i fn (1)

i.) Csajkos Morio formába, az Esmeretlen[ne]k ez mindenesse (8/33).

iam (lat) (2)

Scit jam Dominatio tuja (16/1083).
Jam (9/336).

Ibéria fn (1)

Ha a' régi Visszálkodásra vissza térni látjátok, jóltévő Tsillagzati az Ibéria' Egének, ez Naponn az Elementumokat; azon ne bámúljatok (10/1028).

ibériai mn (1)

És az Ibériai Tsillagoknak szerentsés tündöklésekre minden Országi a' Tengernek térjenek vissza Tsendességre (10/1043).

iberrokk fn (1)

...a' magyar mente alig repraesentál egyebet egy kis Verbőtzinél, és Husztinál... az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér, minden kigondolható Filosophiát, a' leg méllyebb mathesist (15/360).

Ibn el Farádi fn (1)

Nem is szapad nekhi tovább szökni; m[ert] az Ibnafarolár n[em] ereszti (9/706).

ich (ném) (2)

Ich bitte Ich bitte. Instálom ássan (15/578).

Ida fn (1)

...elragadta Idát A' Török Basa' Leányát A' Trójai Plébánus (1/2475).

idáig hsz (1)

Jó estét édes gyerekeim! hát hogy vagytók az Isten áldjon [me]g benneteket - jaj bizony azt gondoltam, sohasem érkezek el idáig (16/1029).

ide hsz (26)

Ülly le ide(1/65). Akkor az ide fel gyülekezett Nemes Magyar Rendek eleibe terjesztem alázatos könyörgésem (1/1868). Te fiam! tégy a Báró Urnak eggy széket ide az ablakhoz (1/457). Ne beszéllje Kegyelmed azt én elöttem, a' mit én jól tudok, hány mértföld ide (1/2252). - ...az én triumfusom ám ez, és örűllyön, mikor láttya, hogy esméretes az ő győzedelme minden ide és kűlfőldi Pásztorok előtt, kiket a' szerentse oda vezet (7/328).
ide (1/87, 1231, 1251, 1263, 1988, 1989, 2876, 3345, 7/69, 8/34, 9/426, 11/74, 12/28, 13/182, 15/58, 441, 16/315, 487, 732), Ide (7/1579, 9/278).

idead i (3)

Addide hadd lássam a czédulátokat ördög szánkázzon meg (15/959). - ...ihol huszonnégy szekér pized, 24 regemented van add ide (1/886).
Adják ide (16/1005).

ideadván in (1)

Ide adván a pixist, ezt nyögte lassú hangon; Boldogabb vagy szerentsétlen Asszonyodnál (1/3133).

idealatt hsz (1)

Nintsenek ide alatt haragok: az emberi elméket te szelídekké tészed, és a' belső gyűlőlséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből (7/1513).

ideál fn (1)

Mi a' Tatár hol vette az Ur enneka' rendes modinak idealejat utseg ollyan mint a' Travestialtt Virgilius vagy a' millyen világot az olasz mercatimagok hordoznak (16/174).

idebe hsz (5)

Én ide be, az ajtót bé zárom, talám be n[em] tud jönni, 's imádkózni fogok (9/272). Antal tenéked oda kin kell állanod strássán, én idebe vigyázok (9/250).
idebe (9/252, 254), ide be (16/724).

idegen mn/fn (14)

I. mn 'S tud a' Kis Asszony német vagy más idegen notákat (15/574). Idegen Urak lesznek nállam (15/329). Oh a' mi szemeink előtt idegen és béláthatatlan titkai a' fátumnak! (13/93) - ...és az ő szemfényeiből eggy idegen édességet ittam (7/357). Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek (1/2031).
idegen (1/347, 10/977, 13/247, 15/507, 596), ithegen (9/557).
II. fn Idegen, mondd meg nékem, ki vagy? (10/303) - Meg vallom, szánom Nemzetemet, a' ki illy méllyen hortyog... mikor az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1075).
idegennek (16/65).

idegenedik Ik: el~.

idehoz i (5)

Hé királyfi az én szeretőm Puluto ha a fejit ide hozod ugyhozzád megyek (1/809). Csak menjen Hadnagy Ura[m], két Ármárt vegyen [ma]ga mellé 's hozzák ide vassonn (9/675). Ebbe a' Ruhába, nem vaktába hoz ide téged az Ég (12/1039).
ide hozza (1/2940). - hozsd ide (9/301).

idejön i (10)

A' te, az én Betsűletünkről gondoskodván jövök ide (1/615). Ide ne jőj, m[ert] ha ezer lelked van is, széjjel darabollak (9/315). Idejött 2 ökör szarv, nad mind zenim röhögésnek okáert 1-1 1/2 xr (16/85).
ide jön (1/387), jön ide (5/187), jövök ide (7/50), ide jött (10/97, 145). - ide jött vólna (7/1091). - ide jöjjön (1/3185).

idén hsz (1)

Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2442).

iderendel i (1)

Én Uram magam sem tudom, elég az, hogy minket ide rendeltek (1/1963).

idétlen mn (1)

Én a' halálból ki ragadlak tégedet, tégedet nagyon szép és még idétlen prédáját (13/49).

idevaló mn (1)

Eggy dolgot beszéllett most énnekem Betrieger az ide való Typographus (1/81).

idevezérel i (3)

A' melly Istenség ide vezérelt a' légyen boldogitód édes Barátom Mú'sai (1/1981).
vezérlett ide (1/1988, 1989).

idióta mn (1)

Nem igaz Conrad? és ez az Ur nem ideota magyar (15/456).

idola (lat) (2)

Az érvágást és a' laxativákot Mért mondják a' Doktorok Idola Medicorumnak (14/86).
Idola (14/96).

idomtalan mn (1)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? Eggy édomtalan mólest, eggy éktelen Tuskót? (5/262)

idő fn (105)

A' fényes Mausoleumok a' tsuda Pyramisok, a' Rostráták, az Időnek markában vagynak, a' körültte repdeső veszedelmek rettentik őket a' veszendőség birtokában (1/1416). Mert n[em] veszi észre az e[mbe]r, miként foj el az idő (9/465). De mit nem tehet az idő? (7/135) - Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni (10/ 1007). Melly gyönyörű melly drága Portéka Az az áldott Medicina Melly tsupán puszta nevével Tsuda tévő erővel Annyi sok időtől fogva Táplál bőv gazdaságba Annyi embert a' Világba (14/19). Ideje hogy az Álomból felserkenj (6/165). Glautze, nints többé ideje a' nyájasság[na]k, és indúlatok[na]k (5/305). Hamuba fog esni kevés idő alatt a' te születő Birodalmad (10/945). Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el töltt (1/1845). Én a te Kírályoddal rővid idő mulva, minél hamarább lehet, elfogok tehozzád menni (12/404). Mi azólta nem láttuk őtet, miólta te veled ez előtt jó darab idővel elment (7/1002). - ...igaz hitemre mondom még azt mind ez ideig sem tudtam (1/317). Most rajta, nints többé ideje, hogy beszélléssel töltsük az időt: Medóró vár minket abba a' rejtek barlangba (13/ 532-3). TEMPEFŐI Ez utólsó terminus lessz. BETRIEGER A' mellyet talám azért kér az Úr, hogy időt nyerhessen az elébb állásra (1/1903). Én itt az időt eltarisznyázom beszéd közbe, 's eszembe sem jut, hogy ma van az a' rendeltt Nap, mellybe a' szabott Vadászatra kell menni a' Tölgyfásba (7/ 267). De én még addig a' hajlékomhoz akarok menni, mert a'mint látszik, még az idő nem késő (7/276). - ...vot egy Királyfi ki ment az egyszer vadászni télen vot az idő Karátson akkor fejer vot (1/673). Azt tartod tehát hogy ellenkezés, és Harag Ideje az édes Tavasz? (7/189) - Tisztes Ur az Urat mód nelkül kedvelli, a' Kis Asszony nem külömben és tsak azt várja, hogy a' dolog ideje muljék el mindjárt nem hallasztja tovább a' Kis Asszony felől való választ (15/34). Hát! ha mit akar az Uram, most mondja, mig az időből ki nem tseppenünk (1/2159). Be jó idők járnak, sok a' korpa virág, Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2441). Én nem tudom mi Isten tsudája, ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e], hogy no, nem is gondolhatom, - de tám az idő okozza vagymi (16/162).
idő (1/1108, 1558, 2059, 2157, 2642, 7/217, 304, 954, 10/62, 759, 12/79, 16/919, 1092, 1101), Idő (1/1420, 7/109, 10/622), idö (9/537), ídő (12/746), idők (16/1217), idök (1/1401), idöm (1/260, 16/ 495), ideje (7/347, 10/359, 370, 912, 12/102, 244, 553, 575, 658, 13/65, 267, 390), Ideje (10/801), idéje (9/830), időt (1/657, 779, 889, 1399, 1732, 2235, 7/409, 1041, 9/757, 10/75, 11/101, 15/731, 16/1199), idöt (9/366), idődet (1/404), idejét (1/63, 782, 785, 1158, 7/644, 14/82), Időknek (1/1703), időbe (7/ 1431), időb[e] (9/72, 15/1025, 16/1056), idön (1/ 1164), idején (9/333, 15/117, 16/288), időre (1/2600, 5/185, 410, 13/273), idöre (9/137), időkre (1/1449), időhöz (16/397), időktöl (16/783), ideig (1/2820, 5/228, 7/343, 12/295, 296, 13/258), Idökig (12/583).

időkérés fn (1)

Miért nem adja hát az Úr okát idő kérésének? (1/1908)

idős mn (1)

KARNYÓ Egy idős Kalmár (16/2).
Ö: egy~.

időtöltés fn (4)

Maga mindég mast gúnyol a haszontalan idötöltéseit holott maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét (1/783). - ...itthonn is talál idő töltést (15/58).
idő töltésb[en] (1/923), Idő töltésnek (1/1487).

időtöltő fn (1)

A' szerentsétlenségek nékem társaim, idö tőltöim a' bánatok (9/552).

idvezítő mn (1)

...a' meg boldogúltt Martiromok példája szerént áldjad ott is a' te Idvezítő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel (1/2899).

idvezült mn (1)

És a' szegény özvegy marad özvegy mint eddig volt gondolkodjon a' Koporsórol 's menjen idvezült Férje után az örökké valóságra (16/589).

ifjú mn/fn (19)

I. mn De énnékem egy magyar verset is irtt erre egy Ifju ur tessék meg halgatni, mondhatom szép (15/ 110). - ...még ifjú vagy, 's nem vagy huszonnégy esztendős (7/759). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével (7/610).
Ifju (15/274, 1066, 16/1197).
II. fn Mellik Zuratskának, a' tsak mind Uratska, gazdagnak, szegény[ne]k, Ifjunak, eregnek, idegennek, városinak, a' tsak mind Uratska (16/65). Igazgasd az én karomon, nemes ifjú, bátortalan lépésidet (13/26). Mondjatok, hol van az én Ifjam? (:Szeretőm:) (2/1465). - ...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogy én ötet szeretem, szerette pedig a Lidértz, - egy illyenn legény, aki az ifjába is válogathat, én egy ollyan világrugtát, ha ha ha boldog Isten! (16/432)
ifjú(4/32),ifju(9/359, 16/1013),Ifju(2/1394), 9/833), Ifjak (4/91, 16/590), Iffjak (1/1189), iffjakon (1/ 950).

