Cs.1 = Csajkos

Cs.2 = Csokonai

csábít Ik: el~.

csábítás fn (2)

Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! én jól általlátom bennetek a' ti tsábitásitokat (7/265).
tsábitás (7/538).

csábító mn (1)

Álszerelmet miként tudok Szólni tsábító nyelvvel (13/330).

csábult in (1)

De a' Nyilat 's Ivet ennek A' tsábúlt elme adja (5/ 502).

csajbók fn (1)

...tsak Kati mondaná azt nekem - édes Istókom, te vagy az tsajbókom (8/214).

Csajkos fn (10)

Az Esmeretlen örömébe ugratja Csajkost (8/38). Mit izensz Tsajkos? (8/164)

csak hsz/ksz (457)

I. hsz ...tsak a' fiamnak volna, ennek az egy rossz kölök[ne]k.tsak ennek volna elégséges elélni való esze (16/685-6). - ...mert tsak a' szeretés által tudja meg az ember, mi a' gyönyörködés (7/762). Hanem már most tsak azért esedezem, méltóztassa azt a' pénzt költsön adni nekem Nagyságod a' Diaetáig (1/1511). Tsak kis ujját nyujtsa is az Őneki, örömmel ragaszkodik abba (1/2126). - ...de piszt piszt az Isten hozza ah majd ki ugrom a' börötskémböl, tsak tsendesen legyünk, mint a' hal a' varsába (16/115). Hiszen Mest[er] Ura[m] ts[ak] muszka dolog már az; én kenyerem[ne]k [me]g edtem már jobb részét, de soha sem nem értem illyen galibát (9/131). Felséges Királyné, a' panasz ts[ak] eggy, de azzal teli van minden szegelet az országba (1/1270). De úgy soha sem ád az Úr tsak négy aranyat is, nem hogy 40t (1/1878). Ne félj Antal, tsak addig van még az (9/269). - ...ha tsak eggy fél pertzig vagyok is távol te tőled, azonnal azt mondja eggy kegyetlen gondolat, hogy te engem nem szeretsz (13/154). Ah! mit beszél a' Kis Asszony, kedvezzen az én elrémülésemnek, és tsak addig is mig magamat kifuvom, és rendbeszedem, ámíttson kedvezöbb hir adás (15/802). Már négy honapja, hogy az Édes Anyámnak még tsak levelét sem vettem (1/1466). Megkövetem a' tsak ollyan, mint ha a' magyar baglas Juhok mellett Kaputrokkos Ihász állana ugy szólván (15/372). Már tsak ez az egy kételkedés is nagy Királyt ígér nékem (12/530). A' matskákat tsak tzirokáltam tsak tzirokáltam 's egyszer felserkentem (16/259). - ...tsak ugy rikátsol (15/654). Érezheti ts[ak] e' kevésből is Nagyságod, melly ékesek és gyönyörüségesek légyenek ezek az én múlatságaim (1/377). Hm! hm! hiszen már a' tsak több mint disznóság (1/2171). Tsak most egyszer l[eg] alább tűrd el az én mérész hűségemnek Határtalan voltát (12/685). - ...éppen tsak az imént jöttem fel az Atyámtol a' kertböl (15/806). De én azomba tsak úgy maradtam, mint az elött (1/1651). Mikor hát közel láttam magamhoz, 's gondoltam, hogy onnan már tsak béjárja, néki vágtam eggy dárdát (7/1249). Tsak azért is elbutsuzom tölle egy szép nótával (15/ 865). Tsak menj: akárhová mégy, előlem el nem futhatsz (11/113). - ...nojszen már tsak tudja az Ur millyen a' Zsidó itt izgágáskodott ugyszolván, ihon a' Kanakúz megtalálta loditani (15/275). - ...egyh phár csomo Bhasa dhohánt is kheszithettem a' Thekintetes Ur számára tsak éppen kherem édes Thekintetes Uram szoljon ez öreg Urral, szolgállyon abba a' kazán dolgába (15/312). - ...mert a' tseléd Kedves Ur tsak tseléd (15/536). Hisz az a' Conto tsak hadd maradjon nállam mindég megtalálni a' mivel tartozom, hiszen tsak nem szököm el (16/ 539-40). Sírtám é én illy iszonyúságra, beszéld el azt helyettem Ámor: mert tsak te tudod, Ámor, miért sírtam én akkor, 's ki forgott eszembe (5/39). Csak ugy közelittssen felém, h[ogy] a' markáb[a] viszi haza a' fejét a Purgatorium[ba] (9/218). Ihunni, tsak ki törik belőlem a' fatalentom (8/214). Tsak siess, Barátom (1/2157). No ts[ak] menj ki purgye, most mingyán álj oda a' Tornátzba (9/264). Csak fojtasd, mert én rá halgatok, és talám jobb végre, mint sem magad gondolnád (7/334). - ...tsak rajta, nyilatkoztass ki előttem mindent (7/878). Te vagy Samu gyöszte tsak gyöszte hát egyebet vettél é (16/ 844). Vajha legalább tsak megmutatnám néki magamat (12/657). Játtzott is eggy darabig, hanem eggyszer ts[ak] az ablakhoz megy 's ott az Újságok köztt fel vesz eggyet (1/557). - ...tsak Kati, tsak Kati mondaná azt nekem, - édes Istókom, te vagy én tsajbókom (8/213). - ...kövesse ezt a' mesterséget, a' ki tsak a' mesterségbenn helyhezteti az ő hatalmát (5/329). Néked sem észre sem tanátsra nints szükséged: nem kell egyéb, tsak hogy kívánsága tellyesitésére vedd rá magad (7/745). ESMERETLEN No, Tsajkos! mi jó kell? BOHO Mit kérdi azt az Úr? tsak a'mi eddig (8/163).
II. ksz Tehát tsak ne menjünk el? (7/928) - Már nem szíjja, ts[ak] fújja a pipát (1/621). Én hozzám többet ne szólly ts[ak] mondd inkább tovább (1/ 861). Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek (1/2030). Tsak, édes Fiam! nem tagadhatja meg magát a' Természet! (16/1044) - Mondd meg néki hogy mind néki ajándékozom, tsak ne légyen hozzám kegyetlen (5/98).
Ö:bár~, csupán~, ha~, mégis~, nem~, ugyan~.

csakhogy ksz (2)

