h fn (1)

h.) Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/31).

ha1 hsz/ksz (587)

I. hsz Meg nem tudom néked magyarázni, ha az ő Lángja é' nagyobb vagy az én Gyűlölségem (5/138). Az ajtónál vólt, mintegy azon szépségeknek őrizetére, eggy nagy Lelkűt mutató, és izmos ember, a'kitől a' mennyibe megértettem, kételkedhetni, ha vallyon ő Vezérnek jobb é, vagy Vitéznek (7/498). Majd meglássuk, Tirzis, ha elfuthatsz é, a'mint mondod (7/796). - ... tám a szedte vette még most sem tudja, ha a' lábán vané a' vas, vagy sints (9/ 725). De ki tudja, ha megeggyez é a'te Urad azon mérész Kérelembe (10/211). Majd meg nézetem az Inasommal ha nem jöttek é ki a' számjaim a' Lotterián (16/231). Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet hat szép Világi Énekek vóltak benne (8/174).
II. ksz Minthogy gyermek vagy meg botsátom hibádat erőtelen Korodnak; ha illyen nem vólnál, akkor több eszeddel megtanúlnád, hogy ne ingereld illyen szókkal az én keménységemet (11/110). Khed nekhem ne paphollyon négy krajcárt adhok értte azért a' hitvánsághirt... ha khell, khell, ha nem khell szhent a bhikességh (15/221). Vesztél volna az országodban te szakállos pogány, ha lehetne a' szemét is ki tsalnád a' Köröszténnek (15/205). Ha nem terhelem Nagysádat imhol olvasok az ő forditásából eggy darabot (1/348). No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229) - ...és ő néki, ha talám sebessebben fog az árnyékok' tartományja felé ügetni, társává fog téged tenni az én bosszúállásom (13/600). - ... elmegyek keresztűl a' tűzön és a' poklokra, tsak ő ott legyen, ha ugyan pokol lehet az, a' hol olly szép teremtés van (7/877). - ...ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat (8/158). Ha akkor, mikor te engemet magadtól meg fosztottál, szép bálványom, néki mérgesedett é az én sebem, 's nevekedett é az én fájdalmam (13/225). Tsuda dolog, Barátom, annyira tudni a Magyarnak menni, minden Rischelieu nélkül; a' ki ha vólna, óh mitsoda fényben szemlélhetnénk Édes Nemzetünket! (1/2097) - Silvia, én téged követlek, megyek a' te társaságodba, ha meg nem neheztelsz érte és meghalnék örömest ha legalább bizonyos vólnék a'felől, hogy az én te hozzád való leszállásom meg nem háboritana tégedet, és ha megszűnt vólna a' te haragod a' te életeddel: Szilvia, én követlek tégedet (7/1435-7). Nékem ne adja Kend: én n[em] Kalmárkodom vele. De ha akarnék is, tudom mind rajtam veszne: ki adna azért pénzt? (1/1531) - Jöjjön ma Kend, ha akar, mert ha nem, engem uttsegiljen most mindjárt úgy viszem fel Kendet, mint az ebet (1/3223). - ...millyen vagyok én, meg tudod majd, ha próbálod (11/82). Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik meg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2124). Oh őlj meg bár egészenn, Ha már, Barbar! érzésed nints (4/60). Ha már akkor nem akartam, most már a' te segítséged által társa fogok néki lenni a' pokolban (7/1472). Titkos mesterségekkel kell elébb kénszeríteni a' maga kinyilatkoztatására: azutánn ha eggyszer Kinyilatkozik nyilvánságos erővel fogom én az ő Lelkét ostromolni (6/35). Állj meg tsak eggy szempillantásig. Azután mondd, ha mondhatod, hogy én álnok vagyok (13/451). Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/91). - ...boldog vólnék, ha te, háládatlan soha e' Partokra nem jöttél vólna (10/633). Te azomba, óh kedvesem, gondold meg, hogy gyűlölésedenn kivűl minden Kínjainál Szívemnek legnagyobb az, ha te tőled távol vagyok (5/24). Az igaz, őtet bántani nem volna szabad: De ha te kezdted, Ötsém? (1/2800) - De mégis ha [me]g bántottalak nevezz balgatagnak 's engedj meg (9/484). Hallja Kend, ha egészségének örűl, emberségesen viselje magát (1/ 2722). Ha mindjárt 10 krajtzáron adja is az Ur még is könnyen ki kapja belőlle a 30 aranyat (1/1044). Már ha nem lehet, arra is tsak reá kell állanom (1/ 1926). - ...mondd meg néki, hogy én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/111). Szabad Embernek szűlettem én, ha Király nem vagyok is: és ha Királyi tiszteletet nem érdemlek is: van leg alább ollyan szivem melly a' bosszuságokat elnem tűri (12/277-8).
Ö: alig~, hanem~, hát~, hogy~, minden~, mint~, vala~.

ha2 isz (2)

Ha! - E' felséges bor! (2/1383) - Ha! én ugy őrűlök most, hogy a' napig szálnék, ha szárnyaim volnának (2/1527).

ha3 msz (6)

Ha! Kati zörög oda ki (8/219). Ha tsak ha. Petr[onella] énekel (15/850). De ha! ha! éppen Boriska (16/719). Haa ott Pagenot hallám (4/104).

hab fn (40)

Légyen kedvező a' Hab, és a' szél szerentséltesse útadat (5/197). Te ezen bokrok közzé bújjál, te meg eredj a' Habokba (5/252). Beh jó a' nyomorúlttnak, ha mikor éppen a' dühös habok között el merülne, akkor jelenik neg az Áldott Reménység az ő szabaditására (1/2125). - ...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]g haladó bömbölő habok között (9/528-30).
hab (5/510, 7/604), Hab (5/421), habok (5/555, 7/ 630, 10/338, 11/117, 13/672), Habok (5/209, 553, 558, 617, 6/26, 7/283), habok' (5/348), Habok' (10/ 15, 262, 1012, 1020), habjai (13/723), Habjai (5/ 26), habot (1/2434), Habokat (5/203, 210, 10/501, 957), habjait (11/119, 13/23), Haboknak (10/483), Habokba (5/589), Habokonn (5/411), Habjainn (5/ 409), habjaitokonn (9/530), habokra (13/490), Habókra (10/500).

habár ksz (2)

És nem is írt ám nevettségre méltó dolgokat; ha bár nevettségre méltó dolgokat tsinált is (7/261). Van ollyan szép, mint te, ha bár megnézed magadat valamelyik forrás tűkörében, a' hószínű Amarillis (7/154).

habeo (lat) (2)

In se semper divitias habet (9/112).
h[abe]t (9/160).

habilis mn (2)

...reá vigyázzunk hogy bé ne fogadjúnk A' mi érdemes rendünkbe Tsak habilis Personákat (14/37).
habilist (14/71).

habitus fn (2)

...álázatos szolgája az Ur[na]k örvendek, hogy tisztelhetem az Urat és pedig vidám ortzával 's éppen igen szép habitusba tisztelhetem az Urat (16/ 172).
hábítushoz (16/84).

háborít Ik: meg~.

háborítás Ö: meg~.

háborító Ö: meg~.

háborodás fn (3)

Nagy háborodással bosszúson siet (1/2170). De ha ő tőbbé nem tiéd, mit tsinálsz osztan e' Háborodásiddal? (12/846)
háborodással (1/2211).

háborodik i (0+1)

ÁKILLES És osztánn? (háborodni kezd.) (6/112)
Ik: meg~.

háborodott mn (1)

...nem is adott rá egyébb feleletet, hanem egy halgatást, eggy háborodott halgatást, melly tele vólt kemény fenyegetésekkel (7/416).

háborodva Ö: meg~.

háború fn (6)

Az én Nemesszívű Királyom, a' Háború helyett, téged Békességgel kínál, ha akarod (10/152). Ha ollyan bátorságot mutatna a' Sátán haboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/186).
háborúba (1/2473, 16/1193), háborub[a] (9/194), háborúkkal (13/538).

háborúság fn (1)

Szomoruság, háboruság tőlem távol allnak (16/ 795).

habozik i (1)

A' Tartozás és Indulat között mégis kételkedve habozik a' Szívem (10/710).

habzik i (2)

Óh melly édes gyönyörűséggel tölt el ez a' kevés időm: az öröm nectárja habzik szivembe (1/260). Én attol félvén, hogy gyáva Lelkűnek neláttassam, v.[agy] hitetlennek ne mutassam magamat: reszketek habzom aggodom, 's semmit sem végezek (12/ 755).

hacuka fn (1)

Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak, és bokréták és tzímerek, és újj szabású Hatzukák (7/467).

hacsak ksz (10)

...ha tsak eggy fél pertzig vagyok is távol te tőled, azonnal azt mondja eggy kegyetlen gondolat, hogy te engem nem szeretsz, és nem vagy hív erántam (13/154). Nem láttzottam vólna szerelem és az én szerentsém előtt tellyességgel nyomorúltnak, ha tsak egésszen meg nem mutatták vólna nékem, a' mit tőlem megtagadtak (7/1123). De - ha tsak kívánságom meg nem tsal, látom hogy jön valahára Angélika (13/213).
ha tsak (1/2947, 8/154, 13/63, 15/142), Ha tsak (1/ 1408, 1873, 15/483).

had fn (13)

...hanem olly örökös tavasszal, mint a' millyen most gyúlad és virít, mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég; sem a' bújdosó fenyőfa nem vitt a' más partyára vagy hadat, vagy portékát (7/536). - ... hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/511). Nem igaz é mester Uram, h[ogy] ez is a' mi bűneinkért van, m[in]t a' had, pestis, éhség, sáska, döghalál? (9/139) - Rántsd ki, rántsd ki azt a' Fegyvert: Veled Hadat, nem barátságot akarok (10/717). Ah látszik az ő Tekintetébe a' hadratermett Lélek! (6/57)
Had (12/165), Hadat (10/173), hadakat (1/2263), hadnak (7/1510, 16/1096), hadban (16/1104), hadra (6/20), Hadra (10/719).

hadar Ik: össze~.

hadaz i (4)

Ez a'madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájáb[ól] ezt a' gyik lesőt, ts[ak] hadazott vele, m[in]t a'ki[ne]k el veszett az esze (9/727).
hadaz (1/2774, 2797, 2807).

hadd hsz (36)

Hadd lám Samu hadd lám (16/848). Valójába nagy szerentse Édes Uram, de hadd kérdjek edgyet (15/ 515). - ...nosza közöld velünk, hadd tudjuk mi is (7/999). Hadd lássam édes Leányom, szégyenleném én azt (15/902). A' külföldi világ hadd bolondozzon (15/562). Asszonyám[na]k pedig minthogy kevés esze van, küdjön egy fa bábot, meg egy magába felállót, hadd játszék vele a' bolond (16/41). Vakmerő! Hadd jöjjön (10/601). Te, Barátom végezd el vele a' dolgot mentől hamarább, hadd menjen dolgára innen az emberek közzűl (1/3174). Éhj tsak magától hagyd jöjjön (6/44).
hadd (1/167, 203, 231, 274, 639, 884, 1166, 2064, 2383, 2507, 2530, 8/212, 12/52, 264, 373, 13/220, 626, 15/959, 1027, 16/539, 611, 681), Hadd (4/127, 15/185), had (16/695, 963).

hadi mn (3)

Ha ő a' halandók' Kebelébenn keveri saját mérgét, azonnal a' hadi bosszúk között öszve égnek a' Városok, 's le omlanak a' Tartományok (11/95). Az Embereinket feleszeltem, h[ogy] majd tettetésből eggy hadi Zenebonát indítsanak (6/8).
Hadi (12/636).

hadifogoly fn (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött és 1200 Frantzia képviselőt hadi fogolyá tett (16/297).

haditiszt fn (1)

Mi mindnyájan ki szabadultunk, passust nyertünk magam pedig uti költséget is, némely jó szivü Hadi Tisztektöl, kik itt Kanisán szegény házamnál megfordultak (16/1109).

hadivezér fn (1)

Gróf Fegyverneki. Eggy hazáját mindenkor igazán szerető okos hadi vezérnek példája, Mellyet a következendő Maradéknak é' rajzolásban által akartt adni a' Pesti Poéta (1/1391).

hadnagy fn (17)

Kedves Hadnagy Uram, tudom egy két e[mbe]rtől [me]g n[em] ijjed (9/184). Hadnagy Kardos Uram vitéz ember (9/152).
Hadnagy (9/5, 163, 169, 171, 210, 248, 249, 265, 267, 307, 324, 674, 737), Had[nagy] (9/249), Hadnagyra (9/310).

hadnagyné Ö: fő~.

hadni (jiddis) (1)

...akkor vásár is Cshergön et vas czi hadni, talan lessz valami eladó, én magam is itt leszek (15/1062).

hág i (1)

Ő a'Tronusra foghágni (12/617).

hágás Ö: rá~.

hágy i (43+5)

...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/599). - ...no a'ki akar boldog lenni most szülessen, ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat (8/153). És már három órája, hogy őtet azon a' hellyen keresgélem, a' hol hagytam (7/991). - ...szegény Amintás! te mint a' Méhetske, a' melly szúrása közben hal meg, és a' más sebébe hagyja az ő életét (7/1355). Ne kínozz engemet többé, hagyj engemet magambann (10/605). Mig élek tőbbé nem maradok el te tőled - - tsak most egyszer ne haggy engem szegényveszedelmesuton járót! (2/1504) - Meg hagytad magad tsalni, hol vetted ezt az ugyan ditső ujságot? (12/814) - Hagyj nékem békét, 's keress mást valakit, a' kiből tsufot üzzél (12/275). Ugyan hagyjatok békével, mit kívántok tőlem, gonosz tsillagzatok? (13/736) - Én Város embere vagyok, engem meg merni ütni. Pajtás ne hagyj (1/2799). Agenorban a' Kírálynak egy igaz barátot hagyok (12/583). Talám kötelességedet az én saját kezemre hagyod (7/1184). Én állhatatosan hiszem, hogy a' Magyar Uraságok nem hagyák azokat rajtam penészedni (1/1014). Én az utólsó árán hagytam (9/123). Hagyja Nagysád az illyeket a' Méla Tempefőinek, 's az ő boldogtalan sors[os]i[na]k (1/424). Balgatag Világ fiai! ti ollyan gyönyörűségeken kaptok, mellyek mikor el repülnek, komor unalmat hagynak magok után (1/38). - ...legyen valami a' miért sajnáljam itt hagyni az életet (1/3091). Eggy Deák hagyta nálam némelly verseivel (1/465). - néki az a' Nagy ember mondta, a' ki a' fegyvereket és szerelmeket énekelte, a' ki halálakor néki hagyta a' Sípját (7/235).
hágy (1/890), hagysz (12/430), hagyott (7/358), hagytak (16/1059); hagyom (1/2707, 9/252, 15/315, 16/ 153, 1022), hagyod (1/1706, 12/549), Hagylak (12/ 631, 633), hagytam (7/1088, 10/363, 12/241, 13/ 396). - hagyj (4/43, 13/453, 472); hadj (1/3320), Hagyh (15/248), hagyjon (2/1425), hadjon (9/306), Haggyjatok (12/713); hagyd (13/363). - hagyni (12/ 45, 13/629); hagynom (7/321).
Ik: el~, fel~, félbe~, helybe~, meg~, oda~, ott~.

hagyás Ö: el~, jóvá~.

hagyatik i (1)

Nézd ügyemet Mert egyedűl hagyattam (9/325).
Ik: el~.

hagyatott Ö: el~.

hagyattatik Ik: el~.

hagyattatott Ö: el~.

hagyhat i (1)

...veszne inkább a' jószágom tsak az eszemet hagyhatnám neked Testamentomb[a] (16/867).
Ik: el~.

hagymáz fn (1)

...ez a' legény betsületes ember vólna, tsak az a' kár, hogy Poéta. Én őtet szeretném fel venni az Udvaromba, ha abból a hagymázból ki tisztúlna (1/1572).

hagyva Ö: el~.

hah isz (1)

Hah eggyűgyű, te nem tudod, hogy a' melly harag a' hív Lélekb[ől] származik, ha a' Szerelemnek magzatja, mindíg kegyetlenebb (5/339).

haha isz (1)

Haha! ts[ak] rá ér ám Mest[er] Ura[m] a' tréfára (9/ 106).

hahaha isz (19)

Ha, ha, ha, mindjárt ki reped az óldalom, ha, ha, ha, mi a Tatár (1/1205-6). - ha ha ha Samu, mi a' menkü, magába fel álló, ha, ha, ha, az Asszony[na]k ha ha ha fabáb kell (16/42-3).
Hahaha (16/1085), ha ha ha (9/431, 16/53, 59, 128, 433, 452, 857), Ha ha ha (16/285, 427), ha, ha, ha (1/2447), Ha, ha, ha (1/856, 1222, 1267).

hahahepape isz (1)

Magyar Atyának Frantzia fiát. Prodigio e[st] simile. Bankát tojt a filemüle. Ha - ha - he - pa - pe (9/782).

hahó msz (1)

A' ki ott jön? Hahó Uram, jol esmérem biz én (1/ 2177).

hahogy ksz (1)

Ha h[ogy] jónak látszik a' Préses Úrnak A' tudos facultásnak És ezen Kompániának Tudós Baccelliere ezt fogom kérdezni (14/116).

hahota fn (1)

A' vidámság, az örőm, 's a' vigasság nem mindég a' nevetésben áll: 's a' magát édesdeden mulató sziv nem hahotával trombitállya ki kedves gyönyörűségeit (1/385).

háiszen ksz (2)

Van van Thekintetes Uram háiszen tsak kell vanni (15/656).
Haiszem (15/688).

haj1 fn (28)

...tsak az én példám is nem inti é meg a' Tudóst, hogy az ő munkássága néki lépés a' szegénységre, a' gyalázatra, és, borzadoz fejemen a' haj, a' tömlötzre! (1/2103) - Őh kedves, óh méltoságos Homlok, a' mellyre van írva az én fátumom, óh sárga hajak, mellyek az én szívemnek édes köteli vagytok (13/ 281). Nézd, nézd, hogy az ő Kristály Vizeiből a' szomszéd Partokonn felemeli kákákkal kerített kékellő Hajait (5/401).
haj (15/355, 16/183), Hajam (7/123), hajad (11/27), haja (7/1030,16/185), hajai (7/691, 13/174), hajat (7/1061), hajakat (7/560), hajamat (5/476), hajadat (5/264), haját (1/815, 2313, 3225, 7/1057, 13/425), hajait (7/690), hajaikat (7/611), hajainak (7/706), hajamból (7/1262), hajamon (7/1257), hajára (7/ 1169), hajjal (1/645).
Ö: arany~.

haj2 isz (2)

Haj Rákotzi, Bertséni, - Tököli Nemzetünknek régi hires magyar vitézi (15/427). Üh no a' Courage mire nem viszi a' Gavallért, ennye üh haj nó (1/ 2186).

haj3 msz (5)

Haj, haj, haj, haj! Édes ökreim no haj! Fel, fel, fel, fel! A' barázda félre fel! (1/3386-7)

hajadonfővel hsz (1)

A' németek a' kalapjokat a' hónok alatt hordozzák, 's hajadon fővel jár[na]k (16/191).

hájaskubak fn (1)

Istok te - Istok - Istok te - gyere má - tán most is a' hájas kubakba kutatsz (15/447).

hajdan hsz (5)

A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1396). - ...ezért én ő neki eggy fein tajték pipát adtam, mellyet hajdan eggy aranyon vettem (1/469).
hajdan (1/598, 7/102, 373).

hajdani mn (3)

Mindent el beszéllettem, hogy a' Nemzeti Tudományok, a' Haza ditsösége, hajdani Attyának tisztelete, familiájának fényessége, Maga Nevének magasztalása mind arra kénszeritik (1/1631). Imhol ismét vissza jöttem hozzád, imhol leraktam hajdani kedves kőntősőmet (12/655).
hajdani (1/2618).

hajdú fn (92)

Város Halydui (1/18). - a' hajdúk, oda toppannak (1/1892). Elég az, hogy most már a' Gróf ezt a' két Hajdút reám küldötte, hogy vagy akarom, vagy nem vigyenek hozzá, mint a' kutyát (1/3273).

hajdúváros fn (1)

Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3394).

hajfehérítés fn (1)

A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol, minthogy külömben is szük a' gabona (16/182).

hájfészek fn (1)

Phü the phüdös, háj fészek phü the meny el phü the phüdös szalonna Kheresztyén szagu (15/264).

hajfürt fn (1)

Titeket azokba a' hajfürtökbe rabbilintsek várnak, és azokba a' szemekbe vagy rabság vagy halál (13/ 616).

hajhász Ik: fel~.

hajigál Ik: ki~.

hajít i (1)

Azért hogy gyermek vagyok, soha még eddig az én gyenge kezem eggy dárdát sem hajított haszontalanúl (11/79).
Ik: el~.

hajlandó mn (4)

...azö szive jó, indulatja hajlandó a' nyájasságra,és szeretetre (9/377). Ö hajlandó az urhoz, de igy vegye fel az Ur: ö egy férjfit nem adna az egész világért, az Urat nem adná valamennyi férjfiért (16/ 342).
hajlandónak (15/812), hajlandobbá (16/340).

hajlandóság fn (1)

Én tudom az Ákilles hadra termett Hajlandóságát (6/20).

hajlék fn (8)

Ha hosszas Tévelygésed utánn nyugodalmat, és Hajlékot keressz, ímé e' Partonn ajánlja azt néked az én Néném, a' te érdemed, és a' mi buzgó indúlatunk (10/19). Én is ugy beszélltem, mikor szabadonn és lántzok nélkűl tőltöttem a' hínáros Hajlékok között az én boldog Napjaimat (5/168).
hajlék (13/303), hajléka (1/977), hajlékaink (7/ 346), hajlékomba (7/1149, 1266), hajlékomhoz (7/ 275).

hajlik i (4)

Sorjába jár, a' személyekhez hajlik, azok súgnak (1/ 1207). Ha már sem Hazája, sem Nemzetsége, sem önnön maga ditsöségére nem hajlik Nagyságod jó szivére és kegyességére bizom magamat (1/1536).
hajlottál (10/34), hajlott (1/1633).
Ik: oda~.

hajlós mn (2)

...maga a' fa is adott ő ellene kötelékeket, mert hajlós ágait öszvegúzsolva tartotta (7/1034). Azután nézd tsak sorjába e' gazdag értznek apró darabjait, melly parányi szemekkel vagynak öszvekötve; úgy tsinálnak eggy karikát, a' melly mint ha selyem pántlika vólna, hajlós és erős (13/527).

