gyakor mn (4)

Barátom, menny a' házamhoz, a' melly pusztán maradott, s' tőled egyebet nem kivánok a' gyakor meg látogatásnál (1/3290). - ...melly sok magános Napokat vesztegettem el hijjába, mellyeket ollyan dolgokba lehetett vólna tőlteni, a' melly mennél gyakrabb: annál kellemetesebb (7/112).
gyakor (7/404, 13/718).

gyakorta hsz (11)

...sóhajtottam gyakorta, és nem tudtam okát sóhajtásaimnak (7/358). És a' szerelmet keresvén gyakorta halhatatlan Ditsőséget találni mellette (7/ 1225).
gyakorta (7/35, 220, 552, 640, 692, 974, 975, 1097, 1225, 13/540).

gyakran hsz (12)

Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy csinos magyar (15/153). - ...ha a' te Veszedelmedet gondolom meg, nagyonn is gyakrann szerelmeskedem szép szemeiddel (5/18).
gyakran (1/2446, 7/17, 719, 721, 9/154, 10/503, 13/105, 15/996, 16/306), gyakrann 95/318).

gyaláz i (1)

Hiszen szette vette a' Te[kin]t[e]tes Kis Asszon neve napjára lötték a' napokb[a] mit gyalázod az ember jószágát (15/192).
Ik: meg~.

gyalázat fn (16)

...épen mintha az én vétkem, szégyenem, és gyalázatom lett vólna, hogy engemet valaki nézett, szeretett és óhajtott (7/133). Úgy vigyázz magadra, hogy ha valami gyalázatba esel, engemet ejtessz mélly keserüségbe (1/1720). - ...igy kellett engem a' magam szolgálói elött gyalázatb[a] keverni, szolgáló előtt phü szégyen gyalázat (16/525-6).
gyalázat (1/1072, 1666), Gyalázat (1/2954), gyalazat (1/2335), gyalázatok (5/283), gyalázatot (1/3334, 10/142), gyalázatomat (13/441), gyalázatb[a] (16/ 925), gyalázatomba (13/445), gyalázatra (1/2102), gyalázatjára (10/339).

gyalázatos mn (8)

...inkább akarok lenni boldogtalan, és nyomorúltt, mint hitetlen és gyalázatos (1/1665). - ...a' Nemes szenvedést fellyebb szoktam betsülni a gyalázatos menekedésnél (1/1906). - ...majd azt hallom hogy eggy gyalázatos hívatalt bíznak rám (6/145).
gyalázatos (5/123, 12/169, 13/536, 598), l[eg]gyalázatosabb (6/77).

gyaláztat i (1)

Mindjárt el telik az ora, mellyet másik fog követni, a' melly a' Magyar Nemzetet bennem gyaláztatni fogja (1/2623).

gyaláztatás Ö: meg~.

gyallyacska l. gallyacska

gyámol fn (2)

...az özvegyek édes gyámola bészedi az én könyhulatásimat a' maga tömlöjéb[e] (16/634). Minden Kezdetre én tsinálom a' te gyámolodat és a' te óltalmadat (10/373).

gyámolgat i (0+1)

...és a jámbor Montánus óhajtaná unokáit látni, és illy édes óltalommal gyámolgatni vénségét (7/1562).

gyámoltalan mn (1)

De semmiképpen nem hajlott mind ezekre is, mig azt nem emlitettem, hogy arra kéri, még eggy boldogtalan szegénynek gyámoltalan vólta is (1/1653).

gyanakodás fn (2)

...'s kerülvén a' leseknek, és gyanakodásoknak ezen menedékhelyeit, az ő szülötte földére vissza tért (13/188). Ah ne bosszantsd, kíntsem, többé illyen gyanakodásokkal az én hűségemet (13/634).

gyanakodik i (1+1)

Valóba a' veszedelem nagy vólt, és méltó oka vólt néki az én halálomra gyanakodni (7/1235). Mindjárt gyanakodtam, azt mondja, hogy a' tzudar ember hol vehette ezt a' drága pixist (1/3343).

