közel hsz (15)

Bújj el, itt közel tsak eggy szempillantásig Medóró (13/252). Mikor hát közel láttam magamhoz... néki vágtam eggy dárdát (7/1248). - ...én addig a' szép Likórissal a' közel lévő forrásra megyek fördeni (13/ 307). - ...olly közel vagyok a' halálhoz (7/320). Imhol közel az én Nagyvóltom' Szempillantása (10/ 903). Kőzel a' fel tett tzél, te Papageno, halgatva halgass (2/1373).
közel (5/3, 7/323, 1022, 1253, 10/599, 13/640, 15/ 452), kőzel (2/1460, 12/744).

közelebbről hsz (3)

A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete: és kőzelebről egy nehány Katona Sátoroké (12/743). Én őket közelebbről esmerem (1/2136).
közelebbről (1/2891).

közelget i (3)

Ah hallgass óh Galatéa, mert a' te Átzisod közelget (5/183).
közelget (5/364, 10/47).

közelgetés fn (1)

A' Tűzhöz való közelgetéskor a' Tűz nagyobb Ellenállásához proportionate, inkább nevekedik a' Vizek' Erőszakja (10/1010).

közelít i (4+3)

Közelitz felém, n[em] tudod kivel tréfálsz (9/318). Jaj nekem, mert én nem mérészlek közelíteni annak hallására, a' mit kéntelen vagyok hallani (7/1386).
közelits (9/314), közelítts (7/465), közelittsen (9/ 218). - közelíteni (7/1048), közelítni (10/449).

közelítvén in (1)

...annakutánna tsendesen egéssz tartózkodással közelítvén ő hozzája ezt mondotta (7/1046).

közép fn (14)

...mihelyest az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam (7/1165). - ...hát a templom kőzepén ott fekszik egy nagy hót ember (1/689). - ...ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti (16/972). Ah Tirzis, Ámor feleljen én hellyettem, a' ki mennyit beszéll az én szívemnek közepében el nem mondhatom (7/924). Mondd nékem, hogy én menjek mezítelen a' Tüzek' közepib[e], ellenébe a' Fegyvereknek (10/241). - ...e' miatt a' nóta közepén végének kell vala szakadni a' versnek (1/200).
közepekben (1/353), közepébenn (10/1022), közepébe (7/864), kőzepibe (2/1364), közepén (7/1399, 13/ 108), közepénn (1/2924), kőzépre (2/1374).
Ö: szár~. L. még legközepe.

közepette nu (3)

Hol az ártatlan mulatságnak Közepette a' búk nem rágnak Zöld ligetek Ti bennetek Öröm lenni (1/ 175). - ...most már megakarom annak a' háládatlannak mutatni, szerelmes vágyódásimnak közepette, hogy Polifém, mostis Polifém (5/307).
közepette (1/2051).

középpont fn (1)

...keresd fel a' kietlen tengernek rejtek üregjeit, vagy vond magadat a' földnek közép pontjába (13/ 593).

középtél fn (1)

Ha látod, hogy közép Télenn Nyílnak Rózsák a' Hegyszélenn. Akkor mondd nékem azt, Drága Kints! Átzisom, te benned hívség nints (5/535).

közhaszon fn (1)

Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/105).

közjó fn (2)

...a' Sz:[ent] Atyák a' köz jóra semmit sem adnak egyebet a' mindennapi imádságnál (1/3047).
közjóban (16/783).

közmegvetés fn (1)

...ha eggy általjában semminémü versezőt nem szeretnének a' Magyar Nemesek, tűrhető volna a' köz meg vetés és menthető, de mikor az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik (1/2602).

köznép fn (2)

A' köznép pedig azt se kérdte tőle, mit árúl (1/116).
köz Nép (14/24).

közöl i (2)

...van valami baj? nosza közöld velünk, hadd tudjuk mi is (7/999). Hogy pedig az, Authenticum, imé közöljük az Authentizálok neveit is (8/9).

közönség fn (1)

...Bétsben hallottam a' Mátyás Király nevű játékot, németűl... Bétsben is kedvet talált, pedig van é kényesebb gusztusú közönség ennél? (1/2290)

közönséges mn (10)

