Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Kis Tamás publikációi

Könyvek | Tanulmányok | Ismertetések | Szerkesztés | Sorozatszerkesztés | Egyéb | Cikkek | Kéziratok | Interjúk

* * *
Kis Tamás közleményjegyzéke (MTMT)
Kis Tamás munkásságának összefoglaló táblázata (MTMT)
* * *

Tudóstér

Könyvek:

 1. Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 93. sz. Debrecen, 2019. (98 lap). | A kötet a MEK-ben
 2. Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). (Szlengkutatás 9. sz.) Debrecen, 2015. (358 lap).
 3. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7. sz.) Debrecen, 2011. (237 lap).
 4. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen, 2008. (320 lap).
 5. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen, 1997. (60 lap).
 6. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, 1996. (99 lap). (PDF)
 7. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye I–II. Közzéteszi: Hoffmann István és Kis Tamás. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) Debrecen, 1996, 1998. (335 + 314 lap. (I. kötet PDF formátumban) | (II. kötet PDF formátumban)
 8. Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992. (391 lap).
 9. A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz. Debrecen, 1991. (178 lap).
 10. Hungarolingua 2. Szótár. Összeállította Kis Tamás. A szerkesztésben közreműködött Molnár Judit. Az angol rész Séllei Nóra és Tuba Márta, a német rész Jiři Pilarský, a francia rész Marosvári Mária munkája. Debreceni Nyári Egyetem, 1993. (229 lap).
 11. E. Nagy Katalin–Szilágyi-Varga Zsuzsa–Kis Tamás 2022. Bevezetés a helynévkutatásba. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.
 12. Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria–Kis Tamás 2022. A magyar helynevek története. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen.

Tanulmányok:

 1. Balek. (Kalandozások egy zsiványnyelvi szó nyomában). Magyar Nyelvjárások 61 (2023): 425–462.
 2. Tolvajnyelvi adatok 1847-ből. Magyar Nyelvjárások 60 (2022): 73–88.
 3. A zsiványok és a zsiványnyelv a büntetőperes iratokban. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 147–172.
 4. A III. Egri szójegyzék és a 18. századi magyar zsiványnyelvi glosszáriumok kapcsolatai. Magyar Nyelvjárások 59 (2021): 127–146.
 5. Adalékok a 18. századi zsiványok neveihez. In: Sebestyén Zsolt–Minya Károly szerk., Emlékkönyv Mizser Lajos tiszteletére. Nyíregyháza, Nyíregyházi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, 2021. 46–52.
 6. Kincs, ami nincs. (A jászkunsági tolvajnyelvi szójegyzékek nyomában). In: Csernicskó István–Kozmács István szerk., Kétnyelvűség – oktatás – nyelvmenedzselés. (Írások, tanulmányok Vančo Ildikó születésnapjára). Nyitra : Közép-európai Tanulmányok Kara–Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, 2021. 165–173.
 7. Böszörményi zsiványnyelvi szójegyzékek. Magyar Nyelvjárások 58 (2020): 193–226.
 8. Két újabb 18. századi zsiványnyelvi szójegyzék Egerből. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica 24/1 (2020): 274–286.
 9. Megjegyzések a Halotti beszéd u és v betűinek hangértékéről. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 57–74.
 10. A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 37–56.
 11. A bilabiális β és a v-féle hangok a magyarban. Magyar Nyelvjárások 54 (2016): 23–50.
 12. Leíró hangtan és hangtörténet. Magyar Nyelvjárások 52 (2014): 89–124.
 13. Cigány elemek a magyar börtönszlengben. In: Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 91. sz. Debrecen : Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2014. 177–190.
 14. A megbélyegzett szleng. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. 237–252.
 15. A „palatális” dzś a magyarban. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013. 267–295.
 16. A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 7–53.
 17. Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás: Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna Hrsg.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2009. 103–126. (Magyarul: Pinkafeldi tolvajnyelvi szójegyzék)
 18. A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 71–102.
 19. Szleng és karnevál. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. I, 455–464. (html)
 20. Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 125–41. (Html; magyarul: Nyelvi univerzálé-e a szleng?)
 21. A veláris i a magyarban. Magyar Nyelvjárások 43 (2005): 5–26.
 22. A szleng fogalmáról. A Hét 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 14–15.
 23. A szleng fogalmáról. In: Magyar nyelvi szöveggyűjtemény. Szerk. Hangay Zoltán. Budapest, 2003. 124–127. [A szerző hozzájárulása és tudta nélkül megjelent részlet a „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához” c. tanulmányból.]
 24. Bugás, bugázik. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 327–334.
 25. A hangalaki szóalkotás. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő–Kovács Mária. (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1.) Miskolc, 2002. 104–107.
 26. Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache. In: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Herausgegeben von Klaus Sievert unter Mitarbeit von Christian Efing. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002. 165–178. (Html)
 27. XVIII. századi zsiványnyelvi szójegyékeink. Börtönügyi Szemle 21/2 (2002. június): 67–76.
 28. A magyar katonai szleng. In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeállították az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai. Szerk. A. Jászó Anna és Bódi Zoltán. Budapest, 2002. 105–113. [A „Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára)” (Budapest, 1992) c. könyvében megjelent tanulmány (A magyar katonai szleng: 337–384) első részének (337–351) újrakiadása.]
 29. Német tolvajnyelvi szójegyzék a 18. századból. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 251–262.
 30. A magyar fattyúnyelv kutatói. Magyar Nyelvjárások 38 (2000): 251–262.
 31. Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről. Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 293–298.
 32. A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai. Névtani Értesítő 21 (1999): 323–329. | .doc
 33. Titkok nyitja. (A magyar tolvajnyelv szótárai és szójegyzékei). Börtönügyi Szemle 18/1 (1999. március): 112–117.
 34. О некоторых вопросах определения сленга в современном венгерском языкознании. In: Nyelv — stílus — irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998. 307–314.
 35. Őstolvajnyelv. (A titkosnyelvek kialakulása és a simándiak koldusnyelve). Börtönügyi Szemle 17/3 (1998. szeptember): 115–121.
 36. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 237–296.
 37. A csoportnevek. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (MNyTK. 209. sz.) 1997. 207–214.
 38. Személynevek a szlengben. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 93–104.
 39. A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások 32 (1995): 79–94.
 40. A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán. (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana). Eger, 1994. augusztus 24.
 41. Gugyori és Kutyakaparó II. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 16 (1994): 19–26. | .pdf
 42. Gugyori és Kutyakaparó I. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 15 (1993): 180–185. | .pdf
 43. Morgó. Magyar Nyelvőr 115 (1991): 263–267.
 44. Gulyáságyú és soppakanuuna. Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): 87–95.
 45. Újabb szempontok az osztják személynévkutatásokhoz. Folia Uralica Debreceniensia 1 (1989): 39–44.

Ismertetések:

 1. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. Magyar Nyelvjárások 55 (2017): 191–197.
 2. Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Modern Nyelvoktatás 17/1 (2011. április): 73–77.
 3. Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Modern Nyelvoktatás 12/3–4 (2006. november–december): 104–110. (PDF)
 4. Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika. Modern Nyelvoktatás 1/1 (1995. december): 70–72. (PDF)
 5. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Magyar Nyelvjárások 31 (1993): 143–149.

Szerkesztői tevékenység:

 1. Mizser Lajos–Sebestyén Zsolt: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Zemplén vármegye I–II. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2024. (678 lap + térk.). I. kötet. II. kötet.
 2. Mizser Lajos–Sebestyén Zsolt: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Közép-Szolnok vármegye. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2023. (360 lap + térk.).
 3. Mizser Lajos–Sebestyén Zsolt–Kovács András: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Kővár vidéke. Kraszna vármegye. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2023. (298 lap + 2 térk.).
 4. Magyar Nyelvjárások 61. (Köszöntő könyv Hoffmann István 70. születésnapjára). Szerk. Kis Tamás, Rácz Anita, Reszegi Katalin, Tóth Valéria. Debrecen, 2023. (1018 lap).
 5. Mizser Lajos–Sebestyén Zsolt: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára 1864. Máramaros vármegye. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2023. (358 lap + térk.).
 6. Szleng és lexikográfia. Szerk. Szabó Dávid–Kis Tamás. (Szlengkutatás 8. sz.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap).
 7. Magyar Nyelvjárások 47. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2009. (268 lap).
 8. Magyar Nyelvjárások 46. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2008. (255 lap).
 9. Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (232 lap).
 10. Magyar Nyelvjárások 45. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2007. (197 lap).
 11. Magyar Nyelvjárások 44. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2006. (194 lap).
 12. Magyar Nyelvjárások 43. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2005. (224 lap).)
 13. Magyar Nyelvjárások 42. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2004. (238 lap).
 14. Magyar Nyelvjárások 41. (Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára). Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás. Debrecen, 2003. (694 lap).
 15. Magyar Nyelvjárások 40. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2002. (214 lap).
 16. A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap).
 17. Magyar Nyelvjárások 39. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2001. (292 lap).
 18. Magyar Nyelvjárások 38. (Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára) Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2000. (501 lap).
 19. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap).
 20. Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap).
 21. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (301 lap).
 22. Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1996. (136 lap). (WinWord formátumban ld. itt!)
  Utánnyomása: Budapest, Fekete Sas Kiadó, 2008.

Sorozatszerkesztői tevékenység:

 1. Szlengkutatás (nem periodikus megjelenésű sorozat, 1997–), sorozatszerkesztő
 2. Magyar Nyelvjárások (a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, 2000–2009, tíz kötet), szerkesztő (Hoffmann Istvánnal, Nyirkos Istvánnal, Tóth Valériával)
 3. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (2008–2009, két kötet), sorozatszerkesztő

Interneten hozzáférhető egyéb adatbázisok, szövegek, előadások:

 1. Tanulmányok, szótárak, könyvek, a magyar szleng témaköréből
 2. 18. századi zsiványnyelvi emlékeink kronológiája és lokalizációja két idén fellelt szójegyzék apropóján. Debrecen, 2020.
 3. Tolvajnyelv. Debrecen, 2020.
 4. Alapismeretek a szlengről. Debrecen, 2010.
 5. Szubjektív vázlatpontok egy kis magyarszociolingvisztika-történethez. (Szomorú-igaz paródia három tételben). Debrecen, 2007. (HTML)
 6. Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben. (Összefoglaló áttekintés). A nyelvtudomány újabb ágainak és irányzatainak bemutatása. DAB Nyelvészeti Munkabizottsága. 2003. december 3.
 7. Szócikkek a magyar Wikipédiában (http://hu.wikipedia.org/wiki/), közreműködéseim listája: http://hu.wikipedia.org/wiki/Speciális:Contributions/Ktam
 8. A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról
 9. Vélemény a készülő nyelvtörvényről. A 2001. október 24-én Bazsa György országgyűlési képviselővel folytatott beszélgetésre készített hozzászólás.
 10. Pápay József északi osztják szótárának adatbázisa (a szótár elektronikusan rögzített cédulaanyaga)
 11. A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana) 1994. augusztus 24-én Egerben.

Napilapokban, folyóiratokban megjelent írások:

 1. Zsiványnyelvi emlékek Böszörményben. Hajdúsági Tükör 6/1 (2013. március 15.): 12–14.
 2. Egy hiányzó adatról. Magyar Nyelvőr 133 (2009): 250–1. (Helyben)
 3. Kinek kell nyelvtörvény? HVG 23/46 (2001.november 17.): 61. (A cikk szövege megjelent még itt: Minya Károly, Rendszerváltás — normaváltás. (A magyar nyelvművelés története, elvei és vitái 1989-től napjainkig). Budapest, 2005. 121–122.)
 4. Így szól az iszapszemű mélytengeri rája. Népszabadság 49/243 (1991. október 16.): 7.
 5. A kanizsai katonanyelv. Néphadsereg (katonai hetilap) 1989/1: 13.
 6. Csúzli, gitár, varrógép. Igaz Szó 1988/12: 35.
 7. A katonai szleng testvérei. Igaz Szó 1988/11: 32.
 8. Néhány szó a szóalkotásról. Igaz Szó 1988/10: 32.
 9. A katonai nyelv történetéből. Igaz Szó 1988/9: 31.
 10. A népetimológia. Igaz Szó 1988/8: 33.
 11. Hány katonai nyelv van? Igaz Szó 1988/7: 32.
 12. Obsitos szavak. Igaz Szó 1988/6: 32.
 13. Huszármiatyánk. Igaz Szó 1988/5: 32.
 14. „Maguk ott ketten, jó trió lesznek!”: Igaz Szó 1988/4: 30.
 15. Nyulak, lovak és más állatfajták. Igaz Szó 1988/3: 32.
 16. A leszerelés költészete. Igaz Szó 1988/2: 30.
 17. A „bundás”-tól a „vén szárcsá”-ig. Igaz Szó (katonai magazin) 1988/1: 32.

Kéziratos munkák:

 1. Kocsma- és csárdaneveink névtani vizsgálata. Debrecen, 1986. (155 lap)
 2. A magyar katonai zsargon. Debrecen, 1985. (121 lap)

Kis Tamással készült interjúk, beszélgetések:

 1. Rab László 2016. Morgoncok és íkúbetyárok. Népszabadság 74/219 (2016. szeptember 17–18.) Hétvége (2016. szeptember 17.): 10. | Online: Rab László: A titkos nyelv a túléléshez kell, és csak az akadémián beszélik. (Alvilági társasutazás). Nol.hu 2016. szeptember 18.
 2. Markó Anita 2016. „Segítették, vitték a szavakat”. (Kis Tamás nyelvész a börtönszlengről). Magyar Narancs 28/12 (2016. március 24.): 22–23. | Magyar Narancs Online.
 3. Munkácsy Márton 2016. „Ne puloskodj, kulapintyó!” – 30 évre ítélték, börtönszlengszótárt írt. VS.hu 2016. február 28.
 4. Gyuris Adél Kinga 2016. „Mi az a Duma bojkottja?” (Beszélgetés Kis Tamással). Tympanon (A Debreceni Egyetem Magyar Szakos Hírlevele) 7/1 (2016. február): 2–3.
 5. Mi is az a szleng? (Nagy koponyák videón). Nyelv és Tudomány 2013. április 18.
 6. Szlengkutatás a Debreceni Egyetemen. (Interjú Kis Tamással a Debreceni Egyetem Facebook-oldalán). 2013. április 10. (Közvetlen link a Youtube-ra.)
 7. Nyelv- és viselkedéskutatás egy családban. (Interjú Kis Tamással és Vargáné Kis Annával). TV Kisúj 2013. február 22. (Az Indavideón.)
 8. Kártékonykodók, ármánykodók. (Interjú Kis Tamással). Nyelv és Tudomány 2011. január 3.
 9. Üveges Szilvia: Cél a tudományos munkára nevelés. Továbbtanulás (Országos diáklap) 9/6 (2001. október–november): 13–14.
 10. Zima Szabolcs: A nyelv magánéletünk része lett. (A készülő törvénytervezet ellen, úgy tűnik, eredménytelenül tiltakozik a szakma). Hajdú-bihari Napló 58/241 (2001. 10. 15.): 3.
 11. Vajna Tamás: Beszél ön lazául? (A szlengcsinálás trükkjei). HVG 23/8 (2001. február 24.): 74–75.
 12. Vajna Tamás: „Szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész). HVG 23/2 (2001. január 13.): 45–46.
 13. Katona M. István: Hadiduma. Magyar Honvéd 2/30 (1991. július 26.): 38–39.