g fn (2)

Felebarátunk[na]k Goráblás Martiny Jánosnak, Helységünknek már sok időktöl fogva közjóban fáradozo nagy G Gonosz birájának nékem különös joakaró Kedves Komám Uram[na]k (16/783). - g.) Amor megrántja az óltárnál hátúl az Esmeretlent (8/29).

Gaál ~ Gál fn (2)

LEHELFI Magyar Gavallér Gaál Antal (15/2). KARNYÓ Egy idős Kalmár Gál Antal (16/2).

gabona fn (2)

A' Puderrel való haj feérités kimentt a' modibol, minthogy külömben is szük a' gabona (16/183). - ...'s most a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala, miólta élni kezdenek a' gabonával, és a' szőlővel (7/ 105).

Gábor fn (1)

SAMU ezek[ne]k Fiok, ki bolondos Vas Gábor (16/4).

Gái ~ Gai fn (49)

Gerson Tamadi ur fia, Malheureux név alatt Gai az inassa (9/4). Mal[horeneux], és Gái (9/391).

Gál l. Gaál

galamb fn (6)

...meg lát egy galambot hozzá lű le esik a galamb, 's hogy le esett a galamb hát fődre esett biz' a' (1/676-7).
galambot (1/683, 8/83), Galambot (7/194).

galant mn (6)

CONRAD Jaj láttya Fenekes az nem is illik minden paraszt ember pebelnek az tsak tsinalik tsinos ember uri okos galant. POFÓK Vagy Galand vagy nem Galand de a' bizton nem is szip a' mano is hozta országunkb[a] ugy szolván (15/766-7). Én a' Pappenhaim ur[na]k auslandises és sokkal galantabb Kis asszonyát nyertem meg magamnak (15/971).
Galant (15/560, 16/207).

Galatéa fn (73)

Közbeszólók Galatéa. Atzis. Polifém. Glautze. Tétis (5/2). Óh, fejér Galatea, fejérebb a' liliomnál (5/ 56). Galatéám, benned Hívség nints (5/534). - ...higyj ebbe Galatéának (5/162).

galiba fn (2)

...én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/133). - ...és így lássátok engemet millyen rettenetes galibába kevertt (16/946).

gallér fn (3)

...hun vot hun nem vott meg az operentzián is tul vot Gallér hijján köpenyeg, köpenyeg hijján Gallér vot egy Királyfi (1/670-1).
gallérra[l] (1/265).

gallus fn (1)

Demég elfelejtettem mondani, hogy a' Frantziákra a' Gallusok is rátámadtak (16/522).

gálya fn (2)

És a' hab ellene felkél. Szaggatja Vitorláját, Ostromolja a' Gályályát (5/512).
gályájával (13/493).

gally fn (3)

Nézd őtet, melly lopva érkezik feléd ama' béborult gallyak között (5/189). Valaki rezzentette az Ágakat a Gallyakat (12/250).
gallyain (13/674).

gallyacska fn (1)

...hirtelen megharagszik és hirtelen is megjuhádzik az asszony, az a' természettel változó portéka, változóbb mint a' gyenge Gyallyatska, és mint az ingó kalászok teteje, a' szél fúvására (7/310).

gambo (ol) (1)

Vedd el őket és lásd, hogy tutti Han torto il gambo, e lacera la veste (5/277).

Gangesz fn (1)

...a' reggeli Madarak, mellyek a' Gánges' pirúlására ki jőnek a' könnyező Hajnalt vígasztalni (11/10).

gánica fn (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot, elvásott lakatot, be irott papirossat, maradék gánitzát (16/746).

