b fn (4)

Köszöntő versek komma mellyek punctum irattattak nagy B. Betsületes Bizodalmas az is nagy B. Jámbor NB. a' bor tsak kis b (16/779-81). - b.) A Könyvet beteszi, gondolkodik, Sétál (8/16).

B. = báró

bab fn (1)

Mindég ezeket a' potom könyveket búvja, pedig mind öszve sem adnék érttek eggy babot (1/410).

báb fn (1)

Jaj ördög csinálta be szép báb vagy be szép vagy, be oda illenél N[agy] Iványi vitéznek (9/234).
Ö: fa~.

babér fn (5)

...már szinte királyi széke körül mindenfelől leborúlnak a' bikkfák és babérok' árnyéki (3/110). - ...ne lásd a' dögletes Irigység miatt a' te homlokodonn megszáradni a' ditsőséges Babérokat (5/429).
Babérok (5/106), babérok (13/34), Babérimat (12/ 940).

babonáz Ik: meg~.

baccellierus ~ baccelliere fn (7)

A' bőlts Baccellierustól, Kit tisztelek meritumból Annak kérdem okát (14/51). Azt kérdem tőled bátor Baccelliere (14/133).
Baccellierus (14/81, 141), Baccelliere (14/106, 119), Bacelliere (14/155).

baccháns fn (1)

Bakkáns modjára sikójtván, és verdesvén szép mellyét a' hanyatt fekvő testre vetette magát (7/ 1600).

bácsi fn (4)

No Pofók bátsi eb a' lelkit hát hány a' világ, mivel töltik kentek az időt (15/730). Hozzon édes Pofók bátsim egy kis tüzet onnan a' Konyhárol (15/741).
bátsi (15/736), bátsim (15/771).

bagát l. pagát

baglas mn (1)

Megkövetem a' tsak ollyan mint ha a' magyar baglas Juhok mellett Kaputrokkos Ihász állana ugy szólván (15/373).

bagoly fn (2)

Sólyom[na]k bagoly fiát ki látott, Magyar Atyának Frantzia fiát (9/780). - ...megkövetem az Urat ő Kegyelme, hát ollatén állapotba mint a Korts agár, sólomnak bagóly fia ugy szolván, hát ökelme talán szégyenl is magyar lenni (15/349).

bágyadt mn (2)

...hogy meg ne hallhassák a' te belöled sohajtozó Virtusnak bádjatt nyögéseit (1/983).Éjjel a' ligetb[e] a' Hóld bádjatt világánál énekli szokott siralmas nótáját egyedül (9/364).

bágyaszt i (1)

Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2283).

baj fn (28)

De e' még a' kissebb baj, a'mi rajtad eshetne (7/486). No hát mi phaj khend[ne]k Anthal? ANT[AL] 'S Mi baj? (9/28-9) - De változik az Úr a' szinében, mi baj találhatta? (1/620) - ...ugyan sok baj van velek (1/3297). - ...hát mi baja Kis Asszony kelmednek velem? (1/654) - Ő úgy él én bennem, én úgy élek ő benne, hogy minden ő Bajai az én Bajaim (10/292).
baj (7/949, 999, 16/306), phaj (9/28), bajok (10/665, 764), bajom (1/2202, 12/758), bajod (1/3255), baja (1/624, 2/1399), bajja (15/75, 16/912), bajodat (7/ 1229), Bajaimnak (10/924, 954), bajba (1/1547), Bajomb[a] (15/90), bajomon (7/394), bajjal (5/42).

bajlódás fn (1)

Sok bajlódás után, ő mególdozta magát, és alig óldózkodott ki, a nélkűl, hogy Isten hozzádot mondott vólna futni kezdett (7/1075).

bajlódik i (1+1)

...és minekutánna sokáig mind haszontalan bajlódtam vólna, hogy kezembe keríthessem azt, végre tsak ugyan elfogtam (13/139). - ...a' házi dolgokkal bajlodni? (15/539)

bájoló mn (3)

Ez a' kép oly bájóló Szépség Millyent eggy szem se látott még (4/15). Hallgass, halgass, ne zokogjál Fillis, mert én bájoló igékkel enyhíteni fogom e' parányi sebnek fájdalmát (7/371). Hogy a' bájoló szerelem Párnáján álmodjék velem (15/873).

bajor 'gohér' fn (1)

Be fogad engem a major Majd mikor érik a' Bajor (16/728).

bajos mn (2)

Kis fia véle hajós, nem lehet utja bajos (1/583). Biz a' bajos Pofók bátsi, mikor a' magyar németül, a' német magyarul nem tud (15/736).
Ö: ügyes~.

bájozott Ö: bű~.

bajusz fn (1)

...de ha pipát vesz a' szájába, a' bajusszát kétfelé törlénti (15/783).

bak fn (1)

Rollad rosszat mond Csizio Jeled vagy bak vagy Scorpio (16/983).

bakk isz (1)

Bakk! Ötsém.TEMPEFŐI Minteggy álmából fel serkenve. Édes szenderedésem! (1/3137)

bal mn/fn (5)

I. mn ...de jön bal kéz felől (2/1423). - ...addig is vedd el tőlem ajándékba ezt az én bal karomat ékesítő arany lánctzot (15/520). Tehát tsak nékem kell a' legkeservesebb hír' bal Varjának lenni (7/ 1125).
II. fn ...indul vele balfelé (12/688). Tamiris balrol Eliza jobbrol (12/689).

bál fn (2)

...Farsangi maskarás bálba... (16/84). - ...azok a' Bálakba, Kávéházakba kapatták őket (1/2024).

Balaton fn (1)

Hej Balatony, Duna, Tisza, Dráva, Lompos, Csámpás, tépjétek széllyel a' hitetlen Lelkét a' Zsidajának (15/261).

balgatag mn/fn (14)

I. mn Igy tesz kárt az igaz Kegyesség szine alatt játtzó balgatag búzgóság (1/2989). Balgatag Gyermek, nem illik az én hozzám (1/1182).
balgatag (10/834, 12/243, 642), Balgatag (1/36), Ballgatag (10/864), balgatagnak (9/485).
II. fn Balgatag, mit tsinálsz? (5/86) - Ah miért előzik [me]g ezek az unalmas órák azt a' kedves szempillantást, [me]lyet a' balgatagok halál név alatt siratnak (9/545).
balgatag (7/934, 940), Balgatag (10/784), balgatagoknak (7/449).

balgatagság fn (7)

...ott uralkodik a' balgatagság (9/460). - ...'s vélle azok[na]k balgatagságokra vigyáztat (9/585).
balgatagságom (1/1643), balgatagsága (1/1546), balgatagságokba (1/1559), balgatagságomról (1/ 1496), balgatagságá[na]k (9/579).

balítélet fn (2)

...a' világ tele van balitéletekkel (16/632). - ...a' kiket ő nem tudom mitsoda bal itéletből a' Világ okossainak tart (1/490).

ballag i (3)

Én tsak setétbe ballagok (16/900). No Uram, tsak ballagjunk (1/3293). - ...pedig nem ér többet, maga láttya a' Thekintetes Ur hiszen ballagh a' szőre

(15/285).

balszerencse fn (2)

...a' mint az ő bal szerentséje hozta, megkaptam őtet ennél a' selyem övnél fogva (7/1448).
Bal Szerentse (1/2948).

balta fn (6)

Eggyszer a' balta belé esett (1/1280).
baltát (1/726, 1281), baltáját (1/887), baltával (1/ 1279), baltájával (1/814).

bálvány fn (17)

Nagyon meg alatsonyitja ditsö nemünket, mikor azt ts[ak] a' testi mulatságoknak szenteltt bálványok[na]k állitja (1/953). Az Angyali szépség[ne]k imádott bálvánnya a' hó szin ártatlanságnak arany óltára valál te kedves Lónisám! (9/539) - Ah ne hagyj el engem, ne én Szép Bálványom (10/663).
Bálványom (5/17, 53, 10/650, 651, 11/137), bálványom (13/226, 651), bálvánnya (7/538, 539), [bál]ványomat (12/383), Bálványomat (12/228, 999), bálványomnak (13/698), Bálványjának (5/367).

bálványoz i (1)

Az Igaz; de az okosabb Maradék bálványozni fogja Nagyságod kegyes szivét (1/1497).

balvélekedés fn (1)

Nyomorúltt Nemzetem a' te balvélekedéseid, a' tsinosodásnak ellenségei! (1/2037)

balzsam fn (2)

...levelet leg alább küldött énnekem, a' melly balzsama vólt az én beteg Lelkemnek (1/1116). Szálly le boldog meg elégedés eggy szerentsétlen Nagynak lankadozó kebelébe! öntsd ki édes balzsamodat (1/987).

balzsamoz i (1+1)

Ámor édesiti terhűnket. Néki áldoz minden élő. Ő balzsamozza éltűnket (4/79). Azután mintha szemében forrás lett volna, balsamozni kezdte könnyhullatásával annak hideg ábrázattyát (7/1607).

bámul i (6+1)

Bámul az emberi szem (16/1135). Azután vissza menvén az én hajlékomba téged egésszen megháborodva talállak; és bámúltam látván hogy te úgy bámúlsz az én látásomon (7/1267-8). Nem állhatom meg, hogy az ő hirtelen lobbant tűzét, ne bámullyam (1/55).
bámúlj (1/3203), bámúljatok (10/1029). - bámúlni (14/12).

bámulás fn (5)

Ez a' beszéd én bennem bámulást, és szeretetett okoz (12/132). Én a' bámúlásig el vagyok foglaltatva ennek a' Levélnek hallására (1/3109).
bámulás (7/1585), Bámulásnak (12/629), bámúlásig (1/2605).

bámuló in (2)

A bámuló e[mbe]rek ujjal fognak rád mutatni (9/472). Engedelmével... a' minket bámúló egész Gyülekezetnek Azt kérdem tőled (14/132).

bámultat i (1)

Bámúltattya velem az Úr nemes szivűségét (1/305).

bán i (18)

A'ki bánja A' Músáknak, Poetáknak Vagyok én tanitványa (1/48). "Ohajtja elhagyni a' Partokat ama' tüzes Utazó: a' habok között bánja osztán, ha a' Hajós gyalázatjára mentek el a' Parttól" (10/339). - ...tsak azt bánom hogy a' Török földén nem voltam (15/165). Ha úgy méltóztatik Nagyságod parantsolni, nem bánom (1/635). - ...de az nem vólt nékem Vétkem, és nem bánom (10/434). No ts[ak] légyen jó Zsidó, azt sem bánom (9/648).
bánom (1/795, 895, 5/111, 7/1017, 9/2802, 13/436, 15/236, 884, 1052, 16/657).
Ik: meg~.

bánás fn (1)

...engemet a' kéttségbe esés, és a' méltatlan velem valo bánás sokra vitt, nemzettyeket, vad erköltsöket, sőt neveket is kárhoztattam (16/1068).

bánat fn (13)

A' szerentsétlenségek nékem társaim, idö tőltöim a' bánatok (9/552). - ...örülni láttatnak midön a' szomszéd villámások fénnyénél látják a' te hantjaidon pihegni a' fekete palástba rejtezett bánatokat (1/985).
bánat (5/547), Bánat (1/1587), bánatok (1/215, 379, 9/526, 15/855), bánatid (16/806), bánatja (9/804), bánatomat (1/1987), bánatra (9/762), bánatjára (1/ 3132).

banda fn (1)

Most vólt itten eggy kevéssel ez elött eggy Banda Czigány, 's a' Grófnak meg tiszteléséért eggy pár aranyat kaptak (1/1346).

Bánh' l. Bánhidi

bánhat i (1)

...Múlatságom ebbe áll, ha az Ívvel 's a' Nyílakkal bánhatok, ha kergetem a' futós Vadakat (7/95).

Bánhidi fn (2)

Ezt meg tselekedvén az irások között találták a' Kis Asszonynak az Úrhoz küldött Leveleit és a jószága között ollyunokat, a' mellyeken Gróf Bánhidi tzimer és béllyeg vólt (1/3361). Minden örömöt el viszel magaddal, édes Bánh' - majd el is felejtkezem magamról, mikor rólad akarok emlékezni - édes Tempefőim (1/256).

bánik i (13+4)

Az Úr én velem különösen bánik (1/2653). Tapasztalatlan fiatalkák, kik játszatok az ő nyilaival, az ő tüzeivel, ti még nem tudjátok, miként bánik Ámor az ő jobbágyival (13/614).
bánik (1/1851), bánok (1/2678), bánsz (1/3234), bánnak (16/1066), bántam (1/3193), bánt (16/704), bántt (1/3165, 16/959), bánni fogok (1/2657), fog bánni (13/510). - bánjon (7/729). - bánni (1/ 1093, 2745, 3331); bánnom (1/1848).

banka fn (1)

Bankát tojt a filemüle (9/781).

bankó fn (1)

Nekem nem kell, se pénzed se magad, most mindjárt a Kutyákat is rád huszítom. Bankót annál ugyé azt is ti fondáltátok, most már a' jó lelkü Keresztyén ember nem is élhet miatta (15/258).

bankócédula fn (1)

Tehát az Ur alkuba botsátja a' szerelmet, és az Ur szive rá van nyomtatva a' Banko czedulákra (16/ 387).

bánkódik i (2+1)

No hiszen megmutatom, h[ogy] haszontalan fogsz bánkódni vakmerő merészségeden (5/290). Bánkódsz te, boldogtalan Agenor, egy Nagyságos Tselekedetenn? (12/643) - Változtasd, változtasd Tanátsodat, esztelen; mert későre bánkódni semmit sem tesz (7/114).

bánkódó in (1)

...azt mondanád bánkódó sóhajtással (7/108).

bánkódva in (1)

Mikor én bánkódva, sohajtozva azokat a' szókat fogom mondani (7/115).

bánt i (11+3)

Ne bántsa az Úr, kérem, eggy kis bor van benne (1/3227). Miért üresitette ki Debretzenbe is a' Sz:[ent] Ferentz Klastromát, 's miért nem bántotta a' K.[egyes] Oskolabeli Atyákét? (1/3050) - Rosalia rám esett, kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát, hanem adjam neki (1/484). Jól van jól Antal, ha bántani akar az ördög ezt vedd elő: Perely Ura[m] perlőimmel &c. (9/259).
bántom (1/2763), bántalak (1/893), bántja (9/226), phántotta (9/38). - bánts (9/297); bántsa (1/792, 884, 2162). - bántani (1/2800, 15/294).
Ik: meg~.

bántás Ö: meg~.

bántatás fn (3)

Tartsd meg hívséggel, a' bántatások közöttis a'te első Szerelmedet (5/302).
Bántatásokat (10/686). Bántatásait (10/692).

bántatott Ö: meg~.

bánthat Ik: meg~.

bántott Ö: meg~.

bánván Ö: meg~.

banya fn (3)

...azt gondolta a' nyomorultt vén Banya hogyén ötet szeretem (16/430). Kelj fel verj rá a' banyára Mért nem várt jó vatsorára (16/1163).
Banyára (16/409).

bár ksz/hsz (23)

I. ksz Bár állandó légy akármint, én reménylem, hogyaz ő Sírására te megfogod változtatni Gondolatodat (10/400). 'S bár egyébtől nem félek is, félek attól, ne talám maga a' levegő minden ágon egyegy elállóját rejtegeti az én bálványomnak (13/696).
bár (1/244, 2523, 7/830, 979, 8/245, 12/314, 15/ 1019), Bár (11/57, 13/351).
II. hsz Aha! azok emberek; Bátrann! bé megyek bár (4/64). - ...óh bár én ábrázolhatnám magam előtt őtet hitetlennek tsak eggy szempillantásig! (10/272) - ...Mélly Keservemet Ah tsak meghallgatnád bár (5/568).
bár (1/329, 2143, 4/59, 7/157, 612), Bár (1/2090, 2910, 7/425).
Ö: ám~, ha~.

bárány fn (6)

A' Bárány a' fűtől hízik, a' Farkas a' Báránytól (7/289). Talám nem tudod az akaratos Bárányokat inkább szoval ketsegtetni, mint rettenteni a' Bottal? (12/521)
Bárányok (7/118), báránt (1/743), Bárányoknak (12/142).

bárányka fn (2)

Egy kis Kert, a' miből élek, egy nehány Bárányka, egy Kunyho 's a' meg elégedett Sziv (12/114).
Bárányka (5/470).

barát1 fn (84)

Menjünk, Barátaim: nem tűr késedelmeket az én Dühösségem (10/913). Itt voltam én fogva édes Fiaim sok ollyan érdemes emberekkel, akik az ott uralkodó eszelősségnek baráti nem voltak (16/ 1087). Most énnékem fel tett tzélomra kell sietnem, maradok az Úrnak hiv barátja (1/3062). - ...a' Szerzetes Atyákbann a' tudományok mindenkor leg jobb barátjokat, 's leg hatalmasabb Pártfogójokat találták fel (1/2858). Hohó barátom! 30 arany nem bolondság (1/1482).
barátom (1/2006, 2056, 2063, 2227, 2756, 3076, 3214, 9/154, 10/486, 12/99), Barátom (1/1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1993, 2049, 2080, 2096, 2104, 2108, 2123, 2132, 2137, 2139, 2151, 2154, 2157, 2160, 2776, 2818, 3080, 3096, 3100, 3104, 3142, 3173, 3254, 3255, 3288, 9/758, 10/698, 715, 12/342, 469, 477, 616, 784, 15/478), barátja (1/994, 1755, 10/735, 12/8), Barátja (1/13, 9/833), Baráttya (15/938), barátjok (6/99), barátim (1/990, 15/933), Barátim (7/995, 1546, 10/454, 15/945), Barátid (12/ 525), baráti (1/1824), Baráti (4/172), Barátaink (9/ 828), barátot (12/582, 15/155), barátodat (1/ 2054, 3214), barátomnak (2/1399), Barátodnak (12/504), Baráttyának (15/939), Baráttyához (15/ 899), Barátímhoz (6/95), barátjának (10/199), 16/1072), Barátjának (15/992).
Ö: fele~.

barát2 fn (5)

A' ki Márót, Násot nem látta Légyen Frantziskanus barát a' (1/45). - ...az Atyám és Atyámfiai az ő árnyékbúzgóságoktól lovaltatván fel tanátsot tartottak az én Baráttá v[al]ó szenteltetésem felől (1/2977).