hajlott mn (1)

...apró kezemmel alig érhettem el, a' fiatal fátskák hajlott ágairól a' gyümőltseit (7/337).

hajnal fn (11)

Ha látni fogod, hogy első Virradáskor Napnyúgatról jön ki a' Hajnal, akkor mondd: Galatéa, n[em] vagy hív hozzám (5/218). És azt beszéllette Battus' és Tirzis' a' szerelem' nagy mestereinek hallattára, és azt beszéllette a' Hajnal' barlangjában, mellynek szája felett e' van írva: Messze, ah messze, távozzatok szentségtelenek (7/231).
hajnal (7/506, 13/550), Hajnal (5/532, 613, 11/11), Hajnalt (11/10), hajnalnak (5/608), hajnal[na]k (16/800), Hajnalnál (5/57).

hajnalcsillag fn (1)

Piros hajnal[na]k szépsége Hajnal tsillag ékessége Mosolygással pirossággal Derült fényessége (16/ 800).

hajnali mn (1)

Jertek a' Barlangból elő Ártatlan Báránykák már Hív a' Hajnali Súgár (5/471).

hajnalkorra hsz (1)

...vig napra ugy mint mára hajnalkorra vig orára Eljutottunk felviradtunk Sz[en]t Egyed napjára (16/796).

hajnaltájban hsz (1)

Ma reggel hajnal tájbann... eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/274).

hajó fn (7)

A' Hajókat, és a' Fegyvereket, a' mellyek[ne]k kérésére jöttél hozzám, hólnap reggel eggyesítve látod (6/92). Három Gyermekek mennek egy, rósával bé fedett repűlő hajóba (:F[l]ugwerk:) (2/1363).
Hajók (6/101), Hajókat (6/102), hajóját (1/582), Hajóit (10/485), Hajóidnak (10/37).

hajókötél fn (1)

Kelj fel: a' te Hajóidnak vétkes Kötéseit vagdald el, ereszd meg a' Hajóköteleket: nézz azutánn én reám komor Szemőldökkel, és menj (10/38).

hajós fn (5)

Eggy Tengerről másikra kél A' Hajós, 's semmitől nem fél (5/508). El veti hintóját, tengernek ereszti hajóját, Kis fia véle hajós, nem lehet utja bajos (1/ 583).
hajós (13/489), Hajós (6/23, 10/339).

hajóssereg fn (1)

...a' Török Basa Nelson a' Helvetiai Hajos Sereget egészen semmivé tette (16/272).

hajsz msz (1)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! (1/3306)

hajsza isz (1)

A' madarász vagyok én la Vígadok hajsza hopszasza (4/3).

hajt1 i (2)

Hajts Kanisára gyerebe Csókba feresztlek ide be (16/723. A' botjával mintha hajtaná őket, tántorogva (1/3385).
Ik: el~, ki~, végre~.

hajt2 Ik: fel~, le~, meg~.

hajtás1 Ö: végre~.

hajtás2 Ö: fő~.

hajtat i (1)

A' házához eggy fias tehenet hajtattam, a' Publicumhoz v[al]o szivességéért (1/303).

hajtó Ö: végre~.

hajtogat i (2)

- - ir. szegény szolgájok, a' Pesti Poéta, maga kezével. Punctum. bé porozza 's hajtogatja (1/2151). Hajtogatják magokat (1/454).

hal1 i (6+2)

De édes fiaim! a' sok szó beszéd közbe, majd elis felejtkezem az öreg anyátokrol hát az él é vagy hal az Istenadta? (16/1114) - ...és napjáb[an] ezerszer halni halál nélkűl, gyönyörködésnek nevezni a' Kinlódást... ez az a' Frenezis, a' mellyet Szerelemnek hívnak (5/148). - ...de hogy is szökném én el, egy olly kedves Személytől, mint a' millyenért az Asszonyságb[a] élni és halni szerentsém van (16/542).
hal (16/1119), halok (5/14, 530), Halok (5/216). - haljon (16/546).
Ik: meg~.

hal2 fn (5)

...tsak tsendesen legyünk, mint a' hal a' varsába (16/115).
hal (15/497), halak (7/348, 15/499), halakat (7/ 669).

hál i (1+2)

Ah Jesus! én itt hagyom ezt a' házat - a' világért sem mernék az éjtszaka itt hálni oh Jesus!(16/1023) - Mikor osztég a' vendig el oszlott osztég a' Menyasszonyt a' padra fel vitték, azt Komondálta a' Királyfinak, hogy véle ne hállyon betsülettel szolván (1/842).
hálni (9/128).

hála fn (11)

Szerető Istenek, hálát adok a' Ti Ajándékotokért: de nagyon drága ezzen az Árron egy Thronus (12/ 325). Meg engedjen Kegyelmed, én egésséges ember vagyok, és Istennek hálá éppen kutya bajom sints (1/2202). Hálá a 18dik Seculum végének, ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/548).
Hála (2/1385), hálá (7/1230, 9/345, 15/137, 16/490, 1091), Hálá (1/1031), hálákat (12/646).

Hála l. Halle

halad i (1)

...hallgass, mert már az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene (11/47).
Ik: felül~, meg~, túl~.

háládatlan mn/fn (32)

I. mn Óh határ nélkül való kegyetlenség! Oh háládatlan sziv! Oh háládatlan Leány! Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! (7/984-5) - Lásd mint imádlak tégedet még háládatlantis! (10/66) - Őtet imádom, és emlékezem rá, mennyit tett én érettem: nem vagyok háládatlan (10/15). Ah, szíves munkának háládatlan jutalma (7/1069).
háládatlan (1/1449, 7/239, 638, 1083, 9/121, 10/29, 35, 509, 591, 633, 904, 13/735, 15/895), Háládatlan (5/271, 10/78, 12/444, 724, 13/346, 350, 431), háládatlannak (10/805, 808), háládatlanná (10/738).
II. fn Ah, nagyonn is, nagyonnis nemes szívű vagy te eggy Háládatlan eránt (10/76).
háládatlan (10/513), háládatlannak (5/306).

háládatlanság fn (3)

Jó hogy eszembe juttatád háládatlanságomat (1/ 3101).
háládatlanságokat (1/2043), háládatlanságnak (7/ 1014).

háládatos mn (5)

És te még is olly háládatosnak érzed tehát magadat ő eránta (12/973).
háládatos (6/108, 12/500), háládatosan (1/1445), háládatosabb (1/337).

háládatosság fn (3)

Köszönje meg a' világ olly tellyes háládatossággal, mint Jupiter az emberekhez való szivességét Prometheusnak (1/2349). Le fizethetetlen háládatossággal tettél adóssá (1/2121).
Háládatosság (1/1410).

haladó Ö: meg~.

halál fn (87)

Eggy vólt azok közzül a' kikben sokat vesztett el a' halál által a' Haza (1/1753). Kegyetlen vólt a'te szívességed, óh Dafne, mikor az én Dárdámat megtartóztattad; mivel az én halálom annál keserűbb fog lenni mennél tovább késik (7/1104). Akárhol nézem magamat, de jön a' Halál, és a' Rettegés Szemembe (10/990). Minden szeretőnek szokása és mestersége, hogy halállal fenyegesse magát; de ritkán történik az osztán meg (7/1092). Ah miért előzik [me]g ezek az unalmas órák azt a' kedves szempillantást, [me]lyet a' balgatagok halál név alatt siratnak (9/545). Eggy vígyázó hajós, ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt... Gazdag gályájával ha a' révpartra ér, El felejti veszedelmét (13/489). Büdös az apád halála tsak szaga van, a bűr tsak bűr (15/187). El indulnak hetet hét ország ellen még az Apjok halálán ís tul, találnak egy várat (1/749).
halál (1/1673, 5/148, 7/1190, 1221, 1509, 9/207, 13/ 617, 668, 16/814, 923), Halál (4/159, 10/106, 948), halálom' (13/316), halálod (7/1282, 1361), halála (1/2002, 7/1273, 1330, 1459, 1461, 8/5, 36), halált (2/1477, 5/391, 7/859, 1274, 16/953), Halált (4/139, 10/836, 837, 925), halálomat (7/427), Halálodat (10/688), halálát (7/1275, 1281, 1467, 1545), halálnak (7/1552), halálomnak (7/321), halálodnak (7/ 1283), halálodban (7/1360), halálba (2/1413), halálába (1/1999, 2007), halálból (13/48), halálon (7/ 421), Halálonn (10/826), halálodon (7/1364), halálán (7/1478), Halálra (7/931), halálra (7/1090), halálomra (7/1207, 1235, 1432), halálára (7/306), halálomról (7/1287), halálodról (7/1312), haláláról (7/1286, 1379, 1547), halálnál (2/1406, 13/97), halálhoz (7/320), haláltól (7/1259, 8/113), Haláltól (4/54), halálomért (7/1320), Halálnak (10/820), halállal (7/1383, 1426), Halállal (10/615), halálommal (7/1193), haláloddal (7/1197, 1356), Halálával (10/628), halálakor (7/235, 1396, 1491).
Ö: dög~, ember~.

hálálás Ö: meg~.

halálgyász fn (1)

El húnytt vitézek' Vére, Magyar Nemem! Mig a' halál gyász nem fedi bé szemem' Tsak értted élek és lehellek 'S Meg halok óh örömest, ha kellek (1/ 2395).

halálos mn (15)

Ezek a' lármás fergetegek, a' mellyek körűlöttem keringenek, nem az Otzeán' halálos leányi é? (13/ 722) - Azt várni halálos veszedelem! (2/1475) - És azalatt zavarodva halálos Kétségbe, nem megyek, nem maradok (10/535). Tömlötzböl kriptáb[a] jöttem, oh szomoru este! oh halálos padimentom! (16/1129) - Sokkal halálosabbak az én Szerentsétlenségim (10/470).
halálos (7/580, 1532, 1538, 10/1000, 16/865), Halálos (10/826), halálossá (5/385), halálosokká (10/ 358), halálosabbá (7/395), l.[eg] halálosabb (12/ 926).

halálozván Ö: meg~.

halandó mn/fn (5)

I. mn ...és ebbe a' helybe, éppen ebbe a' helybe fogom ejteni a' Tsapást, úgy hogy azt meg nem láthatja halandó szem (7/73).
Halandó (1/2443).
II. fn Nem, az soha ne légyen, hogy az Istenek és halandók között egyedűl te ne érezd az én nyilaimat (11/114).
halandók' (11/94), halandóknak (7/506).

halás Ö: éhhel~.

halaszt i (1)

...tsak azt várja, hogy a' dolog ideje muljék el mindjárt nem hallasztja tovább a' Kis Asszony felől való választ (15/34).

halasztás fn (2)

De a' nyomorúltnak nem lehet az ő halálára hosszas halasztást szenvedni (7/307).
halasztás (7/308).

halavány mn (2)

Halavány ajjakodban Lankadt abrázatodban Megsebhetésemre Ámor elrejtette Dárdáját, Fáklyáját (13/56). Halavány hóld bús világa Te légy kinom bizonysága (15/867).

halaványodás fn (1)

Mitsoda Indulatnak jele tehát ez a' te Halgatásod, 's ez a' te Halaványodásod? (12/628)

halaványodik Ik: el~, meg~.

haldokló mn (1)

...'s ketsegtető álmodozásait széljel repiti; mint az őszi fergetek a' fák haldokló leveleit (9/508).

haldoklófélben hsz (1)

ELIZA S te mit mondassz Amintás? AMINTAS Hogy én haldoklo félbe vagyok (12/718).

halhatatlan mn (6)

Ha a' Poéták 's más Irók halhatatlanná teszik az ő munkáikban a' Nagy embereket: az ö munkájuknak is halhatatlanok[na]k kell lenni, és annál fogva saját neveknek is örök emlékezetet szereznek (1/1439-41). És a' szerelmet keresvén gyakorta halhatatlan Ditsőséget találni mellette (7/1225).
halhatatlan (1/1761, 2145, 5/353).

halhatatlanság fn (1)

Szerentsés vitézek, kik e' nevezetes háborúba, hírt, pálmakoszorút 's halhatatlanságot szerezhettek magatok[na]k - megbotsássatok az én elein érő buzgóságomnak - én irigyetek vagyok (16/1193).

halhorgászás fn (1)

Fillis az én társam, ottan a' halhorgászásra tanítja őtet (13/398).

hall i (129+12)

Hanem hallod, Orlándó, hallod (13/423). Álj meg Agenor! Hallod! (12/180) - Hallj bosszút, - Ég föld! - hallj Anya Átkát (4/165). Egyszerre. Haljuk Kuruzs Uram halljuk (16/776). Istenek, mit hallok! (5/297) - De mond hát mit hallottál az udvarba (15/31). Én se hallottam soha fülemmel is ollyan nevet (13/177). Ki hallott valaha, ki látott szörnyűbb Kívánságot, tsudább Szerelmet (5/119). Valami dulakodást hallok (1/1297). Kegyetlennek, hallom magam neveztetni (10/533). Igen érzékenyen tréfál az Ur - ebb[e] a' materiáb[a] nem örömest hallom a' tréfát (16/593). Bóldog I[ste]n! miket kell még az embernek hallani (9/348).
hallok (7/1130, 1338, 1374, 9/163, 690, 12/1019, 13/ 408), hallunk (7/1023), hallanak (7/473), hallottam (4/110, 6/151, 7/502, 1073, 15/420, 690, 16/772), hallott (7/1283, 16/281, 487, 497), hallot (1/792), hallottatok (7/996, 1547); hallom (6/145, 7/1131, 9/ 753, 10/28, 10/544, 13/422, 571, 715, 15/94, 417, 892, 1006), hallod (1/730, 744, 879, 3270, 7/1215, 10/309,11/8, 12/692, 16/721), Hallod (5/422, 7/181, 195, 722, 880, 10/848, 911, 12/52, 99, 135, 197, 212, 885, 898, 964, 971, 975), hallya (1/2333), Hallyátok (1/1309), hallám (4/104, 15/90), Hallám (9/231), halám (9/231), hallottam (1/325, 2288, 2701, 2/ 1386, 5/351, 7/1395, 8/153, 9/134, 15/16, 16/285), halotam (16/1078), halottam (16/53), Hallottad (6/ 134, 12/715, 914), hallotta (15/19, 176, 440), hallották (1/933), fogod hallani (7/90, 1127). - hallaná (7/431), hallanánk (1/2383). - hally (7/1075); halld (4/102), hald (7/1256), haljad (12/38), hallyad (7/333), hallja (1/2667, 2670, 2772, 2806, 3268, 3309), Hallja (1/2664, 2685, 2722), halja (16/333), hallya (16/163, 841), Hallya (16/841), Hajja (9/ 731), Halljuk (13/401), Halljátok (15/327), hallyátok (7/1566), hallják (1/3230), hallyák (1/1933), Hallyák (1/1891). - hallani (1/67, 132, 7/417, 525, 1387, 16/214, 250, 739), halani (16/74, 499), Hallani (10/804).
Ik: meg~.

hallás fn (3)

Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására épen mint mikor magával beszéllettem, és testi Kellemeit is tiszteltette velem (1/ 3110).

hallása (7/1459), hallására (7/1387).

hallata fn (4)

Ne tsudálkozzon tehát senki, h[ogy] Világ hallatára azt kiáltom: Az is bolond, a' ki Poétává lessz Magyar Országba! (1/1830)
hallattára (7/74, 230), hallottára (1/3305).

hallatlan mn (1)

Örvendhet a' Nemzet, hogy van ollyan tagja, a'ki irhatott ollyan munkát, a' melly hallatlan példáúl Németre forditasson Magyarból! (1/2292)

Halle fn (1)

Én Hálába a'Hires Professor Bonvivan Ur alatt halgatván a' Dieteticát, azt tanultam tölle (15/620).

Haller fn (2)

Gróf Hallerek, mind Hazánknak Nagy Méltoságú fiai (1/515).
Hallert (1/511).

hallgass fn (1)

Kednek halgass a neve ebhendi uram (1/790).

hallgat i (61+5)

Én már eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését (1/3171). Jer: és őtet hallgasd (10/774). A' szerelem nem fél a' veszélyektől 's a' tanáts adásra nem halgat (12/35). Szólj: rád hallgatok (10/873). - 's rólam minden halgat (7/ 47). Figyelmetesenn hallgat (6/61). Te én reám nem nézel, és hallgatsz? (10/58) - Ah hallgass, szeretett Átzisom, hallgass, hogy meg ne hallja Polifém ama' Kőről, a' melly mellett lappang (5/6). Többet ne, hallgass, szívem: hallgass, ha tsak a' felesleg való örömmel meg nem akarsz ölni engemet (13/63). Hallgass tsak. Olvassa (1/3107). Hallgass, hallgass, ne zokogjál Fillis, mert én bájoló igékkel enyhíteni fogom e' parányi sebnek fájdalmát (7/370-1). Mindég okosabb hallgatni (13/609). Nem, nem: hallgassatok alkalmatlan félelmek (12/322).
hallgat (1/927, 6/59), halgat (14/146), hallgatok (11/ 54), Hallgatok (10/283), halgatok (2/1381, 7/334, 832), Halgatsz (7/890, 950, 12/622), halgattsz (7/ 1351), halgattam (7/520, 712), halgatott (9/724); hallgatom (10/563), halgatja (15/708), hallgatták (1/2268). - hallgassak (5/15), hallgass (1/3397, 5/ 183, 6/150, 7/178, 10/396, 413, 11/46, 13/256), Hallgass (5/322, 10/590, 12/281, 13/285, 287, 363), halgass (2/1373, 12/677, 16/1100), Halgass (16/1099), Hallgasson (1/2168), Halgasson (16/577), Hallgassatok (10/1041, 13/757); hallgassam (8/152), hallgasd (10/872, 10/501, 13/13), Hallgasd (1/3201). - hallgatni (4/90, 94, 10/564); halgatnom (7/1219).
Ik: el~, meg~.

hallgatás fn (7)

...ha még életbe van, aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján, a'melly hallgatására vonja a' magas hegytetőkről a' Köveket (7/1099). - ...nem is adott rá egyébb feleletet, hanem egy halgatást, eggy háborodott halgatást, melly tele vólt kemény fenyegetésekkel (7/ 415-6).
Halgatásod (12/627), halgatásod[na]k (2/1404), halgatásban (7/977), hallgatással (10/58).

hallgathat i (3)

Nem igaz Tamino, én halgathatok is, ha kell (2/ 1415). Én ugyan n[em] birok annyi békességes türéssel, hogy az illyeket hallgathassam (1/969).
halgathatok (16/227).

hallgató fn (2)

...Esze veszett vármegyének Bolond Ispánnya, a' Nemes Iksuttök Rendnek arany sarkantyússa, a' Királyi Tábla Actualis és mindenkori Hallgatója (1/ 1138).
halgatóknál (14/91).

hallgattatás Ö: meg~.

hallgatva in (2)

Kőzel a' fel tett tzél, te Papageno, halgatva halgass (2/1373).
hallgatva (1/2686).

hallgatván in (2)

És én mind eddig az ideig, halgatván, az én Atyám' parantsolatjá[nak en]gedelmeskedtem (12/296).
halgatván (15/621).

hallhat i (1)

...ennél szebbet nem igen hallhatna az ember (1/ 2420).
Ik: meg~.

hallik i (2)

Ott hallik a' Vig Múzsika (1/187).
hallik (9/372).
Ik: által~.

hallódik i (1)

Isten hozta az Urat, Isten hozta tesék le ülni most épen szép ujságot halodám (16/458).

hallottára l. hallata

hallván in (2)

Ezt mi jól tudjuk, eleget hallván róla (1/2856).
hallván (1/88).

halmaz fn (3)

...otromba szád borostyán ágat halmazzal egyen (1/ 2517). Ímé a kőszikláról lebukván száll fel Amintás a' minden vigasságok halmazzára és tetejére (7/ 1527).
halmazzának (7/1187).

halmazva Ö: meg~.

halmi Ö: Szép~, zöld~.

haló mn (1)

...nyugodjon békével még a' haló földjében is (16/ 447).

háló fn (4)

...ő véle hánytam leseket a' hálóval, a' halak és a' madarak után, és véle eggyütt kergettem a' Szarvasokat (7/348). Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött (7/1570).
hálókat (7/126), hálóimat (7/1400).
Ö: lány~, pók~.

halófélben hsz (2)

...s' meg látom Medórót, hogy vérével a' földet bé festette, és már haló félben vólt (13/573).
haló félben (7/739).

halom fn (2)

Titirus, ideje már, hogy te engemet a' szomszéd halomra vezess: haszontalan akkor szedni a' Diktamnust, mikor a' Nap Délre mégyen (13/66).
Halomra (12/566).
Ö: repkény~, sír~.

halott mn (1)

Most hal epen az Asszony, éppen most van halott (16/1119).

halotti mn (1)

...akar é az Úr... halotti butsuztatott (16/748).

halva in (3)

...már most az is halva fekszik ez a' jó lelkü ur is halva fekszik (16/961).
halva (7/802).

halván Ö: meg~.

halvány l. halavány

hamar hsz (9)

Jöjjön ma Nagy Jó Uram, jöjjön hamar. Siessen (1/2788). Bár tsak most hoznák a' véle tzimborázó ördögök azt a' tsúnya Betriegert: szabadúlnánk hamar az ö nyűgétöl (1/3160). Mit? Én siessek minél hamarabb elhagyni téged? (12/320)
hamar (10/553, 16/484), hamarább (1/3174, 7/294, 656, 12/405).

hamarábbi mn (1)

Az alatt, óh kedvesem, annak hamarábbi elvégezésére menjünk, a' mi szükséges lészen (13/506).

hamarjában hsz (1)

Eddig is tsak azért várakoztam hogy ha más szerentsém nem akad hamarjában; tehát ezt a' Leányt is elveszem (15/944).

hamburgi mn (1)

De az én Hamburgi Kalapom még nagyobb szerentsére vágyik, még ő igen magyaros, én sokkal auslendisebb tonushoz szoktam (15/933).

hámfa fn (1)

Osztán hát Antal mit vétett? ő ugyan n[em] igen rugja a' hámfát vix adeo fortis reperitur (9/158).

hamiktalám fn (1)

Nem is szapad nekhi tovább szökni; m[ert] az Ibnafarolár n[em] ereszti, és ha el megy három nap és három éjjel, kell nekhi a' Mitradsákba hamiktalám; az ugy van (9/708).

hamis mn (5)

...az Urak Udvaraiban, sok a' hamis áruló, szószátyár, a' ki a' más kárával kereskedik (1/3281). Hát már nintsen é ditsöségesebb tárgy, mellyen édesebb meg elégedéssel mulathatja magát hamis elménk? (1/960) - Hitetlennek, háládatlannak, hamislelkűnek, pártolónak téged többé nem nevezlek (10/ 809).
hamis (1/3339), hamissabb (9/298).

hamisít Ik: meg~.

hamu fn (4)

Ah, elébb mint én téged elhagyjalak, vesszen el Italia, a' Világ maradjon mélly Feledékenységbe eltemetve az én Hírem: menjen Hamuba Troja még eggyszer (10/525).
hamuba (9/45), Hamuba (10/945), hamuvá (1/ 3070).

hamv fn (4)

Rohanjon le Kártágó; égjen meg a' Királyház; és legyen annak Hamva az én Temetőm (10/1002). Jaj Kedves Szerelmes Feleségem. Szent árnyék lebegjen tisztelt hamvaid felett (9/787).
hamvaid (7/621), Hamvaihoz (10/143).

hamvas mn (1)

SZUSZMIR Szurtos füstös kezü, és ábrázatu borzas szalmás hajjal pernyés hamvas öltözetbe egy régi szür a nyakába (1/646).

han (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

hán hsz (5)

Hán biz ugyh szholván tsak irha leszsz belöle üm (15/212). FIRKÁSZ El tudnád é hát mondani a' nótádat? KANAKUZ Hán (15/405).
Hán (15/279, 401, 444).