ifjúi mn (3)

Ah, ha ugy láttad vólna mint én látam... sokkal vígyázobb lenne ifjúi Elméd (5/28). - ...az én Atyám, az ő ifjúi kívánságától vonattatván ott élt ő véle az ő virágzóbb esztendeiben (13/185).
ifjúi (7/469).

ifjúkor fn (1)

Távol légyen én iffju koromb[a] is esmértem az én rangomat (1/600).

ifjúság fn (5)

Már tehát mindenkor tsak távol kívánod te, Szilvia, a' Vénus' Kedveltetésitől vonni ezt a' te Ifjúságodat? (7/89) - Isz az Isten sokakat megáld tartós ifjusággal (16/630). Most érez a' nemes lelkű Ifjuság új életet (2/1452).
ifjúságodnak (7/738), ifjúságomra (7/741).

igaz mn/fn (95)

I. mn Az igaz, az igaz (6/77). Már az igaz (1/1294). Szent igaz! (9/674) - Úgy, igaz, itt van az a' Levél párba a' mit én neki irtam (1/3200).Angélika, Istenasszonyom, nagyon igazaknak látszanak a' te mondásid (13/283). Az igaz, hogy nem Magyar Urak (1/1912). Nem igaz é mester Uram (9/138).Ditsekedni fogok azzal, hogy igaz hivségemnek eggy tsekély bizonyságát adhatok (1/2112). - ...az én Szívem többre betsűli az ő igaz Indúlatjábann a' te Életedet, mint saját gyönyörködését (5/237). - ...igaz hitemre mondom még azt mind ez ideig sem tudtam (1/316). Igaz hive maradok Nagyságodnak (1/642). Igaz hát a' pipám holvan? (15/308) - ...igy fog örűlni a' Magyar Hazának minden igaz fia (1/2385). Az én Uram egy igaz jó e[mbe]r, az tagadhatatlan (9/351). Igaz Istenek, Kegyelem! (10/927) - Ha ollyan bátorságot mutatna a' Sátán haboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/187).
igaz (1/386, 407, 419, 477, 518, 1123, 1154, 1576, 1678, 1785, 1989, 2286, 2387, 2800, 2866, 2884, 2988, 2/1415, 5/352, 355, 6/168, 7/825, 1549, 1551, 8/69, 96, 9/452, 456, 458, 484, 663, 10/792, 815, 12/ 227, 580, 582, 779, 814, 883, 926, 13/345, 349, 15/ 57, 61, 70, 233, 456, 1000, 16/177, 501, 656, 708, 1052), Igaz (1/589, 1004, 1099, 1253, 1497, 1735, 1939, 2550, 15/471, 16/319, 1050), ikhasz (15/735), ikkasz (15/460, 464, 468, 917, 923, 929, 942), igazak (7/254).
II. fn Mostan hogy igazat szóljak, nem mondom ki ítéletemet (7/682).
igazat (7/677, 1197, 13/584), Igazat (5/421).

igazábban hsz (1)

Az ő Kisasszonya... mindenképpen ki van polírozva, azt mondhatni, hogy ő maga a' gyenge érzékenység, vagy igazábban de cert likkajt la tandres (15/467).

igazán hsz/msz (6)

I. hsz ...azt te legjobban ki tudnád jádszani ha engem igazán szeretnél, igazán szeretsz é hát édes Boriskám? (16/349) - Te játszol igazán az én fájdalmammal (13/419).
igazán (1/1391), Igazán (7/715).
II. msz ...hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát, igazán h[ogy] mi fiatalotskák tsak akkor láttyuk meg, mikor már az Uratskák beleis bolondulnak (16/129).

igazgat i (6+1)

Valósággal az a' törvény a'mellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind örökké, nem kemény nem is igazságtalan (7/1520). Ha magadot nem igazgatod, hogy fogsz mást igazgatni? (12/459-60) - Igazgasd az én karomon, nemes ifjú, bátortalan lépésidet (13/26).
igazgattya (16/133). - igazgassa (13/675). - igazgatni (5/431).
Ik: meg~.

igazít i (3+1)

Ő nékem nyomomba jön, ígérvén annak, a'ki rám igazítja vagy édes Tsókokat, vagy más kedvesebb Valamit (7/39). Akkor mikor Aráspesz engem kihívni jött, az ő Urának Dolgait igazította velem (10/757). Vané még igazitni való pered? (1/2781)
igazit (1/2277).
Ik: meg~.

igazmondó mn (1)

A' te pirúlásod szájadnál igazmondóbb, 's elvádolja szívedet (11/35).

igazság fn (17)

Nékem olly szépnek láttszik az Igazság, hogy magát véllem szeretteti, mégmikor vér is engemet (12/ 466). De most engedni kell a' Sz:[ent] Igazságnak, mindjárt el telik az Óra (1/1724). Én őtet ki vettettem vólna, mint eggy gaz embert, hogy mert eggy Gróf Kis Asszonyt igazság nélkül való beszédjével el tsábitani (1/514). Oh esztelen! ihol te éppen azt a' bizonyságot kívánod, a'melly néki nem tettzik, és a'melly igazság szerint nem is tetzhetik (7/946). Egyéb törvényt egyéb igazságot az én erőmnél, és az én hatalmamnál n[em] kívánok (5/331). Kávé nélkül igazságot se lehet tenni (15/679).
igazság (7/1013), Igazság (12/450), igazságot (12/ 542, 665, 849, 984), igazságnak (16/1191), Igazságnak (1/994, 16/1096), Igazságtoknak (10/1035), igazságán (1/1861).

igazságos mn (11)

És valóba igazságos dolog, a' fűst tekerje ki szünetlen a' sírást azon szemekből, a' mellyekből soha ki nem húzhatta a' szíves indúlat (7/240).Nem igazságos jutalma illy nagy Kegyetlenség illy nagy Szerelem[ne]k (5/259). Igazságos okom van a' kétségbeesésre (7/441). Nemesebb Tsapással várom visszadását néki annak az igazságos Bosszuállásnak, mellyet ő tőlle elvettem (10/722).
igazságos (7/824, 10/639, 920, 937), Igazságos (12/ 476, 837), Igazságosabb (12/891).

igazságtalan mn (12)

Mitsoda Isteneket: tsak haszontalan Nevek, álmodott Kimérák, vagy igazságtalanok (10/984). De a' Sándor' virtusa eránt igazságtalan vagy (12/42). De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? (1/2221) - Az ő Virtusát ha kárhoztatni kívánod, azt a' szívet nagyonn igazságtalanúl sérted meg (10/758).
igazságtalan (7/1520, 12/92, 810), Igazságtalan (12/996), igazságtalanul (12/986), igazságtalanúl (7/85, 602, 1522).

igazságtalanság fn (1)

Így bűntetem meg Igazságtalanságát annak, a' ki soha sem adott eggy Jutalmat az én Hívségemnek (10/906).

ige fn (2)

...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/977). Hallgass, hallgass, ne zokogjál Fillis, mert én bájoló igékkel enyhíteni fogom e' parányi sebnek fájdalmát (7/371).

igen1 hsz (71)

Nem bánom: igen jó lessz (1/3163). Adjatok nékem egy széket, igen elfáradtam (15/142). Én kénteleníttetem meg vallani, hogy az Urnak igen szép gusztusa van (1/2422). De tsak ugyan igen kár vólt ezzel tölteni Kegyelmednek az időt (1/1398). Ugyan mondd meg nékem azonba, szívem, olly igen fájdalmas é az a' seb tenéked? (13/38) - Olly igen sebessen megy, hogy őtet kergetni haszontalan lesz (7/1217). Melly igen tetszik az az Ábrázat az én Szemeimnek! (10/305) - De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet, 's a' Nemes szemérem nem tartóztatná meg magam Ditséretét: igen sokra menne (1/1143). Jaj, barátom, a' te vélekedésed igen messze esett a' valóságtól (1/2056). - ...meg engedj szeretlek ah! igen nagyon szeretlek (16/ 571). Eliza felette ígen vigann (12/239).
igen (1/401, 422, 488, 494, 596, 606, 1162, 1177, 1349, 1351, 1914, 2028, 2031, 2347, 2419, 2588, 2840, 2855, 2861, 3001, 3065, 3221, 7/579, 1206, 1405, 8/72, 132, 9/64, 103, 115, 154, 409, 10/711, 12/439, 713, 877, 15/52, 274, 496, 810, 934, 970, 1043, 1044, 16/171, 226, 283, 461, 485, 517, 980), Igen (1/1175, 2351, 6/19, 12/624, 626, 14/149, 152, 16/592).
Ö: nem~.

igen2 msz/hsz (13)

I. msz TEMPEFŐI Kend engem rossz adósnak nevez? BETRIEGER Igen bizony; és a' szerént bánok Nagyságoddal (1/2678). Ezek a' lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányi é? Igen, igen, az Otzeán' habjai ezek (13/723). ULISSZES ...A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet. ÁrkÁs Igen, de nem látok alkalmatosságot a' véle való Beszéllésre (6/39).
Igen (1/1938, 10/566, 637, 964, 12/146, 13/508).
II. hsz ...óh, melly érzékeny tisztelettel áldozom én ezekért tenéked, óh, igen - igen - mód nélkűl (8/74).
igen (2/1380).

igenigen hsz (2)

Az Urnak igen igen nagy szerentséje volt a' maga izlését külső országon ki mívelni (15/502).
igen igen (15/495).

igenis msz/hsz (33)

I. msz AGENOR Most ül Tanátsot az ő Gőrőgjeivel. ELIZA Az ő Gőrőgjeivel? AGENOR Igen is (12/390). - de vané most az Asszonynál valami jó féle Thea? KAR[NYÓNÉ] Van igen is legjobb pedig (16/147). TAMAD[I] Vagynak é Kennek több ezekhez hasonló levelei? M[ALHORENEUX] Igen is vagynak (9/742). TEMPEFŐI - Az Úr is gondolom, meg boldogúltt Attya Urának ditső nyomdokait fogja követni. KOPPÓHÁZY Igen is én minden módon igyekezem az ő halhatatlan érdemeit nyomozni (1/1761).
Igenis (1/2826, 6/115), Igen is (1/904, 2/1441, 7/919, 10/923, 12/289, 418, 527, 616, 818, 15/719, 16/583).
II. hsz Én Úngot, Berket fel jártam; és igen is sok panasz van felségedre (1/1217). Fussatok, ah igen is fussatok ama' ketsegtető tekíntetektől, ama' tsalfa indúlatoktól (13/614). TEMPEFŐI Az az Úr emberségétől függ. BETRIEGER Én az emberségnek már igen is eleget tettem (1/2637).
igenis (5/154), Igenis (10/828, 13/239, 409), igen is (1/3161, 3345, 12/610, 611, 13/737, 751, 15/324), Igen is (2/1416, 12/313).

ígér i (5)

OZMIDÁS De kí tudja, ha meeggyez é a'te Urad azon mérész Kérelembe. JÁRBÁS Igéri a Király, mikor ígéri Arbatzes (10/213). Már tsak ez az egy kételkedés is nagy Királyt ígér nékem (12/530). Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte, már éppen neki akartam adni de tsak 1 poltra volt nálla (16/254).
ígérsz (7/1391).
Ik: meg~.