barát (1/3073), Barát (1/9), Barátok (1/2148).

baráti Ö: fele~.

barátkozik i (1)

...nagy Tudosokkal, Doctorokkal, Professorokkal, 'söt Hofratokkal barátkoztam (15/916).
Ik: meg~.

barátné fn (1)

Egy Tisztes Magyar Fő Hadnagyné az ő nevelője, oktatója és mindennapi barátnéja (15/613).

barátság fn (12)

Rántsd ki, rántsd ki azt a Fegyvert: Veled Hadat, nem barátságot akarok (10/717). A' Szerzetes Atyák eleitől fogva barátságot tartottak a' tudományokkal (1/2833). Én onnan a' Kávé házba megyek, ottan lesznek esméretes Gavallér társaim, nyájas Német Dámáim, azokat egész barátsággal kell tractálnom (1/1796).
barátság (1/2061), baráttságom (7/315), Barátságot (10/719), barátságát (1/3063, 15/964), Baráttságbann (12/633), barátságért (15/634), baráttságért (15/632), barátságáért (1/2032).

barátságos mn (1)

Mitsoda Mopsusról beszélsz te? Arról a' Mopsusról, a' ki nyelvén mézes szókat hordoz, és ajakain barátságos mosolygást (7/446).

barázdafél fn (2)

Fel, fel, fel, fel! A' barázda félre fel! (1/3389, 3393)

barbár fn (1)

Oh őlj meg bár egészenn, Ha már, Barbar! érzésed nints (4/60).

barbarus mn/fn (9)

I. mn ...mit mondanak majd ott én rollam? hogy én egy kegyetlen vagyok, egy gonosz, és barbarus? (12/587) - És elfogom tűrni, hogy illy barbarus jutalma legyen a' te Hívségednek, én Lelkem? (10/521)
barbarus (1/2275, 10/133, 929, 12/358, 13/727), Barbarus (10/690).
II. fn Tsakugyan meg kaplak még, gyáva barbarus (13/166).

bárcsak isz (7)

Oh bár tsak néma lettem vólna (7/1201). - ...óh bártsak magadat tehetnéd boldoggá, nem eggy ollyan Grof Kis Asszonyt (1/3212).
Bártsak (1/2994), bár tsak (1/3159, 7/1232), Bár tsak (2/1509), bár ts[ak] (1/1364).

bárdolatlan mn (2)

...az én apróbb ötsétskéimnek engedi ő meg, hogy az erdőkbe múlassanak, és fegyvereikkel a' bárdolatlan mellyekben dolgozzanak (7/30). - ...a' bárdolatlan világbann ezenn a' naponn gyüjtött öszve Capistrán barát eggy fedél alá holmi gyülévész embereket (1/3072).

bárdolatlanság fn (1)

Ha ollykor a' bárdolatlanság meg hasogatott szönyegén ki kukuttsál is a' Nemesebb Politurára, önnön maga vét kettős fedelet pislogo szemeinek lomha héjjaira (1/1077).

barka Ö: tarkabarka

barlang fn (15)

Medóró vár minket régen abba a' rejtek barlangba (13/533). - ...és azt beszéllette a' Hajnal barlangjában, mellynek szája felett e' van írva: messze, ah messze, távozzatok szentségtelenek (7/231). - ...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat, ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot (5/105).
barlang (7/236), barlangok (13/707), barlangot (12/ 738), barlangnak (12/734), Barlangombann (5/ 191), Barlangba (5/83), barlangomba (7/1567), Barlangjába (7/1096), Barlangból (5/469), Barlangokról (5/170), barlangnak (13/713), barlangjaival (7/866).

barnaság fn (1)

A' vétek barnaságát semmi féle virtus bé nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon, a' virtus szine alatt (1/1687).

báró fn (89)

Ha úgy tettzik a' Báró Urnak, mennyünk ki a' szabad levegőre sétálni (1/631). Igaz, kedves Báróm, itt van most Nagysádnál az a' szép Német Könyv (1/ 589).
báró (1/262), Báró (1/264, 268, 272, 286, 292, 297, 307, 310, 312, 321, 325, 338, 350, 359, 368, 381, 386, 391, 393, 401, 407, 414, 419, 437, 448, 450, 456, 459, 462, 470, 477, 486, 494, 503, 507, 513, 529, 550, 564, 567, 572, 593, 597, 604, 606, 609, 621, 624, 629, 634, 640, 643, 1120, 1130, 1134, 1159, 1169, 1173, 1184, 1193, 1216, 1219, 1229, 1233, 1236, 1240, 1243, 1267, 1274, 1291, 2015, 3259, 3355, 3366, 15/938), Báro (1/1235, 1252), B.[áró] (1/1994), Bárók (1/ 3031), Báróm (1/623), Bárót (1/370, 1167), Báronak (1/270), Bárónak (1/1214), Báróval (1/3356).

barom fn (1)

...'s most már a' Viz és a' Makk barmok' étele és itala, miólta élni kezdenek a' gabonával, és a' szőlővel (7/104).

baromi mn (2)

Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? ...Talám azt a' te szép baromi 's vad ábrázatodat (5/263), ...vagy azt a' baromi Lelkedet (5/267).

baromvásár fn (1)

Hajsz tsákó! tselő tsákó! utána te is kajla! a baromvásárra (1/3307.

báróság fn (1)

...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a], hogy már igen öreg ember lévén letette a' szolgálatot és Baroságot kapott (16/284).

bársony fn (4)

És ez a' Királyság? 's illy Boldogul élnek a' Bársony és az Arany kőzőtt? (12/756) - ...a hazájok vesztett Koppó kupetzek bársony bugyogóba járnak (1/ 1826). Oh melly rendesen elegyedik öszve kebelednek havával ortzádnak bársonyja! (13/220)
Bársonynál (5/58).

basa fn (3)

...'a Török Basa Nelson a' Helvetiai Hajos Sereget egészen semmivé tette (16/276).
Basa (1/2476, 9/201).
Ö: harám~.

basadohány fn (4)

Láttya Kend mikor én a' Kend arendáját írtam is, akkor is basa dohánt szíttam én sok basa dohánt felszínak az Urak míg a' szegények felsegélésében fáradoznak (15/677-8).
Bosa dohány (15/673), Bhasa dhohánt (15/311).

bástya fn (1)

De a' Trója' Sodromi is Bástyát hogy oltalmazák (1/2482).

baszik i (1)

Ne bánts bassom a' vired, ládd h[ogy] sánta ördög vagyok (9/297).

bataillon (fr) (1)

...az Athenébéli Timon, a' kinek tsak ugyan alig ha tőbb esze n[em] v[ol]t m[in]t Batálion Handoursnak v.[agy] Handorsnak (9/590).

bátor1 mn (5)

Azt kérdem tőled bátor Baccelliere (14/133). Az ő lelke bátor (2/1454). De hogy bátrabb lehessek; mig az az eggy óra el telik ez a' két legény itt fog állani az Úr ajtajánál (1/1917).
bátrakká (10/232), Bártabb (!) (10/216).
L. még bátran.

bátor2 ksz (2)

Bátor az én elmém lankadttabb, mint sem az édes tárgyakon repdeshetne (1/233). - ...bátor, ha igazat kell szóllanunk, nints szükségek a' mesterre (7/ 677).

bátorít i (1)

Te bátorítsz (Securussá tészsz) engemet az én Veszedelmimbenn (10/264).

bátorkodhat i (1)

Szép Szeléne tsak te merheted, bátorkodhatod te emelheted fel arra magadat, hogy így szidalmazz engemet (10/747).

bátorkodik i (4)

...de instálom alázatosan, bátorkodom kérdeni, mivel tőlti a' Kis Asszonyka unalmas óráit? (1/308) - Kissebb vagyon (!) én, mintsem a' Karnyóné Asszonyság kedvesét bátorkodjam szeretni (16/355).
bátorkodom (1/2199, 12/362).

bátorodás fn (1)

E'Mondásokbol oly nagy Bátorodást - (12/551).

bátorság fn (12)

...a'te Haragodra, a'te vágyodásodra az én Bátorságom téged serkenteni fog (10/220). - ...és tsak a' te óltalmadért fegyverkezik fel karddal az én jobb kezem, és az én szívem bátorsággal, óh kedvesem (13/290). A' mi Bátorságunknak őrállói ezek a' Seregek, a' mellyektől félsz (12/43).
bátorságot (9/186), Bátorságot (10/823), bátorságót (12/367), bátorságban (12/198), bátorságba (5/379, 13/660), Bátorságba (12/620), bátorságra (7/863), Bátorságodra (10/676).

bátorságos mn (6)

Eggy Hajós, ki alig menekedett meg a' Tengertől, megesküszik a' bátorságos Paplan alatt hogy többé már el nem megyen (6/24). - ...mert ha Tirzis nagyon bátorságos prédájának tart tégedet, más felé fogja szívét fordítani (13/480).
bátorságost (12/126), bátorságossá (12/128), bátorságosabb (5/8), bátorságosabban (12/41).

bátortalan mn (1)

Igazgasd az én karomon, nemes ifjú, bátortalan lépésidet (13/26).

bátortalanság fn (1)

...jóllehet azokat a' heves tsókokat, mellyeknek ráharmatozására ösztönöze kívánságom zabolán tartóztatta a' félelem, s szemérem, vagy túnya bátortalanságom (7/401).

bátran hsz (3)

Én az én ítéletemet bátran kimondom (1/2509). Bátrann! bé megyek bár (4/64).
bátran (12/596).

batron l. patron

Battus fn (1)

És azt beszéllette Battus' és Tirzis' a' szerelem' nagy mestereinek hallattára (7/229).

bátya fn (4)

A' te hitetlen Bátyádnak barbarus szándéki és fösvény természete (Lelke) előtt Afrika volt tenéked oltalmad és védelmed (10/132). Ne beszéllyen Kend Bátya (1/2167).
Bátyám (15/682), báttya (5/317).

Bávius fn (1)

Saul láttzik Próféták között, Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/2511).

bazus l. passzus

be1 ~ hsz/ik (6)

I. hsz Bosszullás nem jöhetett, E' szent Helyekbe (4/168). Voltam Bétsig, voltam Lengyel Országig, voltam Erdélyig és erre a Dalmatiai Tengerig, és igy hazám szomszédságát esmerem (15/163). Van van jöszte be zsidó (15/180).
be (4/51).
II. ik MÚ'SAI Hát bé lehet é hozzá menni? EGGYIK HAJDÚ Bé, Uram, (1/1972).
Ö: ide~, oda~.

be2 ~ beh hsz (39)

Énnye be fertelmes be tsuf, be irtóztató, a lántzos illyen amollyan (9/311-2). Ah be furtsa gyermek vagy te édes Boriskám, be furtsa gyermek vagy hát gondoltad é hogy én azt a' vén bolondot szerethetném (16/356-7). Ej te be kár azt nem tudni (15/ 417). Változtasd, változtasd Tanátsodat, beh esztelen vagy (7/212).
be (1/718, 3066, 3242, 3368, 7/92, 1528, 8/210, 215, 9/234-5, 673, 733, 738, 15/857, 1037, 16/337, 633, 836, 1036), Be (1/1818, 2441, 3153, 3155, 12/634, 16/1158), be' (13/250, 259, 279), beh (1/2124, 10/ 311, pe (9/57).

fn (1)

Diabolum de hogy tudom, mellyik fogásbol kezdjem az á bol é vagy bből? (15/695)

bead i (2)

Ehez képest őtet férjének óhajtotta, és magát 's a' maga jobb kezét bé adta néki hűségének, és saját országának zálogáúl (13/582). - ...annak meg a' Kukta mondta, a' Kuktának meg a' Szakáts, annak pedig a Szeretöje a' Szoba Leány, a' pedig hallotta az öreg Guvernantnétol mikor a' Kávét béadta (15/20).

beárnyékoz i (1)

De felsegélleni a' lenyomattattakat, boldogokká tenni az Országokat, megkoronázni a' Virtust, le venni ő rolla azt a' gyalázatos fátyolt, a'melly őtet beárnyékozza az' a' Győnyőrűség a'mellyet éreznek az Istenek az Égben (12/169).

beárnyékozva in (1)

Éppen abban az Időbenn az utolsó Horizontól kezd a' Tenger duzzadni, és nyomúlni lassan a' Királyház felé, melly egészenn van árnyékozva alólról setét Felhőkkel (10/1009).

bebocsát i (1)

Ezt Hadnagy Uram be botsátá, Ura[m] ne hadj el engemet (9/324).

beborult in (1)

Nézd őtet, melly lopva érkezik feléd ama' béborult gallyak között (5/188).

bebotlik i (1)

Hogy lehetett az, hogy ebbe a' Szerzetbe botlott be? (1/2958)

bebújik i (1)

...nos, mikor a' Pokolnak leg kellő közepén eggy vas kandallób[a] bé bútt vóna seggel akkor a' S.[etit] K.[öpönyegű] e[mbe]r a' 12 singnyi baltájával el tsapta a' fejét (1/813).

beburkozva in (1)

De m[in]d ezen sugári aző fényének, most a' szerentsétlenségtől vastag ködnek homájával vagynak béburkozva (9/383).

becs fn (3)

Az Arany pazérolva van rá, és annak drágaságának 's betsének hijját a' drága kövek gazdagonn pótolják (1/3147). - ...ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/116).
betséért (8/3).

Bécs fn (11)

Hát még ezt a' levelet olvassa meg az Ur, mellyet egy Barátjának irt Bétsbe (15/992). Ejj Uram: sokat végeznek Bétsbe de elrontyák az égbe (15/862).
Bétset (15/474), Bétsben (1/2288, 2289), Bétsbe (1/2020, 2586), Bétshbe (15/310), Betsbe (16/576), Bétsből (1/1503), Bétsig (15/163).

becses mn (9)

Rosalia rám esett, kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát, hanem adjam neki (1/484). Az igaz, azért kár vólt Nagyságodnak a' gyermeki játékot el hagyni, hogy az után még nagyobb gyermekségek között pazérolja betses esztendeit (1/421). Hoztam édes Fiam, nesze ez az utosó kenyeremnek a' maradéka - ezt meg betsüld, mert a' Te apádnak az aranyaknál is betsesebb volt - piskóta gyanánt edd azt (16/1041).
betses (1/3157, 7/1060, 14/39, 16/987), Betses (7/ 1366), betsesek (13/692).

bécsi mn/fn (5)

I. mn Már a' Bétsi Meisterrel meg van az alku 14000 forintig (1/3006).
Bétsi (1/524, 560, 1806).
II. fn A' Bétsiek tsak az állokig szokták bétekerni a' nyakokat, ez tsekélység, noha a' magyarok eztis sok[na]k tartják (16/194).

becsinálva in (1)

Egy varópárna melybe elöl egy fortepiano van betsinálva (16/92).

becstelen mn (4)

Betses ár annak, a'ki adja azt; a' ki azt elveszi, haszontalan ár, sőt betstelen is (7/1367. - ...még is ő megveti ennek édes ketsegtetéseit, és a' te betstelen durtzásságid után jár (7/156). Hát olly alávalók[na]k itéli az Úr a Magyar munkákat, és olly betstelennek a' mi Nemzeti Nyelvünket, hogy az érdemetlen eggy két fillérre? (1/1067)
betstelen (13/539).

becstelenség fn (2)

MÚ'SAI Az igaz, engem Pallas vezérlett ide, a' Magyar Pallás, a' kinek testvére a' szegenység. TEMPEFŐI És betstelenség (1/1991). Elmondom azt örömöst, mert igazság ellen vólna illy nagy és iszonyú háládatlanságnak örökös érdemlett betstelenség nélkül maradni (7/1014).

becsuk i (1)

Ha eggy kukta be nem tsukta Szive szekrénnyét, Valahára tedd poltzára túri edényjét (8/231).

becsúszott in (1)

Választást tudott tenni, a'bé tsuszott kölföldi modik és szokások között (15/558).

becsül i (12+12)

Hallod, a' Szerető Agenor az én fel emeltetésemet tőbbre betsülli az ő szerelménél: Vallyon nékem kevesebre kell é betsülnöm az én fel emeltetésemnél egy illy hiv Lelket (12/965-6). A' bizony szép, ki a tatár ne nevetné, betsülöm eszed furtsaságát (1/856). És téged nem betsűlnek, tsak Attyok baráságáért is? (1/2032) - Oh, tehát az Ur talám betsűli is Tsikorgót és az ő Mennyei Múzsáját? (1/ 2564) - Az ebédet nagyra betsülöm, mivel az által hosszasabban legeltethetem repeső szemeimet az én Kedves Tárgyamon (16/327).
betsűllek (12/958), betsüli (1/2406), betsűli (5/237), betsűlli (5/180), betsülik (1/2134, 2603), betsülte (1/326). - betsülni (1/34, 336, 1450, 3105, 3106, 16/ 1220), betsűlni (1/330, 2566, 2577, 8/196); betsűlnöm (1/2451).
Ik: feljebb~, meg~.

becsülendő in (1)

Tisztességes és nagyra betsülendö nevének tiszteletére (16/785).

becsület fn (28)

A' Betsűlet Lángjait élesztem fel az ő Kebelébenn, és el pirítom őtet (6/37). Hohá szép betsülete van itt a'mi Nagyságos Urunknál az ollyan ördögökkel tzimborázó Spionnak (1/1319). Én nem akarom, hogy vakesetre bizattasson a'te Betsűleted, az én Gyülölségem, az én Bosszúállásom (10/237). - ...néked azt megígérem, a' míg az én Betsűletem azzal nem ellenkezik: de ez néked elég legyen (10/ 551). Ő egy országnak a' Javát akarja, egy Tronusnak a' Betsűlletét (12/666). Hidje el az Úr betsűletemre mondom senki fiának nem tselekedtem volna 50 aranyok alatt (1/1022). Isten neki, a' betsűletre vígyázó szerelmesnek, valójába arra eszeld, hogy tsak másképpen bánjon a'dologgal, minthogy ő ollyan a' ki szerelmet akar tanúlni, felejtse el a' betsületet, merjen, kérjen, sürgessen, alkalmatlankodjon, utóljára lopjon, és ha e' sem elég még ragadjon is (7/728-31). - ...az Úri nevén pedig a' mellytől fizetést vár Kontzi Pista, vagy betsülettel szolván Kontzi István Ur (1/2189). - én külső országot összvejártam, ott mindenütt ollyan betsületb[e] voltam, a' millyenhez még egy magyarnak sem volt szerentséje, nagy Tudosokkal, Doctorokkal, Professorokkal, 'söt Hofratokkal barátkoztam (15/914).
betsület (16/385), Betsűletem (10/474), betsületet (1/ 1766, 14/8), betsűlletet (12/650), betsületemet (1/ 1835), betsületét (1/615), betsűletét (1/2210), betsűlletnek (12/752), betsületbe (14/34), betsűletre (7/ 727), Betsűletünkről (10/614), Betsületnek (12/ 796), betsülettel (1/108, 842, 15/281, 16/316), Betsűlettel (10/936).