gyanánt nu (2)

Mind az Világ ohajtván Retzipéinket Isten gyanánt tekint minket (14/27).
gyanánt (16/1041).

gyanít i (2+1)

...üm üm ugyan dolog volna az, még tsak gyanitni sem tudom pedig millyen Cultusnak mutatta magát (15/908). Már gyanítom mibe van az egész dolog, bizonyosan Lipittlotty rutul bánt a' Kalmárnéval (16/703).
gyanitották (9/513).

gyanta fn (1)

Revera Ábrahám nem is ártana neki egy kis gyantatio pro 1mo tsak ugy rikátsol, pro 2o gyantám nints (15/654).

gyantáció fn (1)

Revera Ábrahám nem is ártana neki egy kis gyantatio (15/653).

gyanú fn (4)

...s' bár adja az Isten, hogy ez a' gyanú haszontalan légyen (7/158). - ...de hogy meghitt tselédjét fundamentum nélkül gyanuba ne ejtsem alkalmatosságra várakoztam (16/554).
Gyanúkat (10/105), gyanummal (16/568).

gyanúper fn (1)

Magam is élvén a gyanú perrel eggy más levelet készitettem (1/2941).

gyanús mn (3)

Nékem tsak azt mondtták, hogy gyanús jószágokat és Leveleket keresnek nálam (1/3286). - ...en az Ürat gyanus empher[ne]k tartom (9/564). Minden ártatlan tselekedet itt gyanús lehet (10/215).

gyanúság fn (1)

Haszontalan fog te benned lenni az ő haláláról való gyanuság (7/1287).

gyapjú fn (2)

...más legeltesse 's őrizze az én nyájamat, másnak a' gyapjúra és téjre légyen gondja (7/822).
Gyapjúban (12/759).

gyarló mn (1)

Én áldom az Egeket, hogy illy ártatlan mulatságot adtak gyarló életemnek (1/35).

gyártó l. jártó

gyász fn (3)

Illy ifjú legjobban vídíthatná meg Eggy Anya Szívét melly gyászba kesereg (4/33). - ...óh Dafne, 'e keserű gyászra tartottál te meg engemet? e' keserű gyászra? (1189-90)
Ö: halál~.

gyászos mn (3)

...ah egyedül tsak ő reá nézve marad itt az én vitézségemnek gyászos Nyomdoka (12/595). Gyászos Felhő a' Napot fedje el, vagy nyíljon ki a' tiszta Ég (10/701). Te rád nézve meg változtatják természeteket a' gyászosabb történetek (13/96).

gyászszőnyeg fn (1)

...a' setét felhő nem terjesztette még ki gyász szőnyegét (7/532).

gyáva mn (7)

Ha nem hartzolsz Kardóddal, méltánn foglak téged gyávának és alávalónak nevezni (10/731). Tsakugyan meg kaplak még, gyáva barbarus (13/166). Én attól félvén, hogy gyáva Lelkűnek neláttassam, v[agy] hitetlennek ne mutassam magamat (12/753). ...ah valóba jobb mérészen halni meg mint gyáván (7/950).
gyáva (1/2257, 5/320, 7/986).

gyávaság fn (1)

...Szívemnek bosszújára szállok ki eggy nagy Probára Gyávasággal szidalmaztatván: és hogy alávaló ne légyek, háládatlanná tészem magamat (10/ 737).

gyémánt fn (2)

A'mi gyémántnak láttzik és fínum aranynak, üveg az, és réz (7/473). Tündérek szép királynéja gyémánt palotába lakom (16/1133).

