d fn (2)

...et caetera graeca a' Canis ördög eb ugatta! - Uram, mor - d - - (1/2220). d.) Szerelmes interesse (8/18).

da (ol) (1)

A Szerentsének Viszontagságát megtanúltam erős Lélekkel Dalle Fasce nem rettegni (10/706).

dádé (cig) (1)

Merre van azs a' farantsia a' dsukhole dádé - ahun van la (9/604).

daemon (lat) (1)

Hogy lehetett mégis ily ördögi lim lom. Demone! quid mulier? (9/78)

Dafne ~ Dafné fn (88)

DAFNE Szilvia', Leánytársa (7/3). - ...imé hallunk eggy asszonyi jajgatást, és eggyszerre meglátjuk Dafnét, ki kezeit verte öszve (7/1024).

dagadt mn (1)

Vagyok ama' Folyóvíz, a'melly dagadt lévén a' nedvességektől, mikor a' Fagy rohanó Patakká olvad, Erdőket, Tsordákat, Majorokat, Pásztorokat, visz magával és Tartalékja nintsen (10/387).

dagály fn (4)

Hát olly nagy dagály lakhatik eggy Nimfa' szívébe? (7/1068) - Igy: hallj meg - - - De mit tsinálok? Nem: élj: hijjába próbálod az én Szívemet ezzel az eszelős Dagállyal (10/894).
Dagálynak (7/65), dagállyal (5/124).

dagályos mn (1)

Megzabolázni a' dagályos Lelkét a' te Gondod légyen (10/461)

dájdáj fn (1)

Danol dáj dájjal (15/711).

dajka fn (1)

...bátor, ha igazat kell szóllanunk, nints szükségek a' mesterre; mester a természet, hanem hogy az Anyákknak és Dajáknak (!) is van még ott néminémű részek (7/679).

dall i (1)

Romant hoztam, a' neve Natur und Libe, és egy versetskét amaz esmeretes notára, mellyet a' minap estve az öreg Ur elött dallottunk a' Filegoriáb[a] (15/102).

dallás fn (2)

Te tsak tettetel és engemet kísértesz: az a' ki a' madarakat dallásra és repűlésre tanítja (7/669). Biz uram én átallom ollatén állapotba vén létemre a' dallást, a' tselédek is megitélnek ugy szolván (15/ 422).

dalle l. da

dalmáciai mn (1)

Voltam Bétsig, voltam Lengyel Országig, voltam bé Erdélyig és erre a Dalmatiai Tengerig (15/164).

dalocska fn (1)

Ez a' dalotska megérdemlette az én tettszésemet, mert a' ki ezt irta az én képzelődéseimet rakta ki szavaiban (1/52).

dalol l. danol

dáma fn (17)

Hálá a 18dik Seculum végének, ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/549). Szive nem irtózik; mint tengeri Dáma, hajózik Jussa van im ehez is (1/584).
Dáma (1/2194, 15/555, 16/219, 252, 258, 882), Dama (15/787), Dámák (1/133, 141, 1221), Dámáim (1/1796), Dámákat (15/542, 16/218), Dámákhoz (1/129), Dámákkal (1/1230).

dáncos l. táncos

Dániel fn (1)

POFÓK Ennek Udvari Gazdája Nárai Dániel (15/7).

danol i (7)

Tsak azért is elbutsuzom tölle egy szép nótával. danol (15/866). Akkor a' virágok és vizek között édesdeden danoltak (7/546).
danol (16/875), Danol (15/711, 16/720); Danolja (15/409, 426).

dánom Ö: dínom~.

dara Ö: szágó~.

darab fn (14)

Akkor által adja ötet az Úrnak, nagy Lakodalmat üttet és mint Kedves vejének egy darab jószágát által adja (15/38). Poéta Uram, eggy darab szalonnáér (1/1315). Tsikorgó versei ezen Poétának Én előttem ollyan kedvesek valának... Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/2459). Attillai csapásom alatt ketté esett a' lelke is, Ura[m] még 5 darabra szakadva kajimbádzott a' N.[agy] apjához a' paraditsomba (9/205). Játtzott is eggy darabig (1/556). Mi azólta nem láttuk őtet, miólta te veled ez előtt jó darab idővel elment (7/1002).
darab (7/477, 12/878), Darab (7/343), darabot (1/ 349, 2408), darabjait (13/525), darabokra (7/1455), darabig (7/495).
Ö: dirib~, suba~.

darabol Ik: széjjel~.

darabos mn (1)

...hadakat és Vitézeket énekeltem, neheztelvén a' Pásztori darabos versezetre (7/512).

dárda fn (16)

...kivágta magát minteggy dárda' s én követtem őtet (7/1028). Az én legnagyobb Kedvem (most veszem észre, ostoba kedvtőltés) abba tőlt, ha hálókat feszítgettem 's lépvesszőket raktam, ha dárdámat köszörűltem (7/127).
dárda (13/175), Dárda (7/52), dárdát (7/1247, 1250, 1299, 1302, 11/79), Dárdát (7/1159), Dárdámat (7/66, 1104), dárdáját (7/1167), Dárdáját (13/ 60), dárdával (7/1038), Dárdával (7/1163).

daróc Ö: szűr~.

Darótzi fn (1)

Dixi duxi Darotzi Boris Hugom kapard ki (16/815).