becsületes mn (15)

Uram! nem tudja Kend ki lehet az a' betsűletes ember? a' ki ott jön (1/2175). Már gyakran beszéltük a'Leányommal, hogy az Ur egy betsületes egy csinos magyar (15/154). - ...és éppen nem is vólt oka semmitől is tartani, mert esmérte már az Amintás betsületes természetét (7/1079). - ...meg kővetem a Kelmed betsülletes személyét 's a mai szent napot (1/659).
betsületes (1/1544, 1570, 1949, 1951, 15/227, 16/ 380), Betsületes (16/780), betsülletes (7/501), phetsűletes (9/689), phetsülletes (9/567), pitsiletes (15/ 786).

becsülhet i (1)

Ez a' legujjabb Pesti modi, már ebb[e] az Asszony tsak betsülhet engem, az illyen ruha alatt, szerelmes sziv szokott lappangani (16/136).

becsülhetetlen mn (1)

...most is a' mi betsülhetetlenül fáradozó Magyarjaink a' tudományokban való ditséreteiket, nem a' Szerentsés ki menetelekhez, hanem a' munkásság[na]k nagyvolttához kell mérni (1/2082).
Ö: meg~.

becsülő in (1)

Több hozzá hasonló poétáskodókat is, és eggyszersmind az illyenek betsűlőit (1/2560).

becsült in (1)

Reménylem 2 orára ismét gyönyörködhetem nagyon becsült személyében Kedves Asszonyságomnak (16/322).

becsülvén in (1)

Ottan Tirzissel eggyütt beszélgettünk arról a' Leányzóról, a' ki ugyan azon hálóba először őtet azután engemet gyűgözött és szorított és nagyobbra betsülvén az ő futásánál, az ő szabad állapotjánál az én édes rabságomat (7/1572).

bedughat i (1)

Mindjárt keresek módot annak a' Németnek ehes száját, hogy dughassuk bé (1/1676).

beerdősödött in (1)

Sándornak nagy, és gazdag Sátora egy felől: más felől régi Épületnek bé erőssödött (!) omladéki (12/ 338).

befed i (3)

Ott hol a' tiszta forrást kellemetes árnyékokkal bé fedik a' zöld babérok, alkalmatos nyúgvó helyet fog eggy kő szolgáltatni (13/33). Mig a' halál gyász nem fedi bé szemem' Tsak értted élek és lehellek (1/ 2395). Mig nem fed a' Temető Mint hiv Mátka, hiv Szerető Holtig őtet kedvellem (12/788).

befedett in (2)

...és ezek az én béfedett Tsípeim Férjfiságnak, és erőnek jelei (7/607). Három Gyermekek mennek egy, rósával bé fedett hajóba (2/1363).

befest i (2)

...'s meg látom Medórót, hogy vérével a' földet bé festette, és már haló félben vólt (13/573). - ...és a' bőrét is által szúrta, és a' dárdát véreivel befestette (7/1302).

befog i (5)

...az ö jó szive nékem nem használ mert későn segit, engem eggynéhány pillanatok után a' nyomorúságos tömlötz fog bé (1/1654). A' fekete szint semmi más nem fogja (1/1686). Ha az ő nyájas ortzájának fényjét nem fogja valamelly alkalmatlan köd, az ő nedves világával édes kísérője fog lenni a' mi bújdosásinknak (13/676). Szép Glautze, ha engemet szeretsz, menj el, és az én Barlangombann, fogj bé a'tengeri Tsigába két Delfint, 's kűldd hozzám azokat (5/191).
bé fogja (11/57).

befogad i (7)

Ám bóldogíts másokat ilyenképpen: engem az én Nimfám fogadjon bé rövid könyörgés, és utánna járás után (7/1637). A' Szép Elíza engemet szőkevény koromba befogadott (12/193). - ...ez az óra más világ fogadj be engemet (16/1015). Éllyetek ti is Magyar seregek! ...lobogó Zászlótok alá, trombita és dobszó között fogadjatok engemet (16/ 1216).
Be fogad (16/727); béfogadtad (10/146). - bé fogadjúnk (14/35).

befogadva in (1)

Alávaló megvetetjét (rifiuto) a' Haboknak befogadva őtet, a' Partról, őtet megújítom a' Tenger iniurijáitól (10/483).

befoghat i (2)

Nem Fejedelemasszony: Aráspesz' Szíve nem foghatja bé az árulásokat (10/744). - ...de te szerelemnek és természetnek Ura, te - meghódoltató, mit tsinálsz a' berkek között, mellyek a' te nagyságodat nem foghattyák (7/567).

befordulás fn (1)

Tisztességes és nagyra betsülendö nevének tiszteletére, és egy uttal az én Komámnak az ő hites élete párjá[na]k 's kedves tsimotájinak, e jeles napon származandó örvendezésére nékem p[e]d[ig] egy kis collatio végett való áldomási bé fordulásra irattattak (16/789).

beforradt in (1)

Ah! - a' Jó Istenre kérlek, 's m[in]d arra v[alam]i kedves te előtted ne fatsard egy szerentsétlen öregnek - egy talám valaha v[ol]t Atyá[na]k edgy bánatra maradt férjnek bé forradt szivét (9/763).

befúr i (1)

Sőt néha még, mikor ő titkon bé akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a' mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot; az ő szolgálójának, és követtyének, a' szíves indúlatnak tekintetit veszi fel magára, és illyen alakokkal ámítván el az eggyűgyűeket, be fúrja magát (7/1349).

befűt i (1)

...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé, magam fütöttem be a' Kalátsnak a' kementzét (1/837).

bég1 l. bőg

bég2 Ö: Begler~.

begázol i (1)

Én eggy Farkast kergetvén a' legméllyebb erdőbe gázoltam bé, úgy hogy abba útat tévesztettem (7/ 1239).

Beglerbég fn (1)

...egyenessen nékem csap egy sárga Tatár lovon a' Vitéz Kara, Ibrahim, Beglerbék három ló farku Basa (9/200).

begombol i (0+1)

Lássa az Ur mármost illetlenségnek tartanák elöl begombolni a' Kaputrokot, hanem hátul szokás (16/ 180).

begombolva in (1)

:hátul volt a' Kaputrokja begombolva: (16/181).

begyere i (2)

Gyere be (1/652). Hajts Kanisára gyerebe Csókba feresztlek ide be (16/723).

begyün l. bejön

beh l. be2

behat i (2+1)

H' a' Kígyó süvöltésének Hangja béhat fülébenn (5/574). Királyasszony, Enéás Szívét nem hatotta bé Szeléne 10/97). - ...de a szivnek homályos rejtekeibe be hatni... felette nagy és egyedűl tsak magára a' Királyra bizott munka (12/541).

behintve in (1)

Lásd hogy mindenikenn közűlök rajta van a' tseppetske, és kívűl még mostis vagynak hintve a' harmat Gyöngyeivel (5/279).

behív i (6)

...nyájas és egyszer'smind méltóságos tekíntettel, királyi jószívűséggel hívótt bé engemet (7/500). Hivja bé hát Mester Uram (9/224).
be hívom (8/221), Be hívom (8/220), b.[e] h.[ívom] (8/222), behívta 8/47).

behoz i (1)

Soha sem lessz szebb mulattság mintha a' Horváth Úr holmiját olvassuk, mindjárt bé fogom hozni (1/ 1153).

behuny i (1)

'S ha restelled ezt szemlélni Oh ugy a' szemed hunyd bé (4/156).

behurcol i (1)

Mit nyertem vele a' vezér Quartelyára behurtzoltak engem (16/1070).

beír i (1)

Kennek tsak mindég jár a' szája, irja be ked a' Jedző Könyvbe (16/76).

beírott in (1)

...akar é valami avult ruhát adni, vagy venni, ezüst gombot, fél viseltes gatya madzagot, elvásott lakatot, be irott papirossat (16/745).

bejár i (1)

Mikor hát közel láttam magamhoz, 's gondoltam, hogy onnan már tsak béjárja, néki vágtam eggy dárdát, de híjában, mert... helyette eggy fát találtam (7/1250).

bejárás fn (1)

Nékem oda mindég szabad bé járásom vólt (1/ 3279).

bejáratos mn (1)

...eszembe jutott, hogy ő ide az Udvarba igen bé járatos a' Nagyságos Kis Asszonyhoz (1/3345).

bejelent i (3)

Ök be is jelentettek az akkori Sz:[ent] Ferentz Szerzete Gvárdiánjánál (1/2980). Bé jelentsem é az Urat a' Mélt[óságos] Urnak (9/434).
bé fogom jelenteni (1/1358).

bejön i (8+3)

...reménylem mindjárt bejön (15/523). Lesz szerentsém hallani az álom látást, mellybe azok a' számok bejönnek (16/250).
bejőnek 10/885), jött be (1/3355), béjűttek (9/43). - Gyüjj be (16/826), Gyüj bé (16/829), jöjjön bé (1/ 1369). - be jönni (9/273, 16/669), bé jönni (1/ 1370).

bejövetel fn (1)

Nagyságos Úr! Tempefői Uram kér a' be jövetelre engedelmet (1/1361).

bejövő in (1)

Eleibe ugrik a' bé jövő Músainak (1/3079).

béka fn (5)

Te ostoba, hogy jöhetett volna onnan ki béka (1/ 849).
béka (1/848, 851), békák (1/867, 869).

békanyúzó fn (1)

Még az én órrom alá is mersz piszkálni avval a' békanyúzóval? (1/2810)

béke fn (17)

...és a' mi édességinknek fűszerszámai ne illy terhes Gyötrelmek légyenek, hanem kellemetes neheztelések, és kellemetes megvetések, tzivódások, és hartzok, mellyeket kövessen, megújjitván a' mi szíveinket, vagy Béke, vagy Szövetség (7/1641). Eredj szeretni a' vitézeket, hagyj nékem békét (13/453, 472). Uram, az ollyat békével szenvedjük a' Haza ditsőségéért, s' önnön tiszteletünkért, mellyel az okosabb Maradék biztat (1/1769). Üss rá egy keservest, azután ugy szolvan botsásd el békével (15/254). - ...nyugodjon békével még a' haló földjében is (16/447). Enéás, békével (sálvus) vagy már a' kegyetlen Tsapástól (10/466). - ...ha ugyan a' jóltévő ég békével haza vezérel bennünket az én Atyám' házához, eggyütt fogod vélem bírni az én trónusomat (13/241).
békét (1/890, 2/1425, 12/275), békhét (15/248), békével (7/623, 9/97, 806, 12/996, 13/736).

bekerül i (1)

Annyi mind a' vidd el azért a' 4 garasért, osztán máskor is kerülly be hozzánk (15/199).

békesség fn (22)

Az én Nemesszívű Királyom, a' Háború helyett, téged Békességgel kínál, ha akarod (10/153). 'S az Ámor követői édesgetés és Békeség (11/100). Az igaz hogy Deidamiában megfosztván te tőled nem fog lenni békesége, és talám megis fog halni a' miatt való Fájdalmában (6/169). ...ha khell, khell, ha nem khell szhent a bhikességh (15/221).
Békeségem (6/105, 136), Békességem' (12/791), Békesége (6/183), békeséget (5/372, 13/122, 750), Békeséget (10/257), Békességet (12/618), békességemet (12/991), Békeségemet (10/785), Békeségét (10/ 604), békeségünket (5/385), békeségteket (13/170), békességnek (7/1510), békességbe (2/1482), békességemhez (12/1009), Békességtől (10/854).

békességes mn (4)

Én ugyan n[em] birok annyi békességes türéssel, hogy az illyeket hallgathassam (1/969). Bhikhességes jó estéth khívánok a' Thekinthetes Ur[na]k (15/ 648). V[agy] a' mit Szerentse hoz, azt Békeségesen viselem (1/1719).
Bikhességes (15/716).

békó fn (2)

Én rab, és bűnös, Szabad, és ártatlan, eggy szempillantásbann mególdottnak látom magamat, és hallom a' békok köztt az én Uramat (10/544). Járbás a' Békókból ki van óldva! (10/672)

békózott Ö: le~.

beköt i (1+1)

Azokkal a nevekkel a' Nagyságod szemeit akarták bé kötni (1/551). Igaz, kedves Báróm, itt van most Nagysádnál az a' szép Német Könyv, ...addig is szeretném meg nézegetni mig a' miénket bé kötik (1/592).

bekötözve in (1)

...ugyan szorgalmatosan van ez a' csomó bé kötözve (9/739).

bekötve in (1)

Azt az exemplárt, a'mellyet az Úr hozzám bé kötve hozott, ki instálom, hogy bé mutathassam ő Nagyságának (1/1094).

bél fn (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét... Eggyszer a' balta belé esett 's a' bélit szekerekkel hordtták el, 's tavaszra találták meg benne a' baltát (1/1280).

beláthat i (1)

Bolond, a' ki azt várhatja; Hogy az emberi ész Az Ég titkat béláthatja (13/101).

beláthatatlan mn (1)

Oh a' mi szemeink előtt idegen és béláthatatlan titkai a' fátumnak! (13/93)

bele ~ belé hsz (13)

Az Asszony már tajtékot túr 'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/990). Övé legyen a' Jámbor bujjék bele (15/972). Koty bele silva lé mán elis felelytettem mirül volt a szó (1/765). - ...mit tudjak én tenni ki fél tehetetlen vagyok mihelyt a' te hozzád való reménység nem önt lelket belém (15/826). Mind a' köz Nép mind a' Nagy Urak Egész belénk bolondúltak (14/25). Elfelejteni nékem Elizát? Ha én azt tsak probálni akarnám is, azonnal meghalnék belé (12/675). Meg esnék úgy belé, ha tsak azok lettenek vólna nagy emberek, a' kiket a' könyvek ditsérnek? (1/1422)
bele (15/762, 773, 781), belé (7/66, 9/357), beléjek (1/1419).
Ö: énbelém.

belebolondul i (1)

...de hol a' menkötskébe is vette azt a' furtsa liberiátskát, igazán h[ogy] mi fiatalotskák tsak akkor láttyuk meg, mikor már az Uratskák beleis bolondulnak, hogy ezzel a szótskával éllyek (16/130).

beleereszkedhetik i (1)

...az Ur jobban bele ereszkedhetik a' belső Tanáts dolgaiba (15/24).

beleesik i (1)

No én láttam ollyan nagy dinnyét... Eggyszer a' balta belé esett (1/1280).

belefeccsent i (0+1)

Nos osztég Éva Kis Asszony, n[em] kel mindenbe bele fettsenteni (1/742).

belefér i (1)

Eggy Gróf[nak] ollyan kalamárisa vóltt, hogy abba kontz papirosok, óllók, iró asztalok minden [me]g kivántató szerszámok belé fértek (1/1288).

belefoglal i (1)

Magadat is belé foglalod abba édes Poétám, ugy é? (1/73)

belehel i (1)

Érdemeit vetetnéd észre ő véle: hogy te annak Szerelmét lehellenéd bé az ő Szívébe (6/118).

belekezd i (2)

Kezd belé már e fájdalmas történetbe (7/1398). Már belé kezdettem, de félbe kellett a' munkát szakasztanom (12/409).

beleköt i (1)

Én nem bizony, ha belé kötöttél tsak vigyed (1/ 2742).

belemegy i (1)

...és a' fegyver belément volna, és keresztül szúrta volna azt a' szívet (7/1302).

bélés fn (1)

Annak az Ur[nak] pedig a' ki hozzánk jár, adjon egy pár gatyára való béllést (15/37).

beleszeret i (1)

Az Úr rövid idön filkó lessz, annyira belé szeretett abba a' filkóba (1/1164).

beleszól i (0+1)

...ha mágnási iussokat akarván mutatni, szeretnek belé szollani az ország dolgába, a' nevetségre adnak okot a' tanúltt okosok[na]k (1/930).

beletakar i (0+1)

A' verseit mikor a' Szakátsomnak akartam vólna által adni, hogy jó lessz neki holmit belé takarni: Rosalia rám esett, kért hogy ne bántsam azt a' betses portékát (1/483).

beletekint i (1)

A' kanász is belé tekint már a' Világ dolgába (1/ 2513).

beletesz i (1)

...az átal vetőjébe' belé teszi a galambot, haza megy (1/683).

belevész i (1)

Igy veszett belé a' Könyvekbe szegény Betriegernek m[inde]n Német Országi keresete (1/117).

belgrádi mn (1)

Belgrádi kardomnak élivel ölön kaplak, Kardra termett markommal széljel morsollak (9/316).

bélhúr fn (1)

Az Asszony már tajtékot túr 'S ha más bele Kristélyt nem szur, El szakad benne a' bélhúr (16/991.

beli Ö: cselédház~, ház~, haza~, háza~, hazája~, hold~,járat~, ország~, oskola~, pokol~, zseb~.

beljebb Ö: oda~.

bella (ol) (1)

Ever Ever bella domicella (15/537).

belletrista fn (1)

Eggy új Frantzia munkát, mellyett a' l.[eg] jobb izlésü Parisi Belletrista irtt, németre forditatta (1/ 131).

belopódzván in (1)

(:Lassan be lopodzván a' boltba a' Lázár háta megé és a' Kalapja tele lévén körtvélyel, egyel hátba üti Lázárt:) (16/14).

belől hsz/nu (8)

I. hsz (A Játék a' Poéta Házában esik). hol belől, hol az ajtó elött (1/1832). - ...tsak az ollyan Boldogtalan Szerelmes adhatja jol elől, Ki azt, mint én, ugy érzi belől (12/930). Különbenn igen meg lehet az embernek ábrázatjábol és maga viseletéből, 's szavaiból esmérni, mi fekszik a' szivébenn belől (1/ 2841).
belől (11/125)
II. nu Az Erdők Kígyókat, Oroszlányokat, és Medvéket lappangtatnak az ő zöldjeiken belől: te a'te Mellyeden belől gyülőlséget bosszúságot, és kegyetlenséget rejtegetsz (7/587). SZUSZMIR be megy 's az ajton belől veszi le a Sapkáját (1/653).
belől (10/674).
Ö: kívül~.

belőle hsz (30)

...mindjárt ki ugrott belöle eggy Patvarista (1/1289). Halljátok! azt le kell tenni a' Jég verembe, hanem estvére adgy ki a' Szakátsnak belőle fözni valót is, sütni valót is (15/328). - ...'s többet nem olvashatok belőle (1/587). Uram Istenem mi lessz még belőle, ha fel neveled (1/8)]). 'S ha mind rád esmerhetne is, mi lenne belölle? (12/357) - Ihunni, tsak kitörik belőlem a fatalentom (8/214). Tamino, szabaditts engem! az Oroszlánok vatsorát készitnek belőlem (2/1431). Ha mindjárt 10 krajtzáron adja is az Ur még is könnyen ki kapja belőlle a 30 aranyat (1/1045). A' jó szivet tanuld például belőllem (12/ 920). - ...és tsúnya játékot űznek belőllünk vígyázatlan paraszt emberekből (7/464).
belőle (1/830, 1075, 2875, 8/41, 46), belöle (1/831, 891, 942, 15/212, 785, 16/862), belőlle (1/1050, 7/1137, 1237, 9/199, 12/618), belölem (1/1612), belőllem (9/765, 12/669), belölök (16/770).
Ö: énbelőlem, tebelőled.

belső mn (9)

Egy tágas, és győnyőrüséges barlangnak belső Része, melly a' Természettől kellemetesen készittetett az Elő Köbe (12/734). Jaj nekem! mert tsupa seb már, és tsupa vér nékem minden belső részem (7/581). - ...belső esmerettségébe jutottam eggy minden Szűzeknél szebb és kedvesebb szűzetskének (7/338). Ne félj édes Boriskám te leszel Karnyóné Asszonyságnak, vagy is már akkori időhöz szolván Madám Tipptoppnénak és igy mossio Tipptoppnak is belső szoba Leánya (16/398).
belső (5/320, 7/1515, 13/705, 15/24, 16/735).

