Camp Rising Sun Magyarország Hungary ingyenes nyári tábor amerika ösztöndíj USA Kyokushin Karate Debrecen

4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.
+36 (52) 512-923
info@mnytud.arts.unideb.hu

Magyar | English

Kis Tamás publikációi

Könyvek | Tanulmányok | Ismertetések | Szerkesztés | Sorozatszerkesztés | Egyéb | Cikkek | Kéziratok | Interjúk

* * *
Kis Tamás közleményjegyzéke (MTMT)
Kis Tamás munkásságának összefoglaló táblázata (MTMT)

* * *

Könyvek:

 1. A magyar katonai szleng szótára (1980–1990). A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 60. sz. Debrecen, 1991. (178 lap).
 2. Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára). Zrínyi Kiadó, Budapest, 1992. (391 lap).
 3. Hungarolingua 2. Szótár. Összeállította Kis Tamás. A szerkesztésben közreműködött Molnár Judit. Az angol rész Séllei Nóra és Tuba Márta, a német rész Jiři Pilarský, a francia rész Marosvári Mária munkája. Debreceni Nyári Egyetem, 1993. (229 lap).
 4. Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából, 1864. Bihar vármegye I–II. Közzéteszi: Hoffmann István és Kis Tamás. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 65. sz.) Debrecen, 1996, 1998. (335 + 314 lap. (I. kötet PDF formátumban) | (II. kötet PDF formátumban)
 5. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 68. sz.) Debrecen, 1996. (99 lap). (PDF)
 6. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 71. sz.) Különlenyomat „A szlengkutatás útjai és lehetőségei” c. kötetből. Debrecen, 1997. (60 lap).
 7. A magyar katonai szleng szótára. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 6. sz.) Debrecen, 2008. (320 lap).
 8. A magyar szlengkutatás bibliográfiája. Második, javított, bővített kiadás. (Szlengkutatás 7. sz.) Debrecen, 2011. (237 lap).
 9. Sittesduma. (Magyar börtönszlengszótár). (Szlengkutatás 9. sz.) Debrecen, 2015. (358 lap).
 10. Az ómagyar bilabiális β kérdéséhez. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 93. sz. Debrecen, 2019. (98 lap). | A kötet a MEK-ben

Tanulmányok:

 1. Újabb szempontok az osztják személynévkutatásokhoz. Folia Uralica Debreceniensia 1 (1989): 39–44.
 2. Gulyáságyú és soppakanuuna. Folia Uralica Debreceniensia 2 (1991): 87–95.
 3. Morgó. Magyar Nyelvőr 115 (1991): 263–267.
 4. Gugyori és Kutyakaparó I. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 15 (1993): 180–185. | .pdf
 5. Gugyori és Kutyakaparó II. (Egy alföldi csárdanévtípusról). Névtani Értesítő 16 (1994): 19–26. | .pdf
 6. A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán. (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana). Eger, 1994. augusztus 24.
 7. A magyar szlengszótárak. Magyar Nyelvjárások 32 (1995): 79–94.
 8. Személynevek a szlengben. Magyar Nyelvjárások 33 (1996): 93–104.
 9. A csoportnevek. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. (MNyTK. 209. sz.) 1997. 207–214.
 10. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához. In: A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Szerk. Kis Tamás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 237–296.
 11. Őstolvajnyelv. (A titkosnyelvek kialakulása és a simándiak koldusnyelve). Börtönügyi Szemle 17/3 (1998. szeptember): 115–121.
 12. О некоторых вопросах определения сленга в современном венгерском языкознании. In: Nyelv — stílus — irodalom. (Köszöntő könyv Péter Mihály 70. születésnapjára). Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998. 307–314.
 13. Titkok nyitja. (A magyar tolvajnyelv szótárai és szójegyzékei). Börtönügyi Szemle 18/1 (1999. március): 112–117.
 14. A kocsma- és csárdanevek keletkezésének típusai. Névtani Értesítő 21 (1999): 323–329. | .doc
 15. Szubjektív vázlatpontok a szlengkutatás miértjéről. Magyar Nyelvjárások 37 (1999): 293–298.
 16. A magyar fattyúnyelv kutatói. Magyar Nyelvjárások 38 (2000): 251–262.
 17. Német tolvajnyelvi szójegyzék a 18. századból. Folia Uralica Debreceniensia 8 (2001): 251–262.
 18. A magyar katonai szleng. In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. Összeállították az ELTE TFK magyar nyelvtudományi tanszékének tanárai. Szerk. A. Jászó Anna és Bódi Zoltán. Budapest, 2002. 105–113. [A „Bakaduma (A mai magyar katonai szleng szótára)” (Budapest, 1992) c. könyvében megjelent tanulmány (A magyar katonai szleng: 337–384) első részének (337–351) újrakiadása.]
 19. XVIII. századi zsiványnyelvi szójegyékeink. Börtönügyi Szemle 21/2 (2002. június): 67–76.
 20. Angaben zur Geschichte der ungarischen Gaunersprache. In: Aspekte und Ergebnisse der Sondersprachenforschung II. (III. und IV. Internationales Symposion 17. bis 19. März 1999 in Rothenberge / 6. bis 8. April 2000 in Münster). Herausgegeben von Klaus Sievert unter Mitarbeit von Christian Efing. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2002. 165–178. (Html)
 21. A hangalaki szóalkotás. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk. Gréczi-Zsoldos Enikő–Kovács Mária. (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1.) Miskolc, 2002. 104–107.
 22. Bugás, bugázik. Magyar Nyelvjárások 41 (2003): 327–334.
 23. A szleng fogalmáról. In: Magyar nyelvi szöveggyűjtemény. Szerk. Hangay Zoltán. Budapest, 2003. 124–127. [A szerző hozzájárulása és tudta nélkül megjelent részlet a „Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához” c. tanulmányból.]
 24. A szleng fogalmáról. A Hét 2/51–52 (új folyam, 2004. december 16.): 14–15.
 25. A veláris i a magyarban. Magyar Nyelvjárások 43 (2005): 5–26.
 26. Is Slang a Linguistic Universal? In: Revue d’Études Françaises 11 (2006): 125–41. (Html; magyarul: Nyelvi univerzálé-e a szleng?)
 27. Szleng és karnevál. In: Nyelvek és nyelvváltozatok. (Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére). Szerk. Benő Attila, Fazakas Emese és Szilágyi N. Sándor. Kolozsvár, 2007. I, 455–464. (html)
 28. A szlengszótárkészítés műhelytitkaiból. (Megjegyzések legújabb szlengszótárunk margójára). Magyar Nyelvjárások 46 (2008): 71–102.
 29. Hoffmann, Ottó–Kis, Tamás: Wörterverzeichnis der Diebessprache aus Pinkafeld (Ungarn). In: Efing, Christian–Leschber, Corinna Hrsg.: Geheimsprachen in Mittel- und Südosteuropa. Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien, 2009. 103–126. (Magyarul: Pinkafeldi tolvajnyelvi szójegyzék)
 30. A magyar szlengszótárakról. In: Szabó Dávid–Kis Tamás szerk.: Szleng és lexikográfia. (Szlengkutatás 8. sz.). Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. 7–53.
 31. A „palatális” dzś a magyarban. In: Benő Attila–Fazakas Emese–Kádár Edit szerk.: „…hogy legyen a víznek lefolyása…” (Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013. 267–295.
 32. A megbélyegzett szleng. In: Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában. (Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia — Szeged, 2012. augusztus 30.–szeptember 1. — előadásaiból). Budapest : Gondolat Kiadó, 2013. 237–252.
 33. Cigány elemek a magyar börtönszlengben. In: Dobi Edit–Domonkosi Ágnes–Pethő József szerk.: Stílusról, nyelvről – sokszínűen. (Szikszainé Nagy Irma hetvenedik születésnapjára). A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai 91. sz. Debrecen : Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2014. 177–190.
 34. Leíró hangtan és hangtörténet. Magyar Nyelvjárások 52 (2014): 89–124.
 35. A bilabiális β és a v-féle hangok a magyarban. Magyar Nyelvjárások 54 (2016): 23–50.
 36. A Halotti beszéd paleográfiája és betűhű átiratai. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 37–56.
 37. Megjegyzések a Halotti beszéd u és v betűinek hangértékéről. Magyar Nyelvjárások 56 (2018): 57–74.

Ismertetések:

 1. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről. Magyar Nyelvjárások 31 (1993): 143–149.
 2. Ronald Wardhaugh: Szociolingvisztika. Modern Nyelvoktatás 1/1 (1995. december): 70–72. (PDF)
 3. Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Modern Nyelvoktatás 12/3–4 (2006. november–december): 104–110. (PDF)
 4. Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga (szerk.): Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi Konferencia. Modern Nyelvoktatás 17/1 (2011. április): 73–77.
 5. Kontra Miklós–Németh Miklós–Sinkovics Balázs, Szeged nyelve a 21. század elején. Magyar Nyelvjárások 55: 191–197.