Én pedig állhatatósan hiszem, hogy abból semmi sem lessz, ők sem a' közönséges pénzét a' Hazának, sem saját vagyonjokat nem fogják ollyaténra vesztegetni (1/1522). - ...Csurgón is játszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/93). A' biz a' Tökkolopi Menyhárt Úr biz a', a' közönséges nevén (1/ 2187). A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák Nyelvet tették közönségessé (1/ 2915).
közönséges (1/1524, 10/7), közönségesen (1/2610, 2835, 8/6), közönségessé (1/2608).

között ~ közt nu (103)

Fáshely a' Város, és a' Kikötő köztt (10/901). A játék szin ábrázolja az Uttzát, a' Gróf és Poéta házok között (1/3219). A' te Szerelmesednek Szívét fogaim köztt fojtom meg (5/293). - ...mitsoda szemekkel fogod látni, hogy ő másé lett? szerentséssé lévén a' más karjai között (7/162). Mert a' sasnak körme között, körme között fonnyad mint a' Líp (15/433). Külömben is a' semmire kellő gazok és gyomok Között nőnek a' rósák és a' leg szebb Liliomok (1/2533). - ...és kezdem hinni, hogy a' magyarok közt is találtatik elvétve; egy ollyan aki nem magyar, és a' ki meg érdemlené, hogy a' szép külső ország ditsekedne származásával (15/606). Ha a' Télnek Borzadási köztt vírágoztatja bé' a' Hegy az ő Tetejét; akkor mondd nékem (5/220). Ti kész akarva tőltitek sohajtások és sírások között a' Napokat és Órákat (5/142). A' Tartozás és Indulat között mégis kételkedve habozik a' Szívem (10/710). - ...tisztán meg kűlőmbőztetni a' hazugságok kőzőtt elnyomattatot igazságot; felette nagy és egyedűl tsak magára, a' Királyra bizott munka (12/542). - ...[na]gy katzaj közt el tűnik (9/343). Ez a' többek között azt a' Complimentet festi, a' mellyel én Nagyságodnak kivántam az imént udvarolni (1/289). - ...eggyszer ts[ak] az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet (1/557).
között (1/191, 421, 441, 540, 1144, 1669, 1702, 1773, 1827, 2058, 2125, 2510, 2620, 2691, 2830, 2862, 2934, 2992, 3300, 3359, 3360, 5/35, 164, 168, 189, 302, 423, 424, 6/11, 7/84, 344, 509, 546, 566, 630, 643, 687, 870, 8/131, 9/530, 549, 612, 10/251, 262, 339, 460, 665, 814, 885, 1005, 11/9, 95, 115, 13/12, 383, 15/486, 504, 539, 558, 778, 927, 928, 933, 16/1216), kőzőtt (12/127, 166, 474, 537, 577, 648, 739, 757), közt (7/384, 8/109, 16/211, 628), kőzt (2/1461), köztt (1/1840, 2526, 4/39, 150, 172, 5/555, 10/544, 764, 15/533, 594, 16/1055).
Ö: szemközt.

közötte ~ közte hsz (10)

...azok az átkozott tselédek, ha tsak magam köztök nem forgok egy keresztül szalmát se tesznek (15/ 143). Lakozzon e' Nép' Istene köztetek (1/2389). Ámor el rejtette tőllem a' veszedelmet, még távol volt: most mikor közte vagyok, látom az én vakmerőségemet (12/349).
köztünk (7/814), Köztünk (4/120), közttünk (15/ 504), köszthűnk (9/93), közöttök (1/2039, 11/22), köztök (9/580).
Ö: tiköztetek.

község fn (2)

...és ha az én Anyám, a' ki bosszankodva lát engemet az Erdők között kóborolni, ezt meg nem esméri, ő, a' vak, és nem én, a' kit igazságtalanúl nevez vaknak a' vak Község (7/86).
kösségtől (7/539).

közül nu (33)

Ki fejti magát a' másik Hajdú keze közzűl, le kap eggy puskát 1/2747). - ...nem is tudom e' két dolog közzűl, mellyiket kívánjam inkább (7/425). Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget (13/672). Mellyik már ez az én ditső Őseim közzül? (1/1394)
közül (10/261), közűl (5/26, 276, 356, 10/410, 13/ 605), közzül (1/1753, 2917, 3054, 3261, 7/16, 15/113, 499, 16/199, 752), közzűl (1/331, 394, 439, 518, 920, 1089, 1397, 1661, 2010, 2046, 2618, 3175, 7/1094, 9/356).

közüle hsz (4)

Uram őrizz! ki se láttzik közülök (8/211).
közületek (13/210), közűlök (5/278), kőzűllők (12/ 354).