Belzebub fn (5)

Tudja a' Belzebub a' Kend Tempefői Uramját, hol az ördögb[en] lakik (1/1947). Ejnye hogy a' Belzebub faragjon villa nyelet a' lelkéből ennek a' Varáslónak (1/2735).

Belzsebub (9/49), Belsebub (9/298, 641).

bélyeg fn (1)

Ezt [me]g tselekedvén az irások között találták a' Kis Asszonynak az Úrhoz küldött Leveleit és a jószága között ollyunokat, a' mellyeken Gróf Bánhidi tzimer és béllyeg vólt (1/3361).

bemázolhat i (1)

A' vétek barnaságát semmi féle virtus nem mázolhatja, úgy hogy annak rutsága szépséggé változzon, a' virtus szine alatt (1/1687).

bemegy i (19+7)

Bár tsak azt tudhatnám hól menyek bé (:megy az ajtora a' mellyen bé megy) (2/1509-10). - ...de, mi kissebb portéka a' szerelemnél, ha minden szűk házakon bémegy; és elbúvik minden szűk házakba? (7/576). Sőt néha még, mikor ő titkon akar menni, a' Szűz Leányok szívébe, a mellyből azelőtt kizárattatott a' komor tisztességtől költsönöz ábrázatot (7/1345).
be megy (1/653, 688, 16/912), Be megy (1/1359), bémegy (9/613), bé megy (9/23, 346), Bé megy (1/400, 9/323), bé megyek (4/64), be mégy (16/833), be megyen (9/232), bé mennek (2/1432), be ment (1/696). - bémenne (7/485). - menyen bé (2/ 1501). - be menni (9/607), bé menni (1/449, 1971, 9/836, 15/63), phe menni (9/70).

bemehet i (1)

Bé mehet ám bizony (1/1973).

bemutat i (3)

Várakozzon az Úr eggy kevéssé, Gróf Fegyverneki Úrnak a' munkát bé mutatom (1/1086). Készenn vagynak az Ajándékok, hogy bémutassuk néki (6/5). Már ideje hogy tégedet bemutassalak a' te hiv Jobbágyidnak (12/554).

bemutathat i (1)

Azt az exemplárt, a'mellyet az Úr hozzám bé kötve hozott, ki instálom, hogy bé mutathassam ő Nagyságának (1/1095).

bendari (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed, bendari, medjedi Kulimandzara, börbiszkhini (9/672).

bene (lat) (5)

Bene, bene, bene respondere (1/2329). Euge bene pulcre (9/679). Excellenter, valde bene (15/437).

Benedek fn (2)

...én a' ki Schvartz Benedektől fogva eggy kis pisztollal tüzelek győzedelmesen akárkireis: én - én most lennék semmi? (8/114). - ...hogy a' Jésus Társasága, és Kegyes oskolákbeli a' Sz:[ent] Benedek és Sz:[ent] Domonkos Szerzeteinél többet ne emlitsek (1/3041).

benéz i (1)

(: a kisértet benéz, egy rendkivül v[al]ó komplementet tesz, s [na]gy katzaj közt el tűnik:) (9/342).

benn hsz (3)

Ennek az Úrnak addig itt benn kell tartózkodni (1/1935). - ...naturaliter az öreg Asszony sokat benn ül, sokat alszik (16/339). - ...ott inkább van szerentséje az ember[ne]k a' félékhez inspecie ben van é meg Egyimtomb[a] General Telegrafus (16/ 500).

benne hsz (56)

Ha temnak előtt olvastam eggy Poétás Könyvet Hat szép Világi Énekek vóltak benne (8/175). Akkor mindjárt fel buzdúltt benne a' vér (1/1636). Ne bántsa az Úr, kérem, eggy kis bor van benne (1/ 3328). Jöjjön Kend, Kintsem Teremtésem, mert vesszek el a' farka alá hánynak Kendnek, annyit tudok benne (1/3228). Mi tagadás benne? el vette osztég a K.[irály] Kis Asszonyt (1/834). - ...te magad tudod, hogy értek é a tsapáshoz és szoktam é benne hibázni (7/1248). - ... és mikor szép Lelkeket öszvekötsz, és körűl fogsz, olly hasonlóvá teszed az éghez a' főldet, hogy benne lakni szerettsz, és nem sajnállasz (7/1513). Mondd meg nékem, ugyan mit kivánsz, hogy benned szeressen Galatéa? (5/261) - Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/2068). Mivel az őt Urak közzűl tsak eggy sem találkozik, a' ki meg boldogúltt attya nyomdokait tapodná, és bennem a' tudományokhoz való szeretetét mutatná (1/2011). Mindjárt el telik az ora, mellyet másik fog követni, a' melly a' Magyar Nemzetet bennem gyaláztatni fogja (1/2623). Tsalfa tűköri a' szívnek, hitetlen szemfények! én jól általlátom bennetek a' ti tsábitásitokat (7/264).
benne (1/82, 229, 288, 825, 964, 1281, 1333, 1343, 1492, 1518, 1640, 1909, 2866, 3152, 8/196, 239, 241, 15/865, 16/991), bennem (1/31, 536, 719, 1590, 1674, 2213, 2449, 2962, 5/452, 8/171, 173, 10/585, 13/353, 15/418, 16/569, 629), Bennem (5/493), benned (1/2104, 2451, 5/534, 13/314), Benned (1/ 2387), bennünk (7/774, 10/789), bennek(7/988).
Ö: ő~; énbennem, tebenned, tibennetek.
L. még benneteket, bennünket!

benneteket nm (13)

Jó estét édes gyerekeim! hát hogy vagytók az Isten áldjon [me]g benneteket (16/1028).
benneteket (1/2814, 2917, 5/248, 7/699, 1503, 12/ 1024, 13/737, 14/33, 15/119, 217, 974, 981).

bennevész i (1)

De uram ugy egy egy aranyonn kel adni exemplárját, külömben bennevész a pénz (1/1047).

bennünket nm (12)

Fiaim a' szobába, már a' nap ugy is nyugodó félbe van valaki talál bennünket keresni (15/1039).
bennünket (1/3280, 5/381, 9/171, 13/242, 519, 701, 15/50, 138, 733, 845), bennünket (9/454).

benyom i (1)

...osztán ez a' Dárda, azért hogy a' hegyi nem arany, isteni erővel bír, és szerelmet nyom bé, valahol hasítást tesz (7/53).

benyomva in (1)

...mindég gondolkozol, mindég sóhajtasz, és a' te új indúlatidnak jeleit ábrázatodba bé nyomva viseled (11/32).

benyújt i (1)

Tempefői Uram, az Úr által bé nyujtotta vala alázatos kérését a' felől, hogy mostani szorúltt állapotjában lennénk segitségére az Úrnak (1/2851).

bepácolva in (1)

Az pizoni tsak kinesség, az pitsiletes ember az nem szereti dohánfist, a' Dama is nem meg szereti; a' szoba pites mint a pokol, ember reszeg övé fejébe sok megtsinál refolution, szája bevan pátzolva (15/789).

bepiszkol i (1)

Mindenbe Nemes szivek van tsak a' tudományok ellen idegenek. Ez igen bé piszkolja amazt is (1/ 2031).

beporoz i (1)

- - ir. szegény szolgájok, a' Pesti Poéta, maga kezével. Punctum. bé porozza 's hajtogatja (1/2151).

bér fn (3)

...még is megnyerte szerelmét nagyra nem héjazott és még is el érte a' legnagyobb boldogságot hüségének itt a' Szép bére (15/1048).
Bérébe (4/129), Bérűl (4/139).

berak i (1)

És reá vigyázzunk hogy bé ne fogadjúnk A' mi érdemes rendünkbe Tsak habilis Personákat És a' kikkel méltánn bé rakjunk Minden betses Vacantiákat (14/38).

bérc fn (3)

Nézd ama Hegy' Tetejének Bértze az Ég felé mint száll (5/488).
Bértzét (5/597), Bértzeire (5/64).

bérces mn (2)

...kinek teméntelen tsordák, temérdek nyájak legelnek eggyik tengertől fogva a' másikig, mind a'termékeny mezőségnek vidám legelőin, mind az Appeninus bértzes hátain (7/817). - ...hát mikor követtem én valaha rest lépésekkel a' te nyomaidat akár a' meredek hegyenn, akár a' bértzes Kőszálakonn (11/20).

Bercsényi fn (1)

Haj Rákotzi, Bertséni, - Tököli Nemzetünknek régi hires magyar vitézi (15/427).

berek fn (2)

...de te szerelemnek és természetnek Ura, te - meghódoltató, mit tsinálsz a' berkek között, mellyek a' te nagyságodat bé nem foghattyák (7/566). - ...és mikor te hozzád jönnék azon a' rejtek úton, melly a' szomszéd berekben el van a' nap elől árnyékozva (13/141).
Ö: ungotberket.

béres fn (1)

KANAKÚZ Béresse Nagy Ferentz (15/8).

Bergengócia fn (1)

Tsak Loderdum édes Lányom hadd menjen, ki bánja meg nem áll is meg Bergengotziáig (15/1028).

beriam (1)

...Hirbad[na]k á[lt]al ellenb[e] Aderbedján láttatik a Mitrademdits mellett Komerikrlyamádan beriam (9/666).

berlini mn (1)

...'s eggyszer észre vesz eggy Berlini Professzort és beszédbe elegyedik vele (1/502).

Bertók fn (1)

De hidgye el Nagyságod, Bertók is Dominiumot vesz akkor a' tsik árából, mikor a' M.[agyar] Országi Typographus éhel hal meg a' legjobb könyvek exemplárjai mellett (1/120).

berzeszt Ik: fel~.

berzesztett Ö: fel~.

besétál i (0+1)

Hanem addig is méltóztasson az Ur a' Kis Asszonkához bésétálni (15/67).

Bessenyei fn (1)

Itt látom még Faludi és Bessenyei irásait is (1/3018).

bestia fn (2)

Hitetlen bestia! meg azon fellyül tsufolodsz is (16/ 602). Bestia Apokaliptica, tsak az első hangot mondja meg (15/699).

Bestimmung (ném) (1)

Tehát a' mellyekre a' Kis Asszonnak természeti bestimungja van (15/568).

beszáll i (1)

Akkor, majd akkor, triumfális hattyúkon szálljatok be te és a' te Anyád én hozzám (8/80).

beszed i (1)

Oh te álhatatlan hitszegő! be nem tettem volna fel felöled, jól van jól! az özvegyek édes gyámola bészedi az én könyhulatásimat a' maga tömlöjéb[e] (16/634).

beszéd fn (31)

Ez a' beszéd én bennem bámulást, és szeretetett okoz (12/132). De azért hogy ámitás, az a' nyájaskodó beszéd, Medóró előtt nagyon hasonlónak látszik a' valódihoz (13/341). - ...és akkor meglehet azt mondod, hogy a' Szerelem ellen a' beszéd semmit sem tesz (5/162). Ezt azért mondottam tenéked, hogy tudd meg mennyire méltó hitelre az ő beszéde (7/523). Eppen Bajomb[a] létemb[e] hallám hogy az examen alkalmatosságával Csurgón is játszottak Comediát, és ha annak egyéb haszna nem volna is legalább a' nevendékeket rá szoktatja a közönséges helyen valo eleven beszédre (15/93). Én itt az időt eltarisznyázom beszéd közbe (7/267). - ...mert a bőlts Mopsus nékem előre megmondta az én kegyetlen történetemet, Mopsus, a'ki érti a' madarak beszédét (7/443).
beszéd (7/978), Beszéd (10/613), pheszid (9/52, 93), beszéded (1/853, 2063, 11/83), beszéde (12/160, 13/269), beszédje (1/2578), beszédet (1/525, 9/350, 14/141), beszédemet (1/563), beszédedet (1/1992), beszédében (7/1378), beszédébenn (11/130), beszédbe (1/502), beszédnek (1/1624), beszédemnek (1/ 3056), Beszéddel (10/24), beszédemmel (7/438), Beszédemmel (5/482), beszédjével (1/515).
Ö: szó~.

beszedés fn (1)

...azok te elödbe rakják a' Nemzeti Músáknak ajánlott áldozatjaikat, és te el fáradsz azoknak bé szedésében (1/2053).

beszegés fn (1)

...e' miatt a' nóta közepén végének kell vala szakadni a' versnek, majd ki pótolom szomorúbb óráimba. TEMPEFŐI De én egész alázatossággal kérem a' Kis Asszonyt hadd gyönyörködjem azok[na]k szegésekben (1/203).

beszél i (88+8)

Dídó az a'ki beszéll, és nem én vagyok (10/767). Ej eb a' lötse otsmán tubákját minek szijja már azt az ember, tsak az orát abrakollya, azután ugy beszéll tőlle, mintha mezitláb szállott volna le az ágyrol (15/749). Ugy tsak az Urak beszélnek, de hiddje el az Ur, hogy most ollyan bizonyos vagyok a 25 ezer forintok nyereségébe, mintha már a' Tenyerembe volna (16/241). - ...egy Frantzia Katona beszéllé tegnap a' botunkb[a] (16/283). Igazat beszéllek (5/421). Beszéld, mitsoda szörnyű történet az, a' mit mondasz (7/1147). Hallod, nem tselekedhetnéd azt meg, hogy valamellyik nap ráállana Szilvia arra, hogy véle beszéljen Amintás (7/724). - ...és egy uttal arrol is beszéljünk, a' mit a' minap tetszett az Urnak emliteni (15/639). Az a' tiszta Patak Melly már kis habjait A' tenger Torkának Botsátja itt, Zúgó morgásival Saját partjaival Az én Tüzem felől Beszéll belől (11/125). - ...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek; még nem is darab szókat felelnek vissza, mint az Ekhó szokott a'mi erdeinkbe, hanem vissza adják azt egésszen (7/477). A Politicusok szégyenlettek magyarúl beszélni, 's a' Deák Nyelvet tették közönségessé (1/2914). Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit, mig én osztán a' Lelkére nem beszélttem (1/614). Hát beszélltél a' Fő Tisztelendő Gvárdián Úrral? (1/2825)
beszél (12/971, 975, 15/753, 801), beszéll (1/1387, 5/414, 6/70, 7/924, 965, 1139, 1380, 1507, 1536, 10/ 311, 13/426, 16/563), beszilh (9/53), beszélek (10/ 833), beszéllek (7/343, 736, 13/78), beszélsz (5/420, 7/296, 445, 1280, 1311, 1548, 10/643, 12/273), beszéllsz (10/285, 13/467, 584), beszéllesz (1/1623, 5/413), beszélssz (7/1141), beszéllnek (1/831), beszélle (16/273), beszélltem (5/167), beszéltél (7/525, 932), beszéltt (7/226, 15/177, 16/929), beszéllett (1/ 80, 3112), fogsz beszéllni (10/337), fogunk beszélleni (12/713), fognak beszéllni (6/68), fognak beszélleni (7/74); beszélled (1/79, 7/713), beszélli (12/422), beszéllettem (1/3110), beszélte (15/17), beszéllette (7/229, 230), beszélte vólt (9/135), beszéltük (15/ 153), beszélték (1/2860). - beszéllnék (5/285), beszéllnél (5/284), beszéllenél (13/415). - beszéllyek (10/138), beszélj (7/1007, 12/465), beszéllj (1/3305, 6/43, 138, 7/178, 10/165), beszélly (1/76), beszélljen (5/212), beszéllyen (1/2167); beszélld (10/562), beszéllje (1/2251). - beszélni (7/758), beszéllni (5/93, 10/279, 760), beszélleni (12/408); beszéllnem (10/ 196), beszéllenem (12/497).
Ik: el~, elő~.