Szerkesztői tevékenység:

 1. Zolnay Vilmos–Gedényi Mihály: A régi Budapest a fattyúnyelvben. Fekete Sas Kiadó, Budapest, 1996. (136 lap). (WinWord formátumban ld. itt!)
 2. A szlengkutatás útjai és lehetőségei. (Szlengkutatás 1. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. (301 lap).
 3. Vlagyimir Jelisztratov: Szleng és kultúra. (Szlengkutatás 2. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. (183 lap).
 4. Mi a szleng? (Tanulmányok a szleng fogalmáról). Szerk. Fenyvesi Anna, Kis Tamás, Várnai Judit Szilvia. (Szlengkutatás 3. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. (285 lap).
 5. Magyar Nyelvjárások 38. (Köszöntő könyv Jakab László 70. születésnapjára) Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2000. (501 lap).
 6. Magyar Nyelvjárások 39. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2001. (292 lap).
 7. A szlengkutatás 111 éve. Szerk. Várnai Judit Szilvia és Kis Tamás. (Szlengkutatás 4. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. (375 lap).
 8. Magyar Nyelvjárások 40. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2002. (214 lap).
 9. Magyar Nyelvjárások 41. (Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára). Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás. Debrecen, 2003. (694 lap).
 10. Magyar Nyelvjárások 42. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2004. (238 lap).
 11. Magyar Nyelvjárások 43. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2005. (224 lap).)
 12. Magyar Nyelvjárások 44. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István. Debrecen, 2006. (194 lap).
 13. Magyar Nyelvjárások 45. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2007. (197 lap).
 14. Szabó Edina, A magyar börtönszleng szótára. (Szlengkutatás 5. sz.) Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008. (232 lap).
 15. Magyar Nyelvjárások 46. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2008. (255 lap).
 16. Magyar Nyelvjárások 47. Szerk. Hoffmann István, Kis Tamás, Nyirkos István, Tóth Valéria. Debrecen, 2009. (268 lap).
 17. Szleng és lexikográfia. Szerk. Szabó Dávid–Kis Tamás. (Szlengkutatás 8. sz.) Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. (210 lap).

Sorozatszerkesztői tevékenység:

 1. Szlengkutatás (nem periodikus megjelenésű sorozat, 1997–), sorozatszerkesztő
 2. Magyar Nyelvjárások (a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, 2000–2009, tíz kötet), szerkesztő (Hoffmann Istvánnal, Nyirkos Istvánnal, Tóth Valériával)
 3. A Magyar Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai (2008–2009, két kötet), sorozatszerkesztő

Interneten hozzáférhető egyéb adatbázisok, szövegek:

 1. Tanulmányok, szótárak, könyvek, a magyar szleng témaköréből
 2. A szleng szótárazhatóságának néhány kérdése. Előadás A magyar nyelvészek VI. nemzetközi kongresszusán (A lexikológia és lexikográfia elmélete és módszertana) 1994. augusztus 24-én Egerben.
 3. Pápay József északi osztják szótárának adatbázisa (a szótár elektronikusan rögzített cédulaanyaga)
 4. Vélemény a készülő nyelvtörvényről. A 2001. október 24-én Bazsa György országgyűlési képviselővel folytatott beszélgetésre készített hozzászólás.
 5. A nyelvművelés kártékonyságáról és ármánykodásáról
 6. Szócikkek a magyar Wikipédiában (http://hu.wikipedia.org/wiki/), közreműködéseim listája: http://hu.wikipedia.org/wiki/Speciális:Contributions/Ktam
 7. Az evolúciós gondolkodás a nyelvészetben. (Összefoglaló áttekintés). A nyelvtudomány újabb ágainak és irányzatainak bemutatása. DAB Nyelvészeti Munkabizottsága. 2003. december 3.
 8. Szubjektív vázlatpontok egy kis magyarszociolingvisztika-történethez. (Szomorú-igaz paródia három tételben). Debrecen, 2007.
 9. Alapismeretek a szlengről. Debrecen, 2010.