Gyemcsid (?) (1)

Hát hiszem a Gyemtsid mubad, Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aberbedján láttatik a Mitrademdits mellett Komerikrlyamádan beriam (9/664).

gyenge mn (24)

Mitsoda ellenkezést tehetne majd akkor futásával, vagy karjaival eggy gyenge Leányka én ellenem (7/ 647). - ...e' gyenge fűvek és virágok között hallgasd mint susog kellemetesen tzitzázván eggy szellőtske (13/12). - ...ugyan gyönyörű húsa van, ugyan gyenge jószág ugy szolván (15/325). - ...és meglátta Amintás szép gyenge ortzáit (7/1596). A' szemérem gyenge szerelmet tarthat meg hanem gyenge zabola eggy hatalmas szerelemnek (7/1605-6). - ...jaj, öszve ne tépd gyenge szivemet (1/1595). Álom hozá esti szellő Legyezd gyengén angyalomat (15/877).
gyenge (1/949, 2091, 2243, 4/45, 5/410, 7/125, 310, 609, 10/653, 11/75, 79, 12/751, 13/588, 658, 15/467, 887).

gyengéded mn (3)

...mikor ez ő véle még gyengéded korokba eggyütt járt a' Vadászatra (7/60). Ti gyengéded szelletek (13/755). - ...a tiszta Szellő gyengédedenn fodorítja a' Habokat (5/202).

gyengeség fn (2)

Még eddig soha nagyobb gyengeséggel nem szerettelek tégedet (10/80). Ki kárhoztatná az Emberek, az Istenek kőzőtt az Égen, a' Földőn az én Gyengeségemet? (12/475)

gyengít Ik: meg~.

gyepű fn (1)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, és eggyszersmind az illyeneknek betsűlőit, a kik tudn'illik készebbek a' gyepű körűl rázogatni a' fojtós vatzkort, mint a' ki miveltt szilvásba a' finom muskotály körtvélyeket szopogatni (1/2561).

gyere i (16)

Gyere, Ötsém, ne kötekedj (1/2816). Gyere tsak Ország bolondja, a'hol várnak fekete levesre (1/ 3237). Gyertek még egy kitsit várok (16/886). Gyerünk azókhoz a' vigadó fiatalokhoz (1/1579). Gyerünk, gyerünk (1/2730).
gyere (1/2740, 15/446), gye (15/448), jer (5/9, 7/1406), Jer (10/774, 931, 12/504), Jere (12/200), Jertek (5/469).
Ik: be~, el~, ki~.

gyerek fn (10)

Szép Lyányka, ez ám már Hoszínű, 's még tsak gyerek (4/66). Pipa nélkül a' Férfi nem is férfi tsak nöstén legény... de ha pipát vesz a' szájába... mingyár millyen figuriás gyerek lesz belöle (15/785). - ...mit tsinyál az az árva gyerök, a' ki a' minapikba kerültt ide az udvarba az az Istok (15/440).
gyerek (16/1099, 1100, 1135), gyerök (15/246), gyerekeim (16/1027), gyerekkre (15/245), gyerek[ne]k (16/24).

gyerekkor fn (1)

...a' te Atyád, tégedet gye[rekko]rodba az én Anyámnak kezébe adott (12/290).

gyerere isz (2)

Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye rep (16/825).
gyerere (16/831).

gyermecske fn (1)

...a' könyvetskédet ne edd me[g] hanem, vedd a' kezetskédbe, meny tanulni a' több gyermetskékkel (16/62).

gyermek fn (22)

Vakmerő gyermek oszolj az én szemeim elöl. Minthogy gyermek vagy meg botsátom hibádat erőtelen Korodnak (11/108-9). Én eggy Kovátsnak a' gyermeke voltam (1/2961). És te gyermeklétedre nem félsz a' te gyenge oldaladat a' nehéz Puzdrával terhesiteni (11/75). A szem látja denem tudja Hogy származtál szép gyermekem (16/1139).
gyermek (1/416, 7/31, 761, 11/78, 15/449, 16/356, 357, 652), Gyermek (1/416, 1182, 16/652), Gyermekek (2/1363), gyermekem (9/774), gyermekei (1/ 2964), gyermekeit (15/558), gyermekemnek (9/835), gyermekinek (14/131).
Ö: leány~.

gyermekfő fn (1)

Attol az első Naptol fogva, a'[me]llybe még gyermek fővel láttam őtet (12/72).

gyermeki mn (3)