beszélés fn (3)

Most rajta, nints többé ideje, hogy beszélléssel töltsük az időt (13/532). Te nagyon okos ravasz vagy, már hosszas tapasztalásod által a' szerelemről való beszéllésben, nékem megköti nyelvemet az, a' ki szívemet megköti (7/926).
Beszéllésre (6/39).
Ik: el~.

beszélget i (6)

Ülj le, és beszélgess (10/127). - ...szüntelen az új könyvekről beszéllgetnek (1/492).
beszéllgetett (1/523), beszélgettünk (7/1570), Beszélgettek (8/47). - beszélgetnék (15/732).

beszélgetés fn (2)

...óh millyen Gyönyörködést találtam vólna most az ő véle való Beszéllgetésbe! (6/50).
beszélgetést (9/630).

beszélhet i (2)

Ah, mitsoda történetről beszélhet ő? (7/1144) - Ne lármázz okos! nemis beszéllhetünk miattad (8/ 188).

beszélő fn (1)

...itten a' kőfalak mesterséggel vagynak tsinálva, mellyek beszélnek és felelnek a' beszélőknek (7/ 477).

beszéltet i (1)

Hogy hosszasonn ne beszéltessen a' méltó bosszankodás (1/2973).

beszélvén in (1)

Ez az a' gyalázatos értz, a' mellyről beszéllvén eggykor az Atyám, ezt mondotta: kerűld, óh Likóris, ennek tsalárd ragyogását (13/536).

beszennyez i (1)

...no ha néked tetszik, várj eggy kitsint, hogy a' szokott forrásba lemossam azt a' Verejtéket és Port, a' mellyel tegnap bészennyeztem magamat (7/271).

beszív i (1)

Lássa Khemed elől is be sziv (9/671).

beszól i (2)

Bé szóll az ajtón (1/390). - ...én betsülettel bészollottam van é valami eladó (15/281).

beszórva in (1)

Széles és kies mező, a' mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz, Nyájakkal és Pásztorokkal beszórva (12/14).

betakargatva in (1)

De hát a' mitsoda az Úr' sebjébe, a' mi olly sokszeres papirosba olly' szorgalmatosan van be takargatva? (1/2583)

betakarván in (1)

Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! mellynek ajtaján a' Szegénység áll őrt, setét kárpittal takarván bé mohos falait (1/978).

beteg mn/fn (5)

I. mn Itt a nemeslelkű orvosné soha sem akart semmi más kezet annak beteg óldalához botsátani (13/577). - ...ha pénzt nem, levelet leg alább küldött énnekem, a' melly balzsama vólt az én beteg Lelkemnek (1/1116). Ni édes Asszonyám beteg - hozott é nekem valamit a' vásárrol? (16/1037)
II. fn Tsak menjen ked ki Istenadta, beteg van a' háznál (16/1033).
betegeknek (14/136).

beteges mn (1)

Lásd a' szegény Atyád is mindég ollyan beteges vólt (16/658).

betegeskedik i (1)

...naturaliter az öreg Asszony sokat benn ül, sokat alszik, sokat betegeskedik (16/400).

betegíthet i (1)

Te nálad keresek én enyhűlést - segitséget - és te betegitheted jobban az én szerető szivemet? (2/ 1396)

betegség fn (3)

O ez nagyobb a' betegségnél - irtoztatóbb a' halálnál! (2/1406)
betegség (14/157), betegségek (14/140).

beteker i (0+1)

A' Bétsiek tsak az állokig szokták bétekerni a' nyakokat, ez tsekélység, noha a' magyarok eztis sok[na]k tartják, a' párizsi ujj modi nyakra valo kötéshez egészlepedök kivántatnak (16/194).

betelik i (2)

Elég az hogy nékünk mind a' hármonk[na]k bé töltt a' kivánságunk, és az Ur az én vöm (15/1001). Ma tölt bé az én kivánságom (15/1032).

beteljesedik i (2)

- ...oh szép szavak, megérdemlítek ti hogy bétellyesedjetek (15/837). No, éppen jó, tsak légy jó szívvel, mert azok a' nyomorúlt prognostikumok, a' mellyeket ő árúl a' balgatagoknak, azzal a' felberzesztett szemőldökkel, soha sem fognak bételyesedni (7/450).

beterít i (1)

...ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot, és a' ragado borostyán az utat beteríti! (5/107)

betesz i (1)

A Könyvet beteszi, gondolkodik, Sétál (8/16).

betölt i (2+1)

...nem is hangzik már alatsonyt az én sípom, mint az előtt szokta; hanem kevélyebb és harsogóbb szóval a'trombitákkal vetélkedvén tőlti bé az Erdőket (7/ 517). Menjűnk azt a' nagy munkát bé tőlteni (12/ 163). Ennek minden tiszteit Bé tölti szívembe itt Indúlatom, reménységem, És kellemetes hűségem (13/647).

betöltés fn (1)

Kész vagyok az én kötelességemnekbé töltésére?! (12/773)

Betrieger fn (121)

N.[emes] Betrieger Gottlieb Fridrik ide Pestre való Typographus Úr (1/2875). Mit adott az Úr Betriegernek? (1/3335)

betubákolva in (1)

(:az ábrázatja be volt tubákolva:) (16/200).

betubákoz i (1)

A németek tsak az orrok környékét tubákozzák be (16/200).

betű fn (8)

Nagyon meg sérti ezzel az én személlyemet, mellyet a' Nagysádnak és a' Világ[na]k lantornán néző itélete szerént ts[ak] azért is kellene tisztelni, hogy az a' négy betű van előtte G. r. o. f. (1/430). Te tanítod meg a' legparasztosabb elméknek azokat a' tsudálatos dolgokat olvasni, mellyeket szerelmes betűkkel írtt tulajdon kezed a' más szemeiben (7/972). Olvasd már Barátom a' Levelet. - ...Oh az ő jó szive, melly egyenesen a' Kellemes Ártatlanság kezéből jött ki, lelket öntött ezekbe a' betűkbe (1/3103). Ki jövén Betrieger, mindjárt ki hirdetteti, mind a' két hazába, hogy ő ki jött eggy K.[önyv] nyomtató műhellyel, a' mellybe mind ama hires Mansfeld tulajdon kezeivel mettzett új betük volnának (1/101).
betük (13/563), betűket (9/538), betűkkel (13/711), betűivel (7/cím).

beül i (1)

ÉVA A' ki az én szivemet vádollya. Üllyön ide. TÖKKOLOPI No a' Tatár hordja el én meg járám. Bé ül (1/1252).

beüt i (1)

Hanem ellenb[e] a' Török Császár Vezére Paszavandoglub, nyoltzadfél száz lovas Spahival a' Rajna mellett Szant Domingoba be ütött és 1200 Frantzia képviselőt hadi fogolyá tett (16/296).

bevág i (1)

Ne verekedjen Kend, azt mondom, mert majd vágom ő Nagyságánál a' Kend útját, hogy hat annyit kap kend (1/3316).

bevár i (1)

Én mérészen bévártam őtet, 's jobb kezembe eggy dárdát villogtattam (7/1246).

bevehető in (1)

Jószívűséget tettessen az én Riválisom, légyen az én Barátom tsalárd, nem fog lenni a'Járbás' Szíve a' félelemnek bévehetője (10/700).

bevés i (1)

...mert én már olly közel vagyok a' halálhoz, hogy valóban illő hagynom valakit, a' ki az én halálomnak okát elbeszélje, és a' ki azt bévésse eggy bikkfának héjjában (7/322).

bevésve in (2)

...itten körűl eggy fatörzsök sints, a'mellybe tulajdon kezeikkel, bé vésve ne látszanának ezek a'betük (13/563). Lonisa! ah kedves nevezet, szerelmes nevezet! millyen érzékennyen magyarázza hiv szeretetem, [me]ly mélyen vagy te bé vésve az én szivemb[e] (9/536).

bevesz i (8)

Az Asszony arsenicumot vett bé (16/1124). Vedd hát Intésünket vedd bé: Tudj hallgatni tűrni,'s megállni (4/89). Ott üsse meg a' Guta, mostmár tyuk pásztoromnak sem venném be (16/452). Ne tekerje Kegyelmed a' szót, én a' Kend Criticáját nem veszem, jobbann értem én azt Kendnél mi a' Skláv (1/2674).
vett bé (16/913, 960); veszi be (16/850). - venném (16/865).

bevezet i (1)

Nagy tsendesség van minden Papok kőzt, Paminát éppen azzal a' 'satskóval, a' mellybe a' szentség vólt, bé vezetik (2/1463).

bevirágoztat i (1)

Ha a' Télnek Borzadási köztt vírágoztatja bé' a' Hegy az ő Tetejét; akkor mondd nékem: Átzisom, nem vagy hív hozzám (5/220).

bevisz i (3)

Uram mikor én a' Tisza mellett jártam mikor a' Fiamat bevittem Döbrötzömbe (15/378). 'S ha végénn mérész Pályájának Meghal, Virtusa Bérébe Ditső lakhelyedbe vidd be (4/130).
Bé viszi (1/2594).

bevitetik i (1)

Tamino (:a' ki bé vitetik:) az elébbiek (2/1455).

bevonul i (1)

...mihelyest az erdőnek közepébe voltak, többé őtet nem láttam: hanem mégis annyira bévonúltam az ő nyomaikon, hogy a' legsűrűbb és legvadonabb helyre érkeztem (7/1166).

bezár i (4+1)

Már hiszen Mest[er] Ura[m], ha ugy van én az ellen sem szóllok: de az ajtót bizony bé zárom (9/282). Héj eggy Lyányhálot fonhatnék; Majd tutzettelis foghatnék, Akkor őket mind be zárnám 'S minden Lyány enyim lenne ám (4/12).
bé zárom (9/272), bé zárta (9/292). - bé zárni (9/280).

bezzeg hsz/fn (11)

I. hsz Ez a'madár látta fa kép megint ki huzta a' páltzájából ezt a' gyik lesőt, ts[ak] hadakozott vele, m[in]t a'ki[ne]k el veszett az esze, de bezzég e[mbe]rekre akadt a' tömlötz tartalék (9/728). Bezzeg nem ollyanok az én verseim ám Tempefői Úrtól a' millye ket ahllánk (!) (1/2401). - ...puf te bezzeg megadod annaka király kis Asszonynak (1/763).
bezzeg (9/289, 15/118), Bezzeg (1/708, 2332, 7/361, 15/39, 16/411).
II. fn Hisz az a' bezegje a' dolog[na]k édes Boriskám, azt kellene éppen érettem véghez vinned, hogy én az Asszonynál nagyobb Gratiab[a] jöhetnék mint az a' Kótyomfitty Lipittlotty (16/345).

bezsindelyeztet i (0+1)

Enugyan kivált ha tubákos asszont látok nem szánnám be sindeleztetni az orát (15/769).

bibahtale (cig) (1)

Asta bibahtale Sarmengadabule - - hátul Pista hátul (9/295).

bibaszt (cig) (2)

Az ő versei eleven elméből pattannak, beszédje édesen múlattat, mindenkor kész a' mulatságba vígan lenni, a' melly qualitások más bibaszt Poétákba fel nem találtatnak (1/2580). Bibast legyen a' szerentséd (9/304).

bibliotéka fn (3)

Mikor pedig rá ér olvasgat, én az ő számára egy kis Bibliothekát szerzettem (15/570).
B[ibli]o[t]ecák(1/1821), Bibliothecáb[an] (15/53).

bíbor fn (2)

Ha a' Bíbort, ha az Aranyat megvonta tőlled, azt az ortzát, azt a' szivet adta helyette néked (12/67). Akollá változtattátok, az igaz, azén Királyi Székemet, durva Szűrdarotzokká a' Felséges Bíbort (12/ 228).

bibosus (lat) (1)

Est vinum acre & generosum Et certe ebriat bibosum (9/105).

bigottság fn (1)

...a' Zsidót 's mást akarkit is nemzetéért gyülölni Grob magyarság; ugyanezt pedig a' vallásért tselekedni, intolerans bigottság és az edgyik sem cultura (15/303).

bika fn (3)

Ellenségének tartod tehát a' Kost a' Juhotskának? a' Bikát az Üszőnek? (7/187) - Te Pajtás, akkor szólj tudod, mikor a' Bika izél (1/3245).
bikát (7/670).
Ö: ökör~.

bikk fn (3)

...a' Gyertyán a' Gyertyánért, a' Fűz a' Fűzért, és eggy Bikk a' másik Bikkért ég és sóhajt (7/206-7). Eggy szép Bikknek árnyékában ülének egy bizonyos nap Silvia, és Filis és én velek eggyütt (7/363).

bikkfa fn (2)

...már szinte királyi széke körül mindenfelől leborúlnak a' bikkfák' és babérok' árnyéki; még sem jön Tirzis Likórisnak vígasztalására (13/110).

bikkfának (7/322).

biliárd fn (2)

Ott vóltak derék politicus Német tisztek, ott én Biliárdhoz űltettem őtet is (1/555).
Billiárddal (14/83).

bilincs fn (2)

...lábánn legyenn bilints (4/57). - ...szóról szóra mentt a' dolog, már akkor bilintsre voltam téve (16/1065).

bilincseltett Ö: le~.

bilis (lat) (2)

...Melly mind a' két bilist Ki tudja ürítni (14/78).
bilist (14/70).

billenthet i (1)

...amaz a' maga képzelődésével elakarja magával hitetni, hogy ő ollyan machina, mellynek rugóját a' Szerelem nem billentheti (8/103).

bimbó Ö: csecs~.

bingaskore (cig) (1)

Hej suskere tsala bingaskore, h[ogy] a' Lilked bujjon ki a' könyöködön (9/816).

bír i (19+1)

Olly tiránnusi Gyötrődés, hogy eggy Lélek azt nem bírja (10/782). Kend is engedjen, én is engedek, a' 16ból szerentse pénznek el engedem az egyet birja' békével ked (9/97). Mindég a' te Parantsolatidnak hűséges Telyesitőjét fogod bennem bírni (10/585). Jaj n[em] birok magammal! (9/774) - Eddig is tudtál te ö vele birni; ne engedd nyilai alatt meg lágyulni szivedet (1/1591). De nem úgy van, ha az ember bír az étellel, és a' néki tettzik, 's annak kóstolása mindég újj kívánságot szerez bennünk a' kóstolásra (7/772). Az ő Mú'sája olly kellemetes érzékenységgel bír, hogy az olvasónak érző inait édes szenderedéssel bádgyasztja (1/2282). A' köz ditséret meg tsalja az Érdemet: s nem bir annyi erővel, hogy vele küszködő Feledékenységnek meg felellyen (1/1426).
bír (7/53, 11/92, 13/332, 364), birok (1/968), birnak (9/430); bírod (4/49, 8/76), bírja (7/775), bírtam (12/996), birtam (12/995), fogod bírni (13/243).
Ik: rá~.

bírás fn (1)

...de hiszem az Istent, hogyha most el idegenedik is az a' betses jószág, de el jön az a' boldog óra a' mellybenn örvendeni fogok én ujonnan lejendő birásán (1/3158).

bírhat Ik: el~.

bírhatván in (1)

...megkaptam őtet ennél a selyem övnél fogva, a' melly nem bírhatván a' testnek rohanásával és terhével, ketté szakadva a' kezembe maradtt (7/1449).

Birmillah (tör) (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed, bendari (9/671).

bíró mn/fn (4)

I. mn ...éleszd fel véle e magával alig biró szivet (1/989).
II. fn ...kegyetlen áldozatim, itt a' bünös itt a' bíró, itt a' bosszuálló, elégedjetek meg (16/1014). - ...hát mikor ki jőttek a Templombul [me]g kérdezte a birákoktul (1/699).
birájának (16/784).

birodalom fn (10)

Legyen a'te Királyodé Dídó: nékem engedődjön Kártágó Birodalma (10/209). Oh Istenem! Akaratjára nem álhatok: ellene szolnom nem lehet. Felette nagy Birodalma van néki az én Szivemenn (12/762). Nem: adóssa lennél a' Világ' Birodalmával a' te Fiaidnak (10/498). Valósággal az a' törvény, a'mellyel Ámor az ő birodalmát igazgatja mind örökké, nem kemény nem is igazságtalan (7/1519).
Birodalmam (10/815, Birodalmad (10/945), Birodalmakat (12/143, 165), bírodalmát (10/184), Birod[a]lomnak (10/493).

bírós mn (1)

Mitsoda ellenkezést tehetne majd akkor futásával, vagy karjaival, eggy gyenge Leányka én ellenem, ki olly gyors és birós vagyok? (7/647)

bíróság fn (1)

És a magam pírúlására, 's az Úr ditsőségére hasonlítom azt az állapatot a'hoz, mikor Apolló és Pán Midásnak, a' fülemile és a' [szamár] amaz Oroszlán vadász társának Christophorusnak itélő Biróságokban vetélkedtek az éneklésben (1/2427).

bírósság fn (1)

Még nem esméred jól a' Te Virtusodnak bírósságát (12/677).

birsalma fn (1)

...mintha a farát birs almából harapták volna ki (1/760).

birtok fn (5)

...és teis miért kapdosol árnyék reményekhez, mikor tudod azt hogy Gr.[óf] Fegyverneki Rosaliát soha sem adják a' Tempefői birtokába? (1/3209) - Az ő birtoka vezérli az én szivemet (1/1723). Nintsen a' néked hatalmadba és birtokodba, hogy engem meg segithess (1/1679).
birtokában (1/1417, 1691).

birtokos fn (2)

...az egész ütött kopott Uradalomnak birtokossa (1/1136). Éllyen 3dik György a' Világ 5 részének bir tokossa! (16/1210)

bírván in (1)

Szaggat Szívem vérez Mert duplás Kínt érez Nem bírván eggyikkelis (5/451).

bis (lat) (1)

...de mikor az ollyanokat mint Tsikorgó betsülik, 's fávorokra méltoztatják, az ollyanokat, mint Tsikorgo: bis videor mori (1/2604).

bitang fn (3)

Ezért engemet valami Országa vesztett, bitangnak, rossz járatbeli Spionnak tartottak (1/3266). Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang (1/3363).
bitangját (9/676).