Audiat nem nímet az, hanem Született magyar, tsak hogy német ruhába jár, németessen viseli magát (15/344). - ...és tsakhogy ő én tőlem többé ne távozzon, tulajdon magam kívánok az ő kezébe tüzet szolgáltatni (5/114).

csaknem hsz (4)

A! ts[ak] n[em] a' földet üti az orrával (1/273). - ...és ts[ak nem] meg reped a' szivem örömembe (1/396).
tsak nem (1/2039, 7/1581).

csákó fn (2)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra (1/3306).

csakolyan nm (2)

Szilágyi ts[ak] ollyan, és őtet nem is tudom egyébért betsűlni, hanem hogy eggy vólt a' leg feinabb Trantsirozók közzűl (1/329). ...ked is tsak ollyan incultus mint a többi? (15/272)

csakúgy hsz (1)

...mert akárhol vagyok én, én szerelem vagyok a' Pásztorokban tsak úgy, mint a' Hérósokban (7/79).

csakugyan hsz (24)

Itt van tsakugyan itt van az a' huntzfut (16/922). De tsak ugyan igen kár vólt ezzel tölteni Kegyelmednek az időt (1/1398). De tsak ugyan, hogy kerülhettek Nagyságodhoz, azt nem foghatom meg (1/609). De ts[ak] ugyan beszélly valami újságot (1/76). De hát a' szegény Typographus tsak ugyan Kellnerré vagy Tragerré lett? (1/125)
Csak ugyan (15/49), tsakugyan (13/166, 15/230), tsak ugyan (1/1706, 1851, 2334, 2997, 3033, 7/273, 9/590, 13/140, 15/1040, 16/132, 502, 918), Tsak ugyan (1/1264, 1350, 16/711), tsak ugyan (1/1555).

csal i (3)

Az ördög ördögön Triumfál a' dögön Edjik tsal Másik fal (9/682). - ...holmi Könyvekkel tsalják a' pénzt 's betsületet (1/1766). Már megmeg Criticáz, hiszen nagy Criticus, miólta a' Magyarokat tsalja (1/2705).
Ik: ki~, meg~.

csala (?) (1)

Hej suskere tsala bingaskore, h[ogy] a' Lilked bujjon ki a' könyöködön (9/816).

csalán fn (1)

Mú'sák! mégis h[o]gy koszorút, ha kivánja, kössetek, Tsalán közzé büdös bürköt és zöld lapút tégyetek (1/2529).

csalárd mn (6)

...elkell é hinnem hogy az Ur tsalárd álnok és hitetlen lelkű? (16/509) - ...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását (9/810). Ez az a' gyalázatos értz, a' mellyről beszéllvén eggykor az Atyám, ezt mondotta: kerűld, óh Likóris, ennek tsalárd ragyogását (13/538).
tsalárd (10/699), tsalárdnak (11/45, 13/368).

csalárdság fn (4)

...eszembe jut eggy jeles tsalárdság, a'mellyel én végre hajtanám az én kívánságomat (7/389). Véletlen támadd meg őtet és élj tsalárdsággal (10/238).
Tsalárdság (10/239), Tsalárdsággal (10/253).

csalás fn (1)

Eggy szerető Szivnek ez a' szokott tsalása: mindég keres vígasztalást, és talál gyötrődést (10/776).
Ö: madár~.

csalatkozás fn (1)

'S Én pedig most nem vihetlek ki abbol a' Tsalatkozásbol (12/208).

csalatkozik i (4)

Ö még sem jön. - tsalatkozom imhol el érkezett, Malhoreneux! (9/384) - Te talám azt gondolod, hogy eggy véletlen bosszankodás ki szaggathatja a' szívből a' régi indúlatot? Tsalatkozol; még néhanéha mesterséggel is kell mutatnod, hogy te őtet nem szereted (13/478).
Tsalatkozol (12/207), 408).
Ik: meg~.

csalattatás Ö: meg~.

csalattatik Ik: meg~.

csalattatott Ö: meg~.

csalattatván Ö: meg~.

csalfa mn (3)

Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! (7/ 263) - Így szóllott ő; és én ezzel a tsalfa jövendőléssel a'Városba mentem (7/489). Fussatok, ah igen is fussatok ama' ketsegtető tekíntetektől, ama' tsalfa indúlatoktól (13/615).

csalhatatlan mn (1)

...az álom pedig kiváltt a' Lottériára nézve csalhatatlan (16/247).

csalódik i (0+1)

G[AI] Uram vársz é még valaha valami bóldogságot. M[ALHORENEUX] Csalódni n[em] akarok (9/470).
Ik: meg~.

csalogat i (1+2)

De az Úr engem tsak elébb tovább való igéretekkel tsalogat (1/1901). - ...tsak bízd rám majd tudom én őtet szerelmetes és ámitó tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/254). 'S így tudják tehát a' városokban a' szeretőket tsalogatni (13/318).

csalogatás fn (1)

Eggyügyütske Likóris, szeretsz, és a' szeretés' mesterségét illy kevéssé érted? Tanúld-meg előbb a' tsalogatást, tanúld meg (13/321).

csalóka mn (1)

Gondold meg, hogy a' Mórok' Királya az a' tsalóka Követ (10/625).

csalván Ik: meg~.

Csámpás fn (1)

Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).

csap i (3)

Milesz belőlle, egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara, Irahim, Essendi, Beglerbék három ló farku Basa, a' hatalmas nagy Vezér unokája (9/199). Hanem már a' mit az ellenem fenekedő Szerentse reám tsap azt philosophus Lélekkel kivánom tűrni (1/3287). - ...ezzel a' kardal csaptam a' l[eg]sűrűbb nép közzé (9/197).
Ik: el~, meg~, össze~.

csapás fn (15)

Én mérészen bévártam őtet, 's jobb kezembe eggy dárdát villogtattam: te magad tudod, hogy értek é a tsapáshoz és szoktam é benne hibázni (7/1248). De szegény megzavarodván és n[em] vígyázván, a' kegyetlen Ellenség' irtóztató tsapásának szemköztt futott, és (:ah iszonyú eset!:) az iszonyú kőszirt alatt mind halált, mind temetőt talált (5/389). Én ma ezzel, mélly és gyógyíthatatlan tsapást akarok tenni eggy Nimfa kemény kebelén (7/54). Ha az én reám agyarkodó Szerentsét lántzáról el eresztitek, adjatok erőt az ő tsapásinak el szenvedésére (1/1601). Oh váratlan, oh kegyetlen Tsapás! (12/638)
Tsapás (10/425), Tsapásom (7/61), csapásom (9/ 204), tsapásod (10/232), tsapást (10/349), Tsapást (7/72), Tsapástól (10/466), tsapással (1/1593), Tsapással (10/721), tsapásommal (13/729).
Ö: félre~.