Handours ~ Handors l. Hanswurst

hanem ksz/fn (133)

I. ksz 'Ej, ne gondoljon Kend azzal, hanem tsak fogja meg 's vigye (1/2727). - ...megláttam azt a Farkast... láttam sokad magával egy döglött állat felett, a'mellyet éppen akkor ölt meg, hanem nem vehettem jól fel a' formáját; a' megsebesíttetett Farkas gondolom engem megesmért, és véres pofájával nékem jött (7/1244). No Királyfi itt lakik egy király kis Asszony akinek az ortzája ollyan fejér mint a ho, és annakokaért meg ollyan piros mint a vér, hanem an[na]k a szeretője a Púlúto (1/753). Életet és megmaradást hozok; ha azoknak ellenébe mersz menni, hanem szükség ám, Amintás, embernek lenni, ugyan mérész embernek (7/861). - ...te jer én velem a' végre, hogy bizonysága légy eggy tselekedetemnek, hanem elébb azt kívánom tőled, hogy szoros esküvéssel kötelezd le nékem a' te hitedet, hogy félfelől fogsz maradni, és kezedet ki nem nyújtod annak meggátolására a'mit akarok tselekedni (7/1407). Őh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja! Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit, a' szerelem' kedves zálogait (13/220). Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe, hanem estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/327). E' szóra lehajtotta ő szép ábrázatját, és elborította azt kívűl eggy véletlen szokatlan pirúlás, a' melly, mintegy szemérem és harag jele vólt: nem is adott rá egyébb feleletet, hanem egy halgatást, eggy háborodott halgatást, melly tele vólt kemény fenyegetésekkel (7/415). Én is el vittem eggyszer Rozáliát a' Kávé Házba. Ott vóltak derék politicus Német tisztek, ott én Biliárdhoz űltettem őtet is. Játtzott is eggy darabig, hanem eggyszer ts[ak] az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet, a' mellynek illyen Frantzia tzimje vólt: Journal des Sczavans. Azt olvasta sokáig eggy olasz Poétájával a' Bétsi Udvarnak (1/556). Két hatalmas ellenség öszveadván magát, mit nem tsinálhat? hanem beszélj világosabban (7/1007). Denique most az öreg Ur éppen odale van a' selyem bogaraknál; mert deniq[ue] ezen gazdagság' nemében supra modum gyönyörködik. Hanem addig is méltóztasson az Ur a' Kis Asszonkához bésétálni (15/66). Nem gazdagságot v.[agy] Nemes Ősőket, hanem egyedűl Amíntást keresem én Amintásba (12/69). Az moldonabb a' ki a' moldont megesméri, az Uratskák már most nem tsak a' szinben, hanem a' viseletben is kettőt mutatnak (16/144). Te is szárazd fel Dafne ezeket a' könnyhullatásokat, az Istenre kérlek; ha én érettem hullatod azokat, kérlek tégedet, nem az én rajtam, hanem az azon való szánakozásra, a' ki azokra méltó vólt (7/1481). Már látom derék Magyarnak lenni nem egyéb, hanem ki hányt ruhákba öltözkedni, sok szép koppókat tartani, nyalka paripákon ugrálni, periodice káromkodni (1/2070).
II. fn AMINTÁS - - - vár ő engemet? TIRZIS - - - hanem - - - AMINTÁS Jaj nékem, mit hanem? Te halgatsz, Te engemet megölsz (7/890).

hanemha ksz (3)

Eredj... és mond meg néki, hogy ő tőle semmi engem el nem vehet, hanemha a' Halál (10/106). Nem tsúfolódom biz én nem; de te illyen esküvés mellett nem fogadod el az én szerelmemet; éppen a'mint szokása minden fejér személynek: hanemha néked nem kellek, szerelem nélkűl fogok élni (7/809).
hanemha (1/488).

hanemhogy ksz (13)

Már nints egyébb hátra, hanem hogy az ő megkérleléséért én meghallyak (7/422). Hanem hogy még is inkább titokba maradjak, hogy ő rám ne akadhasson a' jegyekből, leraktam a' szárnyaimat (7/47). Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe (7/1622).
hanem hogy (1/330, 1040, 1539, 1553, 2971, 3264, 7/678, 886, 12/323), Hanem hogy (10/15).

hang fn (22)

...én hallottam a' te sípodat - és ugy szaladtam a' hang a' hová vezetett mint a' sebes nyil (2/1387). No tshak probalya a' Thekintethes Urh az ur okhos ember ezen a' hangon kezdődik (:el nyeriti magát:) (15/693). Az ártatlan Gerlitzének Szíve vér félelmébenn, H' a' Kígyó süvöltésének Hangja béhat fülébenn (5/574). Ide adván a pixist, ezt nyögte lassú hangon; Boldogabb vagy szerentsétlen Asszonyodnál (1/3134).Nemes érzéseket fogok lehelleni a' durva Mellyekbe; megfogom édesíteni az ő nyelveknek Hangját (7/78). A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnok találmányi... Tsak múló hangok azok, mellyekkel a' valóságos érdem hijját kivánnyuk pótolni (1/1128). Ah: hát az Úr Porometesnek Szavaival köszöni meg Hogy sz:[ent] áldása Jupiternek Számból Görög hangon tsepeg (1/ 2355).
hang (4/107), hangok (1/1772, 7/493), hangot (15/ 699), hangokat (15/593), hangnak (1/2460), hangon (1/622, 2194, 2197, 7/74, 15/346, 16/929), Hangján (7/1099), hangjára (12/18), Hangjával (5/50).
Ö: duda~, varázs~.

hangos mn (1)

...mennyei Sirenek hangos és kellemetes szavai jöttek kifelé (7/492).

hangoztat i (1)

Köszönöm, kedves Poétám, hogy eggyütt hangoztatod verseidet a' mieinkkel, és szép képzéseiddel ékesited a' mi gondolatinkat (1/224).

hangzás fn (3)

Melly ditső hangzás ez, melly szép hangzás ez! Soha sem hallottam hasonlót még ehez! (4/109)
hangzással (1/208).

hangzat fn (1)

Őh Isten, mitsoda szó, óh Isten mitsoda folytogató hangzatok! (13/726)

hangzik i (3)

No e' bizony szép, mér e' valosággal igen gyönyörűen hangzik; ennél szebbet nem igen hallhatna az ember (1/2420).
hangzik (7/515), hangzanak (1/1130).

Hanswurst fn (2)

én is ollyan bolond vagyok m[in]t ti, v.[agy] m[inde]n e[mbe]reket, 's azok[na]k m[inde]n [me]g határozásait gyűlöli, m[in]t az Athenébéli Timon, a' kinek tsak ugyan alig ha tőbb esze n[em] v[ol]t m[in]t Batálion Handoursnak v.[agy] Handorsnak, kiket ma az ugy nevezett nagy világb[a] forgottak[na]k hiv[na]k (9/591).

hant fn (1)

Imé e' büszke városnak kevély palotáji a' fellegekbe rejtették pompás fejeiket, hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit, örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/985).

hány1 i (10)

Üh, bizony még a' szemem is zöld karikát hány, ni (1/2736). A' nádpátzával jól a' nyaka közzé hány (1/ 3314). Ki tudja hátha ő alatomba valamellyik Barlangba fekszik azzal a' bolond Suhanttzal, a'kiért engem ebrúdonn hány? (5/84) - ...ő véle hánytam leseket a' hálóval, a' halak és a' madarak után (7/ 348). - ...majd azt hallom hogy eggy gyalázatos hívatalt bíznak rám: azutánn hogy más Példájibann hánnyák szememre az én Hibáimat (6/146). Te rád pedig édes Leányom A' sors vetést im igy hányom hogy a' szived igen ledér magad pedig hasadt vedér Rollad rosszat mond Csizio (16/979).
hány (1/719), hánynak (1/1127, 3228), hanyt (1/ 666).
Ik: fel~.

hány2 nm (11)

...hány fia lessz, hány leánya (16/740). Hány esztendeje hogy meg hólt? (9/747) - No Pofók bátsi eb a' lelkit hát hány a' világ, mivel töltik kentek az időt? (15/730) - Hányan tsalták meg már tsak tudtomra is még is hitt nékem is a' bolond (16/438). Hányir monda khed? (15/200)
hány (1/139, 2252, 16/1117), Hány (9/754, 15/852).
Ö: né~.

hányás Ö: szemre~.

hányat i (0+1)

...vagy nem akar é eret vágatni? vagy mostanáb[a] köppölyt hányatni Uri tagjaira? (16/737)
Ik: le~.

hanyatlik i (1)

Jaj nékem! Hanyatlik a' Nap. Már az az ídő elmult, a'mellyet az én kinozo kétségemnek engedett Agenor (12/745).

hanyatt hsz (1)

Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/ 1601).

hánykódás fn (1)

A' Habok' dühös Hánykódása (10/1012).

hánykódik i (1)

Eggy vígyázó hajós, ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt, És a' haragos méllységben, Hánykódott ezer szörnyűségben (13/492).

hánykolódás fn (1)

Már a' leg keservesebb képzelődések öszve ütközvén szivemben bús hánykolódások tsatáznak felettem (1/1837).

hánykolódik i (1)

ÁRKÁS (Hánykolódik, és beszéll.) (6/70)

hányszeres mn (1)

Láthatd, melly nagy indúlattal hányszeres ölelésekkel fonja magát a' szőllővessző az ő férjéhez (7/ 203).

hányszor hsz (2)

Óh hányszor, óh hányszor mondtam én néki ezt teéretted: Balgatag, mit tsinálsz? (5/85)

hánytat i (2)

Ha azok[na]k kellene is tanúlni, m[in]thogy az ország dolgait hánytatják: jól van (1/935). Addig pedig onnán meg se' gondoljuk ám, hogy ki jöjjünk, mig a 30 arany az én Markomba nem lessz. Akkor hánytassuk osztán Nemesi jussunkat (1/2681).

hánytorgat i (1)

Én a' ki addig a' pillantásig semmit magamba nem hántorgattam az ő szép szemeinek kellemetes tündöklésénél, és az ő édes szavainál... akkor érzettem szívembe eggy olly kívánságot, hogy számat szájához értessem (7/381).

hányva Ö: el~.

hányvet i (2)

...mossa azokat az esső, és hánnya vesse a' szél, és tisztátalan lábaival tapodja azt a'nyáj, és az útazó (7/624). Mi is tsak modizunk, hánnyuk vettyük egyfelé másfelé ürgetjük forgatjuk, de tán a' Párizsiak az agyvelejeket is fonákul forditották (16/215).

harag fn (48)

Hah eggyűgyű, te nem tudod, hogy a' melly harag a' hív Lélekb[ől] származik, ha a' Szerelemnek magzatja mindíg kegyetlenebb (5/340). Hát olly kevéssé félsz az én Haragjaimtól? (5/289) - Akkor haragomat türtöztettem; de végre meg nem állhattam, ki kellett fakadnom (1/521). Ah, inkább szakadjon énrám az Ég' haragja, elébb fogyasszák el az Istenek, a' te Napjaidnak szaporítására, az én Napjaimat (10/846). Az én hosszas Késedelmem valóba nagyonn megindította az Istenek' Haragját (10/ 447). És valób[a] illy nagy Haraggal nints okod engem kárhoztatni (10/510). Legalább Tárgyja a' te Haragjaidnak, állhatatlan Szerentse, Járbás nem maga fog lenni (10/897).
harag (7/414, 531, 16/615, 1125), Harag (7/189, 10/10, 351), haragok (7/1514), haragom (13/596), haragod (7/1438), haragja (5/249, 13/179, 651), Haragjai (10/149), Haragjaim (10/926), Haragodat (10/654, 807, 869, 961), Haragját (5/21), Haragjokat (10/448), Haragjaidat (10/753), Haragjait (10/ 685), haragjának (13/739, 740), Haragotoknak (10/ 1035), haragjába (12/235), haragból (5/310), haragra (5/382, 6/51), Haragodra (10/220), haragjára (5/ 318), haragodtól (11/112), Haragodtól (10/865), Haragjától (10/433), Haragodnak (10/198), haraggal (7/131), Haraggal (5/124, 6/121, 10/917, 12/ 890).

haragos mn/fn (5)

I. mn Legalább az én Ajjakamtól kevésbbé haragos Ortzával végy utólsó Istenhozzádot (10/507). Eggy vígyázó hajós, ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt, És a' haragos méllységben, Hánykódott ezer szörnyűségben (13/491). Én erre elő pattantam, 's haragossan azt kérdem tőle (1/ 530).
Haragosan (1/831).
II. fn Mondd meg, hogy őtet mint szerelmest fel sem veszem, hogy őtőle, mint haragostól nem félek (10/181).

haragszik i (10+1)

...egye megked ezt a' körtét, én nem haragszom (16/ 21). Magam magamra haragszom, hogy eddig őtet szerettem (10/592).
haragszik (1/3229, 10/391), Haragszik (16/1173), haragszom (15/368, 16/23), Haragszom (16/1174), haragudt (16/1127). - haragudj (12/427). - ha[ragudni] (12/324).
Ik: meg~.

haragudott in (1)

Ha a' haragudott Győzőtől nem kérsz Kegyelmet (10/891).
Ö: meg~.

haragvó in (1)

Nem: haragvó nem vagyok (10/808).

harambasa fn (1)

...én a' kétségbe esés miatt öszve találtam Tisztesekkel a' ki tsak annyib[a] külömbözött a' Tartományt pusztitó Haram basátol, hogy selyem posztóbol volt a' kaputja (16/1064).

harap Ik: ki~.

haraphat i (1)

Igy, igen már én majd halgatok, ha mindég illy jó izűeket haraphatok (2/1381).

haraszt fn (2)

...én azt tettem fel magamba, hogy ottan a' harasztok és bokrok között majd elbúvok (7/643).
haraszt (13/134).

harc fn (3)

Az Ámor' társai a' hartz és a' Dühösség (11/99).
Hartz (5/452), hartzok (7/1640).

harcol i (4)

Ha nem hartzolsz Kardóddal, méltánn foglak téged gyávának és alávalónak nevezni (10/730). Ugyan 's meg haltt az az áldott lelkű jó Méltóság: látom már az Egek is Nemzeti Múzsáink ellen hartzolnak (1/ 1997).

hartzol (7/735), hartzolnak (1/932).
Ik: meg~.

harcolva in (1)

Énéás és Járbás hartzolva bejőnek (10/884).

harcolván in (1)

...hát nem tudod te, hogy van teremtve az Asszony? fut, és futván óhajtja, hogy elérjék; megtagad valamit, és óhajtja hogy ezt tőle elkapják; hartzol, és hartzolván óhajtja, hogy őtet meggyőzzék (7/735).

hárfa fn (1)

Ha pénghetne és zénghetne Clio muzsikája Most vídámságát mutatná Hárfáján ujját futtatná (16/ 804).

hárít Ik: el~.

harmad1 szn (1)

...mire tartod a' lelkedet? hogy az ember jószágáért tsak harmada árat sem akarsz [me]g igérni (15/ 207).

harmad2 szn (1)

Ha én Vatsorakor tsak egy Snef szárnya hegyit enném is meg, holnap és azután ebbe a' honapba, minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/629).

harmadévi mn (2)

Néke[m] még harmadévi buzám is kinn van, a' Sabbattale is ts[ak] felényi m[in]t mászszor, panaszkodik a' szegény feleségem (9/144).
harmadévi (8/159).

harmadik szn (49)

Éppen ezért és mostan már harmadik ízb[e] és igen nagyra tartya magát (15/809). Vége a Harmadik Felvonásnak (1/2612). Szálljanak le a' Harmadik Égből a' Királyi Bőltsőket ringatni a'Szerelmek (5/ 434). Éllyen 3dik György (16/1209).
Harmadik (1/1224, 1246, 1258, 1311, 1318, 1323, 1832, 7/849, 983, 10/1048, 12/734, 15/71, 381, 886, 954, 16/119, 506), Har.[madik] (16/91), 3dik (16/ 802), 3. (1/193, 4/14, 5/56, 468, 8/150, 12/11, 15/855, 16/278, 384, 829), 3o (16/91), III.dik (9/73), IIIdik (9/500), III. (1/263, 1100, 1941, 2713, 3292, 6/86, 10/89, 578, 900, 12/156, 436, 793, 14/80).
Ö: ezerhétszázkilencven~, huszon~, tizen~.

harmadnap fn (1)

...erdőn által keresvén eggy üszőmet, a' melly már harmadnap ólta a' tsordán kívül bolyongott minden őrizet nélkül, hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/570).

harmadszor szn (1)

Ha mi harmadszor meglátjuk egymást, jelen lesz az őrőm a' ti jó szivűségteknek jutalma! (2/1371)

hármas mn (1)

Én azt mondom a' barlangnak, Isten hozzád, De annak meg kondúlt gyomra, Úgy hallom, hogy siralmomra Vissza megint hármas Istenhozzádot ád (13/716).

harmat fn (3)

Lásd hogy mindenikenn közűlök rajta van a' tseppetske, és kívűl még mostis bé vagynak hintve a' harmat Gyöngyeivel (5/279).
harmatja (5/608), harmattól (13/149).

harmatcsepp fn (1)

...mennyei Istenasszonyokat, gyönyörű és szép Nimfákat, melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott... mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal, hintvén arany és ezüst harmattseppeket és súgárokat, és tenyésztetve tündökleni (7/506).

harmatos mn (2)

Jertek a' Barlangból elő Ártatlan Báránykák már Hív a' Hajnali Súgár, Harmatos a' zöld Legelő (5/ 472).
harmatos (11/48).

harminc szn (21)

Betrieger Uramnak adós vagyok eggy Poémám' ki nyomtatásáért 30 arannyal (1/1745). 30 exemplár tudom h[ogy] el kél, mert az ötven két Vármegyébe van harmintz személy aki vesz belőlle (1/1049-50).
harmintz (1/2877, 3180), Harmintz (1/1471, 3178, 3182), 30 (1/1024, 1042, 1045, 1481, 1482, 1499, 1777, 2681, 2707, 2708, 2877, 3145, 3340).
Ö: húsz~.

harminchárom szn (1)

...azt tanultam tölle hogy a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/623).

harminchét szn (1)

37f.[orint] 59 xr (16/97).

hármónia fn (4)

Eggyik Partról a' másikra Menjen e' vig Hármónia (5/626). A' Katonai Szerszámoknak zőrgő, dőrgő Hármóniája alatt ki jött Sándor, előtte a Gőrőg Kapitányok, utánna a Zidoni Nemesek (12/937).
Hármónia (4/117, 118).

harmonice (lat) (1)

...a' több Deákok pedig közel egy rejtek házba, mondják (:harmonice:) a' duda hangot (15/452).

három szn (22)

...három nap és három éjjel (9/707). - ...mások p[e]d[ig] okosabb létekre ehol 3 Esztendők alatt egészen elfelejtettek (16/1044). Oh három 's négyszerte háládatlan asszonyi nem! (7/985) - Elég az hogy nékünk mind a' hármonk[na]k bé töltt a' kivánságunk, és az Ur az én vöm (15/1001).
három (1/146, 265, 3029, 3215, 2/1363, 7/990, 9/ 200, 16/1093), 3 (16/cím, 248, 252, 258, 573, 1054), III (10/cím, 12/cím), III. (6/cím).
Ö: ezerhétszázkilencven~, harminc~, hatvan~, huszon~, tizen~.

háromágú mn (1)

...és körülvétetvén a' Néreisek', Szirének' és Tritonok' nyájas Seregétől, megjelenik az Isten, a'ki rátámaszkodván a' nagy Háromáguvillára a' következő renddel szól (10/1025).

háromszegű mn (1)

...hát ez a' kis Isten Úrfi? - no már e' rendes öszve jövési aspectus, velem egygyütt háromszegű fény leve (8/157).

háromszor szn (2)

Háromszor most ördög port hintek, ezekre a' portékákra, a' [me]llyikről le n[em] megy, a' fábrikhálta a' khisirteteth (9/655).
háromszor (7/418).

harsogó mn (2)

De tsak hallja meg a' Fegyverek' zörgését, a' harsogó Trombiták nemes nógatását (6/16).
harsogóbb (7/516).

harsogtat i (1)

...magam Kolini Marsokat harsogtatok kis trombitámon, mellyet nekem Márs vett a' Páphusi vásárban (8/119).

has fn (3)

...mitsoda dögleletes étkekkel hízlalja hasát az az útálatos Monstrum (5/27). A' Milt[óságos] Ur [me]gfogja a' hasát illa, majd [me]g düglik a' rühögisb[e] (9/68).
hasam (9/51).

hasad Ik: meg~.

hasadék fn (1)

Mensch! te meg eredemlenéd, hogy mindég a főldnek setét hasadékjaiba bujkájj (2/1517).

hasadt in (2)

...asszonyságod pedig egy ollyan 60 Esztendős ütött kopott vén hasadtt hegedű, a' kit a' sátán se tudna már kanaforiázni (16/599).
hasadt (16/981).

hasgató mn (1)