Daru fn (1)

...édes Komám Uram[na]k a' Darunál lévő Vendég fogadób[a] irtam K. R. Kuruzs Péter (16/793).

das (ném) (1)

Ha, ha, ha, a' propo; brávo, brávo, das ist ugyan tsak excellentz! (1/2447)

datus (lat) (1)

Elég idebe egy vigyázó, te Antal oda ki tarts excubias, & signo dato irrumpas in Diabolum tentantem (9/255).

Dávid fn (1)

T.[isztelendő] Szabó Dávid Úr az? (1/3027)

de1 hsz (4)

Nézze el az ember, de nagy Úr a' koszos (1/3233). Ejnye Kuruzs Uram de szép ejnye no, de furtsa no: de hát nekem tudna'é valami szép Rigmust irni ollyan Leány[na]k valot? (16/817)
de (13/279).

de2 ksz (564)

Amintás egésségbe van, hanem hogy valamennyire meg van kartzolva a' képe 's valamennyire a' teste megrontsolódott; de a' semmi sem, és ő azt semminek tartja (7/1624). Nékem kedves a' te életed, de fájdalmas amaznak halála (7/1272). Isten hozta Isten hozta édes Lehelfi Uram az Urat, ma mindég vártam de hálá Istennek hogy meglátogatott bennünket (15/137). Az is lehet az eggyik oka Nagyságos Ur; de a dohány is felette (1/630). De hát már ki lessz a' Király? (1/1192) - A' jó volna. De most elég, éppen kinn áll Firkász Uram az öreg Ur Secretariussa (15/40). Azt el hiszem de nem oda tzéloztam, hanem azt kivántam vala kérdeni, mi háborította meg most az Úr kedvét (1/2203). No de nézd, Agenor, mitsoda mende monda hirt kőltőttek itt az én Lelkem Győtrelmére (12/801). De hiszenha nem szerettelek volna nem is aggódtam volna érted (16/569). Azt én jól tudom. De nem közönségesen lehet ám azt el mondani (1/2835).
Ö: úgy~.

de3 (lat) (4)

Báró Serteperti Lajos de Kotnyeles, Szemétvára örökös Ura (1/1134). Az én nevem ugyan ts[ak] rövid: Tökkolopi Menyhárt de Eadem (1/1141). Tekintetes Nemes Tökkolopi Menyhárt de eadem (1/1145).
de (16/82).

de4 (fr) (5)

Marqvise de Grandgenie Frantzia (1/5). A monsieur monsieur Zsean de Venkör mon Ami A Via Dotris (15/903). Journal des Sczavans (1/559). Gerzon Di malörö (15/1065). Gerson Malhoreneuxnak (9/752).

deák fn/mn (16)

I. fn Eggy Deák hagyta nálam némelly verseivel (1/ 465). Jó reggelt kivánok Lázár Deák! (16/266) - Pretio n[on] pondere gemmas, azt mondja a Deák (9/88).
Deák (16/16, 269, 610), Deákok (15/452, 16/1184), Dhiakhjai (15/1052).
II. mn Nékem hét esztendős deák koromb[a] sem v[ol]t ts[ak] felénnyi is (9/734). Az igaz, az a' Déák fitzkó meg érdemlette ezért a' pipáért a' jutalmat (1/477). Bár a' Deák nyelv se volna, mert ugyan annak is meg van adva (1/2910). Tsak igy van az mikor az ember se Deákúl se Magyarúl nem tud (1/2911).
Deák (1/932, 2914), Deákúl (1/2328).

deákoskodik i (1)

Ezs a' mi mesterűnk is igen tűzrűl pattant öreg kufertses fiu, mindig mindig deákoskodik (9/65).

deákság fn (1)

Oh, lelkem! jó tudni eggy kis Deákságot (1/2407).

debeo (lat) (1)

Debuisset dicere (9/101).

debibál i (1)

...ugy iszsza a' világ az álnokságot, m[in]t én most hoc ipso actu ezt a' pohár bort debibálom (9/142).

Debrecen fn (3)

Debretzenbenn (10/cím). Miért üresitette ki Debretzenbe is a' Sz:[ent] Ferentz Klastromát (1/3049).
Döbrötzömbe (15/378).

debreceni mn (2)

...még illyen takaros figurájú Debretzeni pipát nem láttam (1/466). - ...a' Debretzeni Climátis megszenvedheti (8/133).

dehogyis hsz (1)

...hiszen tsak nem szököm el, de hogy is szökném én el, egy olly kedves Személytől, mint a' millyenért az Asszonyságb[a] élni és halni szerentsém van (16/ 541).

dehonestatio (lat) (1)

...Kend a' Zsidón dehonestatiót tett (15/292).

Deidamia fn (3)

Észrevettem, hogy Deidamia nem akar Teágenessel eggyesülni (6/110).
Deidamia (6/32), Deidamiában (6/168).

dejszen hsz (7)

...dejszen tsak ezt a' papirost mutasd (16/668). Dejszen nem lennék én nállatok ujjság édes Boriskám (16/338).
dejszen (16/977), Dejszen (1/1318, 15/211, 16/256).

dél fn (1)

...haszontalan akkor szedni a' Diktamnust, mikor a' Nap Délre mégyen (13/67).

delfin fn (2)

...fogj bé a'tengeri Tsigába két Delfint, 's kűldd hozzám azokat (5/191).
Delfin (7/119).

deli mn (2)

Igenis, kedves Medóróm, már a' millyen az én ábrázatom, akár éktelen, akár deli is az, a' te számodra tartatik (13/240). Be' kemény, de deli vadság! (13/ 279)

delicatus (lat) (1)

...németessen viseli magát és deniq[ue] ollyan singularis delicatus hangon ejti a' magyar szót (15/ 346).

delikátesz mn (1)

Nagy mester lehet az, a' ki a' sovány kukoritzából ollyan vizet készithet, a' mellynek maga a' delicatess Madam Venus is örülhet (1/581).