K. R. = Kuruzs Péter

krajcár fn (32)

...azt a' fél krajcárt is megadom, tsak azt a 26 krajcárt engedje el (15/667). - ...khértem azt a hitván nyul bürt 5 krajcáron (15/282). Negyvenhét aranyomat mind eggy krajtzárig el nyerték a' Kávéházban (1/2212). Ugy megérne egy huszast mint egy krajtzárt (15/209).
krajcár (15/665), krajtzár (1/156), xr (16/85, 86, 91, 932, 97, 100), garajtzárom (1/2542), krajcárt (15/ 204, 219, 220), krajtzárt (1/888), garajtzárt (1/2412), krajcárodat (15/222), xrt (16/681, 701), krajtzáron (1/1044, 1054), xron (16/87), xon (16/253, 2582), krajtzárra (1/147), krajcárnál (15/661), krajtzárig (1/149).

Kray fn (1)

Éllyen a' Vitéz Kray! és é nagy Hérósnak Virgiliussa légyen maga a' Virgilius Hazája! (16/1210)

krimi mn (1)

Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám. - Várrá Krimi Tatár kölyök! (1/2185)

kripta fn (2)

A' Theátrum el változik Pyramisokból álló cryptává (2/1446). Tömlötzböl kriptáb[a] jöttem, oh szomoru este! oh halálos padimentom! (16/1129)

kristályvíz fn (2)

Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Partokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/399).
kristály víz (13/158).

kristély fn (2)

'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/990).
kristélyt (14/113).

kristélyezhet i (1)

Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune mind a' világot (14/174).

Krisztus fn (10)

Irám Krisztus Urunk születése utánn 1793dik Esztendöbenn szerető felebarátod és a' Krisztusban Atyád Gviccarini Orbán Leo mk. (1/2902-5). Még te volnál a' magyar gyerök te Kirisztus Ketskéje te (15/246). Ah a' Krisztusért! (15/631)
Krisztus (1/2898), Kirisztus (15/232, 411), Krisztusodat (1/2900), Krisztusbann (1/2872, 2887).
L. még Jézus.

kritika fn (1)

Ne tekerje Kegyelmed a' szót, én a' Kend Critikáját bé nem veszem (1/2673).

kritikáz i (1)

Már megmeg Critikáz, hiszen nagy Criticus, miólta a' Magyarokat tsalja (1/2704).

kritikus fn (1)

Már megmeg Critikáz, hiszen nagy Criticus (1/ 2704).

krónika fn (1)

Menjűnk azt a' nagy munkát bé tőlteni. Az én Kronikáimban az l.[eg] ékesebb fog lenni (12/163).

kubak Ö: hájas~.

kucorodik Ik: le~.

kufercses mn (1)

Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik, meg meg mindig verseket mond (9/65).

kuka mn (1)

Halgass gyerek, mert rád verek, Kukkert eszel, halgass gyerek Samuka légy kuka (16/1100).

kukherda (cig) (1)

Énnye edd [me]g a' kukherdát (9/304).

kukk fn (1)

...eggy kukkot se tudnak böffenteni (1/929).

kukkan i (0+1)

...majd perel magába a' vén tátos, de kukkanni sem mér a' 25 ezer forintos Lipittlotty Ur elött (16/453).

kukker (cig) (1)

Halgass gyerek, mert rád verek, Kukkert eszel, halgass gyerek (16/1100).

kukorica fn (2)

Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/580).
kukoritzám (8/229).

kukta fn (4)

...nékem a' Jantsi kotsis beszélte, annak meg a'Kukta mondta, a' Kuktának meg a' Szakáts (15/18).
kukta (8/231), kukták (1/2405).

kukucsál Ik: ki~.

kukucskál i (1)

A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget, melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/146).

kukurékó msz (1)

KAR[NYÓNÉ] ...te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg. - LIP[ITTLOTTY] Kukurékó! (16/608)

Kulimandzara l. Kilimandzsáró

kultivált fn (1)

No de audiat ezt kell ám consideratióba venni, hogy az az Ur német országon lakott cultura kedvéért 2o magát az itthon cultiváltaktol az által meg akarja distingvalni (15/353).