csapdos i (1)

De bár a' főldhöz tsapdosod Katinak tart Tsajkosod (8/245).

csapkod Ik: le~.

csaplár fn (1)

Mindjárt meg látom ha ollyan jól forgatja é a' Csaplár is magát (2/1382).

csapodár mn (1)

Elöttem az ollyan tsapodár szók még elárulják az embert (16/544).

csapzott mn (1)

Talám azt a' te szép baromi 's vad ábrázatodat, vagy azt azt a' te tsapzott és bolyhos hajadat? (5/264)

császár fn (7)

...a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is (16/278-9).
Császár (16/294, 1208), Tsászár (5/426), Császárja (16/1093), Tsászárostúl (1/2484).

császári mn (5)

Azt a' Magzatot, a' kinek megtisztelésére maga az Ausztriai Istenség az ő Császári Hitvesével tisztelt szíves szeretettel száll ma le az ő tíszteltt Királyi Székéből (5/416). Szerzette 's megis igazgatta Metastasió Péter. Tsászári poéta (10/cím).
császári (12/cím), Császári (16/292), tsászári (13/ cím).

császármadár fn (1)

Ne tsudálkozzunk rajta hogy Caligula a' sáfránt a' fátzányokat és Császár madarakat pazérolta lovai[na]k! (1/3035)

császártea fn (1)

Van igen is legjobb pedig, van Császár Thea originalis Lapponiai (16/147).

csatázik i (2)

At ő Szívébe tsatázik (: és nem tudom mellyik fog győzni:) a' Ditsőség és Szerelem (10/93). Már a' leg keservesebb képzelődések öszve ütközvén szivemben bús hánykolódások tsatáznak felettem (1/ 1837).

csatos mn (1)

Ki értené meg az én Diplomáimat? ki tudna ott engemet az én tsatos tzipökömért, Saxoniai Stimf[l]ieimért méltóképpen tisztelni (15/921).

csebres mn (1)

...az ujjába akaszt egy tizenkét tsebres hordo bort (1/730).

csecs fn (1)

...ollyan derék tsetsei voltak engem ugy tartson mínt egy egy fejörotska (1/758).

csecsbimbó fn (2)

Szálljanak le a' Harmadik Égből a' Királyi Bőltsőket ringatni a'Szerelmek. És az ő soha n[em] érdeklett Tsetsbimbóival szálljon le a' virtus, 's adjon tejet nékiek (5/435). Hivataljától üres óráit az Úrnak legkellemetesebbekké tehetik a' Könyvek, mellyek... ha pedig a' gyönyörködés szárnyain, lebegve a' Kellemek tsets bimbóin fél el szenderedésben lepik meg, óh melly édesen éreztetik velünk, hogy mi most az Életnek édesebb óráival élünk! (1/2245)

csecsebecse fn (2)

... de mindenek felett vígyázz, hogy a' gonosz Fátum vagy az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazínnyába ne vigyen tégedet, ah kerűld, kerűld ezt a' bűbájozott hellyet! (7/469)
tsetsebetsék (7/483).

csecsfűző fn (1)

Gyüjj be hozzám rozsám fekügy az ágyamba, Oldozgásd [me]g tséts füződet kösd a' Dolmányomra (16/827).

csecsemő mn (1)

Így tartotta az első Nemzetség, melly hajdan még az eggyűgyű, és tsetsemő Világban élt, édes italnak, és édes ételnek, a' Vizet, és a' Makkot (7/102).

csegéljével l. segélje

csekély mn (11)

Kegyetlen illy tsekély ajándékot megtagadsz én tőlem az én utólsó pertzemen? (7/1210) - Ditsekedni fogok azzal, hogy igaz hivségemnek eggy tsekély bizonyságát adhatok (1/2112). Imhol vagyon, Nagyságos Uram eggy tsekély munka, a' melly eggy Hazáját 's a' Hazának jól érdemlett Naggyait érzékeny szeretettel tisztelő hazafinak tollából folyt ki (1/ 1382). Kész szolgálója a' Báronak; nem érdemlette tsekély személyem, Nagyságod tiszteletéből származott szerentséjét (1/270).
tsekély (1/204, 1376, 6/100, 7/1206, 1478, 1542, 13/ 662).

csekélység fn (1)

A' Bétsiek tsak az állokig szokták bétekerni a' nyakokat, ez tsekélység, noha a' magyarok eztis sok[na]k tartják (16/195).

cseléd fn (9)

A' cselédek köztt tettem holmi rendelést Kedves Ur - ki adtam nekik a parantsolatokat, a' kertb[en] is dolgoznak, azokat is meg tekintettem, szükséges az ember szeme körülöttük; mert a' tseléd Kedves Ur tsak tseléd (15/533-6).
tselédek (1/1306, 15/142, 422), Cselédim (15/507), tselédjét (16/554), tselédjeivel (1/301).
Ö: paraszt~.

cselédházbeli mn (1)

Petronellát már Szászlakinak ajánlották mit tesz[ne]k most azok a Te tselédházbeli Tanubizonyságid! (15/860)

cselekedet fn (11)

...'s nem is bánta meg azután tselekedetét (7/1300). Járjon utánna az Úr a' pénznek, hogy nékem ollyan tselekedetre ne kellyen vetemednem, a' mellyet magam is sajnálva vinnék véghez (1/1928).
tselekedet (7/1421, 10/215), tselekedeteim (7/31), tselekedetnek (7/1327), tselekedetemnek (7/1407), tselekedeteiben (7/1401), tselekedeteiből (7/683), Tselekedetenn (12/644), tselekedeteivel (7/827).

cselekedhet Ik: meg~.

cselekedik i (20+5)

És mit fogsz tselekedni? (10/361) - De mit tselekedtem istentelen Istenek? (10/976) - Ah Tselekedjetek oh Istenek! tselekedjétek, hogy Amintas a Királyi Székben légyen maga magának ez Ajándékozonak és az Ajándéknak diszére (12/555). Tselekedje Amintás magával, és az ő szerelmeivel azt, a' mi néki tetszik (7/164).
tselekeszem (1/1685), tselekszel (1/1717), tselekeszel (7/898), tselekedtem (7/905); tselekedte (1/415). - tselekednél (7/1406), tselekedtem volna (1/1023). - tselekedjek (7/903), tselekedjem (7/24), tselekedj (16/1142, 1147), tselekedjék (9/713), tselekedjen (7/ 743); tselekedje (1/2689, 7/1306). - tselekedni (1/ 1309, 7/1411, 12/880, 15/302); tselekedned (1/ 2044).
Ik: meg~.

cselekedtet i (1)

Az örökség tselekedttette ezt velek, meg az, hogy' majd lessz kinél tivornyázni (1/2983).

cselekedvén Ik: meg~.

cselő msz (1)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! (1/3306)

csemege fn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege, kávézás (15/544).

csemete fn (1)

Az igaz de máii naponn fakadtt eggy új tsemete az ő halhatatlan Törzsökéről, a'melly a' másikhoz díszére és szépségére nézve egyenlő (5/352).