Ereggy ellenekbe azoknak a' hasgató késeknek, mellyeket ő hordoz az ő nyelvén, és ottan mutasd a' te vadonságodat (7/1389).

hasi Ö: egy~.

hasít Ik: ki~.

hasítás fn (1)

...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír, és szerelmet nyom bé, valahol hasítást tesz (7/53).

hasogat i (1)

Azért hogy tettetés is ez az ő beszéde, mégis hasogatja szívemet (13/269).

hasogatott Ö: meg~.

hasonlatosság fn (1)

...eggy elmés méh... Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte, mert a' hasonlatosságtól megtsalattatván, talám Virágnak gondolta azt (7/367).

hasonlít i (5)

Az a' Szép és Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik, Házi állat, igen hasonlít én hozzám (8/132. Héj tsak a magad tők fejedhez hasonlitsd (1/692).
hasonlít (7/828); hasonlítom (1/2424), hasonlitotta (9/516).

hasonló mn/fn (25)

I. mn Kedves és nemes ajándék, hasonló az én hüségemhez, és a' te ortzáidhoz (13/151). Éppen az: a' másik hasonló német Munka a' koppókról, 's egyéb a' félékröl (1/1010). Te tehát olly nyomorúlt állapotba vagy, hogy szerentsésnek mondod, a' bóldogtalan Amintásnak halálát, 's Te is ehez hasonló végre jutni kivánnál? (7/1545) - ...hasonló vólt életünk ideje; de gondolkozásunk sokkal hasonlóbb vólt (7/348). - ...és ez épen az én főfő Ditsősségem és nagy Tsudám, hogy hasonlókká teszem a' legtanúltabb Lantokhoz a' paraszt Furuglyákat (7/82). Drága Uram ugyan gyalazat volna az Tsikorgónak hasonló szép Görög szokkal nem rékompenirozni a' jókaratot (1/2336).
hasonló (1/567, 2559, 7/316, 9/741, 11/41, 15/413, 595, 16/748, 749), hasonlo (2/1483), hasonlok (2/ 1520), hasonlónak (13/342), hasonlóvá (7/1512).
II. fn Soha sem hallottam hasonlót még ehez (4/ 110). Vólna elég példája a' Gvárdián Úrnak, és az ő hozzá hasonlók[na]k (1/3039).
hasonlót (1/2248, 15/475), hasonlókból (1/3043).

hasonlóképpen hsz (2)

Néki a' kinek annyira tetzik az én szivemnek sebe, mellyet az ő szép szemei ejtettek, bizonnyal hasonlóképpen kell tettzeni az én szivem sebének mellyet saját kezem ejt (7/854).
Hasonlóképen (1/1169).

hasú mn (1)

Ezek már tsak ugyan az Atyaságtok kövér hasú Gvárdiánjok tiszteletére lesznek áldozatok? (1/ 3033)

használ i (12+2)

Ha az Ország néked nem használ, te tartozol használni annak (12/454). Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! én jól általlátom bennetek a' ti tsábitásitokat; de mit használ, ha Ámor nem engedi, hogy azokat elkerüljem (7/265). Ezek a' te illy különös szerető intéseid rám nézve semmit sem használnak (13/500).
használ (1/1652, 6/9, 10/168, 250, 803, 12/453, 838, 13/454, 455). - használni (6/107).

használhat i (1)

Úgy de Uram, az én tisztelő ajándékom semmi világi jóval nem használhat, hanem tsak az elme és fűl gyönyörködtetésével ditsekedik (1/1341).

hasznos mn (4)

Ezt a' hasznos könyvetskét Betrieger Typographus Ur, derék fein ember, maga költségén le fordittatta, és ki nyomtatta (1/298). A' bizony kedves Ur ránk nézve nem igen hasznos ujság (16/290).
hasznos (1/2967, 16/993).

haszon fn (24)

Ah centum Deo gratias Hol haszon van hol kár, A' ki strázsál igy jár (9/338). - ...én eléggé mutattam irtózásomat: de ennyi haszna sem lett (1/2980). Énnékem 30 arany helyett, ollyan portékát akar az Úr adni, a' minek én eggy schilling hasznát sem vehetem (1/1043). POFÓK... De annak a' pipának is ugyan mi haszna van ugy szolván. FENEKES Ah édes bátsim, - már ennek annyi haszna van mint ördög (15/770-1).
haszon (1/153), hasznod (7/941, 10/314), haszna (15/92, 740), hasznok (1/1355), hasznát (1/40, 4/ 127, 16/548), hasznait (1/2247), haszonra (13/28), Haszonra (6/160), hasznomra (1/2035), haszomra (!) (7/931), hasznára (1/990, 3283), hasznunkra (5/430), hasznokra (1/1775), hasznáért (1/607).
Ö: köz~, magán~.

haszontalan mn/hsz (26)

I. mn Maga mindég mast gúnyol a haszontalan idötöltéseit holott maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét (1/783). Vesse a' tüzbe Kegyelmed a' haszontalan verseit (1/1156).De hát miért is kivánja az Úr igasságtalan úton szaporitani a' pénzét? Kártyán? a' mellyen ha veszt az ember, a' méreg futja el haszontalan vesztegetéséért (1/2223). Betses ár annak, a'ki adja azt; a' ki azt elveszi, haszontalan ár, sőt betstelen is (7/1366). Illy kétséges Állapotbann minden Orvosság haszontalan (10/820). Mitsoda Isteneket: tsak haszontalan Nevek, álmodott Kimérák, vagy igazságtalanok (10/983). Azért hogy gyermek vagyok, soha még eddig az én gyenge kezem eggy dárdát sem hajított haszontalanúl (11/79).
haszontalan (1/1916, 5/146, 7/25, 158, 538, 1217, 1287, 10/370, 13/66, 15/796), Haszontalan (7/1286, 13/511), haszontalannak (7/1253).
II. hsz Te megvetsz eggy Pásztort, a'kiért sok Nimfák, de mind haszontalan víselnek szívekbe szerelmes gondot (5/87). - ...a' Leány után iramodtam, hogy őtet elérjem és megtartóztassam, de haszontalan, mert őtet eltévesztettem (7/1087).
haszontalan (5/290, 13/139, 213), Haszontalan (10/ 587).

haszontalankodás fn (1)

Odább, én az időt nem kívánom a' te véled való haszontalakodásbann (!) hijjába elvesztegetni (11/ 101).

haszontalankodik i (1)

Ah, Amintás, ah, Amintás, mit beszélsz? vagy mit haszontalankodsz? (7/297)

haszontalanság fn (2)

Óh fiam te mindég ollyan haszontalanságokba fözöd az eszed (1/403). 30 arany nem bolondság, én annyi teméntelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki (1/1483).

hasztalan hsz (1)

Nékem törvényt szabni, hasztalan kíván, a' ki tőlem elakarja venni (disputálni) a'Ditsőség', és a' Szerelem' Választását (10/187).

hat1 i (1)

És hogy az én Tsapásom ő benne inkább az elevenbe hasson, megvárom elébb, hogy a' Szánakozás meglágyítsa azt a' fagyos jeget, a' mellyet az ő Szíve kerűl gémberitett a' Tisztességnek, és a' Szűzleányi Dagálynak keménysége (7/62).
Ik: be~, keresztül~, meg~.

hat2 szn (7)

a Kirájfi elő hozatja tizenkét társzekér pizt, a ki tsak azt monthatta h[ogy] neki ados mingyá ki fizette, hat őrdőg a lelke, [me]g fele sints ki az adosságnak (1/704).
hat (1/538, 1500, 2/1428, 8/175), Hat (1/1148), hatot (1/1149).
Ö: huszon~, öt~, tizen~.

hát1 fn (7)

...ugy a derekára vertűnk szintugy [me]g döngött a' háta (9/730). - ...teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a'másikig, mind a'termékeny mezőségnek vidám legelőin, mind az Appeninus bértzes hátain (7/817). Egek! hát már azén reménységem álomb[a] esett és a' mi sok édes szavaink a' szelek szárnyán enyésztek el, Lehelfi és Petronella, ez a' két egymásnak kedves név a' tavaszi jég hátára volt felmettzve (15/818).
háta (16/14), hátba (16/15), hátára (13/497), hátához (1/2795).

hát2 hsz/ksz/msz (265)

I. hsz Hát, Barátom, jó hirrel jöttél é a' Sz:[ent] Atyáktól? (1/2818) - S te vagy hát, a'ki olly nagy Virtust mutogatsz? (12/644) - Hogy van az én Édes Rosaliám? kérdezett engemet? hát mit mondott? van é Levél? egészséges? magával szólottál? mitsoda? hát? (1/3081-2) - Hát te alább való akarsz a' Növevényeknél lenni az által, hogy nem szeretsz? (7/210) - Hát osztán holnap mit eszem én? (16/869) - Osztán hát Antal mit vétett? (9/157) - No ird meg hát Barátom (1/2139). No hát ts[ak] menjűnk (9/703). Hát még a' szobák kirajzolása, a szökö kútak, a' Diaetára való Uniformis, mennyibe kerülnek? (1/1504) - BETRIEGER Hát el készitette az Úr a' pénzt? Az idő el töltt. TEMPEFŐI Biz' Uram, még a' nints meg, én sohol sem kaphattam. BETRIEGER Már hát az Úrral másképpen kell bánnom (1/1845-8). Ugy a' tatár vigyel, h[ogy] oda állottak a Papok. a gyertya égett, hát eggyszer neki legyen mondva, ki jön eggy nagy béka a' szájából (1/847).
II. ksz No hallod é Királyfi én tudom h[ogy] ehetnél azért hát egyél (1/745). Az Ur nem szóll, szóllok hát én (16/535). Úgy hát te hólnap enyim léssz! (8/56) - ...egy szó hát annyi mint száz, én fel megyek Budára, és azontul engemet soha sem lát (16/579). - ...'s megyek Budára, de hova megyek és miért? Oh áldott szerentse! azért a' szép 25 ezer forintért! De hát az a' szép az az édes Kedves Karnyóné? - Ott üsse a' Guta (16/450). Sümegen vettem észre megtsalattatásomat, ott a' Station ujj Pósta lovakat akartam váltani, - 's hát látom hogy egészen más számok vagynak ki téve, azonnal visszafordultam, 's hát látom hogy itthonn is már azok a' számok vagynak kitéve (16/949-51).
III. msz TEMPEFŐI Tsak siess, Barátom. Isten hirével! Az idő foly! EGGYIK HAJDÚ Hát! ha mit akar az Uram, most mondja, mig az időből ki nem tseppenünk (1/2158). TÖKKOLOPY Nagyon is le vevé biz' azt a' lábáról Kegyelmed, Tempefői Uram. TEMPEFŐI De nem tsak őtet. TÖKKOLOPY Hát? (1/2558) - Mondom jo phinzért elmondom, ha álva halgatja az Ur egy garas, ha ülve, 1 pethak; de az Ur standes person hát? (15/710)
L. még hán!

hatalmas mn/fn (11)

I. mn Eljött valahára az az idő, hogy a' mi hatalmas seregeink megreszkedtették a' Frantziák alatt az Alpeseket (16/1101). - ...neki privat levélbe irták, hogy a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is (16/278). - ...a' Szerzetes Atyák bann a' tudományok mindenkor leg jobb barátjokat, 's leg hatalmasabb Pártfogójokat találták fel (1/2859). Ez a' Horváth Úr Múzsája olly hatalmas, 's képzésemet képzése után ragadja (1/26).
hatalmas (5/154, 7/1006, 1606, 9/201, 16/1093), leghatalmasabbik (7/16).
II. fn ...menj tova, és verd ki az álmot a' méltóságok' és hatalmasok' személlyéből (7/568).

hatalmasság fn (3)

Óh szerelemnek hatalmassága, parantsolj méltó büntetést ennek fejére (7/1353). Az Isten éltesse Kedves Fejedelmünket a' több hatalmasságokkal (16/1111).
hatalmasságok (16/1190).

hatalom fn (21)

...megtanította a' hadnak, az Igazságnak 's emberiségnek erejét, hatalmát, méltóságát rettegni, tisztelni és Istenleni (16/1097). Kinek lehet annyi hatalma, hogy a' büntelent is tömlötzre ragadhassa (1/1609) - Érzem óh Amor hatalmadat (8/26). - ...és az asszonynak hatalma és fegyvere a' szépség, és a' kellemetesség (7/634). Mi dolog? talám a' gonoszság semmivé tette az ő hatalma alatt lévő ártatlanságot? (1/1102) - Adattatott nékem ollyan hatalom, h[ogy] ördögöket üzhetek (9/277). Nintsen a' néked hatalmadba és birtokodba, hogy engem meg segithess (1/1679). Úgyde Uram erővel senkit fel hurtzolnunk nem lehet, mig a' felsőségtől hatalmat nem nyerünk (1/2726). - ...szóról szóra mentt a' dolog, már akkor bilintsre voltam téve, ugy bánnak ezek a' hatalmokb[a] esett jámborral (16/1066). TAMIRIS Hatalommal. Hallottad mit mondtam? (12/914) - A' nem lehet, édes Poétám, neki arra nints hatalma (1/1655).
hatalma (7/378), hatalmad (9/327), hatalmat (8/ 103), hatalmadat (8/76, 87), hatalmát (5/330, 7/ 208), hatalmadban (7/909), hatalmamnál (5/331), Hatalmától (7/35).

hatannyi szn (1)

Ne verekedjen Kend, azt mondom, mert majd bé vágom ő Nagyságánál a' Kend útját, hogy hat anynyit kap kend (1/3317).

határ fn (4)

A' madarászt minden határ S fia Apja esméri már (4/4). - ...az idegenek á[lt]al körűle lobbantott fény eleven szinekkel ki nyilatkoztatja a' Szégyennek és Ditsöségnek határait (1/1077). Óh határ nélkül való kegyetlenség! (7/984)
határ (5/560).

határos mn (2)

Egy Tudós és okos Hazafinak, nem tsak szép, hanem szükséges is a' határos nemzeteket ismerni (15/169).
határos (16/291).

határoz i (2)

'S még is ugy talállak ugy é Királyom, hogy semmire sem hattároztad magadat? (12/768)
határozod (5/137).
Ik: meg~.

határozás Ö: meg~.

határozhat Ik: meg~.

határozva Ö: meg~.

határtalan mn (1)

Tsak most egyszer l.[eg]alább tűrd el az én mérész hűségemnek Határtalan voltát (12/686).

hátha hsz (10)

Hátha kőzűllők valaki reám esmér (12/354). Hát ha ő tudja azt de nem akarja, hogy másnak tudtára légyen hogy ő azt tudja (7/935). BETRIEGER Abból semmi sem lessz. TEMPEFŐI Hát ha lessz? (1/1872) - ...óh édes szegény férjem hát há most is élnél! az Isten nyugosszon meg! (16/661)
hátha (5/83, 7/948), hát ha (9/128, 12/245), Hát ha (1/3280, 9/669).

hathatós mn (2)

...a' miólta te magad ama' hathatós füvekből kinyomott nedvességet először az én keserves sebemre olly kegyes szívvel kötötted, eggy szempillantásba el oszlott annak minden kínja (13/41).
hathatósok (7/37).

hathétféle mn (1)

Oh édes Dominatiom, nagysok az én Professiom Professiom 6, 7 féle, mellykell szolgálhatok véle (16/ 756).

háthiszen hsz (5)

TEMPEFŐI Nékem, hallják Kentek, a' Gróf Uram, meg engedjen magának, ennyit se parantsol. Eb Ura ö Kegyelme. MÁSIK HAJDÚ Hát hisz' eb Ura, azért jöjjön Kend (1/3232). Hát hiszen azt keresem én (1/1956). Bone Deus! hát hiszem a' Melt[óságos] Ur sem gyim gyom (9/77).
Hát hiszen (9/570), Hát hiszem (9/664).
L. még háiszen!

ható Ö: minden~.

hatodik szn (20)

A' Nagyságos Urnak hatodik Attya, Fegyverneki Márton, a' ki eggy vala hajdan virágzó Hazánknak legvitézebb fiai közzűl (1/1395). NRO 6. (4/50).
hatodik (1/2970), Hatodik (15/229, 525, 16/300, 689), 6. (5/157, 496), VI. (1/644, 1359, 2168, 2816, 10/191, 693, 12/239, 637, 924), VIDIK (9/227, 603).
Ö: ezernyolcszáz~, tizen~.

hátos Ö: aztán~.

hátra hsz (2)

Most és se hátra se előre nem mehetek (2/1512). Már nints egyébb hátra, hanem hogy az ő megkérleléséért én meghallyak (7/422).

hátrafordul i (1)

De míg ő piperézte, és szerelmesen nézegette magát, történetből hátrafordúlt, 's észrevette, hogy én őtet észrevettem (7/702).

hátrál i (2)

Derüljenek terüljenek rád áldás árjai, Ellenségid hátráljanak Sz:[en]t Angyalok vigyázzanak (16/ 808). Te vagy Ura az én Életemnek: a'te Oltalmadba nem hátrálok semmi Próbatételt (10/243).

hátralépvén in (1)

(:Kettöt lépvén hátra:) (16/354).

hátrálgat i (1)

Mig verekednek, és Járbás hátrálgat, az ő Mórjai Segítségére jőnek neki (10/879).

hátramaradt mn (1)

Bár mi tsak úgy mászhatnánk is jó vólna, magunk gyenge erejével istáp nélkül erölködünk a' több Európai Nemzeteknek messze hátra maradtt nyomdokai felé (1/2092).

hátramegy i (1)

Tamino fujja a' flotáját, hirtelen hátra megy (2/ 1431).

hátratér i (1)

...meglátok hét Farkast... akkor félelemmel és szánakozással tele hátra tértem megint (7/1174).

hátravan i (6)

Az úton gondolkozzunk majd arról a'mi még hátra van (7/957). - ...'s egyedűl az ő akaratja van hátra, 's a' késlelteti, mind a' kettőjöknek eggyező akaratját (7/1558). Kegyetlen Sors! tsak e' vala é még hátra, hogy tökélletes boldogtalanná tegyél (1/ 1834).
hátra van (7/1205, 1496, 12/926).

hátravon i (1)

Itt megállottunk, és lenézvén egésszen néki borzadtam, és hirtelen hátra vontam magam (7/1419).

hatszáz szn (2)

Akarom mondani, hogy az Anglusokat igen megvertük 600 Fregat elesett másik 600 rabbá esett (16/ 486).

hátul hsz (5)

Lássa az Ur mármost illetlenségnek tartanák elöl begombolni a' Kaputrokot, hanem hátul szokás (:hátul volt a' Kaputrokja begombolva:) (16/181). Amor megrántja az óltárnál hátúl az Esmeretlent (8/29).
hátul (9/295, 296).

hátulja fn (1)

Vessz pokolba ostoba, ollyan a beszéded mint magad, bújj a Minotarus hátullyába (1/854).

hatvan szn (3)

Énnékem eggy sem kell: adassa el Nagyságod, többre megy az hatvan aranynál is (1/1529).
60 (1/2710, 16/598).

hatván Ö: által~.

hatvanhárom szn (1)

Farsangi maskarás bálba, egy ökör hábítushoz, mindöszve Rhforint 63 xr 41 (16/85).

hattyú fn (4)

De mikor születtek valaha a' szelíd Juhoktól Tigrisek, vagy a' szép Hattyúktól Hollók? (7/172)
Hattyúk (1/2526, 7/491), hattyúkon (8/79).

haubic fn (2)

Ágyút veszek, haubitzot, mozsarat, kartátsot, serpentinelt, Szerelembombival hányatom le az ellentállókat (8/116).
haubitz (1/2218).

ház fn (53)

A' Játék tartatik a' Gróf Fegyverneki' s Tempefői házánál mellyek által ellenbe vagynak (1/19). Az ablakokat nyisd ki, a' ház hadd szellőzzön (1/639). Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt, ha a Pámpám Kutya egy kitsit meg nem szaggatta volna a' podiumon mig az Isten Házában voltunk ugy szolván (15/210). - ...azólta mindég azzal ettem kenyerem, hogy vízi bornyut nyeltem el 's a' nő bennem, vagy a' vak tetű szántja a' Lelkem házát (8/174). Legelsö dolog pedig a' maga házának esmerése mert a' ki a' maga házát sem tudja hogy áll, mi gondja annak a' más házára? (15/170-1) - Jaj, látja a' Báró én igen nagy pipás vóltam eleitől fogva: erre nézve meg szenvedem a' hasznáért ebbe a pipáló házba (1/608). No most eggyszer megpihent a' házunk (8/208).
ház (9/23, 266), háza (1/972, 9/10, 15/457), Háza (12/210), házsa (9/30), házok (1/3219), házat (16/ 1022), házát (1/2613), háznak (6/54, 13/11, 16/ 1046), házamnak (15/153), házának (1/3368), Házában (1/1832), házunkban (13/194), házba (13/ 576, 15/452, 16/332), házb[a] (9/614), házsba (9/ 59), házakba (7/577), házamba' (1/3260), házába (1/2794, 9/332), házáb[a] (1/971), házból (1/633, 8/ 220, 15/300), házbol (16/932), házakon (7/576), házára (1/2782), Házára (15/949), háznál (16/113, 1033), házamnál (15/555, 16/1109), házamhoz (1/3289), házához (1/303, 3357, 13/242), házunkhoz (15/895), házammal (15/615).
Ö: kávé~, király~.

haza1 fn (54)

Haza! - Haza! Mitsoda ez, én n[em] tudhatom; ts[ak] az ő szereteté[ne]k szívemb[e] tett első vonásai gyanitották [me]ly édes ez a' Nevezet, Haza! (9/511-4) - Voltér irta, Pétzeli és Szilágyi Magyarra forditották.Áldja őket a' Tudós Haza (1/324).Találkozott is elég Tudós a' két Hazába több, mint jóltévő Maecenas (1/106). A' Haza magasztalni fogja Nagyságod nemes szivét, hogy jól tévő Moecenássát találták fel benne a' tudományok (1/1491). Eddig én a' Hazámból majd minden hónapba kaptam pénzt (1/1462).
Haza (1/945, 1631, 1754, 1769, 2149), hazám (15/ 164), Hazám (1/33, 2058, 2067, 2146, 9/548, 10/83, 403, 474, 823, 16/1202), Hazája (1/1535, 16/1211), hazáját (1/1390), Hazáját (1/1383), Hazánkat (1/ 2437), Hazának (1/333, 926, 1383, 1522, 2385, 3069), Hazámnak (1/2388, 15/172), Hazájának (1/1828), Hazánknak (1/341, 515, 1396, 3030), Hazában (1/1819, 2608), Hazánkbann (1/2854, 3032), hazába (1/98), Hazába (4/171), hazájába (13/530), Hazánkba (1/1992, 3043), hazámból (1/1864), hazájára (1/2619), Hazádhoz (10/35), Hazájának (1/ 1539).