ígéret fn (3)

Legyen az Asszony nyugottan és hiddje el, hogy az Asszonyt jobban Lipittlottynál senki nem szereti és hogy az ö ígéretei szentek az Asszony éránt (16/ 562).
Igéretem (10/474), igéretekkel (1/1900).

ígérhet i (1)

A' leg pompásabb alkotványok is tsak heteket igérhetnek az ő általok meg tiszteltt virtusnak (1/1414).

ígérvén in (1)

Ő nékem nyomomba jön, ígérvén annak, a'ki rám igazítja vagy édes Tsókokat, vagy más kedvesebb Valamit (7/39).

iget l. üget

igézés fn (2)

Silvia... méllyebbé és halálosabbá tette az én valódi sebemet, mikor ajakait ajakaimhoz vitte... olly gyönyörködést érzettem abba, hogy tettetvén mintha a' tsípésnek fájdalma még se múlt vólna el, véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/405). Nem tudom, nem is gondolnám; ha nem fut az én szavaimtól, mint az Áspis az ígézéstől (7/434).

ignarus (lat) (1)

Quid agam quique c[on]silii capiam nescio, vel ignarus sum, v[el] n[on] liquet (9/150).

így hsz/ksz (119)

I. hsz Hallyátok é, emberséges emberrel igy kell tselekedni? (1/1309) - ...jó Férjem élne az Isten nyugossza [me]g, most én nem így vólnék (16/105). - ...no így fogja a' hegedüt (15/696). - ...és magát fel nem tsínosítva látta, 's így is tettzett magának (7/710). - ...ah fussatok, így kiáltott (7/ 1025). - ...igy szólla: Tsendesedjen az Úr, másképpen van a' dolog (1/538). - ...ő ide az Udvarba igen is bé járatos a' Nagyságos Kis Asszonyhoz, tehát igy kezdtem gondolkodni, hogy ő itt fért valahogy a' pixishez (1/3346). Most én se hátra se előre nem mehetek (:sir:) végtére tán meg kell ehel halnom.-Igy kell! - miért indultam el - vele (2/1513). Fájdalom, melly engemet így gyötörsz, miért nem ölsz meg valahára? te nagyon lassú vagy (7/1182). Te tsak fudd tovább a' flotádat, én fúvom a magam falatját - Sarastro Vr jó ételt hoz - Igy, igen már én majd halgatok, ha mindég illy jó izűeket haraphatok (2/1380).
II. ksz Ennek látása, az e[mbe]rrel el felejteti a'komor unalmot, és igy bóldoggá teszi a' [ma]ga játékával (9/463). G[ÁI] Ő jó ember. M[ALHORENEUX] Igy hát bóldogtalan (9/402). Igy osztég ki fizette 's hogy ki fizette hát meg indut egyes egyedűl (1/709).

igyekezet fn (2)

Áldott igyekezet, mellyet a' magánhaszon mozgat ugyan, de a' köz haszonra (1/104).
igyekezeteknek (1/3067).

igyekezik i (11)

...mondd meg nékem, mit tsináljak, hogy Orlandó az én szerelmemet meg ne vesse; 's én is majd igyekezek nemes szívűvé tenni magamat (13/372). Igen is én minden módon igyekezem az ő halhatatlan érdemeit nyomozni (1/1761). Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam,az a hivságos szemérem bennem nintsen, hogy szüléim alatsonyságát szégyenljem 's el takarni igyekezzem (1/2963). Igyekezz Kintsem, egy utat nyitni: az én futásomra (12/197).
igyekezünk (7/1590), igyekeztem (7/1191), igyekezni fogok (1/3064). - igyekezne (1/2250). - igyekezz (5/323, 7/843), igyekezzen (1/1096).

ihász fn (1)

Megkövetem a' tsak ollyan, mint ha a' magyar baglas Juhok mellett Kaputrokkos Ihász állana ugy szólván (15/373).

ihatik i (1)

Éj, be kolontzos kutya élet ez már, hogy az ember ehetik ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/216).
Ö: ehetik~.

ihen l. ihon

ihj l. éj2

ihol hsz (17)

Ihol a' Levél (1/3084). Magam is élvén a' gyanú perrel eggy más levelet készitettem, ihol van (1/ 2942). De ihol jön báró Serteperti (1/262). Oh esztelen! ihol te éppen azt a' bizonyságot kívánod, a'melly néki nem tettzik (7/945). De lélekzeni kezd, ez tsak eggy rövid szédűlés fog lenni ihol már magához tért (7/1181).
ihol (1/885, 3142, 5/47, 7/1175, 9/292, 642, 16/428), Ihol (5/254, 9/137, 714, 12/96, 15/526).

ihon hsz (5)

Ihen Ihen van álázatos szolgája (16/318). - ...nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó itt izgágáskodott ugyszolván, ihon a' Kanakúz megtalálta loditani (15/276). Ihunni, tsak ki törik belőlem a' fatalentom (8/214).
ihon (1/2159).

íj l. ív

ijed Ik: meg~.

ijedtében fn (1)

Szégyen, hogy a' ruháját a' tractierba felejtette ijedtébe (1/1256).

ijeszt i (1)

Lázár nem hagyta el örökösen a' Karnyónét, mikor mondta hogy otthagyja tsak ijjesztette (16/911).
Ik: meg~.

ijesztget i (0+1)

Német Országb[a] a' Hyentzek közzé menjen ám ördög Ura[m] a' Kan asszonyokat ijjesztgetni (9/ 216)

ijesztő fn (1)

Óh! édes szegény férjem ha te most élnél az Isten nyugosszon meg, ehol biz ugy maradok mint a' felmagzott soláta közt az ijjesztő (16/628)

iksz fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura, az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa, Esze veszett vármegyének Bolond Ispánnya, a' Nemes Iksuttök Rendnek arany sarkantyússa (1/1137).

il1 (fr) (3)

Com il fo Kedves Kis Asszony (15/600). Ille veritable (15/461).
il (15/519).

il2 (ol) (2)

De nem is tsuda; mert most az egész Paris tsupa il mündo inverso (16/178).
il (5/277).

illa isz (1)

A' Milt[óságos] Ur [me]g fogja a' hasát illa, majd [me]g düglik a' rühögisb[e] (9/68).

illat fn (3)

Mikor szép virágid' Zephir tsokolgatja, Édessen ébresztget mennyei illatja (1/243).
illatot (13/16), illatokból (13/16).

illatozó in (2)

...hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske, melly elsuhanván az illatozó növevényekről a' legkedvesebb spiritusokat kapkodja el (13/14). - ... hanem soha sem fognak az ő óltárai az én virágim és illatozó tűznek kellemetes füstje nélkűl lenni (7/834).

ille (lat) (1)

Quis ille? (9/629)

illegtet Ik: össze~.

illendőség fn (1)

AMINTAS ...Ki ád Törvényt Királynak? AGENOR Az ő Nagy volta. Az Igazság, az Illendőség, a Mások' Java, az Okosság, a' kötelesség (12/450).

illet i (4+1)

...ekkor kezeivel mególdotta annak kezeit ollyan formában mintha valóban félt, és egyszer'smind kívánta volna illetni azokat (7/1064). Álljatok meg, Barátim: engem illet őtet megbűntetni (10/454). No az ugyan rendes modi - a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/201).
illet (7/1392); illeti (1/2891).

illetés fn (1)

...amaz semmi fő hatalmat magán esmerni nem akar, emez minden Isteni illetést tagad (8/104).

illetlenség fn (5)

Nemesebbűl viseltem mindenkor magamat, mint sem illetlenségekre vetemedtem vólna (1/602). Lássa az Ur mármost illetlenségnek tartanák elöl begombolni a' Kaputrokot, hanem hátul szokás (16/180).
illetlenséget (1/1097), illetlenségre (1/1664), illetlenségekkel (1/423).

illetődés fn (1)

'S eggyszersmind szomorú illetödéssel tekint ezekre az időkre vissza, a' mellyekb[e] nem tudták a' háládatlan hazafiak az Úrban betsülni az érdemet (1/ 1448).

illetődik Ik: meg~.

illetvén in (1)

Tempefői Uram, Kegyelmed én velem rútul bántt tsufos szókkal illetvén, 's reám puskát kapván (1/ 3166).

illik i (13)

Balgatag Gyermek, nem illik az én hozzám, én majd tsak nézője leszek (1/1182). Háládatlan Nimfa, ne vess meg engem annyira, mert néked szépnek illik lenni, és nemesnek (5/272). Oh mennyire illik néked ez a' Név (7/584).
illik (1/418, 616, 5/491, 9/92, 15/271, 765, 16/515), illík (10/613), Illenek (1/967). - illene (7/966).
Ik: oda~. Ö: tudni~.

illő mn (8)

Eggy ehez a' Complimenthez illő Capriollal (1/ 453). Nékem illő azt fejtegetni (1/2675). Minthogy már Kírály vagy illő hogy most másképpen kezdj gondolkodni (12/659). Az illyen derék manufacturákat készitő hazafiakat az ország cassájából illő volna meg jutalmaztatni (1/475).
illő (1/498, 7/321, 8/106, 12/869).

Ilona fn (1)

E' Tóldi ezek Argyirus Kádár 's Tündér Ilona'... Ah Gyönyörü finum munkák! (1/2372)

ily nm (93)

Jobb el menni, mint illy gyötrelmet ki állani (13/ 293). A' Szeléne' szemei előtt a' Dídó Királyházábann eggy illy vakmerőséget? (10/322) - ...ennek a' szobának minden einrigtungja oly finum gustusu, hogy én miolta Bétset elhagytam hasonlót nem láttam és nem gondoltam, hogy illyet találjak magyar országba (15/475). Én ugyan n[em] birok annyi békességes türéssel, hogy az illyeket hallgathassam (1/969). Oh hogy' felgyúlytja az embert, mikor ílly elevenenn hiven nyomva a' Virtus Példája (6/64). Eggyügyütske Likóris, szeretsz, és a' szeretés' mesterségét illy kevéssé érted? (13/321) - Már akkor illy haszon nélkül való portékáival semmit sem gondolt (1/153).

ilyen nm (56)

Eggy illyen ajándék inkább eggyező a' te nagyságoddal, mint az én érdememmel (13/528). Azt akarnák, hogy én egy illyen hazugságnak hitelt adjak (12/ 804). Be sok illyen Koppoházyakat találnánk a' két Hazában! (1/1818) - 'S Mind illyenek a' Poéták, millyen kevélyek, ha eggy kis pénzre kapnak, de mikor pénzek nem vala - - - (1/3186). Érthetetlenűl akart írni Csajkos, hogy annál derekabbnak lásson. Sok van Illyen a' Világba! (8/44) - Réműllyetek, a' kik okosabbak vagytok az illyeneknél! (1/2607) - Jó reggeletskét kivánok, de még nem is láttam az Uratskát illyen furtsán öltözve (16/127). Mék illyen drágán n[em] fedtem az Ur phörit (9/ 99). Mitsoda zember ked zillen zeste bazus (16/ 1032)

ilyenamolyan nm (4)

Énnye be fertelmes be tsuf, be irtóztató, a lántzos illyen amollyan (9/312). Ördög illyen amollyan! már a' nagy bosszúság! (1/2170) - Ennye az ilyen amolyan be sok apróságok, ugyan szorgalmatosan van ez a' csomó bé kötözve (9/738).
illyen amolyan (9/219).

ilyenféle nm (1)

Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna, mint a' Sz:[ent] Domonkos és Kegyes Oskolák Szerzete; 's más illyenfélék (1/2996).

ilyenképpen hsz (5)

Hallod, erre legalább felelj; ha téged más szeretne illyenképpen fogadnád az ő szerelmét? (7/182) - Oh édes illyenképpen sebesíttetni meg! (13/62)
illyenképpen (7/1636), Illyenképpen (7/183), illyenképenn (10/619).

ilyenolyan nm (1)

Jaj, kutya illyen ollyan, jaj, Pajtás! ne hadj (1/3320).

ilyesvalami nm (1)

A' te halálodnak iszonyú híre, a' mellyet ő hallott 's el is hitt, adott szegénynek kezébe tőrt vagy fegyvert, vagy más illyes valamit, a' mellyel eddig magát megölte (7/1285).

ilyetén nm (1)

Nagyságos Uram, hol tudta azt a' sok könyvet öszve szedni? talám hajdan még régenébe gyönyörködött az illyeténekbe (1/599).