L. még csimota.

csendes mn (17)

Fussunk a' hová néked tetszik, gyönyörű fényem: mert a' tsendes éj, és a' homályos tserék nem tsinálhatnak én bennem borzadást, ha te véled vagyok (13/655). - ...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát és a' tsillapúlt Otzeán tűkört tsinál a' Hegynek (5/10). Mind azokat, a' mellyeket a' Vas Egek reám szórtak, tsendes Lélekkel fogadtam, de ennek súlylya alatt süllyedezek (1/1839). Űl az asztalnál tsendes maga viselettel (1/2775). De itt űlj le, és tsendes Ortzával hallgasd az én Érzéseimet (10/872). 'S le tévén minden félelmét Tsendes szél' fújtára A' tenger' hátára Újra ki szállani mér (13/496). Nem látod hogy az Ég és a' Hab szokásánn kivűl tísztább és tsendesebb (5/422). Ég' aljánn, tsendesen alszol, 's még sem serkensz fel? (11/13) - ...tsak tsendesen legyünk, mint a' hal a' varsába (16/115).
tsendes (5/398, 7/688, 10/1020, 13/397), tsendesek (5/617), tsendest (12/126), tsendesen (7/1046); tsendesebb (5/206).

csendesedik i (3)

Tsendesedjen az Úr, másképpen van a' dolog (1/ 538).
Tsendesedj (6/43, 10/749).

csendesség fn (11)

Melly félelmes tsendesség! (2/1464) - Kedves puszta Erdők... ah engedjétek meg, hogy én legalább a' ti borzasztó tsendességtekkel, ha egyébbel nem lehet, oszlathassam az én fájdalmomat (11/ 138). Néha a' zajgó Habokba Vissza tér a' Tsendesség (5/590). - ...soha ezen Lélekbenn Tsendesség nintsen (10/263).
tsendesség (2/1412, 1461, 1497), Tsendességre (10/ 1044, 12/234), tsendességgel (1/1821, 2805).
Ö: köz~.

csengettyű fn (3)

Ő kűldi néktek, a' mit ti tőletek elvettek, a' flotát és a' tsengettyűket (2/1370).
tsengettyük (2/1366), tsengetyűnek (4/112).

csepeg i (6)

Negyedik azt mondja: Szégyen a' Királynak, hogy mindég tsepeg az órra (1/1227). Óh gyönyörű Arany Kor! nem éppen azért, hogy téjjel fojt a' fojóvíz, és mézzel tsepegett az erdő (7/529). - ... sz:[ent] áldása Jupiternek Számból Görög hangon tsepeg (1/2355). Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! öntsd ki édes balzsamodat, melly a' meg hasogatott virtus héjja alól tse peg! (1/988)
tsepeg (1/2259, 2279).

csepp fn (4)

...fel felé halad az Égenn Délusnak felséges Istene, 's forró Súgáraival a' harmatos tseppekből fel szárasztja a' fűveket, 's megszegényíti a' virágokat (11/48). - ...Karját, Kardját, utolsó tsepp vérét, a' ti szolgálatotokra, illy érdemes sokaság előtt is jó eleve felszenteli! (16/1206)
tseppjeiben (13/385), tseppjeibenn (1/3121).
Ö: harmat~, könny~, víz~.

cseppecske fn (2)

Hanem azonba hadd törüljem le ezzel a' gyólttsal néki indúlt izzadásodnak meleg tseppetskéjit, a' szerelem' kedves zálogait (13/222).
tseppetske (5/278).

cseppen Ik: ki~.

csere1 fn (1)

Most már örülök tsak jó vége lenne ezen tserének (16/854).

csere2 fn (2)

Tigrínó az én hüséges kutyám, melly soha az én óldalamtól se hegyen se tserén el nem válik (13/ 133). - ...a' tsendes éj, és a' homályos tserék nem tsinálhatnak én bennem borzadást, ha te véled vagyok (13/655).

cserél Ik: el~.

cserélhet Ik: el~.

cserép fn (1)

Töredékeny, mint cserip Szeginy magyar nip (15/ 435).

cserfa fn (1)

Ama' Tserfa, melly olly durvának és erdeinek látszik, a' maga is érzi a' szerelmes tűznek hatalmát (7/207).

csergedez i (3)

...ő minket meg előzvén annál a' forrásnál vár, melly a' repkény halomról tsergedez le felé (13/703). Nesze tedd le a' vallás szent oltára előtt, a' mellyből tsergedez az Ég áldása a földekre (1/2152).
tsergedez (1/192).

csergedezés fn (1)

...lassú folyamatnak tsergedezése, melly futását megtördeli az apró követsek közt (7/383).

csergei mn (1)

A Cshergei oskhila[na]k azth mondhtam volna - fütty (15/1057).

csergés fn (1)

Értem, kedves Patak, értem Mit zúgsz e' tsergéssel nékem (12/20).

cserget i (1)

no hé ugyan rám tsergetél ám amugy bolondjába, no ts[ak] mondjad tovább (1/739).