bitangoló fn (1)

Meg kaplak, kegyetlen, szemed előtt szaggatom széllyel az én gyönyörködésimnek gyalázatos bitangolóját (13/598).

bitte (ném) (2)

Ich bitte, ich bitte. Instálom ássan (15/578).

biz hsz (31)

A' biz a' Tökkolopi Menyhárt Úr biz a', a' közönséges nevén (1/2187). Ez az érzés, a' Szerelem tám? Az, az, Szerelem, a' biz' ám (4/22). Biz' Uram, még a' nints meg, én sohol sem kaphattam (1/1846). - ...azt mondja a Király kis Asszony[na]k firhe menél te szíp leány, fírhe biz én te szíp legény (1/772). Huj! biz Istók sok izenkém vólna nekem oda, Bojhos kutya oda (8/167).
biz' (1/678, 2178, 2555, 7/41), Biz' (1/3276), biz (1/675, 1978, 2177, 3236, 7/807, 8/219, 15/212, 794, 16/51, 239, 319, 482, 627, 652), Biz (9/74, 15/421, 736, 739), bíz' (7/146), Bíz (15/398).

bíz i (11+1)

Rád bízok mindent (6/135). Ha már sem Hazája, sem Nemzetsége, sem önnön maga ditsöségére nem hajlik Nagyságod jó szivére és kegyességére bizom magamat (1/1537). - ...tsak bízd rám' majd tudom én őtet szerelmetes és ámitó tekíntetekkel 's nyájaskodásokkal tsalogatni (13/253). - ...majd azt hallom hogy eggy gyalázatos hívatalt bíznak rám (6/145). Szeretem hallani mind azt, a'mit beszéltél; te reád bízom tehát az én életem' gondját (7/526).
bízott (12/291); bizzuk (16/135), bízta (10/30), bizták (15/970). - bizd (10/452, 500). - bizni (16/ 679).

bizakodik i (2)

Óh melly könnyenn megtsalatkozik, a'ki bizakodik! (5/181)
Bizakodj (10/216).

bizakodott Ö: neki~.

bizakodva in (1)

Ládd Tirzis én veled bizakodva beszéllek (7/736).

bízattatik i (1)

Én nem akarom, hogy vakesetre bízattasson a'te Betsűleted, az én Gyülölségem, az én Bosszúállásom (10/236).

bízhat i (2)

Még is bizhat benne az Úr, hogy udvarlása nem tsak kedves hanem jutalmas is lessz (1/1343). Nints benne semmi titok, azt meg mondhatom, még némelly Pártfogókat fogok keresni, a' kikhez bizhatom (1/ 1910).

bízik i (6)

Dídó én bennem bízik; Enéás engemet barátjának hisz (10/199). Levél által keresse [me]g az Úr azokat, a' kikhez bizik (1/1923). - ...én ugyan eléggé sajnálom 's fájlalom az Úr' állapotját, 's főként pedig azt, hogy mi tülünk a' hová egész szivvel bizott vala az Úr, üres válaszszal fizették ki (1/2953). Te pedig bízz abba, a' mit mondtam, meglessz (8/191).
bizom (9/155). - bízzam (10/663).

bizodalmas mn (3)

Az a' bizodalmasabb Proba, a' hol a' Természet szól az ö Indúlatival (6/30). Ohajtom hallani, mi lehet az, a' mit a' Magyar Urak 's Dámák elött kedvesnek lenni olly bizodalmasan hitt! (1/133)
Bizodalmas (16/780).

bizodalom fn (5)

...hallom h[ogy] keseregsz, látom könnyeid is hullanak, nints bizodalmad a' Te Atyádhoz? (15/893) - Köszönöm bennem való bizodalmadat édesem (1/ 1674). - ...Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/2069). Tsak légy jó bizodalomba, mert én kitsinálom azt, hogy ő téged meghalgasson (7/ 435).
bizodalómmal (1/2884).

bizony hsz (86)

Jaj átkozottak! bizony mind elhagynak bizon kétségbe kell esnem (16/625-6). E' bizony már tsunyaság, e'bizon nem Cultura, ki gondolta volna (15/ 989). TEMPEFŐI Kend engem rossz adósnak nevez? BETRIEGER Igen bizony; és a' szerént bánok Nagyságoddal (1/2678). Bizony hallja Kend, nem is egyéb Kend, hanem Frantzia Ispion (1/ 3268). Vettem ám medve tzúkort, vettem bizony meg siflit is (16/843). - ...a' mellyre azt mondotta vólna Cicero: Bizony mondom néktek, nem esmérlek titeket, a' ti szavaitok elárul benneteket (1/ 2915). De hát ti nem is szoltok fiaim! talám bizony n[em] is esmertek (16/1031). Meg engedjen az Úr, bizony nem vettem észre (1/392). Tsak mennyen Kegyelmed tovább én nem sugdogálok bizony (1/ 1209).
bizony (1/76, 143, 328, 773, 856, 1173, 1888, 1945, 1973, 2194, 2262, 2419, 2588, 2736, 2737, 2742, 2770, 3295, 7/20, 411, 8/108, 9/169, 237, 282, 13/594, 708, 15/86, 112, 241, 368, 444, 795, 16/60, 127, 158, 290, 351, 1021, 1028, 1048), Bizony (5/89, 9/130, 15/966, 16/470, 766), bizon (15/118, 367, 375, 773, 16/49, 53, 67, 101, 139, 285, 271, 301, 538, 654, 939, 958, 1019, 1080, 1182), Bizon (15/375), bízon (16/108), Bízon (15/402), phizon (9/564), pizoni (15/786), piszon (15/388, 781, 790), phiszon (9/21), Phison (9/789).

bizonyára hsz (4)

Szegény Nympha! Én sirásodra sirok: 's az én Kinombol értem a' tiédet és bizonyára Elizának tőbb ereje van, mint nekem (12/886). Bizonnyára Társának, Társának kellett vólna lennem a' szerentsétlen Amintásnak (7/1470).
bizonnyára (7/1058, 1191).

bizonybizony hsz (1)

De vissza fog jönni az Ur, mert bízonbízon tsak vissza jöjjön ám ugyé szivetském? (16/166)

bizonyít i (1)

Szemmel látott tanuk bizonyitják, a'kiknek szavok [me]g érdemli a' hitelt (9/417).

bizonyítás fn (1)

A' te Bizonyitásíd már nagyok valának: de ez az ő beszéde, ez az ő ábrázatja nagyobb (12/159).

bizonnyal hsz (7)

Az út kétfelé jár, 's talám e'miatt nem is akadhatnánk reá: az alatt várjuk meg itt őtet: mert bizonnyal el fog jőni (13/405). Most már, mikor az ő kegyetlenségének legnaggyát véghez vitte, bizonnyal elfogja tűrni, hogy én meghaljak, 's neked is el kell azt tűrnöd (7/1195), És azt bizonnyal hiszed? (7/1316) - ...tudom még is, hogy néki kedves fog lenni az én kezemnek munkája: mert bizonnyal tudom, hogy ő engemet szeret, a'mint megmutatta halálakor (7/1490).
bizonnyal (1/2947, 7/854, 1278).

bizonyos mn (13)

Már a' bizonyos (1/1756). Oh ki tudná elmondani mit érzettek mind a' ketten abban a' szempillantásban, mindeggyik bizonyossá lévén a' másiknak életéről, és bizonyossá lévén Amintás az ő Nimfájának szerelméről (7/1615-6). Ő bizonyos fűvekből ki nyomta a' nedvességet, úgy hogy attól a' létől vissza nyerte a' vitéz saját elevenségét (13/574). Eggy szép Bikknek árnyékában ülének egy bizonyos nap Silvia, és Fillis (7/363).
bizonyos (1/2876, 7/423, 459, 1436, 11/81, 16/242), bizonyossá (7/943, 948).

bizonyosan hsz (14)

Azt bizonyosan tudom, hogy az én Tsókjaim mindenkor kedvesebbek lésznek a' Leánykáknak (7/ 43). - ...ott bizonyoson tudom, hogy megfogja fereszteni szép tagjait (7/750). Bizonyosan a' versnek a' füsti járta által a' Nagyságod fejét (1/626). Ah mert bizonyosan megölte magát (7/993).
bizonyosan (1/1513, 2595, 12/382, 15/16, 16/704), Bizonyosan (16/706), bizonyosann (2/1489), bizonyossan (1/1111, 2/1489), bizonyossan (6/28).

bizonyosság fn (2)

Minden más Jelenség tsak kétséges: ha ezzel a' Probával eggyesűl Bizonyosság lessz Árkás (6/30). Jaj nekem, ha semmi híjja nints már az én inségim' halmazzának, ha semmi hijja nints már e' dolog bizonyosságának (7/1188).

bizonyság fn (8)

Ditsekedni fogok azzal, hogy igaz hivségemnek eggy tsekély bizonyságát adhatok (1/2112). - ...e' pedig az, hogy te jer én velem a' végre, hogy bizonysága légy eggy tselekedetemnek (7/1407). AMINTÁS De ki tesz engem arról bizonyossá, hogy néki van arra kívánsága? TIRZIS Oh esztelen! ihol te éppen azt a' bizonyságot kívánod, a'melly néki nem tettzik (7/945).
bizonyság (1/113), bizonysága (15/868), Bizonysági (6/100), Bizonyságokat (12/292), bizonyságúl (7/ 1413).

bizonytalan mn/fn (7)

I. mn Még az egész dolog bizonytalan (1/2821). Talám mégis bizonytalan vagy az én Hívségem felől (10/469). - ...'s végre az erdőnek szövevényes gallyain bújkálva általhatván felénk jön, hogy bizonytalan lépésinket igazgassa (13/675). Mikor vígann és bátorságba űlnék az én szép Tüzemmel eggy terepély Platanus bizonytalan Árnyéka alatt (5/380).
bizonytalan (1/1865), Bizonytalan (10/800).
II. fn Mér Kegyelmed annyi pénzt költsön kérni 's fel venni 's bizonytalanra? (1/1516)

bizonytalanság fn (1)

Előre észrevette Amintás... hogy Szilviának Dafnéhoz eggy forrásra kellene menni fürödni: oda tehát megindúlt kéttségbe és bizonytalanságba (7/1019).

bízott in (1)

...tisztán meg kűlőmbőztetni a' hazugságok kőzőtt elnyomtattatot igazságot; felette nagy és egyedűl tsak magára, a' Királyra bizott munka (12/543).

bízta fn (1)

Eddig én a' Hazámból majd minden hónapba kaptam pénzt. Ebbe való biztomba ezt a Könyvet ki botsátottam (1/1463).

biztat i (3)

Uram, az ollyat békével szenvedjük a' Haza ditsőségéért, 's önnön tiszteletünkért, mellyel az okosabb Maradék biztat (1/1771). Vané, Barátom, benned valami reménység, melly a' tömlötztől való menekedéssel ts[ak] legkissebbnyire is biztatna? (1/ 2105)
biztat (8/140).

biztató in (1)

Türhetetlenül várom azt az időt hogy én felnöjjek 's el húnyt magyar öseimnek árnyékitol a' biztató Fiam szót megérdemeljem (16/1200).

biztos fn (1)

...leszek Őrökké a' te biztosod! (2/1485)

bízván1 in (1)

Az első virradáskor oda hagytam az én aklomat, és az én nyájamat, Linkó' gondviselésére bízván (13/ 130).

bízván2 in (2)

Ha abból semmi sem lessz a' Nemes Magyar Rendekhez folyamodom, állhatatosan bizván benne, hogy a' Nemes Magyar Nemzetnek képei, elő segéllenek ezen munkámba (1/1518). - ...'s bizván annál fogva, hogy a' hivatal osztáskor nem azt fogják vi'sgálni van é kutya bőröm (1/2968).

Blutarm fn (1)

...mondom annak az urnak Baráttyának Professora Tunkoufnak a' legkedvesebb Tanítványa Blutarm ajándékozta (15/940).

bocsánat fn (3)

Ha néked az én Botsánatomnál kevésbbé keserű a' Halál, nem érdemlesz, kevély, segedelmet, vagy Könyörületességet (10/947). Botsánat, szerető Istenek! (12/92) - Titkos mesterségemre esküszöm soha el nem kerüli, - botsánatot kérek - az akasztófát (16/968).

bocsát i (7+1)

...az ág nem enged, 's engem nem botsát (7/1261). Én most tovább nem megyek, ha Sarastro Vr az ő hat Oroszlányát reád botsátja is (2/1428). - ...és tsupánn akkor jössz hozzám, 's akkor vígasztalsz engemet, mikor álomra botsátom szememet (5/60). Egyedűl tsak annak a' Sírásnak jótéteménye az, a' mit te Kíntsem botsátassz Szemeidből (5/407). Tehát az Ur alkuba botsátja a' szerelmet (16/386). Igenis, és azt felelte, hogy most tsak menjek vissza, majd egy Commembrum által választ fog botsátani a' pedig fél oránn túl haladni nem fog (1/2872).
Botsátja (11/121). - botsátani (13/578).
Ik: be~, el~, ki~, meg~.

bocsáthat Ik: ki~.

bocsátott in (1)

A te hozzánk botsátott esedező Leveledet, ez elött circiter fél órával vettük (1/2873).

bocsátván in (1)

Ő ugyan is' teméntelen sok Exemplárokat árúra botsátván alig talált öt, hat Grófot, husz, harmintz nemest, a' kik vették vólna a' Könyveket (1/114).

bocskor fn (1)

SZUSZMIR ...rongyos ingbe gatyába szuszogo botskorba egy piszka fa a kezébe (1/649).

bodros mn (1)

Több tudomány van a' bodros Tászlib[a] mint a' magyar ingbe (15/354).

bódul i (1)

Ha kedvébenn sok éretlen Szív nem bódúlt vólna Ámor tsak eggy esméretlen AlIstenség vólna ma (5/498).

bódulás fn (1)

Az ő Félelmein, az ő Bodulásain nem kell megesni Szivemnek? (12/473)

bódultság fn (1)

Azonba ne titkold el Amintástol az én Bodultságimat (12/413).

bodzafasarjú fn (1)

Mit competál a' Cedrussal mit a bodzafa sarju (1/ 2527).

bodzatő fn (1)

Uram Teremtőm, ha van még a' te Kérubimod között valahol el téve eggy rosdás menkű: üttesd meg ezeket a' bodza törűl kerültt Ördög Markotányossait (1/3301).

bogár Ö: selyem~.

bogas ~ bogos Ö: ág~.

boglyas l. baglas

bohó mn (3)

Szuszmir egy Bohó calefactora [a'] Grofnak (1/15). Eza boho Szuszmir mesélget azt nevetem (1/780). Oh ki bohó óh óh! (16/665)

Bohó fn (13)

3. JELENÉS Bohó, és az Előbbeniek (8/151).

bohócska fn (3)

Ej te kis bohótska, most megint el ment az Eszetskéd (16/55). Eredj te kis bohótska! (16/645)
bohotska (16/58).

bohókáskodik i (1)

...és ha oda eggy néma bémenne, a'néma is a'maga tsúfjára bohókáskodna (7/486).

bokor fn (8)

...oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom, hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/137-8). Aztmondta Asszonyám, hogy a' kotsisnak adjon 2 muselin Köpenyeget... nadrágra 1 bokor Strutz tollat (16/35).
bokrok (5/252, 7/643), Bokrok (1/191), bokrokba (5/490), bokorra (7/1575).

bokréta fn (1)

Fijam, ereggy vígyázással, és ne közelítts nagyon oda, a'hol tarka barka és aranyos ruhák vagynak, és bokréták és tzímerek, és újj szabású Hatzukák (7/ 467).

bokrétáz Ik: körül~.

bokrocska fn (1)

Nem hallod mint tsevegnek a' virágzó bokrotskák' ágai között a' reggeli Madarak (11/9).

boldog mn/fn (62)

I. mn Boldog Hérósok! Szerentsés vitézek, kik e' nevezetes háborúba, hírt, pálmakoszorút 's halhatatlanságot szerezhettek magatok[na]k (16/1192). Óh szerentsés Amintás, óh be bóldog vagy te, annál bóldogabb, mennél nyomorúltabb voltál (7/15289). És ez a' Királyság? 's illy Boldogul élnek a' Bársony, és az Arany kőzőtt? (12/756) - Az emberekkel v[al]o társalkodás a' bóldog életre vezet bennűnket (9/453).Tehát Isten hozzátok kedves erdők; rám nézve boldog erdők (13/704). - ...boldog egek! miket is kell szenvedni az embernek és kiktöl és mikor (16/604). Boldog Isten! mit mondjak erre a' Levélre először is (1/2907).
boldog (1/29, 968, 998, 1567, 3157, 4/171, 5/168, 432, 8/157, 9/361, 10/43, 257, 633, 860, 11/68, 12/139, 1040, 16/433), Boldog (1/218, 959, 1107, 2595, 2932, 3092, 5/143, 13/541), bóldog (7/452, 491, 544, 899, 1119, 9/403, 771, 829), Bóldog (7/ 1625, 9/348), bóldognak (7/1537), boldoggá (1/ 3211, 3213, 6/107, 12/1022), bóldoggá (9/463), boldogokká (12/167), boldogabb (1/992, 1699, 1703, 3058, 13/17), Boldogabb (1732, 3134), bóldogabb (1/1984, boldogabban (16/400).
II. fn Ha van egy boldog a' Főld kerekségén Amintas az (1295). Ah az én Édes Anyám, ah az én mindenkori gondolkodásomnak fő tárgyja, talám már a' Boldogok közzűl tekint le az én és az ő hajdani sok keserves inségeinek hazájára (1/2618).

boldogít i (2)

Ám bóldogíts másokat illyenképpen (7/1636). Kedves név az én elöttem, kedves mint az ur maga, megérdemeljük mi az egektöl hogy bennünket egymással boldogitsanak (15/846).

boldogító fn (1)

A' melly Istenség ide vezérelt a' légyen boldogitód édes Barátom Mú'sai (1/1981).

boldogítva in (1)

Én mindeneket boldogitva hagynék el (12/594).

boldogság fn (22)