Ganimedes fn (1)

...egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli (16/1205).

garajtzár l. krajcár

Garamantes (lat) (1)

Nemes emberenn ezt viszitek véghez, most mindjárt Ismarus aut Rhodope aut extremi Garamantes (1/2749).

garamánt fn (2)

Tsak hogy én velem legyen Enéás, én meg nem zavarodom, jöjjenek ezen Partokra Garamántok, Numidák, Áfrika, és a' Világ (10/177).
Garamántokat (10/175).

garas fn (6)

Mondom adgy irtte 4 garast osztán vidd el Isten hírivel (15/201).
garas (15/256, 709), gharas (9/113), garast (1/2415), garasért (15/198).

gátol Ik: meg~.

gátolás Ö: meg~.

gatya fn (5)

Nem lessz, nem lessz ing, - hát gatya annyival inkább nem lessz Nationalcharactere szerént az Urnak? (1/534) - ...ugy a' tarkómra vág vele, h[ogy] mingy[árt] azs inamba esik a gatyám (9/263).
gatyámat (9/46), gatyába (1/649), gatyára (16/37).

gatyamadzag fn (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot (16/745).

gavallér fn (19)

En egy Fiatal Gavallér vagyok, a' kinn minden kap (16/597). Jaj, Kegyelmed Tempefői Uram keveset ért a' mái Gavallér állapotokhoz (1/1794).
Gavallér (1/573, 1780, 1795, 2207, 15/2, 9, 459), Gavallérok (1/8, 487, 500, 2225, 2545), Gavallért (1/2186), Cavallérnak (1/141), Gavalléroknak (1/ 2017, 2265), Gavallérokéval (1/2574).

gavalléri mn (2)

No már megint Tengeri, az én Gavalléri gustusomnak már fáj az innye: 's többet nem olvashatok belőle (1/586).
Gavalléri (1/2228).

gavalléria fn (1)

A frájok hordozzák 's a' kukták mindenha, Tiszteli betsüli a' Gavalléria (1/2406).

gavalléros mn (1)

...az én Gavalléros gusztusom borzadoz azokra (1/ 2263).

gavallérság fn (2)

...a' Kávé házakba tsoporttal tsirippol a' N.[emes] Gavallérság (1/1820). - ...a' mi engemet illet én fél Versáliáért sem vállalnám fel a' mai modi szerént a' Párizsi Gavallérságot (16/203).

gaz fn/mn (5)

I. fn Külömben is a' semmire kellő gazok és gyomok Között nőnek a' rósák és a' leg szebb Liliomok (1/ 2532). Vidd a' gazra vidd a' zsupra (8/235).
II. mn Mitsoda rut, fertelmes, otsmány, gaz, huntzfut dolog ez itt? (1/3248)
gaz (1/2215, 2746).

gazda fn (12)

De othon vané hát a' gazda? (16/696) - ...még te pogánnak mondod az én Gazdámat, hogy a Kirisztus vergyön mög (15/232). Pofóknak, a' Gazdának mondjátok meg hogy méressen örleni való tiszta búzát (15/125). Esmered é a' Cidippe', és a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát (7/341).
gazda (16/669, 693), Gazda (15/271, 16/676), Gazdája (15/7), gazdának (9/831), Gazdáddal (16/ 1223), gazdává (16/67).

gazdag mn/fn (12)

I. mn Azután nézd tsak sorjába e' gazdag értznek apró darabjait (13/525). Gazdag gályájával ha a' révpartra ér, El felejti veszedelmét (13/493). - ...én őtet ezért eggy gazdag ebédre hivattam (1/300). - ...minden Szitziliai Pásztornál gazdagabb vagyok én (5/95). - ...a' l.[eg] gazdagabb reménységn[ek] sok esztendökön épült oszlopait le dönntik (9/505).
gazdag (1/2086, 10/1021, 12/337), gazdagon (1/ 302), gazdagonn (1/3147), gazdaggá (12/571).
II. fn Mellik Zuratskának, a' tsak mind Uratska, gazdagnak, szegény[ne]k, Ifjunak, eregnek, idegennek, városinak, a' tsak mind Uratska (16/64).

gazdagít Ik: fel~.

gazdagság fn (3)

Ezt szűli a' Hizelkedés, a' melly a' Gazdagság és a' Szegénység Leánya (1/3284).
gazdagságot (12/69), gazdagságba (14/20).

gazdálkodás fn (1)

...a'te szíves gazdálkodásodért, és a' te hüségedért méltó jutalmat fogsz tőlem venni jövendőben (13/ 70).

gazdaság fn (1)

...az öreg Ur éppen odale van a' selyem bogaraknál; mert deniq[ue] ezen gazdaság nemében supra modum gyönyörködik (15/65).