Delisantz l. diligence

Délosz fn (1)

... az ő fényes útjainn fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene (11/47).

délután hsz (1)

Dél után elhozom (15/311).

demandál i (0+1)

Mit tetszik hát demandálni, Nálam mindent feltalálni (16/763).

demastigandos (lat) (1)

Troqueamus patinggú'sionem contra istos Marodiones demastigandos a canis ebugattás Domine Perillustris (1/2918).

demidoctus (lat) (1)

...azt a' czedulát tsak vidd el az öreg Tisztesnek; mert nekem az ö keme domidoctus magyaros Házára nézni is derogál (15/948).

Demokritus fn (1)

A Bölts e[mbe]r köztök izolirozza magát, v.[agy] neveti m[in]t Demokritus (9/581).

Demone l. daemon

demontíroztat i (1)

Szerelembombival hányatom le az ellentállókat, m[inde]n ágyuikat demontíroztatom (8/118).

Deniente fn (1)

...a' mint ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

denique (lat) (14)

Denique most megmondom pro 1o (15/297). Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg dörgeltesse meg, deniq[ue] az ollyan legyen, mint a' Tükör (15/333).
denique (15/268, 1040), Denique (15/64, 306, 702), deniq[ue] (15/65, 293, 345, 686, 705), Deniq[ue] (15/334, 1033).

der (ném) (1)

Der Teufel! (1/564)

derék1 fn (3)

(:ekkor a derekát által fogta a' Zsidónak:) (15/263).
derekára (1/816, 9/729).

derék2 mn (19)

Igen derék, szép gondolat (1/1175). - ... most vala nállunk az a' Vasaros Ur kinek itt által elenb[e] van a' botyá, derek a' fele uri Ember (16/273). Ez eggy derék posta (1/2364). Uram, eggy se lett volna derék vitéz? (1/1433) - ...ollyan derék tsetsei voltak engem ugy tartson mínt egy egy fejörotska (1/758). - ...khirem alázza meg magát az Ur, lessz Khávé lessz minden, szhip thántz, mondhattóm derékh (15/ 684). Érthetetlenűl akart írni Csajkos, hogy annál derekabbnak lásson (8/44).
derék (1/299, 389, 474, 555, 2013, 2070, 2366, 2515, 2581, 2/1416, 15/22), derekabb (1/3264).

derít Ik: ki~.

derogál i (2)

...nekem az ö keme domidoctus magyaros Házára nézni is derogál (15/949). - ...elég az, hogy én nékem derogált tovább tzivódni (1/552).

derül i (1)

Muljanak el húljanak el bánatid napjai, Derüljenek terüljenek rád áldás árjai (16/807).
Ik: ki~.

derülő Ö: ki~.

derült mn (2)

...az ő Anyjának Kebeléből ki jövénn, mutatja magát a' derűlt Égnek (5/347). Piros hajnal[na]k szépsége Hajnal tsillag ékessége Mosolygással pirossággal Derült fényessége (16/801).

derülve Ö: ki~.

detectus (lat) (1)

Ez Orbis novus detectus (1/2373).

detentus (lat) (1)

Clamitat ad coelu[m] merces detenta laborum! (9/ 143)

determinál i (1)

No hát beszélld el a' Szerelem Naturalis Historia szerént charactereit 's így determináld (8/130).

dettó hsz (1)

- Zekunda Febr[uarii]. Tántzra egypár porzellán sarkantyut 1 Rhforint - D[ett]o Egy mantseszter tsizma (16/89).

deus (lat) (6)

Bone Deus! (9/77) - Ah centum Deo gratias (9/ 337). Mondgya el hát per Deum édes Pofókom (15/419).
Deo (1/2345), Deum (15/666, 16/1024).

Dhiakhjai l. deák

dhisznó l. disznó

dhohán l. dohány

di1 (ol) (1)

...ezt láttam Justitzvart Svevelhaj Lord King Sinyor Di Caropellegrina és mossiö emigrant Deniente érdemes és Tudós külföldi Zseniknél (15/512).

di2 l. die

diabolicus (lat) (2)

De Mélt[óságos] Ur aliquid in aurem azzal a' Diabolica Matériaval mit kellene csinálni? (9/127) - Ez a'Kanakúz alig ha most meg meg bort nem kapott a Diabolicus (15/397).

diabolus (lat) (6)

Diabolum de hogy tudom, mellyik fogásbol kezdjem az á bol é vagy bből? (15/694) - Apage Diabole! (9/327) - Quid times, quid horrescis D[omin]e Antal Diabolus nihil e[st] aliusqu[e] spiritus (9/239).
di[abo]le (9/337), Diabolum (9/255), Diabolu[m] (9/693).

diaeta l. diéta

Diana fn (26)

...ő Ámor' követője, és Diána' kedvese (11/53). Valaki kedvelvén az erdőket, Diánának ajánlja Szívét (11/89). Ne neked Diána a' Kürt, ne neked az Ív, már én kiadok a' Te Nyílaidon, és a' te életed nemén (7/143). - ...nékem most mindjárt menni kell az úgy nevezett Diánna forrására (7/747).
Diána (7/56, 1133, 11/2, 7, 8, 26, 32, 35, 46, 64, 67, 75, 83, 89, 94, 99, 101, 104, 108), Diánának (11/5, 14), Diánnáé (7/1067).

