Pápay József északi osztják szótára

Pápay József a magyar és nemzetközi finnugrisztika egyik jelentős alakja, a debreceni egyetem első magyar és finnugor nyelvészet professzora volt. Zichy Jenő gróf III. ázsiai expedíciójával utazott gyűjtőútra nyelvrokonaink, az osztjákok közé. Elsődleges célja Reguly Antal osztják anyagának megfejtése volt, azonban egyéves (1898–1899) osztjákföldi tartózkodása során ezen túl mintegy 155 ív terjedelmű népköltészeti (és egyben néprajzi) anyagot (hősi énekeket, medveénekeket, regéket, mitológiai szövegeket), továbbá nyelvtani és szógyűjteményt is sikerült lejegyeznie.

Korai halála megakadályozta abban, hogy világviszonylatban is kiemelkedő jelentőségű gyűjteményét publikálhassa. Életében mindössze egy mutatványkötet (Osztják népköltési gyűjtemény. Budapest–Leipzig, 1905) és az Északi-osztják nyelvtanulmányok I. (Bp., 1910) jelenhetett meg.

Pápay — mint Csűry Bálint írja — idejét nem forgácsolta el apró részletmunkákra, töredékekre, hanem nagy életművének rendszeres feldolgozására, bevégzésére törekedett” (Pápay József emlékezete. Debrecen, 1935. 19). 1928-ban már munkája nagyfokú előrehaladottságáról számol be (vö. Északi-osztják medveénekek XXIII), ám halála miatt nem tudta munkáját befejezni.

Gyűjteményének kiadására 1931-ben bekövetkezett halála után tanítványa, Fazekas Jenő vállalkozott (Északi-osztják medveénekek. Bp., 1934.). „Pápay családja azt szerette volna, ha Fazekas folytatja a Pápay-művek közzétételét, ehhez azonban az Akadémia nem járult hozzá. Az Akadémia magára vállalta a Reguly és Pápay hagyaték kiadását, a munkálatokkal Zsirai Miklóst bízta meg” (Jakab L.: MNyj. 22: 82). A Pápay megfejtette Reguly-hagyatékból 1944-ben, 1951-ben, 1963-ban, 1965-ben, Pápay gyűjtéséből 1972-ben jelent meg egy hősénekeket tartalmazó kötet. Legújabban Pápay szövegeit fotoprint eljárással Vértes Edit teszi közzé a Bibliotheca Pápayensis című sorozatban (Debrecen, 1988–; jelenleg a VI. kötet már imprimálva van). Ez által a szövegek közzététele lassacskán befejeződik.

Hiányzik azonban még mindig Pápay József északi osztják szótárának megjelentetése, pedig Pápay ezt akarta legelőbb kiadni, hiszen a szótár az összes többi munka kulcsaként szolgálhat. Már 1911-ben így fejezi be az Északi-osztják nyelvtanulmányok előszavát: „A szövegek olvasását és helyes megértését nagyban megkönnyíti majd a készülőfélben levő osztják szójegyzék, mely nem sokára szintén sajtó alá kerül” (i. m. V). Az egész gyűjtemény kiadási munkálatainak vége felé közeledve 1928. szeptember 1-én kelt levelében így ír Pápay a szótárról Melich Jánosnak: „Most a szótári anyagot rendezem, ezt akarom legelébb kiadni. Arra kérlek tehát, hogy ha lehetséges, vegyétek föl már most a költségvetés-előirányzatba, mert a kéziratot, legnagyobb valószínűség szerint, 1929 második felében már sajtó alá adhatom. A terjedelme kb. 30 nyomtatott ív lesz” (Északi-osztják medveénekek, XXIII).

Fazekas közlése szerint a szótár magában foglalja az egész gyűjteményt, de a végleges betű szerinti elrendezést már nem tudta Pápay elvégezni. Ezzel szemben Papp István arról számolt be, hogy Pápay életének utolsó hónapjaiban maga látta a teljesen sajtó alá készített „nagy osztják szótár” cédulaanyagát. Akkor már a betű szerinti rendezés is megtörtént (MNy. 56: 142, 1. jegyz.).

A szótár cédulaanyagát Pápay halála után az akadémia vette meg. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából Fazekas leltározta a hagyatékot, amit Zsirai Miklós nézett át (ld. NyK. 49: 381–388). Zsirai a szótár kiadásáról eleve lemondott (ld. uo. 387), és a négy doboznyi, mintegy 15 000-16 000 cédula kikerült a feldolgozandó anyagok köréből. (Emiatt írhatta Jakab László, hogy „Pápay értékes északi-osztják szótárának anyaga is Budapestre került az 1930-as években, további sorsáról azonban nem sokat tudunk” (MNyj. 22: 83). Jelenleg a cédulák az akadémia kézirattárában találhatók.


A szótár publikálása nem valósult meg, a cédulaanyagot az alábbi WinWord file-ok tartalmazzák (a karakterek helyes megjelenítéséhez telepítse az itteni fonts.zip file-ban található fontokat):

Az összes file tömörítve: papay.zip

file

n

bekezdés

papay01.doc 101494 1271
papay02.doc 34743 474
papay03.doc 30864 446
papay04.doc 109394 1476
papay05.doc 45045 605
papay06.doc 5098 68
papay07.doc 100967 1380
papay08.doc 150055 1900
papay09.doc 5814 99
papay10.doc 105020 1332
papay11.doc 102761 1318
papay12.doc 20884 337
papay13.doc 5724 82
papay14.doc 77915 931
papay15.doc 21403 350
papay16.doc 55099 753
papay17.doc 52451 650
papay18.doc 235 4
papay19.doc 60948 628
papay20.doc 77042 1112
papay21.doc 21572 260
papay22.doc 148178 1920
papay23.doc 33946 398
papay24.doc 104058 1353
Ö: 1470710 19147

A cédulák száma: 19147

 

Kis Tamás