Én engedtem az ő gyermeki eszének (1/485). Én, a' ki gyermek nem vagyok, ha szinte ortzám és tselekedeteim gyermekieknek látszanak is, úgy akarom magamat intézni, a' mint nékem tetszik (7/32).
gyermeki (1/420).

gyermekkor fn (1)

Gyermek koromtolfogva az ő Szivét birtam ajándékba (12/995).

gyermekség fn (2)

...annakelőtte, nem vóltak a'Pásztor Leánykák, sem a Nimfák sem én nem vóltam ollyan gyermekségemben (7/717). Az igaz, azért kár vólt Nagyságodnak a' gyermeki játékot el hagyni, hogy az után még nagyobb gyermekségek között pazérolja betses esztendeit (1/421).

gyertya fn (1)

...a gyertya égett (1/847).

gyertyán fn (2)

...a' Gyertyán a' Gyertyánért. a Fűz a' Fűzért és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/206-7).

gyerünk l. gyere; Ik: el~.

gyíkleső fn (2)

Ez a' madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájáb[ól] ezt a' gyik lesőt, ts[ak] hadazott vele, m[in]t a'ki[ne]k el veszett az esze, de bezzég e[mbe]rekre akadt a' tömlötz tartalék, ki vettük ökemének a' kezéb[ől] a gyik lesőt (9/727-9).

gyilkol i (1)

De mellyik az, az annyira eggyűgyű Leány, a'ki... ne tudja azt a' mesterséget, hogy szépnek lásson, hogy tettzetes legyen, hogy kedveltetésével gyilkoljon (7/ 665).
Ik: meg~.

gyilkos mn/fn (8)

I. mn Eregy the gyilkhos tholvaj bizony thán the vagyh a' Phihó (15/241). Láttam hogy tépte és szaggatta széllyel őtet... és hogy annak öszvetépett tagjai még melegenn és félelevenenn reszkettek fogai gyilkos mardosási között (5/34). - ...'s nem tartóztat meg tégedet a' gyilkos Vadaknak agyarok és dühösségek? (11/77)
II. fn ...de az Isten megis veri az Urat, mert az Ur gyilkos (16/959). - ...és maga fog lenni önnön magának gyilkosa (7/1326).
gyilkosa (7/1329), Gyilkosához (12/201), gyilkosképpen (15/286).

gyilkosság fn (1)

Rettenetes gyilkosság (16/940).

gyimgyom fn (1)

...hát hiszem a' Melt[óságos] Ur sem gyim gyom, Hogy lehetett mégis ily ördögi lim lom (9/78-9).

gyógyít i (1)

Szégyen, hogy sok szivet sebhet, keveset gyógyit (1/1250).
Ik: meg~.

gyógyíthatatlan mn (2)

...és még is olly igen nagy, olly halálos és olly gyógyíthatatlan sebeket ejt (7/580). Én ma ezzel, mélly és gyógyíthatatlan tsapást akarok tenni eggy Nimfa kemény kebelén (7/54).

gyógyítószer fn (1)

Könnyebb néki ezerszer Ha Angélika' szépsége Lett édes gyógyitószer (13/238).

gyógyul i (0+1)

De ha a betegség Meg átalkodván még Nem akar gyógyúlni Mit szükség tsinálni? (14/159)

gyolcs fn (1)

...hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit (13/ 221).

gyom fn (2)

De bár tábláidat nöjjék fel a' gyomok, El száradván a' szép rozsák és Liliomok (1/244).
gyomok (1/2532).
Ö: gyim~.

gyomor fn (2)

...minden harmad nap 24 pilulával kellene meg terheltt gyomromat ki tisztítani (15/630). Én azt mondom a' barlangnak, Isten hozzád, De annak meg kondúlt gyomra (13/714).

gyomrú mn (1)

Ezt már szintugy meghatározzák a' németek 's más pallérozott gyomrú nemzetek (15/626).

gyongyalag fn (1)

Elmegy hozzáa királyfi, hát láttya h[ogy] a gyongyalag, szép nagy szemei voltak (1/754).

gyors mn (5)