dibdábság fn (3)

Gyermek, gyermek, mikor lessz már eszed, hogy ezt a' dibdábságot a' Könyvtárra mutat, melly rangodhoz 's Úri nemedhez nem illik végképpen megutáljad (1/417). - ...maga holmi dibdábsággal holmi szemét könyvekkel tölti napestig idejét (1/784).
dibdábságokról (1/1063).

dico (lat) (4)

...deniq[ue] tsak kezdje elked ne dicam mondja elked (15/705). Debuisset dicere (9/102).
dicam (9/157), dicere (9/142).

dictamnus (lat) (1)

...haszontalan akkor szedni a' Diktamnust, mikor a' Nap Délre mégyen (13/66).

dicsekedhetik i (4)

Az egész ház készület, sőt az egész Kertem és Kastélyom, azzal ditsekedhetem, hogy saját képzésem szüleménye (15/482).
ditsekedhetik (1/2143), ditsekedhetünk (1/955), ditsekedhetnek (7/1059).

dicsekedik i (6)

Te is a' Kadmus' nevezetes vérével ditsekedel (12/ 61). A' jól tévő természet gondos anyai keze ki osz totta minden tartománynak a' maga különös áldását eggyik eggyel, másik másikkal ditsekedik (1/ 997). Engedd meg, hadd ditsekedjen ez a' te Rozaliád ártatlan mulató helye, a' te elméd tzifráival (1/231).
ditsekedik (1/1342), Ditsekedni fogok (1/2111). - ditsekedne (15/608).

dicsér i (2+1)

Ez a' mit én annyira ditsérek, te' megvetel, és az Ég őriz, ez az én szegény homályos állapotom (12/129).
ditsérnek (1/1423). - ditsérni (1/2250).
Ik: meg~.

dicséret fn (9)

Engedjen [me]g Atyaságod hosszas beszédemnek, melly méltó panasz 's méltó ditséret (1/3057). De ha el kezdeném számlálni Nemes Tetteimet, s' a' Nemes szemérem nem tartóztatná meg magam Ditséretét: igen sokra menne (1/1143). A' Nagy Atilla ezekkel énekeltette asztal felett a' Scythiai szokás szerént el hunytt Öseinek ditséreteit (1/2272).
ditséret (1/1426), ditséretet (1/1697), ditséretét (1/ 2429), ditséreteiket (1/2083, 2269), ditséretekkel (1/2900).

dicsérő fn (1)

A' melly nem szükölködik holmi dirib darab rigmusok nélkűl 's nem szorúlt alávaló ditsérőkre (1/ 1490).

dicső mn (12)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1829). Melly ditső hangzás ez, melly szép hangzás ez! (4/109) - Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/ 952). Meg hagytad magad tsalni, hol vetted ezt az ugyan ditső ujságot? (12/815)
ditső (1/1394, 1476, 1520, 1759, 7/825), Ditső (1/ 2265, 4/130, 16/1202).

dicsőség fn (36)

Az ő Szívébe tsatázik (:és nem tudom mellyik fog győzni:) a' Ditsőség és Szerelem (10/93). A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett (1/1825). Ha már sem Hazája, sem Nemzetsége, sem önnön maga ditsöségére nem hajlik Nagyságod jó szivére és kegyességére bizom magamat (1/ 1536). Meggyőzni saját Indúlatit, felyűlhalad minden más Ditsőséget (10/406). Az é[n] jutalmamul kérem a' Te Ditsősségedet (12/508). Kegyetlen, talám nehezen esik tenéked, hogy e' tselekedetnek ditsősségétől megfosszon ő tégedet (7/1328).
ditsőség (1/2866, 10/331), Ditsőség (1/2954, 10/95, 618), Ditsőség' (10/188, 1038), Ditsősség (12/487), ditsősségem (12/576, 945), Ditsősségem (7/81), Ditsősége (10/431), ditsösége (1/1631), Ditsőséget (1/ 1420, 7/1226), ditsősséget (12/509), Ditsősséget (12/ 619), Ditsősségemet (12/593), ditsőségét (1/1452), Ditsőségét (10/721), ditsöségét (1/1408 1520), Ditsöségnek (1/1077), ditsöségé[ne]k (1/1488), ditsőségére (1/1476, 1799, 2149, 2424), ditsőségéért (1/1769, 2076).

dicsőséges mn (5)

Oh szerentsés Tsászár... soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/429). Hát már nintsen é ditsöségesebb tárgy, mellyen édesebb meg elégedéssel mulathatja magát hamis elménk? (1/959) - Te ellenkezhetsz majd? vagy az az Enéás, a' ki ditsőségesenn hordja elő annyi ő veszteségeit? (10/329)
Ditsőséges (1/1088), legditsöségesebb (1/1405).

Dídó fn (114)

Az elhagyatott Dídó (10/cím). Dídó Kártágó Királyasszonya, Enéás 'szeretője (10/2). - ...hijába fogod gyakran kiáltani a' te Dídódat (10/504). Ugyan eggy szívünk van Dídónak, és nekem? (10/289) - Lassan Dídóhoz (10/140). Egyedűl Dídónak van oka panaszolkodni az én elmenetelemenn (10/287).

die (ném) (4)

... az én Barátom a' maga kertjéről szokta mondani Di ges mäht nicth di pract vas di senhajt mackt (15/479).
di (15/467).