ím msz (5)

...ím e' zöldágak, ím e' gyenge fűvek és virágok között, hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske (13/12). Igaz hogy ez szomoru nap Im kell Doctor hóhér és pap (16/1051).
im (1/585, 16/979).

imád i (16)

Én téged mint győzőtt tisztellek, mint Herost betsűllek, szeretlek mint jol tevőt; imádlak mint Istent (12/959). Gyönyörű Galatéa, nékem édes Kínom, te tudod mennyire imádlak tégedet (5/13). Ha nem restelne Enéás az én Mátkám lenni Áfrika látni fogná, hogy az Arábiai Öböltől fogva azt Atlási Tengerig Kártágóba tiszteli (imádja) a' maga Fejedelmét (10/832).
imád (5/133, 10/274, 13/161), imádok (10/282, 838); imádom (10/13, 961, 12/671), imádod (12/ 650), Imádod (10/963), imádták (1/328), imádlak (10/659). - imád[ná]k (9/600).

imádkozik i (2)

Én ide be, az ajtót bé zárom, talám be n[em] tud jönni, 's imádkózni fogok (9/273).
imádkoznak (1/2994).

imádó mn/fn (2)

I. mn Mi Leánykák nem a' Haza elő menetelére élünk, mi tsak a' végre vagyunk az emberi társaságban, hogy másokat kedveltessünk... és hogy a' minket imádó iffjakon vett győzedelmeinkb[en] kevélykedjünk (1/950).
II. fn A! arra éppen érdemetlen a' Nagyságod személlyének imádója (1/277).

imádott mn (2)

Jöszte - ki a' háznak tömlötzéből, imádott Medóróm (13/11).
imádott (9/539).

imádság fn (1)

De, a'mint eggy ebből a' Szerzetböl v[al]o M.[agyar] Tudósunk szól, látta ő azt, hogy a' Sz:[ent] Atyák a' köz jóra semmit sem adnak egyebet a' mindennapi imádságnál (1/3048).

imádtatik i (1)

...nem is Szépség, nem Bőltsesség vagy Vitézség az, a'mi bennünk felébreszti a' Szerelmet: még néha a' nem szép, a' bolóndabb az, a'melly imádtatik (10/ 790).

ímé msz (18)

Ha ez a' fel tétel sem tettzik Nagyságodnak: imé által adom mind az Exemplárokat (1/1527). Imé engemet küldött el a' válasszal (1/2847). - ...mikor osztán közel vóltunk a' forráshoz, imé hallunk eggy asszonyi jajgatást (7/1023). - ...én el megyek Kend pedig Dominé Nyálas rút verseivel el űlhet imé (1/2544). - ...áldjad ott is a' te Idvezitő Krisztusodat psalmusokkal és ditséretekkel, ki nem hagyja el az Övéit, a' mint maga meg igérte; Imé én veletek vagyok mind Világ végezetéig (1/2901).
ímé (10/20), Imé (7/1526), imé (1/1594, 7/1154, 8/9, 147), Imé (1/981, 1826, 7/1028, 8/76, 12/559, 13/ 672, 16/1137).

imelyeg l. émelyeg

imént hsz (3)

A dolog voltaképpen ugyvan, a' mint elmondtam, éppen tsak az imént jöttem fel az Atyámtol a' kertböl (15/806).
imént (1/290, 3235)

imhol hsz/msz (30)

I. hsz Óh Egek, imhol a' Tziklops! (5/77) - Imhol vagyon Nagyságos Uram eggy tsekély munka, a' melly eggy Hazáját 's a' Hazának jól érdemlett Nagyjait érzékeny szeretettel tisztelő hazafinak tollából folyt ki (1/1382).
imhol (13/215, 243), Imhol (1/1556, 6/48, 56, 62, 71, 10/409, 459, 488, 11/141, 12/249, 1007), ímhól (10/ 50, 659).
II. msz Ha nem terhelem Nagyságodat imhol olvasok az ő forditásából eggy darabot (1/348). Imhol ismét vissza jöttem hozzád, imhol leraktam hajdani kedves kőntősőmet (12/654).
imhol (1/464, 9/385, 13/277), Imhol (5/228, 364, 10/ 733, 903, 12/1025, 1026, 13/389).

immortalis (lat) (1)

Ah per Deum immortalem! (16/1024)

impérium fn (3)

...mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe tsak e néztem azokat a' szép Papokat millen magyarosan jártak, pedig aszondik tul voltak azok Imperiumonn is (15/380). A' Tartozás és Indulat között mégis kételkedve habozik a' Szívem. Valósággal igen nagyonn raboskodva az én Erősségem eggy Szép Ábrázatnak imperiumára (10/712). Nintsenek is az e[mbe]reken se[m]mi impériumi (9/243).

imposztor fn (4)

Te vóltál az Impostor Hersli? (9/797)
Impöstör (9/688, 809), Imphöstörnek (9/14).

impresszió fn (1)

Nagyra született generosus Lélekbe legkisebb impressiót sem tsinálhatnak azok (1/2256).

impunis (lat) (1)

Adok néked és ajánlok Arra telyes szabadságot Hogy vagdald, mesd Köppölyözhesd Kristélyezhesd Szaggasd töresd És megölhesd Impune m[in]d a' világot (14/177).

in (lat) (12)

Ide fogok állani in tota massa az ajtó eleibe (9/278). Annak kérdem okát primum in omnium Mért hoz álmot az opium? (14/53)
in (1/2879, 2889, 9/127, 255, 815, 14/56), In (1/ 2331, 9/112, 15/85, 16/251).

ín fn (2)

Pörőlyőmmel Uram pörölyőmmel, de ha ki kapja a kezsemből ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a' gatyám (9/263). Az ő Mú' sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2283).

inas fn (19)

Inasok a' Gróf Szolgálatjábann (1/17). Nem találtuk a' szedte vedtét, sem magát sem inassát, se[m] kotsiját, nints sohol (9/695).
Inas (1/1307, 1311, 1312, 1315, 1318, 1319, 1322, 1323, 10/849, 857), inassa (1/707), Inassa (9/4, 15/3, 10), Inasommal (16/231), inassaival (1/301), Inassaival (1/3259).

inclusive (lat) (1)

Ez már mindegyremegyenki Hozzá jobb[an] n[em] tud senki, Exclusíve Inclusíve Úr is vagyok respective (16/762)

incommodál l. inkommodál

incultus l. inkultus

India fn (1)

Illyen módon jutalmaztatod hát meg az én felséges Tropéumimat, a' mellyeket tsupán tsak te éretted hagytam el Indiában, Médiában, Tatár országban? (13/591)

indiai mn (2)

Te pedig, noha már az újjá született Hajnal lángol az ő első Súgárival az Indiai Horizononn, Ég'aljánn, tsendesen alszol, 's még sem serkensz fel? (11/12)
Indiai (5/171).

indigena (lat) (1)

Az a' Szép és Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik, Házi állat, igen hasonlít én hozzám, indigena, terem Túr körül az Alföldön, de a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/133).

indít i (6+3)

Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat, 's Garamántokat Afrika tart magábann (10/174). Inditsunk valami Mulatságot (1/1151). - ...eggyszersmind szánakozást és katzajt indított a gyönyörű Nimfákban, és a' Pásztorokban? (7/259) - Ne ess kéttségbe Amintás, mert ha én őtet jól esmérem egyedűl tsak Szemérmetesség vólt az, a'mi Szilviát futásra indította (7/1111). - ...gyakorta eggy zavart mondásban, 's félbeszaggatott szókban jobban kinyomódik a' Szív, 's jobban láttatik indítani, mint a' piperézett és tudós ígékkel (7/977).
indits (1/1612), indítsanak (6/8), indittsanak (9/ 764). - indítanom (6/51).
Ik: el~, meg~.

indító mn (2)

...meg ne neheztellyen, hogy bátorkodom mostani változásának inditó okát kérdeni? (1/2199)
indito (1/3025).

indíttatván in (1)

...oda tehát megindúlt kéttségbe és bizonytalanságba, nem az ő szívétől indíttatván, hanem egyedűl az én alkalmatlan izgatásomtól (7/1019).

indítván Ö: meg~.

indul i (5)

Már índulok is hozzá (12/776). No hallodé Királyfi, tudod én azt mondtam, hogy én keritek neked ollyan mátkát, a' millyen után indúltál (1/880).
indúltam (7/1164), indúlt (7/69, 10/714).
Ik: el~, meg~.

indulás Ö: meg~.

indulat fn (54)

Ej kérem az Asszonyt moderallya magát tsak illyen az a' ki az indulatoktol [me]grészegedik, az aszony a' harag miatt is elesik (16/614). En mint a' féle kereskedő eleget protestálgattam nekiek, de azokb[a] az emberiségét le vetkezett emberekb[e], semmi indulat, semmi indulat nem találkozik (16/1061). Mitsoda Indulatnak jele tehát ez a' te Halgatásod, 's ez a' te Halaványodásod? (12/627) - ...pedig megérdemli az én baráttságom, és a' Múzsákhoz való hasonló indúlatom, hogy nékem felfedezd azt, a' mi mások előtt rejtekbe van (7/ 316). Hát hűségtelenségnek nevezed te, hogy tréfából eggy ártatlan indúlatot tettess? (13/360) - És valóba igazságos dolog, a' fűst tekerje ki szünetlen a' sírást azon szemekből, a' mellyekből soha ki nem húzhatta a' szíves indúlat (7/242). Az érzékeny indúlat, előljárója az szerelemnek, mint a' Villám' a' Menydörgésnek (7/1343). A' Szerelem a' mi szívünkb[e] eggy önként való Indúlat (5/311). - ...azö szive jó, indulatja hajlandó a' nyájasságra, és szeretetre (9/377).
Indulat (10/710), indúlat (1/3125, 7/354), Indúlat (12/433), indúlaté (7/1342), indulatom (12/282), Indúlatom (13/648), indúlatod (13/339), Indúlatod (10/653), Indulatja (12/1046), indúlatunk (10/ 21), Indulatjai (12/486), indúlatot (13/478), indulatokat (2/1483), Indulatokat (12/673),Indúlatokat (5/410), indúlatját (13/376), Indulatimat (5/155, 12/942), indulatimat (8/76), indúlatimat (8/82), Indúlatidat (10/154), indúlatait (1/3128, 5/320), indúlatit (10/352), Indúlatit (10/405), indulatitokat (5/184), indúlatnak (7/1348), Indulatoknak (12/ 548), indúlatoknak (13/539, 611), indúlatok[na]k (5/306), Indúlatodnak (5/9), indúlatidnak (11/31), indúlatinak (5/ 324), indulatainak (1/3282), Indúlatjábann (5/238), indúlatiban (13/210), Indulatira (12/783), indúlatoktól (13/615), indulattal (9/ 827), Indulattal (12/833), indúlattal (7/203), Indúlatival (6/31).
Ö: viszont~.

