A kötet szerzői

Fenyvesi István (Szeged) orosz szakos diplomáját Leningrádban, a franciát Szegeden szerezte. Az irodalomtudomány kandidátusa. 1962-1978 között a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola orosz tanszékét vezette, 1979-től nyugdíjba vonulásáig (1992) a József Attila Tudományegyetem docense volt.
Fő kutatási területe a 20. századi magyar-orosz művelődési kapcsolatok története. Erről (Gorkij itteni fortunája, Szeged hagyományai, a munkássajtó, a dráma, a képzőművészet és a film) mintegy száz tanulmányt és több könyvet írt, szöveggyűjteményeket állított össze. Lefordított szerzői között van Bergyajev, Brodszkij, Solohov, A. Tolsztoj, Zoscsenko. 1973-1990 között az Orosz Nyelv- és Irodalomtanárok Magyarországi Szövetségének alelnöke volt.
Szlengkutatással 1990 óta foglalkozik, a Klebelsberg Alapítvány által támogatott orosz-magyar szlengszótára befejezés előtt áll.
Címe:
H-6776 Szeged, Fésű u. 3/B.
Hungary
Tel.: (62) 435-285

Kis Tamás (Debrecen) a Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének adjunktusa. 1988-ban szerzett magyar-finnugor szakos diplomát a KLTE-n, 1991 óta bölcsészdoktor, 1996 óta PhD fokozata van. Érdeklődése a szlengkutatás mellett elsősorban a szociolingvisztikára és a névtanra irányul. Nevéhez fűződik A magyar katonai szleng szótárá-nak (1991) és A magyar szlengkutatás bibliográfiájá-nak (1996) összeállítása, valamint Hoffmann Istvánnal közösen Pesty Frigyes kéziratos helynévtára Bihar vármegyei anyagának közzététele (I. kötet: 1996).
Címe:
H-4010 Debrecen, Pf. 54.
Hungary
Tel./Fax: (52) 316-666/2193
E-mail: tkis@delfin.klte.hu

Klimes, Lumír (Plzeo) a Nyugat-Csehországi Egyetem Tanárképző Kara Cseh Nyelv és Irodalom Tanszékének professzora. Egyetemi tanulmányait a Károly Egyetemen végezte Prágában, ahol 1948-ban kapott cseh, illetve angol nyelv és irodalom szakos diplomát. 1950-ben szerzett PhD. fokozatot, 1964-ben lett kandidátus, 1989 óta pedig a cseh nyelv professzora.
Fő kutatási területe a szociolingvisztika és a cseh nyelv fejlődése. Ez utóbbi témakörben megjelent legfontosabb tanulmányai a szókincs alakulását (Poíspivek k vývoji eeské slovní zásoby v dobi obrozenské... In: Annali 10 [1967]: 1-81) és a szórend kérdéseit tárgyalják Pooádek slov v eeské historické próze z let 1685-1759. (uo. 12 [1969]: 105-166). A lexikográfia területén legismertebb munkája az Idegen szavak szótára, melynek 6., átdolgozott és bővített kiadása 1998-ban jelenik meg.
Lumír Klimes hívta életre és szervezi 1977 óta a plzeoi egyetemen a néhány éves rendszerességgel megtartott szleng- és argókonferenciákat, és szerkeszti a konferenciák előadásköteteit. A legutóbbi találkozót 1995-ben rendezték.
Munkásságát 1994-ben és 1996-ban Plzeo város és a Nyugat-Csehországi Egyetem kitüntetésekkel ismerte el.
Címe:
CZ-312 05 Plzeo, Masarykova 97
Czech Republic
Tel.: (19) 613-12; (19) 72-379 52

Kövecses Zoltán (Budapest) az Eötvös Loránd Tudományegyetem amerikanisztika tanszékének docense. 1972-ben kapott angol és nyelvészet szakos diplomát az ELTE-n. 1996-ban nyelvészet tudományágban akadémiai doktori fokozatot szerzett. Fontosabb kutatási területei a kognitív szemantika és ezen belül a metafora, az érzelmek nyelve és ezek konceptualizációja, az amerikai angol, valamint az angol és magyar szleng. Eddig megjelent fontosabb könyvei: Metaphors of Anger, Pride, and Love (Benjamins, Amsterdam, 1986), The Language of Love (Bucknell University Press, Lewisburg, 1988), Emotion Concepts (New York, Springer Verlag), Magyar-angol szlengszótár (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1994), Angol-magyar szlengszótár (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1994), New Approaches to American English (szerk.) (ELTE, Budapest, 1995), Az amerikai angol (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1996).
1982-1983-ban ACLS ösztöndíjjal az egyesült államokbeli Berkeleyben kutatott, míg 1987-ben Fulbright ösztöndíjjal oktatott a University of Massachusetts-en. Azóta is többször volt vendégoktató külföldön, így például a Rutgers University-n, a University of Nevada-n és a Hamburgi Egyetemen.
Címe:
ELTE Amerikanisztika Tanszék
H-1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.
Hungary
E-mail: kovecses@isis.elte.hu