Diener l. Carsamadiner

Diegó fn (1)

Glautze nem tudod, hogy Párténopé kebelébenn már a' Diegó és Margarita mostani szülötte az ő Anyjának Kebeléből ki jövénn, mutatja magát a' derűlt Égnek? (5/346)

diéta fn (4)

Hát még a' szobák kirajzolása, a szökö kútak, a' Diaetára való Uniformis, mennyibe kerülnek? (1/ 1505)
Diaetáig (1/1513, 1776, 1866).

dietetica (lat) (2)

Én Hálába a'Hires Professor Bonvivan Ur alatt halgatván a' Dieteticát, azt tanultam tölle hogy a' ki 24 ora alatt egyszernél többször eszik az az életét rittig 5 Hónappal 19 nappal és 33 minutával röviditi (15/621).
Dietetica (15/635).

dignor (lat) (1)

Jam sum periturus, modo dignetur c[on]cedere Do[mi]ne di[abo]le (9/336).

dignus (lat) (2)

Bene, bene, bene respondere, Dignus, dignus est entrare In nostro docto corpore! (1/2330)

díj fn (1)

Mind ezeknek semmi hasznok sints de mivel ő neki múlatságot szereznek, arany s néha párjával is a' dijja (1/1356).

Dikhez (cig) (1)

Dikhez Vitezs Hadnagy Uram együtt piritkozunk ma Pilátussal a' kandalló előtt pokolba (9/267).

dilestare (cig) (1)

De okhetz dilestare (9/244).

diligence (fr) (1)

Hazámnak nagyobb és nevezetesebb részét esmerem a' többit a' föld, a' statusok' a' történetek irásából Delisantz nélkül is összejártam (15/173).

dínumdánum fn (2)

'S tud a' Kis Asszony német vagy más idegen notákat, nem is érdemlenek a' kis Asszony drága szép ujjait azok a' Táritoppos magyar Dinum Danumok (15/576). - ...azok nem éppen dinum dánumok ám (15/583).

dinnye fn (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét, a' Török Gránitzon jártomban, hogy lajtorján mentek fel a szárához (1/1278).

diploma fn (1)

Ki értené ott meg az én Diplomáimat? (15/920)

diribdarab mn (3)

Azokat a' dirib darab fogaidat, mellyek mindég új új vérontástól undokok és fertelmesek (5/265). A' melly nem szükölködik holmi dirib darab rigmusok nélkűl (1/1489). - ...ha egyéb betséért nem tarthatunkis legalább azért meglehet a' miért más diribdarab Régiségeket (8/4).

discreto (ol) (1)

...Marheze Buona rokka szokta mondani che szab'zo, che discreto (15/463).

diskurál i (1)

A' Kis Asszony a' Professor Urral, némelly Német Poétákról discurrált (1/540).

diskurzus fn (2)

Ő eggy komor szivű a' Gavallérok társaságába, és igen kevés kedvét mutatja, hanemha némellyekkel állhat discursusba (1/489). - ...minden Udvarok tele lesznek az én balgatagságomról való discursussal (1/1496).

disputál i (0+1)

Nékem törvényt szabni, hasztalan kíván, a' ki tőlem elakarja venni (disputálni) a'Ditsőség', és a' Szerelem' választását (:Arbitriumát:) (10/188).
Ik: el~.

disztingvál Ik: meg~.

distractio (lat) (1)

Cultusembernek szép distractioja esik azzal az ártatlannal (15/67).

distrahál i (0+1)

Ugyan mivel tudta distrahálni, az a' Német fantasta? (1/503)

dísz fn (11)

...ez a' pixis ollyan portéka, a' melly Királyi zsebeknek is disze lehetne (1/3143). - ...egész viselete egy emberi társaság diszéhez van alkalmaztatva (9/381). Esméred é a' Cidippe', és a' legnagyobb marhás gazdának Montánusnak a' Leányát Silviát, az Erdők' díszét, a Lelkek' lobbantó tűzét? (7/342) - De gondolom a' Gvárdián Úr eggy szót sem olvasott ama tudós Érsekekröl, Püspökökröl és Apát Urakról, a'kik a' tudományoknak díszei és a' kiknek díszei a' tudományok vóltanak (1/3053).
Diszek (10/57), Diszei (1/3030), díszt (7/1062), diszére (12/557, 15/152), díszére (5/353).

diszdeli l. tisztel

díszes mn (1)

Hogy légyen általatok Diszesebb valahára (12/563).

disznó fn (9)

Spanyol Juhot, Khinai disznót, Török Ketskét... szerzek udvaromba (15/509). Te hitetlen! Te kényes disznó! (16/609) - Disznó terem a' lelkébe az ördögének (9/189). Te én velem megmeg disznó módra bánsz (1/3234).
dhisznó (15/265), disznót (1/3322), Disznót (9/791), disznová (1/3253, 3254).

disznóság fn (2)

Hm! hm! hiszen már a' tsak több mint disznóság! (1/2172)
disznóság (16/532).

dísztelen mn (1)

Te nállad nélkül az én szerentsém disztelenebb lenne (12/903).

diszteli l. tisztel

divat fn (1)

...a' pipások között leg sziv[ese]b[b] divattyába van a pajtásság, osztán mikor az embernek egyéb dolga nints pipára gyujt, hogy az ördög hivalkodva ne találja (15/778).

divitiae (lat) (1)

In se semper divitias habet (9/112).

divízió fn (1)

Az Urak Udvaraiba Divisiónként koslat[na]k a' Jobbágyok zsirjával hizott Kopók (1/1822).