gazduram fn (4)

Még az anyámat szidgya Gazduram meg holt már a' (15/250).
Gazduram (15/252, 438), gazduram (15/235).

gazember fn (15)

Megérdemelte a' Gazember (16/942). Uram eggy kevés várakozással: nem vagyok talán éppenséggel gazember (1/1857). Tempefői Uram, én mindig hallottam, hogy a' gaz ember szó annyit tesz a' Magyaroknál, mint a Németeknél Huntzfut (1/2701). Menj hát most békével eb korpán hizott gazembere (9/806).
gaz ember (1/2217, 2780, 3303, 3363), gazemberek (1/1325, 2819), gaz emberek (1/2768), gaz embert (1/513), gaz embereket (1/2699), gaz embernek (1/ 2706), gazembernek (1/3153).

gázol Ik: be~.

gebed Ik: meg~.

Gehorsamster Diener l. Carsamadiner

Gellert fn (1)

...leg többet fetsegtek valami Gellertről (1/506).

Gellérthegy fn (2)

Tán az a' Világ tudóssa nem látta többet még a' Sz:[ent] Gellért hegyét, arról kérdezősködött (1/ 508). Bé mehet ám bizony, de valahogy hipp hopp hírivel el ne vigye Kend láb alól, mert én ugyan engem uttse a' Sz:[ent] Gellért hegyén is fel keresem (1/1975).

gémberít i (1)

És hogy az én Tsapásom ő benne inkább az elevenbe hasson, megvárom elébb, hogy a' Szánakozás meglágyítsa azt a' fagyos jeget, a' mellyet az ő Szíve kerül gémberitett a' Tisztességnek, és a' Szűzleányi Dagálynak keménysége (7/64).

gemma (lat) (1)

Pretio n[on] pondere gemmas, azt mondja a Deák (9/87).

general fn (2)

...az a' híres Frantzia Vezér General Laschi visza hozta a' maga táborát, Málta városáig (16/274). - ...ott inkább van szerentséje az ember[nek] a' félékhez inspecie ben van é meg Egyiptomb[a] General Telegrafus (16/501).

generális mn (1)

...egy Dántzos Patvarista társam van itt a' Generalis Perceptornál (15/704).

generosus (lat) (3)

Est vinum acre & generosum (9/104). - ...mitsoda piszkos dolog már az eggy Nemes Gavallér generosus Lelke előtt (1/2207). Nagyra született generosus Lélekbe legkissebb impressiót sem tsinálhatnak azok (1/2256).

genevai l. génuai

genie Ö: Grandgenie.

géniusz fn (1)

...de mikor az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik, 's fávorokra méltóztatják, az ollyanokat, mint Tsikorgo: bis videor mori, alatsony geniussokat a' bámúlásig mutatják (1/2605).

Gentsi fn (2)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista, Zsibvásáros drótvono, Poëta Kosár kötö. Gentsi István (16/10). TISZTES Öreg Uri ember Gentsi István (15/4).

Génua fn (1)

Non procul a Genuja (16/1082).

génuai mn (1)

...már tsak a' Genevai Király tart frígyet a' Frantziákkal (16/279).

Gergely fn (1)

Gergely! rántsátok le a husz körméről a' Disznót (9/791).

gerjed i (1)

Az Anyai szeretet gerjed az inségbe -, eggy édes anya el nem felejtkezhetik szerentsétlen szülöttéről (1/1105).

gerjedelem fn (1)

Érezni édes gerjedelmet Kell néh'az Aszszonyoknak is (4/73).

gerjedez i (1)

Mondd néki, hogy gerjedezel, hogy égsz, hogy ha távol vagy tőle nints nyúgodalmad (13/374).

gerlice fn (3)

Az ártatlan Gerlitze Mikor Társát elveszti, Magát mindég epeszti (13/80). Ellenségének tartod tehát a' Hím Gerlitzét az ő hív társának? (7/188)
Gerlitzének (5/571).

gerlicécske fn (1)

Darab ideig olly nagy egyességbe éltem ezzel, hogy két Gerlitzétskék között hívebb társalkodás soha sem vólt, nem is lesz (7/344).