haza2 hsz (1)

Meg indúlnak a' Királyfival haza (1/871).

hazabéli mn (1)

...ő kész ki nyomtatni akármelly munkát, ha a' hazabéli Tudósok méltóztatnának szolgálatjával' élni (1/102).

hazafi fn (8)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1827).
hazafi (1/2269, 3258), hazafiak (1/326, 1450), hazafiakat (1/475), hazafinak (1/1384), Hazafinak (15/ 168).

hazafiúi mn (1)

Kivált képpen nékem a' tetszett, hogy ök sem felejtkeztek el hazafiui köteleségekről (16/1188).

hazafordul i (2)

Azt olvasta sokáig eggy olasz Poétájával a' Bétsi Udvarnak. Mig végre haza nem fordúltunk (1/560).
haza fordút (1/675).

hazájabeli mn (1)

Én az Urak Magyar Hazájabeli Rendek[ne]k itéletéből itéllek (1/1069).

hazájokvesztett mn (1)

A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett: a hazájok vesztett Koppó kupetzek bársony bugyogóba járnak (1/1825).

hazajön i (3)

Mindjárt haza jönnek, fa nints vágva, majd ördögöt fogatnak veled (1/876). Öt fiai maradttak a' meg boldogúltt Méltóságnak, azok Attyok halála után haza jöttek a' jószágba, és azon meg osztozván a' házasság által is nagy jószágokat nyertek (1/2002).
hazajövök (16/495).

hazamegy i (5)

...az átal vetőjébe' belé teszi a galambot, haza megy, h[ogy] haza megy, azt mongya (1/683).
haza megyek (15/952). - mennének haza (1/873). - Menjünk haza (15/882).

házas fn (1)

Ez az a' gyalázatos értz... ez az ártatlan indúlatoknak betstelen árra: és a' házasoknak nyoszolyájik e' miatt lettek gyakorta borzasztó stzénákká (13/540).

házasember fn (1)

Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik... a' házas embernek, ha pöröl a' felesége, azzal elüzi magától, mint az ördögöt a' tömjénnel (15/776).

házasodik Ik: meg~.

házaspárképpen hsz (1)

Házaspár képpen előre játszadozzunk (16/420).

házasság fn (1)

...a' házasság által is nagy jószágokat nyertek (1/ 2003).

hazaszeretet fn (1)

Hazám árva Múzsái! ne mondjátok meg a' Késő Maradéknak, hogy vólt ollyan idő, a' mellyben a' Pesti rabok' laistromában ollyan is vólt irva, a' kit a' ti véletek való barátság, 's a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2061).

hazavezérel i (2)

Istenem Uram! Miértis vezérlettél haza? Tömlötzböl kriptáb[a] jöttem (16/1128).
haza vezérel (13/241).

hazavisz i (1)

Csak ugy közelittssen felém, h[ogy] a' markáb[a] viszi haza a' fejét a Purgatoriumb[a] az illyen amolyan szedte vette szártsa lábu ördöge (9/219).

házbeli mn (1)

Az asztalláboknak, az asztaloknak, a'lótzáknak, a'padoknak, a' Superlátoknak, és Szőnyegeknek, és az szoba 's házbeli minden készűleteknek nyelvek és szavak van (7/482).
Ö: cseléd~.

házi mn (4)

A házamba' mindent fel kutattak, irásaimat öszve dúlták, azok közzül némellyeket és eggynéhány nevezetesebb házi portékáimat el vitték (1/3262). Majd azt gondolja az ördög, h[ogy] Antal valami házi ördög, n[em] bántja (9/226). - ...de nem tartja a' Kis Asszony szép nemére, uri characterére nézve kissebbségnek... a' házi dolgokkal bajlodni? (15/ 539)
házi (15/59).

háziállat fn (1)

Az a' Szép és Ártatlan teremtések között nexus a' Mammalékra tartozik, Házi állat, igen hasonlít én hozzám (8/132).

házivászon fn (1)

Annak az Ur[na]k pedig a' ki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való béllést ujjas pruszlinak valo házi vásznat (16/37).

házkészület fn (1)

Az egész ház készület, sőt az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/481).

hazudik i (8+1)

Hát ha hazudik az is az eb ugatta? (9/669) - Még egy Hallert is emlegetett, 's azt hazudta róla hogy a' Német vólt (1/512).
hazudok (13/332), hazudsz (9/421), Hazudott (1/ 520, 16/1018). - hazudjak (1/1977), hazudj (1/ 3354). - hazudni (1/1277).

hazudott in (1)

Már tudom, hogy a' Mórok' Királya van elrejtve a' hazudott Árbatzes alatt (10/581).

hazudozó fn (1)

Azok az ingyen élő hazudozók, eggy két potom rigmuson akarják a legnagyobb kegyelmet vásárolni (1/1367).

hazug mn (4)

Hazug állat (7/675). A' te hazug Ajjakad Hívséget esküdött nekem (10/480). Barátim, légyetek vígan, mert hazug hír az, a'mit az ő haláláról hallottatok (7/ 1546).
hazug (10/448).

hazugság fn (4)

...a szivnek homályos rejtekeibe be hatni, tisztán meg kűlőmbőztetni a' hazugságok kőzőtt elnyomattatot igazságot; felette nagy és egyedűl tsak magára, a' Királyra bizott munka (12/542). - ...ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat (8/158).
Hazugság (9/464), hazugságnak (12/804).

hazul hsz (1)

Hanem már most tsak azért esedezem, méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig, akkor nékem bizonyosan jön onnan hazúl levelem és pénzem is (1/1514).

házsárt fn (1)

...a' nyájas szó nálla meg hólt dolog, de azért szitok, és házsárt n[em] hallik szájáb[ól] (9/372).

he msz (3)

...ehetnél i he? (1/723) - Ne gaz ember. Kell több? Vané még igazitni való pered? he (1/2781).
he (1/3250).

isz (3)

...azt mondja a király kis Asszony királyfi az én szeretőm Puluto ha a fejit ide hozod ugyhozzád megyek (1/808). Elég már (1/876).
(1/739).

hegedű fn (4)

...a' Czigányok már mind itt vagynak, hallom hogy pengetik a' hegedűt (15/1007). - ...asszonyságod pedig egy ollyan 60 Esztendős ütött kopott vén hasadtt hegedű, a' kit a' sátán se tudna már kanaforiázni (16/599).
hegedű (15/651), hegedüt (15/696).

hegedül i (1)

A músikusok hegedűlnek (9/838).

hegedülget i (1)

Lábait az asztalra nyujtogatva hegedülget magába (15/647).

hegy1 fn (27)

...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]g haladó bömbölő habok között (9/529). - ...a' Hegyekbe bólyongasz, magánosann (11/28). Tigrínó az én hüséges kutyám, melly soha az én óldalomtól se hegyen se tserén el nem válik, hírtelen tsak meg áll (13/133).
hegy (7/1416), Hegy (5/220), Hegy' (5/487), hegyek (1/194), Hegyek (1/2436, 7/319), hégye (16/799), Hegye' (5/3, 11/6), Hegyeket (5/595), hegyét (1/508), hegynek (7/1399, 1568), Hegynek (5/383), hegyen (1/ 2516, 7/1576), hegyenn (11/20), hegyeken (7/613), hegyén (1/1975), hegyre (15/1059), hegyéről (1/ 2467), Hegynek (5/11), Heggyel (5/121).

hegy2 fn (4)

...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír (7/52). Az az izé Tábla, no, hogy is hijják, az a' izé, ennye 's eb ugatta, pedig a' nyelvem hegyin forog (1/2182).
hegyét (16/112), hegyit (15/628).
Ö: fül~.

hegyes mn (1)

Édes Uram Atyám! éppen most ment el itt 4 lovon nagy hegyessen a' Mossiö Szászlaki (15/1023).

hegyez i (1)

A' Belzsebub hegyezszsen 'sindej seget a' lilkekbűl, még most is fáj a' hasam la (9/50).
Ik: meg~.

hegyszél fn (1)

Ha látod, hogy közép Télenn Nyílnak Rózsák a' Hegyszélenn. Akkor mondd nékem azt, Drága Kints! Átzisom, te benned hívség nints (5/536).

hegytető fn (2)

...szemünket a' hegytetőre vonta eggy kiáltás (7/ 1573).
hegytetőkről (7/1100).

hej1 ~ héj isz (3)

Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék (4/10). Húj! eggy se lessz úgy ollyan Bolond, mint én; héj mire is kaphat az ember ha esze van (8/184). Hej suskere tsala bingaskore, h[ogy] a' Lilked bujjon ki a' könyöködön (9/816).

hej2 ~ héj msz (11)

Héj! Szuszmir! (1/644) - Nohej űlj le hát mond el amit tudsz (1/667). Héj: nem hallod? (10/309)
Hej (1/737, 10/848, 15/261, 447), Héj (1/692, 830, 939), Héjj (15/180).

héj fn (3)

...én már olly közel vagyok a' halálhoz, hogy valóban illő hagynom valakit, a' ki az én halálomnak okát elbeszélje, és a' ki azt bévésse eggy bikkfának héjjában (7/322). Ha Ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára. önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1080). Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! öntsd ki édes balzsamodat, melly a' meg hasogatott virtus héjja alól tsepeg! (1/988)
Ö: csiga~, szem~.

héjaz i (1)

...ő a' Kis Asszonnyal is mindég tisztességesen és moraliter conversalodott, még is megnyerte szerelmét nagyra nem héjazott és még is el érte a' legnagyobb boldogságot hüségének itt a' Szép bére (15/ 1047).

Hekaté fn (1)

...a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Hekatét (7/ 1414).

Helena fn (1)

Végre miképpen Helena A' Tengerek' Istene Az ostromlókhoz leszálla Rátz Kalugyer képébe (1/ 2495).

Helikon fn (4)

Szükséges lessz rest eszedre ollyan szárnyakat szedni, A' mellyekkel Helikonra fel tudjál emelkedni (1/ 2521).
Helikon (1/2468), Héliconnak (16/799), Helikonon (7/964).

Helleborus fn (1)

Helleborus elég bőven terem Antitzirában (1/ 2518).

helvéciai mn (2)

...a' Török Basa Nelson a' Helvetiai Hajos Sereget egészen semmivé tette (16/277). - ...azt az elszenvedhetetlen kövér magyar kolbászt meg unatta az a fein Ah igen igen fain vestfaliai Sonka, Helvetiai sajt és Veronai Salami (15/496).

Helvetius fn (1)

...a' frak involvalja a' Historiai Tudományt... az Anglus Iberokk, ha szár közepig ér, minden kigondolható Filosophiát, a' leg méllyebb mathesist; ha földig ér a' leg homályosabb régiségek esméretét; és kivált ha nem a' szélire vannak rakva a' gombok Newton v.[agy] Nyuton, Helvetius, sőt maga Cant látszik az ember előtt állani (15/364).

hely fn (43)

Ő gyakorta eggy forrásra szokott járni, hogy magát megfrissíttse, és nékem megmutatta azt a' helyet (7/ 642). Fáshely a' Város, és a' Kikötő köztt (10/901). Le űl az első helyre (1/1194). A' Báro helyet foglal (1/1253). - ...itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/3253).Csurgón is játtszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/93). Bosszullás nem jöhetett, E' szent Helyekbe bé (4/168). No nem sokat fog Kegyelmed a' szellős helyen versifikálni, nem tudom, mikor fog a' tömlötzben 60 aranyat keresni (1/2709). Az igaz, énnekem most küldöttek a'jószágomból 400 aranyat, de a' pénznek van helye (1/ 1786). - ...egy régi szür a nyakába az is sok helyen suba darabbal zöld veres és más féle posztoval meg foldozva (1/647). Semmi sem fog, Uram, a' maga helyén lenni, semmi sem. Az eszem se lessz a' maga helyén, hidje el az Úr (8/202-3). Még eggy helyre folyamodom (1/1718). Tartsd tanátsidat bártabb (!) és rejtekebb helyre (10/216). Illy nagy Tiszteletnek még nints hellye (12/890). - ...széllyelszórt Hajóit és Fegyvereit én néki visszadom: és néki helytadok az én Szívembe, az én Országomba (10/486).
Hely (10/7), helly (7/471, 12/744), helye (1/232), hellyet (7/470, 9/497, 524), hellyett (12/741), helybe (7/71, 72, 13/260), helyen (1/217, 2068, 2403, 2829, 13/32, 15/167), hellyen (7/991), Hellyeken (12/339), helyre (1/314, 873, 2815, 2832, 7/1167), hejre (7/ 1579), helyére (1/1235), helyhez (7/323).
Ö: játék~, lakó~, menedék~, nyugvó~, ülő~.

helybehágy i (2)

Nem hagyod hellybe Tanátsomat? (12/622)
helybe hagyja (10/432).

helyes mn (1)

Vagy ha helyes eszekre talált is az ész Magazinba, azt más Német Méltóságok[na]k engedte által ex politia (1/371).

helyett nu (9)

Kedves Ur! én gyönyörüséget találok azokb[a] a' foglalatosságokb[a], a' mellyeket az én boldogult Asszony Anyám helyett kell végbe vinnem (15/565). Az én Nemesszívű Királyom, a' Háború helyett, téged Békességgel kínál, ha akarod (10/152). Imé megláttyuk eggy fához köttetve a' Leánykát - - - és az ő megkötözésére kötél hellyett vólt az ő haja (7/ 1030). Néked elkell én érettem a' te Atyai Joszágidat hagyni: én azok hellyett az én alatsony Állapotomba semmit sem ajánlhatok néked egy szegény nyájnál, egy rongyos Karámnál egyebet (12/63).
helyett (1/1042, 10/224, 12/505, 15/776, 16/221).

helyette hsz (5)

Ha a' Bíbort, ha az Aranyat megvonta tőlled, azt az ortzát, azt a' szivet adta helyette néked (12/68). Sírtám é én illy iszonyúságra, beszéld el azt helyettem Ámor (5/38).
helyette (7/1251), helyettem (10/88, 12/217).
Ö: énhelyettem.

helyheztet i (4)

Nem, nem; kövesse ezt a' mesterséget, a' ki tsak a' mesterségbenn helyhezteti az ő hatalmát (5/330).
helyheztetek (12/620), helyheztetett (16/790); helyhezteti (7/1525).

helység fn (1)

Felebarátunk[na]k Goráblás Martiny Jánosnak, Helységünknek már sok időktöl fogva közjóban fáradozo nagy G Gonosz birájának (16/782).

hemzseg i (1)

No most mondják az Urak utánnam (:ekkor valami bolondot hemzseg a' könyvéb[ől]:) (9/660).

Hencida fn (1)

...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé (1/836).

Henriás fn (1)

A' Báró Urnak Igen szép verseket olvastam Voltér Henriássából (1/402).

henye mn (3)

Bár ts[ak] a' Felsőség tenne parantsolatot azokról a henye emberekről, én a' szemtelen Poétákat, nem igen jó szivvel látom (1/1365). Oh Dafne! ezt a'henye nyúgodalmot nékem az Isten szerzette (7/ 813).
henye (1/900).

henyél i (1)

G[ÁI] Mert mindég kűlső munkákb[a] vagy[na]k kézig lábig. M[ALHORENEUX] Az az n[em] henyélnek (9/450).

henyélés fn (3)

Te Neárkus, ezt a' szégyenes Henyélést méltónak látod én hozzám? (6/163) - Megelégedve élly inkább, mint valaha óh Tirzis henyeségbe élly, mert a' henyélésbe tsirádzik mindég a' szerelem (7/812).
henyélésenn (1/3075).

henyélő mn/fn (2)

I. mn Mind azok tsak pompás hangok 's ketsegtető álmodozások, mellyeket a' Könyvek között henyélő Ország lezsákjai koholtak, hogy a' magunknak tetztzéssel élhessenek önnön hasznokra (1/1773).
II. fn Ő ember szerető vólt mindeneket eggy aránt szeretett, még ama Privilégizáltt henyélőket is, a' kik holmi Könyvekkel tsalják a' pénzt 's betsületet (1/ 1765).

henyeség fn (3)

És te azonnba, Hazádhoz, önnön magadhoz, Atyádhoz háládatlan lévén, ittenn a' Henyeségbe vesztegeted magadat (10/36). Nosza Tirzis, nem akarnál é te megszerelmesedni?... henyeségbe kívánsz élni, 's öröm nélkűl? mert tsak a' szeretés által tudja meg az ember, mi a' gyönyörködés (7/761).
henyeségbe (7/811).

Herakleitosz fn (1)

A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát, v.[agy] neveti m[in]t Demokritus v.[agy] siratja Heráklitussal (9/581).

herceg fn (1)

Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt (2/1456).

herél Ik: ki~, meg~.

hering fn (1)

A ketsege igen jó hal; de minthogy magyarországi és comiz, százért sem adok egy Scotiai heringet (15/ 498).

herklé l. mehercle

Herkó fn (1)

...én pedig megmondom magyarán a'Herkó Pater elött is, hogy mind a' pipa mind a' tubák ugy szolván hijjába valoság és a' lélek[ne]k gyötrelme (15/798).

Herkules fn (2)

Eggy tér Oszlopokkal ékesítve, a' mellyek előadják Herkules' sokféle Munkáit (6/2).
Herkules' (12/936).

héró fn (2)

Ugyde ez a' Munka kedves fog lenni a' vitéz Héroktól származott Nemes szivű Magyaroknak (1/1883).
Hérók (1/2512).

Heródes fn (1)

Heródes keringette Jebuseussa te vóltál az a' kisértet (9/788).

hérosz fn (14)

Oh nemesszívű, óh nagylelkű, óh főérdemű Hérós! A' te neved ezer meg ezer Századokig élni fog (6/ 66). Az ő Ellenségeiknek megtudnak engedni a' Hérosok; de azokat Tronusra emelni, tsak a' Sándorok tudják! (12/954)
Héros (10/713, 12/779), Heros (12/1032, 1034), Hérósok (8/113, 10/687, 12/166, 16/1192), Herost (12/958), Hérósnak (16/1211), Hérósokban (7/79), Hérósnak (10/639).

Herr (ném) (10)

Az én Patron Her Szazlaki fan Ludvig diszteli a' Knediger her, küldi ezt a' kis czettel (15/957-8).
her (15/384, 391, 955, 961, 975, 979), Her (15/950, 16/81).

herrlich (ném) (1)

Bravo cherlih, sármány, gyönyörü (15/581).

Hersli fn (1)

Te vóltál az Impostor Hersli? (9/797)

hervadó in (1)

Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/231).

hessenkasseli mn (2)

Külsö országi modon félre vágta a' kalapját és a' mi legrendesebb illyen szép nyári időb[e] felberzesztette azt a' híres Hessen Casseli parapliját (15/1025).
Hessen Casseli (15/937).

hét1 szn (3)

...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak (7/1170).
7 (16/87, 95).
Ö: harminc~, heted~, negyven~.

hét2 fn (2)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia (15/1060).
heteket (1/1414).

hetedhét szn (4)

...megyen mendegél hetedhét ország ellen meg azon is tul (1/711).
hetedhét (1/684), heted hét (1/687), hetet hét (1/748).

hetedik szn (18)

Hetedik Jelentés (15/267). NB. Ének. 7. (5/182).
Hetedik (15/603, 16/335, 702), 7. (4/70, 5/506), VII. (1/778, 1371, 2298, 2844, 10/225, 708, 12/267, 653, 934), VIIDIK (9/233, 615).
Ö: tizen~.

hétesztendős mn (2)

Nékem hét esztendős deák koromb[a] sem v[ol]t ts[ak] felénnyi is (9/733). El beszéllem miként jára Trója a' Görögöktől Hét esztendős háborúba Szenvedvén kivűl belől (1/2473).

hétféle Ö: hat~.

hétszázkilencvenharmadik Ö: ezer~.

hétszázkilencvenkilencedik Ö: ezer~.

hétszázkilencvenötödik Ö: ezer~.

hetyke mn (1)

Te Kodus Kutya! a' ki az én korpámon tanultál meg ugatni, te hetyke Kakas! ki az én szemetemen taréjodtál meg (16/606).

hetykeség fn (1)

...én soha sem pípáztam még is itt vagyok, azt bizony tsak a' hetykeség kapatta fel annyi emberrel (15/ 796).

hév mn (1)

Oh ha őtet megtalálhatnám!... hév örömembe Szorítnám forro Kebelembe (4/26).

hever i (3+1)

A kanapen hever egész figyelmeteséggel (1/763). Hát nem versek ezek? a' rongyos köpenyeg Alatt is hever ám gyakran a' Bőltsesség (1/2446).
hevert (7/1584). - heverni (15/117).

heverés fn (1)

Ez Orbis novus detectus 'Ez Heverés' párnája (1/ 2374).

heves mn (2)

...jóllehet azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem (7/399). Ezek a' jó e[mbe]rek elég heves indulattal érzik a mi öröműnket (9/827).

hevesség fn (1)

Én ugy vannal feleltem, 's ő asztalhoz ülvén sebes kezekkel mázolta a' papirosra el áradtt indúlatait, a' toll engedelmeskedni láttatott Asszonya hevességének (1/3129).

hévség fn (2)

Ah, elhajt a' félelem, Vissza hív a' Szerelem: A'miatt Szívem megfagy E'miatt hévsége nagy (5/446). Deniq[ue] láttya Ked a' héség supra modum nagy, hát azt elkell késziteni pro refrigerio animalo (15/335).

hevül i (1)

Botsáss meg nékem, Diána, a'te kísérőd óhajtok lenni; hanem kettős kívánsággal hevűl az én szívem (11/105).

hevülés fn (2)

Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk 's néma Enthusiasmus magyarázta hevülésűnket (9/521).
hevűléssel (1/1446).

hevülő in (1)

Én mindjárt - mindjárt - hevűlő De mit mindjárt? - hév örömembe Szorítnám forro Kebelembe (4/25).

hiába hsz (32)

Hijjába keres, óh szép Istenasszony békeséget az én Szívem, hijjába reményl vígasztalást (5/372-3). Ne töltsd az időt hijába. eredj (1/889). Hát azt a' szép elmét 's az azt nemesitő finomabb érzékenységeket, mellyekkel valóba ditsekedhetünk, hijába adta vólna é a' jól tévő Természet (1/955). De miért panaszolkodom híjába? (7/630) - ...te halgattsz; szeretsz te Szilvia? szeretsz, de hijába (7/1352). Eb hiszi nékem hijjába is mondod (15/14). Büdös az apád halála tsak szaga van, a bűr tsak bűr tudom én, hijjába - tudom majd büdössebb lessz nállad (15/ 188). - ...még is el kell mennem, mert hijjába Uriember mindég bótba nem lehet (16/165).
hijába (1/1901, 7/1322, 10/503, 542), Hijjába (1/ 2883, 6/22, 7/111, 1107, 10/729, 763, 786, 11/102, 13/258, 502, 622, 15/315, 796), Hijjába (4/44, 10/ 890, 894), híjjába (7/45), híjában (7/1250), hjába (15/220).

