A kötet számára tanulmányt író szerzők

Androutsopoulos, Jannis K. PhD fokozatát a németországi Heidelbergi Egyetemen szerezte, és jelenleg a Deutsche Forschungsgemeinschaft posztdoktori ösztöndíjas kutatója, témája az ifjúsági kultúra közvetített kommunikációja. A Deutsche Jugendsprache: Untersuchungen zu ihren Strukturen und Funktionen [Tanulmányok a német ifjúsági nyelv szerkezetéről és funkcióiról] c. könyv szerzője, valamint az 1998-ban a frankfurti Peter Lang kiadónál megjelent Jugendsprache — langue des jeunes — youth language [Ifjúsági nyelv] c. könyv társszerkesztője (Arno Scholzcal együtt). Az ifjúsági nyelvről, intertextualitásról, szövegtípus-elemzésről és a helyesírás variabilitásáról szóló cikkei és tanulmányai német, görög és angol nyelvű kötetekben és folyóiratokban jelentek meg. Jelenlegi kutatási területe az ifjúsági médiumok és az ifjúsági írástudás szociolingvisztikai és diskurzus szempontú elemzése.
Címe:
Bergheimer Str. 100, D–69115 Heidelberg, GERMANY
E-mail: jannis@archetype.de
Web: http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~iandrout/index.htm

Cseresnyési László Az ELTE angol–általános és alkalmazott nyelvészet szakán végzett 1979-ben. Előbb Szegeden a József Attila Tudományegyetem Angol Tanszéken tanított (1980–86), majd az MTA Nyelvtudományi Intézetében volt tudományos főmunkatárs (1987–90). 1986 óta a nyelvtudomány kandidátusa.
1988 óta Japánban él, 1990–93 között Tokióban elvégezte a Kokusai Kirisutokyo Daigaku nyelvészeti PhD kurzusát. 1993-tól a Shikoku Gakuin (Kagawa megye) professzora. Érdeklődési területe a szociolingvisztika, a szemantika és a pragmatika.
Címe:
765-0013 Kagawa-ken, Zentsuji-shi, Bunkyo-cho 3-2-19 JAPAN
Fax/Tel.: (81) 877-63-5451
E-mail: lcseresnyesi@sg-u.ac.jp

Eble, Connie Az egyesült államokbeli Észak-Carolinai Egyetem (University of North Carolina) angol nyelv professzora, az American Speech c. folyóirat szerkesztője és a Slang and Sociability: In-Group Language Among College Students [Szleng és társadalmi beilleszkedés. Egyetemi hallgatók csoportnyelve] c. munka (1996) szerzője.
Címe:
English Department, CB #3520, University of North Carolina
Chapel Hill, NC 27599-3520, USA
Tel.: 919-962-0469
Fax: 919-962-3520
E-mail: cceble@email.unc.edu

Forsskåhl, Mona Mikaela A Helsinki Egyetem Skandináv Nyelvi és Irodalmi Tanszékének PhD-hallgatója. Kutatási területe az ifjúsági nyelv, a szleng, a nyelvi kontaktushelyzetek és a társalgáselemzés. 1998–1999 óta több akadémiai és állami kutatási projekt tagja. Fontosabb megjelent és előkészületben lévő munkái: English influence on Finland-Swedish roleplaying games [Az angol hatása a finnországi svéd szerepjátékokra] és Lexical and morphological interference in Finland-Swedish slang [Lexikális és morfológiai interferencia a finnországi svéd szlengben].
Címe:
Department of Scandinavian Languages and Literature
Faculty of Humanities, University of Helsinki
P.O. Box 4
FIN–00014 Helsinki, FINLAND
Fax/Tel.: +358-9-621 6213
E-mail: mona.forsskahl@kolumbus.fi

Jelisztratov, Vlagyimir Sztanyiszlavovics Egyetemi tanár, a kulturológia doktora. A moszkvai Lomonoszov Egyetem Idegen Nyelvi Kara Lexikográfiai és Fordításelméleti Tanszékének professzora, a Nemzetközi Egyetem Orosz Filológiai Tanszékének vezetője.
Fő kutatási témája a nyelv
és a kultúra egymásra hatása, kulturológia, stilisztika, lexikográfia, a modern orosz nyelv. Fontosabb önálló munkái: Словарь московского арго [A moszkvai szleng szótára] 1994, Aрго и культура [Szleng és kultúra] 1995 (1998-ban magyar fordításban is megjelent), Трактат про таракана [Értekezés a svábbogárról] 1996, Язык старой Москвы [A régi Moszkva nyelve] 1997, Словарь крылатых слов (Русский кинематограф) [Szállóigék szótára (Az orosz film)] 1999.
Címe:
Елистратов Владимир Станиславович
113648 Москва
Северное Чертаново, д. 3 “В”, кв. 97
RUSSIA
Tel./fax: 00 (7) 095-319-27-19
E-mail: snecmaru@glasnet.ru, elistrat@online.ru