kultúra fn (15)

Lehelfi Ur is igen tudja mi a' valoságos cultura és ő a' Kis Asszonnyal is mindég tisztességesen és moraliter conversalodott (15/1044). - Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság; ugyanezt pedig a' vallásért tselekedni, intolerans bigottság; és az edgyik sem cultura (15/303). - ...Barátim tudtomra adták, hogy a' Pappenhaim Urnak, nagyobb culturára mentt Kis Asszonyát is ha tetszik megnyerhetem (15/946).
cultura (15/61, 352, 376), Cultura (15/cím, 50, 55, 60, 161, 167, 989, 1049), culturaba (15/969).

kultusz l. cultus

kultuszember l. cultusember

kunyhó fn (4)

...menedéket, az én alkalmatlan Anyám elől, az Erdőkbe találok, és az alatsonyabb felekezetnek Kunyhóikba (7/38).
Kunyho (12/115), Kunyhók (12/15), Kunyhobol (12/ 1043).

kupec fn (1)

...vagy akar é az Úr... névnapi köszöntöt, halotti butsuztatott, paszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonló kupetz poësist parantsolni (16/750).
Ö: kopó~, könyv~.

Kupferstück (ném) (1)

Méltóztassa megtekinteni, melly finom Kupferstückek vagynak benne (1/288).

kurázsi fn (1)

Sent N[agy] Sándor, ha egy kitsiny kurazsim n[em] lett v[ol]na, eddig Plutonál futeném a' kementsét la (9/36).

kuresz (cig) (1)

De kuresz mange vissa akar még azs jőnni (9/700).

kurta mn (4)

A' születni kezdő szerelemnek kurták a' szárnyai, alig tarthatja fel azokat, és nem repűl velek (7/791). - ...Német Országba, a' hol annyi a' Typographus mint a' kurta kutya, ennyi ezer tallért gyűjtöttem szegény ember létemre (1/91).
kurta (15/355, 16/320).

kurtábbodik Ik: neki~.

Kuruzs fn (28)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista, Zsibvásáros drótvonó, Poëta Kosár kötö (16/9). Lázár mindjárt a' Kuruzsért megy (16/914).

kuruzsol i (1)

Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött és úgy is mint egy élhetetlen borbely, a' ki is mindig Kuruzsolta a' vén Dögöt (16/918).

kurva fn (2)

Hát Antal mit vétett, még a' Leles kurva az annya moresmoréja (9/221).
kurvának (16/923).

kurvakergető fn (1)

...úh Lázár Deák adja azt a' vas rőfőt hadd verjem ki még a' fogát is a' kurva kergetőnek (16/611).

kurvanyja msz (3)

Vén ugyan vén a' Kurvannya De van ezüsttye arannya A' mellybe, ha markolhatnék, Hozzá jobb kedvet mutatnék (16/368).
khurvanyád (15/248), Kurvanyátok (16/1166).

Kusztora fn (1)

Saltim az az ur... most ott az alsó Vendégfogadóba, ott az arany Kusztorába van szálva (15/341).

kút Ö: szökő~.

kutat i (1)

Istok te - gyere má - most is a' hájas kubakba kutatsz (15/447).
Ik: fel~.

kútfő fn (4)

Elmennék oda nagyobb örömmel és készséggel, mint a' megszomjúzott szarvas a' kútfőre (7/ 873).
Kútfőket (7/219), Kutfőre (12/83), kut Főre (12/85).

kuttog i (1)

Oda be kuttog ő Nagysága, várja a jó szerentsét a' fenekére (1/1969).

kutya fn/mn (27)

I. fn Eggyik kutya rühet kap a' másiktól (1/2164). Ennye kutya szántsa meg a' Lelketeket, hát még igy akartok ti az emberrel bánni (1/2745). - ...megyen mendegél hetedhét ország ellen meg azon is tul, mán még éhezett vott mint a kuttya (1/712). Nesze kutya minden szegénysége alávaló város kutyája, ne (1/3314-5).
kutya (1/91, 139, 865, 8/168, 9/43, 130, 714, 15/545), Kutya (15/209, 16/605), kutyám (13/133), kutyája (16/220), kutyát (1/1787, 1806, 3274), Kutyákat (15/258), kutyáival (1/1805).
II. mn ...Istennek hálá éppen kutya bajom sints (1/2202). Éj, be kolontzos kutya élet ez már (8/216).
kutya (1/3320, 9/676, 721).