Itt ollyan titok fekszik, barátom, a' mellyet tsak az ismét ki derűlő Boldogság fedezhet ki (1/3215). Hogy a' Boldogság őlében is tudjam mi a' szenvedés (1/1710). Az Úronn áll mind a' kettönk boldogsága (15/823). Ah érzem, el tűnt - őrőkre innét a' szeretet bóldogsága! (2/1109)
Boldogság (1/1583), boldogságom (4/36, 15/830), Boldogságom (12/76), boldogságot (4/121, 9/546, 12/457, 15/1047), bóldogságot (7/1636, 9/469), boldogságomat (15/819), Boldogságomat (12/784), bóldogságomat (9/542), bóldogságát (9/586), boldogságnak (1/2051), boldogságbann (12/631), boldogságokonn (10/73), bóldogságra (7/1524).

boldogságos mn (1)

...a' Krisztus és a' Boldogságos Szűz veled lésznek (1/2898).

boldogtalan mn (32)

Bánkodsz te, boldogtalan Agenor (12/643). - ...és én boldogtalan vagyok, ah leg boldogtalanabb örökre (15/880-1). Bóldogtalan fejem! mikor téged az édes mézzel kínállak, te azt finnyásan fel sem veszed (7/596). - ...és mi lehet az életnél nagyobb nyomorúsága eggy bóldogtalannak, mint a' millyen én vagyok? (7/1116) - ...segitts engemet az ő bóldogtalan tetemeinek felkeresésére, és eltakaríttatására (7/1483). Kend barátom, a' mint én látom, nem érti jól a' Gavalléri állapatokat, sajnálom, hogy boldogtalan nevelése miatt ebbe a' részbe is szerentsétlenné lett (1/2228).
boldogtalan (1/425, 1634, 1665, 10/17, 497, 988, 12/419, 759, 15/883), Boldogtalan (12/928, 13/733), bóldogtalan (7/303, 325, 1016, 1118, 1137, 1203, 1497, 1544, 9/385, 402, 510, 521), boldogtalanná (1/1834, 5/316).

boldogtalanság fn (2)

Ha én olly alávaló volnék, igazságos vólna az én Sirásom. Nem az én Boldogtalanságom még annyira nem ment (10/938). Kész vagyok Uram a' te bóldogtalanságodat a' világonn tul is kisérni (9/ 492).

boldogulás fn (1)

...mind igy jár a'ki tsalárd utakon keresi bóldogulását, én róllam tanuljon a' világ (9/810).

boldogult mn (2)

Kedves Ur! én gyönyörüséget találok azokb[a] a' foglalatosságokb[a], a' mellyeket az én boldogult Asszony Anyám helyett kell végbe vinnem (15/564).
boldogultt (16/87).
Ö: meg~.

bolha fn (1)

...hanem tétessen félre az Asszony valami félfelöntőre valót; mert tegnap ugy tetszik mintha egy bolhát vettem volna észre a' szobámba (16/155).

bolognai mn (1)

Egész foglalatosságok vizit adás - vizit elfogadás, kártya, csemege, kávézás, atalantis és más Románok, a' kis Zsebbeli Bolonyai kutya 's több e' félék (15/545).

bolond mn/fn (59)

I. mn ...de még sem állhatám meg nevetés nélkül, millyen furtsán fizetéd ki azt a bolond Betriegert (1/3192). Bizony bolond vagy, ha azt hiszed (5/89). Ezt a' bolond Dölfösséget a' Királyné megfogja tudni (10/324). Az Esmeretlen őrőmébe ugratja Csajkost: Az bolond figurákat ejt ugrásába (8/38). Az is bolond, a' ki Poétává lessz Magyar Országba! (1/1831)
bolond (1/cím, 1815, 2048, 3309, 3397, 5/84, 165, 9/151, 569, 576, 587, 10/226, 13/735, 16/17, 19, 45, 46, 429, 436, 439, 601, 1158), Bolond (1/1136, 5/ 288, 8/184, 9/302, 412, 13/99, 16/705, 975), b[olond] (1/2611), bolondok (16/764), bolondabb (16/ 1159), bolóndabb (10/790).
II. fn ...küldjön egy fa bábot, meg egy magába fel állót, hadd játszék vele a' bolond (16/41). - ...mások mulatságára Áprilisi bolond lévén az Ur eltört a' botb[a] 7 pár Chinai portzellán findsát (16/95). Jaj bolond tsinálta kis fattya! (16/678) - Kellyetek fel vén bolondok (16/1161). Gyere tsak Ország bolondja (1/3237). - no hé ugyan rám tsergetél ám amugy bolondjába, no ts[ak] mondjad tovább (1/ 740). - ...ekkor valami bolondot hemzseg a' könyvéb[ől] (9/659).
bolond (1/861, 8/152, 181, 9/575), polond (15/983), bolondot (16/358), bolongyába (1/738), bolondra (9/446), bolondoknak (10/317), bolonddal (1/858), bolondá (16/712).

bolondi mn (1)

...ha ki hazugságba tud hagyni, neki adom a' Csiziómat, meg eggy harmadévi német Kalendariomom van, 's vegye el az én bolondi kenyeremet (8/160).

bolondító fn (1)

Onnan Szerelem Országból a' jó főldről, ha kaphatnék eggy kis Szerelem gyökeret, meg Bolondítót, a'mivel annak a' rossz hitű Katinak eszét veszthetném (8/178).

bolondos mn (1)

SAMU ezek[ne]k Fiok, ki bolondos (16/4).

bolondoz i (2)

Ne bolondozz fiú, míg szép szerént vagy (1/2804). A' külföldi világ hadd bolondozzon (15/562).

bolondság fn (7)

Óh mennyire, óh mennyire nevetek én a' ti bolondságitokonn nyomorúlt szeretők! (5/140) - Ki szakaszt két levelet a' Könyvből. De elébb meg nézem mi bolondság van rajta (1/573). Az én szerelmes Bolondságimnak, Nagylelkű Atyám, engedj meg (10/526). Hohó barátom! 30 arany nem bolondság, én annyi teméntelen pénzt minden haszontalanságra nem adhatok ki (1/1482).
bolondság (1/2233, 12/356), phölöntsák (9/17).

bolondul i (1)

Mind a' köz Nép mind a' Nagy Urak, Egész belénk bolondúltak (14/25).
Ik: bele~, meg~.

bolt1 fn (16)

...de tsak még is kell mennem, mert hijjába Uriember mindég bótba nem lehet (16/165). Azt mondta Asszonyám, hogy adgyon a' boltbúl tzihát a' Kotsisnak (16/27).
Bót (16/332), botyá (16/273), boltyában (16/11), boltba (16/14), bótba (16/331), Bótba (16/730), bot[ba] (16/95), bottyába (15/655), boltunkb[a] (16/ 105), botunkb[a] (16/283), bótómból (16/612), botyábol (16/24), Botyábol (16/82, 623).

bolt2 fn (1)

...ö mivel Nagy Magyar Méltoság Nemes Szive gondolom meg nem fogja engedni, hogy az a' Munka, melly az ő Ditsőséges Ösének nevit és érdemeit húzza ki a feledékenység setét boltja közzűl, a' semmiségre mennyen (1/1089).

boltajtó fn (1)

Gyertek még egy kitsit várok, Mig a' Bót ajtóig járok (16/887).

boltoslegény fn (1)

LÁZÁR Boltos Legény (16/6).

boltozat fn (2)

Az én Fáradságimnak gyümöltsei ám ama' Boltozatok, ama' Templomok, és azok a' Kőfalak (10/55). Kedvetlen magánosságomnak komor hajléka! ... könyvezni láttatol eggy szerentsétlenen, ki a' Világ üldözései alól a' te alatsony boltozatod alatt keresett szállást nyomorúltt életének (1/980).

bolyh fn (1)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát ...tsinálnak, ...ámbár azon bolyhok a'mellyeket ő fél és útál, magok tsinálják az én egész betsemet, szépségemet (5/ 115).

bolyhos mn (3)

Talám azt a' te szép baromi 's vad ábrázatodat, vagy azt azt a' te tsapzott és bolyhos hajadat? (5/264) - ...egy sárga sapka a fejében bojhos kutya bőrrel prémezve (1/648).
Bojhos (8/167)

bolyong i (3)

...a' Hegyekbe bólyongasz, magánosann, és szeretett leány társaidtól külön válva (5/264). - ...én az erdőn által keresvén eggy üszőmet, a' melly már harmadnap ólta a' tsordán kívül bolyongott minden őrizet nélkül (13/570). - ...és a' kígyók harag vagy méreg nélkül bojongottak (7/531).

bombi fn (1)

...a' Frantziák tsak ugyan feltalálták már azt a' meszi lüvö levelet mely szerént a' levelet ha postán küdik mikor az ellenség felszakasztya a' kopertabol, egymást éri ugy omlik ki a' sok bombi (16/505).
Ö: szerelem~.

bomfordi mn (1)

...bomfordi hangon (1/2197).

bomlik Ik: ki~.

Bonaparte fn (1)

Hát Bonaparteről nem hallott é valamit Lázár? (16/ 281)

Boncida fn (1)

...nagy lakodalmat ütöttek Hentzidától fogva Bóntzidáig fojt a' sárga lé (1/836).

bonjour (fr) (1)

Mert ez ám eggy ekszelensz bonzsúr Ha nem káprázik a' szemem (1/2362).

bont Ik: ki~.

bontakozik Ik: meg~.

bontogat Ik: ki~.

bonus (lat) (2)

Et cui bono? (15/387) - Bone Deus! hát hiszem a' Melt[óságos] Ur sem gyim gyom (9/77).

Bonvivan fn (2)

...a' Professorom Bonvivan azt mondta egy izbe, hogy az ember a' barátságért sokat vét aDietetica ellen (15/633).
Bonvivan (15/620).

bor fn (23)

Nesze igyál edgy pohár bort (1/660). - ...azutég a setét köpönyegű ember meg ette az őkrőt mindenestől fogva a hordo bort meg itta rá (1/735).
bor (1/716, 2166, 3327, 2/1383, 1521, 16/780), Bor (1/3396), bort (1/730, 732, 743, 3384, 3395, 9/141, 15/371, 396), bortt (15/449), borának (9/103), borba (8/31), borra (1/2416), borral (1/661, 2/1525).

borbély fn (4)

KURUZS Egy személyben Doctor Borbély Alchimista (16/9).
Borbély (16/759), borbely(16/917),Borbélyok (14/ 7).

borbélyi mn (1)

Kuruzs egész Borbélyi készülettel jött és ugy is mint egy élhetetlen borbely, a' ki is mindig Kuruzsolta a' vén Dögöt (16/917).

borbélyműhely fn (1)

Fel vagynak ám azok sok helyen ragasztva A' Borbély mühelybe 's osztég a' malomba (1/2404).

borboráz i (0+1)

...a' tud ám szépön borborázni, ollan szépön mögy a sorgya hogy (15/442).

borda fn (1)

Akkor a' Gróf el hitetödött egésszen a'felől, hogy az Úr nem jó bordából kerültt, hogy gaz ember és bitang (1/3362).

bordika l. portéka

borhűtő mn (1)

Azt a' bor hütő réz edényt, a' nagyobbikat mosassa meg (15/332).

Boris fn (35)

BORIS Szoba Leány (16/5).

Boriska fn (17)

...igazán szeretsz é hát édes Boriskám? (16/349) - ...hanem Samuka ezt a' levelet vinnéd el Boriskának (16/472).

borít i (1)

Ha vak homály borítja A' nap' tiszta fényjét (13/ 546).
Ik: el~.

borítva Ik: meg~.

borjú fn (2)

Hát az a' borju le van é már vágva a' mint parantsoltam (15/323). Nem az a' Dáma a' kinek legparányibb zsebbeli kutyája van hanem akit legtöbb Anglus szelindek kísér, ollyanok mintegy borju (16/221).
Ö: vízi~.

boronghat i (1)

Hertzeg a' te életed eddig tsak férfiui, (:azaz magános:) és el hagyattatott vólt; most két veszedelmes uton boronghatz (2/1457).

boros mn (2)

Magok irták a' gyöngy Músák, Boros fővel Priápnál (1/2377). A' barázda félre fel! borosan Dorog Hajdu város Tiszán túl Hörpölik a' jó veres bort tsuporbúl (1/3393).

borostyán fn (2)

...óh mennyivel jobb volna néki én velem eggyütt a fűre leülve tőlteni a' Napokat, ott a'hol az én Barlangomonn a' Tziprusok és a'Babérok nagyítják az Árnyékot, és a' ragado borostyán az utat beteríti! (5/107) - Bávius is homlokára zöld borostyánt kötözött (1/2511).

borostyánág fn (2)

...otromba szád borostyán ágat halmazzal egyen (1/2517). Borostyán ágakkal körűl Bokrétázom hajamat (5/475).

borotva fn (1)

Mitsoda Mopsusról beszélsz te? Arról a' Mopsusról, a' ki nyelvén mézes szókat hordoz, ...inge alatt borotvát tart? (7/447)

borsol i (1)

Még borsoltam sáfrányoltam készen vagyok véle (16/830).

borsos mn (1)

Gyüj bé hozzám rozsám egy tál borsos lére (16/ 829).

borul i (2)

Akkor [me]g tsókolt, forró könyvei az enyimekkel elelegyülvén egymás nyakába borultunk (9/520). Éltek vitézek túl Agamemnononn; De esmeretlen ködbe borúltanak (1/1429).
Ik: le~, öszve~.

borult Ö: be~.

borzad i (1)

Borzadok a' hideg miatt (10/40).
Ik: neki~.

borzadás fn (3)

...a' tsendes éj, és a' homályos tserék nem tsinálhatnak én bennem borzadást, ha te véled vagyok (13/ 656). - ...úgy teltem borzadással és szanakozással, hogy szívem meg nem engedte, hogy oda nézzek, és őtet darabokra szakadva szemléljem (7/1454). Ha a' Télnek Borzadási köztt vírágoztatja bé a' Hegy az ő Tetejét; akkor mondd nékem (5/220).

borzadoz i (3)

...tsak az én példám is nem inti é meg a' Tudóst, hogy az ő munkássága néki lépés a' szegénységre, a' gyalázatra, és borzadoz fejemen a' haj, a' tömlötzre! (1/2103) - ...azok is holmi irtoztató hadakat irnak, az én Gavalléros gusztusom borzadoz azokra (1/ 2264). Igy borzadoz te miattad Lelkem, óh érzéketlen (5/576).

borzas mn (4)

...tüntöklő fegyver szerszámmal vagynak megterhelve tagjai, és borzas hajai (13/174). - ...akkor midőn kerűlni fogod a' forrásokat, tsupán attól félvén, hogy magadat borzasnak és elrútúltnak látod, épen akkor fog ez rajtad megtörténni (7/222).
borzas (1/645, 5/110).

borzasztó mn (5)

Kedves puszta Erdők, ...ah engedjétek meg, hogy én legalább a' ti borzasztó tsendességtekkel, ha egyébbel nem lehet, oszlathassam az én fájdalmomat (11/138). De mitsoda jóltévő tsillagzat tündöklik én reám az éj' borzasztó homályjába? (13/749) - Mint két darab üveg öszve dörgölése Által esett hangnak borzasztó zörgése (1/2460).
borzasztó (13/540, 652).

boszorkány fn (1)

...ott laknak a' boszorkányok, kik varázslásokkal mindenen keresztűl látnak és hallanak (7/471).

boszorkányos mn (2)

Nem félsz, hogy mindjárt el mondom most a' boszorkányos verset, 's itt ebbe az álló helyedbe disznová változol (1/3252).
boszorkányos (1/2751).

boszorkánysíp fn (1)

A' boszorkánysíp (2/cím).

bosszankodás fn (5)

Hogy hosszasonn ne beszéltessen a' méltó bosszankodás (1/2974). Ez a' Nemes boszszankodás, tégedet ki nyilatkoztat, és engemet ki ment (12/280). Te talám azt gondolod, hogy eggy véletlen bosszankodás ki szaggathatja a' szívből a' régi indúlatot? (13/ 477)
bosszankodásának (1/2224), bosszankodással (1/ 2534).

bosszankodik i (7)

És miért bosszankodol ennyire eggy szelíd Isten ellen (11/91). A' Végzésre bosszankodom, Eliza, hogy olly kevéssé tett engemet te hozzád méltová (12/59).
boszszankodik (9/352), bosszankodom (13/752), bosszankodott (1/3151). - bosszankodjam (10/ 139), bosszankodj (5/584).
Ik: meg~.

bosszankodó mn (1)

TAMIRIS Bosszankodolag (12/881).

bosszankodva in (4)

Semmit sem felelt, hanem bosszankodva és szeméremmel a' főldre szegezte szemeit (7/1054).
bosszankodva (1/2907, 7/84, 595).

bosszankodván Ö: meg~.

bosszant i (8)

Óh Egek! Az ő Halálával egész Áfrikát ellened bosszantod (10/628). Most rajta! ládd tsak azért bosszant ő Kegyelme (1/2462). Ah ne bosszantsd, kíntsem, többé illyen gyanakodásokkal az én hűségemet (13/634).
bosszant (10/975), Boszszantasz (9/481); bosszantód (10/173), bosszantlak (12/922). - bosszantsd (10/981).
Ik: fel~.

bosszantás fn (4)

És te azt a' vad Lelket, óh Galatéa, tsúfolásokkal, és bosszantásokkal izgatod fel az álmából (5/339). Magam vonnyam magamra a' Görög Leányok tsuf bosszantásit (12/205).
bosszantásit (5/321), bosszantástokra (10/979).

bosszú fn (8)

Ha ő a' halandók' Kebelébenn keveri saját mérgét, azonnal a' hadi bosszúk között öszve égnek a' Városok, 's le omlanak a' Tartományok (11/95). - ...és az én [me]gtsufoltatott Szerelmem, mikor talám nemis várnád, bosszut fog rajtad és azonn állani (5/294). Elhagyatott végre a' kába Hüvségiért sok bosszút nyelt! (4/137)
bosszút (4/165), Bosszúkat (6/143), bosszúját (5/ 21), bosszújára (10/325, 737).

bosszúállás fn (15)

...egyedűl tsak te maradtál meg bosszúállás és büntetés eszközének (7/1470). Eredj: az én Bosszúállásimat eggy te tsapásod tegye bátrakká. Enéás ölettessen meg (10/231).Tartsd [me]g magadat a' Boszszúállásra (10/457).
Bosszúállás (2/1477), Bosszu állás (16/923), bosszúállásom (13/602), Bosszúállásom (10/237), Bosszúállásom' (10/501), Bosszúállásimat (10/ 956), Bosszúállásodat (10/381), Bosszuállásnak (10/722), Bosszúállásomnak (10/921), Bosszú állásból (5/310), bosszúállásra (10/192), Bosszuállásért (10/818).

bosszúálló fn (1)

...szerentsétlen Asszony! szerentsétlen ifju! kegyetlen áldozatim, itt a' bünös itt a' bíró, itt a' bosszuálló, elégedjetek meg (16/1014).

bosszul Ik: meg~.

bosszulás fn (1)

Bosszullás nem jöhetett, E' szent Helyekbe bé (4/167).
Ö: meg~.

bosszús mn (2)

Bosszus tekíntettel (12/275). Nagy háborodással bosszúson siet (1/2170).

bosszúság fn (7)

Ördög illyen amollyan! már a' nagy bosszúság! (1/ 2171) - ...és ha Királyi tiszteletet nem érdemlek is: van leg alább ollyan szivem melly a' bosszuságokat elnem tűri (12/279). Édes Angyalom! meg engedgy gondolatlan bosszuságomnak, megbántottalak goromba gyanummal (16/567).
bosszúságot (7/587), bosszuságomra (12/1023), bosszúságára (10/650), bosszúsággal (7/1085).

bosszúságtétel fn (1)

Ha a' megbosszúllásra vágyakozol, Átzist majd megölöd, Galatéa sírni fog, te pedig nevetni az ő Kínjainn: 's ekkor osztánn ennyi sok bosszúságtételekkel boldogtalanná fogod őtet tenni, de nem szeretővé (5/315).