Nahkola, Kari A filozófia doktora, a Turkui Egyetem Finn és Általános Nyelvtudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: nyelvváltozatok és nyelvi változások, szociolingvisztika. Fontosabb publikációi: Yleisgeminaatio [Az általános gemináció] 1987, Miksi astevaihtelu fonemaattistui? [Miért fonematizálódik a fokváltakozás?] Virittäjä, 1995, Nykyslangin sananmuodostusoppia [A mai szleng szóalkotástana] Virittäjä, 1999.
Címe:
Fennicum, Henrikinkatu 3
FIN-20500 Turku, FINLAND
Tel.: 358 2 3335283
E-mail: kari.nahkola@utu.fi

Odaloš, Pavol A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Pedagógiai Karának oktatója. Kutatási területe: szociolingvisztika; szleng, argó, a mai szlovák nyelv; lexikológia, névtan, stilisztika, kommunikáció, nyelvművelés, a nyelvtudomány bibliográfiája. Fontosabb munkái: a Sociolekty v basketbalovom a penintenciárnom prostredí [Szociolektusok kosárlabdázó és fegyintézeti környezetben] című monográfia, számos további tanulmányt írt a szlengről és az argóról, valamint a mai szlovák nyelvről.
Címe:
Tatranská 89, 974 01 Banská Bystrica, SLOVAKIA
Tel.: 00421/88/410 16 31, 00421/88/417 36 27
Fax: 00421/88/410 16 35
E-mail: odalos@pdf.umb.sk

Péter Mihály Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékének professzor emeritusa. 1954-ben szerzett diplomát a leningrádi (szentpétervári) egyetemen. 1981–1991 között az ELTE Orosz Filológiai Tanszékének vezetője volt. Fő kutatási területei: orosz és általános stilisztika, költői nyelvhasználat, műfordítás-kritika. Eddig megjelent könyvei: Orosz történeti nyelvtan I. Bevezetés és hangtan (1969), Tvardovszkij poémáinak költői nyelve (1970), A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és módjai (1991), “Pár tarka fejezet csupán…” Puskin “Jevgenyij Anyegin”-je a magyar fordítások tükrében (1999). Munkásságát a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1993-ban Révai Miklós díjjal és Emlékéremmel ismerte el. A róla szóló irodalomról ld. Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998.
Címe:
ELTE Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék
H–1088 Budapest, Puskin u. 5–7. HUNGARY
E-mail: eastslav@isis.elte.hu

Saanilahti, Marja A filozófia licenciátusa, a Tamperei Egyetem Finn és Általános Nyelvtudományi Tanszékének oktatója. Kutatási területei: szociolingvisztika, információelmélet. Fontosabb publikációi: Kielen vaihtelu ja puhujan valinnat [Nyelvi változások és a beszélő választásai] 1990, Koululaisslangi Virroilla [Az iskolai szleng Virratban] 1991 (mindkettő Kari Nahkolával közösen).
Címe:
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto, FINLAND
Tel.: 358 3 3562235
E-mail: skmasaa@uta.fi

Stenström, Anna-Brita A Bergeni Egyetem (Norvégia) Angol Tanszékének tanára. Szakterülete a verbális interakció, a diskurzuselemzés, a pragmatika, a szociolingvisztika és a nemektől függő nyelvhasználat. Jelenlegi fő kutatási területe a tinédzserek nyelvhasználata. A COLT (The Bergen Corpus of London Teenage Language) és az UNO (Språkkontakt och Ungdomsspråk i Norden), két — skandináv (ifjúsági) nyelvek érintkezését kutató — projekt vezetője.
A Questions and Responses in English Conversation [Kérdések és válaszok az angol nyelvű társalgásban] (1984) és az An Introduction to Spoken Interaction [Bevezetés a verbális interakcióba] (1994) című könyvek szerzője.
Címe:
Department of English, University of Bergen
Sydnesplassen 7
5007 Bergen
NORWAY
Tel.: +47 55 58 23 69
Fax: +47 55 58 94 55
E-mail: anna.stenstrom@eng.uib.no