Gerzson fn (6)

GERSON víg játék két felvonásokba (9/cím). Gerson Tamadi ur fia, Malheureux név alatt (9/3). Gerzon Di malörö vagy is az elveszett Ifju Ur [me]g találása (15/1065).
Gerson (9/752, 753). Gersonom (9/770).

ges l. Gust (?)

getul fn (1)

Ha az én Uramat bosszantód, el jőnek majd Hadat indítani te ellened valamennyi Getulokat, és valamennyi Numidákat (10/174).

gharas l. garas

Gibraltár fn (1)

Gibráltár Fő vezére Sampiónét várát ostrommal meg vette (16/460).

Glaucus fn (1)

...míg Glaucus, és Triton az ő szerelménn, és az én keménységemenn síránkozott: én pedig az ő sirásokonn nevettem (5/172).

Glautze fn (57)

Lásd már Glautze, el kell é türnöm illy [na]gy tsúfságot (5/300).

gleich (ném) (2)

Klaik, Klaik, mingyárt, mingyárt aszolgája Her Patron (15/950).

gloria (lat) (1)

Ez a Músák' fia; magára mutat. Deo sit Gloria! (1/ 2345)

gnädig (ném) (7)

Asszolgája Cnediger her (15/955).
Cnediger (15/961, 975, 979), Knediger (15/384, 391, 958).

gólyafészekszúrkáló fn (1)

De Ötsém, ha azt várod, mig ez a' Gólya fészek szúrkáló magától meg mozdúl, el jő addig az oláhok Karátsonja (1/2718).

golyóbis fn (2)

Ezek a bolond e[mbe]rek ugy ténferegnek e világnak lármás gojóbisánn, m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek (9/577). - ... ő szeret, és hogy jobban szeressen, imé eggy ámbróziával, mézzel, ürömmel, nectárral, (h) nepenthével öszve tsinált golyobist teszek pisztolomb[a] (8/149).

gomb fn (1)

...kivált ha nem a' szélire vannak rakva a' gombok (15/363).
Ö: ezüst~.

gombol Ik: be~.

gombolyag fn (1)

...és elvész a' Lángok', és Szikrák', és Füst gombolyagjai között (10/1005).

gomolya fn (1)

...az ortzája fejér mint a gomolya (1/757).

gond fn (26)

...eggy kis rigmust elmond A' pedig az illyen embernek tsak kis gond (1/2414). - ...ez a' Kőszegi Poéta mindent nagy gonddal készit (1/2144). - ...másnak a' gyapjúra és téjre légyen gondja (7/822). - ...de hiszen az Isten gondot visel rolad édes fiatskám (16/866). Te megvetsz eggy Pásztort, a'kiért sok Nimfák, de mind haszontalan víselnek szívekbe szerelmes gondot (5/88). Fontosabb Gondokat kivánnak most te tőlled az [Iste]nek (12/318). - ...te reád bízom tehát az én életem' gondját (7/526).
gond (5/547), Gond (12/90), gondok (1/215), gondom (7/527, 16/313), gondod (11/30, 12/517), Gondod (10/461, 12/515), gondja (15/171), Gondja (10/ 52), Gondjok (10/494), gondjait (13/184), Gondoknak (12/658), Gondjaimtol (12/138), gonddal (1/ 2145, 2614, 11/28), Gondjaimmal (5/74).

gondol i (86)