indulatos mn (2)

Indulatos erőszakkal (12/894).
Indulatossan (12/910).

induló fn (1)

Már indulóba is vagyok (15/972)

indulófélbe hsz (2)

Indulo félbe (12/209, 266).

indult Ö: néki~.

indulván Ö: meg~.

ing fn (5)

Több tudomány van a' bodros Tászlib[a] mint a' magyar ingbe (15/355). - ...nyelvén mézes szókat hordoz, és ajakain barátságos mosolygást, és kebelébe álnokságot, inge alatt borotvát tart? (7/447)
ing (1/528, 534), ingbe (1/649).

ingerel i (2)

Még illy nyomorult Állapotbannis ingerlesz? (10/ 939)
ingereld (11/111).

ingerlés fn (1)

De hogy elvegyem magamat az ingerlések (insulti) elől szűkséges a' meghalnom (10/841).

ingetlen mn (1)

Tündökölj az égbe Egész fényességbe, És azt köd ne fogja el, Mint mikor ingetlen Játszál esméretlen Pásztorod' szépségével (13/688).

ingó mn (1)

...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka, változóbb, mint a' gyenge Gyallyatska, és mint az ingó kalászok' teteje, a' szél fúvására (7/311).

ingyenélő mn (1)

Azok az ingyen élő hazudozók, eggy két potom rigmuson akarják a legnagyobb kegyelmet vásárolni (1/1367).

injuria fn (2)

Alávaló megvetetjét (rifiuto) a' Haboknak befogadva őtet, a' Partról, őtet megújítom a' Tenger iniurijáitól (10/484).
iniuriámat (10/414).

inkább hsz (45)

Nem lessz, nem lessz ing, - hát gatya annyival inkább nem lessz Nationalcharactere szerént az Urnak? (1/535) - Egybe vóltak ragadva hajlékaink, de sokkal inkább egybe vóltak szíveink ragadva (7/346). Ez a Világ inkább akar a' félelemre, mint az Emberiségre mozdúlni (1/2759). 'Ej, vigye a' Manó, a' Levelet el ragadja inkább, mint veszi (1/ 3087). Oh mennyi mesterségekkel és esméretlen útakon viszi ő az embert a' bóldogságra... mikor az ember leginkább hiszi, magát a' veszélyek fenekére süllyedve lenni (7/1525). Azaz Enéás kéri azt tetőled, a' kit a' te Szívednek, a' kit a' te Kintsednek neveztél némelly Naponn, az a' kit eddig szerettél inkább a' te Éltednél, inkább a' te Királyszékednél (10/657). LIKÓRIS ...te előtted talám olly únalmas Likóris, hogy nem lehetsz vele eggy szempillantásig? ORLÁNDÓ Sőt inkább kedves vagy előttem (13/407). Én hozzám többet ne szólly ts[ak] mondd inkább tovább (1/862). Édesem, ne buktass illetlenségre, inkább akarok lenni boldogtalan, és nyomorúltt, mint hitetlen és gyalázatos (1/1664). Bár a' szánakozás inkább jutalmaztatná meg az én hittségemet, és inkább kipótolná az én halálomat; de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét (7/426). Ő azokra, vagy is inkább a' Nemzetre sokat fel áldozott: és még sem vólt pénztelenebb másnál (1/1757).
inkább (1/56, 329, 462, 1131, 1161, 1617, 1800, 2009, 2454, 2597, 7/47, 62, 425, 811, 868, 1294, 1295, 10/845, 1011, 12/522, 650, 13/382, 443, 528, 553, 15/547, 667, 16/440, 499, 639, 866), Inkább (1/2611).

inkommodál i (0+1)

'S denique tsunya lárma az, majd az egész Kastély egésszen fenékkel felfordul, a' D[omi]nus Spectabilisnek 's uri vendégeinek incom[m]odálni 's alkalmatlankodni rudis emberekhez illik (15/270).

inkultusz mn (2)

Hát ked Gazda mér van itt? mért nem tudja tsititani? ked is tsak ollyan incultus mint a többi? mitsoda rut lárma ez? (15/272)
incultus (15/132).

innen hsz (13)

Mást fogok én innen elvinni, nem Hajókat és Fegyvereket (6/102). Nohát lelkem tsak innen ki (16/ 889). Te, Barátom végezd el vele a' dolgot mentől hamarább, hadd menjen dolgára innen az emberek közzűl (1/3174). Az én Katonáimat, a' kiket az Erdőbe elrejtvén innen nem messze hagytam az én Eljövetelemkor, hívni fogom a' Királyházba (10/ 362). - ...'s innentől fogvást, neki legyen mondva ugy keresztül vágta[m], h[ogy] Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is (9/202).
innen (1/2535, 3298, 2/1508, 5/387, 7/1503, 10/ 301, 13/125, 16/893).

innep fn (3)

A' Gvárdiánunknak születése napja és egyszersmind énnek a' Klastromnak Sz:[ent] Capistrán által a Török zsákmányból lett fundátiójának innepe akkor fog tartatni (1/3004). Ollykor ha az ember' el indúl innepbe Kántálni, kalátsot jol raknak a' zsebbe (1/2409).
Innepnek (7/869).

innepi mn (3)

ESMERETLEN Addsza a' kalapomat, az innepit. BOHÓ E' legesleg innepibb lessz Uram (8/194-5).
innepi (5/623).

inneplés fn (1)

Ezek a' jó e[mbe]rek elég heves indulattal érzik a mi öröműnket, óh légyetek társaink, 's Barátaink é bóldog Inneplésb[e] (9/829).

inneplő mn (1)

És hogy eggy illy gyönyörű Munkát a' legnagyobb Könnyűséggel végre hajtsak, az inneplő, és koszorúzott Pásztorok' seregébe elegyítem magamat (7/68).

innepnap fn (1)

...már éppen ide indúlt, a' hol múlatni szoktak az innep napokon (7/70).

innét hsz (1)

Ah érzem, el tűnt - őrőkre innét a' szeretet bóldogsága! (2/1409)

inquam (lat) (1)

Certissime p[edi]g az a' ló bőr [me]g ért v[oln]a 4 forintot, 5 forintot inquam (9/122).

insanus (lat) (1)

Az Ég magokat ezen Habokat fogja az én Bosszúállásom' ministerjeivé tenni: és akkor későnn megbánván hogy hittél az elementum insánumnak, hijába gyakran kiáltani a' te Dídódat (10/503).

ínség fn (5)

Az Anyai szeretet gerjed az inség be (1/1106). Ne úgy nézzen engem Nagyságod, mint Poétát, hanem mint eggy inségbe nyomorgó ártatlant (1/1542). Jaj nekem, ha semmi híjja nints már az én inségim' halmazzának (7/1187).
inségeinek (1/2619), inséggel (1/2115).

in specie (lat) (3)

...nem akar é eret vágatni?... vagy akármijét arannyá változtatni inspecie azt a' bottyát? (16/738)
inspecie (16/500), inzsbicie (16/272).

instál i (8)

...magam is instállok eggy pipát (1/463). Instálom az Urat, ezt méltoztassa nézni (1/319). - ...de instálom alázatosan, bátorkodom kérdeni, mivel tőlti a' Kis Asszonyka unalmas óráit? (1/308)
instálok (9/285), instálom (1/1019), Instálom (1/ 274, 15/578, 638).
Ik: ki~.

instinctus (lat) (1)

Higy' nékem, ő érez hasonlo indulatokat (instinctusokat) (2/1484).

insuetus (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/160).

insultus (lat) (1)

De hogy elvegyem magamat az ingerlések (insulti) elől, szűkséges a' meghalnom (10/841

int i (9)

(:int, hogy menjen odébb:) (2/1389). - ...mi bajja az Asszony[na]k 's Boris int hogy mérget vett bé 's [me]g holtt (16/913). Most pedig arra intem másszor ne elegyitse magát az ollyatén balgatagságokba (1/1559).
int (2/1392, 1402, 1419, 1433), intett (1/3355), Intett (1/1644).
Ik: meg~.

integet i (2)

Integet Legényeket (16/887).
Integet (16/891).

intercedo (lat) (1)

Est alter Achilles: azonba nagyságoddal [ma]gna i[nte]rcedit familiaritas, ne dicam necessitudo (9/ 157).

interesse (lat) (1)

Szerelmes interesse (8/18).

interim (lat) (1)

Interim higyje el az Úr, hogy most tsak ugyan nem adhattunk vólna pénzt az Úrnak (1/2996).

intés fn (8)

Enéás engemet barátjának hisz; és a' fegyverek mind az én íntésemtől függenek (10/200). E' pedig Secularis tudományokhoz tartozik, a'mellyektől a' Tertulliánus, és más Sz:[ent] Atyák Keresztyén intése szerént még irtóznunk kell (1/2893). Vedd hát Intésünket vedd bé: Tudj hallgatni tűrni, 's megállni (4/89).
intéseid (13/499), intései (2/1480), intést (1/2921), intésén (14/166), intésidnek (13/277).

intéz i (1+1)

Én, a' ki gyermek nem vagyok, ha szinte ortzám és tselekedeteim gyermekieknek látszanak is, úgy akarom magamat intézni, a' mint nékem tetszik (7/32).
fogja intézni (7/1563).

intézet fn (4)

Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját Érdemeinket nézik (1/2967). Te engem serkentesz (emelsz) eggy nagy Intézetre, és a'te Haragodra, a'te vágyodásodra az én Bátorságom téged serkenteni fog (10/218).
Intézetei' (10/117), Intézeteidnek (10/201).

intéztet i (1)

...és intéztessed úgy életedet, hogy sem a' Világ[na]k, sem fényes familiád[na]k ne légyen oka a' tégedet szégyenlésre (1/443).

intoleráns mn (1)

...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság; ugyanezt pedig a' vallásért tselekedni, intolerans bigottság és az edgyik sem cultura (15/303).

intro (lat) (1)

Bene, bene, bene respondere, Dignus, dignus est entrare In nostro docto corpore! (1/2330)

intve in (1)

Be megy Tipptopp 's kérdi intve, mi bajja az Asszony[na]k (16/912).

inventio (lat) (1)

Nem tudok bölts Compania 'S egész tudós Frequentia, Eléggé bámúlni rajta Millyen finum inventio Az Orvosi Professio (14/13).

inverso (ol) (1)

Az igaz hogy a' legujjabb Parizsi modi éppen ollyan. De nem is tsuda; mert most az egész Paris tsupa il mündo inverso (16/179).

invitál i (1)

Már Mester Uramat n[em] is invitálom tudja a' szokást (9/832).
Ik: meg~.

involvál i (1)

...a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind, a' Francia Caput az Természetnek egész buvári esmeretét (15/358)

íny fn (2)

...az én Gavalléri gustusomnak már fáj az innye: 's többet nem olvashatok belőle (1/587). Hogy lehetett az, hogy ebbe a' Szerzetbe botlott be? mert én azt is észre vettem, hogy az nem ínye szerint van Atyaságodnak? (1/2958)

iparkodik i (1)

Azért szükség lennünk ollyan okosok[na]k Vigyázóknak és accurátusoknak Hogy mindég azon iparkodjunk Hogy benneteket meghagyjunk Ebbe a' betsületbe Creditbe 's Keresetbe (14/32).

ipse (lat) (4)

Est ipsus, 's talá[m] ipsissimus (9/165).
ipsi (9/222), ipso (9/141).