Csergő fn (1)

Majd 2 hétre Egyed napján akkor primo September meginth lessz egy Chomidia, akkor vásár is Cshergön (15/1061).

cseveg i (2)

Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/8). Mit is tseveg a' Hattyúk köztt mit a' Lud sőt a' varju (1/2526).

csibe fn (1)

...talám hát az ur ha Nigritiában volna, meg vetné a' nigritiai comis tyúkokat és akkor magyar országig fárasztaná külföldi csibéért tyúk petzérjét (15/518.

csiga fn (3)

Szép Glautze, ha engemet szeretsz, menj el, és az én Barlangombann, fogj bé a' tengeri Tsigába két Delfint, 's kűldd hozzám azokat (5/191).
Tsiga (5/204), Tsigára (5/246).

csigabiga fn (1)

Akkor a' szokott Legelőre vezetvén néma Nyájamat, kényem szerint szedtem le ama mohos Barlangokról az ágbogas Korálokat, és az Indiai Tsigabigákból az ő fényes Leányikat (5/171).

csigahéj fn (1)

Annak közepébenn űlvén az ő fényes Tsigahéjjába, vonattatván a' Tengeri Monstrumoktól... megjelenik az Isten (10/1022).

csigány l. cigány

csík fn (1)

De hidgye el Nagyságod, Bertók is Dominiumot vesz akkor a' tsik árából, mikor a' M.[agyar] Országi Typographus éhel hal meg a' legjobb könyvek exemplárjai mellett (1/121).

csikar Ik: el~.

csikó fn (1)

Annak a' hat tsikónak, a' mit most állitottam zúgba, sokba kerül a' szerszámja (1/1500).

csikorgat i (1)

Uram igy forr bennem a' méreg ni. tsikorgatja a fogát (1/2214).

csikorgó in (1)

Pedig mikor tsikorgó zabsipjainak durva Hangjával eggyezteti Énekét, Pelórumot és Lilibéumot siketíti ordításával (5/49).

Csikorgó fn (30)

Csikorgo egy Füzfa Poeta (1/12). Oh, tehát az Ur talám betsűli is Tsikorgót és az ő Mennyei Múzsáját? (1/2564)

csíkozta in (1)

De már azt tsakugyan e nem Szenvenném ám az Apádnak is hohár tsikozta toprongyos Zsidaja (15/ 231).

csillag fn (23)

Nem tűndőklik az engemet vezető Csillagnál szebb Csillag az Egen (12/94). A' nappal tsillagát Isten meg gyujtotta Lángozó tengélyén el is inditotta (1/355). Segítsetek, óh Tsillagok! (13/168) - Ha tsillagi szép Szemednek Útamra ki fényesednek (5/ 550). Óh kérem Nagyságodat, ne alázza ollyanokkal azt a' két N.[emes] embert, a' kik a' M.[agyar] Hazának tsillagi vóltanak (1/333). Ha te már elmégy, ki fog az én Csillagom lenni? (12/529)
tsillag (16/812), Tsillag (12/945), csillagok (9/196), Tsillagok (5/318, 356, 616, 10/261, 12/691), tsillagok (13/721, 746, 16/899), Csillagom (12/117), Csillagot (12/947), tsillagokat (13/732), Tsillagoknak (10/1043), Tsillagokkal (5/225).
Ö: hajnal~.

csillagos mn (1)

Ha én más Tűztől Lángolok Ha én tőled elpártolok Tsillagos lesz a' Rétség Virágos lesz a' nagy Ég (5/ 541).

csillagzat fn (4)

Ha a' régi Visszálkodásra vissza térni látjátok, jóltévő Tsillagzati az Ibéria' Egének, ez a Naponn az Elementumokat; azon ne bámúljatok (10/1028). Ugyan hagyjatok békével, mit kívántok tőlem, gonosz tsillagzatok? (13/737)
tsillagzat (13/749), Tsillagzatok (12/218).

csillámlik i (1)

Ha ti még eggynéhányan nem tsillámlanátok Egünkön, közönségesen el lehetne mondani, hogy: Az is b[olond a' ki Poétává lessz Magyar Országbann] (1/2610).
Ik: ki~.

csillámló in (1)

...említse az Ur az én nevemet, és azonnal megnyerjük, a' mit mind a' ketten ohajtunk és azonnal annak a' külsö országi napot fenyegetönek távolrol tsillámló gőz meteoronja, mint a' fattyú nap eltűnik (15/833).

csillapít i (1)

Ah tsillapítsd Királyom ezeket az Indulatokat (12/ 673).

csillapult in (1)

...jer oda én velem, ahol az az odvas Kőszikla a' tsendes Tenger felibe görbíti f[el] homlokát és a' tsillapúlt Otzeán tűkört tsinál a' Hegynek (5/11).

csimota fn (1)

Tisztességes és nagyra betsülendö nevének tiszteletére, és egy uttal az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére nékem p[e]d[ig] egy kis collatio végett való áldomási bé fordulásra irattattak (16/787).

csimpajkódzó in (1)

...eggyütt űltek a' Pásztorok és Nimfák, szavaikat elegyítvén nyállyas suttogásokkal, és a' suttugásaikat szorossan egymásba tsimpajkódzó tsókokkal (7/ 550).

csín fn (1)

Oh Lipittlotty! szívem kinnya Gonosz mindnyájatok' tsinnya (16/879).

csinál i (66+10)

Firkász! hát maga mit tsinál? (15/127) - Ne gondoljon az Úr vele, akármit tsinál, ö most bort kapott (1/3383). Uram másnak azt n[em] csinálta[m] vo[ln]a; the a' Milth.[oságos]. Urnakh szivessen (9/685). Ne tsinálj, Ötsém, ollyan tsúnya lármát az Uttzán, azt gondolnák hogy tsürhe jön (1/3243). A' te mostani Állapotod Könyüreletességet tsinál, nem Félelmet (10/681). Az Urnak igen igen nagy szerentséje volt a' maga izlését külső országon ki mívelni, mit tsinál majd vélle itten közttünk, együgyű magyarok között (15/503). - ...ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/116). Mit akarsz te azokkal a' gyenge fitzkókkal tsinálni, kiknek ortzájik még alig virágzik az Ifjú szőr lágy pelyhével (7/609). Öszve forgatom annak minden kerekségeit, a' világból eggy széllyelhányt omladékot tsinálok (13/731). Elfogok hallgatni, ha te azt kívánod: hanem gyötrelmet tsinálsz az én Lelkemnek, ha engem nevezel árulónak (10/751). Ha te Ajándékot tsinálsz én belőllem Ha, hogy másé légyek, azt kivánod tőllem (12/916). Az Amor óltára elött áll, mellyen szagos tüzet tsinált (8/17). - ...de én el nem szenvedem ám, én sem vagyok a' Világ fattya; haaz Ország tsináltt is (1/2803).
tsinál (1/708, 1472, 2633, 2792, 5/11, 42, 6/52, 8/32, 9/291, 10/670, 13/16, 16/575), tsinyál (15/440), tsinálok (8/108, 10/893, 996, 12/848, 15/505, 16/532), tsinálsz (1/2939, 5/86, 251, 387, 7/566, 1517, 11/8, 12/464, 846, 16/859), tsinálnak (5/111, 13/526); tsináltak (15/672), tsináltál (7/931), tsinált (7/245, 262, 851, 1083, 12/611, 671, 990), tsináltt (1/326); tsinálom (10/373), tsinalik (15/766), tsinálta (1/ 2933), tsinálták (1/2986). - tsinálna (1/2249, 12/ 968). - tsináljak (1/2631, 5/250, 13/370), tsinállyak (15/814), tsinálj (9/299), tsinálju[n]k (9/147); Tsináld (13/501). - csinálni (9/128), tsinálni (1/2234, 2240, 10/436, 12/969, 160); tsinálnom (10/835, 12/ 661).
Ik: ki~, meg~.