...és véle eggyütt kergettem a' Szarvasokat, 's a' gyors Őzeket (7/350). Eredj, és az én parantsolatomra gyorsan kőltsd fel a' Társaidat (11/50). -...rajta, készítsd fegyvereidet, gyorsann kövess engemet (11/86).
gyors (7/272, 647).

gyökér fn (1)

Lassan, lassan tsirázott az én mellyembe nem tudom mitsoda gyökérből... eggy esméretlen indúlat (7/353).
Ö: szerelem~.

gyömbér Ö: nyúl~.

gyöngy fn/mn (5)

I. fn ...mikor eggy tudatlan Gvárdián kedvekényjének olly Felséges észek Aranynál gyöngynél drágább remeki áldoztatnak fel (1/3037). - ...és kívűl még mostis bé vagynak hintve a' harmat Gyöngyeivel (5/279).
II. mn Hol a' Músákkal sakkoztál Tiszteletére tsússzál elől Az Urnak e' gyöngy kapunál (1/2359). Ah Gyönyörü finum munkák! Magok irták a' gyöngy Músák (1/2376). - ...a vire látzott a hón szép piros volt oljan győngyen látzott a hón (1/678).

gyöngyalak fn (1)

Ne izélj már Katitzám Ne izélj már gyöngyalak (8/ 228).

Gyöngyösi fn (1)

E' pedig az Öreg Gyöngyösinek minden munkája (1/3015).

gyönyörködés fn (14)

...óh millyen Gyönyörködést találtam vólna most az ő véle való Beszéllgetésbe! (6/49) - Mint Vadászis, Szeretőis egyenlő gyönyörködéssel kívánom nyilazni a' Vadakatis, a' Nimfákatis (11/106). - ...mert tsak a' szeretés által tudja meg az ember, mi a' gyönyörködés (7/763).
gyönyörködés (1/2244), győnyőrkődés (12/248), Győnyőrködése (12/807), gyönyörködésünk (7/ 350), gyönyörködést (7/403), győnyőrkődésedet (12/ 651), gyönyörködését (5/238), gyönyörködéseit (7/ 764), gyönyörködésit (7/93), gyönyörködésimnek (13/598), gyönyörködésnek (5/149).

gyönyörködhetik i (2)

Reménylem 2 orára ismét gyönyörködhetem nagyon betsült személyében Kedves Asszonyságomnak (16/322). Tehát ha kedves vagyok előtted, hogy' gyönyörködhetsz az én gyalázatomba (13/444).

gyönyörködik i (9+1)

Hidje el, az én Nemes szivem örűl a jótétemények[ne]k, 's gyönyörködik az ügye fogyottak védelmében (1/1549). De én egész alázatossággal kérem a' Kis Asszonyt hadd gyönyörködjem azok[na]k bé szegésekben (1/203). - ...és születésemtől fogva egyedűl a' Kézívbe és a' nyilakba gyönyörködtem (11/72).
gyönyörködik (1/1345, 15/66, 571), gyönyörködöm (1/596, 8/72), gyönyörködött (1/598). - győnyörködni (1/796).

gyönyörködtet i (5)

Veszedelmes azt keresni, a'mit ha megtalálunk, gyönyörködtet, de sokkal jobban kínoz ha fel nem találjuk (7/778). - ... tsak az a' Virtus, a' mi gyönyörködtet és használ (10/249).
gyönyörködtet (1/827, 10/796); gyönyörködteti (10/ 168).

gyönyörködtetés fn (2)

Úgy de Uram, az én tisztelő ajándékom semmi világi jóval nem használhat, hanem tsak az elme és fűl gyönyörködtetésével ditsekedik (1/1341).
gyönyörködtetéssel (9/593).

gyönyörködtető mn (2)

...az én szerentsétlen történetek miatt fel törött szivem, nekezenn veszi fel a' gyönyörködtető állapotokat (1/3099). Te takartad el elősször, Tisztesség, a'gyönyörködtető forrásokat, megvonván annak vizét a' szerelmes szomjúságtól (7/555).

gyönyörű mn (32)