ír i (35+3)

Asztalhoz űl, ir sebessen (1/2140). Azst mondotta, hogy őrdőgők vóltak azs előtt p[edi]g kutya fejű tatárok vóltak, 's a' Keresztyén embert el visik, 's irnak rajta a' pokolba (9/56). Méltóztasson megolvasni ezt a' levelet a' mellyet egy Baráttyához ir (15/899). - ...neki privat levélbe írták (16/278). - ...azok is holmi irtoztató hadakat irnak, az én Gavalléros gusztusom borzadoz azokra (1/2263). Nemzetének épűletére, tiszteletére, 's tsinos[o]dá[sá]ra szép Könyveket olvasott és irtt (1/3023). De énnékem egy magyar verset is irtt erre egy Ifju ur tessék meg halgatni, mondhatom szép (15/109).
ír (1/2149), Ír (10/649), ir (1/25, 57, 2149, 8/225), irok (8/223), irtam (1/3201, 16/774), irtál (1/3202), írt (7/257, 261), irt (15/992), irtt (1/131), írtt (7/972), irtak (1/2259, 2278); irja (16/297), Irám (1/2902), írtam (15/677), irtam (16/791, 793), írta (7/262), irta (1/53, 323, 542), irtta (1/164), irták (1/2376). - írni (8/43), irni (15/978, 16/818).
Ik: be~, fel~, le~, meg~.

iramodik i (1)

Azt nem tudom; mert én tele lévén bosszúsággal; a' Leány után iramodtam, hogy őtet elérjem és megtartóztassam (7/1086).
Ik: utána~.

iránt l. eránt

irány l. erány

írás fn (14)

Az irására figyelmez (1/2148). - ...nagyon németes irás alig mehetek el rajta (15/968). Ezt [me]g tselekedvén az irások között találták a' Kis Asszonynak az Úrhoz küldött Leveleit (1/3359). Itt látom még Faludi és Bessenyei irásait is (1/3018).
irását (1/3024), Irását (8/45), irásaimat (1/2041, 3261), irásait (1/3357), Irásaiba (8/22), irásából (15/173), irásaiból (1/441), Irásaiból (8/5), irásaimért (1/2662).
Ö: elő~, feljül~.

írattatik i (2)

Köszöntő versek... mellyek... irattattak... Goráblás Martiny Jánosnak (16/779).
irattattak (16/789).

Iréne fn (1)

Hagyd el, hagyd el a' pelyheket, lomha Lélek, kelj fel, és a' jövendő Vadászatra gyűlytsd ki nyúgvó helyekből Szilviát, Aglaurót, Nérínát, Irénét, és Klórist (11/17).

irgalmatlan mn (2)

Oh váratlan, oh kegyetlen Tsapás! Ah felette, felette tul is haladtatok, oh irgalmatlan Istenek! az én vágyásimonn (12/639).
írgalmatlanok (12/225).

irgalmaz i (2)

Uram irgalmazz oda vagyok oh jaj (16/935). -...szegény az Isten irgalmazzon bünös lelkének mérget vett bé (16/960).

irha fn (1)

Hán biz ugyh szholván tsak irha leszsz belöle üm (15/212).

írhat i (1)

Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a' ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2292)
Ik: le~.

irigy mn/fn (8)

I. mn Ha az irigy szerentse a' pénzt meg nem fogta vólna tőllem, kész volnék minden vagyonomat a' te hozzád való szeretet zsámolyánál le tenni (1/2117).
írigy (1/3216), Iriggyé (1/47).
II. fn Az irigy is kéntelen azt betsűlni (1/2566). Boldog Hérósok! Szerentsés Vitézek... én irigyetek vagyok (16/1195).
irigyje (1/2567, 2570), irigyektől (1/2572).

irigyel i (2+1)

Kellemetes és jószivü Pásztorleánykám, mennyire irígyli az én szívem a' ti szerentséteket! (13/192)
irígylenéd (9/526). - irígyelni (10/959).
Ik: meg~.

irigyelhet i (1)

Menjünk, a' hová néked tetszik; tsak így írígyelhetik majd az én szerentsémet a' Szellőkis, a' Habokis (5/ 208).

irigység fn (2)

Tragerek! féljetek a' Nemesek irigységétől (1/2568).
Irigység (5/428).

író mn/fn (13)

I. mn Mellyet ő úgy értvén, hogy az Úr azt akarja kérdeni, hogy nem Less é az irója, ama hires erköltsi tudományt iró Göttingai Professor (1/546).
II.fn Hogyne rázná ki a' Magyar iró kezéből a' tollat, ama' méltó keseredés, melly az ő megvettetéséböl származik? (1/2099)
Iró (9/670), Irók (1/1439), irója (1/434, 546), Irója (1/543), iróját (1/3019), Iróját (8/75), Irónak (8/5), Iróra (1/1475), Iróktól (9/379), Irójával (1/283).

íróasztal fn (1)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1287).

íróeszköz fn (1)

Eggy asztal a szobába, a' mellyen könyvek, papirossak, iró eszközök rend nélkül el hányva (1/974).

írogat i (1)

Szerentsétlen Magyar Poésis, szerentsétlen M.[a gyar] tudósok, a' kik azért irogattok verseket, hogy legyen minek el veszni (1/159).

írószoba fn (1)

...ő mint Cultus ember nem szokott igen sokat hivalkodni pro 1mo az iró szobában. pro 2o a Bibliothecáb[an] (15/53).

írótoll fn (1)

Boldog Sorok! mellyek azért érdemeltek tisztelést és szeretetet, hogy az ő szivéből tsorogtatok irótollába (1/3094).

írott Ö: be~.

Iroványi fn (49)

Iroványi a Gróf Secretariussa (1/10). - ...ez elött eggy kevéssel Gróf Fegyverneki az a' jó lelkű hazafi, reám küldé Iroványit a' Secretariussát Báró Sertepertivel és az Inassaival, 's ezekkel a Hajdukkal (1/ 3258).

irrumpo (lat) (1)

Elég idebe egy vigyázó, te Antal oda ki tarts excubias, & signo dato irrumpas in Diabolum tentantem (9/255).

írt Ö: meg~.

irtódzik i (1)

Irtódzik az e[mbe]ri társaságtól (9/374).
L. még irtózik!

irtózás fn (6)

A' Királyszék fényessége között szépek a'Vétkek; el veszti az Irtózást a'Megtsalattatás; m[inde]n Virtus lesz (10/252). Azt nékem meg is jelentették: én eléggé mutattam irtózásomat: de ennyi haszna sem lett (1/2980).
Irtózás (10/40, 256, 990), irtózással (7/1374).

irtózik i (5+1)

A' ki irtózik Szívébenn 'S félelmet érez Lelkébenn, Üljön otthonn; 's jobb lesz, ha Tengerre nem száll soha (5/457). Irtózom illy nagy Vétekre, és őtet elhagyom (10/985). Mert a' Vallás irtózik a' Könyvektől 's tudományoktól (1/2931).
irtózik (1/584), irtoznak (15/543). - irtóznunk (1/ 2893).
L. még irtódzik!

irtóztató mn/hsz (9)

I. mn Irtóztató teremtés felém ne közelits, ha életednek örülsz (9/314). De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott (5/389). O ez nagyobb a' betegségnél - irtoztatóbb a' halálnál! (2/1406)
irtóztató (5/36, 9/312, 10/1019), irtoztató (1/2263), irtóztatóbb (7/628).
II. hsz Oh irtóztató nagy kétség! (16/897)

irtózva in (1)

Szivem az Ég haragjába Ha irtozva dobogott Most az Őrőm' mozgásába' Ujj dobogáshoz fogott (12/ 236).

írva in (5)

Itt tovább nem lehetett olvasni a meg hóltnak Irását, mert holmi Jegyzésekre vólt írva (8/46). - ...ki adna azért pénzt? ha még is más egyébről vólna, vagy Német 's Frantzia nyelven volna irva: a' más (1/1533). Óh kedves, óh méltoságos Homlok, a' mellyre van írva az én fátumom (13/281).
írva (7/232), irva (1/2060).
Ö: rá~.

is ksz/hsz (878)