Nekvapil, Jioí (Prága) pályafutását a Cseh Tudományos Akadémia Cseh Nyelvtudományi Intézetében kutatói ösztöndíjasként kezdte Prágában, ahol PhD fokozatot szerzett. 1990-ben került a prágai Károly Egyetem Nyelvtudományi és Finnugrisztikai Intézetébe, ahol szociolingvisztikát, pragmatikát és diskurzusanalízist tanít.
Ezeken a tudományterületeken több publikációja is napvilágot látott. Szerkesztésében jelent meg többek között a Reader in Czech Sociolinguistics (John Benjamins, 1987) és a Studies in Functional Stylistics (John Benjamins, 1993).
Legújabb munkáiban a cseh tömegkommunikációval és a csehországi interetnikus kommunikációval foglalkozik: Tschechische Medien und Mediensprache nach dem Regimewechsel; Zur tschechischen medialen Präsentation des slowakischen Sprachengesetzes aus dem Jahre 1990; Die kommunikative Überwindung der tschechisch-deutschen ethnischen Polarisation; Linguistic communities in the Czech Republic.
Címe:
Charles University, Institute of Linguistics and Finno-Ugric Studies
CZ-116 38 Praha, nám. Jana Palacha 2
Czech Republic
E-mail: Jiri.Nekvapil@ff.cuni.cz

Nuolijärvi, Pirkko (Helsinki) a Helsinki Kereskedelmi Főiskola Nyelv és Kommunikációs Intézetének docense, a Helsinki Egyetemen a finn nyelv magántanára.
Korábban tudományos kutatóként a Hazai Nyelvek Kutatóközpontjában (1976-1989) és a Finn Akadémián (1982-1985), valamint finn lektorként az Upsalai Egyetem Finnugor Intézetében (1986-1987) dolgozott .
1986-ban doktorált a Helsinki Egyetemen. Kolmannen sukupolven kieli című szociolingvisztikai disszertációja a vidékről való beköltözési folyamat finn városi nyelvre gyakorolt hatását vizsgálja. Ezzel foglalkozik a Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti című könyvében (1986) is. Több mint száz tanulmánya jelent meg a szociolingvisztikai variációkutatások, a nyelvszociológia és az intézményes interakciós kutatások témaköreiből. Jelenleg részt vesz a Finn Akadémia által finanszírozott tervmunkában, amely a többszemélyes televíziósbeszélgetéseket és ezek interakcióját vizsgálja.
Pirkko Nuolijärvi az egyik legrégebbi finn tudományos társaság, a Hazai Nyelv Társaságának vezetője.
Címe:
Helsingin kauppakorkeakoulu Kielten ja viestinnän laitos
PL 1210
00101 Helsinki
Finland
Tel.: 358-9-4313 8348, Fax: 358-9-4313 8682
E-mail: nuolijar@hkkk.fi

Szabó Dávid (Párizs) 1996 óta vendégoktatóként a Paris III - Sorbonne Nouvelle egyetem Egyetemközi Hungarológiai Központjában a készülő új magyar-francia szótár koordinátora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Tanszékének adjunktusa. 1989-ben szerzett angol-francia szakos diplomát az ELTE-n. Az egyetem elvégzése után tudományos ösztöndíjasként, majd tudományos munkatársként az MTA Nyelvtudományi Intézetében közreműködött a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú munkálataiban. 1991 óta az ELTE Francia Tanszékének oktatója.
Kutatómunkája elsősorban az élőnyelvre irányul, ezen belül az argó szociolingvisztikai aspektusú vizsgálatával, lexikológiával és lexikográfiával foglalkozik. Fontosabb munkáiban a magyar argó szókészletének kialakulásáról, a párizsi fiatalok közargójáról és az argókutatás módszertanának kérdéseiről értekezik. E témákról több nemzetközi argókongresszuson is beszámolt.
Címe:
CIEH - Université de Paris III
1, rue Censier, 75005 Paris
France
Tel.: 33-1-45-87-42-84, Fax: 33-1-43-37-10-01
E-mail: szabo.d@lendit.univ-paris3.fr

Tender, Tőnu (Tartu) az Észt Tudományos Akadémia Anyanyelvi Társaságának tudományos titkáraként dolgozik. 1992-ben kapott észt filológia szakos diplomát a Tartui Egyetemen, ahol ezután rövidesen magiszteri fokozatot is szerzett. Fő kutatási területe az észt szleng vizsgálata, valamint a dél-észtországi Vőru önálló irodalmi nyelvnek nyelvtervezési kérdései. Publikációi javarészt ezeket a témaköröket tárgyalják. A közeljövőben fog megjelenni az észt börtönszlengről Ilmmel közösen készített könyve.
Címe:
EE-2400 Tartu, Rebase 5-39
Estonia
Fax: 27 420 718