Megbotsáss győnyőrü Pásztor Leányka (12/181). Jaj nekem, mikor tenéked gyönyörű Almákat nyújtok, te azokat bosszankodva megútálod; talán mivel gyönyörűbb Almáid vagynak kosaradban (7/594-5). Fussunk, a' hová néked tetszik gyönyörű fényem (13/654). Ah bizony gyönyörű! (15/112) -No e' bizony szép, mér e'valosággal igen gyönyörűen hangzik (1/2419).
gyönyörű (1/794, 2142, 2505, 3019, 5/393, 7/67, 260, 503, 528, 1531, 14/15, 15/325), Gyönyörű (1/280, 5/12, 13/394), gyönyörü (1/279, 13/217, 15/79, 581), Gyönyörü (1/2375), győnyőrű (12/742), Győnyőrű (12/384), gyönyörűbb (5/57, 7/595), gyönyörüebb (13/425), gyönyörűen (7/429).

gyönyörűség fn (21)

Most egy űveg bor leg nagyobb győnyőrüségem lenne nekem (2/1521). - ...a' te szemlélésedből való gyönyörüségem el oszlatja az én fájdalmamat (13/ 229). - ...ezt a' Kertet választotta magának a' Gyönyörüség Kies lakó helyéűl (1/228).
gyönyörűség (7/494), gyönyörüség (2/1451), Győnyőrűség (12/166, 170), Gyönyörűségem (5/99), Győnyőrüségem (12/792), gyönyörűségim (1/262), gyönyörűséget (9/468), gyönyörüséget (15/563), Gyönyörűséget (5/102), Gyönyörűségét (10/553), gyönyörűségét (10/599), gyonyörűségeit (2/1519), gyönyörűségeit (1/385), Gyönyörűségeknek (7/106), gyönyörűségeken (1/37), gyönyörűséggel (1/259), gyönyörüségeivel (1/948).

gyönyörűséges mn (6)

Isten hozott Szomszid no itt van a gyönyörűséges szíp nyúl bűr (15/183). Látja a' Báró ezt a' kisded Magyar Könyv tárt? e' teszi énnékem gyönyörüségessé legkedvetlenebb oráimat is (1/311).
győnyőrüséges (12/734), gyönyörüséges (1/476), gyhönyörüséges (15/185), gyönyörüségesek (1/378).

György fn (2)

Éllyen 3DIK György a' Világ 5 részének birtokossa (16/1209). Ihj Süzs Mária, Sent György napja (9/35).

gyöszte l. jöszte

gyötör i (6)

Zsembelődik rám, mégis szerettem: győtőr engemet, 's még is tisztelem ötet (12/763). Lehet é a' Nap alatt ollyan tömlötz, melly az ártatlanokat is győtörje (1/1607). Fájdalom, melly engemet így gyötörsz, miért nem ölsz meg valahára? (7/1182)
gyötör (13/621), gyötörsz (7/895). - gyötörje (7/ 429).

gyötrelem fn (20)

Óh Egek, egyedűl ez a' félelem az én gyötrelmem (5/ 298). No de nézd, Agenor, mitsoda mende monda hirt kőltőttek itt az én Lelkem Győtrelmére (12/ 802). - ...ő, mihejt a' te halálodról való keserves hírt megértette, gyötrelme miatt elájúlt (7/1313).
gyötrelem (7/1178, 1206, 10/230, 13/418), Gyötrelem (5/548, 10/274, 519), győtrelem (12/931), Gyötrelmek (7/1639), gyötrelme (15/799), Gyötrelme (5/202), Gyötrelmünk (10/763), gyötrelmet (10/750, 13/293), Gyötrelmemet (10/49), Gyötrelmimet (10/ 618), Gyötrelmemen (7/1476).

gyötrettetés fn (3)

De ki lehet az, a'kinek illy ártalmas Győnyőrködése van, a' más Győttrettetésében? (12/807) - ...aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján (7/1098).
gyötrettetést (7/1206).

gyötrő mn (1)

Oh mely nagy Kín, melly gyötrő bú! (4/52)

gyötrődés fn (2)