I. ksz Vettem ám medve tzúkort, vettem bizony meg siflit is (16/843). Jobb nagyon jól lakni mint ételközbe, 's étel utánn is mindig éhesnek lenni (7/ 770). Valósággal az a' törvény, a'mellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind örökké, nem kemény nem is igazságtalan (7/1520). Oh Szilvia! Szilvia! te nem tudod 's nem is hiszed mennyit tehet a' Szerelem' híre eggy mejben (7/1290). Meg éri a' Betrieger 30 aranyját, 's többet is (1/3145). Betses ár annak, a'ki adja azt; a' ki azt elveszi, haszontalan ár, sőt betstelen is (7/1367). Óh, vajha én az én szerelmemen vehetném meg az ő életét, vagy még a magam életén is, ha ugyan ő megholt! (7/ 1369) - Énnékem eggy sem kell: adassa el Nagyságod, többre megy az hatvan aranynál is (1/1529). Egy Tudós és okos Hazafinak, nem tsak szép, hanem szükséges is a' határos nemzeteket ismerni (15/169). Az is lehet az eggyik oka Nagyságos Ur; de a dohány is felette (1/630). - ...két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/345). Vagy Galand vagy nem Galand de a' bizon nem is szip (15/767). Menjünk, a' hová néked tetszik; tsak így írígyelhetik majd az én szerentsémet a' Szellőkis, a' Habokis (5/209). Mint Vadász is, Szeretőis egyenlő gyönyörködéssel kívánom nyilazni a' Vadakatis, a' Nimfákatis (11/105-7). A kit adtam jegy gyürütskét tédd a kis ujjodba, Ha ki mégy is ha be mégy is Meg emlégetsz rolla (16/833). De már a' bizon sok, a is puff e is puff (16/1019). - ...azö szive jó, indulatja hajlandó a' nyájasságra, és szeretetre, lelke nagy, és Nemes, bűszkének is mondhatom (9/378). Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy csinos magyar. És én mondtam is néki, hogy én néki ollyan barátot szeretnék (15/155). Nem vagyok én otsmány nem; nem is azért útálsz meg engemet, mintha én úgy termettem vólna, hanem egyedűl azért, mert szegény vagyok (7/615). Nézz el azt a' kevés Úri személyt, n[em] a' savai é azok a' Hazának: n[em] azok látnak m[inde]nkor többet a' dologb.[a] ts[ak] az Országgyülésen is n[em] azokra hallgaté a' Publicum (1/927). Még az Etna' égő Bértzétis Mérgemben mind széllyelhányom, Sőt a' Neptúnus' Tridensétis Országábann el ragadom (5/599). ÉVA 'S Ezek a' maga tettzését nem nyerték meg? ROSALIA Több mint nem, még nehesztelek is reájok (1/823). BETRIEGER ...De az Urnak a' küszöbön túl mozdúlni nem lehet. TEMPEFŐI Már ha nem lehet, arra is tsak reá kell állanom (1/1926). Eggyik ágról másikra jár Énekelve a' kis Madár. 'S Hát ahol nem is félne már Ott fogja meg a' lépes szár (5/515). - ...ha tsak eggy fél pertzig vagyok is távol te tőled, azonnal azt modja eggy kegyetlen gondolat, hogy te engem nem szeretsz (13/154). Nékem ne adja Kend: én n[em] Kalmárkodom vele. De ha akarnék is, tudom mind rajtam veszne (1/ 1531). Ha Sándor a' más vétkeit megbűnteti, meg is tiszteli a mások Virtusait (12/591). Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé Istennek légyen hálá és hogy még többeketis küldenek gyözedelmes seregeink (16/ 491). 'S bár egyébtől nem félek is, félek attól, ne talám maga a' levegő minden ágon egyegy elállóját rejtegeti az én bálványomnak (13/696).
II. hsz Ah, nagyonn is, nagyonnis nemes szívű vagy te eggy Háládatlan eránt (10/76). No Abrahám száz szónak is egy a' vége (9/95). De minek mondom, hogy az Oroszlányoknak, Tigriseknek, és Kígyóknak valósággal van érzések? szeretnek még a' fák is (7/203). Boldog Isten! mit mondjak erre a' Levélre először is (1/2908). Sajnálom hogy semmi olyas különössel nem tisztelkedhetem, külömben is a'nevezetes dolgok már tudva vagynak (15/140). - ...én magam is sajnállom hogy ott nem lehettem (15/ 5). - ...de az Isten megis veri az Urat, mert az Ur gyilkos (16/958). Oh, tehát az Ur talám betsűli is Tsikorgót és az ő Mennyei Múzsáját? (1/2564) - ...és éppen nem is vólt oka semmitől is tartani, mert esmérte már az Amintás betsületes természetét (7/ 1078). - ...nem is szednek a' méhek eggy világról is olly édes mézet, mint a' millyet én szedtem akkor azokról az eleven rózsákról (7/397). Mit is kovályog itt ez az Országa vesztett konyha vakarék (1/1323). Az Ur majd mit is mondok (16/513). Most Tisztelendő Atyám az utolsó próbához fogtam, a' melly is bizonnyal hiszem hogy meg nem tsal (1/2947).
Ö: dehogy~, igen~, már~, még~, úgy~, ugyan~, vagy~.

Isis l. Izisz

iskola l. oskola

Ismarus (lat) (1)

Nemes emberenn ezt viszitek véghez, most mindjárt Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes (1/2748).

ismer l. esmér

ismeretes l. esmeretes

ismeretlen l. esmeretlen

ismét hsz (22)

Ismét végig járja (1/1248). - ...én a' számokat igy álmodtam meg: 1 poltra 2 matska 3 Dáma 20 xon és ismét 23 xon (16/258).
ismét (1/3215, 2/1392, 1474, 1487, 1496, 5/229, 407, 7/190, 10/32, 12/654, 13/530, 753, 15/530, 599, 701, 16/322, 710), Ismét (1/2621, 9/666), isméth (9/32).

ismétlen hsz (1)

Ha a' boldogabb végezések az én szerentsémet a' régire változtatják és engemet Tempefőiből azzá tesznek ismétlen: akkor a' tántorithatatlan Örömnek nyájas karjai között lebeghetünk (1/1701).

ispán fn (1)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles... Esze veszett vármegyének Bolond Ispánnya (1/1137).

ispion l. spion

ispiritus l. spiritus2

ist l. sein

istálló fn (1)

Azsután lattam azs Istállóbul mikor nagy ördögnevetve el mentek (9/49).

istáp fn (1)

...magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé (1/2091).

isten fn (250)

Óh Isten, mitsoda szó, óh Isten mitsoda folytogató hangzatok (13/725). Ki gondolná, hogy emberi Ábrázatban, és ezen Pásztori Köntös alatt Isten vólna elrejtve? koránt sem valami erdőháti, vagy az Istenek allyasából való Isten (7/14-5). Melly tsekély jutalommal elégiti ki, a' szárnyas Isten, az ő szolgáit (7/1542). Lakozzon e' Nép'Istene köztetek (1/ 2389). Istenek, barbarus Istenek! Angélika, hol van, miért rejti el magát? (13/727) - Boldog Isten! Hát már nintsen é ditsöségesebb tárgy, mellyen édesebb meg elégedéssel mulathatja magát hamis elménk? (1/959) - Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/896). Kőnyőrűlő Isten! nagyon megelégitettetek engemet (12/229). Hogyhogy az Isten szerelméért? (1/1740) - Tsak siess, Barátom. Isten hirével! (1/2157) - Ennye te Isten nélkül való gaz ember (1/3303). Az Isten ne adja, hogy valaha ollyast tselekedjek, a' mi néki kedve ellen légyen (7/903). Isten mentsen meg tsak a' meggondolásától is az illyen rettentő dolognak (13/ 669). Isten tartsa meg az Urat (15/1002). - ...vén már az Asszonyod mint a' bün, egyszer az Isten megkönnyebbíti ágya szalmáját (16/402). - ...az Isten irgalmazzon bünös lelkének mérget vett bé (16/959). Én nem tudom mi Isten tsudája, ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e] (16/160). Isten szavával tudgya az Ur? (16/ 244) - Isten örizzen! (16/581) - Oh édes szegény Férjem! ha te most élnél az Isten nyugosszon meg! (16/603) - Istenem Ura[m] légy velem szegény szólgáddal (9/292). Istenem ne vedd bűn neven (9/ 654). Menj hát most békével eb korpán hizott gazembere; most [me]g emlegetnéd a' magyarok Istenét; de a' fiam[na]k köszönd meg maradásodat (9/ 807). Te is szárazd fel Dafne ezeket a' könnyhullatásokat, az Istenre kérlek (7/1480). Istennek légyen hálá, már ts[ak] le nyugszom (9/345). Isten áldja meg Kegyelmedet (1/1812). ISTEN hozzátok Pásztorok; Vidékek, ISTEN hozzátok, Erdők és Folyóvizek, Isten hozzátok (7/ 1505-6). Isten hozta Isten hozta édes Lehelfi Uram az Urat (15/136). Jo estét adgyon Isten! (15/727) - Hozta Isten! (15/ 729) - Ah engem vár Sándor. Isten veled (12/196).
Isten (1/355, 891, 1373, 1736, 1814, 2312, 2595, 2615, 2647, 2730, 2757, 2849, 2865, 2907, 2926, 2932, 2950, 3058, 3338, 2/1479, 1508, 5/54, 55, 155, 231, 233, 270, 7/157, 653, 728, 813, 1094, 1628, 8/155, 9/501, 573, 10/859, 1024, 11/91, 12/78, 134, 208, 884, 13/198, 626, 704, 707, 713, 14/27, 15/183, 201, 202, 210, 217, 553, 590, 733, 793, 1040, 1068, 1070, 16/104, 109, 113, 114, 118, 267, 433, 457, 619, 627, 630, 661, 674, 866, 872, 873, 958, 961, 1027, 1074, 1110, 1117, 1182), isten (13/199), I[ste]n (9/ 33, 34, 81, 82, 118, 135, 170, 171, 348, 645, 15/1029, 16/107), Isthen (9/809, 15/182, 318, 674), Istenek (2/1385, 1429. 1460, 1476, 1517, 5/297, 397, 6/68, 125, 179, 8/32, 10/17, 24, 247, 467, 735, 846, 927, 928, 956, 977, 11/114, 12/28, 92, 170, 182, 225, 325, 342, 437, 474, 509, 524, 531, 555, 584, 639, 716, 872, 943, 982, 1022, 13/54, 709, 734), [Iste]nek (12/ 319), Istenek' (10/477, 491), Istené (1/2866), Istenem (1/2769, 5/369, 9/16, 330, 335, 341, 660, 756, 825, 12/370, 621, 760, 798, 799, 913, 13/470, 628, 16/72, 659, 1128), Isdenem (16/70), Istene (1/2496, 7/152, 154, 11/47), Istenei (12/558, 827), Isteni (4/ 85), Istent (1/3156, 12/959), Isteneket (2/1439, 10/ 982, 983), Istennek (1/2720), Isteneknek (10/259, 494, 12/298), Istenre (9/760), Istenekre (10/61, 63), Istenektől (12/848), Istenétől (10/1033), Istenért (1/1958, 2787, 2792, 10/396, 12/355, 908, 13/211, 16/57), Istennek (1/1031, 2202, 7/814, 1230, 15/137, 16/490, 1092), Isteneknek (10/271, 12/647).
Ö: fő~, Úr~.

istenadta fn (2)

Tsak menjen ked ki Istenadta, beteg van a' háznál (16/1033).
Istenadta (16/1115).

istenasszony fn (15)

Vedd el Édesem a nevezetet, mert vagynak földi Angyalok, kikre a' Szépség Isten Asszonya hozzájok méltó testet is ruházott (1/1695). - ...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1221). Vezesd, a' hová néked tetszik, Angélika, Istenasszonyom a' te hívedet (13/19).
Istenasszony (5/361, 372, 13/681), Istenasszonyok (5/359), Istenasszonyom (5/228, 13/44, 260, 283), Istenasszonya (5/348, 11/18, 65), Istenasszonyokat (7/503).

istenel i (0+1)

...a' világnak három hatalmas Császárja az Oceanusnak megtántorithatatlan Monarchajaval felköltt az emberiségnek köz ügye mellett, a' neki bízakodott gonoszságot valahára megtanította a' hadnak, az Igazságnak 's emberiségnek erejét, hatalmát, méltóságát rettegni, tisztelni és Istenleni (16/1097).

istenhozzád fn (4)

Ez az utolsó Isten hozzád (12/896). Legalább az én Ajjakamtól kevésbbé haragos Ortzával végy utólsó Istenhozzádot (10/508).
Istenhozzádot (13/716), Isten hozzádot (7/1077).

istenhozzádmondás fn (1)

Életem elfogyna, az Istenhozzád mondás közbe: a' ki nem élhetnék annyi bajok között (10/664).

isteni mn (3)

...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír (7/53). Evoë! már ő itt van: (:iszik:) Vri! - Mennyei! - Isteni! (2/1527).
Isteni (8/104).

istenség fn (6)

...megtelvén olly' virtussal, megtelvén olly Istenséggel, hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/511). - ...a' Főfő, és Mennyei Istenségek közzül a' leghatalmasabbik Istenség (7/16-7).
Istenség (1/1981, 5/416), Istenségem (7/75).
Ö: al~.

istentelen mn (3)

Míg tsak én élek, soha sem fog többé engem látni az az istentelen Lélek (10/596). De mit tselekedtem istentelen Istenek? (10/976) - Istentelen! (10/256)

istentelenség fn (2)

És épenn nem szégyenled szentségtörő istentelenségedet! (10/435)
istentelenségei (1/1112).

istenuccse msz (6)

Isthen utseg ollyan Sz.[ent] igaz m[in]t a'Nap az égen (9/663). Isthen ütse ugy tudom m[in]t a' thisz ujjomat (9/638).
Isthen üttse (9/789), Isdenutseg (16/71), Istenütsheg (15/1053), Isthenüttseg (15/315).