Én gondoltam eggyet a' ki leg nagyobbat tud hazudni az üllyék a' Szégyen székbe (1/1276). A változások ki jönek azokb[a] egy kavart szélvészb[e], fel forgatják a' mit az e[mbe]ri elme gondolt (9/504). Te tán azt gondolod, hogy a' haragból és a' Bosszú állásból tsirádzik a' Szerelem? (5/309) - ...semmit sem tsinál az, a'ki minden bajjal gondol (5/42). - ...még tsalárdnak is gondolsz te engemet (11/45).
gondol (1/3334, 5/180, 10/936, 13/24, 483), gondolok (5/282, 10/697, 13/305), gondolsz (1/2132, 5/67, 7/247, 1004, 10/643, 12/347, 356, 13/415, 421, 14/ 120, 15/912, 16/404, 1046), gondoltam (1/1173, 7/ 713, 9/152, 10/440, 13/734), gondolt (1/154), gondoltak (7/1595); gondolom (1/370, 1087, 1759, 1949, 2286, 3051, 7/379, 1245, 1358, 16/583), gondolod (6/173, 183, 7/458, 929, 933, 13/477), gondolja (1/3236, 9/225), gondolják (15/356), gondoltam (1/294, 7/458, 1249, 1254, 12/248, 15/475, 16/1028, 1029), gondoltad (12/924, 979, 16/357), gondolta (1/143, 368, 16/430, 439), gondolták (7/520). -gondolnál (7/475), gondolt volna (7/1411); gondolnám (7/433, 16/245), gondolnád (7/335, 1392), gondolná (7/13, 253), gondolnák (1/3244), gondolta volna (15/990), gondolták volna (16/933). - gondolj (10/182, 768), gondoljon (1/2727, 3014, 3383); gondolja (1/1552).
Ik: el~, meg~.

gondolás Ö: meg~.

gondolat fn (30)

De Barátom, eggy gondolat ötle elmémbe, még eggy szerentsét próbáljunk (1/2123). Ura[m] ne neheztelj reám azért a' mit mondottam, ha a' te gondolatidhoz képest oktalanul szóllottam is (9/ 483). Eliza volt, Eliza most is az én gondolatom (12/ 668). Ha az én gondolatom szerént tselekeszel, meglásd hogy bóldog leszel (7/898). Galatéa majd fel fogja annak oltalmára Szívének minden gondolatit fegyverkeztetni (5/326). Menjünk, Hallottad, Pirra, az én Gondolatimat (6/134).
gondolat (1/1176, 9/756, 12/625, 13/155), gondolatok (9/387), Gondolatom (10/704), gondolatom (13/77), gondolatim (13/641), gondolatja (7/24), gondolati (1/165), gondolatimat (1/2065, 13/266), Gondolatimat (10/271), gondolatodat (12/832), Gondolatodat (10/401), gondolatit (1/427, 7/967), gondolatinkat (1/226), Gondolatjaikat (10/167), gondolatba (9/630), Gondolatjába (10/791), gondolatira (1/1196), Gondolatomnak (10/490), gondolattal (5/147).

gondolatlan fn (1)

Édes Angyalom! meg engedgy gondolatlan bosszuságomnak (16/567).

gondolhat i (1)

...ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e], hogy no, nem is gondolhatom (16/ 162).

gondolható Ö: ki~.

gondolkodás fn (2)

A' meg boldogúltt Báró Úr philosophusi módon nevelte azokat: Nemes lélek gondolkodásaihoz szoktatta (1/2016). Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja (1/ 2610).

gondolkodik i (15+3)

Ha nyúgodalmadat óhajtod, gondolkodj a' te Nagyságodról: rólam többé ne gondolkodj (10/70-1). Alatsonyúl gondolkodik felölem Uraságod (1/ 1905). Minthogy már Király vagy illő hogy most másképpen kezdj gondolkodni (12/660). A Könyvet beteszi, gondolkodik, Sétál (8/16). Nevekednek a Lángok, és te a Futásról nem gondolkodsz? (10/ 972)
gondolkodik (1/433, 10/92), gondolkodsz (12/406), gondolkodott (10/481), fogsz gondolkodni (12/407). - Gondolkodna (16/802). - gondolkodjam (10/ 72), gondolkodj (7/277), gondolkodjon (10/622, 16/589). - gondolkodni (1/3346), gondo[l]kodni (12/323).

gondolkozás fn (3)

Gondolkozásomba egésszen el valék merülve (1/ 3190). - ...hasonló vólt életünk ideje; de gondolkozásunk sokkal hasonlóbb vólt (7/347). - ...az Ég Szerentsémbe Változást akar akár tenni Más gondolkozást elmémbe Fog ő akkor önteni (12/154).

gondolkozású mn (2)

Ez a' Páter igen jó gondolkozású ember (1/3065). És ők még most is olly alatson gondolkozásúak (1/2029).

gondolkozik i (13+1)