dixiduxi msz (1)

Dixi duxi Darotzi Boris Hugom kapard ki (16/815).

dobog i (2)

...soha a'kihez eggyszer hozzá szokik, el nem hagyhatja, a' Szívét jó tartani, az eggy szép rejtekbe dobog (8/136).
dobogott (12/236).

dobogás fn (1)

Szivem az Ég haragjába Ha irtozva dobogott Most az Őrőm' mozgásába' Ujj dobogáshoz fogott (12/ 238).

dobszó fn (1)

...hogy ha az én testem a' mértéket megüti, akkor lobogó Zászlotok alá, trombita és dobszó között fogadjatok bé engemet (16/1216).

doctus (lat) (1)

In nostro docto corpore! (1/2331)

dohány fn (3)

Der Teufel! nem vagyok Capabel ezt a' nyers dohányt meg gyújtani (1/565).
dohány (1/630), dohányt (1/2262).
Ö: basa~.

dohányfüst fn (2)

...az a' dohán füst kortsmaba való (15/744).
dohánfist (15/787).

dohányozhatik i (1)

Éj, be kolontzos kutya élet ez már, hogy az ember ehetik ihatik, dohányozhatik, mégis úgy fáj mindene, mint annak a' rendi (8/216).

dohányzacskó fn (1)

Elő szedi a' nagy dohány zatskóját és tajték pipáját (1/636).

dohányzik i (1)

Ebalelkét hát maga nem dohánzik? (15/745)

doktor fn (13)

...ezen négy dolgokból kaparhat Minden Doctor elég Tallért és Körmötzi aranyat (14/101). Igaz hogy ez szomoru nap Im kell Doctor hóhér és pap (16/ 1051). - ... nagy Tudosokkal, Doctorokkal, Professorokkal, 'söt Hofratokkal barátkoztam (15/915). Virtuosus fő Doktorok Medicine Professorok (14/1).
Doctor (14/55, 72, 90, 92, 16/9, 759), Doctorok (14/ 86, 96), Doctoroknak (14/49).

doktorandus fn (1)

Doctorandus (14/cím).

dolgoz i (1)

Tempefői Uram dolgozta (1/1386).

dolgozik i (4)

Kegyelmed tehát maga kezére dolgozott és saját ditsőségét tárgyazta (1/1451). Az ő lelke bátor, az ő szive tiszta, most ő méltó, hogy neki dolgozzunk (2/ 1454).
dolgoznak (15/534). - dolgozzanak (7/30).

dolgozván in (1)

A! Én hallottam, hogy az a' Pétzeli sokat dolgozván semmit se tsináltt (1/325).

dolmány fn (1)

Oldozgásd [me]g tséts füződet kösd a' Dolmányomra (15/827).

dolog fn (106)

Hanem most már nekem is dolgom lévén és igen fontos dolgom, hosszasabb Professiot a' Párizsi ujj modirol nem halgathatok magamat recomendálom (16/226). - ...de nem tartja a' Kis Asszony szép nemére, uri characterére nézve kissebbségnek, a' paraszt tselédek között forgolódni? a' házi dolgokkal bajlodni? (15/539) - Ha egyéb dolog nints vellem, Isten hozzád (12/134). Mi dolog? talám a' gonoszság semmivé tette az ő hatalma alatt lévő ártatlanságot? (1/1102) - Az én mellyem úgy tele van szánakozással, és úgy tele van irtózással, hogy én nem látok, nem is hallok akármerre fordúlok ollyan dolgot, a' mi engem rémülésbe, és busongásba ne hozzon (7/1375). - ...osztán mikor az embernek egyéb dolga nints pipára gyujt, hogy az ördög hivalkodva ne találja (15/779). Hozta Isten szerentsésen Tempefői Uramat. Hát hogy folynak dolgai? (1/1737) - A' kanász is belé tekint már a' Világ dolgába (1/2513). Legelsö dolog pedig a' maga házának esmerése mert a' ki a' maga házát sem tudja hogy áll, mi gondja annak a' más házára? (15/169) - Te, Barátom végezd el vele a' dolgot mentől hamarább, hadd menjen dolgára innen az emberek közzűl (1/3174). De valósággal ért kend ahoz a' mesterséghez Abrahám, m[ert] az n[em] kitsiny dolog (9/637). De fére tévén a' tréfát, az egész dolog ara megy ki hogy én örömest elszeretném venni Karnyóné Asszonyomat (16/379).
dolog (1/112, 150, 316, 318, 539, 769, 844, 1299, 1675, 2096, 2207, 2789, 2790, 2821, 3248, 7/241, 425, 824, 1188, 1340, 8/210, 9/131, 371, 12/521, 710, 13/136, 15/34, 117, 120, 293, 805, 908, 16/384, 703, 939, 1065), dolgok (1/3172, 7/288, 15/140), Dolgok (7/192), Dolgom (6/87), dolgaim (8/204), dolgod (7/ 823), dolga (16/76), dólga (9/619), dólgunk (9/229), dolgok (16/225), dolgot (1/80, 7/420, 1075, 1393, 1406, 9/658, 15/116), dólgot (9/777), dolgokat (1/2162, 7/261, 262, 329, 971), dolgomat (5/174), Dolgodat (15/1020), dolgát (1/3066), dolgait (1/ 935, 7/783), Dolgait (10/757), dolognak (7/1161, 13/670), dolog[na]k (16/345), dologba (1/1931, 3275, 7/111), dologb.[a] (1/927), dologbann (1/ 2954), dolgokban (1/123), dolgába (1/931, 15/314, 458), dolgaiba (15/24), dologból (1/1092), dolgokból (14/100), dologra (7/1479), Dologra (10/455), dolgokra (1/567, 7/246), dolgodra (1/882, 15/244), dolgára (1/3184), Dolgárol (12/491), dologgal (7/ 729), dolgoknak (7/1517, 14/44).