kutyabőr fn (2)

...egy sárga sapka a fejében bojhos kutya bőrrel prémezve (1/649). - ...'s bizván annál fogva, hogy a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm, a'mellyet még hatodik Apámnak eggy Török főért pazérlott a' meg rögzött rossz szokás, hanem hogy van é annyi elömenetelem a' Törvénybe, a' mennyi az adandó hivatalra meg kivántatik (1/2669).

kutyácska fn (1)

Én meg eggy olasznál ollyan pitziny Canariai kutyátskát láttam, hogy eggyszer szegény el szaladván a' pokhálóba [me]g akadtt, 's a pok mindjárt [me]gette (1/1283).

kutyafás mn (1)

Ne kérd az óltson kutyafás - - - A mi ollyan m[in]t Kajafás (9/89).

kutyafejű mn (2)

Azst mondotta, hogy őrdőgők vóltak azs előtt p[edi]g kutya fejű tatárok vóltak, 's a' Keresztyén embert el visik, 's irnak rajta a' pokolba (9/55).
kutya fejű (9/241).

kutyemed fn (1)

Üm! mint Kutyemed az a' nagy rakás. Ni! be nagy Méltoság a' Kamara Tzigányja! (1/3241)

küld i (25+1)

Imhol a' Vitéz, a' kit Görögország kűldött (6/48). Elég az, hogy most már a' Gróf ezt a' két Hajdút reám küldötte, hogy vagy akarom, vagy nem vigyenek hozzá, mint a' kutyát (1/3273). Még az én órrom alá is mersz piszkálni avval a' békanyúzóval? most mindjárt pokolba küldelek (1/2810). Eggy levelet kűldök, Barátom, ne terheltess el vinni (1/ 2137). Elmegyek keresztűl az rohanó víz omlásokon, mikor az elolvadtt hó feldúzzadva küldi őket a Tengerre (7/876).
küld (16/693), kűldök (8/183), küldenek (16/491), küldöttem (9/198), küldött (1/1116, 9/299, 15/986), küldőtt (12/304), küldöttek (1/1785, 3084, 16/ 1075); küldi (15/958), kűldi (2/1369, 9/585), Küldik (16/1011), küdik (16/503), küldé (1/3258), küldöttem (16/560). - küldjön (16/40); kűldd (5/192). - kűldeni (6/101).
Ik: el~.

küldött mn (2)

...az irások között találták a' Kis Asszonynak az Úrhoz küldött Leveleit (1/3360).
küldött (1/1792).

küldvén Ö: el~.

külföldi mn (6)

...az én triumfusom ám ez, és örűllyön, mikor láttya, hogy esméretes az ő győzedelme minden ide és kűlfőldi Pásztorok előtt (7/328). A' külföldi világ hadd bolondozzon (15/562). Lássa a' Te[kin]t[e]tes Ur gyakran igy veszik ám meg pénzen a' mi magyarjaink, igy terjesztik el Nemzetünkb[e] is a' külföldi bünöket (15/998).
külföldi (15/513, 518), kölföldi (15/558).

külön hsz (1)

Kegyetlen! Ah, ládd hogy az én Kintsemtől kűlőn kell lennem (12/429).

különb mn/fn (5)

I. mn Engem uttse ha különb nálla akármellyik (15/589). Távolrol a' Gőrőg Tábor: Ennek őrjei külömb Hellyeken (12/339).
lekülömb (!) (15/659).
II. fn Már a' millyenek én külömbekkel nem udvarolhatok (15/23).
különbet (15/311).

különben hsz (20)

Uram, már annak úgy kell lenni, külömben nem lehet (1/1895). Ember! Ember! külömb[en] semmi. Ez nékem Professio (9/613). Külömbenn is a' tudományok még ellenségei a' Vallásnak, mert propagálják a' világosodást (1/2894). TIPP[TOPP] Ugyan úgyé? 'S az Ur is szokott játszani a' Lotterián? LIP[ITTLOTTY] Külömben sem. - Volt is már rajta aprólékos nyereségem (16/235). De uram ugy egy egy aranyonn kel adni exemplárját, külömben bennevész a pénz (1/1047).
Különbenn (1/2661, 2839), külömben (1/2004, 15/ 140, 641, 16/183), Külömben (1/74, 1852, 2045, 2532, 9/140, 15/132, 135), külömbenn (1/3042), külömb[en] (1/398).
Ö: nem~.