Olly tiránnusi Gyötrődés, hogy eggy Lélek azt nem bírja (10/781). Eggy szerető Szivnek ez a' szokott tsalása: mindég keres vígasztalást, és talál gyötrődést (10/777).

gyötrődik i (2)

...de már gyötrődik az én Szívem más Fáklyáért (10/ 559). Én tőllem távol lévén, Oh mint fog a' boldogtalan gyötrődni (12/420).

győz i (5)

...és valósággal az arany század ez, mivel tsupán az arany győz, és az arany uralkodik (7/619). - ...és nem tudom mellyik fog győzni (10/93). Nem győzök eggyszerre annyira felelni (1/3083).
gyözi (16/101). - győzné (1/3032).
Ik: meg~.

győzedelem fn (9)

...esméretes az ő győzedelme minden ide és kűlfőldi Pásztorok előtt (7/327). - ...és annakutánna mintegy örűlvén a'győzedelmen büszke mosolygás villámlott ki tekintetén (7/696).
Győzedelem (10/407), Győzedelmeid (10/332), győzedelme (8/cím), győzedelemnek (7/952), Győzedelmemnek (12/630), gyözedelmeinkb[en] (1/950), győzedelmén (16/1190).

győzedelmes mn (3)

...még többeketis küldenek gyözedelmes seregeink (16/491). Végtére egészenn erőt vévén az elaludt Tűzönn a' győzedelmes Vizek: kiderűl az Ég véletlen (10/1018). - ...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis (8/115).

győzettetés Ö: meg~.

győzettetik Ik: meg~.

győzhet Ik: meg~.

győzhetetlen mn (4)

Mit tsinál a' győzhetetlen Enéás? (10/670) - ...és a' te győzhetetlen Jobbkezed, sohase sajnálja a'mi hasznunkra igazgatni a' főldnek és Tengernek Országait (5/430). - ...Mantuaba küldöttek, abba a várba, a' mellyet ők az ő kevély lelkekhez képest győzhetetlennek tartottak (16/1077).
Győzhetetlen (6/90).

győző fn (4)

Meggyőzettettem, megvallom tenéked, és az én Győzőmnek fegyverei vóltak Alázatosság, tűrés, sírások sóhajtások (7/138). Ha a' haragudott Győzőtől nem kérsz kegyelmet (10/891).
győzőtt (12/958), Győzőnek (12/202).

győződik Ik: meg~.

győzött Ö: meg~.

győztetés fn (1)

A' te Séregid készenn vagynak; és ideje végre, hogy bosszúld meg a' te Győztetésidet (10/912).

győzve Ik: meg~.

gyújt i (3)

...mikor az embernek egyéb dolga nints pipára gyujt, hogy az ördög hivalkodva ne találja (15/780). Ha téged gyúlyt az én Ortzám; beszélld legalább a' te Kínaidat, és én azt hallgatom (10/562).
Gyúlytja (13/388).
Ik: fel~.

gyúl Ik: fel~.

gyullad i (1)

...hanem olly örökös tavasszal, mint a' millyen most gyúlad és virít, mosolygott tündökölve és kiderűlve az ég (7/534).
Ik: fel~.

gyulladás fn (1)

Ha a' Vetélkedő Vulkán itt az ő Gyúladásit Nézeti ti véletek, mi okonn kellene illy nemes Nyereséget tőlem, a' Vizek' Istenétől elpatvarkodni (10/1031).

gyulladt Ö: fel~.

gyűgöz l. nyűgöz

gyűjt i (2)

...jól tudhatod hogy a' mi pénzetskénket a' Vallás gyüjtötte (1/2888). Én, azt mondja, Német Országba, a' hol annyi a' Typographus mint a' kurta kutya, ennyi ezer tallért gyűjtöttem szegény ember létemre (1/92).
Ik: ki~, össze~.

gyűjtemény fn (1)

Ezek a' mint látom, a' Magyar Museum, ezek a' Mindenes Gyűjtemény (1/3012).

gyülekezet fn (1)