Én másképpen gondolkoztam, megengedjen a' Báró, ha vélekedésemet szabadon ki fejezem (1/292). Te provideálj a' te Országidról, én gondolkozom a' magaméról (10/631). - ...mindég gondolkozol, mindég sóhajtasz (11/30).
gondolkozik (12/610, 764), gondolkozom (13/79), gondolkoztál (12/697, 698). - Gondolkozz (1/ 2108, 1/2940), gondolkozz (7/1493), gondolkozzunk (7/955, 957). - gondolkozni (5/149).

gondoló fn (1)

...vedd gondolora Sándor, 's magad itéld meg azt (12/967).

gondoltatik i (1)

A játékhely eggy Múlatóháznak a' kertjében gondoltatik, Kámpániában (13/8).

gondolván in (1)

...mert nem gondolván az esküvéssel... mihelyt észrevettem az ő eszelős és gonosz feltételét kezemmel ...megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva (7/ 1445).

gondos mn (3)

Jéh, állj meg: felette gondos vagy, óh Egek! (10/ 850) - ez a' két legény itt fog állani az Úr ajtajánál, hogy az Úrnak minden lépéseit gondos szemmel tartsák (1/1919). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osztotta minden tartománynak a' maga különös áldását (1/995).

gondviselés fn (3)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat, Linkó' gondviselésére bízván (13/ 130). - ...és az ő gondviseléssel és szent titkokkal tellyes munkáit igazságtalanul kárhoztatja valaki (7/1521). Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/2067).

gonosz mn/fn (22)

I. mn Meghallott azután engemet Mopsus, és gonosz tekíntettel nézvén én reám, megbabonázott engemet (7/518). - ... gonosz lélek ne kisértsed az Vrnak választottát (9/329). - ...és kívánom minél hamarabb, hogy ő, és az a' gonosz Leány igyák szemeikkel az én véremet (7/294). A' szél hordjon el azzal a' gonosz Hírrel a' melly róllad terjedett (7/ 1228).
gonosz (7/324, 463, 468, 1447, 1488, 9/136, 10/365, 419, 529, 12/289, 587, 13/737), Gonosz (16/784, 879), gonos (9/46), gonoszabb (7/588), l.[eg] gonoszabb (12/532).
II. fn Én Mátkája eggy Tirannak, eggy gonosznak, eggy kegyetlennek (10/934).

gonoszság fn (3)

...hol az Igazságnak királyi székéhez van a' Gonoszság látzoltatva? (1/995) - Mi dolog? talám a' gonoszság semmivé tette az ő hatalma alatt lévő ártatlanságot? (1/1102) - ...a' neki bízakodott gonoszságot valahára megtanította a' hadnak, az Igazságnak 's emberiségnek erejét, hatalmát, méltóságát rettegni (16/1095).

Goráblás fn (1)

Felebarátunk[na]k Goráblás Martiny Jánosnak (16/782).

goromba mn (3)

Ugy e Kend goromba volt, Te pedig malitiosus (15/ 294). - ...a' világért se fekünnének le estve és még sokkal inkább fel nem kelnének reggel a' goromba földmivelövel és mester emberrel (15/547). Édes Angyalom! meg engedgy gondolatlan bosszuságomnak, megbántottalak goromba gyanummal (16/568).

gorombaság fn (1)

Hát nem gorombaság ez, hát nem mesterséges szelesség (15/995).

Gotlib l. Gottlieb

Gotlik fn (1)

...tsak Gotliktol a' Legénytöl kérj (16/669).

Gottlieb fn (2)

N.[emes] Betrieger Gottlieb Fridrik ide Pestre való Typographus Úr (1/2675). Amintás Tassónak erdei meséje olaszból Csokonai Vitéz Mihály által NagyVáradon Máramarosi Gotlíb Antal' betűivel (7/cím).

gödröcske fn (1)

...és elbúvik a' pitziny gödrötskékbe, mellyeket eggy édes mosolygás ejt a' szép ortzákban (7/578).