különbféle mn (2)

...őtet feléleszteni igyekezünk külömbféle eszközökkel (7/1590).
külömbféle (12/736).

különbözik i (1)

...tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1063).

különböző mn (1)

És most, miért hurtzolsz engemet illy tekervényes útakon, és illy külömböző okoskodásokkal hijjába? (7/1106)

különböztet Ik: meg~.

különböztethet Ik: meg~.

különbség fn (1)

Az én Uram egy igaz jó e[mbe]r, az tagadhatatlan: mégis m[inde]n e[mbe]rekre m[inde]n külömbségnélkűl boszszankodik (9/352).

különféle mn (1)

Ekkorra rettentő nagy ebéd, külömféle játékok, világositások és Tűzimunkák készülnek (1/3005).

különös mn/fn (9)

I. mn Óh soha sem látott a' Báró Ur, ollyan különös természetet, mint azé az én Nénémé (1/486). Óh mitsoda különös, szent kénszerítést talált fel ez az ostoba, hogy engemet az én ifjúságomra emlékeztet (7/740). - ...Goráblás Martiny Jánosnak, Helységünknek már sok időktöl fogva közjóban fáradozo... Gonosz birájának nékem különös joakaró Kedves Komám Uram[na]k (16/784).
különös (1/272, 627, 997, 7/974, 13/499).

II. fn Sajnálom hogy semmi olyas különössel nem tisztelkedhetem, külömben is a'nevezetes dolgok már tudva vagynak (15/139).

különösen hsz (2)

Az Úr én velem különösen bánik (1/2653). Különösen pedig eggy sánta Czigány maga eggy Tallért nyertt a' szájával való igen szép trombitálásért (1/ 1348).

különösség fn (1)

De ts[ak] ugyan beszélly valami újságot. Nem kivántatik arra semmi különösség! Beszéld el, mit láttál széllyel jártodba (1/77).

különválva in (1)

...a' Hegyekbe bólyongasz, magánosann, és szeretett leány társaidtól külön válva (11/29).

külső mn (6)

Tehát ne sajnáljon Hadnagy Uram fegyverével ki állani a külső ajtóra (9/211). Itt azok, a' kik külső formájokról Moecenásoknak láttzanak, nem hogy szeretnék a' Nemzeti tudományokat, hanem annak pártfogóit is gyülölni láttatnak (1/1816). Én Kedves Kis Asszonka a' külsö országokat összejártam (15/ 540).
külső (1/921), kűlső (9/449), külsö (1/537).

külsőország fn (5)

...én külső országot összvejártam, ott mindenütt ollyan betsületb[e] voltam, a' millyenhez még egy magyarnak sem volt szerentséje (15/913). Hát külső országra volt é ki és meddig? (15/162)
külső ország (15/608), külső országon (15/503), külsö országon (15/926).

külsőországi mn (7)

Külsö országi sago darát, kaplit, sampanelt, vaniliát, milanoi tzukkerpakkerait, egyéb efféléket a' mellyekhez én külsö országon hozzá szoktam, hol kapna azok között ottan az ember az originális magyarok között (15/924). Én az udvaromban mindent külső országivá teszek. Cselédim mind idegen nemzetüek, annál fogva pallérozottak lesznek (15/506).
külső országi (15/900, 964), külsö országi (15/833, 932), Külsö országi (15/1023).

kürt fn (2)

Ne neked Diána a' Kürt, ne neked az Ív (7/144).
kürtömet (7/374).

küszködés fn (1)

Móst is látom mint fél, Millyen kínok köztt él, Látom reszketésit, Kínos küszködésit (4/41).

küszködő in (1)

A' köz ditséret meg tsalja az Érdemet: s nem bir annyi erővel, hogy a vele küszködő Feledékenységnek meg felellyen (1/1427).

küszöb fn (1)

De az Urnak a' küszöbön túl mozdúlni nem lehet (1/1924).

kvalitás fn (1)

Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat, mindenkor kész a' mulatságba vígan lenni, a' melly qualitások más bibaszt Poétákba fel nem találtatnak (1/2580).

kvártély fn (2)

No esz asz Ur Tamadi Ur tshinos kvártéj (9/16). Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak (16/ 1069).