Bosztrén fn (1)

Széles és kies mező, a mellyet Bosztrén' fojóvize öntöz (12/13).

bot fn (9)

...nos mire valo vott az a' nagy guta bot (1/693). A' botjával mintha hajtaná öket (1/3385). Amintas Pásztori ruhába, kisértetvén Pásztor Legényektől, a' kik két boton hozzák a Királyi ruhákat (12/1004).
botokat (12/1008), bottyát (16/739), Botnak (7/50), Bottal (12/522), botjával (1/3306), bhottyával (15/ 286).
Ö: bunkós~, furkós~.

botlik i (1)

Ezek a bolond e[mbe]rek ugy ténferegnek e világnak lármás gojóbisánn, m[in]t a' részegek egymásb[a] verödnek, 's botlanak, egyik jön, másik el megy (9/578).
Ik: be~.

botorkázván in (1)

Itt megiván Karnyóné a' mérget 'azzal a' nyoszolya fele botorkázván megholtt elnyujtózva (16/908).

mn (5)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig erő bőv Anglus Kaputrockba (1/264). Ha én elveszem az ő Ajándékát, bőv jutalmat nyér azzal a' te Urad (10/125). Ha bővebb esmerettsége lessz az Urnak az én házammal elfog mulni tsudálkozása (15/615).
bőv (1/246, 14/20).

böffent i (0+1)

...a Könyveket kerülő agáristák, vojtisták, módisták vagy eggy kukkot se tudnak böffenteni, vagy ha mágnási iussokat akarván mutatni, szeretnek belé szollani az ország dolgába, a' nevetségre adnak okot a' tanúltt okosok[na]k (1/929).

bőg i (1)

De hát a' szeme, m[in]t azs éhel hólt farkasnak, ugy sikornyázsott, csupa tizses vólt a' sarva, bégett mint a' vesett medve (9/42).

bőgés fn (1)

...a'Menydörgések' sűrű ropogása, a' Villámok megszaggatott világa, és az a' szüntelen való tengeri Bőgés, melly eggyütt szokott a' Zivatarokkal járni, előadják a' két ellenséges Elementumók megátalkodott Visszálkodását (10/1015).

bökken Ik: ki~.

bökkenő fn (1)

Ahá, 's ott a' bökkenője? (1/3337)

bölcs mn/fn (24)

I. mn Sok bölts embert megtsalt e' vétek (4/134). Nyerjen Bőlts Lelket ez új Pár (4/124). Bölts Végezések! (1/1600) - A' mit a bőlts Facultás tesz, Observálsz és hív lész hozzá? (14/162) - Fejedelem Aszszony akarsz egy bőltsebb Tanácsot kővetni (12/199). No ezt bizony böltsen gondolta (1/143).
bölts (7/226, 14/10, 15/462), Bölts (1/2966, 9/580), bőlts (7/441, 1096, 1536, 14/43, 51), Bőlts (1/2465, 3044, 4/31, 12/581), böltsen (16/1091), böltsebb (1/334).
II. fn Változtatják a' Bőltsek a' Történetek folyamatja szerént az ő Gondolatjaikat (10/166). - ...elméje a' l.[eg]szebb Iróktól, 's a' l.[eg] [na]gyobb ből tsektől van ki pallérozva (9/380).

bölcselkedik i (0+1)

Mert ts[ak] azt tudja, a' mi abba van, azonkivül n[em] tud okosan böltselkedni belöle (1/942).

bölcsesség fn (4)

...tanulnom kell, hogy én a' böltsesség fegyveres Isten Asszonyát, mind kézzel, mind ésszel szolgálhassam (16/1221). - ...a' rongyos köpenyeg Alatt is hever ám gyakran a' Bőltsesség Hm! (1/2446)
Bőltsesség (10/788), böltsességnek (15/158).

bölcső fn (5)

De mellyik az, az annyira eggyűgyű Leány, a' ki kijővén a' bőltsőből azonnal ne tudja azt a' mesterséget, hogy szépnek lásson (7/663). Én tudom, hogy Bőltsőjétől fogva a' Fegyverekhez szokott (6/21). Ozmídás vagyok én: Ciprusba vólt a' Bőltsőm (10/ 204).
Bőltsőket (5/434), bőltsőtől (5/433).

bömbölő in (1)

...a' habok usznak a' hegyek felett, s a' hegyek az öket [me]g haladó bömbölő habok között (9/529).

bőr fn (17)

Büdös az apád halála tsak szaga van, a bűr tsak bűr tudom én (15/187). Nó nó tsak többet lássam én meg az ollyan dolgot, megrakatom a bőrőtöket (15/117). Ej de mig rá hülne böre vigadozzunk (16/ 419). Édes Tsikorgóm! a' verseidre ezt mivelte a' Lélek bennem, ugráltt, majd ki ugrott a bőréből (1/2449).
phör (9/94, 113), bhüre (15/1053), bőrt (9/124), phört (9/107), börődet (15/448), bőrét (7/1301), börit (9/101, 102), phörit (9/100), bőrödbe (1/894), phöriért (9/114).
Ö: kutya~, ló~, nyúl~, szarvas~.

börbiszkhini (1)

Lássa Khemed elől is be sziv: Ormuzd, Birmillah, Abumuhammed, bendari, medjedi, Kulimandzara, börbiszkhini (9/673).

bőröcske fn (2)

...de piszt piszt az Isten hozza ah majd ki ugrom a' börötskémböl, tsak tsendesen legyünk, mint a' hal a' varsába, juj majd kiugrom a' börötskémböl (16/ 115-6).

bőség fn (1)

...ez a vén bolond Karnyóné a' böségig tartott ruhával, pénzzel (16/429).

bővelkedik i (1)

Hát mitsoda nevezetes hirekkel bövölkedik mostanába' az a' más világ? (1/65)

bőven hsz (7)

Ez a' szerelem sírása, mert nagyon bővön foly (7/ 1351). - ...bővenn adózik tenéked keserves sírásokkal (5/133). Az a' Felséges ész, magas Lélek, Királyi Sziv, mellyet ő olly bőven adott tenéked, a' kőz boldogságot tartoznak szűlni (12/457).
bőven (1/2518, 9/457, 12/176), bövenn (5/578).

bravó msz (9)

No e' bizony szép, mér e' valosággal igen gyönyörűen hangzik; ennél szebbet nem igen hallhatna az ember. Bravo! (1/2421) - Ha, ha, ha, a' propo; brávo, brávo, das ist ugyan tsak excellentz! (1/2447)
Bravo! Bravo!! (15/454), Brávo, brávo (1/1228), Bravo (15/581), Brávo! (1/2452).

brimo l. primus

brintzibalis l. principális

Brontes fn (2)

Hát a' Steropes és Brontes' báttya a' kevély Polifémus, a'kinek haragjára gyakrann reszketnek a' Tsillagok (5/317). Én a' ki a' Mesés Világba a' mennyköves Jupiter kezéből is ki vertem a' Bromtes faragta tüzes mennyköveket eggy nádszálnyillal (8/111).

fn (6)

Életem mái Komor órái! Hány ezer 's átok jöve rátok (15/852). - ...de nem kell ollyas valamit kívánnom, a'melly megzavarja az ő kedves szemeinek gyönyörűen tündöklő fényét, és búval gyötörje az ő szép mejjét (7/429). Ni sogor! ha az ember koplal pipázik, ha jol lakik pipázik, buvába pipázik, örömébe pipázik (15/775).
(4/52), búk (1/175), búvába (4/56).

bubeius (lat) (1)

De ha valami bubeius ördög vetődne elő insveta voce terreret feras, & praeterea h[abe]t persona[m] Tragica[m] (9/159).

búcsú Ö: vég~.

búcsújárni in (1)

Az ő esze eggy kitsinnyég bútsú járni van most (1/ 3384).

búcsúzik Ik: el~.

búcsúztató fn (1)

...vagy akar é az Úr fazékat drotoztatni pipát köttetni, rostát corrigáltatni, vagy pedig a' mi ehez hasonló mesterség névnapi köszöntöt, halotti butsuztatott, pszit vagy lakodalombeli salutatiot, vagy más ehez hasonlo kupetz poësist parantsolni (16/784).

Buda fn (9)

Pestet, Budát azért töltötte meg a' Gondviselés Hazám Nagyjaival, hogy annál több helyen tsalattasson meg bennek vetett fényes bizodalmam (1/ 2067).
Budán (16/856), Phudán (9/14), Budára (1/2020, 16/449, 474, 580, 705), Budárol (16/495).

budai mn (1)

Nem mondom hogy a Pesti s Budai Gőrőgők a többiét Czitrom s malosa takorni meg nem veszík egy egy krajtzáron de a semmisem (1/1052).

buggyanván Ö: ki~.

bugyogó fn (2)

Báró Serteperti. Hosszú tetejü kalapba, térdig erő bőv Anglus Kaputrockba három nagy gallérra[l], szarvas bőr bugyogóba (1/265). A' tanúlttak éhen fáradoznak a' Nemzet ditsősége mellett: a hazájok vesztett Koppó kupetzek bársony bugyogóba járnak (1/1826).

búj i (1+1)

Mindég ezeket a' potom könyveket búvja, pedig mind öszve sem adnék érttek eggy babot (1/409). Kezdette eleinte őket bújni, 's azok olvasásával vesztegette üres óráit (1/613).

buja mn (1)

...pedig a' magyar, minden dolgába, vagy ronda, vagy buja, és a' miatt vagy paraszt oeconomus, vagy Pankrót Gavallér (15/458).

bujdokol i (1)

Mi? 's te nem tudod még azt, a' mit azokról írt Tirzis? akkor, midőn ő égvén, őröngve bújdoklott a' vadon Erdőkben (7/258).

bujdos Ik: ki~.

bujdosás fn (1)

Ha az ő nyájas ortzájának fényjét bé nem fogja valamelly alkalmatlan köd, az ő nedves világával édes kísérője fog lenni a' mi bújdosásinknak (13/678).

bujdosó mn/fn (5)

I. mn ...sem a' bújdosó fenyőfa nem vitt a' más partyára vagy hadat, vagy portékát (7/535). Most ha te (a' mint ugyan én gondolom) bújdosó, és tagjaitól megmezíteleníttetett Lélek lévén, itten körül vagy, nézed az ő sírását, és örűl (7/1358).
II. fn Valahová fog ő mint szőkevény, és bujdoso menni, mit mondanak majd ott én rollam? (12/586) - Menjen bujdosóúl, és egyedűl; és az ő Szerentséje olly iszonyú legyen, hogy kéntelenítessék irígyelni az enyímet (10/958).
bujdosók (4/125).

bújik i (9)

...oda ugrom a' bokorhoz, 's hát tsudálkozással látom, hogy eggy kis medvekölyök félelmesen búvik a'bokrok közé (13/138). - ...én ugyan nem bántalak, de ha hijjánosság lessz, tudom nem búvnék a' bőrödbe (1/894). Vessz pokolba ostoba, ollyan a beszéded mint magad, bújj a Minotarus hátullyába (1/854).
pujik (15/773), bujtam (9/45), bújtál (13/334). - bújjál (5/252), bujjék (15/972), pujék (15/781).
Ik: be~, el~, ki~.

bujkál i (1)

...te meg eredemlenéd, hogy mindég a főldnek setét hasadékjaiba bujkájj (2/1517).

bujkálva in (1)

Imé a' habok közűl ki búván a' fejér hóld meg világítja rezgő súgárival az eget, 's végre az erdőnek szövevényes gallyain bújkálva általhatván felénk jön, hogy bizonytalan lépésinket igazgassa (13/674).

bujnyik fn (1)

És ha ő a' bujnyikok és fegyverek között vólna, elmennél é oda? (7/870)

bújván Ö: ki~.

bukás Ö: le~.

bukfenc fn (1)

... lelkem is bukfentzet hány bennem (1/719).

bukik i (1)

Ide bukott elébb mintsem más hejre vethette vólna magát (7/1579).

buktat i (3)

...'s nem igaz tehát, hogy ő magát a' kőrűl nyakra főre buktatta volna (7/1550). - ...a' Haza szeretet buktatott a' tömlötz fenekére (1/2061).Édesem, ne buktass illetlenségre, inkább akarok lenni boldogtalan, és nyomorúltt, mint hitetlen és gyalázatos (1/ 1664).
Ik: ki~.

bukván Ö: le~.

bumfordi l. bomfordi

bunda fn (1)

Osztánn ha azért vér el engem magától, hogy a' borzas Szőr tagjaimnak bundát, államnak meg nyügöt tsinálnak, mondd meg néki, hogy én nem bánom, ha elkellis mind valamennyit perzselni (5/ 110).

bunkósbot fn (1)

...a' Templom ajtajára olyan nagy bunkós bot vot akasztva mint a Kis Asszony (1/690).

Buonarokka fn (1)

Ille veritable - és ha látnád magát is személyesen melly bölts, mely értelmes ember vagy a' mint Marheze Buona rokka szokta mondani che szad'zo, che discreto (15/463).

burkozva Ö: be~.

burkus mn (1)

...neki privat levélbe írták, hogy a' 3. hatalmas Császár mellé tarsul állott a' Burkus Császár is (16/279).

bús mn (4)

Mi lelt, Kedvesem, könnyebbedik a' keserüség, ha bus társra találhat (1/1604). Már a' leg keservesebb képzelődések öszve ütközvén szívemben bús hánykolódások tsatáznak felettem (1/1837). Bús szózatot hallok (7/1130).
bús (15/867).

búslakodva in (1)

Miért látlak tégedet, szép Likóris, ollyan szomorúan és búslakodva? (13/464)

búsongás fn (1)

...én nem látok, nem is hallok akármerre fordúlok ollyan dolgot, a' mi engem rémülésbe, és busongásba ne hozzon (7/1376).

butella fn (1)

Holmi hijjábavalóságba, a' miért okos ember nem adna eggy butella Rósólist (1/2591).
Ö: rozsólis~.

búvári mn (1)

...hanem a frak involvalja a' Historiai Tudományt mind, a' Francia Caput az Természetnek egész buvári esmeretét (15/360).

búvik l. bújik

búza fn (3)

Pófoknak a' Gazdának mondjátok meg hogy méressen örleni való tiszta búzát (15/126). - ...a' fekete haj a' kinrus puder, kedves a' párizsiak előtt, mert perse, a' korom tsak oltsóbb mint a' búza (16/185).
buzám (9/144).

buzdul Ik: fel~.

buzdulás Ö: fel~.

buzgó mn (4)

Imé, ennyi pénzes Uraság között eggy buzgó hazafi meg n[em] szabadúlhat a' tömlötzből, a' mellybe őtet a' Muzsák[na]k, Hazájának 's Ditsö Nemzetének szeretete vetette (1/1827). Hallgass reám; és engedd meg, hogy tégedet az én buzgo indulatom te magad előtt fel fedezzen (12/282).
buzgó (7/835, 10/21).

buzgóság fn (4)

Igy tesz kárt az igaz Kegyesség szine alatt játtzó balgatag búzgóság (1/2989). Szerentsés vitézek, kik e' nevezetes háborúba, hírt, pálmakoszorút 's halhatatlanságot szerezhettek magatok[na]k - megbotsássatok az én elein érő buzgóságomnak (16/ 1195).
Buzgoság (12/462), buzgoságát (12/534).
Ö: árnyék~.

buzog i (2)

Ha ollyan bátorságot mutatna a' Sátán haboruba mint a' Törökb[e], akkor el hinném, hogy igaz magyar vér buzog ereibe (9/188). Szerelmes Nemzetem! Kinek ditsőségéért buzog a' vér ereimből ki takarodni, mikor esmered meg, melly távol vagy a' ki tsinosodott Frantziáknál, Ánglusoknál és Saxoknál (1/2077).

bűbájozott in (1)

...de mindenek felett vígyázz, hogy a' gonosz Fátum vagy az ifjúi kivánság a' tsetsebetsék magazinnyába ne vigyen tégedet, ah kerűld, kerűld ezt a' bűbájozott hellyet! (7/470)

büdös mn (9)

Büdös az apád halála tsak szaga van, a bűr tsak bűr tudom én, hijjába - tudom majd büdössebb lessz nállad (15/187-8). Mú'sák! mégis h[o]gy koszorút, ha kivánja, kössetek, Tsalán közzé büdös bürköt és zöld lapút tégyetek (1/2529).
püdös (15/265), phüdös (15/186, 264), pides (15/ 743), pites (15/787, 790).

bükk l. bikk