Gölöncsértelek fn (1)

Conto Azon Bordikákrol, mellyeket Her Volfang Lebettlotty de Gölöntsérdelek az Karnyoné Asszonyság Botyábol elhordatott come siéque (16/ 82).

görbe mn (1)

Minden Égi Jeleket által futott a' görbe abrontsonn azólta a' Nap, hogy ezt a' te Szádból hallottam (5/ 351).

görbít Ik: fel~.

görcs fn (1)

A' Lelkeden görtsöt kössön Antipater (9/813).

görcsös fn (1)

...minden E[mbe]r a' ki be ment a' Templomba, le vette azt a nagy görtsöst osztég arra a hot Emberre ra ütött (1/696).

gördít i (1)

...ha tsak az engemet minden nyomokbann üldöző Bal Szerentse, a' jó szándéknak itt is lehetelenség kövét nem gördit elejébe (1/2949).

görög mn/fn (18)

I. mn Magam vonnyam magamra a' Görög Leányok tsuf bosszantásit? (12/205) - Bezzeg hallya Poétaságod, meg áldottam mostan szép Görög szókkal (1/2333). Én igen kedvesenn veszem az Úr Görög áldását (1/2347).
Görög (1/2334, 2336, 2355, 6/99, 12/338, 382), Gőrőg (12/744, 938).
II. fn Most ül Tanátsot az ő Gőrőgjeivel (12/388). Nem a' Gőrőgők Sátorai ezek? (12/354) - De Akhilles a' Törököt A' Rátzot, Örményt, Görögöt ki ágyúzá Trójából (1/2494).
Gőrőgők (1/1052), Görögök[ne]k (1/154), Görögöktől (1/2472), Gőrőgjeivel (12/389).

Görögország fn (1)

Imhol a' Vitéz, a' kit Görögország kűldött (6/48).

göttingai mn (3)

...'s azt hazudta róla hogy a' Német vólt, 's Göttingai Professor (1/512).
Göttingai (1/519, 546).

gőz fn (1)

...annak a' külsö országi napot fenyegetönek távolrol tsillámló gőz meteoronja, mint a' fattyú nap eltűnik (15/834).

Grác fn (3)

Jol tudhatjátok h[ogy] én most 3 Esztendeje lessz kereskedés végett Grétzb[e] ki mentem és akkor Grétz és Triest köztt... (16/1055).
Gretzel (16/291).

gr. = gróf

grácia fn (7)

...oly szép gusztusa van, mint ha a' Parisi főfő Grátziák emlőjén tanúlta volna mi az édes? (1/2284) - ...azt kellene éppen érettem véghez vinned, hogy én az Asszonynál nagyobb Gratiab[a] jöhetnék mint az a' Kótyomfitty Lipittlotty (16/347). Ha megveted a' Veszedelmedet, ajándékozd nekem őtet: grátziát kérek érte tőled (10/636).
grátziákat (10/646), Gratziákat (15/551), gratiáját (15/637), Gratiajá[na]k (16/735).

graecus (lat) (1)

...et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta (1/ 2219).

Grandgenie (fr) (1)

Marqvise de Grandgenie Frantzia (1/5).

gránic fn (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomba, hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1278).

grapsa fn (1)

Tanúlnak is azok ott a' [na]gy Gorpus Juris, Verbötzi, Huszti, 's más nagy Grapsák, elég az, úgy tudják azt mint a' tiz újjokat (1/936).

gratia (lat) (2)

Ah centum Deo gratias (9/338). - ...exempli gratia (15/424).

gratulál i (2)

És az ur[na]k százszor is Gratulálok, gratulálok (16/ 418).

gravitás fn (1)

Tettetett gravitással (1/1229).

graviter (lat) (3)

(:leűl, ir pipázik, graviter:) (8/225).
graviter (1/1257, 8/219).

Grétz - Gretz l. Grác

grob (ném) (1)

...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság (15/302).

gróf fn (118)