csinálás fn (1)

Most ő hozzá megyek, és ezt a' rakás papirost oda viszem rakétáknak 's más egyéb tüzi portékáknak tsinálására (1/3009).

csinálhat i (5)

Nagyra született generosus Lélekbe legkissebb impressiót sem tsinálhatnak azok (1/2256). - ...ha tulajdon magamat elvesztettem, mitsoda nyereséget tsinálhatok már, a' mi nékem kedves légyen? (7/301) - Két hatalmas ellenség öszveadván magát, mit nem tsinálhat? (7/1006)
tsinálhatnak (13/655); tsinálhatja (10/402).

csinált Ö: össze~.

csinálta in (2)

Jaj bolond tsinálta kis fattya! (16/678) - Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy (9/234).

csináltat i (1+1)

Tüzi játékokat kell tsináltatnom (1/1507). De a' Frantziák most már többre mentek Kedveseik képét egész regalokra festetik rámáb[a] tsináltatják 's ugy hordozzák (16/210).

csinálva in (1)

...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek (7/ 476).
Ik: be~, ki~.

csinálván Ik: le~.

csinos mn (7)

Te a' te Könyveidböl, mellyet a' paraszt világ firkáltt, 's a' többék között a' Méla Tempefői irásaiból, a' ki eggy rusticus, és alávaló gusztusú emberetske, ki neveted a' tsinos világot (1/442). Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy csinos magyar (15/154). Kastélya és háza környéke tsinos és együgyü (15/457). No esz asz Ur Tamadi Ur tshinos kvártéj (9/16).
tsinos (15/485, 491, 766).

csinosít Ik: ki~.

csinosítva Ik: fel~.

csinosodás fn (3)

Nyomorúltt Nemzetem a' te balvélekedéseid, a' tsinosodásnak ellenségei! (1/2038) - Pétzeli a' Magyar nyelv tsinosodásának Attya vólt, szép könyveit lehet olvasni (1/340).
tsinos[o]dá[sá]ra (1/3022).
Ö: ki~.

csinosodott in (1)

A' magok Tudományaikkal kevélykedő németek, a' számos Uralkodók gazdag áldozati mellett is ráklábakon másztak a' száz 's több esztendők lefolytával tsinosodott Frantziák[na]k 's Ánglusoknak apró lépései után (1/2088).
Ik: ki~.

csinozva Ik: fel~.

csintalan mn (1)

Eggy szóval te töksi, és tsintalan vagy (7/681).

csípés fn (2)

Parányi a' Méh, de parányi tsípésével ugyan nehéz, ugyan fájdalmas sebeket ejt (7/574).
tsípésnek (7/404).

csipke fn (1)

Hármat ellett a' Fürjetske fűréndén tsipke Oh te tsok gyerere nyenyenye retyetye (16/824).

csipked i (1)

...eggy elmés méh, a' melly ama virágos réteken mézet szedegete, a' Fillis ortzájára repűlvén, az ő rózsa szín ortzájára, azt kívántsi tehetetlenséggel tsipkedte, mert a' hasonlatosságtól megtsalattatván, talám Virágnak gondolta azt (7/367).

csípő fn (1)

...és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak és erőnek jelei (7/607).

csíra fn (1)

Ti kik az én Babérimat Minden pertzbe' ujabb Tsírával zöldititek, Az én Szives Indulatimat Szerentséltessétek oh Kedvező Istenek! (12/941)

csírádzik i (2)

Te tán azt gondolod, hogy a' haragból és a' Bosszú állásból tsirádzik a' Szerelem? (5/310)
tsirádzik (7/812).
L. még csírázik.

csírázik i (1+1)

Lassan, lassan tsirázott az én mellyembe nem tudom mitsoda gyökérből mint a' fű, a' melly magába nő, eggy esméretlen indúlat (7/353).
tsirázni (7/1114).
L. még csírádzik.

csiripol i (1)

Be sok illyen Koppoházyakat találnánk a' két Hazában! a' hol a' Kávé házakba tsoporttal tsirippol a' N.[emes] Gavallérság, a' B[ibli]o[t]ecák pedig és Lese Cabinétek néma tsendességgel veszteglenek (1/1820).

csitít i (0+1)

'S denique mitsoda tsunya lárma... Hát ked Gazda mér van itt? mért nem tudja tsititani (15/272).

csízió fn (2)

Rollad rosszat mond a Czizio Jeled vagy bak vagy Scorpio (16/982).
Csiziómat (8/158).

csizma fn (7)

Az új módi Frantzia Complimentekről 's köszöntésekről, az új módi Anglus Tsizmákról (1/135). Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba... le türtt száru nagy bőv tsizmába (1/266).
csizma (16/777), tsizmája (16/188), tsizmát (16/ 187), tsizmájokat (16/193), tsizmájábol (1/59).
Ö: manchester~.