domb fn (2)

A' tágas által jukakonn, mellyek a' hellyett világossá tészik, ki nyilik messzire, sok kissebb 's nagyobb győnyőrű Domboknak tekéntete (12/742). - ...itt az esmeretlen Csurgói dombokonn egy nemes származásu Ganimedes, Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1205)

domborodik i (1)

Én a' barlangomba valék, melly a' vőlgy mellett fekszik, 's minteggy a' hegynek tövében a' mint aláfelé domborodik (7/1569).

domicella (ol) (1)

Ever ever bella domicella (15/537).

domidoctus l. demidoctus

dominale (lat) (1)

Te pedig Kanakúz a' Jus Dominale ellen excedáltál (15/291).

dominatio (lat) (2)

Oh édes Dominatiom, nagysok az én Professiom (16/755).
Dominatio (16/1083).

Domingo l. San Domingo

dominium fn (1)

De hidgye el Nagyságod, Bertók is Dominiumot vesz akkor a' tsik árából, mikor a' M.[agyar] Országi Typographus éhel hal meg a' legjobb könyvek exemplárjai mellett (1/120).

dominus (lat) (17)

Quid hoc az ur börit, Domini cutem? (9/101) - Quid domini facient, audent cum talia fures? (1/ 2326) - Mondja meg nékem a' Dominus Praetendens Annak okát (14/66). - ...én el megyek Kend pedig Dominé Nyálas rút verseivel el űlhet imé (1/ 2543).
Dominus (15/1043), D[omi]nus (15/269, 385), Domine (1/2553, 2919), Dom[i]ne (15/1033), Do[mi]ne (9/336), Do[min]e (9/629), D[omi]ne (15/128, 130, 135, 714), D[omin]e (9/239).

Domonkos fn (2)

Bártsak már tisztességes Szerzetbe eshettem vólna, mint a' Sz:[ent] Domonkos és Kegyes Oskolák Szerzete (1/2995).
Domonkos (1/3041).

doncella (ol) (1)

... pro 1o a Doncella Kis Asszony igen culta (15/ 1042.

Dóris fn (2)

Nem kell illy víg, és illy mosolygó Naponn egyedűl tsak a' Dóris' és Néreus' Leányinak sírni fájdalmasann (5/394).
Dórissal (5/63).

Dorog fn (1)

Dorog Hajdu város Tiszán túl (1/3394).

Dorómó fn (2)

Kivált az a' másik az a Jég eső öntő Dömötör, a' kit most vive el innen Dorómó, mindjárt ördöngös verssel áll elő (1/3298). Nints most veled Drómó (9/715).

dosztig hsz (3)

Ízetlen, az az édesség, a' melly eggy kis keserűséggel nints megfűszerszámozva, 's nagyon dosztig tartja az embert (7/768).
dosztig (7/291, 8/230).

Dotris l. Autriche

döbbenve in (1)

ROZALIA Döbbenve. Ki az? (1/1693).
Ik: meg~.

dög fn (3)

Az ördög ördögön Triumfál a' dögön Edjik tsal Másik fal (9/681). Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött és ugy is mint egy élhetetlen borbely, a' ki is mindig Kuruzsolta a' vén Dögöt (16/918).
dögöt (16/471).

döghalál fn (1)

Nem igaz é mester Uram, h[ogy] ez is a' mi bűneinkért van, m[in]t a' had, pestis, éhség, sáska, döghalál? (9/139)

dögleletes mn (2)

...mitsoda dögleletes étkekkel hízlalja hasát az az útálatos Monstrum (5/26). - ...soha az esztendőknek forgásábann ne lásd a' dögleletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/428).

dögletes mn (1)

...ott lenn a' Pokolba van egy fekete barlang, ott a' hol eggy dögletes füst párázik ki Ákeron komor katlaniból (7/237).

döglik Ik: meg~.

döglött mn (1)

...láttam sokad magával egy döglött állat felett (7/ 1243).

dögtest fn (1)

...és útálatos dögtestét még azon reszketve hagyom prédáúl a' hollóknak (13/599).

dőlt l. dugába ~.

dölyfösség fn (1)

Ezt a' bolond Dölfösséget a' Királyné megfogja tudni (10/324).

Dömötör fn (2)

Kéne é? Lám a' Piszkos Dömötör. De mond hát mit hallottál az udvarba (15/30).
Dömötör (1/3298).

döng Ik: meg~.

dönt Ik: le~.

dörgés Ö: menny~.

dörgő Ö: menny~, zörgő~.

dörgölés Ö: össze~.

dörgölt Ö: ki~.

dörgöltet Ik: meg~.

dörög Ö: menny~.

drága mn (20)

...a' szerelem azt a' kegyetlent tsak olly drága áron kívánta eladni tenéked (7/1363). - ...a' kereskedésünk szenvedni fog és még sokkal drágább lesz minden (16/293). Akkor mondd nékem azt, Drága Kints! (5/533) - Óh be szántam azt a' Drága Kis Asszonyt (1/3369). Nem is kívánok vígadni ha olly drágán kell azt venni (7/785).
drága (1/2308, 2360, 3069, 3153, 3344, 12/326, 14/15, 15/575, 16/73), Drága (1/2300, 2335, 2548, 5/537), drágán (9/99), drágább (1/3037).
Ö: méreg~.