Napilapokban, folyóiratokban megjelent írások:

 1. A „bundás”-tól a „vén szárcsá”-ig. Igaz Szó (katonai magazin) 1988/1: 32.
 2. A leszerelés költészete. Igaz Szó 1988/2: 30.
 3. Nyulak, lovak és más állatfajták. Igaz Szó 1988/3: 32.
 4. „Maguk ott ketten, jó trió lesznek!”: Igaz Szó 1988/4: 30.
 5. Huszármiatyánk. Igaz Szó 1988/5: 32.
 6. Obsitos szavak. Igaz Szó 1988/6: 32.
 7. Hány katonai nyelv van? Igaz Szó 1988/7: 32.
 8. A népetimológia. Igaz Szó 1988/8: 33.
 9. A katonai nyelv történetéből. Igaz Szó 1988/9: 31.
 10. Néhány szó a szóalkotásról. Igaz Szó 1988/10: 32.
 11. A katonai szleng testvérei. Igaz Szó 1988/11: 32.
 12. Csúzli, gitár, varrógép. Igaz Szó 1988/12: 35.
 13. A kanizsai katonanyelv. Néphadsereg (katonai hetilap) 1989/l: 13.
 14. Így szól az iszapszemű mélytengeri rája. Népszabadság 49/243 (1991. október 16.): 7.
 15. Kinek kell nyelvtörvény? HVG 23/46 (2001.november 17.): 61.
 16. Egy hiányzó adatról. Magyar Nyelvőr 133 (2009): 250–1. (Helyben)
 17. Zsiványnyelvi emlékek Böszörményben. Hajdúsági Tükör 6/1 (2013. március 15.): 12–14.

Kéziratos munkák:

 1. A magyar katonai zsargon. Debrecen, 1985. (121 lap)
 2. Kocsma- és csárdaneveink névtani vizsgálata. Debrecen, 1986. (155 lap)

Kis Tamással készült interjúk, beszélgetések:

 1. Katona M. István: Hadiduma. Magyar Honvéd 2/30 (1991. július 26.): 38–39.
 2. Vajna Tamás: „Szleng az, amit a beszélő annak szán”. (Válaszol Kis Tamás szlengkutató, nyelvész). HVG 23/2 (2001. január 13.): 45–46.
 3. Vajna Tamás: Beszél ön lazául? (A szlengcsinálás trükkjei). HVG 23/8 (2001. február 24.): 74–75.
 4. Zima Szabolcs: A nyelv magánéletünk része lett. (A készülő törvénytervezet ellen, úgy tűnik, eredménytelenül tiltakozik a szakma). Hajdú-bihari Napló 58/241 (2001. 10. 15.): 3.
 5. Üveges Szilvia: Cél a tudományos munkára nevelés. Továbbtanulás (Országos diáklap) 9/6 (2001. október–november): 13–14.
 6. Kártékonykodók, ármánykodók. (Interjú Kis Tamással). Nyelv és Tudomány 2011. január 3.
 7. Nyelv- és viselkedéskutatás egy családban. (Interjú Kis Tamással és Vargáné Kis Annával). TV Kisúj 2013. február 22. (Az Indavideón.)
 8. Szlengkutatás a Debreceni Egyetemen. (Interjú Kis Tamással a Debreceni Egyetem Facebook-oldalán). 2013. április 10. (Közvetlen link a Youtube-ra.)
 9. Mi is az a szleng? (Nagy koponyák videón). Nyelv és Tudomány 2013. április 18.
 10. Gyuris Adél Kinga 2016. „Mi az a Duma bojkottja?” (Beszélgetés Kis Tamással). Tympanon (A Debreceni Egyetem Magyar Szakos Hírlevele) 7/1 (2016. február): 2–3.
 11. Munkácsy Márton 2016. „Ne puloskodj, kulapintyó!” – 30 évre ítélték, börtönszlengszótárt írt. VS.hu 2016. február 28.
 12. Markó Anita 2016. „Segítették, vitték a szavakat”. (Kis Tamás nyelvész a börtönszlengről). Magyar Narancs 28/12 (2016. március 24.): 22–23. | Magyar Narancs Online.
 13. Rab László 2016. Morgoncok és íkúbetyárok. Népszabadság 74/219 (2016. szeptember 17–18.) Hétvége (2016. szeptember 17.): 10. | Online: Rab László: A titkos nyelv a túléléshez kell, és csak az akadémián beszélik. (Alvilági társasutazás). Nol.hu 2016. szeptember 18.