Istók fn (7)

Istok te - Istok - Istok te - gyere má (15/446). Huj! biz Istók sok izenkém vólna nekem oda (8/ 167).
Istok (15/123, 441), Istókom (8/213).

istorása l. strázsa

istória l. história

istos (?) (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Marodiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

István fn (4)

- ...a karjai izmosak mint István kovátsnak (1/758). TISZTES Öreg Uri ember Gentsi István (15/4).
István (1/2189, 16/10).

isz l. hisz2

iszen l. hiszen

iszik i (14+1)

Nesze ígyál edgy pohár bort (1/660). - ...és kívánom minél hamarább, hogy ő, és az a' gonosz Leány igyák szemeikkel az én véremet (7/295). - ...ugy iszsza a' világ az álnokságot, m[in]t én most hoc ipso actu ezt a' pohár bort debibálom (9/140).
iszik (2/1381, 1417, 1526, 9/102, 142, 15/371), iszom (9/331), ittál (15/400), ittam (7/357, 15/449), fog inni (7/839).-innya (1/2072).
Ik: meg~.

iszonyodik i (3)

Száz ezer ördögök iszonyodjam é magamtól (16/ 1012).
iszonyodik (5/92), iszonyodsz (7/601).

iszonyú mn (12)

...a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott, és (:ah iszonyú eset!:) az iszonyú kőszirt alatt mind halált, mind temetőt talált (5/390). Soha szememmel se láttam olly iszonyú vitézt (13/176).
iszonyú (5/92, 7/1014, 1143, 1283, 1411, 10/959), Iszonyú (7/1457), isszonyú (5/121), iszonyúbb (13/ 212).

iszonyúság fn (1)

Sírtám é én illy iszonyúságra, beszéld el azt helyettem Ámor (5/38).

ita Ö: éte~.

ital fn (2)

...'s most már a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala, miólta élni kezdenek a' gabonával, és a' szőlővel (7/104).
italnak (7/103).

Itália fn (2)

Ah, elébb mint én téged elhagyjalak,vesszen el Italia (10/524).
Itália' (10/610).

itat i (1)

...a' Jantsi Szolga itasson (15/123).
Ik: meg~.

itatás fn (2)

Most jut eszembe: most van az Itatás' ideje (12/243).
Itatás (12/102).

ítél i (3)

Az Úr alatsonyon itél ő róla (1/2573). Én az Urak Magyar Hazájabeli Rendek[ne]k itéletéből itéllek (1/1070).
itéli (1/1066).
Ik: meg~.

ítélet fn (6)

...de ő ugyan bizony az én itéletem szerént bár inkább aludtt vólna addig (1/328). Én az én itéletemet bátran kimondom (1/2508).
itélete (1/429), ítéletemet (7/682), itéletemet (1/ 2509), itéletéből (1/1070).
Ö: bal~.

ítélő in (2)

...hasonlítom azt az állapotot a'hoz, mikor Apolló és Pán Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának CHristophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2427). - ...az embereket eggy tekintetből itélő József meg is esmértt, meg is tisztelt (1/346).

itt hsz (170)

...itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/ 3253). - ...szerentsétlen Asszony! szerentsétlen ifju! kegyetlen áldozatim, itt a' bünös itt a' bíró, itt a' bosszuálló, elégedjetek meg, ez az óra más világ fogadj be engemet (16/1014). Már nekhemekh hitt fenthig foghadó khillene (9/12). Idd van Cnediger her (15/961). Jöszte, mert itt, a'hol a' Nappalnak tisztább súgárai ragyognak, sokkal boldogabb 's nem olly alkalmatlan szállásod lészen (13/16). A' matskákat felvettem a'vállamra (: itt félbe szakasztja:) (16/255). Valld meg, szívem! szeretsz-é? Itt a' kezem tettszik é? (8/49) - ...és még is el érte a' legnagyobb boldogságot hüségének itt a' Szép bére (15/1048). Lántzos, forgos, lobogós, hogy itt nints a' puskám (1/2184). Itt ollyan titok fekszik, barátom, a' mellyet tsak az ismét ki derűlő Boldogság fedezhet ki (1/3214).

itten hsz (17)

Te fél óra alatt légy itten (7/527). Hát itten lakik Tempefői Uram? (1/1946) - Te itten? (12/187) - Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány, 's a' Grófnak meg tiszteléséért eggy pár aranyat kaptak (1/1345). - ...Kedves Barátom, tudom, hogy itten Pesten, a' hol lakik Nemzetünknek szine, és fő karja, te a' boldogságnak közette űlsz (1/2050).
itten (1/1741, 1953, 7/476, 568, 1359, 13/562, 15/ 133, 134, 503, 808, 16/1165), ittenn (10/36).

itthon hsz (6)

Itthonn van é az Öreg Ur (15/51). Sümegen vettem észre megtsalattatásomat... azonnal visszafordultam, 's hát látom hogy itthonn is már azok a' számok vagynak kitéve (16/951). - ...az az Ur német országon lakott cultura kedvéért 2o magát az itthon cultiváltaktol az által meg akarja distingvalni (15/ 353).
itthon (16/463), itthonn (15/56, 58).

itthoni fn (1)

...hiddje el Uram Atyám, mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadtt fiatalkák (15/900).

ittlakás fn (1)

Enéás, Ásiának Fénnye... nézd mimódonn emeli Homlokát feljebb minden Szempillantásbann a' te itt lakásoddal Kevélykedő Kártágó (10/54).

iuratus (lat) (1)

Extrad.[atum] per Iur.[atum] Notar.[ium] Fran c.[iscus] Janótza (8/12).

iurisprudentia (lat) (1)

Utoljára a' sok erőltetés és még eggy más fő titkos okom azt tsinálták, hogy én minden Jurisprudentiámmal eggyütt a' fejemet eggy szőr tsuklyába huztam (1/2987).

ius (lat) (2)

Tanúlnak is azok, ott a' [na]gy Corpus Juris... úgy tudják azt mint a' tiz újjokat (1/936). Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/290).

ív fn (7)

...az én Múlatságom ebbe áll, ha az Ivvel 's a' Nyílakkal bánhatok (7/94).
ív (7/547), Ív (7/34, 144), Ivet (5/501), Ívemet (7/49), Ívnek (7/1157).
Ö: kéz~.

iván Ö: meg~.

iványi Ö: nagy~.

íz fn (6)

Ezer izekre repedez szivem, ha az elöttem álló nyomorúságra függesztem elmélkedésemet (1/1109). Tekintetes Uram! már más izben is akartam mondani (15/473). - ... véle gyakor ízbe újrakezdettem az ígézést (7/404).
ízbe (7/313), izbe (15/634), izb[e] (15/809).

izé fn (6)

Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog (1/2181).
izé (1/2178, 16/1172), izsé (9/40), izét (7/42).

izél i (5)

Ne izélj már Katitzám Ne izélj már gyöngyalak Ha terem kukoritzám Hidd el dosztig tartalak (8/227-8). Te Pajtás, akkor szólj tudod, mikor a' Bika izél (1/3245).
izél (8/170). - izsélj (9/298).

izen i (2)

Én már megyek! Mit izensz Tsajkos? (8/164)
izent (16/315).

izenke fn (1)

Huj! biz Istók sok izenkém vólna nekem oda (8/ 167).

ízes mn (1)

...de ha kedvesebben esik, és ízesebb a' rossz után a' jó: én nem kérem te tőlled, szerelem, ezt a' nagyobb bóldogságot (7/1634).

ízetlen mn (4)

Izetlen, az az édesség, a'melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámazva (7/767). Izetlen Múlatságok valósággal, és ízetlen élet neme: és ha ez néked tetszik egyedül attól van, hogy még a' másikat nem tapasztaltad (7/99).
izetleneknek (1/2271).

izgága mn (1)

Elment valahára eggyszer te tőled, Glautze, az az izgága (5/127).

izgágáskodik i (1)

...nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó itt izgágáskodott ugyszolván, ihon a' Kanakúz megtalálta loditani (15/276).

izgat Ik: fel~.

izgatás fn (1)

...oda tehát megindúlt kéttségbe és bizonytalanságba, nem az ő szívétől indíttatván, hanem egyedűl az én alkalmatlan izgatásomtól (7/1020).

ízibe hsz (2)

Miért mondja Kend azt nékem édes Kalamáris vakarék Uram? izibe vissza találom ám az embernek mondani (1/3312).
izibe (15/590).

Izisz fn (2)

Oh Izis és Ozíris végtére Nyerjen Bőlts Lelket ez új Pár (4/123).
Isis (2/1451).

Izlamizve fn (1)

Ez az Izlamizve most most, mindjárt [me]g fog indulni (9/657).

ízlés fn (1)

Az Urnak igen igen nagy szerentséje volt a' maga izlését külső országokon ki mívelni (15/503).

ízlésű mn (2)

Eggy új Frantzia munkát, mellyett a' l.[eg]jobb izlésü Parisi Belletrista irtt, németre fordítatta (1/130). A' mint parantsolá Tekintetes Ur nékem külömben is szintollyan megujjulásomra van, ha valami jó izlésü kertben találhatom magamat, ebbe a' Falusi es miveletlen Magyar országba (15/642).

izmos mn (4)

Az ajtónál vólt, mintegy azon szépségeknek őrizetére, eggy nagy Lelkűt mutató, és izmos ember (7/497). És izmos Karjaival a'Hegynek eggy nagy részét elszakasztván, kitört eggy Kősziklát (5/382).
ízmos (7/606), izmosok (1/758).

izolíroz i (1)

A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát (9/580).

izraelita fn (1)

...a' Földes Urnak szükséges a' Zsidó, annak a kedvéért a' magyar Jobbágyot is ki veri a' házból, mint régen az Izraëliták kedvéért ki pusztittattak a' Cananeusok (15/300).

izraelitaság fn (1)

Ki szedne majd rongyos mentét, nyul bört, ringyet, rongyot, kotzot, kendert s at. ha ez a' nékünk elmulhatatlanul szükséges ez Izraelitaság nem szedne (15/306).

ízű Ö: jó~.

izzad i (1+1)

Éjjel vigyázni, nappal izzadni kedves nyájadért Talám ujj dolog előtted? (12/519)
izzadott (1/3150).

izzadás fn (4)

Ne légyen Izzadásimnak Sok Hadi Fáradságimnak Ennél szebb Jutalma (12/635). Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit, a' szerelem' kedves zálogait (13/221).
izzadásba (10/171), izzadásodból (13/193).

izzadtság fn (1)

...honnan van ez az izzadttság, ez a' lihegés? van valami baj? (7/998)

Izsák fn (1)

Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792).