Ö: mind~.

hiábavaló mn/fn (2)

I. mn Én már eleget hallgattam az ö Kegyelme hijjába való sok németes fetsegését (1/3171).
II. fn ...minek beszéllnek hát Kelmetek ollyan sok hijába valót (1/832).

hiábavalóság fn (3)

Osztán, inkább vesztegeti az Úr azt a sok pénzt olly hijábavalóságra, melly az okosok meg vetését viseli: mint olly nemes tárgyra, mellyet tisztelet koronáz (1/1800).
hijjába valoság (15/799), hijjábavalóságba (1/ 2590).

hiányosság fn (1)

Karafa, n[em] karafa, én ugyan nem bántalak, de ha hijjánosság lessz, tudom nem búvnék a' bőrödbe (1/894).

hiba fn (11)

Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni: tsak az az eggy hiba van benne, hogy a' Tudományoknak nem embere (1/1639). Az nem az én hibám, hanem a' Szüleimé és Atyámfiaié (1/ 2960). Vígasztald magadat, nyomorúlt Leányzó, mert ez a' szerentse hibája, és nem a' tiéd (7/1475).
hiba (1/1641, 2912), hibája (7/1251), Hibája (12/ 590), hibádat (11/109), Hibáimat (6/146), Hibájánn (10/381), Hibáidnak (10/153).

hibázás fn (1)

Gróf Fegyvernekiről mit mondjak? őtet nem a' természet tette vétkessé, hanem a' hibázás (1/ 3373).

hibázik i (6+1)

...te magad tudod, hogy értek é a tsapáshoz és szoktam é benne hibázni (7/1248). - ...ezt már magam is tapasztaltam másokon olly mathematice, hogy még a' minuta se hibázott (15/625).
hibázom (1/3141), Hibázol (12/676), Hibáztam (12/ 461), hibázott (6/73), Hibázott (4/135).

hibit (?) (1)

Mindjárt nem lessz most egy Dáma 'S hibit rabjaitok száma (16/883).

hic (lat) (2)

Állat é, vagy ember? Quem hic video (1/2325).
huius (1/2895).

híd Ö: paraszt~.

hideg mn/fn (10)

I. mn A' hideg szél fujja szorja a' szemébe (1/2458). Mind eddig magamnak éltem, és az én Vadságomnak, most már a' mi még hátra van, azt Amintásnak élni kívánom: és ha néki nem lehet élni, fogom azt az ő bóldogtalan hideg tetemeinek (7/1498). - ...vidd őtet a' hideg Pólushoz, hol Akviló az Otzeán' sós habjait örökös jéggel fagylalja (13/22). Illyen módonn, eggy hideg hallgatással fogad Enéás engemet (10/58)
hideg (7/1608), hidegen (7/965).
II. fn Borzadok a' hideg miatt (V[agy]: A' hideg lél az Irtózás m[iatt]) (10/40).
hideg (14/149, 16/364).

hideglelős fn (1)

Millyen szereket gondolsz a' Kolyikások[na]k Hideglelősöknek (14/121).

hidegvér fn (3)

...egyik Plátóval kevélyen a' másik a' Stoicusokkal hideg vérrel nézi (9/584). No ollyat olvasson hát az Úr, a' mellyet nem hideg vérrel irtak: a' mellyek[ne]k minden soraiból méz tsepeg, 's repes az Elme azon örömétől, hogy ő most azt olvashatja (1/ 2258).
hideg vérrel (1/2278).

hidra fn (1)

Azok a' kimetszett Márványok élettel tellyeseknek látszának. Imhol Altzídes, hogy a' Hidrát nyakazza (6/57).

hiedékeny mn (1)

'S Hát te is illy hiedékeny vagy? (12/810)

hienc fn (1)

...ts[ak] Német Országb[a] a' Hyentzek közzé menjen ám ördög Ura[m] a' Kan aszszonyokat ijjesztgetni (9/215).

higgad Ik: le~.

higgadt mn (2)

...jól megláttam magamat a' híggadtt tengerbe, mikor tegnap előtt elhalgattak a' szelek, és ő hab nélkül feküdtt (7/603).
higgadt (13/396).

hihet i (1)

De hiszen most megtanulhatja az én példámbol, mennyit hihet akár mely Legény[ne]k (16/442).
Ik: el~.

híja fn (9)

A'mi hijja van, én ki pótolni kivánom (8/7). Tsak múló hangok azok, mellyekkel a' valóságos érdem hijját kivánnyuk pótolni (1/1129). No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijjan Gallér vot egy Királyfi (1/670-1). Zálogba vetem az én szerentsémet, hogy néktek Tronust épittsek: 's illy nagy virtus nem marad ország hijjával (12/ 1031).
hijja (7/1187, 12/963), híjja (7/1186), hijját (1/ 3147).

hím1 fn (1)

Ellenségének tartod tehát a' Hím Gerlitzét az ő hív társának? (7/187)

hím2 fn (1)

Áldott természetnek kies lakó helye... Te tanitód szined majmoló festöket, Szégyenited pompás himeiddel őket (1/241).

Himmel (ném) (1)

Tausend himmel! (1/529)

hímvarrás fn (1)

...itthonn is talál idő töltést, pro 1mo A házi foglalatosságban, pro 2o A' Himvarrásban (15/59).

hínáros mn (1)

Én is ugy beszélltem, mikor szabadonn és lántzok nélkűl tőltöttem a' hínáros Hajlékok között az én boldog Napjaimat (5/168).

hint i (3)

...az én nevemet is édes hevűléssel emlegeti, 's rozsákat hint sirhalmomra (1/1447). Háromszor most ördög port hintek, ezekre a' portékákra (9/655). Hints lágy álmot szemhéjjára (15/872).
Ik: meg~.

hinthet i (1)

Didó, az én Elmémbe... mindég jelen vagyon: és sem idő sem távollét nem hínthet... az én Tüzemre Feledékenységet (10/62).

hintó fn (1)

El veti hintóját, tengernek ereszti hajóját (1/582).

hintve Ö: be~, meg~.

hintvén in (1)

...melly ragyogványokat és Orfeusokat láttam ott; és még némelly Szépeket, fátyol nélkül, felhő nélkűl, mint a'miképpen jelenik meg a'halandóknak a' szűz hajnal, hintvén arany és ezüst harmattseppeket és súgárokat (7/506).

hipphopp msz (1)

Bé mehet ám bizony, de valahogy hipp hopp hírivel el ne vigye Kend láb alól (1/1973).

Hippokrátesz fn (1)

Engedelmével a'tiszteletes Praesesnek Hippocrates gyermekinek És a' minket bámúló egész Gyülekezetnek (14/131).

hír fn (23)

Barátim, légyetek vígan, mert hazug hír az, a'mit az ő haláláról hallottatok (7/1546). Az a' hir is foly kedves Ur nállunk (16/287). Vóltak többek is sokan, de azoknak emlékezetét a' rend nélkül koborló Hir hüségtelen szája el vesztette (1/1425). Azonba ts[ak] hartzolnak a' Deák nyelv mellett pedig hirét sem hallották Horatiusnak (1/933). Ah, elébb mint én téged elhagyjalak, vesszen el Italia, a' Világ maradjon mélly Feledékenységbe eltemetve az én Hírem (10/525). A' Leány... eléggé culta... és meg is érdemlette volna, hogy általam hirre kapjon (15/ 932). Tsak siess, Barátom. Isten hirével! (1/2157)
hír' (7/1125), Hírem (10/475), híre (7/1283, 1291), hírt (7/1313, 1377, 1379, 16/1193), Hírt (7/1223), hirt (7/1011, 12/801), Hírrel (7/1228), hirrel (1/ 2818), hirekkel (1/65), hírivel (1/1974, 15/201).
Ö: pletyka~.

híradás fn (1)

Ah! mit beszél a' Kis Asszony, kedvezzen az én elrémülésemnek, és tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hiradás (15/803).

Hirbad fn (1)

Hát hiszem a Gyemtsid mubad, Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik (9/664).

hirdettet Ik: ki~.

híres mn (9)

Hova lettek, hova mentek nemzetünknek régi hires Vitézi? (15/430) - Annak a' nagy Tágasságnak egy Része, a'melly kőrűl van keritve a' Tirusi Herkules' hires Templomának Tornátzaival (12/936). Pihó akkori hires zsivány (15/242).
híres (15/1025, 16/274), hires (1/100, 546, 15/428), Hires (15/620).

hirkániai mn (1)

A' hosszas idő megtanítja az embert, hogy zabolát vethessen az Oroszlányokra, és a' Hirkániai Tigrisekre (7/305).

hírlel Ik: el~.

hírmondó fn (11)

Óh Egek, miért vagyok én a' Hírmondó? (7/1148) - Ah igen is, jól értelek benneteket,azok a' vérengző mennykövek, azok a' szerentsétlen Üstökösök, az ég haragjának kegyetlen hírmondói (13/739).
Hírmondó (7/1372, 1373, 1379, 1395, 1399, 1445, 1453, 1503, 1507).

hirtelen hsz (9)

Nem állhatom meg, hogy az ő hirtelen lobbant tűzét, ne bámullyam (1/54). - ...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka (7/308-9). Tigrínó az én hüséges kutyám, melly soha az én óldalomtól se hegyen se tserén el nem válik, hírtelen tsak meg áll (13/134).
hirtelen (1/1555, 2/1431, 7/1322, 1419, 16/638).

história fn (5)

No hát beszélld el a' Szerelem Naturalis Historia szerént charactereit 's így determináld (8/129). Az is jeles hístoria Hogy a' Vesicatoria Ha rá teszik az orára feltámasztja 2 órára (16/996).
história (8/96), Istoria (16/838), Istóriát (8/212).

históriai mn (1)

...hanem a' frak involvalja a' Historiai Tudományt mind (15/358).

historice hsz (1)

Tsak pénzébe lennék vitze Meg ölelném Historice (16/373).

hisz1 i (46+1)

Hát miért nem hisz nékiek? (7/256) - És azt bizonnyal hiszed? (7/1316) - Én pedig állhatatósan hiszem, hogy abból semmi sem lessz (1/1521). Ha abba nem hiszel az én számnak, hidj saját szemeidnek (13/561). Enéás engemet barátjának hisz (10/ 200). Nehezebb fog lenni, mint te hiszed (10/328). De ki hitte vólna, hogy Orlándó szeresse Angélikát? (13/610) - ...de hiszem az Istent (1/3156). Én nem tudom, ki légyen ő: őtet hiszem, hogy Arbatzes (10/ 627). Eb hiszi nékem hijjába is mondod (15/14).
hiszek (5/16, 7/1395, 12/406), hiszel (10/930), hittél (10/503), hitt (1/133, 16/439); hiszem (1/144, 1014, 2947, 7/1278, 1296, 13/560), hiszed (5/89, 7/608, 1290, 10/865, 12/312), hiszi (7/1525, 10/226), hiszik (1/2934, 16/631), hittem (10/609, 12/226, 16/684). - hitted volna (7/1293). - hidjek (10/66), Higy' (2/ 1483), higyj (5/162), Hidj (12/403), hidj (12/838), higyjél (7/279), hidjen (9/424); hidd (13/638), higye (15/280). - hinni (15/606).
Ik: el~.

hisz2 ksz/hsz (9)

I. ksz Levél? az a' levél? hogy mit keres már hogy az a' levél mit keres? isz az a' levél tsak levél (16/ 520).
hisz' (8/180), Isz (16/630).
II. hsz Felszedi a' subáját. No hisz én nem bánom, ha n[em] maradhat osztán tölem (1/895).
Hisz (15/668, 16/345, 539), isz (16/20), visz (!) (16/ 437).

hiszen ~ hiszem ksz/hsz (34)

I. ksz Biz ugy vólt Mest[er] Uram hiszem én magam se[m] aluttam, se[m] részeg n[em] vólta[m] az eb a' lelke országán és magam láttam (9/74). De hát ez a' nagy átkozott kép mit keres az Ur mellyén, hiszen lám a' járást is alig teheti tölle tán amuletum vagy mitsoda? (16/204)
hiszen (1/2776, 15/186, 869), Hiszen (1/1241, 1311), hiszem (15/671), iszön (15/233).
II. hsz ...de hiszen tsak menj, mert eljön az idő, mellyben meg fogod bánni, hogy azokat nem követted (7/217). Oh Édes Kedves Atyám! De - - - hová ment? Hiszem az elöbb hagytam ítt őtet (12/241). De hiszenha nem szerettelek volna nem is aggódtam volna érted, a' szerelem aggsággal jár (16/569).
hiszen (1/2171, 2215, 2704, 5/289, 9/281, 573, 15/189, 284, 16/108, 434, 441, 540, 775, 865), Hiszen (1/2205, 15/191, 700, 16/100), Hiszem (9/131, 11/80, 12/670), iszen (16/631).
Ö: dejszen, hát~.

hit fn (7)

...ő eggy hitetlen, ő eggy háládatlan, ő eggy Törvény nélkül, és eggy Hit nélkül való Lélek (10/592). Nem érdemel hítet, a'ki azt másnak meg nem tartja (10/ 229). - ...igaz hitemre mondom még azt mind ez ideig sem tudtam, nagy dolog ez (1/317).
hitemet (10/227, 12/1012), hitedet (7/1409), Hitedet (10/742).

hitel fn (10)

Meg prübálom thalám hithelbe álthal anna, asz árát akhor láthná mikor enghemet 5 esztenthő mulfa alt Amstherdhenba (9/19). Szemmel látott tanuk bizonyitják, a'kiknek szavok [me]g érdemli a' hitelt (9/ 418). Azt akarnák, hogy én egy illyen hazugságnak hitelt adjak (12/804). Ezt azért mondottam tenéked, hogy tudd meg mennyire méltó hitelre az ő beszéde (7/523).
hitelt (1/1623, 5/145, 7/254, 10/482, 489, 15/21).

hiteles mn (2)

Lehetetlen, az Iró hiteles (9/670).
hitelesek (9/422).

hites mn (1)

Köszöntő versek... az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére... irattattak (16/787).

hiteszegett mn (1)

De ez alatt hiteszegett fog az ő saját Attyához lenni a' Fiú? (10/530)

hitet Ik: el~.

hitetlen mn (29)

Ah, tetszett az Isteneknek, hogy Dídó vólna hitetlen; óh bár én ábrázolhatnám magam előtt őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig (10/272-3). - ...tépjétek széjjel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/262). - ...tsak Eliza maradjon meg nékem, én azzal meg elégszem: mert egy hiv Pásztor Legény... jobb szeretek én lenni, mint egy hitetlen Király (12/ 1018). Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! én jól általlátom bennetek a' ti tsábitásitokat (7/ 264).
hitetlen (1/1665, 6/98, 7/132, 10/262, 478, 591, 965, 999, 13/343, 431, 16/509, 609, 685), Hitetlen (9/814, 10/517, 13/412, 16/602), hitetlenek (16/880, 884), hitetlennek (10/533, 806, 12/754), Hitetlennek (10/ 808), Leg hitetlenebb (13/587).

hitetődik Ik: el~.

hitszegő mn (2)

Oh te álhatatlan hitszegő! be nem tettem volna fel felöled (16/633).
hitszegőnek (10/806).

hitt Ö: meg~.

hittség fn (1)

Bár a' szánakozás inkább jutalmaztatná meg az én hittségemet, és inkább kipótolná az én halálomat (7/ 426).

hitű mn (1)

Onnan Szerelem Országból a' jó főldről, ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a'mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném (8/178).

hitvány mn (4)

Hogy ahgya khed hithván jószág hithván pharthékha, tsak a' khed khedvéért veszem megh (15/195). A' maga hitván Könyveit a' Magyar Világ alávalónak nevezi (1/918).
hitván (15/282).

hitványság fn (1)

Khed nekhem ne paphollyon négy krajcárt adhok értte azért a' hitvánsághirt (15/220).

hitves fn (1)

Azt a' Magzatot, a' kinek megtisztelésére maga az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből (5/417).

hív1 i (19)

Járbást hívjátok (10/857). Most siess tovább! téged' hiv a' magad szava (2/1495). Kinek hivják Kendet? (9/751)
hív (10/475), Hív (5/471), hívnak (5/152), hivnak (9/ 207, 12/107), hiv[na]k (9/592); hívom (8/220, 222), hívják (7/57, 673, 674), hivják (1/1965, 9/192), hijják (1/2181), hivták (9/745), hívni fogom (10/363).
Ik: be~, elő~, ki~, vissza~.

hív2 mn/fn (52)

I. mn Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/789). Már ideje hogy tégedet bemutassalak a' te hiv Jobbágyidnak (12/554). Darab ideig olly nagy egyességbe éltem ezzel, hogy két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/344). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort; de az én Bálványomat még is hivnak találtam (12/229). Oh Meny Föld Istenei! Imé e' kis mezei Alatsony plántátskára Olly hiven vigyázzatok; Hogy légyen általatok Diszesebb valahára (12/561).
hív (5/218, 221, 340, 360, 462, 580, 7/136, 188, 215, 13/156, 294, 14/163), Hív (5/523, 566), hiv (1/2113, 3062, 3104, 9/535, 10/108, 1035, 1036, 12/331, 569, 912, 966, 1017, 1026), hiven (6/65), Hívenn (14/6), hívebb (11/23), hivebbik (12/270), hívebbet (13/ 461).
II. fn Gondolkozz, Barátom, itt áll eggy hived, a' ki kész minden fáradságát a' te Javadra fel áldozni (1/ 2108). Igaz hive maradok Nagyságodnak (1/642). Eredj, uralkodni, Kintsem; De ne szűnj meg hivem lenni; ha lehet, még akkor is (12/328).
Hívem (5/530), hivem (12/373), Hivem (12/729), hive (1/1004), híveim (10/940), hívet (13/344, 348), Hívedet (10/843), hívedet (13/20), híveidnek (7/ 973), hüvednek (15/1016).

hivalkodik i (1+1)

Itt mi nálunk a' világ hivalkodik, mint eggy kevély páva, az ő tzifraságaiban, mélly álomba andalogván a Mulandóság kebelében (1/999). Szolgálatjára - ő mint Cultus ember nem szokott igen sokat hivalkodni pro 1mo az iró szobában. pro 2o a Bibliothecáb[an] pro 3o a' Joszága körül szokott rend szerént láttatni és ez már fö Cultura (15/53).

hivalkodó mn (1)

Hivalkodó Iffjak! a' ti kedveteket nem szegem meg, közétek űlök, de én ne légyek részes semmibe is (1/1189).

hivalkodva in (2)

...mikor az embernek egyéb dolga nints pipára gyujt, hogy az ördög hivalkodva ne találja (15/780).
Hivalkodva (12/425).

híván in (1)

Én... a' mint ő kivánta rettentő fogadásokat tettem, bizonyságúl hiván, mind Pánt, mind Palest, mind Priapust, mind Pomónát, mind az éjjeli Haketét (7/ 1413).

hívás fn (1)

Ugy de, Fejedelem Asszony, tsak még most is egésszen vigadni látszottál előttem a' Lakodalomra valo hiváson (12/978).

hívat i (2)

A' Gróf meg bosszankodik, őtet reménységénn kivül el kűldi, a Kis' Asszonyt hivatja 1/3352). - ...én őtet ezért eggy gazdag ebédre hivattam minden tselédjeivel 's inassaival eggyütt a Sas vendégfogadóba (1/301).

hivatal fn (4)

Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek (1/2241).
hívatalt (6/145), hivatalomba (15/132), hivatalra (1/ 2973).

hivatalosztás fn (1)

Törvényt és Mathesist tanúltam; látván azt, hogy a Bölts IIdik Jó'sef hasznos intézetei szerént a' fel kapásra nem az Apáink hanem saját érdemeinket nézik, 's bizván annál fogva, hogy a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm... hanem hogy van é annyi elömenetelem a' Törvénybe, a' mennyi az adandó hivatalra meg kivántatik (1/2969).

hívságos mn (2)

Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam, az a hivságos szemérem bennem nintsen, hogy szüléim alatsonyságát szégyenljem 's el takarni igyekezzem (1/ 2961).
hívságos (7/25).

hívség fn (21)

A' te hazug Ajjakad Hívséget esküdött nekem; és azonba a' te Szíved azonn gondolkodott, hogy mehess el messze én tőlem? (10/480) - Így bűntetem meg Igazságtalanságát annak, a' ki soha sem adott eggy Jutalmat az én Hívségemnek (10/907). Tartsd meg hívséggel, a' bántatások között is a'te első Szerelmedet (5/302).
hívség (5/538, 7/1222, 10/935), Hívség (5/534), hivség (12/982), hívségem (11/63), Hívségem (10/469), Hívséged (13/435), Hívséget (10/86, 514), Hívségemet (10/565, 588), hivségét (12/534), hivségemnek (1/2112), Hívségednek (10/522, 586), Hivségemenn (10/109), hüvségiért (4/137).

hívségtelen mn (5)

Imhol óh szép Istenasszonyom, minekutánna rövid ideig jártunk volna a' hívségtelen Tartományonn, ismét a' partot tapodjuk (5/229). Hogy hívségtelen vagyok eggy háládatlan Asszonyhoz, nem, nem érzek magamba Pirúlást (10/904).
hívségtelen (5/224), Hívségtelen (13/457), hívségtelennek (10/975).

hívségtelenség fn (1)

Hogy én ő rolla egy illy nagy Hivségtelenséget elhihessek, kevésbé kellene az Amintás Szivét esmérnem (12/805).

hívtelen mn (1)

...mind mind engedtek az én hívtelen Sorsomnak: nints a' ki nékem segítsen, vagy megöljön (10/993).

hízelkedés fn (2)

A' pompás titulusok tsak az alatson hizelkedésnek álnok találmányi (1/1126). Ezt szűli a' Hizelkedés, a' melly a' Gazdagság és a' Szegénység Leánya (1/ 3283).

hízelkedik i (2+1)

25000 forintot érő édes kedves Számjaim! ti szabaditottatok meg engemet attol az alatsonyságtol, hogy én a' vén Karnyónénak pénzéért hizelkedjem! (16/446) - ...ezt a' Kertet választotta magának a' Gyönyörüség Kies lakó helyéűl, Nézd, édesem, hogy hizelkedik benne az ártatlanság vidám képe, hogy szijja magához az eleven elmét (1/229).
Hizelkedni (9/476).

hízelkedő in (1)

A nyakába esik hizelkedő mosolygással (1/1167).

hízik i (3)

A' Bárány a' fűtől hízik, a Farkas a' Báránytól, de a' kegyetlen szerelem könnyhullatásoktól hízik, és soha sem látszik, hogy véle dosztig lakott vólna (7/ 289-90).
hizik (9/375).

hizlal i (1)

...mitsoda dögleletes étkekkel hízlalja hasát az az útálatos Monstrum (5/26).

hízott in (3)

Az Urak Udvaraiba Divisióként koslat[na]k a' Jobbágyok zsirjával hizott Kopók, a' Múzsák pedig és a' Múzsák baráti nem esmérik azokat (1/1823).
hizott (9/793, 806).

hjába l. hiába

hjé l.

hm msz (6)

Úgy sem várhat Ked az illyen léhűtő mismás embertől tsak eggy meszely bor árrút is. Hm! (1/2166) - Ördög illyen amollyan! már a' nagy bosszúság! Hm! hm! hiszen már a' tsak több mint disznóság! (1/ 2171)
hm! (8/198), Hm! (1/2331, 2446).

fn (8)

...a vire látzott a hón szép piros volt (1/678). No Királyfi itt lakik egy király kis Asszony akinek ortzája ollyan fejér mint a ho (1/752). Óh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja (13/220).
(1/681, 7/876, 9/258, 15/412), hón (1/679).

hoc (lat) (5)

Quid hoc Abrahám? (15/686)
hoc (9/101, 141, 629, 15/668).

hódoltató Ö: meg~.

hódoltatott Ö: meg~.