Hanem kérem alázatosan a' Nagyságos Gróf Urat semmi rosszat ne véllyen (1/549). Az Úr siessen a' Grófhoz (1/3376). - ...nagy Grofokhoz is volt szerentsém házamnál (15/555).
Gróf (1/10, 17, 19, 21, 94, 387, 389, 390, 400, 403, 416, 437, 448, 449, 455, 460, 464, 472, 480, 499, 505, 509, 515, 521, 530, 552, 566, 600, 606, 611, 626, 631, 636, 971, 1085, 1119, 1120, 1122, 1156, 1172, 1179, 1182, 1189, 1195, 1198, 1208, 1212, 1241, 1289, 1295, 1299, 1332, 1360, 1364, 1373, 1379, 1387, 1390, 1394, 1398, 1403, 1409, 1422, 1439, 1451, 1457, 1470, 1472, 1478, 1482, 1487, 1489, 1494, 1499, 1515, 1521, 1530, 1546, 1569, 1576, 1579, 1733, 2066, 3219, 3229, 3230, 3258, 3272, 3277, 3293, 3334, 3350, 3355, 3361, 3365, 3366, 3372, 3397), Grof (1/1, 2), G.r.o.f. (1/431), Gr.[óf] (1/ 1207, 1444, 3208, 3342), Grófok (1/3031), Grófunk (1/1337), Grófot (1/115), Grófét (1/23), Grofnak (1/ 15), Grófnak (1/1346), Gróf[nak] (1/1286), Grófhoz (1/1266), Grófunkhoz (1/3339).

grófkisasszony fn (3)

Hogy eshetik a' meg, hogy ő Nagyságos Gróf Kis Asszony létére tégedet szeret (1/3206).
Gróf Kis Asszonyt (1/514), Grof Kis Asszonyt (1/ 3213).

gúnyol i (2)

Maga mindég mast gúnyol a haszontalan idötöltéseit (1/783). A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát, v.[agy] neveti m[int] Demokritus v.[agy] siratja Heráklitussal, v.[agy] gunyolja m[in]t Mennipus (9/ 582).

gúnyolódva in (3)

Tehát egy illy érdemes szeretőnek tartozik egy országgal Tamiris? Gunyolódva (12/874).
Gunyolodva (12/887, 906).

gúnyolva in (1)

Gunyolva. Miért nem magad hoztad meg - nékem, ezt az igen nagy ujságot? (12/876)

Gust (ném) (1)

Di ges mäht nicht di prac vas de senhajt mackt (15/479).

gusztus fn (12)

...a' Konyha és ebedlő nem Frantzias, tsinos embernek mindjárt fáj a gustusa (15/485). - ...neki jó szive volt és szép elméje kellemetes gustusa (15/ 557).
gustus (15/477), gusztusom (1/2263), gusztusa (1/ 570, 2284, 2423, 2573), gustusa (16/133), gustust (15/88), gustusomnak (1/586), gusztusomnak (1/ 2274).

gusztusú mn (3)

...oly finom gustusu, hogy én miolta Bétset elhagytam hasonlót nem láttam (15/474). - ...alávaló gusztusú emberetske (1/442). - ...van é kényesebb gusztusú közönség ennél? (1/2290)

guta fn (3)

Ott üsse a' Guta (16/451). - ...meg mindig verseket mond, a' guta is nevetné, ugy ki megy mintha kalapáttsal verné ki (9/66). Héj tsak a magad tők fejedhez hasonlitsd: nos mire valo vott az a' nagy guta bot (1/693).

gutaütés fn (1)

Mellyik az orvosnak legjobb szere A' mit vizi korságba Gutta ütésbe nehéz nyavályába Sárgaságba és farsábába jó volna rendelni? (14/110)

guttosus (lat) (1)

Millyen szereket gondolsz a... Köhögösök[ne]k náthások[na]k Guttosusok[na]k... Legjobbak[na]k lenni? (14/126)

Guvernantné fn (1)

...hallotta az öreg Guvernantnétol mikor a' Kávét béadta (15/19).

gúzsolva Ö: össze~.

gvárdián fn (16)

Azt a' régulát tsak maga tsinálta a' Gvárdián Úr (1/2933). A' Gvárdián Úr adatta a kezembe (1/ 3009).
Gvárdián (1/2825, 2843, 2846, 2868, 2929, 3020, 3036, 3038, 3051), Gvárdiánja (1/3068), Gvárdiánjok (1/3033), Gvárdiánunknak (1/3002), Gvárdiánjánál (1/2981), Gvárdiánjával (1/2956).

Gviccarini fn (1)

...szerető felebarátod és a' Krisztusban Atyád Gviccarini Orbán Leo mk (1/2906).