drágakő fn (2)

...ezeket az Ruhákat, Drágaköveket, Kintseket... ajándékba útasitotta te hozzád (10/121).
drága kövek (1/3147).

drágaság fn (2)

Nem lészen az idén mint látom drágaság (1/2442). Az Arany pazérolva van rá, és annak drágaságának 's betsének hijját a' drága kövek gazdagonn pótolják (1/3147).

draj l. drei

Dráva fn (1)

Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).

drei (ném) (1)

Esz kamen Draj starke kerl sat (15/108).

dreissigvierzig msz (1)

Tegyele Kend azt a' Kardot, mert most mindjárt trájtzigfirtzig (1/2808).

Dreymaliger (ném) (3)

(:Dreymaliger Posaunenton:) (2/1417,1435, 1442).

Driest l. Trieszt

Drómó l. Dorómó

drótozó in (1)

Drótozó Tzigány az, vagy mitsoda? (1/2296)

drótoztat i (0+1)

...akar é az Úr fazékat drotoztatni (16/746).

drótvonó fn (2)

Egy személyben Doctor Borbély Alchimista, Kéznéző Chiromantista, Zsibvásáros drótvono, Poëta Kosár kötö (16/10).
Drótvonó (16/760).

dudahang fn (2)

...tart honajja allatt egy vánkost a' csutsát látatlanul a' szájába fogván tilleget duda hangot (15/451).
duda hangot (15/453).

dudál i (1)

...gye má nó dudáll neköm most Edgyet (15/448).

duetto fn (2)

Duetto (5/529, 16/408).

dug i (4)

Majd mikor észre sem veszed a' kebeledbe dugom (8/225).
dugja (1/382), dúgjuk (8/155), dugta (1/805).
Ik: el~.

dugába dült in (1)

Oh dugába dültt remények! (16/876)

dughat Ik: be~.

dúl Ik: fel~, össze~, széjjel~.

dulakodás fn (2)

Valami dulakodást hallok (1/1297).
Dulakodás (10/885).

Duna fn (3)

Koszorúzva a Dunának hadd mennyen a' partjára (1/2530). Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).
Duna (1/2924).

Dunapart fn (1)

Menjünk a' Duna partra sétálni (1/3161).

duplás mn (1)

Szaggatt Szívem vérez Mert duplás Kínt érez (5/ 450).

durcás mn (2)

Tudom millyen durtzások a' Leányok (7/121).
durtzás (7/726).

durcásság fn (1)

...a' te betstelen durtzásságid után jár (7/157).

durva mn (12)

...bíz a' te Amintásod is eggykor megszelídíti a' te durva erdeiségedet (7/146). - ...tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét (5/50). - ...és elfognak veszni a' legtudósabb tollaknak versei az én erdei versem mellett, mellyeket durva kéz vésett durva kéregbe (7/982). Nemes érzéseket fogok lehelleni a' durva Mellyekbe (7/77). Söt ebből a' külömbenn durva Szerzetböl is tudnék még Hazánkba valókat is emliteni (1/3042). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort (12/227).
durva (7/1059, 1338, 13/363), durvának (5/273, 7/ 207).

durvaság fn (2)

...ki kezdenek már a' mi magyar Dámáink is a' magyar durvaságból finumodni (15/550) - ...enynyi okok indittsanak durvaságodnak edgy óránnyi el hagyására (9/764).

duxi Ö: dixi~.

duzzad i (0+1)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni (10/1008).

duzzadt in (1)

...mitsoda paraszt kevélységgel néznek ránk itthoniakra a' külső országi széllel duzzadtt fiatalkák (15/ 901).

duzzadva Ö: fel~.

l. de4

düh fn (1)

Szivembe Pokol dühe forr lángokkal (4/158).

dühös mn (2)

...mikor éppen a' dühös habok között el merülne (1/2125).
dühös (10/1012).

dühösség fn (19)

Az ő Nevét olly nagy Dühösség nélkülis, én tőlem megfogod tudni (10/345). - ... nem tartóztat meg tégedet a' gyilkos vadaknak agyarok és dühösségek? (11/77)
Dühösség (11/99), dühösségem (13/170, 596, 724), Dühösségem (10/914, 989), dühösségeket (7/1516), Dühösségeket (10/816), dühösségedet (13/142), dühösségét (7/1412), Dühösségemnek (10/231), dühösségének (7/1307), Dühösségbe (10/1004), Dühösségtől (5/594), dühösségének (13/666), dühösséggel (7/1216, 1314).

dűl i (1)

Nagyságos Uram! ez a' munka a' semmiségbe fog dülni (1/1456).
Ik: ki~, le~.

düledék fn (2)

Le omlanak a' kevély Monumentumok, 's magokkal le rohantatván, szomorú düledékjeik közzé temetik a' beléjek kapaszkodott Ditsőséget (1/1419).
Düledékek' (10/1013).

dülled i (1)

Ha tsillagi szép Szemednek Útamra ki fényesednek Semmi Szelek nem erednek Semmi Habok nem düllyednek (5/553).

dült l. dugába~.

dümmögve in (1)

Dümmögve. Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/896).

dűt i (1)

Te voltál a' ki engemet, gyalázatb[a], kárba, és kétstségbe dütöttél? (16/926)