Hofrat (ném) (3)

...ott mindenütt ollyan betsületb[e] voltam, a' milylyenhez még egy magyarnak sem volt szerentséje, nagy Tudosokkal, Doctorokkal, Professorokkal, 'söt Hofratokkal barátkoztam (15/916).
Hofrad (15/478, 936).

hogy1 hsz (94)

I. (kérdő) SZUSZMIR... Úgy is vót a' dolog. ÉVA Hogy? (1/845) - Hogy' reményled ezt? (10/378) - SZILVIA Ah! hogy halt meg. DAFNE Azt nem mondhatom meg, hogy, sem azt nem mondhatom valósággal megtörtént é (7/1276-7). - ...eggy ehez tartozó pixist hogy adnak, egy pár Canariai kutya hány arany (1/139). Legelsö dolog pedig a' maga házának esmerése mert a' ki a' maga házát sem tudja hogy áll, mi gondja annak a' más házára? (15/171) - Hogy árulhatna igy elengem Amintas? (12/830) - Hanem hogy fáj néked a' te sebed? (13/223) - Az az izé Tábla, no, hogy is hijják (1/ 2181). - ...hogy mert eggy Gróf Kis Asszonyt igazság nélkül való beszédjével el tsábitani (1/514). Üh, hogy n[em] hágy már Kelmed békét a' jó embernek (1/890). Ah hogy' megnemhat Egy illyen szives Indúlat? (12/432)
II. (vonatkozó) ...igy osztán a királyfi h[ogy] meg meg meg kapta a gyürüt oda vitte a' király kis Asz szonyhoz (1/806). - ...'s míg körűltekintek, meglátok hét Farkast, hogy a' főldről valami vért nyalnak (7/1170). Eggy vígyázó hajós ki látta a' halált, Hogy sárga ortzával a' habokra ki szállt ...Gazdag gályájával ha a' révpartra ér, El felejti veszedelmét (13/490). Imhol Altzídes, hogy a' Hidrát nyakazza (6/56). - ...az által vetőjébe' belé teszi a galambot, haza megy, h[ogy] haza megy, azt mongya (1/683). Elsőbenn is hogy hozzá mentem a' te neveddel: azt kérdezte: Hogy van Tempefői Úr? (1/3116)
Ö: a~, akár~, de~, ha~, hogy~, vala~.

hogy2 ksz (1090)

Ő valóba ollyan, hogy azt megérdemli (7/757). Ah eszembe sem jut, hogy Amintás Király, és hogy én egy Jobbágya vagyok neki (12/460). Másik azt mondja; Szégyen, hogy mindég vigyorog (1/1245). Elég az, hogy én most 30 aranyat nem lottsanthatok ki minden alávaloságra (1/1499). Minden Ágról, a' mellyet a' szelek megrezzentenek, ugy tettszik hogy ő jőn (12/748). - ...hallom, hogy a' Király Kisasszony nagy fel szóval kiált engemet magához (13/ 571). Te tán azt gondolod, hogy a' haragból és a' Bosszú állásból tsirádzik a' Szerelem? (5/310) - Meg mondom, hogy szerelmed Nagy Megmondom, hogy már rabja vagy, 'S hogy szeressen tégedet (5/ 480). Az Úr erre azt kérdezte, hogy: nem Lessz? Mellyet ő úgy értvén, hogy azt akarja kérdeni, hogy nem Less é az irója (1/544-5). Én ezt a' Bárót úgy gondolom hogy nagyon későn érkezett szegény feje az ész osztásban (1/370). - ...utánna futottam és addig futottam, hogy őtet elértem, és megtartóztattam (7/1403). Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/350). AGENOR El ment. AMINTAS A' nélkül, hogy engem lásson? (7/1076) - Ízetlen Múlatságok valósággal, és ízetlen élet neme: és ha ez néked tetszik egyedül attól van, hogy még a' másikat nem tapasztaltad (7/100). Arra hogy én néked hidjek, eggy tekínteted, eggy Sóhajtásod elég (10/66). Ez a' Szűz úgy beszéll, hogy kimutatja vele, hogy elszánta magát az utolsó elválásra (1/ 1507-8). Már szeretem őtet annyira, hogy nálla nélkül nem tettzene nékem egy Ország (12/786). Olly igen sebessen megy, hogy őtet kergetni haszontalan lesz (7/1217). Ditsekedni fogok azzal, hogy igaz hivségemnek eggy tsekély bizonyságát adhatok (1/2111). - ...azt mongya a Nagy Ember, annak köszönd h[ogy] Apadnak szollitottal mert ha ezer lelked lett vona is el kellet vona veszned (1/722). - ...de mindenek felett vígyázz, hogy a' gonosz Fátum vagy az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazínnyába ne vigyen tégedet (7/468). Óh gyönyörű Arany Kor! nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóvíz, és mézzel tsepegett az erdő; nem azért, hogy az ő gyümőltsöket a' szántóvastól meg nem érdekelve adták a' főldek... nem azért, hogy a' setét felhő nem terjesztette még ki gyász szőnyegét; hanem olly örökös tavasszal, mint a' millyen most gyúlad és virít, mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég (7/528-32). Élj bóldogtalan, élj a' te nyomorúlt állapotodban, és ezt tűrd el tsupán azért, hogy bóldog lehess (7/ 1119). Rosalia rám esett, kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát, hanem adjam neki (1/484). Azért hogy gyermek vagyok, soha még eddig az én gyenge kezem eggy dárdát sem hajított haszontalanúl (11/78). Én attol félvén, hogy gyáva Lelkűnek neláttassam, v.[agy] hitetlennek ne mutassam magamat: reszketek habzom aggodom, 's semmit sem végezek (12/753). Asszolgája az Urnak örülök hogy van szerentsém a Te[kin]t[e]tes Urat tisztelni (15/ 470). El jön még, el jön az a' Nap, hogy teis, mint én most, sóhajtani fogsz (5/160). Ő eggy ollyan Magyar Méltóság, a' kinek párját alig lehet találni: tsak az az eggy hiba van benne, hogy a' Tudományoknak nem embere (1/1640). Kinek lehet annyi hatalma, hogy a' büntelent is tömlötzre ragadhassa? (1/ 1609) - Kegyetlen! vólna é annyi lelked hogy engem halva látnál? (7/802) - Imhol eggy pár arany, vegye el Kegyelmed annak jeléűl, hogy én szeretek a' Nyomorúlttal jól tenni, és hogy a' többiét is várhatja Kegyelmed, de idő vártatva (1/1557). Ideje hogy az Álomból felserkenj: hogy magadat kifordítsd ezen Asszonyi Akadékokból (6/165-6). Mostan hogy igazat szóljak, nem mondom ki ítéletemet, hogy vallyon Szilvia eggyűgyűtskeé (7/681-2). - ...a' tud ám szépön borborázni, ollan szépön mögy a sorgya hogy (15/442). El megy asszonyám az Operentias Tengerig, jaj vigyen el engemet is, majd ugy meglovazzunk a' Tengeren hogy! (16/651) - Ugyan mi hírt hoz most ez, hogy így megháborodott ábrázatjában és beszédében? (7/1377) - (:hogy a ménkü meg ne üsse:) (16/99). Igenis, hogy te tanítnád meg azon Választásra mellyet eggy Atyának tisztelése kíván (6/115).
Ö: alig~, csak~, ha~, hanem~, mint~, nem~, úgy~.

hogyan hsz (17)

Emlékezz reá, óh Didó, hogyann jöttél Tírusból: és mitsoda kétségbe esett tanáts vezetett téged e Partra (10/131). És éppen ebbenn a' Pillantatbann, hogyan gondolod lenni őtet? (6/183) - És hogyann, mikor így beszéllsz, akarod, hogy én ne sírjak? (10/ 285) - Hogyan? A' te Ajjakidról fogja Dídó megtudni, hogy őtet elakarod hagyni? (10/395)
hogyan (5/381, 6/13, 7/299, 10/247), Hogyan (6/114, 9/400, 10/115, 432, 608, 12/283, 661, 709, 827).

hogyha ksz (5)

Hogyha az Ég Szerentsémbe Változást akar akár tenni Más gondolkozást elmémbe Fog ő akkor önteni (12/152). Minden test eleven, hogyha e' van jelen (1/358). - ...de hiszem az Istent, hogyha most el idegenedik is az a' betses jószág, de el jön az a' boldog óra a' mellybenn örvendeni fogok én ujonnan lejendő birásán (1/3156).
hogy ha (16/1213, 1214).

hogyhogy hsz (6)

ANGÉLIKA Orlandó, óh melly hijjába kerestelek mind ez ideig, be' jókor érkezel! ORLANDÓ Hogyhogy, óh szép Istenasszonyom, ebbe a' helybe? hogyhogy az én nyomdokimon (13/260-1). EGGYIK HAJDÚ No Poétikus Uram, jó kézbe van a' jámbor. MÚSAI Hogy hogy? az Istenért? (1/1958)
Hogyhogy (1/1740), Hogy hogy (1/128, 15/896).

hogymint hsz (1)

Hát, Barátom, jó hirrel jöttél é a' Sz:[ent] Atyáktól? hogy mint van a' követség? (1/2819)

hogyne hsz (2)

Hogyne rázná ki a' Magyar iró kezéből a' tollat, ama' méltó keseredés, melly az ő megvettetéséből származik? (1/2099) - ABR[AHÁM] Hát thalán lehet phe menni? ANT[AL] 'S üm; h[ogy] ne lehetne? (9/71)

hogysem ksz (1)

Én eggy fél tapodtt' sem megyek, hogy sem ez az alkalmatlan ember velünk járjon (1/3380).

hohá isz (1)

Hohá szép betsülete van itt a'mi Nagyságos Urunknál az ollyan ördögökkel tzimborázó Spionnak (1/ 1319).

hóhér fn (4)

Igaz hogy ez szomoru nap Im kell Doctor hóhér és pap (16/1051). Várjatok; a' hohér aggasson fel benneteket (1/2814).
hóhár (9/170), hohár (15/231).

hóhérló mn (1)

...tsak azért maradt meg, hogy én bennem megboszszúllya, az én hóhérló keménységemet és az ő keserves halálát (7/1466).

hohó isz (2)

Hohó barátom! 30 arany nem bolondság, én annyi teméntelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki (1/1482).

Ho ho (15/764).

hol hsz/ksz (84)

I. hsz (kérdő) Hát hol jár Conrad hol hol? (15/383) - Hol van, hol van az én Hivem? (12/729) - ...hol fogod hát most keresni, ha még nyomára se találsz? (7/1323) - Meg hagytad magad tsalni, hol vetted ezt az ugyan ditső ujságot? (12/814) - De hol a' manoba tudta az Ur ezt a' furtsa nótát tanulni, ugyan szépen ki megy? (16/376) - De hát hol jártak ott azok a' békák? (1/867) - Én éppen azon tsudálkoztam, hol vehette magát az a' sok pimasz portéka a' Nagyságod Úri szobájába (1/604).
hol (1/167, 172, 566, 597, 1578, 1948, 1968, 3075, 3344, 3353, 2/1465, 1467, 1501, 1502, 4/62, 103, 107, 6/10, 157, 158, 7/939, 8/185, 10/598, 12/22, 51, 442, 481, 730, 13/117, 126, 395, 727, 15/308, 520, 927, 16/128, 174, 537, 1048), Hol (1/215, 382, 2908, 2/1464, 4/62, 103, 5/48, 9/749, 10/426, 599, 12/819, 949, 1020, 13/117, 719), hól (2/1509).
II. hsz (vonatkozó) ...mondjátok meg van é e' főldnek kerekségén eggy boldogabb szegelet, hol nem nyög az Ártatlanság, hol az Érdemnek barátja a' tisztelet, hol az Igazságnak királyi székéhez van a' Gonoszság látzoltatva? (1/993-4) - ...nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására, oda, hol az édes vizekre édes árnyékot vét az a' Plátánus (7/748). Menjen e' vig Hármónia Mind addig, hol ellent tart Néki a' legtulsóbb Part (5/627).
hol (7/462, 13/22, 33, 16/1132), Hol (1/174, 190, 2305, 2357).
III. ksz A' Játék hol a' Poéta, hol a' Gróf házáb[a] van (1/971). (a Játék a' Poéta Házában esik.) hol belől, hol az ajtó elött (1/1832). Hol haszon van hol kár (9/338).
Ö: a~, e~, i~, im~, vala~.

Hold fn (5)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget (13/673).
Hold (4/151, 154), Hóld (9/364), hóld (15/867).

holdbeli mn (1)

Ezt már szintugy meghatározzák a' németek 's más pallérozott gyomrú nemzetek, mint a' nap 's holdbeli fogyatkozásokat (15/627).

hollandiai mn (1)

...egyebet nem kivánok, hanem hogy énnékem 10 exemplárt, a' mit mondttam vólt, hogy a' Hollandiai papirosra nyomtassa az Úr, küldjön el (1/1041).

holló fn (3)

...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/600).
Hollók (7/172), Hollókkal (1/2172).

Hollókő fn (1)

Tudod magad is Barátom, hogy én eddig Hollókőn szerentsésen éltem a' meg boldogúltt B.[áró] Hollokőÿ Úrnak kedvezése és pártfogása mellett (1/ 1933).

Hollókőy fn (1)

Hollókőÿ Úrnak kedvezése és pártfogása mellett (1/1933).

holmi nm/fn (19)

I. nm Maga mindég mast gúnyol a haszontalan idötöltéseit holott maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tőlti napestig idejét (1/784). A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur (15/533). Én keresni fogok abba módót, h[ogy] most az eggyszer Kegyelmedet ki szabaditsam, de ne gondolja, mintha azért vólna az, hogy Kegyelmed holmit firkáltt (1/1553).
holmi (1/327, 1489, 1765, 2263, 3074, 7/409, 1577, 8/45, 15/1056), Holmi (1/2590), hólmi (1/2692), holmit (1/483).
II. fn Hagyd el azokat a' semmire kellő holmikat (1/443). Soha sem lessz szebb mulattság mintha a' Horváth Úr holmiját olvassuk, mindjárt bé fogom hozni (1/1153).
holmiját (1/2813).

holnap hsz (7)

A' Hajókat,és a' Fegyvereket, a' mellyek[ne]k kérésére jöttél hozzám, hólnap reggel eggyesítve látod (6/93).
holnap (15/628, 16/868), Holnap (12/578), hólnap (8/56), Hólnap (15/842), honap (16/869).

holnapután hsz (1)

Thekintethes Uram! holnapután lessz nállunk Lakodalom (15/681).

holott ksz (1)

Maga mindég mast gúnyol a haszontalan idötöltéseit holott maga holmi dibdábsággal... tőlti napestig idejét (1/784).
Ö: a~.

holt mn (2)

...be megy a Templomba, hát a templom kőzepén ott fekszik egy nagy hót ember (1/689).

hot (1/697).
Ö: éhhel~, meg~.

holta fn (1)

És talám... megtörténhetne, hogy őtet megindítván a' késői szánakozás, könnyeket hullatna hólta után azon, a' kit életébe meggyilkolt (7/331).

holtig hsz (2)

Mig bé nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/790).
Holtig (8/51).
Ö: mind~.

holtszámba hsz (1)

...te életedbe vagy, és egésségbe, Istennek hálá: én pedig téged már hólt számba tartottalak (7/1231).

hólyag fn (1)

A' mi gyémántnak láttzik és fínum aranynak, üveg az, és réz; és azok az ezüst katulyák, a'mellyeket kintsel rakva gondolnál, jukas hójagokkal tellyes kosarok (7/475).

homály fn (6)

Akkor megmutatta nekem eggy rövid Éjtszakának homállya azt a' mit ezer Nappaloknak hosszúfutása meg nem mutatott (7/140). Nagyságos Uram! ez a' munka n[em] fogja meg engedni, hogy az ő példás virtusait a' késő idök homályában fenyegető Feledékenység el törülhesse (1/1401). De fejtsd ki beszédedet a' homályból (1/1992).
homály (13/546), homályjába (13/750), homájával (9/383).

homályos mn (9)

...a' tsendes éj, és a' homályos tserék nem tsinálhatnak én bennem borzadást, ha te véled vagyok (13/ 655). Rettegek, barátom; rettegtet a te homályos beszéded (1/2063). Te is a' Kadmus' nevezetes vérével ditsekedel: én homályos Pásztor siheder lévén, nem tudom a' magamét (12/61). A' fűvek szerelmeskedéséről le vonta azt a' szönyeget,melly alá a' Régiek olly homályosan kukutskáltak (8/146).
homályos (12/130, 541, 13/439), Homályos (1/ 1430), leg homályosabb (15/362).

homályosít Ik: meg~.

homályosodik Ik: meg~.

Homérosz fn (1)

Nepenthe Homerus után eggy ollyan fü, a'melly borba tétetvén vigasságot tsinál (8/31).

homlok fn (11)

Éhj tartsd, tarsd jobb időre a' te panaszidat, és nyúgtasd meg terhétől elfáradt homlokodat, ha engem szeretsz, óh kedvesem (13/274). - ...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát (5/10). - ...nézd mimódonn emeli Homlokát feljebb minden Szempillantásbann a' te itt lakásoddal Kevélykedő Kártágó (10/53).
Homlok (13/280), homloka (7/691), homlokodnak (9/388), homlokodon (1/1587), homlokodonn (5/ 429), homlokokon (1/1353), homlokára (1/2511), Homlokára (6/58).

homo (lat) (1)

Nints most veled Drómó. Most ijjesz [me]g ho[m]o Ni quali oculo (9/715).

hon Ö: itt~, ott~.

hón fn (5)

A' németek a' kalapjokat a' hónok alatt hordozzák (16/191).
hóna (1/2301, 16/188), hona (1/60, 16/193).

hónalj fn (1)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost (15/450).

hónap fn (7)

Rettegek mindentől ő másszor minden hónapba,ha pénzt nem, levelet leg alább küldött énnekem, a' melly balzsama vólt az én beteg Lelkemnek (1/ 1115). Már négy honapja, hogy az Édes Anyámnak még tsak levelét sem vettem (1/1465).
hónap (1/1117), hónapja (16/1117), hónapba (1/ 1462), honapba (15/629), Hónappal (15/623).

honnan hsz (8)

I. Honnan térsz, óh szép Tétis ezen partra? (5/343) - 'S ugyan honnan támadhat szívedben illy szörnyü félelem? (13/337)
honnan (5/381, 7/998, 11/67, 12/544), Honnan (7/ 168).
II. ...'s kevéssel azután, imé nem tudom honnan kivetődik eggy Farkas, szerfelett nagy volt (7/1154).
Ö: a~.

hopp msz (3)

Bezzeg ur lessz ám Tipptopp És Tipptoppné hopp hopp hopp akkorára akkorára (16/412).

hoppszasza isz (1)

A' madarász vagyok én la Vígadok hajsza hopszasza (4/3).

Horatius fn (2)

's Azonba ts[ak] hartzolnak a' Deák nyelv mellett pedig hirét sem hallották Horatiusnak (1/933).

Horatius (8/75).

hord i (0+2)

Istenem Uram tsak a' hordani, tsak hordani, drága minden soha pinz nem látni (16/72-3).
Ik: el~, elő~, össze~.

hordat Ik: el~.

hordó fn (2)

...azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta rá (1/735).
hordo (1/730).

hordoz i (16+1)

De, kérem, mitsoda könyvek lehetnek azok amelylyeket kezében hordoz? (1/2370) - De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/211). Mitsoda Mopsusról beszélsz te? Arról a' Mopsusról, a' ki nyelvén mézes szókat hordoz (7/446). Le kívánom fizetni ezt a' kötelességet, minthogy egyébb semmi sem maradtt fenn az ő szerelmének, mellyet erántam hordozott (7/ 1487). - ...ha az az én szegény férjem, szép férjem, jó Férjem élne... magam is az ölömb[e] hordoznék egy kis portékátskát (16/106). Isten hordozza Kegyelmedet is Koppóházy Uram (1/1814).
hordoz (7/1389), hordoznak (16/176, 213); hordozom (10/1036), hordozzák (1/2405, 16/191, 193, 209), hordozlak (7/699), hordoztam (16/533). - hordozni (16/212).

horgas mn (1)

Horgas lába tittyentottyan Sován fara edgyet lotytyan (16/362).

horgászás Ö: hal~.

horizon fn (2)

Te pedig, noha már az újjá született Hajnal lángol az ő első Súgárival az Indiai Horizononn, Ég'aljánn, tsendesen alszol, 's még sem serkensz fel? (11/12)
Horizontól (10/1007).

horresco (lat) (2)

Óh még most is horresco referens (9/129).
horrescis (9/239).