Csóbor fn (2)

SZÁSZLAKI Németes Gavallér Csóbor Moises (15/9). LIPITTLOTTY Csóbor Móses (16/8).

csoda Ö: ki~. L. még csuda.

csodál l. csudál

csodálatos l. csudálatos

csodálkozik l. csudálkozik

csodatevő l. csudatévő

csoeto (szerb) (2)

Júj bizon tán a Kolompár Nánival mulatott a' Lázár hogy olyan jó kedve van, Csoeto Lázár? (16/50)
Csoeto (16/51).

csók fn (13)

Hajts Kanisára gyerebe Csókba feresztlek ide be (16/724).
tsók (4/150), tsok (16/825, 828, 831, 835), Tsókjaim (7/43), tsókokat (7/399), Tsókokat (7/40, 42), Tsokokat (12/500), tsókomat (15/878), tsókokkal (7/ 550).

csókol i (11)

Fia[m] te benned a te szegény édes Atyádat, azt a jó Lelket, azt a' Nemes termeszetet csókolom (9/ 518). - ...azt a' kezet a' melly engemet meg sebesített, én tsókolni fogom (13/46). Addig is csókolom kezeit (16/323). Nézd amott azt a' Galambot, melly édes turbékolásokkal nyájaskodva tsókolja az ő Társát (7/194).
tsókol (4/142); Csókolom (8/27, 15/75), csokolom (15/1070), csokholom (15/1069), Tsókolom (1/459, 8/88).
Ik: meg~.

csókolás fn (1)

...midőn a' Kéznek tsókolására hajlottál, és nékem arra megesküdtél (10/34).

csókolgat i (1)

Mikor szép virágid' Zephir tsokolgatja, Édessen éb resztget mennyei illatja (1/242).

Csokonai fn (5)

Fordíttatott olaszból Csokonai Mihály által (12/ cím). (:Vér Petron[ella] német notát) a' firhang alatt Professor Csokonay Úr (15/580).
Csokonai (7/cím), Cs.[okonai] (8/cím, 16/cím), Cs. (10/cím).

csomó fn (5)

...az ő saját haja ezer tsomókba vólt a' fához köttetve (7/1031). - ...a' hegyen kívűl nem messze felettünk holmi szorossan öszvenőtt, és szinte egymásba szövött fűveknek, töviseknek 's egyébb ágoknak nagy tsomója terjedtt ki (7/1578). Dél után elhozom, egyh phár csomo Bhasa dhohánt is kheszithettem a' Thekintetes Ur számára (15/311).
csomó (9/739), tsomókat (7/1050).

csonka mn (1)

...a' bolond, azt gondolta hogy fenékig téjfel vagyok, pedig szakállamra mondom inkább venném feleségül a' Kanisai Csonka Tornyot (16/441).

csonkít Ik: meg~.

csont fn (4)

no hallodé Kirájfi, ha ezt az egy őkrőt tsontostúl nyársastúl meg n[em] eszed, ezt a bort meg nem iszod rá, ha ezer lelked lessz is el kell veszni (1/731). Oh akárki vóltál te, ki legelőször tanítottad árúba tenni a' szerelmet, légyenek átkozottak a' te eltemettetett hamvaid, és fagyos tsontaid (7/621).
tsont (7/1171), csontyaimat (7/325).

csoport fn (2)

Be sok illyen Koppoházyakat találnánk a' két Hazában! a' hol a' Kávé házakba tsoporttal tsirippol a' N[emes] Gavallérság (1/1820). És e' fegyveres Csoportok kőzőtt, mellyek kőrűllőtted agyarkodnak, ki tud téged bátorságossá tenni? (12/127)

csorba fn (2)

Az én Ösöm virtusának emlékezetébe az a' sok esztendö semmi tsorbát n[em] ejtett (1/1410). Úgyde uram még az a' 24 arany kitsiny tsorbát ejt azon a' 400 aranyon (1/1790).

csorda fn (3)

...teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a' másikig (7/815).
Tsordákat (10/389), tsordán (13/570).

csordul i (1)

Tiszántúl, Tsuporbúl, Bor tsordúl (1/3396).

csorgat i (1)

El vévén kezemből a' Levelet, tisztelő szemekkel láttatott azt kivülröl körül tekinteni, és fel szakasztván a' midőn olvasná szapora könnyeit tsorgatta reája (1/3121).

csorgattat i (1)

...aligha oda nem vetődött, a' hol gyakorta szokta legkeserűbb gyötrettetéseit édesíteni, annak a' tiszta szavú Sípnak édes Hangján, a'melly hallgatására vonja a' magas hegytetőkről a' Köveket; 's tiszta téjjel fojtatja a'Vizeket; és mézet tsorgattat a' kemény Kérgekről (7/1101).

csorog i (2)

'S azonba a' fekete vér, melly kivitsorított fogai körül tajtékzott, (óh irtóztató látomás!) a' két szája végénn kibudgyanvánn, a' mellyénn tsorgott végig (5/37). Boldog Sorok! mellyek azért érdemeltek tisztelést és szeretetet, hogy az ő szivéből tsorogtatok irótollába (1/3094).

csődörparipa fn (1)

...magam is néki vágtatok almás szűrke csödör paripámonn (9/202).

csömör Ö: köldök~.

csörgedez l. csergedez

csörgedezés l. csergedezés

csörgés l. csergés

csörget l. cserget

csúcs fn (2)

Ez a gyermek ki állván a' platzra rongyos Szürbe a' szür alat tart honajja allatt egy vánkost a' csutsát látatlanul a' szájába fogván tilleget duda hangot (15/451). - ...a'Magyarok földjének szélső tsuttsán itt az esmeretlen Csurgói dombokonn egy nemes származású Ganimedes, Karját, Kardját... a' ti szolgálatotokra... felszenteli (16/1204).

csuda fn (15)

Pénzért mindennek szolgálok, Sok 's nagy tsudát producalok (16/757).- ...és ez épen az én főfő Ditsősségem és nagy Tsudám, hogy hasonlókká teszem a' legtanúltabb Lantokhoz a' paraszt Furuglyákat (7/82). - ...ez ugyan mindennapi Magyar Országban, 's annál fogva nints benne semmi tsuda (1/82). Én nem tudom mi Isten tsudája, ha az Ur itt nints ollyan nagy viszketegség van az egész testemb[e] (16/160). - ...akkor, mintha egyszerre, más vért öntöttek v[oln]a belé egy csuda természetűvé lett (9/358). Vagy mit látok én, te sírsz, te kevély? Óh tsuda dolog! mitsoda sírás ez a' tiéd? Szerelem sírása (7/1340). Ki hallott valaha, ki látott szörnyűbb Kívánságot, tsudább Szerelmet (5/119).
tsuda (1/1415, 2144, 10/824, 15/222, 16/178), Tsuda (1/150, 2096), tsudát (16/1134).

csudál i (1)

De meg tud az ember bolondulni a' szeretet miatt, már hiszen ha valami érzékeny, virágjába lévő leánykán esne, annyira tsak nem tsudálnám, de a' vén bolond Karnyóné (16/435).

csudálatos mn (4)

Mi okozhatta tehát olly tsudálatos meg változásokat? (1/2019) - Oh tsudálatos erő! fájdalmát egyszerre szűnni érzette (7/377).
tsudálatos (7/971, 15/992).