Engedelmével a' tiszteletes Praesesnek Hippocrates gyermekinek És a'minket bámúló egész Gyülekezetnek Azt kérdem tőled bátor Baccelliere (14/ 132).

gyülekezett Ö: fel~.

gyülekezve Ö: egybe~.

gyűlés fn (1)

Mi ujság a' gyűlésen? (15/138)

gyülevész mn (1)

és hogy a' bárdolatlan világbann ezenn a' naponn gyüjtött öszve Capistrán barát eggy fedél alá holmi gyülevész embereket (1/3074).

gyűlik Ik: egybe~.

gyűlöl i (10+4)

Ebbe való biztomba ezt a könyvet ki botsátottam, minden elő fizetés nélkül, tudván hogy azt gyülöli a' Magyar (1/1464). Gyűlölöm az ő szerelmét, mert gyűlöli az én Tisztességemet (7/173).
gyűlöl (5/91), gyűlölsz (7/1271); gyülölöd (9/432), gyűlöli (9/589), gyűlölik (1/2993), gyülölik (1/1071), gyűlőlte (7/1460). - gyülölni (1/1818, 2073, 9/433, 15/302).

gyűlölés fn (2)

Unalommal, utálattal, gyűlöléssel vonul fel m[inde]n szava (9/373). Te azomba, óh kedvesem, gondold meg, hogy gyűlölésedenn kivűl minden Kínjainál Szívemnek legnagyobb az, ha te tőled távol vagyok (5/22).

gyűlölő in (1)

Hogy lehet illyen e[mbe]ri tekintetet gyülölö, 26 esztendös ifju életének leg kedveltetőbb Tavaszáb[a] (9/359).

gyűlölség fn (8)

Meg nem tudom néked magyarázni, ha az ő Lángja é' nagyobb vagy az én Gyűlölségem (5/139). - ...te a' te Mellyeden belől gyülőlséget, bosszúságot, és kegyetlenséget rejtegetsz (7/587). - ...az emberi elméket te szlídekké tészed, és a' belső gyűlőlséget kihajtod Uram a' jámbor szívekből (7/1515).
Gyülölségem (10/237), Gyűlőlséged (7/168), gyülölsége (5/249), gyűlölséget (7/1005), gyűlőlségedért (7/150).

gyűlölséges mn (2)

Hallgass: ne emlékeztess arra a' gyűlölséges Névre (10/590). - ...ne terheltess illy gyűlőlséges szálláson maradni, mert egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1468).

gyűlölt in (2)

...az én megszerelmesedett Szívemm előtt, a' millyen gyülőltt vagy te, ő ollyan kedves (5/286). Azt, a'kit annyira imádok, a'gyülőlt Riválísnak látni Karjánn? (10/838)

gyűlöltetik i (1)

Hogy eggy Nimfát felette szeretett, és hogy attól felette gyűlöltetett (7/1009).

gyűlt in (1)

Távozz a' tanúlt fülek[ne]k, rongyon gyült rongy munkád árt (1/2524).

gyümölcs fn (5)

Ma reggel hajnal tájbann (:hogy néked eggy kedves ajándékot adjak:) eggy termett fiatalt a' legszebbek közűl megfosztottam az ő gyümöltseitöl (5/276). - ...nem azért, hogy az ő gyümőltsöket a' szántóvastól meg nem érdekelve adták a' főldek (7/530). Az én Fáradságimnak gyümöltsei ám ama' Boltozatok, ama' Templomok (10/55).
gyümöltse (6/135), gyümőltseit (7/337).

gyün l. bejön

gyűrű fn (11)

Értem értem, az Ur mindjárt gyürűt ád ezért a' levélért? (16/476) - ...mihelyt onnét meg jövök igymond, mindjárt gyürűt váltok vele (16/475). Én pedig ezen gyűrű segítsége által, a' melly engemet mások' szeme előtt láthatatlanná tesz, könnyen el futhatok az ő látása elől (13/513).
gyürüje (1/767), gyűrűt (1/775, 798), gyürüt (1/774, 806, 807), gyürűt (1/801, 16/478).

gyűrűcske Ö: jegy~.