Horváth fn (4)

ÁBRAHÁM Zsibvásáros Zsidó Horváth Jósef (15/ 11). Ez a' Horváth Úr Múzsája olly hatalmas, 's képzésemet képzése után ragadja (1/26).
Horváth (1/1152), Horvát (16/3).

hószín fn/mn (4)

I. fn ...úgy vala a' hószínnel elegyítve a' Ró'sa telylyesded és gyenge Ortzáimon (7/124).
hószínével (5/609).
II. mn ...és gyakorta eggymásután most eggy fagyal virágot vett fel, majd eggy ró'sa szálat, és azt hószín nyakához, pirosló ortzájihoz vitte (7/694).
hó szin (9/539).

hószínű mn (2)

Szép Lyányka, ez ám már Hoszínű, 's még tsak gyerek (4/66).
hószínű (7/155).

hosszan hsz (2)

Szép is az mikor az ember olly hosszan irhatja le a' nevét, mint Nagyságod (1/1133). - ...ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél, ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/972).

hosszas mn (14)

Ezeknek hasznait a' ki hosszas munkával akarná előfejtegetni, hasonlót tsinálna ahoz, a' ki a' Napot, a' levegő eget, a' tüzet, vizet igyekezne ditsérni! (1/2248) - Mikor te tőled, Lelkem, távol vagyok, óh Isten, melly hosszasok rám nézve a' napok (5/ 232). Engedjen [me]g Atyaságod hosszas beszédemnek, melly méltó panasz 's méltó ditséret (1/ 3056). Te nagyon okos ravasz vagy, már hosszas tapasztalásod által a' szerelemről való beszéllésben, nékem megköti nyelvemet az, a' ki szívemet megköti (7/925).
hosszas (7/304, 306, 960, 10/19, 476,12/577, 583), hosszasonn (1/2973), hosszasabb (16/227), hosszasabban (16/327).

hosszú mn (3)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba (1/264). Nem fognak nagyonn hosszak lenni a' te Késedelmeid (10/875).
hosszú (7/141).

hová ~ hova hsz (39)

Jöszte ki, jöszte, Medóró, hová bújtál? (13/334) Tirzis, hallgassmeg, hová futsz? (13/450) - Hová? hová? megállj (10/860). AMINTÁS Én el megyek, de nem a' hova te gondolod. TIRZIS Hát hova? (7/930) - Hová Agenor? (12/690) - Megyek - - - De hová? (10/995) - No de kérem alássan ha szabad kérdeznem hova hova? (16/229-30) - Istenem! hová lett az én Mú'saim! (1/2769) - Hová való? (9/621)
hová (5/78, 245, 6/140, 8/142, 165, 10/969, 12/241, 439, 898, 13/124, 126, 752), Hová (6/156, 8/165, 9/ 490, 10/376, 12/25, 253, 255, 384, 885), hova (15/ 429, 16/449, 690, 1216), Hova (2/1508, 15/429, 16/ 690).
Ö: a~, akár~, más~, vala~.

hovátovább hsz (1)

Azólta hová tovább mindég nőtt nevekedett kívánságom és tűrhetetlen aggódásom (7/405).

hoz i (59)

Sarastro Vr jó ételt hoz (2/1380). SAMU ...hozott é nekem valamit a' vásárrol? KARNYÓ Hoztam édes Fiam (16/1038-9). - ...menj a' Patikába, mintha rosszul érezném magamat, a'minthogy rosszul is érzem, hozzál egykis alkörmöst (16/667). - azt szokták mondani, hogy a' ki oda nem viszen bizony nem is hoz az onnan (15/368). Azt tudom hogy mostanáb[a] sok fogoly Frantzia Tiszteket hoztak erre lefelé Istennek légyen hálá (16/490). Isten hozta az Urat, Isten hozta (16/457). Bár tsak most hoznák a' véle tzimborázó ördögök azt a' tsúnya Betriegert (1/3159). Itt szoktak járni, és talám majd jön valaki, a' ki rólla hirt hoz (7/1011). - ...én iffju koromb[a] is esmértem az én rangomat, 's jól tudtam, mit hoz a' magával (1/601). Még eggy helyre folyamodom. V[agy] a' mit a Szerentse hoz, azt békeségesen viselem (1/1719). - ...tegnap előtt láttam eggy jelenséget: a'melly engem a' felől kéttségbe hoz (7/685). Mért hoz álmot az opium? (14/54) - Észre hozzam? (16/1150)
hoz (1/743, 2690, 7/1377, 14/57, 15/566, 16/479), hozok (7/592, 860, 1379, 16/478, 481), hozol (7/ 858), hoztam (15/100), hoztál (15/859), hozott (1/ 1095, 7/1552, 15/183), Hozott (16/839); hozza (10/ 26, 16/114), hozzák (9/710, 12/269, 1004), Hozzák (2/1461), hozta (1/1313, 2313, 2849, 3339, 7/1448, 15/136, 136, 768, 16/2672), Hozta (1/1736, 9/171, 15/729). - hoznának (16/492); hozta volna (1/ 524). - hozzon (7/1376), Hozzon (1/1172, 15/741); hozzad (16/1151), hozzúk (1/2729).
Ik: be~, el~, elő~, fel~, ide~, ki~, meg~, össze~, vissza~.

hozat Ik: elő~.

hozó Ö: álom~, meg~.

hozzá hsz (88)

Már índulok is hozzá (12/776). Csak ugyan eljött hozzánk az Ur (15/49). - ...elvész é az a' szümölts az orrárol, vagy több is nő hozzá (16/743). Pásztor, hozzám ne nyúlj (7/1066). - ...kitört eggy Kősziklát, és vakmerő jobbjával hozzánk vágta (5/384). Azután így szóllott hozzám (7/1422). - ...nem messze hozzám meglátom jönni Amintást (7/1400). Hadnagy Kardos Uram vitéz ember, a [ma]ga árnyékától [me]g n[em] ijjed, azonb[a] m[in]t [ho]gy gyakran szokott hozzám járni igen jó barátom, hűségesen véghez viszi tettzésemet, bizom én hozzá (9/154-5). De van ezüsttye arannya A' mellybe, ha markolhatnék, Hozzá jobb kedvet mutatnék (16/ 371). Az atyám hajlandónak láttszik hozzája (15/ 812). - ...én kiváltképpen leg többet vesztettem az ő halálába... hozzám a' leg nagyobb meg alázódással viseltetett (1/2000). Galatéa, n[em] vagy hív hoz zám (5/219). - ...vagynak földi Angyalok, kikre a' Szépség Isten Asszonya hozzájok méltó testet is ruházott (1/1696). Nagyságod legnagyobbat fillentett, már az a' lehetetlenségnél is nagyobb lehetetlenség. A többi semmi sem hozzá (1/1293).Isten hozzád, Likóris, Isten hozzád (13/626). Isten hozzátok Pásztorok; Vidékek, Isten hozzátok, Erdők és Folyóvizek, Isten hozzátok (7/1505-6).
hozzá (1/691, 754, 771, 1971, 2559, 3274, 10/769, 14/163, 16/560), Hozzá (16/761), hozzája (13/118, 16/316), hozzám (1/161, 526, 1094, 2793, 4/106, 5/ 60, 98, 192, 222, 6/93, 12/553, 608, 14/148, 16/302, 340, 826, 829), hozzá[m] (9/632), Hozzám (4/100), hezzám (16/1011), hozzád (1/800, 809, 2049, 5/17, 224, 7/277, 12/78, 79, 134, 606, 654, 884, 13/198, 403, 487, 713, 16/873), Hozzád (13/354), hozzánk (1/2873, 6/43, 7/1593, 12/480, 13/389, 15/199, 501, 16/28, 29, 30, 31, 36), hozánk (16/29, 30), hozzátok (13/704, 707, 16/1052), hozzájok (6/101).
Ö: ő~; énhozzám, istenhozzád, tehozzád.

hozzáad i (1)

Milth[oságos] Uram! mék adok hosza én is kerek szám 12 márjás egy peták (9/98).

hozzájárul i (2)

Kiváltt ha szép tettek is járúlnak hozzá (1/1140).
hozzá járúlnak (7/655).

hozzájön i (2)

...a gyűrűt a királyfi odaviszi a Király kis Asszonnak h[ogy] jöllyön hozzá (1/799).
jöllyön hozzá (1/808).

hozzálő i (1)

...meg lát egy galambot hozzá lű le esik a galamb (1/ 677).

hozzámegy i (5)

Elsőbenn is hogy hozzá mentem a' te neveddel: azt kérdezte (1/3116). - ...azt mondja a királyfi h[ogy] mennyen hozzá nos azt mondja a király kis Asszony h[ogy] neki van egy gyürüje malyd eldugja, ha megtalallya hozzámegy (1/766-8).
hozzámegyen (16/333), hozzámegyek (1/774).

hozzászokik i (5)

...annál fogva nyájas állat, soha a'kihez eggyszer hozzászokik, el nem hagyhatja (8/135). Már é Tekintetes Uram annyira hozzá szoktam azok[na]k a' tsinos nemzeteknek, minden kottümjeihez, hogy mihelyt valami nem auslendis, vagy nem ollyan mint az auslendis, elöttem kedvet nem talál (15/490).
szokott hozzá (1/628), hozzá szoktam (15/926), hozzá szoktunk (16/141).

hozzátartozó mn (1)

...elvitt egy Silkrod Frantz[i]a kalapot a' hozzá tartozo Conductorral edgyütt (16/98).

hozzátesz i (1)

Tsak a' paraplimat mutatom és hozzá tészem, hogy azt... Blutarm ajándékozta (15/936).

hozzátoldván in (1)

...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek; még nem is darab szókat felelnek vissza, mint az Ekhó szokott a'mi erdeinkbe, hanem vissza adják azt egésszen, még ollyat is toldván hozzá, a'mit más nem mondott (7/479).

hozzátörődik i (1)

De keményedj meg, szivem! Meg tanúltál te már szenvedni, hozzá törödtél mind ahhoz, a' mire a' Világ réműl (1/1842).

hozzáüt i (1)

TÜNDÉRFI az Asszonyhoz a' varásló vesszővel hozzá üt (16/1152).

hökkenve Ö: meg~.

hökkenvén Ö: meg~.

hörpöl i (1)

Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3395).

hu isz (4)

Hu! ez a' Kan Ördög valóba! Engedj meg, ne vigy pokolba! Hu, hu! hu! (4/67-9)

huc (lat) (2)

Antal! huc ades! jöszte ts[ak] egy szóra (9/228).
Huc (9/718).

húg fn (3)

SZELÉNE, Dídó' Huga, és Enéásnak alattomba való szeretője (10/5). Dixi duxi Darotzi Boris Hugom kapard ki (16/816).
Húgom (10/104).

huius l. hic

huj isz (3)

Húj! eggy se lessz úgy ollyan Bolond, mint én (8/184).
Huj (8/167), Húj (8/220).

hull i (3)

Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának Mint mikor a' zúz húll az ember elébe, 's A' hideg szél fujja szorja a' szemébe (1/ 2457). - ...hallom h[ogy] keseregsz, látom könnyeid is hullanak (15/893).
hullanak (2/1411).
Ik: el~.

hullat i (3)

...midőn képeiteket látom lefestve vagy olvasom vitéz történeteiteket fel sóhajtok, mint az Ifju Caesar a' Nagy Sándor oszlopánál és könnyeket, vetélkedő könnyeket hulatok szemeimből (16/1198).
hullatod (7/1480). - hullatna (7/331).
Ik: el~.

hullatás Ö: könny~.

hullatván in (1)

...és mikor a' Késő Maradék az én munkámra örömkönnyeket húllatván Gr.[óf] Fegyverneki Mártonról 's az ő érdeméről háládatosan fog emlékezni: akkor az én nevemet is édes hevűléssel emlegeti, 's rozsákat hint sirhalmomra (1/1444).

hulló in (2)

...a' fogam ollyan fejesfejér valam[in]t a' sületett húlló hó (9/258).
hulló (13/385).

hullófélben hsz (1)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással. - - - a' föld rengett alattok, és a csillagok hulló félb[e] voltak (9/196).

humble (fr) (1)

Asszolgája a' Kis Asszony[na]k - Tresümble Serviter manzel (15/528).

hun hsz (3)

De hol lesznek az oda való szekerek? a' Veres Toronynál? vagy hún? (8/186) - No, 's osztég hát egyszer hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg (1/669-70).
Ö: a~, i~.

huncfut mn/fn (12)

I. mn Édes Angyalom! meg engedgy gondolatlan bosszuságomnak, megbántottalak goromba gyanummal egy huntzfut Leány! (16/569) - Én magamat gaz embernek Huntzfutnak mondani nem hagyom (1/2706). Mitsoda rut, fertelmes, otsmány, gaz, huntzfut dolog ez itt? (1/3248)
huntzfut (1/3338, 15/245), Hundszfut (9/688).
II. fn Itt van tsakugyan itt van az a' huntzfut (16/ 923). - ...én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a' Németeknél Huntzfut: a' már szenvedhetetlen (1/2703).
huntzfut (16/1144), Huntzfut (1/2708, 16/1151), huntzfutok (1/2746).

huncfutság fn (3)

Az az nints annyi módjok a' huntzfutságb[a] (9/ 443).
huntzfutság (1/2215), huntzfuttság (16/531).

Hunniás fn (5)

E' bizonyosan Hunniás. Boldog Isten! Hunniásba tizszeresen pakolni a Tarókot! Jé! (1/2595)
Hunniás (1/316), Hunnias (1/315), Hunniásba (1/ 2606).

huny Ik: be~, el~.

Hunyadi fn (3)

'S Magyar Ország felé vezető útjába' Bé viszi Hunyadit Szendrő városába (1/2549). Hunnias, vagy Magyar Hunyadi, 's a' mind eggy, már a' dolog, Hunniás annyit tesz m[in]t Magyar Hunyadi (1/ 315-6).

hunyt Ö: el~.

húr fn (2)

Egyéb nem esett Kedves Ur hanem némely hurjai megtágultak mivel már régolta nem volt a' kezembe 's nem is érkeztem reá (15/77). Szilvia eggy négyélű vesszőt eggy Ívnek húrjára alkalmaztat... megrántja és a' Farkast a' feje tetején találja (7/1157).

hurcol i (1)

És most, miért hurtzolsz engemet illy tekervényes útakon (7/1106).
Ik: be~, fel~.

hurcoltat i (2)

Most etuis helyett egész sublatokat Toalettehez való ainrittungokat hurtzoltatnak magok után (16/ 222). Betriegernek nem tudván meg fizetni a' nyomtatásért, most mindjárt a tömlötzbe fog hurtzoltatni (1/1615).

hús fn (2)

...ugyan gyönyörű húsa van, ugyan gyenge jószág (15/325). Oh Szilvia! Szilvia! te nem tudod 's nem is hiszed, mennyit tehet a' Szerelem' híre eggy mejben, eggy ollyan mejben, a'melly húsból van, és nem kőből, mint a' tiéd (7/1292).
Ö: ember~, pápa~.

húsz szn (7)

...most vive el itt eggy olasz eggy pár fein kutyát, eleget kértem tőle 20 aranyon (1/1787). Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót (9/ 791).
20 (16/34, 93, 248, 253, 258).

huszadik szn (2)

Huszadik jelenés (2/1445). NRO 20. (4/166).

húszas fn (2)

Ugy megérne egy huszast mint egy krajcárt (15/ 208).
huszast (1/1352).

húszezer szn (1)

Ugy vagyon, husz ezer exemplárokat nyomtattatott (1/145).

húszharminc szn (2)

Uram okosodik a világ talam szaporodni fognak azok is, akik egy kopo árát n[em] sajnállanak 20. 30. könyvér adni (1/1056).
husz, harmintz (1/115).

húszhuszonötezer szn (1)

Budán fog élni abbol a 20.-25. ezer forintbol (16/ 857).

huszít i (1)

Nekem nem kell, se pénzed se magad, most mindjárt a Kutyákat is rád huszítom (15/258).

huszonegyedik szn (1)

Huszonegyed[ik] jelenés (2/1454).

huszonharmadik szn (1)

Huszonharmadik jelenés (2/1514).

huszonhárom szn (3)

Valami vén Asszony oda jött 23at igért értte (16/ 254).
23 (16/248, 258).

huszonhat szn (4)

...tsak azt a 26 krajcárt engedje el (15/667).
26 (9/359, 748, 15/661).

huszonkettedik szn (1)

Huszonkettődik jelenés (2/1499).

huszonnégy szn (9)

...még ifjú vagy, 's nem vagy huszonnégy esztendős (7/760). Meg indúlnak a' Királyfival haza, 24 tár szekér pizzel, 24 regementtel (1/871).
huszonnégy (1/885), 24 (1/886, 1790, 15/622, 629), 24nél (1/1788).

huszonnegyedik szn (2)

Szerzette januarii 24d[ik] napj[án] (8/cím). TAM[ADI] ...Hány esztendős Kegyelmed? M[ALHORENEUX] Huszannegyedikbe járok (9/755).

huszonnyolcezer szn (1)

A' Török háborub[a] a' hol [me]g testesűlt ördögök jöttek reánk 28 ezeren pokolbeli orditással (9/195).

huszonöt szn (1)

...nyomjatok jó 25öt Az Ábrahám, I'sák, Jákób ágyékáb[ól] származott kovásztalan kenyéren hizott pogány fenekén (9/792).

huszonötezer szn (5)

En 25000 forintnak a' Lotteria által urává lettem (16/595).
25 ezer (16/242, 450, 454), 25000 (16/443).

Huszti fn (2)

Tanúlnak is azok, ott a' [na]gy Corpus Juris, Verbötzi, Huszti, 's más nagy Grapsák, elég az (1/936).
Husztinál (15/358).

húz i (5)

Utoljára a' sok erőltetés és még eggy más fő titkos okom azt tsinálták, hogy én minden Jurisprudentiámmal eggyütt a' fejemet eggy szőr tsuklyába huztam (1/2988). A' paraszt egész nap húzza ám a' kaszát (1/2411). És valóba én azt hittem, hogy, már általmenvén a' Tengerenn, az Itália' Keblébenn Triumfusba húznád a' meghódoltatott Népeket, és az elnyomott Királyokat (10/611). - ...lakodalom lessz, deniq[ue] ott tsak mind Zsidó notát húznak (15/687).
huzzátok (15/1011).
Ik: fel~, ki~, le~, meg~, össze~.

húzás fn (2)

...ez a' huzás középb[e] az Urat jelenti ez a' hosszan nyuló huzás mi volna egyéb egy kötélnél, ez pedig mathematice is egy valóságos akasztófa (16/971-2).

huzavona fn (1)

...mitsoda szörnyű nyereség már az ugy szolván az Isten elpusztit benneteket ugy szolván azért a nagy huza vonáért (15/218).

húzhat Ik: ki~.

húzvon i (1)

Az Eggyik Hajdú tsak áll a' Poéta mellett a' Másik pedig igen rutul huzza vonja (1/3222).

hű1 mn (1)

'S Szive lelkesiti száját, Benned is áldja igaz Királyát (1/2386).
L. még hív2!

hű2 isz (1)

mire valo vot osztég (1/694).

hűl Ik: rá~.

hüm msz (6)

Menjünk bizony ám, hüm (1/3295). Phogány? hüm Phogány, mhir mondgya khed azt nekhem? (15/ 226)
Hüm (15/903, 16/1081), hűm hűm (9/783).

hűs mn (2)

Ha hervadó levelével A' virág kezd lankadni, A' kegyes ég hüs vizével Uj életet ád néki (13/233).
hűs (5/608).

hűség fn (18)

A' Betsületnek, a Hűsé[g]nek elég van téve tökélletessen (12/797). Ha valaha ismét vissza tér Angélika az ő hazájába, nagyobb jutalmát fogod akkor venni a' te hűségednek (13/531). Ah ne bosszantsd, kíntsem, többé illyen gyanakodásokkal az én hűségemet (13/635).
hűség (13/353), hűségem (13/649), hüséged (13/ 149), Hűségedet (10/144), hűségemnek (12/686), hüségének (15/1047), Hűségemenn (10/463), [hűségem]re (12/291), hüségemhez (13/151), hűségedtől (13/154), Hűségétől (10/13), hüségedért (13/70), hűségnek (13/366), Hűségemnek (10/918), hűségének (13/582).
L. még hívség!

hűséges mn (13)

Mindég a' te Parantsolatidnak hűséges Telyesitőjét fogod bennem bírni (10/584). Ajánlásodat elfogadom, és ha hűséges leszel, a'mit tsak kérsz, mind jutalmúl fogod azt venni (10/206). Égj én értem hűséges, tartsd Szívedbenn a' Nyilat; de ne mondj engem kegyetlennek, ha nem fog lenni Jutalmad (10/570). Az én Kezemet, az én Szívemet mikor Járbástól megtagadtam, hűségesnek lenni Férjemhez akkor vólt eszembe (10/162). - ...Tigrínó az én hüséges kutyám... hírtelen tsak meg áll (13/132). Tsak ezek az emberek járjanak el a' dologba hűségesen (1/1931).
hűséges (10/118, 638, 746, 13/189), hűségesen (9/ 155), hűségesebb (10/246, 13/428).

hűségtelen mn (6)

Az Asszony[na]k a' Szoba Leánya hüségtelen és azt régen eszre vettem (16/551). Leg hitetlenebb leány, hűségtelen lélek: ezek hát azok a' gyenge érzések, a' mellyeket előbb nékem esküdtél? (13/587) - Vóltak többek is sokan, de azoknak emlékezetét a' rend nélkül koborló Hir hüségtelen szája el vesztette (1/ 1425).
hűségtelen (13/357, 362), Hűségtelen (13/160).
L. még hívségtelen!

hűségtelenség fn (2)

Az én Ellenségembe Szívességet, az én Vérembe hűségtelenséget találok én (10/696).
hűségtelenségnek (13/359).
L. még hívségtelenség!

hűt msz (1)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra. Hűt! te (1/3307).

hűtő Ö: bor~, lé~.

hűvös fn (1)

Eggy óráig itt szellöztetjük ökemét, azután majd a' hüvösre tesszük (1/1960).

hyentz l. hienc