csudálhat i (1)

...nem tsudálhatja, hogy az én szivemet a' komor bánatok és unalmak el nem lankaszthatják (1/379).

csudálkozás fn (3)

...oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom,hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/137).
tsudálkozása (15/616), tsudálkozással (7/495).

csudálkozik i (8+1)

Dehát még a' Dámákat látná az Ur, akkor tsudálkozna és nevetne ám (16/218). Ha bövebb esmerettsége lessz az Urnak az én házammal elfog mulni tsudálkozása, vagy jobban is fog tsudálkozni (15/ 616). Tsudálkozom, hogy nevelhetett eggy derék atya el fajúltt fiakat (1/2013). Én éppen azon tsudálkoztam, hol vehette magát az a' sok pimasz portéka a' Nagyságod Úri szobájába (1/604).
tsudálkozom (1/577), Tsudálkozom (1/1629). - tsudálkozzon (1/1829), tsudálkozzunk (1/3034). - Tsudálkoznom (15/614).

csudatévő mn (1)

Melly gyönyörű melly drága Portéka Az az áldott Medicina Melly tsupán puszta nevével Tsuda tévő erővel... Táplál bőv gazdagságba Annyi embert a' Világba (14/18).

csúf mn/fn (13)

I. mn Énnye be fertelmes be tsuf, be irtóztató, a lántzos illyen amollyan (9/312). És mitsoda tsúf Bosszúkat kell eltűrnöm? (6/143)
tsuf (12/205).
II. fn Nemesebb vér foly ereimbe, mint sem rangomat affélével motskositsam, 's Gavallér társaimnak tsúfja legyek (1/1781). Ne tegyétek már az embert tsuffá (1/1314). - ...'s bosszankodott hogy a' természeti Originál tsufot tesz az ő tudományán (1/ 3151). Hagyj nékem békét, 's keress mást valakit, a' kiből tsufot üzzél (12/276). Már tsak ugyan tsufra hagyod magadat tenni, emlékezz meg, mi vagy (1/1706).
tsúfot (5/321), tsúfjára (7/486), tsúffá (5/319, 7/ 463), tsufjává (1/1894).

csúfol i (2)

Az - izé Táblán Kontzi Pistának tsúfolják (1/ 2179). Te engemet tsúfolsz, és talám nem érdemlessz illyen szeretőt, ah mennyit megtsal a'szines mázos tekíntet (7/805).
Ik: ki~, meg~.

csúfolás fn (1)

És te azt a' vad Lelket, óh Galatéa, tsúfolásokkal, és bosszantásokkal izgatod fel álmából (5/338).
Ö: ki~.

csúfolódik i (3)

Hitetlen bestia! meg azon fellyül tsufolodsz is (16/ 602).
tsúfolódom (7/807). - tsufolódjon (9/256).

csúfolva Ik: meg~.

csúfolván in (1)

...mitsoda szemekkel fogod látni, hogy ő másé lett? szerentséssé lévén a más karjai között, és kinevetve tsúfolván tégedet (7/162).

csúfos mn (1)

Tempeföi ram, Kegyelmed én velem rútul bántt tsufos szókkal illetvén, 's reám puskát kapván (1/ 3166).

csúfság fn (1)

Lásd már Glautze, el kell é türnöm illy [na]gy tsúfságot? (5/301)

csuk Ik: be~.

csuklya Ö: szőr~.

csúnya mn (7)

Bár tsak most hoznák a' véle tzimborázó ördögök azt a' tsúnya Betriegert (1/3160). - ...és tsúnya játékot űznek belőllünk vígyázatlan paraszt emberekből (7/464). Ne tsinálj, Ötsém, ollyan tsúnya lármát az Uttzán, azt gondolnák hogy tsürhe jön (1/3243). Ah ne pipázzon maga Fenekes absajlic tsunya pides az a' dohán füst kortsmaba való (15/ 743).
tsúnya (1/1321), tsunya (15/268), tsuna (15/790).

csúnyaság fn (1)

E' bizony már tsunyaság, e'bizon nem Cultura, ki gondolta volna (15/989).

csupa mn/hsz (10)

I. mn De hát a' szeme, mint azs éhel hólt farkasnak, ugy sikornyázsott, csupa tizses vólt a' sarva, bégett mint a' vesett medve (9/42). Lehelfi Ur többet is érdemel éntölem: a' tsupa jó kedvnél (15/1030). Jaj nekem! mert tsupa seb már, és tsupa vér nékem minden belső részem (7/581).
tsupa (1/688, 919, 16/178, 699), tshupha (15/189).
II. hsz ...mert a játékok a' szivet jobbá, az elmét nemesebbé s a' gustust finumabbá teszik, ezt én mind tsupa olvasás közben is érzem (15/89).

csupán hsz (6)

...akkor midőn kerűlni fogod a' forrásokat, tsupán attól félvén, hogy magadat borzasnak és elrútúltnak látod, épen akkor fog ez rajtad megtörténni: de nem tsupán ezt jelentem még neked előre (7/222-3).
tsupán (7/249, 618, 1119, 14/17).

csupáncsak hsz (9)

...én valóba meggyőzlek titeket, 's nem is az én ékességemre hordozlak benneteket, hanem tsupán tsak a' ti megszégyenűléstekre, hogy minden lássa mennyivel alább valók vagytok nállam (7/699). - ... velem nem gondolsz? vajha tsupán ts[ak] vagy eggyetske könnytseppel vólna nedves a' Szemed (10/644).
tsupán tsak (7/293, 537, 987, 1307, 13/590), tsupánn tsak (5/59), tsupánn ts[ak] (5/334).

csupor fn (2)

Dorog Hajdu város Tiszán túl, Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl Tiszántúl, Tsuporbúl, Bor tsordúl (1/3395-6).

Csurgó fn (2)

Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comédiát (15/91).
Csurgó (16/790).
L. még Csergő.

csurgói mn (2)

Csurgói Kintsem hallodé ? (16/721)
Csurgói (16/1204).
L. még csergei.

csúszik Ik: elől~.

csúszott Ik: be~.

csutak Ö: szalma~.

csügged Ik: el~, meg~.

csürhe fn (1)

Ne tsinálj, Ötsém, ollyan tsúnya lármát az Uttzán, azt gondolnák hogy tsürhe jön (1/3244).

Cs. V. M. = Csokonai Vitéz Mihály